Trends en ontwikkelingen 7 maart 2017

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Minister Bussemaker (OCW) stuurt een Kamerbrief over ‘Vervolg beleidsreactie arbeidsmarkt cultuur’ , die inzicht geeft in de voortgang van trajecten die voor verbetering moeten zorgen op het gebied van sociale dialoog, auteursrecht, honoraria, ondernemersvaardigheden, en uitgangspunten voor goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap. De ministeries van OCW, SZW en EZ hebben overlegd met de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en verenigingen van werkenden en werk- en opdrachtgevers in de culturele sector over versterking van de onderhandelingspositie van zelfstandige kunstenaars. Een notitie daarover is als bijlage bij de Kamerbrief verschenen. Rijksoverheid.nl
 • De Raad  voor Cultuur heeft opnieuw geadviseerd over de subsidieaanvraag van Cultuur+Ondernemen (C+O). In de zomer van 2016 heeft de raad al een advies uitgebracht over het beleidsplan van C+O; toen oordeelde hij positief over de functie van deze instelling, maar de raad plaatste enkele kanttekeningen bij de subsidieaanvraag, omdat er op een aantal punten belangrijke informatie ontbrak. Volgens de raad heeft C+O – met de informatie die de instelling nu heeft aangeleverd – voldaan aan de voorwaarden om in 2017-2018 het programma ‘Ondernemen voor de cultuur’ te kunnen uitvoeren. Cultuur.nl
 • De Raad voor Cultuur heeft in mei 2016, in het kader van de BIS 2017 – 2020, advies uitgebracht over de subsidieaanvragen van culturele instellingen. De raad heeft toen aan het positieve advies over een aantal instellingen de voorwaarde verbonden dat zij ŽŽn of meer onderdelen van hun activiteitenplan vr aanvang van de nieuwe subsidieperiode moesten aanpassen. Minister Bussemaker (OCW) heeft de raad verzocht een aanvullend advies uit te brengen over deze aangepaste plannen. De Raad voor Cultuur publiceerde zijn aanvullend advies. Cultuur.nl
 • Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) beantwoorden de Kamervragen uit het schriftelijk overleg over de brief over cultuuronderwijs. Rijksoverheid.nl
 • Wat zijn de beste (en de slechtste) voorstellen uit de verkiezingsprogramma’s voor cultuur op school of in de vrije tijd? Suzanne Leclaire, voorzitter van de Federatie Cultuur, stelt liever de vraag: Hoe kan de politiek de waarde van ons dagelijks leven vergroten? LKCA
 • Wat zeggen de partijen, die meedoen aan de Tweede Kamer verkiezingen van 15 maart,  over cultuur in onderwijs en vrije tijd? LKCA
 • Wat zijn de standpunten van de belangrijkste politieke partijen als het gaat om popmuziek, cultuur, genotsmiddelen en muziekonderwijs? 3voor12.vpro.nl
 • De ChristenUnie wil, net als de VVD €100 miljoen  bezuinigen, op kunstopleidingen in het HBO. De voorstellen van de CU zijn opmerkelijk aangezien lijsttrekker Gert-Jan Segers veel waarde hecht aan kunst en kunsteducatie. Scienceguide
 • Heemschut en Tijdschrift Herenhuis zochten uit wat de wapenfeiten van politieke partijen in de afgelopen kabinetsperiode zijn geweest. En wat hun standpunten zijn en hoe erfgoed in programma’s terugkomt.  Heemschut
 • In het verlengde van de decentralisatieontwikkelingen zoals stadsregio’s en verdere uitbreiding van gemeentelijke bevoegdheden, bestaat er een grote informatiebehoefte aan cultuurcijfers op lokaal niveau. In de afgelopen periode heeft de Boekmanstichting daarom hier samen met Pyrrhula Research Consultants onderzoek naar gedaan. Zij spraken met diverse lokale, regionale en provinciale stakeholders in de cultuur(beleids)sector.  Henk Vinken maakte een uitgebreid verslag van de in kaart gebrachte gewenste cultuurstatistieken. Cultuurindex
 • Ondanks de kantorenleegstand, blijft er de komende dertig jaar behoefte aan nieuwe kantoren. De huidige voorraad veroudert en raakt uit de gratie. In de provincies Flevoland, Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland zouden zelfs tekorten kunnen ontstaan. Dat stellen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Centraal Planbureau (CPB).  De provincies hebben een belangrijke rol bij het aanwijzen van geschikte locaties. PBL, Binnenlands bestuur
 • ‘Transformatie van het cultuurlandschap’, ‘leegstand en herbestemming’ en ‘bovenlokale regie op culturele voorzieningen’ zijn de drie opgaven die de provincie Noord-Holland in 2017-2020 vanuit cultuurbeleid wil aanpakken.  De eerste twee komen vooral voort uit ruimtelijke ontwikkelingen en de taken vastgelegd in de erfgoedwet. De derde opgave gaat over de culturele infrastructuur, die, zoals gesteld, per regio in de provincie grote verschillen vertoont. LKCA
 • De Invoeringswet Omgevingswet is een volgende stap op weg naar een eenvoudiger en beter omgevingsrecht. De wet brengt goede aanpassingen aan in de Omgevingswet: de flexibiliteit en afwegingsruimte voor gemeenten worden erdoor vergroot. De VNG signaleert nog wel diverse aandachts- en verbeterpunten. VNG
 • Gemeenten maken geen haast met het terugbrengen van het aantal vierkante meters winkeloppervlakte. Dat daalde de afgelopen jaar slechts met een magere 1,2 procent, zo blijkt uit cijfers van Locatus. Binnenlands bestuur
 • De gemeente Amsterdam wil Amsterdam toegankelijk houden voor jonge, vaak weinig verdienende kunstenaars.  Amsterdam moet een ‘creatieve stad’ blijven, aldus het gemeentelijke Bureau Broedplaatsen. Amsterdam en omgeving krijgt er dit jaar ruim 20.000 vierkante meter aan creatieve broedplaatsen en ateliers bij. Voor de plannen is een budget beschikbaar van €1 miljoen. Het Parool
 • De Amsterdamse kunstraad staat positief tegenover het intensiveren van de samenwerking tussen Toneelgroep Amsterdam (TA) en de Stadsschouwburg Amsterdam (SSBA) in ŽŽn theaterhuis. Op verzoek van wethouder Kunst en Cultuur Kajsa Ollongren heeft de kunstraad advies uitgebracht over hun voorgenomen vergaande samenwerking. Amsterdamse Kunstraad, Theaterkrant
 • Annabelle Birnie is benoemd tot nieuwe directeur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). Zij treedt per 1 mei 2017 in dienst. Amsterdams Fonds voor de Kunst
 • De fractie van Op Assen stelt vragen n.a.v. een artikel in het Dagblad van het Noorden over de
 • gang van zaken rondom de  ‘Aanbesteding kunstopdracht Stationsgebied’. De vragen hebben o.m. betrekking over een zwijgplicht van de commissieleden en het feit dat er geen onderzoek is geweest naar het draagvlak onder de Assense bevolking.  Het College van B&W heeft het project afgeblazen omdat er geen draagvlak zou zijn. Nieuws in Assen
 • Het Zeeuws Maritiem MuZEEum in Vlissingen heeft aangegeven niet verder te kunnen bezuinigen en heeft uitstel van de bezuinigingsopdracht gevraagd die zij door het college van B&W kreeg opgelegd. Museum Actueel

