Trends & ontwikkelingen 22 november 2016

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Op 21 november debatteerde de vaste commissie OCW van de Tweede Kamer met minister Bussemaker over de Cultuurbegroting 2017. Een amendement van D’66 en SP, om 14 miljoen euro extra vrij te maken voor de kunst- en cultuursector in 2017, krijgt waarschijnlijk alleen steun van GL. 4 miljoen uit het apparaat van het Ministerie OCW, en 10 miljoen vanuit Economische Zaken. Daarnaast werden er 14 moties ingediend. Stemming over de moties is op 29 november, stemming over de amendementen op 8 december. De Tweede Kamer, De Tweede Kamer, De Tweede Kamer, De Tweede Kamer, NRC inlog vereist, Volkskrant
 • De onzekerheid voor een aantal culturele instellingen blijft voorlopig nog bestaan. Bij de verdeling van rijksgeld is ook een aantal Brabantse kunstinstellingen buiten de boot gevallen. Geen rijksgeld betekent in veel gevallen ook geen geld van de provincie. En zonder geld van rijk en provincie is het moeilijk om door te gaan. Omroep Brabant 
 • Op 15 november is de petitie ‘Behoud bewezen kwaliteit podiumkunsten’ overhandigd aan de voorzitter van de commissie OCW van de Tweede Kamer. Ruim 10.600 mensen hebben getekend.
 • Omdat er n‡ 2020 een herziening van het hele culturele bestel is aangekondigd, pleit NAPK ervoor dat deze instellingen niet nu al worden afgeschreven. Ze moeten worden meegenomen in dat proces, zodat er een integrale afweging kan worden gemaakt. NAPK
 • Orkesten en operagezelschappen hebben onder de rijksgesubsidieerde instellingen de meeste moeite om de klappen van de culturele bezuinigingen van vier jaar geleden op te vangen. In zakelijk opzicht althans. Dat blijkt uit een inventarisatie die NRC heeft gemaakt van jaarverslagen van 37 grote rijksgesubsidieerde instelllingen de afgelopen vier jaren (van 2012 tot 2015). NRC, inlog vereist
 • Dansgezelschap LeineRoebana vierde het 25-jarig jubileum in de wetenschap dat per 1 januari een einde kan komen aan hun subsidie van het Fonds Podiumkunsten. Ook gezelschappen die een positieve beoordeling, maar geen geld kregen toegewezen leven tussen hoop en vrees. Het FPK bepaalt een groot deel van het dansaanbod in Nederland, niet alleen door middel van de eigen adviezen maar ook via het ‘matchingsysteem’ met lagere overheden. NRC 
 • Nu de democratie onder druk staat, moeten we de tijd nemen om te Kijken, Luisteren en Begrijpen, schreef Gijs Scholten van Aschat, aan de vooravond van het begrotingsdebat. Koester daarom de Kunsten. lkca
 • Minister Bussemaker (OCW) stuurt een reactie aan de Tweede Kamer op meerdere verzoeken die te maken hebben met het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing. Bij de brief: Resultaten van analyse monumentenaftrek over besluitvorming fiscale aftrek. In de Tweede Kamer is met verbazing gereageerd op deze brief. In het voorstel van Bussemaker verdwijnt het fiscale voordeel voor monumentenzorg in 2018. Rijksoverheid.nl, NU.nl
 • Het lid Van Weyenberg van de D66-fractie heeft twee moties ingediend over het voorstel tot afschaffing van de aftrek scholingsuitgaven en aftrek monumentenpanden. Deze moties ontraadt minister Bussemaker (OCW) in een reactie op enkele vragen en moties die tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2017 gesteld zijn. Rijksoverheid.nl
 • De Eusebiuskerk en de Domtoren ontvangen beide €4 miljoen van het Rijk voor de restauratie van beide monumenten. De provincie Groningen krijgt alvast een bijdrage van €2 miljoen voor een fonds voor behoud en herstel van cultureel erfgoed in het aardbevingsgebied. Minister Bussemaker (OCW) heeft dit de provincies Gelderland, Utrecht en Groningen laten weten. Rijksoverheid.nl, IPO
 • Minister Bussemaker (OCW) stuurt haar reactie op het rapport ‘Kapitalisering van vrijwilligersinzet in de erfgoedsector’ van Berenschot aan de Tweede Kamer. Het onderzoek heeft als vraagstelling hoe de inzet van vrijwilligers in de cultuur- en erfgoedsector het best kan worden gewaardeerd. Rijksoverheid.nl
 • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vraagt de Raad voor Cultuur om in het advies duiding te geven aan de trends en ontwikkelingen in de AV-sector en deze te wegen ten opzichte van de vier doelen van de regering, om respectievelijk kwalitatief hoogstaand, pluriform, toegankelijk en zichtbaar cultureel audiovisueel product in Nederland te waarborgen en te stimuleren. Rijksoverheid.nl
 • Ministers Bussemaker (OCW), Koenders (BZ) en Ploumen (Buitenlandse handel & Ontwikkelingssamenwerking) informeren de Tweede Kamer over de manier waarop middelen van het internationale cultuurbeleid worden ingezet en op welke manier de Tweede Kamer de effectiviteit van dat beleid kan beoordelen. Minister Bussemaker (Cultuur) verdedigt het besluit van het kabinet voor kunstprojecten in o.m. Marokko en Mali. PVV, VVD en CDA zijn kritisch. Rijksoverheid.nl, De Telegraaf
 • Cultuureducatie gaat minister Bussemaker (OCW) aan het hart. Zeker als het gaat om kinderen uit kansarme groepen. De minister praat over het belang van cultuureducatie op het vmbo en het extra geld voor muziekonderwijs. lkca
 • …zkan Gšlpinar, Raad voor Cultuur, pleit in een essay voor een kunstensector waarin ruimte is voor verschil. Waarin naast de culturele canon aandacht is voor nieuwe initiatieven en een andere insteek. Gšlpinar werd geraakt tijdens de voorstelling ‘Niet meer zonder jou’ van Nazmiye Oral. De voorstelling hielp hem zijn gedachten te ordenen. Gedachten over hoe we kunnen omgaan met confronterende vraagstukken, zoals de pijnlijke discussie over culturele diversiteit. Cultuur.nl
 • Wie gaat er over het kwaliteitsoordeel in de cultuur? Hoe geef je de waarde van cultuur daarin de centrale plaats? En wat betekent dat voor de inrichting van de subsidiesystematiek en het stelsel als geheel? Daarover gaat het nieuwe boek van Claartje Bunnik ‘Naar waarde gewogen, een nieuw model voor het beoordelen van kwaliteit bij het toekennen van cultuursubsidies’. Dit boek kwam tot stand in samenwerking met Kunsten ’92, de Boekmanstichting en VNG. Kunsten’92
 • Staatssecretaris Dekker (OCW) heeft de Tweede Kamer per brief ge•nformeerd over de reacties van de Onderwijscošperatie en Regiegroep Onderwijs2032. Deze reacties zijn de uitkomst van de verdiepingsfase in het kader van Onderwijs2032. lkca
 • ‘Een nieuw kabinet moet gericht investeren in de digitalisering van de samenleving. Voor welvaart, welzijn Žn om te zorgen dat iedereen mee kan komen’ Dat schrijft een brede coalitie van bijna dertig bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen in een manifest dat op 17 november 2016 is ondertekend en wordt aangeboden aan de verschillende politieke partijen. KNAW
 • Zelfstandige ondernemers (zzp’ers) en hun opdrachtgevers hoeven voorlopig niet te vrezen voor boetes van de Belastingdienst. Die gaat niet meer controleren of de zelfstandige die een opdracht uitvoert feitelijk een vast dienstverband heeft. Op zijn vroegst op 1 januari 2018 zou de Belastingdienst die handhaving weer kunnen oppakken. Volkskrant
 • Bestemmingsplannen worden bij inwerkingtreding van de Omgevingswet automatisch omgevingsplannen. Om van deze ‘omgevingsplannen van rechtswege’ volwaardige omgevingsplannen te maken, zou er vervolgens een overgangstermijn van 10 jaar moeten zijn.
 • Dat heeft de VNG voorgesteld tijdens een overleg over de Omgevingswet met het Rijk, het IPO en de Unie van Waterschappen (UvW). VNG
 • ‘Gemeenten krijgen van ons niet te horen hoe ze de Omgevingswet moeten invoeren. Dat kan ook niet, want elke gemeente is anders. Wel kunnen we de complexiteit hanteerbaarder maken door mensen met expertise met elkaar te verbinden en samen te leren. ‘ Aan het woord zijn VNG programmamanager Kristel Lammers en VNG directieraadvoorzitter Jantine Kriens. VNG
 • In Friesland wordt een Fries Filmplatform opgericht. Er is een ton voor het platform gereserveerd. Dat heeft GS besloten. Het platform moet zorgen voor een gezond productieklimaat en voor talentontwikkeling. De provincie Friesland wil zo ook bevorderen dat er meer films worden gemaakt in het Fries. Naast het platform wil de provincie ook een Fries Filmfonds met een jaarbudget van 5 ton, maar daar is nog geen dekking voor gevonden. Omroep Friesland
 • De onrust neemt toe bij de Groningse culturele instellingen nu de cultuurnota 2017-2021 onveranderd door de gemeenteraad lijkt te worden aangenomen. Museumactueel
 • D66 in Amsterdam wil dat de gemeente met een actieplan komt om de kunst- en cultuursector in de stad toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Het Parool

