Trends & ontwikkelingen 14 juni 2016

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid 

nederland

 • De vaste commissie voor Onderwijs, en Wetenschap heeft op 2 juni 2016 overleg gevoerd met minister Bussemaker (OCW). Het conceptverslag van dit Algemeen Overleg staat online. In dit overleg werd o.m. gesproken over het advies van de Raad voor Cultuur over de Culturele Basisin-frastructuur. Tweede Kamer
 • George Knight kijkt nog eens naar de argumenten die minister Bussenmaker hanteert om het positief advies over het EKWC van de Raad voor Cultuur niet te volgen. De provincie Noord-Brabant heeft al eerder het ministerie van OCW om een ruimere definitie van Brabantstad verzocht, die aansloot bij de eigen definitie van Brabantstad. OCW weigerde deze aanpassing. De minister voert als reden waarom ze het niet veranderd heeft een kostenaspect aan. George Knight 
 • Opera Zuid is geschrokken van het negatieve advies van de Raad voor Cultuur. Om de rijkssubsidie te behouden moet het gezelschap het activiteitenplan voor de komende vier jaar aanpassen. Opera Zuid neemt het advies serieus en ori‘nteert zich op dit moment op de aanpassingen die nodig zijn. Opera Zuid
 • Vrije Universiteit Amsterdam heeft op verzoek van het ministerie van OCW heeft uitgevoerd naar de veranderingen in het geefgedrag aan culturele instellingen en de wijze waarop potenti‘le donateurs en sponsors worden benaderd na de invoering van de Geefwet in 2012. Gemiddeld is het bedrag dat huishoudens geven aan cultuur licht gedaald. De donaties van vermogende Nederlanders lopen terug, ondanks de Geefwet. Vooral grote instellingen zijn er sinds de bezuinigingen in geslaagd om meer geld op te halen bij bedrijven en particulieren. Rijksoverheid.nl , Cultuurindex , NRC, De Volkskrant , Cultureel Persbureau 
 • Francesco Chiaravalloti beschrijft in zijn proefschrift Performance evaluation in the arts hoe culturele instellingen hun eigen artistieke waarde trachten te beoordelen, en hoe overheden dat doen. Op 30 mei lichtte hij bij de Boekmanstichting zijn proefschrift toe. Er was veel belangstelling, gezien actualiteit ervan door het recente advies van Raad voor Cultuur. Boekman 
 • Nu de Tweede Kamerverkiezingen naderen en de politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s schrijven, publiceert Kunsten ’92 een tweedelige bundel. In ‘Cultuur werkt voor Nederland. Cultuuragenda voor morgen en overmorgen’ vraagt Kunsten ’92 aandacht voor kunst, cultuur en cultuurbehoud in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. In ‘Investeren in cultuur = Investeren in de Toekomst’ illustreren Robbert Dijkgraaf in een essay en negen kunstenaars in interviews waarom investeren in cultuur loont. Kunsten’92
 • Hans Mommaas (hoogleraar Regional Sustainability Governance aan Tilburg University en algemeen directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving) verdedigt op 23 juni in de Boekmanlezing 2016 het belang van kunst en cultuur voor de stad en haar toekomstige inwoners en nieuwkomers, in Nederland en Europa. Erfgoed Brabant
 • Het thema van de 14e editie van het Paradisodebat, op zondagmiddag 28 augustus 2016, luidt: De kunst van de democratie. De Amerikaanse sociologe Saskia Sassen zal spreken. In haar laatste publicatie ‘Uitstoting’ vraagt zij zich af of de democratie nog de kracht heeft om mensen te beschermen in plaats van ze te verdrijven. Kunsten’92
 • Op 16 juni is er een vervolgbijeenkomst in Waag Society in Amsterdam van instellingen en ontwerpers en makers in architectuur, vormgeving en digitale cultuur, die bezorgd zijn over de positionering van deze disciplines in het cultuurbeleid. Waag
 • Vereniging van Letterkundigen (VvL) heeft minister Bussemaker (OCW) een brief gestuurd over het uitlenen van e-boeken. De vraag is wat de rol van uitgevers en bibliotheken wordt en of de wettelijke exceptie op het auteursrecht voor uitlenen voor e-boeken kan gelden. De VvL vindt dat uitlenen van e-boeken in ieder geval kan plaatsvinden, mits auteurs daar schriftelijk toestemming voor hebben gegeven en er een fatsoenlijke vergoeding tegenover staat. VvL
 • Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer de strategische agenda 2016 -2020 van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) , ‘Wetenschap verbindt’ en zijn reactie daarop. Rijksoverheid.nl 
 • De provincies moeten met het rijk nieuwe afspraken maken over hoe meerjarige restauraties van grote monumenten wordt bekostigd. Dat moet problemen zoals met de Arnhemse Eusebiuskerk voorkomen. Daarvoor pleit erfgoedvereniging Heemschut in een brief aan minister Bussemaker (OCW). ‘De pot voor monumenten is veel te klein.’ Binnenlands bestuur
 • De Federatie Grote Monumentengemeenten en de Federatie Welstand hebben de Tweede Kamer een brief gestuurd over de Wet Kwaliteitsborging in relatie tot het beschermen van monumenten. De federaties pleiten ervoor eerst ervaring op te doen met niet-beschermde bouwwerken in de eerste fase van de uitvoering van de wet. Pas daarna is te bezien hoe de meer risicovolle werken aan monumenten onder het nieuwe wettelijke stelsel te brengen zijn. Monumentengemeenten.nl
 • Het Rijk moet de regie weer naar zich toe trekken om een stempel te drukken op de inrichting van Nederland. De kracht van Vinex is uitgewerkt en een opvolger is dringend gewenst met meer duidelijke groene en rode contouren. Neprom (Vereniging van Nederlandse Projektontwikkeling Maatschappijen ) heeft de visie van de projectontwikkelaars overhandigd aan minister Schultz en dringt aan niet te wachten met maatregelen tot de Nationale Omgevingsvisie van 2019. Cobouw, Neprom 
