Belangrijke culturele momenten richting 2017-2020

Een agenda voor 2017 heb je vast nog niet aangeschaft. Maar toch zetten wij alvast belangrijke momenten richting de nieuwe culturele beleidsperiode (2017-2020) op een rij. Want hoewel we nu nog volop in de huidige beleidsperiode (2013-2016) zitten, zijn de voorbereidingen daarvoor al in volle gang. Zo weet je welke beslismomenten, bijeenkomsten en publicaties je de komende jaren niet mag missen.

Geschreven door Jenneke Harings & Sanne Schepers

Op 1 december presenteerde minister Bussemaker de publicatie Cultuur in Beeld 2014 op het gelijknamige congres in Rotterdam. Op deze bijeenkomst is ook aandacht voor de gevolgen van de bezuinigingen, de mogelijke cumulatieve effecten van de bezuinigingen door het rijk en de gemeenten, en de mogelijke compensatie door gemeenten van bezuinigingen door de rijksoverheid. In Cultuur in Beeld worden ook de prestaties van instellingen in de basisinfrastructuur opgenomen; de instellingen met financiering van de rijksoverheid. De publicatie wordt gezien als opmaat naar het nieuwe culturele kalenderjaar.

Klik hier om deze publicatie te lezen

Klik hier voor de laatste nieuwsbrief trends & ontwikkelingen, waarin enkele links naar de eerste reacties op de publicatie zijn opgenomen

Rijk

In deze maand wordt de Raad voor Cultuur door de minister om advies gevraagd over de inrichting van de basisinfrastructuur 2017-2020. De raad krijgt specifiek de opdracht mee om witte vlekken in de basisinfrastructuur te signaleren, bijvoorbeeld ten aanzien van talentontwikkeling en festivals.

Provincie

Op provinciaal niveau geeft gedeputeerde Brigite van Haaften in januari antwoord op Motie 23. Deze motie is in het najaar van 2014 ingediend door verschillende politieke partijen. Die vroegen zich af of met de komst van Brabant C, bestemd voor het stimuleren van culturele initiatieven op topniveau – dus met nationale en internationale allure -, de basis wel voldoende ondersteund wordt om dat niveau te kunnen bereiken. Het door Provinciale Staten gekozen antwoord, waarin de basis ook gedefinieerd zou moeten worden, zou tot een advies richting het nieuwe college kunnen leiden om structureel meer middelen beschikbaar te stellen om die basis sterk genoeg te maken.

Vanaf nu start de provincie ook met de inhoudelijke voorbereidingen voor de nieuwe Kunstenplanperiode 2017-2020. Hiervoor vraagt de provincie op diverse manieren om input van het veld: in thematische bijeenkomsten of werksessies, via Mestmag.nl en in gesprekken.

Rijk

In maart 2015 presenteert de Raad voor Cultuur zijn advies. Het advies van de Raad voor Cultuur is van invloed op de uitgangspuntenbrief van minister Bussemaker. Het advies is openbaar en te vinden op de site van de Raad voor Cultuur. Het is een belangrijk advies waarin de Raad voor Cultuur gesignaleerde thema’s, trends en ontwikkelingen schetst die voor de minister uitgangspunten vormen voor het nieuwe beleid.

Provincie

De provincie haalt uit dit advies wat relevant is voor Brabant en reageert ook richting het ministerie van OCW. Waarschijnlijk reageren belangenverenigingen zoals Kunsten’92 ook op dit advies. Het vormt de aanleiding voor de onderbouwing van de eigen standpunten.

Op 18 maart worden er verkiezingen gehouden voor de provinciale staten. Iedereen woonachtig in onze provincie mag gaan stemmen op de nieuwe provinciale vertegenwoordigers. Op basis van de verkiezingsuitslag wordt een nieuw college van Gedeputeerde Staten worden gevormd, dat de komende vier jaar het provinciale beleid uitvoert.

