trends & ontwikkelingen 1 mei 2015

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Minister Bussemaker (OC&W) beantwoordt in een brief de vragen van het kamerlid Monasch (PvdA) over de gevolgen van de bezuinigingen op culturele instellingen. Volgens het Cultureel Persbureau geeft de minister verkeerde cijfers wat betreft de financi‘le problemen bij HET Symfonieorkest. Haar conclusie “Op dit moment heb ik geen aanwijzingen dat de continu•teit van culturele instellingen die het rijk financiert, in gevaar is” is, volgens het Cultureel Persbureau, ronduit verbazingwekkend. Rijksoverheid.nl , Cultureel Persbureau
 • De wethouders Kunst en Cultuur van negen steden, de zgn. G9, hebben samen een brief naar minister Jet Bussemaker (OC&W) gestuurd. De steden willen een voortrekkersrol nemen in het verstevigen en uitbouwen van cultuur in de steden en daarvoor op een andere manier met het rijk samenwerken. Dit past bij Agenda Stad, een platform waarin rijk en steden al samenwerken om de ontwikkeling van de steden (inter)nationaal te bevorderen. De wethouders sluiten daarbij aan bij de Raad voor Cultuur. De Raad voor Cultuur, zo staat in de brief, onderkent het steeds groter wordende belang van steden in zijn Agenda Cultuur 2017 – 2020 en verder. Gemeente Utrecht
 • Publiek is niet zaligmakend. Godfried Engbersen, Anne-Greet Keizer, Erik Schrijvers, allen verbonden aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid reageren op de stelling van Melle Daamen, dat het in het cultuurbeleid om het publiek gaat. Er is een veelheid van publieken, en beperkte bezoekersaantallen zeggen niet dat culturele instellingen kwalitatief onvoldoende presteren. Digitale NRC, inlog vereist
 • Een analyse van Agenda Cultuur 2017- 2020 en verder, het advies van de Raad voor Cultuur, door de Filmkrant. De Raad van Cultuur stelt o.m. dat de financiering anders moet, verbaast zich over het feit dat jeugd- en animatiefilm Ÿberhaupt niet zijn opgenomen in de BIS, ze betreurt de afgenomen ruimte voor talentontwikkeling. Filmkrant
 • De wet op de vaste boekenprijs is bekrachtigd door Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft gestemd over de moties die waren ingediend over de Tweede evaluatie van de Wet op de vaste boekenprijs (Wvbp). Met deze stemming is de evaluatie van de Wvbp afgerond. Inct.nl
 • De door de BNA heftig bepleitte mogelijkheid-tot-verruiming-van-de-driejaarstermijn heeft een prominente plek gekregen in de concept aanbestedingswet. “Onze tekstvoorstellen zijn in goede aarde gevallen. De mogelijkheid tot verruiming is niet te missen in de wet. Dat is goed nieuws”, aldus Fred Schoorl. BNA
 • De VNG-commissie Onderwijs, Cultuur en Sport kwam op 9 april in Utrecht bij elkaar. Er was een volle agenda met onderwerpen als de Decentralisatie-uitkering Beeldende Kunst en Vormgeving en het Vernieuwingsconvenant gemeenten-lokale omroepen. VNG
 • In navolging op het eerder getekende Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs, pleiten de minister en staatssecretaris van Onderwijs, de voorzitter van de PO-Raad en gedeputeerden en wethouders van onderwijs en cultuur van provincies en gemeenten in een gezamenlijke agenda voor een prominentere rol van scholen rondom cultuuronderwijs. Ook willen de partijen meer culturele deskundigheid bij leerkrachten en een betere samenwerking met de culturele sector. PO-raad
 • ‘In een veranderend cultureel landschap moet de sector keuzes maken’, stelt LKCA-directeur Ocker van Munster. Hij gaat in op de vorige maand verschenen publicatie ‘Cultuur in de kanteling’. Professionals, bestuurders en beleidsmakers kunnen de publicatie gebruiken bij de vormgeving van toekomstig beleid. De relevante vraagstukken en trends voor de cultuurplanperiode 2017-2020 zijn vertaald in achttien dilemma’s. LKCA
 • De miljoenenbezuinigingen in Amersfoort worden vooral betaald uit een verhoging van de woonlasten voor de burger. Cultuur , onderwijs, sport en duurzaamheid blijven gespaard in de voorstellen die het college bekend heeft maakt. De gemeenteraad is het daar mee eens. Algemeen Dagblad ,Algemeen Dagblad , Cultureel Persbureau
 • De gemeente Maastricht wil het kunst en cultuurbeleid van de stad herijken. De stad pleit voor meer wisselwerking tussen het traditionele culturele aanbod en nieuwe cultuuruitingen. Ook wil de stad meer nadruk leggen op samenwerking binnen de culturele ketens. De vraag: hoe kunnen kunst en cultuur meer betekenen voor de nabije omgeving, komt centraler te staan. Gemeente Maastricht
 • De PvdA-fractie in de gemeenteraad van Schiedam vindt het belangrijk om het Stedelijk Museum voor de stad te behouden, maar niet tegen elke prijs. De partij ziet het herstelplan van het Stedelijk Museum als een “dertien in een dozijn”-plan met als belangrijkste boodschap: “Geef ons meer geld en alles komt goed!” De partij mist creativiteit en zelfreflectie. Dichtbij.nl/waterweg
 • Volgens de Rekenkamer Rotterdam heeft de gemeente niet goed op zijn eigen kunstschatten bij het Wereldmuseum gepast. Vanuit Rotterdam zou er geen goede controle op de gemeentelijke collectie zijn. De weggestuurd directeur wordt op afstand ‘adviseur en gastcurator’ van het museum, dat in zware financi‘le en organisatorische problemen verkeert. Tot aan zijn pensioen wordt zijn salaris doorbetaald. NU.nl , NRC
 • Leo Pot heeft advies uitgebracht over het Grand Theatre in Groningen. Hij pleit ervoor het theater onder te brengen bij De Oosterpoort/Stadsschouwburg en daar ook de programmering neer te leggen. Hij adviseert ook om anderen de kans te geven om voor later een exploitatieplan te maken, met de podiumfunctie centraal. Zijn advies wijkt af van het initiatief van zes grote podiuminstellingen in de stad. Zij willen het Grand Theatre direct als onafhankelijk theater voortzetten. De gemeente Groningen heeft de inboedel van het failliete Grand Theater gekocht. ,,Zo gaan andere kopers daarmee niet nog voor de doorstart aan de haal”, licht wethouder Paul de Rook toe. DvhN.nl , RTV Noord
 • Culturele instellingen in Enschede moeten nog eens 1,2 miljoen euro bezuinigen. Zes ton komt voor rekening van de bibliotheek. De rest wordt weggehaald bij de TwentseWelle, Concordia, Kunstenschool Kaliber, Wilminktheater, Tetem en Atak. Tubantia , Cultureel Persbureau
 • De Duitse regering wil niet alleen voor papieren boeken, maar ook voor elektronische boeken een vaste prijs. NU.nl
 • De Vlaamse regering gaat voortaan om de drie jaar een Vlaamse Cultuurprijs voor Circus uitreiken. Het voorstel van Vlaams Minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) is goedgekeurd door de Vlaamse regering. VRT
 • Het Europese ComitŽ van de Regio’s onderstreept het belang van cultureel erfgoed. Erfgoedstem

