trends & ontwikkelingen 12 juni 2015

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Met een extra investering van ruim 18 miljoen euro in de culturele sector geeft minister Bussemaker (OCW) kunstenaars en culturele instellingen meer ruimte voor innovatie, samenwerking en ontwikkeling van jonge talenten. Dat schrijft ze in haar brief Ruimte voor Cultuur met daarin de uitgangspunten voor het cultuurbeleid in de periode 2017-2020. Rijksoverheid.nl , Rijksoverheid.nl , Rijksoverheid.nl
 • Minister Bussemaker (OCW) draait aantal forse bezuinigingen op cultuur deels terug. Of betreft het vooral een bestendiging van eerder uitgevoerd lapwerk? De 18 miljoen extra is nog geen 10 procent van wat er eerder is bespaard. Een schamel bedrag dat ze creatief bij elkaar gesprokkeld heeft op haar eigen begroting, waarvoor een politieke strijd niet nodig is. De minister geeft met de extra investeringen deels gehoor aan de oproep van de Raad voor Cultuur. De minister neemt het Raad voor Cultuur-advies om fondsen de mogelijkheid te bieden de tweejarige subsidies uit te breiden tot vierjarige over. Het Metropole Orkest en het Tropenmuseum zijn gered. Er komt geen fusie tussen de Nederlandse Reisopera en Opera Zuid. Er komen geen nieuwe fusieorkesten. Er komt meer geld voor festivals. De filmsector moet een onderzoek doen naar het versterken van de vertoning van de artistieke film. De distributieketen (bioscoopexploitanten en filmdistributeurs) moet bijdragen aan de Nederlandse publieksfilm. De minister geeft de geef de fondsen in de periode 2017-2020 weer de mogelijkheid om tijdschriften te subsidi‘ren. Analyses en commentaren. NRC , digitale NRC, inlog vereist , Theaterkrant , Cultureel Persbureau , Trouw , NOS , Cultureel Persbureau , NAPK , 3voor12.vpro.nl , Cultureel Persbureau , George Knight , tzum.info
 • Raad voor Cultuur is positief over de brief ‘Ruimte voor cultuur’. De raad ziet zijn eerdere advisering hierover – in Agenda Cultuur 2017-2020 en verder – duidelijk terug in de uitgangspunten van de minister. Net als de raad heeft ook de minister oog voor een aantal uitdagingen in de cultuursector op de langere termijn, zoals de veranderende samenstelling en voorkeuren van het publiek, het belang van de stedelijke regio’s en de ruimte die culturele instellingen nodig hebben om een eigen, onderscheidend profiel te ontwikkelen. Raad voor Cultuur
 • Kunsten’92 schrijft in een eerste reactie dat ze blij is met de herwaardering van beleid dat in eerste instantie uitgaat van inhoudelijke ontwikkelingen en waarbij kunstenaars en instellingen de ruimte krijgen. Wel wijst Kunsten ’92 op de hiaten op het gebied van onder andere verdienmogelijkheden voor kunstenaars, de uitgeholde positie van instellingen, de behoefte aan een lokale culturele infrastructuur en een stevigere verankering van cultuureducatie in het onderwijscurriculum. Kunsten’92
 • Het Mondriaan Fonds is blij met de positieve toon, de extra middelen die de minister wil uittrekken voor talentontwikkeling en het voornemen de samenwerkingsregeling voor musea, die vorig jaar van start ging, deels voort te zetten. Het is goed dat de minister heeft voor het feit dat de drie postacademische instellingen niet zonder publiek geld kunnen. Het Mondriaanfonds is blij dat de minister het belang van Beeldende Kunst Nederland (BKNL) onderstreept. BKNL maakt onder meer werk van het kunstenaarshonorarium, waarvan de minister expliciet benoemt dat dit belangrijk is om ,,een fatsoenlijk inkomen te verdienen”. Zorgen maakt het Mondriaan Fonds zich ook over het beschikbare geld voor presentatie-instellingen en voor aankopen van musea. Op deze twee punten geldt, zoals elders in de kunstsector, dat het stof van de bezuinigingen nog lang niet is neergedaald. Mondriaanfonds
 • Platform BK stuurt minister Bussemaker (OCW) een open brief n.a.v. Ruimte voor Cultuur. Platform BK is verheugd over de voortzetting van de talentontwikkeling bijdragen en het opnemen van de postacademische instellingen in de BIS, voor 2017-2020. “Wij maken ons echter grote zorgen over een belangrijke schakel in de keten die binnen het huidige beleid gebroken dreigt te worden. Het gaat hier om 27 presentatie instellingen die buiten de BIS vallen en op het moment afhankelijk zijn van ondersteuning van het Mondriaan Fonds. ” Platform BK
 • Het Interprovinciaal Overleg (IPO) onderschrijft het idee van een meer decentraal vormgegeven cultuurbeleid, zoals dat door minister Bussemaker in haar cultuurbrief wordt beschreven. Gedeputeerde Mari‘tte Pennarts (Utrecht) ziet een mooie rol weggelegd voor provincies. “Dit advies biedt kansen voor provincies, omdat provincies er voor kunnen zorgen dat stad en regio profiteren van deze decentrale benadering en dat ook het ommeland integraal wordt meegenomen in regionale cultuurplannen. Provincies zijn het cement in de regio”. IPO
 • Minister Bussemaker (OCW) maakt vanaf 2017 structureel €18,6 miljoen vrij om een aantal opvallende noden in de cultuursector op te lossen. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is het een bemoedigend begin maar wel een noodverband na de onevenredige rijksbezuiniging van € 200 miljoen per 2013. De VNG heeft om jaarlijks € 60 miljoen gevraagd voor reparaties bij de basisinfrastructuur (BIS), talentontwikkeling en cultuureducatie. VNG maakt zich o.m. zorgen over de presentatie-instellingen, en vindt dat voor opera en dans buiten de randstad waar tweederde is gekort een reddingsplan ontbreekt. VNG
 • “Musea kunnen meer investeren in de toekomst door de zekerheid die minister Bussemaker hen nu biedt. ” Dat zegt Siebe Weide, Algemeen directeur van de Museumvereniging in een reactie op Ruimte voor cultuur. Museumvereniging
 • “Wij vinden het goed nieuws dat de minister erkent dat schouwburgen, concertgebouwen en festivals een gidsfunctie hebben voor het publiek en dat ze die functie versterken wil” Dat zegt Hedwig Verhoeven, directeur van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties, in een reactie op Ruimte voor cultuur. VSCD
 • Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer in een brief over de uitkomst van de beleidsdoorlichting Cultuur 2009-2014. Uit de beleidsdoorlichting van de cultuurbegroting 2009-2014 komt de cultuursector naar voren als sterk, ondernemend en innovatief. De algemene conclusie luidt dat de beleidsdoelen geformuleerd in de begroting 2012 grotendeels zijn behaald. In het geval van het kunstenveld geldt dit voor de beleidsdoelstellingen op het gebied van kwaliteit, diversiteit van het aanbod, toegankelijkheid, geografische spreiding, publiek en de eigen inkomsten norm. De doelstellingen op het gebied van erfgoed – goede zorg, bescherming en ontsluiting – zijn volgens de Auditdienst Rijk (ADR) ook grotendeels behaald. De ADR constateert dat er een omslag is in de cultuursector: instellingen zijn minder afhankelijk van subsidies. Tegelijkertijd wijzen zij er op dat het nog te vroeg is om definitieve conclusies te trekken voor de lange termijn. Rijksoverheid.nl
 • Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen van het lid Bergkamp (D66) over kunstaankopen op de veilingmarkt. Rijksoverheid.nl
 • In veel beleidsstukken die over kunst en cultuur gaan, wordt de beeldende kunstwereld afgespiegeld als een niet gedifferentieerde wereld. Signalen uit ‘dŽ wereld van kunst en cultuur’ alsook de publieke opinie worden opgepikt, worden leidend, en daaruit volgt kunstbeleid dat stuurt op kunst in het algemeen: nuttig voor de economie, voor het functioneren van andere sectoren, voor ‘een breed publiek’, voor het imago van ons land, etc. De nuance houdt zich verborgen in de realiteit van de wereld van de beeldende kunst. BK Informatie
 • Om de digitale toegankelijkheid van culturele content te bevorderen heeft minister Bussemaker(OCW) in haar brief Cultuur beweegt 1 aangekondigd het initiatief te nemen tot versterking van de samenwerking tussen belangrijke (sectorale) instellingen op het terrein van archieven, bibliotheken, musea en audiovisuele, wetenschappelijke en andere erfgoedcollecties. Ze heeft hiertoe het Netwerk Digitaal Erfgoed ge•nitieerd. Dit netwerk heeft onlangs een Nationale Strategie Digitaal Erfgoed gepresenteerd. Rijksoverheid.nl
 • Sinds 1 januari 2013 bestaat de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim). Op grond van deze regeling is er een aantal instellingen aangewezen als een Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM). De minister van OCW wil stimuleren dat deze organisaties actief bijdragen aan een hogere kwaliteit en professionalisering van de monumentenzorg. Tot nu zijn de meeste aanvragers van de POM-status afgewezen. Daarom vraagt de minister de Raad voor Cultuur te adviseren over de inrichting van de POM-aanwijzingsprocedure. Raad voor Cultuur
 • Bij de Nederlands-Vlaamse organisatie Taalunie woedt een hevige richtingenstrijd. Het draagvlak onder de organisatie kalft in ijltempo af. Ruim twee jaar na het begin van een vernieuwingsproces keren medewerkers en partnerverenigingen zich van de organisatie af. Ze hekelen de autoritaire stijl en de ondoordachte beslissingen van de directie. Dat blijkt uit gesprekken met tal van betrokkenen. De Morgen , Neder-L
 • De ruimte die gemeenten krijgen om ontwikkelingen met een risico voor de volksgezondheid tegen te houden, wordt in de Omgevingswet explicieter omschreven. Minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) laat onderzoeken wat de kosten en baten zijn van de Omgevingswet. En het parlement maakt nog voor het zomerreces de keuze voor een al dan niet verplichte omgevingsvisie voor gemeenten. Dat is de uitkomst van het tweede wetgevingsoverleg over de Omgevingswet. Binnen enkele weken, in elk geval voor het zomerreces, wordt de Omgevingswet in de plenaire vergadering van de Tweede Kamer besproken. Binnenlands bestuur , IPO, Cobouw.nl
 • Provinciekoepel IPO heeft na de moeizaam tot stand gekomen afspraken met gemeenten, waterschappen en het rijk liever geen inmenging van het parlement over de bestuurlijke verhoudingen in de Omgevingswet. De provincies maken zich ernstige zorgen over 3 amendementen die zijn ingediend, waarin nader wordt omschreven wanneer provincies mogen ingrijpen in de gemeentelijke autonomie. GGD GHOR Nederland is blij dat in het Kamerdebat veel aandacht is voor gezondheidsrisico’s die bij ruimtelijke beslissingen kunnen spelen. Het expliciet betrekken van het aspect gezondheid bij de indeling van de ruimte, baart de VNG juist zorgen. Binnenlands bestuur
 • Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken deelt de zorgen van bestuurders over informatiebeheer en digitaal archiveren. Een aantal bestuurders van gemeenten, waterschappen en provincies waarschuwde met een brandbrief voor de gevolgen van de slechte digitale dossier- en archiefvorming bij decentrale overheden. Binnenlands bestuur
 • Wat is de functie van kunst en cultuur in Amsterdam? Wat betekent hun aanwezigheid voor de beleving en leefbaarheid van de stad? En omgekeerd, wat betekent de stad voor kunstenaars? Jeroen Boomgaard en Eva de Klerk presenteerden hun visie hierop tijdens de Boekmanlezing De kunst die de stad wakker kust, onderdeel van het Holland Festival in het Bimhuis in Amsterdam, op 8 juni jongstleden. Boekman
 • De plannen voor het nieuwe Collectiegebouw voor Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam zijn opnieuw afgekeurd door de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC). De raad, die de belangrijkste adviseur is van de gemeente Rotterdam over het cultuurbeleid, plaatste een aanvullend advies op zijn website, dat er niet om liegt. Het bouwproject lijkt een “prestigedoel op zich” te worden, schrijft de RRKC. De gemeenteraad debatteert op 17 juni over de plannen voor het Collectiegebouw. NRC
 • De oppositiepartijen in Almere willen onderzoeken in hoeverre het arbeidsconflict binnen de organisatie van het cultuurcentrum KAF de aanstaande verbouwing en het culturele programma traineert. Volgende week wordt gestemd over hun motie, maar de coalitie van Leefbaar Almere, D66, PvdA, VVD en CDA zien niets in een onderzoek. De Volkskrant
 • In het najaar moet een compleet bedrijfsplan van het Museum Arnhem voor een nieuw tijdperk op tafel liggen. Het museum moet er 500 vierkante meter nieuwe expositieruimte in de vorm van ‘een stadsicoon’ bij krijgen en het ‘magistrale uitzicht vanaf de stuwwal’ beter dan ooit benutten, zo heet het in de ‘Tussenstand Vergezicht Museum Arnhem’ die de gemeenteraad van Arnhem deze maand bespreekt. Scepsis overheerst bij de raad wat betreft de ambitie van museumdirecteur Saskia Bak dat met een grondig vernieuwd museum het bezoekersaantal kan groeien van nu 60.000 naar meer dan 100.000 per jaar. De Gelderlander
 • De gemeente Nijmegen geeft de komende maanden nog eens 1,5 miljoen euro uit voor de renovatie van concertgebouw De Vereeniging. De Gelderlander
 • De gemeente Enschede vaagt in ŽŽn besluit het Museum Twentse Welle weg Žn legt de bibliotheek een niet op te vangen bezuiniging van 0.9 miljoen op. Niet om daarmee ruimte te maken voor andere culturele instellingen of initiatieven, maar louter om de begroting sluitend te krijgen. Cultureel persbureau , Bibliotheekblad
 • De directeur van Bibliotheek Vlissingen Kees Hamann gaat met de grote Vlissingse culturele organisaties onderzoeken hoe zij de bezuinigingen het hoofd kunnen bieden. In 2019 wil de gemeente Vlissingen in totaal 2,8 miljoen euro bezuinigd hebben op cultuur. Voor 2016 gaat het om 700.000 euro. Hamann bespreekt met de organisaties hoe zij met minder geld activiteiten kunnen blijven uitvoeren. “Er wordt 65 procent van het budget wegbezuinigd, dus dit is een pittige opdracht”, stelt hij. Nu.nl
 • De transformatiekaart van gemeente Utrecht inventariseert panden die in aanmerking komen voor transformatie. Duurzaam gebouwd
 • EU-commissaris Andrus Ansip vindt dat de huidige Europese wetgeving een belemmering vormt voor de groei van digitale content en de creatieve industrie. Bovendien werkt de huidige wetgeving het stelen in de hand. Entertainment Business
 • De Europese Commissie (EC) stelt een onderzoek in naar de e-boekcontracten die internetgigant Amazon met uitgevers heeft afgesloten. In de contracten staan clausules waardoor de uitgevers verplicht worden Amazon te informeren over de voorwaarden waarop concurrenten zaken doen met de betreffende uitgever. NRC
 • De werkgroep Intellectueel Eigendomsrecht en Hervorming Auteursrecht binnen de Commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement heeft een rapport uitgebracht over de hervorming van het auteursrecht binnen de EU. De eerste lezing van het rapport staat gepland voor 6 juli 2015. Twee andere commissies houden zich ook bezig met het auteursrecht. De Bibliotheken

