trends & ontwikkelingen 10 juli 2015

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • In vervolg op het Tweede Kamerdebat over de Uitgangspuntennotitie Cultuurbeleid 2017 – 2020 op 24 juni, is op 2 juli, gestemd over een twintigtal moties. Enkele uitkomsten : Uitbreiding van de Basisinfrastructuur met functie productiehuizen, Festival Oude Muziek en 1 jeugdtheatergezelschap. Hoe minister Bussemaker al deze nieuwe BIS-instellingen gaat betalen, is onduidelijk, want er is niet of nauwelijks extra geld beschikbaar in de cultuurbegroting. Voor de productiehuizen wil de Kamer dat geld halen uit de 1,6 miljoen euro die er nu voor talentontwikkeling in de podiumkunsten beschikbaar is. Dat is niet alleen weinig geld voor meerdere productiehuizen, maar die greep uit de kas zal ook ten koste gaan van de talentontwikkelingsprojecten die er nu van worden betaald. Er komt een nota over popmuziek, waarin het culturele en economische landschap duidelijk geschetst wordt en waarin aanbevelingen worden gedaan om de positie van de popsector verder te verbeteren. Het pleidooi voor een nationaal referentiekader voor cultuureducatie van de PvdA heeft geleid tot een motie van de coalitiepartijen, waarin voor het onderwijs en de buitenschoolse voorzieningen verantwoordelijkheden van betrokken partijen bij de uitvoering zullen worden vastgelegd. Kunsten’92, NRC, NAPK, Theaterkrant, lkca, Tweede Kamer
 • In de Tweede Kamer werd een motie aangenomen voor een integrale Popnota. In deze nota moet de positie van popmuziek voor het culturele en economische landschap duidelijk naar voren komen. Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren nam het initiatief voor de nota en werd daarbij gesteund door de Popcoalitie en de VNPF. Wat moet er in de popnota komen te staan? En welke maatregelen kan de overheid nemen om de popsector te versterken? Wat gaat het publiek hiervan merken? 3voor12.vpro.nl
 • De afgelopen jaren is er fors bezuinigd op cultuur. Hoe heeft de sector die klappen weten op te vangen? Daarover organiseerden de Boekmanstichting en het Prins Bernhard Cultuurfonds op 22 juni 2015 een symposium. Met als centrale vraag: is er sprake van kaalslag of cultuuromslag? Boekman, Dans magazine
 • In het advies over de toekenning van de vierjaarlijkse cultuursubsidies, Slagen in Cultuur (mei 2012), is de Raad voor Cultuur kritisch geweest over de subsidieaanvragen van Scapino en EYE. De raad adviseerde daarom het subsidiebedrag voor twee jaar toe te kennen, om daarna te beoordelen of er een verbetering was van het artistieke beleid (Scapino) en de financi‘le positie (EYE). De minister van OCW heeft EYE en Scapino destijds weliswaar voor vier jaar subsidie verleend, maar ook aangekondigd dat zij de raad medio 2015 advies zou vragen over de voortgang bij deze instellingen. Zij verzoekt de raad nu een oordeel te geven over artistiek beleid, ondernemerschap, overhead, management en beheerskosten bij Scapino. Bij EYE vraagt de minister de raad in te zoomen op ondernemerschap, exploitatie en een visie op de activiteiten. Raad voor Cultuur
 • Het kabinet maakte eind vorig jaar bekend 31 grote rijksmonumenten af te willen stoten. Dit zou per 1 juli van dit jaar hebben moeten gebeuren, maar na een advies van de Raad voor Cultuur is de afstoting voorlopig uitgesteld. Historiek
 • Minister Bussemaker (OCW) reageert op een brief van de gemeente ‘s-Hertogenbosch over het Besluit rijkssubsidi‘ring instandhouding monumenten (Brim) De gemeente deed in de brief suggesties voor de vormgeving van BRIM. Rijksoverheid.nl
 • Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer over haar reactie op brieven over de onrust en de bezuinigingen bij de Nederlandse Taalunie. Rijksoverheid.nl
 • Lezen en voorlezen gaan structureel onderdeel uitmaken van het beleid op consultatiebureaus, op mbo-opleidingen en in het curriculum van lerarenopleidingen (pabo’s). De Tweede Kamer nam een zevental moties aan waarin dit wordt vastgelegd. De maatregelen kunnen structureel bijdragen aan het terugdringen van taalachterstanden en het versterken van de leesvaardigheid bij kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar, aldus Gerlien van Dalen, directeur van Stichting Lezen. Lezen.nl
 • Robbert Dijkgraaf is de keynotespeaker van de 13de editie van het Paradisodebat. Bij deze start van het cultuurpolitieke seizoen, traditioneel ter afsluiting van de Uitmarkt op zondagmiddag 30 augustus a.s., zoekt Kunsten’92 opnieuw de reflectie: wat beweegt zowel de kunstenaars als de politiek? Kunsten’92
 • Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) werkt aan een verbeterde versie van de ladder voor duurzame verstedelijking. Op het instrument is veel kritiek. Het moet ervoor zorgen dat nieuwe bouwplannen worden afgestemd op de regionale behoefte, maar leidt vooral tot een hausse aan juridische procedures om plannen tegen te houden. Binnenlands bestuur
 • De filmsector en het Filmfonds zijn bezorgd over de effecten van de voorgestelde wettelijke herziening van de regels voor kinderen. Het grootste struikelblok betreft de verlaging van het aantal ‘speelbeurten’ per jaar voor kinderen van 24 naar 18 en de begrenzing van het spelen op zondag. Dit maakt het vrijwel onmogelijk om in de toekomst in Nederland nog kinderfilms en -series te draaien. Filmfonds
 • ,,Mijn ideaal zou zijn als nu ook Eindhoven en Maastricht zouden aanhaken bij Culturele Hoofdstad 2018. Zodat zij ook profiteren, alsnog onderdelen van hun kandidatuur voor Culturele Hoofdstad gaan uitvoeren, samen met ons. Het zou fantastisch zijn als het nog groter wordt.’ Dat zegt Ton F. van Dijk, directeur van Culturele Hoofdstad 2018.,,Wij willen inclusiviteit in plaats van exclusiviteit, met zoveel mogelijk partijen delen’, aldus Van Dijk nadat de Tweede Kamer donderdagnacht een motie van het CDA aannam waarin wordt gesteld dat Leeuwarden/Frysl‰n 2018 een nationaal evenement is. Friesch Dagblad
 • In negen regio’s langs de randen van Nederland is zo weinig aanbod van onderwijs, zorg, winkels en sport, dat die voorzieningen onbereikbaar dreigen te worden voor de lokale bevolking. Dat blijkt uit de vitaliteitsindex die drie adviesbureaus hebben ontwikkeld. Provincies moeten zorgen voor concentratie van voorzieningen, op plekken waar mensen nog winkels en horeca bezoeken, stellen de onderzoekers.
 • In reactie op de vele aandacht voor leefbaarheid in de provinciale coalitieakkoorden ontwikkelden de bureaus Ecorys, Roots Beleidsadvies en Rienstra Beleidsonderzoek een vitaliteitsindex. Die geeft op buurtniveau weer wat de beschikbaarheid en bereikbaarheid is van vier typen voorzieningen: zorg, onderwijs, winkels & horeca en sport & cultuur. Binnenlands bestuur
 • Intussen zijn al 13 Amsterdamse kunstenaars hun atelier kwijt of krijgen ze geen ruimte meer toegewezen. Oorzaak is de discriminerende partnertoets waartegen FNV KIEM een klacht heeft ingediend. In een brief aan wethouder Kajsa Ollongren doet bestuurder Anne Jan de Graaf van FNV KIEM een dringend beroep op de hoofdstad de partnertoets op te schorten zolang de klachtenprocedure bij het College voor de Rechten van de Mens nog loopt. FNV Kiem
 • Een meerderheid in de gemeenteraad van Amsterdam heeft ingestemd met de Voorjaarsnota. Daarmee zijn de bezuinigingen op subsidies voor culturele instellingen door de raad. Het gaat om 25 miljoen aan bezuinigingen. De voltallige oppositie – CDA, PvdA, GroenLinks, PvdD en PvdO – stemde tegen. Veel instellingen probeerden de bezuinigingen nog tegen te gaan met acties. Getroffen zijn o.m. Artis, De Volksuniversiteit en de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Het Parool, Bibliotheekblad
 • Bewoners Organisatie Afrikaanderwijk overhandigt 3600 handtekeningen aan de Rotterdamse wethouder Adriaan Visser om haar pleidooi voor de terugkeer van de bibliotheek in de wijk kracht bij te zetten. De vestiging in de Rotterdamse Afrikaanderwijk sloot op 27 september 2014 voorgoed haar deuren in het kader van een herstructurering van de bibliotheek waartoe in 2011 werd besloten. De reorganisatie hield onder andere in dat het aantal vestigingen zou worden teruggebracht van 24 naar 6. Inmiddels lijkt Rotterdam terug te komen van dat beleid. Bibliotheekblad
 • Het Heerlense cultuurpaleis Schunck, bekend om zijn meervoudige cultuuraanbod, gaat per 1 januari 2016 zelfstandig als stichting verder. Dit besluit is genomen door de gemeente Heerlen tijdens de raadsvergadering van 7 juli 2015. Zwart Goud
 • Amsterdam heeft zich opgeworpen als een van de eerste Nederlandse gemeenten die zich uitspreekt tegen het handelsverdrag TTIP, dat tussen Europa en de Verenigde Staten gesloten moet worden. Binnenlands bestuur
 • Vlaams Cultuurminister Sven Gatz ziet mogelijkheden voor de cultuursector om financiering uit alternatieve bronnen te halen. Hij laat een witboek uitwerken met nieuwe financieringsvormen die belastingvoordeel opleveren. Knack.be
 • Burgemeester Anne Hidalgo van Parijs heeft, op dag drie van de Parijse coutureweek, nieuwe plannen bekendgemaakt waarmee zij de Parijse modeindustrie verder wil ondersteunen. Fashion United
 • Het Europes Parlement heeft niet ingestemd met een beperking van de vrijheid van panorama, zo meldt EU-parlementari‘r Julia Reda. Als het voorstel was aangenomen zouden er niet meer zomaar foto’s van kunstwerken en architectuur in de openbare ruimte gemaakt en gedeeld kunnen worden worden. Villamedia

