Trends en ontwikkelingen 28 februari 2017

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • De Sociaal-Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur werken op verzoek van Federatie Cultuur en de Kunstenbond gezamenlijk aan een vervolg op hun arbeidsmarktverkenning in de culturele sector die zij januari 2016 hebben uitgebracht. Om een goed beeld te krijgen, heeft de commissie Vervolg Arbeidsmarktverkenning Culturele Sector diverse stakeholders uit de culturele sector ontvangen. BNO publiceerde haar position paper. BNO
 • Liesbet van Zoonen en Erwin van Lambaart worden lid van de Raad voor Cultuur. De ministerraad heeft besloten hen voor te dragen voor benoeming op voorstel van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De benoemingen gaan in op 1 april 2017 en zijn voor een periode van vier jaar. Rijksoverheid.nl
 • Staatssecretaris Dekker (OCW) biedt het Nationaal Plan Open Science aan de Tweede Kamer. Rijksoverheid.nl
 • Heemschut heeft een zienswijze gestuurd op de consultatieversie van de Invoeringswet Omgevingswet. Daarin schrijft de erfgoedvereniging o.m. dat Rijksmonumenten, provinciale en gemeentelijke monumenten in het omgevingsplan moeten worden opgenomen. Heemschut
 • Een mooie Nederlandse kust met de mogelijkheden om te genieten van de rust en ruimte, of juist gebruik te maken van verschillende recreatiemogelijkheden. Of allebei. Dat is de kern van het nieuwe Kustpact dat is getekend door bijna 60 partijen waaronder provincies, kustgemeenten, natuurorganisaties en de recreatiesector. Rijksoverheid.nl
 • Wat bindt ons in Nederland? Wat geeft het leven kwaliteit? Daar zou Sanne Scholten, directeur LKCA, politici in deze verkiezingstijd vaker over willen horen. LKCA
 • Voor provincies staat voorop dat de Startnota Nationale Omgevingsvisie (NOVI) als nationale visie vooral de samenhang binnen Nederland moet benadrukken en dus moet gaan over alle stedelijke en landelijke regio’s in Nederland. IPO
 • De provincie Utrecht draagt vanuit de subsidieregeling Erfgoedparels 3,3 miljoen euro bij aan de restauratie van zeventien rijksmonumenten. Met behulp van deze bijdragen blijven deze markante monumenten behouden en wordt een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het wegwerken van de restauratieachterstand. Provincie Utrecht
 • In 2016 hebben gemeenten 256 fte aan cultuurcoaches gerealiseerd. Veel meer dan de oorspronkelijk beoogde 135 fte. Dat blijkt uit een inventarisatie door het LKCA. Zonder structurele gemeentelijke middelen blijft de toekomst van de cultuurcoach echter onzeker. LKCA
 • Veel gemeenten en andere overheden maken nu ook al gebruik van mogelijkheden om voor te sorteren op de Omgevingswet. Zij zijn al concreet aan de slag, denken anders, werken anders en vernieuwen. Benieuwd hoe zij dit doen? Het Praktijkfestival Pionieren met de Omgevingswet is georganiseerd door het programma Aan de slag met de Omgevingswet en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. en vindt plaats op 12 april 2017 in de Fokker Terminal in ‘s-Gravenhage. VNG
 • De Nederlandse creatieve industrie die voor het grootste deel is gevestigd in de metropoolregio Amsterdam probeert al jaren in Duitsland een stevige voet aan de krijgen. Een eerste stap werd op 14 februari gezet. Pieter Litjens, Wethouder van Verkeer en Vervoer van Amsterdam en Burgemeister Josef Schmidt van München legden hun intentie tot samenwerking vast in een overeenkomst op het gebied van de creatieve industrie. Clicknl

noord-brabant

 • Mededeling aan Provinciale Staten van Noord-Brabant over de evaluatie fondsen, o.m. Brabant C, uit de eerste en tweede tranche Investeringsagenda Essent en de reactie van Gedeputeerde Staten hierop. Noord-Brabantse fondsen : evaluatie 2013-2016. Brabant.nlBrabant.nl