noord-brabant

 • Donderdag 23 april vond in Tilburg de werkconferentie talentontwikkeling plaats. Deze conferentie werd georganiseerd door bkkc in samenwerking met provincie Noord-Brabant en De Kunst van Brabant. Deze werkconferentie markeert het startpunt van een traject dat een bijdrage gaat leveren aan een langetermijnvisie en ambitie op het terrein van talentontwikkeling in de provincie Noord- Brabant. bkkc
 • De rapportage Leefbaarheid@Brabant, die het PON in opdracht van de provincie Noord-Brabant maakte, is vorige week verschenen. Het programma Leefbaarheid@Brabant geeft steun aan initiatieven die een prettige leefomgeving in dorp of wijk cre‘ren of verbeteren. Het gaat om initiatieven waarbij partijen uit verschillende gemeenten samenwerken. Een interview met PON-adviseurs Sjaak Cox en Mirjam Smulders, die het effect van L@B onderzochten. PON.nl

grote brabantse gemeenten

 • Eindhoven zoekt een gemeente-designer. De gemeente wil een designer laten meedenken over het gemeentebestuur. Hij of zij moet als ‘strategisch design consultant’ de boel flink opschudden en zijn onconventionele kijk geven op bijvoorbeeld de thuiszorgtaken van de gemeente. De vacature is deze week opengesteld. Mary-Ann Schreurs (D66), wethouder van innovatie en design, legt uit. Trouw , Tangram-tis
 • Het Van Abbemuseum in Eindhoven heeft de bezoekerscijfers de afgelopen jaren flink op kunnen halen. Vorig jaar kwamen er bijna 95.000 bezoekers naar het museum; in 2011 waren dat er nog ruim 75.000. Het Eindhovens college schrijft dat in een brief aan de gemeenteraad. Volgens het college ligt het Van Abbe op koers met het aantal bezoekers Žn de opgelegde bezuinigingen. Vorig jaar nam de Eindhovense gemeenteraad een motie aan waarin stond dat het museum in 2018 115.000 bezoekers moet trekken met ruim drie ton extra inkomsten als gevolg daarvan. Omroep Brabant , Eindhovens Dagblad
 • Zolang de gemeente het financieel tekort bij het Muziekgebouw Frits Philips niet wegwerkt, zal er nergens extra steun te krijgen zijn, verwacht voorzitter Tiny Sanders van de raad van commissarissen van het Muziekgebouw Frits Philips. Dat zie hij aan gemeenteraadsleden die hebben hadden uitgenodigd om een toelichting te geven op de voorgenomen fusie. Eindhovens Dagblad
 • Popcentrum de Effenaar in Eindhoven heeft haar verlies fors teruggebracht. De directie is enthousiast over de aanpak en verwacht dit jaar nog uit de rode cijfers te zijn. De gunstige resultaten komen op het moment dat er gesproken wordt over een fusie met het Muziekgebouw. Omroep Brabant
 • Eerst moet duidelijk op papier staan wat voor de negen gemeenten in het stedelijk gebied rond Eindhoven de meerwaarde is van een voorziening als het Muziekgebouw Frits Philips. Daarna zullen de bestuurders van die gemeenten formuleren hoe ze hun betrokkenheid tot uitdrukking willen laten komen. En dan pas komt er (waarschijnlijk) een voorstel over de omvang van een jaarlijkse financi‘le steun. Dat is het resultaat van overleg van het bestuurlijk platform Stedelijk Gebied Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • De nieuwe cošperatie die het oude Plaza Futura-pand aan de Leenderweg in Eindhoven gaat exploiteren,Pand P, gaat daar vanaf 2018 71.000 euro per jaar voor betalen. De nieuwe organisatie krijgt van de gemeente, eigenaar van het pand, wel drie jaar de tijd om aan die commercieel gangbare huurprijs te ‘wennen’. Eindhovens Dagblad
 • De stadsmarketingorganisaties van Eindhoven en Helmond zijn genomineerd voor de Nationale Citymarketing Trofee. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Helmond heeft het ontwerp van bureau Van Dongen-Koschuh uitgekozen voor het permanent maken en uitbreiden van Theater Speelhuis. Het bureau heeft gekozen voor een ‘omarming’ van de (voormalige) OLV-kerk door een transparant paviljoen met veel glas. De huidige tijdelijke aanbouw met kassa’s, garderobe, toiletten, kleedkamers en laad- en losruimte zal worden vervangen door een grotere en duurzame aanbouw. Eindhovens Dagblad , Architectenweb
 • Niets staat de bouw van het puthuis op de Markt in ‘s-Hertogenbosch nog in de weg. De Raad van State heeft het bezwaar van Bosschenaar Peter Mes ongegrond verklaard. Brabants Dagblad
 • De Bossche wethouder Huib van Olden voor Werk en Inkomen en dichter des vaderlands Anne Vegter verrichten 29 mei de opening van het Werkwarenhuis in de voormalige machinekamer van De Heus/Koudijs in ‘s-Hertogenbosch. Het Werkwarenhuis is de enige plek in Nederland waar de producten uit de verschillende werkplaatsen van Social Label te zien en te koop zijn. Social Label biedt producten aan die gemaakt en ontworpen zijn door mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt en toonaangevende ontwerpers als Piet Hein Eek en Roderick Vos. Brabants Dagblad
 • Tilburg werkt, zoals veel andere steden in Nederland, aan de ontwikkeling van de spoorzone. Maar net als in veel steden gaat ontwikkeling van het gebied langzaam en moeizaam. De dynamiek in de markt is anders. Partijen moeten meer vraaggericht gaan ontwikkelen. Het gaat om gebieden met veelal een beperkte ruimtelijke kwaliteit, barrirewerking door het spoor, er moet rekening worden gehouden met milieu- en veiligheidsaspecten en aanwezigheid van veel actoren (privaat en publiek) maken ontwikkelingen tot complexe opgaven. In het kader van Agenda Stad organiseert Platform31 een aantal stadslabs, waarin stedelijke vraagstukken verkend worden. Eind maart was het de beurt aan Spoorzone Tilburg. Platform31
 • De gemeente Tilburg en CAST organiseerden op 22 april j.l. een avond om het publiek kennis te laten maken met de LocHal, de opgave rondom de LocHal, het geselecteerde architectencollectief en de toekomstige gebruikers. Aan het woord komen de opdrachtgever en de architecten. Tot slot is er ruimte voor het gesprek met het publiek. De avond is nu terug te zien. CASTonline
 • De renovatie van het Tilburgse stadskantoor is zonder winkels aanzienlijk goedkoper. Dat vermoeden spreken erfgoedorganisaties uit in een brief aan de gemeenteraad. Het college van B & W lijkt het eigen cultuur-historisch onderzoek niet serieus te nemen, aldus de brief, duidend op het onaanvaardbaar van de onafhankelijke Omgevingscommissie. Brabants Dagblad
 • De komst van het lichtkunstwerk Love Boat/Led it be naar de Piushaven krijgt de handen nog niet op elkaar in Tilburg. Dat blijkt uit een peiling van het Brabants Dagblad onder haar lezers. Maar 34 procent ziet de Love Boat wŽl als verrijking voor de stad. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Het ecodorp in Boekel is weer een stap dichterbij. Initiatiefnemers Ad Vlems en Monique Vissers tekenden een gebruiksovereenkomst met de gemeente. Brabants Dagblad
 • Na enkele proefrepetities van harmonie Les Echos de Dorplein vond er voor het eerst in jaren een officieel concert plaats in de theaterzaal De Cantine, het voormalige hotel Sint Joseph in Budel-Dorplein, die nu in gebruik is als asielzoekerscentrum. Na de verkoop van het complex in de jaren tachtig werd het gebouw tot opslagruimte gedegradeerd. Eindhovens Dagblad
 • Verenigingen en organisaties, zoals de bibliotheek, de muziekschool, de zang- en toneelverenigingen, de culturele centra, die subsidie krijgen van de gemeente Gilze en Rijen worden binnenkort uitgenodigd mee te praten over een nieuw subsidiebeleid. BN – De Stem
