Trends & ontwikkelingen 20 september 2016

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland 

 • Kunsten ’92 roept de fractievoorzitters op om bij de Algemene en financi‘le beschouwingen extra ruimte te vragen voor kunst, cultuur en erfgoed. Dit om verdere kaalslag te voorkomen en andere urgente knelpunten op te lossen. Dit geeft de Tweede Kamer de mogelijkheid om bij het debat over de begroting in november extra middelen vrij te maken voor 2017 en daarna. In totaal is daarvoor op korte termijn 24 miljoen euro nodig, zoals Kunsten ’92, de Federatie Cultuur en de Akademie van Kunsten namens de gehele cultuursector al eerder aan OCW hebben laten weten. Kunsten’92
 • Minister Bussemaker (OCW) trekt in totaal 10 miljoen euro extra uit voor cultuur en een deel daarvan gaat o.m.  naar het Amsterdamse muziektheatergezelschap Orkater, het Nederlands Theater Festival, Eurosonic Noorderslag, en andere festivals in het land. Naar verluidt gaat er ook extra geld naar Dutch Design en cultureel erfgoed. Ook 3 Limburgse festivals zouden geld krijgen. Dat melden bronnen rond het Binnenhof. De cultuurlobby is inmiddels gestart.   Het Parool, Dagblad van het Noorden , 1Limburg, NRC, inlog vereist
 • De Grote Prijs Van Nederland hoopt mee te kunnen delen in de miljoenen die minister Busschemaker vrijmaakt voor cultuur. De bandcompetitie kreeg al in juli te horen dat het zijn subsidie van het Fonds Cultuurparticipatie kwijt raakt. Dat betekent praktisch het einde van het initiatief, dat al decennialang bestaat. 3voor12.vpro.nl
 • Postacademische instellingen, die onderdeel zijn van de Basis Infrastructuur (BIS), weten na Prinsjesdag en het debat over de cultuurbegroting, waar ze aan toe zijn. De Raad voor Cultuur, zaait – in ieder geval voor wat betreft de ‘postacademische instellingen in de beeldende kunst’- met de in het advies 2017 – 2020 gehanteerde beoordelingscriteria, verwarring. Kwaliteitsverlies ligt in het verschiet. Aldus Janwillem Schrofer. Platform BK
 • Minister Koenders (BZ) en minister Bussemaker (OCW) sturen de Tweede Kamer het verslag van het schriftelijk overleg over het beleidskader Internationaal Cultuurbeleid 2017-2020. Rijksoverheid.nl
 • Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer de reactie op het verslag van het schriftelijk overleg naar aanleiding van de aanbieding van de monitor decentralisatie-uitkering Beeldende Kunst en Vormgeving. Daarnaast ook de beleidsreactie op de verkenning arbeidsmarkt cultuur en het advies inzake versterking arbeidsmarktpositie kunstenaars. Rijksoverheid.nl
 • Minister Bussemaker (OCW) stelt dit jaar 8 ton beschikbaar aan het EYE Filmmuseum voor de digitalisering van filmerfgoed Žn het beheren en toegankelijk houden van digitaal erfgoed. Vanaf 2017 investeert de bewindsvrouw hier jaarlijks 1 miljoen euro in.  De minister opende het EYE Collectiecentrum in Amsterdam. Rijksoverheid.nl
 • De kiezer wijst niet al het beleid van Rutte I en II categorisch af, stelt een onderzoek van I&O Research voor De Volkskrant vast. De bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking en cultuur bijvoorbeeld vond een overgrote meerderheid in 2010 nog prima. Nu daarop is gekort, willen in 2016 veel minder mensen die bezuinigingen doorzetten. ‘Het zijn relatieve bescheiden bedragen die namens de samenleving worden ge•nvesteerd in kunst en cultuur en ze leveren zo veel op.’ Birgit Donker, directeur Mondriaanfonds, neemt stelling.  De Volkskrant, Mondriaanfonds
 • Naomi Velissariou, actrice en theatermaker, doet verslag van haar eerste Paradisodebat. Ze vraagt zich af waarom al die politici zo betuttelend over haar vak praten. Het verontrust haar dat een debat waarbij hoog wordt ingezet over de rol van kunst, uitloopt op een herhaling van (politieke) zetten in plaats van een echt gesprek. Neem kunstenaars serieus, schrijft ze. ‘Niet als sociaal werkers maar als denkers, als pioniers, niet alleen binnen ons vakgebied maar ook ver daarbuiten.’ Theaterkrant
 • ‘Kunst kan iets in beweging zetten. We moeten stoppen concrete resultaten te verwachten en de beweging zelf als het resultaat zien.’ Dit seizoen organiseerden De Brakke Grond, Frascati, NRC en de Boekmanstichting een reeks debatten onder de titel “Vier onvermijdelijke gesprekken over kunst en de wereld.” In deze serie proberen de initiatiefnemers de ruimte te scheppen voor een nieuwe taal over de waarde van kunst. Het laatste gesprek ging over de toekomst. Theaterkrant
 • Is onze cultuur superieur aan alle andere? Bezuinig er dan niet op, VVD. Doe als de Italianen: 500 euro voor elke achttienjarige om aan kunst en cultuur te besteden, bepleit Christiaan Weijts. lkca
 • De Ladder voor duurzame verstedelijking is een instrument dat een gemeente verplicht de behoefte aan ruimtelijke ontwikkelingen te onderbouwen. Hiermee wil de overheid zorgen voor een betere ruimtelijke ordening.| De zinnigheid ervan wordt betwijfeld door de Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers NVB. De vereniging pleit voor een onderzoek. Ambtenaren die werken met de Ladder zijn zeer tevreden, zij zien geen noodzaak voor een  rondige verandering CobouwBinnenlands bestuur
