Trends en ontwikkelingen 11 september 2015

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Tijdens het ‘verzamel AO’ Cultuur van 2 september werd aan minister Bussemaker aandacht gevraagd voor een evenwichtige geografische spreiding van zowel het cultuuraanbod als -gelden. Ook werd een nauwere samenwerking met de (stedelijke) regio’s bepleit. De vaste Kamercommissie sprak haar vrees dat de nu beschikbaar gestelde Rijksmiddelen onvoldoende zijn om verdere verschraling van het cultuuraanbod te voorkomen. Aanleiding tot debat waren de Kamerbrief over de uitvoering van moties bij de ‘Uitgangspunten cultuurbeleid 2017-2020’ van de minister en het rapport van de Rekenkamer over realisatie en gevolgen van bezuinigingen op cultuursubsidies van het kabinet-Rutte/Verhagen. Kamerlid Michiel van Veen (VVD) pleitte voor meer geld voor cultuureducatie tijdens het overleg van de Kamercommissie voor OCW op 2 september 2015. Minister Bussemaker bleef echter volhouden dat er geen extra budget is voor cultuur, ook niet voor cultuureducatie. IPO , lkca
 • Een verslag van het Paradisodebat 2015 op zondagmiddag 31 augustus jl. Aan het begin van het debat liet moderator Ruben Maes de zaal in zijn kaarten kijken. ‘Ik heb de stiekeme hoop dat politici en kunstenaars dezelfde insteek hebben.’ Het debat focuste zich op de raakvlakken van kunst en politiek. Kunsten’92 , Kunsten’92
 • “Het Paradisodebat had zoals moderator Ruben Maes het verwoordde, een goed ‘oefenmiddagje’ kunnen zijn om de koppen dezelfde kant op te krijgen en een begin te maken aan een heldere visie voor de Nederlandse kunstsector. Over dat beleid werd helaas geen concreet woord gerept.” Lise van Zaalen van Platform BK over het Paradisodebat. Platform BK
 • Volgens Michelle van Dijk, docent Nederlands, gaat de boodschap over kunst in de lezing, die Robbert Dijkgraaf hield voorafgaand aan het Paradisodebat, helemaal nergens over. “Kunst wordt niet per se gemaakt voor een publiek. Kunst wordt niet gemaakt in de breedte. Kunst is vaak een individuele schepping.” Haar boodschap aan de politiek : “Laat de kunstenaar zijn eigen weg vinden. Verhef het belang van de individuele kunst, het belang van het scheppen, boven het rendement, boven de massa.” Joop.nl
 • Sinds de bezuinigingen van 2012 wordt het gesprek over kunst gedomineerd door cijfers en beleidstermen. In de vierdelige serie ‘Onvermijdelijke gesprekken over theater en de wereld’ proberen initiatiefnemers Frascati, NRC Handelsblad, de Brakke Grond en de Boekmanstichting de relatie tussen kunst en de wereld op niet-beleidsmatige gronden te bespreken en ruimte te scheppen voor een nieuwe taal over de waarde van kunst. De eerste editie, ‘De waarde van kunst in de eenentwintigste eeuw’, vond plaats op 7 september op het Nederlands Theater Festival als onderdeel van randprogramma Nieuwe Grond. Theaterkrant
 • De nieuwe extreme regelzucht van de overheid en de culturele fondsen dwingt de ontvangers van subsidie tot hard intern optreden, inflexibel financieel beleid en onrealistisch begroten, volgens Wijbrand Schaap. Dat is het best zichtbaar in de podiumkunsten. Tot 2011 konden eigenzinnige artistiek leiders in relatief grote vrijheid werken. De laatste jaren is het subsidiesysteem verstard. De lol is eraf, de speelruimte is verdwenen. Artistiek zijn de gevolgen op middellange termijn echter veel groter: gezelschappen nemen geen enkel risico meer. De zakelijke leiders moeten op de rem trappen bij hun artistieke collega’s, tegen hun zin. Cultureel Persbureau
 • De Vereniging Rembrandt, het Prins Bernhard Cultuurfonds, VSBfonds, Fonds 21 en andere (regionale) fondsen wijzen de Eerste Kamer op nog drie wezenlijke juridische en inhoudelijke tekortkomingen in de voorgestelde nieuwe Erfgoedwet. Dit wetsvoorstel beoogt onder meer het zorgvuldig onttrekken van kunst aan het openbaar kunstbezit. De kunstfondsen pleiten voor een gelijke behandeling van het gehele openbaar kunstbezit en vragen aanpassingen in het wetsvoorstel om zo te voorkomen dat belangrijke kunstwerken nog steeds uit de Collectie Nederland kunnen verdwijnen. Vereniging Rembrandt
 • Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op het plan ‘Het nieuwe publieke regionale mediabedrijf: betrokken en betrouwbaar’ van de stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS). Rijksoverheid.nl
 • De provincie Groningen gaat de komende jaren extra investeren in de cultuur. Volgens de Provincie is de cultuursector door alle bezuinigingen van de laatste tijd erg kwetsbaar geworden. Hiervoor worden cultuurpijlers in het leven geroepen. Dat zijn professionele instellingen die andere cultuurinstellingen kunnen helpen. Groningen
 • De provincie Noord-Holland is gestart met het opstellen van het nieuwe cultuurbeleid. Cultuur en cultuurhistorie zijn belangrijke thema’s in het coalitieakkoord 2015-2019. Het nieuwe beleid, dat geldt vanaf 1 januari 2017, richt zich onder andere op monumenten, archeologie, culturele infrastructuur, cultuureducatie en bibliotheken. Noord-Holland
 • De provincie Zuid-Holland wil actief aan de slag met gemeenten om leegstaande kantoren en winkels te transformeren naar bijvoorbeeld woningen. Om te kijken wat mogelijk is, begint de provincie nog eind dit jaar met zogenoemde ‘gebiedsgerichte pilots’. De provincie zet een rem op nieuwbouw van kantoren, winkels en woningen. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van ruimtelijke ordening verwacht dat in Zuid-Holland nauwelijks behoefte is aan nieuwe kantoren, detailhandel of bedrijventerreinen. Zuid-Holland
 • Gasproducent NAM betaalt 68 miljoen euro aan de stad Groningen om het nieuwe cultuurforum aardbevingsbestendig te maken. De bouw van het Groninger Forum werd eerder dit jaar stilgelegd, omdat het gebouw niet bestand zou zijn tegen zware bevingen door gaswinning. Het complex moet begin 2019 opengaan voor publiek, twee jaar later dan gepland. In het centrum komen onder meer een bibliotheek, een filmhuis en het stripmuseum. NOS

noord-brabant

 • De motie van het CDA om Circus Herman Renz uit Helmond aan te merken als Brabants erfgoed kan op geen enkele steun rekenen in Provinciale Staten. Geen enkele partij steunde het initiatief van het CDA. De VVD vroeg zich zelfs hardop af of het circus nog steeds Brabants genoeg is. Het hoofdkantoor zit immers in Amsterdam. Omroep Brabant
 • Met een investering van 40 miljoen euro wil de provincie Noord-Brabant het onderzoek naar ‘big data’ in een stroomversnelling brengen. Klooster Mari‘nburg in ‘s-Hertogenbosch wordt volgend jaar getransformeerd tot universitair centrum. Masterstudenten en wetenschappers gaan zich er verder specialiseren in dataonderzoek. Brabant.nl , Scienceguide
 • De Brabant Community is weer van start in opdracht van de Adviescommissie buitenschoolse cultuureducatie. Deze commissie gaat de nieuwe gedeputeerde cultuur Žn de Vereniging van Brabantse Gemeenten (VBG) adviseren over de vraag hoe provinciaal en gemeentelijk beleid elkaar kunnen versterken om de buitenschoolse cultuureducatie op peil te houden. PON
 • Op 27 augustus jongstleden organiseerde het kennisinstituut op het sociale en culturele domein PON op initiatief van de provincie Noord-Brabant een interactieve ontmoetingsbijeenkomst, over de herbestemming van vrijkomende kerken in Noord-Brabant. De bijeenkomst, met de klinkende titel “Hoe werken we aan kerken?!”, vond plaats in de voormalige Heilig Hartkerk in Boxtel. Erfgoedstem