 • Grave is niet zomaar een theater kwijt. Nee, het vestingstadje is geraakt in zijn ziel. Theater Palazzo was namelijk hŽt centrum voor verenigingen, bruiloften en carnaval. Het theater werd zondagnacht getroffen door een verwoestende brand. Omroep Brabant
 • Het park in het Land van Ooit in Drunen is binnenkort open voor publiek, het terrein is bijna klaar. Omroep Brabant
 • Geen subsidies meer voor harmonie‘n, fanfares en zangkoren. Evenmin voor het oudheidkundig museum, het jeugd – en jongerenwerk en de bibliotheek in Sint-Michielsgestel. Brabants Dagblad
 • De restauratie van kasteelru•ne Seldensate te Middelrode is voltooid. De gemeente Sint-Michielsgestel, eigenaar van het landgoed, heeft de ru•ne afgelopen winter laten restaureren en daarmee is een bijzonder rijksmonument behouden voor de toekomst. Gemeente Sint-Michielsgestel , Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • Wim Pijbes : Met de tentoonstelling Late Rembrandt is het Rijksmuseum “misschien wel tegen de grenzen van een plezierig bezoek aangelopen”. Hij reageert op de kritiek die wordt geuit op de enorme drukte bij de kaskraker. Digitale NRC, inlog vereist , De Volkskrant
 • Verzamelaars worden steeds invloedrijker. Ze bepalen mede de koers van musea, ze openen zelf musea en ze be•nvloeden de veilingprijzen van hun favoriete kunstenaars. In 2014 ging 51 miljard euro om in de kunstmarkt. Tienduizend verzamelaars van moderne kunst nemen daarvan een fors deel voor hun rekening. Larry’s List verzamelt informatie over hen. NRC
 • Vragen oproepen, andere perspectieven laten zien – het blijkt een rode draad in het werk van Maartje Nevejan en is nauw verbonden met haar opvattingen over de bijdrage die kunstenaars in de samenleving kunnen hebben. Nevejan, deelnemer aan het programma leiderschap in cultuur, maker van o.m. Harry, Tiny en Sonja, een documentaire over de participatiesamenleving, vertelt o.m. over de positie van de maker en het keurslijf waarin makers geperst worden als beleidsmakers en subsidiegevers zoiets als maatschappelijke impact als verplichting lijken te willen opleggen. Leiderschapincultuur.nl
 • Dashboard bioscoopbezoek van de stichting Filmonderzoek over het eerste kwartaal van 2015 is gepubliceerd. Het dasboard bevat o.m. bezoekgegevens, het bereik van filmtheaters en Nederlandse films, marktaandelen, de top 20 filmtitels en de top 50 steden. Filmonderzoek
 • Er is een verregaand plan om in de Boschstraat in Breda een filmhuis met bruin cafŽ te openen. Dat bevestigt ŽŽn van de initiatiefnemers, Chiel Rottier. Idee is dat er straks artistieke films en documentaires worden getoond die nu veelal niet zijn te zien in ChassŽ Cinema of PathŽ. BN – De Stem
 • Popcorn Time, de illegale streamingdienst voor films, moet worden geblokkeerd door de vijf grootste internet service providers in Groot-Brittanni‘. Dat is het gevolg van de uitspraak deze week door de High Court. Entertainment Business
 • Meer opbrengsten voor de schrijver en minder risico voor de uitgever? Het klinkt bijna als te mooi om waar te zijn. Toch menen schrijfster Janne IJmker en uitgever Pieter Rouwendal van Brevier een nieuw uitgeefmodel te hebben bedacht dat dit mogelijk moet maken. Reformatorisch Dagblad
 • Monique Burger van de Nieuwe Boekhandel in Amsterdam praat op 7Ditches met Lars Sorensen over vernieuwing in de boekhandel. Over haar motivatie, de manier waarop ze de boekwinkel is gestart, de speciale acties waarmee ze verschillende doelgroepen naar de boekwinkel lokt en over de toekomst van (handel in) geprinte boeken. Maar vooral over de liefde voor boeken en lezen. 7ditches.tv
 • De Amerikaanse webgigant Amazon wil aantonen dat drones gebruikt kunnen worden om bestellingen op een veilige manier bij klanten kunnen afleveren. Amazon heeft daarom een verzoek ingediend bij FAA, de Amerikaanse luchtvaartautoriteit. Bedrijven konden tot afgelopen vrijdag bezwaar maken tegen de plannen van de FAA. Er zijn zo«n 4440 reacties binnengekomen. De FFA gaat de reacties analyseren en komt binnen achttien tot 24 maanden met eventuele aanpassingen op de plannen. De Telegraaf
 • Tom Kabinet, de marktplaats voor tweedehands e-books blijft het moeilijk hebben. Al twee keer stond Tom Kabinet voor de rechter, gedaagd door het Nederlands Uitgeversverbond (NUV). Tom Kabinet laat het er niet bij zitten en stapt naar de Autoriteit Consument en Markt (ACM) wegens een collectieve boycot door de drie grootste uitgeefconcerns VBK, Lannoo / Meulenhoff en WPG. Inct.nl
 • Dizzie.nl bestaat in mei 2015 een jaar in de huidige vorm: dat wil zeggen een online boekencommunity voor en door boekenliefhebbers gerelateerd aan de regionale dagbladen van Wegener. Online is het ledenaantal de afgelopen twaalf maanden bijna verdrievoudigd en qua bereik is de community ruim dat aantal keer gegroeid. De Persgroep heeft recent Wegener overgenomen, maar Dizzie gaat door. Inct.nl
 • “Ik ben er dus van overtuigd dat veel mensen niet weten hoe het leven van creatievelingen in de kunsten er momenteel uitziet.” Brechtje Roos gaat verder met het vinden van woorden om haar onbestemde gevoelens over de (financi‘le) waardering van de kunsten naar buiten te brengen, om daarmee haar soortgenoten te prikkelen hetzelfde te doen, zodat de wereld uiteindelijk de kunsten weer gaat waarderen, op welke manier dan ook. Cultureel Persbureau
 • Uit het jaarverslag van naburige rechtenorganisatie Sena blijkt dat de licentie-inkomsten gestegen zijn naar € 65,5 miljoen in 2014 (+ 3,1 procent). Sena is door de overheid aangewezen om op basis van de Wet op de naburige rechten de vergoedingsrechten voor openbaar gebruik van muziek van alle artiesten en platenproducenten te regelen. Vanuit de gelden die worden ingehouden voor Sociaal-Culturele projecten (SoCu) werd in 2014 een financi‘le bijdrage geleverd aan vierenzestig projecten.
 • Het Sena Muziekproductiefonds heeft eenenzeventig aanvragen goedgekeurd. Deze bijdragen worden aangewend om een professionele opname te maken en uit te brengen. Entertainment Business , Sena.nl
 • Het gaat prima met Tidal, de digitale muziekdienst van Jay Z. Althans, dat laat de Tidal-baas weten in een reeks tweets. Zijn bedrijf is er ‘voor de lange termijn’ en ‘ze moeten de kans krijgen om te groeien’. De Volkskrant
 • Het sociale fotonetwerk Instagram heeft een nieuw themakanaal gelanceerd, speciaal gericht op muziek en artiesten. Wie het account @Music volgt, krijgt dagelijks nieuwtjes en wetenswaardigheden over muziek gepresenteerd. @Music is niet in de eerste plaats gericht op het streamen van muziek, al zal er incidenteel wel muziek van onbekende artiesten te horen zijn. Entertainment Business
 • Tijdens de Jazzdag, het showcase- en netwerkevenement van BUMA voor de Nederlandse jazzwereld, zijn er diverse optredens o.m. van Nederlands jazztalent en is er een conferentieprogramma. Een van de onderwerpen hierin is talentontwikkeling, waarbij het Europese project CrissCrossEurope van Muzieklab Brabant wordt toegelicht. BUMAcultuur.nl
 • Theaters Tilburg blijft ook in het nieuwe seizoen in de programmering samenwerken met Tilburgse initiatieven als Incubate en Paradox. Brabants Dagblad