noord-brabant

 • ‘We zien dat kunst en cultuur een belangrijke rol spelen in een verdeelde samenleving en we proberen in het stuk de basis voor een cultuurbeleid te leggen dat die samenleving (opnieuw) verbindt.’ Bkkc heeft haar meerjarenplan bij de provincie Noord-Brabant ingediend. bkkc
 • De N65 moet de mooiste rijksweg van Brabant worden, aldus de provincie Noord-Brabant. Een gezamenlijke etalage van Het Groene Woud en de boomteeltsector om de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te vergroten en de (boom)kwekerijsector beter op de kaart te zetten. Na een intensieve werkperiode van kennismaken, verkennen en co-cre‘ren heeft een klankbordgroep gekozen voor de denkrichtingen van Studio Eric Klarenbeek & Maartje Dros en KCCM. bkkc
 • Provinciale Staten hebben in meerderheid groen licht gegeven voor het programma Brabantse Aanpak Leegstand. Daarmee gaat de provincie zich inzetten om de trend van groeiende leegstand te keren. Brabant.nl
 • Vier bevlogen Branders ontvingen de Brabant Bokaal voor hun inzet voor cultuur en natuur in Noord-Brabant. Brabant.nl

grote brabantse gemeenten

 • Mezz gaat onderzoeken op welke manier de niet gehonoreerde zaken uit het verbouwingsplan alsnog kan uitvoeren. Dat laat directeur Frank van Iersel weten in reactie op de toezegging van budget voor een noodzakelijk geachte verbouwing. Breda Vandaag
 • Het aantal aanmeldingen voor een plekje in de voormalige koepelgevangenis in Breda is inmiddels opgelopen naar 250. VPS, de vastgoedspecialist die door het Rijksvastgoedbedrijf is aangewezen om De Koepel te verhuren, zegt dat het aantal aanmeldingen de verwachtingen overtreft. BN – De Stem
 • Eindhoven, zo meent Christian CurrŽ, blijft verzuimen om krachtig een visie op cultuur in den brede te formuleren. Hij roept de gemeente op toch vooral exra geld in het cultuurbudget te stoppen om vooral alle nieuwe toebedeelde rollen goed te onderkennen en om zij aan zij te staan met de sector zelf. Christian CurrŽ is lifecoach en cultuuradviseur en voormalig directeur van Stichting de Negende van Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • De creatieve industrie‘n in Eindhoven, Gent, Brussel, Aarhus en Barcelona hebben de krachten gebundeld in ‘The Creative Ring’. Op die manier willen ze een Europa-breed, door moderne technologie ondersteund, experimenteel ecosysteem cre‘ren voor creatieve talenten, professionals en andere belanghebbenden. e52.nl
 • Het Urban Data Center (UBC), een samenwerkingsverband tussen de gemeente Eindhoven en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), presenteerde de eerste gegevens over werk, armoede, mobiliteit en bedrijven in Eindhoven. Binnenlands bestuur, e52.nl
 • Tania Heimans is teleurgesteld in de gemeente Helmond. Activiteiten in de stad die niets met zorg te maken hebben, worden betaald met geld dat wel hiervoor bedoeld was. terwijl er ondertussen ook nog op zorg wordt bezuinigd. De stadsdichter Heimans heeft het geld teruggegeven aan de gemeente dat was bestemd voor een verhalenproject. Volgens de wethouder gaat het zorggeld alleen naar projecten die passen binnen Wmo. Eindhovens Dagblad, Omroep Brabant, Eindhovens Dagblad, Gemeente Helmond
 • Het oude deel van de Mariaschool in Helmond zou zomaar eens kunnen blijven staan. Een meerderheid van de politieke partijen liet weten tegen de sloop van de voormalige basisschool te zijn. Eindhovens Dagblad
 • In de laatste editie van het Jeroen BoschcafŽ 500 is bekend gemaakt dat het Jeroen Boschjaar tot en met augustus in ieder geval 1,2 miljoen bezoekers naar ‘s-Hertogenbosch heeft getrokken. Burgemeester Rombouts wil de nalatenschap van Jeroen Bosch ook na dit jaar veilig te stellen. De stichting Jeroen Bosch 500 wordt volgend jaar opgeheven. Aan het begin van de zomer is waarschijnlijk duidelijk hoe veel geld de stichting overhoudt. Brabants Dagblad, Omroep Brabant, Bastion Oranje
 • Asbest in het Theater aan de Parade kost de gemeente ‘s-Hertogenbosch ruim ŽŽn miljoen extra. Brabants Dagblad
 • De gemeente Tilburg is vijf gemeentelijke monumenten rijker. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Nieuwe Nobelaer vraagt inwoners van Etten-Leur mee te denken over de inrichting van het nog te bouwen nieuwe cultuurgebouw. Ook mogen inwoners meepraten over de programmering. BN – De Stem 
 • Jan Uten Houte in Etten-Leur gaat zelfstandig verder als museum. Los van de heemkundekring, waar het uit is voorgekomen. Dat is nodig omdat het museum als een soort onderneming gaat functioneren. BN – De Stem 
 • Zowel Gilze als Rijen houden hun bibliotheek in de respectievelijke culturele centra De Schakel en De Boodschap. Het idee om in Gilze te verhuizen naar de nieuwbouw van basisschool De Wildschut gaat niet door. Dat schrijven B en W van Gilze en Rijen in een raadsvoorstel dat op 19 december in de raad komt. BN – De Stem 
 • De gemeente Heusden heeft een koper gevonden voor zowel de oude gymzaal aan de Demer in de vesting Heusden, als voor de tegenovergelegen voormalige mavo. Het Creatief Centrum in Heusden is ‘kapot’ van het besluit. Het Creatief Centrum had zelf een bod gedaan op alleen de oude gymzaal, maar dat is dus niet gehonoreerd. Het centrum zit nu nog in de oude mavo. Brabants Dagblad
 • Muziekevenementen en pop- en dancefestivals worden in Oosterhout voortaan strenger gecontroleerd op dreunende bastonen. BN – De Stem
 • Stichting Behoud Lambertuskerk Wouw is blij omdat de gemeente Roosendaal alsnog met een subsidie van 10.000 euro voor het behoud van de kerk komt. BN – De Stem 
 • Het Udense bedrijf Adversitement is door de gemeente Uden ingeschakeld om een smart city-concept uit te werken. De Udenaren hoeven niet bang te zijn dat hun bel- of internetgegevens misbruikt gaan worden. De privacy is gewaarborgd en mensen bepalen zelf wat ze wel of niet willen delen. Brabants Dagblad
