Trends & ontwikkelingen 15 november

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Minister Bussemaker (OCW) heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat zij het voorstel om de fiscale aftrek op uitgaven voor monumentenpanden af te schaffen met ŽŽn jaar uitstelt. Bussemaker komt hiermee tegemoet aan de wens van de Kamer en de monumentensector. Het tijdelijk intrekken van het wetsvoorstel zorgt voor een gat op de begroting van OCW van 25 miljoen euro. Rijksoverheid.nlNRC, Kunsten’92, Erfgoedstem
 • Minister Bussemaker (OCW) stuurde de publicatie Cultuur in Beeld 2016 aan de Tweede Kamer. Deze publicatie geeft inzicht in de ontwikkelingen in de culturele en creatieve sector.  In de begeleidende brief  gaat minister Bussemaker nader in op drie thema’s: diversiteit, spreiding en arbeidsmarkt, tevens prioriteiten in het cultuurbeleid.  Bijgevoegd is ook het rapport  ‘Economische ontwikkelingen in de cultuursector, 2009-2015’.  Rijksoverheid.nl, NRC, TheaterkrantVNG Magazine
 • Volgens vertrekkend voorzitter Joop Daalmeijer van de Raad voor Cultuur moeten de cultuursubsidies omhoog, als culturele instellingen zzp’ers fatsoenlijk willen betalen.  Hij denkt dat er 15 miljoen euro nodig is.  ‘En als de Tweede Kamer dat niet wil, dan moet ze maar tegen meer instellingen zeggen dat ze ermee op moeten houden. ‘ NRC, NRC, NRC
 • Insprekers uitten op 9 november tijdens een hoorzitting van de Kamer over de toekomst van de cultuurfondsen veel kritiek op de eenzijdige besteding van cultuurmiddelen; veel naar de zeer grote steden en weinig dwarsverbanden met cultuur in de stedelijke regio. Namens het IPO sprak Gedeputeerde  Ger Koopmans (Limburg).  Haak gemeenten, provincies en (lokale) instellingen eerder aan bij Rijksfondsen en de culturele basisinfrastructuur (BIS). IPO
 • Birgit Donker (Mondriaanfonds) was ook aanwezig bij hoorzitting over de cultuurfondsen en in haar blog reageert ze op de stelling dat er meer geld gaat naar instellingen en kunstenaars in de grote steden dan naar de rest van het land. Mondriaanfonds
 • Minister Blok (Wonen) roept gemeenten op meer percelen te koop aan te bieden voor de ontwikkeling van nieuwe huizen. Hij geeft zelf het goede voorbeeld door de oude VOC-werf op eiland Oostenburg in Amsterdam te verkopen. Rijksoverheid.nl, CoBouw
 • Nieuwe huizen bouwen met materialen uit afgebroken huizen. Fosfaat onttrekken uit rioolwater. Of een papierfabriek draaien met bermgras. Dat is de gedachte achter de circulaire economie. Om de circulaire economie verder op weg te helpen en meer initiatieven mogelijk te maken heeft een aantal steden, ministeries, kennisinstellingen en bedrijven een zogenoemde City Deal ondertekend. Rijksoverheid.nlVNG
 • Op 8 november 2016 heeft de Raad voor de Leefomgeving (Rli) zijn advies ‘Verbindend landschap’ aangeboden aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu (IenM) en de staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken (EZ). De raad richt zich in het advies op de rol van landschap bij het realiseren van de grote ruimtelijke opgaven en positioneert landschap daarbij in het hart van het nieuwe omgevingsbeleid. Rli, IPO
 • De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) betekent voor veel zzp’ers het einde van hun werkrelatie met opdrachtgevers, die boetes vrezen als gevolg van de wet. Tegenover de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Wiebes beloofd snel met maatregelen te komen om die onzekerheid weg te nemen. Villamedia
 • Cultuur moet een rol spelen in maatschappelijke vraagstukken, zoals vestigingsklimaat en leefbaarheid. Dat is het uitgangspunt van het Strategisch Beleidskader Cultuur 2017-2020 van de provincie Groningen. De provincie investeert jaarlijks 2 miljoen extra in cultuur, na alle bezuinigingen van voorgaande jaren. Provinciale Staten stemde daarmee in. lkca
 • De Limburgse Gedeputeerde voor cultuur Ger Koopmans benadrukte in een Provinciale Staten vergadering nogmaals dat het budget voor cultuur volgens hem “royaal en aan de maat” is en dat de provincie landelijk vooroploopt als het gaat om het stimuleren van kunst en cultuur. De provincie Limburg trekt niet meer geld uit voor kunst en cultuur. 1Limburg
 • De Cultuurnota van de gemeente Utrecht moet op een andere manier tot stand komen. De gemeenteraad wil dat het huidige beleid wordt ge‘valueerd en verbeterd. De raad  heeft het Utrechtse college ook gevraagd voor een toekomstperspectief voor Museum Oud Amelisweerd. Die krijgt ook geen geld de komende jaren en de raad wil voorkomen dat het museum verloren gaat. RTV Utrecht, DUIC, De Stad Utrecht