grote brabantse gemeenten

 • De Cultuurscan 2015 van Eindhoven schetst een beeld van het culturele speelveld in Eindhoven. De scan markeert het gezamenlijk startpunt voor de dialoog over de uitgangspunten voor het beleid van de nieuwe stichting Cultuur Eindhoven. De verdeling van het cultuurbudget is de hoofdtaak van de nieuwe stichting. Veel culturele instellingen kunnen hun vastgoedlasten niet dragen. Dat zei de Stichting Cultuur Eindhoven (SCE) tijdens een bijeenkomst in het Designhuis in Eindhoven waar o.m. de Cultuurscan werd gepresenteerd. Daarom wil de stichting dat er snel goed beleid wordt bedacht voor het vastgoed in de cultuursector. Eindhoven.nl , Eindhovens Dagblad
 • Twee visies op het proces rondom de herontwikkeling van het NRE-gebied in Eindhoven. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • Negen “inspirerende steden” van overal op de wereld moeten Eindhoven helpen een nieuwe binnenstad visie op orde te krijgen. De steden scoren hoog op leefbaarheid, sluiten qua profiel aan bij het DNA van Eindhoven (technologie, design en kennis) en presteren economisch goed. Het Bureau voor Economische Argumentatie (BEA) heeft in opdracht van de gemeente de negen voorbeeldstudies opgeleverd. Daarbij is goed gekeken naar de drie hoofdpunten die in de position paper ook al kwamen bovendrijven: het voorzieningenaanbod, de ruimtelijke kwaliteit en de beleving van de stad. e52.nl
 • Citybeacons zijn de nieuwe informatiepalen, die de gelijknamig BV ontwikkelt met Eindhoven365, de gemeentelijke marketingorganisatie. De interactieve ‘stadsbakens’ krijgen gratis wifi, een informatiescherm, een buitenmaats tablet met applicaties, betaalmogelijkheden en zelfs een alarmlicht en veiligheidscamera’s. e52.nl
 • Het saneren en veilig maken van het terrein van voormalig veevoederfabriek De Heus kost de gemeente ‘s-Hertogenbosch 725.000 euro. Dat bedrag komt bovenop de 1 miljoen euro die eerder is uitgetrokken om de hallen op het terrein veilig, water- en winddicht te maken. Dat meldt het college van B en W in een brief aan de raad. Brabants Dagblad
 • De Stichting ‘s-Hertogenbossche Monumentenzorg geeft de gemeente ‘s-Hertogenbosch dit jaar een zesje voor het monumentenbeleid. Bosschenaar Nort Lammers ontving de monumentenonderscheiding van de Stichting ‘s-Hertogenbossche Monumentenzorg. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • Minder geld voor evenementen en cameratoezicht, geen gemeentepagina’s meer in het Stadsnieuws, subsidies bevriezen ( zo gaat er minder subsidie naar de bibliotheek, stopt Cultuur in School Tilburg CiST)) en de belastingen omhoog. Zomaar een greep uit de vele maatregelen die het Tilburgse college van B en W wil nemen om 5 tot 6 miljoen euro te bezuinigen. Brabants Dagblad , Tilburg.nl
 • Wethouder Kokke : Er is geen sprake van dat de gemeente Tilburg de kosten dekt van het verhelpen van problemen door de te hoge grondwaterstand in theater Midi. Ook hoeven de eigenaren geen tegemoetkoming te verwachten in de geluidsproblematiek. Brabants Dagblad
 • De grootscheepse verbouwing van de zwarte doos met winkelrondje in het Tilburgse stadshart is architectonisch niet verantwoord, zorgt voor meer leegstand en is slecht voor het groen in de binnenstad. Aldus 14 van de 15 insprekers tijdens de raadscommissie Vestigingsklimaat over de gebiedsontwikkeling rond het Stadhuisplein. De insprekers waren bijna zonder uitzondering fel gekant tegen de collegeplannen. Brabants Dagblad , Omroep Brabant
 • ‘Tilburg heeft voldoende in huis om duurzaam textiel in Tilburg te ontwikkelen tot een booming product.’ Dat schrijft Michel Jehae, hoofdredacteur van het MilieucafŽ, donderdag in een gastopinie voor het Brabants Dagblad. Brabants Dagblad
 • Veel meer laaggeletterden in Tilburg zouden hulp moeten krijgen om hun taalachterstand weg te werken. Dat vinden de samenwerkende instellingen van het Taalnetwerk Tilburg, waarin ROC, CountourdeTwern, MST en de Bibliotheek Midden-Brabant zijn verenigd. Zij presenteerden aan wethouder Marcelle Hendrickx een plan om voor 2018 het aantal laaggeletterden dat hulp krijgt met dertig procOmroep ent te verhogen. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • In alle vroegte zijn op 7 september jl. elf beelden in de publieke ruimte in Bergen op Zoom ingepakt met zwart plastic folie. De ludieke actie is een protest tegen het gemeentebeleid, die de beelden zou laten “verloederen”. De Bergse wethouder Arjan van der Weegen (cultuur) heeft begrip voor de protestactie van de Beeldenwacht. Brabant , BN – De Stem
 • De gemeenteraad van Best wil een lijst van alle gecontracteerde partijen ( met een verdeling tussen culturele en andere huurders) en een duidelijke financieel overzicht waarbij concreet is aangegeven wat de culturele hotspot de gemeente gaat kosten, eer ze een besluit neemt. Eindhovens Dagblad
 • De Boxtelse gemeenteraad heeft ingestemd met de visie voor het stadslandgoed Stapelen. Alleen CDA en Balans stemden tegen. Brabants Dagblad
 • Het theater van Boxtel op het terrein van SintLucas aan de Burgakker wordt momenteel verbouwd. De school, gemeente en theaterorganisatie Podium Boxtel investeren in de ‘opfrisbeurt’. Die moet ervoor zorgen dat het theater, met 250 zitplaatsen, aantrekkelijk blijft voor toeschouwers en artiesten. De drie betrokken partijen willen zo bijdragen aan ‘een cultureel podium op de schaal van Boxtel’. Brabants Dagblad
 • Het gaat goed met het muziekonderwijs in de gemeente Moerdijk. De gemeente zette enkele jaren geleden de subsidie aan het Centrum voor de Kunsten Amadeus stop. De muziekschool ging failliet. Veel docenten zijn daarna doorgegaan als zzp’er en hebben zich verenigd in het Kunstencollectief. Daar zitten nu twaalf leraren in en zij geven les in de gemeenten Halderberge, Moerdijk en Geertruidenberg. BN – De Stem
 • Burgemeester Houben : “Het is een initiatief dat past binnen onze ambities voor village marketing. Ik hoop dat het uiteindelijk een beeld van ‡lle Nuenenaren wordt.” Het beeld van de Aardappeleters in Nuenen kan een plaats krijgen in het Park in Nuenen. Dat heeft het college van B en W van Nuenen definitief besloten. Eindhovens Dagblad
 • Er is weer hoop voor het theaterstuk Dorp aan de Rivier. De Osse wethouder Frank den Brok heeft twee nieuwe plekken op het oog voor het openluchtspektakel. Wat hem betreft kan Dorp aan de Rivier terecht bij de Lithse Ham of op een terrein vlakbij de sluis van Lith. Brabants Dagblad
 • Een sober cultureel centrum De Kei op de locatie van de voormalige St. Jozefschool, aan de Wilhelminalaan in Reusel, zo zou het college van B en W in Reusel-De Mierden het graag zien. Eindhovens Dagblad
