Trends & ontwikkelingen 21 februari 2017

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • De Raad voor Cultuur is door minister Bussemaker gevraagd te komen met sectoradviezen waarin per sector trends en ontwikkelingen worden geduid. De raad stelt daarvoor kerncommissies samen. Deze commissies gaan debatten en focusgroepen rondom meer specifieke thema’s organiseren met als doel de diverse sectoren in kaart te brengen en sterkte-zwakte analyses te maken. De raad baseert zich voor zijn adviezen o.m. op de sectoranalyses van fondsen, ‘De Cultuurindex’ en ‘Cultuur in Beeld’, op focusgroepen, debatten en surveys via online enqutes. Op de site van de Raad voor Cultuur wordt per sector : Audiovisuele Sector, Beeldende Kunst, Musea, Muziek, Theater,  nader ingegaan op de adviesaanvraag.   Raad voor Cultuur
 • Minister Koenders (BZ), minister Ploumen (BH&O) en minister Bussemaker (OCW) sturen een brief naar de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie Van Veen over internationaal cultuurbeleid. De culturele programma’s in Libanon, Mali en de Palestijnse Gebieden worden afgebouwd, conform de motie Van Veen. Het kabinet hecht er aan de programma’s in Egypte, Marokko, Rusland en Turkije uit te voeren omdat deze van groot belang zijn voor de bilaterale relatie met deze landen. Rijksoverheid.nl, DutchCulture
 • Minister Bussemaker (OCW) ondertekende een overeenkomst met haar Indonesische collega minister Muhadjir Effendy (Ministry of Education and Culture) om de culturele samenwerking tussen beide landen te stimuleren. Culturele instellingen in beide landen kunnen intensiever met elkaar gaan samenwerken en wordt het voor bijv.  musea in beide landen makkelijker om collecties uit te wisselen. DutchCulture
 • Staatssecretaris Dekker (OCW) presenteerde 13 februari  het plan van aanpak voor de herziening van het onderwijscurriculum in het primair en voortgezet onderwijs. Ronald Kox, hoofd cultuureducatie bij het LKCA, heeft de belangrijkste punten eruit gehaald en verwerkt in een actueel document met daarin ook de laatste ontwikkelingen rondom Onderwijs2032. LKCA
 • Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker pleiten voor betrokkenheid van maatschappelijke, sportieve en culturele organisaties bij burgerschapsvorming. NOC-NSF, CJP en de Nationale Jeugdraad komen met een concreet voorstel hoe deze samenwerking vorm kan krijgen. LKCA, Rijksoverheid.nl
 • Vastgelopen herbestemmingsprojecten die een nieuwe impuls nodig hebben, kunnen vanaf nu door de ‘Commissie Herbestemming Monumenten’ extra steun krijgen. Zoals bemiddeling of advies bij bouwkundige problemen, trage vergunning trajecten en tegenstrijdige regelgeving. Monumenten.nl
 • Minister Schultz van Haegen (I&M) stuurt de startnota ‘De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie’ naar de Tweede Kamer. Met deze startnota zet het kabinet een 1e stap naar de Nationale Omgevingsvisie. Centraal staan 4 strategische opgaven die aandacht vragen omdat een samenhangende aanpak juist daar meerwaarde heeft. Binnen deze opgaven brengt de startnota de spanning tussen ambities en mogelijkheden in beeld.  Rijksoverheid.nl
 • Minister Kamp (EZ) beantwoordt nadere vragen over Europese voorstellen inzake de digitale interne markt. Rijksoverheid.nl
 • Om de welvaart en economische groei in de regio te bevorderen, moeten de samenwerkende partijen economie, onderwijs en werkgelegenheid beter koppelen. Er is te weinig aandacht voor het samenbrengen van deze afzonderlijke ontwikkelingen. Dit constateert de SER in zijn advies ‘Regionale samenwerking: leren van praktijken.’ SER
 • Kunsten’92  publiceert teksten en verslagen van het debat Beyond Elections dat plaatsvond op 1 februari jl. tijdens het International Film Festival Rotterdam. Kunsten’92
 • ‘Zo’n gezamenlijke inzet zou de opmaat moeten zijn voor een rijkere en bredere cultuurpolitiek dan wij de afgelopen tijd gekend hebben. Een cultuurpolitiek die genereus is en tegelijkertijd afscheid neemt van de eenzijdige fixatie op geld en op subsidiesystematiek.’ Frans Becker en Paul Kalma pleiten voor een ‘Pact voor Cultuur’ van PvdA, GroenLinks en SP. De Volkskrant
 • De VVD wil kunsthogescholen met een derde korten op het budget. Zo moet de studenteninstroom in het kunstonderwijs met meer dan de helft worden teruggebracht. Dit staat in de CPB- doorrekening van het VVD-programma. Deze korting moet €100 miljoen opleveren. Het voornemen zorgt voor gefronste blikken in het hbo. Ook de ChristenUnie wil korten. Jeroen Chabot, directeur Willem de Kooning Academie,  reageert.  Scienceguide, Scienceguide, Avans, wdka.nl
 • De provincie Noord-Holland investeert de komende 4 jaar € 9 miljoen in het behoud en de exploitatie van de Stelling van Amsterdam. De bijdrage van de provincie moet de komende 4 jaar verdere ontwikkelingen van de Stelling mogelijk maken en behoud en onderhoud van het werelderfgoed bevorderen. Noord-Holland
 • De Provincie Limburg heeft Ard van der Tuuk aangesteld als externe kwartiermaker erfgoed. De komende 6 maanden gaat hij samen met de ambtelijke organisatie uitvoering geven aan het door Provinciale Staten vastgestelde beleid ‘Toekomst voor erfgoed’. De taak van Van der Tuuk is om erfgoedinstellingen hierin gezamenlijk te laten optrekken. Limburg
 • De provincie Flevoland richt zijn cultuurbeleid in 2017-2020 op de Flevolandse identiteit en cultuurdeelname voor iedereen, met name jongeren. Daarvoor geeft de provincie jaarlijks twee ton meer uit aan cultuur. Wat zijn de plannen voor cultuureducatie en cultuurparticipatie? LKCA
 • Vanaf 2017 start een nieuwe vierjarige cultuursubsidieperiode bij het Rijk. Dit betekent verandering in de stimuleringsregelingen en ondersteunende programma’s voor gemeenten en lokale organisaties. Een aantal daarvan geldt ook voor sport. Gemeenten ontvingen een ledenbrief van de VNG met meer informatie. VNG
 • De Zwolse gemeenteraad heeft het plan voor een fusie tussen het Stedelijk Museum en het Historisch Centrum goedgekeurd. RTV Oost
 • De gemeente Amsterdam krijgt een stadscurator die zich bezighoudt met kunst in de openbare ruimte. Het Parool
 • De gemeenteraad van Zaanstad heeft een referendum over de komst van het cultuurcluster in Zaandam afgewezen. De uitslag was vertekend, want vlak voor de stemming liepen de meeste tegenstanders weg uit de raadszaal. Architectenweb

