Trends & ontwikkelingen 14 maart 2017

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

 

nederland 

 • Kunsten’92 stuurt een brief aan de lijsttrekkers van de politieke partijen met daarin 5 aandachtspunten voor het regeerakkoord. Kunsten’92 
 • De Nederlandse creatieve industrie biedt een nieuw kabinet haar kennis, kunde en creativiteit aan bij het oplossen van grote vraagstukken waarvoor we de komende jaren gesteld worden, zoals de ruimtelijke gevolgen van klimaatadaptatie en de keuze voor duurzame energie, het realiseren van ŽŽn miljoen nieuwe woningen, aanpassing voor krimp in de regio, vormgeven aan veranderingen in zorg en onderwijs en het bestrijden van maatschappelijke tweedeling.  De brief, die verstuurd werd aan de leiders van 10 politieke partijen,  is een initiatief van Atelier Rijksbouwmeester en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.   Federatie Dutch Creative Industries , Architectuur Lokaal
 • Hoe pakken de verkiezingsprogramma’s uit voor kunst en cultuur? De keuze tussen links en rechts gaat deze verkiezingen niet enkel over zorg en immigratie, maar ook over kunst, cultuur en media. Bestudering van verkiezingsprogramma’s en CPB-doorrekeningen brengt een tweedeling aan het licht. Analyses van Kunsten’92 en Het Parool. Kunsten’92, Het Parool
 • De Kunstenbond legt de partijen langs de culturele-zzp meetlat. Met behulp van een stemwijzer kan men bepalen welke partij een hart voor de kunsten en de creatieve sector heeft, en oog voor de portemonnee van de maker. Kunstenbond
 • Als het aan de vertegenwoordigers van GroenLinks, SP en CDA ligt die deelnamen aan een debat over filantropie en politiek op de VU, dan blijft de bestaande giftenaftrekregeling gewoon gehandhaafd. Het debat maakte onderdeel uit van een nieuwe serie seminars van het Centrum voor Filantropische Studies. De Dikke Blauwe
 • Het Nieuwe Instituut ondersteunt samen met een aantal culturele instellingen de campagne ‘Protect the European Union’. De campagne is ge•nspireerd door de anti-Brexit campagne van de Duitse fotograaf Wolfgang Tillmans en door Jop van Bennekom en Gert Jonkers aangepast voor de Nederlandse verkiezingen op 15 maart 2017. Met behulp van de partnerorganisaties probeert deze campagne de EU te beschermen tegen een wildgroei aan politiek pessimisme. Het Nieuwe Instituut 
 • Een groep Nederlandse film- en televisieproducenten heeft de Nederlandse staat gedagvaard. Zij stellen de staat aansprakelijk voor schade uit illegaal downloaden. Het doel is om zogenoemde aansprakelijkheidsstelling af te dwingen, waarna een schadeprocedure in gang kan worden gezet. NRC, inlog vereist, Entertainment Business
 • De verkoop van 270 kunstwerken, gemaakt door voornamelijk vrouwelijke kunstenaars uit ongeveer 27 landen, heeft 4897 euro opgeleverd voor She Decides, het initiatief van minister Ploumen (Buitelandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) voor behoud van gezinsplanning voor vrouwen in ontwikkelingslanden. Rijksoverheid.nl
 • De invoering van de Omgevingswet zal de omgang met onze leefomgeving fundamenteel veranderen. Toch is er nauwelijks debat over en dreigt een louter technocratische operatie. Dat stellen directeur stadsontwikkeling Harmen de Haas van Leeuwarden en de Over Morgen-adviseurs Co Verdaas en Paul den Otter in een essay. Binnenlands Bestuur
 • Erfgoedvereniging Heemschut vindt dat gemeenten te weinig doen om monumenteigenaren te dwingen tot onderhoud. Volgens de vereniging, die zich inzet voor behoud van monumentaal erfgoed in Nederland, worden diverse historische boerderijen en woonhuizen met verval of sloop bedreigd. Binnenlands bestuur
 • Steden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties slaan de handen ineen voor grootschalige woningbouw op verouderde terreinen binnen de steden. In het Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties van de G32, het netwerk van middelgrote steden,  hebben ze vastgelegd hoe ze meerjarige samenwerking aangaan en de krachten bundelen om de woningbouw in de steden te versnellen en op te schalen. Zij vragen aan het Rijk om mee te investeren. Het College van Rijksadviseurs en Vereniging Deltametropool zien het manifest als een mooie stap in de richting van een meer duurzame verstedelijking.   De Architect, College van Rijksadviseurs
 • In bijna veertig procent van de kwetsbare wijken is de leefbaarheid sinds 2012 gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van Platform31 in opdracht van de G32. De Architect, VNG Magazine
 • Omgevingswetprofessionals van gemeenten en omgevingsdiensten betwijfelen of gemeenten medio 2019 klaar zijn voor het Digitale Stelsel Omgevingswet.  Het kennisniveau over de Omgevingswet verschilt sterk per organisatie en de cultuurverandering vraagt meer tijd. Binnenlands bestuur
 • Hoe inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrekken bij ontwikkelingen in de buurt en in de stad? De gemeente Delft vroeg het de mensen zelf: Willen ze meepraten? Over welke onderwerpen wel? En welke niet? De Delftse Participatie Aanpak. VNG
 • Het ministerie van SZ&W en de gemeente Amsterdam investeren een ton in een pilot die 50 kunstenaars ondernemersvaardigheden bijbrengt en hen ondersteunt bij het opzetten van een rendabele beroepspraktijk. De gemeentelijke afdeling Ondersteuning Ondernemers en stichting Cultuur+Ondernemen hebben daarvoor een programma opgezet. Er is ook aandacht voor hybride ondernemerschap, parttime ondernemen in combinatie met parttime werk. Binnenlands bestuur
 • In het voorjaar van 2016 werd de Vlaming Lieven Bertels aangesteld als cultureel directeur van Leeuwarden-Frysl‰n 2018 Culturele Hoofdstad van Europa. Bertels was er sterk voor om mienskip uit te breiden naar iepen mienskiep, een meer naar buiten gerichte binding. Het gaat daarbij om een culturele traditie, een Europese dynamiek die een inhaalslag is voor heel Friesland, en daarmee het noorden van Nederland. In Friesland is er kritiek. NOS

