trends & ontwikkelingen 17 april 2015

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt vragen van de commissie voor de Rijksuitgaven en de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de publicatie van de Algemene Rekenkamer ‘Bezuiniging op cultuur; Realisatie en effect’ en over het bijbehorende achtergronddocument. Rijksoverheid , Rekenkamer.nl
 • Minister Jet Bussemaker (OCW) heeft de komende twee jaar geen extra geld voor cultuur. ãIk heb niet meer geld dan in het regeerakkoord is bepaald”, zei ze op 10 april voor aanvang van de ministerraad. De Raad voor Cultuur adviseert het kabinet vanaf 2017 jaarlijks 30 miljoen extra te steken in cultuur. De Telegraaf
 • “De Raad gaat er van uit dat de grote gemeenten ook omliggende gemeenten meenemen. Provincies zorgen er juist voor dat niet alleen de sterke gemeenten van deze decentrale benadering profiteren maar dat ook het ommeland integraal wordt meegenomen in regionale cultuurplannen. Ook provincies waar geen of weinig stedelijke regio’s zijn kunnen door deze benadering een steviger rol pakken. Door dit maatwerk heb je toegevoegde waarde”. Reactie van het Interprovinciaal Overleg op ‘Agenda Cultuur 2017-2020’, het advies van de Raad voor Cultuur. IPO
 • Naast de inhoudelijke onderwerpen staat de Raad voor Cultuur nadrukkelijk stil bij de zorgwekkende toestand van de arbeidsmarkt, de stijgende verborgen werkloosheid en de onderbetaling van kunstenaars en andere professionals, en waarschuwt de raad voor afschaffen van de zelfstandigenaftrek. FNV Kiem reageert op ‘Agenda Cultuur 2017-2020’, het advies van de Raad voor Cultuur. FNV Kiem ,FNV Kiem
 • Het is aan te prijzen dat de Raad voor Cultuur veel problemen in de sector weet te identificeren en benoemen, zegt Platform Beeldende Kunst in een reactie op de Agenda Cultuur 2017-2020. “Echter wordt er voorbijgegaan aan datgene wat echt mist in het cultuurbeleid, namelijk een inhoudelijke visie op de rol van kunst in de samenleving en het lef om die ook om te zetten in een (wellicht) ongemakkelijk advies. Het zou goed zijn om de intrinsieke waarde en de kritische potentie van kunst waar de Raad het over heeft ook zelf uit te dragen en dat in te zetten in haar taal en visie.” Platform Beeldende Kunst
 • De verenigde Nederlandse festivals zijn verheugd over de aanbevelingen die de Raad voor Cultuur doet in haar Agenda Cultuur, 2017-2020. De raad adviseert de minister van OC&W meer ruimte voor festivals te maken in het rijksbeleid. Festival Boulevard
 • Het halfslachtig advies van de Raad voor Cultuur plaatst reizende operagezelschappen lijnrecht tegenover elkaar. De Nederlandse Reisopera is blij met het advies en sluit niks uit. Ook een fusie behoort tot de mogelijkheden. Opera Zuid vindt dat het operapubliek er gebaat bij is als er meer operagezelschappen zijn met een gevarieerd aanbod. Opera Zuid wijst een fusie af. Cultureel persbureau
 • Digitaal Erfgoed Nederland over de aandacht voor digitale cultuur in de Agenda Cultuur 2017 – 2020 en verder. DEN
 • Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de instrumenten voor Nederlands-Duitse samenwerking in de filmindustrie. Rijksoverheid.nl
 • Minister Bussemaker (OCW) stuurt een reactie op het advies van de Raad voor Cultuur naar de Tweede Kamer. De raad adviseerde over de wijze van internationaal nomineren bij het UNESCO-verdrag inzake de Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Rijksoverheid.nl
 • De Tweede Kamer staat nog steeds goeddeels aan de zijlijn bij het invullen van de Omgevingswet. In de conceptwet waren de regels waaraan burgers en bedrijven zich moeten houden niet opgenomen. De regering deed aanpassingen na dit kritiekpunt van de Raad van State, maar die hebben niet gezorgd voor meer regels in de wet. De mogelijkheden van de Tweede Kamer om daarop invloed uit te oefenen, zijn iets verbeterd, maar zeker niet optimaal. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Het Kamerdebat over de Omgevingswet staat gepland voor 1 juni. Binnenlands bestuur
 • Over het kwaliteitsoordeel in de cultuur is veel te doen. Het ministerie van OCW stelt voor BIS-instellingen een nieuw instrument verplicht (de BIS-monitor), waarmee instellingen zelf hun kwaliteit beter in beeld kunnen brengen. De Akademie van Kunsten is gevraagd te adviseren over de beoordeling van artistieke kwaliteit door deskundigen. Het Fonds Podiumkunsten lanceert een nieuw instrument voor zelfevaluatie. Wie bepaalt wat goed is? Kunsten ’92 organiseert op 20 mei een bijeenkomst over kwaliteitsbeoordeling in de cultuursector. Kunsten ’92
 • De collectie beeldende kunst van de provincie Gelderland is online te bekijken. Het betreft meer dan vijfhonderd kunstwerken van overwegend Gelderse kunstenaars. Met de deelname van de provincie Gelderland zijn er collecties van maar liefst 45 erfgoedorganisaties te zien op CollectieGelderland. Arnhemse Koerier , Collectie Gelderland
 • Kleine stadswinkels van grote bouw- en supermarkten zijn een kans om de leegstand in de binnenstad te verkleinen. Gemeenten moeten de opkomst van deze nieuwe vorm van detailhandel omarmen en de ondernemers faciliteren. Met flexibele bestemmingsplannen en uitnodigende detailhandelsvisies. Dat stelt Cees-Jan Pen, lector Vastgoed aan de Fontys Hogescholen. Binnenlands bestuur
 • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een nieuwe ‘Handreiking lokaal bibliotheekbeleid’ uitgebracht. Aanleiding is de op 1 januari 2015 in werking getreden Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). Bibliotheekblad , VNG
 • Structureel lagere subsidiebudgetten, een nieuwe Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen per januari 2015: voor beleidsontwikkelaars is er genoeg aanleiding om het bibliotheekwerk te herijken. VNG Academie biedt daarom opnieuw een reeks meerdaagse masterclasses aan over innovatie van het bibliotheekwerk. VNG
 • Het Wereldmuseum Rotterdam schiet te kort. De uitoefening van de museale functie, het collectiebeheer, het onderhoud daarvan en de bedrijfsvoering van het museum zijn onvoldoende. Vraag is of het museum nog wel zelfstandig door kan gaan. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek in opdracht van het college naar het functioneren van het museum. De directeur mag voorlopig blijven. NRC , NRC
 • Het gemeentebestuur van Rotterdam steunt het voorstel van Museum Boijmans van Beuningen om een iconisch ‘open’ depot te bouwen in het Museumpark, naast de kunstinstelling. Een opvallend besluit omdat adviesorgaan de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur vorige week het plan van Boijmans tot de bouw van het zogenoemde Collectiegebouw afwees. De Volkskrant
 • FNV KIEM heeft de gemeente Amsterdam gevraagd om een omstreden regeling voor toewijzing van atelierruimte terug te draaien. Het inkomen van een eventuele partner moet buiten beschouwing blijven. FNV Kiem
 • De gemeenteraad van Arnhem heeft ingestemd met het herstelplan voor Kunstbedrijf Arnhem van het college van burgemeester en wethouders. Het Kunstbedrijf stopt met het verzorgen van kunst- en educatielessen. 66 docenten die nog in dienst zijn van de gemeente Arnhem verliezen hun ambtelijke status. Zij kunnen ervoor kiezen als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan. Wie dat niet wil, blijft ambtenaar, maar mag geen les meer geven onder de vlag van het Kunstbedrijf. De Gelderlander , FNV Kiem
 • Er is nog geen meerderheid in de gemeenteraad van Almere voor een investering van 3,4 miljoen euro in de verbouwing van gebouw De Kunstlinie. Dichtbij.nl/almere
 • Inwoners van ‘s-Gravenhage die plannen hebben om een buurtbibliotheek op te starten kunnen daarvoor vanaf nu een beroep doen op een subsidieregeling in het kader waarvan per initiatief maximaal 25.000 euro beschikbaar is. Voor de periode 2015-2018 stelt de gemeente jaarlijks een bedrag van 100.000 euro beschikbaar om dergelijke initiatieven te ondersteunen. Bibliotheekblad
 • Mogelijke (cultuur)bezuinigingen zorgen in Amersfoort voor onrust. De bevolking mocht via een website haar mening geven. Daarbij kregen de culturele organisaties de meeste steun. Maar wat gebeurt er met de uitkomsten van de inspraakronde? Cultureel persbureau
 • De gemeente Nijmegen heeft een voor Nederland unieke lijst opgesteld: de Aandachtslijst Cultureel Erfgoed. De lijst is bedoeld als signaleringslijst, waarmee eigenaren, ontwikkelaars en architecten worden geattendeerd op de cultuurhistorische waarde van de betreffende gebouwen en objecten. Nijmegen wil zo sloop van 297 gebouwen en objecten voorkomen zonder deze gebouwen en objecten direct als gemeentelijk monument aan te wijzen. Erfgoedstem
 • Commissie Culturele Verdrag Vlaanderen – Nederland publiceert Jaarverslag 2014. cvn.be
 • Gemeenten met idee‘n om stedelijk gebied te vergroenen kunnen zich binnenkort aanmelden voor het nieuwe Europese onderzoeks- en innovatieprogramma ‘Nature Based Solutions in Re-naturing the Cities’. De Europese Commissie wil met dit programma de komende vijf jaar innovaties stimuleren in groene oplossingen in de stad. Binnenlands bestuur