noord-brabant

 • Ook in deze bestuursperiode gaat de provincie Noord-Brabant door met het impulsgeldenprogramma. Daarvoor is dit jaar 1.650.000 euro beschikbaar. Naast de professionele kunsten, zijn ook amateurkunst, cultuureducatie en erfgoed opgenomen in de nieuwe regeling. De regeling is gepubliceerd op www.overheid.nl. Vanaf 3 april kan men aanvragen. bkkc
 • In een themavergadering van 17 februari jl. werd door de gedeputeerde Swinkels en door de directeur en een medewerker van bkkc een nadere toelichting gegeven op vragen over de nieuwe impulsgeldenregeling. GroenLinks heeft in deze vergadering een paar vragen kunnen stellen en een deel van de antwoorden gekregen. Op een aantal vragen wil GL nog antwoord. Brabant.nl
 • De Raad voor Cultuur werkt en adviseert vanuit ‘s-Gravenhage, maar trekt ook regelmatig door het land. Om gesprekken te voeren, te debatteren en culturele instellingen te bezoeken. Tijdens  het Festival Cement in maart zijn leden van de raad in ‘s-Hertogenbosch. Iedereen die werkzaam is in de Brabantse culturele sector kan zich aanmelden voor een ontmoeting. bkkc

grote brabantse gemeenten

 • Weer krijgen de initiatiefnemers op het NRE-terrein waarschijnlijk te maken met uitstel. De gemeente Eindhoven kreeg dinsdag nieuw huiswerk van de Raad van State voor het bestemmingsplan NRE-terrein. Wel is de kans groot dat de ombouw van gebouw 2 tot woningen snel door kan. Eindhovens Dagblad
 • ‘Nu het tijd wordt voor een evaluatie van het functioneren van de Stichting Cultuur lijkt het me ook tijd het meegegeven budget kritisch te bekijken. Tijd dat de gemeenteraad zorgt voor een passend budget voor stevige basisinstellingen Žn een bloeiende Pluspot.’ Anemoon Langenhoff, theatermaker in Eindhoven, over de financiering van cultuur in Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • De 17 plannen voor woningbouw aan de Deken Van Somerenstraat zouden allemaal openbaar gemaakt moeten worden, zodat inwoners van Eindhoven ook hun mening kunnen geven. In ieder geval zouden de Henri van Abbestichting en de Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven inzage in de plannen moeten krijgen. Zodat zij hun zegje kunnen doen voordat een keuze gemaakt wordt. Dat staat in een brief van beide aan de gemeenteraad. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Eindhoven moet snel ingrijpen en het kerkje van Prijt aan de Iepenlaan redden, vindt de Henri van Abbestichting. De gemeente laat het gebouwtje inspecteren. Eindhovens Dagblad
 • Plannen om het oude, leegstaande V&D-gebouw in de Eindhovense binnenstad te transformeren tot een ‘groene oase’ verkeren in een beslissend stadium, zegt Trefpunt Groen Eindhoven. De gemeente Eindhoven houdt nog even een slag om de arm. Eindhovens Dagblad
 • Terwijl de cultuurinstellingen in Helmond hard bezig zijn samen een miljoen euro te bezuinigen, trokken ze afgelopen jaar meer mensen dan in 2015. Theater Speelhuis , De Cacaofabriek en de Bibliotheek zitten in de plus.  Sinds de heropening in december noteert Museum Helmond in haar kasteel en kunsthal indrukwekkende cijfers. In de eerste twee maanden van dit jaar kwamen er 425 procent (!) meer bezoekers dan in de eerste twee maanden van 2015. Eindhovens Dagblad
 • Bossche Groen Links fractie wil regels en financi‘le ondersteuning voor eigenaren van monumenten of gebouwen binnen het beschermd stadsgezicht die bij voorbeeld gebruik willen maken van zonnepanelen. Brabants Dagblad
 • De LST is voorstander van een onafhankelijk onderzoek naar schending van de bestuurlijke integriteit bij de verkoop van het Midi Theater.  Maar omdat de verkoop van theater Midi in 2013 onder de rechter is, gaat de Tilburgse gemeenteraad daarmee niet akkoord. Brabants Dagblad,  Omroep Brabant,  Brabants Dagblad, Brabants Dagblad
 • Het Midi-pand in Tilburg moet een gemeentelijk monument worden. Dat bepleit de Projectgroep naoorlogs Erfgoed Tilburg in een brief aan de gemeente Tilburg. Het Midi-pand is een bijzonder voorbeeld van Tilburgse wederopbouw-architectuur. Het gebouw werd in de vijftiger jaren ontworpen door de Tilburgse architect Jos Schijvens. Brabants Dagblad
 • Een Turkse ondernemer die eind 2013 Midi wilde kopen, is door de gemeente destijds op een zijspoor gezet. Dat stelt zijn raadsman, Rob Milo. Brabants Dagblad
 • De gemeente Tilburg wil een Stadsentree maken die het spoorgebied met de binnenstad gaat verbinden. Hiervoor worden ontwerpers gezocht. Ge•nteresseerden kunnen een voorstel indienen van 1 tot en met 30 april. Tilburg, CuPuDo
 • Architectuurcentrum CAST organiseerde een zeer druk bezocht stadsgesprek waar de nieuwe economisch-ruimtelijke visie op de binnenstad werd gepresenteerd: TilburgNext. Cees Jan Pen, lector Fontys Hogescholen,  geeft in een artikel een reflectie op de nieuwe visie. CAST
 • Zo’n veertien kunstenaars moeten snel uit hun ateliers aan de Bisschop Zwijsenstraat in de Tilburgse binnenstad. Ze zijn boos omdat eerder was verteld dat ze tot juli mochten blijven. Stichting Ateliers Tilburg is het beu dat kunstenaars voortdurend gedwongen zijn te verkassen en wil nu zelf leegstaande gebouwen in de stad gaan beheren. Brabants Dagblad
 • De Omgevingscommissie van de gemeente Tilburg boog zich over het vooradvies voor een sloop-aanvraag van twee wevershuisjes.  De commissie is voor behoud. De pandjes zijn geen monument en hebben geen beschermde status, maar de vorm – goothoogte, nokhoogte, zadeldak – ligt wel vast. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Het MUBO in Boxtel verbouwt: er komt een mooiere ontvangstruimte en  er wordt een betere presentatie  voor de vaste collectie gerealiseerd. Brabants Dagblad
 • Het Cultuurcentrum Deurne gaat nauw samenwerken met De Ruchte in Someren. De 2 culturele organisaties gaan krachten bundelen op het gebied van personeel, programmering en inkoop. Het CCD moet daarnaast een klein team van professionele krachten krijgen. Eindhovens Dagblad
 • Als het aan het college van Hilvarenbeek ligt, wordt in 2019 de nieuwe samenwijsaccommodatie geopend in de Adrianuskerk in Esbeek. De Adrianuskerk in Esbeek staat al enkele jaren leeg. Aanvankelijk wilde Stichting BOEi (gespecialiseerd in herbestemming van cultureel erfgoed) de kerk kopen en gedurende 40 jaar verhuren aan de gemeente. Brabants Dagblad
 • De bibliotheek Veldhoven start op 27 maart met een herinrichting. Deze is het gevolg van de toekomstvisie van de bibliotheek en vloeit ook voort uit de bezuinigingsopdracht van de gemeente aan de vier Veldhovense culturele instellingen. In verband hiermee zijn de bibliotheek en VVV Veldhoven tot en met 8 april gesloten. Eindhovens Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • Van 10 tot 19 maart 2017 vindt het South by South West (SXSW) festival plaats in Austin, Texas waar interactieve media, muziek en film samenkomen. Het festival is een van de drie strategische evenementen voor de topsector creatieve industrie. Voor SXSW 2017 is een nieuw platform opgericht dat Nederlandse creativiteit en ondernemerschap viert in het buitenland: New Dutch Wave. DutchCulture
 • Professionele beeldmakers met ingang van 2017 recht op minimaal 50 euro thuiskopievergoeding per jaar. Met ingang van 2017 hebben alle professionele beeldmakers recht op minimaal € 50,- thuiskopievergoeding van Pictoright per jaar. bno
 • Architectenbureaus hebben een sterk laatste kwartaal van 2016 achter de rug. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stegen de opbrengsten op jaarbasis met bijna 12 procent, de grootste omzetstijging in de architectenbranche sinds begin 2006. Cobouw
 • Hoe moet je als architect omgaan met aanpassingen, aantastingen of zelfs sloop van je gerealiseerde ontwerpen? Advocaat Niek Hoogwout licht het auteursrecht van de architect toe aan de hand van de recente uitspraak van de rechtbank inzake de verbouwing en uitbreiding van museum Naturalis. BNA
 • Beide partijen stonden 6 maart weer voor de rechter uit en mocht deze in het voordeel van architect Fons Verheijen beslissen kunnen de gevolgen voor Naturalis immens zijn. Volgens de advocaat is zelfs een faillissement niet ondenkbaar. Museum Actueel