noord-brabant

 • Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 7 februari besloten om een exploitatiesubsidie van € 1.776.250,00 te verlenen aan Philharmonie Zuidnederland (PZN) voor de exploitatie 2017. Brabant.nl
 • De selectie voorde Brabantse Pioniers heeft plaatsgevonden. De komende maanden vindt een serie OmgevingsLabs plaats. De Brabant Pioniers bouwen daarin – samen met Focusteams bestaande uit inhoudelijke experts vanuit het provinciehuis – aan de inhoud van de Omgevingsvisie. OmgevinsgvisieNB
 • De jury van de Brabantse Stijlprijs 2017 heeft 18 projecten genomineerd, uit 82 inzendingen van 45 Brabantse gemeenten. Deze projecten gaan door naar de volgende ronde van De Brabantse Stijlprijs 2017. In maart gaat een delegatie van de jury op bezoek bij de genomineerde projecten. Daarna kiest de jury drie tot vijf finalisten.  Brabant.nl
 • Noord-Brabant is de grootste stijger als het gaat om vakanties in eigen land. Dat blijkt uit cijfers van NBTC Nipo. Tussen 2015 en 2016 steeg het aantal vakanties in Noord-Brabant met 15%. Landelijk was dit een stijging van 4.8%. Dat is mede te danken aan activiteiten rondom Vincent van Gogh, de Jeroen Boschtentoonstelling en de Dutch Design Week. Omroep Brabant

grote brabantse gemeenten

 • De gemeente Breda is op zoek naar een nieuwe invulling voor de vrijgekomen ruimte in het pand van Electron. De ruimte komt vrij nadat Stichting Electron heeft aangekondigd te verhuizen. De invulling moet passen in het transformatieproces dat in het Havenkwartier loopt. Breda vandaag
 • Een weeffoutje in de regels: Stichting Cultuur Eindhoven velt zelf het eindoordeel over tegen deze stichting ingediende bezwaren en klachten. Maar als het goed is komt daar snel een einde aan, belooft gemeenteraadslid Marcel Oosterveer (VVD), tevens voorzitter van de accountantscommissie van de raad. PvdA dringt aan op evaluatie van SCE. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • De bezwaar- en klachtenregeling waar de stichting Cultuur Eindhoven (SCE) mee werkt, voldoet aan alle wettelijke regels. Dat verklaren zowel de directeur van de stichting, Tanja Mlaker, als de Eindhovense wethouder van cultuur, Mary-Ann Schreurs (D66) n.a.v. klachten. Eindhovens Dagblad
 • Het Eindhovense initiatief Project Old Skool heeft de CCD (Code Culturele Diversiteit) Award gewonnen. Het project, dat een samenwerking is tussen Gebouw 52 en Mad Skills, draait om het bij elkaar brengen van jong en oud door het uitwisselen van kennis en passie. Stichting Cultuur Eindhoven is ontzettend trots op deze prestatie en heeft besloten om de geldprijs die gepaard gaat met de Award ter waarde van €5.000, te verdubbelen. Cultuur Eindhoven
 • Behoud van het hele TAC-gebouw aan Vonderweg/Gagelstraat is te duur: 4 tot 5 miljoen, zegt de Eindhovense wethouder Depla. Dat zou ten koste gaan van de betaalbaarheid van woningen of van het geplande groen. Het vastgoedduo Foolen en Reijs wil het gebouw kopen en behouden. Eindhovens Dagblad, Eindhovens Dagblad, Eindhovens Dagblad
 • Het Temporary Art Centre wil wel degelijk blijven in het oude Philipspand aan de Vonderweg/Gagelstraat. Directeur Joep Smeets maakt daarvoor plannen die hij bij de gemeente wil bespreken. Eindhovens Dagblad
 • Axes, het podium voor avontuurlijke muziek in Eindhoven, houdt op te bestaan. Redenen zijn de gebrekkige inkomsten en het vooruitzicht van een substantieel lagere subsidie in 2017. Het bestuur spreekt de wens uit dat avontuurlijke muziek in de toekomst op andere manieren en in alternatieve vormen een deel van het muziekaanbod in Eindhoven zal blijven vormen. Jazzenzo, Axes
 • De subsidieaanvraag van de stichting Bushalte van Rietveld  is door de SCE, de stichting Cultuur Eindhoven afgewezen. Betekent dit het einde van het initiatief? Eindhovens Dagblad
 • Er moet meer ge•nvesteerd worden in het vestigingsklimaat van Eindhoven. Meer geld dus naar cultuur en innovatie in de Brainport-regio. Dat vindt de landelijke partijtop van de PvdA. Studio040
 • De Bossche cultuurwethouder Huib van Olden moet binnen vier weken om de tafel om de problemen rond de Azijnfabriek op te lossen. Van Olden moet het gesprek aan met het bestuur van de Stichting Cultureel Platform Azijnfabriek en exploitant Jan Rijnaarts. Dat heeft kantonrechter J. van der Ham  afgedwongen. Brabants Dagblad
 • De gemeente ‘s-Hertogenbosch wil de koepelkerk Sint-Cathrien de komende jaren als tijdelijk theater laten gebruiken, tijdens de sloop en nieuwbouw van het Theater aan de Parade. Het interieur baart de Stichting ‘s-Hertogenbossche Monumentenzorg zorgen. Een verantwoord beheer van schilderijen en het ‘voortreffelijke en vermaarde orgel’ is alleen mogelijk als binnen de kerk een inbouw voor het theater wordt geplaatst, zegt de stichting. Brabants Dagblad.
 • Het Zuid-Willemspark biedt kansen voor festivals, concerten en evenementen. Organisaties als Theater Festival Boulevard, de Bosch Parade, de Verkadefabriek en Spatial Outdoor kwamen naar een bijeenkomst, waar de plannen voor het park werden gepresenteerd.  Bossche wethouder Eric Logister en landschapsarchitect Peter Lubbers willen vaart maken met het Zuid-Willemspark. Brabants Dagblad, Brabants Dagblad
 • Naast de eenmalige investering voor Spoorpark Tilburg, vergt dat ook een jaarlijkse bijdrage van twee ton van de gemeente voor onderhoud en exploitatie, volgens wethouder De Vries. De Vries heeft al een dekkingsvoorstel voor de eenmalige investering van 8,1 miljoen euro. Daarvan is 5,3 miljoen euro nodig voor de aanleg van het park zelf. De Vries hoopt een miljoen te kunnen binnenhalen aan subsidies van o.m. de provincie. Brabants Dagblad
 • Op 25 november 2016 heeft het Tilburgs college van B&W besloten om aan bkkc een subsidie te verlenen van €158.760,- om daarmee tot half 2018 de huur te betalen voor het pand aan de Spoorlaan. Na half 2018 zal het bkkc zich vestigen in de LocHal. Dit besluit is inmiddels in uitvoering omdat het bkkc heeft voldaan aan de voorwaarde: het bkkc heeft de huurovereenkomst voor de LocHal in  december 2016 getekend. Tilburgers.nl