noord-brabant

 • Henri Swinkels, gedeputeerde voor cultuur van Noord-Brabant,  over de reacties op de verdeling van de meerjarige provinciale gelden voor cultuur. Henri Swinkels.tumblr
 • Met een meerderheid hebben Provinciale Staten (PS) van Noord-Brabant  op 11 november de begroting 2017 vastgesteld. De provincie Noord-Brabant heeft in 2017 ongeveer € 1,3 miljard te besteden. Het college van Gedeputeerde Staten wil met dat geld vol inzetten op het realiseren van de ambities uit het Bestuursakkoord ‘Beweging in Brabant’. De provincie werkt daarom aan verschillende opgaven, op gebied van economie en natuur energietransitie, circulaire economie, sociale veerkracht en de aanpak van leegstand.  Statenvoorstel 80/16 Begroting 2017. Brabant.nl, Brabant.nl
 • Het CDA stelde eerder schriftelijke vragen naar aanleiding van de adviezen van de Adviescommissie Kunsten, meer specifiek over het gegeven dat maar liefst 7 Tilburgse culturele instellingen geen enkele financiering van de provincie ontvangen. Brabant.nl
 • Een motie ingediend door GroenLinks, CDA en Lokaal Brabant om de aanvragers die positief zijn beoordeeld zijn door de Adviescommissie Kunsten te honoreren werd door Provinciale Staten verworpen. Dat gebeurde ook met de motie ‘Laat Brabantse cultuur niet alleen afhangen van rijkssteun’ van diezelfde partijen. Brabant.nl, Brabant.nl
 • Amendement voldoende middelen voor de culturele basisinfrastructuur van GroenLinks, CDA, Lokaal Brabant en Partij voor de Dieren werd verworpen. Brabant.nl
 • Op 10 november stuurde de Kunst van Brabant een brief naar de provincie Noord-Brabant. Daarin een oproep om de cultuursubsidies 2017-2020 te verhogen zodat alle positief beoordeelde aanvragen kunnen worden gehonoreerd. Rebecca Nelemans startte een petitie. Kunst van BrabantOmroep Brabant
 • Een aantal instellingen uit Westelijk Noord-Brabant, o.m. het Vincent van GoghHuis in Zundert, KOP en het Graphic Design Festival in Breda, stellen in een brief dat de adviezen van de Adviescommissie de kloof vergroten tussen een beperkt aantal topinstellingen en een groot aantal kleinere instellingen. BN – De Stem
 • Reactie aan Provinciale Staten van Vincent van GoghHuis namens diverse belanghebbenden op advies van de commissie Kunsten van Provincie Noord-Brabant over de aanvragen in het kader van de Subsidieregeling Hedendaagse Cultuur Noord-Brabant. Brabant.nl
 • Ondanks landelijke erkenning dreigt Afslag Eindhoven haar subsidie te verliezen. Cabaretier Theo Maasen nam  een video op om zijn steun te betuigen aan het gezelschap . Eindhovens Dagblad
 • Ook United C en Hetpaarddatvliegt uit Eindhoven zijn boos op de provincie en vrezen voor hun toekomst. Eindhovens Dagblad
 • Brief United Cowboys aan Provinciale Staten over reflectie op de advies Adviescommissie Kunsten  van de Provincie Noord-Brabant. Brabant.nl
 • Reactie aan Provinciale Staten van Hetpaarddatvliegt op advies van Adviescommissie inzake Subsidie Hedendaagse Cultuur Noord-Brabant 2017-2020. Brabant.nl
 • Reactie aan Provinciale Staten van Baltan Laboratories op advies van de commissie Kunsten van Provincie Noord-Brabant over de aanvragen in het kader van de Subsidieregeling Hedendaagse Cultuur Noord-Brabant, paragraaf 1 Nationale Brabantse Infrastructuur. Brabant.nl
 • Reacties aan Provinciale Staten van So What’s Next en van de Stichting Storioni Festival over advies provinciale Adviescommissie Kunsten voor de periode 2017-2020. Brabant.nl , Brabant.nl
 • Brief van M. Hendrickx, wethouder van Tilburg, aan Gedeputeerde Swinkels, over advies provinciale Adviescommissie Kunsten voor de periode 2017-2020.  ‘We maken ons inderdaad zorgen’, liet Irma Galama, woordvoerder cultuur van de gemeente Tilburg aan Univers weten.  Brabant.nl, Universonline
 • Verzoek aan Provinciale Staten door Incubate om niet in te stemmen met de adviezen van de commissie Kunsten van Provincie Noord-Brabant. Brabant.nl
 • Rob van Steen, directeur van Theaters Tilburg, heeft namens verschillende Tilburgse culturele organisaties een brief gestuurd aan Henri Swinkels, de gedeputeerde van Provinciale Staten. Een brief waarin aandacht gevraagd wordt voor de gaten die met de adviezen van de Commissie Kunsten mogelijk ontstaan in de culturele infrastructuur. Stadsnieuws, Brabants Dagblad
 • De provincie Noord-Brabant maakte 3 november bekend welke subsidieaanvragen gehonoreerd worden binnen de eerste twee paragrafen van de Subsidieregeling Hedendaagse Cultuur (instellingen met nationale betekenis resp. instellingen die landelijk (nog) niet op meerjarige subsidie kunnen rekenen maar regionaal wel van belang zijn). In totaal wordt € 17,4 miljoen verdeeld – dat is € 5,1 miljoen meer dan voorzien toen de regeling werd opengesteld. bkkc
 • De Brabantse gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte en Financi‘n) haalt hard uit naar voorstanders van bouwen ‘in het weiland’. In een opinieartikel bepleit hij dat er in Noord-Brabant zoveel gebouwen leegstaan, dat de volledige vraag naar woningen voor de komende tien jaar kan worden ingevuld. Cobouw, De Volkskrant
 • EŽn van de meest prangende kwesties van onze tijd is de sociaal-culturele tweedeling van de samenleving. De ongelijkheid tussen hoog- en laagopgeleiden groeit. Het ongenoegen daarover voedt wereldwijd het debat. Maar wat moeten we eigenlijk van de ongelijkheid denken? 24 november houdt Marc de Vos, hoogleraar Universiteit van Gent, de derde Vooruitdenkerslezing. BrabantKennis

