Trends & ontwikkelingen 14 februari 2017

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • De Sociaal-Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur werken op verzoek van Federatie Cultuur en de Kunstenbond gezamenlijk aan een vervolg op hun arbeidsmarktverkenning in de culturele sector die zij januari 2016 hebben uitgebracht. De raden onderzoeken welke duurzame oplossingen kunnen bijdragen aan een aantal knelpunten in de sector. Om een goed beeld te krijgen, heeft de commissie Vervolg Arbeidsmarktverkenning Culturele Sector diverse stakeholders uit de culturele sector ontvangen. Het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie publiceerden hun inbreng. SER, Mondriaanfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Op 21 februari 2017 a.s. zal de offici‘le presentatie van de Richtlijn Kunstenaarshonoraria plaats vinden bij Stroom Den Haag. Zowel minister Jet Bussemaker (OCW) als Marijke van Hees (voorzitter Raad voor Cultuur) en Mari‘tte Hamer (voorzitter Sociaal Economische Raad) zijn bij de bijeenkomst aanwezig. De Zaak Nu
 • De Partij van de Arbeid stelt Kamervragen over de economische positie van makers. Joop.nl, Tweede Kamer
 • Minister Blok (VenJ) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het overleg dat hij heeft gehad met rechthebbenden en internet service providers. De partijen maakten afspraken over samenwerking bij het vergroten van het legale aanbod van auteurs- en nabuurrechtelijk beschermde prestaties in het algemeen en films in het bijzonder. Daarnaast maakten ze afspraken over samenwerking bij het geven van voorlichting aan consumenten over downloaden uit (il)legale bron. Rijksoverheid.nl
 • Minister Bussemaker (OCW) stuurt een aanbiedingsbrief naar de Eerste en Tweede Kamer over de Erfgoedbalans 2017, ter begeleiding van de Erfgoedbalans 2017. Deze vierjaarlijkse publicatie biedt het parlement, het erfgoedveld, overheden, wetenschappers en particulieren inzicht in de staat waarin het erfgoed verkeert en de effecten van het gevoerde rijksbeleid. Rijksoverheid.nl
 • Het erfgoedbeleid van de afgelopen jaren heeft geleid tot eenvoudiger regelgeving en biedt meer ruimte voor de eigenaar. Toch bereiden het ministerie van OCW en de RCE, samen met vertegenwoordigers uit het erfgoedveld, nu een herijking van het erfgoedbeleid voor. Dit gebeurt omdat er sprake is van een aantal belangrijke ontwikkelingen binnen en buiten het domein van het onroerend erfgoed waarop moet worden ingespeeld. Het traject om te komen tot een toekomstbestendig erfgoedbeleid wordt toegelicht op de website van RCE. Cultureel Erfgoed
 • Wat betekent kunst en cultuur voor de lijsttrekkers van de partijen die in maart meedoen aan de verkiezingen? In de maand januari heeft Kunsten ’92 gesprekken gevoerd met enkele lijsttrekkers; deze zijn te zien op de site van Kunsten’92. Kunsten ‘92
 • Over drie jaar moet open science in de Europese Unie niet langer uitzondering maar de regel zijn. Dan zijn alle wetenschappelijke artikelen en zoveel mogelijk van de daarvoor gebruikte onderzoeksgegevens vrij toegankelijk voor iedereen. Met het Nationaal Plan Open Science, dat aan staatssecretaris Sander Dekker (Wetenschap) is aangeboden, nemen tien Nederlandse organisaties het voortouw hierin. Rijksoverheid.nl , Informatieprofessional
 • Landsdeel Oost wil zich ontwikkelen tot een kraamkamer voor nieuwe vormen van kunst en cultuur. Dit staat in het cultuurconvenant dat het ministerie van OCW, de provincies Gelderland en Overijssel en de 8 steden Arnhem, Apeldoorn, Nijmegen, Ede, Deventer, Zwolle, Hengelo en Enschede overeengekomen zijn. Met deze overeenkomst willen de overheden de culturele infrastructuur in Oost-Nederland versterken. Provincie Gelderland
 • De provincie Zuid-Holland blijft zich in 2017-2020 vooral richten op cultureel erfgoed. Een aantrekkelijke leefomgeving en identiteitsbeleving is daarbij de inzet: ‘Een omgeving die rijk is aan erfgoed maakt dat mensen kunnen hechten aan een plek en er graag verblijven of naar toe komen.’ Wat zijn de verdere plannen van de provincie voor cultuur? LKCA
 • Op 7 februari 1992 werd het Verdrag van Maastricht ondertekend door de toen nog twaalf lidstaten van de Europese Gemeenschap. Dit verdrag was het startpunt voor de Europese cultuurprogramma’s zoals we die vandaag nog steeds kennen. DutchCulture
 • Het Europees Parlement, de Europese lidstaten en de Europese Commissie zijn overeengekomen dat er een einde moet komen aan ‘belemmeringen’ voor gebruikers van streamingdiensten. Dat meldt de Europese Commissie. Dit houdt in dat EU-burgers die op reis of op vakantie van bijvoorbeeld Spotify of Netflix gebruik willen maken, tijdelijk hetzelfde aanbod krijgen voorgeschoteld als thuis. Entertainment Business
 • Op 9 februari 2017 hebben vertegenwoordigers van de Raad en het Europees Parlement een voorlopig akkoord bereikt over een besluit tot instelling van een Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed (2018). Europa-nu.nl

noord-brabant

 • Ook in deze bestuursperiode gaat de provincie Noord-Brabant door met de impulsgeldenregeling, die innnovatie en ondernemerschap in de culturele sector stimuleert. Daarvoor is dit jaar 1.650.000 euro beschikbaar. Brabant.nl, bkkc, Omroep Brabant
 • In 2017 is het 100 jaar geleden dat de Nederlandse kunstbeweging De Stijl werd opgericht. Om dit te vieren vinden er in 2017 door heel Nederland tal van inspirerende evenementen en tentoonstellingen plaats; Van Mondriaan tot Dutch Design. Ook in Noord-Brabant zijn er allerlei activiteiten. Frank van den Eijnden, directeur VisitBrabant, vraagt zich af waarom er nog geen designmuseum in Noord-Brabant is. Omroep Brabant
 • Informatie aan Provinciale Staten door BrabantKennis over de werkwijze en het (lopende) programma van BrabantKennis. Brabant.nl