 • De beroepservaringperiode voor architecten trekt een snel groeiend aantal deelnemers. Er zijn inmiddels 140 aankomende architecten gestart met het traject. Daarvan doen 80 deelnemers het  ge•ntegreerde programma van het Professional Experience Program (PEP). BNA
 • BNO-leden kunnen via Stichting Rechtshulp Ontwerpers tegen gereduceerd tarief advocaten inschakelen als dat nodig is. Twee successtory’s toegelicht. bno
 • De Nederlandse ambassade in Tokio wint een Cool Japan Matching Award voor het stimuleren van creatieve samenwerking tussen prefectuur Saga en Nederland. Bij onderdelen van deze samenwerking, waarbij DutchCulture een cošrdinerend rol had, waren o.m. het EKWC en de Design Academy betrokken. DutchCulture
 • Onlangs is de tweede Amsterdam Museum Monitor gepresenteerd. Dit rapport van de Stichting Samenwerkende Amsterdamse Musea brengt de museale sector uitgebreid in kaart en laat zien welk belang de musea hebben in de stad en de regio. Informatieprofessional
 • Museum Beelden aan Zee (BaZ) introduceert deze maand, als eerste museum in Nederland, een website waarop belangrijke objecten uit de collectie in 3D te zien zijn. Museumtijdschrift
 • Afgelopen weekend sloot de voorlopig laatste grote tentoonstelling in het Nijmeegse museum Het Valkhof. Wegens de financi‘le en bestuurlijke problemen is een aangekondigde sluiting vanwege een verbouwing van de baan. De komende jaren worden er alleen kleine exposities met de eigen collectie getoond. Tot eind april is het museum voor iedereen gratis te bezoeken. De Volkskrant reconstrueert de dalende bezoekersaantallen en opstapelende tekorten.  Museum Actueel, De Volkskrant, inlog vereist
 • Museum Helmond heeft Cannonball Heaven van Yinka Shonibare gekocht. Dit werk uit 2011 bestaat uit een kanon dat kogels van textiel afvuurt. Shonibare, van wie de afgelopen tijd een solo-expositie te zien is geweest,  werkt met Vliscostoffen die in Helmond worden gemaakt. Het werk kostte zo’n 150.000 euro. Een derde van de aankoopsom komt van het Mondriaan Fonds en nog eens een derde door de Vereniging van Vrienden van het museum. Eindhovens Dagblad
 • De Stichting Van Gogh & Zundert roept iedereen op de toekomst van het Vincent van GoghHuis veilig te stellen. Daarvoor start ze per direct een aantal acties met als doel op korte termijn 100.000 euro bijeen te brengen. Dit bedrag is nodig om het Van GoghHuis open te houden en voor te bereiden op verdergaande samenwerking binnen Van Gogh Brabant. Zonder deze steun houdt het verhaal van Van Gogh in Zundert op. Van GoghHuisOmroep Brabant
 • Het aantal kunstbeurzen groeit. Wat moet een kunstbeurs doen om te overleven? The Art Newspaper
 • Pleidooi voor het oprichten van een Kadaster voor Filmwerken. Zo’n kadaster zou samen met het verbeteren van de recoupment positie van producenten (en daarmee van de rechthebbenden met een winstaandeel) mooie stappen voorwaarts zijn in het verstevigen van de Nederlandse filmsector. Filmzaken
 • De CEO van AMC Entertainment, Adam Aron, ziet het aanpassen van de bioscoopwindow niet als een risico, maar als een kans. Voor de rechthebbende filmmaatschappijen vormen de windows in toenemende mate een probleem. De inkomsten uit de fysieke markt van dvd’s en blu-ray’s dalen. En er wordt verlies geleden door het illegaal downloaden. Dat films al kort na de bioscooppremire ook thuis bekeken kunnen worden lijkt een stap dichterbij te zijn gekomen. Holland Film Nieuws
 • Kinepolis Jaarbeurs in Utrecht opent op 2 maart vier extra filmzalen. Een daarvan heeft een capaciteit van ruim 600 stoelen en bevat het grootste bioscoopscherm van de Randstad. Entertainment Business
 • Al ruim een decennium organiseert Jeffrey Babcock filmvertoningen op diverse underground-locaties in Amsterdam. Een alternatief voor de extravaganties van Hollywood en het brede aanbod in de filmtheaters. Hij begint zijn vertoningen met een inleiding, waarin hij het belang van de film uiteenzet. Het opent de dialoog met het publiek, die na de film nadrukkelijk wordt voortgezet. Het succes van de vertoningen toont aan dat er een behoefte bestaat aan iets dat de conventies van de mainstream overstijgt. Filmkrant
 • Filmhuis Breda gaat voortaan elke donderdagavond films draaien. Voorlopig blijft het Filmhuis in het Grand Theater. ,,Dat bevalt goed, maar we zijn er wel te gast. We blijven dan ook zoeken naar een plek die echt van ons wordt. Waar we in de toekomst de horeca en films goed kunnen combineren.” BN – De Stem
 • IMAX wil dat er ook televisieseries te zien zijn op de immense schermen van het Canadese filmbedrijf. Tijdens een conferentie in San Francisco vertelde CEO Richard Gelfond ook met tv-series geld te willen verdienen. Gelfond benadrukte wel dat het vertonen van bepaalde afleveringen van een serie, wat hem betreft, alleen kan plaatsvinden in dalperiodes, als er geen blockbusters gepland staan in de IMAX-zalen. Holland Film Nieuws
 • YouTube heeft bekendgemaakt dat het in de komende maanden begint met een eigen abonnementsdienst voor het streamen van live tv. Deze dienst, genaamd YouTube TV, biedt naast live-uitzendingen van Amerikaanse zenders ook de reguliere online content van YouTube aan. Tweakers
 • ‘Het komt erop neer, dat in navolging van de film- en muziekindustrie en de journalistiek nu de internetbedrijven en uitgevers gezamenlijk een manier gevonden hebben om geld te verdienen zonder de auteurs van hun producten proportioneel mee te laten verdienen. Immers, ook scenarioschrijvers, liedjesschrijvers en journalisten krijgen vaak niets voor hun werk dat door de producenten aan internetbedrijven wordt verkocht. ‘ Dat schrijft Maria Vlaar van de Auteursbond over het e-book abonnement Kobo Plus van Bol.com en Kobo (e-readers).  VvL
 • ‘Het is onaangenaam en soms ronduit kwetsend om als beroepsgroep publiekelijk gebasht te worden. In een hokje te worden gestopt en met aantoonbaar ondeugdelijke argumentatie te worden weggezet.’ Uitgever Joost Nijssen blogt over uitgevers. Uitgeverij Podium
 • Op 10 april vindt de derde editie plaats van de Dutch Live Entertainment Production Awards (DLEPA). In AFAS Live worden prijzen uitgereikt aan professionals uit de live-entertainmentindustrie die het afgelopen jaar een belangrijke en bijzondere prestatie hebben neergezet. De nominaties zijn bekendgemaakt. Entertainment Business
 • Op 22 en 23 juni vindt de 11e editie van inJazz plaats in Rotterdam: het grootste Nederlandse showcase- en netwerkevenement voor de jazz. Binnen- en buitenlandse professionals en liefhebbers verzamelen er om  nieuwe contacten te leggen, de laatste ontwikkelingen te delen Žn om artiesten te ontdekken. BUMA Cultuur
 • Gesprekken met de eigenaars van vijf muzieklabels van verschillende grootte en met verschillende genres geven een beeld van de werkzaamheden van een labelbaas. thump
 • In de Tilburgse Hall of Fame werken Jerry Moertamat en Serge Habiyaremye,  de eigenaren van recordlabel PowaBeatz, aan muziek. Brabants Dagblad
 • Muziekdienst Spotify gaat binnenkort muziek aanbieden in cd-kwaliteit. De stap is waarschijnlijk ingegeven door concurrenten als Tidal en Apple Music, die ook muziek aanbieden in een betere kwaliteit. Betekent deze trend het einde van de mp3? Spotify heeft inmiddels zo’n 50 miljoen betalende abonnees. De Volkskrant, NU.nl
 • Op 1 maart is de website van  Tiny Tale’s Bookshop van start gegaan. Tiny Tale’s Bookshop verkoopt gepersonaliseerde kinderboeken die alleen via de website te koop zijn. inct
 • Wie wordt de opvolger van Pierre Audi bij De Nationale Opera? Elk moment kan bekend worden wie hem  opvolgt als artistiek leider. Wordt het een jonge operaregisseur of een ervaren operamanager? NRC  , inlog vereist
 • Directeur Nicolas Mansfield van de Nationale Reisopera uit Enschede reist voorlopig niet naar de Verenigde Staten. Hij is het niet eens met het beleid van Trump en blijft daarom uit principe weg uit het land. Eerder leverde Mansfield zijn Britse paspoort in uit woede over de Brexit. Hij werd Nederlands staatsburger. RTV Oost

