trends & ontwikkelingen 26 juni 2015

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Agenda overleg Uitgangspunten Cultuurbeleid, Tweede Kamer, Troelstrazaal, 24 juni 2015. Tweede Kamer
 • Tijdens het debat van 24 juni veegde Mona Keijzer van het CDA de vloer aan met het bericht dat er dik 18 miljoen extra zou worden ge•nvesteerd in kunst en cultuur. ãWe zijn niet achterlijk, het is gewoon schuiven met geld”, hield ze de minister voor . ãHet is nog geen 10 procent van de bezuinigingen van Rutte-I en komt ook uit de cultuurbegroting zelf”, aldus ook Jasper van Dijk van de SP. D’66 pleit voor jonge mensen in de Raad voor Cultuur. De Kamer riep minister Bussemaker op om cultuuronderwijs minder vrijblijvend te maken voor scholen. Nu.nl , lkca
 • Antwoorden van minister Bussemaker (OCW) op de Kamervragen over de 1e suppletoire begroting 2015. Rijksoverheid.nl
 • Minister Bussemaker (OCW) reageert op een verzoek van Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de Kamer te informeren over de verschuiving van budget binnen de cultuurbegroting. Rijksoverheid.nl , Cultureel Persbureau
 • Bezuinigingen van het Rijk zijn grotendeels achter de rug en de provincies korten dit jaar gemiddeld ruim 40 procent op de kunsten. Nu is het de beurt aan de gemeenten die twee derde van het kunst- en cultuurbudget van de overheid besteden. Zij zijn nog maar net begonnen met bezuinigen. Voor die derde bezuinigingsronde waarschuwt Bastiaan Vinkenburg van onderzoeksbureau Berenschot, die voor de Boekman cultuurstichting, tijdens het symposium Kaalslag of Cultuuromslag?, de balans opmaakte van de cultuurbezuinigingen sinds kabinet Rutte 1 in 2011. De Volkskrant , Berenschot , NOS.nl , lkca , Bibliotheekblad , Cultuurindex
 • Bij tal van cultuurinstellingen – festivals, theaters, bibliotheken, filmhuizen, musea – springen vrijwilligers bij nu er door crisis en bezuinigingen mensen ontslagen worden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Boekmanstichting. In 2013 werkten er in musea 64 procent meer vrijwilligers dan in 2005. In musea bijvoorbeeld werkt nu driekwart van de mensen onbetaald. Het gaat om ruim 32.000 mensen. Trouw
 • De maatschappelijke waarde van cultuur is essentieel om de publieke financiering van de cultuursector op peil te houden, verwacht Bastiaan Vinkenburg, adviseur bij Berenschot. ZŽker op lokale schaal en zŽker ten aanzien van educatie en participatie. Als we die lijn doortrekken, zou maatschappelijke waarde zelfs de enige legitimatie voor subsidies kunnen worden. Grote vraag: hoe aantrekkelijk is dat perspectief? lkca
 • Ryclef Rienstra, directeur van de VandenEnde Foundation, vindt dat minister Bussemaker moet stimuleren dat er nog meer particuliere fondsen worden opgericht. Private fondsen zouden volgens hem meer risico’s durven nemen bij het investeren in cultuur als de overheid garant wil staan. Volgens onderzoek ten behoeve van de tweejaarlijks de publicatie Geven in Nederland uitbrengt, gaven private fondsen in 2013 79 miljoen euro aan cultuur. Maar volgens Rienstra, die zelf een onderzoek deed onder achttien landelijke cultuurfondsen, moet het werkelijke bedrag hoger liggen. NRC
 • Veel vuurwerk valt er niet te verwachten tijdens het overleg over de uitgangspunten voor het cultuurbeleid 2017-2020. Het beleid is uitonderhandeld en wordt in de sector behoorlijk breed gedragen. Dat bleek ook al bij de hoorzitting van vorige week, waarop weinig nieuws te horen was. Na de bezuinigingen van 2011 leken sector en politiek even tegenover elkaar te staan, maar inmiddels overheerst het besef met elkaar verder te moeten. Dus worden conflicten in de kiem gesmoord en vindt discussie plaats binnen de smalle marges van het overheidsbeleid – voor radicale vernieuwing lijkt momenteel geen ruimte, meent Pepijn Reeser, Kennisland. Kennisland
 • Platform Beeldende Kunst in een open brief aan commissielid OCW : “Er is weinig vertrouwen meer in de overheid als serieuze partner. Er is door minister Bussemaker een begin gemaakt om dat vertrouwen te herstellen, de toon is anders. Maar enkel met een vriendelijke toon, kan de sector niet herstellen.” Platform BK
 • Onder de schijnwerkelijkheid die minister Bussemaker (OCW) en haar collega’s graag voorspiegelen over de kunstsector gaat een wrange realiteit schuil. Uitholling, armoede en ‘slow burn’ zijn het parool.
 • Rune Peitersen, voorzitter van Platform Beeldende Kunst, en Arno van Roosmalen, voorzitter van De Zaak Nu, vatten nogmaals samen hoe zij de uitgangspunten van het cultuurbeleid van minister Bussemaker beoordelen. De Volkskrant
 • “Inhoud sneeuwde onder in goede bedoelingen en procedures. Het stemt treurig dat deze hoorzitting mede de input is voor het Kamerdebat komende week, want hier leerde eigenlijk niemand wat van.” Cultureel Persbureau over de hoorzitting over de ‘Uitgangspunten cultuurbeleid 2017-2020’ van 19 juni. Cultureel Persbureau
 • Mari‘tte Pennarts, gedeputeerde voor cultuur van de provincie Utrecht, was namens het Interprovinciaal Overleg aanwezig op de hoorzitting van 17 juni over de uitgangspunten van het cultuurbeleid 2017-2020. “Juist provincies kunnen ervoor zorgen dat niet alleen de sterke steden van een decentrale benadering profiteren”, sprak ze. Ook de omliggende regio wordt door provincies integraal meegenomen in regionale cultuurplannen met een eigen cultureel profiel. Provincies investeren in hun kerntaken cultureel erfgoed en culturele infrastructuur. Een hechte samenwerking met decentrale overheden kan minister Jet Bussemaker (OCW, PvdA) helpen bij haar cultuurambities te realiseren. Het verbinden van de stad en regio is wat het IPO betreft een garantie voor meer spreiding en decentrale invulling en profilering. IPO
 • Het beleid inzake cultuureducatie en talentontwikkeling moet minder vrijblijvend worden, schrijven PVDA kamerlid Jacquers Monasch, en Geert Drion, beleids- en organisatieadviseur. lkca
 • Kunstbalie is verheugd over positieve toonzetting van de uitgangspuntenbrief van minister Bussemaker. De centrale thema’s cultuureducatie, talentontwikkeling, de maatschappelijke waarde van cultuur, digitalisering en internationaal cultuurbeleid die in de brief staan, vindt Kunstbalie belangrijk. M aar er is zorg over de brede verankering van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Kunstbalie
 • Staatssecretaris Wiebes van Financi‘n informeert de Tweede Kamer over de belastingherziening. Rijksoverheid.nl
 • RenŽ Goudriaan (SiRM) maakte een berekening van effecten van een BTW-verhoging van 6% naar 21% in de culturele sector op basis van cijfers uit 2013. De berekening van de gederfde omzet heeft betrekking op de musea, de VSCD-podia, de VNPF-poppodia en de bioscopen. De btw-verhoging betekent een prijsstijging van 14,2%, die zou leiden tot een bezoekdaling van 7% bij de podia; 5% bij de musea; en 11% bij de bioscopen. Vanwege de beschikbare gegevens blijven beeldende kunst en cultuurfestivals buiten beschouwing. Daarnaast ontbreken de vrije theaterproducenten voor zover deze voorstellingen niet op een VSCDpodium plaatsvinden en de boeken. Kunsten’92
 • Zorgen om de verhoging van de btw in de cultuursector. De Federatie Cultuur vindt de btw-verhoging fnuikend voor het ondernemerschap in de cultuursector. De Koninklijke Boekverkopersbond vindt de verhoging onbegrijpelijk zijn in het licht van de onlangs verlengde Wet Vaste Boekenprijs. Een ruime meerderheid van de Kamerleden gaf hierbij aan waarde te hechten aan een vaste boekenprijs als belangrijk cultuurpolitiek instrument met het oog op de wenselijk geachte brede beschikbaarheid en pluriform aanbod van boeken. Het Nederlands Letterenfonds deelt de zorgen die de Federatie Cultuur zich maakt om de plannen voor een hoger BTW-tarief. De verhoging heeft ook noodlottige gevolgen voor het circuslandschap. Theaterkrant, Federatie Cultuur , VNPF , Boekbond.nl , Letterenfonds , De Piste
 • De plannen om het btw-tarief van 6% af te schaffen is funest voor de gastvrijheidssector. Om dit plan te voorkomen startte op 22 juni de actie: Nee tegen meer btw! Ondernemers vragen hun gasten om hun digitale stem te laten horen via www.neetegenmeerbtw.nl, de Facebookpagina of een leuke foto te twitteren met #neetegenmeerbtw. Pretwerk.nl
 • Kijk naar het mooie pleidooi van Joop van den Ende richting de politiek om niet in te stemmen met de op handen zijnde btw-verhoging. Hij was te gast bij Eva Jinek. vanaf minuut 46:44 is het pleidooi te zien. NPO
 • Verhoging van het btw-tarief voor een reeks diensten lijkt van de baan. GroenLinks is er fel tegen gekant. In plaats daarvan wil de partij vergaande ‘vergroening’ van het belastingstelsel. Ook andere partijen hebben hun bedenkingen. De Volkskrant, BNR
 • De Tweede Kamer heeft op 16 juni 2015 gestemd over een nieuwe Erfgoedwet, die beoogt bescherming te bieden aan roerend cultureel erfgoed. Het wetsvoorstel is door de Tweede Kamer aangenomen, maar niet nadat het voorstel op belangrijke punten voor het openbaar kunstbezit is gewijzigd. Veel concrete voorstellen die de Vereniging Rembrandt met onder meer het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft gedaan om de wet te verbeteren zijn in de nieuwe wet opgenomen.
 • De Tweede Kamer heeft via stemmingen over de Erfgoedwet geregeld dat gemeenten, provincies en andere publiekrechtelijke organen per 2016 meer verplichtingen krijgen als zij cultuurbezit willen afstoten. Wat betekent het voor gemeenten? Cultuurfonds , VNG
 • De Tweede Kamer steunt, met veel complimenten aan ambtenaren en minister Melanie Schultz, de Omgevingswet. De kerninstrumenten waarvan de provincie gebruik kan maken voor een goede uitoefening van de provinciale taken binnen het fysieke domein zijn ongeschonden uit de strijd gekomen. Toch werden er een aantal amendementen ingediend door Kamerleden die drastisch zouden ingrijpen op de mogelijkheden van de provinciale taakuitoefening. Hoewel de minister deze voorstellen al ontraadde doet het IPO een beroep op de Kamer om een aantal amendementen te verwerpen. Binnenlands bestuur , IPO
 • De VNG doet een dringende oproep aan de Tweede Kamer om een aantal amendementen op de Omgevingswet te verwerpen. De Omgevingswet is een goede wet die doet wat hij beoogt: regelgeving over de inrichting van de openbare ruimte ‘eenvoudig beter’ maken, met meer ruimte voor lokaal beleid. Een vijftal ingediende amendementen doen die goede Omgevingswet echter ernstig tekort, omdat ze leiden tot extra procedures en verplichtingen voor belangenafwegingen. Dat leidt tot hogere bestuurlijke lasten en dus hogere lasten voor inwoners en bedrijven. VNG
 • Gemeenten wijzen te veel gebieden aan als archeologisch zoekgebied. Onderzoeken lopen op niets uit, waardoor ontwikkelaars en andere initiatiefnemers onnodig kosten maken en het draagvlak voor archeologisch onderzoek bij het bedrijfsleven terugloopt. In de Omgevingswet moet dat worden gerepareerd. Daarvoor pleiten de brancheorganisaties van de land- en tuinbouw, projectontwikkeling en de delfstoffenwinning, NEPROM, LTO-Nederland en Cascade. Binnenlands bestuur
 • De wethouders cultuur/onderwijs van de vier grote steden, aangevuld met die van Groningen, Enschede, Arnhem en Maastricht, willen overleg met minister Bussemaker van OCW over de relatie tussen de lokale openbare bibliotheken en de landelijke digitale bibliotheek. De wethouders vinden dat die landelijke bibliotheek geen ‘concurrent’ moet zijn van de lokale bibliotheken. Om die reden moeten volgens hen de lokale bibliotheken er niet alleen zijn voor een ‘fysiek’ of ‘gecombineerd’ lidmaatschap, maar ook de toegang vormen tot het ‘digital-only’-lidmaatschap. Ze moeten het ‘single point of access’ vormen voor een samenhangend pakket van ‘fysieke’, ‘digitale’ en ‘gecombineerde’ informatiediensten. De wethouders schrijven dit een brief van 18 juni 2015. Bibliotheekblad
 • In 2014 sloten achttien G32-steden zich aan bij de leerkring Kantoren- en winkelleegstand van Platform31. Beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening en economische zaken kwamen vijf keer bijeen om van elkaar en externe experts te leren welke rollen en instrumenten gemeenten kunnen inzetten om leegstand te voorkomen of bestrijden. Belangrijkste conclusie: leegstand kan alleen in publiek-private samenwerking worden opgepakt en gemeenten moeten hierin een regierol nemen. Platform31 ,
 • De culturele instellingen van Arnhem krijgen geen enkele garantie dat ze buiten schot blijven bij de bezuinigingsgolf van 20 miljoen euro die het gemeentebestuur boven het hoofd hangt. De Gelderlander
 • Den Haag krijgt een nieuw platform voor stedelijke ontwikkeling en architectuur. Doel van het platform is om het debat over stedenbouw, ruimtelijke economie, duurzaamheid en architectuur in de Hofstad te stimuleren. Daarnaast moet het platform de kennis, netwerk en innovatie op deze gebieden in de stad bundelen. Architectenweb.nl
 • Architecten nemen in Rotterdam van de gemeente de verantwoordelijkheid over om bouwwerken te toetsen aan het Bouwbesluit. Ook mogen ze toetsen aan welstand, bestemmingsplan en bouwverordening. Het betreft een experiment dat vijf jaar duurt. Als het experiment succesvol is en landelijk wordt overgenomen, zou dat verregaande consequenties kunnen hebben voor het architectenvak. De Architect
 • Een stichting met grote namen in de cultuursector wil het Grand Theatre in Groningen al snel nieuw leven inblazen, als onafhankelijk instituut. Zij zetten stevig in op talentontwikkeling en op de productiefunctie. De Groningse gemeenteraad beslist over de toekomst van het theater. Dagblad van het Noorden
 • Volgens Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz, die de voorgestelde maatregel van de federale regering steunt, kunnen mensen die hun geld besteden aan concerten, toneelstukken of tijdschriften best een paar procentjes missen. ‘Dan gaan ze maar een keertje minder shoppen in de Bio-Planet’, knipoogt de minister. ‘Nee, de culturele sector zou juist trots moeten zijn dat hij eindelijk eens een echte economische bijdrage kan bieden.’ Vanaf 1 september 2015 gelden betalende kunstuitingen voor de belastingdiensten als ‘luxeproducten’. Ze worden dan onderhevig aan een btw-tarief van 21%.
 • De culturele sector verzet zich fel tegen de verhoging. Rekto verso
 • Vrijheid van Panorama (VvP / FOP) of panoramavrijheid is de vrijheid om foto’s te maken van bouwwerken en objecten in de openbare ruimte, en deze verder (ook commercieel) te verspreiden. Deze vrijheid is meestal vastgelegd in een wettelijk kader, en kan per land verschillen. Europese copyright-wetgeving wil die verschillen teniet doen en dat heeft grote gevolgen voor professionele fotografen. Wikimedia Nederland en Kennisland roepen Nederlandse Europarlementari‘rs op om op 9 juli tegen deze inperking van de panoramavrijheid te stemmen. Hyperallergic.com , Kennisland
 • De Europese Commissie verliest de grote en onderscheidende waarde van film en bioscoopvertoning te veel uit het oog door te vaak alleen te kijken naar het succes van populaire internetdiensten. Dat was de politieke statement die UNIC-president Phil Clapp maakte gedurende zijn industry address tijdens de offici‘le opening van CineEurope , de Europese bioscoopconventie in Barcelona. Holland Film Nieuws
 • Het eigen-initiatiefrapport van het Europees Parlement over de hervorming van het auteursrecht, ook wel het Reda-rapport genoemd, is op 16 juni 2015 aangenomen in de Commissie Juridische Zaken in het Europees Parlement. In dit rapport erkent het Europees Parlement dat de hervorming van het auteursrecht noodzakelijk is. De Bibliotheken
 • In juni is het rapport Heritage Counts for Europe gepubliceerd. Doel van het onderzoek was het verzamelen van solide argumenten ter legitimatie van investeringen in Europees erfgoed. Die argumenten zijn vooral ontleend aan vele praktijkvoorbeelden waarin de bescherming van erfgoed ontwikkelingen op andere terreinen zoals bijvoorbeeld werkgelegenheid, regionale identiteit, innovatie en economie kunnen versterken. DutchCulture.nl