grote brabantse gemeenten

 • Cultuur snuiven in Breda begint voortaan al op het station. Daartoe zijn onlangs twee flinke vitrines geplaatst. De programmering van de vitrines weerspiegelt de (culturele) actualiteit van de stad, en toont soms ook cultuur van steden verderop langs het spoor. Vanaf 8 februari is er een interactieve animatie in de stijl van Vincent van Gogh te zien van het Bredase bedrijf Brandspanking. Breda, BN – De Stem
 • Electron Breda krimpt in en verhuist. Vanaf 1 april zit de stichting gevestigd aan de Liniestraat 111, een pand dat gehuurd wordt van woningcorporatie AlleeWonen. Dat vertelt Esther van Rosmalen-de Vries, de artistiek leider van Electron, het podium en de ontmoetingsplaats voor kunstenaars. BN-De Stem
 • Luc Sponselee, directeur, en het bestuur van Flipside hebben nog wel bezwaar aangetekend tegen het besluit van de Stichting Cultuur Eindhoven, nul euro subsidie, maar daar verwachten ze niets van.,,En dus, na tien jaar, ruim negentig tentoonstellingen, meer dan zeshonderd kunstenaars actief in de ruimte en over de honderd optredens, gooi ik de handdoek in de ring.”” Eindhovens Dagblad
 • De nieuwe Stichting Cultuur Eindhoven is onzorgvuldig te werk gegaan bij de bezuiniging op de Bibliotheek Eindhoven, stelt directeur Kivits. De Bibliotheek is door de Stichting Cultuur Eindhoven geen kans geboden om foute aannames en kritiek te weerleggen. Ook zijn eerdere afspraken met de gemeente door de stichting genegeerd. De onderbouwing van het besluit om verder te bezuinigen op de bibliotheek rammelt. Eindhovens Dagblad
 • Het Campinaterrein moet een mix worden van wonen, werken en recreatie. Met behoud van het monumentale karakter en aandacht voor duurzaamheid. Dat zijn in grote lijnen de ambities voor de ontwikkeling van het vrijgekomen terrein. De Eindhovense gemeenteraad neemt volgende maand een besluit over de plannen. Eindhoven, e52.nl
 • Stadskunstenaar Rocco Verdult van Helmond wil iets sociaals doen, iets met marketing en iets dat blijft als hij weer verdwenen is. Een beeld, een wandschildering, of een object. Maar nog liever wil hij Žcht iets teweeg brengen. “Ik wil vette resultaten aan het einde van dit jaar.”” Eindhovens Dagblad
 • Het Helmondse muziekevenement Impact stopt definitief. Vorig jaar ging er al een streep door de elfde editie van het jongerenfestival dat altijd plaatsvond in het centrum van de stad. Reden? De hoge kosten die het naleven van alle gemeentelijke regels met zich meebrengen. Eindhovens Dagblad
 • Er is nog altijd geen koper of huurder gevonden voor het voormalige pand van de bibliotheek in Helmond. Vorige week verliep de inschrijfperiode om plannen in te dienen. Er is wel interesse, daarom komt er een nieuw traject, aldus de gemeente Helmond, eigenaar van het pand. Eindhovens Dagblad
 • Het college van B en W van ‘s-Hertogenbosch onderzoekt nog dit jaar of het Cementrum de status van modern monument kan krijgen. Maar het blijft bij het besluit om het kunstwerk de Loerbol van Jaap van der Meij weg te geven aan Ameland. Brabants Dagblad
 • De Zuid-Willemsvaart wordt inmiddels niet meer gebruikt voor de beroepsvaart. Het gebied langs het water is toe aan vernieuwing. Gemeente ‘s-Hertogenbosch wil de kans pakken om er een park van te maken. Liefst 25 gegadigden hebben zich bij de gemeente gemeld om hun plannen voor de Zuid-Willemsvaart te delen. Brabants Dagblad
 • Gebouw 88 in de Tilburgse Spoorzone is op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. De renovatie van het gebouw start in april 2017. Het pand staat op de monumentenlijst vanwege de grote cultuurhistorische waarde. In het gebouw komen ruimtes waar starters, zzp’ers en kleine ondernemingen kunnen werken, elkaar ontmoeten en samenwerken. Tilburg