noord-brabant

 • ‘Om beleid te bepalen, zijn cijfers nodig’ kopte bkkc bij het verschijnen van de Culturele atlas. Monitor professionele kunsten 2013 in november van datzelfde jaar. Dat deze eerste monitor zijn uitwerking heeft gehad, blijkt wel uit het groot aantal verzonden exemplaren en de digitale downloads waarvoor bkkc nog steeds verzoeken ontvangt. Bkkc wil nu ook gegevens verzamelen van recente jaren, zodat de Monitor professionele kunsten 2015 in ieder geval zicht op een langere periode geeft. Samen met onderzoeker Henk Vinken bekijkt bkkc, ook in overleg met B5 en De Kunst van Brabant, op dit moment wat we precies gaan meten en welke cijfers we laten zien. De verwachting is dat de Monitor professionele kunsten 2015 begin 2016 verschijnt. bkkc
 • Het Brabant C Fonds verstrekt haar eerste financieringen aan culturele projecten in Noord-Brabant. In totaal betreft de investering €1.798.796. De impuls gaat naar festivals voor jeugddans, hiphop en theater, twee films met een groot Brabants stempel en een project waar amateurkoren worden verbonden met professionals. Met deze ondersteuning maakt Brabant C culturele projecten met een landelijke en internationale uitstraling mogelijk. Brabant C , Brabants Dagblad , Brabants Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • Detailhandel Nederland maakt zich grote zorgen over het gebrek aan aandacht voor de winkelleegstand in Limburg en Noord-Brabant. De brancheorganisatie analyseerde de coalitieakkoorden en ziet dat veel andere provincies wel volop inzetten op het versterken van de detailhandel. Binnenlands bestuur
 • Een op de vijf woningen die de afgelopen jaren in eigen beheer gebouwd werden, staat in Brabant. En het aantal eigenbouwwoningen is ook eenvijfde van het totaal in Brabant gebouwde huizen. Een van de redenen voor het Brabantse succes is de extra subsidie van maximaal 4000 euro die de provincie verstrekt. Eindhovens Dagblad

