Trends & Ontwikkelingen 17 juli 2015

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Minister Bussemaker (OCW) komt met een nota over popmuziek, een nota die een integraal beeld moeten geven van ‘alles waar artiesten/ondernemers in de popsector mee te maken krijgen’. Zo’n visie wordt door de Tweede kamer gewenst om de positie van popmuziek te versterken. FNV KIEM / BV POP, dat onderdeel uitmaakt van de Popcoalitie, een samenwerkingsverband van een groot aantal organisaties in de pop- en dancesector, hoopt dat popmuziek hiermee de plek binnen het cultuurbeleid en elders krijgt die het verdient. Op dit moment valt het zowel bij cultuur (te economisch) als bij Economische Zaken (is cultuur) buiten de aandacht. FNV Kiem
 • D66 heeft Kamervragen ingediend over de herziening van de zogenaamde ‘kunstkinderen’ regeling. Dit naar aanleiding van protesten vanuit de sector. De voorgestelde wijzigingen zouden het maken van jeugdfilms in de toekomst onmogelijk maken. Holland Film Nieuws
 • Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van Dijk (SP) over het groot manifest der Nederlandse taal. Het initiatief van Ad Verbrugge, die vindt dat de wijze waarop het Engels wordt doorgevoerd in het hoger onderwijs niet deugt. Rijksoverheid.nl
 • De Wet Stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) en de uitwerking daarvan bieden allerlei mogelijkheden om fysieke bibliotheekmaterialen en landelijke digitale bibliotheekcontent in samenhang te presenteren aan de gebruikers. Daar werken de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), de Koninklijke Bibliotheek (KB) en het ministerie van OCW aan. Maar de openbare bibliotheek als enige toegang tot rechtendragende, landelijke bibliotheekcontent is in strijd met de wet. Die wens kan niet worden gehonoreerd. Bibliotheekblad
 • Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) is verbaasd over de activiteiten van de Bibliotheken Rivierenland en Assen met betrekking tot abonnementen met e-readers die toegang geven tot titels van het landelijke e-bookplatform. Martijn David, algemeen secretaris van de Groep Algemene Uitgevers (GAU) binnen het NUV, denkt dat deze activiteiten indruisen tegen de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) en voorbij gaan aan de afspraken die er zijn gemaakt tussen uitgevers en de Koninklijke Bibliotheek (KB). Bibliotheekblad
 • Minister Bussemaker (OCW) heeft, bij monde van haar directeur Media en Creatieve Industrie Hermineke van Bockxmeer, de Raad van Toezicht en de directie van de Bibliotheek Rivierenland op de vingers getikt in verband met de abonnementen met e-readers die toegang geven tot titels van het landelijke e-bookplatform. ‘Met het digitale aanbod van Rivierenland stelt uw bibliotheek tarieven vast voor het uitlenen van e-content. De bevoegdheid daarvoor ligt echter bij de KB, in samenspraak met de minister van OCW.’ Bibliotheekblad
 • Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft de open data van de overheid uit laten breiden met 550 datasets. Daarnaast zijn er plannen om nog 300 andere datasets openbaar te maken. Binnenlands bestuur, Informatieprofessional
 • In de Aanbestedingswet 2012 is bepaald dat binnen twee jaar na inwerkingtreding de effecten van de wet moeten worden onderzocht. Minister Kamp informeert de Kamer over de opzet van de evaluatie, de uitkomsten van de onderzoeken en de maatregelen die het kabinet voornemens is te nemen naar aanleiding van de evaluatie. Volgens BNA is het nu zaak om met deze evaluatie in de hand stappen te nemen die leiden tot verbetering van de aanbestedingspraktijk. Rijksoverheid.nl , BNA
 • Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) roept partijen op om te komen met ‘serieuze en creatieve’ voorstellen voor een herbestemming van Paleis Soestdijk. De drie of vier meest geschikte voorstellen worden beloond met 100.000 euro voor nadere uitwerking. Dat hebben het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Rijksvastgoedbedrijf bekendgemaakt. Architectenweb.nl
 • De steeds weer ondergesneeuwde initiatiefwet die woekerprijzen bij secondary ticketing moet tegengaan, moet na de zomer door de Eerste Kamer worden geloodst. Dat meldt SP-Kamerlid Jasper van Dijk in de Volkskrant. Entertainment Business
 • De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van Cees Langeveld tot lid van de Raad voor Cultuur voor een periode van vier jaar. Langeveld is directeur van het ChassŽ Theater in Breda en was tot voor kort bijzonder hoogleraar Economie van de Podiumkunsten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Rijksoverheid.nl
 • Floris Alkemade wordt met ingang van 1 september 2015 Rijksbouwmeester. De ministerraad heeft op voordracht van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst ingestemd met de benoeming. Alkemade volgt Frits van Dongen op, die in november 2014 terugtrad als Rijksbouwmeester. Alkemade blijft verbonden aan zijn bedrijf FAA (Floris Alkemade Architect) en vervult de functie van Rijksbouwmeester parttime. Rijksoverheid.nl , De Architect
 • Nu alle provincies hun coalitieakkoorden hebben gepresenteerd, maken het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 en de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) samen de balans op. In de publicatie Eigenwaarde & Meerwaarde: een analyse van de positie van cultuur & erfgoed in de provinciale coalitieakkoorden 2015-2019 worden samenvattingen en analyses per provincie gegeven. Uit de analyse blijkt dat de provincies een grotere rol zullen gaan spelen in de cultuur- en erfgoedsector, en dat de provinciebesturen minder willen gaan sturen, en vooral een verbindende en faciliterende rol voor zichzelf zien weggelegd. Kunsten’92
 • De provincie Noord-Holland trekt ruim 5 miljoen euro uit voor de restauratie van rijksmonumenten. Het geld is bestemd voor onder meer industrieel erfgoed, kerken en molens. Zo’n 30 procent van de rijksmonumenten in Noord-Holland valt binnen deze categorie. Noord-Holland
 • De muziekschool in Leeuwarden werd drie jaar geleden gesloten. Daarmee bespaarde de gemeente op jaarbasis een miljoen euro. Maar nu is wel 78 miljoen euro gereserveerd voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad. Wat zegt dit over de keuzes van bestuurders? Jutta Chorus: ‘Het kon ook wel eens voor iets st‡‡n, dat tegelijkertijd afbreken van culturele instellingen en dan gretig subsidi‘ren van spektakel.’
 • lkca
 • Het Wereldmuseum in Rotterdam is de komende jaren verzekerd van genoeg geld. De instelling krijgt van de gemeente 2 miljoen extra subsidie voor de periode 2015-2016. Zo kan het museum bijvoorbeeld de huurachterstand betalen. Dit schrijft wethouder Visser in een brief aan de gemeenteraad. RTV Rijnmond
 • De 6 grote Nijmeegse culturele instellingen hebben een extra structurele bezuiniging van 350.000 euro op hun budget in goed overleg onderling verdeeld. Dat is voor het eerst in hun geschiedenis. Niet de gemeente maakte de keus, maar zij zelf. Bibliotheekblad
 • Geen Nederlandse gemeente bezuinigt meer op kunst en cultuur dan Vlissingen. Oorzaak: de miljoenenstrop na het opkopen van het Scheldeterrein, waar een nieuw stadshart moest verschijnen.
 • De Volkskrant
 • Als in Duitsland een wetswijziging wordt aangenomen, worden kunstwerken, die ouder zijn dan vijftig jaar en een waarde hebben van meer dan 150 duizend euro, beoordeeld of ze van nationale waarde zijn. Is dat het geval dan blijft de kunst in Duitsland. Georg Baselitz is woedend over deze wetswijzing en haalde schilderijen en beelden terug die hij in bruikleen gaf aan drie musea. Critici waarschuwen voor een kunstvlucht. Er bestaan veel misverstanden over en daarom zet Monopol de feiten op een rij. De Volkskrant , Monopol-Magazin
 • Een artikel in rekto verso met de resultaten van een onderzoek naar de economische positie van beeldend kunstenaars leidde op 9 juli tot een debat in het Vlaamse Parlement, na een vraag van Yamila Idrissi (sp-a). Vlaams parlement
 • Het Vlaamse regeerakkoord voorziet in de invoering van een gereglementeerde boekenprijs om de levensvatbaarheid van de boekensector positief te be•nvloeden. Op 22 juni organiseerde de Commissie Cultuur een eerste hoorzitting waarbij het voorstel van het Boekenoverleg door de verschillende stakeholders werd toegelicht. Op 10 juli vond een gedachtewisseling plaats met Minister van Cultuur Sven Gatz. Zowel de Minister als de diverse politieke fracties uitten de ambitie een gereglementeerde boekenprijs in te voeren. De Minister wordt tijd gegund tot oktober om het voorstel van het Boekenoverleg verder uit te werken. Tegen eind 2015 zou de gereglementeerde boekenprijs een feit moeten zijn. inct.nl
 • In opdracht van de Arts Council England is er een rapport opgesteld over de bijdrage van kunst en cultuur aan de nationale economie. De culturele sector voegde vorig jaar 15 miljard aan waarde toe aan de economie, bijna 3 miljard meer dan twee jaar geleden. Een tweede rapport gaat over hoe publieke investeringen in de kunst bijdragen aan de groei van de creatieve industrie. Arts Council England , Cultureel Persbureau ,Creative Industries Federation
 • Het Europees Parlement (EP) heeft een evaluatierapport van de EU-auteursrechtenrichtlijn uit 2001 aangenomen. Deze richtlijn vormt de basis van de Nederlandse Auteurswet en de auteurswetten van de andere EU-lidstaten. Met dit rapport, dat onder leiding van MEP Julia Reda van de Piratenpartij tot stand is gekomen, schetst het Europees Parlement de contouren voor een hervorming van het Europese auteursrecht. Een substanti‘le verruiming van gebruikersrechten is er niet gekomen, maar er is wel support voor de erfgoedinstellingen. Kennisland

