Trends & ontwikkelingen 26 april 2016

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Onder de titel ‘Samen op weg naar duurzaam werk en inkomen’ organiseerden de SER en de Raad voor Cultuur op 19 april een bijeenkomst met als doel bouwstenen te verzamelen voor een langetermijnvisie op arbeidsmarkt en inkomen in de culturele sector. Dit n.a.v. ‘Verkenning arbeidsmarkt culturele sector’ die de SER en de Raad voor Cultuur eerder dit jaar publiceerden. De Federatie Cultuur reageert met het persbericht ‘ZZP’ers in de marge: vandaag de kunstenaars, morgen de rest van het land’ op deze verkenning. SER , SER ,    VNPF
 • De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) is teleurgesteld over het advies van de Raad voor Cultuur inzake de inzet van €2 miljoen incidentele middelen ter verbetering van de arbeidsmarktpositie van kunstenaars. NAPK dringt er nogmaals bij minister Bussemaker op aan om de beschikbare middelen via de cultuurfondsen rechtstreeks ten goede te laten komen aan makers en uitvoerenden, via indexatie van honoraria / loonkosten. Het advies is, volgens NAPK, erg gericht op de beeldende kunstsector, de eveneens schrijnende situatie in een groot deel van de podiumkunstensector komt nauwelijks naar voren. NAPK
 • Tijdens de slotbijeenkomst van het Europese ouderen en cultuurparticipatie programma Long Live Arts wordt aan bewindspersonen uit de vier partnerlanden een Long Live Arts EU Manifesto over ouderen en cultuurparticipatie aangeboden. Europese beleidsmakers worden hiermee aangemoedigd rond dit onderwerp op nationaal en lokaal niveau beleid te implementeren. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Voor een voortvarende invoering van de Omgevingswet hebben Rijk, VNG, IPO en Unie van Waterschappen een akkoord gesloten over de kosten en besparingen die de invoering van de wet met zich meebrengt. Het gaat om een bedrag van 35 miljoen euro. IPO , VNG ,   Cobouw
 • Staatssecretaris Dekker (OCW) biedt de Tweede Kamer het jaarverslag 2015 aan van het Commissariaat voor de Media. Rijksoverheid.nl
 • Veel meer Nederlanders zijn laaggeletterd dan het ministerie van O C &W onderkent. Het ministerie gaat uit van 1,3 miljoen mensen, maar volgens de Algemene Rekenkamer zijn er 2,5 miljoen Nederlanders die niet of onvoldoende kunnen lezen, schrijven en rekenen. Dat is 18 procent van de totale bevolking van 16 jaar en ouder. Het rijksbeleid om laaggeletterdheid aan te pakken, schiet tekort en is weinig ambitieus. Rekenkamer , Bibliotheekblad
 • Onderhandelingen door VNO-NCW en MKB Nederland met minister Asscher en de vakbeweging, mede in de Stichting van de Arbeid, hebben geleid tot een aantal aanpassingen van de WWZ. Hoewel deze aanpassingen niet direct oplossingen betekenen voor de specifieke knelpunten van de podiumkunsten, brengen de aanpassingen wel belangrijke algemene verbeteringen met zich mee.  NAPK
 • De Tweede Kamer nam de Wet open overheid (Woo) aan. De Vereniging Nederlandse Gemeenten onderschrijft het doel van een open overheid, maar vindt de uitwerking in de Woo niet de juiste weg naar meer transparantie. Actieve openbaarmaking moet de norm worden, de Woo is daarvoor echter ongeschikt. De VNG en IPO hebben nu haar hoop gevestigd op de Eerste Kamer.   VNG   , IPO , Binnenlands bestuur
 • De provincie Friesland geeft geen subsidie aan projecten die bij de stichting Culturele Hoofdstad 2018 buiten de boot vallen. Dat zegt gedeputeerde Sietske Poepjes in reactie op vragen van Statenfracties. Omroep Friesland
 • Op 31 maart 2016 vond in Arnhem de discussiebijeenkomst ‘Talentontwikkeling in de midcareer’ plaats. De provincie Gelderland organiseerde de dag,  met als doel inzicht te krijgen in de behoeftes van de kunstenaars in hun midcareer in Gelderland. De provincie wil aan de hand van deze behoeftes het nieuwe beleidsprogramma Cultuur en Erfgoed 2017-2020, zo ver mogelijk, afstellen.  Platform Beeldende Kunst
 • Een kwalitatief hoogwaardig cultureel aanbod en een cultureel klimaat dat dynamisch is en blijvend innoveert: dat is het doel van de nieuwe Cultuurnota die het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld en aan de gemeenteraad voorlegt. In de plannen is een fusie tussen Historisch Centrum Overijssel en het Stedelijk Museum Zwolle voorzien. WeblogZwolle
 • Het aanbod van drie culturele instellingen in Maastricht gaat op de schop. Het gaat om het Centre CŽramique, het Natuurhistorisch Museum en kunstencentrum Kumulus. De drie instellingen gaan moderniseren en worden anders ingericht. 1Limburg.nl   ,  Gemeente Maastricht
 • De gemeente Rotterdam start met het programma Rivieroevers. Doel is de oevers van de Nieuwe Maas, de Rotte en de Schie tot verblijfsgebieden te transformeren. De Architect
 • Het gaat nog altijd niet goed met de sponsorinkomsten van TivoliVredenburg. Het Utrechtse muziekgebouw komt nog zo’n 5,1 miljoen euro sponsorgeld tekort. Entertainment Business
 • Poppodia Metropool in Hengelo en Atak in Enschede gaan een intensieve samenwerking aan. Het zou gaan om een ‘gefaseerde niet-vrijblijvende’ vorm van samenwerking, die voortvloeit uit een bestuurlijke opdracht van beide Twentse gemeentes. Entertainment Business
 • In de komende jaren wil de gemeente Rotterdam graag het aantal gemeentelijke monumenten uitbreiden. De gemeente Rotterdam heeft daartoe de erfgoedverenigingen Heemschut, Cuypersgenootschap en Roterodamum uitgenodigd mee te denken en concreet voorstellen te doen voor nieuwe gemeentelijke monumenten.  Heemschut