cultuurmarketing

 • Hassina Bahar deed onderzoek naar een aantal algemene en financi‘le effecten van de Museumjaarkaart. De centrale vraag die zij hierbij stelde was: Wat is de (meer)waarde van de Museumkaart? Voor het onderzoek heeft ze gebruik gemaakt van een combinatie van literatuuronderzoek en veldonderzoek, waarbij ze ook het Stedelijk Museum Amsterdam als casestudy heeft gebruikt. Haar onderzoek dingt mee naar de Cultuurmarketing scriptieprijs die in juni 2015 uitgereikt zal worden. Cultuurmarketing.nl , UVA.nl
 • Waarom het Rijksmuseum de Dutch Marketing Company heeft verdiend. Marketingonline.nl
 • In bioscopen worden al jarenlang met groot succes speciale avonden voor vrouwen georganiseerd, met een film die de doelgroep aanspreekt, speciale hapjes en drankjes en een ‘goodiebag’ na afloop. Maar het initiatief blijkt ook in het theater prima te werken. De Koninklijke Schouwburg in ‘s-Gravenhage gaat het komende seizoen door met het concept waar het afgelopen seizoen mee werd ge‘xperimenteerd en breidt de Ladies Nights zelfs uit met inleidingen en ‘meet & greets’ met makers en acteurs. NU.nl
 • Gratis met de theaterbus van Bergen op Zoom naar Roosendaal, en ook nog een gratis consumptie in de pauze. Die mogelijkheid is er straks in het nieuwe theaterseizoen. De theaters in beide steden, De Maagd en De Kring, werkten al samen en dat wordt alleen maar meer. BN – De Stem
 • Het gebruik van Twitter in Nederland loopt sterk terug. Emerce.nl
 • Welke methoden kun je inzetten om je e-mailmarketingdatabase structureel te vergroten? Frankwatching.com