overige brabantse gemeenten

 • BergsLicht, de nieuwe woonwijk in Bergen op Zoom aan het einde van de Fabriekstraat – wordt gebouwd op de plek waar vroeger de PNEM was gevestigd. De gemeente Bergen op Zoom stelde twee belangrijke voorwaarden aan de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk: BergsLicht moet een logische verbinding vormen tussen het oude centrum en het Havenkwartier en dient qua ruimtelijke kwaliteit aan te sluiten bij het historische centrum van de stad. Cobouw
 • Seniorensoci‘teit De Hunenhof praat voorlopig niet meer mee over huisvesting in cultureel centrum De Voorste Venne in Drunen. Alleen als er een heel duidelijke agenda is en er belangrijke punten op staan, schuift het bestuur aan. Men is teleurgesteld in de gemeente Heusden. Brabants Dagblad
 • Cultuurwethouder Hans Verbraak (CDA) tast opnieuw in de buidel om de in december gepresenteerde cultuurnota handen en voeten te geven. Hij vraagt de gemeenteraad om 130.000 euro om het langverwachte cultuurfonds in juni gebruiksklaar te hebben en om muziekhuis De Suite om te vormen tot een breed cultuurhuis voor Roosendaal. BN – De Stem
 • De gemeente Vught organiseert activiteiten in het kader van ‘Mondriaan to Dutch Design 2017’. Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • Art Under Threat, een jaarverslag uitgebracht door Freemuse, geeft een overzicht van gevallen van censuur, geweld tegen en vervolging van kunstenaars over de hele wereld. Het gaat om makers werkzaam in de beeldende kunst, podiumkunsten, film, muziek en literatuur. Agressie richting journalisten, bloggers, documentairemakers, of cartoonisten die in de media werken zijn niet opgenomen in dit rapport. Hyperallergic
 • Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid publiceerde ‘Voor de zekerheid. De toekomst van flexibel werkenden en de moderne organisatie van arbeid.’ In deze WRR-Verkenning beschrijven en analyseren deskundigen de toenemende flexibilisering. Enkele conclusies: tijdelijke contracten leiden niet tot dynamiek, maar werken verlammend, flexibele krachten zijn onzekerder, durven zich niet openlijk uit te spreken en spelen op safe, zijn bang om de chef voor het hoofd te stoten. WRR, Pakhuis De Zwijger, De Volkskrant
 • Onder ontwerpers is verontwaardiging ontstaan over de pitch die de VPRO heeft uitgeschreven rond een nieuw decor voor het jaarlijkse tv-programma Zomergasten. De omroep heeft ontwerpers ‘en andere creatieve geesten’ uitgenodigd hiervoor idee‘n aan te leveren. De verontwaardiging richt zich op de minimale vergoeding die de omroep hier voor over heeft. De Volkskrant
 • Arend-Jan Weijsters, de geschorste directeur van het Nijmeegse Museum Het Valkhof, Nijmegen, heeft het kort geding tegen de Raad van Toezicht, die hem op non-actief stelde, op het laatste moment ingetrokken. Museum Actueel
 • Het Centre Pompidou, dat zijn 40 jarig jubileum viert, heeft, zo schrijft Domeniek Ruyters, zijn diepste ambities niet weten waar te maken. Het functioneert met zijn aaneenrijging van blockbusters eerder als norm in het maken van kunsthistorisch doorwrochte grote tentoonstellingen en als vernieuwer van het type Guggenheim Bilbao avant la lettre: architectonisch supermodel, motor van stedelijke gentrificatie van een stadsdeel en magneet voor toerisme. Metropolis M
 • Het Metropolitan Museum of Art in New York heeft het auteursrecht op een groot deel van de afbeeldingen van haar collectie opgeheven. Het gaat om ruim 375.000 foto’s die nu door iedereen vrij gebruikt mogen worden. Museum Actueel
 • Het Noordbrabants Museum heeft samen met het met het Museo Nacional del Prado de prestigieuze Global Fine Art Award gewonnen voor de tentoonstelling ‘Jheronimus Bosch – Visioenen van een genie’. Noordbrabants Museum
 • De Stichting Kunstweek heeft een overzicht gemaakt van de belangrijkste kunstverzamelaars van Nederland. Kunstweek
 • Het wordt gemakkelijker voor Nederlandse filmproducenten om met collega’s uit verschillende landen samen te werken. De huidige Co-Production Convention van de Raad van Europa wordt vernieuwd. Tijdens het International Film Festival Rotterdam ondertekenden de eerste landen het aangepaste verdrag: Nederland, Griekenland, Itali‘ Luxemburg, Malta, Noorwegen, Portugal, Servi‘, Slowakij‘ en Sloveni‘. Holland Film Nieuws
 • Volgens het European Audiovisual Observatory, was er een recordbezoek aan Europese films in 2016. Ten opzicht van 2015 werden er 16 miljoen meer tickets verkocht. Holland Film Nieuws , Stichting Filmonderzoek
 • Wat zijn de kosten en opbrengsten van een bioscoop? Filmzaken
 • Kinepolis, onder meer eigenaar van de bioscoop op Breepark in Breda, negeert afspraken uit de cao. Dat stelt vakbond FNV Media & Cultuur. Als het aan Kinepolis ligt, krijgen werknemers een loonsverhoging van 0,75 procent. Daar tegenover staat een hele lijst met verslechteringen. Kinepolis ontkent. BN – De Stem, BN – De Stem
 • Stichting Filmonderzoek heeft een nieuw publieksonderzoek uitgevoerd voor online service Filmthuis. Uit onderzoek van Filmonderzoek blijkt echter dat Filmthuis slechts voor een klein deel kannibaliseert op filmtheaterbezoek. Ruim 80% van de mensen die interesse hebben in Filmthuis ervaart ŽŽn of meerdere drempels bij filmtheaterbezoek, zoals aanvangstijden die niet uitkomen, een te korte vertoningsperiode van een film of het niet kunnen vinden van een oppas. Voor hen is Filmthuis een goed alternatief. Stichting Filmonderzoek
 • Het Amerikaanse bureau Future Source Consulting heeft onlangs haar jaarlijkse evaluatie van de wereldwijde home video entertainment branche bekend gemaakt. Deze analyse wijst erop dat huishoudens in 2016 wereldwijd meer dan ooit tevoren uitgaven aan video-entertainment. De gecombineerde home video- en betaal-tv-markt bedroeg ruim € 233 miljard, een stijging met 3% in vergelijking met 2015. DVD.nl
 • Advocaat-generaal Maciej Szpunar van het Europees Hof van Justitie heeft The Pirate Bay aangemerkt als een illegale website. Hierdoor zou een blokkade door internetserviceproviders als Ziggo en XS4ALL mogelijk zijn. Het Europees Hof en de Nederlandse rechter moeten zelf bepalen of dit ook gaat gebeuren. Entertainment Business, Nederlands Uitgeversverbond
 • Op 23 februari gaat Renew the Book 2017 van start. Het internationale innovatieprogramma voor de Nederlandse uitgeefsector, in samenwerking met Rockstart, is een initiatief van de Groep Algemene Uitgevers. Onmisbaar voor het accelerator-programma is de inzet van goede mentoren. inct
 • Uitgeverij Das Mag lanceert een boekenabonnement. Iedereen kan zich abonneren op de boeken van deze jonge uitgever. Een pilot bleek succesvol. Iedere nieuwe uitgave wordt automatisch thuisgestuurd, nog voor het boek in de winkel ligt. Das Mag
 • Classical Next heeft de Innovation Award Longlist 2017 bekendgemaakt. Alle genomineerde personen, ensembles, artiesten en concepten brengen een unieke en frisse benadering van klassieke muziek. Nadat experts een shortlist hebben opgesteld, beslissen uiteindelijk de bezoekers van (eerdere edities van) Classical:NEXT wie de Innovation Award 2017 wint. Classical Next
 • Wim van Limpt, directeur van Buma/Stemra reageert op de frustratie van veel horeca-ondernemers. “Iedere ondernemer die muziek draait in zijn bedrijf, moet daarvoor betalen. Wij hebben van de overheid het mandaat gekregen om die bedragen te incasseren, zodat de makers van de muziek (dus niet de artiesten) betaald kunnen worden. Zij hebben maar ŽŽn loket waar zij geld kunnen verdienen en dat zijn wij’. Missethoreca.nl
 • De nieuwe Amerikaanse abonnementsdienst Experience Vinyl start in april. Wie maandelijks 30 dollar betaalt, krijgt de favoriete lp toegestuurd van een van de deelnemende artiesten, voorzien van persoonlijk commentaar van de artiest. Verder krijgen abonnees exclusieve uitnodigingen voor concerten en hebben ze toegang tot Experience Vinyl store. Entertainment Business
 • De eerste Edison werd in 1960 uitgereikt. In de afgelopen decennia is de onderscheiding uitgegroeid tot een prestigieuze prijs binnen de Nederlandse muziekindustrie. De Edison-uitreiking is vandaag de dag een modern event rondom een felbegeerde muziekprijs, die wordt uitgereikt in drie categorie‘n: pop, klassiek en jazz/world. Entertainment Business