noord-brabant

 • Gedeputeerde Henri Swinkels en de wethouders van de vijf grote Brabantse gemeenten hebben een ontmoeting gehad met minister Bussemaker (OCW). Het was een vervolg op de ontmoeting in juni 2016 toen het Brabantstad Nationale Culturele Proeftuin Bidbook werd aangeboden aan de minister Omroep Brabant
 • Nadere informatie over de nieuwe regeling impulsgelden, cultuur. Vanaf 3 april kan er worden aangevraagd. Brabant.nl
 • De provincie Noord-Brabant gaat de monumentale gebouwen van de voormalige Koninklijke Verenigde Leder in Oisterwijk verkopen.  In de voormalige leerfabriek zitten nu vijftig bedrijven.  Het was vanaf het moment van aankoop al de bedoeling om de gebouwen uiteindelijk, in goede staat en onder de juiste marktomstandigheden, over te dragen aan een nieuwe eigenaar. Met de verkoop kan de provincie de vrijkomende financi‘le middelen opnieuw inzetten voor investeringen in Brabants erfgoed. Brabant.nl , Omroep Brabant

grote brabantse gemeenten

 • De kwaliteit van Bredase evenementen verder versterken, duidelijke spelregels voor evenementenlocaties en meer toezicht op de naleving van vergunningsvoorwaarden. Dat stelt het college van B & W voor in het nieuwe evenementenbeleid. Er wordt een grens gesteld aan het aantal dagen waarop evenementen kunnen worden gehouden in de Bredase binnenstad. De gemeente gaat daarbij uit van de situatie zoals die de afgelopen jaren gold. BredaBN- De Stem
 • Voor poppodium de Effenaar biedt de proef van de gemeente Eindhoven met verlate sluitingstijden nieuwe perspectieven, betoogde directeur Feijen. “We kunnen culturele activiteiten gaan ontplooien die tot op heden onmogelijk zijn omdat we aan een sluitingstijd gebonden zijn. En het biedt ons ook de mogelijkheid om wat extra geld te verdienen, wat in deze tijd van bezuinigingen op cultuur zeer welkom is.” Eindhovens Dagblad
 • Tachtig procent van de afgestudeerden aan de Design Academy vertrekt na het afstuderen uit Eindhoven. De redenen: ateliers zijn hier gemiddeld 25 procent duurder dan in een stad als Rotterdam Žn Eindhoven is cultureel gezien niet erg aantrekkelijk.  Stichting Ruimte pleit voor een goed atelierbeleid. Ook de gemeenteraad  van Eindhoven wil betaalbare ateliers.   Eindhovens Dagblad, Eindhovens Dagblad
 • Het Amerikaanse New York Times is vol lof over Strijp-S. Op de Amerikaanse website zijn vijf redenen te lezen om Eindhoven te bezoeken. Eindhovens Dagblad, Omroep Brabant
 • Theater Speelhuis in Helmond is komend jaar tijdens de verbouwing, de kerk krijgt een glazen paviljoen, dicht van mei tot december. Vanaf september, als het theaterseizoen start, vinden voorstellingen plaats elders in de stad. Eindhovens Dagblad
 • Een groot deel van de Vlisco tentoonstelling in Museum Helmond is ook na 12 maart te bezichtigen. Vlisco verhuist delen van de expositie naar de publiekswinkel op het fabrieksterrein aan de Groenewoud in Helmond. Het bedrijf vind het jammer dat het op dit moment geen permanente tentoonstelling over de bedrijfshistorie heeft. “Op de lange termijn houden we hoop op een museum van serieuze omvang.” Eindhovens Dagblad
 • De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft STOK laten weten de gebruikersovereenkomst voor Het Kruithuis nog tot 1 december te willen verlengen, maar daarna niet meer. Voor STOK aanleiding om deze zomer te vertrekken uit het Kruithuis. Met een half jaar kan de stichting niets, STOK werkt met een jaarprogramma. Willem Wandberg, cošrdinator van STOK, vermoedt dat de gemeente de weg vrij wil maken voor de plannen voor een Vestingmuseum in het pand. Brabants Dagblad
 • De Bossche gemeenteraad neemt op 9 mei het miljoenenbesluit over een nieuw Theater aan de Parade. In de commissieweek van 17 april mogen de partijen al eerder hun licht laten schijnen over het voorstel van B en W. Het beschikbaar stellen van het geld is de laatste stap voor een nieuw theater. Brabants Dagblad
 • Het is maar de vraag of de Rekenkamercommissie een rapport kan maken over een nieuw Theater aan de Parade. Het college van B en W van ‘s-Hertogenbosch heeft de voorzitter van de commissie laten weten dat niet alle financi‘le informatie openbaar is. Brabants Dagblad
 • De rechtszaak van de gemeente ‘s-Hertogenbosch tegen de Azijnfabriek is definitief van de baan. Eerder besloot de gemeente al te stoppen met de zaak, maar nu trekken ook de andere betrokken partijen zich terug. De meerderheid van de Bossche gemeenteraad gaf eerder aan wethouder van Olden de kans te geven om de problemen met de Azijnfabriek op te lossen. Brabants Dagblad, Brabants Dagblad
 • In het kader van de ontwikkelingen in de Spoorzone hebben Fontys Hogeschool voor Journalistiek, Tilburg University en ROC Tilburg in juni 2016 een intentieverklaring ondertekend over de vorming van een mediacluster. Dit heeft geleid tot een gezamenlijk voorstel en nadere uitwerking van een business case en de verkenningen ten behoeve van huisvesting in de Spoorzone. Het mediacluster in de Spoorzone kost de gemeente Tilburg €7,5 miljoen. Tilburgers.nl
 • De Cultuurnacht Tilburg krijgt een bijdrage van 10.000 euro uit het budget voor evenementensubsidies. Dat heeft het College van B&W van Tilburg besloten.  Met de organisatie is overeengekomen dat de Cultuurnacht niet meer in oktober is, maar in september bij de opening van het culturele seizoen. Brabants Dagblad
 • Naar aanleiding van de discussies rond de herontwikkeling van het winkelhart van Tilburg willen Heemschut, Cuypersgenootschap en de historische kring Tilborgh de gemeentelijke monumentenstatus aanvragen voor het stadskantoor 1. Doel is om in de planvorming een duidelijk afwegingskader te krijgen, zodat bij sloop, nieuwbouw en herbestemming rond het stadsplein ook de cultuurhistorische waarden zorgvuldig worden afgewogen. Heemschut
 • Er komt alsnog financiering door de gemeente Tilburg voor projecten van de Stichting Paul van Kemenade. Tilburgers.nl
 • De aanleg van het Spoorpark op het Van Gend en Loosterrein in Tilburg moet geen vertraging ondervinden. Dat betoogde wethouder Berend de Vries voor een onverwacht kritische raadscommissie.  Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • De verkoop van Kasteel Stapelen in Boxtel kan wel eens een lange adem vergen. Dat verwacht de lokale makelaar Johan van Boxtel. Brabants Dagblad, Brabants Dagblad
 • Het college van B & W in Etten-Leur neemt tot juni de tijd om de plannen rond het internaatcomplex Edward Poppe nader uit te werken. BN-De Stem
 • EŽn aannemer heeft zich toch nog gemeld om De Voorste Venne in Drunen voor 4,8 miljoen euro te renoveren. Maar het bedrijf, waarvan de gemeente Heusden nog geen naam wil noemen, stelt wel voorwaarden. Brabants Dagblad
 • Cultureel centrum Het Klooster in Nuenen moet vooral een lokale ontmoetingsplaats worden die onderdak biedt aan tal van verenigingen. En als die basis over een paar jaar eenmaal staat, dan kan de toekomstige exploitant ook wat commerci‘ler gaan denken en de verbinding zoeken met bijvoorbeeld omliggende winkels en horeca en het Van Gogh-toerisme. Dat stelt het Nuenense college van B en W voor. Eindhovens Dagblad
 • Nog voor de zomer neemt de politiek een besluit over de toekomst van het Osse centrum. Het gaat dan vooral om De Wal, waar vastgoedbedrijf Van Deursen Group met steun van de gemeente het voormalige V&D-gebouw onder handen wil nemen. Daar komt ruimte voor woningen, winkels en culturele instellingen zoals de bibliotheek. Brabants Dagblad
 • Larissa van Dommelen (44) vertrekt na tien jaar als directeur bij Stichting Compass Uden om zakelijk leider te worden bij het Museum voor Religieuze Kunst (MRK) in Uden. Per 1 april begint ze in haar nieuwe functie. Brabants Dagblad