 • Phoenix Cultuur, het nieuwe centrum voor cultuureducatie voor Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode, streeft naar een cošperatie waarin tachtig oud-docenten van het failliete MIK samenwerken. Heel anders dan in de gemeente Boxtel die het muziekonderwijs onderbrengt bij Podium4All, waar de oud-MIK docenten niet in mee willen gaan. Brabants Dagblad
 • De kunst- en cultuureducatie in Theater de Speeldoos in Vught staat in de steigers. Binnen enkele weken starten de meeste lessen. “De laatste puntjes worden nog op de ‘i’ gezet”, aldus de nieuwe manager Kunsteducatie, Kris Roemers, die het Projectbureau Kunsteducatie aanstuurt. Brabants Dagblad
 • Het Petrusproject in Vught nadert de beslissende fase. Op 15 september komen alle betrokken partijen bijeen voor de beslissende en mogelijk laatste ronde over het hergebruik van het kerkgebouw. Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • Eind 2015 komen de totale inkomsten van de Nederlandse culturele sector naar verwachting uit op bijna €4,6 miljard. Dat is een stuk minder dan in 2009 en 2011, maar desondanks meer dan €0,5 miljard dan in 2005. In juni 2015 heeft Berenschot de cijfers van de cultuursector bekend gemaakt, Consultancy.nl presenteert die cijfers nu grafisch. Consultancy
 • Atelier Neerlandais is een platform voor Nederlandse creatieve en culturele ondernemers.
 • Het biedt een springplank naar Frankrijk, praktische ondersteuning en advies om de Franse cultuur en markt te verkennen. Het is in 2014 opgericht op initiatief van de Nederlandse ambassade in Parijs. Boekman
 • De Waardenkaarten zijn een instrument voor architecten om scherp te krijgen wat de onderliggende vraag of opgave is. Zij helpen architecten door te vragen naar de belangrijkste waarden voor opdrachtgevers. Opdrachtgevers krijgen zo beter zicht op hoe de creatieve oplossingen, adviezen, diensten en ervaring van de architect kan zorgen voor het bereiken van het beoogde eindresultaat en een goed bouwproces. BNA
 • Een omgevingsvergunning in ŽŽn dag is mogelijk en zorgt voor meer duidelijkheid en kwaliteit. Dat is de voorlopige conclusie van een Rotterdamse proef, waarbij het hele toetsingstraject in handen ligt van de architect. De architect neemt de verantwoordelijkheid voor de toetsing aan het Bouwbesluit, de welstand, het bestemmingsplan en de gemeentelijke bouwverordeningen. Na het indienen van de aanvraag controleert de gemeente of alle papieren aanwezig zijn. De proef duurt vijf jaar. De Architect
 • Nederland Circulair heeft onlangs haar website circulairondernemen.nl gelanceerd. Op deze site vind je inspiratie, tools en middelen Žn netwerk op het gebied van circulair ondernemerschap. Clicknl
 • Musea zien het komende halfjaar met optimisme tegemoet. Zo zijn zij vooral positief over het publieksbereik en het aantal tentoonstellingen. Van alle instellingen zijn kunstmusea het meest positief. Wel zijn er zorgen over subsidies, sponsorgelden en schenkingen. Dit blijkt uit de nieuwste editie van de Conjunctuurenqute Kunsten, die in het teken staat van de museumsector. Deze nieuwe halfjaarlijkse enqute speelt in op stijgende vraag naar actuele en branchespecifieke marktinformatie in de kunstwereld. Pretwerk
 • Guus Beumer, directeur van Het Nieuwe Instituut in Rotterdam, heeft als voorzitter van een stichting die jonge modeontwerpers ondersteunde, zaken gedaan met zijn eigen bedrijf. Dat blijkt uit onderzoek van NRC. Van de Mondriaan Stichting en het Fonds Beeldende kunsten, Vormgeving en Bouwkunst kreeg Beumers stichting Co-Lab tussen 2006 en 2009 bijna een half miljoen euro. Daarvan vloeide 60.000 euro als huur naar zijn eigen bedrijf, Trots BV. Beumer zegt desgevraagd “geen zakelijk voordeel” te hebben gehad. NRC
 • Stichting Cultuur+Ondernemen heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de besluitvorming van de Raad van Toezicht van Het Nieuwe Instituut (HNI) te onderzoeken. De commissie bestaat uit: Marry de Gaay Fortman, Wim van den Goorbergh en Edith Hooge. Het gaat om de besluitvorming rond de opdrachtverlening door de directeur-bestuurder Guus Beumer aan EventArchitectuur en de tijdelijke betrokkenheid van een lid van zijn RvT – JosŽ Teunissen – bij het Tijdelijk Modemuseum in HNI. Architectenweb
 • Het conferentieprogramma van het Nederlands Film Festival (NFF) staat stil bij de vraag hoe verschillende vormen van distributie en het verkorten van de windows bij kunnen gaan dragen aan het vergroten van het publiek voor Nederlandse artistieke films. Tevens komt aan de orde hoe een gezamenlijke releasestrategie van de diverse producenten en distributeurs in samenwerking met de verschillende platforms kan bijdragen aan de totale positionering van de Nederlandse film, Entertainment Business
 • Solar World Cinema, een project van de Tilburgse Maureens Prins, heeft de ambitie om te komen tot een wereldwijd netwerk van mobiele bioscopen die werken op zonne-energie. In Zuid-Amerika heeft de stichting voet aan de grond, projecten op andere continenten staan op stapel. Met een donatie van zonnepanelen door elektronicagigant LG Electronics weet Solar World Cinema zich nu ook gesteund door het bedrijfsleven. Filmkrant
 • De nieuwe filmdistributeur Periscoop Film ziet nog ruimte voor animatiefilm en documentaires. Filmkrant
 • Met de opening van bioscoopcomplex CineMec Utrecht krijgt de stad er zeven zalen bij, voorzien van de modernste technieken en gemakken. Het theater doet ook meteen dienst als locatie voor het Nederlands Film Festival. CineMec Utrecht wil zich profileren als ‘bioscoop van de toekomst’. Er vinden niet alleen reguliere filmvoorstellingen plaats, maar ze halen de wereld letterlijk in huis met live opera’s, toneelstukken en balletuitvoeringen uit alle delen van de wereld live via de satelliet. Een unicum is de ‘Rooftop Cinema’, een ‘bioscoopzaal’ op het dak van het gebouw waar in de zomermaanden openluchtvoorstellingen worden georganiseerd. Nieuwsblad de Kaap
 • Het filmaanbod van streamingdienst Netflix krimpt met duizenden titels. Een week geleden werd bekend dat Netflix haar contract met kabelkanaal Epix niet heeft verlengd en daardoor geen toegang meer heeft tot vooral recente blockbusters. Filmkrant
 • Voor zijn technologie om illegaal kopi‘ren van films tegen te gaan, heeft het Eindhovense bedrijf Civolution een Emmy Award in de wacht gesleept. Entertainment Business
 • Bezoekers van Theater De Blauwe Kei in Veghel kunnen tegenwoordig hun lege mobiel opladen terwijl ze een voorstelling bezoeken. Het theater heeft een mobiel oplaadstation geplaatst. Brabants Dagblad