financiering

 • Het Mondriaan Fonds draagt bij aan aankopen van beeldende kunst en of vormgeving na 1945 door Nederlandse kunstmusea. Het gaat om structurele aankopen die binnen het collectieplan van het museum passen en die ook voor Nederland belangrijk zijn. Ook vallen hieronder opdrachten van musea aan kunstenaars, gericht op de verwerving van een of meerdere werken voor de collectie.
 • De deadline voor de aanvraagronde Collectieprogramma’s is 31 juli. Mondriaanfonds
 • Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap opent op 6 mei om 14 uur de presentatie to be all ways to be, de Nederlandse inzending voor de Bi‘nnale van Veneti‘. Dit heeft het ministerie bekendgemaakt. Birgit Donker: “We zijn verheugd dat de minister deze statelijke inzending met herman de vries en de curatoren Colin Huizing en Cees de Boer extra luister wil bijzetten”. De tentoonstelling is van 9 mei tot en met 22 november open voor publiek. Mondriaanfonds
 • Het Nederlands Filmfonds en EYE International zijn met een presentatie aanwezig op de internationale markt voor animatiefilm (Mifa, 17-19 juni 2015) tijdens het animatiefilmfestival van Annecy om Nederland te promoten als coproductieland voor animatiefilm, Nederlandse animatiefilmprojecten in ontwikkeling en productie onder de aandacht te brengen en Nederlandse animatiefilms voor festivals en sales aan te bieden. Producenten en studio«s worden opgeroepen om zo spoedig mogelijk aan te geven of zij al dan niet van plan zijn om tijdens de Mifa aanwezig te zijn en o.m. promotiemateriaal en trailers aan te leveren. Filmfonds
 • Het Nederlands Filmfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben aan vier documentaire-regisseurs elk een bedrag van € 8.000 toegewezen. De toekenning vindt plaats in het kader van OASE, een vrijplaats voor documentaire-regisseurs om filmplannen te ontwikkelen voor lange documentaires met cinematografische kwaliteit. Aanvragen voor de tweede ronde kunnen vanaf half mei tot uiterlijk 7 oktober 2015 bij het Filmfonds worden ingediend. Beoordeling vindt plaats door beide fondsen. Filmfonds
 • In de eerste ronde van de non-fictie transmediaregeling in 2015 zijn vier projecten ondersteund: De Asielzoekmachine, The Sprawl, Common Sense en Shared. De volgende deadline voor het indienen van non-fictie transmedia voorstellen is 9 juni 2015. Er is deze ronde maximaal € 250.000 beschikbaar. De non-fictie transmediaregeling is een initiatief van het Mediafonds, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Filmfonds om nieuwe vormen van documentaire maken en storytelling te stimuleren. De gezamenlijke regeling is gericht op de ontwikkeling en realisering van projecten met artistieke kwaliteit die de grenzen van het lineaire documentaire genre onderzoeken en een maatschappelijk relevant onderwerp hebben. Filmfonds
 • Het Gamefonds is een initiatief van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en heeft als doel een kwaliteitsimpuls aan de ontwikkeling van artistieke games te geven. Bovendien willen de fondsen de interdisciplinaire samenwerking tussen vormgevers, animatoren, gameontwikkelaars, culturele instellingen (of anderszins betrokken disciplines of organisaties bij de ontwikkeling of productie van de game) bevorderen. Een gamesubsidie kan voor elke fase van de ontwikkeling van de game worden aangevraagd. Dat kan zijn in het prille begin van een idee, maar ook in het laatste stadium van de productie. De aanvraag kan door ontwerpers, vormgevers, animatoren, game-ontwikkelaars en (culturele) instellingen worden gedaan. Eerstvolgende deadline is 7 mei. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • In de eerste ronde van 2015 werden door 86 vertalers 93 aanvragen ingediend voor 84 vertaalprojecten; daarvan waren er 13 afkomstig van beginnende literair vertalers. 81 aanvragen (waarvan 12 afkomstig van beginnende vertalers) konden worden gehonoreerd, voor een bedrag van in totaal € 631.430. Tien aanvragen zijn afgewezen, ŽŽn aanvraag is doorgeschoven naar de volgende ronde en over ŽŽn aanvraag kon nog geen definitief besluit worden genomen. Letterenfonds
 • Op vrijdag 1 en zaterdag 2 mei a.s. organiseert het Nederlands Letterenfonds de 9e editie van de tweejaarlijkse non-fictie conferentie. De internationale expert-meeting staat in het teken van het thema ‘fictie in non-fictie’. Letterenfonds
 • Met de productiesubsidie draagt het Fonds Podiumkunsten bij aan het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van voorstellingen, concerten en concoursen. Hiermee wil het Fonds de kwaliteit van de podiumkunsten bevorderen en ook een publiek daarvoor bereiken. Het Fonds heeft nu de toekenningen voor de eerste ronde van de productiesubsidie voor 2015 bekendgemaakt. In deze ronde steunt zij 41 projecten met bijdragen die uiteenlopen van € 13.000 tot € 75.000. Fonds Podiumkunsten
 • Nederlandse inzendingen gehonoreerd binnen Creative Europe-oproep Samenwerkingsprojecten. DutchCulture
 • Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant heeft in de vergadering over het eerste kwartaal van 2015 totaal € 190.400 toegekend aan 57 culturele activiteiten. Cultuurfonds.nl
 • Voor een groep van 40 belangstellenden werd op 16 april jl. bij bkkc stil gestaan bij de aanpak Slim Geld. Vier voorbeelden van makers en organisaties die met een andere insteek projecten realiseren en daarvoor op een slimme manier financiering proberen te vinden. bkkc