 

cultureel ondernemerschap

 • De sectoren creatieve industrie en ICT dragen substantieel bij aan het economisch herstel van de Nederlandse economie. Dit blijkt uit de Monitor creatieve industrie 2016. Federatie Dutch Creative Industries
 • Waarom kunnen hedendaagse taaie maatschappelijke vraagstukken het beste gezamenlijk door kunstenaars en organisaties worden aangepakt? Wat is de meerwaarde hiervan voor kunstenaars en organisaties? Kunstenaar/social designer Tabo Goudswaard, voormalig intendant van The Art of Impact, laat daar zijn licht over schijnen op 20 maart in de reeks De Waarde van Cultuur van de Boekmanstichting. Boekman
 • Naturalis in Leiden moet onmiddellijk stoppen met de verbouwing van het bestaande museum en kennisinstituut. Het moet wachten op een uitspraak in een bodemprocedure, aangespannen door de oorspronkelijke architect Fons Verheijen. Dat is het gevolg van de uitspraak op 7 maart na een kort geding. Naturalis wil zo snel mogelijk tot een vergelijk komen in het conflict met architect Fons Verheijen. Niet door samen met hem een nieuw plan te maken, maar door een schadevergoeding te betalen.   De Volkskrant, De Volkskrant, inlog vereist.
 • Harm Tilman vindt de rechtsgang van Fons Verheijen ‘een zwaktebod’.  Om zijn zin te krijgen stelt hij zich op als slachtoffer. Naturalis wordt immers dankzij het ontwerp Neutelings Riedijk Architecten op een hoger plan getrokken. De Architect
 • Martin Herbert portretteert in de essaybundel ‘Tell them I said no’ een tiental kunstenaars, die zich verzetten tegen het kunstcircuit, of er een spel mee aangaan of er buiten opereren. Hyperallergic
 • De Tefaf wil de belangrijkste kunst- en antiekbeurs in de wereld blijven en aantrekkelijker worden voor jongeren. Daarom kiest de organisator voor prikkelende presentaties en meer topkwaliteit. Trouw
 • ‘De-growth’ is een concept ontleend aan de economie. Kern van de theorie is dat we boven onze stand leven en terug moeten in productie en consumptie om een milieucatastrofe af te wenden. Producten moeten zo veel mogelijk lokaal worden geproduceerd en geconsumeerd. Beatrice Ruf, directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam,  riep een forum bijeen, dat in januari plaatsvond in het Zwitserse Verbier, over wat de mogelijke waarde van ‘de-growth’ kan zijn voor het museum van de 21ste eeuw. New York Times
 • Kleine stadsmusea hebben nauwelijks geld. Dan is het extra bijzonder als ze een aankoop kunnen doen. In Culemborg hangt straks een schilderij dat meer kostte dan het totale jaarbudget van het museum. NRC , inlog vereist
 • Het Bonnefantenmuseum heeft samen met het Elisabeth Strouven Fonds op de kunstbeurs TEFAF een nieuw kunstfonds gelanceerd. Volgens museumdirecteur Stijn Huijts is dit eigen fonds belangrijk voor de onafhankelijkheid van het museum en duurzame bron van inkomsten. Museum Actueel
 • Museum Helmond heeft geen belangstelling voor een geschilderd portret van Frans-Joseph van Thiel, oud-Tweede-Kamervoorzitter en Helmonder, gemaakt door Peer van den Molengraft. Zijn zoon bood het schilderij een jaar geleden aan. Eindhovens Dagblad
 • Het Tropenmuseum heeft een nieuwe functie in het leven geroepen, met een Inhoudelijk Programmeur wil het museum haar maatschappelijke relevantie vergroten. Rixt Hulshoff Pol zal in deze rol publieksprogramma’s rond culturele diversiteit, migratie en identiteit gaan opzetten. Hiermee verschuift de focus van het museum meer naar het nu, de actualiteit. Museum Actueel
 • Stichting The Buddy Film Project is gestart met de Acteer Workshops en de Crew Workshop. Deze vormen onderdeel van de speelfilm Welkom die in september in premire moet gaan op het Nederlands Film Festival. The Buddy Film Project koppelt gevluchte filmprofessionals aan Nederlandse filmprofessionals met als doel hen een relevant netwerk te bieden en hen te begeleiden naar meer betaald werk. Nederlands Film festival
 • Netflix heeft aangekondigd maar liefst 1,7 miljard euro te investeren in Europese producties.  Wat betekent de groei van online-dienst Netflix voor de Nederlandse film- en televisie-industrie?  Producent San Fu Maltha en regisseur/scenarist  Frank Ketelaar geven hun mening. NOS
 • BREIN haalt usenetforum Place2Use offline na een gerechtelijk bevel. Entertainment Business
 • De markt voor vertalingen in het literair-culturele segment heeft de afgelopen jaren een voorzichtig herstel laten zien. Natuurlijk met dank aan het herstel van de boekverkoop in het algemeen, maar ook doordat de belangrijkste uitgeverijen dicht op de Nederlandse markt zitten. Overigens ook met dank aan agenten als Marianne Schšnbach en Sebes & Bisseling. Zal het herstel ook invloed hebben op de London Book Fair?  KVBBoekwerk
 • De geselecteerde startups van Renew the Book 2017 (StoryTourist, WriteReader, Writing for TiNY en Zola Books) hebben partijen uit de uitgeefsector ontmoet. ‘Het is de fase waarin er matches gevonden worden die leiden tot een samenwerking tijdens het 40 dagen-accelerator programma.’ inct.nl
 • Het aantal mensen dat zelf een boek wil gaan uitgeven groeit snel in Nederland. In 2013 telde Nederland nog 67.000 potenti‘le auteurs. In 2017 is dit aantal gestegen naar 117.000, zo blijkt uit onderzoek en de infographic van het self-publishing platform Pumbo.nl. pumbo, inct.nl
 • Sweek, platform voor lezen en schrijven op de mobiele telefoon, groeit snel. Sinds de lancering in oktober hebben 75.000 lezers en schrijvers uit 94 landen zich bij Sweek aangesloten. Het platform zet onder meer schrijfwedstrijden in om de naamsbekendheid te vergroten. Ravensburger en Sweek hebben nu de wedstrijd ‘SchreibMitRavensburger’ gelanceerd, een Young Adult schrijfwedstrijd voor ambitieuze auteurs. Inct.nl
 • Op 7 maart heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in een arrest bevestigd dat e-books niet onder een verlaagd btw-tarief mogen vallen. SOLV
 • Is de compact disc door de opmars van streaming aan het bezwijken, of is er in muziekland nog volop ruimte voor het digitale schijfje? HiFi.nl
 • Poppodium Grenswerk in Venlo brengt in samenwerking met Sounds Records Venlo 4x per jaar een vinylsingle uit. De eerste release van de Singles Only Club, verschijnt op Record Store Day, is van de Limburgse band GRAEF. Leden van de club krijgen de singles thuisgestuurd. Grenswerk