noord-brabant

 • Naar aanleiding van de werkconferentie talentontwikkeling in april van dit jaar hebben De Kunst van Brabant, Provincie Noord-Brabant en bkkc gewerkt aan een aanscherping van de gemeenschappelijke werkwijze, aanbevelingen voor beleid en een persbericht. Gezamenlijk werkten de Brabantse professionele kunst- en cultuursector, de Provincie Noord Brabant, bkkc en De Kunst van Brabant de afgelopen tijd aan een nieuwe werkwijze op het gebied van talentontwikkeling. Uitgangspunt van deze werkwijze is dat het talent centraal staat. Talenten worden erkend en gedragen door nieuwe netwerken die bestaan uit festivals, podia, presentatie-instellingen en andere (culturele) organisaties. Deze netwerken, ontwikkel- en productiebiotopen zogezegd, vormen samen TalentHub Brabant. bkkc
 • De provincie Noord-Brabant springt op de bres voor muzieklessen aan kinderen. Een commissie van tien betrokkenen gaat onderzoeken hoe het lesaanbod, ook op het gebied van theater, dans en andere cultuur, gered kan worden. Veel kunstencentra zijn omgevallen of hebben het moeilijk, constateert gedeputeerde Henri Swinkels (SP). De commissie moet nog dit jaar met een actieplan komen. Daarna wordt bekeken of en hoeveel geld daarvoor nodig is. Brabants Dagblad
 • De wereld van kunsteducatie en amateurkunst verandert snel. Anderhalf jaar nadat de directies van Kunstbalie en het bestuur van DOKe het Manifest van Veghel vaststelden, bleek een heroverweging noodzakelijk. In een tijd van gemeentelijke bezuinigingen en een veranderende klantvraag staat men voor een stevige uitdaging. Onder meer de zware huisvestingslasten van veel Centra voor de Kunsten en de weinig flexibele en dure cao Kunsteducatie, maakt dat zij niet of nauwelijks kunnen meebewegen met de markt. Van instelling naar netwerk, zo heet het nieuwe visiedocument van de Centra voor de Kunsten in Noord-Brabant en Zeeland, verenigd in DOKe, en Kunstbalie. Kunstbalie
 • Er komt een experiment in de gemeenten Boxmeer en Sint-Anthonis dat de leegstand op het platteland moet tegengaan. Onderzoeksbureau BRO en boerenorganisatie ZLTO hebben daarop bij provincie en de twee gemeenten aangedrongen. De twee organisaties voorspellen dat de leegstand van boerderijen in Brabant veel groter wordt dan gedacht. Het probleem is dat potenti‘le kopers tegen een woud aan regelgeving aanlopen voor het vestigen van een ander dan een boerenbedrijf in het buitengebied. In Sint-Anthonis en Boxmeer wordt tijdens het experiment soepeler met deze regels omgegaan. Omroep Brabant