noord-brabant

 • Er zijn 48 Brabantse leefbaarheidsprojecten die een subsidie krijgen uit de doe-budgetten van de provincie. In totaal is voor deze projecten 200.000 euro aan subsidie toegekend. Alle projecten versterken de leefbaarheid in een dorp, wijk of kern. n totaal werden meer dan 140 aanvragen ingediend. ‘Dat geeft heel mooi aan hoe zeer Brabanders bereid zijn om zelf aan de slag te gaan voor hun eigen leefomgeving. Met deze regeling, ondersteunen we initiatieven die heel dicht bij mensen staan’, vertelt gedeputeerde Henri Swinkels (Leefbaarheid & Cultuur). Brabant.nl
 • De West-Brabantse gemeenten hebben met de provincie afspraken gemaakt om de groeiende leegstand in de detailhandelbranche en de kantorenmarkt tegen te gaan. Brabant.nl, BN – De Stem

grote brabantse gemeenten

 • Cultuur-wethouder Seluk Akinci heeft bekendgemaakt dat hij de voorzitter van de werkgroep, die de fusie van Breda’s Museum en MOTI (Museum Of The Image) begeleidt, heeft ontslagen. Volgens Akinci heeft voorzitter Ton Wagemakers de discussie in de werkgroep, die in maart van start ging, bewust heel scherp en inhoudelijk gevoerd. Dat heeft effect gehad, want er zijn nu een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten geformuleerd. Maar daardoor is het voor Wagemakers lastig om het proces vanaf nu verder onafhankelijk te begeleiden. BN – De Stem
 • De Stichting Cultuur is formeel opgericht. De stichting krijgt een bureau dat aanvragers van cultuursubsidies in Eindhoven begeleidt en adviseert. Daarnaast formeert de stichting een onafhankelijke cultuurraad die de Eindhovense cultuursubsidie (ruim 21 miljoen euro per jaar, exclusief het Van Abbemuseum) verdeelt. Volgend jaar wordt een overgangsjaar. Met ingang van 2017 gaat de eerste vierjarige periode van het nieuwe cultuurbeleid en -uitvoering in. Eindhovens Dagblad, e52.nl
 • Op 9 juli werd er meegepraat door zo’n 130 mensen tijdens de bijeenkomst die de net opgerichte Stichting Cultuur Eindhoven in het Designhuis georganiseerd had. Er werd in 10 groepen gepraat over deelonderwerpen als ‘cultureel vastgoed’, ‘nieuw publiek’ en ‘het dna van Eindhoven’. Uiteindelijk rolde er een breed gedragen advies uit de groep ‘het dna van Eindhoven ‘: de nieuwe Stichting Cultuur moet op zoek naar plekken en mensen die het echte Eindhovense dna in zich hebben: dingen bedenken en die dan maken, vernieuwen en experimenteren. Eindhovens Dagblad
 • Muziek- en cultuurliefhebbers gingen met elkaar in discussie in Designhuis over de toekomst van de Effenaar en het Muziekgebouw. Er komt tijdens het debat geen helder antwoord op de vraag of de fusie de juiste oplossing is. De discussie wilde niet vlotten. Wellicht was de timing ook wat ongelukkig, omdat de fusie plannen nog weinig concreet zijn. 3voor12.vpro.nl
 • De toekomst van de ‘Designkerk’ in Eindhoven is een stuk zekerder geworden. De creatieve ondernemers in het kerkje aan de Bergmanstraat hebben overeenstemming bereikt met verhuurder Woonbedrijf over verlenging van hun verblijf. De gemeente Eindhoven bemiddelde in het conflict. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente ‘s-Hertogenbosch bevestigt dat UNStudio de winnaar is van de ontwerpen ingediend voor een nieuw theater aan de Parade. De Stichting ‘s-Hertogenbossche Monumentenzorg wacht het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor een nieuw Theater aan de Parade af. Pas dan wordt gekeken of de stichting wel of niet in beroep gaat tegen het nieuwe ontwerp van ONStudio. Monumentenzorg is altijd een verklaard tegenstander van nieuwbouw op de Parade geweest. ‘s-Hertogenbosch.nl, Brabants Dagblad
 • Parkeergarage de Wolvenhoek in ‘s-Hertogenbosch krijgt straks misschien extra dak met een weide van echt gras. De winnaars van de idee‘nprijsvraag van het Bosch Architectuur Initiatief (BAI) willen een extra laag op de parkeergarage zetten met een weide die plaats biedt aan een cafŽ-restaurant en wisselend een stadscamping, openluchttheater, kunstmarkt of beeldentuin. Als de gemeente tevreden is, kan het echt worden uitgevoerd. Brabants Dagblad
 • De Paleisbrug krijgt een directe verbinding met de nieuw te bouwen bioscoop in het Paleiskwartier in ‘s-Hertogenbosch. Exploitant Kinepolis uit Belgi‘ en de BV Paleiskwartier hebben de contracten ondertekend en zijn de plannen aan het uitwerken. Brabants Dagblad
 • De Belgische bioscoopketen Kinepolis is in onderhandeling met de gemeente ‘s-Hertogenbosch over de bouw van een nieuwe bioscoop. Die zou in het Paleiskwartier moeten komen. Volgens een woordvoerster is de overeenkomst voor de bouw al getekend. ‘Maar het is helemaal niet zeker of het nog doorgaat’. ‘We wachten nu of we een bouwvergunning krijgen’, zo laat ze weten. Omroep Brabant
 • Tilburg heeft de formele verkoop van voormalig theater Midi opnieuw uitgesteld. Er is weer een lekkage opgetreden en de nieuwe eigenaars vrezen beperkingen qua geluid door een woonfunctie van belendende gebouwen. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • De gemeente Bergeijk legt eenmalig 2 ton bij voor de aankoop van de voormalige weverij De Ploeg door het Bergeijkse bedrijf Bruns. Bij de provincie ligt een voorstel om de verkoop eveneens met 2,5 miljoen euro te steunen. De 2 ton van de gemeente gaat naar het opknappen van het park bij De Ploeg. Eindhovens Dagblad
 • Het gemeentebestuur van Boekel vindt het tijd worden om de kunstwerken in Boekel eens te laten inventariseren. Het bedrijf Klooster & Beeld uit Bergeijk moet daartoe een logboek gaan opstellen.
 • Pas daarna kan het college bekijken hoeveel geld er moet worden uitgetrokken om het kunstbezit in stand te houden. Brabants Dagblad
 • Gemeenteraad van Deurne is unaniem in besluit aangaande een krediet van 150.000 euro voor een interne verbouwing van het nieuwe Cultuurcentrum. Eindhovens Dagblad
 • Laarbeek trekt structureel veel te weinig geld uit voor het Openluchttheater Mariahout. Dat vindt het bestuur van het openluchttheater. Volgens de nieuwe subsidieregels van de gemeente heeft het theater vanaf volgend jaar recht op jaarlijks 4.592 euro subsidie, het bestuur zelf vindt 10.000 euro een ‘passend bedrag’ . Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Oisterwijk heeft de Lakfabriek op het terrein van de Leerfabriek KVL voor 710.000 euro verkocht aan de combinatie Boei/Nico de Bont. In het voormalige fabriekspand komen 25 woningen, zowel studio’s als appartementen en grondgebonden woningen op de hoeken van het gebouw. Brabants Dagblad
 • Het Cuypersgenootschap hoopt dat er net als in Standdaarbuiten een goede oplossing voor de Stephanuskerk in Moerdijk wordt gevonden en het ‘bijzondere dorpshart’ voor de toekomst behouden blijft. Uit een onderzoek is gebleken dat herbestemming van de kerk weliswaar moeilijk is, maar niet onmogelijk. BN – De Stem
 • De drie basisscholen in Fijnaart krijgen het vanaf het komende schooljaar muziekles van de orkesten Oranjevaan en De Unie. Volgens RenŽ Sprenkels, voorzitter van laatstgenoemde, gaat het om een tweejaarlijkse proef. Voor het project wordt 50.000 euro uitgetrokken. Het geld is geschonken door het Oranje Fonds. BN – De Stem
 • Het college van B en W van Oosterhout stelt 15.000 euro beschikbaar voor herstelwerkzaamheden aan de schoorsteen van voormalige wasserij Juliana. BN – De Stem
 • Nicolette Bartelink neemt afscheid als directeur van Museum Jan Cunen. Het directieduo dat haar opvolgt bestaat uit Nurnaz Deniz, eindverantwoordelijk directeur en artistiek directeur Karin van Lieverloo. De gemeenteraad stemt in met de verzelfstandiging van Jan Cunen. Dat gaat in per 1 januari 2016. Brabants Dagblad
 • Het bestuur van museum Jan Cunen in Oss is nog altijd voorstander van een professionele horecavoorziening in het museum. Maar alleen als de risico’s voor museum en gemeente ‘beheersbaar en aanvaardbaar’ zijn. De partijen in de raad zijn huiverig. Blijkt een professioneel gerund cafŽ toch niet haalbaar, dan ligt plan B klaar: een kleinschalige museumcafŽ, gerund door vrijwilligers, waar streekproducten van een lokale cateraar worden verkocht. Brabants Dagblad
