Mestmag.nl zoekt redacteuren!

Mestmag.nl is op zoek naar enthousiaste redacteuren die hun schrijftalent willen inzetten. Als redacteur schrijf je voor Mestmag.nl en denk je mee over nieuwe onderwerpen. Het is een vrijwillige functie, maar daar staat tegenover dat je alle artikelen plaatst uit eigen naam. Mestmag.nl heeft wekelijks meer dan 2000 unieke bezoekers en een grote achterban in cultureel Brabant.

Mestmag.nl

Mestmag.nl is dŽ community voor cultuur in Noord-Brabant en draagt ertoe bij dat cultuurprofessionals, beleidsmakers en cultuurbeoefenaars hun werk beter kunnen doen. Mestmag.nl laat zien wat er in Brabant aan kunst- en cultuur is en toont de waarde van kunst en cultuur aan. En doet dat middels achtergrondartikelen, reportages, interviews en vaste rubrieken.

Wie zoeken we?

We zoeken mensen die goed kunnen schrijven en een neus hebben voor interessante onderwerpen die passen bij Mestmag.nl. Affiniteit met de culturele sector, en alle ontwikkelingen die in de sector plaatsvinden is een pre. Al hoef je helemaal niet in de cultuursector te werken of in de culturele richting te studeren. Juist een frisse blik is altijd welkom.

Wat we van je verwachten

  • Je schrijft minimaal ŽŽn keer per twee maanden een artikel
  • Je denkt mee over relevante onderwerpen om aandacht aan te besteden op Mestmag.nl

Wat mag je terug verwachten

  • Het plaatsen van artikelen uit eigen naam op Mestmag.nl
  • Feedback op je werkzaamheden om nog beter te schrijven
  • Het bijwonen van bijeenkomsten voor redacteuren

Lijkt dat je wat?

Stuur dan een mailtje met je motivatie, CV en een voorbeeldartikel naar sander@mestmag.nl.

Tags:
Geen reacties

Geef een reactie