grote brabantse gemeenten

 • Het Bredase poppodium Mezz gaat voor iets meer dan 1,35 miljoen opgeknapt worden. Moties om meer te doen dan een opknapbeurt haalden het niet in de gemeenteraad. Breda VandaagBreda Vandaag
 • De gemeente Eindhoven wil drie ton steken in de restauratie van het orgel van de Catharinakerk. Maar dan moet de kerk wel voor alle Eindhovenaren toegankelijk worden, inclusief homoseksuelen. De huidige pastoor, deken RenŽ Wilmink, is onaangenaam verrast. De Henri van Abbe Stichting maakt zich zorgen over het onderhoud van de kerk.    Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad, Eindhovens Dagblad
 • Stichting Jheronimus Bosch 500 moet mogelijk ruim een ton terugbetalen aan subsidi‘nten die geld beschikbaar hebben gesteld voor de succesvolle  Jeroen  Bosch expositie in het Noordbrabants Museum. Zakelijke directeur/bestuurderPaul van der Eerden wil niet gedetailleerd vertellen op basis waarvan ‘financierders’ geld op zouden eisen. Wel zegt hij dat het ministerie van OCW daartoe zou kunnen behoren. Brabants Dagblad
 • De Bosch Parade is gered. Een meerderheid van de Bossche gemeenteraad heeft een motie aangenomen om extra geld uit te trekken voor de kunstmanifestatie. De Stichting Jeroen Bosch wil maar 100.000 euro als eenmalige bijdrage uittrekken voor de Parade. Daarbij is wel belangrijk om te weten dat de Stichting Jheronimus Bosch 500 pas in mei zeker weet hoeveel geld er na het Jeroen Boschjaar over is. Omroep Brabant, Brabants Dagblad
 • De Bossche Volks Partij (BVP) diende, met steun van de VVD en Bosch Belang,  een motie in, waarbij het college gevraagd wordt om duidelijke afspraken te maken over volledige transparantie van de activiteiten en inkomsten van de Verkadefabriek vr er nieuwe subsidieafspraken gemaakt worden. Deze motie behaalde een meerderheid. Brabants Dagblad
 • De meerderheid van de Bossche gemeenteraad is tegen het project Waterlicht in het Bossche Broek. De partijen geven de voorkeur aan het Zuiderpark voor de lichtprojectie van Daan Roosegaarde. Het tijdelijk driedaagse kunstwerk is een publiekscadeau van de waterschappen Aa en Maas en De Dommel, provincie Noord-Brabant en RijkswaterstaatBrabantsDagblad, Brabant.nl
 • Het Grafisch Atelier Den Bosch ontvangt geen subsidie van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. De aanvraag van ruim 17.000 euro behaalde tijdens de behandeling van de gemeentebegroting geen meerderheid. ãHet atelier krijgt al drie jaar extra subsidie. En valt zonder deze subsidie zeker niet om’, aldus de Bossche wethouder van Olden. Brabants Dagblad
 • Dansgezelschap Panama Pictures krijgt van de gemeente ‘s-Hertogenbosch eenmalig 24.000 euro voor de verhuizing naar een nieuw pand. ãWe kijken al enige tijd rond, maar het is nog best lastig, omdat wij een danscircusgezelschap zijn en dus ook hoogte nodig hebben. En de ruimte wordt gebruikt voor het maken en opslaan van decors’, zegt zakelijk leider Mieke Lamar. Brabants Dagblad
 • Er is een juridisch conflict tussen gemeente ‘s-Hertogenbosch en organisator over Den Bosch goes Dutch 2015, een avond met Nederlandstalige muziek. Brabants Dagblad
 • De gemeente Tilburg gaat in 2017 door met Try-Out Cultuur. Het afgelopen schooljaar maakten 5500 basisschoolkinderen kennis met verschillende culturele activiteiten. De gemeente roept alle aanbieders van culturele activiteiten op om zich voor eind november aan te melden. Tilburg.nl
 • De gemeente Tilburg kan door met het ambitieuze plan voor het stadshart. Een ruime raadsmeerderheid steunde de investering van ruim 30 miljoen euro. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • In Bergen op Zoom opent op 11 november een popupwinkel, die helemaal in het teken staat van biobased. “Alles wat biobased is, is eerst gegroeid. De suikerbiet, de mais, tomatenplantjes.”, aldus wethouder Arjan van der Weegen van Bergen op Zoom. Voor de popupwinkel werkt de gemeente Bergen op Zoom samen met  ontwerper Huub Looze uit Rotterdam. BN – De Stem
 • Een nieuw te bouwen museum met een herdenkingsruimte bij de oorlogsbegraafplaatsen over de Slag om de Schelde. Dat plan lanceerde de partij GBWP  tijdens de behandeling van de begroting van Bergen op Zoom voor volgend jaar. Burgermeester Petter wijst het plan niet af, maar zegt dat het niet ten kost mag gaan van  bestaande Bergse musea. BN – De Stem
 • Geluidskunstenaar Jacco Lauret heeft de Sakko Cultuurprijs voor Kunsten en Letteren Bergen op Zoom ontvangen. BN – De Stem
 • De gemeente Best is van plan vanaf nu elk jaar vijf historische panden aan te wijzen die in aanmerking komen om gemeentelijk monument te worden. Over een paar jaar zouden er zo’n 100 gemeentelijke monumenten in Best moeten zijn. Eindhovens Dagblad
 • In Cuijk komt geen bioscoop naast de schouwburg. Investeerder Malant uit Middelaar heeft haar pogingen gestaakt.  Wethouder Rob Poel schermt met nieuwe initiatiefnemers. “Maar meer kan en wil ik daar nu niet over zeggen”, zegt Poel. De Gelderlander
 • De multifunctionele zaal in de nieuwbouw van Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur moet groter. Een uitbreiding met honderd stoelen, zodat de zaal vijfhonderd zitplaatsen krijgt is gewenst, aldus directeur Hilda Vliegenthart. De gemeenteraad vergadert er 21 november over. BN – De Stem
 • De Maria Boodschapkerk te Goirle is door de Rooms-Katholieke Parochie De Goede Herder verkocht aan HERMON Erfgoed uit Zeist. De Maria Boodschapkerk is een Rijksmonument. De kerk zal worden verbouwd tot ca. 22 koopappartementen. De aanpassingen zullen in overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de gemeentelijke monumentencommissie en de gemeente Goirle tot stand komen. Erfgoedstem
 • Een bedrag van ruim 36.000 euro heeft de gemeente Reusel-De Mierden in het schooljaar 2014/2015 uitbetaald aan subsidie voor muzikale en culturele vorming. Dat is ruim minder dan het beschikbare budget van 88.000 euro. De raad ging daarom akkoord met een verlaging van het subsidieplafond naar 60.000 euro. Eindhovens Dagblad
 • De gemeenteraad van Schijndel gaat unaniem akkoord met het voorstel om bijna anderhalve ton uit te trekken voor onderzoek naar mogelijke expositie- en depotruimtes voor de kunstcollectie van Schijndel. Oud-burgemeester Gerard Scholten van Schijndel heeft zijn excuses aangeboden over zijn tirade in museum Jan Heestershuis, eind oktober. Brabants Dagblad
 • De wijk Buiten de Veste in Steenbergen krijgt 40 ‘Finch-woningen’. Met de duurzame houten huurhuisjes wil de gemeente aan de groeiende vraag naar woonruimte in Steenbergen voldoen. De Finch is een van de winnende ontwerpen van een prijsvraag afgelopen zomer van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en de Rijksbouwmeester. Omroep Brabant
 • De gemeente Uden gaat meedoen aan het Jeugdcultuurfonds. Brabants Dagblad
