Trend & ontwikkelingen 31 januari 2017

Elke dinsdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke dinsdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.
> Meld je aan!  http://mestmag.nl/nieuwsbrief

cultuurbeleid

nederland 

 • Het is tijd om tot een nieuwe koers te komen voor beleid voor de culturele sector na 2020, zegt minister Bussemaker (OCW). Ze vraagt de Raad voor Cultuur een verkenning van de mogelijkheden van een sterkere en evenwichtigere samenwerking tussen de verschillende overheden onderling en de cultuursector. Het doel hiervan is een toekomstbestendig cultuurbeleid dat rekening houdt met de veranderende voorkeuren van het publiek en nieuwe werkwijzen in de cultuursector. Ze verwacht tevens sectoradviezen waarin per sector trends en ontwikkelingen worden geduid. Daaraan kunnen vervolgens mogelijke scenario’s worden verbonden. Rijksoverheid.nl, Cultuur.nl, NRC  
 • Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de situatie in de bibliotheeksector 1 jaar na inwerkingtreding van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). Bibliotheken vervullen een steeds bredere maatschappelijke functie. Naast het uitlenen van meer dan 73 miljoen fysieke boeken en 4 miljoen e-books zorgden de bibliotheken voor een record aantal activiteiten in 2015, namelijk 82.000. Rijksoverheid.nl, Rijksoverheid.nl, VOB , Bibliotheekblad, VNG
 • Minister Bussemaker heeft de Raad voor Cultuur verzocht te adviseren over vier aanvragen tot aanwijzing als professionele organisatie voor monumentenbehoud (POM). Het gaat om Stichting tot Instandhouding van Goederen en Rechten van het Huis Bergh, Stichting het Limburgs Landschap, Rijnlandse Molenstichting en Stichting het Nationale Park De Hoge Veluwe. Het Limburgs Landschap en Rijnlandse Molenstichting kregen een positief advies. Cultuur.nl
 • De Raad voor Cultuur adviseert het Verdrag van Maastricht voor te dragen voor een Europees Erfgoedlabel. De nieuwe, verbeterde aanvraag maakt volgens de raad kans op een toekenning,  als daarin rekening wordt gehouden met een aantal kanttekeningen die de raad in zijn advies maakt (onder meer over het educatieplan en de verspreiding van kennis). Cultuur.nl, DutchCulture
 • Kruissubsidi‘ring in de boekensector heeft betrekking op het fenomeen dat op een deel van de boektitels verlies wordt gemaakt, terwijl op een ander deel winst wordt gemaakt. Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer het rapport ‘Kruissubsidi‘ring door boekhandels en uitgevers’. Dit i.v.m. de 2e evaluatie van de Wet op de vaste Boekenprijs. Rijksoverheid.nl
 • In het Belastingplan 2018 heeft het kabinet voor digitale boeken, kranten en tijdschriften ‘in potlood’ een btw-verlaging van 21 procent naar 6 procent opgenomen. Dat zei staatssecretaris Wiebes (Financi‘n, VVD) na vragen van PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. Daarmee loopt Wiebes vooruit op Europese regelgeving.  Nederlandse Uitgeversbond
 • Waar architectuurbeleid van invloed was op het herstel van onze steden, is veel van onze open ruimte op Belgische wijze verloren gegaan. Waar is hier de ontwerpkracht? Column van Adri Duivesteijn over de onlangs geopende tentoonstelling ‘Rijk aan ontwerpkracht’ in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. De tentoonstellingsmakers starten in 1991, het jaar van de eerste architectuurnota ‘Ruimte voor Architectuur: Architectuur als culturele daad’. Cobouw