noord-brabant

 • Statenmededeling Werk in Uitvoering, uitvoeringsprogramma cultuur 2016 – 2020. Plus 2 bijlagen. Brabant.nl  , Brabant.nl  ,  Brabant.nl 
 • Memo van Gedeputeerde voor Cultuur Henri Swinkels aan Provinciale Staten aangaande technische vragen over het fonds Brabant C. Brabant.nl
 • Nationaal Monument Kamp Vught, Oorlogsmuseum Overloon, Museum Bevrijdende Vleugels en Maczek Museum hebben samen met Stichting 18 September, Erfgoed Brabant, Provincie Noord-Brabant en VisitBrabant het startsein gegeven voor een intensieve meerjarige samenwerking om het erfgoed, dat afkomstig is uit de Tweede Wereldoorlog, voor een breed publiek toegankelijk te maken. Pretwerk ,  Brabants Dagblad
 • In de periode tot 2030 stopt naar verwachting 30 tot 40 procent van de agrarische bedrijven in Brabant. De helft van de stallen en schuren die hierdoor vrij komen komt uiteindelijk leeg te staan.
 • Dit verwacht onderzoeksinstituut Alterra, dat in opdracht van de provincie de leegstand onderzocht onder agrarische vastgoed in Noord-Brabant. Brabant.nl   , ErikvanMerrienboer

grote brabantse gemeenten

 • Het Maczek Museum, dat het verhaal van de bevrijding van Breda vertelt, is betrokken bij de gesprekken tussen MOTI en het Breda’s Museum. Het museum is nog op zoek naar een pand.  Breda vandaag
 • Rogier Verkroost, raadslid D66 in Eindhoven,  vindt dat evenementen in Eindhoven een vriendelijker beleid verdienen. Eindhovens Dagblad
 • Het college van B & W van Helmond kiest voor een kleiner stadscentrum. Maar wel een dat aangenamer is om te verblijven. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente ‘s-Hertogenbosch draagt 10.000 euro bij aan de kosten die gemaakt zijn na het vinden van asbest op de Tramkade, vooraf aan Theaterfestival De Boulevard in 2015. De locatie kon tijdens de festivalweek in augustus niet gebruikt worden, waardoor de organisatie uiteindelijk in totaal 35.000 euro ‘schade’ opliep. Brabants Dagblad  