cultuurmarketing

 • Culturele e-mailmarketing in 2016: kleinere en gerichte e-mailcampagnes worden meer geopend. Cultuurmarketing
 • Cultuurmarketing heeft haar Jaarboek gepubliceerd. De publicatie biedt een overzicht van de beste vakinhoudelijke artikelen, interviews en praktijkcases uit 2016. Cultuurmarketing
 • Het programma van de Nationale Museumweek is gepresenteerd. In de derde editie – van 3 t/m 9 april – worden er drie nieuwe gouden pronkstukken onthuld, zijn er drie pop-up musea in samenwerking met scholen, gaan Museumkids op zoek naar hun eigen pronkstuk, lopen politici stage en worden er gouden gesprekken gevoerd op Sublime FM. Het beeldje De Ploeger uit de collectie van Museum Helmond is verkozen tot een van de 3 Gouden Pronkstukken. Museumvereniging , Eindhovens Dagblad
 • Het Concertgebouw hoopt het volgende seizoen een ander en jonger publiek te trekken: meer aandacht voor het Midden-Oosten, meer pop en jazz. NRC , inlog vereist, Concertgebouw
 • De groei van het aantal bezoekers aan de Cacaofabriek in Helmond, zowel voor de film – als theatervoorstellingen, heeft volgens Jochem Otten te maken met de  mogelijkheid die bezoekers krijgen om de makers vooraf of naderhand vragen te stellen. Eindhovens Dagblad
 • Pieta Koopman is in een nieuwe functie gestart als Hoofd marketing, communicatie en sales bij Theater Utrecht, ze geeft haar visie over een langetermijnstrategie voor het merk Theater Utrecht. Cultuurmarketing