grote brabantse gemeenten

 • GroenLinks stapt uit de Bredase coalitie. De partij zegt het vertrouwen in de samenwerking met de andere partijen op. GroenLinks staat niet achter de uitgezette lijn voor de toekomst van de Bredase musea MOTI en Breda’s Museum. Wethouder van Cultuur Seluk Akinci, zelf van GroenLinks, had volgens zijn partij een goed plan voor de musea. Tot verbazing van GroenLinks-fractievoorzitter Jos Koniuszek kwam er onder druk van de andere partijen ineens een heel ander, tweede plan op tafel. Akinci noemt de ontstane situatie bijzonder. “Dit is de keuze van de fractie. Wat ik stoer vind, is dat ze dit op inhoudelijke gronden doen. De fractie heeft niet het vertrouwen in mij of een van de andere collegeleden opgezegd.” Alle wethouders voelen zich genoodzaakt hun portefeuille ter beschikking te stellen, laat het college van B. en W. weten. VVD gaat nieuwe coalitie vormen. BN – De Stem , Breda Vandaag , Breda Vandaag , Breda Vandaag , BN – De Stem
 • De werkgroep die zich tot nog toe bezighield met het maken van plannen voor een nieuw museum in Breda, wil een nieuwe voorzitter die nadrukkelijk samen met de werkgroep verder aan de slag gaat.
 • Dat staat in de notitie ‘Contouren van een nieuw stedelijk museum in Breda’ die de werkgroep onlangs (de inmiddels demissionaire) cultuurwethouder Seluk Akinci (GroenLinks) aanbood. Hij nam het voorstel over. Enkele dagen later plakte het college er opeens de optie aan vast dat de deskundige eventueel ook zonder de werkgroep met een toekomstplan kan komen. BN – De Stem , Gemeente Breda
 • De collectie-eigenaren van het Breda’s Museum hebben het vertrouwen opgezegd in Vera Hoogsteden. Zij is binnen de ad-interimdirectie van het museum onder meer verantwoordelijk voor de collectie. Directe aanleiding om het aftreden van Hoogsteden te eisen, is een rapport over het onderhoud en beheer van de collectie. ‘Vernietigend’, stelt de Stichting Cultuurbelangen Breda’s Museum in een persbericht. De Bredase wethouder Akinci vindt het zeer ongepast dat een directeur die onder heel moeilijke omstandigheden het museum draaiende houdt op deze manier in het openbaar wordt aangevallen. BN – De Stem , Breda Vandaag , Breda Vandaag
 • Kwartiermaker Thomas van Dalen van de Stichting Cultuur Eindhoven is in gesprek met de culturele instellingen in Eindhoven. Want de basis onder een succesvol beleid is draagvlak. En in draagvlak moet je investeren: ãIk wil niet dat er ook maar ŽŽn politicus, instelling of burger is die zijn mening niet heeft kunnen geven”, zegt hij. En: ãAls stichting zijn we gesprekspartner van de organisaties en instellingen. Wij geven de sector een gezicht. We zijn een hefboom in gesprekken met de overheid en we zoeken verbindingen binnen de sector en daarbuiten, met het bedrijfsleven bijvoorbeeld.” Eindhovens Dagblad
 • De Mini Maker Faire, een initiatief van MAD Emergent Art Center dat eind augustus plaatsvindt, heeft toestemming van de gemeente Eindhoven om daarvoor het VDMA-complex te gebruiken. De gemeente trekt op korte termijn een kwart miljoen euro uit voor noodzakelijk onderhoud en herstelmaatregelen aan het pand. Een besluit over de definitieve bestemming van het gewilde pand wordt pas na de zomer verwacht. e52.nl
 • Omdat winkelleegstand een belemmering is voor de levendigheid van de binnenstad, zijn verdergaande maatregelen nodig om hier verandering in te brengen. Desnoods in strijd met de regels. De VVD in Eindhoven pleit voor experimenten met een “freezone”, een regelvrij gebied, om te kijken of dat een impuls kan vormen voor een heropleving van het winkelgebied. “Met als uitgangspunt ‘wat kan’ in plaats van ‘wat niet kan’.” e52.nl
 • Het is onzeker of ‘s-Hertogenbosch een Jeroen Bosch Nacht krijgt. Meerdere fracties steunden een voorstel van de SP om z’n Jeroen Bosch Nacht mogelijk te maken in 2016, maar burgemeester Rombouts plaatste zijn kanttekeningen bij het idee. Inwoners van ‘s-Hertogenbosch zouden volgens het voorstel in die nacht gratis of tegen een sterk gereduceerd tarief de expositie in het Noordbrabants Museum kunnen bezoeken. Rombouts gaat in overleg met de stichting Jeroen Bosch 500 over een nachtfeest, ‘al of niet in het museum’. Brabants Dagblad
 • De fabriek van Mengvoederbedrijf de Heus aan de Tramkade in ‘s-Hertogenbosch wordt veilig, wind- en waterdicht. Deze week zijn de eerste bouwwerkzaamheden gestart. De voormalige mengfabriek en machinekamer worden nu aangepakt. Na het theaterfestival Boulevard, dat aan de tramkade plaatsvindt, wordt er gestart met saneren van de grote hallen. Er zijn geen risico’s voor bezoekers en makers van het Festival Boulevard in de asbesthoudende fabriek, locatie De Heus, volgens gemeente ‘s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad , Bastion Oranje