grote brabantse gemeenten

 • De voormalige kweekschool aan het Dr. Jan Ingenhouszplein in Breda wordt mogelijk omgebouwd tot een woningcomplex met daarbij onder andere voorzieningen op het gebied van horeca, zorg en cultuur. De gemeente Breda ziet met name de publieksfuncties die het gebouw zou krijgen (en het openstellen van een buurttuin) als een verrijking van de wijk. BN – De Stem
 • De voortzetting van de activiteiten van de Stichting Cultuur Eindhoven is niet in gevaar, nu de helft van de medewerkers hun functie heeft neergelegd. Dat stelt het college van B&W in antwoord op raadsvragen van CDA en het Ouderen Appl Eindhoven. De partijen maakten zich zorgen na berichtgeving over het ontslag van drie van de acht medewerkers, en een vierde medewerker die uit solidariteit zou zijn opgestapt. Er was geen sprake van ontslag en de redenen hiervoor waren persoonlijk. Studio040
 • De onafhankelijke bezwarencommissie van de gemeente Eindhoven concludeert dat het beter is als de Cultuurraad van de Stichting Cultuur Eindhoven zich nog eens buigt over het dossier en het bezwaar van de Bibliotheek Eindhoven. Dat zal eind maart gebeuren, als er toch al een bijeenkomst is gepland. Eindhovens Dagblad
 • Zoveel mogelijk elementen van het TAC-gebouw proberen te bewaren. Dat is de boodschap waarmee de Eindhovense wethouder Staf Depla de komende maanden het gesprek aangaat met TAC, de Henri van Abbestichting en betrokken grondeigenaren. Eindhovens Dagblad
 • Theatergroep Carte Blanche is op zoek naar een nieuw onderkomen. De gemeente Eindhoven wil de oude school waar het collectief nu zit, slopen voor een herbestemming, wellicht woningbouw
 • Bestuur, artistieke leiding van het gezelschap en de gemeente Eindhoven bekijken momenteel een tiental alternatieven. Eindhovens Dagblad
 • De geschiedenis van Eindhoven is weinig zichtbaar in het straatbeeld. Dat moet anders, vindt de Henri van Abbestichting. Een van de 3 initiatieven betreft het plaatsen van erfgoedbordjes die iets prijsgeven van een markante plek in de stad. Eindhovens Dagblad
 • De winnaars van de iCity Tender zijn bekendgemaakt. Twaalf pitches van enthousiaste ondernemers die innovatieve smart city oplossingen hebben bedacht werden beoordeeld. De iCity Tender is ŽŽn van de projecten die vanuit het Europese project Triangulum zijn opgezet om meer Smart City oplossingen in Eindhoven toe te passen. Eindhoven
 • Stadslab Helmond is gestart met open podia op locatie. Mensen kunnen daar hun idee‘n voor sociaal-maatschappelijke projecten presenteren en die komen dan mogelijk in aanmerking voor subsidie. Eindhovens Dagblad
 • ‘s-Hertogenbosch krijgt een nieuw en modern Sint Jansmuseum, dat per jaar 70.000 betalende bezoekers moet gaan trekken. De gemeente heeft de initiatiefnemers een bijdrage van 250.000 euro beloofd om de nieuwe plannen verder te ontwikkelen. In totaal is er ongeveer vier miljoen euro mee gemoeid.‘s-Hertogenbosch , Omroep Brabant , Brabants Dagblad
 • Het Bossche college wil voor de komende 2 jaar een ton beschikbaar stellen voor de plannen van de Blauwe Engelen, de vrijwilligers die de bezoekers door het Boschjaar gidsten. Het geld komt van de Stichting Jheronimus Bosch 500. Daar was 200.000 euro over. Wat resteert, een ton, vloeit terug naar de gemeente. Brabants Dagblad
 • De Azijnfabriek kan tot 31 december 2020 in de oude Jacobskerk zitten. De Bossche wethouder Huib van Olden heeft de gerechtelijke procedure tegen het Cultureel Platform Azijnfabriek stopgezet. Van Olden gaat (op termijn) in gesprek met het CPA over het toekomstige vertrek uit de Azijnfabriek en alternatieve huisvesting. De vorming van een nieuw Erfgoedcluster aan de Bethani‘straat gaat gewoon door. Brabants Dagblad
 • B&W van Tilburg heeft besloten over de verdeling van de evenementensubsidies. Voor 2017 is hiervoor een budget van € 461.636 beschikbaar. Incubate ontvangt niet de 100.000 euro die door de gemeente Tilburg was gereserveerd. Het nieuwe plan dat de stichting heeft gepresenteerd, wijkt teveel af van het oorspronkelijke plan. Het evenement scoort daarmee niet meer voldoende op de geldende subsidiecriteria. Stichting Incubate is zwaar teleurgesteld. De organisatie vindt het financieel onverantwoord om met de huidige smalle basis verder te gaan en zal daarom haar activiteiten stopzetten. Tilburg , Brabants Dagblad , 3voor12.vpro.nl , Omroep Brabant , Incubate
 • Theater Midi in Tilburg wordt hoogstwaarschijnlijk gesloopt. Het college van B en W van Tilburg schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat het gebouw een nieuwe eigenaar krijgt en dat die plannen heeft om de locatie te ‘herontwikkelen’. Tilburg , Tilburgers.nl , Brabants Dagblad
 • ‘EŽn groot feest’, ‘een droom’, ‘prachtplan’. De Tilburgse politiek is zeer enthousiast over het ontwerp voor het Spoorpark, het nieuw te realiseren park op het Van Gend & Loos-terrein. De investering van 8,1 miljoen euro lijkt geen struikelblok te worden. Brabants Dagblad
 • “Het Koningsplein is een leeg plein, maar juist door werkplaatsen voor kunstenaars te maken in die lege winkels, kan het een levendig plein worden.”” zei Alex van Zundert van Stichting Ateliers Tilburg tijdens het Stadsgesprek over ateliers in de stad, in De NWE Vorst. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • De gemeente Best maakt een inhaalslag met de aanwijzing van monumenten. Eindhovens Dagblad
 • Met een vertraging van enkele maanden opent de veelbesproken Culturele Hotspot in Best waarschijnlijk begin mei de deuren voor dans-, muziek- en dramalessen. De financi‘le situatie van de stichting Cultuurspoor blijft nog wel onzeker. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Best heeft sinds kort een kunstwerk van Marc Ruygrok. Leden van de adviescommissie kwamen de werken bij toeval tegen. Best wist twee identieke exemplaren van Lest Best aan te kopen voor 49.000 euro, inclusief aansluiting op waterleiding en riolering. ‘LestBest’, de fontein, staat op het Wilhelminaplein. Eindhovens DagbladEindhovens Dagblad
 • Er is nog steeds geen oplossing voor de afbladderende verf van muurschilderingen in de fietstunnel tussen de wijken Hooghuis en Hoge Neer in Etten-Leur. In het rapport van het onderzoek dat de gemeente Etten-Leur heeft laten uitvoeren worden enkele technische aanbevelingen gedaan, meldt de gemeente. Samen met de kunstenaars wordt nu bekeken naar de beste oplossing. BN – De Stem
