Trends & Ontwikkelingen 18 maart 2016

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • ‘De kern van de wet staat nog steeds overeind. Het bestel wordt slagvaardiger, opener en meer onderscheidend’, aldus de staatssecretaris Dekker (OCW) na de goedkeuring in de Eerste Kamer.  Maar de eindredactionele verantwoordelijkheid blijft bij de omroepen. De regionale omroepen kunnen doorgaan met reorganiseren en bezuinigen. Omroep Brabant krijgt vanaf komend jaar flink minder subsidie en moet de komende jaren miljoenen euro’s bezuinigen. Er gaan ontslagen vallen.  De Volkskrant  , IPO ,  Omroep Brabant  , BN – De Stem
 • De Raad voor Cultuur heeft zijn advies uitgebracht over het beleidsplan 2016-2020 van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Beeld en Geluid functioneert als hŽt archief voor de publieke omroep. Toch houden individuele omroepen er nog eigen (kostbare) archieven op na. Dit is ongewenst, volgens de Raad. Cultuur.nl
 • De Omgevingswet kan rekenen op brede steun in de Eerste Kamer. Net als tijdens de behandeling in de Tweede Kamer kwamen onderwerpen als participatie, subsidiariteitsbeginsel, bestuurlijke afwegingsruimte, de verankering van omgevingswaarden en normen en ICT aan de orde. Minister Schultz van Haegen (I & M) zal de wet iets moeten aanscherpen. Participatie voor burgers moet beter worden verankerd en onomkeerbare omgevingsbesluiten mogen pas vier weken na het besluit in werking treden. Binnenlands Bestuur , VNG ,  IPO  , Binnenlands Bestuur
 • De huidige Waterwet zal onderdeel gaan uitmaken van de Omgevingswet, die naar verwachting in 2018 in werking treedt. De Omgevingswet is het resultaat van een integratie van de zogenoemde ‘omgevingswetten’. Naast de Waterwet en de Wabo gaan onder andere ook de Wet ruimtelijke ordening en de Ontgrondingenwet op in deze nieuwe wet voor de Nederlandse fysieke leefomgeving. Cobouw
 • De Nederlandse regering staat in principe niet negatief tegenover een complete harmonisatie van het auteursrecht. Minister Van der Steur heeft aangegeven dat enig realisme wel op zijn plaats is. De ambitie van de Europese Commissie op dit punt zal niet snel gerealiseerd worden in de komende jaren. De Europese Commissie heeft ook geen concrete initiatieven aangekondigd. Voice ,  De Bibliotheken
 • Lerarenorganisaties hebben hun steun aan de plannen tot herziening van het curriculum voor basisscholen en het voortgezet onderwijs (Ons Onderwijs 2032) ingetrokken. Nationale Onderwijsgids
 • In de vierdelige serie ‘Onvermijdelijke gesprekken over kunst en de wereld’ proberen initiatiefnemers Frascati, NRC Handelsblad, Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond en de Boekmanstichting de relatie tussen kunst en de wereld op niet-beleidsmatige gronden te bespreken en ruimte te scheppen voor een nieuwe taal over de waarde van kunst. De derde editie had als titel: ‘Kunst en de flu•de stad’ en vond op 14 maart plaats in Frascati in Amsterdam. Theaterkrant
 • Wethouder Sjoerd Feitsma van Leeuwarden heeft zich vergaloppeerd met zijn belofte over extra geld voor de cultuur in het Noorden. De verantwoordelijke bestuurders in Drenthe en Groningen hebben nog geen definitief besluit genomen over het beschikbaar stellen van geld voor We the North. Noord-Nederland zou van plan zijn extra geld (700.000 euro ) in cultuur te investeren om bezuinigingen en concurrentie het hoofd te bieden. Dagblad van het Noorden ,  NOS
 • De provincie Noord-Holland stelt voor 2016 100.000 euro beschikbaar voor onderzoek naar de haalbaarheid van herbestemming van monumenten. Noord-Holland
 • Waar in andere Zeeuwse gemeenten volop wordt bezuinigd op cultuur, investeert Goes 1,5 miljoen euro. De gemeente wil Goes de komende jaren nog meer profileren op cultureel gebied. Omroep Zeeland
 • Het rijk moet meebetalen aan de restauratie van de Arnhemse Eusebiuskerk. Dat vraagt de PvdA aan minister Bussemaker (OCW) De Gelderlander

noord-brabant

 • In 2015 heeft de commissie Paes onderzoek gedaan naar buitenschoolse cultuureducatie in Noord-Brabant. Naar aanleiding hiervan is een plan van aanpak opgesteld voor 2016, met onder meer kennis van de sector aanvullen en gemeenschappelijke taal, begrippenkader en doelstellingen ontwikkelen. In opdracht van en in nauwe samenwerking met de provincie en de Vereniging Brabantse Gemeenten (VGB) voert Kunstbalie dit actieplan uit. Kunstbalie
 • Wim van de Donk (Commissaris van de Koning), gedeputeerde Henri Swinkels en Jan Mengelers, voorzitter van het College van Bestuur van TU Eindhoven willen Nexus voor Noord-Brabant behouden. Nexus-instituut Tilburg vindt wellicht onderdak aan de Technische Universiteit van Eindhoven. Universonline , Brabants Dagblad
 • Brabant vernieuwt’, een longread over de investeringsstrategie om de economie in Noord-Brabant te versterken. Brabant.nl