overige brabantse gemeenten

 • Het door de hagelstorm getroffen theater De Kattendans in Bergeijk krijgt een nieuw dak. Eindhovens Dagblad
 • Het schrappen van het theater bij cultureel centrum De Pas in Heesch biedt geen oplossing voor de financi‘le problemen, aldus het bestuur. Brabants Dagblad
 • ’t Tejaterke en de gemeente Best gaan in maart  in gesprek. ’t Tejaterke had een plan  om het tekort aan vrijwilligers op te vangen door er mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt werkzaamheden te laten verrichten. Daardoor zou het theater grotere stappen kunnen maken om financieel gezonder te worden. Eindhovens Dagblad
 • Stichting Cultuurspoor in Best krijgt niet zonder meer een gemeentelijk bijdrage van 21.750 euro. Jongerenpartij en Gemeentebelangen willen een collegebesluit om deze eenmalige subsidie uit te keren t—ch op de politieke agenda hebben. Eindhovens Dagblad
 • De beoogde nieuwe eigenaar van de Heilig Hartkerk Michel de Groot uit Waalre, is tegen de regels in begonnen met het verwijderen van de kerkvloer. Dat mag niet omdat de kerk een rijksmonument is. De gemeente  Boxtel heeft het werk daarom stilgelegd. Er is nu twijfel bij PvdA GroenLinks of de bestemming van de kerk voor evenementen wel past. Brabants Dagblad
 • De geente Moerdijk gaat niet mee betalen aan de restauratie van de Keenesluis. BN – De Stem
 • De herontwikkeling van het voormalig parochiehuis De Vank in Nuenen kan definitief verder op de al eerder voorgenomen manier. Het Nuenense college van B en W heeft een advies van de monumentencommissie in de wind geslagen. Eindhovens Dagblad
 • Na jaren van leegstand is het monumentale Van Lanschot-bankgebouw aan de Molenstraat in Roosendaal verkocht. BN – De Stem
 • Son en Breugel heeft 2 enqutes uitgezet op het gebied van kunst en cultuur. De gemeente wil daarmee meer inzicht krijgen in het aanbod van kunstzinnige en culturele activiteiten in de gemeente en de meningen daarover onder de inwoners. Eindhovens Dagblad

 