Ook de gedeputeerde van cultuur wordt dan benoemd. Op 26 maart 2015 worden de nieuwe statenleden ge•nstalleerd.

> Mocht je je afvragen op welke partij je het best kunt gaan stemmen? Op Mestmag.nl zullen we een overzicht publiceren van de culturele punten uit de provinciale partijprogramma’s. 

Provincie

Rond de zomervakantie (hopelijk ervoor, dus in juni), worden de uitgangspunten van het provinciale Professionele Kunstenplan vastgesteld. Daarin worden de middelen, de belangrijkste thema’s, de insteek en het proces van de regeling bekend. Dat besluit is openbaar en kan door iedereen worden ingezien op de website van de provincie.

Aangezien op dat moment het proces wordt vastgesteld, is ook dan pas definitief bekend wat de publicatie- en openingsdata van de nieuwe provinciale regeling zijn. Ook op Mestmag.nl besteden we aandacht aan dit besluit en de vastgestelde data.

Rijk

In oktober wordt de zogenaamde Subsidieregeling Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020 van het Rijk gepubliceerd. Dat betekent dat organisaties en instellingen een aanvraag kunnen doen om in aanmerking te komen voor meerjarige landelijke ondersteuning; ofwel een plek in de BIS. De minister heeft echter al aangegeven dat zij geen grote verschuivingen in de BIS voorziet omdat zij tevreden is over de huidige samenstelling en graag rust in het veld wil cre‘ren. Een en ander is ook afhankelijk van de uitgangspunten die in mei zijn gecommuniceerd. Vanaf het moment van publicatie kunnen instellingen hun aanvraag bij het Rijk, die gaat over hun plannen voor 2017-2020, voorbereiden. 

Rijk

In november publiceren de Rijksfondsen (Mondriaanfonds, Fonds voor Podiumkunsten, Letterenfonds, Filmfonds, Fonds voor Creatieve Industrie) informatie over hun meerjarige subsidieregelingen. Zij houden meestal ook de deadline van 1 februari aan. Tegen de tijd dat de regelingen bekend zijn, zoekt Mestmag.nl nog wel een en ander voor je uit. 

Rijk

Vanaf 1 december is de landelijke subsidieregeling opengesteld voor aanvragen. Inleveren van je plannen kan tot 1 februari 2016. Dit geldt ook voor de Rijksfondsen die meerjarige regelingen uitvoeren. Zij houden meestal dezelfde data aan.

Provincie

In december publiceert ook de provincie haar Kunstenplan. Vanaf dat moment is de regeling ook meteen opengesteld. Als het goed is, zijn de uitgangspunten niet verrassend. Organisaties hebben vanaf nu ruim drie maanden de tijd om hun aanvraag in te dienen. Idee‘n moeten nu concreet gemaakt worden. Wat gaan we van 2017 tot 2020 doen?De uiterste indieningsdatum is, net als het Rijk, 1 februari. 

Rijk en Provincie

Sluitingsdatum voor zowel de provinciale als landelijke subsidieaanvragen. Aanvragen voor de landelijke regeling worden beoordeeld door de Raad voor Cultuur. Aanvragen voor de provinciale regeling worden door de Adviescommissie Kunsten beoordeeld. Zij adviseren GS voor 1 mei welke partijen subsidie zouden moeten krijgen.

Rijk

In het voorjaar van 2016 geeft de Raad voor Cultuur hun advies over de subsidieaanvragen aan de minister.

Provincie

De provincie streeft er ambtelijk naar om GS rond dezelfde periode een besluit te laten nemen over de toekenningen binnen de provinciale subsidieregeling. Een en ander is afhankelijk van het besluit dat GS in juni 2015 over het proces rondom de regeling heeft genomen. 

Rijk

Op Prinsjesdag worden de landelijke subsidiebesluiten bekendgemaakt.

Geen reacties

Geef een reactie