 • ‘Die vrije geest waar Nederland om bekend staat en die ons zover heeft gebracht, lijkt soms verdwenen – uit angst voor verandering, voor het onbekende, voor de ander. Kunst is niet bang. Ze is grenzeloos en spreekt alle talen; die van het beeld, van de vorm, van het geluid en die van de letteren.’  Birgit Donker (Mondriaanfonds) schreef op uitnodiging van Trouw ‘Het is de kunst die ons allen verbindt’, als onderdeel van een serie over Nederland en identiteit. Mondriaanfonds
 • De motie van VVD-kamerlid Michiel van Veen, waardoor de Tweede Kamer besloot om ondersteuning aan cultuurprojecten in Egypte, Libanon, Mali, Marokko, Rusland, Turkije en de Palestijnse gebieden stop te zetten, is gestoeld op een drogreden, kortzichtig beleidsdenken, instrumentalisering van kunst en cultuur, en een mank wereldbeeld, aldus Joram Kraaijeveld van  Platform Beeldende Kunst. PBK
 • Op verzoek van premier Mark Rutte werkten ruim 140 stakeholders van steden, bedrijven en kennisinstellingen maandenlang in coproductie aan een Nationale Smart City Strategie. Op 25 januari 2017 werd deze gedragen strategie overhandigd aan de minister-president. De steden zien voor henzelf een leidende rol in de verdere ontwikkeling van smart cities en vragen hierin de steun van het Rijk. Platform31, Binnenlands bestuur 
 • In 2018 is Leeuwarden, in samenwerking met de provincie Friesland, Culturele Hoofdstad van Europa. De verbinding van cultuur met lokale gemeenschappen (‘mienskip’) was een belangrijke reden voor deze uitverkiezing. Ook in het provinciale cultuurbeleid voor 2017-2020 is dit een centraal thema. En overzicht van de Friese beleidsplannen. LKCA
 • Zes culturele instellingen ontvangen de komende vier jaar subsidie van de provincie Frysl‰n :  Stichting Opera Spanga, Stichting Jeugd Dans Opleiding Frysl‰n, Stichting Museum BelvŽdre, Stichting Fotografie Noorderlicht, Stichting Noord Nederlands Orkest en Stichting Pier21.  De subsidies komen uit de beschikbare financi‘le middelen van de beleidsbrief Mei hert, holle en hannen 2017 – 2020. De subsidies zijn een aanvulling op de Friese culturele basisinfrastructuur. De huidige basisstructuur dekt niet het volledige aanbod. Friesland
 • Gemeentelijke centra voor kunst en muziekscholen zijn de laatste jaren zwaar getroffen door de bezuinigingen op cultuur. Daardoor dreigt op termijn het aanbod te verschralen. Dat stellen de auteurs van het boek Zicht op actieve cultuurparticipatie 2016, samengesteld door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Binnenlands bestuur
 • Het intrekken door B en W van Assen van de internationale kunstopdracht voor het nieuwe Stationsplein is slecht gevallen bij de beoordelingscommissie. Assen besteedde in 2016 de opdracht (450.000 euro) aan. Uit 68 inschrijvingen werden 4 kunstenaarscollectieven geselecteerd om een schetsontwerp te maken. De commissie heeft daar een keus uit gemaakt en die aan het college gepresenteerd. B & W twijfelt of het winnende ontwerp op voldoende instemming en draagvlak van de Asser bevolking kan rekenen. Dagblad van het Noorden

