Trends & ontwikkelingen 13 november 2015

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Minister Bussemaker (OCW) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over het rapport Cultuur in Beeld 2015. Cultuur in Beeld biedt een overzicht van cijfers over de cultuursector en een duiding van belangrijke ontwikkelingen. De uitgave van 2015 richt zich op een aantal maatschappelijke trends en ontwikkelingen en beschrijft hoe burgers, culturele instellingen en overheden daarop reageren. Daarnaast stuurt de minister 4 rapporten aan de Tweede Kamer : Economisch onderzoek 2009 2104, Kunstzinnig en creatief in de vrije tijd, Monitor Amateurkunst 2015, Monitor cultuuronderwijs voortgezet onderwijs 2015, en Notitie MattheŸseffect. Het laatste rapport ontleent zijn titel aan Cultuur herwaarderen van WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid). De WRR adviseert in zijn studie aandacht te hebben voor zogenaamde MattheŸseffecten als (onbedoeld) effect van de bezuinigingen: wie veel heeft, krijgt meer, wie arm is wordt steeds armer. Vertaald naar het cultuurbeleid betekent dit: de grotere instellingen slagen er wel in om meer publiek en meer eigen inkomsten te verwerven, omdat zij hiertoe qua omvang, professionalisering en plek beter toe zijn toegerust. Kleinere instellingen zouden hiertoe minder goed in staat zijn. Rijksoverheid.nl , Rijksoverheid.nl , Rijksoverheid.nl
 • In een vorige maand verschenen voortgangsrapportage van de Raad voor Cultuur uit het adviesorgaan flinke kritiek op filminstituut EYE in Amsterdam. Zo zouden er te veel films draaien die ook in de rest van Amsterdam te zien zijn, is de begroting niet op orde en ontbreekt een duidelijke visie of strategisch plan. EYE-directeur Sandra den Hamer weerspreekt in een brief aan minister Bussemaker van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen), die HP/De Tijd in handen heeft gekregen, alle kritiek en beschuldigt de Raad zelfs van feitelijke onjuistheden. Het is nog niet bekend op welke termijn minister Bussemaker met een reactie komt en of het rapport gevolgen gaat hebben voor de subsidie aan EYE. Komende donderdag vindt er in het Ketelhuis een groot filmdebat plaats waarin ook de positie van EYE onderwerp van discussie zal zijn. HP/De Tijd , Raad voor Cultuur
 • Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer de Nota naar aanleiding van het verslag in verband met de tweede evaluatie van de Wet op de vaste boekenprijs. Rijksoverheid.nl
 • Om het voor meer musea mogelijk te maken om tentoonstellingen met belangrijke bruiklenen te organiseren, past minister Bussemaker (Cultuur) de regeling hiervoor aan. Door een bovengrens van 75 miljoen euro per tentoonstelling in te voeren, kunnen tenminste 4 tentoonstellingen tegelijk in aanmerking komen voor de garantstelling door het ministerie van OCW. Bovendien kunnen musea voortaan niet eerder dan ŽŽn jaar voor de start van een tentoonstelling hun aanvragen indienen. Ook kleine musea profiteren hiervan. Om belangrijke bruiklenen mogelijk te maken, staat het ministerie in geval van schade of verlies garant voor een deel van de verzekerde waarde van de voorwerpen. Het ministerie van OCW heeft de indemniteitsregeling in samenwerking met de Museumvereniging aangepast. Cultureel Erfgoed
 • Minister Bussemaker stuurt de Tweede Kamer nadere informatie over moties en toezeggingen op het wetsvoorstel Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed. Rijksoverheid.nl
 • Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer het rapport ‘De Staat van, over erfgoed en archieven 2015’ van de Erfgoedinspectie. Bij het 10-jarig jubileum van de Erfgoedinspectie was aandacht voor open data. Minister Bussemaker ziet kansen voor open data. “‘Dat is onder andere in cultuureducatie. Zo is cultuuraanbod voor alle leerlingen op een praktische wijze te organiseren.’ Ze vervolgde: ‘Ik zou graag over de maatschappelijke effecten met jullie en andere organisaties doorpraten. Met alleen openbaar maken van data, zijn we er niet alleen.’ Dat het een punt voor de agenda van het Europese voorzitterschap van Nederland wordt, is volgens de minister, zeker. Rijksoverheid.nl , Erfgoedinspectie
 • Antwoorden van minister Bussemaker (OCW) op schriftelijke vragen van het lid drs. H. ten Hoeve (OSF) over de verlening van de POM-status aan organisaties voor monumentenbehoud. Rijksoverheid.nl
 • De publieke omroep moet sneller vertellen wat een programma heeft gekost, als de politiek daar om vraagt. Dat schrijft staatssecretaris Dekker (OCW) in een brief aan de Tweede Kamer. De bewindsman reageerde gisteren op het zogenoemde Concessiebeleidsplan 2016-2020 waarin de publieke omroep zijn toekomstplannen beschrijft. Rijksoverheid.nl , NRC, inlog vereist
 • Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer de Mediabegroting 2016, met de concrete uitwerking van en aanvulling op artikel 15 (Media) uit de Rijksbegroting 2016 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Rijksoverheid.nl
 • Het mediadebat van afgelopen maand heeft binnen de Nederlandse publieke omroep flink wat losgemaakt. Enerzijds ging het over zendtijd en (het verlies van) zenders, anderzijds bleek het voor enkele politici een uitgelezen moment om de rol van de publieke omroep op het gebied van evenementen aan te kaarten. Entertainment Business
 • Volgens Edwin Stolk is de kunstenaar, door het cultuurbeleid, een wezen geworden dat begeleiding nodig heeft om te voldoen aan de juiste verwachtingen. De Volkskrant
 • Een groep Nederlandse producenten en distributeurs stapt naar de rechter om de staat aansprakelijk te stellen voor de schade die de filmsector lijdt door illegaal downloaden. Het gaat om negen producenten die zich hebben aangesloten bij de Vereniging van Professionele Speelfilmondernemers (VPSO) en een aantal onafhankelijke distributeurs, zo maakte de VPSO donderdag bekend. De Volkskrant
 • De forse bezuinigingen van de nationale overheid gaan ten koste van de zorg, onderhoud van wegen, maar ook allerlei voorzieningen. Dat schrijven de wethouders van 234 gemeenten in een brandbrief aan minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken. De bezuinigingen die het Rijk oplegt, zijn volgens de wethouders ‘te groot, te onvoorspelbaar en onterecht’. Ze stellen onder meer voor om een korting op het gemeentefonds – in 2016 gaat het om 120 miljoen en na 2017 om bijna een miljard euro – te schrappen. Meer dan de helft de Brabantse gemeenten, 37 van de 66, heeft de brief ondertekend. Binnenlands bestuur , Omroep Brabant
 • De ruimtelijke toekomst van Nederland kent zeven onvermijdelijke opgaven, volgens de opstellers van het – voorlopige – Manifest2040 van het Jaar van de Ruimte. ‘Versterken van het stedennetwerk’ en ‘de energietransitie’ staan hoog op de agenda. In het Jaar van de Ruimte denken beleidsmakers, professionals en betrokkenen na over de ruimtelijke toekomst van Nederland. Dat gebeurt tijdens debatten, symposia en uiteenlopende activiteiten door het hele land. Het Manifest dat op de slotbijeenkomst op 15 december in Amersfoort moet worden opgeleverd, neemt steeds duidelijker vorm aan. Zo zijn inmiddels ‘zeven onvermijdelijke opgaven’ voor 2040 vastgesteld. Binnenlands bestuur , WiemaaktNederland
 • Het woord ‘krimp’ moet niet langer worden gebruikt, vindt Gedeputeerde Staten in Zeeland. Directeur Perry Moree van het Zeeuwse ZB Planbureau en Bibliotheek werd op het matje geroepen toen een van zijn onderzoekers in Nieuwsuur het ‘K’-woord had gebruikt. Diverse gedeputeerden vonden het woord een negatieve connotatie hebben en stonden erop dat het voortaan te vervangen door de neutrale term ‘demografische verandering’. Binnenlands bestuur
 • Gedeputeerde Staten van Gelderland stellen voor om 6,3 miljoen euro te investeren in vijftien herbestemmingsprojecten op binnenstedelijke locaties. Het geld komt uit SteenGoed Benutten, het provinciale programma voor de aanpak van leegstand, overprogrammering en transformatieopgaven. Tubantia
 • Gemeenten vragen burgers steeds vaker om mee te denken met beleidsvraagstukken. Toen Janita Tabak tussen 2011 en 2014 wethouder Cultuur was in de gemeente Kampen wilde de gemeente ook samen met burgers en het culturele veld cultuurbeleid maken. Dat was geen gekke gedachte omdat diverse onderzoekers bevestigen dat burgerparticipatie bijdraagt aan het vergroten van het draagvlak voor overheidsbeslissingen. En juist het draagvlak voor cultuurbeleid en cultuuruitgaven staat behoorlijk onder druk. Maar, zo vraagt Tabak zich af, werkt deze vorm van burgerparticipatie ook in de praktijk? lkca
 • “Ruimte voor ontwikkelen en experimenteren in kunst en cultuur is de levensader van die innovatie. Als we willen dat Amsterdam hierin voorop blijft lopen, moeten we daar ook in investeren. In de Hoofdlijnen kunst en cultuur 2017-2020 ontbreekt het echter jammerlijk aan visie en ambitie op dit thema. ” Kristien van de Over is directeur van het Amsterdams Grafisch Atelier. Zij schreef het opiniestuk over de nieuwe cultuurbeleidsnota van de gemeente Amsterdam namens het Platform Ontwikkelinstellingen in Amsterdam POI. Het Parool
 • In september werd Lorenzo Benedetti na amper een jaar als directeur van de Amsterdamse kunstinstelling De Appel ontslagen. Sindsdien is hij uitgegroeid tot een martelaar van de autonome kunst in een richtingenstrijd – sommigen spreken zelfs van een religieuze oorlog. Met aan de ene kant de kunstprofessionals die pleiten voor inhoud en experiment. En aan de andere kant de bestuurders die het economisch rendement en de bezoekersaantallen zouden laten prevaleren. Benedetti vecht in een rechtszaak zijn ontslag aan. Het bestuur van de Appel bracht tijdens de zitting bij de rechtbank Amsterdam een verklaring van het personeel in, waaruit bleek dat er geen draagvlak is voor de terugkeer van de directeur. Benedetti wil pertinent terug. “Ik ben een kind van de Appel en dat zal ik altijd blijven”, zei hij tegen de rechter. NRC, inlog vereist , NRC, inlog vereist
 • De danssector in Amsterdam slaat de handen ineen met het gezamenlijk opgestelde plan ‘Amsterdam Dansstad 2017-2020’. Hiermee wil de sector zichzelf internationaal meer op de kaart zetten. Op 3 november overhandigden vier choreografen het plan tijdens de inspraakavond bij de Raadscommissie Jeugd en Cultuur voor het Kunstenplan 2017-2020. In het plan vraagt de danssector de Amsterdamse politiek, de Amsterdamse Kunstraad en het Amsterdams Fonds voor de Kunst om uitdrukkelijke steun om hun internationale ambities waar te maken. Dans magazine
 • Vorige week stemde de Rotterdamse gemeenteraad in met de plannen voor het collectiegebouw van Museum Boijmans van Beuningen. Maar het is allerminst een gelopen race. Een mogelijke rechtszaak en financi‘le begrotingsproblemen kunnen roet in het eten gooien. Pas voorjaar 2016 zal volledig duidelijk zijn of het ontwerp van MVRDV zal worden gebouwd. De Architect
 • Inez Boogaarts nam afscheid als directeur van de Rotterdamse Raad Kunst en Cultuur. In haar afscheidsspeech blikte ze terug op drie‘nhalf jaar dat ze als secretaris/directeur van een speciale raad die de gemeente Rotterdam adviseert over kunst. Volgens haar was het de afgelopen jaren moeilijk een inhoudelijk gesprek over kunst en cultuur te voeren met wethouder en ambtenaren in Rotterdam. De tekst van haar afscheidsspeech. Vers beton
 • De Utrechtse wethouder van Cultuur, Margriet Jongerius, treedt per direct af. Ze kondigde maandag 9 november haar vertrek aan. Volgens haar partij GroenLinks constateert Jongerius ‘dat haar bestuursstijl niet matcht met de manier waarop in Utrecht politiek bedreven wordt’. Ze zou om die reden buiten de politieke arena effectiever kunnen zijn dan als wethouder van Utrecht. Of haar vertrek verband houdt met het vernietigende rapport van de Utrechtse rekenkamer over het muziekpaleis Tivoli/Vredenburg is niet duidelijk. De gemeente moest sinds de opening van het veel te dure centrum met miljoenen bijspringen. De gemeenteraad behandelt het rapport later deze maand in een vergadering. Binnenlands bestuur
 • HET Symfonieorkest uit Enschede moet vrezen voor zijn voortbestaan. Dat staat in een rapport van onderzoekbureau Berenschot dat door de provincie Overijssel openbaar is gemaakt. Het zou een tekort hebben van 1,5 miljoen euro op een begroting van 4,5 miljoen euro. Het bestaansrecht van HET Symfonieorkest ligt nu in de handen van de politiek, volgens directeur Harm Mannak. Mannak maakte bekend dat hij na twaalf jaar stopt bij HET Symfonieorkest. Zijn vertrek heeft niets te maken met de huidige situatie. De VVD-fractie in Overijssel wil niet dat er nog meer geld gaat naar HET Symfonieorkest. HET Symfonieorkest maakte bekend dat het een nieuwe hoofdsponsor heeft. DamstŽ advocaten en notarissen uit Enschede zal de komende jaren verbonden zijn aan HET Symfonieorkest. De salarissen van directie en artistieke leiding zaten, volgens mededelingen van de PVV in Overijssel, boven de Balkende norm. Tubantia , RTV Oost , RTV Oost , HET Symfonieorkest , NRC, inlog vereist , Tubantia
 • De Middelburgse coalitie van CDA, PvdA, VVD, SGP en CU kiest ervoor om de bezuinigingen op cultuur, welzijn en educatie van het college van burgemeester en wethouders met tweederde terug te draaien. De dreigende sluiting van de Vleeshal is daarmee voorlopig van de baan. PZC
 • De Europese Commissie overweegt om links op internet onder het auteursrecht te laten vallen. Daarmee zou het zonder toestemming plaatsen van een hyperlink naar auteursrechtelijk beschermd materiaal strafbaar kunnen worden. Dat stelt Julia Reda, die namens de Duitse variant van de Piratenpartij in het Europarlement zit. Ze baseert zich op de voorlopige versie van een document waarin de Europese Commissie uiteenzet waar zij zich het komende jaar zoal op wil richten. Daarin staat dat de commissie op het gebied van auteursrecht duidelijker wil gaan defini‘ren wat wel en niet geldt als een nieuwe openbaarmaking. De Volkskrant