 • De nieuwe stadsdichter van Waalwijk wordt op 29 november bekendgemaakt. De huidige stadsdichter Daphne van Breemen stopt na 2 jaar. Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • Archeologen blijven het langst werkloos. Afgestudeerden in kunst- en cultuurstudies lopen het meeste risico op een ‘crepeersalaris’, in een baan met een bruto-inkomen van nog geen 900 euro per maand. ’15 procent overkomt dit’, zegt Frank Steenkamp van de Keuze Studiegids 2017. In deze gids is een zogenoemde crepeerindex opgenomen van academische studies met de grootste kans op armoede. De Volkskrant, RTL Z, Keuze Studiegids
 • Tussen 2012 en 2015 is het aantal beeldend kunstenaars met 21 procent afgenomen, van 19.000 tot 15.000. Zo blijkt uit Cultuur in Beeld. Het aantal acteurs, musici, dansers, zangers en andere kunstenaars bleef tot 2011 toenemen. Gegevens over de jaren daarna zijn er nog niet. Het gevolg is overaanbod. En dat leidt tot grote druk op de beloningen en andere arbeidsomstandigheden. Een gesprek met 3 kunstenaars die moeite hebben om rond te komen. NRC
 • In november 2016 is de herdruk van de Governance Code Cultuur verschenen. Er zijn in deze herdruk enkele aanpassingen gedaan ten behoeve van de leesbaarheid. Qua inhoud is de publicatie nagenoeg hetzelfde gebleven, op ŽŽn toevoeging na. Het bekende motto ‘pas toe f leg uit’ is aangevuld met ‘pas toe Žn leg uit’. Cultuur + Ondernemen
 • 39 deelnemers aan het leerprogramma Leiderschap in Cultuur (LinC) ontvingen op 10 november hun certificaat uit handen van Marjan Hammersma, directeur-generaal Cultuur en Media (OCW). Veertien maanden lang werkten zij aan hun persoonlijk leiderschap en een vitalere cultuursector. KL
 • Cultuur+Ondernemen organiseert in samenwerking met Dutch Performing Arts / Fonds Podiumkunsten 3 bijeenkomsten over werken in het buitenland. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor kunstenaars en medewerkers van culturele organisaties die hun (geringe) ervaringen met werken in het buitenland willen professionaliseren. Fonds voor Podiumkunsten
 • Bijna de helft van de architectenbureaus verwacht voor heel 2017 een stijging van de omzet en het aantal opdrachten. Dit blijkt uit de recente BNA Conjunctuurmeting najaar 2016. BNA, Cobouw
 • SLEM, het innovatie- en opleidingscentrum voor de schoenen- en lederbranche in Waalwijk opent op 25 november een winkel annex atelier: Lokaal Blauw. Lokaal Blauw moet een ontmoetingsplaats worden voor makers en ge•nteresseerden in schoenen en leder. Brabants Dagblad
 • Museum Beelden aan Zee wint de RAAK Stimuleringsprijs. Het museum won van Museumpark Archeon en museum het Markiezenhof en ontvangt als prijs een geldbedrag van € 10.000 om hun collectie toegankelijk te maken voor blinde en slechtziende bezoekers. Het Oogfonds, het Van Abbemuseum en Stichting Dedicon zijn de initiatiefnemers van de prijs. Museumtijdschrift
 • Jan van Hoof Galerie is verkozen tot Galerie van het jaar 2017. Die titel wordt elk jaar door Nationaal Kunstplatform en Stichting Kunstweek na juryberaad toegekend aan een Nederlandse galerie. Brabants Dagblad, Galerie van het Jaar
 • De kunstwereld heeft genoeg van curatoren. Het woord curator wordt steeds vaker vervangen door ‘organisator’ of ‘agent’. Artnet News
 • Er zijn veel kunstopleidingen in Belgi‘, het aantal afstuderende kunstenaars is navenant. In afwachting van een grote doorbraak in het professionele veld, starten velen hun eigen plekken in de marge, waar experiment toegelaten is. We hebben het dan over off spaces, artist-run spaces of ProjektrŠume. Zit hier de nieuwe underground van de beeldende kunst? Rekto verso
 • Er valt bijna geen geld te verdienen met het maken van documentaires. Ook als je documentaire vertoond wordt op het internationale festival IDFA, levert je dat als maker niks op. Veel talent gaat de reclamewereld in. NOS
 • Een interview met Barbara Visser, beeldend kunstenaar, voorzitter van de Akademie van Kunsten en sinds kort directeur van het International Documentary Filmfestival Amsterdam. Hoe combineert ze beleid, management en creativiteit? NRC inlog vereist
 • Vorig jaar werden er achttien Gouden Films uitgedeeld, dit jaar tot op heden tien. Twee jaar geleden scoorden vijf titels een Platina Film, dit jaar nog maar twee. Een dip of een trend? Holland Film Nieuws
 • Als de bouw van Euroscoop Arnhem doorgaat, heeft dat flinke gevolgen voor de huidige theaters in en rondom Arnhem. Aldus het Bureau Stedelijke Planning dat dit in opdracht van de gemeente Arnhem heeft onderzocht. Inwoners van Cuijk konden in 2005 voor het laatst in hun eigen gemeente naar de film. Vorige week haakten kandidaat-exploitanten wederom af, afgeschrikt door de bioscoopoorlog in de regio Nijmegen. Is dit een eerste teken van een stagnerende markt? HouVanArnhem, Filmkrant
 • De recente krachtenbundeling van de Zeeuwse filmtheaters Cinema Middelburg, fiZI Zierikzee, Ledeltheater in Oostburg en Podium ’t Beest in Goes leidt nu al tot een bijzonder resultaat: erkenning op Europees niveau. Europa Cinemas neemt de vier Zeeuwse filmtheaters op in het Europese netwerk van filmtheaters. Holland Film Nieuws
 • Begin dit jaar heeft BREIN software in gebruik genomen om notoire uploaders van illegale content op te sporen. De eerste wetsovertreder is nu gepakt. Hij krijgt een rekening van €4800 voorgeschoteld. Volgens Brein zullen nog vele schikkingen volgen. Filmkrant
 • Op 19 januari 2017 organiseert KVB Boekwerk het seminar ‘Met het oog op morgen’ over innovatie in de boekensector. KVB Boekwerk geeft inzicht in ontwikkelingen op het gebied van innovatie en stimuleert de dialoog over innovatie in de boekensector. Het seminar vindt plaats in Amsterdam. KVB Boekwerk
 • Leon de Winter en John Irving verlaten uitgeverij De Bezige Bij en gaan naar Hollands Diep. De Volkskrant
 • Unlimited Music, de muziekstreamingdienst van Amazon, is beschikbaar in Europa. De service wordt gelanceerd in Duitsland, Oostenrijk en Engeland. Het is niet bekend wanneer er andere landen volgen. Entertainment Business