noord-brabant

 • Theatergezelschap Afslag Eindhoven krijgt van de provincie Noord-Brabant een subsidie van 75.000 euro. De subsidieaanvraag van Afslag Eindhoven werd in eerste instantie niet gehonoreerd door het Fonds Podiumkunsten. De beoordeling was positief, maar het ontbrak aan budget. Daardoor werd hun aanvraag ook door de provincie niet gehonoreerd. De Tweede Kamer besloot in december voor extra middelen waardoor het gezelschap toch geld van het Fonds Podiumkunsten ontving. Brabant.nl  
 • In 2015 gaat MIK (Meierijse Instellingen voor Kunsteducatie) failliet en sluit. Het is de directe aanleiding voor de provincie Noord-Brabant om een nadere analyse te maken van de kunsteducatiesector in Brabant. Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst van de  buitenschoolse cultuureducatie in Noord-Brabant?  En welke rol kunnen en moeten gemeenten en de provincie daarin spelen? Een analyse.  Kunstbalie

grote brabantse gemeenten

 • Breda is niet langer de vestigingsplaats voor House of DJ’s. Het centrum, waarin de Nederlandse dancecultuur centraal moet komen staan, wil naar Amsterdam.  Volgens onderzoeksbureau LAgroupe  zijn in Amsterdam uiteindelijk grotere bezoekcijfers mogelijk. Wethouder Adank van Breda is verrast. Breda is gezien de dancehistorie van de stad de juiste plek. Dat blijkt ook uit de haalbaarheidsstudie dat de gemeente mede heeft gefinancierd. BN – De Stem, Breda vandaag
 • Netbeheerder Enexis voert gesprekken over het transformeren van een historisch schakelstation op de hoek van de Markkade en de Etnastraat in Breda. In de structuurvisie 2030 zal het pand als knooppunt tussen het centrum en de ontwikkelingen van Via Breda – Corbion fungeren. Breda Vandaag
 • 3 medewerkers van de Stichting Cultuur Eindhoven zouden zijn gedwongen op te stappen.  Een 4e medewerker is uit solidariteit zelf weggegaan. Eind 2016 hebben de medewerkers bij de directie en de raad van toezicht aangekaart dat zaken in hun ogen niet goed liepen. De medewerkers zetten vraagtekens bij de toekenning van subsidies. Sommige regelingen en procedures zouden niet goed zijn toegepast. Het CDA stelt vragen aan het college van B & W. Eindhovens Dagblad, Eindhovens Dagblad
 • Eindhoven wil een smart society worden. Maar hoe gaat dat? Wat gebeurt er al? En van welke voorbeelden kunnen we iets leren? De DATAstudio onderzoekt de transitie die de stad daartoe moet doormaken. Welke ethische vragen spelen er rond the Internet of Things? e52.nl
 • Stadsarcheoloog Nico Arts blijft in dienst van de gemeente Eindhoven. Hij blijft vanuit het Erfgoedhuis werken aan specifieke archeologische opdrachten. Eindhovens Dagblad
 • De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch beslist uiteindelijk op 31januari, maar een vertegenwoordiging (presidium) uit diezelfde raad vraagt om uitstel van het besluit over de subsidie aan de Bosch Parade. Brabants Dagblad
 • Beide Tilburgse stadskantoren krijgen na de renovatie echt een ‘Tilburgs gezicht’. Er komen grote fotoprints over o.m. de textielgeschiedenis, de NS Werkplaats en de kermis. In beide gebouwen komt veel kunst. In het atrium in de stadswinkel komt een groot, hangend textielkunstwerk. De renovatieplannen kregen de steun van de meerderheid van de gemeenteraad. Brabants Dagblad, Omroep Brabant