 • De focus van de Rijksoverheid op sterke steden en topsectoren is op zichzelf succesvol, stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vast. De keerzijde ervan is dat de verschillen binnen en tussen steden en regio’s groter worden. Sociaaleconomische verschillen krijgen steeds meer een ruimtelijke dimensie.  Het planbureau pleit ervoor te onderzoeken welke maatschappelijke problemen dit oplevert. Binnenlands bestuur
 • De Adviesraad voor wetenschap technologie en innovatie (AWTI) heeft het advies ‘Flexibiliseren, differenti‘ren, scherper kiezen – Balans van de Topsectoren 2016’ aangeboden aan minister Kamp (EZ). De raad bepleit het voortzetten en doorontwikkelen van de Topsectorenaanpak. De aanpak moet worden opengesteld voor nieuwe initiatieven voor publiekprivate samenwerking en die op basis van heldere criteria te selecteren. AWTIFDCI
 • Werkgeversorganisaties en kennisinstellingen, verenigd in de Kenniscoalitie, presenteerden een Investeringsagenda en een Portfolio voor onderzoek en innovatie. De Kenniscoalitie pleit voor een jaarlijkse investering van 1 miljard euro voor onderzoek en innovatie door het volgende kabinet. KNAW
 • Het Gelders Orkest en het Overijsselse Orkest van het Oosten gaan in september 2019 beginnen met een gezamenlijke programmering. Ze moeten dan ook weten op welke manier ze hun samenwerking verder gaan vormgeven. In 2021 moet de samenwerking helemaal rond zijn. Daarover is een akkoord bereikt tussen de orkesten, de overheden in Oost-Nederland en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De Gelderlander
 • Zeeland stond centraal tijdens het Prinsjesfestival in Den Haag. De provincie  wilde die  die aanleiding gebruiken om de Zeeuwse cultuur stevig te promoten bij landelijke relaties en partijen, zoals de grote fondsen. Die laten echter collectief verstek gaan. De provincie heeft daarom de voorgenomen lobby afgeblazen. PZC
 • 98% van de gemeenten bekostigen de publieke lokale omroepen. En 80% van hen doen dat met een bedrag gelijk aan of hoger dan het richtbedrag in het gemeentefonds. Ook stellen lokale overheden geen eisen die de journalistieke onafhankelijkheid van deze organisaties aantast. Dat blijkt uit het tweede driejaarlijkse evaluatierapport door het Commissariaat de Media (CvdM), de landelijke toezichthouder. VNG
 • Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag heeft in het Meerjarenbeleidsplan aangegeven het negatieve advies over Toneelgroep de Appel over te nemen. De negatieve adviezen van de Adviescommissie voor het Zuiderparktheater en Festival Classique worden niet overgenomen, beide instellingen krijgen van het college toch subsidie voor 2017-2020. Op 5 oktober bespreekt de commissie Samenleving het plan inhoudelijk, in 4 november  wordt het definitieve besluit genomen. Gemeente Den Haag 
 • Het college van de gemeente Utrecht volgt, op een enkele uitzondering na, het advies van de commissie Van Dockum inzake de verdeling van de cultuursubsidies. In totaal ontvangen in het collegevoorstel 55 instellingen een vierjarige subsidie en moeten 35 aanvragende instellingen het zonder stellen.   Gemeente Utrecht
 • Meer dan 60 instellingen uit Amsterdam bezochten New York gedurende een culturele missie onder leiding van de Amsterdamse wethouder Ollongren.  Ze zijn inmiddels teruggekeerd met veel concrete resultaten. Een overzicht. Gemeente Amsterdam, DutchCultureUSA
 • De Europese Commissie presenteerde voorstellen rondom het auteursrecht, die de ,,culturele sector moeten laten bloeien.” Creatieve makers krijgen meer rechten om ervoor te zorgen dat ze er eerlijk voor  etaald worden. Ook als hun materiaal zonder toestemming online wordt hergebruikt.  Videodiensten zouden verplicht moeten worden om automatisch te zoeken naar auteursrechtelijk beschermd materiaal en dit te verwijderen. Er wordt een naburig recht voor nieuwsuitgevers voorgesteld om bij te dragen aan het behoud van een pluriform aanbod van online journalistiek. European Film Agency Directors is positief over de hervormingen.   DEN, inct.nl, Entertainment Business, Filmfonds   
 • Volgens Kennisland heeft de Europese Commissie haar kans gemist om de auteursrechtelijke regels uit 2001 aan te passen aan het digitale tijdperk, waardoor eigentijds onderwijs, onderzoek en culturele uitingen worden belemmerd. Ook de bibliotheekgemeenschap is teleurgesteld.   Kennisland, VOB
 • Juliane Kokott, advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie heeft gerapporteerd dat het hanteren van verschillende btw-tarieven voor papieren en digitale boeken niet tegen de regels van de EU is. Digitale uitgaven en papieren zijn niet hetzelfde :de markten verschillen en dus de manier waarop de belastingen de markt be•nvloeden ook. De distributiekosten voor digitale werken zijn bijvoorbeeld lager, en daarom is er minder reden om de prijs via de belasting verder te verlagen. inct.nl