noord-brabant

 • Bij de presentatie van doel en aanpak van de Monitor Professionele Kunsten 2015 op 19 oktober in Eindhoven, zijn diverse suggesties voor verbetering gedaan. Ook stuurden verschillende organisaties suggesties per mail en kwamen er opmerkingen van De Kunst van Brabant, deels voortbouwend op suggesties uit de zaal. Na een gesprek met onderzoeker Henk Vinken, die vervolgens goed keek wat haalbaar was en wat niet, nu een gedetailleerd overzicht van wat er met die opmerkingen en aanvullingen is gedaan. bkkc
 • De provincie Noord-Brabant heeft haar nieuwe beleidsprogramma Cultuur in uitvoering gepresenteerd, waarin het cultuurbeleid voor de periode 2016-2020 wordt geschetst. Inhoudelijk kiest de provincie voor het stimuleren van binnenschoolse cultuureducatie door continuering van het programma De Cultuur Loper van Kunstbalie en Erfgoed Brabant en een verbreding hiervan naar andere gemeenten. Binnen De Cultuur Loper heeft het ‘derde domein; de autonome kunst’ ook een wezenlijke plek. Het programma KunstSelect zal worden verzelfstandigd en de uitvoerende rol die Kunstbalie nu heeft wordt afgebouwd. Samen met alle betrokkenen onderzoekt Kunstbalie hoe Brabantse kinderen toch kennis kunnen blijven maken met de verschillende professionele kunstdisciplines uit ‘de grote wereld’. Kunstbalie beseft dat er na 25 jaar nog altijd 400 scholen en 65.000 leerlingen met veel passie, leergierigheid en enthousiasme gebruik maken van KunstSelect. Kunstbalie zal deze dienstverlening dan ook niet zomaar stoppen maar zorgvuldig overdragen. Kunstbalie
 • De provincie Noord-Brabant heeft de opdracht aan bkkc gegeven om, in overleg met het veld, te komen tot een gedragen en eenduidige visie op talentontwikkeling in Brabant. bkkc werkt de komende weken aan die visie en benadert diverse culturele organisaties om mee te denken. bkkc
 • De provincie Noord-Brabant stelt € 450.000 beschikbaar aan VisitBrabant om de Brabantse vrijetijdseconomie sneller en intensiever te ontwikkelen. De impuls wordt besteed aan onder andere een internationale website, de voorbereiding van een Brabantcampagne en meer aandacht voor de zakelijke markt. Brabant.nl
 • De provincie en het Prins Bernhard Cultuurfonds starten met een buurtfonds voor buurtnatuur- en buurtwaterprojecten, op dezelfde manier als het al bestaande buurtcultuurfonds. Tot eind 2016 wordt in het fonds ook budget gereserveerd voor de herbestemming van vrijkomende kerken. “Net als het buurtcultuurfonds is ook dit (natuur)fonds bedoeld om idee‘n te realiseren die bijdragen aan ontmoeting en verbinding binnen wijken, tussen generaties, culturen en kunstvormen. Waar mensen elkaar vinden, ontstaan niet alleen mooie projecten, maar wordt ook meteen de sociale veerkracht versterkt. Samen staan mensen echt sterker”, licht gedeputeerde Henri Swinkels (Leefbaarheid en Cultuur) de plannen toe. Tot eind 2016 is ook geld beschikbaar voor de herbestemming van leegkomende kerken. Daarmee continueert de provincie de bescheiden rol van de afgelopen jaren, waarin een budget beschikbaar was voor procesbegeleiding van de herbestemming van kerken. Brabant.nl
 • Nadat de gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant vorige week 281.000 euro overmaakten om een gapend gat in de begroting te dichten, gaat festival Incubate over tot de orde van de dag. Maar de grote vragen blijven liggen. Waar ging het mis? Hoe kan vaste waarde Incubate ineens zo wankelen? Het blijkt alles te maken te hebben met een zeer ambitieus plan dat Incubate dit jaar ingezet heeft om door te stoten naar ‘de internationale top van de grensverleggende cultuur’. “Dankzij ons netwerk maken we binnen Incubate 3D onmogelijke dingen mogelijk.” 3voor12.vpro.nl
 • Geen vergunning voor dancefestivals waar bezoekers eenvoudig drugs kunnen gebruiken. Dat is de missie van ChristenUnie-SGP. De Brabantse fractie dient vrijdag een motie in waarin ze de provincie uitdrukkelijk verzoekt om festivals waar pillen geslikt worden geen (financi‘le) steun meer te geven. Omroep Brabant
 • Volgend jaar moet er een fonds van tussen de 8 en 16 miljoen euro beschikbaar komen om verouderde bedrijventerrein in het stedelijk gebied Eindhoven-Helmond op te krikken. De pot wordt onder meer gevuld door een verplichte afdracht bij nieuw te ontwikkelen terreinen, zoals de Brainport Industries Campus (BIC). Dat zei Katja de Haan van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) in een toelichting aan de gemeenteraad in Eindhoven. Eindhovens Dagblad