overige brabantse gemeenten

 • De Gevangenpoort wordt een onderdeel van het Historisch Centrum Markiezenhof. Dat heeft het college van burgemeester en wethouder bepaald. De Gevangenpoort, het oudste monument van de stad, gaat dienst doen als buitenpost voor het stadspaleis en krijgt een aantal belevingsruimtes die de veertiende-eeuwse stadspoort toegankelijker moeten maken voor een breder publiek. Daarnaast wordt de Gevangenpoort ondergebracht in het Cultuurbedrijf, dat zorg draagt voor de exploitatie van het Historisch Centrum Markiezenhof. Internetbode-Bergen op Zoom
 • De gemeente Bergen op Zoom wil de synagoge aan de Koevoetstraat, eigendom van de gemeente, meer gaan gebruiken dan nu het geval is. “We willen kijken of we er een functie aan kunnen toevoegen”, zegt wethouder Ton Linssen. BN – De Stem
 • Publiek en Route, de nieuwe productie van Stichting De Vierschaar in Bergen op Zoom , gaat dit jaar niet door. Oorzaak is volgens voorzitter Marco Duijvelaar dat de financi‘le risico’s te groot zijn voor De Vierschaar. Sponsors zijn lastig te vinden. En een subsidie van de provincie laat op zich wachten.
 • BN – De Stem
 • De nieuwe stichting Podium4All gaat muziekonderwijs verzorgen in de gemeente Boxtel. Daarnaast stelt de gemeente 40.000 euro beschikbaar voor de vier lokale harmonie‘n en fanfares, die zelf muzieklessen gaan geven. Voor Podium4All stelt de gemeente maximaal 75.000 euro beschikbaar.
 • Brabants Dagblad
 • De weg is voor de gemeente Moerdijk vrij om de Rooms-katholieke kerk in het dorp Moerdijk te slopen. De gemeente wil met inwoners bespreken wat er op die plek moet gebeuren.
 • Het Cuypersgenootschap hield de sloop al jaren tegen met juridische procedures. De landelijke vereniging, die zich inzet voor het behoud van bouwkundig erfgoed, maakte eind vorig jaar een afspraak met de gemeente. Het genootschap mocht een haalbaar plan opstellen zodat het kerkgebouw behouden kon worden. De deadline was 15 mei. Omroep Brabant
 • De organisatoren van twaalf verschillende evenementen in Oosterhout kunnen opgelucht ademhalen nu de gemeenteraad voor extra subsidie heeft gezorgd. BN – De Stem
 • Het Filmhuis in Oosterhout, dat zonder subsidie draait, verkeert in grote financi‘le nood. Dat schrijft het college van B en W van die gemeente in een brief aan de raad. BN – De Stem
 • De vier muziekverenigingen uit de gemeente Sint-Michielsgestel beginnen samen een nieuwe muziekschool voor het culturele onderwijs binnen de gemeente. De stichting krijgt de naam MŽdz en wordt komende woensdag formeel opgericht. Ze neemt de plek in van de failliete gegane Meierijse instellingen voor kunsteducatie (MIK). Brabants Dagblad
 • “De hele gemeente Roosendaal is trots op de inwoners van Nispen. De hele Nispense gemeenschap realiseerde hier een uniek openluchttheater met het grootste moza•ekkunstwerk in Roosendaal.” Lovende woorden van de wethouder van Roosendaal. Namens de gemeente gaf hij de inwoners van Nispen, mede namens schouwburg De Kring, een cheque voor een voorstelling naar keuze in het theater. BN – De Stem
 • Cursussen op het gebied van dans, theater en beeldende kunst komen voortaan ook in aanraking voor subsidie. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt. Eerder was het zo dat er alleen een subsidie bestond voor muziekonderwijs. Deze subsidieregeling is in 2015 uitgebreid met de nieuwe Subsidieregeling kunst en cultuur gemeente Steenbergen 2015., oftewel: subsidie culturele vorming. Internetbode
 • Zeventien muziekdocenten die als ZZP’er bij MIK/Pieter Breughel werkten missen samen ongeveer 15.000 euro salaris. Dat bleek in de gecombineerde commissie en raad over het opzetten van een nieuwe Stichting Phoenix in Veghel die het failliete MIK gaat opvolgen. Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • In de publicatie ‘ Nederlandse kunst in de wereld ‘ wordt de verspreiding en waardering van Nederlandse kunst in de wereld onderzocht. Het onderzoek richtte zich daarbij op literatuur, architectuur en beeldende kunst in de periode 1980-2013. Daartoe werd informatie verzameld over ongeveer 360 architecten, 2.000 beeldend kunstenaars en 100 schrijvers. Inhoudelijk is het boek interessant. Veel komt aan bod: reputaties, clichŽs over ons land (water, koopmansgeest, soberheid, gereformeerdheid). En ook waarom de Nederlandse literatuur het beter doet in Duitsland – dat zich aan ons verwant voelt Žn kampt met een WOII-trauma – dan in de Angelsaksische landen. De Volkskrant
 • CLICKNL, Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) brengt bedrijven uit de creatieve industrie, kennisinstellingen en nationale en regionale overheid bij elkaar, om te werken aan innovatie in de creatieve industrie en de samenleving. In de Kennis en Innovatieagenda 2016-2019 beschrijft CLICKNL haar strategische visie op onderzoek en innovatie. De agenda identificeert onderwerpen die de creatieve industrie inspireert om met het bedrijfsleven en onderzoekers samen te werken aan nieuwe inzichten, producten en processen zodat de Nederland economie in 2020 de meest creatieve economie van Europa wordt. CLICKNL
 • Architecten zijn het zat dat ze niet of amper betaald krijgen voor voorlopige ontwerpen. De meerderheid vindt dat aanbestedingen leiden tot machtsongelijkheid tussen architecten en opdrachtgevers. Te vaak is er geen vergoeding en kunnen kosten niet worden verhaald. De Volkskrant
 • Steeds meer architectenbureaus hebben een flexibele schil van zzp’ers of maken gebruik van projectcontracten. Dat blijkt uit het BNA Verdiepingsonderzoek dat onlangs in samenwerking met de Stichting Fonds Architectenbureaus (SFA) is uitgevoerd. BNA
 • Heeft de Amsterdam Fashion week nog zin? Met de kritieken dat de modeweek dusdanig commercieel en entertaining is geworden, schreeuwt het evenement om een brug tussen commercie, creativiteit en publiciteit. Het antwoord kwam op de openingsavond, want die nieuwe programmadirecteur is gevonden: Iris Ruisch. Zij werkte eerder voor onder meer ontwerper Alexander van Slobbe, de modemerken Turnover en Laundry Industry en recruitmentbureau HTNK. Vanaf 1 september 2015 is zij verantwoordelijk voor de creatieve invulling van het programma, met ongetwijfeld een nieuw elan. Fashion United
 • De Nederlandse kunstverzamelaar Bert Kreuk krijgt tch een ‘indrukwekkend’ kunstwerk van kunstenaar Danh Vo, die daartoe is gedwongen door de rechter. Maar het is waarschijnlijk niet het werk dat Kreuk voor ogenstond. De kunstenaar stelt voor een muurschildering te maken met de volgende tekst: ‘SHOVE IT UP YOUR ASS, YOU FAGGOT’ (steek het in je reet, flikker). De Volkskrant
 • Vijf van de zeven voormalige werknemers van de failliete Eindhovense drukkerij en uitgeverij hebben het arbeidscontract van Wilco Art Books geweigerd. Zij hebben een ander aanbod, van Gianotten Printed Media in Tilburg, wel aanvaard. Brabants Dagblad
 • De bioscopengroep Kinepolis neemt alle dertien bioscopen over van Utopolis-groep. De twee bedrijven hebben daarover een principeakkoord bereikt. Met de overname komen ook de vijf Utopia-bioscopen in Nederland in Belgische handen. Holland Film Nieuws
 • Op boekenfestival Manuscripta, traditioneel de opening van het boekenseizoen begin september, zullen dit jaar onder andere de Isra‘lische schrijver Nir Baram en de Duitse schrijver Jenny Erpenbeck te zien en te horen zijn. Manuscripta vindt op zaterdag 5 september plaats op het Stadsfestival Zwolle en is voor publiek gratis toegankelijk. NRC
 • Natasja Storm (30) richtte in 2014 haar eigen uitgeverij voor young- en new-adultboeken van Nederlandse bodem op. In augustus 2014 verscheen de eerste verhalenbundel en sindsdien heeft Storm Publishers niet stilgezeten. Natasja vertelt over het opzetten van haar eigen uitgeverij, het ontdekken van talent en haar dromen voor de toekomst. Cleeft.nl
 • Amazon bestaat 20 jaar. Een zegen of een vloek? The Conversation
 • Steeds meer Nederlanders zijn bovendien bereid om voor online studiemateriaal te betalen. 11% van de Nederlanders geeft op dit moment geld uit aan educatieve online content. Dit is een stijging van 10% ten opzichte van 2014, blijkt uit het Samsung onderzoek. Zij die investeren in digitale educatie, besteden daar een relatief hoog bedrag aan. Maandelijks geven Nederlanders Euro 10,76 uit aan educatie. Dat is meer dan aan elke andere vorm van online content, zoals boeken (Euro 9,48), mobiele games (Euro 8,87), films en TV-programma’s (Euro 8,15) en muziek (Euro 5,53). Samsungpers
 • Geef musici een eerlijk deel van de opbrengst van internet en streaming. Dat is doel van de petitie ‘Fair internet for performers’ van de Internationale Federatie voor Muzikanten/Musici (FIM) gericht op het Europees Parlement. FNV Kiem
 • Gigstarter.nl is een website waarop dj’s, singer-songwriters, flamencogitaristen, a capella-koren, jazz-ensembles en andere muzikanten zich aanbieden voor optredens. De site trekt op dit moment 4.500 bezoekers per maand, en levert gemiddeld elke dag twee ˆ drie boekingen. De Volkskrant
 • Mary Go Wild, de dancewinkel en ontmoetingsplek aan de Amsterdamse Zeedijk, neemt het initiatief tot een vinylclub voor house- en technoliefhebbers. De abonnees ontvangen maandelijks een classic of nieuw talent met de post. De eerste abonnees wist de organisatie al aan zich te strikken, mede dankzij het netwerk dat ze opbouwden tijdens de crowdfunding voor het boek Mary Go Wild. 3voor12.vpro.nl
 • De Dutch Design Week breidt het programma uit met een muziekfestival. Tijdens de eerste editie van DDW Music zullen ongeveer 50 artiesten optreden op meerdere podia in Eindhoven. Het festival is opgezet door de organisatie van de DDW, de Effenaar en boekingsbureau Friendly Fire. “Wij willen hiermee het festivalgevoel van de Dutch Design Week meer benadrukken”, zegt woordvoerster Raffaela VandermŸhlen. Eindhovens Dagblad
 • Na een succesvolle eerste editie in 2015 zullen dit jaar 18 Nederlandse musea vertegenwoordigd zijn op het Lowlands Festival, dat in het voorlaatste weekend van augustus wordt georganiseerd in Biddinghuizen. Het samenwerkingsverband betreft musea die zijn aangesloten bij het videoplatform ARTtube. Informatieprofessional
 • Ziggo Dome is dicht wegens een flinke verbouwing, aldus zakelijk directeur Danny Damman. Maar er ligt ook een structurele reden ten grondslag aan de lege zomeragenda. “Promotors durven het in de zomer niet aan en artiesten kiezen voor festivals.” 3voor12.vpro.nl
 • 013 wijkt voor concert Allah-Las en Jacco Gardner uit naar Natuurtheater Oisterwijk. Tilburg.com
 • Jongstleden mei werden Robin Thicke en Pharrell Williams met hun nummer Blurred Lines schuldig bevonden aan het plagi‘ren van het nummer Got to Give It Up van Marvin Gaye. Het tweetal gaf na de uitspraak aan in hoger beroep te gaan. De plagiaatzaak tussen het duo en de erven van Marvin Gaye is op een correcte manier gevoerd en hoeft dus niet overgedaan te worden, meldt de BBC. Entertainment Business
 • Een strafzaak die in Belgi‘ liep tegen The Pirate Bay is in het voordeel van de torrentsite uitgevallen. Dit omdat de strafbare feiten die de personen achter de site ten laste waren gelegd niet bewezen konen worden. In Belgi‘ is toegang tot The Pirate Bay, net als in veel andere lanen, geblokkeerd. Dit vanwege de overduidelijke inbreuk op het auteursrecht die wordt gemaakt via de torrentsite. Volgens de rechter is er geen bewijs dat de aangeklaagde Zweden in die periode daadwerkelijk The Pirate Bay bestierden. Entertainment Business
 • Stephen Witt schreef een boek over de mp3. Een stukje technologie dat zo’n succes is geworden dankzij de grootste golf van piraterij en copyrightschending die de muziekindustrie ooit heeft gezien. Mp3’s zijn tegenwoordig een soort synoniem voor muziek (hoewel dat inmiddels ook al weer begint te veranderen), maar het verhaal van hoe deze technologie zo universeel werd, en wie er verantwoordelijk was voor de virusachtige verspreiding ervan, die de muziekindustrie totaal in mekaar liet ploffen, is grotendeels onbekend. Vice
 • Neil Young heeft op Facebook aangekondigd al zijn muziek terug te trekken van de diverse streaming platforms. Niet vanwege het geld, zo verklaart hij, maar vanwege de geluidskwaliteit. De belangrijkste ontwikkelingen in de geschiedenis van de muziekindustrie waren alles behalve audiofiel. In tegendeel. 3voor12.vpro.nl
 • De Amerikaanse mededingingsautoriteit Federal Trade Commission (FTC) bekijkt momenteel of Apple Music de Amerikaanse ‘antitrust’-wetgeving schendt. Apple wordt beschuldigd van concurrentievervalsing. Reuters meldt dat er naar misbruik van de positie door Apple wordt gekeken, op basis van klachten van niet nader genoemde streamingdiensten. Deze vinden dat Apple – nu het zelf met een nieuwe dienst is gestart – aan concurrentievervalsing doet. Entertainment Business
 • Zeven procent van de Nederlandse bevolking heeft een betaald Spotify-account. Dat concludeert marktonderzoeker Telecompaper op basis van een Consumer Panel-onderzoek. Ook kwam naar voren dat Spotify met voorsprong marktleider is in Nederland. Entertainment Business
 • De geruchten dat Facebook bezig zou zijn met een eigen muziekstreamingdienst blijken niet waar. Dat laat een woordvoerder van de social media-dienst weten. “We hebben geen plannen om ons te begeven op de markt voor muziekstreaming.” Entertainment Business
 • Een groep net afgestudeerde operaprofessionals heeft een nieuw gezelschap opgericht: Bold Opera On the Move (B.O.O.M!). De jonge artiesten willen populaire opera’s in een verkorte en verkleinde vorm gieten en ze op alle mogelijke locaties gaan uitvoeren. Het eerste project: Le nozze di Figaro. Operamagazine