 

cultuurmarketing

 • ‘Investeer in je netwerk’ en andere tips voor de cultuurmarketeer van Jeanette Eygenraam. Cultuurmarketing
 • Neuromarketing is een relatief nieuw vakgebied dat de werking van emoties bestudeert en de invloed daarvan op onze beslissingen en denkwijzen. Maar waarom is neuromarketing van waarde voor de cultuursector? Het antwoord zit hem in ‘beleving’: ervaringen van bezoekers zijn immers cruciaal, zeker in de culturele sector. Maar hoe kan neuromarketing worden toegepast in de culturele sector, ook met een klein budget? Cultuurmarketing bespreekt dit tijdens een bijeenkomst op 27 maart. Cultuurmarketing
 • Voor vijftien euro per maand naar een groot aantal voorstellingen en exposities. Dat is het idee van ‘We Are Public’. De organisatie bestaat nu alleen nog in de Randstad maar wil binnenkort ook in Noord-Brabant beginnen. Voor 15 mei moeten zich dan 2000 leden hebben gemeld.  2500 leden zijn nodig om uit de kosten te komen. Een aantal culturele instellingen gaan meedoen. bkkc en de gemeenten Helmond en ‘s-Hertogenbosch steunen het initiatief. Omroep Brabant
 • Arnhem krijgt op 2 april een nieuwe culturele koopzondag met theater, muziek, dans en po‘zievoordrachten. Dit alles onder de titel ‘Kijken. Kijken. Kopen’. De Gelderlander

 