grote brabantse gemeenten

 • Dubbel feest bij Eindhovense Koorvereniging De Toonkunst in Eindhoven. Niet alleen kreeg voorzitter Piet Weterings een koninklijke onderscheiding, het gemengd koor zelf ontving het predicaat ‘Immaterieel erfgoed van de stad Eindhoven’. Eindhovens Dagblad
 • Het college van Tilburg heeft in het coalitieakkoord afgesproken om de binnenstad te versterken en een meer regionale functie te geven. Heemschut Brabant verwelkomt de nieuwe plannen van het college. Ze is benieuwd naar de verdere uitwerking. Ze hoopt dat in de nieuwe plannen zorgvuldig met de cultuurhistorische waarden van het gebied worden omgegaan. Heemschut
 • Omwonende HŽlne Spierings is in beroep gegaan tegen het afgeven van de omgevingsvergunning voor de Primark in Tilburg. “Onzinnig, zo’n groot, nieuw glazen gebouw midden in de stad”‘, vindt de bewoonster van het Stadhuisplein. Zij vreest verlies van dag- en zonlicht en overlast van fietsers en vrachtverkeer. Brabants Dagblad 
 • Het Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg introduceert naast het ‘bidbook voor de Tilburgse Binnenstad’ ook een online Pandenbank. Op deze website zie je alle leegstaande panden van de binnenstad waarmee dit op een laagdrempelige manier inzichtelijk wordt gemaakt. Tilburg.comTilburg.com 

overige brabantse gemeenten

 • Op initiatief van wethouder Thomas van Hulsel van Cultuur van Bergeijk verzorgde Amsterdamse adviesbureau Douw en Koren een cursus crowdfunden voor Bergeijkse verenigingen. Eindhovens Dagblad
 • Eigenaren van een gemeentelijk monument in Dongen kunnen misschien hun onroerend zaakbelasting terugkrijgen. Het College van B & W  gaat in ieder geval een onderzoek starten naar de mogelijkheden daarvoor. Dongen.Nieuws.nl
 • Heemkundekring De Heerlyckheit Dongen heeft de  gemeente gevraagd om de gevel van voormalige schoenfabriek Gerba Windsor op de gemeentelijke monumentenlijst te zetten. Sloop dreigt.   BN – De Stem
 • De huiskamer van Deurne. Zo noemde wethouder Nicole Lemlijn de nieuwe bibliotheek die woensdag officieel werd geopend. De doorstart van het Cultuurcentrum betekende in Deurne de doorstart van de bibliotheek. Bibliotheekblad
 • De gemeente Moerdijk kent een verrassend snelle groei van het aantal gemeentelijke monumenten. De groei is een gevolg van nieuw beleid waarbij de gemeente niet zelf als de initiator optreedt, inwoners en eigenaren zelf met kandidaten laat komen. Moerdijk
 • De huurschuld van cultuurcentra Tiliander in Oisterwijk en Den Boogaard in Moergestel hoeft niet te worden terugbetaald. Dat besliste de Oisterwijkse gemeenteraad. Brabants Dagblad
 • Verschillende politieke partijen in de gemeenteraad van Roosendaal  willen het subsidiebudget voor sport en cultuur ophogen en vinden de bestaande regels te star. Bovendien klinkt de politieke roep om een ‘cultuurfonds’ dat als achtervang kan fungeren voor initiatieven die buiten de reguliere verenigingen vallen. BN – De Stem
 • Het voorkomen van taalachterstand is een van de doelen in de nieuwe Lokale Educatieve Agenda van de gemeente Roosendaal. BN – De Stem
 • Schijndelaar Roel Praagman wil het leegstaande Dungense gemeenschapshuis De Blauwe Scholk kopen. De gemeente Sint-Michielsgestel gaat het pand, getaxeerd op 485.000 euro, dit voorjaar verkopen. Hij wil er een galerie in vestigen. Brabants Dagblad 
 • Het nieuwe United Festival dat op 28 en 29 mei in Uden wordt gehouden, krijgt geen subsidie van de gemeente. Acht andere, grote festivals en evenementen krijgen van het College van B&W wel geld uit het evenementenfonds. Brabants Dagblad 
 • Bouwbedrijf Van de Ven, Stichting De Blauwe Kei en Stichting CHV Noordkade gaan opnieuw om de tafel om twee varianten te bekijken voor de bouw van het nieuwe theater op de Noordkade in Veghel. Brabants Dagblad
 • De gemeente Waalre heeft bekendgemaakt hoe het nieuwe gemeentehuis eruit gaat zien. Wat direct opvalt is dat de oude, statige raadhuisvilla van vroeger weer prominent op zijn plaats staat. Eindhovens Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • 2014 is het eerste jaar waarin de Governance Code Cultuur is toegepast als gedragscode voor bestuur en toezicht. Om die reden heeft KPMG gekeken hoe er in de jaarverslagen over 2014 verantwoording is afgelegd over  de toepassing van de 9 principes in de code. In het onderzoek is ook gelet op de kritische inhoudelijke reflectie op het functioneren en de samenstelling van de raad van toezicht en het bestuur. Cultuur+Ondernemen , KPMG
 • De Belastingdienst hoeft bij het met terugwerkende kracht intrekken van de ANBI status geen kwade trouw aan te tonen bij de instelling. De Hoge Raad gaf dat recent aan en veegde daarmee de uitspraak van Gerechtshof Den Haag van tafel. Rendement
 • De architect leidend in het bouwproces, van de allereerste schets tot en met de oplevering, als ontwerper Žn als bouwer, risicodragend. Is dat denkbaar, is dat wenselijk? Gastblog van Harm Korfker, zakelijk directeur en projectmanager bij Korfker architecten. BNA
 • BP stopt met de sponsoring van Tate in 2017. Het oliebedrijf heeft besloten het contract met het Londense museum niet te verlengen. Tegen de samenwerking, die al 26 jaar lang bestaat, werd de laatste jaren hevig geprotesteerd door kunst- en milieugroepen. Artnet news
 • Europese musea kijken, vanwege de bezuinigingen,  naar hun Amerikaanse collega-instellingen en hun aanpak van private financiering. New York Times.
 • Vijfentwintig kunstenaars hebben een tweede brandbrief gestuurd aan het bestuur van De Appel. Ze willen een nieuw bestuur, bestaande uit kunstenaars. Het Parool , De Appel Support
 • De Bredase kunstinstelling KOP heeft een oproep uitstaan voor jonge, talentvolle kunstenaars om deze een stap verder te brengen in hun carrire. KOP wil samen met die kunstenaar gaan nadenken over hoe er wel geld verdiend kan worden met zijn of haar werk.  Breda vandaag
 • Filmthuis, ‘de online zaal van het filmtheater’, is in maart officieel van start gegaan met 13 deelnemende filmtheaters. Naar aanleiding van de resultaten van het gebruikersonderzoek dat Filmonderzoek heeft uitgevoerd in zomer 2015, heeft Herrie Film & TV besloten het initiatief een vervolg te geven. Filmonderzoek
 • Filmprogrammeur Ilona van Heeckeren van de Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch gaat de  filmprogrammering voor Theater De Leest in Waalwijk verzorgen. Brabants Dagblad
 • Hoe ziet muziektelevisie er in 2031 uit? Roosmarijn Reijmer  sprak met Diederik van Zessen van digitaal muziekkanaal XITE, die op het SXSW festival aanwezig is om de toekomst van muziektelevisie te voorspellen. 3voor12.vpro.nl
 • Stichting BREIN mag  de gebruiksgegevens gaan verzamelen van mensen die muziek, films of series uploaden naar torrentsites. Dat heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bepaald. De stichting wil zich nu gaan richten op grootschalige uploaders van auteursrechtelijk beschermde content. Probleem : de providers hebben meermalen aangegeven niet zomaar mee te werken aan het overhandigen van de NAW-gegevens die bij een bepaald ip-adres horen. 3voor12.vpro.nl  ,  Holland Film Nieuws
 • Prijs is een belangrijk factor bij de aankoop van consumentenproducten. Maar onderzoek van GfK wijst uit dat die prijs niet allesbepalend is als het gaat om de aanschaf van een boek. Inct.nl
 • In een e-book kan data worden opgeslagen, die bijvoorbeeld kan vertellen dat een lezer na 10 pagina’s niet meer verder leest. Hoe gaan uitgevers deze informatie gebruiken? En wat voor gevolgen heeft het voor de schrijver? New York Times
 • Onlangs vierde Robert Schaeffer zijn 20-jarig jubileum als programmeur bij de Effenaar, Eindhoven. In het kader van het leerprogramma ‘Leiderschap in Cultuur’ schreef hij een artikel over de toekomst van de poppodium. LeiderschapinCultuur
 • Vanaf januari 2017 willen W2 Poppodium en de Willem II Fabriek in ‘s-Hertogenbosch in ŽŽn organisatie opgaan. Henri Broeren, interim directeur van beide kunstinstellingen en directeur van De Toonzaal, wil dat het kamermuziekcentrum daar later in meegaat. Entertainment Business 
 • De samenwerking tussen Paradox en Concertzaal in Tilburg is een win-winsituatie. Brabants Dagblad
 • Een gesprek met Emily Eavis van het Glastonbury Festival over het ontbreken van vrouwelijke acts op popfestivals. i-d.vice.com
 • Online tweedehands ticketmarktplaats TicketSwap en ticketbedrijf Paylogic zijn een samenwerking begonnen om fraude bij de verkoop van tweedehands ticket uit te sluiten. De Volkskrant ,  3voor12.vpro.nl
 • Melkweg en TicketSwap gaan samen optrekken om de ticketingmarkt veiliger te maken voor de consument. Het Amsterdamse poppodium en de website voor particuliere doorverkoop van tickets zetten Secure Swap in voor evenementen in de Melkweg, te beginnen met een aantal clubnachten.  Melkweg
 • De circusorganisaties in Nederland slaan de handen in elkaar en maken een gezamenlijke circusagenda 2025. Dat is de uitkomst van het symposium ‘De staat van het circus’ dat op maandag 14 maart 2016 plaatsvond in Utrecht. Circusblog , Circuscultuur Nederland
 • Hoeveel theaterbeoefenaars zijn er in Nederland? Werken zij binnen- of buitenschools of allebei? Welke theateropleidingen en festivals zijn er? Wat is het opleidingsniveau van theaterdocenten? En hoeveel freelancers en vrijwilligers zijn er in deze sector actief? Het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) zet de cijfers op een rij. lkca , lkca 

