Trends & ontwikkelingen 20 november 2015

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Op 30 november bespreekt de commissie cultuur van de Tweede Kamer de begroting voor 2016. Museumvereniging heeft via een brief aan de woordvoerders de zorgen geuit om de forse krimp in het totale budget van het Mondriaan Fonds. De door het Fonds ingezette reserves om de hevigste effecten van de bezuinigingen op te vangen raken of zijn nu op. Dit treft met name de presentatie-instellingen en het aankoopbudget voor musea. Nu minister Bussemaker 30 miljoen euro investeert in de aankoop van de Rembrandt portretten, is het zaak oog te houden voor meer dan alleen deze historische aankoop. In veel gemeentes zijn aankoopbudgetten wegbezuinigd. Daarnaast zijn er nog musea die in onzekerheid verkeren of zij vanaf 2017 voldoende middelen zullen hebben om een goede toekomst tegemoet te gaan. Museumvereniging
 • Maerten is duurder dan Oopjen. Veel duurder, denken de onderhandelaars die namens het Rijksmuseum en het Louvre praten over eigendomsvorm en beheer van de twee Rembrandts waarover eind september een compromis is bereikt. Dit compliceert een definitief akkoord. NRC, inlog vereist
 • Tijdens het Algemeen Overleg Cultuur op 2 september 2015 hebben Tweede Kamer leden Pechtold (D66) en Keijzer (CDA) vragen gesteld over de toekomstbestendigheid van de festivals in de podiumkunsten. Minister Bussemaker heeft toen toegezegd dat ze hierover in gesprek zou gaan met het Fonds Podiumkunsten en de Tweede Kamer daarover te informeren. Ook heeft minister Bussemaker toegezegd in een brief toe te lichten wat het afwegingskader is van het Fonds Podiumkunsten bij het honoreren van meerjarige subsidie aan festivals. Ze begint haar brief met de opmerking dat de uitvoering van de motie-Monasch een deel van de extra € 2,6 miljoen voor festivals anders ingezet wordt. Rijksoverheid.nl
 • Basisschoolleerlingen met bijzondere talenten op de gebieden van cultuur en sport krijgen meer mogelijkheden om zich daarin buiten de school verder te ontwikkelen. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs). In het voortgezet onderwijs zijn al voldoende mogelijkheden voor deze talenten, schrijft hij, maar in het primair onderwijs is het nodig om meer mogelijkheden te scheppen. Rijksoverheid.nl
 • De Erfgoedwet is op 16 juni 2015 unaniem door de Tweede Kamer aangenomen. De behandeling in de Eerste Kamer is eind 2015. Daarna gaan er 8 weken in waarin er een raadgevend referendum aangevraagd kan worden. Hierdoor gaat de Erfgoedwet niet in op 1 januari 2016. Als de Eerste Kamer akkoord gaat en er geen referendum komt, dan wordt gestreefd naar een inwerkingtreding per 1 juli 2016. Cultureel Erfgoed
 • Vanwege de ingezette decentralisaties en de aankomende inwerkingtreding van de Erfgoedwet en Omgevingswet verschuiven tot 2020 veel verantwoordelijkheden in het erfgoedveld. Rijk, provincies, gemeenten, professionals en eigenaren zoeken hierin naar de beste houding. Voor gemeenten lijkt de grootste uitdaging de grotere beleidsvrijheid. Het instrumentarium is er, maar wordt dit op een goede manier ingevuld? Waarom lukt dit sommigen gemeenten wel en anderen (nog) niet? Daarover ging een ‘fringemeeting’ tijdens het Nationale Monumentencongres, georganiseerd door Kunsten’92, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Federatie Monumentengemeenten en het Landelijk Netwerk Steunpunten Cultureel Erfgoed. Kunsten’92
 • Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer het rapport ‘Onvoltooid Digitaal’ met een reactie daarop. Het rapport van de Erfgoedinspectie gaat over de duurzame toegankelijkheid van de digitale archieven bij de organisaties van het Rijk. Rijksoverheid.nl
 • De gezamenlijke redactieraden van de dertien regionale omroepen uitten in een brandbrief aan de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hun zorgen over de autonomie van de toekomstige regionale redacties in de plannen van staatssecretaris Sander Dekker. Hoewel de toezegging van Dekker om de regionale omroepen na 2017 autonoom te laten functioneren is die borging volgens de omroepen nog niet goed geregeld, zo schrijven ze in aanloop naar het Wetgevingsoverleg op maandag 16 november. Villamedia
 • Tijdens het wetgevingsoverleg (WGO) over de regionale media zei staatssecretaris Sander Dekker dat hij samen met het IPO wil kijken naar de regels die samenwerkingsverbanden tussen regionale omroepen en regionale kranten belemmeren. De motie dat de bezuiniging van 17 miljoen euro op de regionale omroepen niet ten koste mag gaan van de journalistieke kwaliteit, kan waarschijnlijk niet op een meerderheid rekenen. IPO , Villamedia
 • Nu amusement niet langer een kerntaak is van de publieke omroep, is er 200 miljoen euro beschikbaar, volgens berekeningen van de denktank APO (Andere Publieke Omroep). Wij vroegen drie media-experts: Wat zouden jullie doen met die 200 miljoen? De Volkskrant
 • De uitvoeringsregels van de nieuwe Omgevingswet zouden moeten worden verwerkt in ŽŽn Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB), in plaats van de huidige vier die het ministerie van Infrastructuur en Milieu nu heeft opgesteld. Dat stelt Jan van den Broek, juridisch adviseur Omgevingswet bij VNO-NCW en MKB-Nederland. Binnenlands bestuur
 • Op 18 november 2015 tekende minister Henk Kamp van Economische Zaken met maar liefst 31 gemeenten in Nederland een ‘Retaildeal’. Hierin staan afspraken voor een visie op de binnenstad, gericht op onder meer detailhandel. De komende periode ondersteunt Platform31 de gemeenten bij het ontwikkelen van een actieplan. Platform31 , Cobouw
 • Op 14 december organiseert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dŽ jaarlijkse kunst- en cultuurconferentie: Cultuur in Beeld. Op het programma staan discussies en presentaties over het centrale thema Ruimte voor Cultuur. Ook de Cultuurindex Nederland is aanwezig om actuele trends in (regionaal) perspectief te presenteren. De tweede editie van de Cultuurindex Nederland verschijnt 8 december in een online publicatie, met een overzicht van actuele cijfers en trends in verschillende cultuurvelden. Als begeleidende publicatie laat Boekman 105 onder de titel Culturele koersen de (soms) grote verschuivingen zien die in de culturele sector gaande zijn. Cultuurindex.nl
 • Bij de grote, direct door het Rijk gesubsidieerde culturele instellingen zijn ruim duizend arbeidsplaatsen verdwenen sinds de forse overheidsbezuinigingen in 2010 werden aangekondigd door toenmalig staatssecretaris Halbe Zijlstra (VVD). Een op de acht werknemers is zijn baan kwijtgeraakt. Dat blijkt uit cijfers die het CBS heeft gepubliceerd. Er zijn ook meer mensen in deeltijd gaan werken tussen 2010 en eind 2013. 42 procent van de mensen die hun baan is kwijtgeraakt, heeft nog geen nieuwe baan gevonden. Van die groep leeft bijna de helft van een WW- of bijstandsuitkering of heeft geen inkomen meer. Ruim eenderde ervan is, al of niet vervroegd, met pensioen gegaan. CBS , Theaterkrant
 • Sinds de bezuinigingen van 2012 wordt het gesprek over kunst gedomineerd door cijfers en beleidstermen. In de vierdelige serie ‘Onvermijdelijke gesprekken over theater en de wereld’ proberen initiatiefnemers Frascati, NRC Handelsblad, de Brakke Grond en de Boekmanstichting de relatie tussen kunst en de wereld op niet-beleidsmatige gronden te bespreken en ruimte te scheppen voor een nieuwe taal over de waarde van kunst. Na de eerste editie op 7 september in Frascati Amsterdam vond de tweede editie op 9 november plaats rond de vraag: ‘Kan de kunstenaar de rol van ontregelaar nog op zich nemen?’. Een verslag. Theaterkrant
 • De vierde editie van het Nationaal Monumentencongres stond in het teken van ‘Koers 2020’ : werken aan vakmanschap en innovatie. Het beschermen en in stand houden van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen door gebruik daarvan staat steeds meer centraal. Voor provincies zijn het herbestemmen en verduurzamen van deze bijzondere gebouwen belangrijke thema’s. Vanaf 2012 werken provincies en het Rijk samen aan een effectieve, effici‘nte en duurzame erfgoedzorg. Dit gebeurt op basis van de Rijksbeleidsbrief Modernisering Monumentenzorg (MoMo) en de Rijksvisie Erfgoed en Ruimte (VER). Het Rijk hevelde haar gelden voor restauratie van rijksmonumenten over naar de provincies en in 2015 besloot zij dit beleid door te zetten naar de toekomst. Provincies zijn goed in staat gebleken om nieuwe strategie‘n te vinden in methodes van behoud en herbestemming vanuit hun maatschappelijke -, economische -, energetische- en ruimtelijke opgaven. IPO
 • Voor natuur moet dezelfde eenvoudige indeling komen als voor monumenten: rijks natuurmonumenten, provinciale natuurmonumenten en gemeentelijke natuurmonumenten. Het natuurbeleid wordt daardoor duidelijker en de financiering ervan overzichtelijker. Dat stelt Pieter van Vollenhoven in een advies aan de nieuwe staatssecretaris van Economische Zaken, Martijn van Dam. Het monumentenbeleid kan het natuurbeleid inspireren, stelt Van Vollenhoven in zijn advies. Op dit moment is het natuurbeleid veel minder duidelijk dan het monumentenbeleid over waar de prioriteiten liggen. Het IPO vindt het advies om te kijken naar de ervaringen in de monumentenzorg waardevol. Eind 2014 is een evaluatie uitgevoerd van de gedecentraliseerde Rijksmiddelen voor restauratie van monumenten. Een belangrijk conclusie was dat provincies erin slagen om extra geld te genereren ten behoeve van restauraties. Met de decentralisatie van het natuurbeleid is duidelijk geworden dat de verantwoordelijkheid voor de invulling van het natuurbeleid en de uitvoering primair bij de provincies ligt. Uit de eerste voortgangsrapportage van het Natuurpact blijkt ook dat de provincies en hun partners ruim op schema liggen met de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland. Het IPO ziet daarom nu geen aanleiding voor verandering in de bevoegdheidsindeling. Binnenlands bestuur , IPO
 • Provincie Overijssel ontwikkelt een nieuw festival- en evenementenbeleid voor de periode 2017 -2019. Het komende jaar geldt als overgangsjaar waarin het nieuwe beleid, in nauwe samenwerking met de organisaties uit het veld, vorm krijgt. Tijdens dit overgangsjaar verleent de provincie ondersteuning aan 17 festivals en evenementen. Ook krijgen nieuwe kleinschalige en lokale initiatieven de mogelijkheid om voor ondersteuning in aanmerking te komen. Pretwerk
 • FNV KIEM vreest dat er bij een reorganisatie bij HET Symfonieorkest in Enschede geen geld is om te voorzien in de kosten van een eventueel sociaal plan. FNV Kiem
 • Bij diverse gemeenten speelt de wens om (braakliggende) terreinen en (leegstaande) gebouwen tijdelijk een functie te geven, soms buiten de geldende bestemming. Vooralsnog lijkt de omgevingsvergunning voor bouwen weinig flexibel. De Crisis- en herstelwet biedt wel ruimte. In de praktijk blijkt dat tijdelijk anders bestemmen op zichzelf wel mogelijk is, maar dat discussie ontstaat over procedures en regelgeving. Het is een opgave om vervolgens gewenste initiatieven daadwerkelijk te realiseren. Tijdens de bijeenkomst van het Bestuurlijk Platform Professioneel Opdrachtgeverschap (BPPO) op 6 november is het vraagstuk van tijdelijk en flexibel bestemmen, gebruik en vergunnen besproken. Platform31
 • De Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland, de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen en de VNG ondertekenden 13 november de actualisering van het Vernieuwingsconvenant gemeenten-lokale omroepen. De colleges van B&W zijn per 2010 media wettelijk verplicht te zorgen voor de bekostiging van een ‘lokaal toereikend media-aanbod’. VNG
 • Rento Zoutman is benoemd tot interim directeur van de Rotterdamse Kunststichting (RKS) en secretaris van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC). RRKC
 • De gemeente Dordrecht geeft het noodlijdende gebouw voor podiumkunsten Energiehuis een extra financi‘le injectie van 1,3 miljoen om hiermee de ontstane tekorten te dekken. Voor de hierbinnen gevestigde podia, zoals poppodium Bibelot, betekent dit een hogere huur. Entertainment Business
 • Joery Wilbers is aangesteld als de nieuwe directeur van Stichting ECI in Roermond. Vanaf 11 januari 2016 zal hij de dagelijkse leiding van ECI Cultuurfabriek op zich gaan nemen. Hij moet het podium dat begin dit jaar een financi‘le injectie van 1,9 miljoen euro kreeg om de financi‘le problemen te dekken ‘nieuwe stijl’ gaan leiden. Vanuit zijn functie ook meer nadrukkelijk samenwerkingsverbanden moet gaan ontplooien om ECI Cultuurfabriek prominenter in de Roermondse samenleving te positioneren. Entertainment Business
 • Tijdens het Nederlands voorzitterschap van de EU is er in Amsterdam een uitgebreid cultureel programma. Er komen zo’n twintig exposities, meer dan honderd voorstellingen en een tijdelijke campus waar vierhonderd studenten uit Nederland en de Europese Unie tien weken lang onderzoek doen. Leeuwarder Courant , Pakhuis De Zwijger