 • Waalre is in 2014 een contract aangegaan met de centrale bibliotheek in Eindhoven. Daarmee is het de enige randgemeente van Eindhoven die dat doet. Naar tevredenheid. Vandaar dat het contract wordt voortgezet. De samenwerking wordt verlengd tot 2021. Eindhovens Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • Wat is causaal ondernemerschap? Thijs van Lier is ondernemer en docent ondernemerschap aan de HKU. Tijdens de workshop bij het K.F. Hein Fonds pleitte hij voor meer nadruk op ondernemen voor kunstenaars, en dan vooral op causaal ondernemerschap. Hij legt uit wat de term inhoudt en waarom meer aandacht hiervoor de cultuursector verder zou kunnen helpen. Cultuur Ondernemen
 • Hoe zorg je voor eerlijke salarissen in de cultuursector van Vlaanderen en Nederland? Hoe vermijd je dat mensen tegen een burn-out aanlopen? Hoe voorkom je dat ŽŽn persoon (te) veel topfuncties combineert? Over zulke kwesties organiseerde het Vlaams-Nederlands Huis deBuren op 7 februari 2017 een debat, dat het startschot vormt van een uitgebreid programma over cultural governance. Verslag van Gertjan Willems (UGent). Ons Erfdeel
 • De Creatieve Industrie is ŽŽn van de topsectoren in Nederland. De Kunstenbond stelt de vraag: hoe zorgen we ervoor dat de mensen die creatieve producten bedenken en maken ook optimaal meeprofiteren van het geld dat omgaat in deze sector? Dit staat centraal tijdens een programma in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam op 6 maart. Pakhuis de Zwijger
 • Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 21 februari 2017 ingestemd met het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb). Wat betekent de wetswijziging voor architectenbureaus? BNA
 • Het KOMPAS light Design Build is beschikbaar voor iedereen. Architectuur Lokaal ontwikkelde deze handleiding als een eenvoudig naslagwerk dat is bedoeld om opdrachtgevers vertrouwd te maken met ge•ntegreerde aanbestedingscontracten, zodat zij het gesprek met de specialisten aan kunnen gaan. Het biedt ook voor opdrachtnemers het nodige inzicht in de keuzes die kunnen worden gemaakt bij het opstellen van de procedure. Architectuur Lokaal
 • Op 21 februari werd de richtlijn Kunstenaarshonoraria officieel gepresenteerd. De bedragen in de richtlijn zijn gebaseerd op het minimumloon. Met de richtlijn trekt het veld samen op om te komen tot een professionelere contractpraktijk bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel. Een aantal musea hebben het convenant (nog) niet ondertekend. Naast de richtlijn is een online calculator ontwikkeld. Die berekent het bedrag dat een kunstenaar redelijkerwijs kan ontvangen voor een tentoonstelling. MondriaanfondsDe Volkskrant
 • Vincent Koreman is aangesteld als stadscurator van het Stedelijk Museum Breda. Hij wordt verantwoordelijk voor het programma van I.S.M. Breda ( In Samenwerking Met Breda). Het I.S.M. Breda wordt laagdrempelig en gratis. De exposities in het I.S.M. wisselen elkaar in hoog tempo af. Een dynamiek waarmee het Stedelijk Museum de eigen thema’s erfgoed en beeldcultuur dichter bij de bewoners wil brengen. BN – De StemBreda Nieuws
 • Stichting de Nieuwe Veste in Breda gaat zich in de toekomst richten op een nieuwe koers waarbij de stichting een meer cošrdinerende rol op zich gaat nemen. Ook wordt er gericht op meer samenwerking met andere organisaties. De nieuwe koers houdt ook een bezuiniging in, waarbij ontslagen niet te voorkomen zijn. Breda vandaag
 • [Resonating Spaces] wil kunstenaarsresidenties en werkplaatsen voor kunstenaars in de kijker zetten. Deze werkvormen bestaan apart, maar zitten soms ook verweven in ŽŽn organisatie. Zowel residenties als werkplaatsen spelen een duidelijke en belangrijke rol in het kunstenlandschap en bieden ruimte en mogelijkheid aan (jonge) kunstenaars om hun praktijk verder te ontwikkelen. Het symposium vindt op 16 maart in Brussel plaats. Luca-arts
 • De KLM heeft de eigen kunstcollectie opgeschoond en zo’n vijftig werken in de verkoop gedaan. Er zijn in totaal ruim dertig werken verkocht, met een totale omzet van anderhalve ton. NU.nl
 • Bioscooponderneming Vue wil een nieuw multiplex bouwen in Nijmegen. Een meerderheid van de gemeenteraad wil niet dat de nieuwe Vue-bioscoop zo groot wordt dat de balans in Nijmegen wordt verstoord. Er werd zelfs gesproken over het maximeren van het aantal zalen. De wethouder van Cultuur, Bert Veldhuis, wil de plannen van Vue echter eerst afwachten alvorens een definitief oordeel te vellen. Holland Film Nieuws
 • Sony Pictures Home Entertainment zal de September Film-catalogus distribueren en verkopen in de Benelux. De nieuwe September Film-releases werden al vanaf januari 2017 door Sony uitgeleverd. Entertainment Business
 • Op vakantie ook je eigen film- of muziekdienst kunnen blijven afspelen, net als thuis. Naar alle waarschijnlijkheid wordt dit begin 2018 werkelijkheid in Europa. Onlangs is een belangrijke stap gezet en is er in Brussel positief gereageerd op een voorstel om dit te bereiken. Wat valt er nu al te zeggen over wat dit betekent en wat we kunnen verwachten? Holland Film Nieuws
 • Rechthebbenden uit de entertainmentwereld hebben in Groot-Brittanni‘ overeenstemming bereikt met zoekmachines Google en Bing om de toegang tot illegale content te bemoeilijken. Nieuwe gedragsregels moeten ervoor gaan zorgen dat consumenten op zoek naar legale content minder eenvoudig bij illegaal aanbod uitkomen. Holland Film Nieuws
 • Oplichters proberen ‘downloadboete’ te innen met een nepbrief. In Noord-Brabant is de brief o.m. in Boxtel en Gemonde ontvangen. De brief is geschreven uit naam van Dutch FilmWorks, maar dat zegt op Twitter van niets te weten. NU.nl , Omroep Brabant
 • Het innovatieprogramma in het boekenvak Renew the Book 2017 is van start gegaan. Tot 30 maart zullen 4 initiatieven uit verschillende landen bij incubator Rockstart hun idee‘n verder uitwerken en verbeteren, en hun netwerk vergroten. Inct.nl , Inct.nl
 •  “”Wij zien na enkele moeizame jaren een opleving van het fysieke boek””, zegt Michael Van Everdingen, directeur van de Koninklijke Boekverkopersbond. “”De omzet groeit alweer twee jaar.
 • Het marktaandeel van e-books is al enkele jaren stabiel. Van alle verkochte boeken is zo’n 5 tot 6 procent een e-book. Om meer geld te verdienen met e-books komen webwinkel Bol.com en e-readerfabrikant Kobo met een Spotify-achtige dienst voor elektronische boeken. NOS.nlBibliotheekblad