cultureel ondernemerschap

 • Op 13 februari kwam de vierde lichting van Leiderschap in Cultuur samen voor de aftrap van het interventure-traject. Een verslag. LeiderschapinCultuuur
 • Op 21 februari licht het Open Planbureau, een initiatief van Waag Society,  tien verkiezingsprogramma’s door in een interactieve sessie. Hoe scoren de politieke partijen op criteria van de commons, zoals openheid, collaboratieve economie en gemeenschappelijk erfgoed? Hoe scoren ze op de pijlers van de economie van de toekomst, waarin een open cošperatief model het fundament vormt voor een duurzame en eerlijke verdeling van welvaart? Waag
 • BNA, Architectuur Lokaal en ICSadviseurs publiceerden de uitgebreide Richtlijn Gezonde Architectenselecties. Deze richtlijn moet helpen om de negatieve spiraal van oplopende tenderkosten en frustraties te doorbreken. De richtlijn is bedoeld voor opdrachtgevers, bouwmanagers en architecten. Praktijkvoorbeelden tonen welke problemen er spelen. BNA
 • Stedenbouwkundigen Janneke van der Leer en Sebastiaan Huls schreven over de beroepservaringperiode (BEP). Twee jaar na de invoering van de wet waarin deze is vastgelegd, constateren zij dat de uitvoering van de regeling hier en daar verbetering behoeft. Het Bureau Architectenregister, belast met de uitvoering van de BEP, reageert. Archined
 • Drie musea doen voorlopig niet mee aan de nieuwe richtlijn voor kunstenaarshonoraria, die vandaag officieel wordt gepresenteerd. Het Stedelijk Museum in Amsterdam, Boijmans van Beuningen in Rotterdam en De Fundatie in Zwolle ondertekenen niet het convenant dat kunstenaars een vergoeding belooft als ze in een museum exposeren. Birgit Donker van het Mondriaan Fonds blogt over de ondertekening van de richtlijn. Museum Actueel, NRC, inlog vereist, Mondriaanfonds, Kunstenaarshonorarium.nl
 • Directeur Timo de Rijk ziet voor het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch een toekomst als designmuseum met specialisaties. Brabants Dagblad,  NRC, inlog vereist
 • Tot 2020 zullen er in Museum Het Valkhof in Nijmegen geen grote exposities plaats vinden, de organisatie moet voorlopig uit de voeten kunnen met de vaste collectie. Hierdoor zal het aantal bezoeker drastisch verminderen. Deze pauzestand is volgens interim-directeur Jan van Laarhoven het ‘onvermijdelijke gevolg’ van huidige problemen. Het museum worstelt met een financi‘le- en bestuurscrisis. Museum Actueel
 • Een overzicht van kunstenaarsinitiatieven in Europa was er nog niet. Met een index van 37 pagina’s zet de publicatie Artist-Run Europe ze op de kaart. Een aantal essays in deze bundel van Onomatopee, Eindhoven, onder redactie van Gavin Murphy & Mark Cullen,  geeft inzicht in de socio-politieke situatie van de initiatieven. MetropolisM
 • In Tilburg is Pakje Kunst, kunstwerkjes in een trekautomaat, een succes. Er staan daar inmiddels drie automaten en er waren eind januari meer dan duizend kunststukjes verkocht. ‘s-Hertogenbosch is de tweede stad waar de initiatiefnemers van start gaan. Brabants Dagblad
 • Bioscoopketen Kinepolis is op de vingers getikt door zowel de eigen brancheorganisatie van bioscopen (NVBF) als vakbond FNV. Beide maanden de bioscoopgigant te stoppen met het aanpassen van de eigen arbeidsvoorwaarden in strijd met de cao Bioscoopbedrijf. FNV
 • BREIN dagvaardt illegale IPTV-aanbieders. BREIN, Entertainment Business
 • Hoe is de selectie voor Renew the Book, de startup wedstrijd in het boekenbedrijf,  tot stand gekomen? Program director Jan Paul GrollŽ licht toe. Inct.nl
 • Steeds meer Nederlanders geven hun eigen boek uit. Daar zijn verschillende motieven voor: de een komt niet bij een uitgeverij aan de bak, de ander wil beheer in eigen handen houden. Daarom zetten veel mensen een zelfstandige uitgeverij op, die vaak maar ŽŽn of twee boeken uitbrengt. Succesvol zelf uitgeven is echter niet zo makkelijk. 5 fouten kunnen, volgens Schrijvenonline, ervoor zorgen dat een boek niet de gewenste resultaten oplevert. NOS, Schrijvenonline
 • Boekhandel Bruna verkeert in acute financi‘le problemen. De twee aandeelhouders, PostNL en ING, hebben met een noodkrediet tijd gekocht om in te grijpen. Hiermee is het voortbestaan van de winkelketen voorlopig verzekerd, naar verwachting minstens tot april volgend jaar. inct.nl
 • Met Bands in a Barn krijgt Diessen een nieuw kleinschalig popfestival. Het evenement is 22 en 23  april in een schuur bij landgoed De Nieuwe Erf.  Een interview met organisatoren Vita Naessens en Teun van Knegsel. Brabants Dagblad, 3voor12.vpro.nl
 • Facebook is bezig deals te sluiten met grote platenlabels om gebruikers auteursrechtelijk beschermde muziek in video’s te laten gebruiken. NU.nl
 • Muziektijdschrift OOR bestaat 45 jaar. Uitgever en hoofdredacteur Koen Poolman vertelt in een interview over het verleden, heden en de toekomst van OOR. Entertainment Business
 • Het thema van het Congres Podiumkunsten 2017, dat dit jaar plaats vindt op 29 en 30 mei in de Philharmonie in Haarlem, is ‘Het podium als de huiskamer van de stad’. Voorstellen  over dit thema zijn welkom. Congres Podiumkunsten
 • Your Life on Stage wil dat het werken binnen de podiumkunsten verbetert. Dit initiatief van stichting VACI in samenwerking met NAPK, Kunstenbond, SFPK, Cultuur+Ondernemen, UWV Kunst en Cultuur, Omscholingsfonds Dans, Theatermaker/Theaterkrant en de Academie voor Cultuurmanagement organiseert daarom werksessies waar  kennis, idee‘n en ervaringen uitgewisseld worden.  Yourlifeonstage

cultuurmarketing

 • Het kennen van je eigen positie in de markt is bepalend voor het succes van je organisatie. Een handige tool om dit in kaart te brengen is de SWOT-analyse. Omdat het model zo relevant blijft zet Cultuurmarketing de SWOT-analyse nog eens in de spotlight. Cultuurmarketing
 • Als je denkt dat niet al je bezoekers hetzelfde zijn, willen of doen, ligt het voor de hand om die verschillen te leren kennen en erop in te spelen door segmentatie. De eerste stap is vaak een indeling op basis van bezoekfrequentie. Maar er is veel meer mogelijk. Data-analist Sara Oomen geeft enkele idee‘n naar aanleiding van de segmentaties die zij voor culturele instellingen maakt. Cultuurmarketing
 • ‘Welkom Thuis, Jheronimus!’, merkpositionering, communicatiestrategie en uitvoering van het nationaal evenement Jheronimus Bosch 500, wint De Bonk, algemeen beschouwd als dŽ communicatieprijs van Noord-Brabant. Brabants Dagblad
 • Een jong publiek enthousiasmeren voor kwaliteitsfilm en het imago van filmtheaters onder jongeren verbeteren. Dat was 8 jaar geleden het uitgangspunt van Cineville. Cineville viert zijn verjaardag met de inschrijving van de 30.000-ste abonnee.  Die heeft, net als alle andere abonnees, met de Cinevillepas, voor een vast bedrag per maand, onbeperkt toegang tot 42 filmtheaters in heel Nederland. Holland Film Nieuws
 • Ten opzichte van de Po‘zieweek 2016 zijn er in de Lage Landen tijdens de onlangs afgesloten Po‘zieweek 2017 11% meer po‘ziebundels over de toonbanken van de boekwinkels gegaan. CPNB, tzum, Literair Nederland