 • Met de Omgevingswet veranderen de rollen van de overheid en de burger. Maar wat is de rol van de gemeenteraad? Bij de voorbereidingen voor de invoering van de Omgevingswet is daarover nog veel onduidelijk. Bij raadsleden zelf, maar ook bij wethouders. Dat bleek bij de deelsessie over de Omgevingswet van het VNG-jaarcongres Binnenlands bestuur
 • Het is een slecht idee van minister Schultz om bij de totstandkoming van de Omgevingswet de Onteigeningswet in die nieuwe wet te laten opgaan en gemeenten de bevoegdheid te geven zelf te onteigenen. Ze hebben dan voor onteigeningsprocedures voor grond, huizen en gebouwen geen toestemming meer van de Kroon nodig. Dat schrijft Paul Kindt, rentmeester bij advies- en ingenieursbureau LBP|SIGHT. Cobouw
 • Enkele koplopers, waaronder de gemeente Tilburg, deelden hun kennis en ervaringen tijdens de eerste praktijkbijeenkomst Nu al Aan de slag met de Omgevingswet op 1 juni 2016. Platform31 
 • Tijdens het VNG-congres van 8 juni is een oproep gedaan aan samenwerkende gemeenten/regio’s om zich aan te melden voor deelname aan de proeftuinen ‘Maak verschil’. Doel van deze proeftuinen is praktijkervaringen opdoen met de aanbevelingen uit het in maart 2016 verschenen rapport ‘Maak verschil’ van de Studiegroep Openbaar Bestuur. VNG , IPO
 • In voorbereiding op het algemeen overleg (AO) cultuur van 2 juni heeft Noord-Nederland de Tweede Kamerleden en de Raad voor Cultuur uitgenodigd voor een culturele lunch om hen te informeren over het initiatief ‘We the North’. Het initiatief heeft als insteek : kunst en cultuur zijn de energie voor het Noorden. Door samen te werken wil men de infrastructuur versterken en de slag naar vernieuwing en publieksbereik maken. Samenwerkingsverband Noord Nederland , We the North
 • Provinciale Staten van Overijssel willen meer geld voor cultuur. Dat gebeurt op initiatief van de onder meer de Partij van de Arbeid en CDA. Later dit jaar besluit de politiek hoeveel extra geld wordt vrijgemaakt voor cultuur. Gedeputeerde Hester Maij heeft al voorgesteld om een miljoen euro per jaar extra uit te trekken. De Sociaal-Economische Raad (SER) Overijssel oordeelde dat het geringe beschikbare budget voor cultuur ‘in schrille verhouding tot de uitgesproken ambities’ staat. RTV Oost , Roskam 
 • “”Ruim 70% van de beschikbare Basisinfrastructuur (BIS) Rijksmiddelen voor cultuur wordt beschikbaar gesteld voor cultuurinstellingen in de drie Randstedelijke provincies. De rest van Nederland mag samen de kruimels verdelen. Voor instellingen in Overijssel wordt van het totale budget maar 4,75% voorgesteld door de Raad voor Cultuur””, zegt Statenlid voor Overijssel (CDA) Susan Vaal. Zwartewaterkrant
 • De VVD Overijssel wil het Gelders Orkest en het Orkest van het Oosten dwingen tot een nauwe en zeer verregaande vorm van samenwerking. Eerder pleitten de provinciale overheden van beide provincies er juist voor om beide organisaties zelf het tempo en de vorm van de toekomstige samenwerking te laten bepalen. De Gelderlander
 • Het college van gedeputeerde staten van Drenthe heeft de Cultuurnota 2017-2020 : ‘De verbeelding van Drenthe’ vastgesteld. Het college van gedeputeerde staten van de provincie Drenthe investeert ruim 4 miljoen in een aantal culturele instellingen, zoals de grote Drentse musea en kunstenaarsfabrieken. Drenthe , Drenthe
 • Keunstwurk heeft het onderzoeksrapport ‘Samen werken aan Kunst en Cultuur in Fryslân’ uitgebracht. Het eindresultaat van vijf sectoranalyses die eind vorig jaar zijn uitgevoerd om de sectoren amateurtheater, dans, beeldende kunst, design en muziek in Friesland in kaart te brengen Het onderzoek is gedaan omdat de huidige cultuurnota van de provincie eind dit jaar afloopt. Het rapport is de basis voor een visie op de nieuwe cultuurnota. Keunstwurk
 • De cultuursector in Gelderland wil meer subsidie van de provincie en meer zekerheid. Festivals als Go Short en Music Meeting en de stichting Kasteelconcerten balen ervan dat ze vanaf 2017 elk jaar opnieuw subsidie moeten aanvragen en zo jaarlijks in onzekerheid zitten. Als er structureel geen geld bijkomt voor Bibliotheek Arnhem, dan is dat mogelijk het einde van de wetenschappelijke collectie in de Gelderland Bibliotheek. Dat bleek tijdens een hoorzitting bij de provinciale commissie Cultuur. De Gelderlander , Omroep Gelderland
 • Het Rotterdamse stadsbestuur trekt de komende twee jaar 4 miljoen euro extra uit voor de cultuur om tot en met 2018 de pijn te verzachten in de al eerder door bezuinigingen getroffen sector. AD
 • Maastricht trekt een half miljoen euro uit voor nieuwe culturele initiatieven. Gemeente Maastricht
 • Confituur – een verbond van 25 onafhankelijke boekhandels in Vlaanderen – is niet te spreken over de Vlaamse maatregel voor de gereglementeerde boekenprijs. Nieuwe boeken zijn in de eerste 6 maanden na publicatie voor een gereglementeerde prijs te koop, waarop verkopers maximaal 10 % korting mogen geven. Na zes maanden is de prijs opnieuw vrij. Bibliotheken en scholen krijgen wel kortingen tot 25 %. Confituur spreekt van uitholling omdat er initieel sprake was van 15 % korting. De Redactie
 • De Europese Commissie heeft een publieke consultatie geopend over twee belangrijke onderwerpen binnen de hervorming van het auteursrecht: ancillary auteursrecht en panoramavrijheid. Een extra recht voor uitgevers en inperking op panoramavrijheid zou een grote stap terug zijn in de modernisering van het auteursrecht, volgens Kennisland. Het Nederlands Uitgeversverbond daarentegen staat positief tegenover het onderzoek door de Europese Commissie naar de mogelijkheden van een naburig recht voor uitgevers. Kennisland , inct.nl