noord-brabant

 • Marcelle Hendrickx, wethouder Cultuur in Tilburg, en gedeputeerde Henri Swinkels stuurden namens alle wethouders van BrabantStad een brief naar minister Bussemaker van OCW. Zij vragen hierin aandacht voor de gevolgen van de recente subsidietoekenningen door het Fonds Podiumkunsten.   Brabant.nl, Brabants Dagblad
 • Vernieuwing in het wijk-, dorps-, of stadcentrum stimuleren en winkelleegstand aanpakken. Dat beoogt het programma Hart voor de Zaak dat 14 september van start ging bij Werkplaats De Gruyter. Het programma bestaat een reeks masterclasses en Brabantbrede kennisbijeenkomsten, die voortdurend worden gevoed vanuit 4 ‘praktijken’ in Boxtel, Loon op Zand, Oudenbosch en Aalst Brabant.nl

grote brabantse gemeenten

 • Het ChassŽ Theater heeft een ontwerp klaarliggen voor twee extra filmzalen. “We hebben daarmee een eerste stap gezet voor uitbreiding van ChassŽ Cinema. Nu is het zaak een kostenberekening te maken en te bekijken hoe de constructie er precies uit moet komen te zien”, aldus directeur Cees Langeveld. Filmhuis Breda vindt onderdak in Grand Theatre Boekhandel aan het Van Coothplein. BN – De Stem, Breda Vandaa
 • Het Redhead Days Festival (voorheen Roodharigendag) wil meer subsidie van de gemeente Breda. Komt de gemeente niet over de brug, dan gaat het festival mogelijk elders verder. Breda Vandaag 
 • De Henri van Abbe Stichting en de Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven zijn akkoord met volledige sloop van het voormalige Eindhoven Packaging complex aan de Cederlaan. Dat valt te lezen in een raadsinformatiebrief van het college B&W. De sloop noodzakelijk vanwege de ernstige vervuiling onder het pand met daarbij nog steeds bestaande verspreidingsrisico’s. e52.nl 
 • Gemeenten geven minder uit aan kunst, maar willen wel meer te zeggen hebben over de culturele instellingen. Jan van der Putten, directeur Verkadefabriek,  op de opiniepagina van het Brabants Dagblad over cultureel ondernemerschap en de relatie van de culturele instellingen, met name De Verkadefabriek,  met de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Eerder was er kritiek vanuit de Bossche politiek, die De Verkadefabriek gebrek aan transparantie verwijt.   Verkadefabriek, Brabants Dagblad
 • Monique van der Vorst zet zich vanaf 1 oktober in als programmamanager voor de Tramkade. Ze wil van het gebied dŽ hotspot van ‘s-Hertogenbosch maken. Per 1 juli heeft de Bossche Investerings Maatschappij (BIM ) alle werkzaamheden van de stichting Tramkade op zich genomen. Brabants Dagblad 

overige brabantse gemeenten

 • Cultuurbedrijf  en basisbibliotheek Het Markiezaat gaan intensief samenwerken. Dat is het resultaat van een haalbaarheidsonderzoek binnen de beide instanties. Samen gaan het Cultuurbedrijf en de bibliotheek werken aan de ontwikkeling van mensen door cultuur en educatie aan elkaar te koppelen. Bovendien zal de samenwerking bijdragen aan de benodigde bezuiniging van 350.000 euro op cultuur die de gemeente Bergen op Zoom heeft gesteld. Bibliotheekblad  
 • Binder Art Services, een restauratiebedrijf uit Haarlem, is begonnen met de  restauratie van kunstwerk De Mol in Best. Eindhovens Dagblad
 • Frank Kastelein heeft tevergeefs de hulp van de Moerdijkse gemeenteraad ingeroepen om te voorkomen dat hij als beheerder van Fort de Hel moet vertrekken. BN – De Stem
 • Stichting Behoud Watersnoodwoningen Fijnaart en Heijningen heeft bij de gemeente Moerdijk een jaarlijkse subsidie van 3.500 euro aangevraagd om de Watersnoodwoning ‘Anno 1953’ in Heijningen open te kunnen houden. BN – De Stem
 • Het moet dŽ theaterplek worden voor try outs, improvisatietheater en stand-up-comedy. Zo ziet kwartiermaker Ad Huijzers de functie van het Xperience Theater in Parrotia  in Roosendaal.  Met de  voorstelling ‘Storm op Komst’  start Xperience Theater. BN – De Stem
 • Eindhovense graffitikunstenaar Dave van den Berg heeft het Schijndelse gemeentebestuur overtuigd met zijn impressieplan voor een enorm graffitikunstwerk in de fietstunnel onder de Structuurweg. Het college trekt 40.000 euro uit voor een street art kunstwerk van zo’n 650 vierkante meter groot. Brabants Dagblad
 • Onrust over nieuw subsidiebeleid in Sint Michielsgestel. Politiek wil 2017 als overgangsjaar gebruiken. Brabants Dagblad

 

cultureel ondernemerschap

 • Eurostat geeft in Cultural Statistics inzicht in Europese cultuurstatistieken. Deze zomer verscheen de derde editie van deze publicatie. Culture Statistics 2016 analyseert onder meer de arbeidsmarkt, participatie, digitalisering en internationale handel in de cultuursector. Cultuurindex.nl
 • ‘Nu weten we, dankzij BKNL, dat onze kunstenaars in armoede leven. Laten we er nu ook snel iets aan doen, voordat de beeldend kunstenaar straks een uitstervend beroep is. ‘ Sandra Smallenburg over Een collectieve selfie: Beter zicht op Beeldende Kunst, een publicatie van Beeldende Kunst Nederland (BKNL) NRC
 • Galeries in een nieuwe rol, een verslag van de expertmeeting die bkkc organiseerde in het kader van het talentontwikkelingstraject  Jump.  Refine art
 • The Apartment, de nieuwe Eindhovense galerie, opgezet door de Eindhovense kunstenaars Henk Olijve en Giovanni Dalessi, wil ruimte geven aan bijzonder, tweedimensionaal werk van kunstenaars uit binnen- en buitenland. Monika Dahlberg, de eerst exposant, geboren in Kenia, maar opgegroeid in Nederland, maakt films en foto’s waarin haar eigen leven een belangrijke rol speelt. Eindhovens Dagblad
 • Wie heeft de meeste macht in de Nederlandse filmwereld? Het jaarlijkse overzicht van filmbonzen in Nederland, samengesteld oor Het Parool en De Filmkrant,  staat  online. Filmkrant
 • Hoe komen Nederlandse filmregisseurs rond? Nemen ze genoegen met minder dan modaal, klussen ze bij als commercialregisseur, of is er wel degelijk een boterham te beleggen met glitter en glamour? Acht regisseurs over hun inkomen. Er moet iets gebeuren,  zegt Dutch Director’s Guild. Uit een intern onderzoek blijkt dat documentairemakers ongeveer 20.000 euro bruto per jaar verdienen. Dat is net boven het minimumloon van ruim 18.000 euro. Filmkrant
 • De top van Uitgeverij De Geus, sinds mei in Amsterdam gevestigd, ondergaat veranderingen.  Per 1 oktober wordt Nele Hendrickx benoemd tot uitgever van De Geus. Hendrickx was de afgelopen twee‘nhalf jaar als uitgever verantwoordelijk voor het vertaalde fonds van De Geus. inct.nl
 • Het Amerikaanse Pew Research Center concludeert in het ‘Book Readership 2016’ onderzoek dat de meeste boekenlezers in USA nog steeds het liefst print lezen en dat e-books qua aandeel stagneren. inct.nl
 • Kinderboekenwinkel De Boekenberg Eindhoven viert 30-jarig bestaan. Eindhovens Dagblad
 • NVPI Audio, de brancheorganisatie van de muziekindustrie, maakte de omzetcijfers bekend van het eerste halfjaar 2016. Het eerste deel van het jaar is goed van start gegaan, de totale markt laat een groei van 23,2% zien. Dit komt met name door de aanmerkelijke groei van 52% in streaming omzet die vooral voortkomt uit abonnementsdiensten. NVPI
 • Tijdens het congres Poppodia -en Festivals op 14 september 2016 presenteerde de VNPF de jaarcijfers 2015 van de aangesloten leden. ER blijkt o.m. uit dat de bij de branchevereniging aangesloten poppodia in 2015 voor een gezamenlijke omzet zorgden van 129,2 miljoen euro. Lennart van der Meulen hield een keynote speech op VNPF-congres over de situatie van de Nederlandse popsector: een pleidooi voor het poppodium dat zijn bestaansrecht zoekt in de eigen biotoop.   VNPF, Kunsten’92, Entertainment Business
 • Wilbert Mutsaers vertrekt na 3 maanden als algemeen directeur van Mojo, organisator van popconcerten en festivals, vanwege een verschil van inzicht over de toekomst van het bedrijf. Beide partijen zijn ‘in wederzijds respect en goede harmonie’ tot dat besluit gekomen. Mojo en Mutsaers hebben afgesproken het besluit niet toe te lichten. 3voor12.vpro.nl
 • Sinds 1 september 2016 zijn Cloud 9 en Anna Agency partner geworden in AT Bookings, waarmee er een unieke samenwerking in de muziekindustrie is ontstaan. Deze drie partijen – elk met hun eigen specialisme – bundelen op deze manier hun kennis, kracht en kunde om de positie van AT Bookings op de Nederlandse en internationale markt verder uit te bouwen. Entertainment Business
 • De Heineken Music Hall in Amsterdam Zuid-Oost heet vanaf 1 januari 2017 AFAS Live. Het softwarebedrijf wordt de nieuwe partner van de grote concertzaal en mag de zaal naar zichzelf vernoemen. Daarmee komt na vijftien jaar een einde aan de samenwerking met de bierbrouwer, die vanaf het begin aan de zaal verbonden was. 3voor12.vpro.nl
 • Sinds de start van Spotify in oktober 2008 heeft de muziekstreamingdienst vijf miljard dollar uitgekeerd aan rechthebbenden. Tot juni 2015 had Spotify 3 miljard dollar aan royalty’s uitgekeerd. De streamingdienst heeft  inmiddels 40 miljoen betalende gebruikers heeft. Entertainment Business
 • Het aantal acteurs met een vast contract daalt snel. Nog maar 50 acteurs zijn vast verbonden aan een toneelgezelschap. Als Toneelgroep De Appel zoals verwacht geen subsidie meer krijgt, loopt dat aantal volgend jaar verder terug naar 43.  Gezelschappen stellen steeds meer de regisseurs en theatermakers centraal en willen hen zoveel mogelijk vrijheid geven in de keuze van acteurs. Dat blijkt uit eigen onderzoek van Trouw. Trouw, Theaterkrant

