Op welke partij stem jij?

 

Op woensdag 18 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen in onze provincie. Maar op welke partij ga je stemmen? Deze verkiezingen doen er 15 (!) partijen mee in Brabant. Mestmag.nl spitte de partijprogramma’s van de zeven grootste partijen voor je door en schreef een samenvatting. Dat scheelt je een heleboel leeswerk! 

Bij het opstellen van deze samenvatting zijn alleen de partijen meegenomen die in de huidige samenstelling mŽŽr dan ŽŽn zetel hebben in de Staten.

De samenvatting

Cultuur wordt in de Agenda van Brabant omschreven als ŽŽn van de kerntaken van de provincie maar waarom cultuur zo belangrijk wordt gevonden verschilt sterk per partij. Welke positie rol cultuur inneemt wordt onder andere ingegeven door de traditionele roots van de partijen.

  • Het CDA, waar de nadruk ligt op solidariteit en het gezin als hoeksteen van de samenleving, verbindt cultuur sterk met de Brabantse identiteit en het verenigingsleven. Maar ook de meer economische waarde van een vitale culturele sector is terug te vinden in het verkiezingsprogramma.
  • De VVD die van origine voor een kleine overheid staat en de belangen van ondernemend Brabant hoog in het vaandel heeft staan, heeft in zijn partijprogramma opgenomen dat de provincie alleen in culturele voorzieningen en evenementen investeert als die aantoonbaar economisch van waarde zijn.
  • De SP richt zijn pijlen voornamelijk op de toegankelijkheid van kunst en cultuur, wat ook niet verrassend is in het kader van hun socialistische gedachtegoed. Iedereen zou in de mogelijkheid moeten zijn om musea te bezoeken en voor jongeren moet de drempel lager worden gemaakt om kennis te maken met verschillende kunstvormen.
  • Voor de Sociaal Democraten (PvdA), van herkomst een partij gericht op emancipatie, maakt een goed kunst en cultuurklimaat mensen rijker in hun belevingswereld en welbevinden. Zij richten zich daarom op cultuurdeelname en cultuurbeleving.
  • In de visie van D66, de onderwijspartij bij uitstek, speelt cultuur een cruciale rol in de ontwikkeling van Noord-Brabant. Bij een profiel van innovatie is cultuur van hoge kwaliteit een randvoorwaarde. D66 ondersteunt met nadruk de programma’s die gericht zijn op leesvaardigheid en mediawijsheid.
  • Voor GroenLinks is het ook duidelijk dat cultuur een gunstig effect heeft op de economie. Maar deze partij streeft vanuit haar achtergrond ook verschillende niet-economische waarden na. Er dient ook te worden ge•nvesteerd in cultuur die niet direct financi‘le winst oplevert. Daarnaast doet de partij haar naam eer aan door te stellen dat er ook zou moeten worden ge•nvesteerd in groenmonumenten.
  • Voor de PVV heeft de provincie voornamelijk een taak bij de instandhouding van het (im)materieel cultureel erfgoed, dat moet worden gekoesterd. Dit valt natuurlijk goed te rijmen met hun gedachtegoed waarin de Nederlandse en ook Brabantse identiteit een belangrijke rol spelen. Deze culturele basis vormt het fundament van Brabant. Het Brabant-C fonds valt daar echter niet onder en wordt door de PVV onder de categorie ‘hoogdravende miljoenen verslindende projecten’ geschaard.

 

Maar waarvoor staan deze partijen nog meer? 