financiering

 • Met de Deelregeling Vormgeving ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse vormgeving. Deze deelregeling heeft vijf aanvraagrondes per jaar. Eerstvolgende deadline 22 maart. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Met de Deelregeling Festivals ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie festivals die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren. Deze deelregeling heeft twee aanvraagrondes per jaar. Eerste deadline dit jaar: 22 maart. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De tentoonstelling Prospects & Concepts waarmee het Mondriaan Fonds op Art Rotterdam jong talent presenteerde, heeft in vijf dagen 15.744 bezoekers getrokken. In een aantal gevallen leidde dat tot directe contacten met galeriehouders, opdrachtgevers en andere ge•nteresseerden of zelfs tot aankopen van werk door musea, particulieren of voor bedrijfscollecties. Mondriaanfonds
 • Het Nederlands Filmfonds en MDM hebben begin 2015 een gezamenlijk ontwikkelingsfonds opgericht om de scriptontwikkeling van originele kinder- en jeugdfilmplannen te ondersteunen. Voorstellen voor (live action) speelfilms, bedoeld voor kinderen in de leeftijd tussen 4 en 12 jaar komen in aanmerking. Deadline 14 maart. Filmfonds
 • De eerstvolgende deadline voor Slatefunding voor scenario-ontwikkeling van documentaires van het Filmfonds is 21 maart. De slate wordt voor een periode van twee jaar beschikbaar gesteld voor de artistieke ontwikkeling van filmplannen. Filmfonds
 • Overzicht van de toekenningen Meerjarige Activiteitensubsidie 2017-2020 van het Fonds Podiumkunsten.  Er is ook een aparte website ‘Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020’. Fonds Podiumkunsten, Fonds Podiumkunsten.
 • Toekenningen werkbijdrage muziekauteur ronde 2 van 2016. Fonds Podiumkunsten
 • Het Prins Bernhard Cultuurfonds ontvangt een bedrag van bijna 15 miljoen euro van de BankGiro Loterij. Onder meer dankzij de bijdrage van de BankGiro Loterij, kan het Prins Bernhard Cultuurfonds jaarlijks circa 3.500 initiatieven op gebied van cultuur, natuur en wetenschap ondersteunen. Cultuurfonds
 • Mkb-ondernemers uit de maakindustrie komen in aanmerking voor service design-vouchers als zij tegen een kennisvraag aanlopen. Een service design-voucher is een ‘waardebon’ waarmee een mkb-ondernemer uit de maakindustrie een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling of een adviesbureau. De regeling staat twee weken open voor het indienen van aanvragen: van 1 maart tot en met 15 maart 2017. rvo.nl
 • De regeling Tweejarige subsidies  van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) biedt relatief nieuwe kunst- en cultuurorganisaties de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen op zowel artistiek als zakelijk vlak. Initiatieven met bewezen potentie kunnen met behulp van de regeling verder groeien en zich professionaliseren.  Wie niet voor structurele financiering van vier jaar in aanmerking komt, kan zich bij AFK aanmelden voor de iets minder prestigieuze twee jaar. AFK, Het Parool, Theaterkrant
 • De BankGiro Loterij heeft 66,9 miljoen euro uitgedeeld aan 66 culturele instellingen tijdens het Goed Geld Gala. Dat is de hoogste opbrengst ooit. In de vijf jaar daarvoor schommelde de opbrengst steeds rond de 63 miljoen euro. De Volkskrant, Bankgiroloterij, Museumtijdschrift, Eindhovens Dagblad, Breda Vandaag
 • De BankGiro Loterij steunt het Rijksmuseum met 580.000 euro om een nieuw, breed muziek-programma op te zetten om zo de beleving van een bezoek aan het museum te verbeteren en een nieuwe doelgroep te bereiken. Museum Actueel
 • MŽŽr Muziek in de Klas ontvangt een schenking van 1,5 miljoen euro van de BankGiro Loterij. Met deze toekenning kan de organisatie het muziekonderwijs op de basisschool nog beter op de kaart zetten, hun rol als verbinder en aanjager verstevigen en de ondersteuning van basisscholen uitbreiden. MeerMuziekindeKlas
 • De Stichting Nationaal Monument Sint-Jan heeft 217.166 euro ontvangen van de Vriendenloterij. De stichting is een van de 48 goede doelen die geld ontvangt. Het geld wordt gebruikt voor de restauratie en instandhouding van de basiliek. Brabants Dagblad

 

cultuurnieuws per discipline

algemeen

 • De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten van de KNAW hebben met Mingler een virtuele ontmoetingsplaats ontwikkeld die kruisbestuiving en ontmoeting in wetenschappelijk en artistiek onderzoek vergemakkelijkt. Mingler is op zoek naar kunstenaars en wetenschappers die nieuwsgierig zijn naar elkaar en die willen ‘mingelen’ met andere vakgenoten uit andere disciplines. Aanmelding bij het netwerk kan via de mail. Akademie van Kunsten
 • Meer dan 200 kunstenaars, musici, schrijvers en conservatoren hebben zich aangemeld voor Hands Off Our Revolution,  een wereldwijde coalitie, die exposities en events gaat organiseren tegen het opkomende rechtse populisme. De Volkskrant

 

architectuur en vormgeving

 • Het Ebbingekwartier is een jonge, creatieve stadswijk aan de rand van de binnenstad van Groningen.  De gemeente schrijft de Open Oproep Kunstwerf Groningen uit om het beste ontwerp te vinden voor permanente huisvesting van vijf podiuminstellingen. Hiermee kiest de gemeente voor een aanpak die past bij de culturele context van het gebied en hoopt zij ook jonge, vernieuwende architecten de kans te geven aan om aan de ambities bij te dragen. De gemeente  is opdrachtgever en wil het winnend ontwerp realsieren. Architectuur Lokaal
 • Schijnbaar doorsnee plekken in de stad kunnen van grote betekenis zijn voor stedelingen die er wonen of verblijven. Dit blijft soms volledig buiten het zicht van de mensen die zijn opgeleid om de stad te besturen, waarderen of (her)ontwerpen. Toch kan elke professional zich hier een beeld van proberen te vormen door op zoek te gaan naar de mate waarin bewoners zich plekken toe-eigenen. Over 2 studies naar de rol van erfgoed in de stedelijke vernieuwing in Amsterdam. Platform VOER
 • De stad lijkt niet enkel meer het speelveld van klassieke ontwikkelaars; ook multinationals richten zich op het vormgeven van de stad. Zo heeft Samsung een digitale stad in Suwon gebouwd voor meer dan 20.000 bewoners. Samsung is hier verantwoordelijk voor de totale bouw van woningen, ziekenhuizen, infrastructuur, openbaar vervoer, bibliotheken, winkels en scholen. Welke kansen biedt deze trend de stad? Hoe kunnen we als overheid en burger invloed uitoefenen op deze trend? Verslag van een bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger. Pakhuis de Zwijger
 • Zestien deelnemers gaan een Tiny House bouwen voor de BouwEXPO in Almere. Het gaat om een deel van de 25 winnaars van de prijsvraag die de gemeente vorig jaar had uitgeschreven. In totaal zullen er twintig woningen van maximaal vijftig vierkante meter gebouwd worden. Architectenweb
 • In Nederland staat 27 procent van de kantoren en 14 procent van de winkels leeg. Het gaat in 2016 respectievelijk om 11,5 miljoen m2 kantoren en 21.000 winkels. Koplopers zijn Limburg, Noord-Holland en Flevoland waar drie op de tien kantoren staat te verpieteren. Dit meldt het CBS op basis van de eerste Landelijke Monitor Leegstand. Cobouw
 • ‘Breaking Habits’ is een installatie, ontworpen door RAAAF. Het is onderdeel van het project ‘The End of Sitting’, gestart vanuit de gedachte dat we veel te veel zitten (ongezond!) en dan ook nog eens in vaak eenzelfde houding. Medewerkers van het Mondriaanfonds maken er gebruik van. Het fonds wil de ruimte ook openstellen voor mensen van buiten die even een plek nodig hebben om te werken. Mondriaanfonds
 • Als het in Nederland over stalen buismeubels gaat valt al snel de naam Gispen. Dat is niet verbazingwekkend, want Willem Hendrik Gispen (1890-1981) was voor de oorlog de grootste buismeubelfabrikant van Nederland. In Museum Boijmans van Beuningen is een tentoonstelling te zien. Archined
 • Timo de Rijk, directeur SM’s, over de expositie ‘De laatste avant-garde. Radicaal design in Itali‘ 1966-1988’. Museumtijdschrift

