trends & ontwikkelingen 22 mei 2015

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • De Raad voor Cultuur schetst in zijn advies “Ouderen en cultuur: kwestie van waarde(n)” een algemeen beeld van de huidige situatie rondom ouderen en cultuurparticipatie in Nederland. Belangrijkste conclusie: midden in de samenleving, in lokale gemeenschappen van burgers en maatschappelijke instellingen, ontstaan veel initiatieven. De raad roept de overheid op het eigenaarschap van burgers als uitgangspunt te nemen bij de discussie over en ondersteuning van cultuurparticipatie door ouderen. Cultuur.nl
 • Op 21 mei gaf minister Bussemaker ( O, C & W) het startsein voor de regeling muziekonderwijs voor 15 startersscholen in het basisonderwijs. De minister steunt daarmee met 25 miljoen euro scholen om meer en beter muziekonderwijs te kunnen geven voor alle kinderen. Haar toespraak. Rijksoverheid.nl
 • De creatieve industrie, waaronder de Platform Makers, NVJ, FNV KIEM en Kunsten’92, organiseren op dinsdag 2 juni een hoorzitting over de zelfstandigenaftrek. Staatssecretaris Eric Wiebes, van Financi‘n, wil het belastingstelsel herzien en de fiscale faciliteiten voor zzp’ers beperken. Als het aan Wiebes ligt komen alleen de zzp’ ers in aanmerking voor zelfstandigenaftrek die werkgelegenheid cre‘ren en een substanti‘le bijdrage leveren aan innovatie. Dit betekent dat zelfstandigen zonder personeel geen recht meer hebben op de zelfstandigenaftrek. BNO
 • Staatssecretaris Dekker (O, C & W) heeft kennisgenomen van het voornemen van de NPO om per 1 januari 2016 te stoppen met NPO Radio 6. De NPO brengt uiterlijk 15 juni het concessiebeleidsplan uit waarin voorstellen staan voor de aanbodkanalen voor de NPO voor de komende vijf jaar. In het najaar zal de staatssecretaris over dit palet aan aanbodkanalen (audio en video) – na advisering door de Raad voor Cultuur en het Commissariaat voor de Media – een besluit nemen. Rijksoverheid.nl
 • Het Ministerie van O, C & W bundelt statistieken voor onderwijs, cultuur, wetenschap en emancipatie online. Het is voor het eerst dat alle cijfers en statistieken over de verschillende beleidsterreinen van het ministerie online samenkomen. OCW in Cijfers vervangt de jaarlijkse publicatie Kerncijfers. Alle zogenoemde kengetallen zijn overzichtelijk weergegeven in grafieken en tabellen, die bovendien eenvoudig kunnen worden gedownload. Daarnaast wordt de website continu aangevuld met de laatst beschikbare cijfers, in plaats van ŽŽn keer per jaar. Rijksoverheid.nl , OCW in cijfers , Rijksoverheid.nl
 • Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – Rijksjaarverslag 2014. Verantwoording van de uitgaven in 2014 die vallen onder hoofdstuk VIII van de Rijksbegroting. Rijksoverheid.nl
 • Rendementsdenken heeft onze geest verziekt. Ramsey Nasr, dichter/schrijver/acteur/regisseur, lid van de Akademie van Kunsten over het rendementsdenken, dat in politiek en maatschappij heerst. Akademie van Kunsten
 • Acht krimpregio’s kunnen vanaf 2016 rekenen op een rijksbijdrage van 11,2 miljoen euro. Alleen gebieden met een verwachte bevolkingsdaling van minimaal 3 procent komen in aanmerking voor de uitkering. Dat valt op te maken uit een brief van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken aan de Raad voor de financi‘le verhoudingen (Rfv) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Binnenlands bestuur
 • Sinds oktober 2012 is de Ladder voor duurzame verstedelijking opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening. De Ladder functioneert slecht door onduidelijkheid en een overmaat aan gemeentelijke plannen. Ook de vele uitspraken van de Raad van State hebben niet voor helderheid gezorgd. Cobouw
 • De Rotterdamse culturele instellingen, de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur en de gemeente Rotterdam presenteerden de Uitgangspuntennota voor het Cultuurplan 2017 – 2020. Hun toekomstvisie op cultuur voor de periode 2017-2020. Het subsidiestelsel moet veranderen en flexibeler worden. Vanaf 2017 wil men een Stadsfonds voor Kunst en Cultuur, dat met publieke en private gelden innovatie, experimenten en grote manifestaties ondersteunt. Ook moet de verantwoording al inhoudelijker worden naast kwantitatieve criteria. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur
 • Voormalig stadsdichter Ester Naomi Perquin heeft de nieuwe Uitgangspuntennota voor het Cultuurplan 2017-2020 geschreven. Een primeur in Nederland noemt de gemeente het experiment, waarin de culturele instellingen vooraf zo zelf mede het voortouw nemen bij het bepalen van het cultuurbeleid voor de komende jaren. NRC
 • Het Stadsinitiatief sneuvelde, maar met CityLab010 biedt Rotterdam plannenmakers alsnog ruimte om hun idee‘n ten uitvoer te brengen. Wie de stad sterker kan maken met zijn idee, maakt kans op financiering uit een pot van 3,35 miljoen euro. CityLab010 mikt niet op grootschalige plannen. Het kan gaan om particuliere initiatieven, maar een professioneel bouwbedrijf kan ook meedingen. De 3,35 miljoen euro wordt verdeeld over negen thema’s, waaronder buitenruimte, economie, duurzaamheid, mobiliteit en kansrijke wijken. Voorwaarde voor toekenning van subsidie is dat een plan maatschappelijk relevant en vernieuwend is. Cobouw.nl
 • Het Wereldmuseum Rotterdam heeft een nieuwe directeur. De Raad van Toezicht heeft besloten Jan Willem Sieburgh te benoemen tot interim-directeur. NU.nl
 • Er komt fors minder geld beschikbaar voor een grote culturele voorziening in Leidsche Rijn Centrum. De helft van het budget van 8 miljoen euro gaat naar bestaande culturele voorzieningen in de stad Utrecht. Dat blijkt uit de voorjaarsnota over 2016 die de Utrechtse D66-wethouder Jeroen Kreijkamp (financi‘n) presenteerde. Algemeen Dagblad
 • De gemeente Arnhem neemt besluiten inzake de verbouwing van Musis Sacrum. Cultureel Persbureau
 • Eurocommissaris Oettinger liet tijdens het filmfestival in Cannes weten dat de film- en televisiesector wellicht uitgesloten wordt van de plannen van de Europese Commissie voor ŽŽn digitale interne markt (Digital Single Market strategy). Ook liet Oettinger weten dat initiatieven tegen piraterij prioriteit hebben binnen de Europese Commissie. “We willen toe naar een goed functionerende interne markt voor goederen, producten en diensten, maar we willen niet dat de creatieve industrie en filmsector er onder leiden. Dus copyright moet blijven bestaan met het doel om creativiteit in het digitale tijdperk te bevorderen”, aldus Oettinger. MediadeskNederland.eu
 • Provincies en gemeenten worden niet betrokken bij de besluitvorming over het handelsverdrag TTIP. In Duitsland, Belgi‘ en Frankrijk hebben honderden vrezende gemeenten zich ‘TTIP-vrij’ verklaard of inspraak ge‘ist bij de regering, maar dat gaat niet gebeuren., zo blijkt tijdens een TTIP-seminar van het Europees Parlement. Er zijn zorgen over TTIP omdat er een mogelijk een ISDS-clausule wordt afgesloten met de Verenigde Staten. Via die clausule kunnen bedrijven overheden aanklagen wanneer zij hun winsten zien slinken door een politiek besluit. Binnenlands bestuur