cultuurmarketing

 • Katja Hagenbeuk van Rotterdam Festivals over het geheim van Facebookfilmpjes en andere online communicatie. Cultuurmarketing
 • We Are Public geeft je met een cultuurpas voor een vriendelijke prijs unlimited access tot een speciaal samengesteld programma. In Amsterdam is We Are Public al een aantal jaar een groot succes en sinds 1 januari 2017 is het lidmaatschap ook in Den Haag geldig. Tim Terpstra, hoofdredacteur We Are Public Den Haag, vertelt meer over dit initiatief. CheckditFF
 • Artishock Events & Marketing is de winnaar van de Gouden Giraffe voor de opening van de Bosch-tentoonstelling in de categorie Brand Events. De opening van de tentoonstelling ‘Visioenen van een genie’ was op 12 februari 2016. Brabants Dagblad
 • ‘Welkom Thuis, Jheronimus!’, merkpositionering, communicatiestrategie en uitvoering van het nationaal evenement Jheronimus Bosch 500, is genomineerd voor De Bonk, die wordt gezien als de communicatieprijs van Noord-Brabant. De uitvoering van de campagne berustte bij het Bossche strategisch marketing- en communicatiebureau Arthur & Brent. Brabants Dagblad
 • Niet ‘een bibliotheek’ maar ‘dŽ bibliotheek’, een case over de herpositionering van de bibliotheek. Cultuurmarketing
 • De marketingcampagne van Trix, de T.rex van Naturalis, was een groot succes. Cultuurmarketing

financiering

 • De Activiteitenprogramma’s voor 2017 van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zijn bekend. Het fonds kent 1,1 miljoen euro subsidie toe aan de programma’s van 25 instellingen op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur. De bijdragen vari‘ren van 20.000 tot 80.000 euro. Culturele instellingen kunnen eens per jaar een bijdrage vragen voor hun activiteitenprogramma met een maximale looptijd van een jaar. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • In november stelde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie vouchers beschikbaar voor makers die zich presenteren in het offici‘le programma van South by Southwest (SXSW). In totaal zijn er elf voorstellen ingediend, waarvan een deel ook daadwerkelijk is opgenomen in het offici‘le programma van het festival en daarmee aanspraak maakt op een voucher. Uit de voorstellen zijn 4 presentaties geselecteerd; de projecten manifesteren zich zowel in het Interactive, Film, Gaming als Art programma. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen van het Mondriaan Fonds is bestemd voor programma’s van musea en overige erfgoedinstellingen die op een aansprekende manier vorm en inhoud geven aan relevante ontwikkelingen op het gebied van hedendaagse beeldende kunst en/of cultureel erfgoed en/of hun inhoudelijk profiel aanscherpen. Eerstvolgende deadline is 3 maart. Mondriaanfonds
 • Non-Fictie Transmediaregeling is een samenwerkingsproject van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Filmfonds om nieuwe vormen van documentaire maken en storytelling te stimuleren. De fondsen willen met deze regeling projecten met artistieke kwaliteit binnen het interdisciplinaire medialandschap stimuleren, alsmede cross-overs en innovatie bevorderen bij producties waarin filmische elementen, vormgeving en e-cultuur samenkomen. Eerstvolgende deadline is 14 maart. Filmfonds
 • In het kader van het project Waddenfilm 2017 is Silence of the Tides geselecteerd. Het project ontvangt een realiseringsbijdrage van € 775.000 van het Waddenfonds. Filmfonds
 • De indiendata voor documentaire, drama en radio van het NPO-fonds. NPO Fonds
 • De ‘Boek een dichter’-actie van het Nederlands Letterenfonds en Stichting Schrijvers School Samenleving heeft in januari tot een recordaantal optredens van dichters geleid. Er zijn, verspreid over Nederland, in totaal 133 optredens geboekt van 54 dichters. Bijna een derde van deze optredens vond plaats op (middelbare) scholen. Letterenfonds
 • Het Fonds Podiumkunsten heeft de internationaliseringsregeling laten evalueren door onderzoeksbureau KWINK Groep. Uit de evaluatie blijkt dat de internationaliseringsregeling een belangrijke bijdrage speelt in het vergroten van de zichtbaarheid van de Nederlandse podiumkunstensector in het buitenland. Daarnaast stimuleert de regeling kwaliteit en innovatie door internationale uitwisseling en coproductie. Fonds Podiumkunsten
 • Nederlands poptalent wordt steeds minder geprogrammeerd op de grote podia. Bij deze podia is de financi‘le druk ook het meest toegenomen. Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door APE Public Economics in opdracht van het Fonds Podiumkunsten en de Popcoalitie. Dit onderzoek is vandaag door de wethouder van cultuur van de gemeente Tilburg, Marcelle Hendrickx, aan de minister van OCW, Jet Bussemaker overhandigd. Fonds Podiumkunsten
 • Het Fonds Podiumkunsten verlengt de tijdelijke uitbreiding van de subsidiemogelijkheden voor Kernpodia met een jaar. Deze uitbreiding biedt Kernpodia de gelegenheid concerten te organiseren op andere locaties. Hiermee wordt de samenwerking met lokale partners gestimuleerd en ontstaan er meer speelmogelijkheden voor bands. Fonds Podiumkunsten
 • Fonds Brabant C investeert in Het Nieuwe Theater, een theaterproductiebedrijf uit Eindhoven, dat musicals en muziektheatervoorstellingen met jonge talenten maakt. Brabant C
 • Diederik Stapel, Harma Heikens, Betonfraktion, Nathan Rutjes en Tinkebell ontvangen elk 5.000 euro van het prijzengeld dat de Tilburgse schrijver Anton Dautzenberg ontving als winnaar van de Impact Award 2016. Dautzenberg maakte bekend dat hij het merendeel van het prijzengeld van 30.000 euro doorgeeft aan vijf kunstprojecten in de hoop dat de ontvangers het geld op hun beurt ook weer doorgeven als ze daartoe in de gelegenheid zijn. Brabants Dagblad
 • Bedrijfscollecties hebben vaak een uitstekende neus voor jonge talentvolle kunstenaars. Ze hebben een behoorlijk aankoopbudget. De laatste jaren richten ze zich niet meer op kleine werken, maar kopen eerder een beperkt aantal grotere, meer museale werken. Dat heeft te maken met de verandering in doelstellingen: vroeger wilde men werknemers kennis laten maken met kunst, nu wil men klanten ontvangen in een ‘artistieke’ omgeving. De Volkskrant
 • Welk effect hebben bedrijfscollecties op de Nederlandse kunstmarkt, het maatschappelijke draagvlak voor eigentijdse kunst, en het imago van een organisatie? VBCN presenteert voorafgaand aan ART Rotterdam de eerste resultaten van het onderzoek naar bedrijfscollecties van Universiteit van Amsterdam/Amsterdam Business School. VBCN, De Telegraaf, NRC, inlog vereist
 • Donateurs; laat zien dat je geeft om Žn voor de kunst. En politiek; een fiscaal gunstig geefklimaat is van cruciaal belang voor maatschappelijke vrijgevigheid en de samenleving als geheel. Dat schrijft Roy Cremers, directeur van voordekunst. Joop.nl
 • BankGiro Loterij schenkt een cheque van € 522.000,- aan het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. Het Museum Helmond ontvangt 340.000 euro. Bij de BankGiroLoterij gaat van elk verkocht lot de helft naar musea en andere culturele instellingen. Dit jaar is er een recordbedrag te verdelen, van miljoenen. Op 16 februari wordt dit bedrag bekendgemaakt tijdens het Goed Geld Gala in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Bankgiroloterij, Eindhovens Dagblad