noord-brabant

 • Provinciebestuurder Brigite van Haaften is blij met het advies van de Raad voor Cultuur. Brabant Stad staat er met name in genoemd als een regio waar ge‘xperimenteerd kan worden met een eigen regionaal cultuurbeleid. Van Haaften noemt het ‘een handschoen die we moeten oppakken’. Omroep Brabant
 • De gezamenlijke culturele ‘ontwikkelorganisaties’ (voorheen: steunfuncties) hebben een notitie aan de informateur gestuurd. Cubiss, Erfgoed Brabant, Kunstbalie, Brabant C en bkkc, brengen het belang van de voortzetting van het provinciaal beleid ter versterking van het Brabantse cultuursysteem onder de aandacht. Brabant.nl
 • BrabantKennis organiseerde vier sessies waarin kunstenaars, boeren, ondernemers en bestuurders met elkaar spraken. Onder leiding van vier deskundige meesters uit de verschillende vakgebieden bedachten zij aanbevelingen voor de aanpak van actuele problemen. Samen met jonge Brabanders is vervolgens dit manifest opgesteld. Een manifest vol plannen, die kansen bieden voor vandaag en morgen. Ook dit is aan de informateur gestuurd. Brabant.nl
 • Op de site van de provincie Noord-Brabant staat een samenvattend overzicht van ingediende manifesten voor de (in)formateur. Brabant.nl