noord-brabant

 • Met een meerderheid hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant de begroting 2016 vastgesteld. De fracties van VVD, SP, D66, PvdA, 50PLUS, CU-SGP en Lokaal Brabant stemden voor de begroting. De fracties van CDA, PVV, GroenLinks en Partij voor de Dieren konden niet instemmen. Na vaststelling van de begroting behandelden de Staten een aantal voorstellen voor nieuw beleid, o.m. Beleidskader Erfgoed en Uitvoeringsprogramma Cultuur. Een meerderheid van de Staten stemde daarmee in. Brabant.nl
 • Theatermaker Jetse Batelaan heeft maandag 16 november de Prins Bernard Cultuurprijs Noord -Brabant uitgereikt gekregen in het Provinciehuis. De Brabant Bokalen 2015 werden uitgereikt aan Wim Dani‘ls, Wies van Leeuwen en Willem de Weert. Brabants Dagblad , Omroep Brabant
 • Nieuwe bedrijventerreinen laten meebetalen aan het opknappen van oude terreinen in de regio. Met dat plan hoopt stedelijk gebied Eindhoven een paar miljoen euro in een fonds te kunnen brengen. ‘Dit kan een doorbraak zijn voor het herstructureren van bedrijventerreinen’, reageert Cees-Jan Pen, lector Brainport van Fontys Hogescholen. Het plan bevindt zich nog in de voorbereidende fase, meldt de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) die samen met gemeente Eindhoven het plan bedacht. Binnenlands bestuur
 • Provinciale Staten hebben ingestemd met een provinciale bijdrage van € 11,5 miljoen aan het Grand Initiative Data Science. Met dit initiatief slaan Tilburg University, Technische Universiteit Eindhoven, gemeente ‘s-Hertogenbosch en provincie Noord-Brabant de handen ineen. Doel van dit samenwerkingsverband is het versterken van hoogwaardig onderwijs, onderzoek en innovatie activiteiten in Brabant op het gebied van Data Science. Brabant.nl