financiering

 • De Raad voor Cultuur adviseert minister Bussemaker (OCW) om dertien culturele instellingen een eenmalige subsidie te geven. De raad heeft na overleg met de landelijke cultuurfondsen deze instellingen uitgekozen, omdat zij ruimte geven aan vernieuwende genres in de cultuursector en oog hebben voor jongere generaties, cultureel diverse makers of een ander publiek. Bij die instellingen o.m. BioArt Laboraties, Textielmuseum | Textiellab, Onomatopee, Het Nationaal Jeugdorkest, Internationale Architectuur Bi‘nnale Rotterdam, Noorderlicht,  Crossing Border. Cultuur.nl, Mondriaanfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Voor aanvragers die opereren op het snijvlak van verschillende kunstdisciplines en van kunst en de rest van de maatschappij, hebben de 6 landelijke publieke cultuurfondsen een contactpersoon aangesteld. De contactpersoon, Lara Riga, zal aanvragers informeren over de bijdrage-mogelijkheden bij de verschillende fondsen en zonodig doorverwijzen. Mondriaanfonds
 • Met het zojuist verschenen jaarverslag van het Mondriaan Fonds wordt niet alleen het achterliggende jaar afgesloten maar ook de cultuurplanperiode 2013-2016. De afgelopen vier jaar heeft het Mondriaan Fonds bijgedragen aan vele projecten en activiteiten die de productie en de presentatie van beeldende kunst en cultureel erfgoed uit Nederland bevorderden. Directeur Birgit Donker blogt n.a.v. het verschenen jaarverslag.   Mondriaanfonds, Mondriaanfonds
 • Vooruitstrevende architectuur, vormgeving en digitale cultuur zijn gebaat bij een pluriforme ontwerpkritiek. Ontwerpkritiek platforms verkeren, mede door digitalisering van het medialandschap, in een moeilijke financi‘le situatie of zijn de afgelopen jaren zelfs opgeheven. Het Stimuleringsfonds roept bestaande en opkomende initiatieven op om redactionele modellen in te dienen die het experiment aanjagen en die diverse perspectieven betrekken bij de versterking van kwaliteit en draagvlak van ontwerpkritiek. Deadline 10 mei.  Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Ontwerpers uit de creatieve industrie komen vaak tot verrassende en innovatieve concepten voor maatschappelijke vraagstukken. Helaas ontbreekt het hen regelmatig aan slagkracht om zo’n concept om te zetten tot verdere uitwerking en implementatie terwijl dat, zo blijkt uit recent onderzoek van TNO, leidt tot succesvolle innovaties. Het Stimuleringsfonds roept op om voorstellen in te dienen voor projecten en interventiegedreven concepten waarin makers samenwerken met een partner aan een maatschappelijke opgave. Deadline 31 mei. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Samen met de Raad voor Cultuur organiseert het Mondriaan Fonds op 23 maart een bijeenkomst rond opdrachtgeverschap voor beeldend kunstenaars. De locatie is sundaymorning@ekwc in Oisterwijk. Aan de hand van praktijkvoorbeelden van kunstopdrachten, die mede met een bijdrage van het Mondriaan Fonds tot stand kwamen, wordt het thema besproken. De projecten die tijdens de bijeenkomsten aan bod komen zijn opdrachten gegeven door het Dr. Mollercollege in Waalwijk en de Winkeliersvereniging Wilhelminastraat in Breda. Mondriaanfonds
 • In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en het Nederlands Filmfonds participeren beide fondsen jaarlijks in speelfilmprojecten, animatiefilms en documentaires die in coproductie worden gerealiseerd. In de eerste ronde van 2017 zijn 9 projecten geselecteerd voor ondersteuning. De volgende indiendata voor Realisering minoritaire coproductie met VAF zijn 11 april en 15 augustus 2017. Filmfonds
 • 2016 vormde het laatste jaar van de beleidsperiode. Het jaarverslag  van het Filmfonds omvat daarom tevens een reflectie op de ontwikkelingen en behaalde resultaten in de afgelopen vier jaar. De mogelijkheden voor beginnende en ervaren makers in alle categorie‘n wierpen ook in 2016 vruchten af, met selecties in de competities van toonaangevende festivals als Veneti‘, Locarno en Toronto. Filmfonds
 • Toekenningen NPO Fonds, ronde 17 januari 2017. NPO Fonds
 • De Subsidie Reguliere Programmering in Theater- en Concertzalen (SRP) van het Fonds Podiumkunsten heeft als doel een gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig aanbod van podiumkunsten in Nederland te bevorderen. Deadline 19 april. Fonds Podiumkunsten
 • Het Fonds voor Cultuurparticipatie blijft samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds cultuureducatie in het vmbo de komende periode stimuleren. De culturele instelling en de school werken in co-creatie samen om culturele activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren, waarbij de culturele ontwikkeling van de leerlingen centraal staat. Ook zijn projecten mogelijk in het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Vanaf 3 april 2017 tot 6 februari 2018 kan hiervoor ingediend worden. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • In 2017-2018 nemen Deventer, Doetinchem, Emmen, Utrecht en Groningen deel aan het programma Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities. Gedurende 2 jaar, wordt er in dit programma samen met gemeenten, zorginstellingen en culturele instellingen gewerkt aan het verduurzamen van cultuurparticipatie door ouderen. De bouw van een stevig lokaal netwerk staat centraal. Tevens strijden de vijf steden met elkaar om de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Kunstbalie biedt hulp bij het  informeren van zowel scholen als het culturele veld over de Regeling Impuls Muziekonderwijs. Daarnaast ondersteunt Kunstbalie scholen bij het opstellen van de aanvraag en biedt zij de mogelijkheid om advies in te winnen over de inrichting van muziekonderwijs op school. Deadline van de regeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie is 1 april. Kunstbalie  
 • Voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 2016 2,4 miljoen euro beschikbaar gesteld. De subsidie is bedoeld voor onderzoek naar het herbestemmen van gebouwen met cultuurhistorische waarde en voor maatregelen om deze wind- en waterdicht te maken. Voor het onderzoek werden 392 subsidieaanvragen ingediend : 279 zijn gehonoreerd. Voor de wind- en waterdichtregeling werden 23 aanvragen ingediend en zijn er 16 toegekend. Cultureel Erfgoed
 • Eigenaren van rijksmonumenten laten een groot deel liggen van de subsidie die ze kunnen krijgen via de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim). Van de 76 miljoen euro die vorig jaar beschikbaar was, werd 21 miljoen niet gebruikt. Dat blijkt uit onderzoek van een Bilthovens bureau dat subsidieaanvragen begeleidt. Nederland kent 62.000 monumenten. Architectenweb
 • Startup Almere en het Cultuurfonds Almere verwelkomen de Cultuurlening Almere.  Tijdens een programma over Professionaliseren en Financieren op 21 februari was Cultuur+Ondernemen aanwezig om aan ge•nteresseerde makers en culturele instellingen te vertellen over de Cultuurlening Almere en het belang van financieren in het algemeen. Cultuur+Ondernemen
 • European Cultural Foundation staat voor democratie, diversiteit, gelijkheid en solidariteit. De ECF Princess Margriet Award for Culture is een jaarlijkse prijs die ECF toekent aan kunstenaars en denkers die de democratie verrijken met hun verbeeldingskracht. Op 9 mei 2017, Dag van Europa, ontvangen de 4 laureaten de prijs in Amsterdam. De Dikke Blauwe

 

cultuurnieuws per kunstdiscipline

architectuur en vormgeving

 • 113 hoogwaardige gebouwen dingen mee naar de belangrijkste architectuurprijs van Nederland: ‘Beste  Gebouw van het Jaar 2017_. BNA
 • De BREEAM Awards worden jaarlijks uitgereikt aan innovatieve en duurzame bouwprojecten. Er waren dit jaar 6 Nederlandse winnaars., o.m. voor Gebouw Atlas, TU/e Eindhoven, Bol.com, Waalwijk en Royal Agio Cigars, Duizel. De Architect
 • De ruimtelijke tweedeling in Nederland neemt toe. Waar de ene stad successen viert, zoekt de andere wanhopig naar bestaansrecht. De roep om een regisserende rol van het rijk wordt sterker, maar in Den Haag blijft het stil. De Groene Amsterdammer
 • Van 4 tot 9 april 2017 presenteert de Amsterdamse designstudio D/DOCK de primeur van Healing Hub tijdens de designbeurs Salone del Mobile in Milaan. Healing Hub is een expositie waar de bezoekers kennismaken met de positieve kracht van een gezonde lifestyle en werkomgeving. De expositie is gebaseerd op het concept Healing Offices dat bijdraagt aan een hogere productiviteit, minder ziekteverzuim en een stijging van de levensverwachting. De Architect
 • Een overzicht van de Nederlandse Gouden IF Design Awards-winnaars. bno
 • De mode industrie is gebouwd op de genialiteit, innovativiteit, consumentisme en gravitas van meerdere van de meest indrukwekkende vrouwen uit de geschiedenis. Terwijl de logische verwachting is dat meer vrouwen aan de top van elk aspect in het veld staan, van CEO’s tot ontwerpers, hun aanwezigheid is relatief klein in de laatstgenoemde categorie. Fashion United
 • Uit bijna 600 inzendingen uit 32 landen heeft de internationale jury van Schšnste BŸcher aus aller Welt de Nederlandse selectie van De Best Verzorgde Boeken 2016 drie prijzen toegekend, waaronder de hoofdprijs, de Gouden Letter. Die gaat naar Ornithology van Anne Geene & Arjan de Nooy (ontwerp: Jeremy Jansen, productie: drukkerij Tielen en Hexspoor, uitgever de Hef). Een Zilveren medaille was voor (Un)expected van Peter Dekens, ontwerp Rob van Hoesel,  van de Bredase uitgever The Eriskay Connection.   Best verzorgdeboeken
 • Striptekenaar en scenarist Willem Ritstier kreeg tijdens de Stripdagen in Rijswijk de jaarlijkse oeuvreprijs van stichting Het Stripschap. Algemeen Dagblad