beeldende kunst

 • De discussie over het wetenschappelijke gehalte van onderzoeken door kunstenaars op het blog van Egbert Dommering gaat verder. Egbert Dommering
 • “Photography is capable of real service to humanity, promoting empathy and initiating change. This image achieves neither, although I’m sorry for the victim’s family and those wounded during his killing. “ Dat schrijft juryvoorzitter Stuart Franklin, die het niet eens is met de verkiezing van de World Press Photo van het jaar. PhotoQ, Het Parool
 • Dat kunstenaars in de jaren zestig met heiligenbeelden aan de slag gingen, was logisch. Er waren er ontzettend veel en door de ontkerkelijking zakte de vraag. Het Noordbrabants Museum heeft er een tentoonstelling over gemaakt: ‘Verspijkerd en Verzaagd””. Jacques Frenken uit ‘s-Hertogenbosch heeft in die tijd een iconisch beeld gemaakt. Omroep Brabant
 • Veel kunstenaars laten zich inspireren door gevonden voorwerpen en oude foto’s en tijdschriften. Bij bkkc wordt werk van Paul Bogaers, Robin Gerris, Tessa van Helden en Chantal Rens getoond. Voor de expositie in de Bibliotheek Tilburg Centrum doken de kunstenaars in de collecties van Regionaal Archief Tilburg, Stadmuseum Tilburg en de Bibliotheek Midden-Brabant. Het educatief programma voor het voortgezet onderwijs en voor studenten ABV van Fontys wordt verzorgd door Kunstbalie. Gevonden voorwerpen opent 12 maart. bkkc
 • Op 22 februari geeft Peter Swanborn een rondleiding door Museum Kranenburgh in Bergen. Daarbij zal hij bezoekers vertellen over kunstwerken die hem inspireren. De rondleiding is de eerste in een reeks van vijf schrijversontmoetingen die in 2017 in het museum zullen plaatsvinden. Later volgen ook nog Anton Dautzenberg en Florette Dijkstra. Letterenfonds
 • Het is een gekke gewaarwording dat zoveel kunstobjecten hun bestaansrecht niet kunnen waarmaken, namelijk bekeken worden. De depots van Nederlandse musea staan bomvol. Miljoenen kunstwerken worden in opslagplaatsen geconserveerd en als artefacten bewaard voor de eeuwigheid. Een bezoek aan het depot van het Stedelijk van Abbemuseum. Mister Motley
 • De Amerikaanse fotograaf Steve McCurry gaat 4 maart in gesprek met bezoekers van het Kasteel in Helmond. De aanleiding hiervoor is zijn nieuwe tentoonstelling in Helmond, te zien is in de Kunsthal (voorheen Boscotondohal) van het museum. Eindhovens Dagblad
 • Kunststichting Boxtel komt met een tweede editie van Kunst op Stapel. Die is van 4 juni tot en met 24 september 2017 te bezoeken. Na overleg met de paters en de gemeente gaat de Kunststichting professionele Nederlandse kunstenaars uitnodigen om hun werken voor deze beeldenexpositie ter beschikking te stellen. Als thema is dit keer gekozen voor: verbinden-religie-natuur-water. Brabants Dagblad

film en av

 • Dit jaar zijn er meer dan 2800 korte films ingezonden. De programmeurs van Go Shorts hebben de afgelopen maanden de offici‘le selectie gemaakt, bestaande uit 101 films, die dit jaar gaan strijden om de Go Short awards. Van 5 t/m 9 april zijn de competitiefilms te zien op Go Short. Go Short
 • Van 9 t/m 12 maart 2017 vindt de veertiende editie van het Cinedans – Dance on Screen Festival plaats in EYE Filmmuseum, Amsterdam. In deze editie van Cinedans focus op Practise & Potential: nieuwe ontwikkelingen en werkwijzen in de dansfilm en interactieve presentatievormen in Nederland. Dans magazine
 • Het Eindhovense documentairefestival DOCfeed heeft een succesvolle editie achter de rug. Een extra festivaldag erbij, tientallen nieuwe documentaires in vier zalen, een ruime randprogram-mering en zo’n duizend bezoekers meer dan vorig jaar: ruim 2500. De winnaars van het filmfestival. Eindhovens Dagblad, Docfeed
 • De nominaties voor de Zilveren Krulstaarten, de Nederlandse vakprijs voor scenaristen, zijn bekend gemaakt. Onder de genomineerden Tonio, Layla M. en De zaak Menten. Netwerkscenario.nl, Holland Film Nieuws