grote brabantse gemeenten

 • Het dreigement van de collectie-eigenaren van het Breda’s Museum om hun erfgoedstukken aan te gaan bieden aan andere musea is van tafel. De Stichting Cultuurbelangen, die de eigenaren vertegenwoordigt, heeft vertrouwen in de nieuwe museumdirecteur Marco van Vulpen. Ook is de stichting weer optimistischer over de fusiegesprekken die gevoerd worden tussen Breda’s Museum en MOTI (het museum voor beeldcultuur). BN – De Stem
 • Het vanaf 1 januari dakloze Generaal Maczekmuseum in Breda voert gesprekken met de gemeente en een aantal andere partijen over de toekomst van het museum. Eerder deze maand sprak het museumbestuur met de nieuwe cultuurwethouder Marianne de Bie (D66) en vond er een gesprek plaats met vertegenwoordigers van de gemeente, provincie en het V-fonds dat tal van oorlogsmusea in het land financieel ondersteunt. Maar op welke manier en waar het museum wordt voortgezet blijft vooralsnog onduidelijk. BN – De Stem
 • De gemeente Breda heeft zich aangesloten bij een landelijke overeenkomst met minister Henk Kamp van Economische Zaken om samen te werken aan gezonde binnensteden. BN – De Stem
 • Directeur Ruud Janssen van het Eindhovense Centrum voor de Kunsten is door zijn eigen Raad van Toezicht op non-actief gesteld. Het CKE-bestuur is het fundamenteel oneens met de strategie van Janssen, die zich fel verzet en afzet tegen de nieuwe Stichting Cultuur. De Raad van Toezicht denkt dat met een andere strategie een groot deel van die 2 miljoen euro bezuinigingen is ‘terug te halen’, mits er maar goede plannen onder liggen. Het personeel van het CKE, vertegenwoordigd in de ondernemingsraad, stapt naar de rechter. In een kort geding wil men bewerkstelligen dat de non-actiefstelling wordt teruggedraaid. Janssen zelf legt zich ook niet neer bij een vertrek. Hij laat in een verklaring aan het ED weten ervan uit te gaan dat hij gewoon aanblijft als directeur. Wethouder Mary-Ann Schreurs van Cultuur wil zelf niet reageren op het non-actief stellen van Janssen. Zij laat het aan de Raad van Toezicht en houdt zich verder afzijdig. De rechter steunt de Raad van Toezicht van het CKE die de directeur op non-actief heeft gesteld. Janssen en de Raad van Toezicht hebben op 19 november met elkaar gesproken ; Janssen werd ontslagen. Eindhovens Dagblad , Studio040 , Eindhovens Dagblad , Omroep Brabant , Omroep Brabant , Eindhovens Dagblad
 • Het Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE) wil graag meedenken over vernieuwingen en veranderingen bij het instituut, maar dan moet de voorgestelde bezuiniging wel later dan per 1 januari 2017 worden ingevoerd. De Raad van Toezicht (RvT) schrijft dat in een brief aan de Eindhovense politiek. Het bezuinigingsplan CKE, een halvering van de jaarlijkse 4 miljoen euro gemeentesubsidie per 2017, gaat in ieder geval niet door. Er is geen politiek draagvlak voor, zo bleek in een vergadering van de raadcommissie Economie en Mobiliteit. In grote lijnen was de politiek overwegend positief over het concept beleidsplan van de nieuwe Stichting Cultuur Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • In een vergadering van de raadscommissie Economie en Mobiliteit van de Eindhovense gemeenteraad bleek dat een overgrote politieke meerderheid op korte termijn geen verzelfstandiging van het Stedelijk van Abbemuseum wil. Omdat zo’n proces geld kost: minstens 225.000 euro extra op de 4,3 miljoen euro jaarlijkse subsidie. Maar het kan ook nog 4 of 5 maal zo veel worden. De meerderheid kiest ook voor uitstel omdat Eindhoven momenteel bezig is met het vormgeven van een onafhankelijk cultuurbeleid. Dat proces moet er toe leiden dat per 2017 de Stichting Cultuur het jaarlijkse cultuurbudget van ruim 21 miljoen euro gaat verdelen. Op basis van een door de politiek vastgesteld vierjaren beleidsplan. Eindhovens Dagblad
 • Volgens Toine Berbers, directielid van de Museumvereniging, kan een modern museum niet als gemeentelijke dienst functioneren; dat is niet flexibel genoeg. Daarom is het slim om als museum op eigen benen te gaan staan, Eindhovens Dagblad
 • Tanja Mlaker, zakelijk manager van Nationale Opera & Ballet, wordt de nieuwe directeur van de Stichting Cultuur Eindhoven. Zij volgt op 1 februari 2016 kwartiermaker en interim-directeur Thomas van Dalen op. Cultuur Eindhoven is verantwoordelijk voor de uitvoering van het cultuurbeleid van de gemeente. Cultuur Eindhoven
 • De verkoop van gebouw 5 op het NRE-terrein in Eindhoven aan jazzclub Fifth is afgerond. De gemeente Eindhoven heeft veel water bij de wijn gedaan om de risico’s van de koper te verkleinen. Jazzclub Fifth wordt gezien als de kartrekker voor het hergebruik van de oude panden op het terrein aan de Nachtegaallaan in Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • Het Chinese paviljoen, een cadeau van Nanjing aan Eindhoven, is een saai uit gepolderd stuk non-architectuur. De welstandscommissie wacht een flinke klus, denkt Bert Staal, architect bij Buro Staal/Christensen in Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • Minister Kamp opende de eerste Digitale Werkplaats van Google in Eindhoven. e52.nl
 • Met de aankoop van de voormalige pastoriewoning is het ontwerp van het nieuwe Theater Speelhuis in Helmond zo goed als rond. Dankzij een groot glazen paviljoen dat de kerk vanaf half 2018 moet ‘omarmen’ wordt ’t Speelhuis vooral een modern theater. Een ding resteert: de verkoop van de kerk door het bisdom aan de gemeente Helmond. Eindhovens Dagblad
 • De peutercollecties op de centrale bibliotheek Žn bij de ‘biebs op scholen’ in Helmond krijgen een forse uitbreiding. Voor de jongste leeftijdsgroep worden 20.000 nieuwe boeken aangeschaft. De eerste 250 zijn maandag afgeleverd bij kindcentrum De Bundertjes. “Vijf per peuter”, rekende wethouder Margreet de Leeuw voor. De gemeente Helmond stelt hiervoor 350.000 euro beschikbaar. Geld dat afkomstig is van het Rijk voor de zogenoemde Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Eindhovens Dagblad
 • Helmond krijgt begin juni 2016 met de Nacht van de Cultuur een nieuw evenement. De 4 grote cultuurinstellingen in de stad openen daarbij na zonsondergang de deuren. Eindhovens Dagblad
 • Pand 18, dat is de aan het huisnummer gerelateerde naam van het gebouw dat synoniem staat voor het nieuwe culturele hart annex laboratorium van ‘s-Hertogenbosch. Het monumentale pand biedt momenteel onderdak aan 6 vaste gebruikers: Theaterfestival Boulevard ‘s-Hertogenbosch, Bosse Nova, Festival Cement, Kunstbende Noord-Brabant, Popsport Žn Jazz in Duketown. Daarnaast is er ruimte over voor zogenaamde ‘derden’, waaronder dansscholen en allerlei gezelschappen op het terrein van de amateurkunst. Brabants Dagblad
 • De stichting Tramkade tekent nog deze maand een huurovereenkomst met de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Daarmee wordt het mogelijk om onder andere de Mengfabriek en het Monument intensiever te gaan gebruiken op het

  overige brabantse gemeenten

  • De kapel in het Goirlese cultureel centrum Jan van Besouw gaat officieel de Annetje van Puijenbroekkapel heten. De familie Van Puijenbroek schenkt vijf jaar lang 25.000 euro om meer activiteiten mogelijk te maken in de kapel. Brabants Dagblad
  • Veel kritiek in de gemeenteraad van Heusden over de inhuur van oud-hoogleraar Diederik Stapel als adviseur. Stapel, die op forse schaal fraudeerde met wetenschappelijk onderzoek, gaat adviseren hoe Heusden z’n dienstverlening verder kan verbeteren, met name op het terrein van social media. Brabants Dagblad
  • Museum Kruysenhuis in Oirschot krijgt voor 2016 een subsidie van ruim tienduizend euro. Zo luidt het voorstel van het Oirschotse college, dat binnenkort wordt besproken in de gemeenteraad. Eindhovens Dagblad
  • De bezoekersaantallen van het Filmhuis in Oosterhout vallen tegen. Geen 400, maar gemiddeld 200 bezoekers per week, met als gevolg een structureel exploitatietekort van 70.000 euro. In een brief aan de gemeenteraad laat het college van B en W weten dat de gemeente geen extra subsidie meer verstrekt. Het Filmhuis had om extra subsidie gevraagd, maar het college gaat daar niet in mee. De gemeente is wel akkoord gegaan met het voorstel om de aflossing van de lening op te schorten met drie jaar. BN – De Stem
  • Zowel directeur Marc Jacobs van bibliotheek De Meierij als fractievoorzitter Mariska Sturkenboom van DorpGoed zetten vraagtekens bij het aangekondigde onderzoek naar de toekomst van de bibliotheken in de gemeente Sint- Michielsgestel. Dit wordt uitgevoerd door Bureau Questum uit Eindhoven, tevens een commercieel bedrijf dat bibliotheekproducten aanbiedt. Jacobs : “Questum is een commercieel gerund bedrijf dat k advies geeft. Dat kan nooit helemaal onafhankelijk.” Brabants Dagblad
  • De nieuwe muziekschool MŽdz in Sint-Michielsgestel gaat samenwerken met de katholieke scholenorganisatie Skipos. Hoe de samenwerking er precies uit gaat zien moet nog uitgewerkt worden. Brabants Dagblad
  • De komende jaren moet de Bibliotheek VANnU in de gemeente Zundert het doen met een ton minder aan subsidies. Volgens directrice, FrŽdŽrique Assink, zal dit leiden tot sluitingen. Ze heeft al noodgedwongen twee huurcontracten op moeten zeggen. BN – De Stem