noord-brabant

 • Het jaarverslag van Kunstbalie is verschenen. De organisatie zette zich in 2014 nadrukkelijk in als schakel, verbinder en bouwsteen om samen met partners te werken aan de kunstzinnige ontplooiing van alle Brabanders. Centraal stond netwerkvorming en -onderhoud binnen cultuureducatie, amateurkunst en community, evenals intensievere samenwerking op provinciaal niveau met collega-instellingen bkkc, Erfgoed Brabant en Cubiss. Kunstbalie
 • Henri Swinkels is de nieuwe ambassadeur toegankelijkheid van Stichting Zet. De gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur van de provincie Noord- Brabant neemt het stokje over van Brigite van Haaften die de rol jarenlang vervulde. Zet adviseert, vernieuwt en ondersteunt de sociale infrastructuur in de provincie. Wijzijnzet.nl
 • Gedeputeerde van Bestuur Anne-Marie Spierings plaatste op YouTube een videoboodschap gericht aan de 66 Brabantse gemeenten. Brabants Dagblad
 • De provincie ziet kansen voor meer werkgelegenheid in bijvoorbeeld de maakindustrie en logistiek en blijft nieuwe bedrijventerreinen ontwikkelen. Terwijl de leegstand van kantoren en winkels nog steeds oploopt en veel bedrijventerreinen dringend toe zijn aan een opknapbeurt. De provincie is een van de partijen die deze problematiek kan aanpakken. Maar een visie daarop is niet duidelijk. Dat stellen Cees-Jan Pen (lector Brainport bij Fontys) en Jaap Kaai (directeur Emma retail). Eindhovens Dagblad

