trends & ontwikkelingen 19 juni 2015

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Op 17 juni was er een hoorzitting / rondetafelgesprek over Ruimte voor Cultuur, de uitgangspunten van het cultuurbeleid 2017 – 2020. Unaniem was de sector blij om de toon. Maar de algemene mening van de genodigden was dat talentontwikkeling, innovatie, en experimenten om nieuw publiek voor kunst te interesseren zwaar onder druk staan. Het vermogen van de sector is verdampt en de burn-out is nabij. digitale NRC, inlog vereist
 • Naar aanleiding van deze hoorzitting schreven de initiatiefnemers van De Agenda over de samenstelling van de lijst met vertegenwoordigers van de culturele sector. “Het gezelschap wordt gedomineerd door een generatie die de afgelopen decennia de boventoon voerde in het culturele veld, terwijl er juist zo’n nood is aan nieuwe visies.” Maar niet alleen met betrekking tot generaties, maar ook met betrekking tot regio’s is diversiteit ver te zoeken. Tweede Kamer, Theaterkrant
 • Marianne Versteegh was namens Kunsten ’92 uitgenodigd voor de hoorzitting. Kunsten’92 publiceerde haar inbreng. Kunsten’92 vraagt zich af of het financi‘le arrangement dat deze basisinfrastructuur moet ondersteunen en de beleidsprioriteiten voldoende zijn om de ambitie waar te maken en het fundament voor de kunstsector te leggen. Kunsten’92 vraagt zich af of de ruimte voor cultuur niet in een veel te krappe financi‘le dwangbuis wordt gesjord. Kunsten’92
 • Onder minister Bussemaker is met de extra steun voor de postacademische instituten de opleiding van talent gewaarborgd, maar de kanalen om dat talent zichtbaar te maken bij het publiek staan toenemend onder druk. Het Mondriaan Fonds en Platform BK luiden de noodklok. Metropolis M
 • “Het gevoel van urgentie was zeer voelbaar, maar in tegenstelling tot vier jaar geleden was er geen geschreeuw, geen verontwaardiging of gebrek aan heldere argumenten” . Verslag van Rune Peitersen, voorzitter Platform Bk, over de hoorzitting over Ruimte voor Cultuur. Platform BK
 • Transcript van het betoog van Arno van Roosmalen, directeur Stroom Den Haag en bestuurslid De Zaak Nu, tijdens de hoorzitting van 17 juni. Hij gaf aan hoe nijpend de situatie nu al is voor kleine- en middelgrote presentatie-instellingen. Jegensentevens.nl
 • De Zaak Nu, de vereniging die alle zogenaamde presentatie-instellingen voor beeldende kunst in Nederland vertegenwoordigt, heeft een reactie opgesteld op de brief Ruimte voor Cultuur, met daarin de uitgangspunten voor het cultuurbeleid in de periode 2017-2020. De wijze waarop de bezuinigingen van het vorige kabinet zijn opgevangen en de wijze waarop de minister reparaties pleegt trekken zijn een onverantwoorde wissel op de positie van de presentatie-instellingen. De Zaak Nu voorziet een afname van het budget voor presentatie-instellingen van circa 40%. Dit heeft onomkeerbare gevolgen voor het Nederlandse kunstklimaat. Het gaat ten koste van werkgelegenheid voor kunstenaars, tentoonstellingsmakers en andere professionals. Het lokale publiek blijft verstoken van hoogwaardig beeldende kunst aanbod. De mogelijkheden voor talenten om zich te ontwikkelen lopen gevaar. De Zaak Nu
 • Irene de Craen, artistiek directeur Hotel Maria Kapel, Hoorn, schrijft namens Platform BK en de 27 presentatie-instellingen minister Bussemaker nogmaals een brief. Dit als aanvulling op de brief aan de minister van de d.d. 9 juni waarin Platform BK aangeeft zich grote zorgen te maken over de 27 presentatie-instellingen die momenteel afhankelijk zijn van ondersteuning van het Mondriaan Fonds. In de brief zet het Platform Beeldende Kunst de zorgen en consequenties van het wegvallen van deze steun verder uiteen. Platform BK
 • De NAPK (Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten) heeft een ledenraadpleging georganiseerd om de brief Ruimte voor Cultuur te bespreken en input te verzamelen voor hun reactie. Die is op dinsdag 16 juni aan de minister van OCW verzonden. In deze reactie geeft NAPK aan welke van de beleidsuitgangspunten ze ondersteunt, omdat ze ziet dat deze de podiumkunsten verder gaan helpen. Daarnaast geeft NAPK aan op welke punten er zorgen zijn. In de brief worden deze onderwerpen besproken: Stabiliteit en professionaliteit; Basisinfrastructuur 2017-2020; Fonds Podiumkunsten; Educatie, participatie en talentontwikkeling. NAPK
 • Elk jeugdtheatergezelschap 50.000 euro erbij. Dat staat in de brief Ruimte voor Cultuur. Maar de investering van 4 ton per jaar blijkt een bezuiniging. Minister Bussemaker geeft namelijk maar aan 8 gezelschappen een cadeautje. Gezelschap nummer negen kan opdoeken. Theatergroep Kwatta loopt daarbij het meeste gevaar. Momenteel kent Nederland 8 jeugdtheatergezelschappen in de BIS. Al lijken het er 9. Een van de hoofdpijndossiers die Bussemaker erfde van Halbe Zijlstra, betrof het schrappen van Theatergroep Kwatta uit de BIS. Maar de door de Raad voor Cultuur gebruikte en door het ministerie overgenomen onderbouwing bleek juridisch ondeugdelijk, concludeerde uiteindelijk de Raad van State. Cultureel Persbureau
 • Tijdens de hoorzitting op 17 juni werd er ook gesproken over cultuureducatie. Experts waren blij met de toon van de brief, de Kamerleden vroegen om meer steun en concretere stappen van de minister.
 • ‘Moet er niet een nationaal referentiekader komen voor cultuureducatie?’, vroegen verschillende Kamerleden ‘Dat is er al, het leerplankader van SLO, daar moet de minister stevig op inzetten’, reageerde Ocker van Munster (directeur LKCA). ‘Scholen moeten zŽlf de verantwoordelijkheid dragen voor goed en structureel cultuuronderwijs.’ lkca
 • Minister Bussemaker maakt van cultuureducatie beleidsprioriteit nummer ŽŽn. ‘Daar staat tegenover dat er ook voor cultuureducatie geen euro bij komt’, reageert Edwin van Meerkerk (Radboud Universiteit). Ook blijft er volgens hem onduidelijkheid over de inhoud van cultuuronderwijs. Hij adviseert de sector na de eerste vreugde over de uitgangspuntenbrief Ruimte voor Cultuur nog eens goed na te denken. lkca
 • Caspar de Kiefte, bestuurder FNV KIEM, was een van de genodigden voor de hoorzitting op 17 juni over de uitgangspunten van het cultuurbeleid 2017 – 2020. Hij uitte de zorgen van de vakbond over de sector. “En nog eens expliciet te wijzen op het feit dat de sector vooral nog positief en productief is als gevolg van de passie, de veerkracht en de vindingrijkheid binnen de sector.” FNV Kiem
 • Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer het Advies examenprogramma CKV havo/vwo. Dekker schrijft dat hij het eindadvies van de vernieuwingscommissie CKV van 17 maart 2015, integraal wil overnemen. Het advies zou per schooljaar 2017 in moeten gaan. Op 24 juni wordt het advies in een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer besproken. Rijksoverheid.nl , lkca.nl
 • Op 16 juni is de Erfgoedwet unaniem aangenomen door de Tweede Kamer. Volgens de Museumvereniging heeft Nederland daarmee vanaf volgend jaar een betere bescherming van cultureel erfgoed. Voor musea is vooral van belang dat overheden als eigenaar van museumobjecten bij afstoten net zo zorgvuldig te werk moeten gaan als musea nu al doen met de Leidraad Afstoting Museale Object (LAMO). De Museumvereniging past de LAMO zo aan dat overheden aan de Erfgoedwet voldoen als ze het museum dat hun eigendom beheert de LAMO volgt. Ook het Interprovinciaal Overleg (IPO) is tevreden met de uitkomst van de stemmingen. Museumvereniging , Cultureel Erfgoed , IPO
 • Minister Bussemaker (OCW) reageert op de amendementen die zijn ingediend tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Erfgoedwet in de Tweede Kamer. Rijksoverheid.nl
 • Volgens bronnen wil het kabinet Rutte in de nieuwe belastingplannen het lage btw-tarief schrappen voor alles behalve de eerste levensbehoeften. Het heeft dramatische gevolgen voor de recreatiesector, volgens RECRON, de branche organisatie van recreatie ondernemers. Zo’n verhoging is desastreus voor culturele ondernemers en consumenten, zegt FNV Kiem. Het Nederlands Uitgeversverbond verzet zich tegen het plan en verwijst daarbij naar het belang van uitgeefproducten voor onze democratie, cultuur en scholing. De Vereniging van Letterkundigen zegt dat de verhoging slecht is voor schrijvers, de boekhandel, uitgevers, maar bovenal slecht voor de lezer. Juist nu leesbevordering onder kinderen en jongeren en het tegengaan van laaggeletterdheid hoog op de agenda staan. Als de btw-vrijstelling voor kunsteducatie aan jeugd vervalt, teren veel zelfstandige kunstdocenten direct in op hun verdiensten, schrijft Peter van den Bunder (FNV KIEM) NRC, Elsevier, Pretwerk.nl , FNV Kiem , inct.nl , tzum.info , lkca
 • Op 22 juni organiseert de Boekmanstichting i.s.m. het Prins Bernhard Cultuurfonds het symposium: Kaalslag of Cultuuromslag? Feiten, cijfers en kansen in de cultuursector 2015. Met speciale aandacht voor draagvlak voor cultuur, vrijwilligers en (private) financieringsstromen, toegang tot cultuureducatie en amateurkunst voor iedereen, werkgelegenheid in de (podium)kunstensector. Boekman
 • De verwachte doorbraak bij de publieke omroep laat nog even op zich wachten. De losse omroepen houden meer macht en krijgen toch meer ruimte op internet dan eerder de bedoeling was. NRC
 • “Met het verdwijnen van NPO Radio 6 is er vanaf januari geen jazz, blues, wereldmuziek en soul meer op dagelijkse basis op de Nederland-se radio te horen. Al veel langer zijn stijlen als metal, americana, gospel, country & western, latin, salsa, punk – en ga zo maar door – niet meer te horen op de publieke radio. ” De Volkskrant
 • In de nieuwe provinciale coalitieakkoorden heeft cultuur volop de aandacht. Het belang van cultuur wordt vaak uitgedrukt in de toegevoegde waarde door de verbinding met andere beleidsterreinen werkgelegenheid, economie en toerisme, onderwijs en welzijn. Provincies vinden cultuur onmisbaar voor de leefbaarheid van de provincie; gericht op inwoner, ondernemer, bedrijf en toerist. De provincies blijven zich op hoofdlijnen inzetten voor cultuurparticipatie, cultuureducatie of talentontwikkeling. Een analyse. lkca , lkca
 • Er komt toch geen nieuw museum in Lauwersoog. Onder de naam Eb en Vloed zou in de Groningse havenplaats een kunstpaviljoen verrijzen voor moderne kunst rond het thema zee. De provincie Groningen reserveerde 850 duizend euro ‘met potlood’ in de begroting, op voorwaarde dat op 1 april de aanvullende financiering uit particuliere bron rond zou zijn. De Volkskrant
 • Herbestemming van monumentale gebouwen heeft in Drenthe geleid tot een bouwinvestering van ruim 7 miljoen euro. Daarnaast zijn er dankzij het provinciale herbestemmingsbeleid 31 nieuwe leer-werkplekken bijgekomen. Provincie Drenthe
 • Het Residentie Orkest en het Nederlands Dans Theater moeten op voldoende geld kunnen rekenen van het kabinet, waarschuwt de gemeente ‘s-Gravenhage. Anders dreigt voor het kostbare cultuurcomplex aan het Spui een valse start. De Haagse wethouder vraagt in een brief ook om landelijke subsidie voor theater en dansproductiehuis Korzo. Eindhovens Dagblad
 • Weer is het besluit over de bouw van het Collectiegebouw uitgesteld. Pas in het najaar bepaalt de gemeenteraad van Rotterdam of het publiekstoegankelijke depot van Museum Boijmans Van Beuningen in het Museumpark mag verrijzen. Maar deze vertraging zou wel eens de redding van het plan kunnen worden. De raad gunde de wethouder meer tijd om het aanbod van twee private financiers verder uit te werken. Daardoor liggen de financi‘le risico’s van de bouw niet langer bij de gemeente. Die wordt dan geen eigenaar, maar huurder. De Volkskrant
 • SP, GroenLinks en PvdA dienen een voorstel in om het budget dat door het Rotterdamse college was uitgetrokken om een nieuw poppodium te faciliteren volledig te investeren in de popsector. Entertainment Business
 • De gemeenteraad van Schiedam gaat akkoord met het reddingsplan voor het Stedelijk Museum. Het museum moet zelfstandiger worden en zich meer richten op de Schiedammers. Om dat proces te begeleiden komt er een zogenoemde transitiemanager. “Die manager komt er op korte termijn en blijft aan tot eind 2015”, zegt wethouder Marcel Houtkamp. RTV Rijnmond
 • De interne crisis binnen KAF (Kunstencentrum Almere Flevoland) wordt niet nader onderzocht. De oppositiepartijen in de Almeerse gemeenteraad dienden hiertoe een motie in, maar deze werd op 11 juni jl. na stemming in de gemeenteraad verworpen door coalitiepartner D66. Diezelfde avond werd bekend dat D66 de nieuwe burgemeester van Almere levert. De partij wil wel een breder onderzoek naar de gehele gang van zaken de afgelopen vier jaar. Theaterkrant
 • De Almeerse cultuurinstellingen maken zich zorgen over de voorgenomen bezuiniging van 75.000 euro op Collage Almere. Collage verzorgt cultuuronderwijs op scholen. In een brief aan de Almeerse gemeenteraad schrijft DOCA, het directieoverleg culturele instellingen Almere, dat Collage van groot belang is voor het culturele leven in Almere. Dichtbij.nl/Almere
 • De Utrechtse filmdistributeur DutchFilmWorks schrijft in een brief aan het college en de gemeenteraad van Utrecht dat er al genoeg doeken zijn voor arthousefilms. Er is volgens hem wel een tekort aan doeken voor commerci‘le films, maar dat wordt opgelost met de megabioscoop bij de Jaarbeurs en de bios in Leidsche Rijn. De bouw van een arthousebioscoop in Wijk C is daarom af te raden. De Gelderlander