cultuurmarketing

 • Waarom is de kunstconsument toch zo gedwee, vraagt Ruurd Mulder, docent onderzoeker voor de culturele sector bij Hogeschool van Amsterdam,  zich af. Onzekerheid, overaanbod en schaarste aan tijd zijn er de oorzaak van dat de massa dociel reageert op wat door social influencers en opinieleiders wordt aanbevolen. Ontwikkel een eigen smaak, maak eigenzinnige keuzes en wees vooral ook niet bevreesd. Het Parool
 • De blogs, vlogs en hashtags vliegen je tegenwoordig om je oren. Mensen delen graag content en kijken dagelijks naar de content die anderen delen. Hier kunnen marketeers goed gebruik van maken door middel van een contentmarketing-strategie. User generated content, content verzameld en gemaakt door ‘gebruikers’, kan een waardevolle aanvulling op de bestaande contentmarketing zijn. Cultuurmarketing
 • Op 6 en 7 oktober vindt in Utrecht een bijzonder internationaal congres plaats rondom religieus erfgoed en toerisme: Religious Heritage and Tourism: how to increase religious heritage tourism in a changing society. Toerisme vormt voor veel religieus erfgoed een steeds belangrijkere manier om maatschappelijk draagvlak te verbreden en de exploitatie te versterken. Centrale vraag : hoe ontwikkel je dat grote publieksbereik? Cultureel Erfgoed

 