financiering

 • De Bijdrage Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen van het Mondriaanfonds is bestemd voor een of meerdere Nederlandse erfgoedinstellingen die samenwerken met buitenlandse erfgoedinstellingen in onderzoeksprojecten op gezamenlijke collectiegebieden. Deadline 7 april. Mondriaanfonds
 • Kunstenaars en bemiddelaars kunnen t/m 14 april een aanvraag indienen voor een werkperiode in 2018 bij buitenlandateliers in Beijing, Berlijn, Bogot‡, Brussel, Kolkata, New York, Rio de Janeiro, Tokyo, Warschau en Willemstad. Mondriaanfonds
 • Het Mondriaan Fonds organiseert in 2017 driemaal een Open Huis op locatie. De eerste vindt plaats op 28 maart in SCHUNCK* in Heerlen en de tweede op 11 april bij Academie Minerva in Groningen.
 • Tijdens de bijeenkomsten zullen o.m. de bijdragemogelijkheden voor kunstenaars, bemiddelaars, instellingen, opdrachtgevers en andere betrokken worden toegelicht. Birgit Donker vertelt over de uitgangspunten van het nieuwe beleid van het fonds. Mondriaanfonds
 • Het Filmfonds, de publieke omroep en CoBO stimuleren in 2017 opnieuw de productie van Telescoopfilms, onderscheidende en ambitieuze speelfilms van hoge cinematografische kwaliteit voor een breed publiek en met een culturele meerwaarde; dit in het kader van de samenwerking tussen het Filmfonds en de publieke omroep, ondersteund door het Ministerie van OCW. Eerstvolgende deadline is 11 april. Filmfonds
 • In het kader van een samenwerkingsovereenkomst participeren het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en het Filmfonds jaarlijks in speelfilms, documentaires en korte animatiefilms die in coproductie worden gerealiseerd. Deadline 11 april. Filmfonds
 • Nieuwe Experimenteel is de nieuwe makers- en publieksavond van het Nederlands Filmfonds die draait om Filmisch Experiment. Op 16 maart zijn de makers aanwezig bij 4 vertoningen. Filmfonds
 • Het Limburgs Film Fonds is een subsidieregeling binnen de afdeling Cultuur van de Provincie Limburg. De Provincie vindt het belangrijk de ontwikkeling van de regionale filmsector te ondersteunen en stimuleren en heeft in ieder geval tot en met 2019 budget vrijgemaakt om dit te faciliteren. Hierbij is aandacht voor ondersteuning van de prille basis tot excellent talent. Aanvragen kunnen zowel worden gedaan door regionale producenten als (inter)nationale producenten. Deadline 1 mei. Cinesud
 • Het Vlaams-Nederlands gastlandschap op de Frankfurter Buchmesse was een groot succes. Het ambitieuze programma zorgde ervoor dat meer dan 450 Nederlandstalige boeken zijn vertaald. Het aantal literaire vertalingen in het Duits verdrievoudigde ten opzichte van de afgelopen jaren. Ook is een nieuwe generatie auteurs met goed gevolg ge•ntroduceerd in Duitsland. Dat blijkt uit het verslag ‘Dit is wat we delen. Nederland en Vlaanderen eregast van de Frankfurter Buchmesse. Verslag 2013-2016’. Twee nieuwe literaire games en vier literaire virtual reality-installaties werden tijdens de Buchmesse getoond. Letterenfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De longlist voor de Europese Literatuurprijs 2017 is bekend. 12 Nederlandse boekhandels hebben 20 titels geselecteerd die naar hun oordeel tot de beste Europese romans behoren die in 2016 in het Nederlands zijn verschenen. De Europese Literatuurprijs is een initiatief van Academisch-cultureel Centrum Spui25, Athenaeum Boekhandel, het Nederlands Letterenfonds en weekblad De Groene Amsterdammer, en wordt mede mogelijk gemaakt door het Lira Fonds en de De Lancey de la Hanry Foundation. Letterenfonds
 • 5 april is de deadline voor drie regelingen van het Fonds Podiumkunsten inzake internationalisering.  Subsidie Internationale uitwisselingsprojecten,  Subsidie Buitenlandse voorstellingen of concerten in Nederland, Grant for Dutch Presentations Abroad. Fonds Podiumkunsten, Fonds Podiumkunsten, Fonds Podiumkunsten
 • Jong Mecenaat: een fonds van een nieuwe generatie mecenassen die samen bijzondere projecten of talenten op het gebied van cultuur, natuur of wetenschap ondersteunen. Met een gift van € 100 bruto per jaar kan men zich al aansluiten. Het eerste exclusieve evenement van Jong Mecenaat is op 19 maart aanstaande. Cultuurfonds
 • In het hele land zijn deze maand tentoonstellingen te zien waaraan DutchCulture bijdroeg via het matchingfonds gedeeld erfgoed. DutchCulture
 • 1 juni 2017 is de deadline voor aanvragen ter financiering door NWO voor onderzoeksprojecten gericht op onderzoek op het snijvlak van Big Data en Digital Humanities in relatie tot de creatieve industrie. NWO
 • Van het gebruik van games bij het bevorderen van de klassieke muziekcultuur tot hergebruik van reststromen in de designpraktijk. Zeven onderzoeksprojecten ontvangen in totaal 2,7 miljoen euro financiering om verbindingen te leggen tussen innovatieve kunst- en cultuurpraktijken en wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken. De toekenningen zijn de uitkomst van het onderzoeksprogramma Smart Culture – Kunst en Cultuur. NWO
 • Crowdfunding is mŽŽr dan een manier om financiering rond te krijgen. Je kunt ermee aantonen dat er draagvlak is voor je project. Ook zangeres Veerle Driessen en haar band Vera ZanŽ ondervonden dit tijdens hun crowdfunding. De band hield een geslaagde actie om hun debuutalbum Lonely and naked financieel mogelijk te maken. bkkc ondersteunde met advies en promotie. bkkc
 • Netwerken van makers of culturele instellingen die meer behoefte hebben aan basisinformatie over crowdfunding kunnen een gratis kick off-sessie aanvragen bij cultureel crowdfundingplatform voordekunst.nl  De Dikke Blauwe
 • 16 maart a.s. presenteert Respons in samenwerking met Sponsorreport de nieuwe SponsorMonitor met daarin o.a. de branchecijfers sponsoring van 2016. De 9e editie van de SponsorMonitor geeft een volledig en gedetailleerd overzicht van sport-, kunst & cultuur-, media en maatschappelijke sponsorships in Nederland. Sponsorreport