grote brabantse gemeenten

 • Community CultuurBreda gaat bouwen aan de toekomst van cultuur in Breda. Zowel online als offline kunnen mensen meedenken over hoe cultuur kan blijven bestaan en ontwikkelen. Op deze manier wil de gemeente het cultureel beleid een nieuwe impuls geven. De community heeft meerdere doelen. “Een daarvan is het faciliteren van 6 offline bijeenkomsten waar aan de hand van specifieke onderwerpen, die te maken hebben met cultuur in Breda”, legt Kirsten Wagenaar, online kwartiermaker van CultuurBreda uit. Breda Vandaag
 • De ambitie van “smart society” lijkt even logisch als een helder voor een innovatieve stad als Eindhoven. De gemeente Eindhoven heeft daarvoor een partner gezocht : Het Nieuwe Instituut. Het Nieuwe Instituut gaat zich buigen over de veranderingen in het “sociale contract” tussen overheid en burger in Eindhoven. Linda Vlassenrood treedt namens Het Nieuwe Instituut op als programmaleider voor “De Staat van Eindhoven”, het traject dat de stad tussen nu en 2017 een flinke stap in de goede richting moet hebben gebracht. De website e52 vervolgt zijn artikelenreeks over Smart Society Eindhoven, o.m. over slimme lantaarnpalen, open data en robotisering. e52.nl , e52.nl , e52.nl , e52.nl , e52.nl
 • De commissie cultuur van de gemeente Eindhoven hoorde dinsdagavond 10 november zeventien insprekers over het plan van de nieuwe Cultuur Stichting Eindhoven. Niet alleen sympathisanten van het CKE, dat 2 miljoen dient te bezuinigen, maar ook vertegenwoordigers van andere culturele instellingen uit de stad gaven hun mening. Tot een behandeling van het plan door de commissieleden kwam het dinsdag nog niet; die vergadering staat voor volgende week op de rol. Eindhovens Dagblad
 • De afgelopen jaren is door de gemeente Eindhoven op het CKE (Centrum voor de Kunsten Eindhoven) een miljoen bezuinigd. Nu ligt bij de gemeente een voorstel om de resterende subsidie te halveren. Cursussen worden aan de markt overgelaten. Het gevolg is het ontslag van docenten en verlies van veel aanbod voor de stad. Anemoon Langenhoff uit Eindhoven is oud-cursist en docent van het CKE en geeft haar mening in dit opinieartikel. Blogger Darelings hoopt dat deze bezuiniging wordt tegengehouden en refereert aan het reddingsplan van de provincie Noord-Brabant voor de cultuureducatie in de provincie. Eindhovens Dagblad , Darelings.nl
 • Het Van Abbemuseum zit er niet per se op te wachten om zelfstandig verder te kunnen. Het Eindhovense museum heeft maar ŽŽn belang: dat het beleidsplan kan worden uitgevoerd. Als gemeentelijk museum, of zelfstandig, dat maakt dan niet uit. “Als het u financieel nu niet goed uitkomt om ons te verzelfstandigen, dan hebben we daar alle begrip voor”, aldus zakelijk directeur Anastasia van Gennip. Een delegatie van gemeenteraadsleden was te gast in het museum om zich te laten informeren over de (financi‘le) voor- en nadelen van verzelfstandigen of niet en over de (financi‘le) mogelijkheden van eventuele verkoop van delen van de Van Abbe-collectie. Er zijn verschillende verzelfstandigingsscenario’s. In alle gevallen moet er extra geld bij: minstens 225.000 per jaar. Alleen de optie alles houden zoals het nu is, kost geen extra geld. Het museum kost de gemeente Eindhoven nu 4,4 miljoen euro. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Eindhoven heeft een jaar lang de huur betaald voor de voormalige MU- ruimte in de Witte Dame. Dat heeft 80.000 euro gekost. Inmiddels is de huur weer opgezegd. Beoogd huurder Atelier van Licht is er niet in geslaagd voldoende geld te vinden voor een start in Eindhoven. Maar de Amsterdamse organisatie is nog in gesprek met o. m. de Design Academy. Eindhovens Dagblad
 • Eindhoven gaat drie stappen zetten voor de realisatie van de Brainport Industries Campus. Een akkoord met Trefpunt Groen Eindhoven over de bezwaren, het bestemmingsplan naar de gemeenteraad en een ontwikkelingsfonds voor oude bedrijventerreinen. Eindhovens Dagblad
 • Na jaren van plannenmakerij start maandag 9 november de bouw van het Chinees Paviljoen op Strijp-S. Tien jaar na de eerste plannen start de gemeente Eindhoven eindelijk met de werkzaamheden. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • Hoe moeilijk kan het zijn, het verplaatsen van het beeld van Eindhovens topman Frits Philips van de Markt naar de Lichttoren? Toch wordt er al twee jaar over gepraat. Eindhovens Dagblad
 • De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch heeft de begroting voor 2016 behandeld. De gefaseerde bezuinigingen van 400.000 euro op de Verkadefabriek gaan door. De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch heeft een motie aangenomen waarbij het gemeentebestuur wordt opgeroepen om de Verkadefabriek te ondersteunen in het ondernemerschap. Directeur Jan van der Putten verwacht dat het film- en podiumkunstenaanbod ondanks de bezuinigingen overeind blijft. Directeur Jan van der Putten: ‘We willen die extra inkomsten niet verwerven via de kunsten zelf, maar aan alles daaromheen. Zo hebben wij een cafŽ restaurant en parkeerplaatsen in eigen beheer en willen we ook een hotel beginnen naast het theater.’ Ook wil de Verkadefabriek het pand van de gemeente kopen, zodat de huisvestingskosten lager uitvallen. De Verkadefabriek werkt al langer aan het ontwikkelen van een model waarbij men minder afhankelijk is van overheidssubsidie. ‘Wij zijn overheidssubsidie inmiddels gaan zien als bedrijfsrisico in plaats van als vangnet’, zegt directeur Jan van der Putten. Financiering zoekt hij steeds meer bij particulieren en in het bedrijfsleven. ‘Het is cruciaal dat bedrijven en burgers zich realiseren dat ze zelf meer verantwoordelijkheid moeten nemen.’ Brabants Dagblad , Theaterkrant , Omroep Brabant , Brabants Dagblad
 • Pottenbakkerij Cor Unum en meubelontwerpbureau Roderick Vos zijn door de gemeente ‘s-Hertogenbosch uitverkoren om ingediende plannen uit te werken voor een gezamenlijke vestiging in het Pompen en Verlouwpand aan de Bossche Parklaan/Vughterstraat. Het is een van de negentien initiatieven die de gemeente heeft ontvangen als invulling van zo’n 2000 vierkante meter. Brabants Dagblad
 • Er komen 38 zorgappartementen in de voormalige polikliniek van het Groot Ziekengasthuis in ‘s-Hertogenbosch. Verwacht wordt dat de eerste bewoners begin 2017 hun appartementen kunnen betrekken. In het verleden is onderzocht om de bibliotheek en het stadsarchief te laten samengaan in het pand. Kunstlocatie het ARTuarium op het voormalige Groot Ziekengasthuisterrein (GZG) in moet voor zomer 2016 haar presentatieplek sluiten. Het ARTuarium collectief presenteert op gezette tijden workshops en concerten in het oude mortuarium van het GZG. Ook toneelvereniging Moyses’ Bosch dreigt daardoor dakloos te worden Omroep Brabant , Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • Gebouw 88 in de Spoorzone wordt het domicilie van een nieuw Ondernemershuis Tilburg. B en W van Tilburg hebben besloten het pand daartoe voor 3,6 miljoen euro te renoveren. Het plan is het jongste initiatief om erfgoed van de voormalige NS Werkplaats een nieuwe toekomst te bieden In het Ondernemershuis gaan Midpoint Brabant, Starterslift en de gemeente samenwerken. Het wordt een plek voor ontmoeting en dienstverlening voor bedrijven, maar ook een kraamkamer voor startende ondernemingen. Brabants Dagblad
 • DW Investments uit Tilburg is de koper van het voormalige gemeentehuis van Berkel-Enschot. Het bedrijf wil het pand ombouwen tot 17 woningen. Architectenbureau Bedaux De Brouwer is ook betrokken bij de plannen. Bedaux was de oorspronkelijke architect van het Berkel-Enschotse gemeentehuis. Een van de eisen van de gemeente Tilburg is dat het aanzicht van het pand hetzelfde blijft. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Tegen Nanno Nanninga, directeur van de bibliotheken in Bergen op Zoom en Halsteren, is wel degelijk gezegd dat zijn organisatie 3,5 ton subsidie minder krijgt. ãDoor twee hoge ambtenaren. Dat was een ondubbelzinnige boodschap.” Nanninga reageert daarmee op wethouder Arjan van der Weegen die vorige week de gemeenteraad vertelde dat het geen uitgemaakte zaak is dat de bieb zo fors moet bezuinigen. BN – De Stem
 • De reserveringen voor de geplande multifunctionele accommodatie (mfa) in Hapert vormden een splijtzwam tussen coalitie en oppositie bij het vaststellen van de meerjarenbegroting in Bladel. Het plan is een mfa te realiseren in en rond de kerk. Die moet minimaal ruimte bieden aan de functies van gemeenschapshuis, een dienstencentrum voor ouderen, peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang, bibliotheek en basisschool. Eindhovens Dagblad
 • De bibliotheek kost De Muzenval in Eersel alleen maar geld. De bibliotheek verhuisde in 2009 van een pand aan de Markt naar De Muzenval. Volgens Mario van Leeuwen, sprekend namens De Muzenval, tijdens een commissievergadering, brengen de bibliotheekbezoekers geen geld in het laatje en levert de inzet van personeel veel kosten met zich mee. Er werd gesproken over een voorstel om het cultureel centrum een extra subsidie te verstrekken van 80.000 euro. Eindhovens Dagblad
 • Voor leerlingen van basisscholen binnen de gemeente Eersel vormt muziek sinds dit jaar – in navolging van scholen uit Bergeijk en Veldhoven – een vast onderdeel van het lespakket. Alle leerlingen mogen in deze nieuwe vorm van muziekles een blaasinstrument spelen. Eindhovens Dagblad
 • De muziekschool Scattando gaat vanaf 1 januari het cursusaanbod fors uitbreiden. Momenteel verzorgt Scattando in Geertruidenberg vooral lessen en cursussen op muzikaal vlak. Binnenkort komt daar de beeldende kunst bij, zoals schilderen, tekenen, fotografie en tekstschrijven. De naam verandert: van Scattando Music School in Scattando Kunstencentrum. Om een begin te maken met het kunstencentrum heeft Scattando, een stichting, een subsidie van 3.500 euro gekregen van de gemeente Geertruidenberg. Deze wordt gebruikt voor de aanschaf van materialen. BN – De Stem