grote brabantse gemeenten

 • De VVD-fractie in Breda heeft vragen gesteld over het karige culturele aanbod in de stad. De partij verwijst hierbij naar het jaarlijkse onderzoek Steden & Streken Merkenonderzoek van Hendrik Beerda.
 • Hieruit blijkt dat Breda een magere 21e plaats scoort op het gebied van museaal aanbod. Breda vandaag
 • Het is vaak niet bekend hoe effectief en effici‘nt subsidies worden aangewend die de gemeente Breda verstrekt. Dit is een van de conclusies van de Rekenkamer Breda in een rapport over het subsidiebeleid van de gemeente. Breda verstrekt jaarlijks ruim 54 miljoen euro aan subsidies. Het beleid van de gemeente is op subsidiegebied strakker en zakelijker geworden, constateert de Rekenkamer. BN – De Stem
 • De eerste tijdelijke containerwoning van Breda is geplaatst op de ChassŽ Promenade in het centrum van de stad. Het is niet zomaar een container. Met een keuken, badkamer woon- en slaapkamer, verdeeld over twee verdiepingen, is het een behoorlijk chique woning. Met deze proefwoning wil de gemeente laten zien wat er allemaal mogelijk is met tijdelijke woningen. Breda is de eerste plaats na Amsterdam waar het huisje geplaatst wordt. De Heijmans ONE kwam uit de Amsterdamse Rai, waar hij tentoongesteld had gestaan op vastgoedbeurs Provada. Omroep Brabant
 • De nieuwe voorman van de Eindhovense Stichting Cultuur (in oprichting) Thomas van Dalen uit zich over de kwestie Muziekgebouw. Hij vindt dat als de Eindhovense gemeenschap niet meer geld dan de huidige 4,3 miljoen euro per jaar over heeft voor het Muziekgebouw Frits Philips, dan moet dat maar snel duidelijk worden. Dan kan voortvarend ingestoken worden op de vernieuwing van het cultuurbeleid. Nu dreigt de Muziekgebouw-impasse die te frustreren. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Eindhoven is nog niet veel opgeschoten met een oplossing voor de financi‘le problemen van het Muziekgebouw. Het Eindhovens college heeft vrijdag een brief aan de raad gestuurd met een kort verslag over de inspanningen van de afgelopen maanden. Binnenkort komt nog een uitgebreider stuk. Duidelijk is dat de eigenaar van het Muziekgebouw de huur niet wil verlagen, en dat de buurgemeenten nog niet van zins zijn mee te betalen. Eindhovens Dagblad , Omroep Brabant
 • Eindhoven en Helmond winnen citymarketing prijzen. Helmond won de citymarketingtrofee in de categorie steden tot 100.000 inwoners. Eindhoven in de categorie steden met meer dan 100.000 inwoners. Binnenlands bestuur , Eindhovens Dagblad , Omroep Brabant
 • Vlisco en de gemeente Helmond gaan nadrukkelijker samen optrekken. Wethouder Van Mierlo: “Er wordt op veel fronten met en over Vlisco gesproken; economie, arbeidsmarkt, duurzaamheid, onderwijs, stadsmarketing. Die gebieden benaderen we voortaan integraal, als geheel.”. Dat zal gebeuren door een projectteam. In het najaar wordt de raad om budget gevraagd. Eindhovens Dagblad
 • Helmond is genomineerd voor de tweejaarlijkse verkiezing ‘Beste Binnenstad’. In april kregen Nederlandse steden de kans om te laten zien wat ze doen om hun binnenstad zo aantrekkelijk mogelijk te maken en te houden. , Eindhovens Dagblad
 • In de foto van het ontwerp van UNStudio voor het nieuwe theater in ‘s-Hertogenbosch is een fout geslopen. De hoogte van het gebouw is niet goed weergegeven op de foto. De gemeente denkt dat hierdoor verwarring is ontstaan bij inwoners en wil daarom bewoners die al hebben gestemd, de kans geven om hun stem aan te passen. Brabants Dagblad
 • Maastricht, ‘s-Hertogenbosch en Haarlem vormen de top drie van best gewaardeerde winkelsteden. Dat blijkt uit de Retail Gemeente Atlas 2015 van Q&A Research & Consultancy. Binnenlands bestuur
 • De stichting VOLOP Den Bosch die zich inzet om lege (winkel)panden in de Bossche binnenstad ‘creatief in te vullen’ heeft van het Ondernemersfonds Centrum ‘s-Hertogenbosch 12.500 euro toegekend gekregen. Brabants Dagblad , Bastion Oranje
 • Het Tilburgse cultuurbeleid voor de komende jaren staat in de impulsagenda cultuur 2015-2016. Speerpunten uit dit beleid zijn talentontwikkeling en het tot stand brengen van verrassende verbindingen. Tilburg.nl , Tilburg.nl
 • De Amarant Groep krijgt een prominent plekje midden in de Spoorzone. Het koopt het Ketelhuis van de gemeente Tilburg om de de NWE Werkplaats te beginnen. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Stichting MIK is failliet. Dat heeft de rechtbank Oost-Brabant bepaald. Zij kende daarmee het verzoek toe van bewindvoerders en directie tot omzetting van surseance van betaling naar faillissement. De Meierijstad-gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel willen ook in de toekomst cultuureducatie overlaten aan een gespecialiseerde aanbieder. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • Een commissie van deskundigen heeft namens de rechtbank Oost-Brabant geadviseerd landgoed Haarendael te verkopen voor een bedrag van 3,5 miljoen euro. Het betreft hier een conceptadvies. Zowel Cello als het Haarense college van B en W hebben vier weken de tijd om te reageren. Pas daarna brengt de rechtbank een definitief advies uit. Brabants Dagblad
 • Is de toekomst van het Zouavenmuseum gegarandeerd nu de gemeente Halderberge de collectie wil teruggeven aan de broeders van Saint Louis? Wethouder Jan Paantjes heeft er alle vertrouwen in, maar stichtingsvoorzitter Gabriel van der Heijde denkt daar anders over. BN – De Stem
 • Dramatisch wil wethouder Peter Bons het vertrek van het Regionaal Archief West-Brabant uit Oudenbosch niet noemen. Het archief verhuist naar Bergen op Zoom. BN – De Stem
 • De gemeente Heusden gaat het complete jaarbudget voor recreatie en toerisme, 100.000 euro, besteden aan de deelname aan het Jheronimus Boschjaar 2016. Brabants Dagblad
 • Eerst maar eens zien dat er een goed businessplan op tafel komt voor de cultuurcentra in Oisterwijk, en dan wil de commissie Algemene Zaken de bijbehorende financi‘le middelen daarvoor leveren. De vier fracties waren het daar donderdagavond roerend over eens. Wethouder Ina Batenburg (VVD) liet zich echter niet overtuigen. Brabants Dagblad
 • Samen met D’66 heeft de muziekschool de Muzelinck een voorstel naar de gemeente Oss gestuurd om alle kinderen in Oss toch de mogelijkheid te geven om muzieklessen tijdens schooltijd te volgen. Brabants Dagblad
 • Voor een cultuurcluster in Roosendaal heeft de gemee