financiering

 • Brazili‘ is door het Ministerie van OCW en het Ministerie van Buitenlandse Zaken aangewezen als ŽŽn van de prioriteiten binnen het internationaal cultuurbeleid. Zes gezamenlijke cultuurfondsen geven in 2015 en 2016 invulling aan deze prioriteit met een speciaal Brazili‘ intensiveringsprogramma dat door het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt gefinancierd. Dit programma is een vervolg op het Central de Cultura-programma dat door deze fondsen in 2011 en 2012 werd uitgevoerd. Het nieuwe programma richt zich op het consolideren van de bestaande relaties maar ook op het stimuleren van nieuwe culturele samenwerkingen tussen de twee landen. Fonds Podiumkunsten
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept makers in de gamesindustrie op om een voorstel in te dienen dat gericht is op deelname aan het Local Multiplayer event tijdens Game Developers Conference 2016 in San Francisco (14 – 18 maart 2016). Stuur de game, inclusief motivatie, uiterlijk 19 oktober in. Deze oproep is de enige mogelijkheid voor ondersteuning door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor deelname aan de GDC. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Op 7 oktober is er weer een sluitingsdatum voor de regeling Internationalisering van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. In aanmerking voor deze regeling komen projecten die bijdragen aan de reputatie en kansen van de Nederlandse ontwerpsector in het buitenland. Ook moet er sprake zijn van een samenwerking met Nederlandse en buitenlandse partijen. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Eind september vindt in Scheveningen het multidisciplinaire kunstfestival TodaysArt plaats, met een programma van performances en producties op het gebied van muziek, beeldende kunst en architectuur. Op vrijdag 25 september houdt het Stimuleringsfonds spreekuur op TodaysArt. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De Assistentiebijdrage is bestemd voor mid-career kunstenaars die door de samenwerking met een jongere kunstenaar hun praktijk willen verdiepen. Met de Assistentiebijdrage komt het Mondriaan Fonds tegemoet aan zowel de vraag van ‘mid-career’ kunstenaars die een volgende stap willen zetten in hun carrire, als aan de vraag van beginnende kunstenaars naar begeleiding door ervaren vakgenoten. Bij deze vorm van samenwerking snijdt het mes aan twee kanten: het geeft een impuls aan de praktijk van de meer ervaren kunstenaar doordat een belangrijk project uitgevoerd kan worden in samenwerking met een jongere kunstenaar. En de jonge kunstenaar doet waardevolle praktijkervaring op. Eerstvolgende deadline voor deze regeling van het Mondriaanfonds is 9 oktober. Mondriaanfonds
 • Het Filmfonds maakt bekend, dat een aantal budgetten voor zowel films als filmactiviteiten al bijna of geheel zijn uitgeput, als gevolg van de bezuinigingen en de snel veranderende markt. Daardoor is het noodzakelijk gebleken, voor verschillende categorie‘n de reguliere indiendata voor het najaar van 2015 terug te brengen. Filmfonds
 • Oproep voor de tweede Telescoopronde 2105. Het Nederlands Filmfonds, de publieke omroep en CoBO stimuleren de productie van Telescoopfilms: Nederlandstalige speelfilms voor een breed publiek en met een culturele meerwaarde. In aanmerking voor ondersteuning komt een productiemaatschappij (een rechtspersoon, geen eenmanszaak of VOF) die twee jaar of langer in Nederland of EU-land gevestigd is en films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert. Deadline is 20 oktober. Filmfonds
 • Voor de zevende maal schrijft het Nederlands Filmfonds een competitie uit voor de realisering van vier ultrakorte animatiefilms van maximaal twee minuten. Bioscoopexploitant PathŽ zal de films vanaf de zomer van 2016 in roulatie brengen. De films worden vertoond in het voorprogramma van grote bioscoopfilms. Ook dit jaar ondersteunt Fonds 21 de vier geselecteerde producties. Met het project stimuleert het Fonds een groot publieksbereik voor de Nederlandse animatiefilm. Deadline 13 oktober 2015. Filmfonds
 • 4 filmplannen zijn geselecteerd voor een scenariobijdrage van € 13.000 in het kader van de achtste editie van het project De Oversteek. Een gezamenlijke commissie van het Nederlands Filmfonds, de omroepen VPRO, NTR, en het Mediafonds selecteerde de filmplannen om te ontwikkelen tot scenario. Begin 2016 worden hieruit twee projecten geselecteerd voor een realiseringsbijdrage. Mediafonds
 • Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft het stipendium voor theaterauteurs – TheaterTekstTalent 2015 – uitgereikt aan Anna van der Kruis. De theaterauteur ontving de prijs tijdens het Nationaal Theater Festival in Amsterdam op 5 september. Het TheaterTekstTalent bestaat uit een bedrag van €12.500 voor het schrijven van een nieuwe theatertekst Žn €22.500 voor uitvoering ervan. Cultuurfonds
 • Tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 12 september wordt er aandacht besteed aan het gerestaureerde graf van de Nederlandse schrijver Johannes Kneppelhout op de Algemene begraafplaats, Zuidstraat te Katwijk aan Zee. De restauratie van het graf van Johannes Kneppelhout is gefinancierd uit het CultuurFonds op Naam Perzik van Onsterfelijkheid, opgericht door het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Koninklijke Boekverkopersbond. Cultuurfonds
 • DutchCulture | Heritage heeft een aantal deadlines op een rij gezet bij Europese programma’s die relevant kunnen zijn voor organisaties in de cultuur- en erfgoedsector. Dutch Culture
 • Het openstellen de tweede tender van het Prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemtfonds door de provincie Noord-Brabant heeft vertraging opgelopen. Aanvragen kunnen naar verwachting vanaf begin oktober worden ingediend. De tweede tenderperiode zou aanvankelijk op 1 september 2015 van start gaan. Met deze subsidieregeling wordt de uitgave van wetenschappelijke monografie‘n over de Noord-Brabantse geschiedenis mogelijk gemaakt. Erfgoed Brabant
 • Drie kunstenaars zijn genomineerd voor de Titselaar Award : Frans Beerens, Theo Besemer en Frits Peeters. Deze tweejaarlijkse oeuvreprijs heeft tot doel het lokale kunstklimaat te stimuleren. Het instellen van de Titselaar Award vormt onderdeel van de festiviteiten in het kader van het 25 jarig bestaan van STOK, de stichting voor de belangen van de beeldend kunstenaars in ‘s-Hertogenbosch. Henri Titselaar was met 95 jaar het oudste lid van STOK. Uit de postume veiling van zijn werk bleek het mogelijk een Award van € 1.000,00 in te stellen. STOK