 • Het Museum voor Religieuze Kunst in Uden krijgt een extra voorschot van 75.000 euro om de toekomstplannen uit te kunnen voeren. Meer zat er niet in, zo bleek bij de vaststelling van de begroting 2017 door de Udense gemeenteraad. Het geld moet vanaf 2021 in vijf jaar worden terugbetaald. Brabants Dagblad, Brabants Dagblad
 • DePetrus BV, Stichting Ontmoetingscentrum DePetrus, de gemeente Vught en de toekomstige gebruikers zijn het definitief eens geworden over de nieuwe indeling en inrichting van de Petruskerk. Ook de financiering en de verdeling van de kosten zijn rond. Brabants Dagblad
 • De twee kunstwerken, uit het gebouw van de voormalige Walewyc-mavo in Waalwijk, kunnen toch niet verhuisd worden.  De gemeente Waalwijk en de Rabobank zouden er samen voor betalen. Een van de werken is al gesloopt.  ãHet beleid van de gemeente deugt niet’, zegt de Bond Heemschut. Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • Culturele instanties moeten een afspiegeling zijn van de maatschappij, is op het moment een veel gehoorde visie. In alle lagen van de organisatie wordt gezocht naar ‘afspiegeling’ en diversiteit, zo ook in de raden van toezicht en bestuur. Onderzoek onderstreept de noodzaak van een nieuwe samenstelling en professionalisering van de toezichthouders. Novelworks
 • Doelstelling van het project FuturA is om veranderingen in het werkveld van de architect ten gevolge van sociaal-maatschappelijke verschuivingen en de financi‘le crisis te doorgronden en kansen voor de toekomst bloot te leggen. Op 26 oktober 2016 jl. vond er in Eindhoven een debat plaats over de Toekomst van het Architectenvak. Archined
 • Het ideale uitgangspunt is dat de ontwerpers slechts voor bijzondere gelegenheden subsidie hoeven aan te vragen. Het is dus noodzakelijk dat zij een zelfvoorzienende en stabiele praktijk hebben, maar wat bij veel ontwerpers ontbreekt is een langetermijnvisie. Op 26 oktober organiseerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie tijdens de Dutch Design Week een ochtendsessie  met alle betrokkenen over professionalisering.  Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Ontwerpers werken meestal in concrete opdrachtsituaties. Maar de grote verwachtingen voor ontwerpend onderzoek liggen elders: in de bijdrage aan het oplossen van urgente maatschappelijke vraagstukken. Hierover debatteerden betrokkenen gedurende de sessie Research & Design, georganiseerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Dutch Design Week, 28 oktober. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Presentatie- en onderzoeksinstellingen, opleidingen, werkplaatsen, festivals, stichtingen en platforms zorgen samen voor een sterke en dynamische infrastructuur binnen de creatieve industrie. Op 27 oktober organiseerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een bijeenkomst om aan de hand van voorbeeldprojecten samenwerkingen en verbindingen uit te lichten. Met o.m. Lex van Lith (Beeldenstroom Eindhoven), Ranti Tjan (Sundaymorning@ekwc, Oisterwijk) en Tessa Peters (Rezone, ‘s-Hertogenbosch). Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Je hebt innovatielabs, makerspaces, werkplaatsen, stadslabs. Vrijplaatsen waar ge‘xperimenteerd wordt zonder directe productiedwang duiken over al op: in de stadsontwikkeling, het onderwijs, de (ouderen)zorg, de technologie. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseerde op 25 oktober tijdens de Dutch Design Week een debat tussen de creatieve labs. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • ‘Handleiding voor vrijwilligersbeleid in musea’ is een geactualiseerde  versie van de in 2010 verschenen uitgave ‘Het museum als vrijwilligersorganisatie’. Museumvereniging
 • ‘Is het de verantwoordelijkheid van het museum om een (kritische) afspiegeling te zijn van de maatschappij?’ vroeg Mr. Motley. Fiep van Bodegom antwoordde met negen aantekeningen over kijken, zien en gezien worden, vertrekkend vanuit Jacques Rancire’s ideaal van de ge‘mancipeerde toeschouwer. Mister Motley
 • Op 9 december organiseert het Mondriaan Fonds een openbaar gesprek naar aanleiding van het door kunsthistoricus en onderzoeker Steven ten Thije geschreven essay Het ge‘mancipeerde museum. In dit boek gaat Ten Thije op een persoonlijke manier op zoek naar het belang van kunstmusea in een samenleving die steeds meer uiteenvalt. Mondriaanfonds
 • ‘Het museum zou inclusiviteit niet moeten gelijkschakelen met volledige representatie, maar zich moeten richten op dialoog. Laat de eigen geschiedenis, traditie en kunst zien naast andere geschiedenissen, tradities en kunst. Als je dat gaat doen zal altijd opvallen dat er relaties zijn tussen deze verschillende verhalen’. Steven ten Thije over het inclusieve museum. Mister Motley
 • BREIN heeft een rechtszaak geschikt met een illegale uploader voor 7.500 euro. De voorzieningenrechter in Rotterdam achtte bewezen dat de man honderden afleveringen van verschillende populaire tv-series had geŸpload op het Usenet. Entertainment Business
 • Vimeo wil een betaalde streamingdienst uitrollen. Is de streamingdienst van Amazon medio 2017 in Nederland beschikbaar?  Entertainment Business , Entertainment Business
 • Stichting Reprorecht en uitgeverijen hebben eindelijk een akkoord bereikt over nieuwe afspraken omtrent de reprorechtvergoeding. Afgesproken is om de nieuwe verdeelsleutel tot en met 2020 te hanteren. Villamedia
 • Blockchain en auteursrecht, gaat dot.blockchain (.BC) de muziekindustrie en copyright beheer veranderen? ie-forum
 • Het onlineplatform Plugify wil voor een revolutie zorgen in de ‘ouderwetse markt van boekingskantoren’.  Een interview met Eline Leijten : “Wij willen de nieuwe manier worden waarop je online optredens boekt.” Entertainment Business
 • Net zoals DJ Ti‘sto (Tijs Verwest) stelt DJ The Prophet zijn muziek, logo’s en (video)beelden ter beschikking aan het Bredase project House of DJ’s en gaat hij het project promoten. BN – De Stem
 • Het is deze maand een jaar geleden dat het vernieuwde 013 poppodium haar deuren opende. De organisatie kijkt terug op een succesvol eerste jaar in deze nieuwe setting. Tilburg.com
 • Het Tilburgs Festival Orkest stopt ermee. Het orkest wordt opgeheven vanwege een krappe bezetting in het bestuur en problemen met financi‘n. Regelmatig lukte het niet om concerten met een positief saldo af te sluiten. Tilburgers.nl
 • Werkgevers en werknemers in de podiumkunsten, vertegenwoordigd door NAPK en Kunstenbond hebben een akkoord bereikt over een nieuw functie- en loongebouw per 1 januari 2017. De Cao Toneel (voorheen ‘Theater’) en Dans loopt van 1 juli 2016 tot en met 31 december 2019. Sociale partners voorzien echter problemen bij de uitvoering door het uitblijven van indexering van subsidies. NAPK
 • Hoe ziet de nieuwe rol van de erfgoedprofessional eruit binnen de context van democratisering en permanente tijdelijkheid? Over deze vraag ging een groep erfgoedprofessionals in gesprek op uitnodiging van Joks Janssen en team VOER. Daaruit kwamen tien suggesties voor de toekomst om in houding en acties aan te sluiten op de veranderende realiteit. VOER