  financiering

  • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept makers uit de e-cultuur, film- en game-industrie op om een voorstel in te dienen dat is gericht op de programmaonderdelen ‘Interactive’ of ‘Digital Domain’ van het South by Southwest festival (SXSW) 2016. Het fonds stelt tien beurzen ter beschikking van maximaal € 6.000 per project. De Open Oproep is gefaseerd in twee deeloproepen; ŽŽn oproep voor de Panel Picker en ŽŽn oproep voor de overige programmaonderdelen. Voorwaarde voor ondersteuning is dat het voorstel wordt geselecteerd door de SXSW-festivalorganisatie. De eerste sluitingsdatum is uitsluitend gericht op de Panel Picker voor het Interactive programma en sluit op 24 juli 2015. De tweede ronde is gericht op de overige programmaonderdelen, en sluit op 11 november 2015. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  • Kenmerkend voor de creatieve industrie is dat het veld voornamelijk bestaat uit kleine bedrijven van ontwerpers en makers. De producten vari‘ren enorm: van textielontwerp tot grootschalige herinrichting van kustgebieden, van crossovers tussen mode en technologie tot en met collectieve presentaties op beurzen en festivals. Voor de meeste disciplines is het van belang dat men zich op de juiste internationale podia presenteert. Interview met directeur Janny Rodermond over het Programma Internationalisering van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en wat dit programma nu precies inhoudt. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  • In februari 2016 zal het Mondriaan Fonds voor de vierde keer de tentoonstelling Prospects & Concepts organiseren tijdens de kunstbeurs Art Rotterdam. Op de tentoonstelling is werk te zien van de 55 beeldend kunstenaars die in 2014 een financi‘le bijdrage ontvingen van het Mondriaan Fonds om een start te maken met hun carrire. Het Mondriaan Fonds heeft voor deze editie Noor Mertens uitgenodigd de tentoonstelling samen te stellen. Mertens is conservator moderne en hedendaagse kunst & stadscollectie bij Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Mondriaanfonds
  • Het Mondriaan Fonds biedt bemiddelaars de mogelijkheid om hun ontwikkeling een internationale impuls te geven en hun netwerk te vergroten door een stage bij twee gerenommeerde instituten in het buitenland: The New Museum in New York of Musea Brugge in Brugge. Het Mondriaan Fonds stelt een bijdrage van € 6.400 ter beschikking voor materiaal- en verblijfskosten. Daarnaast worden reis- en visumkosten vergoed. Het Mondriaan Fonds voldoet zelf de huur. Deadline voor aanmeldingen is op 3 juli 2015. Mondriaanfonds
  • Het Filmfonds kondigt aan, dat aanvragen die vanaf nu worden ingediend, rekening moeten houden met een langere behandeltermijn. Dit in verband met de zomerperiode. Tussen 20 juli en 8 augustus 2015 worden er geen projecten behandeld en vinden er ook geen betalingen plaats. Bovendien is er In het najaar vanwege de druk op het budget voor documentaire, ŽŽn inleverdatum voor realiseringsaanvragen documentaire: 22 september. Filmfonds
  • Voor het programma Talentontwikkeling in internationale context heeft het Filmfonds drie teams, bestaande uit een scenarist, regisseur en producent geselecteerd om hun project te ontwikkelen. De teams ontvangen naast de reguliere ontwikkelingsbijdrage ook additionele steun om internationale expertise te betrekken. De totale beschikbare bijdrage per team is € 70.000. Bij deze tweede editie van het programma werd door 9 teams een aanvraag gedaan, waaruit dus 3 projecten zijn geselecteerd. Filmfonds
  • Na een uitgebreide selectie zijn deze week acht deelnemers begonnen met de IDFA-Mediafonds Workshop 2015: Thomas Vroege, Anoek Steketee, Nadia Moussaid, Nadine Kuipers, Paul AndrŽ Oliehoek en Sjors Swierstra. Deze beginnende documentairemakers werken zes maanden aan een filmplan in tekst en beeld voor een documentaire van 50 minuten, onder begeleiding van filmmakers Boris Gerrets en Marjoleine Boonstra. In november presenteren de deelnemers hun plan aan de publieke omroepen en producenten tijdens IDFA. Mediafonds
  • De Europese Literatuurprijs is een initiatief van het Nederlands Letterenfonds, Academisch-cultureel centrum SPUI25, weekblad De Groene Amsterdammer en Athenaeum Boekhandel, De prijs wordt financieel mogelijk gemaakt door het Lira Fonds, de De Lancey de la Hanty foundation en het Nederlands Letterenfonds. De prijs wordt dit jaar voor de vijfde keer uitgereikt en bekroont de beste hedendaagse Europese roman die in het voorgaande jaar in Nederlandse vertaling is verschenen. De sShortlist is bekend. Zes boeken maken nog aanspraak op de prijs. Letterenfonds
  • In de voormalige woning van de familie van Anne Frank aan het Merwedeplein biedt het Letterenfonds sinds 2004 jaarlijks onderdak aan een schrijver of journalist. Gezien de aard van het verblijf worden de namen van de bewoners alleen bekendgemaakt indien de veiligheidssituatie dit toelaat. Voorafgaand aan de komst van de huidige bewoner is het appartement volledig gerenoveerd. Het Parool publiceerde zaterdag 6 juni een artikel dat de indruk wekte dat het voormalig woonhuis van de familie Frank in verwaarloosde staat zou verkeren. Letterenfonds-directeur Tiziano Perez reageert. Letterenfonds
  • Het Fonds Podiumkunsten legt deze maand de laatste hand aan veranderingen die worden doorgevoerd in de regeling nieuwe makers. Op 1 juli zal de vernieuwde regeling worden gepubliceerd. Rond deze datum zijn ook de richtlijnen en de aanvraagformulieren beschikbaar. De uiterste indiendatum van de tweede aanvraagronde van 2015 wordt dan ook bekend gemaakt. Deze zal hoogstwaarschijnlijk 19 augustus 2015 zijn. Fonds Podiumkunsten
  • Componist Peter Adriaansz is door een vakjury unaniem verkozen als winnaar van de Matthijs Vermeulenprijs 2015. Hij krijgt de prijs voor zijn compositie ‘Scala II’. Het vijftien minuten durende werk is geschreven voor Slagwerk Den Haag en pianist Ralph van Raat. Deze prijs, ter waarde van € 20.000, wordt tweejaarlijks beschikbaar gesteld door het Fonds Podiumkunsten aan een Nederlands componist, die naar het oordeel van een onafhankelijke jury een bijzonder werk heeft gecomponeerd op het terrein van de hedendaagse muziek. Fonds Podiumkunsten
  • Het Fonds Podiumkunsten legt in juni de laatste hand aan veranderingen die worden doorgevoerd in de compositieregelingen naar aanleiding van de evaluatie van deze regelingen in de afgelopen periode. Op 1 juli zullen de vernieuwde regelingen worden gepubliceerd. Omstreeks deze datum zijn ook de richtlijnen en de aanvraagformulieren gereed. De exacte indiendata worden dan ook bekend gemaakt. Deze indiendata zullen hoogstwaarschijnlijk in september 2015 liggen. Fonds Podiumkunsten
  • In 2014 werkte het Fonds voor Cultuurparticipatie in het programma Cultuureducatie met Kwaliteit samen met circa 2.500 scholen aan de verbetering van hun cultuuronderwijs. Bijna 9.000 leerkrachten deden mee aan activiteiten die hun deskundigheid op dit gebied bevorderen. Het fonds honoreerde ruim 200 subsidieaanvragen, waarvan het grootste deel in de regeling Versterking Actieve Kunstparticipatie, en ondersteunde 18 instellingen die een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van talentvolle amateurkunstenaars van 8 tot 24 jaar. Dit en nog meer resultaten zijn te lezen in het jaarverslag van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Fonds voor Cultuurparticipatie
  • Prinses Beatrix reikt 16 juni de Zilveren Anjers van het Prins Bernhard Cultuurfonds uit in het Koninklijk Paleis Amsterdam. Dit jaar is de onderscheiding toegekend aan Hib Anninga, Herman Lubberding en Millicent Smeets-Muskus. Vanwege het 75-jarig bestaan van het Cultuurfonds ontvangt Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander tijdens deze bijeenkomst het eerste exemplaar van het boek Een mecenas van belang, 75 jaar Prins Bernhard Cultuurfonds en de impact van cultuurfinanciering. Cultuurfonds.nl
  • Monumentenorganisaties die eigenaar zijn van ten minste 20 beschermde monumenten kunnen een aanvraag doen om een professionele organisatie voor monumentenbehoud te worden. Voorwaarde is, dat deze organisaties op professionele wijze de monumentale waarden van die monumenten in stand houden. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseert 19 juni a.s. in Amersfoort een bijeenkomst voor organisaties die overwegen een aanvraag te doen tot zo’n professionele organisatie. Cultureel Erfgoed
  • Het VSB Fonds is ook in Noord-Brabant op zoek naar nieuwe mooie projecten die mensen stimuleren zich te ontwikkelen en zelf een bijdrage te leveren aan de samenleving. VSB
  • Eenmaal per twee jaar stelt de Dr. A.H. Heineken Stichting voor de Kunst de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst beschikbaar als erkenning en aanmoediging van toptalent in de kunsten in Nederland. In aanmerking komen beeldend kunstenaars die al enige bekendheid of erkenning genieten en voor wie de prijs een steun is in zijn/haar ontwikkeling en bekendheid als kunstenaar. Museumdirecteuren, directeuren van een presentatie-instelling, directeuren van kunstonderwijsinstellingen, leden van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, leden van de Akademie van Kunsten kunnen tot 1 oktober 2015 kandidaten nomineren. KNAW
  • Onlangs werd Crowdfunding Day georganiseerd, een dag die begon met een korte statusupdate van Simon Douw over crowdfunding in Nederland: 108 crowdfunding platformen, 100 miljoen in totaal ge•nvesteerd en 50.000 mensen die daaraan hebben bijgedragen. Dat maakt dat Nederland de hoogste penetratie heeft op het gebied van crowdfunding. Emerce.nl
  • Momenteel staan er zeven crowdfundingprojecten online die begeleid worden door bkkc. Vijf van deze projecten staan op voordekunst en twee projecten lopen via andere platforms. bkkc
  • In ‘s-Hertogenbosch is het ‘best bewaarde Neanderthalerkampement’ van Nederland ontdekt in de bouwput van de garage. Kunstenaar Tom l’Istelle werd door deze vondsten ge•nspireerd voor zijn schetsopdracht tijdens de workshop Kunstopdracht 2014 van bkkc. Van de tien ontwerpen werd zijn ontwerp gekozen door de commissie om ook werkelijk uit te gaan voeren. De gemeente ‘s-Hertogenbosch is de opdrachtgever. Aanvullende financiering is nodig om het ontwerp ook uit te kunnen gaan voeren. De kunstenaar is nu aan het crowdfunden. bkkc
  • De Tilburgse alternatieve rockband Shoulders of Giants is op crowdfundingplatform Voordekunst een campagne gestart voor de financiering van hun debuutalbum. 3voor12.vpro.nl
  • De Bredase kinderboekenschrijfster Barbara Schoutens wil zoveel mogelijk mensen aan het lezen krijgen. Ze heeft een voorleesboek geschreven ‘De wens van Kleine Kip’. Ook werkt ze aan een app. Schoutens hoopt via crowdfunding het boek uit te kunnen brengen. BN – De Stem