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • De stad kan als een basis en tegelijk als een hulpmiddel voor de ontwikkeling van de mens en de maatschappij gezien worden. De stad als een vehikel voor de vooruitgang. “Wij kunnen de ontwikkeling van de stad be•nvloeden en sturen”, dat is de essentie van het werk dat Kees Christiaanse aan de ETH ZŸrich verrichte. Het boek “The City as Resource” is de samenvatting van negen jaar onderzoek en onderwijswerkzaamheden aan het Institut fŸr StŠdtebau en belooft een andere kijk op de duurzaamheid van de stad. Archined
 • In Rotterdam is de eerste Smog Free Tower ge•nstalleerd. De Smog Free Tower van Daan Roosegaarde is geplaatst aan de Vierhavenstraat 52 in Rotterdam. De zeven meter hoge toren maakt gebruik van ion-technologie om de lucht te zuiveren. Zo cre‘ert de Smog Free Tower een smog-vrije bel, waarin men, gratis, schone lucht kan inademen. Architectenweb
 • Citymarketingorganisatie EHV365, Rijksmuseum en Industriepark Kleefse Waard (IPKW) zijn dit jaar genomineerd voor de Best Client Award. De winnaar wordt bekendgemaakt op zaterdag 24 oktober tijdens Dutch Design Week in Eindhoven. Met de Best Client Award erkent Dutch Design Awards de toegevoegde (im)materi‘le waarde van design voor bedrijfsleven en instellingen. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan de organisatie die design op de meest professionele wijze strategisch, duurzaam en innovatief weet in te zetten. bno
 • De European Social Innovation Week in Tilburg gaat over nieuwe vormen van samenwerking tussen burgers, ondernemende mensen uit het bedrijfsleven, overheid, onderwijs en wetenschap. Samenwerkingen die leiden tot nieuwe producten en diensten in samenspraak met de eindgebruiker. Tijdens de European Social Innovation Week zijn er iedere dag interactieve workshops en bijeenkomsten. Brabants Dagblad
 • Hoe kan de creatieve industrie met behulp van innovatieve technologie‘n de gezondheidszorg goedkoper maken en minder belasten? Dit is de centrale vraag tijdens een discussiebijeenkomst op 1 oktober in Amsterdam. Boekman
 • Het Nieuwe Instituut in Rotterdam transformeert vanaf zondag in een modemuseum. Acht maanden lang wordt het fenomeen mode via een uitgebreid programma belicht. Het hele gebouw wordt ingezet om het modemuseum tot leven te wekken. Een gesprek met artistiek leider en directeur van het Nieuwe Instituut Guus Beumer. Fashion United

beeldende kunst

 • “The curator is someone who insists on value, and who makes it, whether or not it actually exists.” David Balzer schreef een boek over de rol en invloed van curatoren in de hedendaagse beeldende kunst. Hyperallergic
 • Stedelijk Museum – directeur Beatrix Ruf nodigt oud-directeur Rudi Fuchs uit voor de samenstelling van een expositie die een ‘enscenering’ moet worden met werk uit de collecties van de Nederlandse musea waar Fuchs werkzaam was: het Stedelijk Museum Amsterdam , Gemeentemuseum Den Haag en Van Abbemuseum in Eindhoven. Het overzicht, dat volgend jaar mei zal openen, zal volgens Ruf een beeld geven van de Collectie Nederland die nooit helemaal van de grond gekomen is, maar waarvan Fuchs een warm pleitbezorger was. De Volkskrant
 • Plagiaat, oordeelde de rechter eerder over een schilderij van Luc Tuymans. Maar v——r het hoger beroep kon plaatsvinden schikten de schilder en de klagende fotografe hun geschil. De ‘artistieke’ oplossing die nu is bereikt, houdt naar alle waarschijnlijkheid de erkenning in die fotograaf Katrijn van Giel vanaf het begin van Tuymans heeft gevraagd. Of de schilder ook een schadevergoeding zal betalen aan de fotografe en hoe de copyrightvermelding van Katrijn van Giel bij A Belgian Politician zal worden geregeld is niet bekend. Vrij Nederland
 • Er bestaat geen scheiding tussen de verschillende kunststromingen, alleen maar verbindingen. Dat zegt kunstcriticus Ann Demeester, nu ruim een jaar directeur van het Frans Hals Museum en de Hallen en oud-directeur van kunstcentrum de Appel. Kunst is continu volgens haar. “Oude kunst krijgt een nieuwe betekenis als je het bekijkt vanuit het nu en omgekeerd. Het is jammer als men kunst niet actualiseert. Het is onze opdracht als museum een collectie niet alleen te beheren, maar er ook voor te zorgen dat mensen een connectie blijven voelen.” Kunstlijn Haarlem
 • AICA Nederland (Association Internationale des Critiques d’Art) kent de AICA Oorkonde 2015 toe aan de publicatie ‘Whispers: Ulay on Ulay’ van auteurs Maria Rus Bojan en Alessandro Cassin (Amsterdam: Uitgeverij Valiz, 2014). Metropolis M
 • Familie bezingt kunstwerken uit de museumcollectie in een project van Italiaanse kunstenaar Francesca Grilli in het Van Abbemuseum. Omroep Brabant
 • In de ruimte van De fabriek in Eindhoven, die hij 35 jaar geleden met een aantal kameraden kraakte, is een indringende overzichtstentoonstelling te zien van Bert Hermens ((1944-2012) . De tientallen schilderijen, gouaches en drukken zijn opgesteld in een cirkel, want Hermens hield wel van strijd, en deze cirkel ziet eruit als een arena. Eindhovens Dagblad
 • De tentoonstelling die Joost Zwagerman voor Kranenburgh in Bergen samenstelde gaat door, ondanks zijn plotselinge overlijden. Silence out loud biedt werk van grote namen uit de kunstwereld onder wie Marlene Dumas en Luc Tuymans maar ook persoonlijke vrienden als Rineke Dijkstra en Koos Breukel. Metropolis M

film en av

 • Er zijn dit jaar 52 films uit 36 landen geselecteerd voor een nominatie voor de European Film Awards 2015. Nederland wordt vertegenwoordigd door Eisenstein in Guanajuato van Peter Greenaway, Schneider vs. Bax van Alex Warmerdam en een aantal Nederlandse co-producties. Allen gesteund door het Nederlands Filmfonds. De nominaties worden op 7 november tijdens het European Film Festival van Sevilla in Spanje bekendgemaakt. De 28ste European Film Awards met de bekendmaking van de winnaars vindt plaats op 12 december 2015 in Berlijn. European Film Awards
 • De korte animatiefilm (OTTO) van Job, Joris & Marieke is uitgekozen om namens Nederland ingezonden te worden naar de Academy of Motion Picture Arts & Sciences in de categorie Animated Short Film. De film maakt hiermee kans op het winnen van een Academy Award for Best Animated Short Film, oftewel een Oscar¨. The Paradise Suite van regisseur Joost van Ginkel vertegenwoordigt Nederland dit jaar bij de Oscars. Hollandse Film , De Volkskrant , Filmkrant
 • Tijdens het Nederlands Filmfestival 2015 organiseren het Nederlands Film Festival en de Dutch Directors Guild (DDG), met steun van het Nederlands Filmfonds een seminar over de regie van lange animatiefilms. Voor live-action- en animatieregisseurs, concept artists en storyboarders, scenaristen, producenten en documentairemakers die meer willen weten over het regisseren van animatie-features. Filmfonds
 • Voor het eerst werd een animatiefilm als winnaar van de 48 Hour competitie in Rotterdam uitgeroepen. Met hun korte film Hartstocht vertegenwoordigen Lennart Pieters, Ron Schuijt en Ed van der Molen van Funk-e Animations Rotterdam dus in de internationale competitie in Atlanta. Filmkrant
 • Bert Hogenkamp, mediahistoricus van Beeld en Geluid, heeft voor IDFA een programma samengesteld over de Nederlandse documentaire in de periode 1965 tot 1990. Aanleiding is het nieuwe boek van Hogenkamp over dit onderwerp. Deze periode wordt gekenmerkt door de verschillende paralellen met buitenlandse documentaires. IDFA
 • De ontwikkelstudio’s Grendel Games en Vlambeer voeren de Dutch Game Awards aan met ieder drie nominaties. In de studentencategorie‘n heerst de Bredase hogeschool NHTV met vier nominaties. De Dutch Game Awards, beeldjes in de vorm van een uil, worden op 30 september uitgereikt in TivoliVredenburg in Utrecht tijdens Control Conference. Entertainment Business