noord-brabant

 • Het nieuwe provinciebestuur ziet ‘Brabant als ŽŽn groot laboratorium, een test – en ontwikkelomgeving, waar vernieuwing en innovatie de standaard is’. Interview met gedeputeerde Pauli. Omroep Brabant
 • Op donderdag 23 april jongstleden waren meer dan 70 vertegenwoordigers uit de kunst- en cultuursector aanwezig op de werkconferentie Talentontwikkeling in Brabant. De grote belangstelling voor deze bijeenkomst laat zien dat talentontwikkeling in Brabant leeft. Die dag verzamelde bkkc input voor een gezamenlijke ambitie en werkwijze op het gebied van talentontwikkeling, en voor het provinciale kunstenplan 2017-2020. bkkc

grote brabantse gemeenten

 • De gemeente Breda stelt 1 miljoen euro beschikbaar om verschillende culturele projecten en initiatieven te ondersteunen. Met het geld wordt onder andere Vincent van Gogh herdacht. Daarnaast zet de gemeente in op het ontplooien van nieuwe projecten buiten de gebaande wegen om. Breda Vandaag
 • Het Bredase poppodium Mezz heeft ambitieuze plannen om het gebouw grondig te gaan verbouwen en renoveren. Dit vergt een investering van ‘een paar miljoen euro’, zegt directeur Frank van Iersel. Het college van B& W onderschrijft de noodzaak van een verbouwing. Wethouder Akinci wil niet vooruitlopen op de kosten. “Er wordt nu een onderzoek gedaan. Dat moet meer duidelijk maken. En vervolgens moet de gemeenteraad erover oordelen.” BN – De Stem , Breda vandaag , Entertainment Business
 • Het duurt nog zeker tot september totdat meer duidelijk wordt over de verzelfstandiging van het Van Abbemuseum. Het onderzoek naar de voor- en nadelen daarvan is wel klaar. Het museum is van de gemeente. Dat betekent onder meer dat de werknemers ambtenaren zijn. Ontvlechting heeft dus alleen al om die reden heel wat voeten in de aarde. Omdat ook voor welzijnsambtenaren een ontvlechtingsplan in de maak is, en de ijsbaan binnenkort mogelijk gesloten wordt, wil wethouder Mary-Ann Schreurs (D66, organisatie en cultuur) nog even wachten met de politieke bespreking van de verzelfstandiging. Eindhovens Dagblad
 • Op 1 juni 2015 wordt een stadsdebat gehouden over de mogelijke fusie tussen De Effenaar en Muziekgebouw Eindhoven, georganiseerd door enkele kwartiermakers van de Eindhovense culturele scene. Centrale vraag: is de voorgenomen fusie de beste oplossing voor de problemen van beide instellingen? 3voor12.vpro.nl
 • Ad de Bijl (73 jaar) van de stichting Ton Smits Huis heeft de vrijwilligerspenning van de gemeente Eindhoven gekregen. De Bijl is de spil waar het aan cartoonist Ton Smits gewijde museum aan de Jacob Reviuslaan om draait, aldus wethouder Bianca van Kaathoven bij de uitreiking. Eindhovens Dagblad
 • Het horecaduo Geert Blenckers en Jeroen van Schijndel gaat meer levendigheid in de Cacaofabriek in Helmond proberen te krijgen. Vanaf 1 juni wordt het tweetal verantwoordelijk voor de horeca. Eindhovens Dagblad
 • Rick Reijckers en Anne van Brunschot uit Helmond zijn de grote winnaars van de Helmondse Jacques Vriens Jeugd Cultuurprijzen. De Jacques Vriens Jeugd Cultuurprijs wordt elke twee jaar uitgereikt door de gemeente Helmond. De gemeente wil zo jongeren in het zonnetje zetten die een bijzondere culturele prestatie hebben geleverd en een voorbeeld zijn voor andere jongeren. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente ‘s-Hertogenbosch moet volgend jaar voor 10,5 miljoen euro bezuinigen. Daarvan komt 8,5 miljoen op rekening van diverse beleidsterreinen, waaronder 1,3 miljoen op cultuur. Het college denkt twee miljoen euro te kunnen bezuinigen op het ambtelijk apparaat; aantal ambtenaren en effici‘nt werken. Brabants Dagblad
 • De twee architecten presenteerden hun ontwerp voor een nieuw Theater aan de Parade. Inwoners van ‘s-Hertogenbosch kunnen van 21 mei tot en met 7 juni via de gemeentelijke website stemmen op hun favoriete ontwerp.Brabants Dagblad , Brabants Dagblad , ‘s-Hertogenbosch.nl
 • Tramkade, de naam van het nieuwe centrum waar creativiteit en bedrijvigheid samenkomen, is gevestigd in het gebied van de voormalige veevoederfabriek De Heus en meet een oppervlakte van een slordige 10.000 vierkante meter. De initiatiefnemers zijn De Conceptbouwers, Pleisterplaats de Vrijheid en gemeente ‘s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad , Bastion Oranje
 • De gemeente ‘s-Hertogenbosch en netbeheerder Enexis zijn op zoek naar ondernemers voor het opzetten van een Duurzame Renovatiewinkel. Bewoners kunnen hier vanaf december terecht voor informatie en advies over de verduurzaming van hun woning. Architectenweb.nl