grote brabantse gemeenten

 • Muziekgebouw Frits Philips en poppodium De Effenaar in Eindhoven hebben vergaande fusieplannen. Een fusie is noodzakelijk omdat Muziekgebouw en De Effenaar zelfstandig niet structureel levensvatbaar zijn. Vanaf 2017 moet er ŽŽn organisatie staan, Muziekpodium genoemd. Onderdeel van het fusieplan is dat de Effenaar-organisatie intrekt bij het Muziekgebouw. Gedwongen ontslagen zijn niet voorzien. Zowel het Muziekgebouw als De Effenaar blijven als merken voortbestaan. Eindhovens Dagblad , 3voor12.vpro.nl
 • De politiek in Eindhoven heeft verrast gereageerd op het fusieplan van het Muziekgebouw en poppodium De Effenaar. Hoewel er met name op financieel vlak nog wel vraagtekens zijn, ziet een groot deel van de gemeenteraad het plan wel zitten. Studio040, Eindhovens Dagblad
 • “Het fusieplan verdient het niet om nu al te worden omarmd. Het is gebaseerd op nog onbewezen aannames, leidt tot kapitaalvernietiging en wie weet zelfs tot verschraling van het cultuuraanbod.”
 • Opinie van Paul Kokke, publicist en werkzaam voor Art and Media Projects, bureau voor kunst, cultuur en media. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Eindhoven subsidieert de verfilming van het boek De Helleveeg van A.F.Th. van der Heijden met een bedrag van 100.000 euro. De gemeente verwacht dat het midden- en kleinbedrijf en creatieve ondernemers van de verfilming profiteren, alleen al vanwege het feit dat de opnames in de stad zo’n twee maanden duren. Eindhovens Dagblad
 • Eindhoven krijgt er een festival bij, E-Culture. Het festival is een combinatie van technologie en kunst. Studio040
 • VPRO Medialab opent op 16 april in het Natlab in Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • De bouw van het 402 woningen tellende nieuwbouwcomplex Space-S kan beginnen. De gemeente Eindhoven heeft de bouwvergunning inmiddels verleend; daar is nog wel bezwaar tegen mogelijk. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente ‘s-Hertogenbosch betaalt een ton extra om het puthuis op de Markt te laten bouwen. Het gebouwtje is een replica van het puthuis dat er tot 1522 stond en kost 400.000 euro. Aanvankelijk zou de gemeente de helft betalen. Stichting 1522 moest via sponsoring de andere helft betalen, maar dat is dus niet gelukt. De gemeente vult het gat van een ton. Omroep Brabant
 • Bosschenaar Peter Mes was na afloop van een rechtszaak niet al te optimistisch over de kans dat de Raad van State alsnog de bouw van het puthuis op de Markt gaat verbieden. Brabants Dagblad
 • Het Bossche graffitifestival Kings of Colors gaat dit jaar niet door. De organisatie heeft dit besloten omdat er geen geschikte locatie voor het festival gevonden kan worden. Het was de bedoeling dat het festival op het voormalige terrein van mengvoederbedrijf De Heus gehouden zou worden. Maar de gemeente en de stichting Tramkade kunnen niet garanderen dat het terrein komende zomer veilig en beschikbaar is voor een festival. Brabants Dagblad
 • Kunstwerk Love Boat/Led it be is onderwerp van politieke discussie in Tilburgse gemeenteraad. Wat denken enkele Tilburgers van het kunstwerk dat eind dit jaar in de Piushaven aanmeert. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • Gemeente Tilburg en het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw (CAST) organiseren een avond over de transformatie van de LocHal naar een StadsHal. Brabants Dagblad
 • Een sessie creatief denken, met feiten, betogen en visies, met als onderliggende vraag: Waar willen we met de binnenstad heen? Binnenstad Management Tilburg (BMT) organsieerde de bijeenkomst. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Het college van B & W van Etten-Leur komt met een voorstel aan de raad om clubs in Het Turfschip gŽŽn vergoeding te laten betalen voor het gebruik van sociaal-maatschappelijke ruimten. BN – De Stem
 • Er is veel waardering voor de erfgoednota van de gemeente Heusden. Brabants Dagblad
 • Nuenen wil de ongewenste verhoging van de leges voor evenementen als de carnavalstent en muziekfestivals deels terugdraaien. Eindhovens Dagblad
 • Alle kunstwerken die Oirschot in de opslag heeft liggen, krijgen een nieuw leven. De werken uit de BKR collectie worden geschonken aan de stichting Verborgen Kunst. De opbrengst van de verkoop gaat voor een gedeelte naar goede doelen, zo meldt Verborgen Kunst eveneens op haar website. Voordat de kunstwerken naar de stichting gaan, hebben Oirschotse kunstenaars de gelegenheid om hun eigen werken terug te kopen. Eindhovens Dagblad
 • Het college van B en W van Reusel-De Mierden heeft besloten op korte termijn een brand- en ontruimingsinstallatie aan te leggen in cultureel centrum De Kei in Reusel. Eindhovens Dagblad
 • De door de gemeente Roosendaal opgelegde bezuiniging van 250.000 euro voor 2015 is van de baan, maar de korting moet wŽl in 2016 opgehoest worden. Dat heeft wethouder Toine Theunis laten weten aan bibliotheek VANnU. BN – De Stem
 • De oppositie in de Roosendaalse gemeenteraad is kritisch over de voortgang van de binnenstad plannen. BN – De Stem
 • De huisvesting van de muziek – en beeldende kunstdocenten in Roosendaal blijft nog tot medio mei ongewis. BN – De Stem
 • De Zusters van Liefde willen de collectie uit hun museum schenken aan de heemkundekring in Schijndel. De gemeente Schijndel heeft subsidie gegeven om de collectie te bewaren en te exposeren. Brabants Dagblad
 • Stichting Atoomvrijstaat wil geen F-16 als kunstobject in Uden. Daarom heeft Theo van den Heuvel namens de vredesactivisten bij de gemeente Uden bezwaar aangetekend tegen de komst van een straaljager op een van de rotondes in Uden. Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • “Als je kunst mag beoordelen op performance indicators die niet de hare zijn – rendement, concurrentiepositie, innovatievermogen – waarom zou je de economie dan niet langs artistieke criteria mogen leggen? Wat is de schoonheid van ons belastingstelsel? Wanneer heeft een handelsmissie ons voor het laatst ontroerd? Welke troost biedt 2,3 procent meer export?” Blog van Jacco van Uden, Lector Change Management, Haagse Hogeschool. Managementsite.nl
 • In Buitengaats registreert DutchCulture sinds 1999 de internationale activiteiten van Nederlandse kunstenaars, creatieven en organisaties. Ieder jaar maakt DutchCulture de balans op. Vooruitlopend op de publicatie van de Buitengaatskaart 2014 is de Landen Top 20 gepubliceerd. In 2014 registreerde DutchCulture12.978 activiteiten in Buitengaats. Dat is minder dan in voorgaande jaren (respectievelijk 13.319 in 2013 en 13.534 in 2012) en het is waarschijnlijk eerder een gevolg van het ontbreken van grote manifestaties dan een direct effect van bezuinigingen in de cultuursector. De bilaterale viering van Nederland en Zweden zorgde wel voor extra cultureel verkeer naar het Noorden. DutchCulture
 • Wat kunnen architectenbureaus en medewerkers met de nieuwe cao waarover de BNA en de vakbonden een akkoord hebben bereikt? BNA, BNA
 • BNA biedt een speciaal coachingsprogramma aan voor jonge architectenbureaus: ‘Architectural Business Builders’. Aan de orde komen o.m. ‘Welke dienst bied ik aan?’ ‘Ga ik een samenwerkingsverband aan om mijn dienst te optimaliseren?’ en ‘Wie zijn de opdrachtgevers en hoe zijn deze te bereiken?’ BNA
 • De jonge ontwerper Elsien Gringhuis won diverse prijzen. In januari 2011 won ze de Green Fashion Competition en ging met 25.000 euro naar huis. Maar wat levert het eigenlijk op, zo’n prijs op je CV? Fashion United
 • Amerikaanse fotograaf Arne Svenson is door een New Yorkse rechter in het gelijk gesteld. Zijn buren hadden hem aangeklaagd omdat hij hen zonder toestemming had gefotografeerd en de foto’s had ge‘xposeerd en ter verkoop aangeboden. De rechtbank verwijst in haar oordeel naar het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet, maar tekent erbij aan dat de privacywetgeving aangepast dient te worden. Artnet.com
 • De Cultuurpenning 2015 van de Karel Vermeerenstichting is uitgereikt aan de Eindhovense ondernemer en kunstverzamelaar Gerard Meulensteen. Eindhovens Dagblad
 • Kunstbeurs Art Breda 2015 is voorbij. Er is tussen de vijf en tien miljoen euro aan kunst en antiek verkocht. Als het aan de organisatie ligt, zien we de kunst- en antiekbeurs volgend jaar weer terug op het Bredase ChassŽveld. Breda vandaag
 • We zijn een unieke samenwerking voortvarend aangegaan met Park”, zegt Paul Cornelissen, directeur van het cultureel centrum. Paul benaderde Reinoud van Vught van Park en ze hadden gelijk een klik. In maart 2015 is Park gestart met een nieuwe activiteit. In samenwerking met Cultureel Centrum Jan van Besouw in Goirle realiseert Park een tentoonstellingsprogramma in de foyer van het cultureel centrum aldaar. Onder de naam ParkinG (Park in Goirle) worden per jaar 4 presentaties van hedendaagse professionele beeldende kunst gerealiseerd. Goirles belang
 • De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) wil meer geld kunnen verdienen aan de kwaliteitsseries die hij uitzendt. De NPO wil series als Smeris, Van God Los en Penoza exclusief kunnen aanbieden op de internationale markt. Producenten behouden – tegen de zin van de NPO – nog teveel rechten op de programma’s. NPO verkoopt deze week op de MIPTV-beurs in Cannes dan ook voornamelijk documentaires. De Volkskrant
 • Ruim een op de tien Nederlanders had in het vierde kwartaal van vorig jaar een abonnement op Netflix. De Amerikaanse streamingvideodienst is daarmee het populairst in Nederland. Dat blijkt uit gepubliceerde gegevens van onderzoeksbureau Telecompaper. NU.nl
 • Lezend Nederland staat achter het besluit van het kabinet om de vaste boekenprijs te handhaven. Dat is ŽŽn van de opvallendste conclusies uit een recent lezersonderzoek van de grootste boekcommunity van Nederland, deBoekensalon.nl. inct.nl
 • Verslag van de kinderboekenbeurs in Bologna, waar de handel in Nederlandse jeugdliteratuur bloeit. Letterenfonds
 • De totale omzet van de Nederlandse muziekindustrie is vorig gedaald met 1,3% tot 128 miljoen euro. De omzet uit deze digitale muziekdiensten steeg vorig jaar met 17,2% naar 43,7 miljoen euro. De omzet uit fysieke producten (voornamelijk cd’s) daalde met 8,9 procent tot 69,4 miljoen euro. Vinyl daarentegen wint terrein. Dat maakte de brancheorganisatie NVPI bekend. Bij de presentatie van de 2014-cijfers van de International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) bleek dat de internationale muziekmarkt slechts licht gedaald is (0,4 procent) ten opzichte van 2013. Ook wereldwijd valt met name de groei van streaming op. Entertainment Business , Entertainment Business
 • YouTube komt met een betaald abonnement, waarmee de abonnee reclamevrij muziekvideo’s kan bekijken en beluisteren. Hiermee gaat YouTube mee in de trend van betaalde streaming-abonnementen, en zal het de concurrentie aangaan met services als Spotify, Netflix en het recentelijk aangekondigde Tidal. Ook Apple wordt een speler op deze markt. Het bedrijf heeft zijn nieuwe muziekspeler onthuld. Deze is onderdeel van het nieuwe besturingssysteem iOS 8.4. Apple wil zijn streamingdienst exclusieve deals te sluiten met artiesten, net als Tidal. Taylor Swift en Florence and the Machine worden daarbij genoemd. 3voor12.vpro.nl , De Volkskrant,Entertainment Business
 • Muziekstreamingdienst Spotify zou op het punt staan een nieuwe investering rond te maken van 400 miljoen dollar. Dat meldt de Wall Street Journal. De nieuwe investering zou afkomstig zijn van onder meer Goldman Sachs en een overheidsfonds uit Abu Dhabi. Entertainment Business
 • Muziekhostingsite SoundCloud heeft een overeenkomst gesloten met Zefr, een bedrijf dat muziek kan scannen op inbreuken op auteursrecht. Entertainment Business
 • De prijswinnaars van de eerste editie van de Dutch Live Entertainment Production Awards zijn bekend. Tijdens een awardshow in de Amsterdamse De Hallen Studio’s werden professionals uit de live entertainmentindustrie in het zonnetje gezet. Entertainment Business
 • Artiesten in het volkse genre hebben het de afgelopen jaren moeilijker gekregen. Ze worden minder geboekt en krijgen lagere vergoedingen. Dat blijkt uit het onderzoek Volkse Muziek in Nederland van Music Motion. Entertainment Business
 • Best Kept Secret maakte bekend dat bezoekers dit jaar tot vier uur ’s nachts door kunnen gaan. Tijdens eerdere edities was het programma op alle podia rond kwart voor twee afgelopen. Niels Aalberts van organisator Friendly Fire kan nog geen nieuwe namen noemen, maar zegt dat het moet komen van crossover-artiesten als Weval en Kiasmos. 3voor12.vpro.nl
 • Lowlands, New Scientist en Campagnebureau BKB roepen wetenschappers op voorstellen te doen voor wetenschappelijk onderzoek op het festival. Met – anonieme of vrijwillige – medewerking van de festivalbezoekers en gebruik van het terrein. De mogelijkheden zijn groot, mits de kwaliteit en de haalbaarheid gewaarborgd worden in de voorstellen. Click.nl