noord-brabant

 • De verhoging van de btw-tarieven heeft voor de vrijetijdssector in Brabant ‘dramatische’ gevolgen. Dat zegt het CDA in Provinciale Staten. Volgens het CDA werkt bijna ŽŽn op de tien Brabanders in de vrijetijdssector. In totaal gaat het om 100.000 banen. De partij vraagt het provinciebestuur om ‘alsnog een lobby richting de minister op te starten’, om de verhoging van de btw tegen te houden. Omroep Brabant
 • In maart heeft het PON in opdracht van de Vereniging Brabantse Gemeenten een online onderzoek gehouden onder de titel ‘Veerkracht van burgers en gemeenten in een veranderende samenleving’. Aan het onderzoek hebben 223 raadsleden, griffiers, burgemeesters, wethouders en ambtenaren deelgenomen. Naast een uitgebreide rapportage heeft het PON een factsheet ‘Realitycheck burgerparticipatie’ gemaakt waarin de belangrijkste resultaten uit dit onderzoek vergeleken worden met resultaten uit een soortgelijk onderzoek gehouden onder Brabantse burgers. PON

grote brabantse gemeenten

 • Het bestuur van Mezz dringt er bij de Bredase gemeenteraad op aan snel een besluit te nemen over een grondige verbouwing van het poppodium. Dit is volgens Mezz nodig om het gebouw beter te kunnen exploiteren. De voorlopige kostenramingen liggen tussen 1,4 miljoen 2 miljoen euro. Bestuursvoorzitter Hardorff benadrukt dat de kosten deels door Mezz zelf kunnen worden gedragen. Mezz wilt daartoe een lening afsluiten bij de gemeente. BN – De Stem
 • Ik Zie U graag, het festival waarmee Mezz Belgische muziek in de schijnwerpers zet, moet uitgroeien tot een stedelijk festival. Mezz knoopt daarover gesprekken aan met onder meer buurman ChassŽ Theater. Daarnaast ziet directeur Frank van Iersel ook nog mogelijkheden tot samenwerking met festivals als het Graphic Design Festival en BredaPhoto. Breda vandaag
 • De komende jaren wordt een miljoen euro extra ge•nvesteerd in het aantrekkelijker maken van de Bredase binnenstad. De gemeente trekt daar zes ton per jaar voor uit. BN – De Stem
 • Tiny Sanders treedt af als voorzitter van de raad van commissarissen van het Muziekgebouw in Eindhoven. Sanders heeft geen vertrouwen meer in het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven. Door op te stappen hoopt hij dat de ‘ultieme poging’ die zijn mede-commissarissen willen doen om het gesprek met het college vlot te trekken, meer kans van slagen heeft. De overgebleven twee leden van de raad van commissarissen van het Muziekgebouw gaan op zŽŽr korte termijn in gesprek met het college. Op uitdrukkelijk verzoek van het Muziekgebouw is burgemeester Rob van Gijzel daarbij aanwezig. Het college heeft er nog vertrouwen in dat de ontstane tekorten kunnen worden weggewerkt. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • Het Eindhovense CDA wil ŽŽn miljoen euro gemeentegeld gebruiken om de tekorten van het Muziekgebouw Eindhoven op te lossen. Wat het CDA betreft, is het een eenmalige bijdrage en moet het Muziekgebouw er daarna zelf voor zorgen dat de kosten niet uit de hand lopen. Het muziekgebouw moet het ambitieniveau verlagen, vindt het CDA. Omroep Brabant
 • Amateurkunstverengingen zoals koren, toneelverenigingen, harmonie‘n en fotoclubs vragen vanaf 2016 subsidie aan bij het Centrum voor de Kunsten (CKE). Het CKE legt momenteel – op verzoek van het college van B en W – de laatste hand aan een plan hiervoor. Het wijzigen van de subsidie-verstrekking past binnen het voornemen van de gemeente Eindhoven om het cultuurbeleid ‘op afstand te zetten’. Eindhovens Dagblad
 • De ‘4 Apostelen’ zijn de creatieve ondernemers die sinds 2007 het kerkje in de Eindhovense Bergmannstraat als atelier gebruiken. De gemeente huurde het voor ze van Woonbedrijf. Maar de gemeente is daar onaangekondigd mee gestopt en Woonbedrijf overweegt sloop van de kerk. Eindhovens Dagblad
 • Designer Maarten Baas gaat met zeven internationale architecten van bureau Van Aken een gebouw ontwerpen voor de ‘rotte kies’ op het Eindhovense Marconiplein. Eindhovens Dagblad
 • De Cacaofabriek in Helmond heeft nog meer verlies geleden dan eerder al gedacht werd. Het tekort over 2014 werd in 2014 nog geraamd op 210.000 euro. Dit blijkt echter 353.000 euro te zijn. De gemeente schrijft de extra verliezen onder meer toe aan ‘foute prognoses’ van het accountantskantoor begin dit jaar. Dat zou de kosten voor het personeel te laag en de inkomsten voor de horeca te hoog hebben ingeschat. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente ‘s-Hertogenbosch wil een historisch waardevol schilderij van sigarenfabriek Goulmy & Baar van de ondergang redden. Als de gemeenteraad daarmee instemt, keert het werk terug naar ‘s-Hertogenbosch. Het verkeert in zeer slechte staat en moet gerestaureerd worden. De restauratie kost bijna 13.000 euro. Stad en het Noordbrabants Museum willen de kosten delen. Brabants Dagblad
 • In de voormalige fabriek van De Heus is asbest gevonden. De gemeente ‘s-Hertogenbosch laat het gebouw in fases saneren. In de grote hal zit ook asbest. Omdat de hal wordt gebruikt voor voorstellingen tijdens het Theaterfestival Boulevard, wordt de hal pas na de zomer gesaneerd. De voorstellingen in de hal mogen doorgaan onder strikte voorwaarden, meldt de gemeente. Brabants Dagblad
 • Het is ‘s-Hertogenbosch niet gelukt om de titel Europese Groene Hoofdstad 2017 in de wacht te slepen. Essen won de door de Europese Commissie georganiseerde duurzaamheidswedstrijd waarvoor vier steden waren genomineerd. Brabants Dagblad
 • Keramisch atelier Cor Unum is finalist voor de Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-prijs ‘s-Hertogenbosch 2015. Brabants Dagblad
 • De Rekenkamercommissie in ‘s-Hertogenbosch gaat geen onderzoek doen naar de financi‘n van cultureel centrum Perron-3. De Rosmalense horeca hadden daar om gevraagd, omdat ze vinden dat het centrum verkeerde dingen doet met de subsidies die het krijgt. Brabants Dagblad
 • In het Wilhelminapark in Tilburg mag tijdens evenementen na 19 uur geen versterkte muziek meer klinken. Met die beslissing van het college van B en W wordt op die locatie de deur gesloten voor grotere festivals, zoals het vorig jaar gehouden Zomerkamp Festival. Ook zijn de kaders in de Spoorzone nu duidelijker. Daar zijn naast nieuwjaar, carnaval, Koningsdag, de Topweek en de kermis nog acht extra ‘feestdagen’. Dance- en hiphopfestivals kunnen er terecht, maar moeten door een selectie. Brabants Dagblad
 • De Tilburgse beroepsimker Marcel Horck is boos op de gemeente Tilburg omdat dancefestival Draaimolen op het terrein van het voormalige revalidatiecentrum Charlotte Oord wordt gehouden. Volgens hem is Charlotte Oord ŽŽn van de mooiste natuurgebieden dichtbij de stad. De Tilburgse stadsecoloog die om advies is gevraagd gaf toestemming. Brabants Dagblad
 • Burger mag van de Tilburgse gemeenteraad een park maken op het Van Gend & Loosterrein in Tilburg. Brabants Dagblad
 • Matthijs RŸmke (60), vanaf 2005 artistiek directeur van het Zuidelijk Toneel (Eindhoven/Tilburg), krijgt van de gemeente Tilburg de Tilburg Trofee. Hij krijgt de prijs voor zijn verdiensten voor de gezamenlijke culturele belangen van Tilburg. Omroep Brabant
 • De gemeente Tilburg wil 3 miljoen euro steken in de restauratie van kloostercomplex Koningsoord in Berkel-Enschot. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • De zzp’ers die voor de Meierijse Instellingen voor Kunsteducatie (MIK) werkten moeten hun openstaande vorderingen over de maand april en eerder bij de curator indienen. Brabants Dagblad
 • Stadspaleis Het Markiezenhof gaat ingrijpend veranderen. Het moet het culturele hart worden van Bergen op Zoom. “Het gebouw moet veel toegankelijker worden, meer beleving geven en meer naar buiten komen als het pronkstuk van de stad”, zegt cultuurwethouder van Bergen op Zoom Arjan van der Weegen. BN – De Stem
 • Vanaf 1 oktober hoeft in een groot deel van de gemeente Bernheze geen welstandstoets te worden gedaan. De gemeente wil alleen nog welstandseisen stellen in gebieden die cultuurhistorisch waardevol zijn. Brabants Dagblad
 • Oertijdmuseum De Groene Poort in Boxtel krijgt van de gemeente geen financi‘le steun voor het in dienst nemen van een conservator. Het museum had 60.000 euro gevraagd. De subsidie is niet bedoeld om personeel van te betalen. Brabants Dagblad
 • Museum De Wieger in Deurne krijgt eenmalig een aanvullende gemeentelijke bijdrage van ruim 27.000 euro. Het extra geld is nodig om een acuut liquiditeitsprobleem op te lossen. Weekblad voor Deurne
 • Het Cultuurcentrum Deurne gaat in het nieuwe jaar weer zelf activiteiten ontplooien. Die zullen eerst en vooral een lokaal karakter hebben en/of gericht zijn op cultuureducatie. Dit is het idee van de werkgroep die onderzoek deed naar een mogelijke her- start van het CCD, dat een klein jaar geleden failliet ging. Eindhovens Dagblad