overige brabantse gemeenten

 • De rol van de Meierijse instellingen voor Kunsteducatie, MIK, als aanbieder van cultuuronderwijs, lijkt uitgespeeld. Ook de gemeenten Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode gaan nu hun eigen weg. Brabants Dagblad
 • De drie heemkundeclubs van Bernheze hebben de Bernhezer Cultuurprijs 2014gewonnen. Brabants Dagblad
 • De subsidie monumentenzorg in Halderberge blijft overeind. Weliswaar wordt er wat minder geld beschikbaar gesteld aan eigenaren van monumenten binnen de gemeentegrenzen, maar geschrapt is de subsidie in ieder geval niet. Internetbode/Halderberge
 • Is de toekomst van het Zouavenmuseum gegarandeerd nu de gemeente Halderberge de collectie wil teruggeven aan de broeders van Saint Louis? BN – De Stem
 • Cultureel Centrum Elckerlyc in Hilvarenbeek kreeg twee jaar de tijd om zich te bewijzen en twee jaar extra geld om alle ambities te verwezenlijken. Maar het is Stichting Elckerlyc gelukt: er hoeft geen geld meer bij. Brabants Dagblad
 • Het Oisterwijkse college gaat de raad vragen om in de discussie over de cultuurcentra voor het Optimaliseringsscenario te kiezen. Dat plan behelst het behouden van zowel Tiliander als Den Boogaard. Oisterwijk Nieuws
 • De onderdoorgang bij het Europees Keramisch Werkcentrum (EKWC) op het KVL-terrein in Oisterwijk gaat ongeveer 150.000 euro kosten. Gemeente en provincie betalen ieder de helft. Brabants Dagblad
 • De eerste verdieping en de kelder van Cultureel Centrum De Kei in Reusel zijn weer open. Begin april werd een deel van De Kei gesloten omdat die ruimten niet voldeden aan de brandveiligheidseisen. Inmiddels zijn een aantal brandveiligheidsmaatregelen genomen. Eindhovens Dagblad
 • Creatieve denktank Platvorm R in Roosendaal nodigt de citymarketeer van Eindhoven, Peter Kentie, uit. Met de bijeenkomst wil Platvorm R ook zelf naar buiten treden. De leden stellen zich aan Roosendaal voor en vertellen wat zij in petto hebben om de stad een creatieve en kunstzinnige impuls te geven. BN – De Stem
 • Het college van B en W van Sint-Michielsgestel moet terdege in de gaten houden wat de impact van bezuinigingsmaatregelen is op verenigingen en burgers. Pas als dit duidelijk is, kan de gemeenteraad de beste keuzes maken. Eerst de inhoud, dan een beslissing nemen over de bezuinigingen. Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • Op 8 juni is er bij Erfgoed Brabant in ‘s-Hertogenbosch een studiemiddag over de waarde van de Governance Code Cultuur van het besturen van culturele organisaties. Erfgoed Brabant
 • De Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam vindt in juli gewoon weer plaats in de Westergasfabriek in Amsterdam. Ook nu de gemeente Amsterdam geen subsidie verleent aan de Amsterdamse modeweek, krijgt het mode-evenement gewoon een drie‘ntwintigste editie. Fashion United
 • Eerder dit jaar organiseerden het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en OBJECT Rotterdam gezamenlijk een pilotcursus over nieuwe vormen van cultureel ondernemerschap. De cursus was gericht op kleine studio’s en starters in de creatieve sector, die zich met (vrije) vormgeving bezighouden. Aan bod kwamen onderwerpen zoals organisatie, communicatie, presentatie en strategie. In september 2015 vindt een tweede serie Cultureel ondernemen plaats. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Rijksmuseum in Amsterdam is verkozen tot Europees museum van het jaar. Dat heeft het European Museum Forum (EMF) bekend gemaakt. Het digitaliseren van de collectie van het Rijksmuseum is een voorbeeld voor andere musea. NRC, Metro , New York Times
 • Hoewel de expositie Late Rembrandt in het Rijksmuseum in Amsterdam zeer druk bezocht was, is er volgens directeur Wim Pijbes nog wel ruimte voor groei. ”Er waren momenten dat het heel druk was, maar we bereikten niet ieder uur het maximum aantal bezoekers op de zalen. Er zit dus nog groei in. Gelukkig maar, anders moeten we verbouwen en daar moet ik nu even niet aan denken”, aldus de directeur. NU.nl
 • Birgit Donker, directeur van het Mondriaanfonds, blogt over de successen van de blockbuster exposities. “En toch is het ironisch dat diezelfde ‘Staalmeesters’, ‘De Joodse Bruid’ en zijn zelfportret als Paulus uit de drukbezochte Late Rembrandt deze week weer ‘gewoon’ te zien zijn in het Rijksmuseum en dat de wachtrij dan veel minder groot zal zijn. En dat intussen middelgrote en kleinere musea moeite hebben om zich te staande te houden.” Mondriaanfonds
 • De schadeclaim van fotograaf Kors van Bennekom wegens auteursrechtinbreuk tegen het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) is afgewezen. Volgens de rechtbank is er wŽl sprake van auteursrechtinbreuk en mag het IISG de foto’s, die het op eerste verzoek allemaal al van internet had gehaald, in de toekomst niet opnieuw in haar online collectiecatalogus plaatsen. In hoeverre de uitspraak gevolgen heeft voor archieven die online beelden uit hun collectie tonen valt te bezien. Veel fotografen zijn aangesloten bij auteursrecht-organisatie Pictoright, dat met de meeste archieven afspraken heeft gemaakt over publiceren. PhotoQ.nl , De Telegraaf
 • De KunstRAI begint volgende week weer in Amsterdam. De beurs beleeft de 31e editie en telt dit keer 64 deelnemende galerie‘n, maakte de organisatie bekend. De Amsterdam Art Fair vindt tegelijkertijd plaats. Nu.nl , Dagjeweg.nl
 • De omroepen maken zich zorgen over de toekomstplannen van het bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). In een gezamenlijke reactie waarschuwen ze dat omroepen minder slagvaardig worden en dat er minder ruimte is voor creativiteit. De Volkskrant
 • Een Zweedse rechtbank heeft vandaag besloten dat de domeinnaam ThePirateBay.se in beslag wordt genomen. De torrentsite kan hierdoor binnenkort niet meer vanaf dat domein benaderd worden en verliest tevens het PirateBay.se-domein. Momenteel zijn beide domeinen nog in gebruik en de torrentsite heeft aangegeven dat het verliezen van een domeinnaam niet betekent dat zij zullen stoppen. ‘Wij hebben nog genoeg andere domeinen om op over te stappen.’ Entertainment Business
 • Luitingh-Sijthoff lanceerde op 14 mei een nieuw uitgeefconcept: het digitale feuilleton De Deal. De Deal gaat over een miljardendeal die zes mensen samenbrengt. Uitgeverij Luitingh-Sijthoff brengt de roman, die uit twaalf afleveringen en evenveel cliffhangers bestaat, gedurende twee weken als een e-serie. Iedere aflevering heeft ook een eigen soundtrack op Mixcloud.com en lezers kunnen via WhatsApp dagelijks updates en voorproefjes ontvangen. Inct.nl
 • Buma/Stemra keerde in 2014 ruim 147 miljoen euro uit aan componisten, tekstschrijvers, muziekuitgevers en zusterorganisaties in het buitenland. Dat staat in het tijdens de Algemene Ledenvergadering goedkeurde jaarverslag. BUMA/STEMRA
 • De ledenvergadering van Buma/Stemra heeft een motie aangenomen over het salaris van directeur Hein van der Ree. Een meerderheid wil dat de directeur van de auteursrechtenorganisatie genoegen neemt met de balkenendenorm, oftewel het salaris van een minister. Hein van der Ree zelf kondigde bij monde van directievoorzitter Leo de Wit aan dat hij een procedure tegen de staat wil beginnen. 3voor12.vpro.nl
 • Muziekdienst Spotify gaat video’s vertonen. Spotify zal binnenkort toegang bieden tot fragmenten van Comedy Central, Vice News, ESPN, ABC, BBC en TED. Het is de bedoeling dat het programma-aanbod, als het aanslaat bij Spotify-gebruikers, later wordt uitgebreid. Dj Ti‘sto heeft exclusieve muziek gecomponeerd voor een hardloop-app van Spotify. De muziek moet zich aanpassen aan het tempo van de sporter. Entertainment Business, 3voor12.vpro.nl
 • Het gerucht dat de gratis versie van muziekstreamingsdient Spotify straks mogelijk nog maar drie maanden te gebruiken is door nieuwe leden, is door Spotify tegengesproken. Entertainment Business , De Volkskrant
 • Een op de zes Nederlanders gebruikt Spotify. En van elke vier euro die de Nederlandse muzieklabels verdienen, komt er een bij de streamingdienst vandaan. Dat meldt Spotify in het kader van de vijfde verjaardag in Nederland. Entertainment Business
 • De eerste duurzaamheidsworkshop van VNPF (Vereniging voor Nederlandse Poppodia en Festivals) heeft plaatsgevonden. Aanleiding voor de workshop was het project ‘Biobased Poppodium Gebouw-T’ in Bergen op Zoom. Dit project heeft niet alleen de doelstelling verbinding te leggen tussen kunstenaars en de biobased industrie in West-Brabant, maar ook het delen van de opgedane duurzaamheidskennis met de branche. VNPF
 • In samenwerking met Theateradvies, een bureau dat adviseert bij bouw en inrichting van podia, hield de Volkskrant een enqute onder ruim zestig acteurs, cabaretiers en musici. Welke theaters zijn heerlijk om te spelen, waar moeten ze het doen met weinig comfort? Zowel gezelschappen als vrije producenten werden ondervraagd. In Noord-Brabant werden Markant in Uden en De Schalm in Veldhoven slecht beoordeeld. Omroep Brabant , Brabants Dagblad
 • Joop van den Ende zal naar alle waarschijnlijkheid eerdaags 60% van zijn aandelen in Stage Entertainment verkopen aan investeringsmaatschappij CVC Capital Partners. Entertainment Business
 • Robin de Levita en Kees Abrahams van Imagine Nation openen in 2017 een nieuw theater in Tokio. Imagine Nation is in Nederland onder meer verantwoordelijk voor Anne, dat sinds een jaar is te zien in het speciaal voor dit toneelstuk gebouwde Theater Amsterdam. Entertainment Business
 • Theater Speelhuis in Helmond heeft een goed jaar achter de rug. In 2014 bezochten 49.684 mensen de verschillende voorstellingen. Het jaar daarvoor waren dat er 33.210. Een stijging van 50 procent.
 • Daarbij hoort wel de kanttekening dat 2013 geen volledig jaar was voor het theater. Eindhovens Dagblad