cultuurmarketing

 • Vera Seriese is cultuurmarketeer bij Het Nationale Toneel in ‘s-Gravenhage. Ze pleit voor samenwerkingen en kennisdeling, in plaats van individueel en terughoudend zijn. Cultuurmarketing
 • De boekhandels kregen afgelopen week een brief van Atlas Contact waarin Joubert Pignon het aanbod komt doen om gratis voor te lezen uit zijn net verschenen boek Huil maar, ik wens je uitstel toe. Daar staat echter wel iets tegenover. De lengte van de voorleessessie is afhankelijk van het aantal ingekochte exemplaren. Tzum.info
 • NU.nl nagemaakt, vernieling De Draak in scne gezet, allemaal om FAQ festival in ‘s-Hertogenbosch te promoten. Omroep Brabant
 • Onder leiding van een muzikant kregen bijna vijftig gehandicapte leerlingen van de Mytylschool in Tilburg percussieles. Dit in het kader van “Festival Mundial verrast”. Tilburgers.nl
 • Aanstaande zaterdag is het weer zover: Record Store Day, het jaarlijkse festijn ter ere en ondersteuning van de kleine platenzaak. Ook dit jaar kan de muziekliefhebber weer kiezen uit een enorme lijst exclusieve releases. En er zullen zo’n 250 optredens plaatsvinden in 70 platenzaken in het hele land. 3voor12.vpro.nl , 3voor12.vpro.nl
 • Mensen over de hele wereld zijn verbonden via sociale netwerken en communities. De combinatie van real-time en sociale platformen levert sneller informatie dan ooit. Wat is het belang van real-time social media-marketing? Frankwatching.com

financiering

 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voert in de jaren 2014-2016 in opdracht van het Ministerie van OCW het programma Talentontwikkeling in Internationale Context uit. Dit programma is gericht op de verdieping van de artistieke en professionele ontwikkeling van ontwerpers en makers die behoren tot de top van de creatieve industrie (e-cultuur, vormgeving, architectuur). Dit jaar schrijft het Stimuleringsfonds voor de tweede maal deze Open Oproep uit. Jaarlijks is er slechts ŽŽn ronde voor dit programma. De aanvraag kan tot en met 1 juni 2015 worden ingediend. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
 • Het Stimuleringsfonds organiseert samen met het Amsterdam Dance Event (ADE) een verdiepend programma onder de naam ADE Sound Lab, met daaraan gekoppeld een open oproep. Het programma is gericht op experimenten en onderzoek op het vlak van muziekinstrumenten en beeld en geluid in relatie tot de dance-scene. De oproep is gericht tot makers, programmeurs en muzikanten op een projectvoorstel aan te dragen voor het ADE Sound Lab programma. ADE Sound Lab is een meerdaags programma waarin de diepte wordt gezocht op het gebied van geluidssynthese en innovatieve manieren om geluid te produceren. Daarnaast is er aandacht voor experimentele combinaties van geluid en visualisaties. ADE en het Stimuleringsfonds willen pioniers op dit gebied de ruimte geven om te laten zien waar ze mee bezig zijn en hun projecten verder helpen ontwikkelen. Deadline 18 mei 2015. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Afgelopen jaar werden bij wijze van pilotproject twee samenwerkingen van Nederlandse kunstenaars ondersteund met een ‘Assistentiebijdrage’. Op basis van de zeer positieve uitkomsten heeft het Mondriaan Fonds besloten om de Assistentiebijdrage voort te zetten, als onderdeel van de Vrije Beurs Praktijkverdieping. Met deze nieuwe mogelijkheid voor samenwerking tussen kunstenaars van verschillende generaties komt het fonds tegemoet aan zowel de vraag van ‘mid-career’ kunstenaars die een volgende stap willen zetten in hun carrire, als aan de vraag van beginnende kunstenaars naar praktijkervaring en begeleiding door ervaren vakgenoten. Deze nieuwe bijdrage staat vanaf maandag 20 april online. De eerstvolgende deadline voor aanvragen is 10 juli. Mondriaanfonds
 • Het Mondriaan Fonds heeft een extra budget van 200.000 euro ontvangen voor de periode 2015-2016 van het ministerie van OCW om vieringen met een inhoudelijke invalshoek, zoals in 2014 ‘Het jaar van het mobiele erfgoed’, te ondersteunen. De nieuwe mogelijkheid wordt onderdeel van de Projectinvestering Erfgoed- en Beeldende Kunstinstellingen. Mondriaanfonds
 • De minoritair Nederlandse co-productie The Lobster van de Griekse regisseur Yorgos Lanthimos en de Nederlandse producent Lemming Film is geselecteerd voor de hoofdcompetitie van het Cannes Film Festival. Filmfonds
 • In de jaarlijkse samenwerking Telescoop hebben NPO, CoBO en het Nederlands Filmfonds de speelfilm Bankier van het Verzet geselecteerd. Regisseur is Diederik van Rooijen, scenarist Marieke van der Pol en producent NL Film & TV. Het doel van Telescoop is om Nederlandstalige kwaliteitsfilms voor een breed publiek mogelijk te maken met een gezamenlijke investering van 1,8 miljoen euro per film. Filmfonds
 • Het jaarverslag 2014 van het Mediafonds staat online. Het bevat een overzicht van verleende subsidies en activiteiten van het fonds in 2014. Onder Bijzondere regelingen vindt u onder meer de toekenningen gedaan in het kader van Start© en LEF, tijdelijke regelingen die gericht zijn op vernieuwing binnen respectievelijk televisiedrama en -documentaire. Mediafonds
 • Het doel van het Matchingsfonds Gedeeld Cultureel Erfgoed is het bevorderen van de samenhang tussen activiteiten op het gebied van het gedeeld cultureel erfgoed en het vergroten van de zichtbaarheid van dit erfgoed. Het fonds wordt beheerd door DutchCulture, dat jaarlijks de beschikking heeft over € 200.000. Het fonds heeft nu haar toekenningen voor het voorjaar van 2015 bekendgemaakt, op advies van de programmaraad. Die bestaat uit experts uit verschillende disciplines binnen het erfgoed. Dutch Culture
 • Op 16 april presenteerde het Nationaal Restauratiefonds tijdens de Restauratiebeurs in ‘s-Hertogenbosch de conclusies van het eerste deel van het meerjarig-onderzoek naar de financiering van herbestemmingsprojecten. Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gaf voor dit onderzoek opdracht aan onderzoeksbureau Ecorys. Belangrijkste conclusie is dat restauratie en herbestemming van monumenten een positief effect hebben op financieel, economisch en maatschappelijk vlak. De waarde van het monument stijgt, de aantrekkelijkheid van de omgeving wordt groter en de werkgelegenheid neemt toe. Ook blijkt dat twee miljoen vierkante meter aan monumentenoppervlakte leeg staat, waardoor erfgoed verloren dreigt te gaan. Restauratiefonds.nl
 • De Gouden C, de jaarlijkse prijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor het cultuurparticipatieproject dat je mee m—et maken wordt dit jaar uitgereikt op 30 mei tijdens de opening van de Week van de Amateurkunst, de WAK. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Het Fries Museum is de winnaar van de BankGiro Loterij Museumprijs 2015 en krijgt een bedrag van € 100.000. Het museum liet met 40,1% van de stemmen het Zeeuws Museum en het Amsterdam Museum achter zich. Dit jaar werd een recordaantal van 71.469 stemmen uitgebracht op de drie genomineerde musea. De BankGiro Loterij Museumprijs is een initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de BankGiro Loterij, in samenwerking met de Museumvereniging. Cultuurfonds
 • De eerste Talentlening voor cultureel ondernemers van Cultuur Ondernemen is verstrekt aan Tangerine Tree filmproducties. Dit jonge bedrijf, gestart door Nienke Korthof en Willem Baptist, produceert onconventionele culturele projecten en films op het snijvlak van documentaire en beeldende kunst. De Talentlening is een initiatief van Cultuur-Ondernemen, uitgevoerd door het Fonds Cultuur+Financiering. De Talentlening wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW in het kader van het Talentontwikkelingsbeleid. De Talentlening is voor individuen en organisaties uit alle disciplines in de creatieve sector die aantoonbaar een professionele beroepspraktijk hebben. Kunst-blog.nl , Cultuur – ondernemen
 • Op 1 mei start het Oranje Fonds met Groen Verbindt: een nieuw programma waarbij de sociale samenhang en de leefbaarheid in buurten kan worden versterkt door gebruik te maken van de groene buitenruimte. Het fonds doet dit op twee manieren. Voor samenwerkingsverbanden van lokale buurt- en maatschappelijke organisaties wordt er een driejarig programma opgezet. Daarnaast komt er een tender voor kleinschalige, groene burgerinitiatieven. Oranje Fonds
 • Stichting De Eendracht in Gemert krijgt van het Oranje Fonds 15.000 euro voor het onderbrengen van de bibliotheek in theater en activiteitencentrum De Eendracht. Eindhovens Dagblad
 • Wetenschapsorganisatie NWO gaat alternatieven uitproberen voor de beoordeling van onderzoeksaanvragen. Doel is wetenschappers minder te belasten. Nu vergt het aanvragen van onderzoeksgeld veel tijd terwijl de kans op succes gering is. Ook moet er meer ruimte komen voor onderzoek met een looptijd van vijf tot tien jaar en interdisciplinair werk. De Volkskrant
 • Creative Europe maakt geselecteerde projecten ‘cošperation project’ bekend. cvn.be
 • De redactieraad van Hollands Maandblad heeft de Schrijversbeurzen voor 2014/2015 uitgereikt. De beurzen worden uitgereikt aan jonge, debuterende auteurs, die in Hollands Maandblad gepubliceerd hebben. Het maandblad wil op die manier jong talent aan zich binden. Tzum.info , Hollands Maandblad
 • Van Lanschot in ‘s-Hertogenbosch komt dit voorjaar met een nieuwe Nederlandse kunstprijs. Deze prijs wordt uitgereikt aan een hedendaagse kunstenaar die in zijn of haar werk het beste de huidige tijdgeest weet vast te leggen voor latere generaties. Van Lanschot.nl