noord-brabant

 • Het jaarverslag 2015 van brabants kenniscentrum kunst en cultuur is gepubliceerd.  Een jaar dat voor de organisatie in het teken stond van samenwerking en verbinding. bkkc
 • In juni en juli trekt Erik van Merrienboer, gedeputeerde Ruimte en Financi‘n, samen met mensen van gemeenten en provincie, ondernemers, financiers, studenten en maatschappelijke organisaties langs allerlei leegstandslocaties in  Noord-Brabant. Dit ter voorbereiding op de Brabantse aanpak leegstand die dit najaar aan Provinciale Staten wordt aangeboden. Brabant.nl
 • Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Henri Swinkels met toezeggingen en beantwoording vragen Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017 – 2020 / begrotingswijziging. Brabant.nl
 • Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Bert Pauli over de BrabantCard,  ŽŽn pas waarmee toeristen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer Žn toeristische attracties, zoals musea, pret- en dierenparken, kunnen bezoeken. Brabant.nl 

grote brabantse gemeenten

 • CZ-topman Wim van der Meeren wordt voorzitter van de Raad van Toezicht van het nieuwe museum voor Breda. Het college van B&W van de Gemeente Breda heeft ingestemd. Breda Vandaag
 • De restauratie en verbouwing van Mari‘nhage in Eindhoven kost in totaal 22,5 miljoen. Dat bleek tijdens een gezamenlijke presentatie van het herontwikkelingsplan door Dela, provincie Noord-Brabant, gemeente Eindhoven  en de Orde der Augustijnen. Eindhovens Dagblad  , e52.nl 
 • Het saneren van de toegangsweg naar het Eindhovense NRE-terrein gaat van start. Het gaat daarbij niet om het terrein zelf maar om de toegangsweg naar het terrein-in-ontwikkeling. Behalve de al op het terrein gevestigde fietscafŽ Velosoof en jazzclub 5th NRE komen er ook enkele bed & breakfasts, kantoren en werkplaatsen, ateliers en (senioren-)woningen. Eindhovens Dagblad
 • Burgemeester Rob van Gijzel onderhandelt momenteel met de regering over de vestiging van een Engelstalig theater in Eindhoven. Zo’n theater moet bijdragen aan een sfeer in de stad waarin internationals zich beter thuis voelen. Een op de vijf Eindhovenaren is geboren in het buitenland. e52.nl 
 • De oude Mariaschool gaat wellicht in zijn geheel tegen de vlakte in de plannen van het nieuwe Theater Speelhuis. De gemeente Helmond weet niet wat het met het oudste deel van het schoolgebouw aan moet. Omwonenden werden deze week bijgepraat over het laatste ontwerp van de theaterkerk. Eindhovens Dagblad 
 • Het Nationaal Levensmiddelen Museum komt in een nieuw te bouwen pand naast de foodcampus op Suytkade in Helmond. De eerder beoogde locatie langs het kanaal in Helmond is afgevallen omdat de exploitatie daar niet haalbaar is, aldus Thieu de Wit, voorzitter van de stichting achter het museum. Eindhovens Dagblad
 • Het gebouw van de kunstacademie in ‘s-Hertogenbosch mag niet worden gesloopt en moet een gemeentelijk monument worden. Dat schrijft de Stichting ‘s-Hertogenbossche Monumentenzorg aan het Bossche college van Burgemeester en Wethouders. Brabants Dagblad
 • De Locomotiefhal van de voormalige NS-Werkplaats wordt tot de renovatie eind dit jaar ‘aan de stad geschonken’. Tilburgers met creatieve idee‘n kunnen die bij de gemeente indienen. Mensen met een plan waar niet meer dan dertig mensen op afkomen, kunnen vervolgens gratis van de LocHal gebruik maken. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten 

 • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is in beraad over de voorgenomen sloopvergunning voor het laatste pand van Anneke de Bruijn. Zowel de erven als de gemeente Asten willen het monumentale pand slopen. Peelbelang on line
 • De gemeente Boxtel en het Oranjefonds dragen bij aan de verbouwing van het Muziekhuis. Brabants Dagblad 
 • Er komt een jaarlijkse subsidiepot van tachtigduizend euro voor het ondersteunen en aanjagen van innovaties en nieuwe ontwikkelingen op cultureel gebied in Oosterhout. Dat is een van de voorstellen in de nieuwe Cultuurnota waarmee wethouder Robin van der Helm op 19 juli naar de gemeenteraad gaat. BN – De Stem 
 • Margo Elemans is begonnen interim zakelijk directeur van het Jan Cunen Museum in Oss. In die functie zal zij tot het einde van het jaar sturing geven aan de verzelfstandiging en positionering van het museum. Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • FNV KIEM gaat zichzelf nog dit jaar opheffen. Een deel van de bond vormt een nieuwe kunstenbond van creatieven en kunstenaars. De overige leden, waaronder de grafici, stappen over naar de ongedeelde FNV. FNV Kiem
 • De opvolger van de VAR, de modelovereenkomst voor architectenbureaus – geen gezagsverhouding, is door de Belastingdienst goedgekeurd. Omdat er veel vraag naar is bij bureaus en zzp’ers in de architectenbranche, publiceert de Stichting Fonds Architectenbureaus (SFA), waarin werkgevers (BNA) en medewerkers (bonden) zijn vertegenwoordigd, de overeenkomst nu al. BNA
 • Belangrijke redenen voor architectenbureaus om duurzaam te ontwerpen en te bouwen zijn duurzaamheidsvragen van opdrachtgevers en ethische motieven. Duurzaamheid kan daarbij heel smal worden opgevat (energiezuinig) of juist heel breed (circulair). Voornaamste obstakels zijn de hogere initi‘le kosten en een nog beperkte vraag bij opdrachtgevers. Dat blijkt uit het BNA Verdiepingsonderzoek 2016 dat gehouden is onder architectenbureaus. BNA
 • De BNA en ontwikkelaar Synchroon hebben een programma gelanceerd om jonge architecten te steunen bij de volgende stap in hun carrire. Via het Next Step Program krijgen drie geselecteerde architecten een podium bij het publiek, maken ze kennis met toonaangevende partijen in de bouw en kunnen ze een bedrag van 10.000 euro winnen. BNA
 • De regering buigt zich binnenkort over de vraag of de titelbescherming voor interieurarchitecten nog passend is.  BNI heeft in samenwerking met Bureau Architectenregister een ‘flits enqute’ samengesteld om meer zicht te krijgen in het economisch belang van de discipline. Het afgelopen jaar is een onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam naar het belang van titelbescherming voor interieurarchitecten. De resultaten worden binnenkort verwacht. Het lijkt BA en BNI nuttig om recente gegevens over de omvang van de sector te kunnen overleggen. BNI
 • Het Rijksmuseum Twenthe en Museum TwentseWelle gaan samenwerken. Beide Enschedese musea gaan werken volgens dezelfde visie, onder ŽŽn gezamenlijke directie. De samenwerking moet nog dit jaar gestalte krijgen. Van een fusie zal geen sprake zijn, want de museumstichtingen blijven zelfstandig opereren om juridische redenen.   RTV Oost
 • Hoe een galeriehouder zich voorbereidt op Art Basel. New York Times 
 • Het Fotomuseum Den Haag gaat zijn ruimte wisselen met die van het GEM, beide onderdeel van het Haagse Gemeentemuseum. Feitelijk betekent dit dat de ruimte voor fotografie twee keer zo groot wordt en dat de ruimte voor hedendaagse beeldende kunst terug wordt gebracht tot de helft.  De Volkskrant
 • BredaPhoto heeft er een nieuwe locatie bij: de vroegere snoepfabriek De Faam. Anders dan de buitenexposities in het ChassŽpark, op Belcrum Beach, bij STEK en in Galerie Ecker, is een bezoek aan De Faam niet gratis. BN – De Stem
 • In maart werd Cinema2020 gehouden in EYE Amsterdam.  Een conferentie over de toekomst van de bioscoop, met name de uitdagingen en kansen die digitale cinema de filmsector biedt. Het Engelstalige verslag is nu online beschikbaar. Filmonderzoek
 • Uit kwartaalcijfers van Telecompaper blijkt dat de Nederlandse tv-markt voor het vierde kwartaal op rij is gekrompen Ñ met 0,1% om precies te zijn. Analoge televisie bestaat bijna niet meer. Meer dan 90% van de aansluitingen is digitaal. TV is wereldwijd het populairste videomedium, volgens  PEPPTV. Op grote afstand gevolgd door aanbieders als Netflix, Youtube en Facebook. Villamedia , Spreekbuis
 • Filmproducent Klaas de Jong, van o.m. Michiel de Ruyter, De Heineken Ontvoering, en Verliefd op Ibiza,  vindt dat providers niet genoeg doen tegen piraterij en oordeelt dat ze strafrechtelijk vervolgbaar zijn voor het doorgeven van films via illegale downloadsites. De Jong deed daarom vorige week aangifte bij de politie tegen Ziggo, Telfort, KPN en Vodafone. Entertainment Business 
 • Artiesten moeten eerlijk betaald worden voor gebruik van hun werk, vindt rapper Gers Pardoel. Daarom ging hij naar het Europees parlement. Om daar te lobbyen voor afspraken over de vergoeding voor het gebruik van muziek door internetplatforms als YouTube en SoundCloud.  De Volkskrant 
 • De NMUV (Nederlandse Muziek Uitgevers Vereniging) en de VMN (Vereniging van Muziekhandelaren -en Uitgevers Nederland) hebbende stichting FEMU (Federatie Muziek Auteurs en Uitgevers) opgericht. Deze stichting houdt zich bezig met de exploitatie van het grafisch reproductierecht. Vanaf 1 januari 2016 wordt het grafisch reproductierecht niet langer door STEMRA ge‘xploiteerd. Entertainment Business
 • Autoriteit Consument & Markt (ACM) staakt haar onderzoek naar de doorverkoop van kaartjes voor concerten. De toezichthouder heeft geen bewijzen gevonden dat de hoge ticketprijzen op sites als Seatwave niet door de beugel kunnen. De Volkskrant 
 • Glastonbury heeft dit jaar een podium waar alleen vrouwen mogen komen. Noisey
 • Festival Magnifique in Veghel in de financi‘le problemen door chaos in organisatie.  Brabants Dagblad
 • Eindhovense poppodium De Effenaar boekt een positief resultaat over 2015. Entertainment Business