 • De Stichting Cultureel Klundert is van zins de voormalige rooms-katholieke kerk in Klundert te kopen. Op dit moment voert de stichting gesprekken met zowel het bisdom als de gemeente Moerdijk over de voorwaarden waaronder het gebouw kan worden overgedragen. BN – De Stem
 • Het moest een belangrijke, culturele functie krijgen binnen Oosterhout. Een plaats waar tal van verenigingen terechtkonden. Maar de overname door de gemeente van de Pannehoef is mislukt. BN – De Stem
 • De organisatie van activiteiten en evenementen in het centrum van Oosterhout komt in de knel, als de gemeente een nieuwe rechtszaak over de Bedrijven Investerings Zone (BIZ) weer verliest. BN – De Stem
 • Cultuurpodium Groene Engel in Oss is vijf weken dicht wegens verbouwing. De verbouwing wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Oss in het kader van de ontwikkelingen bij culturele instellingen. Op maandag 22 juni start de renovatie, waarvoor 250.000 euro ter beschikking is gesteld. Brabants Dagblad
 • Verontwaardiging tijdens een informatiebijeenkomst over de dreigende sluiting van de bibliotheken Berlicum en Sint-Michielsgestel. Handhaven van de beide bibliotheken is, volgens bibliotheek De Meierij, onhaalbaar als de gemeenteraad van Sint – Michielsgestel in meerderheid instemt met de twee ton aan bezuinigingen. Brabants Dagblad
 • De gemeente Uden gaat in een soort overbruggingsjaar 2015/2016 zelf de lessen theater, muziek en dans verzorgen. Dat gebeurt voor een groot deel door docenten die tot voor kort onder de vlag van cultuurinstelling MIK werkten. Letterenfonds
 • FNV KIEM is blij met de brief van FNV voorzitter Ton Heerts, waarin hij afstand neemt van het beeld dat hij de zelfstandigen zou willen aanpakken. ‘Niet zelfstandigen, maar schijnzelfstandigheid door opdrachtgevers en werkgevers die niet fatsoenlijk willen betalen voor arbeid zijn het probleem’.
 • Voorzitter Geert van der Tang zegt dat de zelfstandigenaftrek op veel plaatsen op een perverse manier wordt gebruikt. Zoals in de kunsteducatie, waar werknemers met het pistool op de borst gedwongen worden zzp’er te worden tegen een veel te laag tarief. Dat moet gestopt worden, maar dat doe je niet door de zelfstandigenaftrek te schrappen. FNV Kiem
 • Zzp’ers in de culturele sector na de crisis: waar vallen de gaten? Die vraag stond centraal tijdens Boekman Salon, georganiseerd door de Boekmanstichting en SSBA Salon. Aanleiding is het verschijnen van Boekman #103 Wie geeft er aan cultuur? Een verslag. Boekman
 • Het jaarverslag van Cultuur + Ondernemen over 2014 staat online. Cultuur + Ondernemen
 • De creatieve sector – zelf continu bezig met innovatie van eigen producten en diensten – kan nog veel beter presteren in het vernieuwen van het eigen business model. De artistieke aspecten van een bedrijf krijgen meer aandacht dan de zakelijke kant. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Maria Rita Micheli aan de Rotterdam School of Management Erasmus Universiteit, waaraan de BNA heeft meegewerkt. De BNA werkte mee aan het onderzoek om de rol, de positie en het verdienvermogen van architectenbureaus in het bouwproces te versterken. BNA
 • Van de honderd plannen die architecten indienen bij Europese aanbestedingen belanden gemiddeld twintig in de prullenbak. Dat blijkt uit een enqute over Europese aanbestedingen. De Architect
 • Er bestaat in Nederland geen honoreringsrichtlijn of model met een nationale werking. Ieder museum en iedere presentatie-instelling hanteert een eigen honoreringsbeleid voor beeldend kunstenaars. Om beter zicht te krijgen op de praktijk werd eind 2014 namens BKNL een eerste inventariserend onderzoek gedaan onder kunstinstellingen en beeldend kunstenaars, naar honoraria bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel. Beeldende Kunst Nederland (BKNL) laat de komende maanden een vervolgonderzoek doen naar kunstenaarshonoraria, op basis van acht voorbeelden uit de praktijk van musea en presentatie-instellingen in Nederland. Mondriaanfonds
 • Op maandag 14 september presenteren Kunstpodium T en De Pont museum de derde editie van de Day of the Young Artist. Tijdens dit jaarlijkse, internationale symposium komen jonge kunstenaars uit heel Europa bijeen in De Pont te Tilburg. Door middel van lezingen, inspirerende gesprekken en workshops streven de organisatoren ernaar het kunstenaarschap anno 2015 te onderzoeken. Tilburg.com
 • Art Basel is begonnen, een van de belangrijkste beurzen ter wereld. Volgens the Economist neemt het aantal kunstbeurzen niet meer toe. The Economist
 • Het nieuwe bestuur van Museum Slager in ‘s-Hertogenbosch , dat najaar 2014 werd ge•nstalleerd, gaat het deftige, stoffige en oubollige karakter van het Museum opzij zetten. Bastion Oranje
 • Het filmfestival Film by the Sea start een landelijke campagne om hogere bezoekersaantallen te realiseren. De ambitie is om van 45.000 naar 50.000 bezoekers te groeien, en hiermee een financieel stabiele toekomst in te gaan. Entertainment Business
 • De bouw van het nieuwe bioscoopcomplex in Bergen op Zoom van de familie Lambregts is gestart. . Deze week is bij De Zeeland de eerste paal geslagen van Cinema Kiek in de Pot, dat achthonderd tot 850 bioscoopstoelen krijgt. BN – De Stem
 • Nederland kent een kleine subcultuur van cineasten die liever werken zonder steun van producenten, Filmfonds, omroep of distributeur, als dit betekent dat ze helemaal hun eigen plan kunnen trekken. Drie onafhankelijke filmmakers, waaronder Peter van Houten uit Breda, over hun manier van werken en financiering. De Volkskrant
 • Lost in Laos is een ultra low-budget film gemaakt tijdens een reis, drie jaar aar geleden, door twee vrienden die samen regie, geluid, camera en de hoofdrollen voor hun rekening namen. Grafisch ontwerper Jonathan Kray en Vincent Lodder, theaterdocent en acteur, konden met een bijdrage van €15.000 van het Nederlands Filmfonds de dertig uur materiaal waarmee ze uit Azi‘ terugkeerden, gaan monteren. In de film zit €15.000 aan eigen geld. Filmkrant
 • De Nederlander trekt zich weinig aan van verbod op illegaal downloaden. Het illegaal streamen en anderszins ongeautoriseerd gratis beschikbaar stellen van films en series kost de Zweedse film en tv-industrie 100 miljoen dollar per jaar. Dit staat in een zojuist verschenen rapport van de Zweedse Film and TV Industry Cooperation Committee. Elsevier , Holland Film Nieuws
 • KPN heeft een nieuwe stap aangekondigd in zijn televisiestrategie. Het bedrijf gaat eigen content maken. De eerste aangekondigde eigen productie is dramareeks Brussel. Daarnaast heeft KPN partnerships aangekondigd met Mojo Concerts en Amsterdam Dance Event voor eigen muziekcontent. Entertainment Business
 • E-bookwebwinkel Tom Kabinet is gestart met Toms Leesclub. Mensen die lid worden kunnen gelezen e-books doneren aan de clubcollectie en goedkoop andere titels aanschaffen. Inct.nl
 • De Jazzdag heeft het programma rond. Zowel het festivalprogramma als het conferentieprogramma van het grootste showcase- en netwerkevenement voor de Nederlandse jazzwereld is daarmee compleet. De Jazzdag vindt dit jaar plaats op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni op de Kop van Zuid en Katendrecht in Rotterdam. BUMA Cultuur
 • De term Vrijdag Muziekdag wordt ook in Nederland doorgevoerd als moment om aandacht te vragen voor de nieuwste releases. Dit in navolging van de internationale verschuiving naar vrijdag als wereldwijde dag dat muziek uitkomt. Na de zomer gaan de NVPI en NVER aandacht aan de term besteden in de Nederlandse retail. Entertainment Business
 • Diverse grote onafhankelijke labels liggen op ramkoers met Apple. Zij zien de drie maanden gratis proefperiode die Apple Music aanbiedt en waarvoor rechthebbenden niets ontvangen, als een zware bedreiging van hun inkomsten. Entertainment Business , Entertainment Business
 • Het internationale musicalbedrijf Stage Entertainment wordt waarschijnlijk grotendeels overgenomen door het Britse private-equityhuis CVC. De Volkskrant
 • De jubileumeditie van de Parade m—et een succes worden, anders zou deze 25ste wel eens de laatste kunnen zijn. Door de slechte zomer van vorig jaar is het rondreizend theaterfestival door zijn buffers heen, zegt artistiek directeur Nicole van Vessum. Trouw
 • Al meer dan vijftig jaar is het Parktheater in Eindhoven, voorheen de Stadsschouwburg, een gezichtsbepalend theater in de stad en regio. Afgelopen september startte het 50e jubileumseizoen en op 24 juni wordt dit seizoen feestelijk afgesloten met een theaterveiling. De opbrengst gaat direct naar cultuurfondsen die investeren in het cultuuraanbod van de stad. Omroep Brabant
 • Introdans danste zaterdag 13 juni op drie internationale podia in respectievelijk Indonesi‘, Finland en Duitsland. De internationale ambities van het moderne balletgezelschap zijn al jaren groot. Dans Magazine