cultuurmarketing

 • Op de nieuwjaarsbijeenkomst van Cultuurmarketing op 12 januari sprak een divers panel over de verschillen en overeenkomsten tussen marketing in de commerci‘le en culturele sector en wat de twee van elkaar kunnen leren. Een verslag. Cultuurmarketing
 • Cultuurplatform We Are Public breidt binnenkort uit naar de vijf grote steden van Noord-Brabant: Breda, Eindhoven, Helmond, ‘s-Hertogenbosch en Tilburg. Tientallen culturele instellingen, initiatieven en festivals verbinden zich momenteel aan de non-profit organisatie die een nieuwe geldstroom cre‘ert voor de culturele sector en nieuw publiek op de been brengt voor cultuur door middel van een cultuurlidmaatschap. WeArePublic
 • Half maart gaat de campagne voor de LuisterBieb van start. Onlangs zijn er weer veel nieuwe luisterboeken en hoorcolleges toegevoegd; een uitgelezen moment dus om de LuisterBieb in de etalage te zetten. KB
 • Een case over diversiteit: Laaktheater en De Vaillant uit ‘s-Gravenhage vertellen hoe zij hun programmering aanpassen aan een divers publiek. Cultuurmarketing
 • Enkele tips voor cultuurmarketeers om effectief te werken. Cultuurmarketing

financiering

 • Het uitvoeren van subsidieregelingen is de kerntaak van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Met ingang van 1 januari 2017 zijn de bijdragemogelijkheden 2017-2020 in werking getreden, en zijn de doelstellingen en beoordelingscriteria per regeling aangescherpt. Aanvragers krijgen te maken met enkele wijzigingen in de werkwijze van het fondsbureau. Wat is de werkwijze? Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • In de nieuwe beleidsperiode 2017-2020 is de procedure Festivals een regeling geworden. Er is € 800.000 per jaar beschikbaar voor de ondersteuning van festivals in de creatieve industrie, die bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Voor wie en wat is deze Deelregeling van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie? Eerstvolgende deadline 22 maart.  Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft 30 nieuwe commissieleden benoemd op het gebied van digitale cultuur, vormgeving en architectuur. Zij vervangen de adviseurs die op 1 januari 2017 of per 1 juli 2017 hun maximale termijn hebben uitgediend. De werving vond plaats via een openbare vacature. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een verkorte procedure voor makers die zijn uitgenodigd door een buitenlandse culturele instelling of organisatie voor een presentatie in het buitenland die op korte termijn plaatsvindt. Dit kan deelname zijn aan een tentoonstelling, manifestatie, individuele presentatie, workshop, lezing of deelname aan een congres of symposium als spreker. De aanvrager kan hiervoor een voucher aanvragen. Deze zijn doorlopend aan te vragen.  Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De Bijdrage Publicaties van het Mondriaan Fonds is bestemd voor beeldend kunstenaars en uitgevers voor de productie van bijzondere publicaties over het werk van levende beeldende kunstenaars uit Nederland. De hoogte van een Bijdrage Publicaties wordt per aanvraag vastgesteld. De maximale bijdrage van het Mondriaan Fonds is 25 procent van de productiekosten. Eerstvolgende deadline is 7 april. Mondriaanfonds
 • De eerstvolgende deadline van de regeling korte film van het Filmfonds is 11 april. Het gaat hierbij zowel om het realiseren van een documentaire of een fictiefilm. Filmfonds
 • Een onafhankelijke regisseur kan een aanvraag bij het Filmfonds voor treatment-ontwikkeling van een lange documentaire indienen. De regeling Ontwikkeling Oase, een samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds, is bedoeld voor ervaren regisseurs ten behoeve van de ontwikkeling van lange documentaires met cinematografische kwaliteit. Deadline 11 april.  FilmfondsEen onafhankelijke regisseur kan een aanvraag voor treatment-ontwikkeling van een lange documentaire indienen.
 • Per 1 januari 2017 is het nieuwe NPO-fonds van start gegaan. Het NPO-fonds is onderdeel van de NPO en dient ter stimulering van hoogwaardig drama, talentontwikkeling en documentaires bij de publieke omroep via radio, televisie en – mits gekoppeld aan een radio- of televisieprogramma – internet. De NPO reserveert hiervoor vanaf 2017 binnen eigen budget 16,6 miljoen euro. Nadere informatie over de criteria en de commissies. Dutch Directors Guild
 • De richtlijnen en het aanvraagformulier zijn beschikbaar voor de Regeling Subsidie Talentontwikkeling in de Regio van het Fonds Podiumkunsten.  Dit is een subsidie voor talentontwikkeling van beginnende makers in regio’s waar geen productiehuis aanwezig is dat vanuit de Basisinfrastructuur wordt gesubsidieerd. Het doel is om samenwerking tussen instellingen te stimuleren, beginnende makers producties te laten maken en presenteren en de kennis tussen instellingen te delen. Deadline is 5 april. Fonds Podiumkunsten
 • De Matthijs Vermeulenprijs is de belangrijkste Nederlandse compositieprijs, vernoemd naar de in 1967 overleden symfonisch componist Matthijs Vermeulen. De prijs wordt tweejaarlijks beschikbaar gesteld door het Fonds Podiumkunsten aan een Nederlands componist, die naar het oordeel van een jury een bijzonder werk heeft gecomponeerd op het terrein van de hedendaagse muziek. Voor 27 maart 2017 kan men personen voordragen. Fonds Podiumkunsten
 • Werkbijdragen Muziekauteur hebben als doel de ontwikkeling binnen de podiumkunsten te stimuleren. Deze subsidie is bedoeld voor muziekauteurs die willen investeren in de artistieke kwaliteit van hun werkpraktijk. Eerstvolgende deadline is 5 april. Fonds Podiumkunsten
 • ZEP Theaterproducties ziet af van de toegekende 4-jarige subsidie van het Fonds Podiumkunsten en schort het daaraan verbonden activiteitenplan op. Het gezelschap laat weten dat ‘persoonlijke fysieke omstandigheden van de regisseur/artistiek leider Peter Pluymaekers ZEP er toe nopen om het voorlopig rustiger aan te doen’. Theaterkrant
 • Met de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie kunnen scholen investeren in meer en beter muziekonderwijs op de basisschool. Het budget voor de tweede ronde is vastgesteld op € 8 miljoen. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld tot het subsidieplafond bereikt is. Deadline 1 april. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • In februari 2017 heeft Brabant C in korte tijd veel aanvragen voor financiering ontvangen. Het vooruitzicht is dat dit de komende maanden zal aanhouden. Hierdoor kan de behandeltermijn langer zijn dan gebruikelijk.  Brabant C
 • De Fleur Groenendijk Foundation bestaat sinds 1997. Sinds 2014 wil de foundation graag  jongeren stimuleren bij hun opleiding en vorming op het terrein van architectuur. In aanmerking komen projecten op het gebied van architectuur, ook in samenhang met mode, kunst, cultuur en wetenschap.  Bijvoorbeeld als een ontwerp klaar is en na de studie de financi‘le middelen ontbreken om het te realiseren. De Architect
 • House of DJ’s start een crowdfundingactie met als doel  4,3 miljoen euro te vergaren. Het Bredase initiatief maakte onlangs bekend dat Amsterdam een betere vestigingsplaats is. Omroep Brabant