  cultureel ondernemerschap

  • ‘Leiderschap in de culturele sector’ biedt (potenti‘le) culturele leiders de kans om hun leiderschapskwaliteiten verder te ontwikkelen. Ook is er ruimte om stil te staan bij hoe de kunst- en cultuursector momenteel is georganiseerd en wat daar beter aan kan. Professionals uit allerlei disciplines, van musea tot podiumkunsten, werken in LinC samen aan een sterkere cultuursector. Minister Jet Bussemaker (OCW) overhandigde op donderdag 12 november aan de tweede lichting deelnemers van het leerprogramma Leiderschap in Cultuur (LinC) hun certificaat. Kennisland
  • Diverse Nederlandse podia hebben de beveiliging opgeschroefd naar aanleiding van de aanslagen in Parijs. Onder meer 013, Heineken Music Hall en Ziggo Dome hanteren extra beveiligingsmaatregelen. Andere zalen, zoals Paradiso en Grenswerk, doen dat (nog) niet. Ook de beveiliging bij evenementen in Noord-Brabant is aangescherpt. Entertainment Business , Omroep Brabant
  • Nathalie de Vries wil als voorzitter van branchevereniging BNA vooral de rol van de architect in het bouwproces steviger op de kaart zetten. Haar boodschap: mŽt architecten maak je waardevollere en toekomstbestendigere gebouwen dan zonder. En het zou fijn zijn als de branche wat gezonder wordt. De BNA interviewde haar voorzitter ook. Cobouw , BNA
  • Een platform bieden aan onafhankelijke ontwerpers, fotografen en anderen die ontwikkelingen in slow fashion en de groeiende populariteit van niche labels volgen. Dat is het innovatieve concept van The Way of Living 24, oftewel TWOL24, een platform dat onlangs werd gelanceerd. Fashion United
  • Naarmate de speculatie over de opvolgingskwestie bij Dior en Lanvin toeneemt, worden de namen Simone Rocha en Iris van Herpen voorzichtig geopperd. Maar hun namen gaan verloren in het lawaai over de mannelijke gegadigden, die steeds meer terrein winnen. Ongetwijfeld zal het weer een man zijn die het stokje overneemt in de ‘old boys club’ van luxe damesmode. Waarom zijn het voornamelijk mannelijke ontwerpers die de leiding hebben over historische modehuizen? Fashion United
  • Kunstenaarshonoraria zijn zowel voor kunstenaars als kunstinstellingen vaak sluitpost op de begroting. In vervolg op het inventariserend onderzoek kunstenaarshonoraria in Nederland (Ape 2014) hebben de onderzoeksbureaus SiRM en PPMC het contractproces tussen kunstenaars en kunstinstellingen bij zeven tentoonstellingen geanalyseerd om ‘best practices’ te onderkennen en aanbevelingen te kunnen doen aan kunstenaars, musea en presentatie-instellingen. Platform Beeldende Kunst ondersteunt de honorariumrichtlijn, zoals die geformuleerd zijn in het rapport Kunstenaarshonoraria in de praktijk 2015. FNV KIEM bestuurder Peter van den Bunder, die betrokken was betrokken bij het onderzoek : ‘Uiteindelijk moeten er concrete afspraken komen over redelijke vergoedingen. Dat vinden gelukkig niet alleen wij, maar ook de Raad voor Cultuur en het kabinet’. Voor galeries, aldus NGA, die in hun positie van bemiddelaar vaak financieel bijspringen ten behoeve van tentoonstellingen brengt het onderzoek wellicht weinig nieuws. De NGA moedigt het formuleren van richtlijnen in deze zakelijke verhouding aan, en wijst ook op de mogelijkheden van een samenwerking met het galeriewezen. De Museumvereniging zal deze aanbevelingen overnemen en samen met de sector de vervolgstappen vormgeven. De BKK is blij dat alle partijen graag een honorariumrichtlijn willen. Mondriaanfonds , De Volkskrant , Platform Beeldende Kunst , FNV Kiem , NGA , Museumvereniging , BBK
  • Nadat twintig galerie‘n in de tweede verkiezingsronde door een vakjury waren genomineerd voor de eretitel, kon het publiek in de derde verkiezingsronde haar voorkeur kenbaar maken. Daar is door vele duizenden kunstliefhebbers gebruik van gemaakt. En dat leidde tot de bepaling van de tien finalisten, waarvan de jury tenslotte in de vierde verkiezingsronde de ultieme volgorde van waardering bepaalde. Galerie Fons Welters werd de winnaar. Drie Bossche galeries staan in de top tien. Galerie van het jaar , Brabants Dagblad
  • ‘Zoiets als dit is nooit eerder voorgekomen,’ zegt woordvoerder Thomas Lozinski van Paris Photo, in wiens stem nog steeds de emotie van de aanslagen van vrijdag 13 november hoorbaar is. ‘Dus we hebben ook nog geen antwoord op de vraag hoe we de exposanten kunnen compenseren, noch waar we zelf compensatie zouden moeten vinden.’ De toonaangevende fotografiebeurs bleef zaterdag en zondag dicht na een nacht van moordpartijen in de Franse hoofdstad, net als de fotoboekenbeurs Offprint. PhotoQ
  • Een gesprek met Mark Andrew Brown, een van Nederlands’ meest fervente verzamelaars van digitale kunst. Brown heeft inmiddels zo’n 42 digitale kunstwerken verzameld voor de collectie Cobra to Contemporary – een kunstcollectie die onder beheer staat van zijn ouders. In de collectie onder andere werk van Tabor Robak, Anne De Vries en intotime.us van Rafa‘l Rozendaal. The Creators Project
  • Het Grafisch Atelier Den Bosch krijgt de Van den Udenhout-Chappin Cultuurfondsprijs 2016. De prijs is 7500 euro en wordt in het voorjaar van 2016 officieel uitgereikt. Het Cultuurfonds vindt het Grafisch Atelier al meer dan 33 jaar van grote betekenis voor de ontwikkeling van de beeldende kunst in ‘s-Hertogenbosch en omgeving. Stadsblad Den Bosch
  • De Hoge Raad gaat het Europees Hof van Justitie om advies vragen over de blokkade van The Pirate Bay door internetproviders. Hiermee zal een uitspraak vermoedelijk nog jaren op zich laten wachten. Stichting BREIN is in mei in cassatie gegaan tegen de uitspraak van de Hoge Raad, waarin werd bepaald dat Ziggo en XS4ALL niet langer torrentsite The Pirate Bay hoefden te blokkeren. De uitspraak van het hof, waarin werd gesteld dat een blokkade niet effectief zou zijn, staat volgens BREIN haaks op het oordeel van rechters in andere Europese landen. Entertainment Business
  • Peter Sunde, medeoprichter van Pirate Bay, vindt het onzin dat enkele Nederlandse filmmakers de overheid aansprakelijk willen stellen voor geleden schade door piraterij. Hij geeft piraterijbestrijders weinig kans. Het aanbod op filmdiensten als Netflix en HBO, dat te klein en te duur zou zijn, houdt de populariteit van Popcorn Time vanzelf in stand. Holland Film Nieuws
  • Als we als distributeurs en programmeurs de handen in een slaan, dan kunnen we het publiek enthousiast maken voor bijzondere, kleine films, luidde de collectieve, ondanks de wat negatieve teneur van de avond, positief klinkende conclusie tijdens het Najaarsoverleg. Het Najaarsoverleg, de jaarlijks door Ketelhuis en Filmkrant georganiseerde discussiebijeenkomst rond brandende kwesties in de filmsector, stond geheel in het teken van distributie en vertoning van de artistieke film. Twee verslagen. Filmkrant , Holland Film Nieuws
  • Tijdens het Najaarsoverleg 2015 dat op 12 november jongstleden plaatsvond in Het Ketelhuis in Amsterdam werd Dirk de Lille’s ‘state of the union’ uitgesproken door Monique van Schendelen. Gezien de tijd werd de verkorte versie van zijn column uitgesproken. Hier de volledige versie. Zijn visie op het thema van de avond ‘Aandacht voor de distributie en vertoning van de artistieke film in Amsterdam en de rest van het land.’ Holland Film Nieuws
  • Pim Hermeling, exploitant van de nieuwe Stadsbioscoop Rembrandt in het voormalige Rembrandt Theater aan het Velperplein in Arnhem, denkt dat in Arnhem en omgeving potentieel is voor zo’n 250.000 tot 300.000 bezoeken per jaar aan kwaliteitsfilms. “Daarvan willen wij er 150.000 tot 200.000 naar Stadsbioscoop Rembrandt trekken.” Het Arnhemse filmtheater Focus noteert nu jaarlijks zo’n 60.000 bezoekers. De Gelderlander
  • Een juridische botsing over het dagboek van Anne Frank lijkt onvermijdelijk. Het Zwitserse Anne Frank Fonds – opgericht door haar vader Otto Frank – vindt dat het auteursrecht op het werk niet verloopt per 1 januari 2016. De Amsterdamse Anne Frank Stichting – beheerder van het achterhuis waarin de familie onderdook – vindt van wel en heeft een kostbare heruitgave in voorbereiding. De Volkskrant
  • De nieuwe uitgeverij Das Mag vierde op 17 november jl. haar lanceringsfeest. Das Mag wil vernieuwend zijn in het uitgeverslandschap. “De auteurs beter betalen, een e-book bij het papieren boek, intensieve talentbegeleiding en maximaal 15 boeken per jaar uitgeven om een hoge kwaliteit te garanderen”, zegt uitgever en medeoprichter Toine Donk. De dag ervoor bereikte de uitgeverij het oprichtingsdoel : 3000 deelnemers. Via crowdfunding is meer dan 190.000 euro opgehaald. HP/De Tijd , inct.nl
  • Naar aanleiding van het feest rondom de lancering berichtte Tzum.info over ŽŽn van de beloftes die Das Mag Uitgevers gedaan had aan haar ruim drieduizend ‘oprichters’: dat zij een luxe, gebonden editie van de eerste drie boeken uit haar fonds krijgen. Maar wat blijkt: volgens Tzum: hebben de boeken geen harde kaft, maar zijn genaaid gebrocheerd. Inct.nl
  • Uitgeverij Marmer last een manuscriptenstop in. De uitgeverij geeft niet meer dan 25-30 nieuwe boeken per jaar uit. Het uitgavenprogramma wat betreft nieuwe uitgaven tot september 2017 is inmiddels volledig gevuld. Daarom heeft de uitgeverij besloten tot een nog onbepaalde datum geen manuscripten meer te beoordelen en in behandeling te nemen. Tzum.info
  • Volgens de prijsvergelijkingssite Vergelijk.nl neemt de interesse in e-readers af. De beperkingen van het apparaat lijken de voorkeur voor tablets in de hand te werken. Inct.nl
  • Toms Leesclub is vernieuwd. Het lidmaatschap is komen te vervallen, waardoor iedereen nog eenvoudiger e-books kan lezen. In het oude systeem moesten deelnemers nog gelezen e-books inbrengen om nieuwe te kunnen lezen. De meeste e-books, ook degene die niet via e-book-abonnementsplatforms verspreid worden, zijn nu bij Tom Kabinet te krijgen voor € 2,-. Op 16 december ontmoeten Tom Kabinet en het NUV elkaar weer voor de rechtbank, nu in de bodemprocedure die het uitgeversverbond heeft aangespannen. Tom Kabinet kijkt ondertussen over de grens. Het is heel voorzichtig ook gestart in Belgi‘. Inct.nl
  • Buma/Stemra nodigt op 25 november diverse gasten uit de muziekindustrie uit om te discussi‘ren over actuele en relevante onderwerpen. De thema’s van deze zogenoemde Ronde Tafel van Buma zijn Safe Harbour, Talentonwikkeling en Muziek in opdracht. Entertainment Business
  • Jeroen van Erp (Fabrique) en Todd Hansen (SXSW Interactive) maken deel uit van de vakjury van het pitchprogramma van Buma Music meets Tech. Twaalf start-ups krijgen tijdens het pitchprogramma van Buma Music meets Tech de kans zich te presenteren aan het publiek van Eurosonic Noorderslag en aan een internationale vakjury. De vakjury bepaalt welke startup van het pitchprogramma de Buma Music meets Tech Award wint. Buma Cultuur
  • Gespecialiseerde reclamebureaus en omroepen verdienen jaarlijks miljoenen euro’s dankzij de auteursrechten op jingles en muziek in reclames. De bureaus kregen de rechten in handen van de oorspronkelijke componisten. Door de machtige positie van deze bureaus en de omroepen voelen de muziekmakers zich gedwongen afstand te doen van hun rechten. Dit blijkt uit onderzoek van De Volkskrant. De Volkskrant
  • Vereniging Klassieke Zaken viert het 35-jarig jubileum. Bij Vereniging Klassieke Zaken zijn 54 winkels aangesloten. De bijbehorende club kent 9000 leden. Het maandelijkse magazine wordt verspreid in een oplage van ruim 45.000 exemplaren. Daarnaast is er de website KlassiekeZaken.nl, met onder meer nieuws en recensies. Verder worden er meer dan 4000 artikelen te koop aangeboden via de Klassieke Zaken-webshop. Entertainment Business
  • Mojo Concerts organiseert concerten, festivals en evenementen. Een gesprek met Leon Ramakers en de nieuwe directeur Wilbert Mutsaers. 3voor12.vpro.nl
  • Volgens Freek Verhulst eist poppodium 013 in Tilburg na zijn verbouwing de plek in de voorhoede opnieuw op. 3voor12.vpro.nl
  • Het Utrechtse muziekcentrum TivoliVredenburg krijgt een eigen jazzfestival, mede georganiseerd door North Sea Jazz. De eerste editie van ‘Transition’ vindt plaats op 26 maart aanstaande. De organisatie van het North Sea Jazz Festival wilde naast een zomerfestival ook iets in het voor- en najaar. ‘Het aanbod aan jazz-artiesten loopt het hele jaar door’, aldus Sander Grande van North Sea Jazz/Mojo. ‘Daar wilden we buiten het reguliere Rotterdamse festival ook een mooie festival-plek voor cre‘ren.’ In november vindt in Eindhoven al het festival So What’s Next plaats, daar komt in maart nu Transition bij. De Volkskrant
  • De entertainmentindustrie realiseerde in het derde kwartaal een omzetstijging van ruim drie procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze groei is voornamelijk toe te schrijven aan video-on-demand, streamingabonnementen en PS4-software. Dit blijkt uit de nieuwste editie van Trends In Digital Entertainment van GfK. Entertainment Business
  • Twee online muziekservices (Beats Music en Rdio) maakten de afgelopen weken bekend op te houden en eentje (Qobuz) verkeert in grote problemen. De digitale muziekindustrie wordt groter. Maar er vallen ook meer en meer slachtoffers in de strijd om de luisteraar. Alleen in 2015 al negen op streaminggebied. NRCQ
  • Met films, dans, muziek, bitterballen en blokjes kaas vierde het Bredase ChassŽ Theater de 20ste verjaardag. Met drie theaterzalen en drie filmzalen is er plek voor 2500 bezoekers tegelijk, zo’n 350.000 per jaar. Omroep Brabant