cultuurmarketing

 • Het verhogen van de bezoekersaantallen is nog altijd de belangrijkste doelstelling voor cultuurmarketeers en branding wordt steeds belangrijker. Zo blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Cultuurmarketing. Cultuurmarketing
 • Effectief persberichten uitsturen heeft niet alleen te maken met inhoud en lay-out, maar ook naar wie het bericht gestuurd wordt. Een belangrijke inspiratiebron voor journalisten is het eigen netwerk en ze zullen sneller over iets berichten wanneer ze de persoon kennen door wie ze benaderd worden. Cultuurmarketing
 • Op 27 oktober organiseerde Vruchtvlees, strategisch en creatief bureau voor digitale identiteit en campagnes, de eerste editie van High Five. Centraal stond het belang van visuele content. Het inzetten van beeld ter verrijking van verhalen en het bereiken van nieuw publiek. Cultuurmarketing
 • Van 12 november t/m 5 december 2016 kunnen kinderen bij boekhandels en bibliotheken een vouwschoen ophalen. Deze kunnen ze daar weer neerzetten, nadat ze versierd zijn. De Sinterklaascampagne is een collectieve campagne van de bibliotheek en boekhandel en wordt georganiseerd door de CPNB.   CPNB

financiering

 • Tijdens de talentenpresentatie In No Particular Order, Dutch Design Week,  van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie dit jaar viel op dat veel ontwerpers voor een actieve manier van presenteren kozen. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie In No Particular Order
 • Zes documentairemakers ontvangen in de tweede ronde van  OASE 2016 een bijdrage van €8.000.
 • OASE, een initiatief van het Filmfonds en Prins Bernhard Cultuurfonds,  stimuleert de ontwikkeling van zogenoemde treatments – de verkorte versie van een script. Op basis hiervan kan de documentairemaker een producent benaderen voor de verdere ontwikkeling en eventuele realisering van de documentaire. Filmfonds
 • In januari 2017 organiseert het Letterenfonds i.s.m.  Stichting Schrijvers School Samenleving (SSS) de actie Boek een Dichter. Doel is om een breed publiek kennis te laten maken met po‘zie. Gezien het grote succes van het Boek een Dichter-programma in 2016  heeft het Letterenfonds besloten het budget voor de actie eenmalig te verhogen. Dichters kunnen uitgenodigd worden tegen het speciale Po‘zieweektarief. Letterenfonds
 • Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt de komende vier jaar ook Garage TDI en de Nederlandse Vioolconcoursen binnen de meerjarige regeling Talent en Festivals. Hiermee investeert het Fonds nog eens 460 duizend euro in het opleiden en begeleiden van jonge talentvolle theatermakers en musici. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • In 2016 viert Koninklijke Boom uitgevers haar 175-jarig bestaan. In 2013, aan de vooravond van 200 jaar koninkrijk, publiceerde Koninklijke Boom de drie biografie‘n over Koningen Willem I, Willem II en Willem III. Het onderzoek van de auteurs is volledig gefinancierd door het Prins Bernhard Cultuurfonds. Ter gelegenheid van dit uitgeversjubileum schenkt Koninklijke Boom een cheque ter waarde van € 14.328,25 aan het Prins Bernhard Cultuurfonds. Cultuurfonds
 • Deze maand november viert het Triodos Cultuurfonds zijn tiende verjaardag. De missie van het fonds is om een gezonde, veerkrachtige culturele sector in Nederland te stimuleren en te ondersteunen door het verstrekken van leningen aan culturele ondernemers en het versterken van de financi‘le basis van de sector. Fondsmanager Eric Holterhues over de impact die financiering heeft op de culturele gemeenschap en de belangstelling van beleggers. Triodos
 • De Europese Commissie heeft de resultaten bekend gemaakt van de oproep Steun voor Online Distributie (call 11-2016, deadline 21 juni 2016). Uit Nederland is wederom IFFR geselecteerd voor steun voor het project IFFR Live. Daarnaast is Film(T)huis uit Nederland betrokken bij het nieuwe VoD project European Cinema. Voor het project is vanuit Creative Europe is 470.000 euro gereserveerd. Media Desk Nederland

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Volgens Peter Eisenman bevindt de moderne architectuur zich in de late fase van de eigen stijl. De fundamentele drijfveren van het modernisme zijn uitgehold zodat alleen de vormentaal nog overblijft. Dezelfde uitholling van waarden is te vinden in het rechts populisme; er wordt gesproken van ‘late-stage democracy’. Net voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen vroeg Jan van Vlerken zich af wat ‘lateness’ dan precies inhoudt? De Architect
 • Op 9 december worden tijdens het symposium ‘De Triomf van het Dorp; de Wedergeboorte van de stad’ de resultaten gepresenteerd van een jaar lang kennisprogramma rondom initiatieven van bewoners en ondernemers in dorpen. Waren dorpen al de inspirerende koplopers op het gebied van bottom-up initiatieven, nu vormen ze de bakermat van sociale innovatie en nieuwe samenwerkingen ‘door het midden’. ruimtevolk
 • De informatietechnologie ontwikkelt en verbreidt zich zo snel dat we op tal van terreinen niet goed weten welke kant het opgaat. Of positief gesteld: welke mogelijkheden het biedt. Dat geldt ook voor de ruimtelijke ontwikkeling. Hoe zal de smart city eruit zien, wat houdt het in voor wonen, mobiliteit, energievoorziening? Verslag Praktijkcongres – Impact van technologie op gebiedsontwikkeling. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Tijdens het debat op 24 oktober bood het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie podium aan ‘vijf aanjagers van ontwerpkritiek’ om met het publiek te reflecteren op de toekomst van kritiek. De mogelijkheden van alternatieve vormen van kritiek werden kort aangestipt. Tegenwoordig is kritiek inherent aan een ontwerppraktijk. Makers combineren het eigen kritisch denken met externe kritiek om tot betere oplossingen te komen. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Ruim 300 onderwijsprofessionals namen deel aan de events die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseerde op de Dutch Design Week 2016 (van 22 t/m 30 oktober), ter gelegenheid van de tentoonstelling Making School. Samen met ontwerpers dachten zij na over nieuwe onderwijsconcepten en stimulerende leeromgevingen voor de toekomst. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Producten voor ontwikkelingslanden van ontwerpers mislukken nogal eens doordat de ontwerpers te weinig oog hebben voor de specifieke gebruikers en hun context. Onderzoekster Annemarie Mink ontwikkelde een vier-stappen aanpak voor een meer gestructureerde aanpak van dit probleem. Ze promoveert op dit onderwerp aan de TU Delft. TU Delft