cultuurmarketing

 • VSBfonds wil het ondernemerschap bij culturele instellingen stimuleren. Door meer publieksinkomsten krijgen instellingen een steviger financi‘le basis en zijn ze minder afhankelijk van subsidies. Het genereren van herhaalbezoek door publieksbinding kan daar een belangrijke rol bij spelen. Want uit onderzoek blijkt de waarde van een bestaande klant: een bestaande klant te laten terugkeren is vijf keer goedkoper dan het werven van een nieuwe klant. Met pilot Publieksbinding heeft VSBfonds willen onderzoeken of het culturele instellingen handvatten kan bieden om hun eigen klantgegevens te gebruiken voor een goede fact-based marketingstrategie. VSBFonds.nl
 • De Museumkaart heeft over 2014 aan de musea een vergoeding uitgekeerd van € 44,1 miljoen tegen € 37,6 miljoen in 2013. De stijging van 17% danken de musea aan een groter aantal museumkaarthouders die bovendien vaker kwamen. ” De Museumkaart slaagt erin om elk jaar meer mensen gemakkelijk toegang te bieden tot musea, die met succes steeds betere tentoonstellingen organiseren. Collecties van musea zijn het geheugen van een stad, een streek, van ons land en daarmee van onszelf”, aldus Siebe Weide, algemeen directeur van de Museumvereniging. Museumvereniging
 • Orkesten in loodsen en clubs, een nieuwe liederencyclus als appje en een festival met kampeermogelijkheid: klassieke muziek wordt overspoeld door vernieuwende initiatieven op het gebied van presentatie. NRC, inlog vereist
 • De genomineerden voor de Gouden Struis 2015, de prijs voor de beste culturele marketingcase van het seizoen, zijn bekend. De vakjury koos uit de 34 inzendingen vijf nominaties: Le Guess Who?, Mauritshuis, Parktheater Eindhoven, TivoliVredenburg & We Are Public. Cultuurmarketing
 • De 8 finalisten voor de Cultuurmarketing Scriptieprijs. Cultuurmarketing
 • <