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Francine Houben ontvangt dit jaar de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs. De prijs wordt ieder jaar toegekend aan een persoon of instelling met een grote staat van dienst op gebied van cultuur of natuur in Nederland. De directeur van Mecanoo architecten ontvangt de oeuvreprijs op 30 november uit handen van koningin M‡xima. Architectenweb
 • Ontwerpers kunnen nog dit jaar met een nieuwe rekenmethode in ŽŽn oogopslag de totale duurzaamheidsprestatie van een gebouw zien. De DuurzaamheidsPrestatie voor Gebouwen (DPG) wordt de komende maanden nog door verschillende partijen in de praktijk getoetst. Dit najaar komt de methodiek voor de markt beschikbaar als onderdeel van het softwarepakket GPR Gebouw voor de bepaling van de duurzaamheid. Cobouw.nl
 • In Leeuwarden is de bouw gestart van Kolleksjesintrum Frysl‰n. “Erfgoed centraal, samenwerken en low-tech zijn de steekwoorden”, zegt LEVS architecten over zijn ontwerp. Het Kolleksjesintrum Frysl‰n wordt een bijzonder duurzaam depot voor kunst uit vijf Friese musea. Architectenweb
 • Het transformatieplein biedt 8 projecten. Dus volop ontwerpuitdagingen. Penitentiaire Inrichting De Berg in Arnhem is ŽŽn van drie vrijwel identieke koepelgevangenissen in Nederland. P.I. Overmaze in Maastricht en een kantoorgebouw in Haarlem zijn ook aangemeld voor het plein. De deadline voor de pitch is 18 mei. De complete lijst is te vinden op de site van het transformatieplein. De Architect , De Architect , De Architect
 • Leegstand. Je ziet het overal om je heen. Kloosters, bibliotheken, theaters en overheidsgebouwen zijn slechts een aantal voorbeelden van het vacante vastgoed in Nederland. Een nieuwe methode om leegstand te bestrijden is via online matchmaking. Ome Cor is een community waar leegstaande panden en idee‘n voor hergebruik gematcht worden. Platform VOER
 • De ijzergieterij aan de Havendijk in Tilburg, waar voorheen een Jumbo Supermarkt was gevestigd, krijgt een nieuwe functie. Het is de vierde transformatie van het gebouw, eerder deed het ook dienst als kerk. Tilburgers.nl
 • Zeker acht procent van de ruimte op basisscholen staat leeg, omdat het aantal leerlingen afneemt. Dat bleek onlangs uit een afstudeeronderzoek van Dani‘l Vos aan de TU Delft. Scholen in Limburg, Noord-Brabant en Friesland hebben het vaakst te maken met leegstaande lokalen. Architectenweb
 • Nog niet zo lang geleden werd juist de opkomst van het internet gezien als de genadeslag voor steden. Grenzeloze telecommunicatie zou onafhankelijkheid van tijd en plaats brengen. Er was ineens de mogelijkheid tot een open, optimaal connectieve netwerksamenleving, die zich in comfortabele campussetting op de mooiste plekken op aarde zou nestelen. Maar wat gebeurt er recent : de tech sector verstedelijkt. Steeds meer IT-bedrijven kiezen voor een vestigingsplek in het stadscentrum. ruimtevolk
 • De stad en dan vooral Amsterdam, zal blijven trekken. Nog meer dan in het verleden zal het platteland leeglopen en zal een groot deel kiezen voor de voordelen van de stad. Steden die in de 20e eeuw zijn ontwikkeld om het wonen met tuin mogelijk te maken (Almere, Purmerend, Hoofddorp, Lelystad, Nieuw Vennep) zullen met leegloop te maken krijgen. Pretwerk
 • Naar aanleiding van de PC-release van het nieuwste deel van Grand Theft Auto duikt criticus George Vermij in de virtuele werelden van video games. Hoe zien de architectuur en het landschapsdesign er in die wereld uit? Worden steden in dat opzicht planologisch en historisch getrouw nagebouwd of ontstaat er een fictief simulacrum die alleen een oppervlakkige relatie heeft met de echte stad? Archined
 • Computergames zetten spelers, anders dan wordt aangenomen, wel degelijk aan tot nadenken over hun omgeving, het leven en goed en kwaad. Dat blijkt uit onderzoek van cultuurwetenschapper Jef Folkerts. ‘Vaker dan verwacht blijken gamers een kunstervaring te ondergaan bij het spelen van games. Ze ervaren tussen de regels door commentaar op de spel- en verhaalgebeurtenissen en worden daardoor aangezet na te denken over de wereld,’ aldus Folkerts. Hij promoveerde 30 april aan de Rijksuniversiteit Groningen. RUG.nl , RUG.nl
 • Wat zijn voorbeelden van toepassingen binnen de gezondheidszorg van applied games en simulaties en welke lessen kun je leren om deze zinvol in te zetten? Op donderdag 16 april organiseerden Amsterdam Economic Board, Rabobank Amsterdam, SIGRA en de Kamer van Koophandel een Zorg2025-bijeenkomst rondom dit thema. Click.nl
 • Projectruimte Kelderman en van Noort in Eindhoven vroeg 14 illustratoren en grafisch ontwerpers om een A0-poster. Niet gebonden aan een thema, wel aan een vast formaat van 841 _ 1189 mm. Bound Freedom is de treffende titel van dit posterproject. Selectionneur.nl

beeldende kunst

 • De Wilhelminaring, een landelijke oeuvreprijs voor beeldhouwkunst, die om de twee jaar wordt toegekend aan een vooraanstaand Nederlands beeldhouwer, is toegekend aan Auke de Vries. Wilhelminaring.nl
 • Fotograaf Ahmet Polat (37) staat eind 2015 centraal op een grote fotomanifestatie in Roosendaal. Polat werd vorige week benoemd tot Fotograaf des Vaderlands. Hij werd geboren in Roosendaal, groeide op in Fijnaart en zat op het Norbertuscollege in Roosendaal. BN – De Stem
 • Een van de blikvangers op Festival Shine, dat op 7 mei in ‘s-Hertogenbosch start, is ongetwijfeld de walk-in installatie ‘Tape’ van het Oostenrijks ontwerperscollectief Numen/For Use. De gigantische cocons die gemaakt worden van plakband waren al te zien in Tokyo, Parijs en Berlijn. Omroep Brabant

film

 • Door de komst van steeds meer series en online streaming diensten als Netflix en Popcorn Time kijken mensen steeds vaker en steeds langer achter elkaar naar televisieseries. Is het zogenaamde binge-watching schadelijk voor de maatschappij? Raken kijkers vervreemd van niet-kijkers? En zijn binge-watchers de nieuwe rokers? Kennislink
 • Videotapes zijn tegenwoordig zeldzamer dan bakelieten langspeelplaten. Toch spreken we nog altijd van videokunst. Het is dit jaar een halve eeuw geleden dat deze kunstvorm ontstond. Met camera’s binnen handbereik eigenden kunstenaars zich het beeld toe. Filmkrant
 • Vrouwelijke filmregisseurs schitteren door afwezigheid in de grote filmindustrie. Dat komt door hardnekkige stereotypes, blijkt uit een onderzoek van Sundance. Vrouwelijke regisseurs zijn er wel, maar vooral actief in de wereld van onafhankelijke films. Trouw