 • De plannen die de ondernemer Erfgoed Gemert NV heeft gepresenteerd rondom het kasteel zijn door de gemeente Gemert-Bakel met weinig enthousiasme ontvangen. De plannen zijn slechts in grove lijnen gepresenteerd en het is nog onduidelijk of de plannen passen in het eerder gestelde kader. Verder is volkomen voorbij gegaan aan de randvoorwaarden om de landerijen om het kasteel heen niet te bebouwen. Weekblad voor Gemert Bakel
 • De hondenbelasting in Goirle gaat omlaag, toeristen gaan een euro per nacht betalen en de muziekverenigingen worden geholpen. Laatstgenoemde clubs worden ‘onproportioneel hard’ getroffen door de nieuwe verdeling van de subsidiegelden in Goirle. Dat waren de belangrijkste uitkomsten van de begrotingsbehandeling van de Goirlese gemeenteraad. Brabants Dagblad
 • Stichting Maatschappelijk Platform Haarendael (SMPH) en Stichting Vriendenkring Haaren 40-45 zien Landgoed Haarendael als cruciaal Brabants erfgoed en maken zich zorgen over de mogelijke leegstand van het pand. Ze roepen de gemeente Haaren en de huidige eigenaar Cello van het landgoed op om afspraken te maken om die leegstand te voorkomen. Brabants Dagblad
 • Het Centrum voor CircusKunst in Oosterhout behoudt volgend jaar de subsidie van 12.500 euro. Dat heeft de gemeenteraad dinsdag unaniem besloten tijdens de behandeling van de begroting. De circusschool dreigde haar deuren te moeten sluiten. Het college van B en W van Oosterhout wil dat de stichting financieel op eigen benen gaat staan. Daarom zou de subsidie afgebouwd worden en over drie jaar helemaal stoppen. BN – De Stem
 • Oss kampt met een imagoprobleem. De gemeente moet meer geld steken in ‘citymarketing’, volgens VDG, de grootste partij in de Osse gemeenteraad. Brabants Dagblad
 • De succesvolle start van de stadslandbouw in Oss zal verzanden als de gemeente Oss niet bereid is voor financiering te zorgen. De Stadse Boeren, die met steun van de provincie samen met wijkbewoners zes buurttuinen in Oss hebben gerealiseerd, luiden de noodklok. Brabants Dagblad
 • De ‘Kunstroute Schijndel’ app gelanceerd. De speciale app geeft achtergrondinformatie over de diverse kunstwerken en bevat vier verschillende routes: geschiedenis (6,5 km), dieren (11 km), wandelroute beeldspraak (4,5 km) en fietsroute beeldspraak (15 km). De app, die gratis te downloaden is, werd mogelijk gemaakt door VVV Schijndel, het Museum Jan Heestershuis, STER en de gemeente Schijndel. Brabants Dagblad
 • Bureau Questum uit Eindhoven gaat de gemeente Sint-Michielsgestel adviseren bij het maken van een opzet voor de bibliotheek van de toekomst. Deze moet eind dit jaar klaar zijn. Onderwijs, gemeenschapshuizen en diverse maatschappelijke organisaties zullen hierbij betrokken worden, zo meldt de gemeente. Brabants Dagblad
 • De Lambertusstichting, Musical Intermezzo, St. Elbrimale Vught, St. Jeugdwerk Rozenoord, Toneelclub Doe’k en Vught Klassiek maken kans op de Vughtse Culturele Prijs 2015, die bestaat uit een replica van de hoofdvorm van het kunstwerk De Verbeelding van Ton Buijnsters en een geldbedrag van 500 euro. Brabants Dagblad
 • Het nieuwe culturele seizoen wordt spannend in Veldhoven. Met ingang van 2016/2017 gooien de vier grote instellingen het over een andere boeg. Hiermee geven Theater De Schalm, muziekschool Art4U, de bibliotheek en Museum ’t Oude Slot gezamenlijk invulling aan hun bezuinigingsopdracht. Samen moeten zij vanaf 2018 jaarlijks acht ton besparen. Dat doel wordt niet gehaald, lichtten de vier directeuren samen met twee wethouders van de gemeente Veldhoven toe. De verhuizing van Art4U naar de bovenverdieping van de bieb levert weliswaar een forse besparing op. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • Medio volgend jaar verhuist de Veldhovense muziekschool Art4U naar de verbouwde, eerste etage van de bibliotheek aan het Meiveld. Dat zijn directie en bestuur en het college van B en W van Veldhoven overeengekomen. Directie en bestuur hadden het liefst gezien dat Veldhoven zijn muziekschool aan de Bossebaan gehouden had. Maar dat is een luxe die de gemeente zich niet meer kan veroorloven. Eindhovens Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • Het rendement van architectenbureaus is in 2014 flink toegenomen, terwijl de omzet per bureau gemiddeld hetzelfde is gebleven. Dit blijkt uit recente cijfers van de BNA Benchmark over het onderzoekjaar 2014. Het onderzoek toont aan dat bureaus er beter in slagen hun capaciteit af te stemmen op de marktvraag. Zo werken zij vaker met parttime medewerkers en met een flexibele schil. Opdrachten worden kleinschaliger en steeds vaker direct verstrekt. Het verschil op de uiteenlopende markten blijft (te) groot. Grotere bureaus doen goede zaken in het buitenland, waar ze de Hollandse aanpak weten te waarderen. BNA , BNA , De Architect
 • Kunstenaars krijgen niet of slecht betaald door musea voor het tentoonstellen van hun werk. Het Mondriaanfonds en koepelorganisatie Beeldende Kunst Nederland presenteren een onderzoek naar kunstenaarshonoraria. Uit dit onderzoek blijkt dat zowel kunstenaars als musea en kleinere ‘presentatie-instellingen’ behoefte hebben aan een richtlijn over ‘hang- en stagelden’ bij tentoonstellingen. De nieuwe richtlijn moet beide partijen duidelijkheid bieden over betalen voor exposities, inclusief een minimumvergoeding. De Volkskrant
 • Musea voor beeldende kunst trokken in 2013 bijna twee van de vijf museumbezoeken. Dat is deels te danken aan hun aantrekkingskracht op buitenlandse bezoekers. De musea voor beeldende kunst trokken gemiddeld 151 duizend bezoekers, ruim zes keer zoveel als de andere musea. Gerekend in voltijdbanen hebben de kunstmusea ook meer betaalde personeelsleden dan de andere: 35 tegenover 6. Beide soorten musea maken evenveel gebruik van vrijwilligers. CBS
 • Twee aanleidingen stonden aan het begin van het Collectiegebouw van Museum Boijmans – Van Beuningen. In 2004 merkte directeur Sjarel Ex bij privŽverzamelaars dat ze moeite hadden hun collectie te beheren. Daar kwam bij dat de opslag van de eigen Boijmans-collectie had te kampen met wateroverlast. In het gebouw van architectenbureau MVRDV komen meerdere verdiepingen waar bezoekers de collectie van het Boijmans Žn verzamelaars kunnen bewonderen, al dan niet rondgeleid door gidsen. Er zullen restauraties te zien zijn, proefopstellingen met verse kunstaankopen. De Volkskrant , inlog vereist
 • Onlangs kwamen galeries van over de hele wereld bijeen. Dit keer niet op een van de grote beurzen, maar op het symposium van ‘Talking Galleries’ in het MACBA, museum voor eigentijdse kunst van Barcelona. Als internationaal platform voor galeriehouders en kunstexperts stelt ‘Talking Galleries’ zich tot doel discussies aan te jagen over actuele onderwerpen binnen de kunstwereld. Er werd o.m. gesproken over het adaptatievermogen dat galeries aan de dag moeten leggen om in te kunnen spelen op de snelle veranderingen in de internationale kunstmarkt, en over het gegeven dat de internationale kunst een echte industrie geworden is en dat het grote geld in toenemende mate de markt bepaald. Georgina Adams, auteur en kunstrecensent, vatte het symposium kort en krachtig samen. Zij sprak de gevleugelde woorden ‘It’s a new deal’ en viel Marc Spiegler bij in zijn visie dat galeries ook in de sterk veranderende markt spelers van belang kunnen blijven, mits zij hun koers drastisch wijzigen. Vonkel
 • Domeniek Ruyters bezocht enige maanden geleden het sundaymorning@ekwc op de nieuwe locatie in Oisterwijk. Hij was onder de indruk van de mogelijkheden van de werkplaats voor keramiek. Metropolis M
 • Ulay, voormalige kunst- en levenspartner van Marina Abramovi_, is een rechtszaak gestart tegen haar aangaande de rechten op hun gezamenlijke werk. Abramovi_ ontkent de claim dat zij hem nog veel geld verschuldigd is voor de auteursrechten op de werken die ze gezamenlijk maakten. The Guardian
 • De Rabobank verwacht voor 2016 bij de boekhandel een volumedaling van tussen de 3 en 5% vergeleken met 2015. Vanwege de aanhoudende prijsdruk en de opkomst van alternatieve producten en diensten die het traditionele productaanbod kunnen vervangen, verwacht de Rabobank dat de omzet in deze branche met meer dan 5% zal dalen. Ook voor komende jaren wordt een structurele daling van het volume van jaarlijks ruim 3% verwacht. Ook over de uitgeverijen is de bank somber: voor 2016 verwacht Rabobank een daling van het volume voor uitgeverijen van -3% tot -1%. Uitgeverijen hebben te maken met een structurele verandering van de markt. Als gevolg van de digitalisering en internet veranderen de behoeftes van de lezer en adverteerder. Adverteerders verschuiven hun budgetten van print naar online en lezers kunnen op internet bijvoorbeeld veel gratis nieuws en informatie vinden. De advertentie-inkomsten en oplages dalen. Rabobank
 • Lisa Kuiterts erudiete pleidooi Het boek en het badwater, de betekenis van papieren boeken is een hart onder de riem voor liefhebbers van het papieren boek: de smaakmaker, datgene wat je op het idee brengt te gaan lezen, dat wat zichtbaar, eeuwig bewaarbaar en een uitbreiding van je geheugen is. Vrij Nederland
 • Wat is de best verkochte roman uit de Nederlandse literatuur van na de Tweede Wereldoorlog? Tzum.info , Tzum.info
 • Het programma van Buma Classical, dat gehouden wordt op 26 en 27 november in TivoliVredenburg, is rond. De tweede editie van de conferentie, die geldt als aanjager voor de Nederlandse klassieke muziekindustrie, focust daarbij onder meer op het buitenland en op het imago van klassieke muziek. Entertainment Business
 • Er doen sterke geruchten de ronde dat het Festival Classique, dat jaarlijks bijna veertigduizend bezoekers trekt, verhuist van de Hofvijver in de binnenstad van ‘s-Gravenhage naar Scheveningen. Volgens ingewijden is hiertoe besloten vanwege de vele bouwwerkzaamheden in de omgeving van de Hofvijver. BN – De Stem
 • Zendermanager 3FM Wilbert Mutsaers wordt begin 2016 de nieuwe directeur van Mojo Concerts Entertainment Business
 • De radicale bezuinigingen op kunst en cultuur hebben de theatersector veranderd, maar bij de pakken neerzitten is het slechtste wat je moet doen. Dat zegt Hedwig Verhoeven, directeur van de belangenvereniging VSCD, in een interview met EB LIVE. Entertainment Business