cultuurmarketing

 • Op 7 april organiseert Cultuurmarketing de inspiratiemiddag slimmer samenwerken over geslaagde samenwerkingen binnen de cultuursector, waar vier experts hun ervaring zullen delen. Als voorproef een overzicht van inspirerende voorbeelden van samenwerking. De lijst is tot stand gekomen dankzij een survey onder ruim 75 sparringpartners van Cultuurmarketing. Cultuurmarketing
 • Het Van Gogh Museum opende een tijdelijke dependance op de Amsterdamse Wallen. Een pand waarin eerst enkele peeskamertjes zaten, is ingericht met 3D-stijlkamers. Het pand werd geopend ter gelegenheid van de tentoonstelling in het museum over prostitutie in de Franse kunst tussen 1850 en 1910.   De Telegraaf
 • EntrŽe is de jongerenclub van Het Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest. Met 7.500 leden is EntrŽe op dit moment de grootste jongerenclub in de culturele sector van Nederland. In samenwerking met ontwerpbureau Vruchtvlees heeft de organisatie de afgelopen maanden gewerkt aan een volledig nieuwe positionering, huisstijl, communicatiestrategie en on- en offline identiteit. Cultuurmarketing
 • De do’s en don’ts voor muzikanten die social media gebruiken. Hypebot
 • Cabaret, muziektheater en toneel zijn de populairste toneelvormen. Uit het onderzoek van AVROTROS en onderzoeksbureau DataIM blijkt ook wat de belangrijkste redenen zijn om het theater te bezoeken. De diverse emoties die een voorstelling los kan maken wordt veruit het vaakst genoemd. Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de start van het nieuwe tv-programma Volle Zalen van Cornald Maas. AvroTros
 • Een succesvolle mailing valt of staat niet alleen met een goede onderwerpregel, maar ook met een zorgvuldig ontworpen lay-out. Cultuurmarketing
 • Hoe zet je Snapchat in voor marketing? Businesses Grow