overige brabantse gemeenten 

 • De gemeenteraad van Bergen op Zoom gaat niet zo maar akkoord met de 150.000 euro subsidie voor poppodium Gebouw-T, die B & W voorstelt om een financieel  tekort teniet te doen. BN – De Stem
 • Cornelis van de Ven, stadsbouwmeester van Eindhoven,  heeft de oude stadsvilla Mon Repos in Best gekocht. De monumentencommissie van Best  is, op voorspraak van Van de Ven zelf en de heemkundige kring, een proces begonnen om van het pand een gemeentelijk monument te maken. Eindhovens Dagblad
 • Gemeente Bladel is blij met idee‘n om leegstand in het centrum van Bladel op te lossen. Eindhovens Dagblad
 • Eerste bewoners van Ecodorp Boekel. Brabants Dagblad
 • Creativiteitscentrum De Wiele in Geldrop heeft een lening van 19.000 euro aangevraagd bij de gemeente Geldrop-Mierlo. Met dat bedrag wil de stichting een soort ontslagvergoeding betalen voor directeur Jan Wils. Eindhovens Dagblad
 • De gemeenteraad van Heusden  trekt 5 miljoen euro uit voor de renovatie van cultureel centrum De Voorste Venne in Drunen. Ook al vinden de 3 ‘grootgebruikers (stichting De Voorste Venne, de openbare bibliotheek en kunstencentrum De Aleph) dat er voor dat geld absoluut geen bruisend cultureel centrum kan ontstaan. Brabants Dagblad
 • Na een jaar financi‘le onzekerheid vraagt exploitant Henri Molenaar van Cultureel Centrum Het Klooster in Nuenen komende week faillissement aan. Nuenense wethouder wil dat Het Klooster openblijft en dat behalve de theaterfunctie alle onderdelen op de normale manier door zullen gaan.  Eindhovens Dagblad
 • De monumentencommissie van Oisterwijk gaat voortaan ook adviseren over plannen voor gemeentelijke en rijksmonumenten in Hilvarenbeek. Dat hebben beide gemeenten met elkaar afgesproken. Hilvarenbeek had zelf al enkele jaren geen monumentencommissie meer. Brabants Dagblad
 • De drie organisaties van het centrummanagement in Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode gaan samenwerken, vlak voor de komst van Meierijstad. Brabants Dagblad
 • De gemeente Steenbergen werkt aan de nota cultureel erfgoed en roept hierbij de hulp in van burgers. Op dit moment zet Steenbergen in op het behoud van de unieke Steenbergse historische identiteit en waar mogelijk wordt geprobeerd om deze identiteit te versterken. Internetbode.nl/steenbergen
 • Muziek- en danslessen voor kinderen tot en met 17 jaar blijven hoofdzakelijk plaatsvinden in Theater de Speeldoos in Vught. De combinatiefunctionaris gaat het theater bij voorkeur gebruiken als uitvalbasis en er komt een klankbordgroep cultuur. Ook worden er meerjarige afspraken gemaakt wat betreft de cošrdinatie van de cultuureducatie. De gemeenteraad van Vught ging unaniem akkoord met deze voorstellen. Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • Op 1 mei 2016 verdwijnt de VAR. Er komen modelovereenkomsten die ook vrijwaring voor de loonheffing kunnen bieden. Tot 1 mei 2017 krijgen zzp’ers en opdrachtgevers de tijd krijgen hun werkwijze aan te passen op de nieuwe situatie. Maar waar moet je rekening mee houden? De presentatie van Peter van den Bunder, tijdens een bijeenkomst op 21 april, georganiseerd door FNV Kiem en PBK, is online te zien.  Op 18 april organiseerde de Vereniging voor Podiumtechnologie in samenwerking met de VNPF, VSCD,NAPK, VVEM en Cultuurconnectie een informatiemiddag.   Platform Beeldende Kunst , VPT
 • Op 20 april 2016 heeft minister Jet Bussemaker (OCW) het onderzoeksrapport ‘Governance in Cultuur – stand van zaken 2016’ in ontvangst genomen tijdens een symposium, georganiseerd door Cultuur+Ondernemen en de Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur. Minister Bussemaker minister Jet Bussemaker onderstreepte het belang van diversiteit van bestuur en toezicht in de cultuursector.   NVTC
 • Kamerlid Kees Verhoeven (D66) vindt dat de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt moet onderzoeken of er sprake is van oneerlijke concurrentie bij het Van Gogh Museum. Aanleiding is de aankondiging van het museum dat ze een consultancytak hebben opgericht. Zelfstandige ondernemers maken zich zorgen nu een machtig museum dat miljoenen aan subsidies ontvangt de particuliere markt opgaat. Een Vandaag