  architectuur en vormgeving

  • Sinds het vertrek van Frits van Dongen werd er in de wandelgangen van ministeries, architectuurcentra en universiteiten gediscussieerd over de rol en urgentie van de rijksbouwmeester. De gevestigde orde voerde de boventoon in een recent debat waarin werd verlangd naar een architect des vaderlands met durf en visie. Aangewakkerd door moderator Felix Rottenberg kwamen de meest spraakmakende stellingen echter van niet-architecten en nieuwkomers. Het debat Wie wordt de Nieuwe Rijksbouwmeester werd gehouden op 11 mei en werd georganiseerd door Architectuur Lokaal. Een verslag. Archined.nl
  • “Planners en observanten duiken te weinig de plekken in die ze ooit hebben bedacht. Ze beleven ze onvoldoende”, stelt Bureau Ruimtereizigers. Daarom organiseren zij in het kader van het Jaar van de Ruimte Camping Onbestemd, een mobiele camping die in juni en juli op vier plekken in ‘Nieuw Nederland’ neerstrijkt: Vinex Leidsche Rijn bij Utrecht, Parkstad Limburg, de Blauwe Stad Groningen en de Tweede Maasvlakte. Op die plek kunnen bezoekers letterlijk met de gebruikers mŽŽleven. De Architect
  • Rotterdam Centraal is het Beste Gebouw van het Jaar. De ontwerpers, Team CS, zijn er in geslaagd een moderne ‘overstapmachine’ te maken. ‘De jury heeft gezocht naar zaken waar iets op aan te merken viel; ze vond ze niet. Rotterdam Centraal is in elk opzicht een fantastisch gebouw, dat klinkt als een klok: het Beste Gebouw van 2015’, aldus de juryvoorzitter Wim Pijbes. Het Oisterwijkse Brouwhuis, van Bedaux de Brouwer Architecten, aan de Van Tienhovenlaan in Oisterwijk heeft de prijs gewonnen in de categorie woongebouwen. BNA , Brabants Dagblad
  • De Paleisbrug in ‘s-Hertogenbosch is geopend. De 250 meter lange en 10 meter brede spoorwegovergang verbindt het historische centrum van de stad met het nieuwe Paleiskwartier. Mels Crouwel wilde een brug waar mensen met plezier overheen lopen. Het is een verblijfsgebied geworden voor voetgangers, fietsers en rolstoelers. De Architect
  • Design is meer dan parfum, esthetica en trends. Ontwerpers hebben een verantwoordelijkheid inzake de vluchtelingencrisis, volgens Richard van der Laaken, oprichter van de design conferentie What design can do. Dezeen.com
  • De ontwerper staat in zijn beroepspraktijk voor keuzes die ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor de samenleving. Voortdurend moet de ontwerper een morele afweging maken. Vreemd dus dat er geen gedragscode is voor ontwerpers, constateert Jeroen Junte, medewerker design van De Volkskrant. De Volkskrant
  • Anders dan bij een film of theatervoorstelling is de speler van een computerspel tegelijk toeschouwer en hoofdpersoon. In die dubbele betrokkenheid lopen fictie en werkelijkheid zo in elkaar over dat de spelmakers extra interessante morele vragen kunnen stellen. Laat ik de persoon van wie ik houd sterven als ik er de wereld mee red? Onmogelijke dilemma’s waar de speler zelf iets moet mee doen. Komt de game als verhalend medium tot emancipatie? Rekto verso

  beeldende kunst

  • Joes Segal toont in zijn boek ‘Kunst en politiek. Tussen zuiverheid & propaganda’ hoe kunst en politiek onlosmakelijk, maar op ambigue wijze met elkaar verweven zijn. Toch verbleekt na verloop van tijd de politiek, en worden werken alsnog getaxeerd op hun meer inherente kwaliteit. Rekto verso
  • De Porsche Academie vervoert kunstprofessoren dwars door het land, per snelle auto. Ook de bedenker reed mee, Marinus Boezem. Een gesprek over zijn ervaringen van afgelopen weekend en over het grote reprospectief dat momenteel in Middelburg aan zijn werk is gewijd. Metropolis M
  • Foto Kees Scherer Prijs 2015: ‘Me We’ van Koos Breukel is het beste fotoboek. PhotoQ.nl
  • In het TextielMuseum in Tilburg opent op 30 mei de tentoonstelling ‘Under the skin’. De expositie gaat over kwetsbaarheid, leven en dood, pijn en bescherming, verbeeld in kunstwerken. Te zien zijn sculpturen, installaties en films van kunstenaars uit verschillende landen. De onderwerpen zitten ons dicht op de huid, evenals het gebruikte materiaal: stof. Textielmuseum
  • Shine Bosch Art Festival in ‘s-Hertogenbosch beleefde zijn eerste editie. Een evenement waarop de kunstwerken attracties zijn, met bijpassende rij publiek bij de ingang. Het festival trok 12.000 bezoekers. Metropolis M , Brabants Dagblad
  • Van 5 tot en met 28 juni vindt het nieuwe interdisciplinaire festival ‘Er hangt iets in de lucht’ plaats in het Kruithuis in ‘s-Hertogenbosch. “Het gaat in feite om een artistiek experiment dat de snijvlakken tussen beeldende kunst en podiumkunstenaars onderzoekt”, vertellen Meine Jansma en Frans Daels van projectgroep Ligne’15, dat het festival produceert. “We staan voor verbinding. Tussen amateurs en professionals, tussen beeldende en podium kunst. Maar we zoeken ook verbinding met ondernemers. “. Bossche Omroep
  • De ‘We Are Here Academy’, opgezet door vluchtelingen collectief ‘We Are Here’, is een academie voor vluchtelingen die tussen wal en schip terecht zijn gekomen. Als onderdeel van hun programma gaven de studenten van deze academy in het Van Abbemuseum een performance. Omroep Brabant
  • Kunstschilder Jan van den Berg uit Goirle is op 82-jarige leeftijd overleden in Tilburg. Brabants Dagblad

  film

  • Stichting WFFR organiseert van 29 oktober t/m 01 november 2015 het internationaal wildlife filmfestival in Rotterdam. Het hoofdprogramma van het vierdaagse festival is volledig gewijd aan natuurfilms en – documentaires en bestaat uit een competitiegedeelte met internationale inzendingen van zowel professionele- als amateurfilmmakers. Wildlife Film Festival Rotterdam
  • Het platform Nieuwe Filmers in ‘s-Hertogenbosch organiseert een viertal filmcafŽ-avonden. Brabants Dagblad