financiering

 • De Non-Fictie Transmediaregeling is een subsidieprocedure waarmee het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in samenwerking met het Mediafonds en het Nederlands Filmfonds nieuwe vormen van documentaire maken en storytelling stimuleren. De subsidies zijn bedoeld voor de ontwikkeling en realisering van projecten met artistieke kwaliteit, die de grenzen van het documentaire genre onderzoeken en een maatschappelijk relevant onderwerp hebben. Eerstvolgende deadline is 18 oktober. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Op 28 september wordt de Control Conference gehouden in Tivoli Vredenburg, Utrecht. Het programma van dit op game developers gerichte congres bestaat uit nationale en internationale sprekers die hun kennis op het gebied van game development komen delen. In een sessie worden  de verschillende regelingen van het Stimuleringsfonds besproken, voor welke type games er aangevraagd kan worden en aangeven hoe de kansen voor een succesvolle aanvraag kan vergroot. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Mondriaan Fonds heeft een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van een verblijf in een gastatelier voor beeldend kunstenaars en bemiddelaars. Met gastateliers wil het fonds verdieping van de (artistieke) ontwikkeling en de praktijk van kunstenaars en bemiddelaars in een andere omgeving stimuleren. Uit de resultaten blijkt dat die doelstelling wordt gehaald. Ruim 60% van de aanvragers is teruggekeerd naar het land of de stad van het gastatelier. Verder is opvallend dat driekwart aangeeft dat het verblijf ook voor de werkpraktijk van andere collega’s belangrijk is geweest. Mondriaanfonds
 • Eind deze maand vinden in Amsterdam de kunstbeurzen Unseen (23-25 september) en Amsterdam Drawing (22-25 september) plaats. Op deze beurzen kan bij vele Nederlandse galeries kunst worden gekocht met de KunstKoop. Bij aankopen met de KunstKoop kan het aankoopbedrag in termijnen worden betaald tegen 0% rente. Het Mondriaan Fonds neemt de rente voor zijn rekening. Mondriaanfonds 
 • Voor de achtste maal schrijft het Nederlands Filmfonds een competitie uit voor de realisering van vier ultrakorte animatiefilms van maximaal twee minuten. Bioscoopexploitant PathŽ zal de films vanaf de zomer van 2017 in roulatie brengen. 14 oktober is de eerstvolgende deadline voor aanvragen in het kader van de Regeling Binnenlandatelier Pompgemaal, voor kunstenaars en bemiddelaars. Samen met de gemeente Den Helder heeft het Mondriaan Fonds in 2008 een karakteristiek vroeg 20e eeuws waterpompgemaal, een provinciaal monument gelegen in een natuurgebied in de duinen, opgeknapt en geschikt gemaakt als werk- en verblijfsruimte voor kunstenaars. Het gastatelier is de eerste permanente verblijfsmogelijkheid van het Mondriaan Fonds in Nederland. Mondriaanfonds
 • Voor de achtste maal schrijft het Nederlands Filmfonds een competitie uit voor de realisering van vier ultrakorte animatiefilms van maximaal twee minuten. Bioscoopexploitant PathŽ zal de films vanaf de zomer van 2017 in roulatie brengen. Ook dit jaar ondersteunt Fonds 21 de vier geselecteerde producties. Met het project stimuleert het Fonds een groot publieksbereik voor de Nederlandse animatiefilm. Deadline 18 oktober. Filmfonds
 • Ook dit jaar ondersteunt Fonds 21 de vier geselecteerde producties. Met het project stimuleert het Fonds een groot publieksbereik voor de Nederlandse animatiefilm. Het Nederlands Filmfonds, de publieke omroep en CoBO stimuleren de productie van Telescoopfilms: Nederlandstalige speelfilms voor een breed publiek en met een culturele meerwaarde. Eerstvolgende deadline is 18 oktober. Filmfonds
 • Nog niet eerder heeft de Frankfurter Buchmesse meegemaakt dat een gastland in de aanloop zoveel vertalingen in de wacht wist te slepen. De teller gaat richting 400 vertalingen in het Duits van boeken uit en over Nederland en Vlaanderen, vari‘rend van reisgidsen en kunstboeken tot literatuur. Speciaal voor de Duitse boekhandel is een overzicht van de Neuerscheinungen gemaakt, waarin literaire titels in alle genres worden uitgelicht. Letterenfonds 
 • Het Fonds voor Cultuurparticipatie biedt, samen met het Duitse Fonds Soziokultur, ondersteuningsmogelijkheden voor projecten die bijdragen aan de grensoverschrijdende samenwerking en kennisuitwisseling tussen Nederlandse en Duitse culturele instellingen.  De subsidieregeling zal in 2017 worden voortgezet. Het thema voor 2017 is: Wo bin ich zuhause? Waar voel ik me thuis?- de zoektocht naar je identiteit. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Op 27 oktober 2016 is in Brussel  de Creative Europe showcase-conferentie. Beleidsmakers en stakeholders uit de cultuursector verzamelen hier om showcases te zien van gesteunde projecten. Tevens zullen de prioriteiten van het Creative Europe programma worden toegelicht, evenals het Europees Cultureel Erfgoed jaar (2018). Dutch Culture

 

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Rijksbouwmeester Floris Alkemade heeft een ontwerpprijsvraag over zorg en naoorlogse wijken aangekondigd. Dat gebeurde tijdens het congres Expeditie Begonia in Amersfoort. De prijsvraag, waarvan de exacte details later dit najaar bekend worden gemaakt, volgt na de succesvol verlopen prijsvraag A home away from home. Architectenweb
 • In de afgelopen crisisjaren werd het begrip organische gebiedsontwikkeling breed omarmd. Eindgebruikers werden meer betrokken en het stedelijk gebied werd rijker van kleur. Ook experimenteerde men met instrumentarium, financiering en invulling van plandocumenten. Maar wat is deze nieuwe manier van ontwikkelen waard in de huidige tijd van economisch herstel? Verslagen van een discussieavond in Pakhuis de Zwijger. Gebiedsontwikkeling.nu, ruimtevolk
 • Ook als de economie aantrekt en de koopkracht toeneemt, zullen diverse gemeentes last houden van leegstand. Er zijn simpelweg teveel winkels gebouwd. Dat stelt makelaarsvereniging Dynamis in het onderzoeksrapport ‘Sprekende cijfers – winkelmarkten’, die 24 verschillende Nederlandse regio’s heeft onderzocht. Fashion United
 • Space Encounters, deMunnik-deJong architecten met Merk X en Studio Farris zijn genomineerd voor de ARC16 Interieur Award. Deze Award wordt toegekend aan innovatieve, recent gerealiseerde projecten in Nederland en Vlaanderen die zich onderscheiden door een geslaagde synthese van gebruik, techniek en esthetiek. De Architect
 • 2DVW Architecten, sculp[IT]architecten, Team V Architectuur, en Wiegerinck zijn genomineerd voor de ARC16 Detail Award. De Award wordt toegekend aan architectonisch uitdagende, reeds voltooide projecten in Nederland en Vlaanderen die zich onderscheiden door innovatieve details binnen een samenhangend totaal concept. De Architect
 • De events ‘Queering Architecture’ en ‘Through Queer Eyes’ vonden vorige week in Het Nieuwe Instituut plaats. Dirk van den Heuvel, die erbij betrokken is, legt uit wat ‘queer’ nou eigenlijk met architectuur te maken heeft.  Wat kan de relevantie van zo’n benadering van de architectuur nu  zijn?  Van den Heuvel betoogt dat in de architectuur ‘de gebruiker’ nog altijd als een universele grootheid gezien wordt, en dat het tijd wordt om het gesprek over architectuur eens over een radicaal andere boeg te gooien. ArchiNed
 • Iris van Herpen wint de Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek 2016. Nog niet eerder in het 15-jarig bestaan van de Kunst+Techniek-prijs stond de mode centraal.   Fashion United
 • Ter ere van het  170 jarig bestaan  van Vlisco opent in Gemeentemuseum Helmond  een tentoonstelling in de geschiedenis van het bedrijf aan bod komt, maar ook de ontwerp- en productieprocessen en toepassing van stoffen in mode en kunst. Vlisco gaat terug naar de basis : ontwerpen voor de Afrikaanse markt.   Fashion United, Eindhovens Dagblad