cultuurmarketing

 • Musea, poppodia en theaters hebben allemaal hun eigen kijk op en ervaring met de customer journey, de klantreis die elke bezoeker aflegt. Uit deze ervaring kan de hele culturele sector inspiratie opdoen. Hoe kijken verschillende soorten organisaties in de sector aan tegen de customer journey? Cultuurmarketing 
 • Das Mag gaat honderden exemplaren van Het smelt van Lize Spit in treinen verspreiden. Tzum.info 
 • Le Guess Who? is een festival dat zich focust op innovatieve en experimentele muziek. Marketing wordt beschouwd als integraal onderdeel van het festival. Cultuurmarketing 
 • Via het ‘pop-up’ museum kunnen musea zich op een andere wijze presenteren dan zij normaal gesproken in het eigen gebouw zouden doen. Het Parademuseum vindt huis in een speciale tent op het terrein en is in totaal ruim twee maanden geopend. Het museum reist mee met de Parade en doet vier steden aan, respectievelijk Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam. Het Nederlands Fotomuseum is de eerste, met het restauratieproject rondom fotograaf Ed van der Elsken.   Cultuurmarketing 
 • Mascha Selhorst, hoofd marketing, PR en relaties van theatergezelschap  Vis ‡ Vis: ‘De podiumkunsten positioneert zichzelf vaak als underdog. Een gemiste kans!’. Cultuurmarketing 
 • Vorig jaar was de uitreiking van de Nationale Citymarketing Trofee een Brabants feestje, met als winnaars Eindhoven en Helmond. Dit jaar vallen beide prijzen in de provincie Zuid-Holland: Den Haag en Goeree-Overflakkee slepen de titels in de wacht. Binnenlands bestuur

financiering 

 • In mei heeft de Raad voor Cultuur zijn advies over de Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020 (BIS) overhandigd aan minister Bussemaker (OCW). Er zijn twee plekken nog niet ingevuld in de BIS: ŽŽn plek voor een presentatie-instelling en ŽŽn voor een middelgroot theatergezelschap in kernpunt gemeente Utrecht. De minister heeft deze plekken opnieuw opengesteld. Culturele instellingen kunnen tot 11 juli een subsidieaanvraag indienen bij het ministerie van OCW. De raad komt half augustus met zijn advies over de invulling van de twee plekken. Cultuur.nl
 • De Open Oproep Ontwerpen aan Stedelijke Centra, die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in maart van dit jaar uitschreef, heeft 32 inzendingen opgeleverd. Uit de inzendingen zijn 5 interessante voorstellen geselecteerd, die met ondersteuning vanuit het AARO-programma Stedelijke Transformaties tot concrete projectplannen worden uitgewerkt. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De Open Oproep Sleutelen aan de Huisvestingsopgave, die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie  in maart van dit jaar uitschreef, heeft in totaal 26 inzendingen opgeleverd. Gezien de kwaliteit en diversiteit van de inzendingen adviseerden zij niet 5 maar 6 voorstellen te selecteren. De teams zullen deze met ondersteuning vanuit het AARO-programma Stad en Regio verder uitwerken tot concrete projectplannen. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Op maandag 20 juni zal Hedy d’Ancona tijdens een feestelijke bijeenkomst voor de vierde keer de prijs voor excellente zorgarchitectuur uitreiken aan een van de zeven genomineerde projecten voor de Hedy d’Ancona-prijs 2016. Voorafgaand aan de prijsuitreiking organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een symposium. Centraal staan de gevolgen van de vermaatschappelijking van de zorg voor de fysieke omgeving. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Op 23 juni houdt het Mondriaanfonds Open Huis voor Beeldende Kunst en Erfgoed. Mondriaanfonds
 • Nederlands Filmfonds en Prins Bernhard Cultuurfonds investeren € 32.000 in eerste ronde van OASE 2016.   Vier documentairemakers ontvangen in de  eerste ronde van 2016 een bijdrage van € 8.000. Aanvragen voor de tweede ronde 2016 kunnen ingediend worden tot uiterlijk 26 september 2016. OASE, een vrijplaats voor documentaire regisseurs om filmplannen te ontwikkelen voor lange documentaires met cinematografische kwaliteit. Filmfonds
 • De shortlist van de Europese Literatuurprijs 2016 is bekend. De vakjury nomineerde vijf romans. De Europese Literatuurprijs bekroont de schrijver van de beste, hedendaagse Europese roman die vorig jaar in Nederlandse vertaling is verschenen, en de vertaler. De  prijs  is een initiatief van Academisch-cultureel Centrum SPUI25, Athenaeum Boekhandel, het Nederlands Letterenfonds en weekblad De Groene Amsterdammer. Letterenfonds 
 • Eind juni ontvangt het Nederlands Letterenfonds een groep internationale redacteuren en uitgevers in het kader van het Amsterdam Fellowship. Zij zullen tijdens een vierdaags programma kennis maken met Nederlandse uitgevers, redacteuren, rechtenmanagers en literaire auteurs. Letterenfonds 
 • Van 11 tot 31 juli 2016 vindt in Rio de Janeiro het Nederlandse culturele programma HOBRA plaats. 10 Nederlandse en 10 Braziliaanse kunstenaars en creatieven vormen duo’s. Elk duo maakt in drie weken tijd een nieuw werk. Tijdens een grootschalig slotevenement in Rio de Janeiro worden de resultaten getoond aan het Braziliaanse en internationale publiek. HOBRA is een samenwerking tussen Fonds Podiumkunsten, Fonds voor Cultuurparticipatie, Mondriaan Fonds, Nederlands Filmfonds, Nederlands Letterenfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, en DutchCulture. DutchCulture
 • Het Prins Bernhard Cultuurfonds draagt 500.000 euro bij aan Leeuwarden-Frysl‰n Culturele Hoofdstad 2018. Cultuurfonds
 • PARAMATMAN bestaat uit het duo Koen & Jeroen. Ze zijn onlangs afgestudeerd aan het Rock City Institute in Eindhoven. Na het uitbrengen van een single is het nu tijd om de muziekwereld te overdonderen met hun debuut EP. Daarvoor zijn ze een crowdfunding gestart. Voordekunst
 • De Kansspelautoriteit start de vergunningsprocedure voor het bedrijf Lottovate. De toezichthouder geeft daarmee gehoor aan een uitspraak van de rechtbank Amsterdam. Het besluit  is een nederlaag voor de lobby van onder andere de Postcodeloterij en verschillende goede doelen die geld ontvangen van de loterij. Zij lobbyden hard tegen de openstelling van de loterijmarkt. NOS 