 • Het plan van cultuureducatiecentrum Muzelinck en D66 om vakdocenten naar scholen in de gemeente Oss te sturen om muziekles te geven, is van de baan. De Osse politiek wil er geen geld in steken. Brabants Dagblad
 • De Pauluskerk in Someren is volgens het bestuur van de Franciscusparochie ‘de ideale plek’ voor een nieuw gemeenschapshuis De Weijers. ‘Dat is een functie die bij het kerkgebouw past. De gemeente Someren onderzoekt momenteel of het gemeenschapshuis kan verhuizen naar het nabijgelegen godshuis. Eindhovens Dagblad
 • Wethouder Jan Goijaarts van de gemeente Veghel heeft het eerste Veghelse monumentenschildje geplaatst op de gevel van het monument aan de Hoogstraat 18 in Veghel. Met de plaatsing van de monumentenschildjes gaat een wens van de plaatselijke heemkundekringen Erthepe en Vehchele in vervulling. Brabants Dagblad
 • De beoogde locatie voor een hal voor acht Waalwijkse toneel- en musicalclubs aan de Kloosterheulweg, bleek minder gunstig dan gedacht. De gemeente Waalwijk geeft hier geen steun voor. Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • Hoe ziet de cultuursector er over een of twee generaties uit? Hoe genieten we dan van kunst en cultuur, wat wordt er gemaakt en hoe wordt dat beleefd? Op 29 juni kwam het leerprogramma Leiderschap in Cultuur samen om hierover na te denken. Leiderschap in Cultuur
 • De digitale revolutie verandert de manier van werken en consumeren op ingrijpende wijze. Reden voor Creative Europe Desk Nederland / Dutch Culture en de vertegenwoordiging van de Europese Commissie om op 18 september a.s. een bijeenkomst te organiseren onder de titel Europadag – The Digital Revolution. In Pakhuis De Zwijger in Amsterdam wordt onderzocht en besproken wat de impact is van de digitale revolutie op de culturele en audiovisuele sector. Er is een afwisselend programma van keynotes, paneldiscussies en praktijkcases. DutchCulture.nl
 • Als creatieven zo slim zijn in het bedenken van creatieve idee‘n, waarom zetten ze die slimheid dan niet in voor hun eigen bedrijfsvoering? Roel Stavorinus over het overtuigen van opdrachtgevers van de waarde van creativiteit en over nieuwe verdienmodellen. BNO
 • Opdrachtgevers vragen vaker om energieneutrale gebouwen. Steeds meer architecten pakken deze vraag op door energieneutraal te ontwerpen. Het ontwerp van een gebouw is van groot belang om in 2020 energieneutrale gebouwen te realiseren. In 2020 een wettelijke vereiste. Om dit doel te bereiken kan het tempo wel omhoog volgens partijen in de bouw. Dit blijkt uit onderzoek van de BNA en de Monitor bouwketen. BNA
 • Een prijs winnen is voor jonge ontwerpers een droom die in vervulling gaat en voor gevestigde designers de kroon op hun werk. Maar wat levert het eigenlijk op, zo’n award op je CV? FashionUnited.nl vraagt het de winnaars. In aflevering 6: Anneloes van Osselaer. In 2008 werd ze verkozen tot het talent van het jaar tijdens Lichting, een selectie van de beste afstuderende modestudenten. De prijs: een geldbedrag van 10.000 euro en de mogelijkheid mee te werken aan de show van G-star tijdens New York Fashion Week. Fashion United
 • Innovatie, ambacht en duurzaamheid zijn de speerpunten dit jaar voor het MOAM Collective. Het TextielMuseum heeft deelgenomen aan dit project vanwege de verantwoordelijkheid rondom de ontwikkeling van textieltalent: Het museum stelt jonge mensen graag in de gelegenheid om kennis te maken met het textiele vakmanschap. Tilburg.com
 • Er ontstond ophef onder fotografen over het contract dat ze moesten tekenen als ze een concert van de Foo Fighters willen fotograferen: alle foto’s voorleggen aan het management, de band kan auteursrecht op de foto’s doen gelden. Opmerkelijk die ophef, want dergelijke contracten duiken al een jaar of 25 op en worden zelden of nooit ge‘ffectueerd. Fotograaf Reyer Boxem over dergelijke contracten. PhotoQ.nl
 • ARTNEWS stelde een top 200 samen van verzamelaars van beeldende kunst van het jaar 2015. ARTNEWS
 • Uitgever Veen Media heeft besloten het kunsttijdschrift Kunstbeeld op te heffen, vanwege ‘teruglopende verkoopaantallen en een tegenvallende cross-mediale doorontwikkeling van het merk’. Na 39 jaar komt er een einde aan een titel die een poging deed hedendaagse kunst voor een breder publiek begrijpelijk te maken. Metropolis M
 • Beperkte doorstart van uitgeverij Lecturis in Eindhoven. 12 van de 31 personeelsleden van Lecturis kunnen overstappen naar 2 nieuwe bedrijven die na het faillissement van de Eindhovense uitgeverij en drukkerij zijn ontstaan. Wilco Art Books uit Amersfoort neemt het drukkerijgedeelte over. De uitgeefactiviteiten van Lecturis maken een doorstart onder dezelfde naam. Eindhovens Dagblad, Eindhovens Dagblad
 • Nu het Amsterdamse filmproductiebedrijf PostPanic een deal heeft gesloten met het grote Warner Bros, zijn er plannen voor meer filmprojecten. Inmiddels staan er zes in de steigers. Het Parool
 • Het downloaden is voorzichtig op zijn retour. Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking streamt films en tv-programma’s. Een jaar geleden was dat nog minder dan de helft. Deze resultaten en meer staan in de jaarlijkse Samsung Technologiebarometer. Samsungpers.nl
 • Dimitri Mader, de oprichter van de piratensite Wawa-Mania, moet miljoenen betalen aan grote filmmaatschappijen als Disney Enterprises, Twentieth Century Fox Film en Universal City Studios, heeft de rechter bepaald. Entertainment Business
 • Bij de traditionele opening van het boekenseizoen, blijven dit jaar opvallend veel uitgevers weg.
 • Sinds 2007 wordt op Manuscripta de aftrap gegeven door auteurs die over hun te nieuwe boek vertellen en uitgevers die hun nog te verschijnen titels presenteren. Het is een evenement dat jaarlijks door de CPNB, de Stichting voor het propaganderen van het boek, wordt georganiseerd. NRC, tzum.info
 • De po‘ziebus komt op 22 juli naar de Spoorzone in Tilburg. Tussen 15.00 en 18.00 uur kunnen volwassenen en kinderen op verschillende manieren kennis maken met po‘zie. Brabants Dagblad
 • Boekhandel Livius de Zevensprong aan de Nieuwlandstraat in Tilburg is open. Pretwerk.nl
 • De MuseumMonitor bestaat sinds 2002 en geeft musea inzicht in het bezoekersprofiel en de sterke kanten van het museum. Sinds het startjaar hebben vele tientallen musea met behulp van de MuseumMonitor hun bezoekers in kaart gebracht. Vanaf dit jaar bundelen TNS Nipo en NBTC Holland Marketing de krachten en gaat de MuseumMonitor verder onder de vlag van NBTC-NIPO Research. Pretwerk.nl, TNS-Nipo
 • Veel musea slagen er niet in om bezoekers online te informeren, en al helemaal niet om te inspireren het museum te bezoeken. Dat blijkt uit onderzoek van Museumkwartier.nl, die de websites van 980 musea onderzocht. Pretwerk.nl
 • Breda staat op de tweede plek, na Loon op Zand, van ‘meest positief besproken gemeenten van Nederland op sociale media’. En wat blijkt? Enthousiaste reacties op concerten van poppodium Mezz leveren een belangrijke bijdrage, samen met Dancetour en carnaval. Dat blijkt uit onderzoek van de social media analysetool Coosto op sociale media netwerksites in het eerste half jaar van 2015. Vooral het aanstaande concert van MainStreet blijkt opvallend populair op social media. Online marketing medewerker Lenny Boschman van Mezz: ‘We vinden het belangrijk om de interactie op te zoeken met onze bezoekers en ge•nteresseerden. Het is natuurlijk hartstikke leuk om online over muziek te kletsen.’ 3voor12.vpro.nl
 • Calimeromarketing is een speciale marketingfilosofie voor ondernemers. Tijdens een masterclass op 24 september helpt Karen Romme, bedenker van deze methode, om de marketingmethode succesvol in een bedrijf in te zetten. De masterclass is bedoeld voor ondernemers in de Brabantse vrijetijdssector (festivals en events, shopping, cultuur, erfgoed en kunst, attracties, natuur en outdoor, recreatie en ontspanning, sport, horeca, verblijf). ConnectBrabant.nl