 • Wanneer wordt de verkoop van Midi eindelijk eens afgewikkeld? Krijgt de gemeente Tilburg ondertussen een deel van de exploitatie-opbrengst? Opnieuw dringt Hans Smolders in raadsvragen aan op spoedige afwikkeling van het ‘Midi-drama’. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Het CDA in Boxtel is bezorgd over het achterstallige onderhoud van kunst in de openbare ruimte, nu de Kunststichting Boxtel is gestopt met haar taken. De stichting heeft de resterende gemeentesubsidie van 190.000 euro teruggestort. Dit geld is teruggevloeid naar het algemene budget voor kunst en cultuur en wordt niet meer apart gehouden voor kunstwerken op straat. Elke  burger kan wel met een voorstel voor een kunstwerk komen. Brabants Dagblad
 • Het kunstwerk ‘Het Seinhuisje’ van kunstenaar John Kšrmeling dat aan het Halve Zolenpad in Drunen moest verrijzen, komt er toch niet. Volgens de gemeente Heusden komt de kunstenaar zijn afspraken niet na. Kšrmeling zegt dat hij, nadat de gieterij in Drunen failliet ging, zelf niet verder wilde. Brabants Dagblad
 • De subsidiepot voor kunst- en cultuureducatie in Laarbeek is leeg. Goed nieuws, volgens cultuurwethouder Briels. ,,Maar liefst 59 procent meer kinderen hebben er gebruik van gemaakt.” Eindhovens Dagblad
 • Het voorstel van het college van B & W in Oisterwijk om in 2017 ruim 600.000 euro te investeren in Cultuurcentrum Tiliander wordt niet ondersteund door de gemeenteraad. De partijen  zijn positief zijn over de plannen om Tiliander te laten doorontwikkelen tot culturele motor van de gemeente, maar willen eerst duidelijkheid over de financi‘le situatie van de Stichting Cultuurcentra Oisterwijk Moergestel (COM). Brabants Dagblad
 • Van de hele indrukwekkende industri‘le geschiedenis staat in Oss nagenoeg niets meer overeind en ook alle andere gebouwen die de ‘Bende van Oss’ in z’n context van bittere armoede en uitbuiting kunnen zetten zijn stelselmatig gesloopt. Hoe kan het dat het steeds mis gaat?, vraagt Ossenaar Herbert-Jan Hiep, directeur_ Instituut voor Erfgoed en Marketing, zich af. Erfgoedstem
 • De strijd voor behoud van Hotel Luijk in Oss is nog niet opgegeven. De actievoerders willen meer onderzoek naar het goedkoopste alternatief voor sloop: behoud van alleen de voorpui. De Sleutel Oss
 • De gemeente Oss en horeca uitbater VOF Solo & Duo zijn toch niet tot een akkoord gekomen over de Groene Engel. Beide partijen keren terug naar de rechtbank in ‘s-Hertogenbosch om dat aan de rechter mede te delen. Het conflict gaat over niet betaald huurachterstand. Brabants Dagblad
 • Het grootste deel van de Schijndelse kunstcollectie verhuist naar een depot in ‘s-Gravenhage. Pas als een nieuwe depot- en expositieruimte in Schijndel klaar is, keert de kunstcollectie weer terug. Kosten verhuizing 14.400 euro. Brabants Dagblad, Brabants Dagblad
 • Wie de nieuwe bibliotheekaanbieder in de gemeente Sint-Michielsgestel wordt -de Stadsbieb Den Bosch —f Karmac- is bekend in april of mei. Dat is akelig dicht bij eind juni, als de bibliotheek de Brenthof sluit. Maar dat uitstel hoeft het lenen van boeken niet in gevaar te brengen, zeggen de betrokken bibliotheekorganisaties. Brabants Dagblad
 • Schoenencentrum SLEM heeft zonder overleg met de gemeente Waalwijk besloten om het schoenenmuseum vanaf 15 januari te sluiten. Dat schrijft B & W in beantwoording van vragen van de PvdA. ‘Wij betreuren het dat er over die korte termijn ambtelijk noch met het college is overlegd’, schrijft het college. Brabants Dagblad, Schoenenmuseum