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Om transformatie van bestaand vastgoed een succes te maken, heeft een architect niet alleen kennis van architectuur en bouwtechniek nodig, maar ook van de economie. Dat stelt architect Paul Diederen, sinds vorige maand hoogleraar Transformational Design bij de TU Eindhoven. Cobouw 
 • Bijna 1.000 architecten tekenden op architectuurincompetitie.be tien aanbevelingen die als basis kunnen dienen. Zo vragen we om een standaardprocedure in twee trappen, duidelijk afgebakende inschrijvingen, een welomschreven projectambitie en een faire vergoeding. De Morgen
 • De Dag van de Architectuur staat in Breda dit jaar in het teken van de spoorzone rondom het nieuwe station. Zaterdag 18 juni is er een fietsroute uitgezet door architectenvereniging BNA en BLASt (Bredaas platform voor Landschap, Architectuur en Stedenbouw).  In Tilburg staat  deze dag, georganiseerd door CAST, in het teken van bijzonder wonen. Architectuur Platform Bergen op Zoom, de gemeente en woningcorporatie Stadlander zetten de eerste naoorlogse wijk Gageldonk West in de schijnwerpers. BN – De Stem ,  Brabants Dagblad  , BN – De Stem
 • Digitalisering in de architectuur heeft niet alleen het ontwerpen van gebouwen veranderd, ook het bouwen zelf is er enorm door be•nvloed. De grote eenvormigheid die kenmerkend is voor de architectuur in de twintigste eeuw, maakt momenteel plaats voor individualisme. KNAW 
 • De 26 finalisten van de ontwerpwedstrijd Dutch Design Awards zijn bekend. Op 29 oktober wordt bekend wie van hen de veertiende editie van de ontwerpwedstrijd winnen in verschillende categorie‘n. Dutch Design Awards , BNO 
 • Arnhem viert een maand lang mode en design met exposities, evenementen, shows, voorstellingen, lezingen en workshops gedurende de  derde editie van het Fashion & Design Festival Arnhem (FDFA). Fashion United
 • Modeontwerper Jan Taminiau over zijn samenwerking met het Nationale Ballet. Fashion United

beeldende kunst 

 • Is er nog plaats voor curatoren in de hedendaagse kunstwereld? Kunstenaars en celebrities worden steeds meer gevraagd om exposities en manifestaties samen te stellen. De Bi‘nnale  van Berlijn bijvoorbeeld  is samengesteld door het Amerikaanse kunstenaarscollectief DIS.  Volgens Francesco Bonami zijn curatoren volstrekt irrelevant geworden met betrekking tot de markt en de carrire van kunstenaars. Artnet News 
 • De Bosch Parade vindt dit jaar voor de 7e maal plaats in Den Bosch. Maar liefst 18 teams trekken op donderdag 16, zaterdag 18 en zondag 19 juni de aandacht met hun kunstzinnige creaties, dit keer ge•nspireerd door Jeroen Bosch. Brabants Dagblad

film

 • De film De helleveeg, naar het boek van A.F.Th. van der Heijden, onder regie van AndrŽ van Duren, heeft een eigen app. Met de app in de hand  kan men langs verschillende locaties uit de film en het boek, in het spoor van hoofdpersoon Albert, tante Tiny en schrijver Van der Heijden. Omroep Brabant
 • Het beeld van vrouwen dat gepresenteerd wordt in films en televisie verandert als er meer vrouwen kansen krijgen in de filmindustrie. The Conversation
 • Bij gelegenheid van het zeventig jarig bestaan van bioscoop Kriterion in Amsterdam onderzoekt Hedda van Gennep in haar documentaire Kriterion – sinds ’45 wat de ‘Kriterion gedachte’ al zeventig jaar teweeg brengt in de hoofden en harten van de studenten. Kriterion 
 • Kan een computer het script voor een sciencefictionfilm schrijven? Het antwoord: ja. Het voorbehoud: erg samenhangend is het niet. Onderzoeker Ross Goodwin van New York University ontwierp een zelflerende machine, genaamd Benjamin, en voedde die met alle scripts die hij maar kon vinden. Daarna kreeg Benjamin de opdracht om binnen de richtlijnen van de Sci-Fi London 48 Hour Challenge een eigen filmverhaal te fabriceren. Bright.nl
 • Motion Comics – The Beginnings is de eerste tentoonstelling in Nederland gewijd aan interactieve stripverhalen die verrijkt zijn met animatie, muziek en geluidseffecten. De tentoonstelling is onderdeel van de Stripdagen Haarlem en samengesteld in samenwerking met Submarine Channel.  HAFF 