financiering

 • Sinds 2013 stimuleert de Bijdrage Samenwerking Musea innovatieve samenwerkingen tussen musea. Het Mondriaan Fonds vroeg adviesbureau Berenschot een tussenbalans op te maken en de eerste resultaten van deze tijdelijke regeling in kaart te brengen. Berenschot concludeert nu dat musea de regeling waarderen om de toegankelijkheid, de brede scope en het bestrijken van relevante thema’s. Een ruime meerderheid van de musea verwacht bovendien dat de samenwerking zal leiden tot structurele partnerschappen. Enkele conclusies: de meeste Nederlandse regio’s zijn redelijk vertegenwoordigd in de gehonoreerde projecten, met een uitschieter naar de Randstad. Opvallend is dat het aantal interregionale initiatieven relatief groot is. Verder werken musea met een keur aan partners samen. Er is sprake van samenwerking tussen musea onderling (vierenvijftig procent), partnerschappen met onderwijsinstellingen (achttien procent), maar ook met bedrijven (vijftien procent). Mondriaanfonds
 • In opdracht van het Mondriaan Fonds voerde onderzoeksbureau Urban Paradoxes een evaluatie uit van de regeling Bijdrage Opdrachtgeverschap. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de regeling extra middelen genereert voor de beeldende kunst. De uitkomsten worden op 27 augustus ’s middags gepresenteerd met een bijeenkomst voor (potenti‘le) opdrachtgevers en kunstenaars bij DordtYart in Dordrecht. Mondriaanfonds
 • Op 27 mei jl. organiseerde het Mondriaan Fonds in samenwerking met Paradiso en Cultuur-Ondernemen een netwerkbijeenkomst voor kunstenaars die de afgelopen jaren een Startstipendium/Werkbijdrage Jong Talent hebben ontvangen. De bijeenkomst werd bezocht door 65 startende kunstenaars. De aftrap werd gegeven door beeldend kunstenaar Renzo Martens met een toespraak over de positie van kunst. Tijdens de rondetafelgesprekken die hierop volgden werd ingegaan op thema’s die voor startende kunstenaars van belang zijn, zoals urgentie, samenwerking, zichtbaarheid voor het publiek, profilering en internationalisering. Mondriaanfonds
 • Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Aanvragen die bij het fonds binnenkomen worden voorgelegd aan deskundige externe adviseurs, die deze beoordelen en het bestuur adviseren. Kwaliteit is het leidend criterium bij de beoordeling.
 • Voor het beoordelen van deze aanvragen zoekt het fonds per 1 januari 2016 nieuwe leden voor zijn poule: beeldend kunstenaars, beschouwers, curatoren (al dan niet freelance) en andere bemiddelaars, wetenschappers of verzamelaars op het gebied van de beeldende kunst en/of erfgoed en vertegenwoordigers van musea en andere instellingen op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed. Daarnaast wordt expertise gezocht op het gebied van publieksbegeleiding, collectiebeleid musea voor moderne kunst en communicatie. Deadline 18 september. Mondriaanfonds
 • Sinds het begin van dit jaar biedt het Mondriaan Fonds weer mogelijkheden voor een bijdrage aan de productie van bijzondere publicaties van en over levende beeldend kunstenaars. Voor de eerste aanvraagronde werden 38 plannen ingediend, 14 daarvan werden gehonoreerd. Veel aanvragen betroffen een monografie en het viel op dat er nog weinig aanvragen voor werkelijk technisch innovatieve publicaties zijn ingediend. De eerstvolgende deadline voor het aanvragen van een Bijdrage Publicaties is 23 oktober 2015. Mondriaanfonds
 • Onlangs zijn twee aanvragen gehonoreerd voor een Werkbijdrage Jong Talent plus Opdrachtgever en een Werkbijdrage Bewezen Talent plus Opdrachtgever. Instellingen en andere opdrachtgevers kunnen binnen deze regeling een aanvraag doen voor een langdurige samenwerking met een startende of ervaren kunstenaar. Dit keer werden plannen van twee presentatie-instellingen voor beeldende kunst gehonoreerd. Startend kunstenaar Ingmar Kšnig wordt een jaar lang door Nest uit Den Haag ‘geadopteerd’ en begeleid naar de uiteindelijke presentatie van nieuw werk. Fotodok start met de ervaren kunstenaar en fotografiecurator Sara Blokland een onderzoeksproject getiteld Srefidensi. De eerstvolgende deadline voor de aanvraagronde voor de Werkbijdrage Jong Talent plus Opdrachtgever en de Werkbijdrage Bewezen Talent plus Opdrachtgever is 4 september 2015. Mondriaanfonds
 • Voor de restauratie en uitbreiding van Museum De Lakenhal werden aan de achterzijde van het museum een rij van vier, vroeg 20ste-eeuwse woonhuizen gesloopt. Om een laatste eerbetoon te brengen aan deze panden vroeg De Lakenhal kunstenaar Marjan Teeuwen een installatie te maken.
 • Teeuwen werkte van maart tot begin april aan de installatie. De vier panden werden gestript en tussenmuren werden gesloopt zodat ŽŽn monumentale ruimte ontstond. Vervolgens liet Teeuwen op basis van een zorgvuldig uitgewerkt plan vloeren scheef zetten, verzakken of loodrecht naar beneden vallen, om zo weer wand te worden. Het sloopmateriaal werd verzaagd en hergebruikt om een nieuw sculptuur op te bouwen. Het Mondriaan Fonds droeg bij aan de realisatie van het werk middels een Bijdrage Opdrachtgeverschap. Mondriaanfonds
 • De Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen van het Mondriaanfonds is bestemd voor presentatie-instellingen met programma’s die bijdragen aan de ontwikkeling van of de discussie over hedendaagse beeldende kunst. De bijdrage kan worden aangevraagd voor een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten gericht op presentatie, experiment, opinie en debat, zoals tentoonstellingen, discussiebijeenkomsten en lezingen. Het gaat om programma’s die op een aansprekende manier vorm en inhoud geven aan relevante ontwikkelingen op het gebied van de hedendaagse beeldende kunst. Doel is deze instellingen te stimuleren hedendaagse beeldende kunst op een inspirerende manier aan het publiek te tonen en de relatie met de burger te versterken. Deadline 4 september 2015. Mondriaanfonds
 • De nieuwe stimuleringsmaatregel filmproductie in Nederland (Netherlands Film Production Incentive) heeft in het eerste jaar een substanti‘le impuls gegeven aan de productieactiviteit in de Nederlandse filmindustrie. Sinds de start in juni 2014 zijn 92 filmprojecten ondersteund, waarvan 71 speelfilms, 19 documentaires en 2 animatiefilms, voor een totaalbedrag van ruim 22,3 miljoen euro. Het totale productiebudget, dat in Nederland zal worden besteed voor deze projecten, bedraagt ruim 108 miljoen euro. Inmiddels hebben 14 filmproducties hun premire beleefd, zijn er 48 momenteel in productie en verkeren 30 projecten in het laatste stadium van financiering. Filmfonds
 • Het Norwegian Film Institute (NFI) heeft per 1 juli de culturele voorwaarden aangepast. Hierdoor krijgen aanvragen voor majoritair Nederlandse coproducties met Noorwegen bij het Noors Film Instituut een betere kans van slagen. Nederlandse documentaireproducenten hebben nu eenvoudiger toegang tot een Noorse bijdrage in het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Nederlands Filmfonds en het Norwegian Film Institute (NFI) voor de coproductie van documentaires tussen beide landen. Filmfonds
 • Het Mediafonds is volop bezig met voorbereidingen voor 2016. De regelingen met bijbehorende budgetten worden in meerderheid in september vastgesteld en bekendgemaakt. In verband met de aangekondigde be‘indiging van de financiering van het fonds per 1 januari 2017 wordt er gesproken met het ministerie van OCW, de NPO en met andere fondsen. Na de zomer wil het Mediafonds meer duidelijkheid kunnen geven over het te volgen beleid in 2016 en de overgang naar 2017. Mediafonds