  cultuurmarketing

  • Een goede marketingcommunicatiestrategie is de basis om doelstellingen te behalen. Maar het ontwikkelen ervan is moeilijker dan gedacht. In aanloop naar de inspiratiemiddag marketingstrategie op donderdag 26 november en de tweedaagse cursus strategische marketingcommunicatie op dinsdag 15 december zet Cultuurmarketing basisvoorwaarden voor een goede marketingcommunicatiestrategie op een rij. Cultuurmarketing
  • Toen de regering in 2013 haar bezuinigingsplannen bekendmaakte, moest de cultuursector er flink aan geloven. In ŽŽn klap werd er 200 miljoen euro bezuinigd. Vooral de podiumkunsten werden hierdoor getroffen. Tijd om de organisatie van veel podiumkunstinstellingen te herzien? Voor zijn studie Theaterwetenschappen deed Sjoerd Gerritsen in het Engels onderzoek naar de verhoudingen tussen programmeurs en marketeers bij dergelijke instellingen. Cultuurmarketing inlog vereist
  • Werkt contentmarketing nog wel? Frankwatching
  • 13 redenen om infographics te gebruiken als marketingmiddel [infographic]. Frankwatching

  financiering

  • Adelheid Roosen reikt op 14 december namens The Art Of Impact de eerste Impact Award uit: de kunstprijs voor niet-kunstenaars. De winnaar krijgt van de intendant van The Art Of Impact het mandaat om €30.000,- te besteden aan een bestaand kunstproject. Roosen wil niks liever dan de kunstwereld verbinden met de wereld daarbuiten: “Ik hoor het mezelf vaak zeggen tegen partijen waarmee ik samenwerk, zoals ambtenaren, besturen en bedrijven. Dan vraag ik hen: is het niet jammer dat wij alleen hecht samenwerken als we de wijk in gaan, maar daarna beiden ons graf in gaan zonder ooit een woord gewisseld te hebben over manier waarp we werken? Ik wil uitwisselen wat zij onder effici‘ntie verstaan en wat ik daaronder versta. Hoe archiveren wij? Waar let jij op als je geld uitgeeft en waarop let ik?” The Art of Impact
  • In 2016 zijn er weer vier sluitingsdata voor de regeling Internationalisering van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie : op 3 februari, 11 mei, 10 augustus en 5 oktober. De subsidieregeling ondersteunt projecten uit de disciplines architectuur, vormgeving en e-cultuur en richt zich op de bevordering van de internationale positie van de Nederlandse ontwerpsector. In aanmerking voor deze regeling komen projecten die bijdragen aan de reputatie en kansen van de Nederlandse ontwerpsector in het buitenland. Ook moet er sprake zijn van, of het te verwachten resultaat is, een samenwerking met Nederlandse en buitenlandse partijen. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  • Van verkoelende grachten en slimme kleding tot doorzichtig isolatiemateriaal. Negen bijzondere onderzoeksvoorstellen die ontwerpwetenschap verbinden met innovatie krijgen financiering binnen programma NWO Creatieve Industrie: Research Through Design. Het programma richt zich op onderzoek naar architectuur, mode en industrieel ontwerp. In totaal ontvangen de gehonoreerde projecten 2,6 miljoen euro. Daarvan is 2,1 miljoen euro afkomstig van Technologiestichting STW en NWO Geesteswetenschappen. Het overige deel van ruim 500.000 euro wordt beschikbaar gesteld door Regieorgaan SIA. De gehonoreerde onderzoeksprojecten hebben een looptijd van twee jaar. Clicknl
  • Het Mondriaan Fonds kent in 2015 1,4 miljoen euro toe aan de programma’s van 20 musea en overige erfgoedinstellingen. Het gaat om programma’s die op een aansprekende manier vorm en inhoud geven aan relevante ontwikkelingen op het gebied van cultureel erfgoed en hedendaagse beeldende kunst in Nederland. De bijdragen vari‘ren van 12.188 tot 150.000 euro. Dit jaar was het voor het eerst mogelijk om een haalbaarheidsonderzoek in te dienen. Aanvragers lieten weten dat er na de bezuinigingen weinig capaciteit was om goed na te denken over de profilering van instellingen en toekomstplannen te ontwikkelen. Met een haalbaarheidsonderzoek hebben ze deze mogelijkheid wel. Er werden vier aanvragen voor een haalbaarheidsonderzoek ingediend. Erfgoedinstellingen kunnen bij het Mondriaan Fonds tweemaal per jaar een bijdrage aanvragen voor hun plannen met een maximale looptijd van twee jaar. Mondriaanfonds
  • Fonds Kwadraat is een stichting die talentvolle kunstenaars en ontwerpers de mogelijkheid biedt een rentevrije lening af te sluiten. Hiermee wil zij bijdragen aan de professionalisering en groei van de kunstsector. In 2016 hanteert het Fonds de volgende sluitingsdata voor het indienen van aanvragen: 22 januari, 11 maart, 13 mei, 16 september en 18 november. De maximale lening die bij het Materiaalfonds kan worden aangevraagd is € 8.000. Fonds Kwadraat
  • Tijdens de opening van het International Documentary Film Festival Amsterdam in PathŽ Tuschinski is de Mediafondsprijs Documentaire 2015 uitgereikt aan Thomas Vroege. Met de prijs van € 125.000 kan hij zijn filmplan Theater of the Crowd realiseren. Het Mediafonds reikt de prijs jaarlijks uit aan de deelnemer met het beste filmplan uit de IDFA-Mediafonds Workshop, een samenwerkingsproject van IDFA en het Mediafonds. De gerenommeerde filmmakers Marjoleine Boonstra en Boris Gerrets begeleidden vijf documentairemakers bij de ontwikkeling van hun filmidee. Mediafonds
  • Dichter Lieke Marsman zal september 2016 in het Ledig House (upstate New York) verblijven. Ze is door het Omi International Arts Center geselecteerd voor deze residentieperiode, het Letterenfonds verstrekt de bijbehorende beurs. Letterenfonds
  • Tamar Br_ggemann, Malcolm Rock en Harmen van der Hoek zijn de drie managers, werkzaam in de Nederlandse podiumkunsten, die uitgekozen zijn voor het Dutch Fellowship Program van Dutch Performing Arts en de International Society for the Performing Arts (ISPA). Ze, krijgen de kans om toe te treden tot het uitgebreide netwerk van de ISPA. Zo krijgen ze de gelegenheid om van gedachten te wisselen met managers van grote, internationale podia en festivals en andere professionals in de podiumkunsten. Dutch Performing Arts / Fonds Podiumkunsten maakt het Dutch Fellowship programma financieel mede mogelijk. Fonds Podiumkunsten
  • In december organiseert het Fonds voor Cultuurparticipatie spreekuren over de regelingen Kunstparticipatie, Ouderenparticipatie en Immaterieel Erfgoed. Tijdens een spreekuur kan men een project persoonlijk voorleggen aan het Fonds; de fondsmedewerkers kunnen dan adviseren over de aspecten waarop nog gelet moet worden, en aangeven of een project past binnen de regeling en kansrijk is voor subsidie. Fonds voor Cultuurparticipatie
  • Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap. Stichtingen en verenigingen, maar in sommige gevallen ook personen, kunnen een verzoek indienen voor financi‘le ondersteuning. De landelijke afdeling van het fonds heeft een groot aantal deadlines voor 2016 bekendgemaakt. Uitstraling en betekenis van het project bepalen of het Cultuurfonds een verzoek behandelt op landelijk of provinciaal niveau. Prins Bernhard Cultuurfonds
  • Het IDFA (International Documentary Festival Amsterdam) opende met de documentaire A Family Affair van Tom Fassaert. Voor aanvang ontving de filmmaker het Cultuurfonds Documentaire Stipendium 2015. De jury kent het stipendium toe vanwege de bijzondere verhalen die de laureaat in een stilistisch krachtige en geheel eigen filmtaal weet te vatten. Het stipendium is door een anonieme mecenas ingesteld bij het Cultuurfonds en bestaat uit een geldbedrag van €50.000 voor het produceren van een nieuwe documentaire. Cultuurfonds
  • Het Prins Bernhard Cultuurfonds kent de Martinus Nijhoff Vertaalprijs toe aan vertaler Babet Mossel. Met de bekendmaking van de laureaat is ook de landelijke vertaalwedstrijd Nederland Vertaalt van start gegaan. De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 19 maart 2016 in het Muziekgebouw aan ’t IJ tijdens de vertaalmanifestatie Nederland Vertaalt. Cultuurfonds
  • Het Uitvoerend Agentschap van het Creative Europe/MEDIA programma in Brussel publiceerde een document met veelgestelde vragen voor de oproep Steun voor Televisieproductie (call 21/2015). De vragen gaan in op de indiening van de aanvraag, of en wanneer uw project in aanmerking komt en op het budget en de financiering. Deze subsidie is bedoeld voor de televisieproductie van fictie-, animatie- en documentaireprojecten. Om in aanmerking te komen dienen minimaal drie (en bij voorkeur meer) omroepen uit verschillende Europese lidstaten te participeren (in de vorm van vooraankoop of coproductie). Een omroep moet minimaal 0,5% van het totale productiebudget bijdragen. Mediadesk Nederland
  • Stichting Joop & Jaap, de stichting die de nalatenschap van Joop Admiraal en Jaap Jansen beheert, gaat vanaf 2016 een meerjarige samenwerking aan met Toneelschuur Producties in Haarlem, dat kan rekenen op financi‘le ondersteuning van 100 duizend euro per jaar. Theaterkrant
  • Mecenas Elise Wessels-van Houdt krijgt de ISPA Angel Award 2016 voor haar levenslange steun aan de podiumkunsten in Nederland en daarbuiten. De Angel Award wordt jaarlijks uitgereikt door de International Society for the Performing Arts in New York. ISPA prijst Elise Wessels-van Houdt om haar positie als voorloper op het gebied van particuliere steun aan de podiumkunsten. Wessels-van Houdt is al jaren donateur van verschillende internationale gezelschappen en festivals, waaronder het Holland Festival en De Nationale Opera. Theaterkrant
  • Op 3 december organiseert bkkc een informatieve en inspirerende bijeenkomst voor iedereen die meer wil weten over crowdfunden. Hoe pak je het aan, werkt het voor jou en wat zijn best practices? Ervaren crowdfunders delen hun kennis en ervaring. bkkc