letteren

 • De boeken die in het najaar van 2015 in Nederland verschijnen. Ted van Lieshout is boos omdat de kinderboeken ontbreken. NRC , Tzum.info
 • De nominaties voor De Bronzen Uil, de prijs voor de beste Nederlandstalige debuutroman van 2015. Tzum.info
 • ‘Welkom in Nederland’ zo heet het gedicht dat Anne Vegter als Dichter des Vaderlands heeft geschreven. Een politiek gedicht waarin de vluchteling welkom wordt geheten. ‘Geschiedenis vindt evenwicht, maar niet vanzelf. / En onze harten slaan de tijd, beng beng, / om het logeermatras te kloppen.’ NRC
 • Joost Zwagerman maakt een eind aan zijn leven. Collega – schrijvers reageerden vol ongeloof op het overlijden van Zwagerman. De Volkskrant , Tzum.info
 • Op 12 en 13 september opent het in oprichting zijnde Harry Mulisch Huis zijn deuren. Het doet dit ter gelegenheid van de Open Monumentendag. Bezoekers krijgen de mogelijkheid om met een rondleiding Mulisch’ werkkamer te betreden. Museumtijdschrift
 • Amsterdam is dit najaar een bijzondere nieuwe attractie rijker: de Annie M.G. Schmidt-wandeling. Wandelgids Daan Bartels neemt liefhebbers mee langs de plekken in de hoofdstad waar de schrijfster vele jaren woonde en werkte. De eerste Annie M.G. Schmidt-tocht staat gepland op 4 oktober. Nu.nl
 • Kinderboekenschrijver Jacques Vriens schreef het verhaal bij de meest besproken Efteling-attractie van de laatste tijd: de ‘divecoaster’ Baron 1898. En nu is er ook een boek van zijn hand over de hebzuchtige mijnbaron Gustave Hooghmoed, de hoofdrolspeler in het verhaal. Omroep Brabant
 • De Zin van de Dag is een project van stichting Incubate en literaire organisatie Tilt. Tijdens Incubate gaan vrijwilligers dagelijks de straat op om de mooiste woorden van Tilburg te verzamelen. Van 14 t/m 19 september wordt de zin dagelijks verspreid via de social media kanalen van Incubate en Tilt. Tilburg.com

muziek

 • De openbare masterclass die het Internationaal Vocalisten Concours (IVC) in ‘s-Hertogenbosch organiseert, is dit jaar (2015) gewijd aan de Russische opera. Brabant Cultureel
 • Muziekprogrammeur Gert Gering van Theaters Tilburg vertelt over hun programma dat ook veel te bieden heeft voor een jonger publiek. Hij wijst op Incubate projecten die laten zien dat populaire en klassieke muziek helemaal geen gescheiden domeinen meer zijn. 3voor12.vpro.nl
 • Een van de meest unieke festivals die Nederland rijk is, staat weer voor de deur. Incubate in Tilburg trekt dit jaar naar verwachting bijna 20.000 bezoekers en die komen uit de hele wereld.Omroep Brabant
 • Hoe komt het eigenlijk dat metal en Tilburg zo goed samengaan? De antwoorden komen van Vincent Koreman, Incubate, en Walter Hoeijmakers, Roadburn. Noisey

theater en dans

 • Op 10 september opende filosoof en acteur Martijn de Rijk op het Nederlands Theater Festival het debat De Grote Generatiewissel met een prikkelende inleiding. In dit openbare debat spraken kunstenaars, critici en denkers met elkaar over de waarden van een toekomstige generatie podiumkunstenaars. Theaterkrant
 • Het Vlaams-Nederlandse collectief BOG is de winnaar van de BNG Nieuwe Theatermakersprijs 2015. Voor de voorstelling MEN, de mening herzien ontvangt de groep een geldbedrag van 45 duizend euro, te besteden aan het maken van een nieuwe voorstelling. De prijs werd uitgereikt tijdens de opening van het Nederlands Theater Festival op 3 september 2015. Theaterkrant
 • De Vlaamse toneelschrijver Freek Mari‘n heeft tijdens het Nederlands Theater Festival in Theater Bellevue in Amsterdam voor zijn stuk Wachten en andere heldendaden de Taalunie Toneelschrijfprijs 2015 ontvangen. De jury noemt het ‘een anarchistisch en provocatief stuk, onnavolgbaar in ontwikkeling, zo uitzonderlijk dat het eigenlijk met geen ander werk te vergelijken valt’. Een journalist van het Cultureel Persbureau bespeurt belangenverstrengeling. De zus van Mari‘n zat in de jury; Erger nog: zij heeft kortgeleden een toneelgezelschap opgericht, samen met hem, om het winnende stuk in heel het Nederlandse taalgebied in tournee te kunnen brengen. De uitreiking van de prijs vond plaats tijdens de Dag van de Toneeltekst op het Nederlands Theater Festival in Amsterdam. Diezelfde dag ontving Anna van der Kruis het Theaterteksttalent Stipendium en sprak Sophie Kassies de Staat van de Nederlandse Toneelteksten uit. TheaterkrantCultureel Persbureau, Nederlands Theaterfestival
 • Cabaretier AndrŽ Manuel heeft de Poelifinario, de prijs voor de cabaretier met het meest indrukwekkende programma van het seizoen, gewonnen met zijn programma Het geval apart. De Partizanen (Merijn Scholten en Thomas Gast) wonnen de Neerlands Hoop voor meest veelbelovende cabarettalent. Theaterkrant , VSCD
 • Het ChassŽ Theater in Breda bestaat twintig jaar. Dat wordt komend weekeinde gevierd met het cabaretfestival Comedy Weekend Breda. Cabaretier Guido Weijers is mede-initiatiefnemer. Omroep Brabant
 • Maia Makhateli is de winnares van de Alexandra Radiusprijs 2015. De eerste soliste van het Nationale Ballet ontving de prijs tijdens het Gala van Het Nationale Ballet op 8 september 2015. Dans magazine
 • Oktober Dansmaand is een evenement van Tilburg Dansstad en gaat van start op 1 oktober met “An evening with Jan Martens”, een ‘mini-festival’ vol dans en muziek in alle hoeken van de Tilburgse schouwburg. Tilburg.com