 • Het budget dat het Mediafonds voor 2015 beschikbaar heeft voor de productie van jeugdprogramma’s en kunstdocumentaire is volledig besteed; het budget voor de productie van algemeen drama is nagenoeg uitgeput. Het is mogelijk dat in de vergadering van 14 december 2015 een of meer projecten alsnog kunnen worden gesubsidieerd door vrijval van budget, bijvoorbeeld omdat andere projecten geen doorgang vonden. Mediafonds
 • Het internationale coproductiefonds HBF + Europa heeft de resultaten van de eerste selectieronde bekend gemaakt. Het fonds reikt 220.000 euro uit aan vier filmprojecten uit de Oekraìne, Colombia, Iran en Thaliland. De projecten worden geproduceerd in samenwerking met producenten uit Duitsland, Frankrijk en Nederland. Het fonds ontvangt steun uit het Creative Europe – MEDIA programma. IFFR
 • In de tweede subsidieronde van 2015, de aanvraagronde voor de zogeheten ‘starters’, is door het Nederlands Letterenfonds (vooralsnog) in totaal € 240.000 verleend aan 21 auteurs voor 21 literaire projecten. De verleende bedragen vari‘ren in deze ronde per project van € 10.000 tot € 20.000. Projectsubsidies voor publicaties (voorheen: werkbeurzen voor auteurs) worden door het Nederlands Letterenfonds toegekend als investering in de totstandkoming van literair Nederlands- en Friestalig werk dat bij een professionele uitgever in een redelijke oplage wordt uitgegeven en dat in de reguliere boekhandel verkrijgbaar is. Letterenfonds
 • De derde lichting geselecteerde debutanten is bekend. Het Nederlands Letterenfonds investeert in acht talentvolle schrijvers die onlangs zijn gedebuteerd. Met ondersteuning van een beurs kunnen deze debutanten aan een tweede literair boek werken. De acht talenten werden geselecteerd uit een groep van 26 auteurs in alle literaire genres. Letterenfonds
 • De Europese Literatuurprijs 2015 gaat naar Een handvol sneeuw van Jenny Erpenbeck, in de vertaling van Elly Schippers. Dit werd bekendgemaakt in het radioprogramma Opium op 4 door juryvoorzitter Margot Dijkgraaf. De prijs bekroont zowel auteur als vertaler van het winnende boek, de schrijver ontvangt € 10.000 en de vertaler € 5.000. Letterenfonds
 • De winnaars van de Talentbeurzen 2015 zijn bekendgemaakt. De Nederlandse beurzen worden mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds en gaan naar Heleen Oomen (Spaans) en Jeske van der Velden (Engels). De Vlaamse beurs gaat naar Dieter de Wilde (Engels) en wordt aangeboden door de Orde van den Prince. De beurzen worden toegekend aan de meest talentvolle studenten literair vertalen van de Universiteit Utrecht en de KU Leuven. Letterenfonds
 • De eerstvolgende deadline voor de regeling Literaire projecten en manifestaties van het Letterenfonds is 31 augustus. Het Letterenfonds wil het Nederlands literaire klimaat bevorderen door het verlenen van subsidies op grond van deze regeling. Het gaat daarbij om subsidie aan literaire projecten en manifestaties of festivals die gericht zijn op vergroting van het publiek voor de Nederlandstalige literatuur. Ook projecten en manifestaties waarbij sprake is van een wisselwerking tussen Nederlandse en internationale literatuur vallen binnen het bereik van de regeling. Letterenfonds
 • Het Nederlands Letterenfonds en het Fonds Podiumkunsten gaan gezamenlijk een regeling ontwikkelen voor de totstandkoming van nieuwe theaterteksten. Het doel is de kwaliteit, diversiteit en ontwikkeling van het Nederlands theaterrepertoire verder te stimuleren. Met een nieuwe gezamenlijke regeling kunnen zowel auteurs als opdrachtgevers ondersteund worden. De nieuwe regeling zal in 2017 ingaan. Fonds Podiumkunsten
 • Binnen de compositieregelingen die het Fonds Podiumkunsten heeft zijn een aantal veranderingen doorgevoerd. Het betreft de regelingen : werkbijdrage muziekauteur ; opdracht compositie of libretto ; reeks opdrachten compositie en libretto. Kwink Groep heeft een evaluatie gedaan op deze regelingen, waarbij ook de NAPK betrokken is geweest. De veranderingen hebben tot doel de verbinding tussen muziekauteurs en de rest van de spelers in de podiumkunsten robuuster te maken. De regelingen geven meer ruimte. Aan de ene kant zet het Fonds de eerder ingezette lijn door waarin het opdrachtgevers stimuleert om nieuwe muziek en muziektheater te laten maken. Opdrachtgevers die een grote rol spelen in de hedendaagse muziek, krijgen meer vrijheid bij het verstrekken van opdrachten. Tegelijkertijd wil het Fonds individuele muziekauteurs de ruimte bieden om hun praktijk artistiek te verdiepen. NAPK
 • De regeling voor nieuwe makers van het Fonds Podiumkunsten biedt vanaf 1 juli meer ruimte om een productie in de grote zaal te maken. In de bestaande regeling wordt het subsidiebedrag voor voorstellingen in de grote zaal verhoogd, om zo als nieuwe maker de stap naar de grote zaal te zetten zonder al te grote financi‘le risico’s. Daarnaast is er tot 2017 een aparte subsidie voor nieuwe makers voor het hernemen van grotezaalproducties. De uiterste indiendatum voor een aanvraag in het kader van de regeling Subsidie Nieuwe Makers van het Fonds Podiumkunsten iis 19 augustus. Deze regeling is bedoeld voor beginnende talentvolle makers om zich in een langer lopend traject (maximaal twee jaar) te ontwikkelen, in samenwerking met gezelschappen, podia en festivals. Fonds Podiumkunsten
 • De uiterste indiendatum voor een aanvraag in het kader van de regeling Subsidies Doorstroom Nieuwe Maker (reprise grote zaal) van het Fonds Podiumkunsten is 19 augustus. Subsidies worden verstrekt om bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe makers en daarmee aan de kwaliteit en diversiteit in de podiumkunsten in Nederland. Het Fonds wil nieuwe makers de kans geven om zich als maker te presenteren in het grote zalencircuit. Fonds Podiumkunsten
 • In augustus organiseert het Fonds voor Cultuurparticipatie spreekuren van Kunstparticipatie, Ouderenparticipatie en Immaterieel Erfgoed. Tijdens een spreekuur is er de gelegenheid een project persoonlijk voor te leggen aan het Fonds. De medewerkers kunnen dan adviseren over de aspecten waar nog op gelet dient te worden, en zij kunnen aangeven of het project past binnen de regeling en kansrijk is voor subsidie. Tot 15 september 2015 kunnen er aanvragen worden ingediend voor projecten op het gebied van Immaterieel Erfgoed, Kunstparticipatie en Ouderenparticipatie. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • ‘Samen met kunstenaars en cultureel ondernemers maakt Tilburg voor Cultuur projecten en events in en om Tilburg mogelijk. Samen werken aan een bruisende stad. Dat is ons doel.’ Bestuursvoorzitter Jan Gevers over crowdfundingsplatform Tilburg voor Cultuur. Tilburg voor Cultuur
 • Crowdfunding is meer dan geld alleen. Bkkc – medewerker Luc Begas adviseert en begeleidt makers en organisaties die willen crowdfunden. Hij schreef een opiniestuk in het Brabants Dagblad van 4 juli 2015 naar aanleiding van negatieve geluiden over crowdfunding; hij heeft aandacht voor de positieve kanten van crowdfunding, o.m. de relatie van maker met zijn publiek. bkkc
 • De Europese Commissie heeft de resultaten bekend gemaakt van de Creative Europe/MEDIA oproep Audience Development (EACEA 05/2015, deadline 26 maart 2015). Met deze oproep wil de Europese Unie de interesse in en toegang tot Europese audiovisuele werken bevorderen, met name door promotie, events, filmwijsheid en festivals. EŽn van de twaalf gehonoreerde projecten is ‘Wrap!’ van Stichting Cinekid. Cinekid ontvangt hiervoor 189.164 euro.Samen met een aantal andere Europese landen koopt Cinekid de educatieve rechten van een selectie films aan. Het zijn films die zich onderscheiden door hun kwaliteit, cinematografie, vertelwijze en thematiek. Media Desk Nederland