  cultuurnieuws per discipline

  algemeen

  • ‘Naarmate de intrinsieke waarde van kunst meer wordt gewaardeerd is er minder repressie en totalitaire gelijkschakeling.’ Dat schreef Beatrice de Graaf in een NRC column. Via haar ‘kunsttest’ zou je zo het democratische gehalte van een samenleving kunnen nagaan. Dat is een sympathieke onderneming, vindt Ger Groot. Maar klopt het ook? Trouw , digitale NRC, inlog vereist

  architectuur en vormgeving

  • In het weekeinde van 20 en 21 juni vindt de Dag van de Architectuur 2015 plaats. Het jaar 2015 was de opleverdatum voor de VINEX, die nu grotendeels is gerealiseerd. Nu werpt het Jaar van de Ruimte 2015 de vraag op: wie maakt Nederland in de toekomst? Arch-lokaal.nl
  • Een terugblik op 25 jaar Vinex laat zien dat beleidsnota«s de wereld niet veranderen. Maar goede beleidsnota«s leveren wel een nieuw perspectief. Ries van der Wouden vraagt zich af of er niet opnieuw een «brutaal bod« moet worden uitgebracht, waarin de overheid in ieder geval ambities uitspreekt over grote opgaven als de energietransitie. Ruimtevolk
  • In de stad van de toekomst schakelen kantoorgebouwen zelf alle computers en lichten uit als de laatste werknemer het pand heeft verlaten, gaat de straatverlichting pas aan als er iemand op de stoep wandelt, loggen ouders in op de beveiligingscamera’s bij de speeltuin om hun kinderen in de gaten te houden en loodst het navigatiesysteem van je auto je naar die laatste vrije parkeerplaats.
  • Techbedrijven en beleidsmakers bouwen de laatste jaren ijverig aan de ‘slimme stad’, waar big data en technische snufjes het leven aangenamer, veiliger en effici‘nter maken. In Amsterdam was het congres Smart City Event. NRCQ
  • Het Bosch Architectuur Initiatief bestaat 20 jaar en grijpt die verjaardag aan voor een verkiezing van het mooiste gebouw van ‘s-Hertogenbosch van de afgelopen 20 jaar. BAI
  • Het boek ‘De kracht van de groene lijm’, over stadslandbouwprojecten van de Stadse Boeren in ‘s-Hertogenbosch en omstreken , werd tijdens een congres voor de Dag van de Stadslandbouw gepresenteerd. Ook in Eindhoven, Helmond en Breda zijn er stadslandbouwinitiatieven. Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad , BN – De Stem
  • Bouwbedrijf Heijmans uit Rosmalen gaat met het Amsterdamse bedrijf MX3D een stalen brug, naar een ontwerp van Joris Laarman, uitprinten. Het wordt de eerste 3D geprinte brug ter wereld. Die komt in het hartje van Amsterdam te liggen, op een nog onbekende plaats. Brabants Dagblad
  • De finalisten voor de Dutch Design Awards (DDA) 2015 zijn bekendgemaakt. Het gaat om 24 kanshebbers, verdeeld over zes categorie‘n. Een speciale vakjury bepaalt per categorie een winnaar, de uitslag hiervan wordt op zaterdag 24 oktober tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven bekendgemaakt. Het werk van alle finalisten is dan te zien in een negendaagse overzichtsexpositie. Dutch Design Awards.nl , BNO.nl , Architectenweb.nl , Fashion United
  • Future Series is een lezingenreeks waarmee Dutch Design Week toekomstperspectieven met ontwerpers onderzoekt. Tijdens de 4e editie van Future Series werken Dutch Design Week (DDW) en de Volkskrant samen. Hoofdgast Koert van Mensvoort (ontwerper, filosoof, wetenschapper en dit jaar ambassadeur van DDW) gaat in op de vraag of ontwerp de evolutie kan be•nvloeden en introduceert drie talenten die op verzoek recent werk presenteren: Teresa van Dongen, Floris Kaayk en Govert Flint. Clicknl.nl
  • Viltkunstenares Claudy Jongstra heeft de tweejaarlijkse Vredeman de Vriesprijs voor design gewonnen. Zij kreeg de onderscheiding van de provincie Friesland voor de Denkkamer, een ruimte in het voormalige Natlab van Philips in de Eindhovense wijk Strijp. Leeuwarder Courant

  beeldende kunst

  • Personal Structures is een groots opgezette verkooptentoonstelling die om de twee jaar parallel aan de Bi‘nnale van Veneti‘ wordt ingericht. Ook dit jaar zijn ze weer van de partij, grote galeries die hun slag proberen te slaan door onder de vlag van de Bi‘nnale gevestigde namen van een generatie geleden aan de man te brengen als grootheden van nu. Ook met werk van herman de vries. Art Update
  • Onomatopee in Eindhoven laat o.m. artwork, grammofoonplaten, video’s van 25 platenlabels uit Europa, de Verenigde Staten en Mexico zien. Het zijn allemaal labels die opgericht en gerund worden door beeldend kunstenaars. Dazed signaleert 10 recent verschenen uitgaven van kunstenaars. Vinyl is ook hier op de terugweg. Metropolis M , Dazeddigital.com
  • Anderhalf jaar na zijn dood, wijdt Museum ’t Oude Slot in Veldhoven een expositie aan het vrije werk van beeldhouwer Hein Reijnders. Gelijktijdig met de opening werd het gelijknamige oeuvreboek gelanceerd. Zijn no-nonsense mentaliteit is in alle opzichten voelbaar. Selectionneur.nl
  • Vanaf het najaar van 2015 gaat Foam, met een belangrijke bijdrage van Ammodo, vier solotentoonstellingen organiseren in de periode 2015-2018. Het project Next Level is in het leven geroepen om een stimulans te geven aan de carrire van vier kunstenaars die al veel bereikt hebben maar bij het grote publiek nog minder bekend zijn. PhotoQ.nl
  • Met enige regelmaat verschijnen boeken en studies over fotografie in Nederland. Maar specifiek over de geschiedenis van de persfotografie is weinig te vinden in wetenschappelijk verantwoorde publicaties. Historici Martijn Kleppe en Bernadette Kester hebben onlangs een serieuze aanzet gepubliceerd in de vorm van een hoofdstuk in een algemeen overzicht, Journalistieke Cultuur in Nederland, samengesteld door Jo Bardoel en Huub Wijfjes. PhotoQ.nl