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Volgens software-experts zullen generatieve design tools, die zonder menselijke invloed optimale vormen voor producten en gebouwen genereren, zowel de fysieke wereld als de rol van ontwerpen opnieuw vorm geven. Clicknl ,  Dezeen
 • Architect, hoogleraar architectuur en schrijver Witold Rybczynski schreef een boek over stoelen, eigenlijk een cultuurgeschiedenis van het zitten. Een van zijn favoriete stoelenmakers, de Deen Hans Wegner, zei ooit dat een stoel pas af is als er iemand in zit. Rybczynski breekt een lans voor vaklieden zoals Wegner, die werken in de traditie van Chippendale en Thonet: hun vakmanschap bestond eruit ontwerpen en uitvoeren, theorie en praktijk, te mengen. ArchiNed
 • De eerste expositie van de nieuwe SMS-directeur Timo de Rijk is er een over Italiaans design uit de vorige eeuw. En daarmee haalt hij tegelijk een stukje Bossche geschiedenis naar boven. In 1984 waren in het Bossche Kruithuis museum, toen onder leiding van Yv˜nne Joris,  voor het eerst in Nederland de befaamde Italiaanse Memphismeubelen te zien. Omroep Brabant

beeldende kunst

 • Zo’n dertig digitale kunstwerken uit de omvangrijke particuliere collectie van het verzamelaarsechtpaar Hugo en Carla Brown zijn te zien in Kunsthal Rotterdam. Het Nieuwe Instituut toont op hetzelfde moment een verzameling screensavers bijeengebracht door internetkunstenaar Rafa‘l Rozendaal. Metropolis M
 • Inmiddels hebben ruim 183 vrouwelijk en mannelijke kunstenaars uit binnen- en buitenland 240 kunstwerken gedoneerd aan de Nasty Women Art Exhibition Amsterdam. Nasty Women is de internationale kunstbeweging tegen Donald Trump, maar voornamelijk ook vr de rechten van vrouwen en de lgbth-gemeenschap. Vanaf 4 maart komt het grote kunstprotest een week lang naar Amsterdam, rond Internationale Vrouwendag en de Tweede Kamerverkiezingen. Creators.vice
 • Vanaf 10 maart 2017 presenteert Marres The Painted Bird, een enorme het totale pand bestrijkende wandschildering over Europa. Negentien kunstenaars schilderen onder regie van Gijs Frieling. Hij doet tussentijds verslag van de werkzaamheden. Metropolis M
 • Uit 185 inzendingen heeft de jury vijf fotoboeken genomineerd voor de Nederlandse Fotoboekenprijs. Deze tweejaarlijks prijs van vijfduizend euro wordt uitgereikt door FotoFestival Naarden. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de komende editie van het festival, dat plaats heeft van 20 mei t/m 18 juni 2017. Alle genomineerden krijgen een uitnodiging om in Naarden een kleine tentoonstelling rondom hun boeken te maken. PhotoQ

film en av

 • De winnaars van de Zilveren Krulstaarten, de Nederlandse vakprijzen voor scenarioschrijvers, zijn bekend. De genomineerden en winnaars worden gekozen door de leden van het Netwerk Scenarioschrijvers. Aan de prijs is sinds dit jaar een geldbedrag verbonden van €1.000. De prijs voor beste scenario speelfilm werd toegekend aan Hugo Heinen voor Tonio.  Netwerkscenario
 • Films worden altijd voor projectie op een horizontaal doek gemaakt. Verticale film is een blik verruimende ervaring, toont het festival Sonic Acts. De Volkskrant
 • De overzichtstentoonstelling ‘Martin Scorsese – The Exhibition’ in EYE Amsterdam, komende zomer,  belicht Scorseses inspiratiebronnen en presenteert een beeld van de directe relatie tussen zijn leven en werk. Holland Film Nieuws