letteren

 • In ‘De Goede Lezer” staat Damon Young een deugdenfilosofie voor – een visie waarin het doel van het leven is om een zo goed mogelijk mens te zijn – en hij wil laten zien dat je veel deugden het best kunt ontwikkelen en trainen door goed te lezen. Neerlandistiek
 • Schrijver Arnon Grunberg wil in 2019 een festijn houden in Helmond. Iedereen die de VPRO-gids leest, is uitgenodigd. Nog een voorwaarde: feestgangers moeten ingeschreven staan in de gemeente Helmond. Daarbij roept Grunberg aanhangers van de PVV ‘nadrukkelijk’ op zich te melden. Eindhovens Dagblad
 • Maarten ’t Hart wint de J.M.A. Biesheuvelprijs. Hij kreeg de prijs, die voor de derde keer werd uitgereikt, voor zijn bundel ‘De Moeder van Ikabod’. De jury van de prijs roemt het ‘aanstekelijke schrijfplezier’ en de ‘onge‘venaarde stijl’ van ’t Hart. Literair Nederland
 • Simone Foekens wint de Valentijnprijs 2017 voor het beste romantische boek. Boekenbijlage
 • Herman Brusselmans, Menno Wigman en de hiphopgroep Zwart Licht zijn toegevoegd aan het programma van literair festival Tilt. Brabants Dagblad

muziek

 • Noordbrabantse muziekgezelschappen zijn hofleveranciers van succesvolle blazers. Die kweekvijver dreigt echter droog te vallen. Wat te doen? Brabant Cultureel deed onderzoekt, en begint met de gelauwerde hoornist Rob van de Laar, geboren en getogen in Noord-Brabant. Van de Laar is nogal kritisch over het Nederlands cultureel klimaat. Brabant Cultureel, BNR
 • Leo Blokhuis begint een protestsong platform : Elke dag een liedje tot de verkiezingen in maart. 3voor12.vpro.nl

theater en dans

 • Toneelschrijver Ton Vorstenbosch is overleden. Theaterkrant
 • De toekomst beweegt in Tilburg. Essay van Anna van der Kruis voor de opening van Moving Futures. DansBrabant
 • De Junior Company is de kweekvijver van talent van Het Nationale Ballet. Dertien jonge dansers bereiden zich twee jaar intensief voor op de absolute top met als ultieme droom een baan bij een van ’s werelds leidende balletgezelschappen. Algemeen Dagblad

kunst in de openbare ruimte

 • Een van de onderdelen van Leeuwarden Culturele Hoofdstad is het 11Fountains-project. In een aantal steden is er vooral lof over het ontwerp, maar in veel steden is er verontwaardiging onder de bewoners. EenVandaag
 • ARTZUID 2017 vindt plaats van 19 mei tot 17 september. Vijftig monumentale abstracte sculpturen van Nederlandse kunstenaars worden door Rudi Fuchs gepositioneerd in Berlage’s Plan Zuid in Amsterdam Zuid. De beeldenroute sluit aan bij het themajaar Van Mondriaan tot Dutch Design en laat de invloed van De Stijlbeweging op de beeldhouwkunst zien. Metropolis M
 • Een omstreden kunstwerk verdeelt de Duitse stad Dresden. Midden in het gerestaureerde centrum, op de plek waar 72 jaar geleden de bommen van de geallieerden vielen en waar zeker 25.000 doden vielen, staat nu een gedenkteken voor de slachtoffers van de oorlog in Syri‘. Drie rechtopstaande bussen op een betonnen sokkel, ge•nspireerd door een vergelijkbare constructie die in 2015 in de straten van Aleppo stond. NOS

 

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Bierman Henket architecten uit Vught, cepezed en Office Winhov mogen een voorstel doen voor de verbouwing van het stadhuis van Leiden. De bureaus zijn geselecteerd uit 41 inzendingen. Het monumentale pand moet geschikt worden gemaakt voor onder andere flexibel werken. Architectenweb
 • Maarten Baas ontwerpt in opdracht van het Groninger Museum een stoel die pas over tweehonderd jaar kan worden gebruikt. De locatie waar de stoel wordt vervaardigd is de Menkemaborg bij Uithuizen. Op een nog te bepalen dag plant Baas daar een boom naast een mal, in de hoop dat de boom de komende decennia in de mal groeit en vervolgens een door Baas bepaalde vorm aanneemt. Dagblad van het Noorden
 • Ontwerper Piet Hein Eek en architect Iggie Dekkers hebben een eeuwenoude schuur in het Friese dorp Woudsend getransformeerd tot een herberg. Dezeen
 • Luuk Bouwman maakte een documentaire over kunstenaar Dick Verdult, die zelf een muziekrichting bedacht. De Volkskrant
 • Bredase cineast Raoul de Zwart maakte film over Nieuwe Hollandse Waterlinie. BN – De Stem
 • Lookapony presenteerde in een show in het Eindhovense Stroomhuis het debuut-album ‘Ha-Satan’. 3voor12.vpro.nl , Eindhovens Dagblad
 • Gitarist Stochelo Rosenberg staat begin maart op het podium van Carnegie Hall in New York. Eind- hovens Dagblad
 • MuDaChiefs is een interdisciplinair Brabantbreed-samenwerkings-initiatief met o.a. DansBrabant, Bodies Anonymous en Sounding Bodies. Curator dans is Jack Gallagher, curator muziek Jacqueline Hamelink. Dans Brabant

 

kunstonderwijs

 • De publicatie The Pearl Diver : the designer as storyteller’ gaat in op de rol van het vertellen van verhalen in het ontwerp, met name in het social design. David Hamers, lector places and traces van de Design Academy. heeft aan het boek bijgedragen. Design Academy
 • Het Sandberg Instituut begint na de zomer met een eenmalige masteropleiding film, design en propaganda. Het is een utopisch platform dat via een piratenzender ‘tegeninformatie’ de wereld in helpt, in de strijd tegen platformkapitalisme, post-truth propaganda, populisme en neofascisme. Shadow Channel zal zich op verschillende manieren manifesteren: op internet, in filmtheaters, tentoonstellingen en de openbare ruimte, en misschien zelfs op tv. Filmkrant
 • Het Nederlands Studenten Orkest (NSO) bestaat 65 jaar en viert dat met een volle maand repeteren en optreden. In het orkest spelen 100 jongeren: studenten aan universiteiten, hogescholen en enkele tientallen conservatoriumleerlingen. Algemeen Dagblad
 • Een team van Fontys Journalistiek studenten, Avans Communication & Multimedia Design studenten en tal van andere programmeurs, codeurs en designers gingen tijdens de hackathon op 9 en 10 februari, begeleid door medewerkers van Hackastory, aan de slag met ŽŽn doel. Hoe zorgen we ervoor dat mensen aan de buitenkant van het nieuwe Mediaclustergebouw in Tilburg kunnen zien wat er aan de binnenkant gebeurt? Fontys