financiering

 • The Art of Impact maakt bekend dat de eerste open oproep heeft geresulteerd in 36 gehonoreerde projecten. The Art of Impact
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie wil de professionalisering van ontwerpers en studio’s binnen het vakgebied Vormgeving een impuls geven. Daarom roept zij ontwerpers en studio’s op voorstellen in te dienen gericht op professionalisering van hun praktijk. De vorm waarbinnen deze professionalisering gestalte krijgt is vrij in te vullen. Zo kun je bijvoorbeeld professionals betrekken die reflecteren op je werk of je begeleiden in een bepaald aspect van je ontwikkeling. Tevens kan het plan gericht zijn op het ontwikkelen van nieuwe samenwerkingen met producenten of opdrachtgevers. Deadline 2 september. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Onlangs is bekend geworden welke projecten zijn geselecteerd zijn in de tweede ronde 2015 in de Deelregeling Vormgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Het betreft projecten van zowel individuele ontwerpers, als samenwerkingen en instellingen. De projecten lopen uiteen van tentoonstellingen en een festival tot onderzoek en productontwikkeling. De eerste mogelijkheid om nieuwe aanvragen in te dienen is op 12 augustus. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De Hedy d’Ancona-prijs 2016 staat open voor aanmelding. Projecten die tussen 1 oktober 2014 en 30 september 2015 zijn/worden opgeleverd, komen in aanmerking voor de prijs voor excellente zorgarchitectuur. Het is de vierde keer dat de prijs wordt uitgereikt. De Hedy d’Ancona-prijs is een initiatief van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Hedy d’Ancona-prijs
 • Het bestuur van CLICKNL heeft budget beschikbaar gesteld waarmee privaat-publieke samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie gestimuleerd wordt. Via een call konden projecten aanspraak maken op deze TKI-toeslag. Een externe commissie heeft twee projectvoorstellen gehonoreerd: ‘De Nieuwe winkelstraat: basisdata voor iedereen beschikbaar’ en ‘Smart Cities en de Creatieve Industrie: samen werken aan oplossingen’. CLICKNL
 • Onlangs hebben 10 beeldend kunstenaars een Werkbijdrage Bewezen Talent (WBT) toegekend gekregen. De Werkbijdrage is bedoeld voor kunstenaars die minstens zes jaar een beroepspraktijk hebben. De bijdrage is een tegemoetkoming in de investering van materiaal, tijd en diensten van derden en kan gebruikt worden voorde ontwikkeling van nieuw werk. Ook kan de bijdrage besteed worden om een opdracht uit te voeren of deel te nemen aan tentoonstellingen en manifestaties in binnen- en buitenland. Een WBT kan op elk moment van het jaar bij het Mondriaanfondsfonds worden aangevraagd. Mondriaanfonds
 • Uit nieuwsgierigheid naar de interactiemogelijkheden tussen literatuur en games, schreven het Nederlands Letterenfonds en het Gamefonds eind april de Open Oproep Literaire Games uit. Auteurs en gameontwikkelaars konden binnen deze Open Oproep een voorstel indienen voor de gezamenlijke ontwikkeling van een literaire spelervaring. De respons was groot, er werden 47 voorstellen uit Nederland en Vlaanderen ingediend. De adviescommissie die de voorstellen beoordeelde was bovendien enthousiast over de kwaliteit van de deelnemende partijen, zowel aan de kant van auteurs als van ontwikkelaars. De commissie heeft bij de selectie vooral gezocht naar projecten waarbij literatuur volledig is ge•ntegreerd in de gameplay. Uit de inzendingen zijn 5 projecten geselecteerd. De geselecteerden krijgen een startbedrag van € 7.500 vanuit het Gamefonds om hun projectplan uit te werken en een speelbare demo of vertical slice van hun game te maken. De resultaten van de startfase worden na een aantal maanden gepresenteerd aan de adviescommissie. Zij adviseert vervolgens welke projectvoorstellen een realiseringsbudget ontvangen. Het Letterenfonds heeft voor deze tweede fase € 60.000 beschikbaar gesteld. Letterenfonds
 • Een subsidieaanvraag van Stichting Holland Opera is in 2012 op onterechte gronden geweigerd. Het Fonds Podiumkunsten moet daarom een nieuw besluit nemen over de subsidieverlening voor de periode 2013-2016. Dit heeft de Raad van State bepaald in een langlopende procedure die het gezelschap had aangespannen tegen het fonds. Drie andere gezelschappen kregen wel subsidie: Tafel van Vijf, Stichting Nederlands Vocaal Laboratorium (nu: Silbersee) en de Veenfabriek. Dat gebeurde op basis van een rangorde met punten. Daarna was het budget op. Het Fonds Podiumkunsten en Holland Opera gaan in gesprek over de gevolgen van de uitspraak. Fonds Podiumkunsten , De Telegraaf
 • De Grote Kerk in Breda moet nodig opgeknapt worden, maar daar is 350.000 euro voor nodig. En dus is een bijzondere manier van fondsenwerving gestart. Van iedere halve liter Breda Bier die er verkocht wordt, gaat er 10 cent naar de Grote Kerk in Breda. Omroep Brabant
 • Het Impresariaat Kunsten van Fontys Hogeschool voor de Kunsten wil in samenwerken met het Elisabeth enTweesteden Ziekenhuis het project ‘MuZiek op Zondag’ opzetten. Om dit project in oktober van start te kunnen laten gaan, is het Impresariaat Kunsten via tilburgvoorcultuur.nl een crowdfunding gestart. Brabants Dagblad