cultuurmarketing

 • Ilona de Jong neemt graag de uitdaging aan om organisaties in nieuwe gebieden op de kaart te zetten. Ze werkte al in Almere en stapte in april 2015 over naar Podium de Hoge Woerd in de Utrechtse nieuwbouwwijk Leidsche Rijn. Wat zijn haar verwachtingen van en visie op cultuurmarketing? Cultuurmarketing.nl
 • ACMC is de club voor cultuurmarketeers en staat voor Associatie Culturele Marketing en Communicatie. Cultuurmarketing.nl organiseert vanaf 1 december 2015 ook de activiteiten van ACMC. Cultuurmarketing.nl
 • Hoe boek je succes met social mediaposts? De verschillen tussen posts zijn soms klein, terwijl het verschil in effect enorm kan zijn. Details en nuance kunnen allesbepalend zijn in het behalen van een zo groot mogelijk bereik. Denk aan de tijd waarop je een post de online wereld in slingert of oncontroleerbare algoritmes zoals de edgerank van Facebook. 10 praktische tips. Cultuurmarketing.nl
 • De nieuwste hype in social medialand: de social wall. Frankwatching
 • LinkedIn: zo kom je in contact met waardevolle mensen buiten je netwerk. Frankwatching

financiering

 • Dit jaar was het Stimuleringsfonds aanwezig op de DDW met vijf ochtendbijeenkomsten in MU over actuele discussies uit het designveld. Dit initiatief komt voort uit de behoefte in gesprek te gaan met het ontwerpveld en instellingen, beleidsmakers en stakeholders over de toekomst van het ontwerp binnen de creatieve industrie, in voorbereiding op het nieuwe beleid (2017-2020). Hoe kan het fonds nog beter bijdragen aan deze inventieve en innovatieve sector? Verslagen van alle bijeenkomsten zijn nu beschikbaar. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Mondriaan Fonds kent in 2016 in totaal 1,9 miljoen euro toe aan twaalf presentatie-instellingen voor hedendaagse beeldende kunst. Het gaat om Ateliers’89 (Aruba), Casco (Utrecht), Extrapool (Nijmegen), Fotodok (Utrecht), Hotel Mariakapel (Hoorn), Instituto Buena Bista (Curaao), Kunstvereniging Diepenheim, Nieuwe Vide (Haarlem), Onomatopee (Eindhoven), P/////AKT (Amsterdam), Paradox (Edam) en West (Den Haag). De bijdragen vari‘ren van 45.000 tot 200.000 euro op jaarbasis. Mondriaanfonds
 • Op 20 november opent de tentoonstelling met het werk van de vier genomineerden voor de Prix de Rome 2015 in de Appel in Amsterdam. Vanaf dat moment kan iedereen kennismaken met het nieuwe werk van Foundland, Hedwig Houben, Christian Nyampeta en Magali Reus. Zij zijn de afgelopen vijf maanden in de gelegenheid gesteld om werk te maken waarop zij door de internationale jury beoordeeld zullen worden, waarna op 17 december de winnaar bekend wordt gemaakt door minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Mondriaanfonds
 • Birgit Donker, directeur Mondriaanfonds, blogt over speeddate bijeenkomst rond De Verbeelding: een gemeenschappelijke regeling van het Filmfonds en het Mondriaan Fonds, die beeldend kunstenaars in staat stelt met filmproducenten een low-budgetfilm te realiseren van speelfilmlengte (minimaal 60 minuten). Gevraagd wat het verschil is tussen het werken met een ‘gewone’ regisseur en een kunstenaar, antwoordt producent Floor Onrust: ,,Kunstenaars zijn gewend veel zelf te doen en ze zijn budget bewuster.” Bij de selectie van twee films voor De Verbeelding volgend jaar zal worden gelet op onder meer de kwaliteit van het filmplan, de interne consistentie ervan en de visualiteit. Verder wordt gekeken naar het filmische experiment op het snijvlak van cinematografie en beeldende kunst. En natuurlijk naar de kwaliteit van het oeuvre en de staat van dienst van kunstenaar en producent. Mondriaanfonds
 • Het Nederlands Filmfonds heeft vijf ontwikkelingsbijdragen van € 7.500 toegekend in het kader van de regeling Vrijplaats voor beginnende scenaristen. Met de regeling stimuleert het Fonds de totstandkoming van sterke filmplannen van nieuw scenariotalent. Van de totaalbijdrage van € 7.500 is € 5.000 bestemd voor het schrijven en € 2.500 voor de begeleiding door een coach. Aanvragen kunnen ŽŽn keer per jaar door een beginnend scenarist zonder producent worden ingediend op de vastgestelde indiendatum. Filmfonds
 • Het Fonds voor Cultuurparticipatie publiceert de regeling ‘Meerjarige activiteitensubsidies 2017-2020’. Aanvragen kunnen gedaan worden voor de landelijke begeleiding van jonge talenten, de organisatie van (inter)nationale amateurkunstfestivals en de organisatie van landelijke erfgoedmanifestaties. Aanvragen indienen kan tot 1 maart 2016. Fonds voor Cultuurparticipatie, Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Minister Bussemaker stelt voor de aanvraagperiode 2016 van de Subsidieregeling instandhouding monumenten 20 miljoen euro vervroegd beschikbaar. Daarmee komt het totale budget op 71 miljoen euro. Het betreft een eenmalige verhoging die expliciet is bedoeld voor grote gebouwde rijksmonumenten. Van 1 februari 2016 t/m 31 maart 2016 kan instandhoudingssubsidie worden aangevraagd voor de periode 2017 t/m 2022. Cultureel Erfgoed
 • Fonds 21 steunt projecten en initiatieven binnen de domeinen ‘Kunst & Cultuur’ en ‘Jongeren & Maatschappij’. Op deze manier wil zij de Nederlandse samenleving verrijken. Professionele partijen kunnen bij het fonds een aanvraag indienen voor ondersteuning vanaf € 10.000. Uit haar overzicht over de maand oktober blijkt dat Fonds 21 in deze maand aan 22 projecten een subsidie heeft toegekend, voor in totaal circa € 650.000. Fonds21
 • Een overzicht van de crowdfunding projecten die momenteel begeleid worden door bkkc. bkkc

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Architect Thomas Rau is een van de belangrijkste pioniers van het circulaire gedachtegoed. Dingen, en dus ook gebouwen, zijn grondstoffendepot, de afvalverbranding een grondstoffencrematorium. In de Tegenlicht aflevering pleit Rau onder meer voor het invoeren van een grondstoffenpaspoort, heeft hij het over opties op de toekomst, en over het afscheid van bezit. Archined, Groene Amsterdammer
 • Dinsdagochtend 3 november 2015 organiseerde Architectenweb een netwerkontbijt over het ontwerpen voor dementie. Een complex thema waar allerlei partijen bij betrokken zijn, maar snoezel-elementen bewezen helpen. Een verslag. Architectenweb
 • Onlangs is de renovatie van het provinciehuis van Noord-Brabant in ‘s-Hertogenbosch afgerond. KAAN Architecten uit Rotterdam heeft de balans in het oorspronkelijke ontwerp van Hugh Maaskant hersteld en het gebouw geschikt gemaakt voor Het Nieuwe Werken. Er is meer openheid gebracht in het gebouw, dat in het een zuidoostelijk gelegen deel van de stad staat. Architectenweb
 • Het is een atypische plek voor een boerderij, maar op het dak van een grotendeels leegstaand fabriekspand in Den Haag verrijst binnenkort een heus boerenbedrijf. De stadsboerderij gaat groenten en vis produceren en het bedrijf dat erachter zit wil dat zelfs winstgevend maken. Kennislink
 • ‘Open data’ is een veelgehoord streven. Het bevordert democratie, zeggenschap en stimuleert de ontwikkeling van creatieve innovatieve toepassingen. Maar is het allemaal wel zo positief? Kritisch geluiden over ‘open data’ gaan eigenlijk allemaal over privacy. Er zijn echter ook andere kanttekeningen te plaatsen. Als we niet oppassen, leiden open data tot een grotere tweedeling in de samenleving. Deze ontwikkeling kan gekeerd worden als we de beschikbare informatie ook inzetten voor inclusieve steden en wijken. ruimtevolk
 • De winnaar van de MullerVisual Theaterafficheprijs 2013/14 is het affiche voor ‘Hideous (wo)men’ van Toneelgroep Oostpool. Met een doeltreffend concept wint de serie affiches voor ‘De Pijp in Oorlog’ van Ostade A’dam de MullerVisual Theaterafficheprijs 2014/15. De prijzen zijn uitgereikt tijdens het evenement Design for Function op 11 november 2015. Bijzondere Collecties UVA
 • Op 24 oktober nam Paul Mijksenaar de BNO Piet Zwart Prijs 2015 in ontvangst. De offici‘le uitreiking van de trofee vond plaats in Eindhoven, tijdens de grote Award Show die de afsluiting vormde van de Dutch Design Week. Op dinsdag 27 oktober organiseerde de BNO ook een bijeenkomst in Artis. Deze bijzondere plek van handeling werd gekozen, omdat Paul al jarenlang deel uitmaakt van de design-commissie van Artis en ook de kindvriendelijke bewegwijzering ontwierp. Tijdens deze bijeenkomst sprak Mijksenaar een dankrede uit met de titel ‘Terugkijken in de toekomst’. BNO