  cultuurnieuws per discipline

  architectuur en vormgeving

  • De ARC15 Awards, de prijzen voor het allerbeste werk in Architectuur, Interieur, Meubel, Detail en Innovatie zijn uitgereikt. Michael van Gessel ontving de ARC15 Oeuvre Award. Met de prijzen wil de redactie van De Architect ondernemende en innovatieve ontwerpers een podium bieden en vernieuwing zichtbaar maken. De Architect
  • De Binnenstad van Rotterdam mag zich de komende twee jaar de Beste Binnenstad van Nederland noemen. Platform Binnenstadsmanagement heeft dat gisteren bekend gemaakt. Gouda heeft de beste middelgrote binnenstad. Architectenweb
  • Op dinsdag 17 november neemt minister Edith Schippers (VWS) in het Creative Holland Paviljoen het eerste exemplaar van Crossover Works #4 in ontvangst. In het Creative Holland Paviljoen op de internationale medische vakbeurs Medica in DŸsseldorf tonen tien Nederlandse creatieve bedrijven slimme en innovatieve oplossingen voor de zorgsector. De publicatie Crossover Works beschrijft innovaties die voortkomen uit de samenwerking van de creatieve industrie met andere topsectoren, in dit geval Life Sciences & Health. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  • Op woensdag 11 november 2015 vond in Arnhem het seminar Beyond Mobility plaats. Deze bijeenkomst is door de partijen aangesloten bij het kennis- en innovatienetwerk CLICK.NL | Built environment (BNA Onderzoek, UNStudio, TU Delft, 3TU.Bouw en ProRail) georganiseerd in het kader van de aanstaande opening van station Arnhem Centraal. Onder het thema ‘Nederlandse stations: van overstapmachine tot ontmoetingsplaats’ stond de ontwerpopgave en de samenwerking tussen de ontwerper/architect en de andere betrokken partijen bij stations projecten centraal. Twee van zulke projecten, het bijna geopende station van Arnhem en het te verbouwen hoofdstation van Groningen, werden door middel van een lezing en discussie besproken. Clicknl.nl
  • Tijdens het Border Sessions Festival reflecteerden diverse denkers op de toekomstige invloed van technologie op de maatschappij. De belangrijkste les? Stad- en dorpsmakers hebben belangrijke keuzes te maken over de inzet van technologie. ruimtevolk
  • Van corset tot spijkerbroek, van hoepeljurk tot minirok: Al zolang we ons kunnen herinneren, is verandering een kenmerk van de mode. Typisch aan het heden is echter, dat het tempo waarmee nieuwe kledingcollecties elkaar in de winkel opvolgen nog nooit zo hoog lag, met desastreuze gevolgen voor mensen, natuur en milieu. De oorzaak is de manier waarop wij tegen mode aankijken, schrijft de Amsterdamse filosofe Rebecca Breuer in haar promotieonderzoek ‘Fashion Beyond Identity’. Hierin biedt ze een alternatief gezichtspunt op mode. Fashion United
  • Professor Doctor Jac van der Klink , verbonden als bijzonder hoogleraar Psychische Gezondheid en Duurzame Inzetbaarheid in Arbeid aan Universiteit van Tilburg, geeft zondag 28 november een college over Social Label, in het kader van Bosch Geluk/ Re-inventing happiness in het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch. Social label verbeeldt een andere kijk op werk, een sociale economie waarin ieders waarde telt. Professor Van der Klink is. Hij richt zich op onderzoek naar factoren die van invloed zijn op participatie in werk en de toepassing van interventies in de praktijk. Vanuit design / kunst / onderzoek / wetenschap verkennen we de nieuwe waarden voor werk met de menselijke maat als uitgangspunt. Brabants Dagblad

  beeldende kunst

  • De Nederlandse tekenkunst heeft de afgelopen vijftien jaar in haar ontwikkeling een enorme vlucht genomen. Zowel in de breedte, qua thematiek, als ook in techniek. Maar vooral ook in formaat is het beeld van die Nederlandse tekenkunst enorm ge‘xplodeerd. Het is daarom ook jammer dat er bij de Nederlandse musea weinig substanti‘le aandacht is voor het volgen van die ontwikkelingen in het tekenen. Met als gevolg dat de Nederlandse tekenkunst in het buitenland nauwelijks bestaat. Omwille van meer exposure en zeker omwille van het tonen van de enorm hoge kwaliteit is het goed om te zien dat een internationale tekeningententoonstelling Drawing. The Bottom Line in het SMAK in Gent in oktober 2015 Nederlandse kunstenaars voor het voetlicht brengt. Mister Motley
  • De stille kracht van de beeldende kunst is de grafiek. Het wordt tijd dat die kracht eens losbarst. Altijd neemt de grafische kunst een bescheiden, ondergeschikte positie in ten opzichte van de luidruchtige en onmiddellijk zichtbare ontwikkelingen in de cultuur, terwijl het vaak juist de grafiek is waar tersluiks en onzichtbaar wordt ge‘xperimenteerd met vorm, kleur, uitdrukking, formaat, verhouding, betekenis, dimensie en bereik, wat altijd aan die opmerkelijke gebeurtenissen vooraf gaat. Grafiekwerkplaatsen zijn onmisbare basale en collectieve voorzieningen in de wereld van de beeldende kunst. Alex de Vries over het belang van grafiek en de grafische werkplaatsen n.a.v. het project Bosch Grafisch Souvenir van Grafisch Atelier Den Bosch. Mister Motley
  • De Utrechtse kunstenaar Anutosh heeft de ‘Van Gogh Schilderwedstrijd’ gewonnen. Hij kreeg de eerste prijs voor een groot schilderij met een precies geschilderde kale boom tegen een donkere achtergrond. Er deden bijna zevenhonderd schilders mee aan de wedstrijd. De expositie is te zien in het Breda’s Museum. Omroep Brabant
  • Platform Nieuwe Experimentele Muziek (PNEM) presenteerde een klankroute smartphone-app voor wandelingen door de Maashorst. De applicatie voor telefoon of tablet neemt wandelaars mee op een klankroute door de natuur rondom Theater Naat Piek, waaraan meerdere geluidskunstenaars hebben gewerkt. Brabants Dagblad