 • BNA-voorzitter Nathalie de Vries hield een presentatie tijdens de bouwbeurs Building Holland over het effect van de crisis op de architectuur en wat de toekomst is van architectuur in een langzaam herstellende industrie. BNA
 • In maart 2016 organiseerde het Stimuleringsfonds samen met Anne van der Zwaag (directeur OBJECT) voor de derde keer de 3-delige serie masterclasses genaamd ‘Cultureel Ondernemen’.  Een verslag met tips & tricks voor startende ontwerpers. Stimuleringsfonds Creative Industrie
 • Per 1 mei 2016 maakt de VAR plaats voor door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten. BNO-modelovereenkomsten voor ontwerpopdrachten liggen in laatste fase ter goedkeuring bij de Belastingdienst. BNO
 • Op 22 april organiseerde Filmkenniscentrum een bijeenkomst met als thema: Grenzen van filmvertoning. Filmtheaters en bioscopen groeien op verschillende onderdelen naar elkaar toe. Door de veranderende overheidsopvattingen over nut, doel en de rol van cultuur en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen wordt het succesvol vertonen van films met name in de filmtheaters steeds belangrijker om continu•teit te garanderen om ook de kwetsbare films te kunnen blijven vertonen.  Bovendien is het streven naar diversiteit in het digitale tijdperk moeilijker geworden. Filmkenniscentrum
 • Het gaat waarschijnlijk nog lang duren voordat geo-blocking in Europa verleden tijd is. Diverse Europese lidstaten zijn tegen een voorstel van de Europese Commissie om geo-blocking te verbieden. Bij geo-blocking wordt van een techniek gebruikgemaakt dat op basis van IP-nummers toegang gekregen kan worden tot een interactieve dienst. Op deze manier kunnen aanbieders van content het gebruik hiervan buiten het eigen verzorgingsgebied blokkeren. Totaal TV
 • Netflix startte in 1997 als videoverhuurbedrijf en heeft nu zo’n 75 miljoen abonnees die ongeveer een tientje per maand betalen om onbeperkt films, series en documentaires te kunnen kijken. Trouw
 • Ieder kwartaal publiceert CB de e-bookbarometer met daarin de trends en ontwikkelingen rond het e-book in het Nederlands taalgebied.  In het tweede kwartaal op rij is een daling zichtbaar in de e-bookverkoop; de uitleningen blijven stijgen. Inct.nl
 • De zaak tussen Google en het Authors Guild, gestart in 2005,  over het inscannen van boeken door Google Books is be‘indigd: Het Hooggerechtshof in Amerika heeft het laatst mogelijke beroep afgewezen waardoor de schrijvers met lege handen staan. Publishers Weekly  , De Telegraaf
 • Het programma van de Muzikantendag op 21 mei in Amsterdam krijgt vorm. Ambitieuze muzikanten en de muziekindustrie ontmoeten elkaar tijdens panels, clinics en workshops en niet te vergeten het Demospreekuur. Buma Cultuur
 • Is de grote EDM-boom voorbij? Of zijn de nieuwe markten in Azi‘, met name India en China de redding?   3voor12.vpro.nl
 • Het Festival Classique verhuist deze zomer van het centrum van ‘s-Gravenhage naar Scheveningen. Operamagazine
 • SoundCloud sluit een deal met Sony/ATV voor de Europese streamingmarkt. Entertainment Business
 • Sena regelt de rechten van muzikanten en producenten. Zij krijgen van Sena een vergoeding als hun muziek in het openbaar gedraaid wordt. Uit het jaarverslag van SENA blijkt dat vorig jaar in totaal 68,4 miljoen aan muziekgebruikers is gefactureerd. Dat is 4,2 procent meer dan in 2014.
 • De stijging wordt veroorzaakt door een toename van het aantal licenties, het waar mogelijk verhogen van tarieven, of het verlagen van kortingen. Sena , Entertainment Business
 • Maaike van Steenis vindt dat door de talloze kortingen, die aan de theaterbezoekers worden aangeboden,  de werkelijke waarde niet wordt ingezien en gevoeld. Gelukkig experimenteren de laatste tijd veel aanbieders met de mogelijkheid om vrijwillig te doneren bij de koop van een toegangsbewijs. Belangrijker nog dan de extra euro’s, is het gevoel van betrokkenheid dat hiermee versterkt wordt. Theaterkrant