  letteren

  • Interactie tussen schrijvers, muzikanten, acteurs en het publiek stond centraal tijdens het literair luisterfestival Radio Verkade in de Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch. Cleeft.nl , Brabants Dagblad
  • Tijdens het Utrechtse literatuurfestival City2Cities is bekendgemaakt dat de Filter Vertaalprijs 2015 is toegekend aan Luk Van Haute voor de vertaling van de bundel Liefdesdood in Kamara en andere Japanse verhalen, een uitgave van Atlas Contact, een omvangrijke bloemlezing uit ruim een eeuw Japanse literatuur. Literatuurplein
  • Tommy Wieringa met Questi sono nomi (Dit zijn de namen, vertaald door Claudia Di Palermo en Claudia Cozzi voor Iperborea) en Stefan Hertmans met Guerra e trementina (Oorlog en terpentijn, vertaald door Laura Pignatti voor Marsilio) staan op de shortlist van de prestigieuze Italiaanse literatuurprijs Premio Strega Europeo. Letterenfonds
  • De Storytel Luisterboek Award gaat naar Een weeffout in onze sterren – Geschreven door John Green en gelezen door Beatrice van der Poel. Literatuurplein
  • Het gedicht ‘Je zoenen zijn zoeter’ van Judith Herzberg is de winnaar van Samen Stampen 2015. Iedereen uit Nederland en Vlaanderen was uitgenodigd een gedicht in te sturen waarvan hij of zij vond dat het meer dan waard is om door iedereen uit het hoofd te worden geleerd. Volgens de jury blijkt het moeilijk om een gedicht in te sturen dat aan alle voorwaarden voldoet. Tzum.info
  • De nominaties van de Jan Hanlo Essayprijs 2015 zijn bekendgemaakt. JanHanloEssayPrijs.nl
  • De Boxtelse po‘ziestichting DichtSlamRap gaat op zaterdag 23 mei ‘Varen met Vincent’. Verschillende dichters, onder wie de Bossche Loren Brouwers, hebben bijdragen ingesproken over het Brabantse boerenleven, de Franse periode van Van Gogh en over de schilder en zijn familie zelf. De gedichten worden afgewisseld met liedjes van de Eindhovense zangeres Iris Penning, ook speciaal voor deze tocht gemaakt. Brabants Dagblad

  muziek

  • Best Kept Secret is een festival voor muzikale fijnproevers. Tilburgers.com
  • Op 15 mei 2015 vond de presentatie plaats van de CD ‘Alle 015 Goed. Op de cd staan 15 muzikale talenten uit Tilburg en omgeving. Ballades, pittige indie rock, maar ook reggae en chansons zijn te horen. De cd is de derde in een serie en een vervolg op ‘Alle 013 Goed’ en ‘Alle 014 Goed’. Tilburgers.nl
  • Drie studenten zetten het Unholy Ghost Festival in cafŽ Extase op. In het Pinksterweekeind treden 14 metalbands op. Brabants Dagblad
  • Zondag 31 mei is de eerste editie van Snipperdag, met niet de minste namen. Georganiseerd door Kairos Events zijn voor het festival bands als Birth of Joy, zZz en The Black Marble Selection gestrikt. Eind mei wordt het haveneiland van Breda omgetoverd tot een festivalterrein. 3voor12.vpro.nl
  • JazzBoz viert zijn veertigste jubileum. Het jazzfestival in Bergen op Zoom zoekt nadrukkelijk de aansluiting bij een jong publiek. BN – De Stem
  • Zanger en liedjesschrijver zanger Dimitri van Toren is op 74-jarige leeftijd overleden. NRC

  theater en dans

  • Tien Nederlandse kunstenaars, waaronder Katja Heitmann uit Tilburg, zijn door het Platform-Scenography geselecteerd voor de Praagse Quadri‘nnale, een vierjaarlijkse wereldtentoonstelling die ernaar streeft de scenografie uit de onzichtbaarheid te halen. Theaterkrant , Platform Scenography
  • Kostuumontwerper Rien Bekkers (Vught, 1950) is ontwerper van spraakmakende kostuums voor toneel, ballet, opera en films in binnen- en buitenland. Nu exposeert hij in het Noordbrabants Museum 25 fantasiekostuum (schaal 2/3) onder de noemer ‘Dromen van Shakespeare’. Brabants Dagblad
  • De Stadsschouwburg Amsterdam eert Jeroen Willems (1962-2012) met een portret in zijn eregalerij van schilderijen en beelden van grote Nederlandse podiumkunstenaars . Theaterkrant

  kunst in de openbare ruimte

  • Een cadeau aan het dorp noemt Stichting Dertien Hectare de ontwerpen die kunstenaars hebben gemaakt voor Plein 1969 in Heeswijk-Dinther. Het plein, in het hart van het dorp, is al jaren onderwerp van discussie. Het lege en saaie plein moet opgeknapt worden, maar hoe dat is de vraag.
  • Inwoners van Heeswijk-Dinther kunnen de ontwerpen al bekijken op grote billboards die bij Plein 1969 staan opgesteld. Ze kunnen hun stem uitbrengen op hun favoriete ontwerp. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
  • Natuur, water en religie. Dat is het thema van de tentoonstelling ‘Kunst op Stapel’ . Het eerste evenement in een reeks die de oude kloostertuin In Boxtel moet veranderen in een stadspark. Een initiatief van de Assumptie-stichting en de Kunststichting Boxtel (KSB). Brabants Dagblad , Omroep Brabant