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Het Lucent Danstheater en de Dr. Anton Philipszaal in ‘s-Gravenhage worden definitief gesloopt. Op de plek komt een nieuw cultuurcomplex. Architect Jo Coenen gaat met Architectuurstudio HH en NL Architects ontwerpen. NU.nl , De Architect
 • Wat te doen met een schoolgebouw dat niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd? Verbouwen? Een andere functie geven? Slopen? Met zulke vragen in gedachten stelden de TU Delft, de gemeente Rotterdam en de Brink Groep de Informatiewijzer aanpasbare schoolgebouwen samen. Scholen en gemeentebesturen kunnen hierdoor beter inspelen op toekomstige ontwikkelingen binnen het onderwijs. Daarbij valt te denken aan het verbouwen van verouderde schoolgebouwen, waardoor nieuwe onderwijsmethoden kunnen worden gebruikt, en uitbreiding of samenvoeging van naast elkaar gelegen onderwijsvastgoed. Cobouw
 • De nieuwe versmarkt Van Heinde aan de Magistratenlaan in het Paleiskwartier van ‘s-Hertogenbosch, die momenteel wordt ingericht in het voormalige Stedelijk Museum, gaat – naar verwacht – komend najaar open. Het langgerekte pand met de bekende sheddaken krijgt twee etages en een parkeerkelder. Bastion Oranje
 • Frans Molenaarprijs gaat naar de collectie van Josephine Goverts vanwege het hoogste couturegehalte. Fashion United , Vogue
 • De Nederlandse ontwerpers Jonathan Christopher en Nanna van Blaaderen gaan Europa vertegenwoordigen in de finale van de International Woolmark Prize 2016. De twee kwamen als beste uit de verf in de categorie menswear en womenswear en mochten alletwee een felbegeerde Woolmark Prize Europe award mee naar huis nemen. Fashion United
 • Ontwerpster Nikki Duijst heeft namelijk Lichting 2015 gewonnen met haar collectie genaamd ‘As we seek our face’. Duijst, afgestudeerd aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in ‘s-Gravenhage (Kabk) onderzocht voor haar eindexamencollectie haar persoonlijke angst om in het middelpunt van de belangstelling te staan versus de druk vanuit sociale media om jezelf als uitzonderlijk karakter neer te zetten. De bescheiden Duijst wilde kledingstukken maken over anonimiteit, jezelf verhullen of juist onthullen. Fashion United

beeldende kunst

 • In het kader van de Summer School Thinking City sprak Beatrix Ruf, directeur Stedelijk Museum, over Amsterdam – haar bewoners en bezoekers, de musea en de publieke ruimte. Welke rol vervult kunst in een stad? De Architect
 • Het Stedelijk Museum Amsterdam gaf een dag lang haar Instagramaccount vrijwillig uit handen. Op 15 juli was het aan drie jonge, Indonesische kunstenaars om de 12.000 volgers van het museumaccount een etmaal lang van content te voorzien. Het Parool
 • Het pand van het Europees Keramisch Werk Centrum in ‘s-Hertogenbosch bood geen mogelijkheid tot uitbreiding. De huidige locatie in een van de gebouwen van een voormalige leerfabriek in Oisterwijk geeft deze ruimte wel en dat schept nieuwe mogelijkheden. Brabant Cultureel
 • ‘Papier in de hoofdrol’ is de titel van de expositie in het Gorcums Museum gewijd aan Nederlandse papierkunst. De veelzijdigheid van het medium wordt getoond, maar of deze tentoonstelling de papierkunst van haar brave imago afhelpt, is de vraag. Museumtijdschrift
 • In september organiseert MIETair in Beers een expositie met beeldhouwwerken rondom het thema “female orgasm”. 35 kunstenaars maken speciaal voor deze expositie een beeldhouwwerk. Expositiefemaleorgasm
 • De expositie Karakterkoppen in het Gentse Museum Dr. Guislain gaat dieper in op de relatie tussen uiterlijk-innerlijk en het gebruik in de psychiatrie, de criminologie, maar breder ook de publieke opinie. Tegelijkertijd is er in dat museum Lichtgevoelig te zien. Het ontstaan van het psychiatrisch gesticht en de prille ontwikkeling van de fotografie vallen samen, ongeveer halfweg de negentiende eeuw. Psychiaters en fotografen raken snel ge•nteresseerd in elkaars wereld. Sacha Bronwasser vraagt zich af waarom we naar foto’s van mensen met psychiatrische of neurologische aandoeningen kijken. De Volkskrant
 • Unseen en ING Art Management lanceren de ING Unseen Talent Award. Ze hebben vijf finalisten gekozen uit een lijst getalenteerde kunstenaars, genomineerd door een comitŽ van fotografieprofessionals uit de Benelux. Deze kunstenaars worden beloond met een bijzonder empowerment traject. Ze mogen werk maken voor de ING Collectie, dit jaar met het thema ‘Who are we here for?’. Het traject bestaat uit coaching-sessies door de internationaal gevestigde kunstenaar Rineke Dijkstra en diverse workshops met professionals uit de fotografie. Museumtijdschrift

film

 • Op 25 september organiseren Medialab SETUP en het Nederlands Film Festival een nieuwe Utrechtse editie van Bring Your Own Beamer. TivoliVredenburg wordt na zonsondergang ŽŽn groot canvas, om het succes van de vorige editie een gepaste follow-up te geven. Op muren en plafonds, door ramen en over roltrappen; beeldmakers nemen hun eigen beamer mee en laten geen leeg stuk van de ruimte onbedekt. Nederlands Film Festival
 • Wave of Tomorrow uit ‘s-Hertogenbosch gaat talentvolle startende kunstenaars, designers, performers en andere creatieve professionals uit de regio Noord-Brabant tonen en belonen met een aanmoedigingsprijs. Door jaarlijks een prijs uit te reiken aan talent op het gebied van future media, play en interaction design, willen we graag een bijdrage leveren aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat in Brabant voor jonge makers, met name op dit gebied. Brabants Dagblad
 • De Nederlandse film Schneider vs. Bax van regisseur Alex van Warmerdam is geselecteerd voor de 68e editie van het Internationale Filmfestival van Locarno. De films Nena en Wiplala zijn geselecteerd voor het Giffoni International Filmfestival in Itali‘. Het festival is een van de grootste kinderfilmfestivals ter wereld en vindt eind juli plaats. Het Parool , NU.nl