financiering

 • Instellingen die een aanvraag hebben ingediend voor de culturele basisinfrastructuur 2017-2020 dienen uiterlijk 31 maart 2016 hun jaarrekening 2015 inclusief controleverklaring in te dienen. Instellingen die nu deel uit maken van de basisinfrastructuur 2013-2016 doen dit via het subsidiemanagementsysteem (SMS). Cultuursubsidie.nl
 • In Austin, Texas vindt op dit moment het festival South By SouthWest (SXSW) plaats. Voor ruim een week wordt de stad omgetoverd tot een gigantisch podium voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van technologie, film en muziek. Dit jaar presenteren hier ruim 40 Nederlandse partijen uit de creatieve industrie en de podiumkunsten. Veertien van deze partijen zijn door het Stimuleringsfonds via een Open Oproep ondersteund. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseerde op 15 maart tijdens de Games Developers Conference (GDC) in San Francisco een aantal evenementen om de aanwezige Nederlandse game developers te ondersteunen. De GDC San Francisco is het langstlopende gamesindustrie evenement voor professionals ter wereld. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de Dutch Games Association roepen makers in de gamesindustrie op om een voorstel in te dienen voor deelname aan het Holland Paviljoen tijdens de Gamescom Keulen 2016. Geselecteerde deelnemers krijgen de mogelijkheid hun game te tonen op een demoplek in het open gedeelte van het paviljoen. Deadline 27 april. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De regeling Bijdrage Samenwerking Musea van het Mondriaanfonds is van toepassing op musea en is bedoeld als bijdrage voor gezamenlijke initiatieven die het gangbare overstijgen; de relatie tussen de burger en cultureel erfgoed versterken; een duurzaam karakter hebben, voorbeeld stellend en navolgbaar zijn door anderen en uiteindelijk leiden tot een sterkere museale sector. Eerstvolgende deadline is 22 april. Mondriaanfonds
 • Birgit Donker, directeur van het Mondriaanfonds, blogt over talentontwikkeling,  een van de twee speerpunten in het beleid van het Mondriaan Fonds voor de periode 2017-2020. Mondriaanfonds
 • Het jaarverslag van het Mondriaan Fonds is verschenen. Voor het Mondriaan Fonds was 2015 een jaar van reflectie en vooruitkijken. Halverwege de lopende cultuurplanperiode blikte het fonds terug op de resultaten van de afgelopen twee jaren en werden de plannen gevormd voor de jaren 2017 tot en met 2020. Mondriaanfonds
 • Het Nederlands Filmfonds publiceerde haar jaarverslag. Het jaar 2015 stond voor het Filmfonds in belangrijke mate in het teken van het internationale beleid, en vormde de opmaat naar het nieuwe beleidsplan voor de periode 2017-2020. Filmfonds
 • Voor de realisering van een korte film in de categorie documentaire of fictie kan een beginnend of ervaren producent beginnend of ervaren producent subsidie aanvragen bij het Filmfonds. In aanmerking komen o.m. projecten van een beginnend regisseur, met een voltooide beroepsopleiding. Deadline 12 april. Filmfonds In aanmerking komen projecten van een beginnend regisseur
 • In mei start de IDFA-Mediafonds Workshop 2016. In deze jaarlijkse workshop van IDFA en het Mediafonds ontwikkelen de deelnemers een filmplan in tekst en beeld voor een documentaire van 50 minuten. Het is traditie om deze documentaires tijdens IDFA op het grote doek te vertonen. Elk jaar ontvangt de maker van het beste plan uit de workshop de Mediafondsprijs Documentaire, €125.000, waarmee het kan worden gerealiseerd. Deadline is 8 april. Mediafonds
 • Het Letterenfonds stimuleert de ontwikkeling van vernieuwende literaire projecten in een multimediale omgeving. Het kan daarbij gaan om plannen voor nieuw literair werk, maar ook voor reflectie op de beroepspraktijk of oordeelsvorming over literatuur. De subsidie is bestemd voor literaire organisaties en uitgevers. De eerstvolgende deadline voor de regeling Digitale literatuur is 25 april. Letterenfonds
 • Fonds Podiumkunsten heeft haar jaarverslag over 2015 gepubliceerd. ‘Een tussenjaar, dat in het teken stond van ‘koershouden en reflecteren’. We hadden onverminderd te maken met de gevolgen van de economische crisis en de enorme bezuinigingen. Maar we keken ook vooruit en troffen voorbereidingen voor de volgende cultuurplanperiode.’ Fonds Podiumkunsten
 • Het Fonds Podiumkunsten (FPK) heeft 217 aanvragen voor de meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020 ontvangen voor een totaalbedrag van bijna 57 miljoen euro per jaar. Dit is ruim twee keer zoveel als het beschikbare budget van 25,4 miljoen euro, een soortgelijke overvraging als in 2012.   Fonds Podiumkunsten , Theaterkrant  , Cultureel Persbureau
 • Mediawijzer.net wil initiatieven op het gebied van mediawijsheid stimuleren door netwerkpartners te verbinden. Tot en met 6 juni 2016 kunnen er projecten worden ingediend, die samenwerking en synergie bevorderen. Het thema van dit jaar is: ‘kwetsbare kinderen en jongeren’. Deze groep loopt, vanwege geestelijke, lichamelijk en / of sociale beperkingen, een hoger risico bij gebruik van media, terwijl nog maar weinig mediawijsheid, les- en leermateriaal op deze specifieke behoefte afgestemd is. Mediawijzer
 • De vernieuwde website van Tilburg voor cultuur is online geplaatst. Met de verbeteringen wordt het crowdfunden voor Tilburgse culturele projecten nog laagdrempeliger. Tilburg voor cultuur
 • De Bredase filmmaker Ilja Kok is een crowdfundingsactie gestart om een documentaire over een transgender te kunnen realiseren. Ondertussen is al vijftig procent van het benodigde bedrag opgehaald. BN – De Stem , Cinecrowd 
 • Eerder dit jaar startte filmmaker Joris Weerts een crowdfundactie via bkkc om voldoende geld bij elkaar te krijgen voor zijn afstudeerproject over de Limburger Gijsbert Ruiter, die molotovcocktails naar de politie gooide. Het gestelde bedrag is ruimschoots behaald. Omroep Brabant
 • Tijdens de 142e bijeenkomst van het bestuur van het coproductiefonds Eurimages is besloten dat dertien fictie- en drie documentaireprojecten steun ontvangen uit het fonds voor een totaalbedrag van 4.485.494 euro. Mediadesk Nederland 
 • De Bankgiro Loterij heeft na evaluatie van de eerste editie besloten om het Nationaal Theaterweekend de komende drie jaar financieel te ondersteunen als naamgevend sponsor. NAPK