letteren

 • Verstrippingen van gedichten kennen we, maar het probleem is dat de stripmaker dan veelal in dienst staat van de dichter. In Duplex, het boek dat centraal stond  in een programma op Poetry International is het uitgangspunt anders. Samensteller Stefan Nieuwenhuis nodigde acht duo’s uit om samen een grafisch gedicht te maken. tzum.info
 • De C. Buddingh’-prijs, de jaarlijkse prijs voor het beste Nederlandstalige po‘ziedebuut,  voor Kalfsvlies, het debuut van Marieke Rijneveld. Literatuurplein 
 • Jochem Myjer en Tosca Menten winnen Prijs van de Nederlandse Kinderjury. CPNB

muziek

 • Het November Music Festival in ‘s-Hertogenbosch heeft zijn programma bekend gemaakt. Dit wordt de eerste editie die 10 dagen duurt. Brabants Dagblad

theater en dans 

 • Melle Daamen wordt op 1 september algemeen directeur van Theater Rotterdam. Na bijna vijftien jaar verlaat hij als directeur de Stadsschouwburg Amsterdam. In Rotterdam gaat hij leiding geven aan het nieuwe theaterbedrijf dat is ontstaan na de fusie van de Rotterdamse Schouwburg, het RO Theater en Productiehuis Rotterdam. De Volkskrant   ,  Theaterkrant 
 • De VSCD-Mimejury heeft haar nominaties voor de Mimeprijs 2016 bekendgemaakt. VSCD
 • Nanine Linning volgt Ed Wubbe op als artistiek directeur van het Internationale Choreografenconcours in Hannover, Duitsland. Wubbe leidt het concours sinds 2004 en neemt afscheid na de aankomende dertigste editie op 11 en 12 juni. Theaterkrant

kunst in de openbare ruimte

 • Een deel van de werken die met ondersteuning van de percentageregeling in Rotterdam zijn gerealiseerd wordt nu bijeengebracht in het museumpark tijdens ‘Uproot Rotterdam’. Die beelden zijn – voor een periode van 3 maanden – van hun plaats genomen, aldaar een lege plek achterlatend. Architectenweb  ,  CBK Rotterdam
 • De stadsdichter van Eindhoven Nienke Esther Grooten heeft een van haar gedichten verbeeld in een graffitikunstwerk aan de Boutenslaan in Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • Bosch Beest wordt eind november op het Wilheminaplein in ‘s-Hertogenbosch geplaatst. Het werk krijgt na de afsluiting van het Jeroen Bosch jaar een definitieve bestemming. Eindhovens Dagblad

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Van Aken Architecten Eindhoven is genomineerd voor de NRW Jaarprijs 2016 voor de winkelontwikkeling van Heuvel Eindhoven. De Architect 
 • Tot de genomineerde inzendingen voor de Harry Vroome Penning van het Drents Landschap behoort het geluidlandschap en ecoduct bij het Nationaal Park Dwingelderveld van Parklaan landschapsarchitecten uit ‘s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad 
 • De prijswinnende jeugddocumentaire Ninnoc van Niki Padidar, een productie van Zuidenwind Filmprodukties in coproductie met de NTR, heeft de MO-Award voor beste jeugdfilm (9-14 jaar) gewonnen op Mo&Friese, International Children’s short Film Festival Hamburg. TV-visie
 • De Bossche schrijfster Annemarie Bon breekt in haar nieuwe jeugdroman ‘Free run’ een lans voor staatloze inwoners van Nederland. Brabants Dagblad 
 • De Bossche auteur Denise de Costa heeft haar tweede kinderboek over Anne Frank gepresenteerd : ‘Anne, een meisje van twaalf’. Brabants Dagblad  ,   Brabants Dagblad
 • Het afgelopen weekend vond het Psych Lab festival plaats in Eindhoven. Net als de voorgaande edities speelt de Eindhovense band Radar Men From The Moon een belangrijke rol binnen het festival voor liefhebbers van psych en garage. Eindhovens Dagblad
 • Gitarist Michiel Stekelenburg presenteerde zijn tweede cd Layers onder eigen naam in Paradox, Tilburg. Jazznu
 • De Tilburgse zangeres Nanah Dae heeft een platencontract getekend bij Sony Music Nederland. De zangeres wond eerder  dit jaar de Grote Prijs van Nederland in de categorie hiphop. Brabants Dagblad 
 • Choreografe Katja Heitmann is genomineerd voor de Prijs van de Nederlandse Dansdagen Maastricht 2016. Dans Brabant
 • De Stilte is uitgeroepen tot het meest bereisde dansgezelschap van Nederland. Het Bredase dansgezelschap trad in 2015 met 89 voorstellingen en 22 dansduetten over heel de wereld op.  Breda Vandaag 
 • De Kwekerij treedt in juli 3 weekenden op met de voorstelling ‘Landlopers 4 – Het rumoer van de stad ontvlucht’. Dat is een theaterwandeling door de natuur bij rioolgemaal Moerenburg in Tilburg. Brabants Dagblad 

kunstonderwijs 

 • De Amsterdamse Theaterschool richt een nieuw platform op voor interdisciplinaire samenwerkingsverbanden en de nieuwste digitale ontwikkelingen. Theaterschool-directeur Jan Zoet heeft het kunstenaarsduo Quirine RackŽ en Helena Muskens gevraagd om als creative directors leiding te geven aan het zogenaamde IDlab. Theaterkrant 
 • Van 24 juni t/m 2 juli 2016 presenteren de veelbelovende, jonge talenten van de Nederlandse Filmacademie hun afstudeerwerk in EYE (het filminstituut van Nederland) en Grootlab. Hollandse film
 • Studenten en docenten van de faculteit Bouwkunde op de Technische Universiteit Eindhoven voeren actie tegen een fikse korting op het onderwijsbudget. Er komt mogelijk een studentenstop bij TU Eindhoven, aldus College van Bestuur.   Eindhovens Dagblad   ,  Eindhovens Dagblad
 • Studenten van  St. Joost Akademie maken muurschildering voor Rode Kruis in Breda. BN – De Stem
 • Schrijven Online hield onlangs een enqute over schrijfopleidingen creatief schrijven in Nederland en Vlaanderen. Hieruit bleek dat er in Nederland en Vlaanderen ruimte is voor een universitaire schrijfopleiding creatief schrijven, ondanks dat het beroepsperspectief van schrijver niet al te positief is. Schrijven online