  film

  • Een overzicht van de beste korte films, die dit jaar internationaal zijn uitgebracht. Dazeddigital.com
  • De meest voorkomende vrouwenrollen in Nederlandse speelfilms zijn nog steeds lustobject en slachtoffer, zo turfde de Filmkrant. Terwijl uit een recent onderzoek Nederland met ruim 25% vrouwelijke regisseurs als meest ge‘mancipeerde filmland van Europa uit de bus kwam. Het eendimensionale, commerci‘le vrouwbeeld overheerst nog altijd op het witte doek. Kan het niet wat creatiever? Filmkrant
  • De Nederlandse filmmakers grijpen steeds vaker terug op Nederlandse romans. Recente boekverfilmingen zijn er in overvloed – Ventoux, Rendez-Vous en De Surprise. Het einde is nog lang niet in zicht. De rechten van De Hormoonfabriek, een boek van de Amsterdamse Saskia Goldschmidt, over de geschiedenis van Organon in Oss, is verworven door de Franse filmproducent Film Talents. De roman Dubbelspel van de Curaaose schrijver Frank Martinus Arion zal worden verfilmd. Dat heeft De Bezige Bij bekend gemaakt. De Amerikaanse regisseur Ernest Dickerson zal de film gaan regisseren. Eindhovens Dagblad , Brabants Dagblad , Tzum.info
  • Het jaarlijkse CampusDoc Filmfestival werd dit jaar gehouden op zondag 1 juni 2014. Acht documentaires, geproduceerd door studenten Journalistiek van Hogeschool Utrecht gingen tijdens het Filmfestival in premire. De beste drie documentaires werden door de aanwezige jury gekozen. Daarnaast waren er ook voor het eerst zes internationale documentaires te zien. CampusDoc.net

  letteren

  • Op de dinsdagavond van Poetry International was een parade van 19 dichters die allemaal kort voorlezen uit hun werk. Voorafgaand het openingswoord van Bas Kwakman, directeur van het festival, over po‘zie. Een filmverslag. tzum.info
  • De dreiging van islamisten raakt ook de Nederlandse debatcultuur. Dat bleek toen schrijversvereniging PEN zich onlangs terugtrok uit de organisatie van een debat in De Balie. ‘Angst legt het debat lam’, meent Balie-directeur Yoeri Albrecht. Trouw
  • De Britse vrouwelijke auteur Ali Smith wint de Baileys Prize, een van de belangrijkste literaire prijzen in het Verenigd Koninkrijk, met een boek waarin het hoofdpersonage een vrouw is. Uitzonderlijk, want meestal als vrouwelijke auteurs winnen, doen ze dat met boeken waarin ze vertellen vanuit een mannelijk personage. Er schrijven meer vrouwen, de meerderheid van het lezerspubliek bestaat uit vrouwen, dat geldt ook voor de uitgeverswereld. Toch winnen vrouwen minder prijzen. The Conversation
  • De vijfde Debuutprijs Het Liegend Konijn is toegekend aan Hannah van Wieringen voor haar po‘ziebundel Hier kijken we naar, uitgegeven door De Harmonie in Amsterdam. De laureaat krijgt een geldprijs van € 2.500 , de publicatie van een reeks nieuwe gedichten in het tijdschrift Het Liegend Konijn en een vertaling van de bekroonde bundel in het Frans, Duits en Engels. Letterenfonds
  • C. Buddingh’-prijs 2015, de prijs voor het beste po‘ziedebuut van het afgelopen jaar, is voor Saskia Stehouwer. NRC
  • David Van Reybrouck schrijft op verzoek van de Stichting CPNB het Boekenweekessay 2016. In het komend jaar dat Nederland en Vlaanderen gezamenlijk gastland zijn op de Boekenbeurs in Frankfurt, richt de Boekenweek zich op Duitsland, onder het motto Was ich noch zu sagen hŠtte. CPNB , Letterenfonds
  • Schrijfster Maartje Wortel, die begin de jaar de BNG Bank Literatuurprijs 2014 won, zal van 28 september tot 16 oktober in een appartement in Vitalis Wilgenhof in Eindhoven gaan wonen. Zij is de nieuwe Schrijver in huis: ze zal tijdens haar verblijf nieuw werk schrijven, ge•nspireerd op de bewoners. Via het project ‘Schrijver in huis’ kunnen de bewoners hun eigen geschiedenis, levenservaring en verhalen doorgeven aan anderen en veilig stellen voor de toekomst. Vitalisgroep.nl
  • Op 18 juni verschijnt bij uitgeverij Atlas Contact het boek Hoe schrijf je fantasy en sciencefiction? Op 26 juni wordt het boek gepresenteerd bij Van der Velde Boeken in Groningen. Fantastische literatuur is sterk in opmars – zeker onder jongvolwassenen en avontuurlijk ingestelde lezers. Maar hoe schrijf je zulke verhalen? Martijn Lindeboom en Debbie van der Zande geven in Hoe schrijf je fantasy en sciencefiction? inzicht in de genres, benoemen de grootste valkuilen en geven talloze tips bij het schrijven van fantasy en sciencefiction. Schrijven on line

  muziek

  • De geschiedenis van de popmuziek is een geschiedenis van actie en reactie, talloze muziekstijlen en uiteenlopende subculturen. Gert Keunen – docent muziekgeschiedenis en muziekindustrie in Tilburg, Hasselt, Brussel en Gent – schreef een overzichtelijk handboek over de rijke aspecten van ruim honderd jaar popmuziek. Matthew Collin, voormalig redacteur van i-D, schreef Pop Grenade, from Public Enemy to Pussy Riot, Dispatches from Musical Frontlines. een boek over de muzikale mijlpalen van de afgelopen decennia. Van Public Enemy tot Pussy Riot: bands op het snijvlak van politiek en vernieuwende muziek. Historiek , i-D.vice.com
  • Utrecht krijgt volgend jaar een nieuw jazzfestival. Het eendaagse festival gaat Transition heten en vindt plaats in TivoliVredenburg. Voor het nieuwe festival werken de programmeurs van het Utrechtse poppodium nauw samen met de programmeurs van het North Sea Jazz Festival. NU.nl
  • Vibrafonist Vincent Houdijk en pianist Rogier Telderman zijn verkozen tot jazztalent van het jaar. Vanaf april 2016 touren zij door Nederland in het kader van de Young VIP’s tour. Jazzism.nl
  • Club Smederij in de Spoorzone vormt dit weekend het toneel voor de eerste editie van Opmars. Techno gaat er samen met toneel en kunst. Brabants Dagblad
  • Helmond krijgt een hiphop-festival, onder de naam Urban Matterz. Het wordt van 20 tot en met 27 september gehouden in de Cacaofabriek. In alle ruimtes van het gebouw vinden activiteiten plaats. Het is een eerste voorbeeld van vergaande samenwerking tussen alle disciplines: film, muziek en kunst. Eindhovens Dagblad

  theater en dans

  • De VSCD- Jeugdtheaterjury heeft de tweede (en laatste) serie van Zilveren Krekels 2015 bekendgemaakt. De ontvangers maken op 13 september kans op de Gouden Krekel, de Jeugdtheaterprijs van de Vereniging van Schouwburg- en Concergebouwdirecties voor de meest indrukwekkende podiumprestatie en de meest indrukwekkende jeugdproductie. VSCD

  kunst in de openbare ruimte

  • De Eindhovense Berekuil was gevuld met tientallen graffitikunstenaars uit heel de wereld die op het beton spuiten, kwasten en stiften. Het graffiti_gebeuren Step in the Arena is onderdeel van het Urban Culture Festival dat afgelopen weekend in Eindhoven werd gehouden. Eindhovens Dagblad
  • Op het Amsterdamse Blijburg is de Urban Campsite gerealiseerd. Diverse kunstenaars kregen de opdracht om op deze tijdelijke camping een slaapaccommodatie te ontwerpen met een bescheiden budget, en gebruik makend van restmaterialen. De grote eyecatcher was het sanitaire gebouw waar douchewater direct wordt gefilterd en de toiletopbrengst word vercomposteerd. Pretwerk.nl
  • Op Bosch Parade 2015 zit een unieke bijdrage met kunstwerken gemaakt door gevangenen uit 7 Europese instellingen. In die gevangenissen hebben de gedetineerde een kunstwerk gemaakt dat ge•nspireerd is op een van de werken van Jeroen Bosch. Bastion Oranje
  • Tijdens het Internationaal Stiltefestival in Breda worden interactieve inloopsculpturen van de Architects of Air, uit het Verenigd Koninkrijk, getoond. Het zijn opblaasbare objecten, die zij luminaria noemen, waarin je eindeloos kunt dwalen. BN – De Stem
  • Een grote sculptuur van Anish Kapoor in Versailles zorgt voor rumoer. De Standaard