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • De architectuur en interieurs van De Stijl zijn wereldberoemd. Over de wortels van De Stijl is minder bekend. Van 10 juni t/m 17 september tonen Gemeentemuseum Den Haag en Het Nieuwe Instituut een overzicht van tekeningen, maquettes en meubelstukken van deze invloedrijke kunstbeweging. Het Nieuwe Instituut
 • De financiering was eind vorig jaar al rond, maar nu de leden van het bouwconsortium akkoord zijn met de samenwerking staat niets de bouw van De Vergaderfabriek in Teuge, het eerste 3D-geprinte gebouw van Europa, meer in de weg. De komende maanden wordt gestart met de proeffase, de daadwerkelijke bouw begint in september. Het printen van het gebouw neemt slechts 10 dagen in beslag. De Architect
 • Een expositie in Amsterdam toont vanaf 9 maart alle winnaars van de Daylight Awards. Op dezelfde dag start Stichting Living Daylights een lezing- en debatreeks met deelname van tal van interessante sprekers. Deze stichting zet zich al sinds 2004 in voor een optimale toepassing van daglicht in de gebouwde omgeving. Architectenweb
 • Met een tentoonstelling, een publicatie en lezingen brengt het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw de transformatie van de Tilburgse Spoorzone in beeld. Centraal staat het project Volg de Spoorzone van fotograaf Gerdien Wolthaus Paauw. Castonline
 • Het essay De emancipatie van de periferie dat Floris Alkemade in zijn functie als rijksbouwmeester in november publiceerde, is een pleidooi voor een verschuiving van de aandacht voor de stad naar de periferie. Het pleidooi van Alkemade is belangrijk omdat hij de architectuurdiscipline, die zich traditiegetrouw schaart achter een pleidooi voor meer stedelijkheid, lijkt te verruimen. Archined, College van Rijksadviseurs
 • In het boek De toekomst van de stad houdt Zef Hemel een vurig pleidooi voor grootstedelijkheid waar het volgens hem in Nederland aan ontbreekt. Een belangrijk onderwerp meent Walter Manshanden, maar het boek voldoet op geen enkele manier aan zijn verwachtingen. De Volkskrant, Archined
 • De Nationale Omgevingsvisie is in aantocht en met de aankomende lokale Omgevingsvisies hebben gemeenten al hun creativiteit nodig. Om daarbij aanstaande uitdagingen als de energietransitie en de woningbouwopgave het hoofd te bieden, is het cruciaal om de omgevingsvisies te verbinden met tastbare en doordachte toekomstbeelden. ruimtevolk
 • Door Ruimte voor de Rivier kan Nederland hoge waterstanden in zijn rivieren beter opvangen. Een ingrijpend project dat tamelijk ongestoord verliep. Na 10 jaar is het klaar. Gebiedsontwikkeling.nu
 • De 33 best verzorgde boeken zijn bekend. In die selectie zitten twaalf fotoboeken. bno, Bestverzorgdeboeken, photoq
 • Clever¡Franke en FrŽdŽrik Ruys zijn de winnaars van de BNO Infographics Jaarprijs 2016. Zij ontvangen beiden een geldbedrag van 1.500 euro dat beschikbaar is gesteld door Stichting Pictoright. bno
 • De expositie Across Japan in het Modemuseum Hasselt toont de wederzijdse be•nvloeding van Japanse en westerse mode. Fashion United

beeldende kunst

 • Wat zijn de trends op de The Armory Show, de grote kunstbeurs in New York. Artnet News

film en av

 • Echte fans filmen zelf verhalen, voortbordurend op hun favoriete film of serie. Het resultaat is soms knullig aandoenlijk en soms best indrukwekkend. Doorgaans staan de eigenaren van merken als Star Wars en Star Trek deze fanfictie oogluikend toe. De producties zijn te klein om als concurrentie gezien te worden, de makers doen het doorgaans niet voor het geld en het is publicitair niet handig om je eigen fans aan te klagen. Heel soms gaan makers te ver. NRC
 • De nominaties voor de Directors NL Awards zijn bekend. En de nominaties voor de TV-Beelden 2017 zijn bekendgemaakt. Dit zijn de Nederlandse televisievakprijzen waarmee makers en bedenkers uit de industrie elkaar jaarlijks eren voor hun werk.  DDG, Nederlands Film Festival
 • Ashes to Ashes is een korte tragikomedie in virtual reality. Scenarist Anne Barnhoorn schreef dit absurdistische verhaal waarin ruzi‘nde familieleden de ongewone laatste wens van de overleden grootvader moeten honoreren. De film werd in februari gepresenteerd op de Dutch VR-Days en de European Film Market van het Filmfestival Berlijn en is vanaf 16 maart ook voor het grote publiek beschikbaar, via de app van AVROTROS, We Share VR en Jaunt VR. Filmkrant
 • Drie Nederlandse korte films zijn  in Seattle de prijzen gevallen tijdens de jaarlijkse internationale finale van het 48 Hour Film-Project. NU.nl
 • De speelfilm Of ik gek ben van regisseur Frank Lammers wint op het Noida International Film Festival in India de grote juryprijs. Dat meldde producent IJswater Film. NU.nl
 • Op 16 maart 2017 opent het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid de expo ‘Open Media Art: Nieuwe verhalen uit het archief’. Bezoekers beleven hier vier nieuwe werken van vijf jonge makers, ge•nspireerd door materiaal uit het archief van Beeld en Geluid. Clicknl