cultuurmarketing

 • Er zijn 5 organisaties die De Gouden Struis, de prijs voor de beste marketingcase 2014-2015, kunnen winnen. Wie zijn de personen achter deze organisaties, wat is de achtergrond van de genomineerde case, en hoe kijken de marketeers aan tegen de competitie? Deel 4 : TivoliVredenburg : “Jong versus oud, bier versus wijn, zacht versus hard.” Deel 5 : We Are Public. “De sleutel ligt bij het mobiliseren van nieuw publiek.” Cultuurmarketing , Cultuurmarketing
 • In de aanloop naar de Cultuurmarketing Awards op 25 juni stelt Cultuurmarketing de finalisten van de Cultuurmarketing Scriptieprijs voor. Jordi van den Berg, heeft onderzoek heeft gedaan naar categorisatie-strategie bij films. Cultuurmarketing
 • ARTtube, het online videoplatform van Nederlandse en Belgische musea, lanceert de ARTtinder. Bezoekers van Boijmans Van Beuningen kunnen deze zomer in het museum daten met kunst. Door te swipen op het scherm in de cabine van ARTtinder kunnen ze ontdekken welke kunst het beste bij ze past. Kunst.blog.nl
 • Nadat de laatste bezoeker het gebouw zo heeft verlaten, mogen twintig invloedrijke Nederlandse Instagrammers naar hartenlust fotograferen in het Rijksmuseum. Onder hen is fotograaf Eelco Roos, die meer dan vierhonderdduizend volgers heeft op zijn Instagram. Het Rijksmuseum hoopt op deze manier een nieuw publiek te bereiken. Het Parool
 • Infographic: onderzoek naar big data laat online trends Nederlandse artiesten zien. Cultuurmarketing
 • Het publiek van theaters weerspiegelt vaak niet de multiculturele bevolkingsopbouw van de stad waarin deze instellingen opereren. Hoe kunnen theaters een pluriformer publiek binnen krijgen? Wat wordt hier al aan gedaan? En wat zijn de best practices? Dat en meer bespraken negen experts, vari‘rend van theaterdirecteur tot wijkbewoner. Code Culturele Diversiteit
 • Tijdens het congres Facebook Marketing 2015 gaf Kirsten Jassies, social business entrepreneur en blogger, een lezing over de 10 geboden voor merken op Instagram. Dutch Cowboys
 • Van vriendennetwerk tot marketingtool: Facebook anno 2015. Marketingfacts
 • Hoe je mensen visueel raakt met visual storytelling. Marketingonline