beeldende kunst

 • Daan Roosegaarde is verkozen tot Kunstenaar van het Jaar 2016. De Stichting Kunstweek riep hem tot winnaar uit. Op de tweede plek eindigde Anton Corbijn, gevolgd door Marc Mulders op nummer drie. In totaal dongen acht finalisten mee om de titel. De winnaar werd gekozen door een panel van deskundigen en het publiek. Museumtijdschrift
 • Het kopen van likes en volgers op social media is voor veel bekende mensen en bedrijven de normaalste zaak van de wereld geworden. Maar de Nederlandse kunstenaar Constant Dullaart vindt dit belachelijk en volgens hem zou dit moeten stoppen. Daarom gaat hij de strijd aan met iedereen die hieraan meedoet. Dullaart is bezig om 20.000 nepaccounts aan te maken. Hiermee wil hij onbekende personen of bedrijven massaal gaan liken en volgen, zodat ze op gaan vallen en populair worden. NOS

film

 • De uiteenlopende projecten in IDFA’s DocLab-programma laten zien hoe de grens tussen de fysieke en de virtuele realiteit blijft vervagen. Voorafgaand aan het documentaire festival, selecteerde IDFA alvast een verzameling online projecten die je aan dat idee laten wennen. Filmkrant
 • IDFA is het toonaangevende documentaire filmfestival dat elk jaar in november plaatsvindt in Amsterdam. De Volkskrant tipt 23 documentaires op het aanstaande IDFA. De Volkskrant , IDFA
 • Dat het aanbod van het International Film Festival Rotterdam vanaf volgend jaar wordt opgedeeld in vier secties was al bekend. Nu hebben die secties ook namen: Bright Future, Voices, Deep Focus en Perspectives. Ook zijn de eerste filmtitels bevestigd. Filmkrant , IFFR
 • Het Eindhovens Film Festival viert zijn vijfde editie. Natlab.nl , Eindhovens Film Festival
 • Op 7 november jl. zijn in Het Ketelhuis in Amsterdam de VERS Awards 2015 uitgereikt. Deze prijzen worden jaarlijks uitgereikt aan beginnende filmmakers. De jury verkoos dit jaar voor het eerst in de geschiedenis van de VERS Awards twee films als winnaar. Zowel My Silicone Love (regie: Sophie Dros) en Nachtoord (regie: Hetty de Kruijf) ontvangen de Filmmore/ Cam-a-lot Juryprijs. De Publieksprijs gaat naar De Broers van Bommel (regie: Laurens Jans) en wordt dit jaar gesponsord door Het Ketelhuis. VERS
 • De nominaties voor de European Film Awards in de belangrijkste categorie‘n zijn bekend gemaakt. Youth is met vijf nominaties de grootste kanshebber, gevolgd door A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence en The Lobster. De winnaars worden bekend gemaakt op 12 december tijdens een galaceremonie in Berlijn. Filmkrant

letteren

 • Willem Otterspeer publiceerde het pamflet Weg met de wetenschap, waarin hij beweert dat de natuurwetenschappen weg moeten uit de universiteit want ze hebben die zware schade toegebracht: ‘De politiek en haar populisme, getal en toepasbaarheid, het managers-syndroom en zijn voorliefde voor kwantificering zijn ook de universiteit binnengedrongen. En de poort waardoor zij naar binnen kwamen was de wetenschap.’ Carel Peeters (Vrij Nederland) en Marcel Hulspas (The Post online) over zijn stellingname. Vrij Nederland , The Post Online
 • Op 26 november verschijnt Vuur! bij Uitgeverij Atlas Contact: een bloemlezing van A.H.J. Dautzenberg van Nederlandstalige schrijvers die het maatschappelijk engagement niet schuwden. De verschijning van Vuur! wordt donderdagmiddag 26 november tijdens het Wintertuinfestival gevierd met een speciaal symposium gewijd aan engagement in de kunsten. Tilburg Virtueel
 • Jeroen Brouwers wint de ECI Literatuurprijs voor zijn roman Het hout. De Volkskrant
 • De Jan Campert-Stichting heeft haar literaire prijzen dit jaar toegekend aan Annelies Verbeke, Ilja Leonard Pfeijffer en Anna Woltz. Literair Nederland
 • Vijf dichtbundels dingen mee naar de VSB Po‘zieprijs, de jaarlijkse onderscheiding voor de beste Nederlandstalige po‘ziebundel van het afgelopen jaar. De jury zag een tendens van “expliciet politiek engagement in de vorm van kritische reflectie op de economische en ecologische crises”. Tzum.info

muziek

 • Het Internationaal Vocalisten Concours houdt op 20 en 21 november de eerste voorronden voor zijn 51e editie, die in 2016 zal plaatsvinden. De voorronden vinden plaats in het Conservatorium van Amsterdam. Operamagazine
 • Een terugblik op het voorbije November Music festival. Het festival wortelt steeds vaster in de wereld van ‡lle muziek en trekt niet voor niets belangstellenden uit Nederland en ver daarbuiten. Jazznu
 • PNEM (Platform Nieuwe Experimentele Muziek) houdt op 14 en 15 november voor de vijfde keer het Sound Art Festival in het Vestzaktheater van Naat Piek in Uden. Bezoekers kunnen een gratis app downloaden en op deze manier een geluidsroute volgen door de bossen bij het theater. Voor de route maakten 5 (inter)nationale geluidskunstenaars een compositie. Brabants Dagblad , Sound Art Festival
 • DUKEBOX Kick Off vindt plaats op 21 november in ‘s-Hertogenbosch. Het evenement, waarin urban en hiphop centraal staan, wordt georganiseerd door het jonge Bossche productiehuis DUKEBOX, kent vier hoofdactiviteiten : optredens en showcases van hiphop- artiesten, breakdancers, stand-up dancers en trickers, diverse workshops, een live performance op het gebied van streetart en een fashionmarkt. Brabants Dagblad
 • De Effenaar en de Eindhovense band Stuurbaard Bakkebaard presenteren op vrijdag 8 januari een nieuw jaarlijks festival in de Effenaar: Keiurban. Op het affiche staan alternatieve pop- en rockbands uit Nederland en Belgi‘, volgens de programmeurs ‘zorgvuldig geselecteerde diamantjes’. Eindhovens Dagblad

theater en dans

 • De selectie van het Vlaamse Circuit X wordt uitgebreid met Nederlandse producties. Circuit X is een kwaliteitslabel dat jaarlijks een tournee opzet voor zes makers, geselecteerd door een deskundige jury. Het platform presenteert hiermee verrassende voorstellingen van makers die bij het grote publiek nog niet zo bekend zijn. De Nederlandse uitbreiding van Circuit X wordt mogelijk gemaakt door Dutch Performing Arts. In Vlaanderen steunt de Vlaamse overheid het initiatief. Theaterkrant
 • ICKamsterdam wordt vanaf medio 2017 het huisgezelschap van theater De Meervaart in Amsterdam. Andreas Fleischmann, directeur van De Meervaart, is vanaf heden zakelijk intendant van ICKamsterdam en zal dit huisvestingstraject leiden. Met de nieuwe samenwerking streven Emio Greco en Pieter C. Scholten, die de directie van ICKamsterdam vormen, en Fleischmann naar een stevigere worteling van dans in Amsterdam. Theaterkrant
 • De dansvoorstelling Roses uit 2013 van de Nederlandse choreografe Wies Merkx van De Dansers heeft op het Lichtblicke Festival in Neurenberg (Duitsland) de prijs voor beste voorstelling gewonnen. Een publieksjury selecteerde de winnende voorstelling op dit internationale festival voor jeugdtheater. Theaterkrant

kunst in de openbare ruimte

 • De alsmaar uitdijende bezoekersaantallen van lichtfestival Glow baren de organisatie en de crowdmanagers die de stroom mensen in Eindhoven elke avond in goede banen leiden, enigszins zorgen. Ale berichten over GLOW op een sepciale Ed pagina. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • Verschillende kunstwerken gebaseerd op de kleurenleer sieren vanaf 19 november parkeergarage Het Turfschip in Breda. ‘Color Temperature’ is de eerste van de drie exposities dit jaar van het jaarlijks terugkerende ‘Interference’ van Stichting IDFX. Naast de expositie is er ook een bioscoop op het dak van de parkeergarage, waar een drieluik van Leonard Bedaux wordt vertoond, gebaseerd op de film Trois Couleurs van Krzysztof Kie_lowski. Breda vandaag