cultuurmarketing

 • De tweede editie van de Nationale Museumweek is succesvol verlopen. Al zijn er nog geen offici‘le bezoekcijfers, feit is dat de deelnemende musea en hun speciale acties veel aandacht hebben gegenereerd. Museumvereniging
 • Monique van de Wijdeven is druk met BredaPhoto, waar ze als marketing & communicatie manager bijdraagt aan de ambities van dit internationale fotofestival. Daarnaast houdt ze zich bezig met de ontwikkeling en positionering van RAKprojectspace in de Willem II Fabriek. Cultuurmarketing
 • We leven in een tijd waarin de verschillen tussen de grote en minder grote merken steeds verder toenemen. Dat bleek uit het grootschalige merkonderzoek wat ruim 2500 merken uit verschillende sectoren in Nederland heeft geanalyseerd. Wat voor effect heeft dat voor organisaties in de culturele sector? En hoe kom je erachter hoe sterk je merk is? Cultuurmarketing

financiering

 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie maakte de toekenningen van de eerste ronde E-cultuur van 2016 bekend. 15 projecten werden gehonoreerd. Ontwerpers en makers werken veel samen met andere culturele disciplines, waardoor e-cultuur een steeds groter gebied bestrijkt. Tegelijkertijd zoeken de aanvragers – naast deze verbreding – de diepte op, en draagt men de inhoudelijke en onderzoekende waarde hoog in het vaandel. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Op woensdagmiddag 8 juni organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de bijeenkomst Digitale cultuur @ Stimuleringsfonds. Een nieuwe beleidsperiode, 2017-2020, vraagt om reflectie en vooruitzien. De bijeenkomst staat stil bij recente ontwikkelingen in het veld en de toekomst van e-cultuur bij het fonds. Het publiek heeft de gelegenheid om mee te denken over toekomstige programma’s. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ondersteunde 26 presentaties van ontwerpers tijdens de Salone del Mobile in Milaan. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Mondriaan Fonds organiseert jaarlijks een ori‘ntatiereis voor beeldend kunstenaars en bemiddelaars uit de beeldende kunst naar buitenlandse regio’s die in opkomst zijn en interessante ontdekkingskansen bieden. Van 30 oktober tot en met 12 november 2016 is het reisdoel Iran (Tehran en Isfahan) en Armeni‘ (Yerevan en Gyumri). Aanmelden tot 1 juli 2016. Mondriaanfonds
 • De eerstvolgende deadline voor de Regeling Realisering Speelfilm van het Filmfonds is 24 mei. Voor de subsidie komt een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) in aanmerking die minstens twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland, gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert. Filmfonds
 • Import, de korte film van de Bosnisch-Nederlandse regisseur Ena Sendijarevi_, is geselecteerd voor Quinzaine des Realisateurs, onderdeel van het Filmfestival van Cannes. De film is geproduceerd door Pupkin en is tot stand gekomen met steun van het Nederlands Filmfonds. Steun van het Filmfonds was er ook voor Houvast; deze film won de prijs voor Best Narrative Short op het TriBeCa Filmfestival. Filmfonds , Filmfonds
 • De Schwob-zomeractie gaat dit jaar gepaard met leesclubfestivals in Utrecht (zo 19 juni), Groningen (4 sept) en Maastricht (4 sept). Na de succesvolle pilot in Utrecht afgelopen januari, breidt het ‘Schwobfest’ deze zomer uit naar drie edities. In ruim twintig leesclubs bespreken lezers en ambassadeurs de acht opmerkelijke literaire herontdekkingen die centraal staan tijdens de Schwob-zomeractie. Schwob, een initiatief van het Nederlands Letterenfonds, brengt vergeten of nog onontdekte klassiekers onder de aandacht van uitgevers en lezers. Letterenfonds
 • Op 1 maart nam het Fonds Podiumkunsten 215 aanvragen van podiumkunstinstellingen voor een meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020 in behandeling. Wat gebeurt er nu eigenlijk met deze aanvragen? Hoe wordt beoordeeld wie wel of niet subsidie krijgt? Directeur Henri‘tte Post bericht de komende maanden in haar blog over het verdere proces. Fonds Podiumkunsten
 • Remy van Kesteren is de winnaar van de Nederlandse Muziekprijs, de hoogste onderscheiding die het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap toekent aan musici in de klassieke muziek. Fonds Podiumkunsten
 • Het Fonds voor Cultuurparticipatie reikt voor de vijfde keer de Gouden C uit. De Gouden C is de jaarlijkse prijs voor een door het Fonds ondersteund project dat je mee moet maken. De winnaar ontvangt de prijs op 23 juni tijdens de opening van Festival Bombarie. Tot de 5 genomineerden behoort Old Skool van gebouw 52 en Mad Skills uit Eindhoven. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • De resultaten van de eerste financieringsronde van het nieuwe onderzoekscentrum voor kunst en erfgoed NICAS (Netherlands Institute for Conservation, Art and Science) zijn bekendgemaakt. 6 grote onderzoeksvoorstellen en 5 kleinere, verkennende onderzoeken (zogenaamde kiemprojecten) werden gehonoreerd. Cultureel Erfgoed
 • Een overzicht van de recente toekenningen vanuit het Impulsgeldenprogramma van de provincie Noord-Brabant. bkkc
 • Kunstbalie publiceert het inspiratieboekje ‘Crowdfunding voor amateurkunst’. In deze publicatie de belangrijkste tips voor financiering door middel van crowdfunding. O.a. voorbereiding, inzet en netwerk worden behandeld. Kunstbalie
 • Kickstarter, de Dutch Design Foundation, Eindhoven en Douw&Koren slaan de handen ineen voor Crowdfunding Dutch Design Program, een traject, waarbij getalenteerde Nederlandse designers worden begeleid in het opzetten en uitvoeren van een succesvolle internationale crowdfunding campagne. Het traject wordt gelanceerd op 25 mei tijdens Crowdfunding Day Europe. bno
 • De organisatie van Opera op de Parade in ‘s-Hertogenbosch komt 15.000 euro te kort voor het gratis openluchtspektakel op 28 juni. Opera Zuid, Philharmonie zuidnederland en Theater aan de Parade beginnen daarom met een crowdfundingsactie, die op 2 mei start. Brabants Dagblad
 • Leonie Verwer, s ponsormanager van de ABN Amro : Cross-overkansen tussen sport en cultuur worden nog onvoldoende benut. Sportnext.nl
 • De uitgaven aan sponsoring bedroegen in 2015 778 miljoen euro. Dat is een daling van 3 procent ten opzichte van 2014. De grootste klap viel in de sector kunst en cultuur. Respons.nl

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Veertien procent van het maatschappelijk vastgoed ( scholen, musea, sportaccommodaties en ziekenhuizen ) staat leeg. In de provincies Limburg en Drenthe waren de meeste van deze openbare voorzieningen buiten gebruik. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers van 2014. De provincie Overijssel heeft samen met het CBS een eerste prototype van een leegstandsmonitor gemaakt voor heel Nederland. Binnenlands bestuur , CBS
 • In de derde plenaire bijeenkomst van de pilot Verlichte regels winkelgebieden, waar alle pilotgemeenten bij elkaar komen, staan de ervaringen in het deelnemend winkelgebied in Oss centraal. Het centrumbeleid van Oss, waar de pilot onderdeel van is, bevindt zich middenin een ingrijpende koerswijziging. Platform31
 • De tentoonstelling ‘Van wie is de straat?’, die nu in het Van Abbemuseum te zien is, belicht verschillende visies op de hedendaagse straat en het gebruik daarvan als publieke ruimte. In de straat worden sociale en culturele, politieke en economische waarden en belangen zichtbaar. Archined
 • Initiatieven zoals What Design Can Do’s Refugee Challenge moedigen ontwerpers aan te geloven dat ze de internationale problemen, die ver buiten hun bereik liggen, kunnen oplossen, zegt Ruben Pater. Pater is ontwerper en onderzoeker en geeft les aan de Design Academy en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in ‘s-Gravenhage. Dezeen
 • ‘Viktor & Rolf Fashion Artists’ heet de expositie die The National Gallery of Victoria in Melbourne, Australi‘ in het njaar gaat tonen. Invalshoek van de tentoonstelling is het verkennen van draagbare kunst. Fashion United
 • ‘Geen enkele designer ontwerpt meer een collectie zonder storystelling. Het verhaal rond de kleding zelf, de inspiratie, de doelgroep, maar ook de politieke en sociale dimensie, het sijpelt allemaal door naar de consument, die op haar beurt weer een verhaal maakt van het kledingstuk.’ Een gesprek met initiatiefnemer, filosoof en universitaire hoofddocent visual culture Marie-Aude Baronian (UVA) over het tweedaags symposium Fashion & Philosophy. Elle