  brabantse makers gaan nationaal, internationaal

  • Architectenbureau De Twee Snoeken uit ‘s-Hertogenbosch gaat het ontwerp maken voor de gemeentelijke sporthal in de nieuwe wijk Dillenburg in Drunen. Brabants Dagblad
  • Collectief. is door het bewonerscomitŽ Korvel uitgeroepen als winnaar van de KorvelKiosk ontwerpwedstrijd. ‘De Gezichten van de Korvel’ kreeg meer dan de helft van alle publieksstemmen. De driehoekige muziekkiosk en de aanleg van het park wordt geÞnancierd door middel van crowdfunding. De Architect
  • In 2013 stond Wouter Strietman met zijn espressomachine op de Salone van Milaan. Het minimalistische apparaat hing aan de muur en straalde in alles functionaliteit uit. Er was echter vraag naar een staand model, iets wat vrij lastig was vanwege de hefboomwerking van de handgreep waarmee de gebruiker het hete water door de machine perst. Onlangs is dan toch de staande versie, de CT1, gepresenteerd, die in alle opzichten de ontwerp-uitgangspunten van de ES3 handhaaft. De Architect
  • Ter ere van de lancering van haar 10e prentenboek komt Sanne Miltenburg op 20 juni naar de bibliotheek in Tilburg. En naar Boekhandel Gianotten Mutsaers waar ze het eerste exemplaar van het boek De papawinkel overhandigt aan haar vader. Brabants Dagblad
  • Voor de expositie Gimme Shelter, t.g.v. het tweehonderdjarig bestaan van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam, maakte Dick Verdult het werk Happy Thatchercide, waarin hij Margaret Thatcher en haar rol in de Falklandoorlog op geestige, maar tegelijkertijd ernstige wijze als onderwerp neemt. Het Falkland-conflict vond plaats in 1982, toen Thatcher met harde hand een einde maakte aan de Argentijnse bezetting van de Brits gekoloniseerde eilandengroep voor de kust van Argentini‘. Verdult maakt het werk speciaal voor de lichttoren op KunstFort Asperen.Tubelight.nl
  • Human Rights Tattoo, een initiatief van de Tilburgse kunstenaar Sander van Bussel, is vertrokken voor een internationale tournee, om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens letter voor letter op 6773 mensen wereldwijd te tatoe‘ren. Brabants Dagblad
  • Fotograaf Sacha Goossens uit ‘s-Hertogenbosch wint Joke Veeze Award 2015. De eerste editie van de wedstrijd staat in het teken van modefotografie, met als thema water. Photoq.nl
  • Red Vultures uit Tilburg is een echte DIY band. De band werkt zonder boeker, hun eerste langspeler Damn pretty werd uitgebracht op hun eigen label, Selfie Records. 3voor12.vpro.nl
  • Bach Collegium ’s Hertogenbosch is onderdeel van de stichting Bach Cantates, welke actief is sinds 2006. De stichting brengt fondsen bijeen om per seizoen 6 Bach Cantates mogelijk te maken. De cantates worden uitgevoerd door het projectkoor en -orkest Bach Collegium ‘s-Hertogenbosch onder de artistieke leiding van Jeroen Felix. Brabants Dagblad

  kunstonderwijs

  • Fontys en Festival Mundial werken ook in 2015 weer samen aan creatieve projecten. Bij Fontys staat de student centraal. Dit is tijdens Festival Mundial ook even het geval: studenten van verschillende opleidingen krijgen hier een podium om te laten zien waar ze goed in zijn. Tilburg.com
  • Tien talenten van de Fashion Design van ArtEZ studeren deze zomer af. i-D.vice.com
  • Foto’s van Anne Paternotte en Esmee Sherlock zijn te zien op de eindexamenexpositie van AKV Sint Joost in Breda. Mister Motley , Mister Motley
  • Studenten van de Koningstheateracademie in ‘s-Hertogenbosch hebben bezit genomen van theater de Kattendans in Bergeijk, zowel binnen als buiten en zelfs op het dak. Donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond voeren zij hun productie ‘Kunstmest’ uit in het theater. Eindhovens Dagblad
  • Op woensdag 3 juni presenteerden de vierdejaars studenten Docent Dans van Codarts Rotterdam hun eindvoorstelling (IN)VISIBLE in Theater Zuidplein Rotterdam. De dansvoorstelling is gecre‘erd onder leiding van de afstuderende dansdocenten en bestond uit choreografie‘n van gastchoreografen en eigen werk van de studenten. Dans Magazine

  cultuureducatie en -participatie

  • Structureel muziekonderwijs voor alle kinderen. Dat is de doelstelling van ‘MŽŽr Muziek in de Klas’. Dit initiatief zorgt ervoor dat Nederlandse kinderen zullen opgroeien met muziek. O.m. door een tv-show over schoolklassen die muziek maken en meer samenwerking tussen scholen en lokale fanfares en muziekscholen. Fonds voor Cultuurparticipatie , Elsevier , Meer Muziek in de Klas
  • Kunstbalie heeft een nieuwe locatie voor de praktijkmuziekexamens erbij. Aanstaande zaterdag 13 juni vinden voor het eerst de examens voor hout- en koperblaasinstrumenten plaats bij het CKE in Eindhoven. Ruim 40 kandidaten doen die dag examen. Kunstbalie
  • Muziekschool Art4U houdt op zaterdag 13 juni een tour door de regio Zuid Oost Noord-Brabant . Jonge muzikanten laten van zich horen in de kleine kernen Riethoven, Vessem, Knegsel, Eersel, Luyksgestel en Bergeijk. Voor de 7e editie van de Kempentour wordt een grote trailer van een plaatselijk transportbedrijf getransformeerd tot rijdend podium. Eindhovens Dagblad
  • Jasmine Ressang uit Tilburg is de winnaar van PopSport. Brabants Dagblad
  • Het einde van het vierde cursusseizoen van de CKB Popschool in Bergen op Zoom wordt afgesloten met twee concertavonden in de grote zaal van Gebouw-T. Op 16 en 19 juni brengen 12 bands in de praktijk wat ze in het jaar ervoor in elkaar hebben gestoken. BN – De Stem
  • Vijf jonge muziekdocenten richten een popschool op in Roosendaal. Die valt organisatorisch onder het Centrum voor Muziek, maar treedt naar buiten met eigen promotie en een eigen, frisse uitstraling. BN – De Stem
  • Het kunst-en cultuuraanbod voor basisscholen in Etten-Leur wordt uitgebreid met wetenschap en techniek. Het WaT LaB is het eerste project waarbij kinderen uit de groepen 3 en 4 leren over energie en hoe je voorwerpen in beweging brengt. BN – De Stem
  • In 2012 ontwikkelde Giep Hagoort samen met Kunstenlab het idee van de kunstenaarscoach: een beeldend kunstenaar stimuleert vanuit het eigen atelier het creatieve klimaat van een MKB-onderneming. Dat werkte goed. Toch is het moeilijk om de ondernemers zelf te bereiken. Veel gehoorde opmerking is: ‘Ik heb niks met die onbegrijpelijke kunst’. Waarom laten we deze tastbare winst zo gemakkelijk links liggen? LKCA
  • Hoe maken we de waarde van urban culture & sports in Brabant zichtbaar? Hierover gaat het symposium Urban Goud waarin de urban scene samen met beleidsmakers, sponsoren, sport, cultuur, maatschappelijke en onderwijs-instellingen in gesprek gaat. Festieval.com
  • KunstRoute65 in Eindhoven laat nieuwsgierige senioren kennis maken met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kunst, cultuur en techniek. Ze organiseert voor deze groep excursies en workshops in Eindhoven, in samenwerking met kunstinstellingen als MU, STRP en DDW. KunstRoute65 is een proefproject dat wordt gefinancierd vanuit het landelijke fonds ‘Lang leve de kunst’. De video van KunstRoute65 is genomineerd voor een prijs van Cinema Senior. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad

  kunstbeoefening

  • Muziekvereniging Sint Gregorius uit Haaren gaat samenspelen met de Philharmonie Zuidnederland (PZN) onder de noemer ‘Haaren & Snaren’ op zaterdag 27 juni. Brabants Dagblad
  • Theater (BMT) uit Schijndel houdt deze en komende maand audities voor de jubileummusical West Side Story, waarmee het gezelschap langs theaters in Brabant gaat reizen. Brabants Dagblad