  film

  • Van installatie met YouTube-filmpjes via Midden-Oosten western tot reconstructie van een reis door Siberi‘. Paradocs is het IDFA-programma waarin de grenzen van de documentaire worden opgerekt. Met dit jaar opvallend veel werk waarin muziek een bepalende rol speelt. Filmkrant
  • Gesprekken met makers en masterclasses op de IDFA. Holland Film Nieuws

  letteren

  • Jeroen Brouwers, een Vlaamse Nederlander, heeft de ECI Literatuurprijs gewonnen. Iedereen tevreden. Maar belichaamt Brouwers de eenheid van de Groot-Nederlandse literatuur, of vormt hij de brug tussen twee gescheiden werelden? Als de landsgrenzen Žrgens vervagen, is het in de literaire wereld, stelt Tim F. Van der Mensbrugghe vast. Maar ook enkel daar. De Volkskrant
  • Jeroen Brouwers gaat ‘nieuwe’ artikelen toevoegen aan zijn boek De laatste deur. De schrijver is zijn studie over zelfmoorden van Nederlandse en Vlaamse schrijvers aan het bijwerken en uitbreiden. Brouwers schrijft ook over Joost Zwagerman. “Hij heeft nog gesproken op mijn 75e verjaardag in de schouwburg in Antwerpen. Over zelfmoord. Hij is hier ook op bezoek geweest. Het heeft me wel een opdonder gegeven hoor, ik zag dit helemaal niet aankomen.” NU.nl
  • Het nulnummer van De Nederlandse Boekengids ligt in de boekwinkel. In navolging van o.a. The New York Review of Books en het Times Literary Supplement wil de redactie kritisch-essayistische publicaties onder de aandacht brengen om de ontwikkelingen in de wereld ‘op voorhand en als eerste in uiterst leesbare vorm, overtuigend en met kennis van zaken aan te kondigen’. Literair Nederland
  • ‘Dit kan niet waar zijn’ van Joris Luyendijk wint NS Publieksprijs 2015. CPNB
  • Juliet Gagnon begon een jaar geleden met the Watershed in Eindhoven. Ze wil schrijvers uit hun isolement halen omdat ze gelooft dat ze daar betere schrijvers van worden. Dat doet ze met drie initiatieven: de Write Club, de Literaturjugend en de Sunday Matinee. Donderdag 19 november is er weer een Write Club voor alle schrijvers die willen voordragen of inspiratie zoeken. e52.nl

  muziek

  • De kunstwerken van Jheronimus Bosch krijgen in het voorjaar van 2016 klank in de korenwedstrijd Zing Jheronimus. Verschillende tekstdichters en componisten hebben zich gebogen over de werken van Jheronimus Bosch en hebben daar 10 nummers bij geschreven. Eric Vlasblom, Katinka Polderman, Kommil Foo, Han Kooreneef en Stijn van der Loo hebben de teksten van Jan Boerstoel, Jan Beuving, Katinka Polderman, Jurrian van Dongen en Raf Walschaerts op muziek gezet. Het nieuwe materiaal is ontwikkeld in het kader van het Jheronimus Bosch 500 jaar. Brabants Dagblad
  • In 10 jaar tijd is rockfestival Speedfest uitgegroeid tot een begrip. De jubileumeditie van het evenement, opgezet door de band Peter Pan Speedrock, is zaterdag 21 november in het Klokgebouw in Eindhoven. e52.nl , Eindhovens Dagblad

  theater en dans

  • Het Jonge Harten Theaterfestival in Groningen breidt uit met een Rotterdamse editie. Het festival voor jonge makers is een samenwerking aangegaan met de Rotterdamse Schouwburg en het Maaspodium en zal zich op 27 en 28 november, tegelijkertijd met de laatste twee dagen van de Groningse editie, ook in Rotterdam afspelen. Theaterkrant
  • Met Verdi’s Rigoletto is Opera Zuid aan het jubileumjaar begonnen. Om de 25e verjaardag te vieren, komt Nederlands kleinste operagezelschap dit seizoen met drie Italiaanse opera’s. Rigoletto dus, en verder ‘Il Matrimonio Segreto’ en La Boheme. Opera Zuid is een gezelschap dat heel bewust met talentontwikkeling bezig is. Jonge zangers krijgen de ruimte op het podium. Volgens artistiek leider Miranda van Kralingen is het de enige manier om het vak onder de knie te krijgen. Omroep Brabant , Operamagazine
  • De Metropolitan Opera brengt op zaterdag 21 november Alban Bergs opera Lulu live in verschillende bioscopen in het land. De enscenering van William Kentridge was eerder dit jaar bij De Nationale Opera in Amsterdam te zien. Lulu wordt in Nederland vertoond bij vele vestigingen van PathŽ, bij CineMec in Ede en Utrecht en bij Theater de Speeldoos in Baarn. Opera magazine
  • Pantomimegrootheid Rob van Reijn is op 15 november overleden op 86 jarige leeftijd. Hij werd alom bekend met zijn alter ego Mannetje Maccus, de succesvolle Holland Festival-voorstelling Exegese (1974) en het Rob van Reijn Theater. Zijn carrire besloeg meer dan vijftig jaar. Theaterkrant
  • Het wereldberoemde Nederlandse balletkoppel Alexandra Radius en Han Ebbelaar danste in de jaren ’70 en ’80 bij Het Nationale Ballet. Nu is er een balletpaar dat net zo goed is en evenzo tot de verbeelding spreekt: Igone de Jongh en Marijn Rademaker. ‘Ze zijn geen ‘imitatie van’, maar eigen.’ Een dubbelinterview. Trouw
  • De jaarlijkse Dansprijzen van Stichting Dansersfonds ’79 zijn uitgereikt. Als eervol onderdeel van het tweejaarlijkse benefietgala werden maar liefst drie Aanmoedigingsprijzen uitgereikt aan jonge Nederlandse danseressen: Nancy Burer en Floor Eimers van het Nationale Ballet, en Nienke Wind van Introdans. De Prijs van Verdienste ging naar choreograaf Gerald Tibbs die al 25 jaar de artistieke leiding heeft over NDT2. Het benefietgala van Stichting Dansersfonds ’79 werd opgedragen aan choreograaf Ji_’ Kyli‡n, en opende na de prijsuitreiking met zijn duet 14’20”. Dans magazine

  kunst in de openbare ruimte

  • Glow ontvangt ongeveer 730.000 bezoekers dit jaar. “De stad kan nog meer mensen aan”, zo laat festivaldirecteur Eric Boselie weten. Het was dit jaar op sommige punten erg druk. Toch wil de organisatie volgens Boselie geen rem op de bezoekersaantallen. “Het is een succesvol gratis publieksevenement. Dan moet je dus rekening houden met groei.” Eindhovens Dagblad
  • De Tilburgse kunstenares Marieke Vromans houdt van de rafelranden van de stad, de niet ingerichte plekken (waar Tilburg er veel van telt). Voor haar nieuwste project ‘Ik ben blij met jou’ speurt ze naar een locatie voor een permanent lichtkunstwerk. Brabants Dagblad
  • In Dongen is een lichtcarillon gebruik genomen: een lichtboom die via een app te bedienen is. “Je kunt de kleuren, het lichtvolume en de muziek bedienen door eronder te gaan met je telefoon”, legt ontwerper Joannes Melis van Lichtvormgevers uit. Het lichtcarillon is een geschenk van woningcorporatie Casade aan Dongen, ter ere van honderd jaar volkshuisvesting in Dongen. Brabants Dagblad
  • Kunstwerk van de Amsterdamse kunstenaar Philip LŸschen in Loosbroek is veelbesproken en inmiddels aan vandalisme onderhevig. De gouden stoel is er al afgesloopt, er is groot ‘De Galg’ bijgekalkt. Alleen de klok tikt. Volgens De Lolgroep, een verzameling van Loosbroekse vrijwilligers is het kunstwerk een beetje opgedrongen, zij hebben er een kruiwagen bijgezet. Er wordt door gemeente en kunstenaar aan een oplossing gewerkt. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad

  brabantse makers gaan nationaal, internationaal

  • Kimbow is een smart textile project van ontwerpers Eef Lubbers uit Eindhoven en Malou Beemer uit Venlo. Ze maken ingenieuze vlechten van geleidend garen, en verwerken ze in textielstructuren. De sensoren meten de bewegingen, waardoor de kleuren wijzigen. Domus
  • kunstonderwijs