grote brabantse gemeenten

 • Een vrije blik op de culturele identiteit van de vier grote steden in Noord-Brabant. Mest
 • Het afstoten van grandcafŽ Meneer Frits helpt het Muziekgebouw financieel gezien geen stap verder. Integendeel: ‘Meneer Frits maakt winst, dus het afstoten zou het begrotingstekort nog groter maken.’ Dat zegt horeca-adviseur Rob Bongers. Het totaaloverzicht van wat het stappenplan om het exploitatietekort te verminderen wordt pas na de zomer verwacht. Uit tussentijdse rapportages bleek tot nu toe dat huurverlaging er niet in zit. Ook van sponsoren en andere overheden valt op korte termijn geen extra geld te verwachten. Vorige week kwam wethouder Torunoglu met deze ‘Meneer Frits optie’. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Eindhoven nodigt Eindhovenaren uit mee te praten over de nieuwe Stichting Cultuur Eindhoven (SCE). Eindhoven.nl
 • Een nieuw terrein in het groen voor de Brainport Industries Campus is niet nodig. Er is genoeg ruimte op bestaande bedrijventerreinen aan de vraag van de high tech-maakindustrie te voldoen. Dat blijkt uit een onderzoek door het Bureau Stedelijke Planning (BSP) in opdracht van ondernemers-verenigingen uit Eindhoven, Veldhoven en Best. De gemeente Eindhoven heeft inmiddels het bestemmingsplan voor de eerste fase van het BIC voor de bedrijven KMWE en NTS-Group klaar. De raad moet het nog wel vaststellen. De ondernemersverenigingen zeggen graag de dialoog met de gemeente aan te gaan. Eindhovens Dagblad
 • Leegstand en ineffici‘nt gebruik komen nog zo vaak voor op de bestaande bedrijventerreinen dat er voorlopig geen plannen voor nieuwe terreinen zouden moeten komen. Overal in het land ziet Fontys-lector Vastgoed Cees-Jan Pen eigenlijk hetzelfde beeld: verwaarloosde en deels verlaten bedrijvenparken en een overheid die daar niet of nauwelijks op ingrijpt. Pen ziet daar in eerste instantie een taak voor de provincie, maar ook steden zelf zouden er wat aan kunnen doen. e52.nl
 • Een reconstructie van het paviljoen La Pome Electronique dat Philips in 1958 liet bouwen in Brussel wordt mogelijk gebouwd nabij de Eindhovense wijk het Ooievaarsnest, naast knooppunt De Hogt. De stichting is al jaren bezig met de reconstructie van wat het icoon van Eindhoven moet worden, maar loopt steeds tegen de hoge kosten aan. “Dat probleem wordt kleiner als we naar die nieuwe, rustige omgeving gaan”, stelt Arie van Rangelrooy, voorzitter van de Stichting reconstructie Philips Paviljoen 1958. Eindhovens Dagblad
 • Niet de regels van de gemeente, maar de wensen van de bewoners worden bepalend in het welstandsbeleid voor Eindhoven. Althans, als die bewoners daar behoefte aan hebben. De gemeente verwacht op korte termijn met tien buurten afspraken te maken over een vrijer welstandsbeleid. e52.nl
 • De Stripcultuurprijs, die tijdens het Stripfestival van vorig jaar voor het eerst werd uitgereikt, krijgt een vervolg. Dat meldt voorzitter Rob van Bavel van stichting Strips in Beeld. De prijs is vierduizend euro. De gemeente Breda honoreert met de prijs projecten die een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het Nederlandse beeldverhaal. BN – De Stem
 • De Helmondse gemeenteraad heeft veel vragen over het grotere verlies van de Cacaofabriek in 2014 en de rol van het accountantskantoor daarin. Fracties vragen zich af waarom B en W zo nadrukkelijk naar de accountant wijzen. Eindhovens Dagblad
 • Jochem Otten, hoofd onderwijs van de Design Academy in Eindhoven wordt per 1 oktober de nieuwe directeur van Theater Speelhuis en de Cacaofabriek in Helmond. Eindhovens Dagblad , Gemeente Helmond
 • De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch wordt gevraagd om een aantal initiatieven en plannen rond het feestjaar Jeroen Bosch 500 in 2016 te belonen. De grootste hap uit de pot van in totaal 2,7 miljoen euro gaat deze keer naar de inzet en de beloning van vrijwilligers. Het college van B en W schat daar volgend jaar 200.000 euro voor nodig te hebben. Brabants Dagblad
 • Helmus Boons maakt zich erg druk over het feit dat aan Theaterfestival Boulevard opnieuw, zoals indertijd met de Kloosterstraat, voor haar optredens een asbesthoudende locatie in De Heus aan de Tramkade wordt gegund. Toen Boons de gemeente ‘s-Hertogenbosch over dit feit kritiek leverde, werd op de risico-analyse gewezen. “Éhet gebruik van het pand op zich niet risicoverhogend”. Maar Boons zegt dat het onwenselijk is om in een hal met asbestplaten publiek toe te laten. Boons gaat als secretaris van Natuur-en milieuvereniging Het Groene Hart Brabant zijn zienswijze indienen. Bastion Oranje
 • De PvdA in ‘s-Hertogenbosch organiseert een debat op 26 juni over cultuur en cultuurbeleid in de gemeente: Den Bosch, culturele hoofdstad. Zijn het de monumenten of de evenementen die de doorslag geven, of is het juist de balans die de hoofdstad van Brabant ook de culturele hoofdstad van Brabant maakt! Den Bosch PvdA
 • Stichting De Zuivelfabriek, die zich richt op kunsteducatie voor het onderwijs en daartoe onder meer cursussen voor kinderen, podiumactiviteiten, exposities en uitvoeringen in Udenhout, Berkel-Enschot, Oisterwijk en Haaren organiseert, stevent af op een faillissement. De stichting heeft inmiddels een liquiditeitstekort van 39.000 euro en heeft een subsidieaanvraag gedaan bij de gemeenten Tilburg, Oisterwijk en Haaren. Brabants Dagblad , Tilburgers.nl
 • Het interieur van stadskantoor-1 in Tilburg is het waard zoveel mogelijk behouden te blijven. De aanwezige kunstwerken, maar ook de interieurvormgeving en het meubilair zijn zeer waardevol, volgens kunstenaar Joeseph van Asten en fotografe Edith Paol. Brabants Dagblad
 • Het is een primeur waar ze bij Festival Mundial verguld mee zijn. Tijdens het evenement in de Tilburgse Spoorzone aankomend weekeinde wordt voor de allereerste keer de Willem II-passage in gebruik genomen. De nieuwe verbinding onder het spoor voor fietsers en voetgangers is nog alleen als ruwbouw klaar, toch kunnen de festivalgangers er al doorheen. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Meer groepscursussen, vernieuwing in het aanbod en een grote flexibele groep leraren. Dat zijn kortweg de plannen van de toekomstige gemeente Meierijstad om in de toekomst cultuureducatie aan te kunnen bieden. Eindhovens Dagblad
 • De directie van MIK legt de schuld van het faillissement ten onrechte neer bij de gemeenten die er de stekker uittrokken en bij de tendens van wegblijvende cursisten. De gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel zijn er op hoofdlijnen uit met de curator. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • Wethouder Peet van de Loo van Best denkt te weten hoe De Mol in Best hersteld moet worden. Verder scheuren van het 7 meter hoge bronzen kunstwerk zou worden verholpen door gaten rondom de constructie te boren. Eindhovens Dagblad
 • Stichting DonckHuys moet met een beter ondernemersplan komen voor de exploitatie van de MFA (multifunctionele accomodatie) in Dongen. Dit stelden de meeste politieke fracties in Dongen tijdens een raadsinformatieavond over de nieuwe multifunctionele accommodatie. BN – De Stem
 • De besluitvorming rond de plannen voor voormalig kloostercomplex Nazareth in Gemert is niet democratisch gegaan. Dat vindt althans Jo van Schalen die als ‘belangenbehartiger van alle inwoners’ insprak bij de raadscommissie Ruimte en Openbaar Beheer. Het klooster Žn de tuin moeten als cultureel erfgoed behouden blijven en dat kan niet als er 96 huishoudens in komen. Eindhovens Dagblad
 • “Als de gemeenteraad zou besluiten om ons niet te helpen, dan is het waarschijnlijk dat we dicht moeten”, denkt directeur Frans Verouden. Het gaat financieel slecht met sociaal-cultureel centrum De Enck in Oirschot. Eindhovens Dagblad
 • Een cafŽ annex brasserie bij museum Jan Cunen. Het nieuwe museumbestuur wil dat graag, maar de Osse gemeenteraad is bang voor een financieel debacle. Brabants Dagblad
 • De dochter van de Joodse bankier en kunstverzamelaar Gustaaf Hamburger krijgt twee schilderijen terug van de gemeente Roosendaal. De schilderijen van Ferdinand Bol zijn in de Tweede Wereldoorlog verkocht door de Duitse bezetter en in 1949 in het bezit gekomen van de gemeente Roosendaal. BN – De Stem
 • Een bibliotheek nieuwe stijl kan de helft goedkoper dan voor de 467.000 euro die Sint-Michielsgestel er anno 2015 voor uitgeeft. Dat zegt wethouder Koos Loosel. ãWe hebben nu een offerte in huis van een landelijke partij die aan geeft dat het de helft goedkoper kan. Maar we blijven uiteraard in gesprek met Bibliotheek De Meierij over de toekomst.” Brabants Dagblad
 • Popkoor Novelty is de winnaar van de cultuurprijzen Sint-Oedenrode. Zowel de groepsprijs als de publieksprijs zijn voor het gezelschap. Ruim 800 mensen brachten hun stem uit. De prijs voor beste individuele kunstenaar ging naar Annie Veldkamp. Eindhovens Dagblad
 • Hoe Uden het cultuuronderwijs vanaf volgende maand gaat organiseren, is nog niet duidelijk maar een naam zingt al wel rond: Mondriaanhuis. Met een knipoog naar de cultuurtempel aan het Mondriaanplein waar leerlingen tot aan het recente faillissement van MIK les kregen. Oud MIK docenten en gemeente zijn met elkaar in gesprek over een nieuwe organisatie waarbij de docenten als ZZP’ers verder gaan. Een kleine stafbureau zorgt dan voor zaken als planning, werving en financi‘n. Brabants Dagblad
 • Het is nu of nooit voor het Schoenenmuseum in Waalwijk. Na jaren van praten over een verhuizing van het museum naar het centrum van de stad, doet het College van B & W nu het voorstel 900.000 euro beschikbaar te stellen om de voorbereidingen voor de verhuizing in gang te zetten. Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • Vier op de tien Vlaamse architecten willen stoppen. Dat blijkt uit de jaarlijkse architectenmonitor van de Vlaamse Architectenorganisatie NAV, waarvoor meer dan 400 architecten zijn ondervraagd. De Architect
 • De Deens-Vietnamese kunstenaar Danh Vo moet binnen een jaar ŽŽn of meer “ruimtevullende” kunstwerken maken voor verzamelaar Bert Kreuk. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. De rechter acht bewezen dat Kreuk in 2013 een overeenkomst met Vo en zijn galerie sloot over aankoop van zo’n werk. NRC
 • Het vernieuwde Mauritshuis levert de Nederlandse economie jaarlijks €23,7 miljoen op en 626 arbeidsplaatsen. Daarnaast heeft het piekeffect van de heropening in het eerste jaar geleid tot een extra toegevoegde waarde van €8,6 miljoen en 228 banen. Dit blijkt uit een analyse van adviesorganisatie Deloitte naar de waarde en impact van het museum op de Nederlandse economie. Mauritshuis
 • De verwachte economische spin-off van de speelfilm over het leven van Michiel de Ruyter lijkt niet zo groot te zijn. Ondanks dat de film door meer dan 600.000 Nederlanders is bekeken, leert een rondgang langs diverse initiatieven dat er geen extra toeristen naar Zeeland zijn gekomen om de filmlocaties te bezoeken. Omroep Zeeland
 • De seminars tijdens de openingsdag van CineEurope 2015 in Barcelona werden vooral door ŽŽn thema gedomineerd: de dreiging de jongeren als belangrijke bezoekersgroep te verliezen. Dat was zowel tijdens het seminar Innovations in Cinema Marketing, het seminar getiteld Engaging the Audience als tijdens de jaarlijks terugkerende exhibitors roundtable duidelijk te merken. Alle panelleden gaven het signaal af dat de bioscoopindustrie zich of moet aanpassen aan de (mobiele) wensen en gebruiksmotieven van de jongere generatie f de consequenties ervan moet ervaren. Holland Film Nieuws
 • Ze zijn er al jaren mee bezig, maar het nieuwe theater van de bioscoopfamilie Lambregts in Bergen op Zoom gaat er nu echt komen. De bouw is inmiddels gestart. Begin volgend jaar hoopt men de nieuwe bioscoop te openen. Holland Film Nieuws
 • Microsoft gaat zoekmachine Bing dusdanig inrichten dat links naar illegale aanbieders van auteursrechtelijk beschermd materiaal niet meer bovenaan de zoekresultaten staan. In voorbereiding hierop heeft de zoekmachine al testen gedraaid. Microsoft is niet de eerste partij die deze maatregelen neemt. Marktleider Google is in oktober 2014 al gestart met de implementatie van soortgelijke algoritmes. Entertainment Business
 • Apple komt 30 juni met een nieuwe muziekstreamingdienst. Apple Music wordt een betaalde streaming service, met het plan dat gebruikers de eerste drie maanden gratis de dienst konden uitproberen. Apple wilde voor die drie maanden geen geld uitkeren aan de artiesten. Kleine labels kwamen daar al tegen in opstand, maar door een blog van Taylor Swift komt Apple terug op de gratis proef. Hoe staan de consumenten daarin? NRCQ , Entertainment Business , The Conversation
 • Volgend op de mededeling dat Apple Music artiesten gaat vergoeden voor het gebruik van hun muziek in de eerste drie proefmaanden, lijkt de muziekdienst ook de onafhankelijke labels mee te krijgen. Dit blijkt uit een schrijven van Merlin, dat 20.000 onafhankelijke labels en artiesten vertegenwoordigt. Entertainment Business
 • Google heeft een gratis muziekdienst gelanceerd, een week voordat Apple zijn eigen muziekdienst begint. Google Play Music bestaat weliswaar al twee jaar, maar naast de betaalde versie van 9,99 dollar per maand is er nu een gratis versie. Emerce.nl
 • Steeds meer festivals houden zich bezig met de CO2-footprint die zij achterlaten. Een nobel streven, maar vooralsnog lijkt het er op dat Žcht uitstootvrije festivals nog lang geen realiteit zullen worden. Dat houdt diverse initiatieven echter niet tegen om stevig door te pakken. Entertainment Business
 • In gesprek met directeur van festival Best Kept Secret Robert Swarts. “We moeten nog twee stappen groeien om sterk en stabiel te zijn.”
 • Er gaat dit najaar geen Rotterdam Beats plaatsvinden. De conferentie zal opgaan in Amsterdam Dance Event, dat eerder al gezien werd als een ‘partner-event’. Het evenement begon als Buma Rotterdam Beats, maar Buma Cultuur trok zich er vorig jaar uit terug. Een zelfstandige doorstart bleek niet levensvatbaar. BUMA Cultuur
 • Amazon wil auteurs van e-books per gelezen pagina betalen. Het bedrijf test het systeem momenteel met een paar e-books uit het leesabonnement Kindle Unlimited. Nu worden auteurs nog betaald per verkocht e-book. Schrijvers van dikkere boeken zijn in het nadeel, omdat zij vrijwel dezelfde prijs krijgen voor hun werk als auteurs van dunne exemplaren. Auteurs van cliffhangers gaan meer verdienen dan complexe boeken. Gaat het het schrijven veranderen? De Morgen
 • Mensen delen tegenwoordig steeds meer spullen met vrienden, collega’s en buurtgenoten. De oprichters van de nieuwe app ‘Bksy’ is volledig gericht op het delen van boeken. ‘Een boek is perfect om te delen. Een boek zegt veel over de lezer, we leren elkaar door beter kennen. De goed gevulde boekenkast is noch steeds een statussymbool’. Vanaf 24 juni is de offici‘le lancering van de app en vanaf dan is deze ook beschikbaar in de App Store. Inct.nl
 • De Amsterdamse Boekhandel in Amsterdam gaat binnenkort ervaren wat de juiste muziek kan doen voor de omzet. Zij zijn ŽŽn van de winnaars van het ‘Muziekadvies op Maat’ van kennisplatform Muziek Werkt . Muziekmarketingbureau BLCKBRD bepaalt binnenkort voor beide winkels de ‘audio identity’ en stelt een bijpassende playlist op. Doel: de sfeer in de winkels versterken en op die manier bijdragen aan een hogere omzet. Inct.nl
 • Samen met kinderboekenwinkel De Zevensprong verhuist de Tilburgse boekhandel Livius naar het pand waar voorheen kunsthandel en lijstenmakerij Langeweg en Langeweg was gevestigd. Begin juli gaat de fusiewinkel Livius / De Zevensprong in het nieuwe pand open. Brabants Dagblad
 • Joop van den Ende verkoopt 60 procent van zijn theaterbedrijf Stage Entertainment aan de Britse investeringsmaatschappij CVC Capital Partners. De Volkskrant