cultuurnieuws per discipline

algemeen

 • Onderzoek in de kunsten wordt vaak afgezet tegen andere vormen van wetenschappelijk onderzoek. Dat is jammer, vindt hoogleraar Henk Borgdorff. ‘Kunstonderzoek is juist ŽŽn van de frontlinies van de wetenschap.’ Zijn oratie Reasoning through Art werd op 10 februari uitgesproken. Universiteit van Leiden

architectuur en vormgeving

 • Kritiek op Het Nieuwe Instituut in de zijlijn van een artikel over de architectuur van De Stijl. Het ongemerkt laten passeren van de eeuwfeesten van De Stijl en de Amsterdamse School, vorig jaar, zo schrijft de krant, is tekenend voor de positie van architectuur in HNI. Het instituut heeft in de vier jaar van zijn bestaan slechts ŽŽn behoorlijke tentoonstelling over architectuur laten zien. NRC inlog vereist, Het Nieuwe Instituut
 • In Eindhoven werd tijdens de bijeenkomst Smart Clues for Smart Living op 12 december 2016 gesproken over de inzet van technologie voor de verbetering van de leefomgeving. Wat dit betekent voor de Nederlandse nieuwbouwwijk met zijn karakteristieke rijtjeshuis werd niet geheel duidelijk, volgens Gerrit Kramer. Deze DATA Studio meet up is een onderdeel van het project De staat van Eindhoven dat Het Nieuwe Instituut samen met de gemeente Eindhoven organiseert. Archined
 • Niemand twijfelt eraan: ons dagelijks leven gaat de komende decennia revolutionair veranderen door nieuwe technologie. Wat betekent dit voor het wonen in de stad? Dit was het onderwerp van een Rotterdams stadsdebat op 31 januari 2017. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Utrecht wil de gezondste stad van Nederland worden en mikt op 70.000 meer inwoners in 2040. Dit was voor Architectuurcentrum Aorta de aanleiding om het activiteitenprogramma Shared Space! te organiseren. Daarin onderzocht Aorta wat de Utrechtse ambities betekenen voor de inrichting van de stad van de toekomst. Gebiedsontwikkeling.nu

beeldende kunst

 • Amsterdam krijgt volgend jaar een nieuw museum. In de zomer van 2018 zal het grootste street art museum ter wereld haar deuren openen in de Lasloods op de NDSM werf. Zowel qua oppervlakte, kunstvorm als collectie ontstaat hiermee een internationale culturele locatie op NDSM. Museumtijdschrift
 • Westerse kunstenaars vliegen de wereld over en resideren in niet-westerse lokale samenlevingen om daar te werken. Tegelijkertijd staan niet-westerse kunstenaars hoog op de agenda in hedendaagse musea. Toch bestaan er wel degelijk verschillen in opvatting over kunst en de functie ervan. Een gesprek met Pascal Gielen over de fricties tussen westen en niet-westen in de actuele hedendaagsheid. Mister Motley
 • Hoe labyrintisch kan een labyrint zijn? Lose Yourself! heette het tweedaagse symposium over labyrintische tentoonstellingen bij het Stedelijk Museum te Amsterdam waarin het labyrint als tentoonstellingsmodel door een keur aan internationale sprekers werd belicht. Metropolis M

film en av

 • IMDb heeft aangekondigd compleet te stoppen met hun discussieplatform. In een verklaring lijkt IMDb, onderdeel van Amazon, de schuld neer te leggen bij de gebruikers, aangezien het platform “”niet langer een positieve en bruikbare beleving”” heeft. Filmtotaal
 • Het Documentaire Festival Eindhoven DOCfeed begon vier jaar geleden als een kleinschalig Brabants evenement maar ontwikkelde zich tot een stevig festival met internationale premires, gasten en workshops. Het programma van de vierde editie, die van 16 t/m 19 februari in het TAC in Eindhoven wordt gehouden, telt ruim zestig documentaires. Filmkrant, Eindhovens Dagblad
 • Imagine Film Festival heeft de korte filmprogramma’s en de hoofdgast bekendgemaakt. Kostuumontwerpster en Oscarwinnares Lindy Hemming zal aanwezig zijn en een masterclass voor het publiek verzorgen. Entertainment Business, Imagine Film Festival
 • Selectie van de Nederlandse animatie voor het Holland Animation Film festival is bekendgemaakt. HAFF