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Ontwerper Addy van den Krommenacker heeft een jurk ontworpen voor Vente-Exclusive.com: een Belgische website die online privŽverkopen houdt in de Benelux. “Voor zijn 65-jarig jubileum heeft Addy besloten een speciale jurk te ontwerpen voor zijn fans,” vertelt een woordvoerder van Van den Krommenacker. Fashion United
 • Cocon, een muzikale installatie, gemaakt door componiste Dyane Donck, kunstenaar Iris Bouwmeester en filmmaker Ruud Terhaag, is ook te zien tijdens Glow. Eindhovens Dagblad
 • Op uitnodiging van ORO – een zorgorganisatie die zorg en ondersteuning biedt aan kwetsbare mensen met een verstandelijke beperking in de Peelregio – ontwikkelde Sjaak Langenberg en RosŽ de Beer in 2014 de visie PUUR, waarin zij een duurzame verbinding tussen Het Rijtven en de samenleving onderzoeken. Studio PUUR is een werkatelier, presentatieruimte Žn creatieve ontmoetingsruimte in een voormalig dagbestedingslokaal van woonvoorziening Het Rijtven in Deurne. Op Het Rijtven wonen ruim 200 mensen van alle leeftijden met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking, meervoudige complexe beperkingen of ernstige gedragsproblematiek. Inmiddels is het kunstenaarsduo ingebed in de organisatie van ORO en fungeert het duo vanuit Studio PUUR als creatieve aanjagers en verbinders. Langenberg en de Beer proberen, proefondervindelijk en in samenwerking, kaders op te rekken en verwachtingspatronen te doorbreken. Publiek gemaakt
 • Met behulp van crowdfunding financierde fotograaf Hans Gerritsen uit Middelbeers zijn 244 pagina’s tellende balletfotoboek. Photocall werd op 6 november feestelijk gepresenteerd tijdens de opening van de bijbehorende tentoonstelling ’35 jaar balletfotografie’. Dans magazine
 • Beeldend kunstenaar Wijnand van Lieshout woont zes hoog in Tilburg-Noord. Zijn woning is tevens opslagplaats en rariteitenkabinet. Hier heeft hij zijn werkplek. Nog bijna dagelijks put hij uit de grote verzameling objecten voor het cre‘ren van zijn assemblages, die hij vervolgens fotografeert. Brabant Cultureel
 • De tuin als lustoord waar de natuur zijn gangetje gaat en de tijd tergend langzaam verstrijkt. De Rosmalense kunstenares Anne-Marie van den Thillart is gefascineerd door langzaam veranderende natuurprocessen. Voor haar grootste filmproject tot nu toe, ‘Time Will Pass’, heeft Van den Thillart anderhalf jaar lang iedere dinsdag filmopnamen gemaakt in de weelderige oertuin van de Schijndelse kunstenaar Jo Santegoeds. Brabants Dagblad
 • De nieuwe dichtbundel van Merel Morre, tot voor kort stadsdichter van Eindhoven, is veelbelovend en geeft blijk van aansprekende en zuivere po‘zie. Daar staan echter zwakke gedichten tegenover die beter nog even hadden kunnen rijpen. Brabant Cultureel
 • Henk van Straten vertelt over zijn nieuwe roman, Bidden en vallen getiteld. Het is zijn vijfde roman, maar voor de schrijver voelt het alsof hij opnieuw gedebuteerd is. Van Straten stapte voor deze roman naar Nijgh & Van Ditmar; zijn eerdere romans werden uitgegeven door uitgeverij Lebowski. Tzum.info
 • Het Ginneken heeft een naam hoog te houden als het Amsterdam- Zuid van West-Brabant, waar rijkeluisvrouwen in hippe bakfietsen heen en weer karren tussen de prosecco en de fitness. Datzelfde Ginneken speelt een belangrijke rol in de even spannende als onderhoudende eerste roman Onder Water van de Bredase schrijfster Linda Jansen. Breda vandaag
 • Sandra Bernart presenteert vrijdag 13 november in Maarheeze haar debuutroman ‘Ik zag Menno’. Bernart was met het boek genomineerd voor de Coffeecompany Book Award, een literaire prijs voor nieuwe schrijvers. Eindhovens Dagblad
 • In 2001 bracht Paul van Loon bij uitgever Waanders het boek De andere werkelijkheid van Jeroen Bosch uit. Van Loon schat dat er daar zo’n 5000 exemplaren van verkocht zijn en dat het boek al jaren niet meer te krijgen is. En dat vond de schrijver eeuwig zonde, dus kocht hij de rechten van het boek terug en bracht bij zijn uitgever Leopold een geheel nieuwe versie van zijn verhaal uit. Van Loon presenteerde het nieuwe boek Op zoek naar Jeroen in gezelschap van Bossche schoolkinderen in het Noordbrabants Museum. Brabants Dagblad
 • Interview met Jack Hustinx over zijn nieuwe album Over Yonder, een mix van Americana, rock, blues en gospel geori‘nteerde muziek. 8weekly
 • ‘We stoken niet voor de mussen’ is de eerste komedie van Afslag Eindhoven. Uit de pen van Martijn Bouwman, bekend als regisseur van de cabaretiers Theo Maassen en Ronald Goedemondt. Vanaf woensdag 18 november vijf keer te zien in de Tuinzaal van TAC Eindhoven. Eindhovens Dagblad

cultuureducatie en – participatie

 • Laat je leerlingen een krop sla opkweken, laat ze romans lezen en samen muziek maken. Dan bereid je ze beter voor op de 21e eeuw dan wanneer je computers en apps een centrale plek geeft in je onderwijs, vindt Tobias Reijngoud. lkca
 • Help! Ik ben een balletjufÉ Wat nu? is “het nooit gevonden boek” geschreven door Claudine Decock. Tijdens haar carrire als balletjuf en eigenaresse van Ballet Studio Wassenaar heeft ze nooit een boek met adviezen voor dansdocenten die lesgeven aan amateur dansers kunnen vinden. Daarom besloot ze dat boek, nu ze gestopt is met lesgeven, zelf te schrijven. Puttend uit eigen ervaring, vertelt ze over uiteenlopende zaken als didactiek voor verschillende leeftijdsgroepen en het organiseren van een dansvoorstelling tot instructies voor het maken van een tutu. Help! Ik ben een balletjuf… Wat nu? is deels memoir, deels naslagwerk.Dans magazine
 • Het Landelijke Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst publiceert een infoblad met mogelijkheden en idee‘n over kunstbeoefening met een beperking. Het infoblad is opgesteld voor het symposium DanceAble (28 november 2015) en vormt de opmaat voor een uitgebreider factsheet over kunstbeoefening van mensen met een beperking dat gepland is in 2016. lkca
 • Vernieuwende concertformats, interactieve theaterervaringen en interactie met beeldende kunst. Drie scripties met die onderwerpen zijn door de jury genomineerd voor de Max van der Kamp Scriptieprijs 2015. Tijdens de Onderzoeksconferentie Cultuureducatie en Cultuurparticipatie op 23 november reikt het LKCA deze prijs voor de 4e keer uit. De winnaar ontvangt 1.000 euro en mag publiceren in het tijdschrift Cultuur+Educatie. lkca
 • Talloze verhandelingen zijn er over toeschouwers, over wat ze zouden moeten en wat vooral niet, over hoe afhankelijk de kunst is van deze ongrijpbare, amorfe aanwezigheid. In elke discipline die aan kunst verwant is komt deze vraag naar de positie van de toeschouwer weer terug, als zichzelf maar veelal ook als drager van morele en ethische waarden. Zo ook in Le spectateur ŽmancipŽ (2008) van Jacques Rancire. De recent uitgekomen Nederlandse vertaling van dit werk geeft aanleiding er toch weer eens naar te kijken, die toeschouwer. Want hij vindt zijn plek nog steeds niet. En definitief uitsluitsel zal misschien wel voor altijd uitblijven. Tubelight
 • De uitreiking van de GA Jeugd Grafiekprijs vindt op 15 november plaats in de Willem II Fabriek in ‘s-Hertogenbosch. Deze prijs wordt uitgereikt aan leerlingen die deel hebben genomen aan het project Bosch Grafisch Souvenir. Brabants Dagblad

kunstbeoefening

 • Het eindproduct is minder belangrijk, het gaat om het proces en hoe je daarmee bezig bent. Slim middelen inzetten om meer te bereiken, nieuwe samenwerkingen aangaan en verbindingen leggen met je omgeving. Dit was de conclusie van ruim 100 deelnemers aan de vierde werkconferentie amateurkunst op 5 november in het kunstencentrum CKB en het Markiezenhof in Bergen op Zoom. Kunstbalie
 • Helmonds Vocaal Ensemble (HVE) voert Messiah, het grootse zangwerk van componist Georg Friedrich HŠndel uit. HVE wordt aangevuld met vier internationaal vermaarde professionals. Zij komen uit Rusland, Spanje, Isra‘l en Madeira en zijn ingevlogen om de solo’s te zingen. De muzikale begeleiding is tijdens de uitvoering in handen van het Lambertus Consort. Dit gelegenheidsorkest bestaat uit achttien ingehuurde strijkers, blazers en een enkele klavecimbelspeler. “De echte barokspecialisten van Nederland”, volgens RenŽ Coolen, voorzitter van stichting Lambertus Concerten, die het concert organiseert. Lambertus concerten verzorgde de afgelopen weken op acht Helmondse scholen (de groepen 5, 6, en 7 ) een introductieles over klassieke muziek en de Messiah in het bijzonder. Eindhovens Dagblad
 • Harmonie EMM kan terugkijken op een zeer succesvolle Jeugdproms 2015. Het is een kweekvijver van muzikaal talent. Eindhovens Dagblad