cultuurmarketing

 • In de aanloop naar de Cultuurmarketing Awards op 25 juni stelt Cultuurmarketing de finalisten van de Cultuurmarketing Scriptieprijs voor. Emma Fiona Johnson, die onderzoek heeft gedaan naar vriendenkringen bij culturele instellingen. Cultuurmarketing.nl
 • ‘Wat moet ik met al die online media?’ Die vraag hoort bkkc makers met enige regelmaat stellen. En meteen daarop volgt: ‘Het is tch niks voor mij.’ En: ‘Ik weet niet hoe ik het moet aanpakken.’ Tijd om een editie van bkkc connects te weiden aan online marketing voor makers. De belangrijkste boodschap: ben authentiek en zorg dat je een plan hebt. Dani‘lle van Dosselaar, adviseur marketing en communicatie, blogt over de bijeenkomst, die op 18 juni plaatsvond. bkkc
 • Op 18 juni organiseerde VisitBrabant de Masterclass #2 Social Media Management, met als titel ‘Maak van jouw bezoekers superpromoters!’. Ondernemers uit de vrijetijdssector kregen van Miriam Donkers van Kansa nuttige social media tips en trucs. Mari‘t Erica gaf een kijkje in de social-keuken van het Van Abbemuseum en Fabio Tat van VisitBrabant vertelde hoe je als ondernemer aanhaakt bij Ask a Local. VisitBrabant
 • Bosch Parade in ‘s-Hertogenbosch, Brabantsedag in Heeze en Corso Zundert in Zundert gaan samenwerken. Onder de naam ‘Kroonjuwelen van Brabant’ bundelen de organisaties de krachten op het gebied van financiering, veiligheid, promotie en artistieke kwaliteit. Heeze24.nl , Kroonjuwelen van Brabant
 • Dancefestival WiSH Outdoor – 3, 4 en 5 juli in Beek en Donk – brengt dit jaar een hommage aan Vincent van Gogh. De inrichting en het podium van de grootste festivaltent op het terrein zijn ge•nspireerd op het wereldberoemde werk Starry Night dat Van Gogh schilderde in 1889. Voor Van Gogh Brabant is de samenwerking met het populaire dancefestival een unieke kans om een jonger publiek te bereiken. Van Gogh Brabant
 • Tien handige tips op het gebied van usability, design en content waarmee de mobiele website verbeterd kan worden. Dutch Cowboys
 • 5 e-mailfouten die men moet vermijden. Frank Watching
 • De belangrijkste regels van e-mail marketing. Frank Watching