letteren

 • Zes boeken maken kans bekroond te worden met de Woutertje Pieterse Prijs, de prijs van 15.000 euro voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige jeugd- of kinderboek. Letterenfonds
 • Hoe kan via vernieuwende vertelvormen en innovatieve platforms literatuur en po‘zie gepresenteerd worden? VPRO Medialab op Strijp-S organiseert op 2 en 3 maart een ‘hackathon’ rond dit gegeven. Aan het einde ‘pitchen’ 6 teams hun creatieve resultaten. Eindhovens Dagblad ,  VPRO
 • Het Bondgenootschap voor Geletterdheid Noordoost-Brabant presenteert 7 maart in Uden een verhalenbundel in begrijpelijke taal, geschreven door Brabantse schrijvers.  De bundel ‘Lokale Liefde Brabant’ is een initiatief van schrijver Karin Giphart.  De schrijvers lieten zich inspireren door persoonlijke herinneringen van laaggeletterden. Brabants Dagblad
 • Schrijvers als Paul Auster, Martin Amis, Philip Roth, Jonathan Franzen, J.M. Coetzee, Zadie Smith, en Orhan Pamuk behoren tot de 65 ondertekenaars van een open brief aan president Trump waarin zij erop aandringen om het inreisverbod voor mensen uit zeven moslimlanden terug te draaien.
 • Met hun brief steunen zij de Amerikaanse PEN-club die vraagt om de op 27 januari afgekondigde maatregel in te trekken. tzum

muziek

 • De vijftig belangrijkste popfestivals van Nederland,  volgens 3voor12.vpro.nl, waaronder de elf absolute kroonjuwelen. 3voor12.vpro.nl

theater en dans

 • ‘Het micro-engagement van het individu, kunstenaar of niet, die besluit zelf het verschil te willen maken en niet langer op de politiek te vertrouwen. De do-it yourself burger die zich afkeert van het parallelle universum van de macht; het onvermijdelijke gevolg van een steeds grotere vervreemding van de werkelijkheid in de politieke gouden kooi en de realiteit daarbuiten.’ Er is nieuwe grond voor nieuw engagement, aldus Jeffrey Meulman. Hij ziet het, na zijn analyse van de sector podiumkunsten na de bezuinigingen, in het theater bij o.m. Eric De Vroedt, Anoek Nuyens en Lucas de Man.  Jeffrey Meulman
 • Het Vlaamse platform Circuit X heeft voor zijn jaarlijkse jonge makers-tournee vier voorstellingen geselecteerd. Another One van Maxim Storms en Lobke Leirens, Mining Stories van Silke Huysmans & Hannes Dereere, Salut Copain van Dounia Mahammed en Mazing van Vera Tussing mogen komend seizoen in een reeks Vlaamse en Nederlandse theaters spelen. Circuit X noemt zich een kwaliteitslabel, dat jonge makers in aanraking brengt met een breed publiek. Theaterkrant
 • De VSCD-Jeugdtheaterjury heeft de eerste Zilveren Krekels bekendgemaakt: drie voorstellingen winnen de prijs in de categorie ‘meest indrukwekkende jeugdproductie’ en ŽŽn Zilveren Krekel is vergeven in de categorie ‘meest indrukwekkende podiumprestatie’. Alle Zilveren Krekels maken kans op de Gouden Krekel die op 17 september 2017 wordt uitgereikt tijdens het Gala van het Nederlands TheaterVSCD
 • Choreografe Annabel Lopez Ochoa van het Nationale Ballet gaat een voorstelling maken met zangeres Wende Snijders. Snijders en haar band zullen op het toneel staan. NU.nl
 • Inclusivedance.eu is een online platform over de overdraagbare vaardigheden van een danser in verschillende maatschappelijke domeinen binnen en buiten de kunst. In een serie van drie Engelstalige events, de Inclusive Dance Dialogues, nodigt Fontys Dance Academy deskundigen uit om hun visie op het toekomstperspectief van een danser binnen andere werkvelden te delen.  Op 9 maart is er een lezing van dramaturg Guy Cools. Fontys

kunst in de openbare ruimte

 • In Frankrijk en Duitsland wordt er voor kunst in de openbare ruimte gewerkt met een nieuwe vorm van opdrachtgeverschap, waarbij participatie van de lokale bevolking centraal staat.  De ãNouveaux Commanditaires’ en de ãGesellschaft der Neuen Auftraggeber’ worden ook gefinancierd door overheden. Frankfurter Allgemeine Zeitung
 • Stadsbesturen en woningbouwcorporaties zetten steeds vaker kunst in om achterstandswijken op te fleuren en een positiever leefklimaat te cre‘ren. Hoe werkt dat precies? En wat vinden de bewoners daar eigenlijk zelf van? Geografiestudente Milou Bol onderzocht het voor de Haagse Schildersbuurt. Kennislink