financiering

 • Op 22 juni verschijnt Boekman, nr. 103. Het thema is : Wie geeft er aan cultuur? Boekman
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept (landschaps)architecten en stedenbouwkundigen op hun interesse te tonen voor deelname aan een Chinees-Nederlandse werkweek voor de herontwikkeling van een stationsgebied in Beijing. De werkweek vindt plaats van 13 tot 20 september 2015 met een mogelijke uitbreiding van het programma tot 27 september. Tot uiterlijk 28 juni kan de motivatie en een beknopt portfolio ingediend worden. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Van 5 t/m 9 augustus wordt, aansluitend bij de GDC Europe, in Keulen de Gamescom gehouden. De Gamescom is de belangrijkste beurs in Europa op gamesgebied, waar niet alleen Europeanen, maar ook mensen uit Azi‘ en Noord-Amerika op afkomen. Vanuit de Open Oproep Deelname Gamescom ondersteunt het Stimuleringsfonds, in samenwerking met de Dutch Games Association, Dutch Game Garden en Control, 10 indiestudio’s die zich op het Holland Paviljoen tijdens de Gamescom mogen presenteren. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseerde op 5 juni de werkbijeenkomst Next Level. Ontwerpers en stakeholders verkenden hoe opgaven, experimenten en (ontwerpend) onderzoek op het gebied van stedenbouw naar een volgend niveau kunnen worden getild. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds organiseert samen met het Amsterdam Dance Event (ADE) een verdiepend programma onder de naam ADE Sound Lab. Het programma is gericht op experimenten en onderzoek op het vlak van muziekinstrumenten, en beeld en geluid in relatie tot de dance-scene. Het programma maakt deel uit van het flankerend beleid van de Deelregering E-cultuur. Het Stimuleringsfonds en ADE riepen in april makers, programmeurs en muzikanten op een projectvoorstel aan te dragen voor het ADE Sound Lab programma. ADE heeft uit de inzendingen een twaalftal interessante projecten geselecteerd welke passend zijn voor het programma. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Mondriaan Fonds heeft bekend gemaakt dat het werkbijdragen toekent aan 22 kleinere kunstruimtes en kunstenaarsinitiatieven voor beeldende kunst verspreid over Nederland. In totaal stelt het fonds hiervoor 200.000 euro beschikbaar. Maar liefst 150 kunstinitiatieven dienden een aanvraag in. De adviescommissie die de aanvragen beoordeelde was enthousiast over de opbrengst van de open oproep. De gehonoreerde initiatieven onderscheiden zich door een onafhankelijke en wendbare houding en werkwijze, die dicht bij de kunst en kunstenaars staan. De Fabriek uit Eindhoven en Whatspace uit Tilburg behoren tot de gehonoreerde initiatieven. Mondriaanfonds
 • Het mentoring programma dat het Mondriaan Fonds samen met Cultuur-Ondernemen aanbiedt aan startende kunstenaars is op een aantal punten gewijzigd. Allereerst is het mentorenteam uitgebreid met beeldend kunstenaars Folkert de Jong, Christiaan Bastiaans, Jeroen Kooijmans en met curator Mirjam Westen. Bij wijze van proef kunnen startende kunstenaars in 2015 ook zelf een mentor voorstellen, los van het team van mentoren. De eigen bijdrage is verlaagd van 750 naar 600 euro.
 • Bij wijze van uitzondering kan gedurende het traject verzocht worden om de looptijd van een jaar te verruimen naar 18 maanden. Mondriaanfonds
 • De nieuwe website van Dutch Performing Arts is al een tijdje in de lucht en de eerste nieuwsbrief is verstuurd met o.a. interessante evenementen voor buitenlandse programmeurs en open calls voor Nederlandse makers met internationale ambitie. Dutch Performing Arts is een nieuw programma van het Fonds Podiumkunsten en heeft als doel het vergroten van de zichtbaarheid van de Nederlandse podiumkunsten in het buitenland. DutchPerformingArts
 • Ruim een jaar geleden begon het Fonds Podiumkunsten onder de naam ‘Voor de muziek uit’ het gesprek tussen musici, componisten, programmeurs, zaal- en festivaldirecteuren en andere muziekprofessionals. In vijf georganiseerde debatten en online op de website van het project werd nagedacht over de vraag: hoe ziet de toekomst van de hedendaagse muziek eruit? Wat vinden we belangrijk, wat moet er veranderen? Lees het verslag van het feestelijke slotdebat. Voor de muziek uit
 • Nieuwe media staan dicht bij de belevingswereld van leerlingen en kunnen de sleutel zijn om bij hen binnen te komen. Tijdens een expertmeeting van Kunst Centraal op dinsdag 28 april 2015 gingen makers, bemiddelaars, beleidsmakers en leerkrachten op zoek naar de succesfactoren voor goede mediakunstprojecten voor het primair onderwijs. Uit een praktijkscan van Kunst Centraal blijkt dat mediakunstprojecten in het basisonderwijs mager vertegenwoordigd zijn. Hieronder wordt het kunstzinnig gebruik van nieuwe media verstaan, en gaat daarmee verder dan ict en mediawijsheid. Naar aanleiding van de expertmeeting zijn criteria opgesteld en aanbevelingen geformuleerd. De criteria zijn bedoeld voor ontwikkelaars en mogelijke financiers om educatieve kunstprojecten te beoordelen op hun merites en mogelijkheden. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • In 2015 bestaat het Prins Bernhard Cultuurfonds 75 jaar. Ter gelegenheid hiervan verscheen op 16 juni het boek Een mecenas van belang. 75 jaar Prins Bernhard Cultuurfonds en de impact van cultuurfinanciering. Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander nam bij de uitreiking van de Zilveren Anjers 2015 het eerste exemplaar van het boek in ontvangst. Voor de overhandiging gaf Paul Schnabel, als voorzitter van de adviescommissie van de beurzen van het fonds, aan dat er 163.000 keer geld is uitgekeerd voor een totaal van 680 miljoen euro. Prins Bernhard Cultuurfonds , NU.nl
 • In het jubileumjaar 2015 kan het Prins Bernhard Cultuurfonds, mede dankzij de recent ontwikkelde publiek-private samenwerkingsvormen, een recordbudget van € 34.350.000 investeren in cultuur, natuur en wetenschap. Het jaarverslag over 2014 is online. Prins Bernhard Cultuurfonds
 • Jetse Batelaan heeft de Theaterprijs 2015 van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant gewonnen. Batelaan is de artistiek leider van Theater Artemis in ‘s-Hertogenbosch. Zijn werk is radicaal, theatraal, en heeft een filosofische inslag, zo oordeelt de jury. Die ontregelende en anarchistische aanpak kan volgens de jury de komende jaren van grote invloed zijn op Artemis, het publiek en het Brabantse theaterlandschap. De prijs van 10.000 euro is de belangrijkste cultuurprijs in de provincie. Prins Bernhard Cultuurfonds
 • Onlangs werd het definitieve onderzoeksrapport vrijgegeven dat een weerslag vormt van het onderzoekstraject naar de toekomspaden voor de Vlaamse culturele, literaire en erfgoed-tijdschriften dat in het najaar 2014 werd opgestart in opdracht van het Vlaams Fonds voor de Letteren, Kunsten en Erfgoed en Folio. Vlaams Fonds voor de Letteren
 • A-Film Benelux heeft het crowdfundingplatform Symbid ingezet voor de Hollywood productie Dark Places. De film is al gemaakt. De filmdistributeur gebruikt crowdfunding als marketing tool. Holland Film Nieuws
 • Een crowdfunding campagne voor de Redhead Day in Breda heeft 25.776 euro opgeleverd. Omroep Brabant

cultuurnieuws per discipline

algemeen

 • De relatie tussen gekte en genialiteit fascineert het algemene publiek. Nieuw onderzoek verbindt artistieke creativiteit en psychose en autisme, maar die verbanden zijn volgens de Amerikaanse wetenschapper Scott Barry Kaufman “messy”. The Guardian , Scientific American

architectuur en vormgeving

 • Wie maakt Nieuw Nederland? Dat is de centrale vraag in het Jaar van de Ruimte, het thema van de Dag van de Architectuur dat dit jaar in het weekeinde van 20 en 21 juni plaatsvindt. Wat zijn op lokaal niveau de belangrijkste ruimtelijke opgaven en ontwikkelingen? Natuurlijk zetten in veel steden interessante gebouwen hun deuren weer open. Daarbij zijn er door het hele land activiteiten rond het thema. De Architect
 • “Nederland is bepaald niet af”, luidt een van de hoofdconclusies van een grootschalige studie de investeringsverwachtingen in Nederland voor de komende dertig jaar. Welke kant gaat Nederland op en wat betekent dat voor de bouw? Door verschillende scenario’s op een rij te zetten tot 2040 wil het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) iedereen “een beetje aan het denken te zetten”, zegt Taco van Hoek, directeur van het EIB. Cobouw.nl
 • De leegstand van winkels en kantoren is afgelopen jaar opnieuw toegenomen. Van het vloeroppervlak kantoren staat begin 2015 ruim zeventien procent leeg. Binnen de detailhandel is inmiddels ruim negen procent van de vierkante meters niet in gebruik. Veel staat bovendien structureel leeg: meer dan drie jaar. Dit betreft ongeveer zestig procent van de leegstaande kantoren en een kwart van de leegstaande winkels. Dat blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving. Planbureau voor de Leefomgeving
 • Gezonde gebouwen kunnen vanaf dit jaar een keurmerk krijgen. Met een zogeheten Well-puntensysteem voor gezonde gebouwen nemen ontwerpers en bouwers bij duurzaamheid de mens als vertrekpunt. Cobouw.nl
 • Het Nieuwe Werken leidt tot burnouts. Je moet zorgen voor een kantooromgeving die de ‘ideale mix’ stimuleert van bewegen, rust en goede voeding. Daartoe ontwikkelde interieurarchitectuurbureau D/DOCK het Healing Office-concept. Een bekende toepassing is die in Google Amsterdam. Eind juli wordt ook het healing interieur van OVG opgeleverd voor hun nieuwe kantoor in The Edge. De Architect
 • De tolerantie die wij in Nederland zo belangrijk vinden is volgens filosofe Lieke Knijnenburg niet alleen maar positief: het zorgt vaak enkel voor een afwezigheid van spanningen. De echte vragen rondom samenleven in een diversiteit van culturen gaan volgens haar niet over het tolereren van elkaar, maar focussen zich op de rechtvaardige stad die een plaats zou moeten bieden aan al haar inwoners. ruimtevolk
 • De stad biedt ongekende mogelijkheden en een onuitputtelijke bron van inspiratie, maar waartoe? Er lijkt een dunne scheidslijn tussen in de stad leven en door de stad geleefd worden. Filosofe en schrijfster DŽsanne van Brederode beschrijft het gevoel van de stad en de stedeling. ruimtevolk
 • Aan de hand van 12 prijsvragen die tussen 1947 en 2006 zijn georganiseerd, geeft Lodewijk Wiegersma in Schetsen aan een betere omgeving een nieuw perspectief op de ontwikkeling van het vak van tuin- en landschapsarchitectuur. Archined
 • Stadslandbouw wordt vaak ingezet als een middel om de sociale cohesie in de buurt te vergroten, maar volgens de onderzoeker leidt dit lang niet altijd tot betere relaties tussen buurtbewoners. Esther Veen observeerde voor haar promotieonderzoek aan Wageningen University verschillende moestuinen waarin mensen uit ŽŽn buurt bij elkaar komen. Vaak is het vergroten van de sociale cohesie in de buurt een belangrijke doelstelling van stadslandbouwprojecten. Binnenlands bestuur
 • In De Kazerne in Eindhoven is de tentoonstelling Open Ended te zien. De expo is samengesteld door Li Edelkoort, voormalig directeur van de Design Academy Eindhoven, uit haar eigen verzameling: eigentijds design van Nederlandse en buitenlandse vormgevers. De Kazerne
 • Alles behalve kleren in Museum Arnhem is een overzichtstentoonstelling van de Nederlandse modefotografie van 1950 tot nu, die zich voornamelijk richt op shoots voor Nederlandse tijdschriften. i-D.vice.com
 • De kleurrijke prints waarmee Vlisco uit Helmond groot is geworden in West-Afrika, zijn nu ook verwerkt in rugzakken van Eastpak. Bij het ontwerp werd de hulp ingeroepen van de Antwerpse ontwerper Harvey Bouterse die een picknickkleed bij de tas ontwierp en de tas voorzag van leren details. Mixed Grill