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • In totaal dingen 125 gebouwen mee naar de titel ‘Beste Gebouw van het Jaar 2016’. De inzendtermijn van de wedstrijd, georganiseerd door branchevereniging BNA, is inmiddels gesloten.  ‘De kwaliteit ziet er op het eerste gezicht goed uit,’ volgens BNA-directeur Fred Schoorl.  BNA
 • ‘A Home away from Home’ – een ontwerpprijsvraag voor innovatieve oplossingen voor de huisvesting van asielzoekers – heeft een enorm aantal deelnemers opgeleverd. Op 14 maart sloot de inzendingstermijn.  Ruim 350 deelnemers waarvan 78% professionals en 22% studenten stuurden een ontwerp in. Architectuur Lokaal
 • De eerste objecten die in aanmerking komen voor een pitch door architecten op het Transformatieplein zijn bekend. Het Transformatieplein is onderdeel van de Provada die plaatsvindt van 7-9 juni 2016 in RAI Amsterdam. De Architect
 • Het Biesbosch MuseumEiland in Werkendam is opnieuw in de race voor een internationale architectuurprijs. Dit keer is het ontwerp van Studio Marco Vermeulen genomineerd door de website Architizer.com. Brabants Dagblad 
 • Het bestuur van de Stichting P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde heeft de Max Velthuijs-prijs 2016 toegekend aan Dick Bruna. Literatuurplein
 • Bij de expositie Fashion Data in Het Nieuwe Instituut schreef Jose Teunissen het essay: Fashion Data, waarin zij ingaat op het falende modesysteem maar ook op alternatieve oplossingen. Het Nieuwe Instituut
 • De nieuwe editie van Fashionclash Festival in Maastricht vindt dit jaar plaats van 30 juni tot en met 3 juli. Dit jaar is het thema ‘Heritage’. ‘Welke rol speelt erfgoed in de mode in deze voortdurend en snel veranderende wereld?’ Fashion Clash

beeldende kunst

 • Op 12 maart overleed zeer onverwacht RenŽ Pingen, directeur van het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch sinds 2009. Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch   ,  Museumtijdschrift
 • Het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch heeft op een veiling in Londen een vaas van de bekende Britse kunstenaar Grayson Perry gekocht. De vaas kostte 40.000 euro. De aankoop van het kunstwerk was een van de laatste beslissingen van RenŽ Pingen. Omroep Brabant
 • Waarom bezit het MoMA wel een JODI, maar heeft geen enkel groot Nederlands museum werk van de Nederlandse pioniers op het gebied van internetkunst in hun collectie? Een gesprek met Josephine Bosma. Ze schreef in haar boek Nettitudesuit 2011 dat Nederlanders sinds het midden van de jaren negentig voorlopers zijn op het gebied van internetkunst, maar het grote publiek ze niet kent. Harm van den Dorpel is de winnaar van Net Art Prize. The Creators project, Metropolis M
 • MaterialitŽ d’invisible, l’archŽologie des sens in kunst- en cultuurcentrum Centquatre in Parijs gaat over de relatie tussen kunst en archeologie, over het feit dat zowel archeologen als kunstenaars zich uitspreken over hoe de mens zich tot zijn omgeving en verleden verhoudt. Museumtijdschrift
 • De Bosch Open Expo is vanaf 19 maart op verschillende plekken in ‘s-Hertogenbosch te zien. Een tentoonstelling die is samengesteld op basis van open inschrijving. Jong talent, gearriveerde professionals en amateurs konden werk insturen waarvan zij vinden dat het goed past in de slagschaduw van de grote Jheronimus Bosch tentoonstelling. Een deskundige jury maakte in november 2015 een selectie uit 700 kunstwerken. Brabants Dagblad
 • De tentoonstelling ‘Een Beeldschone Aanklacht’ is van 19 tot en met 28 maart te bezichtigen in De Kruisruimte. Deze ‘small picture show’ toont werken van meer dan 50 kunstenaars uit Eindhoven en is een initiatief van Stichting KEK-040! Kek040
 • Komende lente zal NatLab Eindhoven  onderdeel zijn van E-nature, een evenement dat gaat over de cultuur van de natuur. Er zullen vele exposities, films en theatervoorstellingen zijn om de cultuur van de natuur te laten zien. Natlab.nl   ,  E-nature 