kunst in de openbare ruimte

 • Het Haagse TodaysArt Festival draait om de presentatie en de ontwikkeling van avontuurlijke en hedendaagse beeldende kunst, podiumkunsten en muziek in de context van de publieke omgeving. Sinds 2005 is TodaysArt naar eigen zeggen bezig om “internationale pioniers en aanstormend talent de mogelijkheid te bieden de grenzen van het nieuwe en soms controversi‘le te verkennen”. Een gesprek met Petra Heck, een van de curatoren van het festival, over het opdrachtgeverschap van het TodaysArt Festival. BK-Info
 • “Een kunstwerk dat niet meer wordt onderhouden, moet je weghalen.” Zijn kunstwerk staat al 40 jaar op de Rotterdamse Coolsingel, maar het moet wijken voor een nieuwe zijstraat. Kunstenaar Jan van Munster is er niet rouwig om. Van de beeldhouwer had het al eerder gesloopt mogen worden. Algemeen Dagblad
 • Het kunstwerk ‘At Zero The Air is Yours’ wordt op vrijdag 18 september in Loosbroek onthuld door wethouder Peter van Boekel. Het werk van Philip LŸschen is tot stand gekomen in opdracht van de gemeente Bernheze en in samenwerking met het Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur in Tilburg. Brabants Dagblad
 • Van 12 september tot en met 1 november 2015 organiseren bkkc en het Vincent van GoghHuis voor de vierde maal de buitenexpositie Landkunst op de Buisse Heide. In het kader van 2015 Van Goghjaar worden er langs de gedichtenroute van Henriette Roland Holst tijdelijk werken ge‘xposeerd van hedendaagse kunstenaars en schrijvers. bkkc
 • ‘s-Hertogenbosch krijgt een eigen stadssmederij, gevestigd in de hallen van stichting Opis, op bedrijventerrein De Poeldonk. Een van de eerste grote projecten is het Bosch Beest. Een negen meter hoge smeedijzeren sculptuur die eind 2016 verrijst op het Willemsplein, naar een ontwerp van kunstenaar Marianne van Heeswijk. De onthulling van het beeld is de slotmanifestatie van het Boschjaar 2016, in opdracht van Jheronimus Bosch 500. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Kunstenaarscollectief Tilburg CowBoys ging in het kader van de European Social Innovation Week in verschillende straten in Tilburg pakjes met fietsonderdelen uitdelen. Dit om het contact tussen buren te bevorderen. Met de onderdelen samen kan per straat een fiets worden gemaakt. Brabants Dagblad
 • De lichtinstallatie Large Pendulum Wave van de Eindhovense kunstenaar Ivo Schoofs wordt gebruikt voor de merkcampagne van RTL-Z. De nieuwszender, gespecialiseerd in zakelijk nieuws, zendt met ingang van 7 september rond de klok uit. Het kunstwerk met de slingerende, lichtgevende bollen was twee jaar geleden tijdens Glow voor de eerste keer te zien bij het station in Eindhoven. Sindsdien reist het werk de hele wereld over. Eindhovens Dagblad
 • Ter ere van de vijftigste sterfdag van Ferdinand Bordewijk, een van de bekendste Nederlandse schrijvers van de vorige eeuw, wordt 13 september een bronzen beeld van hem onthuld in ‘s-Gravenhage. Dit borstbeeld werd door Lillian Mensing uit Hank gemaakt in opdracht van het Bordewijk genootschap. Brabants Dagblad
 • Schrijfster Annemarie Bon en illustratrice Marie JosŽ van der Linden hebben een vermakelijk kijkboek gemaakt over de beroepskeuze van Jeroen Bosch. Brabants Dagblad
 • Frank van Pamelen uit Tilburg komt 17 november met zijn eerste thriller, ‘De wraak van Vondel’. Met het boek wordt ook een game uitgebracht. Brabants Dagblad
 • De Eindhovense band Def Americans herdenkt vrijdag de sterfdag van country-legende Johnny Cash tijdens de jaarlijkse ‘memorial’-show in Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • Theatermaker Marcel Osterop (Zuidelijk Toneel) liet zich voor de voorstelling ‘De Waakhonden’ inspireren door de journalistieke praktijk bij het Eindhovens Dagblad. Vrijdag is de premire in het Parktheater. ‘De Waakhonden’ is onderdeel van een drieluik. Osterop (Eindhoven, 1979) maakte eerder ‘Waterdragers’, over de Eindhovense gemeente(politiek) en na ‘de krant’ volgt het bedrijfsleven (Philips). Eindhovens Dagblad

kunstonderwijs

 • Inschatten hoe (goed) iemand heeft gewerkt is goed te doen, maar door de verzameling opgelegde criteria, waarin heus wel goede bedoelingen te herkennen zijn, onnodig gecompliceerd en tijdrovend. Ed van Hinte over het systeem dat gebruikt word om studenten aan ontwerpopleidingen te boordelen. Archined
 • Met Karina van Bezooijen, werkzaam bij KOP, als gids gaan de nieuwe studenten van AKV|St.Joost langs alle culturele instellingen van Breda. Avans

kunstbeoefening

 • De stichting Maatschappelijk Ge‘ngageerd Muziektheater (MGM) uit Asten brengt in oktober het stuk Mistero, Brabantse Volksopera. Het is een bewerking van dat beroemde stuk uit 1969: Mistero Buffo (‘komisch mysterie’). Daarin hekelt de Italiaanse schrijver Dario Fo de uitbuiting en onderdrukking in de wereld en geeft hij een podium aan de ploeterende gewone mens. Eindhovens Dagblad
 • In 1965 is toneelvereniging De Kern gevormd in Handel. De Kern is vooral de laatste jaren flink gegroeid, naar 40 volwassen leden en 34 kinderen die speltrainingen volgen en een gezonde toekomst voor de club moeten waarborgen. Eindhovens Dagblad