letteren

 • De Gouden Boekenuil, met 25.000 euro de grootste literaire prijs van Vlaanderen, gaat dit jaar naar Mark Schaevers voor Orgelman. Felix Nussbaum. Een schildersleven. Literatuurplein
 • Vlaanderen en Nederland hebben hun selectie voor de ALMA 2016 bekendgemaakt. De Astrid Lindgren Memorial Award is ingesteld ter nagedachtenis aan Astrid Lindgren (1907-2002) en gaat naar een schrijver, illustrator, verhalenvertellers, leesbevorderaars of organisatie die de kinder- en jeugdliteratuur en de kinderrechten op een geheel eigen manier een gezicht geeft. Jeugdliteratuur.org
 • Literair weblog De Contrabas stopt ermee. ChrŽtien Breukers, oprichter en door de jaren heen de leidende man achter het weblog, heeft dit aangekondigd. Tzum.info
 • Literair Productiehuis Wintertuin en de Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch presenteren een nieuw literair luisterfestival: Radio Verkade. Een veelzijdige avond met actuele woordcultuur: van boek tot live radio, van po‘zie tot liedtekst. Schrijvers gaan tijdens dit nieuwe literaire luisterfestival niet alleen met elkaar, maar ook met het publiek in gesprek over literatuur. Radio Verkade vindt plaats op 16 mei in alle zalen van de Verkadefabriek. Verkadefabriek

theater en dans

 • Theaterfestival Boulevard en Festival Cement betrekken vanaf 1 september gezamenlijk een nieuw huis: Pand 18 aan de Sint Josephstraat in ‘s-Hertogenbosch. Behalve kantoren biedt dit voormalige schoolgebouw ook twee repetitieruimtes. Het nieuwe huis biedt de mogelijkheid om ook door het jaar heen activiteiten te organiseren waarbij inwoners van de stad en kunstenaars elkaar kunnen treffen. Ook andere culturele initiatieven kunnen de zalen huren. De gemeente ‘s-Hertogenbosch is blij met de ontwikkelingen in Pand 18, ‘waar in combinatie met het nabijgelegen Theater Artemis een dynamische plek voor jonge podiumkunstenaars in de stad kan ontstaan’. Theaterkrant
 • Het theater van de Britse theatermaker Ant Hampton maak je zelf. Zijn performances bestaan uit scripts die je samen met anderen opleest en uitvoert, waarmee je dus speler en publiek tegelijk bent. Onder de naam ‘autoteatro’ draagt Hampton drie van dit soort performances bij aan het Hack & Play-festival van de Brakke Grond. Een daarvan is Etiquette, die Hampton met Silvia Mercuriali maakte. Theaterkrant
 • Het Platform Ontwikkeling en Onderzoek Cabaret & Kleinkunst (poock) start een nieuw cabaretfestival.
 • Het festival moet met debatten en voorstellingen moet een impuls geven aan de verdieping van het genre. Theaterkrant
 • Het locatieproject Q61 Cemetery van choreografe Ann Van den Broek zal op 22 mei in Nederland in premire gaan tijdens Theaterfestival Karavaan. De dansvoorstelling is te zien van 21 t/m 25 mei op de Algemene Begraafplaats in Alkmaar. In augustus keert Q61 Cemetery terug in Nederland op Begraafplaats Orthen in ‘s-Hertogenbosch. In Q61 Cemetery schetst Ann Van den Broek een schemerzone, een gebied tussen hemel en aarde. Alsof er een deur wordt geopend en de herinneringen naar buiten stromen. Dans Magazine

kunst in de openbare ruimte

 • Gemeente Heerlen wil met een ludieke actie de aandacht vestigen op kunst in de openbare ruimte.
 • Vanaf 23 april zijn tien kunstwerken in het centrum van Heerlen en Hoensbroek ingepakt om reactie en interactie uit te lokken onder het publiek. Gemeente Heerlen
 • De Kunststichting Boxtel gaat in samenwerking met de Assumptie Stichting van 17 mei tot en met 27 september een tentoonstelling van ruimtelijk werk inrichten in het prachtige park van Kasteel Stapelen in Boxtel, gelegen aan de rivier de Dommel. Het thema van de tentoonstelling is “natuur ,water en religie in de ruimste zin van het woord”. Kunststichting Boxtel
 • Een kunstwerk op een kazemat bij Mill is afgelopen weekeinde door vandalen vernield. Het werk maakt deel uit van een expositie op de bunkers bij het Peelkanaal, die op Bevrijdingsdag voor het publiek wordt opengesteld. Omroep Brabant
 • ‘Community art’ onthuld in Boxtel door zijn scheppers Anne Struijcken en Maartje Jansen, beiden leerling van het Jacob Roelandslyceum. Brabants Dagblad

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Ontwerper Olivier van Herpt uit Eindhoven werkt met een 3D-printer die van klei de prachtigste objecten kan printen. Hij had er succes mee tijdens de voorbije designbeurs in Milaan. Designboom.com
 • Spotprenten die de Tilburgse graficus Paul Bogaert maakt voor krant in Zimbabwe woden ge‘xposeerd in Spoorzone Tilburg. Brabants Dagblad
 • Gitaarvirtuoos Jasper Stadhouders treedt, tijdens het Incubate festival in Tilburg, met een keur van jazzmusici uit Europa en de Verenigde Staten zes dagen achter elkaar op in jazztempel Paradox. Brabants Dagblad
 • Tijdens de laatste van de vier museumconcerten in het Jan Cunen Museum zingt de Osse multi-instrumentalist Paul Verschuur in het voorprogramma van drie andere Brabantse liedjeszangers: Bjšrn van der Doelen, Jeroen Kant en Matthijs Leeuwis. Paul Verschuur is vooral bekend van zijn band In My Tree. Sinds kort schrijft hij liedjes in zijn moedertaal. Brabants Dagblad
 • Het komische muzikale duo Stenzel & Kivits (uit Ommel en Gemert) heeft in de Zuid-Duitse stad Tuttlingen de eerste prijs gewonnen tijdens de Tuttlinger KrŠhe, een belangrijk Duits cabaretfestival. Eindhovens Dagblad