  brabantse makers gaan nationaal, internationaal

  • Naast zijn couturelijn, ready-to-wear collectie en parfum Red Carpet by Addy, heeft de Addy van den Krommenacker nu ook bedrijfskleding gecre‘erd. Hij ontwierp de uniformen voor de medewerkers van het Miele Inspirience Centre in Vianen. Fashion United
  • De Oosterhoutse kunstenaar Piet van Riel heeft strijkplanken en koekblikken van Tomado bewerkt voor een expositie in het Jan van der Togtmuseum in Amstelveen. Omroep Brabant
  • Interview met Jef MontŽ over zijn film Vallen. Een documentaire over epilepsie. De film werd gerealiseerd in het kader van Teledoc Campus, een samenwerkingsproject voor de ontwikkeling van documentaire talent van de NPO, CoBO en het Nederlands Filmfonds. Op negenentwintigjarige leeftijd werd bij MontŽ epilepsie gediagnostiseerd. Voor zijn film vond hij een personage in Joyce. Zij kreeg de ziekte al op haar twaalfde. MontŽ: “deze film verbeeldt iets wat ik als nieuwe pati‘nt voelde.” Filmkrant
  • Lucas de Waard heeft met zijn debuutroman De kamers een spannende dertigersdilemma-detective geschreven, en geeft je tussen de regels door het advies iets beter op je vrienden te letten. The Post Online
  • Dichter Herbert Mouwen (63) uit Etten-Leur, presenteert bij Boekhandel Van Kemenade & Hollaers in Breda zijn tweede dichtbundel ‘De handen van de tijd’. BN – De Stem
  • De Bredaas/Tilburgse melodische poprockformatie Awash timmert al jaren aan de weg, soms met een volledig album zoals in 2013, soms brengt de band losse singles en videoclips uit en soms een EP, zoals nu. Binnenkort spelen ze in ‘s-Gravenhage voor een plek op het Haagse Parkpop festival. 3voor12.vpro.nl
  • Jonge band Duke John uit Bergen op Zoom presenteert debuutalbum: Tales Of The Road. BN – De Stem
  • De band Harvest Moon uit Son en Breugel heeft de afgelopen dagen een korte concerttour gemaakt naar Liverpool. In de Cavern Club, waar de Beatles ooit furore maakten, leverde de band een drietal optredens af. Eindhovens Dagblad
  • Voor Opera Zuid is Rossini’s La Cenerentola een statement. Ze doen niet mee aan de actualisering van opera’s, La Cenerentola blijft een sprookje dat eindigt met ‘en ze leefden nog lang en gelukkig’. Sterker nog: het toneelbeeld en de kostuums zijn van de Efteling. Ook op muzikaal vlak, is het een feestproductie. De Volkskrant

  kunstonderwijs

  • Het Zuiderzeemuseum nodigde Artez hogeschool voor de kunsten in Arnhem uit om het Zuiderzee-erfgoed als basis voor nieuwe ontwerpen te gebruiken. Vooral de frisse blik waarmee studenten naar hun erfgoed kijken is een meerwaarde. Voor Mode en De Zee hebben studenten van de studierichtingen Fashion Design en Creative Writing zich ondergedompeld in de cultuur van de voormalige Zuiderzee. Fashion United
  • Voor het derde achtereenvolgende jaar heeft een documentaire van de Nederlandse Filmacademie de ‘megaherz filmschool award’ in de wacht gesleept op het DOKfest in MŸnchen. Dit jaar ging de prijs naar If Mama Ain’t Happy, Nobody’s Happy, geregisseerd door Mea de Jong en geproduceerd door Juul Op den Kamp en Chris Stenger. De prijs is bestemd voor de beste studentendocumentaire van een filmschool en vertegenwoordigt een waarde van € 3.000,-. Versfilmentv
  • Het Euregio Jeugdorkest (EJO) is een ambitieus internationaal jeugdorkest met jong talent uit Nederland, Belgi‘ en Duitsland. De jongeren zijn getalenteerde leerlingen van muziekscholen, muziekacademies en conservatoria. In 2015 bestaat het orkest 30 jaar. Op zondag 31 mei speelt het orkest Mahler 2 in de Concertzaal Tilburg. Brabants Dagblad

  cultuureducatie en – participatie

  • De internationale conferentie Long Live Arts staat drie dagen in het teken van ouderen en cultuurparticipatie. Fonds voor Cultuurparticipatie
  • De verbinding tussen kunst en ouderen levert iets bijzonders op, weet Hedy d’Ancona. Ken aan cultuureducatie en cultuurparticipatie voor en door ouderen daarom hetzelfde belang toe als wanneer het om jongeren gaat. ‘Dat betekent aandacht en geld via het Kunstenplan.’ lkca.nl
  • Het New Yorkse MoMa en het British Museum in Londen gingen hen voor. In Nederland zijn het Van Abbemuseum en het Van Gogh museum bezig met speciale kunstprogramma’s ontwikkeld voor mensen met minder of geen zicht. Een vandaag
  • De Museumstraat is een initiatief van de gelijknamige stichting die musea uitnodigt voor een dag een van hun kunstwerken te exposeren in een huiskamer of winkel. Het evenement vindt dit jaar voor het eerst plaats in Amsterdam en wordt georganiseerd in samenwerking met studenten cultureel ondernemen van de Reinwardt Academie. Museumstraat , De Volkskrant
  • Het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch heeft samen met Kunstbalie een project opgezet waarmee jonge kinderen de bijzondere kunstervaring van een museum in de omgeving van hun school krijgen. De basisschoolkinderen gaan niet naar het museum, maar het museum komt naar hen. In een leeg klaslokaal van basisschool De Driehoek in Hilvarenbeek is van 18 mei t/m 19 juni de expositie van kunstenaar Joost Mellink te zien. Kunstbalie
  • “Met De Cultuur Loper heeft Brabant een instrument in handen om alle kinderen structureel in contact te brengen met de kunstvakken. Dat is iets waar je als provincie trots op mag zijn, want dat gun je namelijk alle kinderen”, bepleit Cees Meijer, directeur van CKB de Maagd in Bergen op Zoom. Kunstbalie
  • De programmering van het KunstSelect-aanbod voor het nieuwe schooljaar is rond. Na de zomervakantie kunnen ruim 63.000 Brabantse leerlingen van 371 samenwerkende basisscholen via KunstSelect kennismaken met de professionele kunsten. Kunstbalie
  • “Misschien is het een idee om jongeren voor de verandering eens in serieus tempo en op volwassen toon uit te leggen hoe essentieel lezen voor ons denken is. Dat lezen daar een fundament onder bouwt doordat we ons steeds moeten afvragen: wat staat hier nu eigenlijk, wat zou er worden bedoeld en wat vind ik daar eigenlijk zelf van?” Alexa Gratama is jurist en werkzaam in de rechtspraak, zij is gastcolumnist van Volkskrant.nl in mei. De Volkskrant
  • Kunstbalie ontwikkelt samen met partners een ‘co-creatie toolkit’, een praktisch instrument voor partijen die in co-creatie met hun doelgroep projecten opzetten en ontwikkelen. Kunstbalie heeft bestaande onderzoeken en kennis gebundeld en vertaald naar een theoretisch model dat momenteel wordt getoetst aan praktijkprojecten. Community art Brabant
  • Bibliotheek Midden-Brabant, Vincents Tekenlokaal en Kunstpodium T houden de workshop ‘De Nieuwe Vincent’ in verschillende bibliotheken in de regio. Brabants Dagblad
  • Van Gogh ontmoet graffiti, dat is het thema van een programma vol van de oude kunstenaar en de jonge kunstvorm, in Nuenen en Hotel Eindhoven. Eindhovens Dagblad
  • In een serie van drie concerten geeft de Bredase stichting Beaux Jazz drie jonge toptalenten de kans om zich -met een zelf gearrangeerd concert- te presenteren aan het Bredase publiek. BN – De Stem