cultuurnieuws per discipline

algemeen

 • Akademie van Kunsten roept kunstenaars op om, individueel of samen met anderen, via de website wetenschapagenda.nl een vraag in te dienen op het snijvlak van kunst en wetenschap of vanuit een eigen kunstdiscipline. Akademie van Kunsten

architectuur en vormgeving

 • Maarten Gielen (1984), oprichter van het Brusselse ontwerperscollectief Rotor, is de winnaar van de Jonge Maaskantprijs 2015. De Architect
 • Sloop van het voormalige industriecomplex Zeche Zollverein in het Ruhrgebied werd overwogen, maar de geschiedenis liep anders voor de voormalig kolenmijn. De grote cultuurhistorische waarde gaf uiteindelijk een motief om het vervallen en ontoegankelijke industrieterrein binnen een tijdspanne van tien jaar te transformeren in een internationale hotspot voor kunst en cultuur. Een park op het terrein laat zien dat cultureel erfgoed en het op een goede manier ontsluiten daarvan een cruciale rol kan spelen in de samenhang van een gebied. Ruimtevolk
 • Behalve de grootschalige transformatie van Utrecht Centraal Station, geeft NS Stations opdracht om een ander gebied in Utrecht aan te pakken, gebaseerd op de Ontwikkelvisie van Gemeente Utrecht. Het betreft een voormalig NS werkterrein, de 2e Daalsedijk in Utrecht. Vroeger was dit terrein een werkplaats voor de spoorwissels. Na de transformatie zal het een leefbaar deel van de stad worden, genaamd ‘Wisselspoor’. De Architect
 • Uit een recordaantal van 111 inzendingen, nomineerde de jury van NRP Gulden Feniks dit jaar elf projecten, vier voor Renovatie en drie voor de categorie Gebiedstransformatie. De drie nominaties in Transformatie bewijzen de grote diversiteit aan bestemmingen die herontwikkeling van bestaand vastgoed te bieden heeft. Drie Brabantse projecten zijn genomineerd : Cinecitta in Tilburg (renovatie), Struyckenwijk in Breda (gebiedstransformatie) en De Cacaofabriek in Helmond (transformatie). De Architect , Brabants Dagblad
 • Met de projecten Water & Stedenbouw en Natuur & Ruimtelijk ontwerp heeft Het Nieuwe Instituut het afgelopen jaar een nieuwe omgang van de ontwerpwereld met de natuur aan de orde gesteld. Met twee publieke bijeenkomsten worden beide projecten binnenkort afgerond. Architectenweb.nl
 • Het perspectief van de circulaire stad biedt interessante aanknopingspunten en een nieuw ontwikkelperspectief voor de Nederlandse stad. Samen met de Innovatiekring De Circulaire Stad, bestaande uit ambtenaren, wetenschappers en praktijkmensen die professioneel bezig zijn met een duurzame toekomst voor de stad, heeft Ruimtevolk in kader van de Agenda Stad een pamflet opgesteld met daarin voorbeelden en tien agendapunten om voor te sorteren op het perspectief van de circulaire stad. Ruimtevolk
 • De Week van de Openbare Ruimte heeft drie themadagen: ruimte en licht (21/4), ruimte en stad (22/4) en ruimte en groen (23/4). Elke dag biedt een inspirerende keynote lezing, 8 werkateliers over de belangrijkste thema’s van vandaag en morgen, volop gelegenheid tot netwerken tussen deelnemers, sponsors, sprekers en kennispartners. Week van de Openbare Ruimte
 • Ruim 15 procent van de kantoren staat leeg. Dat blijkt uit een rapport van Officerank, een databedrijf in de vastgoedbranche. Nederland telt op dit moment 54 miljoen m2 kantooroppervlak. Op dit moment staat daar 8,5 miljoen m2 van leeg. Z24.nl
 • De Milan Design Week is op 14 april weer van start gegaan. Vanuit de hele wereld stromen ge•nteresseerden naar Milaan om te zien wat op het gebied van interieur- en productontwerp nu – en in de nabije toekomst – speelt. Architectenweb.nl
 • Hella Jongerius en Louise Schouwenberg publiceerden een manifest, onder de titel Beyond the New: a search for ideals in design. Ze stellen een idealistische agenda voor. Beiden willen dat er weer aandacht wordt geschonken aan producten van de hoogst mogelijke kwaliteit en die vervolgens bereikbaar te maken voor zoveel mogelijk mensen. Het design zoals dat in de jaren twintig van de vorige eeuw door de ontwerpschool Bauhaus werd gemaakt, dient als voorbeeld. Dezeen.com , Eindhovens Dagblad
 • Nanna van Blaaderen en Jonathan Christopher – beiden veelbelovende ontwerpers – zijn de Nederlandse genomineerden voor de Europese voorrondes van de International Woolmark Prize 2015/ 2016. Style Indicator , Fashion United