beeldende kunst

 • Onze kijk op weer en klimaat is de laatste jaren wel degelijk veranderd. In de tentoonstelling Weather or Not in MU, Eindhoven,  tonen veertien kunstenaars en wetenschappers wat het weer kan betekenen voor kunst en design. Mister Motley
 • De organisatie van BredaPhoto verwacht ongeveer tachtigduizend bezoekers. Gedurende het tweejaarlijkse festival exposeren op twintig binnen- en buitenlocaties zeven weken lang meer dan zeventig topfotografen uit binnen- en buitenland hun werk. Het thema van deze zevende editie is YOU en belicht de moderne participatiesamenleving. Omroep Brabant, Breda VandaagNU.nl
 • Pride Photo Award is een jaarlijkse internationale wedstrijd voor foto’s over seksuele en gender diversiteit. De winnaar van de wedstrijd ‘Verboden Istanbul’ is gekozen uit meer dan 3.600 inzendingen van 398 fotografen met 70 nationaliteiten en gemaakt door de Turkse fotojournalist Akin Celiktas. Gay.blog

film

 • Docfest, het grensoverschrijdende documentairefestival in Maastricht, beleefde vorig jaar haar debuut. Die pilot beviel zo goed dat het evenement is uitgebreid tot vier dagen.  Met films over verkiezingen en migratie, een gebreide bioscoop en wifi-vrije zones die smartphone-zombies tot gesprek moeten bewegen. Het festival vond plaats tussen 15 en 19 september. Filmkrant
 • Op de expositie Celluloid in EYE in Amsterdam staan projectoren te ratelen en rolt er onvervalst celluloid door de machines. Geen nostalgie, maar een duidelijk statement dat fysieke, materi‘le cinema een zelfstandig medium is en niet de voorloper van digitaal. Filmkrant
 • Twentieth Century Fox en The American Film Institute gaan een samenwerking aan. De twee partijen willen ervoor zorgen dat er meer vrouwelijke regisseurs zijn die grote studiofilms maken. Ondertussen is er in de Verenigde Staten software ontwikkeld die een doorbraak kan betekenen voor de studie naar  gender in film. NU.nlNew York Times
 • De film Publieke Werken, gebaseerd op de gelijknamige roman van Thomas Rosenboom, heeft de meeste stemmen van het publiek gekregen en wint de Parel voor de beste boekverfilming 2016. CPNB
 • Josefien van Kooten uit Breda heeft de tweejaarlijkse BN DeStem Cultuurprijs gewonnen, met de korte film ‘Good People’. Ze werkte samen met Anna Witte. Het Korte Film Festival werd gehouden in het Bredase ChassŽ. BN – De Stem ,  BN – De Stem

letteren

 • Onlangs verscheen  Dichters van het nieuwe millennium. Nederlandse en Vlaamse po‘zie in de 21e eeuw. Vierentwintig dichters, van wie de debuutbundel in deze eeuw verscheen, worden besproken door literatuurwetenschappers.  Enkele vragen aan desamenstellers over de po‘zie van nu, over wat het boek daarover beweert en over de literatuurwetenschap. Meander
 • Op 27 september 2016 vindt de Boekman Salon plaats, een talkshow die in het teken staat van het fenomeen Young Adult literatuur. Wat maakt deze boeken zo populair? Gasten o.m. schrijfster Anna Woltz, Jesse Goossens (Uitgeverij Lemniscaat) en Daan Beeke (Sichting Lezen). Boekman
 • Verslag van de 34e editie van Nacht van de Po‘zie in Tivoli/Vredenburg te Utrecht. Literair Nederland
 • De zes genomineerden voor de Shortlist van de ECI Literatuurprijs 2016 zijn ‘Rivieren’ van Martin Michael Driessen, ‘Moedervlekken’ van Arnon Grunberg, ‘Goldberg’ van Bert Natter, ‘Op de rok van het universum’ van Tonnus Oosterhoff, ‘Jij zegt het’ van Connie Palmen en ‘Zachte riten’ van Marja Pruis. Met die laatste twee staat uitgeverij Prometheus met twee titels op de shortlist. Literatuurplein
 • Selma Noort heeft met haar boek De zee kwam door de brievenbus de Thea Beckmanprijs 2016 voor het beste historische jeugdboek gewonnen. NU.nl
 • Ernest van der Kwast is de winnaar geworden van de Dioraphte Literatour Prijs 2016. Hij krijgt de prijs voor zijn roman De ijsmakers. De Dioraphte Literatour Prijs bekroont het beste jongerenboek van het afgelopen jaar. CPNB

muziek

 • Het Eindhovense festival So What’s Next? breidt uit met een tweede festival dag op zondag 6 november 2016. Op deze ‘downtown dag’ worden twintig vernieuwende en relevante acts uit de jazz ge•ntroduceerd tijdens showcases op diverse podia in Eindhoven. Entertainment Business , Jazzism.nl
 • Meer dan zestig artiesten staan op het affiche van festival DDW Music. Zij spelen tussen 22 en 30 oktober, gedurende de Dutch Design Week, op twaalf verschillende locaties in Eindhoven. Met DDW Music willen de DDW-organisatie, popppodium de Effenaar en boekingsbureau Friendly Fire het festivalgevoel van het design-evenement versterken. Eindhovens Dagblad
 • Incubate is weer achter de rug. Een terugblik op de succesvolle editie met Arthur Janssen, muziekprogrammeur. De essentie van Incubate :  ‘Dat we ontoegeeflijke muziek programmeren, dat je eigenlijk wil housen maar dat het er niet in zit. Maar dat jij ook, over een jaar of drie, vier, deze muziek opzet, en dan denkt, wow, toch wel gaaf.’ 8weekly, Incubate, 3voor12.vpro.nl
 • Mezzosopraan Adle Charvet en pianist Florian Caroubi hebben vijf van de zeven prijzen van het Internationaal Vocalisten Concours (IVC) 2016 gewonnen. Operamagazine, Operamagazine
 • Andries Clement, die 25 jaar directeur was van het Tilburgse conservatorium,  overleed vorig jaar. De Moergestelnaar was componist en schreef Nederlandstalige vocale ensemblemuziek op basis van po‘zieteksten. Het plan werd  opgevat om nooit eerder uitgebracht werk op cd uit te brengen. Dat resulteerde in de cd ‘De stem van mijn hart’, die in Museum De Pont wordt gepresenteerd. Brabants Dagblad

theater en dans

 • Opera Zuid brengt in september, oktober en november een paar voorstellingen van de nieuwe jeugdtheateropera De Prins op het Knappe Paard, een samenwerking met Het Laagland, Sittard. Operamagazine
 • Choreograaf en ontwerper Toer van Schayk is bevorderd tot Officier In de Orde van Oranje-Nassau. Theaterkrant
 • Youp van ’t Hek heeft de VSCD Oeuvreprijs ontvangen, een onderscheiding voor een prominente Nederlandse podiumkunstenaar die een grote bijdrage aan de podiumkunsten heeft geleverd. VSCD
 • Op 22 september begint het vierdaagse dansfestival Roosendaal danst. Roosendaal danst
 • Dansers en dansdocenten kunnen 25 september hun ei kwijt tijdens het jaarlijkse Kick Off Festival van deDanspunt in Veghel. Aan de Noordkade staat de hele dag in het teken van dansen. Brabants Dagblad