financiering

 • Drie majoritair Nederlandse en een minoritaire film krijgen Europese realiseringssteun van Eurimages. De majoritair Nederlandse speelfilms Tulpen, Eer, Liefde en een Fiets, Laila M, Toen mijn vader een struik werd krijgen totaal € 725.000 en de minoritaire Nederlandse speelfilm Oblivion Verses krijgt € 140.000. Dat is tijdens de laatste vergadering van het coproductiefonds Eurimages besloten na selectie uit 58 filmprojecten. Filmfonds
 • Het Nederlands Filmfonds schreef vorig jaar voor de zesde maal een competitie uit voor de realisering van vier korte animatiefilms van 2 minuten. Bingo!, Bird of Prey, Deadly Drive-In Disaster en Full Feather Jacket gingen deze week in premire en zijn vanaf eind juli in de 21 Nederlandse PathŽ-bioscopen te zien als voorfilm. Fonds 21 ondersteunde de vier ultrakorte films ieder met een bijdrage van € 24.000. Fonds21
 • Anita Voorham en Jan Eilander starten deze zomer als filmconsulent Speelfilm bij het Nederlands Filmfonds. Filmconsulenten adviseren de directeur/bestuurder inhoudelijk over de ingediende filmplannen. Filmconsulenten worden voor een beperkte termijn aangesteld en werken samen met het subsidiebureau dat verantwoordelijk is voor de zakelijke en productionele toetsing van aanvragen. De aanstelling hangt samen met het vertrek van filmconsulent Bero Beyer, die directeur van het IFFR wordt. Naast Voorham en Eilander maken Monique Ruinen, Suzanne van Voorst, Peter Lindhout, RenŽe van der Grinten en Dorien van de Pas deel uit van het filmconsulententeam. Filmfonds
 • Nederland bekleedt in de eerste helft van 2016 het voorzitterschap van de Europese Unie. Het aankomende voorzitterschap was aanleiding om in de vijftiende editie van de Sandberg@Mediafonds masterclass stil te staan bij de toekomst van de Europese Unie onder de titel UNMAPPING EUROPE. Zeven teams werkten de afgelopen maanden in de masterclass aan projecten die met inzet van media en technologie de Europese grenzen, identiteit, nationaliteit en beeldcultuur onderzoeken, in kaart brengen, bevragen en duiden. Vijf projecten zijn geselecteerd. Mediafonds
 • Mediawijzer.net wil initiatieven op het gebied van mediawijsheid stimuleren door netwerkpartners te verbinden. De regeling is gericht op daar waar het nog misgaat en waar het beter kan. Dit jaar is er ook ruimte om bijzondere projecten aan te moedigen met een speciale Aanmoedigingsprijs. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 20 september 2015, door alle bij Mediawijzer.net aangesloten organisaties. Mediawijzer
 • Vanaf 1 september aanstaande roept Fonds 21 professionele muziekinstellingen, festivals, podia en ensembles/musici op tot het indienen van voorstellen voor de programmaregeling Toekomstmuziek!
 • Met deze Open Call wil Fonds 21 projecten stimuleren die actuele muziek meer bekendheid geven bij een breder, met name jonger publiek. Fonds21
 • VSBfonds bestaat 25 jaar en viert dat met een idee‘nwedstrijd. Gezocht wordt naar idee‘n die mensen stimuleren mee te doen aan sociale of culturele activiteiten. De beste idee‘n worden beloond met € 2.500 of € 25.000. Voorwaarde is dat het gaat om idee‘n waarbij mensen zich, vanuit een vereniging of stichting, inzetten voor een ander. Deelnemen aan de wedstrijd kan door een filmpje te laten maken tijdens een roadshow die VSBfonds met hun jubileumcaravan zal maken. VSB Fonds
 • Kunstbalie heeft de verantwoording voor De Cultuur Loper 2014 op 1 juni bij het Fonds voor Cultuurparticipatie ingediend. Alle 27 gemeenten die deelnamen aan De Cultuur Loper in 2014 en Erfgoed Brabant hebben hun verantwoording voor 1 april 2015 aangereikt en waren daarmee keurig op tijd. In de totaalverantwoording die Kunstbalie in de periode daarna heeft opgesteld is het traject van De Cultuur Loper uitvoerig toegelicht op het gebied van financi‘n, het bereik, de vier doelen van het Fonds voor Cultuurparticipatie en de inhoudelijke voortuitgang die tijdens dat jaar is geboekt. De Cultuur Loper
 • Op 1 januari 2014 ging de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) van start, ontstaan uit een fusie tussen de Dienst Regelingen en Agentschap NL. De nieuwe rijksdienst ondersteunde vorig jaar ongeveer 240.000 ondernemers met onder meer subsidies en financieringsmogelijkheden, subsidies, regelingen en wetten. Dit blijkt uit het onlangs gepubliceerde jaarverslag. RVO.nl
 • Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft bekend gemaakt welke culturele initiatieven in Noord-Brabant een financi‘le bijdrage krijgen voor het tweede kwartaal van 2015. Hier enkele gehonoreerde projecten in West Noord-Brabant. BN – De Stem
 • Waalre is de nieuwste gemeente die aangesloten is bij het Jeugdcultuur-fonds Brabant. Per 1 augustus 2015 start de samenwerking. Het is de vierde gemeente in Noord-Brabant met minder dan 100.000 inwoners die aan het Jeugdcultuurfonds Brabant deelneemt. Moerdijk, Roosendaal en Heusden gingen Waalre voor. In Waalre heeft de gemeente voor zeker 65 kinderen geld ingelegd dat te besteden is aan cultuur. Kunstbalie
 • Wat staat de naoorlogse winkelstrip te wachten: leegte of een lonkend perspectief? De oproep van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om vernieuwende idee‘n te bedenken voor deze winkelstrips en daarmee de wijk een impuls te geven, leverde bijna 100 inzendingen op. 15 kandidaten gingen naar de tweede ronde van de prijsvraag Werk aan de Winkel. Uiteindelijk waren er 3 winnaars. Cultureel Erfgoed
 • Unfair Amsterdam, San Serriffe, 24 Classics en We Are Public zijn de winnaars van de pitch van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) voor de pilot Cultureel Ondernemerschap. Het AFK organiseert deze pilot voor organisaties in de kunstsector die een belangrijke stap willen zetten in hun ondernemerschap – en hiermee hun organisatie naar een volgend niveau willen brengen. De winnaars ontvangen een AFK-bijdrage (maximaal €20.000) en de begeleiding van een of twee panelleden. AFK
 • De Europese Commissie is van plan om het budget voor Creative Europe met 8% te verhogen in 2016. Dat blijkt volgens Screendaily uit een werkdocument van de Commissie, de zogenaamde ” commitments” voor de subprogramma’s MEDIA, Cultuur en voor de cross-sectorale strand. Media Desk Nederland
 • Voor 2016-2017 stelt Europa opnieuw geld beschikbaar voor erfgoed gerelateerd onderzoek binnen Horizon 2020. DutchCulture

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • In Amsterdam Zuidoost is gestart met de bouw van een rij woningen volgens het WeBuildHomes-concept. In dit concept kunnen particulieren een huis kiezen uit een bibliotheek met ontwerpen van een groot aantal toonaangevende architecten. Architectenweb.nl
 • Het mechanisme van sloop en nieuwbouw is een onderligger bij veel projectontwikkeling. Zeker in het verleden werden bestaande scholen vaak gesloopt, waar behoud en transformatie ervan even of vaak zelfs meer dan lonend zou zijn geweest. Historische naoorlogse scholen kunnen volgens Mevrouw Meijer, het bureau van Wilma Kempinga en Tjeerd Wessel, de inspirerende scholen van de toekomst zijn. De Architect
 • Om succesvol te opereren in een veranderend werkveld heb je nieuwe skills nodig. Dat vraagt om een aanvullende opleiding in het vakgebied renovatie en transformatie Žn om een open houding. Co-cre‘rende samenwerkingen, kennis en inspiratie uitwisselen en oude denkpatronen verruilen voor nieuwe inzichten, verdienmodellen en andere innovaties. Dat zijn volgens Reinier van der Kuij, onderzoeker en docent aan de TU Delft en onderwijscošrdinator van de NRP Academie, de belangrijkste redenen om een opleiding te volgen die speciaal is toegespitst op het vakgebied van renovatie en transformatie. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Nooit eerder woonden er zoveel mensen alleen als nu in de westerse samenleving. Dit heeft enorme consequenties voor onze sociale, ruimtelijke en institutionele omgeving. Toch staat het zelden centraal in het ruimtelijke debat. Martin van der Maas pleit voor een betere balans tussen vraag en aanbod wat betreft passende woonomgevingen voor alleenstaanden. ruimtevolk
 • Probeer niet de stad naar je eigen evenbeeld te scheppen, maar onthoud dat je als planner, beleidsmaker of politicus de belangen van alle burgers moet behartigen. Wouter van Gent, docent en onderzoeker stadsgeografie bij de UvA, schreef voor Stadsleven ‘De Oneerlijke Stad’ een pleidooi tegen gentrification. Hij reageert hiermee op het essay ‘Laat de gentrifiers maar komen ?!?’ van hoofd Planologie, Ruimte en Economie van de Gemeente Amsterdam Jos Gadet. ruimtevolk
 • De publicatie ‘De Markt voor Bedrijventerreinen’ van Henk Jan Bierling van Platform31 is gepresenteerd. Het boek is het resultaat van zes jaar onderzoek, uitgevoerd door de Radboud Universiteit Nijmegen, naar onder andere de effecten van herstructurering van bedrijventerreinen. Tijdens het seminar op 16 juni 2015 lichtten enkele onderzoekers en experts de resultaten toe. Enkele praktische aanbevelingen die ter sprake kwamen zijn: Schrap per direct alle nieuwe plannen voor bedrijventerreinen ; Stop als overheid met het zelf ontwikkelen van bedrijventerreinen. Platform31
 • ‘Hectaredenken’ bedreigt de economische vitaliteit van ons land, zegt Peter Noordanus, de burgemeester van Tilburg. De nieuwe maakindustrie vraagt een andere benadering van ons ruimtelijk-economisch beleid en bestaande bedrijventerreinen worden een heel grote opgave. Noordanus was voorzitter van de taskforce (her)ontwikkeling bedrijventerreinen. ruimtevolk
 • Na een zoektocht van tien jaar en het streven naar een betere samenleving presenteert Utrecht Manifest op 26 juni tien principes voor de ontwerpsector. Deze principes vormen samen met de uitgave Design for the Good Society en een serie interviews op film de erfenis van dit project. Archined , De Architect
 • In de Engelse landschapstuin van Paleis Soestdijk is de tentoonstelling Palace in Wonderland van start gegaan. Zeven kunstenaars voegen door middel van objecten nieuwe en alternatieve verhalen toe aan de door landschapsarchitecten Zocher sr. en jr. ontworpen tuin. Architectenweb.nl