kunst in de openbare ruimte

 • Op 10 juli wordt in natuurpark De Vest in Waspik het kunstwerk ‘Ode aan de zandrug’ van Sannah Belzer onthuld. Het kunstwerk is onderdeel van een kunstroute langs het Halvezolenpad. De kunstroute bevat fysieke Žn digitale kunst, en is vanaf 10 juli te downloaden via de fiets- en wandelrouteapp brabant vertelt. Het kunstwerk en de Halvezolenroute komen voort uit de gezamenlijke kunstvisie van de gemeenten Geertruidenberg, Heusden en Waalwijk. bkkc
 • De Tweede Maasvlakte is een bijzondere plek. Het is nieuw land, maar tegelijkertijd dwaalt de oertijd er rond in de vorm van fossielen, uit de diepte van de zee opgezogen. De wind doet zijn werk en dirigeert de duinen telkens in andere configuraties, nieuwe natuur ontstaat en verzacht de tekenen van menselijke interventie. In deze context staat het indrukwekkende kunstwerk ‘Zandwacht’. De Architect
 • Fonteinbeeld in Waalwijk krijgt wellicht een permanente plaats. Brabants Dagblad

cultuurnieuws per discipline

algemeen

 • Het nieuwe nummer van de Helling, tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks, gaat over politieke kunst. Erica Meijers, hoofdredacteur, stelt dat door vragen te stellen en nieuwe perspectieven te geven op het alledaagse leven, politieke kunstenaars een bijdrage leveren, waar de samenleving meer aan heeft dan aan een kunstsector die internationaal aan de top staat, maar in de eigen samenleving betekenisloos is geworden. Joop.nl

architectuur en vormgeving

 • Het museum in de Biesbosch is heropend als het Biesbosch MuseumEiland en het mooie is: het gebouw is een afwisseling tussen natuur en maakbaarheid, net als de omgeving. Maar waarom verstopte de architect het oude gebouw onder gras, vraagt Bob Witman zich af. De Volkskrant
 • Blauwhoed gaat het voormalige PNEM-terrein in Bergen op Zoom herontwikkelen. Op de voormalige fabriekslocatie in de historische binnenstad komen 62 woningen. Deze zullen in co-creatie met de toekomstige bewoners worden vormgegeven. Architectenweb
 • De Nederlandse startup Sustainer Homes bouwt zeecontainers om tot zelfvoorzienende woningen. Een Sustainer wekt voldoende stroom op en vangt voldoende regenwater op om in het Nederlandse klimaat comfortabel off-grid te kunnen wonen. Ook een rioolaansluiting is overbodig. De Architect
 • De stichting Thinking City onderzoekt de kwaliteiten van de stad, met als doel tot nieuwe benaderingswijzen te komen waar de stad van kan profiteren. Vorig jaar stond de eerste editie in het teken van ‘The Dynamics of making Amsterdam’, dit jaar is het thema Beyond Resilience. De Architect
 • Nog altijd wordt glas-in-lood in huizen gebruikt als versiering of anti-inkijkobject. Het materiaal leent zich er uitstekend voor om gebruikt te worden voor het omzetten van zonlicht in elektriciteit De kleurrijke schilderijen van Piet Mondriaan zijn de inspiratiebron geweest voor zonne-energieonderzoekers van de UU. Zij ontwikkelden ‘glas-in-lood’-panelen die elektriciteit kunnen opwekken. Architectenweb
 • Viktor & Rolf weten altijd te verrassen als ze hun collecties presenteren. Tijdens de Paris Fashion Week kreeg het ontwerpersduo het voor elkaar schilderijen van de muur te trekken om ze vervolgens te vervormen tot ware modekunstwerken. Dezeen

beeldende kunst

 • Zes componisten en geluidskunstenaars zijn door de National Gallery in Londen gevraagd composities te maken bij schilderijen uit de collectie. Het combineren van beeld en geluid heeft al een lange geschiedenis. The Conversation
 • Wat betekenen Vincent van Goghs idee‘n en inzichten nog voor hedendaagse kunstenaars? Drie‘ntwintig kunstenaars kregen elk ŽŽn van de ruim 800 brieven die Van Gogh geschreven heeft en gebruikten deze als uitgangspunt voor hun werk. De inrichting maakt de expositie tot een soort zoektocht. 8weekly
 • De welvaartsstaat is een abstract begrip. Maar ook een heel concreet. Politiek, maar ook bureaucratisch. En wat heeft het met kunst te maken? In het M HKA in Antwerpen laten kunstenaars zien hoezeer de welvaartsstaat een begrip uit een ver verleden lijkt. De Welvaartsstaat presenteert nieuw en bestaand werk van acht kunstenaars van verschillende generaties. De Volkskrant
 • Alleen rondstruinen is tijdens de tentoonstelling Do it van de Kunsthal Rotterdam onmogelijk. De vijftig kunstwerken zijn allen zelf uit te voeren en elke interpretatie is anders. Bij elk van de kunstwerken ligt een instructieboekje. Geen enkele uitvoering is identiek, want iedereen heeft een eigen kijk op de opdracht. Het oorspronkelijke idee is afkomstig van curator Hans Ulrich Obrist. Kunsthal,Metropolis M

film / av

 • Tijdens het filmfestival in Karlovy Vary werden op 5 juli de tien genomineerde films bekend gemaakt die meedingen naar de LUX prijs van het Europees Parlement. Het doel van de LUX prijs is om Europese film te steunen en de sociale en culturele waarden ervan te benadrukken. Media Desk Nederland
 • Rotterdam wordt de volgende stad waar een liefdesverklaring op film aan wordt gewijd. De havenstad is de vierde in de reeks Cities of Love-films, gewijd aan wereldsteden zoals Parijs, New York en Rio de Janeiro. NU.nl
 • Bijna de complete lichtinstallatie voor de opnames van de film ‘Of ik gek ben’ is gestolen. De film is het regiedebuut van acteur Frank Lammers. De opnames worden momenteel gemaakt op het Vredesplein in Eindhoven. Daar stond ook de vrachtwagen geparkeerd waaruit voor 50.000 euro aan apparatuur is gestolen. Omroep Brabant
 • De documentaire Dior and I, over de eerste acht weken van ontwerper Raf Simons bij Dior, wordt geprezen om haar eerlijkheid. Vier voorwaarden om een oprechte film te maken over een modehuis. De Volkskrant, De Volkskrant

letteren

 • De Taalunie organiseert van 10 tot en met 17 oktober 2015 de Week van het Nederlands. Met dit initiatief wil de Taalunie aandacht vragen voor de meerwaarde van het Nederlands. Taal biedt kansen op sociaal, cultureel en bedrijfseconomisch vlak. Het motto van de eerste editie is ‘Iedereen aan het woord’. De Week van het Nederlands biedt een platform om de activiteiten van verschillende organisaties in Vlaanderen en Nederland te bundelen en zichtbaar te maken. Week van het Nederlands
 • Eerst was er het tijdschrift Raster en toen dit in 2008 ter ziele ging, was er drie jaar later Terras. Juist, een anagram van Raster. Maar meer dan alleen een anagram is Terras een voortzetting van dat eens zo befaamde tijdschrift. Ook de redactie van Terras streeft ernaar een podium te zijn voor internationale literatuur en kunst. Het thema van nr. 08 is Door de nacht. Literair Nederland
 • De literaire landkaart ‘The Google Maps Book Mash-Up’, is een literaire landkaart van de Britse literatuurblog lovereading.co.uk. De opzet van de kaart is simpel. Romans moeten worden gekoppeld aan locaties. Het resultaat is een zeer literair verantwoorde, en steeds verder uitdijende, wereldbol vol wereldliteratuur . Voorlopig wordt de Nederlandse, en ook de Vlaamse literatuur, door geen enkele roman op de kaart vertegenwoordigd. NRC
 • Uit 417 ingezonden titels koos de jury van de ECI Literatuurprijs een longlist van 25 titels. De ECI Literatuurprijs (voorheen de AKO Literatuurprijs) wordt jaarlijks uitgereikt door een jury van beroepsrecensenten uit Nederland en Vlaanderen. De jury bestaat dit jaar uit AndrŽe van Es, Wim Brands, Karl van den Broeck, Sofie Gielis, Danielle Serdijn en Joost de Vries. 25 september wordt de shortlist bekendgemaakt. Literatuurplein, De Volkskrant
 • A most wanted man, De Surprise, Gone Girl, Loin des hommes, Still Alice en Wild zijn genomineerd voor de Parel, de publieksprijs voor de beste boekverfilming. De hele maand juli kan via besteboekverfilming.nl gestemd worden op een van deze films of een boekverfilming naar keuze. CPNB

theater en dans

 • De Nederlandse Dansdagen en de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) presenteren maken de genomineerden voor de Zwanen, de VSCD-dansprijzen, bekend. VSCD
 • Choreografen Arno Schuitemaker, Amos Ben-Tal en Lo•c Perela zijn de drie genomineerden voor de Prijs van de Nederlandse Dansdagen Maastricht 2015. Deze landelijke prijs van € 12.000,-, beschikbaar gesteld door de gemeente Maastricht, wordt jaarlijks uitgereikt aan een bijzondere en talentvolle choreograaf, die al een aantal in het oog springende choreografie‘n heeft gerealiseerd, maar nog geen structurele subsidie ontvangt. VSCD

kunst in de openbare ruimte

 • Vanaf medio juli hangen er veertig vlaggen op de gemeentegrens, het gaat om een kunstwerk van de Tilburgse kunstenares Sigrid Calon in het kader van het tweejarig kunstproject ‘Do It With Others’ van Stichting Incubate. De vlaggen blijven ruim 3 weken hangen en zijn te bezichtigen via een fietsroute. Brabants Dagblad
 • Drie kunstenaars zijn geselecteerd om een ontwerp te maken voor een kunstwerk op de plek van het omstreden geluidsscherm aan de Halsterseweg in Bergen op Zoom: Martin en Inge Riebeek uit Breda, Gabriel Lester uit Amsterdam en het Gentse collectief Gijs van Vaerenbergh. Stichting Kunst in de Openbare Ruimte (KidOR) is bezig met dit project. BN – De Stem
 • Tot en met 6 september kunnen bezoekers Amsterdam bewonderen vanaf een unieke plek: het dak van de Oude Kerk in Amsterdam. De Japanse kunstenaar Taturo Atzu bouwde een platform pontificaal op de monumentale zadeldaken van de kerk. De klokketoren en windvaan steken er pontificaal doorheen. Een vervreemdende ervaring en voor architecten een must see, volgens publicist en urbanoloog Vincent Kompier. De Architect
 • Zeven kunstenaars maakten op uitnodiging van gastcuratoren Wout Hoogendijk en Anne Reenders een tijdelijk werk voor Paleis Soestdijk, de voormalige residentie van Bernhard en Juliana, waarvan de prachtige landschapstuin van architect Zocher nog in oorspronkelijke staat verkeert. Het aantal werken en de omvang van de tuin zorgen ervoor dat de kunstwerken niet met elkaar interfereren: ze krijgen volop de ruimte. Publiek gemaakt