beeldende kunst

 • Kunst en wetenschap zullen in de nabije toekomst samensmelten, volgens Arthur I. Miller, emeritus professor in de geschiedenis en filosofie. “Kunst en wetenschap hebben hetzelfde doel; beide zijn een poging de onzichtbare wereld te openbaren.”. Vice.com
 • De Vlaamse fotograaf Jan Rosseel ontvangt het eerste kunstenaarsfellowship ingesteld door de Akademie van Kunsten en het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW). Rosseel zal onderzoek doen naar het geheugen en de vergankelijkheid van collectieve en persoonlijke herinneringen. Akademie van Kunsten
 • In de Trouw-serie ‘Door het beeld’ vroeg Peter Henk Steenhuis de afgelopen drie jaar 21 beeldend kunstenaars naar de bronnen van hun werk. Tijdens het ontstaan van de reeks mengde Denker des Vaderlands RenŽ Gude zich in de gesprekken over kunstenaars. Hij associeerde door op de concepten die ze aandroegen, zoals: wat maakt een beeld meditatief, of wat is het verschil tussen het ‘Schone’ en het ‘Lekkere’? Steenhuis en Gude bundelden hun bijdragen in ‘Door het beeld, door het woord’. Een voorpublicatie. Trouw
 • Uit data-analyse blijkt dat het gebruik van blauw toeneemt in de kunst van de twintigste eeuw. Hyperallergic.com
 • Levi van Veluw is uitgeroepen tot de publieksfavoriet van de Volkskrant Beeldende Kunst Prijs 2015. Dat werd afgelopen zondagin het Stedelijk Museum Schiedam bekendgemaakt, tijdens de slotdag van de tentoonstelling waarop het werk van de vijf genomineerde kunstenaars te zien was. De Volkskrant
 • De tentoonstelling ‘Regen in schuine strepen’ in het Vincent van GoghHuis in Zundert toont op Vincent van Gogh ge•nspireerde werken van Robert Zandvliet. Cleeft.nl
 • ‘Framed’ brengt werk van 9 fotografen in de Helmondse Cacaofabriek. Het ligt in de bedoeling elke twee jaar een fotografie-expositie te houden. Eindhovens Dagblad

film en av

 • Teledoc Campus geeft jonge documentairemakers de kans om een documentaire van 25 minuten te maken. Het budget voor script-ontwikkeling en begeleiding is maximaal 5 duizend euro en voor realisering maximaal 60 duizend euro. De producties moeten een jong publiek aanspreken. Vanaf zondag 19 april is de eerste reeks wekelijks te zien bij NPO3. Van geestig tot verstild en tŽ close. Teledoc Campus is een samenwerkingsproject van de NPO, CoBO en het Nederlands Filmfonds. De Volkskrant
 • Het Imagine Film Festival besteedt op vrijdag 17 april een dag aan de Nederlandse horror- en sciencefictionfilm. Schokkend Nieuws
 • De twee internationale jury’s en de jeugdjury van het kortfilm festival Go Short hebben de prijswinnende films uitgekozen. NBF.nl

letteren

 • De dystopie, de diep-pessimistische anti-utopie, bloeit in het boekenaanbod als nooit tevoren. Wat zegt dat over onze tijd? Vrij Nederland
 • Guus Bauer, literair weblog Tzum, schijnt zijn licht over het fenomeen ‘literaire non-fictie’. Tzum.info
 • ‘Volgens mij is dat mythische aspect cruciaal voor hoe schrijvers vandaag de dag in de media opereren. Niet alleen voor Mulisch, maar dat geldt volgens mij ook voor Reve, Hermans, Claus en moderne auteurs zoals Grunberg. Wil je binnen deze mediacultuur een positie innemen, dan moet je van jezelf een bepaald narratief neerzetten, een versie van jezelf. Bij Mulisch is dat een versie die dan ook weer afwijkt van andere versies van hemzelf. Versies die soms met elkaar in tegenspraak zijn en die allerlei complexe dilemma’s opleveren.’ Sander Bax in een interview over zijn boek De Mulisch Mythe. 8weekly
 • Schrijfster Esther Gerritsen heeft al een eerste zin voor het Boekenweekgeschenk en een idee voor een verhaal. De organisatie van de Boekenweek maakte bekend dat zij het geschenk voor 2016 schrijft. NOS
 • Rens van der Knoop, Jeroen van Rooijen, Saskia Stehouwer en Runa Svetlikova zijn genomineerd voor de 26ste C. Buddingh’-Prijs voor het beste Nederlandstalige po‘ziedebuut van het afgelopen jaar. tzum.info
 • De vertaler moet volgens Maarten Steenmeijer de ‘talige persoonlijkheid’ van de schrijver zien te ontdekken en ‘in al haar eigenheid en eigenaardigheden leren kennen en doorgronden’. De bedoeling is immers de schrijver ‘een stem in het Nederlands’ te geven. ‘Die stem is mŽŽr dan de toon, tempo, klankkleur, en bereik; zij is ook een manier van denken en voelen, een visie op de wereld, een levensgevoel, een gemoedstoestand’. Bespreking van Schrijven als een ander. Over het vertalen van literatuur. Literair Nederland
 • Woutertje Pieterse Prijs voor Doodgewoon van Bette Westera (tekst) en Sylvia Weve (illustraties), een uitgave van Gottmer. De prijs werkt uitgereikt tijdens de zevende editie van De Middag van het Kinderboek in OBA te Amsterdam. Literatuurplein , tzum.info
 • De Gouden Lijst 2015 is in de categorie oorspronkelijk Nederlandstalige boeken gewonnen door Overspoeld van Gideon Samson en Julius ’t Hart en in de categorie vertaalde boeken door Onder de ketchupwolken van Annabel Pitcher, vertaald door Ellis Post Uiterweer. De Gouden Lijst, de juryprijs voor het beste jeugdboek in de leeftijd 12 tot 15 jaar, dicht het gat tussen de Zilveren en Gouden Griffels (tot 12 jaar) en de Dioraphte Literatour Prijs (vanaf 15 jaar). Literatuurplein

muziek

 • Uit onderzoek van Ruigrok Netwerkpanel in opdracht van het kennisplatform Muziek Werkt, blijkt dat consumenten een winkel anders ‘beleven’ als er bekende muziek te horen is. Muziek Werkt is het online kennisplatform voor ondernemers over het gebruik van muziek in een onderneming. Het platform is een initiatief van rechtenorganisaties Buma/Stemra en Sena. Pretwerk.nl
 • November Music heeft de eerste namen bekendgemaakt van het festival van 4 tot en met 8 november in ‘s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad
 • Duketown DJ Bash in Poppodium W2 in ‘s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad

theater en dans

 • Burgerinitiatief Ons Geld, gesteund en aangejaagd door theatergroep De Verleiders, is meer dan 113 duizend keer ondertekend. Dat is ruim twee‘nhalf keer zoveel als de 40 duizend handtekeningen die nodig zijn om een onderwerp op de politieke agenda te zetten. Het onderwerp wordt besproken in de Tweede Kamer indien de Tweede Kamercommissie voor Verzoekschriften en Burgerinitiatieven vaststelt dat aan alle voorwaarden is voldaan. Theaterkrant
 • Sommige performances stellen ons geduld op de proef. Premire van Maria Hassabi is er zo een. Vijf performers worden tentoongesteld in een tableau vivant. In tachtig minuten zien we hoe ze zich verplaatsen met minimale bewegingen. De voorstelling in het Amsterdamse Veemtheater is uitverkocht. Het Veemtheater is een nieuw engagement aangegaan met de museale wereld. Choreograaf Hassabi toont later een performance in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Theaterkrant
 • Tjeerd Gerritsen (1983) heeft de Wim Sonneveldprijs 2015 gewonnen, de prijs voor het beste cabarettalent, Žn de publieksprijs. De finale vond plaats in de Wim Sonneveldzaal van het DeLaMar Theater in Amsterdam. Elke Vierveijzer uit Eindhoven werd derde. Theaterkrant , Eindhovens Dagblad
 • Ook Helmond krijgt een maandelijkse comedy club. Eindhovens Dagblad

kunst in de openbare ruimte

 • Het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht bestaat 75 jaar en viert dat met een cadeau aan de stad. In samenwerking met de vereniging Oud Utrecht heeft het een opdracht uitgeschreven voor een beeld van Paus Adrianus VI (1459-1523). In de stad herinnert er weinig rechtstreeks aan deze enige Nederlandse en uit Utrecht afkomstige paus. Er liggen nu drie schetsontwerpen, van Anno Dijkstra, Folkert de Jong en Nicolas Dings, waaruit een jury een keuze zal maken. Publiekgemaakt
 • Sinds een paar jaar is het zicht op het kunstwerk De Tong (van Lucifer) van Rudi van de Wint ter hoogte van de Oostvaardersplassen in Flevoland drastisch veranderd. Waar de ranke ovalen vorm voorheen mooi uitgelijnd was op de dijk, alsof het er op balanceerde, zijn er nu twee lijnen aan het beeld toegevoegd. Een horizontale en een verticale lijn veroorzaakt door – na het doen van nader onderzoek ter plekke – een bewakingscamera en een hek. Noodzakelijk vanwege vandalisme. Publiekgemaakt
 • Het kunstwerk Het Portaal van het Europees Keramisch Werkcentrum (EKWC) verhuist van ‘s-Hertogenbosch naar de nieuwe locatie in Oisterwijk. Brabants Dagblad
 • Een portret van koning Willem-Alexander van Niko de Wit onthuld in Tilburgse raadzaal. Tilburgers.nl
 • Het kunstwerk ‘Ode aan de pil’ in Oss is onthuld. Brabants Dagblad
 • In Lepelstraat komt een kunstwerk om de leefbaarheid en saamhorigheid van het dorp te verbeelden. BN – De Stem