cultuureducatie en – participatie

 • Een kennisinstituut dat weet wat er speelt. Samen kennis ontwikkelt met onderzoekers en praktijk. Mensen verbindt. En soms de lead neemt in nieuwe ontwikkelingen. Daarvoor staat het LKCA. Het aangescherpte activiteitenplan voor 2017-2018 is gepubliceerd. LKCA
 • De meest actuele kengetallen over cultuureducatie en actieve cultuurparticipatie, verzameld uit verschillende onderzoeken die periodiek herhaald worden door het LKCA of andere partijen, zijn te vinden in de LKCA Feitenfabriek. LKCA
 • Het symposium ‘De Kracht van Kunst’ sloot de diverse ‘artist in residence’ projecten in Jeroen Bosch Ziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch af. Het symposium werd georganiseerd in samenwerking met bkkc. Kunst kan een bijdrage leveren aan een fijnere omgeving en betere zorg. JBZ
 • Ieder mens komt wel eens met de gezondheidszorg in aanraking. Maar wist u dat veel ziekenhuizen prachtige kunstcollecties herbergen? Tijdens Art Rotterdam hield hoofd kunstzaken Sabrina Kamstra, voor Museumtijdschrift, een bevlogen lezing over het hoe, wat en waarom van de beroemde AMC kunstcollectie. Museumtijdschrift
 • Drie jonge startende kunstenaars hebben bij drie De Cultuur Loper-scholen in Noord-Brabant een pilot van hun creatieve en technologische onderwijsproject uitgevoerd voor leerlingen tussen de 10 en 14 jaar. De winnaar het project Mats Horbach mag het project op ‘zijn’ De Cultuur Loper-school De Koningslinde in Vught realiseren en zijn installatie is te zien op de STRP Bi‘nnale 2017. Pitch your project is een samenwerkingsprogramma van Kunstbalie, bkkc en STRP. Kunstbalie
 • Project Old Skool van de Stichting Gebouw 52 uit Eindhoven ontving in de Melkweg de CCD Award 2017. Projectleider Angelo Martinus nam de cheque van € 5000,- in ontvangst uit handen van jurylid Howard Komproe. De prijs is voor een instelling die of een project dat op het gebied van diversiteit een voorbeeldfunctie vervult voor het hele culturele veld. Fonds Podiumkunsten, Code Culturele Diversiteit
 • Gesprek met Nynke Feenstra, die zich inzet om musea in Nederland toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. checkditff
 • Choreografe Krisztina de Châtel werkt het tweede jaar op rij samen met de dansers van Kunstencentrum Waalwijk. Voor de geselecteerde dansers maakt zij de dans Tender, als onderdeel van het dansprogramma Krisztina’s Keuze 2. Tender is alleen te zien op 12 maart in Theater De Leest. Dans magazine
 • Op verhaal komen is een congres in Utrecht op 5 april 2017, georganiseerd door de Stichting Lezen, over de laatste trends en ontwikkelingen in het denken over leesbevordering. Op verhaal komen
 • Tablets, gps, telefonie, computer- en videogames. De hele samenleving is ervan doordrongen, maar binnen kunstlessen op school wordt er nauwelijks gebruik van gemaakt. Dat moet echt anders, vindt Ben Kamphuis. LKCA
 • Leerlingen van groep 8S van basisschool de Zandberg in Breda hebben de Media Masters provincieprijs 2017 gewonnen. Zij scoorden het hoogst van alles provincies bij de interactieve game die jongeren leert omgaan met de kansen en gevaren van media. BN – De Stem
 • Tijdens een Out of Office bijeenkomst op 24 februari van Kennisland staat de makercultuur binnen de culturele sector, bibliotheken en het onderwijs centraal. De volgende vragen komen aan bod: hoe draagt de makercultuur bij aan ontwikkelingen in de culturele sector, hoe pas ik de waarden van de makercultuur toe binnen de beperkende regels en hoe draagt de makercultuur bij aan een kennissamenleving? Kennisland

erfgoed

 • De Erfgoedmonitor, een initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), heeft een dashboard gelanceerd om data te vergelijken. De Erfgoedmonitor presenteert feiten en cijfers die inzicht geven in de ontwikkeling en de staat van het erfgoed in Nederland. Erfgoedmonitor
 • Wie is de nieuwe plattelandsbewoner? Die vraag werd beantwoord door Rixt Bijker, onderzoeker aan de VU, op de expert-bijeenkomst die op 26 januari 2017 werd gehouden in Benschop. Het ging over vraagstukken van opvolging en overdracht van agrarisch erfgoed. Agrarisch erfgoed
 • Het boerenkaas maken en loterijen voor goede doelen zijn toegevoegd aan Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. NU.nl, DeDikkeBlauwe
 • De Tilburgse erfgoedinstellingen werken samen in een programma in de tien dagen voorafgaand aan Koningsdag 2017. Vanaf 18 april 2017 tot aan Koningsdag gaan ze ‘10 dagen op pad voor de koning’. Elke dag op een andere plek in Tilburg is er een activiteit, waarin de band van Tilburg met het Koninklijk Huis centraal staat. Tilburgers.nl

 

bibliotheken

 • De Vlaamse organisatie Hand in Hand tegen Racisme roept bibliotheken op meer diversiteit aan te brengen in hun collecties. Zij heeft daartoe een lijst van 300 titels opgesteld die tot stand gekomen is op basis van suggesties van vijftig opiniemakers aan wie gevraagd is boeken, films of muziek aan te dragen die een niet-westers perspectief bieden. Bibliotheekblad
 • In de regio West-Brabant wordt al sinds 2012 samengewerkt in de aanpak van laaggeletterdheid, waarbij de bibliotheken in de regio optreden als verbindende schakel. Laaggeletterdheid is immers niet iets wat door ŽŽn persoon of ŽŽn instantie kan worden opgelost. Sinds 2016 zijn de samenwerkende partijen verenigd in het samenwerkingsverband Taal voor het Leven West-Brabant. Cubiss
Geen reacties

Geef een reactie