  bibliotheken

  • De bibliotheken in de vier grote steden ontvangen 4,4 miljoen euro subsidie uit het Europees Fonds voor meest behoeftigen (EFMB) om in de komende jaren kwetsbare ouderen extra te ondersteunen in het vergroten van hun sociale omgeving en het doorbreken van hun isolement. Het gaat om ouderen met een laag inkomen die sociaal uitgesloten zijn of dreigen te raken. Bibliotheekblad
  • Het bestuur van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) stelt de leden voor de besluitvorming over de Nationale Bibliotheekpas uit te stellen tot een extra ledenvergadering in oktober. De reden is dat er problemen zijn gerezen bij twee van de drie belangrijke elementen: de nauwe koppeling tussen de fysieke bibliotheken en de landelijke digitale bibliotheek en de harmonisatie van de tarieven. Bibliotheekblad
  • De vierde editie van de miniglossy ‘BIEB’ is in de maak. De glossy wordt ontwikkeld door Rijnbrink Groep en staat vol nuttige tips op gebied van lezen en mediawijsheid voor ouders. Een prachtig middel waar bibliotheken zich uitstekend mee kunnen profileren. De Bibliotheken
  • Het nieuwe onderkomen van Bibliotheek Schiedam is geopend. De bibliotheek noemt zichzelf ‘de eerste groene bibliotheek van Nederland’, mede vanwege de overdekte binnentuin, die gerealiseerd is in de Korenbeurs, een voormalige koopmansbeurs uit 1792, die geldt als een van de monumenten van de Schiedamse jeneverindustrie. Bibliotheekblad , Architectenweb.nl
  • In het kader van de Maand van het Spannende Boek, die nog loopt tot eind juni, werken de online boekencommunity hebban.nl en de bibliotheken samen met de zogeheten ‘Boekentipper’. Met de Boekentipper kunnen lezers tijdens de Maand van het Spannende Boek op basis van drie favoriete thrillers een boekenadvies op maat aanvragen bij een bibliotheek in de buurt. Bibliotheekblad
  • Op 16 juni lanceert het Meertens Instituut een nieuwe databank: de elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (eWND). Het doel van de eWND is om zoveel mogelijk dialectwoordenboeken digitaal beschikbaar en doorzoekbaar te maken. Zowel taalkundigen als taalliefhebbers kunnen straks alle belangrijke Nederlandse dialectwoordenboeken op ŽŽn centraal punt raadplegen. Kennislink
  • De Amsterdamse startup WizeNoze heeft 1,75 miljoen euro aan financiering ontvangen van het Ministerie van Economische Zaken en twee particuliere investeerders. Met als doel om het internet geschikter te maken voor kinderen (tot 15 jaar). De zoekmachine van WizeNoze, in 2013 opgericht door Diane Janknegt en Theo Huibers, helpt kinderen hun zoekvragen te formuleren en geeft ze leeftijdsspecifieke resultaten. Informatieprofessional
  • Cubiss organiseert op 16 juni een bijeenkomst over Linked Open Data (LOD). Met Linked (Open) Data kan de bibliotheek zich op een nieuwe wijze verbinden. De publicatie Samen delen, samenspelen gaat over LOD en de betekenis voor organisaties, in het bijzonder bibliotheken. Cubiss.nl
  • De Boxtelse bibliotheek verhuist al voor het einde van het jaar naar een winkelpand in de Stationstraat of Rechterstraat. In Sint- Michielsgestel blijft de toekomst afhankelijk van de gemeentelijke subsidie die volgens directeur Marc Jacobs te laag is. Marc Jacobs over toekomstplannen van bibliotheek De Meierij. Brabants Dagblad
  • Op woensdag 17 juni gaat Bibliotheek De Lage Beemden, vestiging Gemert, open. De bibliotheek heeft onderdak gevonden in het Cultuurhuis De Eendracht. Alleen ’s middags zijn gespecialiseerde bibliotheekmedewerkers aanwezig. Het is nu mogelijk om Vriend te worden, in plaats van lid. Dat is goedkoper, maar met een vriendenpas kunnen geen fysieke boeken worden geleend. Wel e-boeken en ander digitaal materiaal. Eindhovens Dagblad
  • Een brief schrijven die gericht is aan Vincent van Gogh. Dat is de opdracht in de verhalenwedstrijd Van Gogh die Bibliotheek Dommeldal organiseert in samenwerking met Erfgoed Brabant. Eindhovens Dagblad
  • Bibliotheek Oisterwijk-Moergestel is de initiatiefnemer van een bijeenkomst voor (aspirant)schrijvers in Oisterwijk. Brabants Dagblad

  erfgoed

  • Een ongeneeslijke aandoening waart door museale glascollecties: de glasziekte. De symptomen zijn een vettig uiterlijk gevolgd door een doffe aanblik. Een behandeling is er nog niet, maar de oorzaak is bekend. Het water in de lucht zorgt ervoor dat het glas langzaam wordt aangetast. Kennislink
  • Het Mauritshuis komt met een unieke tentoonstelling waarbij het wetenschappelijk onderzoek achter de restauratie van het schilderij Saul en David centraal staat. Op zaal staan wetenschappers naast Rembrandt in de spotlights. Het museum neemt de bezoeker mee op de jarenlange ontdekkingstocht van restauratoren, kunsthistorici en materiaaldeskundigen. Kennislink
  • Door het gebrek aan goede restauratieopleidingen komt het behoud van monumenten onder druk te staan. Sascha Baggerman pleit voor nieuwe koers. Platvorm VOER
  • “Respect, dat kun je in het verbronzen van de Aardappeleters niet ontdekken. Dan heb je over respect en waardering blijkbaar nooit nagedacht. Dit is jezelf profileren. Een bronzen beeld van de Aardappeleters kan het Van Goghjaar en de gemeente Nuenen c.a. nog mooier maken. Onzin. Een goed boek lezen en naar zijn werk kijken, dat kan je leven verrijken. ” Ton de Brouwer, oprichter van het Vincentre in Nuenen, over het beeld van Peter Nagelkerke. Eindhovens Dagblad
  • Thee, koffie, tabak en chocolade zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse keuken. Maar van oorsprong zijn dit geen Hollandse waren. Het zijn ge•mporteerde voedings- en genotsmiddelen, die pas vanaf de zestiende en zeventiende eeuw in ons land voorradig waren. Een tentoonstelling in het Noordbrabants Museum vertelt het verhaal van deze koloniale waren en de invloed ervan op ons leven. Omroep Brabant
  • Maria’s uit geheel Nederland worden ge‘xposeerd in de Sint Gertrudiskerk in Bergen op Zoom. De bezichtiging wordt gehouden voordat de jaarlijkse Maria Ommgegang wordt gelopen. Dit jaar alweer voor de 71e keer. BN – De Stem
  • De geschiedenis van naziconcentratiekamp Vught stopte niet toen het kamp op 26 oktober 1944 bevrijd werd door de geallieerden. De barakken, waarin tijdens de Tweede Wereldoorlog politieke gevangenen en Joden ondergebracht waren, werden nog decennialang bewoond. Het langst door Molukkers. In 2013 werd in de laatst overgebleven barak, Barak 1b, een expositie geopend die het verhaal vertelt van alle verschillende soorten gevangenen en bewoners die in kamp Vught verbleven. Historiek

  recreatie en vrijetijdseconomie

  • RECRON ziet niets in de plannen van de commissie Financi‘le ruimte voor gemeenten om gemeenten meer vrijheid te geven bij het bepalen van lokale belastingen. De commissie onder leiding van Alexander Rinnooy Kan heeft hier in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onderzoek naar gedaan. Pretwerk.nl
  • De provincie Overijssel heeft 16 projecten geselecteerd die voor 2015 een subsidie ontvangen uit de regeling Verhaal van Overijssel. Bij de 16 projecten gaat het onder andere om de wederopbouwboerderijen in Salland, het verhaal van Landgoed Warmelo en de verbeelding van de archeologie in Oosterdalfsen. Pretwerk.nl
  • Het aantal vakanties aan de Nederlandse kust door buitenlandse gasten is vorig jaar met zo’n 200.000 toegenomen naar ruim 2 miljoen. Die kusttoeristen gaven gezamenlijk ruim 950 miljoen euro uit. NBTC.nl
  • Een topjaar, zo omschrijft attractiepark de Efteling 2014. Het pretpark behaalde de hoogste bezoekersaantallen en omzetten ooit. De 4,4 miljoen bezoekers zorgden voor een omzet van in totaal 164,8 miljoen euro. Het bracht de Efteling 8,4 miljoen euro winst. Brabants Dagblad
Geen reacties

Geef een reactie