film en av

 • In Amsterdam werden onlangs de deuren van ’s werelds eerste virtual reality bioscoop geopend. Het filmaanbod hier biedt een voorproefje van wat de virtuele realiteit ons kan bieden en waar deze verhalen ons heen kunnen brengen. Filmkrant 
 • Maarten van Bussel is docent Content Creation aan de Academy for Digital Entertainment, onderdeel van de NHTV Breda. Hij was aanwezig bij Media Summit, een congres waar vertegenwoordigers van alle grote Amerikaanse media- en entertainmentbedrijven de toekomst bespraken. De centrale vraag was even verrassend als ontluisterend: Virtual Reality (VR),  wat m—eten we er eigenlijk mee? Eindhovens Dagblad
 • In een korte VR-film van de sciencefictionserie Missie Aarde kunnen kijkers virtueel aan boord stappen van het ruimteschip de Tasman. Missie Aarde is het derde VR-project van de omroep. Eerdere producties waren een VR-film rondom de serie De volmaakte mens, en een virtuele Peepshow. NU.nl
 • In Amsterdam zijn voor de negende keer de DDG Awards uitgereikt. Vooral jong regietalent werd bekroond. Documentairemaker Heddy Honigman kreeg een oeuvreprijs in de vorm van een Dutch Directors Guild-erelidmaatschap. Directorsguild ,  Holland Film Nieuws
 •  Tijdens de opening van het 19e Holland Animation Film Festival is de Vakprijs voor de Nederlandse animatie uitgereikt aan Zeezucht (Jonas and the Sea) (2015) van animator Marlies van der Wel. De 3 nominaties voor de Grand Prix voor Nederlandse Animatie zijn bekendgemaakt. Zeezucht is daarvoor genomineerd. HAFF , HAFF

letteren

 • ‘Er is veel interesse om naar Duitsland te reizen, Berlijn is tof! De taalcursussen in het Goethe-Institut groeien dan misschien vooral vanwege economische belangen, maar taal vormt natuurlijk ook een brug tussen onze culturen. Ik verwacht dat de band tussen Duitsland en Nederland in de toekomst verder groeit. ” Aldus Hans-Georg Thšnges, directeur van het Goethe-Institut. Trouw
 • De Vlaamse auteur Stefan Hertmans wint de literaire jongerenprijs ‘De Inktaap 2016’. De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2016 toegekend aan Ni–a Weijers voor haar roman De consequenties, en de Henri‘tte de Beaufort-prijs 2016 aan Elisabeth Lockhorn voor haar biografie Andreas Burnier, metselaar van de wereld .  Knack.be  , Literatuurplein 
 • De nominaties voor de Jonge Jury en voor de Gouden Lijst zijn bekend gemaakt. De eerste is een publieksprijs, de tweede een juryprijs. CPNB
 • Historicus Rik van der Vlugt richtte onlangs het historische platform Historische Verhalen op. Hierop worden sinds begin dit jaar historische kortverhalen gepubliceerd. Historiek

muziek

 • Van 20 tot en met 29 mei brengt het Operadagen Rotterdam een groot aantal voorstellingen, met dertien Nederlandse en tien wereldpremires. Meer nog dan in andere jaren trekt het festival de stad in: boven de grond, onder de grond en zelfs onder water. Operamagazine
 • Sopraan Laetitia Gerards is samen met het Amatis Piano Trio en pianiste Sophiko Simsive genomineerd voor de GrachtenfestivalPrijs 2016. Operamagazine
 • De Bluesroute in de binnenstad van Bergen op Zoom beleeft zijn 22 e editie. BN – De Stem

theater en dans 

 • Ellen Walraven wordt artistiek directeur van Theater Rotterdam. Zij stuurt vier artistiek leiders aan, die ieder een eigen platform leiden: Walther van den Heuvel (Programmering), Bianca van der Schoot (Makers & Innovatie), Tanja Elstgeest (Talentontwikkeling) en Johan Simons (Europees platform). Vanaf 1 januari 2017 vormt Walraven met een nog te benoemen operationeel directeur en een algemeen directeur de directie. Theaterkrant , De Volkskrant
 • Theaterregisseur Peter Sellars sprak de Nexus lezing uit op 13 maart in Tilburg. Hij pleit voor het scheppen van ‘gemeenschappelijke ruimtes’, zoals hijzelf probeert met het Boethius Initiative van de UCLA. De bedoeling is dat wetenschappers, kunstenaars en activisten met elkaar gaan samenwerken om zich met belangrijke vraagstukken bezig te houden, waarbij kunst misschien een nieuwe ingang zou kunnen bieden. Theaterkrant
 • Het internationale theaterfestival De Keuze in Rotterdam stopt. De laatste editie vindt van 15 t/m 20 maart plaats. Dit maakte de Rotterdamse Schouwburg, die het festival organiseerde, bekend. Met de komst van Theater Rotterdam verliest het festival zijn functie. ‘Theater Rotterdam wordt in feite ŽŽn groot festival,’ zegt artistiek directeur Ellen Walraven. Theaterkrant
 • Festival Cement, het podium voor een nieuwe generatie Nederlandse en Vlaamse theatermakers, choreografen en tekstschrijvers, begint op 22 maart in ‘s-Hertogenbosch. Festival Cement
 • De eerste nominaties voor de VSCD Toneelprijzen zijn bekendgemaakt. VSCD
 • De meeste kinderen en tieners willen het liefste ‘normaal’ zijn en niet te veel opvallen. Opvallend veel (jeugd)theatermakers in het Tweetakt programma van dit jaar maken voorstellingen over of met jonge mensen die afwijken van het gemiddelde. Vrijdag 15 april organiseert Tweetakt in Utrecht  i.s.m. de VSCD Jeugdtheaterjury een middag met gasten, met als thema Lef om anders te zijn. VSCD
 • Het circus is in Nederland langzaam aan het verplaatsen van de zaagselbak naar het theaterpluche. Een ontwikkeling waarin het nieuwe circus een plek aan het veroveren is als spannende en innovatieve kunstvorm. Ook ‘s-Gravenhage heeft een circusfestival, twee dagen in Korzo. Een verslag. 8weekly

kunst in de openbare ruimte

 • Inwoners van het Amsterdamse stadsdeel  Zuid blijven strijden tegen  de komst van een omstreden videokunstwerk. Het Parool 