 

kunst in de openbare ruimte

 • Omgevingskunst is het meest bedreigde hoofdstuk van de Nederlandse kunstgeschiedenis. Tot in de jaren negentig werden er door kunstenaars en vormgevers heuveltjes en parkeerplaatsen, ruimtelijk geplaatste objecten, gedecoreerde wanden ontworpen die bouwkundig ge•ntegreerd werden. Juist door die ultieme integratie wordt veel omgevingskunst weer snel gesloopt, het wordt niet herkend als kunst. NRC, inlog vereist
 • Stichting tot bescherming van het Bossche Broek heeft bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch bezwaar gemaakt tegen de expositie van kunstwerken van 9 kunstenaars in het natuurgebied. Schade aan de natuur werd gevreesd. De expositie die bkkc samen met Erfgoed Brabant en Staatsbosbeheer organiseert, gaat daarom niet door. Brabants Dagblad, bkkc
 • Luster – Clay in Sculpture Today van de Tilburgse Stichting Fundament sluit aan bij de hernieuwde belangstelling  naar klei en keramiek maar gaat een stap verder doordat kunstenaars opdrachten verstrekt zijn om nieuwe werken in klei en keramiek te maken voor de openbare ruimte. Tot eind oktober in park De Oude Warande in Tilburg. Fundament, Omroep Brabant

 

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Het begon met een schilderij voor haar kleinzoon, en het eindigde als ”Het slapende circus’ , een prentenboek dat wordt uitgegeven door Clavis, de grootste kinderboekenuitgeverij in Nederlands taalgebied. Zelf noemt beeldend kunstenaar / auteur Hetty van den Goorbergh (59) uit Teteringen het een ‘prettig uit de hand gelopen project’. BN – De Stem
 • Honderden unieke outfits ontwierp de Bossche Ingeborg Steenhorst voor onder anderen rockmuzikanten en politica. Ze verzorgt 25 september een modeshow tijdens het Female Metal Event in Eindhoven, een festival met bands met een frontvrouw. Eindhovens Dagblad, Ingeborg Steenhorst
 • In opdracht van Fabrikaat, Nijmegen heeft kunstenaar Frank Havermans een paviljoen ontworpen waarin oude en nieuwe manieren van bouwen en wonen samenkomen. In juli jl.  is ‘KAPKAR / SF-P7S’ op het terrein van BouwLab Nijmegen officieel geopend. Dezeen
 • Sferen : de wereld van Jheronimus Bosch in dertig jaar kunstenaarschap van Marc Mulders heet de expositie van Marc Mulders in het Museum voor Religieuze Kunst in Uden. De expositie combineert de kunst van Mulders met beelden en schilderijen uit de middeleeuwse collectie van het museum. Het is de afscheidsexpositie van museumdirecteur Leon van Liebergen, die  de provinciale Hertog Jan onderscheiding ontving.   Omroep Brabant, Brabants Dagblad
 • Tijdens het Nederlands Film Festival worden er traditioneel enkele crowdfundingprojecten van Cinecrowd in de schijnwerpers gezet en gepresenteerd in het NFF Festivalhart, op zoek naar financiering door een publiek van filmfans. Een van de vier projecten van NFF2016 is From the snow-covered hill. Een gesprek met de regisseurs van de film, Wijnand Driessen en Matty Jorissen. Nederlands Film Festival , Cinecrowd
 • De roman Hex vormde zijn grote doorbraak in het fantasy-genre. In Nederland niet zo’n geliefd genre binnen de literatuur, maar Thomas Olde Heuvelt won overal op de wereld al prijzen met het boek. Hij werd ge•nterviewd in De Wereld Draait Door. tzum.info
 • Zijn meest recente boekingsaanvraag komt uit Dubai. Hij kon er niet onderuit om ook een live-act neer te gaan zetten, want de populariteit is simpelweg te groot. De herkomst van de downloads op zijn Bandcamp kleurt bijna de gehele wereldkaart. ‘Ik ben groter in het buitenland dan in Nederland.’ Jordy Leenaerts woont in Gemert. AKA Timecop1984. 3voor12.vpro.nl
 • Debuut album van Jameszoo is genomineerd voor de 3voor12 Award. 3voor12.vpro.nl
 • De debuut-cd Darkness Rises van de band Temko is uitgebracht op het label het Muziekgebouw in Eindhoven. Daar vindt ook de presentatie plaats. Temko bestaat uit bassist Fred Jacobsson, marimbaspeler en slagwerker Ramon Lormans, pianist Rogier Telderman en gitarist Aart Strootman. Temko beweegt zich tussen etherische, doorschijnende klanken, jazzy ensemblespel, onversneden rock en welluidende, bedachtzame melodie‘n. Eindhovens Dagblad
 • Choreograaf Arno Schuitemaker wordt wereldwijd door publiek en pers geroemd om de fysieke meeslependheid en de magische eenvoud van zijn werk. I will wait for you is Arno Schuitemakers meest persoonlijke voorstelling tot nu toe. Hij is gefascineerd door het ongrijpbare karakter van de liefde. I will wait for you speelt met het zichtbare en het onzichtbare, met licht en duisternis. De voorstelling gaat op 21 september in Amsterdam in premire. De NWE Vorst, Arno Schuitemaker
 • De show Supergewoon van cabaretier Leon van der Zanden is op dvd verschenen. Hij heeft het daarin onder andere over zijn eigen worsteling met zijn gevoelskant. “Je ziet nergens nog mannen die elkaars hand even vasthouden en zeggen dat ze onzeker zijn.” NU.nl