letteren

 • Nederlandse schrijvers willen met een verhalenbundel laten zien waartoe het huidige politieke klimaat leidt. ‘Als dit zo doorgaat” verschijnt vijf dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart. Initiatiefnemer Auke Hulst: “Nu zowel nationaal als internationaal de democratische, liberale rechtsorde in zwaar weer verkeert, is het van belang dat we allemaal stilstaan bij de vraag: welke wereld zijn we aan het maken?” Blog Maarten Dessing
 • Abdelkader Benali over identiteit. Bestaat dŽ Nederlander? Ja, stelt hij. De essentie: ‘Nederlanders zijn minimalisten, met een hang naar een egalitaire samenleving’. Trouw
 • Gedichten gebeiteld in stenen of met spuitbussen aangebracht op muren. Po‘zie buiten het boek leeft. Op de website www.straatpoezie.nl vind je een interactieve kaart van Nederland en Vlaanderen, waarop je gedichten uit de openbare ruimte kunt zoeken en toevoegen. De website maakt deel uit van het onderzoek van Kila van der Starre van de Universiteit Utrecht. Kennislink
 • De shortlist van de J.M.A. Biesheuvelprijs 2017 is bekend gemaakt. Het prijzengeld is nog onbekend; dat wordt vergaard via een crowdfundingsactie die nog tot 18 februari loopt. Het laatste boek van A.H.J. Dautzenberg ‘De dag dat de gieren buigen’ behoort tot de genomineerden. De prijs wordt halverwege De Week van het Korte Verhaal uitgereikt. tzum, Literair Nederland
 • Hanna Bervoets, Jan van Mersbergen en Lize Spit staan op de shortlist van de Boekhandelsprijs 2017. Hun boeken, respectievelijk Ivanov, De ruiter en Het smelt, werden volgens het principe ‘meeste stemmen gelden’ geselecteerd door boekhandelaren uit het hele land. tzum

muziek

 • Muziek brengt mensen samen, zo luidt het credo, maar in de realiteit blijkt dat niet onvoorwaardelijk het geval. Zo is het publiek van rockconcerten overwegend wit en mannelijk, dat van hip-hopconcerten doorgaans multicultureel. Waardoor lijkt muzieksmaak samen te hangen met ras en etniciteit? Julian Schaap onderzoekt dit thema en sprak erover bij Boekman. Boekman
 • De Oeuvre Edison is voor Anouk. In andere categorie‘n waren er Edisons voor o.m. Weval en Kensington. NU.nl
 • Snapje? Optellen van breuken wint de Willem Wilminkprijs voor het beste kinderlied. NU.nl

theater en dans

 • Joop Mulder, oprichter en creatief directeur van het Oerol Festival op Terschelling, neemt per direct afscheid van het festival. Hij gaat zich volledig richten op zijn andere project: Sense of Place, dat hij zes jaar geleden begon. Theaterkrant
 • Het Holland Festival staat in het teken van democratie. Tijdens de 70 e editie geeft artistiek leider Ruth Mackenzie ook drie van haar voorgangers een podium: Pierre Audi, Ivo van Hove en Jan van Vlijmen. De Volkskrant, Operamagazine
 • De Hygi‘na’s uit Vlaanderen winnen het Leids Cabaret Festival. De vier muzikanten van ‘PS en zo is het leven’ uit Tilburg zijn net buiten de prijzen gevallen. Het kwartet dat theatrale Nederlandstalige liedjes vertolkt was afgelopen week via voorronden en halve finale in de finale terecht gekomen. Theaterkrant, Brabants Dagblad
 • In het boek Dans! Denk! schrijft filosofe DŽsanne van Brederode over het leven en werk van Krisztina de Châtel. Doordat er zoveel verschillende invalshoeken worden gezocht is de afstand tussen de voorstellingen in het boek soms groot. Ook de reflectie op het schrijven ervan zelf leidt soms af. Maar de essentie van wat De Châtel interesseert en drijft, komt sterk naar voren. Een must-read voor iedereen die meer wil weten over hoe de blik van een choreograaf op de wereld wordt gevormd. Theaterkrant, De Volkskrant
 • Vijf nieuwe stukken staan in Krisztina’s Keuze 2, het programma dat choreografe Krisztina de Châtel samenstelt en waaraan zij haar naam heeft verleend om jong talent, o.m. Sabine Molenaar, onder de aandacht te brengen. De invalshoeken voor de solo’s, duetten en een trio ogen verschillend, toch zijn er ook terugkerende thema’s als verbinding zoeken en communicatie in zeer uiteenlopende artistieke vertalingen in te vinden. Theaterkrant

kunst in de openbare ruimte

 • Het Haagse monument voor de 19e eeuwse staatsman J.R. Thorbecke werd onthuld. Thom Puckey ontwierp een intrigerend ensemble met een bijna filmische structuur. Daarin raken de 19e en de 21e eeuw elkaar. De doorwerking van het gedachtengoed van Thorbecke in onze tijd is voelbaar in diens blik richting ‘het Torentje’. Voor het standbeeld is gebruik gemaakt van een opvallende materiaalcombinatie van marmer en roestvrij staal. Stroom Den Haag
 • Een ritsloper – dat ‘dingetje’ dat je op en neer langs de ritssluiting beweegt – van 2,5 meter hoog en 12 meter lang komt in het nieuw aan te leggen Tilburgse Spoorpark te staan. Goed in het zicht en pontificaal bij de ingang. Het is een ontwerp van de Tilburgse Marieke Vromans. Brabants Dagblad