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Het Tilburgse Architectenbureau JMW heeft voor een opdrachtgever in Colombia een woonhuis ontworpen. De ommuurde woning in de provincie Magdalena telt verschillende patio’s. De tuin is relatief klein, maar dankzij de open opzet van de begane grond kan de bewoners het perceel in zijn totaliteit ervaren. Architectenweb
 • Modeontwerper Addy van den Krommenacker presenteerde zijn nieuwe collectie Bosch by Addy, ge•nspireerd op het drieluik ‘Tuin der Lusten’ van Jeroen Bosch. Omroep Brabant
 • Van 19 maart tot 5 juni is in Kunstvereniging Diepenheim de solotentoonstelling Solidified Mountain – The Slowness Of Mass van Gam Bodenhausen te zien. Bodenhausen verbleef als arist-in-residence van 1 november t/m 1 december  2015  in Werkplaats Diepenheim via de regeling Tijdelijke Binnenlandateliers van het Mondriaan Fonds. Mondriaanfonds
 • De documentaire De Benno Tapes van Van Osch Films uit ‘s-Hertogenbosch wint niet alleen de prijs in de categorie beste documentaire, maar kreeg ook de overallprijs, de Gouden NL Award. De regie was in handen van Ton van Zantvoort. Voor deze productie werkte Omroep Brabant samen met de regionale omroepen L1 en Omroep West. Aan de Gouden NL-Award is een prijsbedrag van 2500 euro verbonden. Mediamagazine
 • Een unieke samenwerking tussen twee Nederlandse topkoren: Cappella Pratensis uit ‘s-Hertogenbosch en het Nederlands Kamerkoor. Zij voeren de wereldpremire uit van de Missa Unitatis van de Britse componist Antony Pitts, een dubbelkorige mis. Voor dit project, in het kader van Jheronimus Bosch 500, wordt er samengewerkt met Stichting Babel (zes vooraanstaande amateurkoren uit Noord-Brabant en Antwerpen) en het Nationaal Jeugdkoor. Nederlands Kamerkoor
 • De bewerking die Lucas de Man en schrijver Jamal Ouariachi, samen met tekstdramaturg Tom Blokdijk, van Shakespeares Macbeth hebben gemaakt is rigoureus, intelligent, helder, politiek en toch ook in de geest trouw aan het origineel. De voortelling van Het Zuidelijk Toneel speelt in het nu, in een land dat gewapenderhand ‘opstandige gebieden’ onder de duim moet houden. Theaterkrant   ,  Omroep Brabant
 • Mario van Erp  maakte vanaf 1979 furore met kindertheater, maar de laatste jaren  was hij door privŽ omstandigheden afwezig van de b Ÿhne. Binnenkort staat hij 2 keer op de planken, in Pand P in Eindhoven met de voorstelling ‘Een SprookjeÉ’ Eindhovens Dagblad

cultuureducatie en – participatie

 • Lector Jeroen Lutters en zijn onderzoeksteam D21 van Windesheim ronden binnenkort het tweejarig ontwerpgerichte onderzoek D21 naar cultuureducatie in het basisonderwijs af. Dit project is door het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteund in het kader van flankerend beleid Cultuureducatie met Kwaliteit. Op 23 maart vindt in Zwolle het slotcongres rondom dit onderzoek plaats: Scholen ontwerpen in de eeuw van creativiteit. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Ban de literatuurlijst, stelt bestsellerauteur Kluun. ,,Verboden boeken zijn toch niet van deze tijd. Alsof iemand tegen mij zegt: je mag geen dance of soul luisteren, alleen rock. Absurd.” Ook Esther Verhoef vindt de leeslijst voor middelbare scholieren niet meer van deze tijd. Ook Theodor Holman mengt zich in de discussie.   Algemeen Dagblad , Brabants Dagblad  , Tzum.info
 • Zeeuws muziekonderwijs steekt met kop en schouders boven het landelijk gemiddelde uit. In 2015 is de Zeeuwse Muziekschool op 40% van de Zeeuwse basisscholen actief geweest, terwijl er landelijk maar op zo’n 7% van de basisscholen muziekonderwijs wordt gegeven. Omroep Zeeland
 • Muziek levert een unieke bijdrage aan de ontwikkeling van de hersenen, zegt hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder. Hij houdt een vurig pleidooi voor meer muziek op school. Want muziek, en kunst in het algemeen, doet een beroep op creativiteit en is daarin uniek. lkca
 • Hoe kan dans ons leven verrijken? Een van de vele vragen die Dansmakers wilde beantwoorden in hun driedaags atelier ‘The Relevance of Dance’, dat plaatsvond van 11 tot en met 13 maart.   Cultuurbewust  ,   Cultureel Persbureau
 • Dance for Health komt dit voorjaar met de campagne Mag ik deze dans van u? Met deze campagne wordt aandacht gevraagd voor de ziekte van Parkinson. Ook wordt gedemonstreerd hoe dansen Parkinson-pati‘nten weer plezier kan geven in bewegen. Dansmagazine
 • Ruim vierhonderd leerlingen van basisschool De Klimboom uit Best zijn op donderdag 24 maart tussen 17.00 en 20.00 uur de baas in het Van Abbemuseum in Eindhoven. Op die dag zijn kunstwerken te bewonderen die de afgelopen weken zijn gemaakt door de leerlingen uit de groepen 1 tot en met 8 van de school. Eindhovens Dagblad
 • In samenwerking met Omroep Brabant ontwikkelt Cubiss de MediaBattle Roadshow. Dit is een tv-programma waarin een spannende en interactieve wedstrijd wordt gespeeld door leerlingen van het voortgezet onderwijs. Een quiz die bijdraagt aan de ontwikkeling van de competenties die nodig zijn om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving. Cubiss
 • Zes jonge DJ’s streden om de Kunstbende spotlight in Mezz concerts & dance in Breda. Hier was de finale van de Brabantse DJ Contest. De Eindhovense Noa Rodriguez Alvarez (15) werd de grote winnaar. Eindhovens Dagblad
 • Paul Eenens, regisseur bij Joop van den Ende Producties, geeft op zondag 20 maart een masterclass bij Factorium Tilburg. Hij gaat aan de slag met cursisten van de MusicAllFactory. Ze krijgen een kijkje in het werkproces van een musicalacteur en regisseur. Brabants Dagblad
 • Het Outsider Art Museum in Amsterdam, dat deze week werd geopend, heeft een expositieruimte, een galerie, maar ook een atelier waar mensen met een beperking kunnen werken. Zorgvisie
 • Omdat de kunsten zich steeds vaker verbinden met andere maatschappelijke domeinen, moeten kunstcritici zich ook steeds vaker uitlaten over cultuur of maatschappij in brede zin. Welke verantwoordelijkheid heeft de criticus in het veranderend tijdsgewricht? Wat heeft de criticus het publiek te vertellen? Een debat op 22 maart in Amsterdam. Boekman
 • Niet meer praten over, maar kijken naar kunst. Dat is in het kort de nieuwe aanpak van de NPO voor cultuur op televisie. De Volkskrant