1. CDA

Provinciale rol bij unieke projecten zoals Jeroen Bosch en Vincent van Gogh

Voor het CDA is cultuur het kloppend hart van Brabant. De provincie moet ervoor zorgen dat er niet te veel administratieve rompslomp ontstaat rondom de organisatie van culturele events. Daar moet de provincie dus een stapje terug doen. Wanneer het gaat om unieke projecten die niet alleen de culturele maar ook de economische uitstraling van Brabant vergroten, dan is het CDA van mening dat de provincie actief moet bijdragen. Het CDA gaat hiermee verder op de al eerder ingeslagen weg. Het Brabant-C fonds dat in de afgelopen bestuursperiode van de grond is gekomen is het ideale instrument om deze lijn voort te zetten. Het CDA wil dat er niet alleen wordt ge•nvesteerd in de gevestigde musea en de goede kunst/designberoepsopleidingen maar ook in vernieuwende en ontwikkelende kunst en cultuur, zoals initiatieven als Incubate. Wat betreft het Brabants erfgoed is onderhoud en herbestemming van erfgoedcomplexen volgens het CDA een taak die bij alle Brabanders ligt en dus niet alleen bij de provincie. Het beheer van het culturele erfgoed wordt dichterbij mensen gelegd door te stimuleren dat de betrokken vrijwilligers zich meer eigenaar voelen over de herbestemming en verantwoordelijk voor de oplossingen.

> lees het hele partijprogramma van het CDA

2. VVD

Economische waarde van cultuur

De VVD vindt cultuur vooral van de Brabanders zelf, eventueel met hulp van de gemeenten. De provincie dient dus op de achtergrond te blijven en zou alleen moeten investeren in culturele voorzieningen en evenementen, zodra het economisch rendabel is of er een bijdrage wordt geleverd aan het vestigingsklimaat. Daarnaast wordt er verwezen naar de kansen (lees: banen) in de vrijetijdseconomie. De VVD wil door de verbinding te leggen tussen binnensteden en trekpleisters, zoals het Liberty Park en de Efteling, het verblijf van toeristen verlengen. Maar ook door middel van thema’s zoals de Van Gogh-route, waarin de provincie afgelopen bestuursperiode heeft ge•nvesteerd. Het motto is: hoe langer toeristen blijven, hoe meer ze uitgeven, des te beter voor de Brabantse economie! De provincie heeft wel een belangrijke rol bij de instandhouding van het cultureel erfgoed en bij de monumentenzorg. De VVD wil de dragers van ons erfgoed nieuw leven inblazen door sneller naar een alternatieve bestemming te zoeken en waar mogelijk de benodigde procedures te verkorten. Een voorwaarde is dan wel dat er mogelijkheden moeten zijn voor lokale investeerders en dat nieuwe initiatieven worden gedragen door de omgeving.

> lees het hele partijprogramma van de VVD

3. SP

Toegankelijkheid vergroten + musea eens per maand een dag gratis

Volgens de SP is Brabant zogezegd een culturele hotspot. Zij ziet een taak voor de provincie om uitingen in de kunst, muziek, theater, film en evenementen mede te ondersteunen. En goed nieuws voor jongeren tot 18 jaar want als het aan de SP ligt krijgen zij allemaal een cultuurpas die ook te gebruiken is bij de lokale bibliotheek! Scholen worden gestimuleerd om museum- en theaterbezoek te organiseren en jongeren kennis te laten maken met verschillende kunstvormen. En om musea toegankelijker te maken voor scholen vormt de provincie een fonds om het vervoer te faciliteren. Maar niet alleen jongeren vallen in de spreekwoordelijk prijzen. De SP zou namelijk ook graag voorzien in gratis toegang voor iedereen voor Kamp Vught en Barak 1B. Verder zou de provincie moeten stimuleren dat ook alle andere musea ŽŽn dag in de maand gratis toegang verschaffen. Wat betreft de eigen provinciale organisatie blijft de SP de steuninstellingen bkkc, Kunstbalie, Cubiss en Erfgoed Brabant kritisch volgen. En als het gaat om erfgoed wil de SP niet alleen aandacht besteden aan religieus erfgoed maar ook aan industri‘le en andersoortige complexen.