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Kunstenaar Jan Wessendorp uit Bergen op Zoom wordt dit jaar vijfenzeventig en vierde dit onlangs met een retrospectief. Brabant Cultureel
 • Tilburgse kunstenaar Martijn de Boer maakt een reeks portretten naar aanleiding van berichten over misbruik van kinderen door katholieke geestelijken. Brabant Cultureel
 • Alle lof voor de registratie van vijf concerten op vijf locaties, verspreid door de provincie Zeeland, voor de dvd van De Zeeland Suite van Jeroen van Vliet en zijn muzikanten. Op initiatief van Muziekpodium Zeeland zijn vier cameramensen aan de slag gegaan om het nu al historische meesterwerk vast te leggen. Jazznu
 • Op 12 juli speelt Joke van Loon uit Asten op het Wereld Saxofoon Congres in Straatsburg het soloprogramma ‘In a Japanese Garden’. Dan is het wereldsaxofoondag en van Loon is een van de twaalf geselecteerden die op deze dag mag spelen. Na haar afstuderen aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten te Tilburg en het Conservatoire ˆ Rayonnement Regional te Limoges (F) is Joke van Loon werkzaam als freelance saxofoniste en saxofoondocente. Eindhovens Dagblad
 • Lucas de Man reisde door Europa. Hij kwam terug met 250 uur filmmateriaal geschoten in zeventien steden in acht verschillende landen. Aan het woord komen zo’n 23 Europese jongeren over hun kijk op het nieuwe Europa. Met dat materiaal gaat De Man aan de slag voor zijn voorstelling ‘RŸmke en De Man door Europa’, dat zijn premire beleeft op 6 augustus tijdens het Theaterfestival Boulevard. Brabants Dagblad

kunstonderwijs

 • Marjolijn Brussaard wordt per 1 november de nieuwe bestuursvoorzitter van ArtEZ, hogeschool voor de kunsten in Zwolle, Enschede en Arnhem. De hogeschool hoopt daarmee een roerige periode af te sluiten. De Stentor
 • Op vrijdag 10 juli vindt tijdens de MercedesBenz Fashion Week Amsterdam de show van Lichting 2015 plaats. Hier krijgen veertien net afgestudeerde modestudenten van zeven Nederlandse modeacademies de kans om hun creaties te presenteren op de catwalk in de Westergasfabriek, waarbij zij kans maken op een geldbedrag van €10.000. Lichting 2015 is een samenwerking tussen V&D, HTNK en FashionWeek Nederland. Fashion United
 • Afstuderende studenten modevormgeving om in de gaten te houden. Fashion United
 • Vijf modestudenten van het Summa College in Eindhoven mogen hun ontwerpen showen op de catwalk in Parijs, tijdens de Haute Couture Week. Eindhovens Dagblad
 • Studenten bouwkunde van de Technische Universtiteit in Eindhoven zijn deze week volop aan het bouwen aan hun eigen ontworpen podium op Extrema Outdoor in Best. Het podium bestaat uit 600 pallets. Omroep Brabant
 • Twee beeldverslagen van de eindexamenexposities AKV|St.Joost Breda en AKV ‘s-Hertogenbosch. Lost painters, Mister Motley, Mister Motley, Lost Painters
 • Stef Verberk, student Grafisch Ontwerp aan AKV|St.Joost Breda, heeft tijdens de eindexamenceremonie de Sint Joostpenning ontvangen. De winnaar ontving een geldbedrag van € 2500,- uit handen van wethouder Seluk Akinci van Cultuur. Breda vandaag, BN – De Stem
 • Kunststudenten Jeoffrey van Overveld, Reinier Peersman en Koen van Geel krijgen een jaar lang de beschikking over een ‘gratis gastatelier’, dat aangeboden wordt door Seluk Akinci, wethouder van Cultuur van de Gemeente Breda. Het gaat om een gastatelier bij Electron, waar ze hun beroepspraktijk verder invulling kunnen geven. Het drietal studeerde deze week af voor de studie Animatie aan AKV|St.Joost. Ze werken al enige tijd samen vanuit animatiestudio KUBUS. Breda vandaag
 • Davey Schoute heeft de Leo XIII-prijs, een stimuleringsprijs voor een student aan de Fontys Academie voor Beeldende Vorming, gewonnen. Hij ontving de prijs uit handen van Hanneke Bedaux, voorzitter van Stichting Gastatelier Leo XIII. Schoute mag voor een periode van vier maanden werken en wonen in Gastatelier Leo XIII aan de Leo XIII straat in Tilburg. Hij krijgt een werkbudget voor het doen van onderzoek en het realiseren van nieuw werk. Brabants Dagblad
 • In het Tilburgse theater De NWE Vorst streek begin mei een klein circus neer van de Fontys Academy for Circus and Performance Art (ACaPA). Een beeldverslag van de generale repetitie en premire en een gesprek met ACaPA-medewerker Dorien Grady over deze opleiding. Brabant Cultureel

cultuureducatie en -participatie

 • Op vrijdag 3 juli gingen politici en professionals met elkaar in debat over de vraag wat sport en cultuur met elkaar verbindt. Het uitgebreide randprogramma rond de Grand DŽpart in Utrecht was voor het LKCA en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) aanleiding om juist nu en juist hier dit debat te organiseren. Niet alleen evenementen bieden een logisch en goed moment om sport en cultuur te verbinden, aldus de deelnemers aan het debat. Juist ook in organisatie en infrastructuur kunnen sport en cultuur van elkaar leren en samen optrekken. lkca
 • Vier op de vijf Nederlanders zou het logisch vinden als sport- en cultuuractiviteiten in dezelfde accommodatie aangeboden worden. Dat blijkt uit een onderzoek naar sport- en cultuurparticipatie, uitgevoerd door GfK in opdracht van NOC*NSF. Meer dan de helft van de ondervraagden (51 procent) wil bij een club lid worden, waar je niet alleen kan sporten maar ook aan ŽŽn of meer cultuuractiviteiten kan deelnemen. NOC*NSF
 • Vijf cursisten van de post HBO opleiding Cultuurbegeleider hebben de nascholing met succes afgerond. Uit handen van Marjan Jammersma, directeur-generaal Cultuur en Media bij OCW, ontvingen zij hun certificaat. De post-HBO opleiding Cultuurbegeleider is bedoeld voor cultuurcošrdinatoren in het primair onderwijs die zich verder inhoudelijk willen ontwikkelen. lkca
 • De eerste lichting van de Cultuurklas Pabo Leiden heeft hun icc-certificaat ontvangen. De twaalf studenten hebben drie jaar lang een intensief cultuurprogramma gevolgd. Het programma wijkt daarmee af van de reguliere minor cultuuronderwijs, waarmee pabostudenten ook een icc-certificaat kunnen behalen. De Hogeschool Leiden heeft vooralsnog als enige een Pabo die deze mogelijkheid biedt. lkca
 • Op 16 juni kwam een groep kunstvakdocenten bij elkaar in de Spoorzone van Tilburg, om met elkaar van gedachte te wisselen over wat een community VO zou moeten zijn. In een actieve ‘durf te vragen’ sessie zijn zoveel mogelijk vragen gesteld, die vervolgens zijn verdeeld over een aantal hoofdcategorie‘n waarna de twee met de meeste belangstelling zijn uitgediept. Kunstbalie
 • Kunstbalie werkt aan een digitaal ontwikkelingsportfolio dat aansluit bij De Cultuur Loper. Dit is een uitwerking van het vierde doel van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit, waarin het volgen van de culturele ontwikkeling van de leerling centraal staat. Voor Kunstbalie zijn de competenties cultuureducatie en daaraan gekoppelde gedragsindicatoren leidend. Cultuurloper
 • Organiseer komend schooljaar een Kunstbende Atelier bij jou op school. En laat je leerlingen onder leiding van een expert hun performance of kunstwerk voor de Brabantse Finale tot in de puntjes voorbereiden. Kunstbalie & Kunstbende regelen het budget en jij de leerlingen en de expert! Kunstbalie
 • Voor het Varendonck College in Asten ontwikkelde Kunstbalie in samenwerking met kunstenaar Jurian Strik een lesprogramma ScreenON over digitale kunst voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het is een kennismaking met digitale kunst, maar ook een bewustwording voor de leerlingen dat kunst meer is dan een schilderij dat in een museum hangt. Het project is op het Varendonck College als pilot uitgevoerd en hierna worden er mogelijke samenwerkingspartners gezocht om het project verder mee te ontwikkelen. Kunstbalie
 • Het is een unicum in Noord- Brabant: een museum dat met een complete expositie in een basisschool neerstrijkt. ‘Vaak is het een grote verantwoordelijkheid voor een school. Er zijn veel financi‘le middelen nodig en het kost veel tijd om kinderen van basisscholen in dorpen naar een museum in de stad te krijgen’, vertelt Joke Backx, hoofd Publiekszaken van het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch. Daarom draait het Stedelijk Museum dat nu om. De afdeling educatie brengt in samenwerking met Kunstbalie het museum naar de school. In een leeg klaslokaal in basisschool De Driehoek in Hilvarenbeek is van 18 mei t/m 9 juni de expositie ‘Hoog, diep en ver’ van kunstenaar Joost Mellink te zien. Kunstbalie
 • Op de Nieuwe Veste in Breda vond het jaarlijkse Laureatenconcert plaats door enkele leerlingen klassieke muziek. Daarna werden de winnaars van de Jan de Breet-prijs Breda bekendgemaakt. BN – De Stem
 • De Muzerije in ‘s-Hertogenbosch start project Studi073 waarbij jongeren zelf culturele evenementen organiseren. Brabants Dagblad, Facebook
 • Allochtonen zijn in de Hollandse cultuurpaleizen van harte welkom als vrijwilliger, bezoeker of artiest. Maar een blanke elite bepaalt nog steeds de culturele agenda, zelfs in multiculturele krachtwijken. Shervin Nekuee vindt het hoog tijd voor verandering . lkca