letteren

 • Ruben Hofma won onlangs de Afstudeerprijs Villamedia voor zijn scriptie met als titel Po‘tische journalistiek. Hoe gedichten de journalistiek verrijken. Hiervoor deed hij onderzoek naar de (mogelijke) rol van gedichten in kranten, op internet, op televisie en op de radio. Een gesprek met Hofma. Schrijvenonline, Villamedia, xpozie press
 • Nienke van Leverink en Xandra Schutte zijn verantwoordelijk voor een bloemlezing uit de naoorlogse lhbt-literatuur van Nederland en Vlaanderen. Nienke van Leverink over het samenstellen van het boek. Queer verschijnt in mei. Medium
 • Na vijftien jaar recenseren en zo’n vijfhonderd boeken stopt literair redacteur van het NRC Arjen Fortuin. Fortuin geeft tot slot een lijst met dertien onvergetelijke boeken. ‘Mijn innerlijke Fens is ijdel genoeg om te denken dat mijn gedram dienaangaande soms een beetje heeft geholpen. Elk onvergetelijk boek is op zijn eigen wijze onvergetelijk.’ NRC

muziek

 • Hiphoplabel Top Notch doet er alles aan om mensen naar de stembus te krijgen, rapper Massih gaat viral met een reactie op Rutte, punkband St. Tropez kanaliseert het hedendaagse debat in een politieke EP: het lijkt erop dat Nederlandse muzikanten uit alle hoeken eindelijk op de barricades klimmen. 3voor12.vpro.nl
 • Op de vierde editie van het Buma Awards Gala is radiomaker Frits Spits onderscheiden met een Gouden Harp. Buma Awards waren er onder andere voor de jonge Matt Simons als de meest gekochte, gestreamde en gedraaide artiest Nationaal. Nick van de Wall – beter bekend als Afrojack – en Giorgio Tuinfort deden het internationaal het beste. BUMA Cultuur
 • Typhoon gaat Rufus Wainwright opvolgen als artiest in de concertreeks Breder dan klassiek. Onder die noemer gaat strijkorkest Amsterdam Sinfonietta jaarlijks een samenwerking aan met artiesten van buiten de klassieke wereld. Entertainment Business
 • Niemand minder dan Kurtis Blow, ŽŽn van de grondleggers van het hiphopgenre, geeft een concert tijdens de derde editie van Urban Matterz in september in de Helmondse Cacaofabriek. Artiesten als Mantronix, DJ Sammy B, Newcleus en saxofonist Hans Dulfer maken de line-up van het hiphopfeest compleet. Eindhovens Dagblad

theater en dans

 • Van 21 tot en met 26 maart 2017 zijn tal van jonge theatermakers te zien bij het Festival Cement in ‘s-Hertogenbosch. Veel makers zijn er voor het eerst, anderen zijn er eerder gezien. Met dit festival heeft Noord-Brabant een knooppunt voor jong theatertalent. Brabant Cultureel
 • Marianne Van Boxelaere heeft de Marie Kleine-Gartman Essayprijs gewonnen voor haar essay ‘Fifty Grades of Shame’.  In het essay vormt een voorstelling van het Duitse performancecollectief She She Pop de aanleiding voor een verkenning van het begrip ‘schaamte’. Theaterkrant
 • MartiniPlaza in Groningen richt dit voorjaar een noordelijk fonds voor talentontwikkeling van ‘show en entertainment’ op. Dit heeft directeur Willem de Kok bekendgemaakt bij de viering van het 15-jarig bestaan van MartiniPlaza Theater. RTV Noord
 • Op 13 maart, twee dagen voor de verkiezingen, organiseren Het Huis en Theaterwetenschap Utrecht in samenwerking met vakblad Theatermaker een avond over de rol van cabaret in het publieke debat. Hoe kritisch waren cabaretiers vroeger en hoe kritisch zijn ze vandaag de dag? Theaterkrant
 • De kleinkunstliederen Moeder (Alex Roeka), Wonderlijk (Frans Mulder, Bernd van den Bos, Simone Kleinsma), Als tijd niet bestaat (Flip Noorman), Er spoelen mensen aan (Kiki Schippers en Rolf Verbaant) en SM-Lied (Maarten Ebbers) zijn genomineerd voor de Annie M.G. Schmidtprijs 2016. BUMA Cultuur, NRC, inlog vereist

kunst in de openbare ruimte

 • ‘Twintig, dertig jaar geleden was overheidskunst vaak abstract. Abstracte kunst voor een abstracte overheid? Nu is de wens naar herkenbaarheid en figuratie groot bij initiatiefnemers. Al betekent dat nog geen Jip-en-Janneketaal – figuratie en herkenbaarheid hoeven geen eenduidigheid te betekenen, zo blijkt in dit beeld dat historische en actuele idee‘n van democratie combineert. Tegenwoordig duiken meer klassiek figuratieve beelden met een gelaagde boodschap op. ‘ Sandra Smets over de trend in hedendaagse monumenten aan de hand van het recent opgeleverde Thorbecke monument in ‘s-Gravenhage. Publiek gemaakt
 • Bij de komende edities van lichtfestival GLOW in Eindhoven wordt een groot lichtspektakel gehouden in het Philips Stadion. Dat blijkt uit het ‘strategisch plan’ van Glow 2017-2020. Voor de grote show moet entreegeld betaald worden en de organisatie hoopt op een totale opbrengst van 100.000 euro. Omroep Brabant
 • De gemeente Arnhem wil het Roermondsplein vergroenen en verlevendigen. Het kunstwerk van Peter Struycken onder de naam Blauwe golven midden op het verkeersplein moet daarvoor wijken. De Werkgroep Monumentale Kunst van Heemschut betreurt dit en stelt dat in Nederland zeer weinig van dergelijke land-art kunst is en pleit voor behoud door ondersteuning van een petitie van bezorgde Arnhemmers. Heemschut

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • De Reynaers Projectprijs 2016 gaat naar het woonhuis regio Utrecht, een ontwerp van architectenbureau Bedaux de Brouwer Architecten. Architectenweb
 • Piet Hein Eek, die eerder al voor Wehkamp meubels ontwierp, maar vooral bekend is vanwege zijn meubels van gebruikt materiaal, maakt voor Ikea twee collecties. De Jassa, bestaande uit o.m. rotanmeubels en manden, werd bij de Ikea in Eindhoven gepresenteerd en volgend jaar komt Industriell op de markt en die bestaat uit meubels, maar ook uit keramische vazen, borden, glazen en theedoeken. Piet Hein Eek  , Eindhovens Dagblad   , Omroep Brabant
 • Maarten Baas over zijn meubel collectie Close Parity, ook te zien in zijn overzichtstentoonstelling in het Groninger Museum. Dezeen
 • Kunstenaar Tijs Rooijakkers in gesprek met de ArtBookGuy.   ArtBookGuy
 • Danielle Lemaire exposeert in The Apartment.  Een nieuwe galerie in Eindhoven, gevestigd in de huiskamer van de flat van Henk Olijve. Hij runt The Apartment samen met collega schilder Giovanni Dalessi. Mister Motley
 • Het Bredase trio MacSwordfish wint de regionale rocktalentenjacht T-Strijd. De T-Strijd is een initiatief van poppodium Gebouw-T en werd voor de zesde keer gehouden. BN -De Stem
 • Samen met saxofoonkwartet Artvark presenteert dansgezelschap de Stilte de productie Bosch in bed, dans- en muziektheater voor jong en oud. De voorstelling, ge•nspireerd op de fantasierijke wereld van Jheronimus Bosch, speelt zich af in een ziekenhuis, een plek waar menigeen vroeg of laat een keer naar binnen ‘moet’. Dans magazine
 • Met hun productiehuis [PROD] NU willen Pietjan Dusee en Esther Bruls kunstenaars en theatermakers ondersteunen. Dat doen ze nu ook door zelf een theatervoorstelling te produceren: ‘Ode’ ‘van de Tilburgse actrice Karen Sibbing. Een voorstelling over een vrouw die langzaam de weg kwijtraakt, gebaseerd op ervaringen van de oma van Sibbing die leed aan Alzheimer. Prod.nu ,  Brabants Dagblad , Brabants Dagblad