kunstonderwijs

 • De zangers van een aantal grote metalsbands deden mee aan het megalomane afstudeerproject van HKU-student Ivo van Dijk. KarmaFlow is een rockopera-videogame waarop een handvol metal-legendes de hoofdrollen vertolken. 3voor12.vpro.nl
 • In de Muzerije in ‘s-Hertogenbosch vindt tijdens Jazz in Duketown het Conservatorium Talent Award 2015 plaats. Negen jonge talenten -alle studerend aan ŽŽn van de Nederlandse Conservatoria- strijden tegen elkaar. De winnaar ontvangt een prijs van 5.000 euro en mag volgend jaar tijdens Jazz in Duketown op ŽŽn van de podia optreden. Brabants Dagblad

cultuureducatie en – participatie

 • Diverse educatieve activiteiten in Boxtel ge•nitieerd door kunstenaarsvereniging Kunstlicht99. Brabants Dagblad
 • Thriller- en fantasyauteur Thomas Olde Heuvelt organiseert 6 en 14 juni een schrijfmasterclass in ’s Hertogenbosch waar hij de kneepjes van het schrijversvak zal gaan vertellen. Schrijven-on-line
 • De Bibliotheek Tilburg Centrum organiseert een schrijfwedstrijd voor kinderen van 8 tot 12 jaar rondom de voorstelling Polleke bij Theaters Tilburg. De deelnemers maken hiermee kans op een leuke prijs. Om inspiratie op te doen is er op woensdag 6 mei een schrijfworkshop van kinderboekenschrijver Annemarie Bon. Tilburg.com
 • Muzikale toptalenten in de finale van het Prinses Christina Concours. Tilburgse harpiste Michelle Sweegers wint tweede prijs. Christina Concours , Cultureel Persbureau
 • De vijf solisten die tijdens de TOFavond op 17 juni in Theater aan de Parade in ‘s-Hertogenbosch mogen optreden, zijn bekendgemaakt. De TOFavond was een initiatief van Tom Odems, voormalig directeur van de Theater aan de Parade. Odems wilde jongeren op deze manier enthousiast maken voor het theater. Brabants Dagblad
 • In mei vindt de 14e editie van het Tilburgse theaterfestival de Koffer plaats. Deze editie presenteren Anke van Esch, Lily Spaan, Lisah Baert, Jessie L’herminez, Zerline Weideveld, Merel van Lieshout en Gegam Soghomonyan uiteenlopende theaterstukken. De Koffer is de studententheatervereniging van Tilburg. Studenten kunnen bij De Koffer op een betaalbare manier bezig zijn met theater in de meest ruime zin van het woord. Alle projecten worden begeleid door professionele theatermakers of regisseurs in spŽ van diverse theateropleidingen in Nederland. De Koffer
 • Kinderen die regelmatig worden voorgelezen door hun ouders vertonen meer activiteit in de hersengebieden die taal verwerken wanneer zij een verhaal te horen krijgen. Dit kan betekenen dat voorlezen het kleuterbrein helpt klaarstomen voor taalverwerking en zelfstandig lezen. Aldus een onderzoek van kinderartsen en neurowetenschappers van het Cincinnati Children’s Hospital in de VS. Boekenbijlage

kunstbeoefening

 • Stichting Beeldend Berghem is een groep enthousiaste mensen die, elk in hun eigen discipline, kunstzinnige objecten realiseren en deze elk jaar exposeren aan belangstellenden uit hun dorp Berghem en omgeving. Nieuw initiatief dit jaar is het idee “kunst in bruikleen”, een concept waarbij bedrijven en particulieren een bedrag van minimaal 100 euro op jaarbasis sponsoren. De tegenprestatie? Een jaar lang een kunstobject in huis of bedrijf, dat bovendien ook aan te kopen is. Brabants Dagblad
 • Dayke Gevers (61) uit Westerhoven is uitgenodigd om deel te nemen aan de jaarlijkse kunstenaarsmanifestatie Vincents Droom in Zundert. De overige deelnemers zijn allemaal professionals. Eindhovens Dagblad

bibliotheken

 • Een groot deel van de rechtendragende luisterboeken die nu nog via LuisterBieb worden aangeboden, zal binnenkort waarschijnlijk niet meer via die app beschikbaar zijn. Rubinstein, de grootste producent van fictie luisterboeken wil geen titels meer leveren aan de KB. ‘Rubinstein heeft, via een aparte BV-constructie, al haar contracten overgedaan aan het Zweedse commerci‘le bedrijf Storytel, een soort Spotify voor luisterboeken. De directie van Storytel ziet de LuisterBieb als directe concurrent van haar eigen dienstverlening’. Bibliotheekblad
 • De Cubiss Kenniskaravaan komt er weer aan. Een programma vol inspiratie en kennisdeling voor leesconsulenten, jeugdbibliothecarissen en onderwijsspecialisten. Thema’s : leesontwikkeling, mediawijsheid en de makersbeweging. Cubiss

erfgoed

 • Bezoekers van het TextielMuseum in Tilburg en Museum Catharijneconvent in Utrecht kunnen vanaf deze week artikelen uit Wikipedia lezen op een touchscreen, bevestigd op een zuil. Beide musea hebben een selectie gemaakt van bijdragen die voor hen het meest interessant zijn. Volgens Wikimedia is het de eerste keer dat informatie over museumcollecties via een touchscreen verrijkt wordt met artikelen uit de internetencyclopedie. Informatieprofessional
 • Een interactieve website brengt voor het eerst de eenentwintig woonplaatsen van Vincent van Gogh (1853-1890) overzichtelijk in kaart. Met behulp van historisch materiaal en wandelroutes kan men nu letterlijk in de voetsporen treden van de kunstenaar. Museumtijdschrift
 • In Frankrijk is een tot nu toe onbekende foto opgedoken waarop Vincent van Gogh te zien zou zijn. Omroep Brabant
 • Stichting Oisterwijk 800 SPOT nam het initiatief voor een kleurboek voor volwassenen over Het Groene Woud. Hierin staan kleurplaten van gebouwen, natuur en bekende locaties in het natuurgebied tussen ‘s-Hertogenbosch , Tilburg en Eindhoven. De platen zijn ontworpen door professionele kunstenaars uit de drie steden. SPOT ziet het kleurboek als middel om mensen bij het cultureel erfgoed te betrekken.
Geen reacties

Geef een reactie