beeldende kunst

 • In een opstelling gebaseerd op Constant Nieuwenhuys’ Ambiance de DŽpart vond op 5 november een symposium over de utopie plaats. In een theater kunnen nieuwe werkelijkheden geoefend worden, stelt initiatiefnemer Lara Staal. Nieuwenhuys zag zichzelf niet als ‘utopist’.Hij noemde zich een ‘utopeaan’ – ‘iemand die mogelijkheden vrij maakt’. Vanuit die optiek moet het utopisch denken gerehabiliteerd worden. Een verslag van het symposium. Metropolis M
 •  ‘Paradise Beyond’  in het Gemeentemuseum Helmond toont het brede oeuvre van de Nigeriaans-Britse kunstenaar Yinka Shonibare, waarin de Afrikaanse (Nederlandse) stof Vlisco de boventoon voert. Tegelijkertijd is er de presentatie ‘Vlisco 1:1 un ˆ un’ , waarin een blik wordt gegeven op de herkomst, de beleving, de toepassing en de nieuwe mogelijkheden van stof. Mister Motley
 • ‘Ik ben er geen voorstander van om datgene wat pijnlijk is weg te vegen uit de geschiedenisboeken, of straatnamen te verwijderen, standbeelden te vernietigen, tekstbordjes uit musea veranderen. Laat alles zoals het is, maar voeg er een commentaar vanuit een ander perspectief aan toe: maak het verhaal volledig’. Patricia Kaersenhout over diversiteit. Zij is visueel kunstenaar en cultureel activist. Mister Motley
 • De genomineerden voor de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 2016 zijn bekend gemaakt. Op 16 december worden de winnaars van de categorie‘n Recensie (hoofdprijs 2.500 euro en mentorschap van Sandra Smallenburg) en Essay (hoofdprijs 2.500 euro en mentorschap van Sven LŸtticken) gepresenteerd in het M HKA – Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen. Mondriaanfonds
 • Reacties vanuit de Amerikaanse kunstwereld op de verkiezing van Donald Trump.  Zal het doorwerken in de kunst? Wat zijn de verwachtingen van kunstenaars, de instellingen en de kunstmarkt? ArtNet.News, ArtNet.News, ArtNet.News, Vulture

film

 • De themaprogramma’s van het International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA), dat op 16 november start. Filmkrant
 • In het programma van IDFA zijn in totaal 44 Nederlandse producties opgenomen, verspreid over de verschillende onderdelen. Vijftien daarvan  komen in aanmerking voor de prijs de Beeld en Geluid IDFA Award for Dutch Documentary ter waarde van € 7.500.  Nederlands Film Festival
 • De Europese Dag van de Korte Film wordt gevierd op de kortste dag van het jaar. Op 21 december zijn er in 31 Nederlandse filmtheaters (en in een groot aantal Europese landen) volop korte films te zien. Het programma, samengesteld door Go Short, bevat veel prijswinnende films die tonen hoe talentvol de Nederlandse korte filmmakers zijn.   Dag van de Korte Film, NBF
 • Festivaldirecteur Johan van de Woestijne kijkt tevreden terug op een succesvolle tweede editie van InScience, Nijmeegs festival over wetenschap en film. Er werden ook enkele prijzen uitgereikt. NBF
 • De Pop Up Cinema Talent Talks is op 18 november wederom bij de NWE Vorst in Tilburg. Dit keer worden talenten uit het Playgrounds Next talentenontwikkelingstraject gepresenteerd. Het gaat om Bram Knol, Jenny van den Broeke en Vera van Wolferen. Pop Up Cinema
 • Verschillende Nederlandse delegaties reizen in november af naar film en game evenementen in India. Dit omdat Nederland  focusland is  tijdens de Nasscom Game Developers Conference van 10 tot en met 12 november in Hyderabad, en op 13 november in Pune een seminar plaats  vindt over Nederlandse kinderfilms. DutchCulture

letteren

 • Roel Weerheijm schrijft over de literaire polemiek, n.a.v. het kritische artikel van Philip Huff over recensent  Arie Storm en de reactie daarop van Jamal Ouariachi. Weerheijm besluit met de opmerking dat een terugkeer naar scherpere standpunten de literatuur juist urgenter en toekomstgerichter maakt. Tzum.info
 • ‘EŽn of twee heel goede boeken per jaar, dat zou ik normaal vinden. Maar als Lize Spit vijf sterren krijgt, wat zijn Italo Svevo en James Joyce dan waard?’ Interview met de Vlaamse Criticus Mark Cloostermans over de stand van de literaire kritiek. Indrukmagazine
 • Het bestuur van de Jan Campert-Stichting maakte bekend wie de winnaars zijn van de Jan Campert-prijs, de F. Bordewijk-prijs en de J. Greshoff-prijs, resp. Jan Baeke, Anton Valens en Kees ’t Hart. Tzum.info
 • Martin Michael Driessen heeft de ECI Literatuurprijs gewonnen met zijn boek Rivieren. NOS