beeldende kunst

 • Galeriehouder Fons Welters won de FEAGA lifetime achievement award op Art Basel. Iedere dag zoekt hij naar nieuw talent, schurende kunst en kunstenaars die tegen de stroom inzwemmen. Mister Motley vroeg galeriehouder Fons Welters, die de eindexamenexposities al jarenlang op de voet volgt en expert is op het gebied van jonge hedendaagse kunst, hoe hij binnen het grote aanbod het kaf van het koren scheidt. Waar let hij op? En wat kun je van de tijd na de academie verwachten? Dit interview werd al eerder op de website van Mister Motley gepubliceerd. Mister Motley
 • In Museum IJsselstein (MIJ) is tot en met 27 september de tentoonstelling ‘Uit liefde voor hout van MIJ. Van IJsselsteinse meubelindustrie tot Gerrit Rietveld en herman de vries’ te zien. Het naakte kale hout is het materiaal dat alle ontwerpers en kunstenaars in deze tentoonstelling verbindt. Het resultaat is een brede selectie van onderwerpen en ontwerpen. De Architect
 • De tentoonstelling ‘Outsider Art’ in het Haags Gemeentemuseum toont werk van kunstenaars die om verschillende redenen niet binnen een duidelijke kunststroming of school te plaatsen zijn. Sommigen hebben psychische problemen, anderen mijden bewust de gebaande paden. Het resultaat is even divers als uniek. Cleeft.nl
 • De Bosch Parade heeft volgens artistiek leider Miesjel van Gerwen in drie dagen ruim 25.000 bezoekers naar ‘s-Hertogenbosch getrokken. “We zijn er in geslaagd om de kwaliteit weer op een wat hoger plan te brengen”, aldus van Gerwen. Brabants Dagblad

film

 • Acht van de twintig best bezochte films in de bioscopen zijn op dit moment Nederlandse producties. Dat blijkt uit de lijst met de resultaten van de Nederlandse bioscopen. Maar gaat het dan goed met de Nederlandse film? Nu.nl , RTL Nieuws
 • In Nederland blijken rapclips een ideale speeltuin voor ambitieuze regisseurs. De Nederlandse film plukt daar steeds meer de vruchten van. Cineville.nl
 • Films draaien, monteren en uploaden op een iPhone? Cinefielen moeten er nog niet aan denken, maar met Vimeo’s app Cameo ziet het eindresultaat er nog best overtuigend uit. Paul Trillo’s The Life and Death of an iPhone is daar het eerste bewijs van. Filmkrant
 • Het IFFR heeft afscheid genomen van Rutger Wolfson. Na acht jaar directeurschap gaf hij het stokje door aan Bero Beyer. De burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb prees Wolfson om zijn innovatievermogen en doortastendheid en spelde hem de Erasmusspeld op. Filmkrant
 • Vrijdag 3 juli neemt filmprogrammeur Bert Goessen afscheid van Cinecitta met een filmmarathon van 24 uur. Uit het enorme aanbod van 35 jaar filmprogrammering heeft hij een eigenzinnige keuze gemaakt. Een keuze die bestaat uit weerbarstige, tegendraadse, bijzondere en voor sommigen wellicht ondoorgrondelijke films. Cinecitta.nl

letteren

 • Onlangs stuurde A.H.J. Dautzenberg een e-mail naar PEN Nederland, de organisatie die zich zou moeten inzetten voor het vrije woord, maar daar soms een beetje moeite mee heeft. Er kwam een antwoord van Alexis de Roode, bestuurslid, waar Dautzenberg weer op reageerde. De Contrabas
 • Arjen van Veelen heeft de Jan Hanlo Essayprijs 2015 ontvangen voor de essaybundel En hier een plaatje van een kat (Atlas/Contact). De jury roemt de ‘virtuoze cultuurkritiek’ van Van Veelen. De prijs voor de Jan Hanlo Essayprijs Klein voor een nog niet eerder gepubliceerd essay ging naar Miriam Rasch met haar essay Een kleine biologische banaan: fonofilia in twaalf scenes. De Jan Hanlo Essayprijs wordt financieel mede mogelijk gemaakt door Stichting LIRA (Literaire Rechten Auteurs) en het Nederlands Letterenfonds. Jan Hanlo essayprijs , Letterenfonds
 • Zilveren Griffels en Penselen uitgereikt voor beste en mooiste kinderboeken van 2014. CPNB
 • Tijdens de Kinderboekenparade in en rondom het Kinderboekenmuseum in Den Haag zijn de prijzen van de Nederlandse Kinderjury uitgereikt. In de categorie 6 t/m 9 jaar bleek Fantasia IX : De fenomenale reis van Geronimo Stilton, een uitgave van De Wakkere Muis, het populairst onder alle stemmers. In de categorie 10 t/m 12 jaar gingen de meeste stemmen naar Het leven van een loser : gedumpt van Jeff Kinney, een uitgave van De Fontein. Literatuurplein
 • Black metalband Terzij de horde publiceert een selectie van Hendrik Marsmans Verzen in Engelse vertaling. Bassist Johan van Hattum vertelt waarom: “Marsman brengt je de kans een grens over te gaan, de wereld in te trekken en je los te wrikken van elke levensbeperking.” De Optimist
 • De 24-jarige Mirke Kist uit ‘s-Hertogenbosch is de winnaar van Write Now! 2015. Kist won een MacBook, een schrijfcursus bij de Schrijversacademie, een columnreeks op Trouw.nl en een optreden tijdens Geen Daden Maar Woorden Festival. ‘Zonder enige angst voor de aanstaande woordenlimiet introduceert de schrijfster een hele reeks personages. Met een of twee rake zinnen weet de schrijver iedereen tot leven te brengen. Grote thema’s als verandering, tijd en dood, worden subtiel verweven in een verhaal dat uitblinkt in menselijkheid’, aldus de jury. Trouw , tzum.info
 • Universiteiten voeren het gebruik van globish, een uitgeklede variant van de Engelse taal, ondoordacht en totalitair door. Dat gaat ten koste van de onderwijskwaliteit, taalrijkdom van studenten en een meer diverse ori‘ntatie op taal en cultuur, zegt Ad Verbrugge. Het is een verkwanseling van de Nederlandse cultuur. Universonline.nl
 • In de nieuwe versie van het Witte Boekje is meer ruimte voor de spelwijze uit het offici‘le Groene Boekje. Het Witte Boekje dat wordt uitgegeven door het Genootschap Onze Taal houdt het uitgangspunt duidelijker en beter de regels uit te leggen, maar geeft in de nieuwe editie ook de definitie uit het offici‘le naslagwerk van de Taalunie. De Volkskrant

muziek

 • Festivaldirecteur Erwin Schellekens geeft 3 tips voor het Festival Mundial. Mixed Grill

theater en dans

 • Acteur Hans Kesting heeft de Albert van Dalsumring gekregen, een belangrijke onderscheiding in de Nederlandse toneelwereld. Kesting kreeg de ring uit handen van Gijs Scholten van Aschat, die sinds 2004 de drager van de ring was. Theaterkrant.nl
 • Between Realities, de Nederlandse vertegenwoordiging op de Praagse Quadri‘nnale 2015 heeft de gouden medaille voor het beste tentoonstellingsconcept gewonnen. De Nederlandse inzending bestond uit werk in de openbare ruimte van Praag, waarbij de ontwerpers en kunstenaars poogden om bezoekers en voorbijgangers de stad op een andere manier te laten ervaren. Een van hen is de Tilburgse choreografe Katja Heitmann. Theaterkrant.nl
 • De laatste nominaties voor de VSCD Toneelprijzen zijn bekend gemaakt. Drie acteurs uit Angels in America van Oostpool zijn genomineerd: Jacob Derwig voor de Louis d’Or, Maria Kraakman voor de Theo d’Or en Vincent van der Valk voor de Arlecchino. Daarnaast is Guy Clemens genomineerd voor de Louis d’Or voor zijn rol in Kunsthart van Mugmetdegoudentand en Antoinette Jelgersma voor de Colombina voor haar rol in Genesis van Het Nationale Toneel. VSCD
 • De Poelifinario, de prijs voor beste cabaretprogramma van het jaar, kent nog maar drie genomineerden. Na cabaretier Micha Wertheim heeft ook collega Dani‘l Arends de nominatie afgewezen. NRC ondervroeg oud-winnaars en blije genomineerden over de cabaretprijs onder vuur. Theaterkrant.nl , NRC