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Eindhovenaar John Heijink be‘indigde onlangs een fraai stripalbum, met zeeheld Piet Heijn in de hoofdrol. Eindhovens Dagblad
 • De Tilburgse kunstenaar Micha‘l de Kok exposeert nieuw werk in galerie Roberto Polo in Brussel.
 • De Kok keert zich met zijn nieuwe werk terug naar de essentie van kleur en licht. De horizonten zijn vervangen door verticale kleurvlakken, naast elkaar gezet als tweeluiken.  Brabants Dagblad
 • Beeldend kunstenaar Rob Moonen is gefascineerd door de oerkracht van de zee. Film en fotobeelden verwerkte Moonen in de installatie ‘360¼ Seascapes’, te zien in de Hilvaria Studio’s in Hilvarenbeek. Moonen werkt veel in Duitsland. Daar maakt hij met regisseur Hans-Werner Kroesinger maatschappelijke theatervoorstellingen. Brabants Dagblad ,   Brabants Dagblad
 • Publiek gesprek met kunstenaar Paul Bogaers. Over bezieling, culturele toe-eigening en de grenzen van de kunstenaar. George Knight
 • Bij het Academisch Genootschap in Eindhoven zijn landschappelijke doeken van Paul Isphording gecombineerd met portretten en stillevens van Paul Legeland. Dat levert een wonderlijke combinatie op. Eindhovens Dagblad
 • Het sculpturale werk van keramist Paula Bastiaansen oogt elegant, dynamisch, maar ook fragiel; de objecten zijn zo dun als papier. Haar fascinatie voor porselein ontstond toen ze in haar academietijd in het Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden op de afdeling Aziatische kunst een piepklein transparant kommetje zag staan. Brabant Cultureel
 • Een nachtmerrie, niet meer en niet minder. Zo omschrijft de Gemertse kunstenares Anni van Bokhoven (64) de brand die haar atelier in de oude Nazarethschool  In Gemert grote schade toebracht. Eindhovens Dagblad
 • In het Jeroen Bosch jaar startte het project van Jeroen Konings en Marieke Viergever, waarin ze op zoek gaan naar de Bosschenaar anno nu. Het aantal fotoportretten binnen het project ‘Ik ben Bosch’ groeit nog altijd. Brabants Dagblad
 • Angie Smets uit Valkenswaard en Misja Baas uit Breda werkten mee aan de ontwikkeling van de game Horizon Zero Dawn. Er komen volgens hen veel talentvolle ontwerpers uit Noord-Brabant. De game-opleiding in Breda blijkt een ware kweekvijver voor jong talent. Guerrilla Games, het bedrijf dat de game produceerde, heeft een uitstekende relatie met de NHTV in Breda. Eindhovens Dagblad
 • Het zijn de vocalen (en prachtige tweede stemmen) die de Americana cd van Mercy John  boven het gemiddelde songwriterswerk doen uitstijgen. Mercy John heeft een zuivere en beheerste rootszangstem die nergens door de microfoon scheurt maar goddank ook nooit overdreven sentimenteel wordt. Mercy John is de Brabander John Verhoeven die in 2013 als John Henry een goed ontvangen debuut afleverde. Zijn nieuwe album is mede tot stand gekomen door crowdfunding via bkkc.  De Volkskrant  , Altcountry
 • Muzikant Bram Stadhouders noemt het een van de meest waanzinnige ervaringen van zijn leven. Met zijn gitaar een dansorgel bespelen. Hoe dat klinkt is te horen tijdens festival Cross-linx dat 2 maart begint. Eindhovens Dagblad

kunstonderwijs

 • Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft besloten de master Muziektherapie van ArtEZ hogeschool voortaan toch te bekostigen. De opleiding startte in september nog als onbekostigde geaccrediteerde master. ArtEZ  , Tubantia
 • In het kunstonderzoek staat de praktijk altijd centraal. Dat maakt het een van de loten aan de brede stam van de wetenschap. Hoogleraar Henk Borgdorff stelt in zijn oratie bij de Universiteit Leiden dat het kunstonderzoek vaak ten onrechte wordt afgezet tegen de rest van de wetenschap. Scienceguide
 • Het Impresariaat Kunsten van de Fontys Hogeschool voor de  Kunsten, een bureau dat studenten en opdrachtgevers met elkaar wil verbinden, heeft een nieuwe website. Fontys
 • Sjors Driessen, vierdejaars student Keramiek bij SintLucas, wint Cor Unum ontwerpwedstrijd. De wedstrijd stond dit jaar in het teken van ‘Visions of Utopia’, een thema dat werd gekozen in het kader van het designjaar ‘Van Mondriaan tot Dutch Design’. Deelnemers werd gevraagd binnen dit thema producten te ontwerpen voor Cocktails & Appetizers. SintLucas

kunstbeoefening

 • Een week is te kort en daarom verandert de Week van de Amateurkunst in de Maand van de Amateurkunst. Landelijk krijgt het evenement de naam: Ik Toon, maar in Tilburg is gekozen voor een andere naam: Tilburg Toont. ,,Want we doen het samen”, zegt Mariska van Beek van Art-Fact, het servicepunt voor amateurkunst in de stad. Brabants Dagblad
 • Het Euregiojeugdorkest is op zoek naar nieuwe leden. Audities op 3 juni. Euregiojeugdorkest
 • Na de klapper ‘Mistero, Brabantse volksopera’ komt theatergezelschap MGM Asten met een psychologische thriller: ‘De dood en het meisje’ van de Chileense auteur  Ariel Dorfman.  De premire is 4 maart in De Ruchte in Someren. Daarna gaat het stuk op tournee door de regio. Eindhovens Dagblad

cultuureducatie en – participatie

 • Het LKCA organiseert op 8 maart weer een Dag van de Cultuureducatie. Vakoverstijgend werken, vakintegratie, werken in kennisdomeinen, ruimte voor talent. De  dag staat in het teken van ‘Leren combineren’. LKCA
 • De Dag van de Literatuur is Nederlands grootste eendaagse literatuurfestival voor leerlingen en docenten uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Aankomende editie vindt plaats op 9 maart 2017 in Rotterdam. Dag van de Literatuur
 • Het komend schooljaar zal door 25 basisscholen niet worden afgerond met de gebruikelijke musical door de hoogste groep, maar met een opera: een aangepaste Turandot van Giacomo Puccini. De scholen gaat dit doen in samenwerking met De Nationale Opera. Er is al een proef gehouden op twee Amsterdamse scholen en die pakte zo goed uit, dat nu 25 scholen in de Zaanstreek zich ook aan Puccini gaan wagen. NU.nl
 • Noordbrabantse muziekgezelschappen zijn hofleveranciers van succesvolle blazers. Die kweekvijver dreigt echter droog te vallen. Jan van den Eijnden stelt dat muziekles meer hoort te omvatten dan een digibord. Van den Eijnden  is hoornist, docent aan o.m. het Fontys Conservatorium in Tilburg,  en vele jaren Senior Cultuureducatie van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Brabant Cultureel
 • Muziekscholen verkeren in zwaar weer, maar gelukkig staat er in de hal van het Utrechts Medisch Centrum een piano. De pati‘nten willen hem niet meer kwijt en ook Christiaan Weijts heeft er plezier aan beleefd. Elk ziekenhuis een piano! LKCA
 • Hoe kan kunst bijdragen aan een fijnere omgeving en betere zorg? Wat hebben pati‘nten en medewerkers aan kunst? Dat waren de centrale vragen op een bijeenkomst in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in ‘s-Hertogenbosch, georganiseerd in samenwerking met bkkc. Publiek gemaakt
 • Zorgaanbieder Cordaan en EYE Filmmuseum zijn een bijzondere samenwerking aangegaan. Oudere cli‘nten van Cordaan-woonzorgvoorzieningen kunnen sinds enige tijd genieten van bijzondere filmvoorstellingen in EYE of in eigen huis naar door EYE samengestelde filmprogramma’s kijken. EYE
 • Magazijn Theaterproducties uit  Tilburg maakt een theaterstuk met Bosni‘-veteranen over hun ervaringen tijdens en na de oorlog in Bosni‘ en Herzegovina. Magazijn biedt mensen een podium waarin ze theater in zetten als middel voor mensen met psychische klachten en ze streven naar meer publiek besef over psychische  problematiek. Tilburgers.nl
 • ‘Het wordt tijd dat de Nederlandse media voor entertainment meer diversiteit laten zien. Door meer diversiteit te cre‘ren, ontdekken we allemaal een andere wereld en kunnen we elkaar beter begrijpen. Breng in films, theater en televisieprogramma’s meer diversiteit aan, laat schadelijke clichŽs verdwijnen en aan iedereen positieve rolmodellen zien.’ Aldus Tara Nakshbande. Ze volgt tweetalig vwo. De Volkskrant