kunstbeoefening

 • Het reizend theaterfestival En Plein Public, dat eigenlijk pas op 18 juli officieel aftrapt in het Bredase Liniekwartier, kent dit jaar voor het eerst een proloog. Deze zondag, 12 juli, strijkt het evenement namelijk al neer in Zundert. BN – De Stem

bibliotheken

 • Het bestuur van de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) heeft Job Cohen en Ton Brandenbarg opdracht gegeven om als ‘verkenners’ te onderzoeken hoe de tijdens de laatste ledenvergadering aangenomen motie-Bergfeld met betrekking tot de nationale digitale bibliotheek kan worden uitgevoerd. Met de motie vragen de indieners de VOB de lokale bibliotheken te zien als ‘single point of access’ voor de digitale bibliotheek. Leners die alleen maar gebruik willen maken van betaalde e-content van de landelijke digitale bibliotheek, de zogenaamde ‘digital-only’-leden, zouden volgens de motie uitsluitend moeten kunnen inloggen via de website van een lokale/regionale bibliotheek en niet via de website van de Koninklijke Bibliotheek (KB). Bibliotheekblad
 • Op 22 september organiseert Stichting Bibliotheekwerk de startbijeenkomst Beweeg mee naar de Branche van de Toekomst. De dag staat in te teken van de beweging die ‘medewerker van de toekomst’ moet maken. Cubiss
 • Tijdens de Social Innovation Week (maandag 14 – vrijdag 18 september) in de Tilburgse Spoorzone spreekt David Lankes op dinsdag 15 september over de vernieuwing van bibliotheken. Hij geeft een lezing over de toekomst van de bibliotheek. Brabants Dagblad

erfgoed

 • Op 1 juli 2015 hebben vier monumentenorganisaties een intentieverklaring getekend om de Open Monumentendag te steunen en daarbij tot een nauwere samenwerking in de monumentensector te komen. Deze organisaties zijn de Federatie Instandhouding Monumenten, Nationaal Restauratiefonds, Stichting Erfgoedlab en Stichting Open Monumentendag. Erfgoedstem
 • Uit de 74 aanmeldingen heeft de jury van de Brabantse Erfgoedprijs acht projecten geselecteerd, die op een shortlist zijn geplaatst. Deze projecten zullen in juli en augustus door de jury worden bezocht. Half september kiest de jury hieruit drie projecten, die voor de Brabantse Erfgoedprijs 2015 worden genomineerd. Erfgoed Brabant
 • De werkgroep Kerken en kloosters in voortgaand religieus gebruik wil met stellingen het debat over het behoud van kerken verder brengen. Voor de zeven agendapunten van het programma Agenda Toekomst Religieus Erfgoed zijn 16 stellingen opgezet. Voorzitter Peer Houben hoopt zo dat besluiten of een kerk openblijft, wordt afgestoten of een herbestemming krijgt sneller kunnen worden gemaakt. Binnenkort zijn ze gereed en openbaar. Toekomst religieus erfgoed
 • In Veghel staat een kapel. Deze is in 1890 door de beroemde architect Pierre Cuypers gebouwd. In het midden van de twintigste eeuw raakte de kapel in onbruik. Het gebouw veranderde in een bibliotheek, en in 1980 in een moskee voor Turkse gastarbeiders. Sindsdien is het een moskee gebleven. Tot vandaag. De moskee is anno 2015 te klein. De gemeenschap wil verbouwen en uitbreiden – maar mag dit niet. De kapel is immers monumentaal. Erfgoedstem
 • Taxateurs van Tussen Kunst en Kitsch mogen straks niet direct meer zaken doen met deelnemers van het AVROTROS-programma. Ook moet het initiatief voortaan vanuit de verkopers gaan. Dat staat in een gedragscode die de makers opstellen na een twijfelachtige taxatie eerder dit jaar, schrijft NRC. Eindhovens Dagblad
 • De peetoom van Vincent van Gogh – ‘Oom Cent’ – trekt zich in 1873 terug uit de actieve kunsthandel en vestigt zich met zijn vrouw Cornelia in Princenhage. Gedurende zijn leven verzamelt Oom Cent 192 schilderijen, waarvoor hij een huisgalerij inricht in Villa Mertersem. Het Breda’s Museum is erin .geslaagd een deel van de collectie van Vincent van Goghs oom te reconstrueren. De collectie van de kunstverzamelaar wordt vanaf 17 juli in beeld gebracht in het museum. Breda vandaag
 • De Zundertse corsogemeenschap maakt met 50.000 dahlia’s een portret van Vincent van Gogh op het Museumplein in Amsterdam. Ze beginnen 28 juli met de opbouw van het kunstwerk. Omroep Brabant
 • Tweemaandelijks wordt de kunstminnende Bosschenaar bijgepraat over de activiteiten van stichting Jheronimus Bosch 500. Het Bosch 500 CafŽ trok wederom een volle bak in de Verkadefabriek. Brabants Dagblad
 • Het boek ‘Jeroen Bosch voor beginners’ is gepresenteerd. Bastion Oranje
 • Bij het Prins Bernhard Cultuurfonds is het Themafonds Digitalisering Collecties Groningen ingesteld. Met dit unieke fonds wordt het eerste digitale museum van Nederland opgezet. Collecties van musea in Groningen worden verhalend gedigitaliseerd en gepubliceerd voor een breder publiek. Musea en collectie-beherende instellingen in Groningen kunnen bij het Prins Bernhard Cultuurfonds een aanvraag indienen. Er is meer dan €530.000 beschikbaar gesteld. Museumtijdschrift

toerisme en vrijetijdseconomie

 • Huishoudens geven 6 duizend euro per jaar uit aan ontspanning. Dat komt neer op 18 procent van de totale bestedingen. De grootste uitgaven doen huishoudens aan vakanties en in de horeca. Paren en eenoudergezinnen met jonge kinderen geven het meeste uit aan diensten en activiteiten op het gebied van recreatie, sport en cultuur. Alleenstaande ouderen geven het meeste uit aan boeken, tijdschriften en andere goederen voor recreatie. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van CBS. CBS
 • Ruim 1 miljoen Duitsers brengen dit jaar hun zomervakantie door in Nederland, dat is de verwachting van NBTC Holland Marketing. Traditiegetrouw is daarbij de Nederlandse kust populair. De meeste Duitsers associ‘ren ons land met kust, zee en natuur, maar verbinden dit nog niet met onze kunst en cultuur. Dat terwijl Nederland veel, interessante Žn hoogwaardige musea en tentoonstellingen heeft. Uit onderzoek blijkt dat Duitsers wel interesse hebben in een kunst- en cultuurbezoek naar Nederland.
 • Vandaar dat NBTC Holland Marketing, samen met verschillende partners, vorig jaar het initiatief ‘Kunst Holland’ is gestart. Pretwerk.nl
 • City Sightseeing Worldwide (CSW), marktleider in hop-on hop-off city tours over de hele wereld, gaat ook in Rotterdam haar diensten aanbieden. Het is een erkenning van de stad als internationaal aantrekkelijke bestemming voor toeristen. In de portfolio van CSW zitten zo’n 100 wereldsteden, waaronder ook Amsterdam. Pretwerk.nl
 • Campagne Van Gogh 2015 verloopt voorspoedig. NBTC
Geen reacties

Geef een reactie