cultuurmarketing

 • NHTV Breda gaat onderzoek doen naar de manier waarop podia momenteel met publiek communiceren en hoe dit geoptimaliseerd kan worden. Het onderzoek wordt verricht in samenwerking met Hogeschool Zeeland University of Applied Sciences en cultureel marketingplatform Peppered. De Doelen en Luxor Theater uit Rotterdam, Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw de Vereeniging, Theater Orpheus uit Apeldoorn en Schouwburg De Lawei uit Drachten doen aan het onderzoek mee. NHTV
 • Interview met Carly Renwarin, Hoofd Marketing, Publiciteit en Ticketing bij poppodium Paradiso, waarin ze vertelt over haar overstap van de media- naar de cultuursector en het gebruik van commercie in marketing. Cultuurmarketing
 • Marketing en PR volgens Jan Knikker, partner architectenbureau MVRDV. BNA
 • PathŽ zet een extra wapen in in de strijd om de consument te laten beseffen dat film zich nergens anders zo laat ervaren als in de bioscoop. De bioscoopketen is begonnen met de campagne Maak het Groots. Holland Film Nieuws
 • De Museumkaart en CJP-pas zijn bekende kortingskaarten voor musea en andere culturele instellingen. Maar er zijn ook andere culturele abonnementen. NU.nl zet er vijf op een rij, inclusief de voor- en nadelen. NU.nl
 • Readr, de nieuwe klantenkaart voor de boekhandel, is ‘live’ gegaan, inct.nl
 • Tien jaar na het verdwijnen van de Platenbon wordt de iconische cadeaubon opnieuw ge•ntroduceerd. Vanaf 24 november kan de consument Platenbonnen kopen en uitgeven bij deelnemende winkels. Entertainment Business