erfgoed

 • Woningen met een status van rijksmonument staan twee keer vaker leeg dan niet-monumentale woningen. Vooral huurwoningen die eigendom zijn van particuliere verhuurders kennen veel leegstand. Dit blijkt uit een landelijk onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor de erfgoedmonitor van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Cultureel Erfgoed
 • Op 6 november vond de lancering van het initiatief ‘Adopteer een kerk” plaats. Steeds meer kerken verliezen hun oorspronkelijke religieuze functie. Volgens sommige berekeningen loopt dat aantal de komende 10 jaar op tot 2.000 stuks. Tegelijkertijd vertegenwoordigen deze kerken waarde. Voor de eigenaren, voor betrokkenen, omwonenden en vaak ook voor belangenvertegenwoordigers zoals erfgoedinstellingen en het openbaar bestuur. Het gaat daarbij zowel om economische waarde maar ook om culturele en emotionele waarde. Erfgoedstem
 • Op het symposium Toekomst Religieus Erfgoed in de Zuiderkerk in Hilversum sprak filosofe en schrijfster Stine Jensen over de ontkerkelijking en leegstand van religieus erfgoed. De kerken mogen leegstromen, maar de honger naar zingeving is niet gestild. Jensen ziet een hernieuwd verlangen naar gemeenschap, herbetovering en een zoektocht naar betekenis in de huidige tijdsgeest. Wellicht kan een kerk op een andere manier een reflectieplek betekenen voor de samenleving? Toekomst Religieus Erfgoed
 • Gertjan de Boer vraagt zich af hoe ver je mag gaan met een herbestemming van een kerk. Erfgoedstem
 • Een eeuwenoude boerenschuur in Bavel is gered van de sloop. Het bouwwerk uit 1800 wordt plank voor plank uit elkaar gehaald en krijgt een plekje aan de andere kant van Noord-Brabant. De schuur moet weg uit Bavel omdat daar een nieuwbouwwijk moet komen. De oude veldschuur wordt begin november afgebroken, in de loop van 2016 moet de schuur een nieuw plekje krijgen bij Groendomein Wasven in Eindhoven. Omroep Brabant
 • Nederlandse onderzoekers van het werk van Jheronimus Bosch (ca. 1450-1516) haalden zich ruim een week geleden de woede op de hals van twee belangrijke buitenlandse musea. De onderzoekers van het Bosch Research and Conservation Project (BRCP) waren tot de conclusie gekomen dat twee schilderijen uit die musea niet aan de meester zelf toeschreven kunnen worden. De Kruisdraging van het Museum voor Schone Kunsten (MSK) in Gent en De Zeven Hoofdzonden van het Prado in Madrid zouden moeten worden afgeschreven uit zijn toch al zeer bescheiden oeuvre van een twintigtal schilderijen. Over de twee uit Madrid en Gent bestonden al langer twijfels. Het nieuws kwam naar buiten via het tv-programma Nieuwsuur, dat op zaterdag 31 oktober uitpakte met de kwestie. Waarom moesten de twee musea via de media horen dat hun geliefde werken van Bosch volgens Nederlandse onderzoekers niet echt zijn? NRC inlog vereist
 • Schrijver Joost Zwagerman leverde enkele dagen voor zijn dood zijn essay voor het Bosch Requiem 2015 in. Vriend en collega Pieter Boskma droeg het essay vrijdag 6 november voor in de Sint-Jan in ‘s-Hertogenbosch. Zwagerman legt knappe verbanden met latere kunstenaars, maar Bosch versloeg in zijn ogen allen in het weergeven van het kwaad en de hellevaart. De Volkskrant publiceerde de lezing. Brabants Dagblad , De Volkskrant, inlog vereist
 • De dia’s van Ed van der Elsken, die dreigden te verschimmelen in het archief, zijn gered. Het Nederlands Fotomuseum toont op de jaarbeurs Paris Photo hoe de schimmel wordt bestreden. De Volkskrant
 • Het belang van de omroepmuziekcollectie is onder de aandacht gebracht van minister Bussemaker tijdens haar bezoek aan het Nationaal Monumentencongres in Hilversum. De Hilversum wethouder Jaeger vindt het tijd dat het ministerie van OCW, Beeld en Geluid, de omroepen zelf Žn ook de gemeente Hilversum samen verantwoordelijkheid nemen voor deze belangrijke collectie. Hilversums Nieuws
 • De collectie middeleeuwse handschriften van de Universitaire Bibliotheken Leiden geniet wereldwijde bekendheid. De Latijnse handschriften die de humanistische geleerde Isaac Vossius (1618-1689) verzamelde, vormen hiervan de kern. Uitgeverij Brill en Universitaire Bibliotheken Leiden hebben deze gedigitaliseerd en de middeleeuwse tekstbronnen als online publicatie beschikbaar gemaakt voor onderzoekers wereldwijd. Codices Vossiani Latini Online biedt toegang tot465 handschriften in 363 samengestelde banden. Bij elkaar zijn dat meer dan 80.000 bladzijden. Erfgoedstem

bibliotheken

 • Marjolein Oomes gaf op 9 november jl. bij de Boekmanstichting een presentatie onder de titel ‘De maatschappelijke opbrengst van de bibliotheek’. Oomes was in het verleden werkzaam bij het Sectorinstituut voor Openbare Bibliotheken (SIOB). Sinds de taken van SIOB dit jaar ge•ntegreerd werden in de Koninklijke Bibliotheek, is zij verantwoordelijk voor de cošrdinatie van het nationaal onderzoeksprogramma voor openbare bibliotheken, ‘Meten Maatschappelijke Opbrengst’ (MMO). Een verslag. Boekman
 • Governance wint aan belang in de bibliotheken: ze werken immers steeds ondernemender, in samenwerking met partners en in complexe omgeving. De bijeenkomst ‘Governance in de ondernemende bibliotheek’ trok veel aandacht van toezichthouders en directies. De presentaties die plaatsgrepen tijdens deze bijeenkomst zijn beschikbaar. De Bibliotheken
 • Het aantal personeelsleden en arbeidsjaren in openbare bibliotheken is in 2014 ten opzichte van 2013 licht gestegen. Dat geldt ook voor het aantal jeugdleden. Dalend daarentegen waren wederom het aantal volwassen leden, het aantal uitleningen en de gemeentelijke subsidies. Dit blijkt uit de statistiekcijfers van het CBS over openbare bibliotheken sinds 1999. De cijfers over 2014 zijn 6 november 2015 toegevoegd. Bibliotheekblad
 • Vanuit de bibliotheeksector werd de afgelopen maanden herhaaldelijk gevraagd om snelle duidelijkheid aangaande de tariefstelling voor het lidmaatschap van de landelijke digitale bibliotheek, nadat er door enkele bibliotheken initiatieven ontplooid werden op het gebied van een digitaal lidmaatschap. Minister Bussemaker heeft de Koninklijke Bibliotheek (KB) laten weten dat ze akkoord is met het door de KB vastgestelde tarief voor het digitale lidmaatschap. De Koninklijke Bibliotheek maakte bekend dat het aangekondigde digitale lidmaatschap per 1 januari 2016 ingevoerd zal worden. Het tarief voor dit lidmaatschap is vastgesteld op 42 euro per jaar. Bibliotheekblad
 • De IVI Award 2015 is uitgereikt aan het online platform Modemuze. Modemuze ontvangt de IVI Award o.a. andere vanwege het instellingsoverschrijdende karakter, de interactieve betrokkenheid van het publiek, professionals zowel als amateurs, de nuttige bijdrage aan onderwijs en onderzoek en de veelbelovende start, zo stelt de jury. Modemuze is een online platform dat de mode- en kostuumcollecties van Nederlandse musea samenbrengt en toegankelijk maakt. De voorleesbus Blikkie van Bibliotheek Helmond-Peel eindigde als tweede en het project ArtTube werd derde. Bibliotheekblad
 • Bibliotheken in West-Brabant kampen met grote bezuinigingen ; sluiting van vestigingen dreigt. BN – De Stem

recreatie en vrijetijdseconomie

 • Tijdens een toerismeseminar in Tokio, mede georganiseerd door KLM, tekende NBTC een samenwerkingsovereenkomst met vijf Japanse touroperators in het bijzijn van minister van Economische Zaken, Henk Kamp. Gezamenlijk zetten de partijen zich in om Japanse bezoekers te verleiden ook andere delen van Nederland (‘The Other Holland’) te bezoeken, in toenemende mate ook in het najaar en de winter. NBTC
 • In de periode 2006 -2012 is de omvang van de sporteconomie in Nederland nagenoeg gelijk gebleven. Er was wel sprake van forse verschuivingen binnen deze sector. Bestedingen aan sportmateriaal, horeca en accommodaties namen af. Er werd relatief meer geld uitgegeven aan diensten die direct gerelateerd zijn aan sportbeoefening (o.a. lidmaatschappen). Dat blijkt uit de publicatie ‘De Nederlandse Sporteconomie’ van het CBS. Pretwerk
 • De Telegraaf meldde gisteren, op basis van het NRIT Trendrapport, dat het aantal kampeerders in Nederland de komende jaren nog verder zal afnemen. De kampeerboeren van de SVR herkennen deze trend helemaal niet. Zij noemen het “Een conclusie die kant noch wal raakt. Kamperen staat juist weer helemaal op de kaart.” Pretwerk
 • VVV Noordoost-Brabant gaat vanaf het einde van dit jaar samenwerken met het digitale platform Streekweb. Daarmee wil het VVV ervoor zorgen dat bezoekers langer, beter en meer verblijven in de regio. Momenteel richt de vereniging zich juist vaker op merklading. Zo focussen ze voor de stad Den Bosch op het merk ‘s-H en werken ze met merken als Beleef Boxtel, Natuurlijk Sint-Oedenrode en Oisterwijk Parel in het Groen. “Streekweb is een oplossing voor de niet merkgerichte kanalen”, zo verklaar directeur Rien de Laat. Brabants Dagblad
 • De grote winnaar van de prijsvraag van Vitaal Leisure Landschap in Tilburg is de wandel/kunstroute Andreas Schotel in Hilvarenbeek. De winnaar won een bedrag van 10.000 euro om te besteden aan hun idee. Het idee is een wandel/kunstroute met een gids ge•nspireerd op het werk en leven van de Rotterdamse kunstenaar Andreas Schotel. Voedselbos Tilburg-West in Tilburg, Cultuurhistorische wandeling Landgoed Plantloon in Loon op Zand en ’t Gils Museum in Gilze eindigden in de halve finale en wonnen een bedrag van 5.000 euro. Ook zij kunnen aan de slag met hun idee. Brabants Dagblad
Geen reacties

Geef een reactie