beeldende kunst

 • Het Stedelijk Museum in Amsterdam wijdt dit jaar vijf achtereenvolgende tentoonstellingen aan migratie, een van de meest besproken onderwerpen van het moment. ”Ik vind het belangrijk dat in het Stedelijk Museum te zien is hoe er vanuit de kunst wordt gekeken naar dit onderwerp, en hoe kunst ons kan confronteren met onze eigen denkbeelden en dat we in staat zijn deze te heroverwegen’, aldus directeur Beatrix Ruf.   Stedelijk Museum Amsterdam
 • Het heteroseksuele, witte establishment neemt niet alleen in de politiek een dominante machtspositie in, maar ook in de Nederlandse kunstwereld. LŽon Kruijswijk probeert in een essay meer duidelijkheid te scheppen over de betekenis van een complex en gelaagd begrip als queer, over een veelal verwarrende afkorting als LGBTQ+ en over de verhouding tot de hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Tubelight
 • Het Van Abbemuseum streeft er op verschillende manieren naar om steeds inclusiever te worden. Dat gebeurt ook door queering toe te passen op de museumcollectie. Het museum toont daarmee durf, aldus Laure-Anne Tillieux.  ‘Het blijft belangrijk om kunst te overdenken en de toeschouwer op een andere manier te leren kijken. Echter, laat de kunst zelf spreken en laat het haar waarde en betekenis behouden’, besluit ze. Tubelight
 • De 1e Bi‘nnale Kunst in de Heilige Driehoek in Oosterhout is de enige grote hedendaagse kunstbi‘nnale in Europa die kunst en religie nadrukkelijk als uitgangspunt neemt. Met deze Bi‘nnale wil de Stichting Kunst in de Heilige Driehoek bestaande tradities van kunst en kunstambachten in het gebied revitaliseren, met als doel om de Heilige Driehoek te ontwikkelen tot een internationaal centrum voor hedendaagse, religieus ge•nspireerde kunst. Het project wordt o.m. ondersteund met bijdragen uit de provinciale impulsgelden en van het Mondriaan Fonds. bkkc
 • Rineke Dijkstra wordt onderscheiden met de Hasselblad Award, de belangrijkste fotografieprijs ter wereld. NRC, Artnet News

film en av

 • Op 9 maart 2017 zijn voor de eerste keer de Dutch VR Awards uitgereikt voor de beste VR en AR projecten van Nederlandse bodem. Dit gebeurde tijdens de Virtual Revolutions 2017. Prijzen werden gegeven in vijf categorie‘n. Daarnaast kon het aanwezige publiek stemmen voor een extra ‘vakgenoten’ prijs. DutchVRAwards
 • Tijdens Cartoon Movie in Bordeaux bleek dat Europese animatiefilmers, ondanks de kleine budgetten en langere productietijd, in grote vrijheid kunnen werken aan lange films. Cartoonbrew
 • Het Holland Animation Film Festival opent op 22 maart met vier wereldpremires in CineMec in Utrecht. Movieaddicts
 • In de week van Internationale Vrouwendag introduceerde filmdatabase IMDb de zogenoemde F-rating. Met die tag is in een oogopslag te zien of er vrouwen hebben meegewerkt aan de film. Als een film is geschreven of geregisseerd door een vrouw of een belangrijk vrouwelijk personage bevat, is de rating van toepassing. Met gebruik van moderne technologie verzamelt Google data over de plaats van vrouwen in films. Een van de uitkomsten: het horrorgenre loopt cijfermatig voorop in de emancipatie.   Konbini, Google
 • Eerder brachten Willem Stinissen en Styn Dirkx al een documentaire uit over de geschiedenis van het skateboarden in Eindhoven, met als titel ‘Eindje’. Vanaf 25 maart ligt ook het bijbehorende ‘Eindje The Magazine’ in de skateshops. Eindhovens Dagblad

letteren

 • Dichter des Vaderlands Ester Naomi Perquin geeft ter gelegenheid van de Tweede Kamerverkiezingen ongevraagd stemadvies. Dichter des Vaderlands
 • In een democratie moet je niet alleen kiezen, maar ook lezen. ãLiteratuur is tegenspraak.’, schrijft Auke Hulst. De verhalenbundel ‘Als dit zo doorgaat’ is een initiatief van Auke Hulst, die 25 Nederlandse schrijvers een verhaal wist te ontlokken met dystopische kenmerken. Christiaan Weijts vraagt zich af of er, zoals in de jaren vijftig, in de Nederlandse literatuur ‘angry young men en women’ zijn,  die de broeiende onvrede zichtbaar maken. Of zijn ze verstopt in de nieuwe verzuiling die ‘filterbubbel’ heet? NRC , inlog vereist,  De Groene Amsterdammer   
 • ‘Verboden vruchten’ is het thema van de Boekenweek. Auke Hulst keert zich tegen het zoveelste nietszeggende Boekenweekthema. Hij vindt het ‘misplaatst frivool’ Hebban
 • Voor de Jonge Schrijvers Gids vroeg Vrij Nederland 35 schrijvers onder de 35 naar hun ambitie: ‘wat willen ze bereiken en waarom moŽten ze wel schrijven?’.  Vrij Nederland typeert de jongste Nederlandse schrijvers als de latte-generatie. Geen belediging,’ stelt de redactie van VN, ‘want de Žchte Italiaanse latte is zacht van buiten en bezit een verrassend harde kern.’ tzum
 • De longlist van de Fintro literatuurprijs is bekend. Fintroliteratuurprijs
 • Het smelt, het debuut van de Vlaamse Lize Spit, heeft de Boekhandelsprijs gewonnen. De Boekhandelsprijs wordt toegekend door de boekverkopers van Nederland, en is dus een bekroning door de mensen die dagelijks liefdevol boeken aanraden aan lezers. Boekhandelsprijs

muziek

 • Het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor krijgen de Concertgebouwprijs  2017 vanwege de belangrijke bijdrage die zij over een langere periode hebben geleverd aan het artistieke profiel van Het Concertgebouw. Concertgebouw
 • Een overzicht van Tilburg als popmuziekstad is te vinden in de Rough Guide to Tilburg 2.0. 3voor12.vpro.nl