 

kunstonderwijs

 • De eerste lichting masterstudenten Crossover Creativity studeert af. Deze eenjarige masteropleiding van HKU is nieuw in Nederland en vorig jaar speciaal ontwikkeld omdat de maatschappelijke vraag naar toegepaste creativiteit en innovatie in rap tempo toeneemt. De master startte afgelopen september met 20 studenten.  De Utrechtse kunstonderwijsinstelling hoopt dit aantal komend jaar te verdubbelen. U Create
 • De Herman Brood Academie begon in 2006 als een van de eerste mbo-scholen voor popmuziek. Dat betekent niet alleen dat de instap lager is, maar vooral dat het een echte vakopleiding is, gericht op de praktijk en de eisen van de muziekbranche. Tien jaar output van de HBA heeft een ijzersterk merk in de Nederlandse muziek opgeleverd. 3voor12.vpro.nl

 

kunstbeoefening

 • Ari‘ns Toneel speelt in Pand P in Eindhoven de monologen van Dario Fo (1926), de  Italiaanse toneelschrijver en Nobelprijswinnaar. Eindhovens Dagblad

 

cultuureducatie en – participatie

 • Ruim dertig trainingen gericht op versterken van vakinhoudelijke deskundigheid voor kunsteducatie, dat bieden Kunstbalie en Erfgoed Brabant deelnemers aan De Cultuur Loper. In het schooljaar 2016-2017 kunnen leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs, cultuur-aanbieders en educatief medewerkers gebruik maken van dit scholingsaanbod. Kunstbalie
 • Wil jij met je leerlingen aan de slag met film? Speciaal voor leerkrachten uit het voortgezet onderwijs organiseert het Nederlands Film Festival (NFF) in samenwerking met EYE Filmmuseum de docentenworkshop filmeducatie op vrijdag 23 september. Nederlands Film Festival
 • Lezen met aandacht. Zinnen die je niet meteen doorgrondt, gewoon opnieuw lezen. Lidewijde Paris zet haar leeswijze uiteen in Hoe lees ik?, het boek dat ze schreef na 25 jaar manuscripten lezen voor uitgeverijen, romans recenseren, korte verhalen bespreken op de radio, schrijvers interviewen en leesworkshops geven – en na geregeld de vraag te hebben gekregen: hoe lees jij eigenlijk? De Volkskrant
 • In Nederland alleen al zijn meer dan 50 SchrijfcafŽs te vinden. Hoe verloopt zo’n bijeenkomst nou eigenlijk? Schrijven Online was op 12 september te gast bij SchrijfcafŽ Amersfoort in bibliotheek Eemland. Schrijven online
 • Tijdens de write-ins in de Veldhovense bibliotheek kunnen beginnende en ervaren schrijvers op dinsdag 20 september in contact komen met andere amateurschrijvers. Eindhovens Dagblad
 • Veel leerkrachten zijn onzeker over hun muzikaliteit en besluiten daarom het vak muziek maar achterwege te laten. Zonde, vindt Chris Winsemius, schrijver, componist en muziekpedagoog. Zijn missie is alle leerkrachten weer aan het zingen te krijgen.  Enkele tips. lkca

erfgoed

 • Maar liefst 2 miljoen m2 aan monumenten wacht op een nieuwe bestemming. Dit blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door de MonumentenMonitor in opdracht van BOEi. Met dit onderzoek is nu ook cijfermatig onderbouwd dat er voldoende ruimte is om allerlei maatschappelijke behoeften op te lossen met het herbestemmen van monumenten. Erfgoedstem
 • De Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) is gestart met het digitaliseren van een omvangrijke collectie boeken. Er is onlangs een overeenkomst gesloten met de Koninklijke Bibliotheek (KB) om aan te haken bij de succesvolle samenwerking met Google om boeken te digitaliseren en online toegankelijk te maken. De UBL stelt hiervoor 55.000 oude drukken beschikbaar. KB
 • Gerard van der Berg, Wil Mathijssen en Johanna Jacobs hebben zich namens de Werkgroep Behoud Hugo Brouwer ingezet voor het behoud van het gevelkunstwerk dat zich aan de achterzijde van het Stedelijk Gymnasium in Breda bevond. In de zomer van 2016 heeft het kunstwerk een nieuwe plek bij het Graaf Engelbrecht in Breda gekregen. Heemschut
 • De Westerbork-film, afkomstig uit de NIOD-collectie en beheerd door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, is genomineerd voor het UNESCO Memory of the World Register voor documentair erfgoed. De Telegraaf
 • Op 9 oktober 2016 vindt  in Helmond het eerste Ons Brabant Festival plaats, een dag waarin de Brabantse taal en cultuur centraal staan. Erfgoed Brabant
 • De stichting ‘Achter de Poort’ in ‘s-Hertogenbosch organiseerde op 10 september 2016 een debat over de Bossche kraakbeweging en het behoud van monumenten. Een verslag. Bastion Oranje
 • Het Eindhovense Erfgoedhuis brengt een nieuwe bundel uit. Oud-stadsdichter Piet van den Boom schreef korte verhalen bij bijzondere archeologische vondsten en historische objecten uit de collectie. Eindhovens Dagblad
 • Muziekfestival PopMonument in Bergen op Zoom trok ruim vierduizend bezoekers naar de stad. Het succes van vorig jaar is daarmee overtroffen. Erfgoed Brabant

 

bibliotheken

 • De digitale bibliotheek heeft een zelfstandige functie in het digitale domein, zoals de lokale bibliotheek een zelfstandige functie heeft in een gemeente. Die functies zijn niet uitwisselbaar’ Dat zegt Hildelies Balk-Pennington de Jongh, hoofd Marketing & Diensten bij de Koninklijke Bibliotheek (KB) in een per e-mail verzonden brief d.d. 13 september 2016 aan de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB). Bibliotheekblad
 • RTV Utrecht, Bibliotheek Eemland en De Stad Amersfoort.nl  gaan samenwerken. Dit gebeurt in de vorm van een zogeheten ‘mediacentrum’ dat is gevestigd in het Amersfoortse Eemhuis. Voor Bibliotheek Eemland biedt de samenwerking de mogelijkheid ŽŽn van haar doelstellingen te realiseren, namelijk om inwoners informatie te bieden zodat die in staat zijn te participeren in de lokale samenleving door het organiseren van debatten. Bibliotheekblad
Geen reacties

Geef een reactie