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • In het Eindhovense TU/e-laboratorium voor het printen in beton is afgelopen jaar veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die de techniek biedt. Daaruit blijkt o.m. dat organische vormen niet duurder of ingewikkelder te maken zijn dan rechte vormen. Ge•nspireerd door de driedimensionale natuurlijke vormen, ontwierp het Vughtse architectenbureau BiermanHenket een betonnen trap met de titel The Economy of Nature. Eindhovens Dagblad, Architectenweb.nl
 • In het Groninger Museum is binnenkort een overzicht te zien van de eigenzinnige ontwerpen van Maarten Baas. Zijn werk werd aangekocht door musea als MOMA in New York en Victoria & Albert in Londen, en Baas werkte voor exclusieve merken als Dior en Louis Vuitton. Museum Actueel, Brabants Dagblad
 • Ontwerpers Jos Kranen en Johannes Gille werken tien jaar samen. In het Noordbrabants Museum tonen ze 40 ontwerpen: een mix van prototypes, vrij werk en producten voor design labels als New Duivendrecht, Functionals, Cor Unum en Pode. Inspiratie halen ze uit de groeistructuur van planten, maar ook uit de vormgeving van industri‘le bouwwerken als booreilanden, scheepswerven en onderzee‘rs. Noordbrabants Museum, Brabants Dagblad
 • Met hun speciale fietsaanhanger fietsen Kim en Koen door Breda om zwerfmateriaal te zoeken dat ze kunnen gebruiken om nieuwe meubels van te maken. Het ontwerpduo, en tevens partners, heeft sinds hun afstuderen aan AKV|St.Joost in juni 2016 niet stil gezeten. Punt.avans
 • Het What If Collectief uit Eindhoven heeft met installatie MGNT, een gigantische magnetische tapeloop, de eerste grote STRP ACT Award gewonnen. Het collectief ontvangt 30.000 euro.
 • MGNT is een eerbetoon aan Dick Raaymakers, die decennia terug baanbrekende elektronische composities produceerde in de Philips-laboratoria. Eindhovens Dagblad
 • Ontwerper Dave Hakkens plaatste begin 2016 de bouwtekeningen online voor een serie machines waarmee plastic kan worden versnipperd, gesmolten en omgevormd tot iets nieuws. De blauwdrukken zijn gratis te downloaden, waarna de machines overal ter wereld kunnen worden gebouwd. En dat is ook precies wat er is gebeurd. Eindhovens Dagblad
 • Het eenmansbedrijfje Liekeland van de Eindhovense illustratrice Lieke van der Vorst (27) is zeer succesvol. Ze werkt o.m. voor een Duits magazine, een Australisch wijnmerk, en voor Unicef. Haar prenten tonen verfijnde details getekend met zwarte Bic-balpen, opgefleurd met wasco of kleurpotlood; de wijze waarop Van der Vorst meestal werkt. Eindhovens Dagblad
 • Tekeningen van Eindhovense Laura Brouwer zijn zeer succesvol op Instagram. Wie zoveel volgers heeft, wordt een influencer, iemand waar bedrijven graag contact mee zoeken om een groot publiek te bereiken. Zo krijgt Laura kleding en producten aangeboden om die in haar tekeningen te verwerken. Omroep Brabant
 • Luuk Bouwman maakte een documentaire over kunstenaar en muzikant Dick Verdult. De premire is 16 februari op documentairefestival DOCfeed in Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • Zijn film is bijzonder arbeidsintensief. Voor Bullet Time maakte Frodo Kuipers uit Nieuwkuijk duizenden tekeningen die de basis vormen van de film van ruim 5 minuten. Daarbij rekening houdend met o,m. dieptewerking en perspectief. Brabants Dagblad, Studio Mosquito
 • Charlotte Driessen uit Breda heeft een Hollywood International Independent Documentary Award gewonnen. De 25-jarige documentairemaakster won de prijs met ‘Kuluut’, een film over haar 5-jarige neefje die een zeldzame genetische afwijking heeft. Omroep Brabant
 • Berlinale, het Internationaal Filmfestival Berlijn, opende met de wereldpremire van een bioscoopfilm over deze pionier van de Europese jazz. De muziek hiervoor werd gespeeld Žn opgenomen door het Rosenberg Trio uit Nuenen. Omroep Brabant
 • Gitarist Bram Stadhouders gaat in maart op tournee met het grootste mobiele dansorgel ter wereld, de Rhapsody. De muzikant bespeelt het instrument via zijn gitaar met midi-aansluiting en is daarmee de eerste die live muziek gaat maken op een dansorgel. Jazzenzo
 • In vijftien kerken en kathedralen, zowel katholiek als protestants, ging op 12 februari een werk in premire van de Bredase componist Daan Manneke. Manneke maakte het in opdracht van de Bredase protestantse Laurentiuskerk. Die vierde in 2016 het 700-jarig bestaan van het gebouw en het feit dat de kerk 375 jaar protestants is. BN – De Stem
 • Estafest wordt gevormd door vier van de toonaangevendste jazzmuzikanten van Nederland. Mete Erker (sax), Anton Goudsmit (gitaar), Oene van Geel (viool, percussie) en Jeroen van Vliet (piano) laten zich voor hun derde groepsalbum Bayachrimae inspireren door zowel Afrikaanse muziek van het Bayakavolk als door het door de Engelse renaissancecomponist John Dowland gecomponeerde Lachrimae (1604). De Volkskrant
 • De Eindhovense band Lookapony lost eindelijk de belofte in op hun debuutalbum. 3voor12.vpro.nl
 • DJ Sophie Francis (18) uit Sint-Oedenrode staat op Ultra Music Festival en Tomorrowland. Eindhovens Dagblad
 • Together Till the End, een duet van Arno Schuitemaker, opent de ICK Double Bill die na de premire op CaDance samen met de solo Attitude No 1 ft. Balanxinebaby van Florentina Holzinger aan een landelijke tournee begint. Theaterkrant, Dans Brabant
 • De eerste theatervoorstelling van de Eindhovense breakdancegroep The Ruggeds ‘Adrenaline The Show’ beleefde in het Eindhovens Parktheater zijn premire. Theaterkrant, Eindhovens Dagblad

kunstonderwijs

 • Sopraan/dirigent Barbara Hannigan is een nieuw initiatief gestart om jonge zangers te ondersteunen in de eerste jaren van hun loopbaan: Equilibrium. Wie haar werk interessant en inspirerend vindt, kan zich aanmelden voor de projecten die Equilibrium organiseert. Vanaf eind maart zijn er audities in Europa. Operamagazine
 • Aansluitend op de Musicfair, de jaarlijkse muziekbeurs die op 4 en 5 maart gehouden wordt in de Jaarbeurs in Utrecht, betreden 24 poptalenten het podium in TivoliVredenburg. Voor het eerst in de geschiedenis bundelen muziekopleidingen uit Nederland de krachten, om hun talenten de kans te bieden zichzelf te presenteren aan een groot publiek. Tot de 10 opleidingen die deelnemen behoort de Tilburgse Rockacademie. TivoliVredenburg