 

cultureel ondernemerschap

 • 40 procent van de freelancers kan niet tot amper rondkomen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Monitor Freelancers en Media 2016’, dat in opdracht van de NVJ, NVF, Dupho, Auteursbond-sectie Freelance Journalisten (voorheen FLA), BNO, Lira en Pictoright is gehouden. Villamedia
 • De plannen voor de verbouwing van museum Naturalis in Leiden zijn in strijd met de auteursrechten van de oorspronkelijke architect van het gebouw. Dat heeft de Haagse rechtbank geoordeeld in een rechtszaak die Fons Verheijen (VVKH Architecten) had aangespannen tegen de stichting Naturalis Biodiversity Center.  De gevolgen voor de inmiddels gestarte verbouwing zijn nog niet bekend. Architectenweb, Omroep West
 • De BNA heeft met een groot aantal andere publieke en private partijen het Grondstoffenakkoord ondertekend. De BNA onderschrijft het akkoord en onderstreept zo dat de architectenbranche zich zal inzetten voor een zo snel mogelijke transitie naar een circulaire ontwerp- en bouwpraktijk. De Architect
 • Een evaluatie van 2 jaar BEP (Beroepservaringsperiode) vanuit het perspectief van de jonge stedenbouwkundige. De BEP geldt natuurlijk ook voor architecten, landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Archined
 • Avant Arte, een Instagram profiel voor kunst telt intussen 475.000 volgers. De twee curatoren, twintigers, hebben nu hun eerste expositie in Londen. ‘Wat YouTube betekent voor nieuwe popsterren, dat is Instagram voor jonge kunstenaars.’. Volgens een onderzoek van kunstverzekeraar Hiscox uit 2016 gebruikt 65 % van de jonge kunstkopers het medium. NRC, inlog vereist, New York Times, Hiscox
 • Pauline Slot is vanaf haar dertiende al gegrepen door musea. Ze bezoekt ze in binnen- en buitenland. Na zes romans heeft ze ‘Museumbezoeking’ geschreven over haar liefde voor musea, maar ook over de ergernissen tijdens haar bezoeken. Museumpeil
 • Er is een petitie te ondertekenen om te voorkomen dat de museumcollectie van het Aboriginal Art Museum Utrecht (AAMU) wordt opgesplitst en voor het grotere publiek zal verdwijnen naar particulieren of buitenlandse musea. De petitie is 19 januari gestart. Eind juni sluit het museum. DUIC, Diggit magazine
 • In februari worden bijna 70 werken die de KLM de afgelopen 25 jaar heeft verzameld van de hand gedaan tijdens een verkooptentoonstelling in museum Jan van der Togt in Amstelveen. Het gaat om een opschoning van het huidige kunstbezit in verband met de vermindering van de kantoorruimten. Het Parool
 • SBK Kunstuitleen & Galerie opent 2 februari haar eerste shop-in-shop in de Yksi Expo-ruimte op Strijp S. Vera van Schoffelen, artistiek directeur van SBK, denkt een mooie aanvulling te bieden op het bestaande kunstaanbod in Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • Er zullen in 2017 meer Nederlandse films in de bioscopen komen dan in 2016. Maar is veel ook te veel? In een vergelijkbaar filmland als Denemarken heeft de branche zich uitgesproken over een vermindering van de productie, en ook in Nederland zijn zulke geluiden te horen. De constatering van de NVBF en FDN dat het marktaandeel van de Nederlandse speelfilm in 2016 flink is gedaald was een domper op een verder goed bioscoopjaar. Toch zijn er zorgen. Holland Film Nieuws
 • Filmmaker EsmŽ Lammers over de situatie van de Nederlandse film, het markaandeel, het filmbeleid en het Filmfonds. Filmzaken
 • Jong Nederlands filmtalent gaat de uitdaging aan om een cashless film te maken. Alle monetaire transacties tijdens de productie van de korte film moeten exclusief via PayPal plaatsvinden. Van het betalen van locaties, decorstukken en acteurs tot het bestellen van pizza’s na late opnames. Versfilment
 • Met het wegvallen van het regiobudget van het Mediafonds is het een stuk moeilijker geworden voor jonge Brabantse documentairemakers om hun projecten van de grond te krijgen. Filmfestival DOCfeed in Eindhoven komt mede daarom met netwerkbijeenkomsten en kennisoverdracht. Maar vooral: een pitch die een eerste stapje richting realisatie van een filmproject kan zijn. Filmkrant
 • Innovation and the Big Screen is een rapport dat is uitgebracht door UNIC, de Europese belangenorganisatie van bioscoopondernemers. Met het rapport wil UNIC een algeheel overzicht geven van de innovaties die de bioscoopmarkt de afgelopen jaren hebben be•nvloed, en dat in de komende jaren blijven doen. Holland Film Nieuws
 • Filmthuis krijgt een andere naam: Picl. Daarnaast wordt het platform, dat het mogelijk maakt om speciaal geselecteerde films zowel in een filmtheater als thuis te kijken, opgefrist en het gebruiksgemak vergroot. Holland Film Nieuws
 • Het platform FILM.NL is vanaf 31 januari voor iedereen beschikbaar. FILM.NL is een gratis app die gebruikers veilig en snel naar alle legale beschikbare content in Nederland op het gebied van films en series gidst. Voice
 • BREIN heeft een ex parte verbod behaald tegen een Rotterdammer die de Facebookpagina Live Bioscoop beheerde. Daarop werden dagelijks gratis films vertoond zonder toestemming van rechthebbenden. Entertainment Business
 • De verhalen van de sprekers tijdens het seminar  ‘Met het oog op morgen – Innovatie in het boekenvak’ op 19 januari 2017  lieten zien dat het vak volop bezig is met innovatie. Community building, andere verdienmodellen, experimenten met nieuwe technologie‘n en vooral een grote dosis energie en enthousiasme bieden het boekenvak nieuwe perspectieven. KVB Boekwerk
 • Wat heeft showcasefestival Eurosonic / Noorderlsag voor Noisia, Kim Janssen, SMIB en Yung Internet concreet betekent? 3voor12.vpro.nl
 •  ‘Het is tijd voor een jongere generatie met andere idee‘n.’ Zakelijk directeur Jan Drissen en creatief directeur Erwin Schellekens trekken zich terug uit de organisatie van Festival Mundial. Het afscheid heeft geen effect op de 30e editie van het festival voor wereldmuziek. Brabants Dagblad
 • Acteurs uit de voortijdig gestopte musical Sky hebben een hoger beroep tegen producent Sky Netherlands BV gewonnen. De cast heeft toch recht op loon voor de periode dat ze een contract hadden. Theaterkrant   
 • Schouwburg Amphion in Doetinchem en Westlandtheater De Naald in Naaldwijk zijn Theater van het Jaar 2016, in de categorie‘n Grote theaters en Kleine theaters. Dat werd bekend op de jaarlijkse theaterbeurs van de Vereniging Vrije Theater Producenten. Theaterkrant