beeldende kunst

 • De tiende editie van Wolvecampprijs krijgt dit jaar een andere opzet dan normaal. In plaats van de gebruikelijke wedstrijd tussen drie jonge kunstenaars heeft de jury er nu gekozen het jubileum te vieren als een eerbetoon aan de schilderkunst. Het prijzengeld van in totaal 28.500 euro wordt nu gebruikt voor de organisatie van een grote manifestatie, met als exposanten de kunstschilders Rob Birza, Erik van Lieshout en Lily van der Stokker. Heartpool

film

 • Tijdens de Eerste Nederlandse Filmnacht op vrijdag 29 april in Natlab Eindhoven is er een exclusieve voorpremire van de film ‘Of ik gek ben’, het deels in Eindhoven gedraaide regiedebuut van Frank Lammers. Eindhovens Dagblad

letteren

 • Kritiek op de keuze van het CPNB voor Herman Koch als schrijver van het Boekenweekgeschenk. Tzum.info
 • Ilja Leonard Pfeijffer gaat een nieuwe grote bloemlezing van de moderne Nederlandstalige po‘zie (1900 tot heden) samenstellen. De bloemlezing verschijnt dit najaar bij Uitgeverij Prometheus/Bert Bakker. Pfeijffer zal daarom vaak in de leeszaal van de Koninklijke Bibliotheek te vinden zijn. KB
 • De website van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) heeft een nieuwe zoekmogelijkheid : het Calendarium. Met het Calendarium kan de raadpleger op een dag, maand, jaar of op periode zoeken in de duizenden gedigitaliseerde teksten die de DBNL rijk is. KB , Literatuurplein
 • Op 21 april werd de E. du Perronprijs uitgereikt. Ilja Leonard Pfeijffer ontving uit handen van de Tilburgse wethouder van cultuur, Marcelle Hendrickx de prijs. Daarvoor hield Herman van Rompuy de zesde E. du Perronlezing. bkkc
 • Tijdens de Dag van de Jonge Jury de Prijs van de Jonge Jury is de publieksprijs voor het beste jeugdboek, en de Gouden Lijst, de vakjuryprijs voor het beste jeugdboek, uitgereikt. De Gouden Lijst in de categorie Nederlandstalig is gewonnen door Edward van de Vendel met Oliver en de prijs in de categorie vertaald door Dan Gemeinhart met Naar de top, vertaald door Tjalling Bos. De Prijs van de Jonge Jury ging naar Shock van Mel Wallis de Vries. Literatuurplein
 • Jan Gielkens heeft de Filter Vertaalprijs 2016 gewonnen met De woorden van Grimm : een liefdesverklaring van Günter Grass, een uitgave van Meulenhoff. Het prijzengeld van 10.000 euro wordt opgebracht door een anonieme begunstiger en tien vooraanstaande uitgeverijen. Andreas Ecke, die Nederlandse literatuur vertaalt in het Duits, o.m. van Cees Nootenboom, is onderscheiden met de Europese vertaalprijs 2016. Literair Nederland ,  Cleeft , NU.nl
 • De Verkiezing van het Belangrijkste Boek is van start gegaan. CPNB

muziek

 • Jeroen van Veen heeft de NPO Radio 4 Prijs gewonnen. Van Veen kreeg de prijs vanwege ‘zijn inzet om klassieke muziek toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen’, aldus de jury. Entertainment Business
 • De Oeuvreprijs Jazz/World 2016 is toegekend aan het Metropole Orkest. De jury roemt ”de veelzijdigheid, het enorme oeuvre, de prachtige samenwerking met vele grootheden en hun buitengewone performance.” Jazzism