kunst in de openbare ruimte

 • Ruim zestig mensen hebben in een open brief in Het Parool hun zorgen uitgesproken over de nieuwe richting die de Oude Kerk inslaat. Er was al eerder onrust, in 2012, over de nieuwe programmering. Die onrust werd weer aangewakkerd toen bekend werd dat de kerk deze zomer een (weliswaar tijdelijk) dakterras krijgt. Het gemeentelijk bureau Monumenten en Archeologie adviseerde negatief over het platform, een kunstwerk van de Japanse kunstenaar Taturo Atzu, maar toch gaf de gemeente een vergunning af. Vanaf dit weekend kunnen bezoekers voor tien euro het platform betreden. Het Parool , SSBA-Salon
 • De Spaanse kunstenaar Joan Mir— is vooral bekend van zijn schilderijen, maar heeft ook zo’n 400 sculpturen gemaakt. Daarvan zijn er deze zomer 21 te zien in de tuinen van het Rijksmuseum. Mixed Grill
 • Een jury van de afdeling Utrecht van het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft unaniem het ontwerp van Anno Dijkstra uitgekozen voor de realisatie van een beeld van paus Adrianus VI. Het beeld, dat een plaats krijgt op Pausdam in Utrecht, is een geschenk van het 75-jarige Cultuurfonds aan de inwoners van de stad. Cultuurfonds.nl
 • De gemeente Rotterdam wil niet meebetalen aan het opknappen van de metershoge sculptuur voor de deur van De Bijenkorf. Het beeld van Naum Gabo zit onder de roestplekken en er wordt al jaren gebakkeleid over een restauratie. Die kost maar liefst 7 ton. De eigenaren zijn verantwoordelijk, maar willen niet alleen voor de restauratie opdraaien. RTV Rijnmond
 • Het omstreden kunstwerk ‘Dirty corner’ van Anish Kapoor in Versailles is het slachtoffer geworden van vandalenstreken. De Standaard
 • Als het goed is verrijzen er begin 2016 twee kunstwerken van formaat in Oss en Berghem. Beiden gemaakt van snoeiafval. De kunstenaars presenteerden de maquettes, samen met wethouder Johan van der Schoot van Oss. Brabants Dagblad
 • Vormgever Sander Neijnens en dichter Nick J. Swarth zijn de bedenkers en makers van een groen hek met daarop gele strepen. Tenminste, daar lijkt het op. Totdat je uit de goede hoek voor het hek staat. Dan zie je dat het om een dichtregel gaat. Het maakt onderdeel uit van een kunstproject, dat ontwikkeld is door Electron in samenwerking met AM Vastgoed. Breda vandaag

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Sinds een maand of twee online te volgen, Sigrid Calon volop aan het werk tot de aftrap van Do It With Others, het meerjarige kunstproject van Incubate. Do It With Others
 • Het fotoboek ‘De tantes’ van Marlies Swinkels is, uit ruim 700 inzendingen, door het Fotofestival van Arles geselecteerd voor de shortlist van de Author Book Award 2015. PhotoQ.nl , Marlies Swinkels
 • Kunstproject voor de Helmondse Cacaofabriek van Paul Segers wekt ergernis op. De kunstenaar woont in een armzalig hutje op de grasbult naast cultuurinstelling. Eindhovens Dagblad
 • Een literaire sensatie, die al jaren aan het grote publiek voorbij dreigt te gaan. Arjan Peters, Mieske van Eck en Joke Hermsen over het oeuvre van Marie Kessels. Mest
 • Gipsyband Projekt Rakija, voornamelijk bestaande uit Tilburgse muzikanten, staat dit jaar voor het eerst op het Lowlands Festival in Biddinghuizen. Brabants Dagblad

kunstonderwijs

 • De reorganisatie bij Fontys Tilburg veroorzaakt onrust. Momenteel worden de opleidingen Muziektheater, Muziektheater Klassiek en Musicaltheater hervormd. Tal van docenten is ontslag aangezegd. Via de flexwet kunnen ze over een half jaar plus een dag opnieuw voor een periode worden gecontracteerd. Er is kritiek op dit misbruik van de flexwet. Jazzmusicus Jeroen van Vliet, de laatste winnaar van de Boy Edgar prijs, richtte zich een open brief aan Fontys over de kwestie. De Tilburgse wethouder Marcelle Hendrickx (D66, cultuur) gaat met Fontys Hogescholen in overleg over de toekomst van het kunstonderwijs in de stad. Ze stelt dat het geen gemeentelijke taak is om te treden in het personeelsbeleid van de onderwijsinstelling. Brabants Dagblad, Tilburgers.nl , Brabants Dagblad , Tilburgers.nl
 • Hanne Hagenaars over het beeldend kunstonderwijs anno nu. Mister Motley
 • ‘Hoewel ik in mijn taalgebruik vaak om de term ‘plegen’ probeer heen te draaien, zijn interventies niet alleen iets wat je ‘doet’, zoals dat bij een performance bijvoorbeeld het geval is’. Malou van Doormaal studeerde af aan de AKV St. Joost in ‘s-Hertogenbosch. Mister Motley
 • In haar Antifashion Manifest stak Lidewij Edelkoort haar kritiek op mode-academies niet onder stoelen of banken. De trendgoeroe gaat nu zelf het tij proberen te keren: ze wordt namelijk decaan van de Hybrid Design Studies aan de Parsons School of Design in New York en in Parijs. Ze begint in september. Fashion United
 • De Choreo(graphic) selection van ITS festival 2015 kent vijf choreografie‘n. Muziek speelt een cruciale rol in de twee choreografie‘n van Codarts, wezenloosheid is het centrale thema in het werk van studenten van de School voor Nieuwe Dansontwikkeling en in solo van de opleiding Docent Dans aan de Amsterdamse Theaterschool wordt de draak gestoken met egocentrisme. Het dansprogramma van de vers afgestudeerde dansmakers heeft inhoud. Theaterkrant

cultuureducatie en – participatie

 • Tijdens een expertbijeenkomst, georganiseerd door de KNAW en de Akademie van Kunsten in het kader van het traject Onderwijs2032, op 8 juni 2015 illustreerden kunstenaars en wetenschappers wat de rol van kunst en wetenschap in het funderend onderwijs kan zijn om de nieuwsgierige en onderzoekende houding bij jonge kinderen te cultiveren en te stimuleren. KNAW
 • In de kunstvakken bestaat een hardnekkige hi‘rarchie, niet alleen in Nederland maar vrijwel overal ter wereld. Bovenaan staat beeldende vorming, dan komt muziek, dan een hele tijd niets en dan volgen vakken als drama, dans en film. Muziekeducatie staat momenteel volop in de belangstelling, maar rondom theatereducatie is het opvallend stil. En dat is volledig onterecht, aldus Cock Dieleman. Hij pleit voor meer aandacht voor theatereducatie binnen het onderwijs. ‘Als wij kinderen tot meer dan alleen rechtlijnige denkers willen opleiden, moet ook theatereducatie een evenwichtig onderdeel worden van het curriculum.’ lkca
 • De schoolact Femke Rijpkema van Het Stedelijk Lyceum Kottenpark uit Enschede is met het nummer ‘Where does love go when it ends’ uitgeroepen tot Beste Schoolact tijdens de finale van Buma Music Academy 2015. Buma Music Academy is een initiatief van Buma Cultuur en heeft als doel het muziekonderwijs in Nederland te ondersteunen. Buma Cultuur directeur Frank Helmink ziet een duidelijke groei in de belangstelling voor het gratis lesprogramma dat Buma Music Academy sinds 2012 de middelbare scholen aanbiedt. BUMA Cultuur , Entertainment Business
 • Jongeren op het vmbo lijken minder te profiteren van de voordelen die digitale media kunnen bieden voor hun schoolwerk dan bijvoorbeeld vwo’ers. Er zijn grote verschillen in mediagebruik voor schoolwerk, vrije tijdsbesteding en persoonlijke verdieping. Dat blijkt uit de monitor Jeugd en Media 2015 die is gepubliceerd door Mediawijzer.net en Kennisnet. De Volkskrant
 • Er zijn veel overeenkomsten tussen het traject van De Cultuur Loper en de Bibliotheek op school. Dat concludeert Lisette Colijn-Nette in haar afstudeeronderzoek voor de Master Kunsteducatie van Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Zij werd in dit onderzoek begeleid door Kunstbalie en Cubiss. Op 16 juni presenteerde zij haar masterscriptie. De Cultuur Loper
 • In de afgelopen weken hebben FNV KIEM en Ntb samen actie gevoerd tegen het principeakkoord tussen Cultuurconnectie en AVV. Ten eerste omdat AVV een niet-representatieve partij is in de kunsteducatie. AVV vertegenwoordigt (zo goed als) geen leden in de kunsteducatie, terwijl FNV KIEM en de Nederlandse Toonkunstenaarsbond (Ntb) duizenden leden vertegenwoordigen. Ten tweede omdat FNV KIEM en Ntb ten volle bereid waren om tot goede afspraken te komen in het belang van onze leden, de werknemers Žn de sector kunsteducatie. FNV Kiem
 • In de werkconferentie Duurzame verbinding tussen zorg en kunst, 30 juni in Zeist, verkennen beleidsmakers en vertegenwoordigers uit de zorg, overheid, kunst en onderwijs hoe de huidige projectmatige samenwerking tussen de gezondheidszorg en de kunstensector structureel kan worden qua organisatie en financiering. Dit gebeurt vanuit de ervaring dat de inzet van kunst veel kan bijdragen aan de positieve gezondheid van Nederlanders, in alle levensfasen. Het motto: ‘Met dans en muziek aan het werk voor een maatschappelijke business case’. Dans magazine