beeldende kunst

 • Tijdens de afgelopen jaarvergadering van AICA Nederland zijn de nominaties voor de AICA Oorkonde 2015 voor publicaties bekend gemaakt. De jury, bestaande uit Edna van Duyn, Nat Muller en Wieteke van Zeil, nomineerde drie publicaties uit de periode 2012-2014. Genomineerd zijn : Hans den Hartog Jager, Het streven. Kan hedendaagse kunst de wereld verbeteren?, Giving and Taking, Antidotes to a, Culture of Greed. Ed. Joke Brouwer en Sjoerd van Tuinen, en Whispers: Ulay on Ulay, Ed. Astrid Vorstermans. AICA
 • Dinsdagavond 16 juni was de generale repetitie van de Bosch Parade. Vanaf donderdag 18 juni vaart de vierde editie van Bosch Parade met achttien kunstobjecten over het water. Allen ge•nspireerd door het leven en werk van de schilder Jheronimus Bosch. De kunstobjecten zijn gemaakt door kunstenaars en vormgevers, maar ze werken daarbij samen met regisseurs, componisten en choreografen af. Bossche Omroep , Brabants Dagblad
 • Veertien leden van de Nederlandse Kring Van Tekenaars (NKVT) tonen in Museum de Wieger in Deurne werken die ge•nspireerd zijn op het landschap en legenden uit de Peel. Eindhovens Dagblad
 • De in 1990 overleden Wouwse kunstenaar Kees Keijzer wordt tot en met september in Wouw en Roosendaal herdacht met twee exposities. Een boek verschijnt en wandel- en fietsroutes worden uitgezet. BN – De Stem

film en av

 • Het essay In het universum van de technische beelden (1985) van VilŽm Flusser daagt uit, maar verwart ook. Die verwarring heeft te maken met de drie decennia die ons inmiddels scheiden van de publicatie ervan. Met ‘technische beelden’ bedoelt Flusser de beelden die via fotografie, film, televisie en het computerscherm tot ons komen en die onze relatie tot onszelf, de anderen en de wereld fundamenteel veranderen. Van internet, e-mail en sociale media is nog geen sprake, laat staan van iPads, touch screens en smartphones. Flussers essay is nog actueel want het raakt aan thema’s als de verbrokkeling van de samenleving, de isolering van het individu, de voortjagende consumptie van steeds dezelfde objecten en beelden, de bedreiging en de verleiding van de machine. De reactor
 • Sciencefictionfilms bieden zoveel meer dan alleen maar vermaak. In het voortreffelijke boek Robots, Aliens & Popcorn laat George van Hal de wetenschap zien achter films als The Terminator, Back to the Future en Her. Kennislink
 • In de week voorafgaand aan de start van de Tour de France wordt in Utrecht een eenmalig filmfestival georganiseerd waarin het gaat om demarreren, linkeballen, temporiseren, stampen en dansen. Van 25 juni tot en met 1 juli kunnen wielerliefhebbers terecht in het Louis Hartlooper Complex voor het International Tour Film Festival Utrecht. Filmkrant
 • Op 19 juni 2015 start de eerste editie van het Tilburgs Architectuur Filmfestival in de vernieuwde Cinecitta in Tilburg. Het thema is transitie. In twaalf uur tijd worden films en documentaires getoond, bedoeld voor zowel het grote publiek als ook de kritische kenner. Brabants Dagblad , Cinecitta.nl

letteren

 • De shortlist van de Opzij Literatuurprijs 2015 is bekend. Bregje Hofstede (De hemel boven Parijs), Nina Polak (Wij zullen niet te pletter slaan), Franca Treur (De woongroep), Sana Valiulina (Kinderen van Brezjnev) en Ni–a Weijers (De consequenties) zijn dit jaar in de race voor de Opzij Literatuurprijs.
 • De Opzij Literatuurprijs is de prijs voor de beste Nederlandstalige, door een vrouw geschreven roman. Aan de prijs is een geldbedrag van vijfduizend euro verbonden. Opzij
 • De Tollens-prijs 2015, goed voor een bedrag van 5.000 euro, is toegekend aan Hans Dorrestijn. Deze prijs, de oudste literaire prijs van Nederland, wordt hem toegekend voor zijn oeuvre, dat zich onderscheidt door een perfecte vormbeheersing en muzikaliteit, en tegelijkertijd van grote zeggingskracht getuigt. Bovendien beoefent hij op onnavolgbare wijze alle genres van de literatuur: het lied, het gedicht, proza, kinderliteratuur en het essay. Literatuurplein

muziek

 • Door het kraakverbod verdwijnen een aantal muziekpodia. Het aanbieden van leegstaande panden voor tijdelijke huur is geen oplossing. Er komen vaak selectieprocedures en huur bij kijken, en er kunnen geen concerten worden georganiseerd. Noisey.vice.com
 • Bandleider, pianist en arrangeur Henk Meutgeert, tevens oprichter van het Jazz Orchestra of the Concertgebouw, krijgt dit jaar de Concertgebouw Jazz Award. Het is voor het eerst dat de award naar een Nederlander gaat. Jazzism.nl

theater en dans

 • De Poelifinario gaat naar die theatermaker(s) met het meest indrukwekkende programma van het afgelopen seizoen. De Neerlands Hoop is voor de meest belovende theatermaker(s) met het grootste toekomstperspectief. Genomineerd voor de Poelifinario 2015 zijn AndrŽ Manuel, De Bloeiende Maagden, Plien & Bianca, Micha Wertheim en Dani‘l Arends. Genomineerd voor de Neerlands Hoop 2015 zijn Henry van Loon en De Partizanen. De prijzen worden sinds 2002 uitgereikt door de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties . Cabaretier Micha Wertheim weigert zijn nominatie voor cabaretprijs de Poelifinario, VSCD , De Volkskrant
 • De winnende choreograaf van de ITs Krisztina de Ch‰tel Award krijgt een residentie in het nieuwe traject Moving Forward. Vijf Nederlandse danshuizen begeleiden de net afgestuurde choreograaf een jaar lang bij het maken van een nieuwe voorstelling. Het residentie-traject is een initiatief van Dansmakers Amsterdam, Dansgroep Amsterdam en het ITs Festival, in samenwerking met de danshuizen Dansateliers (Rotterdam), DansBrabant (Tilburg), Generale Oost (Arnhem) en Random Collision (Groningen). Samen vormen zij sinds 2013 het netwerk Moving Futures, waarmee ze een nieuwe generatie choreografen op landelijke schaal zichtbaar willen maken. Theaterkrant
 • De Bredase wethouder Selcuk Akinci en artistiek leider Jack Timmermans openden het Stiltefestival. Een week lang loopt Breda over van dans- en bewegingstheater voor kinderen. Breda vandaag

kunst in de openbare ruimte

 • Twee aan elkaar gekleide bronzen bustes waaruit uit tientallen spuitmondjes water sijpelt, zullen vanaf 2017 het Rokin sieren. Een jury koos een schetsontwerp van kunstenaar Mark Manders als winnend ontwerp in een wedstrijd. Hij was samen met _Jennifer Tee en Rob Birza in december vorig jaar gevraagd een ontwerpt te maken. Het Parool
 • Er rijden al lang geen treinen meer over het Halve Zolen Lijntje tussen ‘s-Hertogenbosch en Raamsdonksveer. Maar het fietspad dat voor de spoorlijn in de plaats is gekomen, trekt heel veel mensen voor een mooi tochtje. De gemeenten hebben daarom de opdracht gegeven tot een aantal kunstwerken langs het Halve Zolenpad. In Waspik is Sarah Belzer op dit moment druk bezig aan haar kunstwerk ‘Ode aan de Zandrug’. Omroep Brabant
 • Het kunstwerk van Ton van Summeren, dat in 1990 bij de hoofdingang van het St. Anna ziekenhuis in Oss werd geplaatst, is met het vertrek van het ziekenhuis ook weg. Een belletje naar de kunstenaar geeft duidelijkheid: “Ach, daar heb ik al een brief over ontvangen voordat het ziekenhuis ging verhuizen. Er werd mij gemeld dat het kunstwerk zou komen te overlijden”. Brabants Dagblad
 • Vandalen hebben afgelopen weekeinde een kunstwerk van ‘Kunst aan de Maas’ vernield in Demen.
 • Het gaat om ‘Kapel voor het wassende water’ van kunstenaar Joost van der Steen. Brabants Dagblad
 • TAAT, een multidisciplinair collectief uit Maastricht dat opereert op het snijvlak van theater, architectuur, beeldende kunst en vormgeving, plaatst een gigantisch bouwpakket op het terrein van De Heus in ‘s-Hertogenbosch in het kader van het Festival Boulevard. Omroep Brabant
 • De hele maand juni is op Time Square in New York iedere nacht van 11.57 – 00.00 uur het werk van kunstenaar Richard Garet te zien. Hij maakte voor het Midnight Moment project een abstracte visualisatie van “specifieke Time Square” audio die hij ter plaatse over meerdere dagen in april opnam. trendbeheer
 • Als tegen de verplaatsing geen bezwaar wordt gemaakt, kan het standbeeld van Frits Philips in de nazomer van de Markt in Eindhoven verhuizen naar het plein voor de Lichttoren aan de Emmasingel. Eindhovens Dagblad