kunstonderwijs

 • TU/e en De Meeuw in Oirschot gaan samenwerken. Industrial Design studenten gaan bij hun faculteit aan de gang in de flexibele Nezzt-modules van De Meeuw. Eindhovens Dagblad

cultuureducatie en – participatie

 • Een gewone methodeles beeldende vorming als ‘kapstok’ voor aardrijkskunde, biologie, begrijpend lezen, rekenen, techniek en taal? Volgens Liesbeth Kleuver kan het. Ze geeft een voorbeeld ter inspiratie. LKCA
 • De inschrijving voor de Museumeducatie Prijs 2017 is gestart! Tot en met mei kunnen musea en scholen hun lopende educatieproject of projectplan aanmelden via Museumeducatieprijs.nl. In de tweede editie worden er twee winnaars beloond. Er is een aanmoedigingsprijs voor het beste projectplan van €5000,- en een prijs van €40.000,- voor het beste lopende project om het verder te ontwikkelen en te delen met het veld. Museumvereniging  , Museumeducatieprijs
 • De Cultuurkantine koppelt kinderen uit de Jeugdzorg en vluchtelingencentra aan kunstenaars. Terwijl ze samen kunst maken, vergeten ze even hun trauma’s. In het Stedelijk van Abbemuseum is een expositie te zien van meer dan zeventig samenwerkingsverbanden tussen de kinderen en de kunstenaars uit de afgelopen drie jaar.  Het succesvolle Brabantse initiatief breidde inmiddels uit naar Gelderland, Limburg en Zuid-Holland. De Cultuurkantine is ondersteund door de impulsgelden regeling van de provincie Noord-Brabant.  NRC, inlog vereist
 • De Nieuwe Vincent in Tilburg gaat weer van start. Dit succesvolle talentenprogramma is er speciaal voor kinderen tussen de 10 en 14 jaar die zich verder willen ontwikkelen in tekenen en schilderen. Ge•nteresseerde jongeren kunnen hun mooiste tekening insturen. Brabants Dagblad
 • Brabantse muziekgezelschappen zijn hofleveranciers van succesvolle blazers. Die kweekvijver dreigt echter droog te vallen. Wat te doen? Concordia uit Hilvarenbeek weet het tij te keren. Harmonie, onderwijs, muziekdocenten en overheid werken hier nauw samen. Brabant Cultureel
 • Tijdens de (besloten) expertmeeting op 17 februari 2017 werd ingezoomd op de samenwerking tussen sport en cultuur op het terrein van talentontwikkeling en kwetsbare jongeren. Onder de circa 30 deelnemers waren wetenschappers, beleidsmakers, onderzoekers en andere betrokkenen uit het sport-, culturele en onderwijsveld. Uit onderzoek van het SCP blijkt dat de werelden van sport en cultuur niet scherp van elkaar te scheiden zijn, met name in de praktijk. Op beleidsniveau is de samenwerking echter vaak nog niet doorgedrongen, behalve op lokaal niveau. Boekman

erfgoed

 • Van 7 t/m 14 april 2017 organiseert het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) voor de tweede keer de Week van het Digitaal Erfgoed. Tijdens deze week vinden er door het hele land uiteenlopende workshops en bijeenkomsten plaats rondom het toegankelijk maken van digitaal erfgoed. KB
 • Noch een monumentenstatus, noch de kerk als plaats van geloven is een antwoord op de leegstand van zoveel kerken. De kerk dien je als vastgoed te zien. Kees Doevendans, stedenbouwkundige en bestuurslid van de Vereniging Beheerders Monumentale Kerkgebouwen geeft zijn visie op de toekomst van kerkgebouwen in Nederland. Heemschut
 • Eind van dit jaar moet de monumentale stationshal in Eindhoven in zijn oude luister hersteld zijn.
 • De Nederlandse Spoorwegen steken 5 miljoen euro in de renovatie van de monumentale zuidhal en het opknappen van de noordhal.  De provincie Noord-Brabant betaalt een miljoen euro. Eindhovens Dagblad
 • Papier is geduldig, bits en bites zijn dat niet. Tekeningen van bijvoorbeeld De Meerpaal in Dronten (Frank van Klingeren 1965-67) worden bewaard in Rijksarchief voor Architectuur en Stedenbouw, onderdeel van  Het Nieuwe Instituut.  Na opvragen, kunnen ze bestudeerd worden aan lange hoge tafels. Hoe zal over vijftig jaar het oeuvre van een vroeg 21ste-eeuwse architect geraadpleegd worden? Kan het nog wel geraadpleegd worden? Behrang Mousavi, hoofd Erfgoed van Het Nieuwe Instituut, over de toekomst van digitale duurzaamheid. Archined
 • Voor de najaarsronde 2016 van Metamorfoze, het nationale programma voor het behoud van papieren erfgoed, heeft de Adviescommissie Tijdschriften ruim 300 tijdschriften goedgekeurd voor digitalisering. De aanvragen komen van elf erfgoedinstellingen, waaronder Atria, EYE Film Instituut Nederland, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Nederlands Fotomuseum en het Zuid-Afrikahuis. Informatieprofessional
 • Sinds begin maart doen archeologen onderzoek op een strook grond op het terrein van Nationaal Monument Kamp Vught. Dit gebeurt op initiatief van en in samenwerking met Het Noordbrabants Museum in ‘s-Hertogenbosch, waar momenteel de expositie ‘Opgegraven strijd. Archeologie van de oorlog’ is te zien is. Historiek
Geen reacties

Geef een reactie