muziek

 • In zijn boek ‘Speelruimte – voor klassieke muziek in de 21ste eeuw ‘ zoekt componist en docent Micha Hamel naar mogelijkheden om de klassieke-muziekpraktijk uit het slop te halen. Hij wil dat doen door er meer theater van te maken. De vraag is of hij hiermee echt iets nieuws poneert. Voor Aart van der Wal is het aanleiding voor een bespiegeling. Cultureel Persbureau
 • Wat is klassieke muziek en waar komt het vandaan? Waarom zijn er eigenlijk zo weinig vrouwelijke componisten bekend? Op deze en veel meer vragen geeft Merlijn Kerkhof, schrijver, journalist en muziekcriticus antwoord in zijn boek ‘Alles begint bij Bach. Wat je moet weten over klassieke muziek’ . Cleeft
 • Op 15 november wordt bij boekhandel Van Piere in Eindhoven een boek gepresenteerd over Armand, die in 2015 overleed. Auteur is Marcel Groenewegen, bassist van The Kik. Omroep Brabant

theater en dans

 • Het aanbod van internationale werelddans- en muziek is de afgelopen periode een flinke klap toegediend, volgens Joost Groeneboer, redacteur van Dans magazine.   Dans magazine
 • Spanningen binnen de spelersgroep van NT Gent zou toch ontslag van acteur  Benny Claessens hebben geleid. Maar er zijn ook geldzorgen. Tevens werd bekend dat artistiek leider Johan Simons eerder dan gepland vertrekt.   TheaterkrantDe Volkskrant

kunst in de openbare ruimte

 • Om de groeiende stroom bezoekers van het Eindhovense lichtkunstfestival Glow in veilige banen te leiden, is de route dit jaar een stuk langer en bovendien in twee‘n gesplitst.  Eindhovens Dagblad
 • Power of Art House is een artistiek collectief en denktank van designers, sociaal-cultureel ondernemers, producenten en andere creatieve denkers. Met de installatie ‘Small victims, Large Numbers ‘ wil Power of Art House aandacht vragen voor kindermishandeling. Het werk was in juni te zien op het Museumplein in Amsterdam. Nu in Eindhoven, tegelijk met Glow. Eindhovens Dagblad
 • Het min of meer vergeten kunstwerk van Peter Struycken aan de Kruisvaartkade in Utrecht gaat tegen de vlakte. Zijn geluidswand uit 1980 wordt gesloopt. Het gebied aan de Kruisvaart is in handen van de NS en wordt herontwikkeld. DUIC
 • Nicolas Dings heeft opdracht gekregen om een beeld te maken ter ere van Franois Adriaan Molijn (1853-1912) in Nunspeet. De kunstcommissie van de opdrachtgever, het Van den Broek Lohman Fonds Nunspeet, selecteerde drie kunstenaars en adviseerde het bestuur te kiezen voor het ontwerp van Dings. Daarbij is de mening van Nunspeters meegewogen. Publiek gemaakt
 • In Moergestel is een bronzen standbeeld van een schoenmaker van de hand van de Moergestelse kunstenaar Hans van Brunschot onthuld. Brabants Dagblad

brabantse kunstenaars gaan nationaal, internationaal

 • Meerstad is een gebied van 2.500 ha ten en ligt oosten van de stad Groningen. Doel is om hier een rustig woongebied van te maken, omgeven door natuur en met een groot aanbod aan recreatiemogelijkheden. Het Park Meerstad, met een oppervlakte van 10 ha, wordt het grootste openbare landkunst-project van Nederland. Beeldend kunstenaar Jeroen Doorenweerd en landschapsarchitect Matthijs Dijkstra hebben het ontworpen. De Architect
 • De Eindhovense lichtkunstenaar Ivo Schoofs is op het GLOW festival aanwezig met 2 grote projecten. e52.nl
 • Op 11 november ging de voorstelling  Philips de Tweede van Dick Verdult in  premire op festival November Music in ‘s-Hertogenbosch. Het werk, een opdracht van het festival, heeft volgens Verdult veel weg van een paling. “Het komt tegen de stroom in aangezwommen, is te glad om aan te pakken, heeft een buigbare ruggengraat en smaakt naar meer.” Eindhovens Dagblad
 • Vonk is een jong gezelschap met voor het merendeel musici die in Tilburg zijn afgestudeerd. Ze spelen ook werk van andere componisten maar met Nicoline Soeters hebben ze langzamerhand een bijzondere band opgebouwd. De voorstelling Wunderkammer is geschreven door Soeters. De offici‘le premire was tijdens November Music. Omroep Brabant
 • Het Brabantse accordeonduo TOEAC behoort tot de internationale top. RenŽe Bekkers en Pieternel Berkers maken die reputatie waar op hun derde album ‘Moving rhythms’. Eindhovens Dagblad
 • Het Tilburgse powerduo Paramatman treedt al lange tijd op. Na hun afstuderen zetten Koen Jacobs en Jeroen Wagtmans een crowdfundingactie op om hun debuut-EP ‘Last Goodbye’, met daarop 5 nummers, te kunnen realiseren. De releaseparty was in Hall of Fame. 3voor12.vpro.nl , 3voor12.vpro.nl
 • De nieuwe EP I Changed My Sex van het Tilburgse undergroundtrio Betonfraktion werd gepresenteerd. In de aanloop naar die presentatie sprak 3voor12/Tilburg met de band over de EP en over de kaalslag in de Tilburgse cultuursector. 3voor12.vpro.nl
 • De Eindhovense Flamencodanseres Jessica Achten treedt 16 november met het Spaanse gezelschap Compa–’a Mar’a la Serrana op in Theater Speelhuis in Helmond. Eindhovens Dagblad
 • De Bossche cabaretier Katinka Polderman moest de tournee van ”Polderman tiert welig’ afbreken vanwege haar zwangerschap. Nu haar zoon Bram inmiddels 8 maanden is, pakt ze draad weer op. De combinatie van gortdroge humor en zelfspot en puik geschreven liedteksten vormt de kern van haar voorstelling. Theaterkrant, NRC
 • ‘Le Nozze di Figaro’ van Mozart is de afscheidsvoorstelling van Miranda van Kralingen als artistiek leider van Opera Zuid. Het gezelschap viert tevens zijn zilveren jubileum. Omroep Brabant, Operamagazine

kunstonderwijs

 • Verbeelding, het zich kunnen voorstellen hoe iets zal worden en voelen, is volgens acteur Gijs Scholten van Aschat, lid van de Akademie van Kunsten, de sine qua non van inlevingsvermogen. En daar is volgens hem een schrijnend tekort aan in onze hyperindividuele en gefragmenteerde samenleving. Kunstzone sprak met hem over het kunstonderwijs. Akademie van Kunsten
 • Op de HAS Hogeschool  in ‘s-Hertogenbosch voltrok zich tijdens het zogeheten Food Cha(i)nge Event de afsluiting van een studietraject over de onvermijdelijke transitie, oftewel omslag van de agrofoodsector. Studenten van de AKV St.Joost gaan  de komende tijd het FoodGame Brabant visueel aantrekkelijk maken. Brabants Dagblad