theater en dans

 • Festival Cement, tussen 21 en 26 maart in ‘s-Hertogenbosch, positioneert zich steeds sterker als hŽt theaterfestival voor jonge makers. Cement biedt makers steun en zekerheid. Die zekerheid is belangrijk, zegt de jonge theatermaakster Sanne Nouws die zich aan Cement heeft verbonden. Brabants Dagblad
 • Daan Steinebach reflecteert op het hedendaagse Europa vanuit de thematiek van Wozzeck: een opera over een waanzinnig geworden soldaat van de Eerste Wereldoorlog. Steinebach stelt de vraag: is het mogelijk het ijzeren huwelijk van macht, geweld en vernedering te breken? Opera Forward Festival
 • Dat dansfilm een ruim begrip is laat het festival  Cinedans deze editie opnieuw zien. Registraties van dansvoorstellingen, documentaires over de drijfveren van choreografen of de totstandkoming van voorstellingen, korte en langere films waarin filmtechniek en dans elkaar uitdagen zijn een onuitputtelijke bron van inspiratie. Theaterkrant
 • Catharsis van choreograaf/regisseur Veronika Akopova is uitgeroepen tot de beste studenten-dansfilm van het Cinedans Dance on Screen Festival 2017. Akopova wint een camera en Catharsis wordt opgenomen in het Cinedans internationale tourprogramma 2017. Theaterkrant
 • Dick Zijp over de rol van cabaret in het publieke debat. Hoe kritisch waren cabaretiers vroeger en hoe kritisch zijn ze vandaag de dag?  Hij sprak zijn rede uit tijdens de avond Dominee of Hofnar? Satire of fake nieuws?, georganiseerd door Het Huis Utrecht en Theaterwetenschap Utrecht, op 13 maart. Theaterkrant

 

kunst in de openbare ruimte

 • Het kunstwerk ‘Tussenstop’ van de Amsterdamse kunstenaars Gabriel Lester en Martine Vledder komt nog voor de bouwvakvakantie als geluidscherm aan de Halsterseweg in Bergen op Zoom te staan. Vledder presenteerde bij de Stichting Kunst in de Openbare Ruimten (KidOR) het definitieve ontwerp. BN – De Stem
 • Voor de gemeente Rotterdam is straatkunst een middel om een wijk op te vrolijken. Twintig graffitikunstenaars beschilderen een muur in Crooswijk. Trouw

 

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Gesprek met het Eindhovense designersduo Daphna Isaacs Burggraaf end Laurens Manders, die werken onder de naam Daphna Laurens.  sightunseen
 • Interview met ontwerper Maarten Baas, die o.m. zegt dat het nemen van risico cruciaal is voor zijn ondernemen. Dezeen
 • Bredase ontwerpster Mirte van Wijngaarden cre‘ert mode voor mannen en gaat daarbij tot de grens. ‘Mannen van nu zoeken naar hun identiteit.’ BN – De Stem
 • Het Eindhovense Games For Health Projects ontwikkelt serious games. Games met  een leer- of zorgdoel dat bereikt kan worden door het spelen van het spel. Bijvoorbeeld het niet vergeten van medicijnen door het maken van een kruiswoordpuzzel. e52.nl
 • Helmondse kunstenaars Corry Smolders en Joke Smeulders nemen met een project afscheid van hun atelier in volksbuurt. ‘Het Pratend Huis’ moet middenin de Leonardusbuurt komen en krijgt onder andere een terras, wordt omgeven door allerlei bedrijfjes en fungeert als ‘taalhotel’. Eindhovens Dagblad
 • Het Ongemotiveerd Kunstenaars Collectief (OKC) startte in 2005 als tegenbeweging van het competitieve sfeertje op de kunstacademie. Met een eindexpositie en laatste performance in TAC kwam donderdagavond een einde aan twaalf jaar OKC. Eindhovens Dagblad
 • Dirty Paws Media, het Tilburgs filmproductiebedrijf van Johannes van Beeck, Rens Lelieveld en Justus van den Elsen, maakte met het oog op de verkiezingen de documentaire  ‘Wijlanders’. De documentaire is vanaf 10 maart online te zien, via Facebook en YouTube. Brabants Dagblad
 • De eerste bundel van Hester van Beers uit Maarheeze is uitgegeven. De rode draad in de gedichten is de overgang naar de volwassenheid en daarmee het verlies van de kinderlijke zorgeloosheid. Eindhovens Dagblad, Meander
 • 10 juli is de wereldpremire van West Side Story – Film with live Orchestra ‘open air’ op het Vrijthof in Maastricht. De philharmonie zuidnederland speelt live – onder leiding van dirigent Wayne Marshall – de klassiekers van componist Leonard Bernstein uit de volledig gerestaureerde en gedigitaliseerde musicalfilm. Eindhovens Dagblad
 • Gitarist en componist Aart Strootman speelde Electric Counterpoint van Steve Reich in de serie The Long Now van het Nijmeegse podium Extrapool. Gonzo Circus
 • De Eindhovense band Longen houdt in april 2 koptelefoonconcerten in het TAC in Eindhoven. Eerder is de band te zien en te horen op het festival Tilt.  Een eerste selectie van hun liedjes  is verschenen op het mini-album Travel light. Longen is een project van Ralph Timmermans en Rebecca Sier. Timmermans componeert voor theatergezelschappen en samen met Sier is hij ook actief in podiumkunst-collectief Spin Echo. Eindhovens Dagblad
 • De  nieuwe Nederlandstalige band van Effenaar programmeur Marco Roelofs Stavast presenteert zijn eerste cd. Eindhovens Dagblad
 • MOOON, de jonge bluesrock band uit Aarle-Rixtel,  tekent bij Excelsior Recordings. 3voor12.vpro.nl

kunstonderwijs

 • De Researchlabs in EYE in Amsterdam  geven ruimte aan de talentontwikkeling van een nieuwe lichting curatoren en kunstenaars. In de afgelopen Researchlabs stelden studenten van tien kunstacademies en universiteiten een programma samen waarvoor ze gebruik konden maken van de EYE-collectie. De studenten konden er ook voor kiezen alleen eigen werk te presenteren. Op 28 februari zijn de Heineken H41-prijzen uitgereikt voor de twee beste projecten. EYE