letteren

 • De Nederlandse thrillerauteur en scenarist Simon de Waal schrijft het Geschenkboek voor Juni – Maand van het Spannende Boek 2016. Bloed in de polder is het motto van die maand die dan geheel in het teken zal staan van de Hollandse thriller. 2016 is ook het jaar waarin het Genootschap van Nederlandstalige Misdaadauteurs 30 jaar bestaat. Literatuurplein

theater en dans

 • Het Internationaal Vocalisten Concours (IVC) verzorgt in september in samenwerking met de Nationale Opera en het European Network Opera Academies openbare masterclasses, lezingen en presentaties rond de Russische negentiende-eeuwse opera. Brabants Dagblad , IVC
 • De Raad voor Cultuur stelde voor om de Nederlandse Reisopera te Enschede en Opera Zuid te Maastricht in de komende kunstenplanperiode te laten fuseren. Minister Bussemaker legde dit advies naast zich neer. De twee gezelschappen verschillen nogal van elkaar, stelt Camiel Hamans. Brabant Cultureel

kunst in de openbare ruimte

 • De werkzaamheden aan station Ballonvaart Bernheze in Loosbroek zijn in volle gang. Kunstenaar Philip LŸschen bouwt aan zijn kunstwerk waar men kan opstappen voor een ‘ballonvaart’. Hij won de kunstopdracht 2012 met dit ontwerp. bkkc
 • Landkunst op de Spinolaschans is een samenwerkingsproject van bkkc, brabants kenniscentrum kunst en cultuur, Staatsbosbeheer, Erfgoed Brabant en provincie Noord-Brabant, en draagt bij aan de beleving en bekendheid van de Zuiderwaterlinie als cultureel – historisch erfgoed. Zeven jonge kunstenaars vertellen het verhaal van de Spinolaschans met kunstwerken die speciaal voor deze plek zijn gemaakt. Landkunst
 • Is het erg dat de beeldengroep ‘De Aardappeleters’ in Nuenen commercieel interessant is, vraagt
 • Hans Matheeuwsen zich af. Hij is journalist bij het ED en redactioneel manager van het Frits Magazine. Eindhovens Dagblad
 • De route van het lichtfestival GLOW in Eindhoven is bekendgemaakt. Bezoekers lopen dit jaar vooral door de binnenstad. Vanwege het tienjarig jubileum pakt de organisatie uit met spectaculaire lichtkunstwerken. Een project van publiekslieveling Luminarie De Cagna op het Stadhuisplein moet de blikvanger worden. Omroep Brabant
 • Een boot met vele duizenden led-lampjes die zal zorgen voor bewegende beelden die de Piushaven in vervoering moeten brengen. Dat is de Love Boat/Led it be die de kunstenaars van Studio VollaersZwart nu mogen gaan ontwikkelen. Het tot kunstwerk omgebouwde schip zal, als alles volgens planning verloopt, vanaf maart 2016 in de Tilburgse Piushaven dobberen. Brabants Dagblad
 • Wie binnenkomt in Kulturhus de Litserborg in Den Dungen wordt geconfronteerd met een poort van kleuren, beeld en tekst. De poort der wijsheid, zoals het kunstwerk heet, is bedacht en uitgevoerd door kunstenaressen Gerdien van de Koevering en Marion Cooijmans. Brabants Dagblad

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Van Aken Architecten in Eindhoven gaat het interieur inrichten van het hoofdkantoor van het telematica bedrijf Navinfo in Peking, een kantoorflat met 13 verdiepingen en een totaal aan 30.000 vierkante meter (gelijk aan vijf voetbalvelden) kantooroppervlak. Eindhovens Dagblad
 • Interview met Youri Dingemans over zijn afstudeerfilm Het Goeie Leven. In deze sociaal-realistische film over het Brabant van de jaren ’90 volgen we bewoners tijdens hun dagelijkse bezigheden in een fictief Brabants dorp. De gemeenschap maakt zich op voor de tradities van de decembermaand; de gezelligste maand van het jaar. Directorsguild.nl
 • Sinds april zet Leonard Bedaux wekelijks een korte absurdistische film online op zijn YouTube kanaal. “Waarom? Dat is een goeie vraag, ik moet het kwijt. Zo blijf ik tussen projecten door toch met het creatieve proces bezig.” Brabants Dagblad
 • Herbert Mouwen (Breda 1952) publiceerde weliswaar nog een paar verhalenbundels, losse gedichten en proza in tijdschriften alsmede tal van theaterrecensies voor BN/De Stem, maar het gat tussen de twee po‘ziebundels, na 22 jaar is er nu zijn tweede bundel, geeft aan dat de titel ‘De handen van de tijd’ van de nieuwe bundel wel toepasselijk is. Vrijwel alle gedichten in de acht afdelingen waaruit het boek bestaat, hebben op de een of andere manier te maken met het verstrijken van de tijd. Brabant Cultureel
 • ‘Als de muziek begint’, is de eerste offici‘le single van de Brabantstalige americana-band Op zoek naar Johan van Martijn Kuijten. Met een glansrol voor Toos, de vrouw die diende als inspiratiebron, in de bijbehorende videoclip. Het lied verhaalt over een vrouw met Alzheimer die haar eigen man niet meer herkent en steeds meer in haar eigen hoofd verdwijnt, maar bij het horen van muziek volledig opleeft. Later dit najaar volgt debuutalbum ‘Weg uit de stad’ met meer kleine akoestische folk liedjes afgewisseld met stevige Country-Blues. 3voor12.vpro.nl
 • Op 1 juli j.l. presenteerden Mike Roelofs (toetsen), Sjoerd van Bommel (drums) en BJ Baartmans (snaren en zang), die al jarenlang samenwerken, als BJ’s Wild Verband het album Later in de Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch. 8weekly
 • Op 18 september brengt Black-Bone uit Nuenen zijn tweede album uit, met een naar eigen zeggen nieuw geluid dat behoorlijk internationaal klinkt. De productie was in handen van Peter van Elderen (Peter Pan Speedrock). Het album wordt uitgebracht bij SPV, het label van o.m. Judas Priest, Sepultura en Whitesnake. 3voor12.vpro.nl

kunstonderwijs

 • Voor de afstuderende designstudenten van de Willem de Kooning Academie geen traditionele modeshow, maar een openingsavond tijdens een meerdaagse moderoute in de Hofpoort in Rotterdam.
 • Wat mode voor deze lichting ontwerpers is, werd duidelijk in het avondvullende programma waarin vooral veel ruimte is voor debat. Zoals moderator Aynouk Tan tijdens de onconventionele avond toelicht, voelt deze lichting studenten de noodzaak om vraagtekens te plaatsen bij het grootschalige karakter van het modesysteem, en om de relevantie van mode te onderzoeken in een tijd waarin mode een synoniem is voor verandering. i-D.vice.com
 • De zes afstuderende masterstudenten fotografie aan de St. Joost academie in Breda tonen hun werk in het Amsterdamse Castrum Perigrini. Na twee jaar van onderzoek, zelfreflectie en maatschappelijke en artistieke beschouwing staan de kunstenaars op eigen benen, en laten zien dat zij fotografie in de volle breedte hebben onderzocht. De tentoonstelling in Castrum Peregrini omvat naast fotografie ook video’s, prints, publicaties en installaties. Metropolis M
 • Twee prominente docenten van de Amsterdamse Theaterschool worden beschuldigd van jarenlang grensoverschrijdend gedrag richting studenten. Dat zeggen voormalig leerlingen en docenten in gesprekken met de Volkskrant. De Volkskrant