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Marc Kšhlbrugge is ontwerper en internetondernemer uit Eindhoven. Kšhlbrugge geniet wereldwijd bekendheid als oprichter en eigenaar van BetaList. Daarnaast spant hij zich ook in de regio in voor startups, onder meer via de Eindhoven Startups Foundation. e52.nl
 • De Tilburger Frank Crijns is bekend als de gitarist en mede-oprichter van de groep Blast en als bandlid van Betonfraktion. Daar wil de componist/gitarist even van af. Daarom bracht hij onlangs de cd ‘[B]One’ uit, de eerste in zijn hoedanigheid van componist van moderne gecomponeerde en ge•mproviseerde muziek. Jazznu.com , Jazznu.com
 • Armand is inmiddels 69, maar nog volop actief als muzikant. Zijn nieuwe album, dat hij opnam met de Rotterdamse band The Kik, ligt in de winkel. De samenwerking ontstond in 2012, toen The Kik samen met Armand een cover deed van zijn lied Want er is niemand. Een vriendschap was geboren en het plan ontstond om samen een plaat op te nemen. Eindhovens Dagblad , 3voor12.vpro.nl
 • De Liesselse band Trip to Dover heeft een video van het nummer ‘In this rain’ gelanceerd. Eindhovens Dagblad
 • Aan het eind van juni maakt de Philharmonie Zuidnederland een bijzondere tournee. Er wordt niet in de grote concertzalen in Limburg en Noord-Brabant gespeeld, maar in een reeks kerken, sporthallen en buurthuizen. De Philharmonie treedt op in de thuisbasis van acht amateurorkesten: vier in Limburg en vier in Brabant. De beroeps spelen voor de pauze, de amateurs erna. Omroep Brabant
 • De voorstelling Reuzen van theatermaker Jetse Batelaan ging in 2011 in de grote zaal bij het Ro Theater in premire. Nu beleeft de voorstelling in het wijde, open duinlandschap tijdens Oerol 2015 een remake. Interessant is de verandering van schaal: in het indrukwekkende landschap zijn reuzen iets minder reusachtig. Anderzijds lijkt het landschap opeens nietiger door die verschijning der reuzen. Deze perspectiefwisseling geeft aan Reuzen een nieuwe dynamiek. Theaterkrant

kunstonderwijs

 • Renovatie was lange tijd het afvalputje van de architectuur. Op dit moment is renovatie niet alleen meer een retroactieve activiteit, maar kent het ook prospectieve kanten. De renovatie van de naoorlogse wijken is een buitengewoon interessante opgave, zeker vanwege de unieke kwaliteiten die deze wijken bezitten en daar bovendien in grote mate aanwezig zijn. Daarnaast wordt renovatie aangestuurd door doelstellingen van duurzaamheid en energiebesparing. Hoe kijken studenten van de Academie van Bouwkunst Rotterdam er tegen aan. Ze namen deel aan het atelier Renovatie van de Grote Getallen. De Architect
 • Vijf eindejaar studenten van de Mode afdeling van Amsterdamse Gerrit Rietveld Academie over hun afstudeercollecties en ambities. i-D.vice.com
 • Van 27 juni t/m 3 juli 2015 presenteren de veelbelovende, jonge talenten van de Nederlandse Filmacademie hun afstudeerwerk in EYE, het filminstituut van Nederland. Een bijzondere editie, want precies vijf jaar geleden werd de Keep an Eye Foundation partner van het eindexamenfestival van de Nederlandse Filmacademie. Nederlandse Filmacademie
 • De Fontys Academie wil van de drie verschillende opleidingen Musical, Regulier en Klassiek, ŽŽn studie maken. De studenten en alumni van de Fontys Academie voor Muziek- en Musicaltheater zijn bang dat de kwaliteit van de opleiding niet meer kan worden gegarandeerd. Daarom protesteerden ze.. Omroep Brabant , Omroep Brabant
 • Zes verschillende choreografie‘n, drie verschillende leerjaren van de dansacademie en een volle zaal. Het waren de ingredi‘nten van de eindvoorstelling Dans van ArtEZ, die in de intieme theaterzaal van de kunstacademie zelf in premire ging. 8weekly
 • Zes tweedejaars studenten van de design opleiding CMD van Avans in ‘s-Hertogenbosch zijn uitgekozen om hun werk op de Boulevard te laten zien. Zij hebben een interactief systeem bedacht, dat de gesprekken omzet in kleuren. De kleuren vertegenwoordigen gevoelens, zoals passie of verdriet, bedoeld om bezoekers elkaar te laten ontmoeten. Brabants Dagblad

cultuureducatie – en participatie

 • “In interesse en beoefening, vooral in intensieve beoefening, blijft erfgoed achter op kunst. Is dit inherent aan het interesse_gebied erfgoed of liggen er voor het erfgoedveld kansen om interesse en beoefening te vergroten en te intensiveren? Dat het erfgoed niet onomstreden is, maar met discussies als die rond Zwarte Piet soms zelfs spanningen oproept en daarmee een breed publiek blijkt aan te spreken, lijkt ons voor de erfgoedbelangstelling eerder een kans dan een probleem. ” Aldus Andries van den Broek en Pepijn van Houwelingen, onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau. lkca
 • Filmfestival Cinema Senior reikte op dinsdag 16 juni vier prijzen uit aan inspirerende korte films over kunstprojecten met ouderen. Deze films laten zien dat kunst en cultuur een positief effect hebben op het welzijn en de gezondheid van ouderen. lkca
 • Een goed portret geeft zelfvertrouwen en gefotografeerd worden geeft een goed gevoel. Hilde Braet breekt een lans voor fotografie als middel tot educatie, socialisatie en emancipatie. ‘De verschillende interpretaties die foto’s toelaten, geven een vrijheid die, zeker bij kankerpati‘ntjes, door de deelnemers als draaglijk licht wordt ervaren in vergelijking met het vakjargon van geneesheren.’ lkca
 • In samenwerking met SintLucas verzorgde Kunstbalie op dinsdag 2 juni een studiemiddag- en avond specifiek voor het vmbo. Een peer-to-peer bijeenkomst voor kunstvakdocenten, cultuurcošrdinatoren en ckv-docenten van vmbo-opleidingen. Uit de evaluatie blijkt dat er een grote behoefte is aan actieve workshops met praktische handvatten, het uitwisselen van lesidee‘n met collega’s van andere scholen, interactie met leerlingen op vervolgopleidingen en het opdoen van ervaringen met verschillende kunstdisciplines. Kunstbalie
 • Zaterdag 13 juni vonden voor de eerste keer de muziekexamens van Kunstbalie in het Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE) plaats. In samenwerking met het CKE en Kunstbalie is hier een van de examenpunten van Kunstbalie tot stand gekomen. Alle 40 examenkandidaten zijn deze dag geslaagd. Kunstbalie
 • Deze zomer touren de winnaars van Kunstbende, de landelijke wedstrijd voor jong en creatief talent, langs verschillende Brabantse pop- en cultuurfestivals. Op 27 en 28 juni presenteren de winnaars zich op Festival Mundial in een oude SRV wagen, klein en intiem. Tilburg.com
 • Kunstvlieg is een project dat op verzoek van de basisscholen is ontwikkeld door Kultureel Evenementen Groepen (KEG) in samenwerking met het museum Jan Heestershuis. Brabants Dagblad
 • Zo’n 230 leerlingen van basisscholen in Breda streden in het ChassŽ Theater in Breda voor een plek op het podium. Want de school met de beste musical mag de schoolmusical van groep 8 op het podium in het theater spelen. De katholieke basisschool Sinte Maerte won met hun musical ‘De DJ Draait Door’. Omroep Brabant
 • Twintig Zweedse uitwisselingsstudenten zijn deze week in Rosmalen om scholieren het Rodenborch College te begeleiden bij de laatste voorbereidingen voor een groot jubileumconcert van de blazersklas. Op 26 juni staan 160 huidige en twintig oud-leerlingen uit de talentenklas in het Theater aan de Parade in ‘s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad
 • Eefje Jansen heeft de solistenprijs gewonnen tijdens de vierde editie van de TOF Awards in Theater aan de Parade in ‘s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad
 • De beste monoloog van heel Brabant en Zeeland, daar gaat het om in monologenwedstrijd Solo’s in Zuid. De finale heeft inmiddels plaats gevonden bij Factorium Podiumkunsten in Tilburg. Winnares werd Liz Abels (16) uit Tilburg. Liz overtuigde de jury met haar monoloog ‘Lau van Laura’ nadat ze het opnam tegen 7 andere finalisten. Liz volgt theaterles bij Factorium Podiumkunsten. Tilburg.com

kunstbeoefening

 • Van 30 mei tot en met 7 juni vond alweer de vijfde editie van de Week van de Amateurkunst plaats. Met dit jaar ruim 2.300 activiteiten, 21.500 deelnemende amateurkunstenaars en meer dan 70.000 bezoekers. De WAK werd georganiseerd door Stichting WAK Nederland in samenwerking met het LKCA en met steun van het VSBfonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Een terugblik. lkca
 • De opleidingsorkesten van Muziekvereniging St. Willibrordus uit Esch, Fanfare Concordia uit Liempde, Fanfare St. Arnoldus uit Lennisheuvel en Fanfare Concordia Spoordonk traden samen op. Brabants Dagblad