erfgoed

 • Op 7 maart gaat Hester Dibbits, in haar lezing bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort,  in op het antwoord van erfgoedprofessionals op de toenemende polarisatie in de samenleving. Wat kunnen zij doen nu in de politiek zowel links als rechts steeds nadrukkelijker inzetten op identiteit? Met wie en hoe kunnen zij het beste de samenwerking opzoeken? Aansluitend debat. Boekman
 • Onder de noemer ‘archiefinterpretaties’ is Het Nieuwe Instituut in 2014 begonnen aan een serie opdrachten aan kunstenaars, ontwerpers en onderzoekers om na te denken over de invloed en impact van het digitale archief ten opzichte van haar analoge voorloper het papieren archief. In een periode van twee jaar worden de uitdagingen en kansen van digitaal archiveren verkend. Het Nieuwe Instituut
 • Naar verwachting zal op 1 juli, de nationale herdenkingsdag van de afschaffing van de slavernij, in Amsterdam The Black Archives opengaan. Nederland krijgt daarmee volgens de initiatiefnemers zijn eerste specifiek op zwarte geschiedenis gerichte archief. Bibliotheekblad
 • Geen gemeentelijk monument en ook nog geen rijksmonument. Dat is de boodschap die Jan Kijlstra van Stichting Erfgoed Ede kreeg van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over de Muur van Mussert op de Goudsberg in Lunteren. Erfgoedvereniging Heemschut vindt uitstel van de aanwijzingsprocedure Muur van Mussert onbegrijpelijk. Heemschut
 • De Vroman Foundation  draagt het beeldende werk van Leo Vroman over aan het Literatuurmuseum. Vroman was, naast een van Nederlands meest bijzondere en veelzijdige dichters, ook bioloog, joods, eigenzinnig, nieuwsgierig en geestig. En begenadigd tekenaar. Het Literatuurmuseum beheerde reeds zijn literaire archief. Literatuurplein
 • Website Watstaatdaer, die eeuwenoude teksten ontcijfert,  wint de tweede plaats in de wedstrijd van Geschiedenis Online Prijs. Watstaatdaer.nl is opgezet door het RHCE, Eindhoven, het Regionaal Archief Tilburg en het Brabants Historisch Informatie Centrum in ‘s-Hertogenbosch.  Eindhovens Dagblad

bibliotheek

 • Hoe gaan we er met elkaar voor zorgen dat de collecties van openbare bibliotheken aansluiten bij de doelen die we aan de bibliotheek van de toekomst stellen? Die vraag stond centraal tijdens de bijeenkomst ‘Collectioneren nieuwe stijl’ die Cubiss op 14 februari jl. organiseerde. Een verslag. Cubiss
 • De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) is begonnen met voorbereidingen om uitwerking te geven aan de door Paul Postma Marketing Consultancy (PPMC) voor de Nationale Bibliotheekpas (NBP) gemaakte ‘business case’ die tot doel heeft de NBP te laten functioneren als marketinginstrument. Om tot te maken keuzes te komen raadpleegt de VOB onder andere via provinciale directie overleggen de achterban. Bibliotheekblad
 • Op 28 februari opent CODA Apeldoorn als eerste bibliotheek in Nederland een Virtual Reality Lab. CODA wil met het breed toegankelijk maken van de nieuwe techniek onder andere bijdragen aan het ontwikkelen van 21st century skills bij kinderen. Bibliotheekblad
 • De Maastrichtse stadsbibliotheek ruimt etages met boeken leeg om plaats te maken voor ‘culinair en cultureel amusement.’ Oud-hoogleraar Wiel Kusters betreedt de barricaden. ‘Een bibliotheek is een geestelijke krachtcentrale.’ Zuiderlucht
 • Het kabinet Rutte wil de subsidie voor de bibliotheek van het Vredespaleis per 1 januari 2019 be‘indigen, waardoor het voortbestaan van de bibliotheek op het spel komt te staan. De bibliotheek van het Vredespaleis wordt gezien als een hoogstaande en unieke collectie op het gebied van internationaal recht. Bibliotheekblad
 • Verslag van een hackathon, georganiseerd door de provincie Noord-Brabant, samen met onderzoeksbureau Het PON en uitvoeringsorganisatie ZET. Studenten, ondernemers, ontwerpers en programmeurs gingen samen met vertegenwoordigers van provincie, gemeenten en uit de zorg 24 uur lang non-stop aan de slag om oplossingen te bedenken voor maatschappelijke problemen als eenzaamheid, laaggeletterdheid en dementie. Cubiss

 

1Reactie

Geef een reactie