financiering

 • De genomineerden voor de Impact Award 2016 zijn bekend gemaakt: Anton Dautzenberg, Willemijn Cerutti, Gilles Frenken, Let Geerling, Klaas Sietse Spoelstra, Christine Wagner. De Impact Award zal op 2 december tijdens de Engaged Art Fair in De Balie worden uitgereikt door Hedy d’Ancona. Het concept FoodLabPeel werd door ZLTO voorgedragen voor de Impact Award 2016 van The Art of Impact. FoodLabPeel is een samenwerking van bkkc en ZLTO. The Art of Impact, bkkc
 • Met de start van een nieuwe beleidsperiode in 2017 is het tijd voor reflecteren Žn vooruitkijken. Op 1 december blikt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie aan de hand van projecten van ontwerpers terug op vier jaar vormgeving bij het Stimuleringsfonds. Daarna vindt er een gesprek plaats over actuele ontwikkelingen in het ontwerpveld en de toekomst van vormgeving in Nederland. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • In maart 2017 vindt een nieuwe editie van het festival South by Southwest (SXSW) plaats in Austin. Tijdens het festival worden duizenden projecten gepresenteerd, waaronder ook een aanzienlijk Nederlands aanbod op het gebied van digitale cultuur, games en digital storytelling. Het Stimuleringsfonds stelt 6 vouchers ter beschikking voor Nederlandse makers die zich tijdens het festival presenteren in het offici‘le programma. Deadline 5 januari. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Op 24 november begint het Amsterdam Art Weekend 2016. Bij meer dan 75% van deze galeries kan kunst worden gekocht met de KunstKoop. Mondriaanfonds
 • De filmprojecten Kala-a-zar van Janis Rafa met producent SNG Film en Dreamlife van Melvin Moti met producent KeyFilm zijn geselecteerd voor De Verbeelding 2016. De twee projecten ontvangen ieder een gezamenlijke realiseringsbijdrage van € 300.000 van het Nederlands Filmfonds en het Mondriaan Fonds. De Verbeelding biedt beeldend kunstenaars samen met filmproducenten de mogelijkheid een artistieke film van speelfilmlengte te realiseren. Mondriaanfonds
 • In het kader van het project Dutch Crossover ontvangen 2 projecten de maximale realiseringsbijdrage van € 800.000 van het Nederlands Filmfonds. Het betreft: Bloody Marie van Guido van Driel, en The Book of Everything van Ineke Houtman. Met Dutch Crossover ondersteunt het Filmfonds de productie van auteurfilms met culturele waarde die de potentie hebben om een bioscooppubliek van 50.000 mensen te bereiken Žn zich internationaal te onderscheiden. Filmfonds 
 • ‘OASE, waarin Prins Bernhard Cultuur Fonds en Nederlands Filmfonds gelijkwaardige partners zijn, is uniek. Het is er speciaal op gericht om vrije artistieke ruimte voor de documentairemaker te cre‘ren.’, zegt Suzanne van Voorst, filmconsulent documentaire Nederlands Filmfonds. De aan-
 • vraagdruk bij het Filmfonds, zal na het verdwijnen van het Mediafonds, verder toenemen. De regeling LEF, net als OASE een regeling die expliciet bedoeld is voor het cre‘ren van een vrije artistieke ruimte voor de maker, wordt niet overgenomen door het NPO Fonds. Filmfonds
 • Tijdens het IDFA is het NPO-fonds gelanceerd. Met dit fonds stelt de NPO vanaf januari 2017 jaarlijks 16,6 miljoen euro beschikbaar voor hoogwaardig drama, documentaires, radio en talentontwikkeling. NPO
 • Regisseur Peter Triest heeft de Mediafondsprijs Documentaire 2016 gewonnen. Hij krijgt 125.000 euro voor het realiseren van zijn filmplan Parked Lives. Daarin wil hij ŽŽn van de ruim twee miljoen Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs portretteren die 46 weken per jaar kriskras door Zuid- en West-Europa rijden. Mediafonds, IDFA
 • De projecten My extraordinary summer with Tess en The Shocker worden ondersteund door het co-ontwikkelingsfonds van het Nederlands Filmfonds en de Mitteldeutsche Medienfšrderung (MDM) voor originele kinder- en jeugdfilmplannen. Filmfonds
 • Een kunstprijs winnen; is dat goed of slecht voor een kunstenaar? Die vraag was de inzet van een debat in het Stedelijk Museum Schiedam. Niet voor niets had het debat hier plaats; het museum heeft een tentoonstelling rond de tiende editie van de Volkskrant Beeldende Kunst Prijs. Birgit Donker, directeur Mondriaan Fonds, deelnemer aan het debat, blogt erover. Mondriaanfonds
 • ‘Van de beoogde constructieve relatie en vruchtbare samenwerking tussen overheid en filantropische sector is sinds het tekenen van het convenant ‘Ruimte voor geven’ in 2011 tot nu toe, ondanks alle mooie woorden, weinig te merken.’ Directeur Ryclef Rienstra hekelt, in het jaarverslag 2015 van de VandenEnde Foundation, de toegenomen administratieve druk, het getouwtrek over de giftenaftrek en de cultuur van achterdocht waarmee de filantropie bejegend wordt. De Dikke Blauwe, VandenEnde Foundation
 • Onderzoeksinstituut CrowdfundingHub somde in een recent rapport de vijf grootste ontwikkelingen binnen crowdfunding op. Participaties.nl
 • Het ongemakkelijke is een belangrijk thema in de kunst, film en literatuur. In de Willem II Fabriek in ‘s-Hertogenbosch is vanaf 10 december de expositie Investigations into the Uncanny te zien. Gastcurator Loek Grootjans heeft samen met kunstenaar/initiator Lars Weller een selectie gemaakt van werken uit Nederland en Belgi‘, waaronder werken uit de collectie van het S.M.A.K. in Gent. Er wordt gecrowdfund voor de expositie. Voordekunst

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • De Hoge Raad der Nederland van Kaan Architecten is de winnaar van de ARC16 Architectuur Award. Alle winnaars in alle categorie‘n zijn bekendgemaakt. De Architect, De Architect, De Architect 
 • De Vergaderfabriek in Teuge wordt het eerste 3D-geprinte gebouw van Europa. De Architect
 • Op 27 oktober vond de 6e NEPROM Concept Circle bijeenkomst plaats. De vraag die centraal stond was hoe we de identiteit van de plek kunnen benutten om waarde toe te voegen aan een gebiedsontwikkeling. Ruim 40 vastgoedprofessionals, werkzaam bij ontwikkelaars, corporaties, gemeenten en architecten spraken met elkaar. Een verslag. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Jerryt Krombeen, student stedenbouw aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam, volgt voor zijn afstuderen de discussie over de betaalbaarheid van woon- en werkruimte. Naar aanleiding van een debat in Tetterode, Amsterdam, schrijft hij over gentrificatie en de roep om een krachtiger gemengd woonbeleid. Archined
 • In de tentoonstelling ‘EUtopia – Mogelijkheid van een eiland’, te zien in Museum M, in Leuven, tonen vijf groepen van architecten en kunstenaars nieuwe utopische projecten. In hoeverre is het denken van Thomas More, 500 jaar na het verschijnen van Utopia, vandaag relevant voor architectuur en vormgeving? Archined
 • Dezeen kiest de beste 8 afgestudeerde ontwerpers van de Design Academy Dezeen
 • Dezeen kiest een Hotlist met 20 invloedrijke designers. Met daarop 3 Brabanders. Dezeen 
 • Wobby Wonderland heet de beurs die Festival Incubate op 10 en 11 december aan het programma toevoegt. Er worden onafhankelijke, eigenzinnige strips, kunstboeken en ander drukwerk getoond. De achtste, Engelstalige Wobby, en initiatief van Marjolein Schalk, Jeroen de Leijer en Lloyd Trumpstein, wordt er gepresenteerd. Brabants Dagblad