cultuureducatie en – participatie

 • Willen we werk maken van talentontwikkeling op school, dan moeten we ingrijpen in het huidige onderwijssysteem, betoogt Alex de Bruijn. Want onderwijs is niet passend als het alleen maar aansluit bij het cognitieniveau van de leerlingen. Talent kan pas echt tot ontwikkeling komen als we hoofd, hart en handen van leerlingen aanspreken. lkca
 • Cultuuronderwijs alleen nog binnen interdisciplinair verband aanbieden en niet meer als apart vak. Het is een idee dat je nogal eens hoort binnen de nationale onderwijsdiscussie #Onderwijs2032. Marie-ThŽrse van de Kamp vindt het een slecht idee: ‘Leg eerst een stevige basis vanuit het vak zelf. Voor taal- of rekenvaardigheid zouden we zoiets nooit accepteren.’ lkca
 • Het einde van Cultuurkaartjaar 2014-2015 is in zicht. Toch zijn er nog voldoende mogelijkheden voor scholen om Cultuurkaarttegoed te innen. Benieuwd naar de bestedingen? Inzicht in de belangrijkste cijfers op een rij. CJP
 • Vanaf 1 januari 2016 is Plein C, het expertisecentrum voor cultuuronderwijs, niet langer onderdeel van Cultuurcompagnie Noord-Holland. Met het team van trainers, adviseurs en ontwikkelaars zal Plein C zich vestigen in Haarlem. Aanleiding voor deze verzelfstandiging is de bezuiniging van de provincie Noord-Holland op cultuur, waardoor Cultuurcompagnie Noord-Holland wordt gesplitst in drie kernorganisaties. Plein C
 • Op 1 oktober a.s. start De Muziekwedstrijd, een online wedstrijd voor iedereen van 4 tot en met 12 jaar. Kinderen kunnen meedoen met alle soorten muziek en met ieder instrument. Zingen mag ook! Je kunt een filmpje (laten) maken van jezelf of samen met andere kinderen. Prinses Christinaconcours
 • Gedreven amateurdansers krijgen ook het komende jaar weer de kans om te dansen in choreografie‘n van bekende choreografen. Holland Dance organiseert in september en oktober 2015 op diverse locaties in Nederland audities voor Dance Date. Dansers die toe zijn aan een volgende stap in hun ontwikkeling kunnen zich inschrijven. Dans magazine
 • Vijf organisaties op het gebied van urban sports en culture in Eindhoven bundelen hun krachten. Om meer aandacht en ondersteuning te krijgen, hebben ze de koepel Emoves opgericht . Het gaat om skatepark Area51, 040 BMX Park, Gebouw 52 (ondersteuning artiesten en organisatoren), The Ruggeds (breakdance) en het hiphoplab van jongerencentrum Dynamo. Eindhovens Dagblad
 • Madskills brengt de urban culture onder de aandacht in een Eindhovense verzorgingshuis. Voor de bewoners (met een lichamelijke beperking) en bezoekers van de dagbesteding (met cognitieve problemen, onder meer dementie) weer eens iets anders. En voor de jonge presentatoren de mogelijkheid hun urban jeugdcultuur onder de aandacht te brengen van een heel andere doelgroep. Eindhovens Dagblad
 • h19, het centrum voor de kunsten is Oosterhout, heeft zijn nieuwe onderkomen aan de Heuvel betrokken. Dat werd gevierd met een open dag, waar veel Oosterhoutse cultuurliefhebbers van alle leeftijden op af kwamen. BN – De Stem
 • Eind september start in de Bibliotheek in het centrum van ‘s-Hertogenbosch Het SchrijfcafŽ. Hier wordt een workshop creatief schrijven aangeboden waarbij de Amherst Writers & Artist (AWA) methode wordt gebruikt. Brabants Dagblad
 • bibliotheken
 • “De bibliotheeksector heeft wat mij betreft dan ook een mooie toekomst voor zich, mede dankzij de onderlinge verbondenheid. (É) Dat netwerk is sterk door de wettelijke basis en de integrerende rol van de Koninklijke Bibliotheek.” De Vereniging van Openbare Bibliotheken is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Tijdens dit traject vraagt de VOB verschillende leden en stakeholders naar hun visie. Hoe staat de sector ervoor? Wat gaat de toekomst brengen? De eerste die aan het woord komt is Kars Veling, de scheidend voorzitter. Inct.nl
 • Op 9 november spreekt Marjolein Oomes van de Koninklijke Bibliotheek over de maatschappelijke opbrengst van bibliotheken. Ze doet promotieonderzoek naar het beter meetbaar maken van de maatschappelijke effecten van openbare bibliotheken. Boekman
 • Er is veel te doen over de prijs van het e-books aanbod en het tarief van het zogenaamde ‘digital only’-abonnement. De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft tot 1 januari 2016 de tijd gekregen van het ministerie om deze wettelijke taak uit te voeren. KB
 • De Helmondse bibliotheek wil een centrale rol gaan spelen in de strijd tegen laaggeletterdheid in Helmond met de start van een ‘Taalhuis’. Eindhovense bibliotheekdirecteur Albert Kivits en bestuursvoorzitter Jos van Nunen van de Lumens Groep uit Eindhoven vragen in open brief aandacht voor groeiend probleem. 25.000 Eindhovenaren hebben moeite met lezen, schrijven en rekenen. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad

erfgoed

 • De TU Delft, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en TNO zijn een samenwerking aangegaan om de kennis over behoud en restauratie van monumenten te stroomlijnen. Dankzij MonumentenKennis dringt kennis over ‘jonge’ monumenten beter door tot de praktijk. Het Ministerie van OCW ondersteunt het initiatief met een subsidie van € 550.000,-. TU Delft
 • Hoe bewaar je kunst van vandaag? En wat te doen met werken waarvan het materiaal bedoeld is om te vergaan, met kunstwerken die aan een specifieke plek verbonden zijn of met performances? Aan de Universiteit Maastricht start een groot Europees onderzoeksproject naar lessen en kansen hierbij. Scienceguide
 • Dit weekeinde : Open Monumentendag, thema kunst en ambacht. Open Monumentendag
 • In het klooster van de zusters Benedictinessen in Oosterhout zijn twintig bijzondere kanten kledingstukken ontdekt ‘waaronder vijf topstukken’. Dat zegt kenner Yvonne Krijgsman, voorzitter van de stichting Cultureel Erfgoed. De hand geborduurde zakdoeken, mutsen, rok en versieringen uit de 17e en 18e eeuw zijn ‘zeer verfijnd’, “Waarschijnlijk afkomstig van adellijke dames”, aldus Krijgsman. BN – De Stem
 • Het Noordbrabants Museum in ‘s-Hertogenbosch heeft de capaciteit van de tentoonstelling ‘Jheronimus Bosch – Visioenen van een genie’ vergroot. Niet 10.000 scholieren, maar 15.000 scholieren kunnen de internationale overzichtstentoonstelling volgend jaar bezoeken.
 • De Dialectprijs van Noord-Brabant zal dit jaar op woensdag 18 november worden uitgereikt. Deze prijs werd twee jaar geleden voor het eerst uitgereikt in Bergen op Zoom en is bedoeld voor een bijzondere prestatie op het gebied van de Brabantse dialectbeoefening. Erfgoed Brabant nodigt uit om passende en aansprekende activiteiten, publicaties of projecten uit uw omgeving voor te dragen voor de Dialectprijs van Noord-Brabant. Erfgoed Brabant
 • Dit weekeinde vindt in Bergen op Zoom PopMonument plaats. PopMonument combineert bekende namen en opkomende acts met monumentale panden in de historische binnenstad. Bijvoorbeeld een eeuwenoude werkkamer in het voormalige stadhuis, de Versailles-achtige Franse Tuin van stadspaleis het Markiezenhof of een oude gevangenis uit de vijftiende eeuw. Plekken waar normaal gesproken nooit muzikale invulling aan wordt gegeven. PopMonument is genomineerd voor de Brabantse Erfgoedprijs 2015. PopMonument
 • Op initiatief van Rien Stuijts (63) uit Zundert wordt zijn vak, het stoelenmatten, op 13 september officieel toegevoegd aan de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed van Nederland. ‘Het is erkenning.’ BN – De Stem
 • Sinds plaatsing op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed, de lijst van erkende waardevol geachte Nederlandse tradities, werkt het corso in Valkenswaard er keihard aan hun traditie over te dragen op volgende generaties. Eindhovens Dagblad

recreatie en vrijetijdseconomie

 • De geluiden uit de toeristische sector zijn positief over de zomer. De trend dat het inkomend toerisme flink groeit, zette deze zomer door. NBTC Holland Marketing verwacht dat er deze zomer ruim 3,3 miljoen buitenlandse toeristen hun vakantie hebben doorgebracht in Nederland. NBTC
 • Stichting Innovatie en Ruimte heeft een rapport opgesteld ‘Synergie Programma Natuur en Gastvrij Ondernemen’ waarin verschillende onderzoeken, visies, beleidsstukken en nieuwe natuurwetgeving met elkaar worden verbonden. Vanuit de Gastvrijheidssector is o.a. het verslag ‘Vinden, verrassen en verbinden’, meegenomen waarin de visie van de sector op de toekomst wordt weergegeven. Pretwerk
 • Internet is onmisbaar op vakantie. Twee derde houdt bij het kiezen van de accommodatie rekening met wifi. En maar liefst negen op de tien vakantiegangers zijn online tijdens de vakantie. E-mail en WhatsApp worden dagelijks bijgehouden door ruim 40%. Pretwerk
Geen reacties

Geef een reactie