kunstbeoefening

 • Een terugblik op de Werkconferentie Amateurkunst 2016. Samenwerken en verbinden in de amateurkunstsector: hoe doe je dat? Kunstbalie

cultuureducatie  en – participati

 • Laten we een Nationaal Plan voor cultuureducatie opstellen, pleit Geert Drion. Dan maken we een einde aan de Babylonische spraakverwarring rond dat thema en kunnen we echt gaan werken aan de aansluiting van alle kinderen en jongeren op kunst en cultuur. lkca
 • De gestaag groeiende vergrijzing vraagt van elke gemeente extra aandacht voor de kwaliteit van leven van ouderen. Kunstbeoefening kan hier een belangrijke rol bij spelen, maar vraagt wel om gericht beleid. Om hierbij te helpen heeft het LKCA een praktische handreiking voor beleidsprofessionals ontwikkeld. lkca
 • Er is maar een optie om de samenleving te redden, schrijft Wijnand Schaap in een column. We moeten de kunst bevrijden van de breidel van het hoger onderwijs. Creativiteit moet ingebakken worden in het onderwijs van ieder kind. Iedere inwoner van dit land zou creatief bewapend van het voortgezet onderwijs af moeten studeren. Cultureel Persbureau
 • Op welke manier motiveer je als docent je leerlingen om hun doelen te behalen? Hoe zorg je dat ze hun competenties verder ontwikkelen? En hoe kom en blijf jij als kunstvakdocent in contact met andere kunstvakdocenten? Tijdens de Kunstbalie Inspiratiedag VO: Op reis,  op 3 november 2016, kwamen onder meer deze vragen Žn de antwoorden daarop naar boven. Kunstbalie
 • Niet alleen kinderen uit het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis maken gebruik van de  Guus Meeuwis Muziekids Studio. Ook kinderen van het revalidatiecentrum Leijpark en de Mytylschool doen dat. De studio ging 2 jaar geleden open en is succesvol. Ondertussen zijn er ook Muziekids studio’s in Blaricum, Hilversum, Almere en Beverwijk.  Omroep Brabant, Omroep Brabant
 • Volgens een rapport van UNESCO zou cultuur steden sterker en veiliger maken. Blouin art info
 • Pati‘nten werken onder leiding van beeldend kunstenaar  Ivo van Baar aan groot kunstwerk in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch. Omroep Brabant

erfgoed

 • Corporaties zijn vanouds hoeder van erfgoed, met name van monumentale wooncomplexen. Hoe gaan zij daar in deze tijd mee om, nu ze terug moeten naar hun kerntaak en het geld niet meer overvloedig aanwezig is? Een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) kan hen helpen in de afwegingen, zo heeft ruimtelijke econoom Floris Lazrak aangetoond. Erfgoedstem
 • Thies Koggel wint de Prijs Jong MonumentenTalent 2016. De jury roemt Koggel omdat hij zich al op jonge leeftijd heeft onderscheiden in het groene erfgoeddomein. De prijs werd uitgereikt tijdens het Nationaal Monumentencongres. De winnaar krijgt een gepersonaliseerd ontwikkelingstraject van het Mondriaan Fonds. Cultureel Erfgoed
 • Toon Iding, herbestemmingscoach KVL Oisterwijk, ontwikkelde, samen met de provincie Noord-Brabant,  het concept van het ‘leerlokaal’: jongeren al lerend belangstelling voor het herbestemmings- en restauratievak bijbrengen. Een gesprek.   VOER
 • De afsluitende cultuurhistorische optocht van de zestigste Brabantse Dag in Heeze wordt volgend jaar een ‘Parade van Vermaeck’. Omroep Brabant

bibliotheken

 • De Gezamenlijke innovatieagenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen 2016-2018 is vastgesteld door het bestuurlijk overleg van OCW, IPO en VNG. De Koninklijke Bibliotheek heeft deze agenda in opdracht van het bestuurlijk overleg opgesteld. Hiervoor is nauw samengewerkt met het bibliotheekveld, verantwoordelijke overheden en een groot aantal landelijke partners.
 • De agenda is nu beschikbaar. KB
 • Het Europees Hof van Justitie (HvJEU) in Luxemburg heeft arrest gewezen in de zaak Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) tegen de Stichting Leenrecht : Er is geen verschil tussen een uitlening van een papieren boek en de uitlening van een e-book.  Dankzij de uitspraak kunnen bibliotheken voortaan e-books uitlenen zonder dat zij daarvoor een apart contract met de uitgever hoeven af te sluiten. Volgens de VOB wordt het voor bibliotheken nu makkelijker om e-books uit te lenen. De Bibliotheken, Bibliotheekblad
 • Voor schrijvers en vertalers betekent de uitspraak dat LIRA voortaan ook de leengelden voor e-boeken zal incasseren en verdelen. Eerst moet de Nederlandse rechtbank zich nog uitspreken en moeten er tarieven worden vastgesteld. Uitgevers vrezen een verstoring van de markt.   VvL, NUVBibliotheekblad, Voice-info
 • De nationale overheid is een internetconsultatie gestart over de Europese voorstellen voor hervorming van het auteursrecht. Reageren op de onderwerpen die de Europese Commissie heeft geagendeerd kan nog tot 1 december 2016. De Bibliotheken
 • Iedere bibliotheek is met zijn omgeving in gesprek over de toekomst van de bibliotheek. Een belangrijke vraag die daarbij wordt gesteld, is wat de rol en betekenis van de collectie is. Het Ministerie van Verbeelding – het adviesbureau dat bibliotheken helpt in te spelen op de vragen en behoeften van de 21e-eeuwse samenleving – werd gevraagd om een visie op collectiebeleid te formuleren. Daarover wordt op 14 februari 2017 gesproken. Cubiss
 • Uit een rondvraag onder alle Brabantse bibliotheekdirecteuren (voorjaar 2016) blijkt dat er veel behoefte is aan een opleiding voor alle jonge professionals die momenteel instromen of reeds werkzaam zijn in bibliotheekorganisaties. Daarop nam Bieb Lab Brabant het initiatief tot de ontwikkeling van het opleidingsprogramma ‘Community Librarian’. Cubiss
Geen reacties

Geef een reactie