beeldende kunst 

 • Volgend jaar wordt de oude Diamantbeurs aan het Weesperplein in Amsterdam getransformeerd tot de creatieve ‘hub’ Capital C. Nu is er BIG ART. BIG ART brengt ruim 50 grote kunstwerken en designinstallaties van hedendaagse kunstenaars en ontwerpers bij elkaar, allemaal met een monumentaal karakter en ze zijn ook te koop. BIG ART houdt in die zin het midden tussen een tentoonstelling en een beurs. Mister Motley, Metropolis M 
 • Op 17 november opende de tentoonstelling Geraakt in het Van Abbemuseum waarin 28 blinde en slechtziende kunstenaars hun werk exposeren. Zij lieten zich daarbij inspireren door de collectie van het museum. De tentoonstelling is onderdeel van het Special Guests programma en is samen met Stichting Kubes tot stand gekomen. Stedelijk van Abbemuseum, Omroep Brabant
 • ‘Helmondse Meesters, een culturele erfenis’. Zo heet de expositie van werken van 34 overleden Helmondse kunstenaars in de Cacaofabriek, Helomnd. Eindhovens Dagblad, Eindhovens Dagblad
 • De Bi‘nnale Veghel is georganiseerd door Van Loon Galleries. Van 2 tot en met 18 december, is de belevingsexpositie met bijzondere kunst en verlichting te zien in De Koekbouw. Biennale Veghel  

film en av

 • Op 25 januari gaat de 46-ste editie van International Film Festival Rotterdam van start. Het IFFR maakte de eerste tien titels bekend. Filmkrant, IFFR
 • De documentaire ‘De kinderen van juf Kiet’ ging in premire op het IDFA. Filmmakers Petra en Peter Lataster volgden een jaar lang Juf Kiet van basisschool Het Palet uit Hapert, ze geeft les aan 25 gevluchte kinderen, en vier van haar leerlingen. Omroep Brabant
 • Twee grootheden uit de animatie-industrie, Phil Tippett en Nelson Lowry, kwamen op uitnodiging van het Playgrounds Festival naar Nederland. Ze spraken er over hun werk, met name over de stop motion techniek. Door de filmgeschiedenis heen zijn special effects voortgekomen uit deze techniek. Bright 
 • Op 9, 10 en 11 december vindt in Sas-van-Gent een nieuw festival plaats voor de korte film: Tegenstroom. Dit festival, georganiseerd door de Vlaams-Nederlandse vereniging Orde van den Prince en met de steun van o.a. Ons Erfdeel vzw en de Taalunie, wil tweejaarlijks een internationaal podium bieden aan de korte film is. Ons Erfdeel
 • Het Creative Lab, gevestigd in de NHTV Breda, is een plek waar studenten, medewerkers en externen de ruimte krijgen om te experimenteren op het gebied van media en games. Oscar Bastiaens leidt het lab. Op 18 november gaf hij een workshop Virtual Reality film maken, tijdens het SHIFT film festival. De nieuwste productie van Creative Lab ‘XSTCNE’ zal daar ook te zien zijn. Cinesud
 • Virtual reality brengt je middenin een verhaal. Dat kan aangrijpend zijn, maar ook intiem. Daarmee kun je volgens filmmaker Gabo Arora empathie opwekken. Arora was aanwezig tijdens VR Days Europe. Hij is filmmaker bij de Verenigde Naties en maakte de korte VR-documentaire Clouds over Sidra, over een vluchtelingenkamp in Jordani‘. Numrush
 • Peter Bosma is onafhankelijk onderzoeker, docent en filmprogrammeur. Hij inventariseerde de bekroning van filmcritici in Nederland, voor de Kring van Filmjournalisten, en komt met een korte rondblik in de Nederlandstalige filmjournalistiek anno 2016. Filmjournalisten.nl

letteren

 • ‘De Nederlandse po‘zie van de twintigste en eenentwintigste eeuw in 1000 en enige gedichten’ van Ilja Leonard Pfeijffer is de opvolger van de bloemlezing Gerrit Komrij’s Nederlandse po‘zie van de 19de t/m de 21e eeuw in 2000 en enige gedichten uit 2004. De nieuwe bloemlezing werd ten doop gehouden in de theaterzaal van de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Een aantal dichters ontbreken, hoe komt dat? NRC, Meander, Literatuurplein, NRC, TPO
 • De bundels ‘Kwaadgesternte’ van Hannah van Binsbergen, ‘Koelkastlicht’ van Rodaan Al Galidi, ‘Lichtmeters’ van Ruth Lasters, ‘Dichter, bokser, koningsdochter’ van Delphine Lecompte en ‘Van groot belang’ van Nachoem M. Wijnberg zijn genomineerd voor de VSB Po‘zieprijs 2017. VSB Po‘zieprijs 
 • Janneke Schotveld, auteur van de populaire kinderboekenreeks Superjuffie, schrijft het Kinderboekenweekgeschenk 2017. Het thema van de Kinderboekenweek is griezelen, het motto: gruwelijk eng! CPNB