bibliotheken

 • Sinds de bibliotheekwet van kracht is, voeren de VOB en de KB maandelijks overleg. In het overleg van juni 2015 is gesproken over het proces om te komen tot een breed gedragen collectieplan en over de gedachte achter de gesprekstafels rond de landelijke digitale infrastructuur. Het collectieplan vormt het landelijke kader voor het collectiebeleid dat provinciaal en lokaal inhoudelijke invulling krijgt. Van belang is de samenhang tussen de fysieke en digitale collectie. De Bibliotheken
 • Een aantal bibliotheekdirecteuren hebben een motie opgesteld naar aanleiding van het VOB-bestuursvoorstel rondom de Nationale Bibliotheek Pas (NBP). Zij hebben er grote bezwaren tegen dat personen die geen lid zijn van een fysieke openbare bibliotheek rechtstreeks ‘digital-only’-lid kunnen worden van de landelijke digitale bibliotheek, door in te loggen bij de Koninklijke Bibliotheek (KB). Bibliotheekblad
 • Donderdag 4 juni vond bij het NIOD in Amsterdam de drukbezochte KNVI-IP inspiratiemiddag over Wikipedia plaats. Wat kunnen bibliotheken, archieven en andere erfgoedinstellingen met Wikipedia en andersom? Informatieprofessional
 • Bibliotheek Spijkenisse, Boekenberg, trekt deze zomer de stad in met een ‘pop-up bibliotheek’, een flexibel inzetbare tijdelijke bibliotheek in de vorm van een bakfiets. De bakfiets zal aanwezig zijn op diverse evenementen en festivals in Spijkenisse om inwoners op een verrassende manier kennis te laten maken met de bibliotheek. Bibliotheekblad
 • Het haal- en brengpunt dat de Bredase bibliotheek heeft ingericht in buurtcentrum ONS in Geeren-Zuid verdwijnt. Dat hebben de bibliotheek en ONS afgesproken. Van het punt werd te weinig gebruik gemaakt. BN – De Stem
 • Voor de derde keer wordt in Helmond de ‘Nacht van de Bibliotheek’ gehouden. Op vrijdag 19 juni zijn er een avond lang tal van activiteiten in het gebouw aan de Watermolenwal. Eindhovens Dagblad

erfgoed

 • Eind mei 2015 waren er in totaal 61.829 gebouwde rijksmonumenten in Nederland. Erfgoedmonitor
 • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed laat onderzoek doen naar de invloed van verschillende vormen van energiewinning op twee beroemde waterlinies: de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Veel forten van de linies hebben in de afgelopen drie decennia een nieuwe functie gekregen. Maar de aard van de bouwwerken zorgt voor een hoge energierekening en dat bemoeilijkt een succesvolle herbestemming. Lokale energiewinning zal de kosten voor de exploitanten drukken en in het beste geval een extra inkomstenbron opleveren. Cultureel Erfgoed
 • De enige kerk die Gerrit Rietveld ooit heeft ontworpen ziet er totaal niet uit als een kerk. Sinds 1985 is ze dat ook niet meer: toen werden de vintage Rietveld-kerkbanken van de hervormde kerk Uithoorn verruild voor de leesplanken van de openbare bibliotheek. Nu ook deze functie verdwijnt, willen de nazaten van de wereldvermaarde Utrechtse architect en meubelmaker er een museum van maken. De Volkskrant
 • Onder leiding van Wim T Schippers wordt gestreden voor sloop van het gebouw van De Nederlandsche Bank aan het Frederiksplein in Amsterdam., en herbouw van het oude Paleis voor Volksvlijt. De burgemeester van Amsterdam van der Laan viel hem bij. Er zijn ook andere meningen over het gebouw. Kunstenaar Martijn Sandberg komt in verzet, omdat sloop van dit gebouw ook sloop van een intrigerend kunstwerk van Peter Struycken betekent. Het Parool , Het Parool, Martijn Sandberg
 • Er was een tijd dat er niets gebouwd kon worden in Nederland, of Peter Struycken mocht in het kader van de percentageregeling er een ‘omgevingskunstwerk’ bij ontwerpen. Die tijd is voorbij. Langzaam maar zeker verdwijnt de ene na de andere Struycken uit het straatbeeld. Metropolis M
 • Het Rijksmuseum staat met een nieuwe tentoonstelling, New for Now – The origin of fashion magazines, stil bij de geschiedenis van de mode. Het toont een overzicht uit de eigen collectie kostuum- en modeprenten. De modeprenten kunnen als de voorloper van de huidige modebladen worden gezien, zegt het Rijksmuseum. Mode werd verspreid op papier, in een tijd dat fotografie, modeblogs en catwalks nog niet bestonden. Historiek
 • Op 11 september 2015 vindt in de Grote Sint Laurenskerk te Alkmaar het symposium Klinkend Erfgoed; behoud, beheer en gebruik plaats. Klinkend erfgoed heeft betrekking op orgels, luidklokken, carillons en torenuurwerken. Het is het eerste symposium van het Platform Klinkend erfgoed. Erfgoedstem
 • Mobiel erfgoed heeft zich ontwikkeld tot een volwaardige erfgoedsector die een nationaal belang vertegenwoordigt en die, net als andere erfgoedsectoren, toe is aan een regelmatig terugkerend nationaal congres, dat actuele thema’s aan de orde stelt. Het eerste Nationaal Congres Mobiel Erfgoed vindt daarom plaats op 24 juni 2015 bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Het thema van het congres is: ontwikkelperspectief van mobiel erfgoed als bron van inspiratie en innovatie. Erfgoedstem
 • De expositie Life is Strange in Huis Marseille is een intu•tieve selectie door fotograaf Rob Moorees van – een deel – van het aanzienlijke Spaarnestad-archief. Het weekblad Het Leven (1906-1941) vestigde de aandacht op allerlei gebeurtenissen die deel uit maken van de Nederlandse micro-geschiedenis: foto’s van dramatische ongevallen, wonderbaarlijke verschijningen, verre volkeren, opmerkelijke uitvindingen, opvallende gebruiken en merkwaardige personages. PhotoQ.nl
 • Kleurgebruik in vroege cinema was helemaal niet zo ongewoon als we denken. Al in de vroegste cinema werd er ge‘xperimenteerd met kleurgebruik in films, in het begin werden frames vaak met de hand ingekleurd. In het door het EYE en AUP uitgegeven boek Fantasia of Color in Early Cinema wordt een prachtige, diepgaande blik gegeven op dit kleurgebruik. Hyperallergic.com
 • Mr. Pieter van Vollenhoven opent vrijdagmiddag 26 juni het Biesbosch Museum Eiland in Werkendam. Het al langer bestaande museumgebouw is in acht maanden tijd volledig vernieuwd en uitgebreid tot twee keer de bestaande oppervlakte. BN – De Stem
 • Op woensdagmiddag 1 juli a.s. vindt in het Provinciehuis een symposium plaats over Jan de Quay als commissaris van de Koningin in Noord-Brabant (1946-1959). Dit ter gelegenheid van de 30e sterfdag van Jan de Quay. In 2014 verscheen op initiatief van Wim van de Donk het Nieuwste Brabant. Dit “kritisch en toekomstgericht zelfonderzoek naar de toekomst van deze provincie” greep terug op het standaardwerk Het Nieuwe Brabant (1952-1955) dat onder redactie van Jan de Quay tot stand was gekomen. Het symposium zal ingaan op de paradoxale kenmerken van De Quays persoon en bestuursstijl en hun doorwerking naar het heden. Erfgoed Brabant
 • Kunst en historie komen samen in het gerestaureerde peilhuisje aan de haven in Willemstad. Lia Schreuders en Jack Ophorst kochten eind 2012 het peilhuisje aan de haven in Willemstad. Ze restaureerden het markante gebouwtje en nu heeft Schreuders er haar atelier. BN – De Stem
 • De Osse kruisbeelden zijn niet alleen bedoeld als symbool van godsvrucht, maar ook als protest tegen ontucht en verderf. Oss heeft drie kruisbeelden langs de openbare weg, die alle dateren van de jaren dertig voor de Tweede Wereldoorlog. Ze worden net als 126 overige kunstobjecten om het andere jaar gepoetst door een bedrijf uit Delft. Brabants Dagblad

recreatie en vrijetijdseconomie

 • Vakanties in Nederland 2014 in CBS-cijfers. Pretwerk.nl
 • Een denktank van 20 professionele bedrijven uit de reisbranche heeft onder regie van de ANVR en Cap Gemini een beeld geschetst van de manier waarop het product ‘vakantie’ (naar het buitenland) de komende jaren verandert. Uitgangspunt van rapport ‘Travel Tomorrow’ is dat de huidige businessmodellen steeds minder goed blijken te werken en er gezocht wordt naar ontwikkelingen waar de (traditionele) branche op kan inspelen. Pretwerk.nl
 • Jacques Vriens schreef een verhaal dat gebaseerd is op de nieuwste Efteling attractie: Baron 1898. Het verhaal komt in september als boek uit en wordt uitgegeven door uitgeverij Unieboek/Het Spectrum. Omroep Brabant
 • Nederlanders nemen gemiddeld twee boeken mee op vakantie. Vaak gaat het om een roman of een thriller. Dat blijkt uit onderzoek van bol.com naar het leesgedrag van Nederlanders tijdens de zomervakantie. Nu.nl
 • Een aanzienlijk deel van de Nederlandse sportverenigingen had de afgelopen jaren moeite om de financi‘n rond te krijgen. Dat was voor een deel de consequentie van een lagere gemeentelijke bijdrage. Zo’n 41% van de verenigingen heeft de afgelopen drie jaar ingeteerd op de reserves. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulierinstituut.
Geen reacties

Geef een reactie