cultuureducatie – en participatie

 • De aanbevelingen in het Europese rapport Film in school, gedaan binnen het Creative Europe-programma, worden gebruikt in de ontwikkeling van een framework voor filmeducatie. De expertmeeting in EYE te Amsterdam op 2 juli jl. draaide om de vraag hoe deze Europese ontwikkelingen vertaald kunnen worden naar de Nederlandse situatie. EYE
 • Hoe denken docentenopleiders in de btavakken over creativiteit? Belangrijk om te weten, want creativiteit verhoogt het probleemoplossend vermogen van de leerlingen in de klas; de toekomstige creatieve bta’s. Eric Verouden onderzocht het. lkca
 • Karin Kolenberg en Karin Borgman, docenten Beeldende vorming en CKV, deden een enqute onder kunstdocenten over de voor- en nadelen van Tehatex ten opzichte van Kunst (algemeen plus een van de disciplines). VONKC
 • Wat gebeurt er als je theaterlessen niet tussen de schoolmuren geeft, maar in een theater? Het Haags Montessori Lyceum en het Theater aan het Spui startten drie jaar geleden met zogenaamde theaterklassen. Nu zwaait de eerste lichting leerlingen af en kijkt cultuurcošrdinator Jeannette Houwink ten Cate terug. lkca
 • In de afgelopen maanden is er door 22 leerkrachten van verschillende scholen in de regio van 3M, samenwerkende marktplaatsen voor cultuureducatie Maas en Meierij, hard gewerkt om de certificatie Interne CultuurCošrdinator (ICC) te behalen. Een cursus van 8 woensdagen waarbij door twee groepen van 14 en 8 cursisten cultuureducatie centraal stond. Cubebernheze
 • Een aantal jongeren waren aanwezig bij de kick-off van Studi073 Crew bij de Muzerije in ‘s-Hertogenbosch. De jongeren hebben minstens ŽŽn ding gemeen: in de nabije toekomst voor en ook met jongeren activiteiten organiseren op het gebied van cultuur in de breedste zin van het woord. Muzerije biedt bij het gehele proces een ondersteunende rol aan. Brabants Dagblad
 • Drie leerlingen van het ds. Pierson College hebben de jongste editie van de jaarlijkse BAI-scholierenprijsvraag, met ditmaal als subtitel ‘In de ban van de brug’, gewonnen. Met hun ontwerp Rolling Tongues Bridge, een roze en speels aandoende constructie van twee naar elkaar uitstekende tongen, blonken de winnaars vooral uit in originaliteit. Brabants Dagblad
 • In MOTI in Breda kunnen kinderen en volwassenen tot en met maart 2016 zowel online als offline in een interactieve speelomgeving kennis maken met Minecraft. BN – De Stem
 • Het Dr.- Knippenbergcollege brengt volgend jaar juni een voorstelling over Vlisco. Eindhovens Dagblad
 • Een groep ouderen zong donderdag in Muzerije in ‘s-Hertogenbosch fanatiek mee met oude, bekende nummers tijdens de afsluitende bijeenkomst van een pilot project ouderenparticipatie, dat in samenwerking met stichting EET met je hart en Kunstbalie tot stand is gekomen. Brabants Dagblad
 • Meiden, jongens, buurtbewoners: samen hebben ze bijgedragen aan het ontwerp voor de schilderingen op het fietserstunneltje tussen Hooghuis en Hoge Neer in Etten-Leur. BN – De Stem

kunstbeoefening

 • De korte film van Deurnese (amateur)regisseur Mark Verhoeven over een tienermeisje in een moeilijke gezinssituatie gaat in premire in de Cacaofabriek in Helmond. Eindhovens Dagblad

bibliotheken

 • Hoe kan de openbare bibliotheek zŽlf invulling geven aan haar maatschappelijke opdracht? De commissie ‘Toekomst lokaal bibliotheekbestel’ gaat de openbare bibliotheken verder op weg helpen met een visie op, en een handreiking voor, het lokale bibliotheekbestel. De commissie is 29 juni jl. voor de eerste keer samengekomen. Bibliotheekblad
 • Op 8 juli 2015 kwam de ‘gesprekstafel collectieplan’ voor het eerst bijeen. Met deze gesprekstafel beoogt de KB – naast andere vormen – zorgvuldig tegemoet te komen aan de wettelijke verplichting het collectieplan in overeenstemming met het bibliotheekveld vast te stellen. De Bibliotheken
 • Bibliotheek Z-O-U-T presenteert als eerste bibliotheek in Nederland op haar website opleidingen en cursussen van duizenden opleiders in Nederland. Bibliotheekblad

erfgoed

 • Op 16 juni heeft de Tweede Kamer unaniem ingestemd met de Erfgoedwet. Als in het najaar ook de Eerste Kamer de Erfgoedwet goedkeurt, treedt deze op 1 januari 2016 in werking. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 6 factsheets gemaakt over verschillende onderdelen van de Erfgoedwet.
 • Cultureel Erfgoed
 • In het drukke centrum van Amsterdam staan gebouwen die amper worden gebruikt, maar die heel geschikt zijn voor een publieke functie: de kerken. Laat die weer bruisen Žn een rustplek zijn, schrijven architecten en theologen. Het Parool
 • Winnaar van de Gulden Feniks 2015 in de categorie transformatie werd dit jaar de Hallen in Amsterdam. Een prachtig voorbeeld van nauwe betrokkenheid van burgers die leidt tot een succesvolle transformatie. Niet het Rijk , maar buurtbewoners en aspirant huurders namen het initiatief, met als resultaat een bruisende publiekstrekker. NRP
 • In februari 2015 werd door Theaterencyclopedie.nl de crowdfundingsactie Zijn / Niet Zijn gestart met het doel belangrijke voorstellingen uit de TIN collectie te digitaliseren en integraal te publiceren op de Theaterencyclopedie. Die actie was succesvol. Een overzicht van deze voorstellingen. Theaterencyclopedie.nl
 • Bosch Open Expo (B.O.E.) wordt een unieke tentoonstelling in het Jheronimus Bosch jaar waar iedereen aan mee kan doen. Jong talent, amateurkunstenaar en professional het maakt niet uit, iedereen kan zich inschrijven. Een jury bekijkt anomiem het werk en maakt een selectie die in maart 2016 wordt getoond. Boschopenexpo
 • Er moet een nieuwe bestemming gevonden worden voor het Kruisheren-klooster in Sint Agatha, gemeente Cuijk. Grote delen van het complex staan al leeg. Kruisheren, stichting St. Aegten, gemeenten en provincie Noord-Brabant inventariseren momenteel welke nieuwe functies het kloostergebouw zou kunnen krijgen. De Gelderlander
 • Nadat elders in Noord-Brabant gemeentelijke archieven al samengingen in enkele grote, regionale clusters is nu West-Brabant aan de beurt. Alleen Breda, Gemert-Bakel en ‘s-Hertogenbosch blijven dan nog buiten deze regionalisering. Een gesprek met archivaris/directeur Wim Reijnders over de digitale toekomst. Brabant Cultureel

recreatie en vrijetijdseconomie

 • Hoe doe jij dat, innoveren? Uit onderzoek blijkt dat het merendeel van de waardevolle innovaties is ontstaan door samenwerking met andere sectoren. Hoe is het gesteld met de recreatie, wordt hier veel cross-sectoraal samengewerkt? Pretwerk
 • De echte dansliefhebber zal tijdens een vakantie geen kans laten liggen om lekker te swingen en los te gaan op de dansvloer in de avonduurtjes. Wie er echt geen genoeg van kan krijgen, kan ook kiezen voor een vakantie waarin muziek en dans geheel centraal staan. Dans Magazine
Geen reacties

Geef een reactie