muziek

 • Jacqueline Oskamp heeft in het relatief korte bestek van 350 pagina’s de Nederlandse muziek van de afgelopen honderd jaar succesvol in politiek en maatschappelijk perspectief geplaatst. Haar boek ‘Een behoorlijk kabaal: een cultuurgeschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw’ ont-  leent zijn titel aan een evenement in het Mickery Theater in 1975. Misha Mengelberg en Wim T. Schippers onderzochten toen in ‘onnavolgbaar muziektheater’ de verschillende betekenissen van een concert. Reporters online 
 • Drummer Glenn Kotche, bekend van de Amerikaanse band Wilco, is een van de prominente gasten tijdens TROMP Percussion Eindhoven, het enige tweejaarlijkse concours voor soloslagwerk ter wereld. Tijdens de TROMP-finale spelen 3 finalisten zijn werk ‘Time passages’, samen met de ensembles Asko|Schšnberg en Slagwerk Den Haag. Eindhovens Dagblad, Tromp Percussion
 • Onder de naam Brainwaves presenteert het muziekgezelschap LUDWIG de voortgang van hun gezamenlijke project LUDWIG en het Brein, over de impact en inzetbaarheid van muziek. Tijdens de eerste editie van mini-festival Brainwaves (editie ‘Muziek & identiteit’) op 20 november in Natlab in Eindhoven staan deze vragen centraal: Welke rol speelt muziek bij de ontwikkeling van het jonge, menselijke brein? Is het goed kinderen aan veel verschillende muzikale invloeden bloot te stellen? Natlab 
 • De Finse componist Sebastian Fagerlund is voor dit seizoen benoemd tot ‘composer in residence’ van Het Koninklijk Concertgebouw. NU.nl
 • De Edison Klassiek Oeuvreprijs 2016 gaat dit jaar naar Bernard Haitink. Entertainment Business
 • De tweede editie van de Nacht van de Jazz met concerten op zestien podia door heel Nederland, wordt gehouden op zaterdag 26 november. Doelstelling is de jazz te vieren middels optredens, films, exposities, literatuur en jazz-dj’s. Een initiatief van Vereniging van Jazz en Improvisatie Muziek Podia (VIP). Nacht van de JazzNovember Music: kroonjuweel van de Nederlandse muziekfestivals. Jazzenzo, Jazznu
 • Het meest uitdagende festival van Nederland bracht de concertganger naar de diepste krochten van de popmuziek. De tiende editie was dieper en obscuurder dan alle voorgaande, en wist daarmee evengoed veel publiek naar Utrecht te trekken. Dit zijn de negen conclusies van Le Guess Who? 2016. 3voor12.vpro.nl

theater en dans

 • Regisseur Ivo van Hove heeft de Amsterdamse IJ-prijs van 2016 gewonnen. De prijs wordt uitgereikt door de gemeente Amsterdam en PwC voor belangrijke bijdrage aan economische, maatschappelijke of culturele ontwikkeling van de hoofdstad. Theaterkrant
 • ‘Here we live and now’ is een samenwerking met het Nederlands Dans Theater waarin voormalig NDT-dansers de kans krijgen zich op het podium van Korzo in Den Haag als choreograaf te presenteren. Dit jaar zijn er drie stukken te zien die getuigen van grote diversiteit, van respectievelijk Celia Amade, Menghan Lou en Astrid Boons. Cleeft
 • De 18e editie van DansClick in Korzo Den Haag toonde choreografie‘n van drie winnaars van de BNG Bank Dansprijs 2016. Na een korte video-introductie van de choreograaf, waarin hij of zij het stuk toelicht, volgt de voorstelling. Theaterkrant

kunst in de openbare ruimte

 • Tien bouwwerkjes, de een kunstzinniger dan de ander, in Woensel-West zijn gemaakt uit materialen van het steen voor steen afgebroken pand Stephensonstraat 66. Vijf jaar – niet onafgebroken maar regelmatig – was de Argentijnse kunstenares Julieta Garcia Vazquez voor het Van Abbemuseum, de stichting TAAK en woningstichting Sint Trudo bezig met het project. Eindhovens Dagblad
 • Het project Waterlicht dat op 8, 9 en 10 december in het Bossche Broek zou worden gehouden gaat definitief niet door. Het plan voor het kunstwerk riep veel weerstand op bij belangenorganisaties. Er zouden zoveel mensen op af komen dat het kwetsbare gebied letterlijk onder de voet zou worden gelopen. Omroep Brabant, Brabants Dagblad, Brabant.nl 
 • Stichting GLOW Eindhoven wordt de trekker van een internationale samenwerking met andere lichtfestivals. Onder de naam International Light Festival Organisation gaat de organisatie vanaf 17 november officieel van start. ILO is een platform om coproducties en uitwisselingen te kunnen ondersteunen. Eindhovens Dagblad
 • Philips is mede-oprichter en mede-initiatiefnemer en met een jaarlijkse bijdrage van ongeveer 100.000 euro hoofdsponsor van Glow. Een gesprek met Frank van der Vloed, topman van Philips Lighting Benelux, en bestuurslid van de stichting Glow. Eindhovens Dagblad

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • In de Eindhovense wijk Schuttersbosch staan de zogenoemde ‘Belgische woningen’, die daar in 1953 werden neergezet door Philips. De architecten Jochem Heijmans (Bureau Jochem Heijmans), Eindhoven en Machiel Spaan (M3H), Amsterdam hebben voor deze houten woningen een toekomstvisie ontwikkeld. Architectenweb.nl
 • Tijdens de afgelopen Dutch Design Week (DDW) waren op verschillende plekken nieuwe projecten van studio RENS uit Eindhoven te zien. Onderzoek naar vorm, materiaal en kleur is vaak een startpunt voor het ontwerpduo; vooral kleur viel bij drie recente projecten op als uitgangspunt. Architectenweb.nl
 • De Eindhovense Elcke van Gorkum heeft de Foederer Talent Award 2016 gewonnen. Uit 200 inzendingen selecteerde de jury twintig zeer gevarieerde kunstwerken en installaties die tijdens Glow te zien waren in het TAC. Met haar winnende kunstwerk Tunnelvisie transformeert Van Gorkum, door gebruik te maken van licht en spiegels, een 2D-object tot een driedimensionale visualisatie. Eindhovens Dagblad
 • De Bossche beeldend kunstenaar Marian van Esch ging in 2015 een bijzondere uitdaging aan. Een jaar lang maakte ze iedere dag een klein schilderij. Tot en met eind november zijn alle 365 werkjes (van 18 x 24 cm en 20 x 20 cm) die het resultaat zijn, te zien in de Spiegelzaal van de Willem II Fabriek. Bossche Omroep
 • Inke Brugman won de AVROTROS kunstwedstrijd: het naakt. Nu met de prijs op zak, toont Museum De Acht Zaligheden in Eersel haar werk in haar eerste solo tentoonstelling. Museumtijdschrift
 • Waar komt je smartphone terecht als het ding gestolen is? En wie is eigenlijk die dief van je mobieltje? Anthony van der Meer uit Roosendaal zette spionagesoftware op een mobieltje en liet het apparaat stelen. In de 22 minuten durende documentaire ‘Find my Phone’ volgt hij het tweede leven van zijn gestolen telefoon. Omroep Brabant
 • Na een stilte van vier jaar heeft de Eindhovense rockband BlackHoleSun zijn tweede plaat uitgebracht. Langere songs horen bij het genre waarin het Eindhovense viertal opereert: psychedelische en progressieve rock. Eindhovens Dagblad
 • Na drie succesvolle albums en tours had de populaire Eindhovense rapper Fresku behoefte aan meer creatieve vrijheid, en wijdde zich aan het theater. Op 18 november was de premire van de ‘Welkom bij de Fresku Show’ in het Parktheater, Eindhoven. Eindhovens Dagblad, NRC, Theaterkrant
 • De Eindhovens zangeres Marcela Bovio maakte met Unprecedented een avontuurlijk album dat zweeft tussen de klassieke muziek en de progrock. Haar klassiek geschoolde stem ontwikkelde ze met haar zus al vanaf haar vijfde jaar. Het leidt tot een interessant gemixt album waarin ze begeleid wordt door een strijkkwartet of zelfs zonder begeleiding. 8weekly
 • LeineRoebana zouden LeineRoebana niet zijn zonder in de jubileumvoorstelling nieuwe uitdagingen op te werpen en de interactie tussen dansers en musici op scherp te zetten. Het leidt tot vele onovertroffen momenten tijdens de voorstelling. Theaterkrant
 • In Mein Liebling, The Complete Story choreografeert Kristel van Issum haar vier sterkste, vrouwelijke performers in vijf optredens tot een vervreemdend hoogtepunt. Hopelijk blijft thuisstad Tilburg trouw aan T.R.A.S.H., het enige echte underground-dansgezelschap van Nederland, aldus de Volkskrant. Volkskrant, Theaterkrant
 • Altijd op zoek naar verbinding met de wereld om het theater heen, besloot Afslag Eindhoven dit najaar op locatie een live soap te maken waarin zowel het verhaal van een vluchteling als dat van het Noord-Brabant waarin hij terechtkomt een grote rol spelen. Maar Brabants Glorie is een aaneenschakeling van obligate teksten die in eerste instantie leuk lijken, maar al gauw gaan vervelen. Theaterkrant, Eindhovens Dagblad