kunstbeoefening

 • Op 11 februari is het ‘Manifest samen zingen 2020′ aangeboden aan Sander van Maas, voorzitter commissie muziek van de Raad voor Cultuur. Het LKCA heeft in 2016 met verschillende partners uit de koorwereld, zowel amateur als professioneel, hieraan gewerkt. Het manifest beschrijft in vier thema’s en tien punten de stand van zaken en ambities van de koormuziek in Nederland. LKCA

cultuureducatie en -participatie

 • Het ministerie van OCW heeft via ZonMw geld ter beschikking gesteld voor een onderzoek studie naar de effecten van culturele interventies in de langdurige zorg. Deze studie wordt uitgevoerd door een consortium van LKCA, Movisie en Hogeschool Windesheim. Aanleiding is dat steeds meer kunstenaars actief zijn in de zorg. LKCA
 • Leerlingen van het Mgr Frencken College in Oosterhout gaan de komende weken aan de slag met eigen werk tijdens de Kunstbende Ateliers in de categorie Expo. Een route richting de Brabantse Kunstbende Finale. Ook een Kunstbende Atelier bij jou op school? Kunstbalie
 • STRP SCHOOL leidt groepen rond langs de veelal interactieve installaties en kunstwerken van de STRP Bi‘nnale, eind maart. Voor of na de rondleiding kan een complementerende workshop worden gevolgd, met technieken en thema’s als virtual reality, tast, creatief programmeren, animatie, vj, smaak, elektronica, zintuigen en smart cities. STRP
 • Zo’n 3.000 leerlingen van Vughtse basisscholen maken de komende maanden in het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch kennis met ‘surrealisme’. Ze bezoeken de tentoonstelling ‘Middernacht bij Meret en Bart’ die is vernoemd naar de kunstenaars Meret Oppenheim en Bart Hess. Het kunsteducatieproject is een samenwerking van Plaza Cultura Vught en SM’s. Brabants Dagblad
 • Eerste blogbijdrage van Sanne van Heijst, adviseur van Cubiss. Ze volgt een half jaar lang groep 7 van basisschool De Muldershof in Beek en Donk tijdens hun lessen van Schoolschrijver Peter Vervloed. Cubiss
 • Kinderboekenschrijfster Marlies Slegers verbindt zich een half jaar als schoolschrijver aan de Udense basisscholen De Meent en de Leeuwerik. Brabants Dagblad

erfgoed

 • Onlangs is het boek ‘Nieuwe functies voor kastelen en buitenplaatsen, een eeuw herbestemming’ gepresenteerd. Nederland kent nog steeds honderden kastelen en buitenplaatsen. Veel van deze monumenten hebben sinds de 19e eeuw een nieuwe functie gekregen. Het aantal herbestemde monumenten en het palet van herbestemmingen is vooral in de 20e eeuw enorm gegroeid. De gevolgen van deze ontwikkelingen zijn onderwerp van deze publicatie. Erfgoedstem
 • Het Noordbrabants Museum onderzoekt 5 werken van Vincent van Gogh. De grote vraag: zit er onder de verf van een van die schilderijen nog een Van Gogh verstopt? Omroep Brabant
 • Sinds januari 2017 is de bibliotheekcollectie van Erfgoed Brabant raadpleegbaar op de site van Het Noordbrabants Museum. De Erfgoed Brabant-collectie bevat ruim 1.600 titels. De gehele bibliotheekcollectie bevat boeken, tijdschriften en dvd’s over de kunst, geschiedenis en cultuur van Noord-Brabant en de Zuidelijke Nederlanden. Erfgoed Brabant

bibliotheken

 • In een door M&I/Partners in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek uitgebracht onderzoek wordt geconcludeerd dat ŽŽn collectief bibliotheeksysteem voor de openbare bibliotheken haalbaar is, mits ‘bibliotheken bereid zijn processen en functionaliteiten te harmoniseren zodat alle bibliotheken gebruik maken van een “standaardsysteem”’. De KB zal de komende tijd onder de bibliotheken en POI’en peilen of zij bereid zijn om verder te gaan in dit traject. Bibliotheekblad
 • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de ‘Data openbare bibliotheken’ openbaar gemaakt en daarmee het eerdere Wob-verzoek ingewilligd. Bibliotheekblad
 • Rabobank Particulieren & Private Banking en Biblionet Drenthe hebben een convenant ondertekend waarmee beide partijen hun samenwerking binnen het project jouw.buzz bekrachtigen. In het kader van het convenant levert Rabobank een bijdrage aan Biblionet Drenthe en verbindt daarmee haar naam aan jouw.buzz. Samen bieden beide partijen diverse lesprogramma’s aan op Drentse basisscholen voor het ontwikkelen van 21-eeuwse vaardigheden. Rabobank zal de bus ook inzetten voor andere activiteiten. Bibliotheekblad
 • De bibliothecaris van de toekomst faciliteert conversatie, dialoog en uitwisseling, opdat nieuwe kennis kan ontstaan. Marieke Hezemans, Bieb Lab Brabant: “Er is een groot gebrek aan instroom in de sector en aan vakinhoudelijke opleidingsmogelijkheden voor nieuwkomers en zittende medewerkers. “ Om de innovatie te versnellen, is het er initiatief genomen tot een post-HBO-opleiding, die in september start. De opleiding is ontwikkeld in samenwerking met Avans+. Cubiss
 • Eindhovens wethouder Visscher (Jeugd en Onderwijs) opent in Basisschool De Driesprong een zogeheten ‘Pink & Pienter Plein’, een initiatief van Bibliotheek Eindhoven. Het Pink & Pienter Plein is een speciaal ingerichte ruimte waar ouders samen met hun kinderen (2-7 jaar) op onderzoek uit kunnen gaan. Bibliotheekblad
 • De openbare bibliotheek is zichzelf opnieuw aan het uitvinden. Jarenlang liepen de ledenaantallen van de bibliotheken – ook in Noord-Oost Brabant – terug, maar het dieptepunt is achter de rug. Het aantal abonnementen stijgt weer, mede omdat de bibliotheken steeds populairder worden bij kinderen en jeugd. Brabants Dagblad
Geen reacties

Geef een reactie