> lees het hele partijprogramma van de SP

4. PvdA

Provincie moet zich richten op de basis

De PvdA zet zich in voor cultuur die bereikbaar is voor iedereen, cultuur verbreedt immers de belevingswereld en maakt mensen rijker in hun welbevinden. Maar er sijpelt ook een meer economische benadering van cultuur door het programma. Cultuur zorgt namelijk ook voor een aantoonbaar aantrekkelijke basis voor een goed vestigingsklimaat. De PvdA wil dat de provincie samen met gemeenten gaat investeren in de basis. De nadruk ligt daarbij op het verhogen van cultuurdeelname en cultuurbeleving. De provincie zou, als het aan de PvdA ligt, over de volle breedte de cultuur op niveau moeten houden. Onder andere de impulsgelden zouden hiervoor kunnen worden ingezet maar ook de voor Culturele Hoofdstad gereserveerde middelen. Hier slaat de PvdA duidelijk een andere weg in dan die nu wordt bewandeld, aangezien de uit deze middelen opgerichte stichting Brabant-C gericht is op het stimuleren van de culturele top en minder gericht is op de breedtecultuur. Verder wil de partij zich inzetten voor kansen voor jongeren om hun talent te ontwikkelen. Ook minder conventionele kunsten moeten daarvoor een plaats krijgen in ons cultuuraanbod. En de provincie zou een onafhankelijke regionale nieuwsvoorziening moeten steunen voor het goed functioneren van de democratie en ter bevordering van de maatschappelijke samenhang.

> lees het hele partijprogramma van de PvdA

5. D66

Een debat over de rol van de provincie

In de visie van D66 speelt cultuur een cruciale rol in de ontwikkeling van Noord-Brabant, zowel voor het innovatie- als voor het vestigingsklimaat. De komende jaren investeert de provincie in toptalenten, het verhogen van de zakelijke kennis in de culturele sector en het aangaan van relaties van kunstenaars met andere disciplines en andere subsidieverleners door middel van Brabant-C. In het verkiezingsprogramma van D66 staat dat na deze periode (het Brabant-C-fonds loopt tot ca. 2019) de provincie mogelijk een bescheidener rol inneemt, gebaseerd op een grote toegevoegde waarde voor de kunst- en cultuursector. D66 pleit voor een breed en open debat om die nieuwe rol en toegevoegde waarde van de provincie duidelijk te krijgen en te koppelen aan de financi‘le mogelijkheden. Daarnaast wil D66 de mogelijkheden voor landkunst verder benutten op plekken waar veel mensen komen. Wat betreft erfgoed mist D66 een overkoepelende visie binnen het provinciaal beleid op wat de moeite van het behouden waard is. Daardoor kunnen geen scherpe keuzes gemaakt worden in te bewaren en te ontwikkelen erfgoed.

> lees het hele partijprogramma van D66

6. GroenLinks

Spreiding van culturele evenementen

GroenLinks zet in op vernieuwing binnen de kunst in Brabant met de nadruk op makers. Er moet ruimte worden gecre‘erd voor vernieuwers op festivals maar ook broedplaatsen voor kunstenaars dienen voor dit doel te worden gestimuleerd. Daarnaast moeten beeldcultuur en kleine producties ook een kans krijgen binnen ons culturele landschap. GroenLinks wil stimuleren dat jongeren meer in aanraking komen met cultuur en dat jonge kunstenaars worden betrokken bij projecten van de provincie. Daarnaast staat GroenLinks voor meer spreiding van culturele evenementen over de provincie waardoor elke stad een eigen kunst- en cultuurprogramma krijgt. Hoe die programma’s eruit komen te zien is natuurlijk niet aan de provincie maar daarover moet juist samen met gemeenten en steunfuncties een afweging in worden gemaakt. GroenLinks bepleit verder dat bij de herinrichting van de grote erfgoedcomplexen ruimte moet zijn voor initiatieven van omwonenden. GroenLinks zet zich, zoals de naam al suggereert, niet alleen in voor het behoud van industrieel en historisch erfgoed maar ook voor de zorg over groene monumenten. GroenLinks pleit voor een sterke inzet van de provincie voor het behoud van bijzondere landschappelijke elementen zoals historische laanstructuren, landschapsparken en forten, zoals fort Sabina.

> lees het hele partijprogramma van GroenLinks

7. PVV

Cultureel erfgoed, goed toeven in Brabant

Geen reacties

Geef een reactie