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • De gemeente Tholen heeft het ontwerpen van de toekomstige brede school in Tholen-stad gegund aan DAT Architecten in Tilburg. BN – De Stem
 • Architectenbureau De Twee Snoeken ontwerpt de huisvesting van de Belastingdienst, Douane en FIOD in de nieuwe OV-terminal in Breda. Het gaat om een ‘inbouwpakket’ van 13.000 vierkante meter kantoorruimte in het door Koen van Velsen ontworpen stationscomplex, waarvan net het eerste deel is opgeleverd. Architectenweb.nl
 • Het ontwerp voor de Euroscoop in Schiedam werd gemaakt door het Tilburgse Forum Architecten & Planners. Het bureau ontwierp niet alleen de bioscoop, maar ook de rest van het complex dat langs de A20 en bij het NS Station Schiedam-Centrum gaat komen. Holland Film Nieuws
 • Maarten Baas, ontwerper te Gewande, was vorig jaar in de Salone del Mobile van Milaan een van de meest opvallende exposanten met zijn ‘kermis-presentatie’. Rob Schoonen van het Eindhovens Dagblad stelt hem 5 vragen over de designbeurs. Eindhovens Dagblad
 • Meer dan enige andere kunstenaar zijn cartoonisten dragers van het vrije woord, die zich, hoe kan het anders, ook kritisch over kunst zelf uitlaten. Gummbah wijdt er zelfs een hele serie tekeningen aan. Metropolis M
 • Janus Metsaars loopt rond op de wereld en ondergaat wat hij waarneemt zonder meteen acht te slaan op wat zijn verbeelding daar voor houvast vindt. Bij hem is het eerder zo dat hij eerst het houvast moet verliezen voordat iets hem aanleiding geeft er iets mee te doen in zijn schilderkunstige verbeelding. Hij moet zich aan de werkelijkheid onttrekken om iets tot stand te brengen dat een zelfstandig bestaan als schilderij kan leiden. ‘Licht dun diep’ is de titel van de tentoonstelling van de Bossche kunstenaar Janus Metsaars. De expositie is nog tot 26 april te zien is in de Willem II Fabriek in ‘s-Hertogenbosch. Mister Motley
 • Picknick in het bos/Het woud der verwachting van Monique Broekman opent op 8 mei in de Willem2fabriek in ‘s-Hertogenbosch. Gedurende de periode van dit multidisciplinaire project zijn er diverse events zoals picknicks, workshops, en een performance van schermers met muziek. De titel van het project verwijst naar het schilderij van Manet Le dŽjeuner sur l’herbe en Het woud der verwachting van Hella Haasse. Monique Broekman
 • De foto’s en video’s van de jonge Bredase kunstenaar Noortje Haegens worden ge‘xposeerd in de Tuingalerij van het Noordbrabants Museum. Noordbrabants Museum.
 • De film ‘La Vie de Jean-Marie’ van oud Schijndelnaar Peter van Houten behaalde tijdens het afgelopen International Film Festival Rotterdam (IFFR), begin dit jaar, de 4de plaats bij de publieksenqute en is 21 april te zien bij de Filmclub Schijndel. Brabants Dagblad
 • Het debuutalbum van Kovacs komt op ŽŽn binnen in Album Top 100. Entertainment Business
 • Bianca Mastenbroek (1975) is geboren en getogen in het dorpje De Moer en woont sinds 1995 in Eindhoven. Ze volgde verschillende cursussen, de meeste via het Centrum voor de Kunsten in Eindhoven. In 2008 verscheen haar debuut Vuurproef, een historische roman over heksenvervolging. Ze schrijft zowel voor kinderen, de jeugd als volwassenen. Van prentenboekjes tot AVI boekjes tot historische romans. Boekenbijlage
 • Op vrijdag 17 april 2015 vindt in Breda de premire plaats van While We Strive van Arno Schuitemaker. Met zijn kenmerkende bewegingstaal en inventief gebruik van technologie neemt Schuitenmaker zijn toeschouwers mee in een ‘trip’ voor de zintuigen. Schuitemaker en Florentina Holzinger zijn de nieuwe twee artists in residence bij dansgezelschap ICKamsterdam. De komende twee jaar zullen de jonge gastkunstenaars met ICKamsterdam verschillende eigen producties maken. Dans magazine , Theaterkrant
 • Dorothy Blokland maakt theater over de beroemdste hoer van Paramaribo. Omroep Brabant
 • Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van het herinneringscentrum van Nationaal Monument Kamp Vught, is er een theatervoorstelling ontwikkeld: ‘Sneeuw op het prikkeldraad’. Stichting Droomproducties uit Breda ontwikkelde de voortelling, waarvoor Jan Smeets het scenario schreef. Historiek
 • Dansgezelschap Stilte is erg succesvol, volgens het onderzoek dat de Erasmus Universiteit heeft uitgevoerd in opdracht van het Fonds Podiumkunsten. Breda vandaag
 • Seksstress, tekst en regie Boy Jonkergouw, is een nudistenvoorstelling die niet shockeert maar schoffeert. Theaterkrant

kunstonderwijs

 • Voor iedereen die een carrire in de mode overweegt komt daar de vraag bij: heb je wel een opleiding nodig als je iets wilt doen dat zo afhankelijk is van je eigen creativiteit? Ja, zegt modejournalist Bregje Lampe, het gaat hier ook om ambacht en vakmanschap, en dat moet je leren van de meesters. Nee, zegt modejournalist Aynouk Tan, studeren is een aanslag op je creativiteit. i-d.vice.com
 • Music Academy Inholland, het enige Conservatorium in Nederland dat zich helemaal focust op popmuziek en e-music (o.a. dance), gaat voortaan verder onder de naam Conservatorium Haarlem. De vooruitstrevende en innovatieve hbo-muziekopleiding is onderdeel van het domein ‘Creative Business’ van de Haarlemse vestiging van Inholland. Entertainment Business
 • Derdejaars studenten van de School voor Nieuwe Dansontwikkeling in Amsterdam laten tijdens 3forMTD in het Veem Theater van 20 tot 25 april nieuw werk zien. Dans Magazine
 • Op woensdag 15 april presenteerden de tien genomineerden van de Jacques de Leeuw Prijs 2015 zich binnen Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK). Jaarlijks ontvangen de twee meest getalenteerde vierdejaarsstudenten van FHK deze prijs. EŽn student van een uitvoerende opleiding en ŽŽn student van een docentenopleiding. Fontys.nl
 • Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) en De Toonzaal geven op zondag 19 april in ‘s-Hertogenbosch jonge, beginnende klassieke musici een duwtje in de rug. Tijdens de finale van de Fontys – De Toonzaal Ensemblewedstrijd, strijden vier ensembles van Fontys Conservatorium en Master of Music om de prijzen: optredens op twee grote Brabantse podia. Brabants Dagblad