kunstbeoefening 

 • De stichting Musical Den Bosch 800 gaat volgend jaar opnieuw een grote muzikale theaterproductie op touw zetten. De productie wordt uitgevoerd in het Theater aan de Parade en gaat ook over deze plek met als titel ‘Casino de Musical- van opera tot Oeteldonk’. Brabants Dagblad
 • Stichting BOV uit Beren op Zoom  brengt de musicalproductie ‘Petticoat’ van AndrŽ Breedland op muziek van Henny Vrienten. BN – De Stem
 • Centrum voor de kunsten De Aleph verzorgde in samenwerking met Philharmonie Zuidnederland en kunstencentra uit de regio de eerste Regionale Blazersdag in de Voorste Venne in Drunen. Brabants Dagblad
 • Het Giga-Bosch500-koor repeteert voor hun concert op 1 april in het Theater aan de Parade als het samen met het Bosch Leerorkest een tweetal Bosch-liederen vertolkt. Brabants Dagblad
 • Volle Lambertuskerk in Etten-Leur geniet van het Passie voor Passie concert van Stichting Projectkoor Etten-Leur. BN – De Stem

erfgoed

 • Het Limburgse Beesel heeft de BNG Bank Erfgoedprijs 2016 gewonnen. De gemeente ontving, behalve complimenten en lof van de jury, een oorkonde en geldprijs van 25.000 euro, beschikbaar gesteld door hoofdsponsor BNG Cultuurfonds. Van de genomineerden Arnhem, Haarlemmermeer, Heerlen en Tiel ontving de gemeente Heerlen een eervolle vermelding. Kunsten’92  , Regio actueel
 • Nederlandse kasteelmusea maken nog nauwelijks gebruik van de grote publiekspotentie die ze hebben in binnen- en buitenland. Dit blijkt uit nieuw onderzoek dat op 14 maart 2016 op het Muiderslot is gepresenteerd. Erfgoedstem
 • Belangstelling voor Jeroen Bosch is zo groot dat het Noordbrabants Museum in ‘s-Hertogenbosch de openingstijden voor de tentoonstelling wederom heeft uitgebreid. Brabants Dagblad
 • Het Brabantse worstenbroodje en de bijbehorende cultuur zijn opgenomen in de lijst van waardevol en uniek immaterieel erfgoed van de Unesco. Ineke Strouken, directeur van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, reikte het offici‘le certificaat uit aan Ton Poppelaars van de organisatie het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje. Omroep Brabant 
 • Wie zijn de iconen van Roosendaal na 1950? Dat was de vraag die het nieuwe erfgoedcentrum Tongerlohuys de inwoners van de gemeente stelde. Heel wat mensen namen de moeite om te reageren. De zoektocht naar iconen van Roosendaal heeft 200 namen opgeleverd. Tekstschrijver Frank van Pamelen en regisseur Peter Jonckheer gaan nu kijken welke iconen zij kunnen opvoeren in de spectaculaire voorstelling ‘Het Verhaal van Roosendaal’ BN – De Stem

bibliotheken

 • Veel Nederlanders zien graag dat bibliotheken e-books kunnen uitlenen. Uit een onderzoek in opdracht van de Vereniging Openbare Bibliotheken  blijkt dat de helft hier waarde aan hecht.  De Bibliotheken  , Bibliotheekblad
 • Op 14 maart hebben alle bibliotheekdirecteuren een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het onderzoek ‘Gegevenslevering Wsob’. Sinds de bibliotheekwet (Wsob) per 1 januari 2015 van kracht is, is het voor de bibliotheken een wettelijke verplichting om jaarlijks gegevens aan de minister (via de Koninklijke Bibliotheek) aan te leveren. KB
 • Op 9 april vind in Heeze een symposium plaats over de toekomst van de dorpsbibliotheek met als doel de nieuwe rol van de bibliotheek in de lokale gemeenschap te verkennen, om inspirerende voorbeelden te horen en om bestuurders te helpen bij het nemen van beslissingen over de bibliotheek. Cubiss
 • Bibliotheek VANnU ontwikkelt zich steeds meer tot een regionaal centrum voor taal. Het meest recente bewijs hiervan is de opening van het Taalpunt, gisteren in het Gezondheidsplein in Kalsdonk. Dat heeft als doel om laaggeletterden in Kalsdonk en Roosendaal te bereiken en hen richting taaltrainingen te verwijzen. BN – De Stem 
 • EŽn jaar bestaat het boekenruilpunt in Haaren. Het is uit nood geboren, nadat het bibliotheekpunt was gesloten. Brabants Dagblad

Geen reacties

Geef een reactie