kunstonderwijs

 • Integreer kunst en cultuur in vakken als mediawijsheid en burgerschap, zegt Jeroen Chabot, directeur van de Willem de Kooning Academie, Rotterdam. Onderwijs2032.nl
 • Brede vorming, in het Duits Bildung genoemd, is gericht op praktische wijsheid. Zonder Bildung in het onderwijs wordt de westerse samenleving er een van zelfgenoegzame hedonisten, schrijft filosoof Joep Dohmen. NRC
 • Kunstenaars en ontwerpers kunnen een groot verschil maken in de wereld. Lectoren Michel van Dartel en Sebastian Olma schetsen aan het begin van hun onderzoeksperiode bij het Expertisecentrum Kunst en Vormgeving van Avans Hogeschool hun visie op de rol van de kunstenaar. Avans.nl
 • Hoe ziet de toekomst van kunstenaars en ontwerp-studenten er uit? Wordt er straks nog wel lesgegeven in beeldhouwen en penseelstreken of is dat achterhaald? Lector Michel van Dartel van het Expertisecentrum Kunst en Vormgeving Avans gaat het onderzoeken. Avans.nl

cultuureducatie en -participatie

 • Ook scholen in Noord-Holland en Limburg willen met De Cultuur Loper gaan werken. Het gaat om de aansluiting in de tweede termijn van Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Al eerder begonnen scholen in Zuid-Holland, Zeeland en Zwolle met het Brabantse programma waarmee de culturele groei van leerlingen optimaal gestimuleerd wordt. Kunstbalie
 • Van 18 tot en met 25 november 2016 wordt er weer een nieuwe Week van de Mediawijsheid georganiseerd. Het thema luidt: ‘Feit, Fake of Filter: Hoe word jij be•nvloed?’. Tijdens deze week wordt stilgestaan hoe be•nvloeding werkt in onze wereld vol media. Deze week worden tal van activiteiten bij o.a. bibliotheken georganiseerd. Week van de mediawijsheid , Cubiss 
 • Het online platform NPO Focus geeft antwoord op vragen over Cultuur, Geschiedenis, Politiek, Economie en Wetenschap. Actuele verhalen met unieke video’s uit 65 jaar publieke omroep. NPO Focus, Mediamagazine

erfgoed

 • Hoe doe je aan erfgoedzorg in een tijd van burgerparticipatie en co-creatie? Die vraag probeerden deelnemers aan een debat in de Oude Kerk Amsterdam te beantwoorden. Aanpassen is noodzakelijk, maar hoe precies? Moeten experts een sturende rol houden, burgers verleiden tot een verantwoorde omgang met erfgoed of de boel loslaten? Platform VOER
 • De Erfgoedinspectie heeft een nieuwe brochure over de invoer en uitvoer van cultuurgoederen uitgebracht. De regels daaromtrent zijn opgenomen in de Erfgoedwet die in juli 2016 van kracht is geworden. Erfgoedinspectie
 • Kort voor de boekpresentatie van ‘Vincent van Gogh – Het verloren schetsboek uit Arles’ verstuurde het Van Gogh Museum een persbericht. Boodschap: het schetsboek is niet gemaakt door de kunstenaar maar door een imitator. De Franse uitgever Les Editions du Seuil wil in debat met het museum. Trouw, De Volkskrant 

bibliotheken

 • De Koninklijke Bibliotheek, nationale bibliotheek van Nederland, start het project ‘Van Bibliotheek naar Beter: Innovatiekracht on demand’. Binnen dit project kunnen lokale bibliotheken ondersteuning krijgen bij innovatievraagstukken. Bibliotheekblad 
 • Bibliotheken Midden-Frysl‰n heft per 1 december de muziekcollectie met cd’s en bladmuziek in haar centrale vestiging in Leeuwarden op. Reden is de teruglopende belangstelling voor fysieke dragers van muziek. Bibliotheekblad
 • Groningen introduceert als eerste Nederlandse provincie het boetevrije abonnement. Bibliotheekblad
 • ‘Eigenlijk zou elke gemeente het keurmerk Dementie Vriendelijk moeten hebben’, zegt directeur Pauline Gmelig Meyling van de Bibliotheek Huizen Laren Blaricum, die het keurmerk als eerste bibliotheek verwerft. Bibliotheekblad
Geen reacties

Geef een reactie