 

cultuurmarketing

 • Het schrijven van een opiniestuk is een mooie kans op een groter bereik. Een klein percentage van de ingezonden opiniestukken wordt echter maar geplaatst. Iedere krant heeft weer zijn eigen eisen. Gelukkig zijn er ook veel overeenkomsten. 8 schrijftips. Communicatie-on-line
 • De fysieke customer journey bij het Mauritshuis. Cultuurmarketing
 • De populariteit van de Museumkaart blijft groeien. Feiten en cijfers bij een uniek fenomeen. Elsevier
 • Bioscoop ChassŽ Cinema in Breda heeft een Onbeperkt-abonnement ingevoerd. Voor 18 euro per maand kunnen bezoekers onbeperkt films kijken. Volgens adjunct-directeur Geesje Prins van ChassŽ  zorgt het abonnement voor meer bezoekers. BN – De Stem
 • ‘Een community opbouwen is belangrijker dan data genereren’ aldus Sjoerd Appelman, Hoofd Marketing bij Toneelschuur Producties. Cultuurmarketing
 • Van PR, premires en netwerkborrels tot bubbelvoetbal: de week van Suzanne Bos, marketeer bij Toneelgroep Oostpool. Cultuurmarketing

 

financiering

 • Vanaf 1 januari 2017 voert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de Deelregeling Digitale cultuur uit. De regeling vervangt de regeling E-cultuur en het Gamefonds. Aan de hand van zeven thema’s en voorbeeldstellende projecten uit de afgelopen periode schetst Joris van Ballegooijen, secretaris van de regeling, de breedte van de nieuwe regeling Digitale cultuur. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de gemeente Rotterdam nodigen architecten, stedenbouwkundigen, makers, social designers en productontwerpers uit deel te nemen aan een onderzoekstraject gericht op het verbeteren van de openbare ruimte voor mensen met dementie. Motivatie insturen voor deelname kan tot 6 maart. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie riep afgelopen zomer makers en organisaties op die interesse hadden om hun werk te presenteren tijdens de 30-jarige jubileumeditie van het Transmediale Festival in Berlijn. Programmamakers van Transmediale en het fonds hebben uit de ruim 50 voorstellen 8 deelnemers geselecteerd. Stimuleringsfonds  Creatieve Industrie
 • Van 9 t/m 12 februari vindt wederom de tentoonstelling Prospects & Concepts plaats tijdens kunstbeurs Art Rotterdam. Er is werk te zien van 65 beeldend kunstenaars die in 2015 van het Mondriaan Fonds een Werkbijdrage Jonge Talent ontvingen. De presentatie dient de zichtbaarheid van beginnende beeldend kunstenaars een extra impuls te geven. Mondriaanfonds
 • De Bijdrage Opdrachtgeverschap van het Mondriaanfondsfonds is bestemd voor publieke en private opdrachtgevers of publiek-private samenwerkingen die publiek toegankelijke beeldende kunstprojecten willen realiseren zonder verkoopdoel. Met deze bijdrage stimuleert het Mondriaan Fonds initiatieven die in samenwerking tot stand komen en waarbij het maken van beeld
Geen reacties

Geef een reactie