   cultuureducatie en – participatie

   • Na een uitvoerige landelijke discussie kwam het Platform Onderwijs2032 begin oktober met een adviesvoorstel met de uitnodiging tot verdere discussie en invulling. Ronald Kox, hoofd cultuureducatie bij het LKCA, schetst de aanknopingspunten en kansen voor cultuuronderwijs. lkca
   • Onderzoek van de Britse Durham University onderschrijft het belang van cultuuronderwijs, maar vindt geen bewijzen voor academische voordelen. The Conversation
   • Ellen Emonds, docente Pedagogische Tact en groepsleerkracht op de basisschool voor ErvaringsGericht Onderwijs De Bonckert in Boxmeer, beschrijft hoe je het talent van leerlingen tot bloei kunt laten komen. lkca
   • Een dagje museum is natuurlijk hartstikke leuk, maar voor blinden en slechtzienden zijn er meestal alleen maar audiotours. Een nieuw project brengt daar echter verandering in. Marc Dillon, een software programmeur uit Helsinki, heeft een oplossing voor dit probleem bedacht. Middels zijn project Unseen Art wil hij zowel klassieke als hedendaagse kunstwerken omzetten in 3D-prints, waardoor mensen kunnen voelen hoe het schilderij eruit ziet. i-d.vice
   • De Zwitserse kunstenaar Ugo Rondinone roept kinderen van 3 tot en met 12 jaar op om regenboogtekeningen voor zijn installatie te maken die in het voorjaar van 2016 in Museum Boijmans Van Beuningen te zien is. Hij heeft er honderden nodig. De kunstenaar heeft hiervoor een speciale video-oproep gemaakt. Leerkrachten of ouders kunnen met behulp van deze video zelf met de kinderen aan de slag en tekeningen insturen. Museum Boijmans van Beuningen
   • Eind september vond de finale van de Kunstbende plaats. Een van de prijzen: publicatie op De Optimist. Lisette Ntukabumwe uit Breda won de derde prijs met dit verhaal. De Optimist

   kunstbeoefening

   • Het harmonieorkest Oranje uit Wouw o.l.v. Pieter Vandermeiren concerteert samen met Valkenburg’s harmonie o.l.v. Frank de Jong. Solist op de bastrombone is Bart van Gorp. De Roosendaler heeft bas, trombone en jazz gestudeerd in Rotterdam aan het Codarts. Na zijn bachelor is hij in Amsterdam verder gegaan voor zijn master. BN – De Stem
   • Volksmuziekgroep De Glacis uit Bergen op Zoom geeft zondag in zalencomplex De Raayberg een najaarsconcert. Een met een bijzonder tintje, want voor de laatste keer zal Frans Nefs (79) daarbij betrokken zijn. De oprichter en al jaren het boegbeeld van de muziekgroep zet er na 32 jaar een streep onder. BN – De Stem
   • Van 20 tot en met 28 november wordt ‘Het Narrenschip’ dagelijks uitgevoerd in het Jeroen Bosch Art Centre in ‘s-Hertogenbosch. Aan de voorstelling werken meer dan 100 mensen mee, inclusief een tiental kinderen. Bossche Omroep
   • Acht verhalen, verteld door 7 tachtigers en 1 zeventiger uit Sint-Michielsgestel vormen de basis voor het theaterstuk ‘Levenswijs’ dat zaterdag 28 en zondag 29 november wordt gespeeld in De Huif. De productie, bedacht door Anja Hueber, moet jongeren en ouderen dichter bij elkaar brengen. Niet alleen in het spel, ook in het dagelijkse leven, vindt Hueber. Brabants Dagblad

   erfgoed

   • Nederland bezit een grote verzameling monumenten, die regelmatig wordt aangevuld met nieuwe objecten uit een volgend tijdperk. Joks Jansen waarschuwt dat de verzamelwoede uiteindelijk kan leiden tot het afnemen van draagvlak van het monumentenbeleid. Wellicht wordt het tijd om te kijken naar andere vormen van erfgoedbeleid. De erfgoedzorg heeft in de laatste jaren al een ontwikkeling meegemaakt van bescherming per object, naar erfgoed dat een rol speelt bij markt gedreven ruimtelijke ontwikkelingen. Nu echter zou het tijd kunnen zijn om het verzamelen los te laten en in te zetten op erfgoed dat inspiratie en richting geeft aan ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij niet alleen de stenen, maar ook immateri‘le historie en persoonlijke verhalen een bijdrage leveren. Platform Voer
   • Van Gogh Brabant gaat proberen Van Gogh-locaties in de provincie op de Werelderfgoedlijst van Unesco te krijgen. Aanleiding is de dreigende sloop van een winkel naast het Van Gogh-centrum in Zundert. Volgens Van Gogh Brabant zijn er meer plekken uit de tijd van Van Gogh die gevaar lopen terwijl de organisatie juist belangstelling voor dat soort plekken probeert op te wekken. Omroep Brabant
   • De restauratie van Abdij Mari‘nkroon in Nieuwkuijk kan beginnen. Om het monumentale gebouwencomplex in oude luister te herstellen, was maar liefst 1,3 miljoen euro nodig. Het is dan ook een bijzonder complex met een geschiedenis die teruggaat tot 14de eeuw. De financiering is nu rond. Cobouw
   • Moderne stallen en loodsen die verrijzen bij schaalvergroting in de landbouw kunnen een bedreiging vormen voor de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. Bij de herziening van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) werd dit spanningsveld tussen boerenwensen en maatschappelijke behoeften duidelijk. De provincie besloot daarom een pilot te organiseren om in kwetsbare gebieden als het Nationaal Landschap in een open dialoog en aan de hand van ontwerpend onderzoek te zoeken naar breed gedragen oplossingen voor de uitbreidingsbehoefte van boeren. romagazine
   • In het ontwerp dat momenteel wordt gemaakt voor de vernieuwde Haagpoortbrug in Breda wordt nadrukkelijk bekeken hoe de originele beelden van Theo van Reijn een plek kunnen krijgen. BN – De Stem
   • Het boek De weervissers van Bergen op Zoom telt bijna 300 pagina’s. Het bevat uniek beeldmateriaal, honderden afbeeldingen, vooral uit particuliere collecties. Maar ook recepten, verhalen en gedichten. ‘Het ultieme boek’ over een eeuwenoude vangstmethode, mensen, vis en smaak, werd in Gebouw T gepresenteerd door de Stichting Behoud Weervisserij. BN – De Stem
   • De Brabantse Dialectprijs 2015 gaat naar Piet van Esch, Danker Jan Oreel en Henk Wittenberg. Ze zijn vooral bekend van het stripboek: ‘Brabant – Daar brandt nog licht’. Maar de prijs is ook voor hun boeken: ‘Gin Gelul – Brabants voor beginners’ en ‘Wenne Klets’. Omroep Brabant, Erfgoed Brabant

   bibliotheken

   • De GroenBIEB, een gemeenschappelijk project van de Stadse Boeren en de StadsBIEB van ‘s-Hertogenbosch, heeft op zaterdagmiddag deskundige Mies Canestrelli van Tuinderij ’t Wild uitgenodigd. In de bibliotheek hebben bezoekers de mogelijkheid allerlei adviezen op het gebied van biologische landbouw in te winnen. Brabants Dagblad
   • Bibliotheek De Kempen opent op zaterdag 21 november een dementheek in haar vestiging aan de Markt in Bladel. De dementheek kwam tot stand in samenwerking met partners binnen het dementienetwerk Bladel. In de dementheek staan boeken over geheugenproblemen. Daarnaast zijn er spellen, films en romans te leen over dementie en boeken over vroeger, met onderwerpen die jeugdherinneringen oproepen. Hetzelfde doel dienen herinneringskoffers met herkenbare spullen. Eindhovens Dagblad

   recreatie en vrijetijdseconomie

   • Het aantal toeristen dat in Nederlandse logiesaccommodaties overnachtte nam in 2014 voor het vijfde opeenvolgende jaar toe. Die groei wordt vooral gedragen door de komst van meer buitenlandse toeristen. Pretwerk
   • Verblijfsrecreatiebedrijven richten zich massaal op dezelfde doelgroep. Over die gedachte schreef Merlijn Pietersma eerder dit jaar een artikel waarop diverse reacties binnenkwamen. Herkenning alom, zo bleek uit de reacties, zowel bij individuele ondernemers als bij regio’s. Pretwerk
   • Gastheren en -vrouwen van Noord-Brabant kunnen hun kennis over toeristisch Brabant vergroten met de nieuwe online training Wegwijs in Brabant op het e-learning platform dat onderdeel is van het ondernemersprogramma van VisitBrabant: ConnectBrabant. Een praktische training over de toeristische hoogtepunten en iconen van Brabant, vol weetjes, foto’s en tips om een n—g betere gastheer of gastvrouw te zijn voor de bezoekers van Brabant. Pretwerk , ConnectBrabant
   • De Brabantse top 10 van nominaties voor het ‘Leukste uitje van Nederland’ van 2016 van de ANWB is bekend. Leden kunnen tot 3 januari een provinciale en een landelijke winnaar kiezen. Voor die laatste selecteerde de ANWB al 26 uitjes, zoals de Efteling. ANWB
   • De offici‘le opening van de Groene Van Gogh Gevel is op 21 november in Vught. Daarnaast kunnen ge•nteresseerden die dag ook als eerste de Van Gogh Helvoirt route bewandelen. Brabants Dagblad
Geen reacties

Geef een reactie