  kunstbeoefening

  • De jury van de AVROTROS Van Gogh Wedstrijd koos voor het werk Holy G van Rutger van der Tas. Het beeldhouwwerk ‘Zelfportret Vincent van Gogh 1889’ van beeldhouwer Ien Sluyters en schilder Maud Jongsma-Van Loon uit Oisterwijk werd publiekswinnaar. Kunstbeeld , Brabants Dagblad
  • De City Art Carrousel vindt op zondag 31 mei en donderdag 4 juni plaats in de binnenstad van Tilburg. De Art Carrousel wordt gehouden in het kader van de Week van de Amateurkunst. De week heeft als thema: de kleine artiest. Brabants Dagblad
  • De Muzerije is in het kader van de Week van de Amateurkunst (WAK) op zoek naar ‘Het Beste Amateurkunstwerk’. Amateurkunstenaars uit ‘s-Hertogenbosch en omgeving worden daarom opgeroepen hun kunstwerken in te sturen. Brabants Dagblad
  • De Bossche binnenstad wordt op zondag 7 juni het werkterrein van vele vrijetijdskunstenaars uit het hele land. Op deze datum wordt namelijk de 26ste Amateur Schilderdag gehouden. Brabants Dagblad
  • Vincents Droom, een teken- en schilderfestival in Zundert in het teken van het Vincent van Goghjaar, is begonnen. Zo’n vijftig mensen uit verschillende landen doen aan het evenement mee. Voor hen, maar ook voor iedereen die ge•nteresseerd is, zijn er diverse masterclasses en modelsessies te volgen, en markten te bezoeken. BN – De Stem
  • De Koninklijk Erkende Harmonie Kaatsheuvel reist dit jaar tijdens de jaarlijkse driedaagse buitenlandse concertreis af naar de Belgische kust. Daarbij worden de steden Brugge, Gent en Oostende bezocht. Brabants Dagblad
  • In de Veghelse Koekbouw op CHV Noordkade is in juni de imposante dansvoorstelling De Odyssee te zien. Naast professionele dansers en muzikanten doen ook amateurdansers uit het land en regio mee en Koor Karakter uit Boekel. Brabants Dagblad
  • Een verhaal over twee jonge liefdes in de periode van 1880 tot 1920, gespeeld in het prachtige decor van het Boerenbondsmuseum in Gemert. Dat is in het kort Van Wor Ik BŽn, de nieuwe productie van ’t GAT. Volgens de toneelvereniging is het de grootste toneelproductie ooit in de Gemertse geschiedenis. Eindhovens Dagblad

  bibliotheken

  • Het programma ‘De Bibliotheek onderneemt’ draait om het centrale begrip ‘maatschappelijk ondernemen’. Wat moeten we daaronder verstaan? Op welke wijze geeft dit richting aan het programma en activiteiten? Wat is de achterliggende visie? De Bibliotheken
  • De Koninklijke Bibliotheek heeft onlangs de resultaten gepubliceerd van onderzoek naar kennisdeling in de bibliotheekbranche dat eind 2014 uitgevoerd werd. Een belangrijke conclusie is dat met name de algemeen populaire social media en interne kanalen zoals intranet en interne nieuwsbrieven gebruikt worden. Ook de vakbladen spelen een belangrijke rol als informatiebron. Bibliotheekblad
  • Eind april zijn in de stationshallen van Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal zogeheten ‘Stationsleestafels’ geplaatst. Het gaat om een pilot van een maand waarbij Bibliotheek Utrecht, Bibliotheek Rotterdam, de NS en ProBiblio zijn betrokken. Bibliotheekblad
  • In Brussel is op 6 mei de ‘The Hague Declaration on Knowledge Discovery in the Digital Age’ gelanceerd. De verklaring roept op tot onmiddellijke aanpassing van het intellectueel eigendomsrecht en tot het slechten van andere drempels die een ruimere en meer gelijke toegang tot data hinderen. Informatieprofessional
  • De actie van de bibliotheken in Midden-Brabant om hun activiteiten te laten sponsoren heeft zo’n 250 donateurs en extra vrijwilligers opgeleverd. ãWe zijn erg blij dat mensen, die als lid ook al contributie betalen, ons op deze manier extra willen steunen”, aldus Jeske Boemaars van de bibliotheek Midden-Brabant, over de succesvolle actie. Brabants Dagblad
  • De bibliotheek in Haagse Beemden in Breda sluit tijdelijk in juni. Als stadsdeelbibliotheek gaat het er anders uitzien. Zo worden er verschillende belevingswerelden ingericht waar boeken en ander materiaal aan de hand van thema’s wordt gepresenteerd. Digitale middelen maken het makkelijker om te snuffelen naar apps, e-books en e-muziek. BN – De Stem

  erfgoed

  • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft marktonderzoeksbureau Motivaction de bekendheid, beeldvorming en waardering van de woonwijk uit de wederopbouwperiode (1945-1965) laten peilen. Het onderzoek is uitgevoerd onder Nederlanders tussen de 18 en 75 jaar. Wederopbouwwijken hebben volgens het Nederlands publiek verborgen kwaliteiten die meer aandacht verdienen. Erfgoedmonitor.nl , Architectenweb.nl
  • Onlangs kreeg Tilburg er vier nieuwe Rijksmonumenten bij uit de wederopbouwperiode (1940-1965). Wat maakt gebouwen uit deze periode zo bijzonder? Het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw van Tilburg houdt op dinsdag 26 mei een stadsgesprek over de waarden van wederopbouwarchitectuur. Brabants Dagblad
  • De Pieter van Vollenhovenprijs voor herbestemming naar het stationsgebouw in Houthem- St. Gerlach en naar De Hallen in Amsterdam. Erfgoedstem , Erfgoedstem
  • In het project Archief voor de Toekomst onderzoekt bkkc samen met de Verbeke Foundation de problematiek rondom het behoud en beheer van werken en archieven van hedendaagse beeldend kunstenaars, specifiek in relatie tot hun nalatenschap. Na vier tentoonstellingen en een onderzoek wordt de opgedane kennis gedeeld tijdens een symposium in Museum de Pont op 25 juni, mede aan de hand van en middels een e-publicatie met handreikingen voor beheer en behoud.
Geen reacties

Geef een reactie