kunstbeoefening

 • Het Internationaal Vocalisten Concours (IVC) organiseert dit jaar onder de naam VOICES@WORK een korencompetitie voor organisaties in Noord-Brabant. De deelnemende koren zijn samengesteld uit werknemers van de organisaties. Het IVC wil met de competitie een brug slaan tussen de wereld van professionele en amateurzangers. Maar het gaat om meer dan alleen het zingen. “Zingen is goed voor het zelfvertrouwen en draagt bij aan een goede teamspirit. Daarnaast is het een geweldig middel tegen stress. Tijdens of na een overvolle werkdag is zingen dŽ manier om te ontspannen.” Bossche Omroep
 • Ctrl-f, de kindertheaterwerkplaats van Podium Bloos, in Breda, zoekt kinderen met theatertalent voor haar zomerproject. Hierin gaat de jonge Bredas theatermaker Juup Luijten een samenwerking aan met Ctrl-f om samen met een select aantal deelnemers in de leeftijd van 6-13 jaar te werken aan zijn nieuwe voorstelling Aardheimer. De voorstelling is gebaseerd op het schilderij en de personages uit het schilderij ‘de aardappeleters’ van Vincent van Gogh. Breda vandaag
 • De Vierschaar, de organisatie achter de openluchtspelen in Bergen op Zoom, komt in september met een klein spel waarbij het publiek op zes tribunes langs twaalf monumenten door de binnenstad rijdt. BN – De Stem
 • De Theaterwissel in ‘s-Hertogenbosch bestaat 5 jaar. Het gebouw, gevestigd aan de Parallelweg 30, is ingericht speciaal voor theater- en musicalgroepen. De groepen komen allemaal uit ‘s-Hertogenbosch en omgeving en zijn opgezet door amateurs. Brabants Dagblad

bibliotheken

 • De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Openbare Bibliotheken heeft ingestemd met de uitwerking van vijf thema’s voor het branche ontwikkelplan ‘Route 2020′ en heeft het bestuur verzocht om een uitvoeringsplan op te stellen. De thema’s zijn : positionering van de bibliotheken als partner in persoonlijke ontwikkeling; positionering van de bibliotheken in het brede maatschappelijke domein; ontwikkeling naar brede multifunctionele organisaties; stimuleren van maatschappelijk ondernemerschap en; en collectieve marketing. De Bibliotheken
 • Voor het eerst in 44 jaar vindt de internationale conferentie van IASL (International Association of School Librarianship) in Nederland plaats. Deze wordt gehouden om de belangrijke rol en functie van de bibliotheek in het onderwijs te promoten en alle betrokkenen in het vakgebied te samen te brengen. De conferentie vindt plaats van 28 juni tot 2 juli 2015 in Maastricht. Onderdeel van deze vijfdaagse is de tentoonstelling BoekDoeLab in Bibliotheek Valkenburg. Kinderen van vier tot en met zes jaar maken op speelse wijze kennis met populaire kinderboeken en techniek. Cubiss.nl
 • De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) zal op 31 december 2017 ge•ntegreerd zijn in de infrastructuur van de KB. Het wordt dan technisch mogelijk de collectie ——k via andere Vlaamse en Nederlandse kanalen aan te bieden aan het publiek. Tevens zal de collectie de komende drie jaar met circa 750.000 pagina”s gedigitaliseerde tekst groeien. Informatieprofessional
 • De Bibliotheek Deventer bespaart 1,5 miljoen aan kosten voor de gemeenschap door samen te werken, zo blijkt uit onderzoek uitgevoerd door Mark Deckers en Peter Ribberink van de Rijnbrink Groep. Deckers en Ribberink stelden in samenwerking met het managementeam van de bibliotheek een top 10 samen van samenwerkingsverbanden en onderzochten op basis daarvan de besparing en de kosten. Die top-10 omvat onder andere het samen met partners onbemand openhouden van vestigingen, samenwerking met vrijwilligers, samenwerking met sociale partners in de wijkwinkel, het werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, gezamenlijke automatisering, centraal collectioneren, shared services op het gebied van personeelszaken, ICT en financi‘n. Bibliotheekblad

erfgoed

 • De FEHAC is de overkoepelende belangenorganisatie voor het in stand houden van het Nederlandse mobiele historische erfgoed. Op l6 juni heeft de Tweede Kamer over de erfgoedwet vergaderd en is de erfgoedwet aangenomen. Met het aannemen van deze wet is Nederland, volgens FEHAC, weer koploper in Europa geworden in de bescherming van het mobiel erfgoed. Erfgoedstem
 • Museum Boijmans Van Beuningen moet alle zes films die zijn gemaakt door de in 1975 verdwenen kunstenaar Bas Jan Ader teruggeven aan zijn weduwe, de 76-jarige Mary Sue Ader-Andersen. Dat blijkt uit de voorlopige uitspraak die een rechter in Rotterdam heeft gedaan. Museum Boijmans kocht in 1992 ‘een groep kunstwerken’ van de weduwe. Beide partijen zijn het er over eens dat de transactie over een aantal foto’s ging, maar verschillen van mening of die ook betrekking had op de zes originele films die eveneens aan het museum werden overhandigd. Volgens de weduwe zijn de films in bruikleen gegeven. Ader-Andersen zegt de 16mm rollen onder te willen brengen bij het filminstituut Eye in Amsterdam. Het museum is tegen afgifte van de films het vermoeden bestaat dat Ader-Andersen die wil verkopen, of zelfs wil opknippen om meer geld te verdienen. De Volkskrant
 • Voor de tentoonstelling ‘Visioenen van een Genie’ komen volgend jaar twintig schilderijen en negentien tekeningen van Jeroen Bosch naar het Noordbrabants Museum in ‘s-Hertogenbosch. Dat is het overgrote deel van zijn gehele oeuvre. Het museum heeft het aantal werken, dat tot nu toe zorgvuldig geheim gehouden werd, bekendgemaakt. ‘Visioenen van een Genie’ wordt zo de grootste Jeroen Bosch tentoonstelling ooit. Brabants Dagblad , Omroep Brabant
 • Voor een bedrag van 1,2 miljoen gaat de stichting Jheronimus Bosch 500 de schilder laten herleven in ‘s-Hertogenbosch. In samenwerking met de Efteling werkt de stichting aan de zogeheten Bosch Experience. Een vaarroute en wandeltocht door de stad waarbij deelnemers niet alleen stuitte op de plekken in de stad waar de schilder gewerkt en gewoond heeft, maar ook figuren uit zijn Tuin der Lusten tegen het lijf lopen. Brabants Dagblad
 • In opdracht van de Stichting Natuurvanvroeger NU heeft de biologe en cultuurfilosofe Maria van de Looverbosch onderzoek gedaan naar de overgeleverde verhalen die vertellen dat Vincent van Gogh tussen 1883 en 1885, toen hij in Nuenen woonde. tijdens zijn wandelingen ook regelmatig Stiphout aandeed. Ter gelegenheid van het Vincent van Gogh-jaar 2015 zijn de resultaten van dit onderzoek samengebracht in een publicatie. De natuur van vroeger
 • Kunstenaar Piet Buijs uit Maarssen heeft enkele cartons, de originele 1 op 1 ontwerpen van zijn glas-in-loodramen, aan het museum voor vlakglas- en emailleerkunst in Ravenstein geschonken. Buijs heeft glas-in-loodramen en glasmoza•eken ontworpen voor kerken en scholen in o.a. Breda en Hilversum. Ook is hij de ontwerper en maker van de glasmoza•eken die de ingang van het NS-station Tilburg sieren. Brabants Dagblad
 • De Landschapscanon van Het Groene Woud geeft inzicht in de historische landschapsontwikkeling van Het Groene Woud, vanaf de prehistorie tot heden, en vertelt een regionaal verhaal over de landelijke gemeenten in het gebied. De canon is gepubliceerd in de vorm van een website. In het najaar volgt er ook nog een boek. De Weekkrant De Meierij , Landschapscanon Het Groene Woud

recreatie en vrijetijdseconomie

 • De recreatiesector staat onder druk door een complex aan lastenverzwaringen. Pretwerk.nl
 • Het klinkt zo eenvoudig; Amsterdam is de grote toeristenmagneet van Nederland en wil de drukte spreiden. Omliggende regio’s willen die extra klandizie graag ontvangen. Maar wil de toerist Amsterdam wel verlaten? En zijn andere steden bereid om zich te afficheren als onderdeel van Amsterdam? Eduard Pieter Oud van Amsterdam Marketing gaf tijdens het Nationaal Congres Citymarketing zijn visie op de weerbarstige werkelijkheid. Pretwerk.nl
 • VisitBrabant omarmt steeds meer Locals. Via #benjijhierbekend? roept de organisatie Brabanders op om zich aan te melden op visitbrabant.nl/local. VisitBrabant
 • Overzicht van alle evenementen die in het kader van manifestatie Jheronimus Bosch 500 worden georganiseerd. Bosch500.nl
 • De aftrap van het project ‘Sleeping with Van Gogh’ is maandag 29 juni bij 5 verschillende slaaplocaties in Oisterwijk (2x), Herpen, Udenhout en Kaatsheuvel. Het project is onderdeel van Sleeping with Design van Marlinda Jochems en Laura Conradi. Zij willen met Sleeping with Van Gogh voorzien in verblijfsaccomodaties die bij de Brabantse schilder aansluiten. Brabants Dagblad
Geen reacties

Geef een reactie