cultuureducatie en – participatie

 • Om cultuureducatie een structurele plaats te geven in het onderwijscurriculum is een langdurige aanpak en commitment van alle partijen nodig. Daarvoor is verbreding van de aanpak en meer eigenaarschap van de scholen nodig. Zo kunnen nog meer kinderen worden bereikt. Dat concludeert de evaluatiecommissie Cultuureducatie met Kwaliteit die de afgelopen maanden de gelijknamige subsidieregeling bij het Fonds voor Cultuurparticipatie tussentijds evalueerde en haar bevindingen presenteert in het rapport Cultuur als basis. Fonds voor Cultuurparticipatie , Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Vanaf 7 mei reist de Musical Kidsacademy van Stage Entertainment, het theaterbedrijf van Joop van den Ende, langs theaters in het land. Op de toerlijst staan onder meer steden als Enschede, Zwolle, Breda, Doetinchem, Heerlen en Apeldoorn. Doel : jong theatertalent te scouten. Eindhovens Dagblad
 • Kunstbalie organiseert in samenwerking met Sint Lucas in Boxtel een peer-to-peer studiemiddag en -avond over Kunsteducatie in het VMBO. Kunstbalie
 • Onderzoeksbureaus Sardes en Oberon doen in opdracht van het ministerie van OCW een monitoronderzoek naar de stand van zaken van het cultuuronderwijs in het voortgezet onderwijs. Zij vragen kunstdocenten om hiervoor een vragenlijst in te vullen. LCKA
 • 750 scholieren uit groep 7/8 van de basisscholen uit Breda en omgeving komen maandag 20 april naar het ChassŽ Theater voor de eindpresentatie van het ‘Jazz Project voor basisscholen’. Breda vandaag
 • De winnaars van de voorronde van de Kunstbende in Brabant zijn bekend. Lisette Ntukabumwe won zowel in de categorie Taal als Theater. Jasmine Ressang won in de categorie Muziek. Film: Spiekhout Studio’s, Fashion: ViltFashion, Dans: The Statement en tot slot de winnaar in de categorie Expo: Elien Gelling. Brabants Dagblad ,BN – De Stem
 • De gemiddelde tijd die een museumbezoeker een kunstwerk gunt is negen seconden. Wat doet een kunstwerk met je als je eens echt de tijd ervoor neemt? Zaterdag 11 april 2015 was het ‘International Slow Art Day’. Honderdvijftig musea over de gehele wereld deden mee. Het Amstelveense Cobra Museum was het enige Nederlandse museum in dit internationale evenement. Cleeft.nl
 • In het Stedelijk Van Abbemuseum in Eindhoven maken zes ‘gelegenheidsconservatoren’ tijdelijk de dienst uit. Dat wil zeggen, in ŽŽn expositiezaal van het museum. De zes zijn geen professionals maar gewone kunstliefhebbers, afkomstig uit het hele land. Zij deden voorstellen voor een expositie met werk uit de collectie in het kader van het Mix Match Museum project. Omroep Brabant

kunstbeoefening

 • Brabantse Film Manifestatie in Roosendaal toonde producties van leden van film- en videoclubs in Noord-Brabant. BN – De Stem
 • Drie harmoniegezelschappen, Sint-Cathrien, Glorieux en Sint-Cecilia, uit ‘s-Hertogenbosch komen samen voor de uitvoering van een gezamenlijk lenteconcert. Brabants Dagblad
 • Lars Mitzer van harmonie De Volharding uit Aalst en Luuk Meeuwis van muziekvereniging Arti uit Oirschot zijn de winnaars van de tweejaarlijkse muziekwedstrijd De Adriaan in Riethoven. Eindhovens Dagblad
 • In ‘s-Hertogenbosch wordt op zaterdag 25 april een groot Korenfestival gehouden. 22 koren en in totaal 800 zangers en zangeressen zullen deelnemen aan dit festival, dat plaatsvindt op zes locaties in de stad. Brabants Dagblad
 • Tongerlotoneel in Roosendaal is al tien jaar actief met straattoneel. BN – De Stem

bibliotheken

 • Hoe hebben schrijvers en kunstenaars de bibliotheek in verleden en toekomst verbeeld? The Conversation
 • Volgens een rapport van de American Library Association is er een verandering gaande hoe bibliotheken door lokale gemeenschappen en de samenleving als geheel worden beschouwd. Bibliotheken zijn niet alleen verzamelplaatsen van boeken, maar worden gezien o.m. als ontmoetingsplekken en centra voor onderzoek. ALA
 • ‘Bibliotheken kunnen beter worden opgeheven, immers, we leven online. Er is misschien redding als de bibliotheken zich laten ombouwen tot flexplekken voor ZZP’ers.’ Giep Hagoort reageert op deze “domme opinie” van Annemarie van Gaal. Cultureel persbureau
 • Ook dit jaar stelt Bibliotheek.nl weer een selectie van e-books gratis ter beschikking via de VakantieBieb-app. De app zal ook dit jaar een grote selectie Nederlandse e-books bevatten, met voor ieder wat wils. Eind mei wordt bekend welke dat zijn. De Bibliotheken

erfgoed

 • De ErfgoedAcademie organiseert op 28 mei de cursusdag Erfgoed en toerisme. De nadruk van deze dag ligt op de combinatie van erfgoed en toerisme; Hoe kunnen beide elkaar versterken? Niet alleen in economisch opzicht, maar ook in het bieden van een prettige en interessante omgeving voor bewoners en bezoekers. Erfgoedacademie
 • Afgelopen Paasweekeinde heeft Erfgoed Brabant een dialectprogramma op Paaspop gepresenteerd.Het programma in Theater de Zachte G bestond uit luistermuziek en cabaret en sloot aan bij de intieme sfeer van het theater. In het programma kwamen humor en inhoud samen. Erfgoed Brabant
 • De transformatie van tramremise De Hallen in Amsterdam door architectenbureau J. van Stigt heeft een Europa Nostra-prijs gewonnen. Dit project is een van de 28 winnaars van deze belangrijke Europese prijs op het gebied van cultureel erfgoed. De Architect
 • Verhuizer Frits Brand uit Eindhoven is de eigenaar van het delfsblauwe tegeltableau van de vroegere Roosendaalse Van Gilsebank. Dat heeft de kantonrechter in Eindhoven bepaald. BN – De Stem
 • Tijdens de Nationale Museumweek heeft het Nederlands Leder en Schoenen Museum in Waalwijk extra aandacht voor ‘de Goudmijn’. Dat was een steegje met een tiental arbeidershuisjes waar vanaf 1862 tot en met 1912 arme schoenmakersgezinnen woonden. Brabants Dagblad
 • Kunstenaar Vincent van Gogh (1853-1890) krijgt zijn eigen glossy. Vrijdag verschijnt het magazine Vincent, een tijdschrift over ‘bevlogenheid, talent en rebellie ge•nspireerd op en door de kunstenaar’. BN – De Stem
 • Met een oude pers is in het Steendrukmuseum in Valkenswaard een prent herdrukt die Vincent van Gogh in 1885 in Eindhoven liet drukken bij drukkerij Van Gestel. Het is niet bij veel mensen bekend maar Vincent van Gogh heeft ge‘xperimenteerd met steendrukken (litho’s) en etsen. Maar hij drukte niet veel en de overgebleven exemplaren zijn zeldzaam en kwetsbaar. Omroep Brabant
 • Het was gedurfd, afwijkend en er werd stiekem hard om gelachen. De eerste wielerbus ooit die meereed in de karavaan van de Tour de France baarde opzien omdat hij was beschilderd met schaars geklede vrouwen. Het was de bus van het Zunderste bordeel Sauna Diana. Die bus is anno 2015 het pronkstuk van de expositie in Spoorwegmuseum Utrecht ‘Parijs is nog ver, Nederlanders in de Tour’. Omroep Brabant

recreatie en vrijetijdseconomie

 • De gemeente Amsterdam moet kiezen voor kwaliteitstoerisme. Dat bepleitten de drie museumdirecteuren van het Museumplein. Ze riepen de politiek op duidelijke keuzen te maken. Er komt vooralsnog geen intendant die verantwoordelijk zou zijn voor de programmering van concerten en buitententoonstelingen op het Museumplein. De Volkskrant
 • Het aantal WOI bezoekers in de Westhoek in Belgi‘ is in 2014 met 90% gegroeid ten opzichte van 2013. Naast de aangewakkerde belangstelling voor de geschiedenis van Wereldoorlog I door de televisieserie ‘In Vlaamse Velden’ deden ook de vele documentaires, internationale en nationale persaandacht en publicaties naar aanleiding van de start van de herdenking de bezoekersaantallen stijgen. Pretwerk.nl
Geen reacties

Geef een reactie