theater en dans

 • Theater dat poppen, voorwerpen en afbeeldingen de hoofdrol geeft, heeft een eigen festival: het Pop Arts Festival. Een eigen opleiding laat nog op zich wachten. Wel is er al een eigen proeflaboratorium. De avond Vers bloed laat alvast drie voorstellingen zien waar nog aan wordt gesleuteld. Theaterkrant
 • Op vrijdag 21 oktober 2016 gaat de zesde editie in van Festival Circolo. Het meerdaagse festival in Liempde werkt met een aangepast festivalconcept en een opgefriste huisstijl. De naam is gewijzigd van Circo Circolo in Festival Circolo. Bij een nieuwe naam hoort ook een nieuwe pay-off: feels like circus.  Waarmee duidelijker is gemaakt, dat het festival eigentijds circustheater vanuit de hele wereld presenteert. Festival Circolo
 • Stefano Keizers wint de 29e editie van het Concours om de Wim Sonneveldprijs op het Amsterdams Kleinkunst Festival. Theaterkrant
 • LeineRoebana viert dit jaar haar 25-jarig bestaan en ChassŽ Theater zijn 20ste verjaardag. Al jaren zijn ze aan elkaar verbonden. Die band wordt bezegeld met de speciaal voor de gelegenheid geproduceerde, grootschalige internationale voorstelling Light. Breda Nieuws

kunst in de openbare ruimte

 • Na een jarenlang proces van ideevorming, ontwerp, ontwikkeling en uitvoering is Castellum Fectio weer zichtbaar en beleefbaar in het landschap naast Fort Vechten in Bunnik. Het Romeinse Fectio is een archeologisch monument van circa 30 hectare groot en behoort tot de top 4 van archeo-logische sites in Europa. Het landschappelijke inrichtingsplan is van Parklaan Landschaps-architecten en Paul de Kort. Publiek gemaakt
 • Helen Verhoeven maakte het schilderij Hoge Raad, dat tot stand is gekomen dankzij de percentageregeling beeldende kunsten bij rijksgebouwen. De opdracht was het hoogste rechtscollege in Nederland te verbeelden, aan de hand van thema’s als recht en onrecht. NRC
 • Erik Odijk is gevraagd om in de nieuwbouw van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem een opdracht te realiseren; een binnentuin in combinatie met een gang Žn een route er naar toe. Een healing environment. trendbeheer
 • Op Koningsdag wordt in het Deurnese gemeentehuis een borstbeeld van  koning Willem-Alexander, gemaakt door Tony van de Vorst uit Vlierden, onthuld. Eindhovens Dagblad
 • Amper een maand na de tewaterlating en offici‘le onthulling is het kunstwerk de Love Boat vanuit de zuidoever van de Tilburgse Piushaven amper waarneembaar. Aan de rechterkant van het schip werken slechts een paar van het met 7.000 lampjes opgesierde vaartuig. Brabants Dagblad

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Een landschap van grijs kantoormeubilair en bergen van papierpropjes. De presentatie van Lensvelts Boring Collection tijdens de Milan Design Week is bekroond met de Milano Design Award voor het beste concept. Architectenweb
 • De presentaties van Maarten Baas en Kiki van Eijk/Joost van Bleiswijk in Milaan. Dezeen , Dezeen
 • Een opvallende presentatie tijdens de Milan Design Week 2016. Cor Unum, het keramiekatelier uit ‘s-Hertogenbosch heeft enkele ontwerpers laten ‘inbreken’ in het traditionele keramische productieproces. Architectenweb
 • Het werk van Nacho Carbonell houdt het midden tussen design en sculptuur. Hij ziet zich meer als kunstenaar dan functionalistisch ontwerper.  Carbonell beschouwt zijn stoelen, banken en lampen als levende wezens met een eigen persoonlijkheid. Het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch toont in het kader van het Jheronimus Boschjaar 2016 vanaf 18 juni een overzicht van de kunstenaar. Kunstblog
 • Persoonlijke aantekeningen van soldaten uit de Eerste Wereldoorlog vormden de inspiratie voor Hadden we maar dezelfde taal gesproken, het boek van fotograaf L.J.A.D. Creyghton en schrijver Serge van Duijnhoven. Vrij Nederland
 • De Bredase Yvon NŽ legt de complexiteit van de kinderziel bloot en laat tegelijkertijd het geheim intact in haar eerste semi-biografische roman Het scheve meisje. Cleeft

kunstonderwijs 

 • Studenten van Design Academy Eindhoven willen werken in de industrie, volgens de ontwerper Andrea Trimarchi, die doceert aan de school.  Ze ambi‘ren niet de roem van een eigen studio. Een groep studenten van de Design Academy kozen ervoor om tijdens de design week in Milaan ‘alles behalve het eindproduct’ te tonen. Dezeen , Dezeen
 • Famous Deaths, de installatie waarin je de laatste momenten voor de dood van beroemdheden ruikt, werd ook getoond gedurende het Tribeca Film Festival, New York. Famous Deaths is een project van docenten en studenten van de opleiding Communication & Multimedia Design (CMD). Avans Hogeschool, Breda. Hyperallergic
 • De 8 finalisten, afgevaardigd door verschillende conservatoria in Nederland,  voor de vijfde editie van de Conservatorium Talent Award zijn bekend. De finale wordt tijdens Jazz in Duketown op zondag 15 mei in de Muzerije in ‘s-Hertogenbosch gehouden. Brabants Dagblad