cultuureducatie  en – participatie 

 • Al zijn hele leven verkeert Will Gompertz  tussen kunstenaars: op jonge leeftijd als toneelknecht bij een theater in Londen, later als mediadirecteur bij Tate Gallery en nu als schrijver en kunstjournalist. De wereld heeft baat bij meer creativiteit, vindt hij. Daarom schreef hij ‘Denk als een kunstenaar.’  NRC  , inlog vereist 
 • Benader burgers die veel affiniteit hebben met kunst en cultuur niet alleen als consument, schrijft Cees van den Bos,  Bied hen ook gelegenheid om een eigen steentje bij te dragen aan culturele programma’s en doelen. lkca 
 • Eind juni verschijnt de krant van het LKCA voor professionals die werken voor cultuur op school en in de vrije tijd. De krant is een journalistieke uitgave met achtergronden, nieuws en opinie over cultuur op school, in de vrije tijd en in beleid.   lkca 
 • Deze herfst brengt Cinekid, in samenwerking met Cubiss en Concordia Enschede, het MediaLab Festival voor scholen naar vier steden buiten Amsterdam. In september, oktober en november kunnen scholen uit Breda, Enschede, Eindhoven en Tilburg naar een MediaLab op locatie. Kinderen kunnen o.m. hun eigen virtual reality-brillen en robots bouwen en experimenteren met stop motion-animatie. Verder kunnen ze aan de slag in de Makersbuzz.   Cubiss 
 • De eerste editie van het PronC museum voor jong talent in Uden wordt op 16 juni geopend bij Stichting C. Dit is een museum voor en door leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs. Brabants Dagblad
 • Het Cultuurbedrijf en de vijf Bergse ABBO-scholen (De Aanloop, de Montessorischool, de Krabbenkooi, School Oost en de Rode Schouw) werken nu twee jaar met het Leerorkest. Wekelijks krijgen de leerlingen een halve dag muziekles van docenten van het CKB Bergen op Zoom. BN – De Stem
 • Drie ervaren amateurfotografen zijn vaak in de Eindhovense  wijk Doornakkers of wonen er. Conor Trawinski, Jan Le Pair en Guus Maas kennen de wijk dus goed en hebben er veel connecties. Op een voor hen kenmerkende maar onderling heel verschillende wijze brengen ze netwerken van mensen in deze wijk in beeld. Het project is mogelijk gemaakt door Prins Bernhard Cultuurfonds, Cornerspot en Vitalis Berckelhof. Eindhovens Dagblad
 • De finale van de Bossche battle Singer-songwriter is gewonnen door Chris de Meza, een 15-jarig talent met heel veel potentie. Brabants Dagblad

kunstbeoefening 

 • In museum ’t Oude Slot in Veldhoven is de tentoonstelling 20 jaar Kunst op Gevoel van atelier Severinus te zien.  Atelier Severinus is een werkplaats voor kunstenaars met een beperking. Eindhovens Dagblad
 • Inke Brugman uit Eersel en Paul de Bie uit Haren zijn de winnaars van de kunstwedstrijd die AVROTROS tijdens de Maand van het Naakt organiseerde. AVRO/TROS  , Eindhovens Dagblad 
 • In het kader van de Maand van de Amateurkunst: een terugblik op de video die tijdens de Week van de Amateurkunst 2015 is gemaakt. Kunstbalie ging samen met Studio Wonderdag op bezoek bij Simon, die zingt bij Factorium in Tilburg. Kunstbalie
 • De Straatopera is een initiatief van muzikaal leider Annemieke Kamphuis en regisseur Margot Vossen. Librettoschrijver Nick van Hintum heeft gesprekken gevoerd met bewoners van de wijk Vliedbergin Vlijmen.  De verzamelde verhalen heeft hij verwerkt in een verhaal dat zich afspeelt in het cowboystadje Rabbit Hill. Bewoners van de Vliedberg in Vlijmen voeren de opera op  9 en  10 juli op.    Brabants Dagblad 
 • Over drie weken gaat in de Knegselse bossen de openluchtvoorstelling over het veelbewogen leven van kruidendokter Willem van de Moosdijk in premire. Het stuk is geschreven door Lucas de Waard en wordt gespeeld door theater ’t Ros uit Knegsel. Eindhovens Dagblad

erfgoed

 • Nederhop, oftewel de Nederlandse hiphopscene, bestaat 20 jaar. Maar hoe zorgen we ervoor dat ons hiphoperfgoed niet verloren gaat? Miriam Geerdes-Gazzah roept op om hierover mee te denken. lkca
 • Het metersgrote moza•ekkunstwerk dat nu nog de gevel van de oude Walewyc-mavo in Waalwijk siert, verhuist mogelijk naar Theater De Leest of middelbare school De Overlaat. Beide directeuren zijn bereid het kunstwerk van de Arnhemmer Berend Hendriks op hun terrein te plaatsen. Brabants Dagblad
 • De reddingspoging van een deel van het monumentale glasraam van Jan Dijker uit de kerk van de Goddelijke Voorzienigheid is geslaagd. Nu is het zoeken naar een goede plek om het glasraam te plaatsen in Ber
Geen reacties

Geef een reactie