cultuureducatie en – participatie

 • Burgerschapsvorming werkt het best bij een praktische aanpak, schrijven Walter Groenen, Gerard Dielessen en Caesar Bast. Laat leerlingen veel opsteken bij sportverenigingen, culturele en maatschappelijke organisaties. En trek daar een vast bedrag per leerling voor uit, net als bij de Cultuurkaart. LKCA
 • Door de decentralisaties in het sociale domein (zorg, werk en jeugdhulp) zijn de verantwoordelijkheden van gemeenten voor de ondersteuning van kwetsbare mensen sterk toegenomen. Dat leidt tot nieuwe uitdagingen: hoe zorg je als gemeente dat zoveel mogelijk mensen zolang mogelijk gezond blijven en actief deel blijven nemen aan de samenleving? Over de waarde van sport en cultuur voor het sociale domein. LKCA
 • Tijdens de Dag van de Cultuureducatie op 8 maart is een online test, ontwikkeld door LKCA, gepresenteerd waarmee  een persoonlijk profiel voor de cultuurcoach kan worden opgesteld. LKCA
 • Scholen kunnen zich met een auditiefilmpje opgeven voor de nieuwe muziekwedstrijd van MŽŽr Muziek in de Klas. MeerMuziekindeKlas
 • De provinciale rol die Kunstbalie sinds 1989 speelde, het compleet verzorgen van kunstmenu’s/KunstSelect, wordt momenteel afgebouwd. Het aanbod beeldende kunst (incl. fotografie/film/mediakunst) vond in het verleden vooral plaats in de vorm van kunst op school, reizende tentoonstellingen of museumbezoek, inclusief educatie. In deze afbouwfase staat de zoektocht naar nieuwe werkwijzen centraal, waarbij de vraag van scholen het uitgangspunt is. Hier de belangrijkste resultaten. Kunstbalie
 • Het Bondgenootschap voor Geletterdheid Noordoost-Brabant presenteerde de verhalenbundel Lokale Liefde.  Het is geschreven in begrijpelijke taal, door Brabantse schrijvers en uitgegeven door Stichting Lezen & Schrijven. De bundel is voor en door taalcursisten gemaakt en wordt als lesmateriaal ingezet. Brabants Dagblad
 • De website Lees je beter biedt zieke kinderen en hun verzorgers een online zoekregister met kinder- en jeugdboeken. De website is een idee van auteur en illustrator Ted van Lieshout en kinderneuroloog Irina Snoeck. Lees je beter bevat op dit moment al bijna 200 boektitels. Het register is doorzoekbaar op ziekte of aandoening, maar ook op algemene zoektermen als auteur, leeftijd en titel. Lees je beter, Letterenfonds
 • Het is nog onvoldoende bekend of en hoe digitale media een bijdrage leveren aan het leesgedrag van kinderen en jongeren. Daarom heeft Stichting Lezen, kenniscentrum voor leesbevordering en literatuureducatie, in maart 2016 het initiatief genomen tot de instelling van een bijzondere leerstoel Lezen en Digitale Media aan de Universiteit Twente. Eliane Segers vult die post in. Inct.nl
 • Het Rotterdamse RCTH+, resultaat van een fusie tussen Rotterdams Centrum voor Theater en Theater Maatwerk, wil het theater inzetten om een stem te geven aan acteurs met een beperking. In ‘Ont-heemd’, een beeldende en muzikale locatievoorstelling van Paul Ršttger, ondervindt de toeschouwer aan den lijve hoe het is om uitgesloten te worden. 8weekly

 

erfgoed

 • Nederland beschikt over een rijk, maar gefragmenteerd cultureel geheugen. Dat geheugen bestaat uit een grote verscheidenheid aan archieven en collecties. Hoe kunnen we omgaan met die wassende stroom archieven, met informatie op verschillende dragers (fysiek en digitaal), terwijl de budgetten slinken? Op 30 maart wordt er een debat gevoerd in Het Nieuwe Instituut.  Wat is de stand in het land van archieven van kunstenaars, ontwerpers, verzamelaars, culturele instellingen en bedrijven? Het Nieuwe Instituut
 • Vereniging Hendrick de Keyser, de landelijk werkende organisatie die zich inzet voor het behoud van historische huizen, heeft het huis van architect Jan de Jong in Schaijk verworven. Het huis is ŽŽn van de belangrijkste monumenten van de ‘Bossche School’-architectuur uit de tweede helft van de 20ste eeuw, een stroming in de Nederlandse architectuur die ook internationaal erkenning heeft gekregen. Hendrick de Keyser
 • Escape Rooms zijn een grote trend in Nederland. Ook de museumwereld ontdekt het fenomeen. 1 juli 2017 verschijnt er een mysterieuze transportkist in de Tempelzaal van het Rijksmuseum van Oudheden, Leiden. Deze pop-up Escape Room is met steun van de provincie en het RMO ontwikkeld door Novitas Heritage om het archeologisch verleden van Zuid-Holland dichter bij de mensen te brengen. Pretwerk
 • De plannen voor het nieuwe Sint-Jansmuseum in ‘s-Hertogenbosch zijn gepresenteerd. Het krijgt wellicht een bijzondere lift om bezoekers van de kathedraal dichtbij de beelden op de luchtbogen te brengen. Omroep Brabant

 

bibliotheken

 • De Koninklijke Bibliotheek (KB) start een landelijke werkgroep die zich zal buigen over de ontsluiting van kennis en meetinstrumenten en de ontwikkeling van een landelijke aanpak. Met de werkgroep wil de KB ervoor zorgen dat er betrouwbare en kwalitatief goede methoden en instrumenten voor effectmeting voor bibliotheken worden ontwikkeld en toegankelijk worden gemaakt. Bibliotheekblad
 • In het licht van de Tweede Kamerverkiezingen en het nieuwe kabinet ondertekenden een groot aantal bedrijven en maatschappelijke partners het manifest ‘Samen naar een duurzame digitale samenleving’, om het belang van de digitale samenleving onder de aandacht te brengen. De Vereniging van Openbare Bibliotheken ondertekent het manifest ter ondersteuning, en om de rol van bibliotheken in de digitale samenleving te tonen. De Bibliotheken
 • Bij steeds meer bibliotheken in Nederland (nu ruim 70) kunnen mensen terecht voor hulp bij hun aangifte inkomstenbelasting. Later in maart start ook een landelijke PR-aanpak. De campagne rondom de Bibliotheek en Belastingdienst lijkt daarmee een veelbelovende start te hebben. KB
 • Juan Khalaf, projectleider en informatiemedewerker bij Bibliotheek Theek 5, Oosterhout , is onlangs toegetreden tot de Raad van Advies van het Nederlands Letterenfonds. Khalaf werd eind vorig jaar verkozen tot Beste Bibliothecaris van Nederland. Bibliotheekblad
Geen reacties

Geef een reactie