cultuureducatie en – participatie

 • Kunsteducatie gaat om de verbinding tussen docent en cursist. Of die docent bij een centrum voor de kunsten werkt of een eigen praktijk heeft, doet er dan eigenlijk niet toe, stellen Allard Bentvelsen en Bob Heppenstrijdt. Zij richtten onder meer kiesjedocent.nl op, een site waarop kunstdocenten hun aanbod kunnen profileren. lkca
 • Tijdens de conferentie Cultuureducatie in het speciaal onderwijs is het programma Special Heroes Art gelanceerd. Naast kennismakingslessen sport en bewegen op de scholen komt er nu ook meer kunst- en cultuuraanbod voor kinderen in het speciaal (basis) onderwijs. lkca
 • In totaal 16 basisscholen hebben zich op 20 april 2016 verenigd in de Vereniging CultuurProfielScholen Primair Onderwijs (VCPS-PO). De vereniging is ervan overtuigd dat kunst en cultuur een toegevoegde waarde heeft bij de ontwikkeling van talenten van kinderen. Het predicaat CultuurProfielSchool garandeert dat kwalitatief goed cultuuronderwijs ge•ntegreerd is in het lesprogramma van alle groepen van de basisschool.   Cultuurprofielscholen.nl
 • Kunstdocenten en jongerenwerkers kunnen jongeren uit de straatcultuur prachtig aan zich binden via hiphop, weet onderzoeker Jeroen van den Broek. lkca
 • Sanne Scholten is per 1 juni de nieuwe directeur bij het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst. lkca
 • Vier jonge musici winnen een eerste prijs tijdens de finale van het Prinses Christina Concours. Cultureel Persbureau
 • Directeur Ari‘tte Kasbergen licht het besluit toe dat de SKVR (Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam) heeft genomen : te stoppen met kunsteducatie voor volwassenen. lkca
 • Rabobank Regio Den Haag en het Haags Gemeentemuseum bundelen hun krachten en maken museumlessen volgend schooljaar bereikbaar voor kinderen in Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Voorschoten-Wassenaar. Haags Gemeentemuseum
 • Femke van Heerikhuizen constateerde dat belangrijke vrouwelijke auteurs ontbreken op de website Lezen voor de Lijst.  En dat de vrouwen die er wŽl op staan worden ook veel lager ingeschaald dan de mannelijke auteurs. De Groene Amsterdammer
 • Kunstbalie werkt samen met partners aan de kunstzinnige ontplooiing van alle Brabanders. Als expertisecentrum voor kunsteducatie in het onderwijs en kunstbeoefening in de vrije tijd werken zij in opdracht van de Provincie Noord-Brabant. In deze brochure staat wat ze kunnen betekenen.  Kunstbalie
 • De Brabantse winnaars, die naar de landelijke finale van Kunstbende gaan. Brabants Dagblad
 • Sinds de start op  31 maart hebben Bossche kinderen zich 2350 keer ingeschreven voor een creatieve workshop via het stimuleringsproject Sjors Creatief.  Brabants Dagblad
 • In Gemeentemuseum Helmond kunnen mensen met een afasie weer deelnemen aan een speciale rondleidingdoor de tentoonstelling De zeven zonden, Jheronimus Bosch in de hedendaagse kunst. Eindhovens Dagblad

kunstbeoefening

erfgoed 

 • Een onafhankelijke jury heeft negen erfgoedlocaties in Europa onderscheiden met een Europees Erfgoedlabel. De locaties staan symbool voor de Europese idealen, waarden, geschiedenis en integratie. De deelnemende lidstaten hebben achttien aanvragen ingediend. Namens Nederland heeft de gemeente Heerlen een aanvraag ingediend voor SCHUNCK* Glaspaleis als narratieve krachtcentrale voor de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS). Dat werd niet gehonoreerd. Cultureel Erfgoed
 • #BigArtRide – the European Tour is ge•nitieerd door DROPSTUFF.nl in samenwerking met Europeana, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en de Nederlandse ambassades door Europa in het kader van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie in 2016.  Deelnemers in twee verschillende steden worden uitgenodigd om op de fiets te stappen, de VR-bril op te zetten en te navigeren door een virtuele stad vol highlights uit eeuwen Europese kunst. Emerce
 • Een particulier is sinds 2004 is bezig met de restauratie van een watertoren in Bergen op Zoom. Hij wil er op termijn een hotelkamer realiseren en een soort B&B op hoogte maken. Afgelopen zaterdag was er een concert van de Tilburgse band Ilen Mer. BN – De Stem

bibliotheken

 • Begin mei zal de vernieuwde LuisterBieb-app in de Apple Store en Google Play Store beschikbaar komen, zo meldt de Koninklijke Bibliotheek. De aangeboden titels zijn ingedeeld in drie categorie‘n op basis van verschillende voorwaarden voor de beschikbaarheid. Van 23 tot en met 29 mei vindt de Week van het Luisterboek plaats. Bibliotheekblad
 • Biblion krijgt een nieuwe structuur en het aantal fte’s (197) wordt teruggebracht naar 157. De nieuwe organisatiestructuur bestaat straks uit drie business units: Media, Data en Business on Demand. Aanleiding voor de reorganisatie zijn ‘de veranderende marktomstandigheden en dan met name de teruglopende mediabudgetten bij de klanten van NBD Biblion, de openbare bibliotheken’. Informatieprofessional

Geen reacties

Geef een reactie