trends & ontwikkelingen 27 maart 2015

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Op 30 maart is dr. Erik Schrijvers, ŽŽn van de samenstellers van de recente publicatie van de WRR Cultuur herwaarderen, te gast in een nieuwe aflevering uit de reeks Kunstkwartet van de Boekman stichting. Schrijvers gaat in op de verschillende claims over de effecten van kunst en cultuur. Wat weten we van deze effecten? Hoe goed zijn ze te onderbouwen? En bieden ze voldoende houvast voor beleidskeuzen? Een tweede thema is hoe in Nederland de (wetenschappelijke) kennis over het kunstenveld is georganiseerd en wat dat betekent voor het cultuurbeleid. Boekman , wrr.nl
 • FNV KIEM is blij met De waarde van creativiteit, de gezamenlijke verkenning van de De Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (Awti) naar de dynamiek in de creatieve industrie. Het is alleen wel jammer dat vooral ver makers wordt gesproken en niet of nauwelijks mŽt makers en vertegenwoordigers van makers. FNV Kiem
 • Het gaat in ons land niet goed met de cultuureducatie in het algemeen en het muziekonderwijs in het bijzonder, stellen Jos Kok en Jos Richters. Er worden allerlei initiatieven en projecten gelanceerd maar de samenhang ontbreekt. De oplossing ligt in een samenhangende aanpak gebaseerd op een visie die alle niveaus bestrijkt: gemeentelijk, provinciaal en landelijk. ‘Het binnenschoolse aanbod is te veel afhankelijk van toevalligheden.’ LCKA
 • Steeds meer gemeenten kiezen voor het verminderen van de subsidie aan kunstencentra en muziekscholen. Ze sturen daarbij bewust aan op het ontslaan van het docerend personeel en behoud van een zogenaamde netwerkorganisatie (of makelaarsfunctie). Feitelijk wordt dan het uitvoerend personeel dat daadwerkelijk geld binnenbrengt ontslagen en blijft alleen de directie met P&O, financi‘n en aanverwant personeel in loondienst. Vervolgens ‘mogen’ de ontslagen docenten hun werk voortzetten als zzp’er. FNV Kiem , De Gelderlander
 • Adri van der Weyde, voorzitter van Recron, Vereniging van Recreatieondernemers Nederland, is kritisch over de mogelijke plannen om het lage btw-tarief af te schaffen. De maatregel is funest de gastvrijheidssector. Pretwerk
 • Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt de schriftelijke vragen van de Tweede Kamer over de bibliotheekvoorzieningen voor leesgehandicapten. Rijksoverheid.nl
 • Gemeenten krijgen de regie in de uitvoering van het gezamenlijke actieplan van de ministeries van OCW, SZW en VWS, Tel mee met Taal. Dit actieplan moet de taalbeheersing van 45000 mensen verbeteren. En de taalvaardigheid en het leesplezier van 1 miljoen kinderen in de basisschoolleeftijd bevorderen. VNG
 • In de Tweede Kamer leven nog veel vragen over veranderingen in de monumentenzorg. Ruim dertig kastelen, ru•nes, huizen, kerken, praalgraven en gedenknaalden gaan over van het Rijk naar de Nationale Monumentenorganisatie (NMo). Minister Stef Blok (Rijksdienst) wil dat, omdat het beheer geen taak is voor de Rijksoverheid. De afstootplannen van de minister gaan 1 juli in. Een deel van de Kamer wil uitstel of in elk geval het advies van de Raad van Cultuur afwachten. Cobouw.nl
 • Afspraken met 50 gemeenten in RetailDeals voor aantrekkelijke winkelgebieden. Minder leegstand door marktconforme winkelhuren. Meer ruimte om winkels te combineren met horeca. En extra scholing voor het winkelpersoneel. Dat zijn de belangrijkste afspraken tussen marktpartijen en overheden vastgelegd in de Retailagenda op initiatief van minister Henk Kamp van Economische Zaken (EZ). Op 17 maart is de Retailagenda naar de Kamer verstuurd. Click.nl
 • Minister Henk Kamp van Economische Zaken wil de leegstand onder winkels aanpakken. Dat kan door het totale winkeloppervlak in Nederland fors in te krimpen. De Telegraaf
 • ‘Steden die in cultuur investeren, doen het beter in termen van economische groei en sociale cohesie’. Aldus Ton Rombouts, burgemeester van ‘s-Hertogenbosch, tijdens een internationaal congres van de koepelorganisatie United Cities and Local Governments (UCLG). Rombouts sprak in zijn hoedanigheid van voorzitter van de delegatie van de VNG-commissie Europa en Internationaal. Het UCLG-congres, dat specifiek over cultuur ging, evalueerde de impact van de Agenda 21 voor cultuur. VNG
 • Provincies, gemeenten en waterschappen moeten klimaatbestendigheid een serieuze plek gaan geven in de ruimtelijke inrichting, stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Dat leeft onvoldoende bij lagere overheden. Terwijl een groot deel van de klimaatrisico’s op sub-nationaal niveau liggen, blijkt uit de studie Aanpassen aan Klimaatverandering. Binnenlands Bestuur
 • Meer afstand tussen politiek en culturele instellingen, meer samenwerking, minder regeldruk en een stedelijke basisinfrastructuur. Dat zijn de belangrijkste ingredi‘nten van de Contouren voor het Kunstenplan 2017-2020 die de Amsterdamse cultuurwethouder Kajsa Ollongren aan de gemeenteraad heeft gestuurd. De politiek moet zich volgens B & W bezighouden met de hoofdlijnen van het cultuurbeleid en niet met de toekenning van individuele subsidies aan musea, theaters en gezelschappen. Het Amsterdamse stadsbestuur trekt de komende jaren meer geld uit voor kunst en cultuur. Het budget wordt met 7,6 miljoen euro verhoogd naar 90,2 miljoen euro. Theaterkrant , NRC
 • Het faillissement van MC Theater staat niet op zichzelf. De exploitatie van de gebouwen vormt een groot struikelblok voor culturele instellingen, kijk maar naar Felix Meritis, het Tropentheater, Bellevue en De Kleine Komedie. De komende jaren moet de focus van het Amsterdamse kunstbeleid liggen in de programmering, niet in extra stoelen en gebouwen, volgens Lene Grooten (Groen Links) en Annette Schautt (Shout! Partners in Cultuur). Het Parool
 • De gemeente Groningen heeft de 68-jarige Leo Pot uit Tilburg gevraagd om onderzoek te doen naar toekomstmogelijkheden van het failliete Grand Theatre. Gemeente Groningen
 • De vernieuwbouw van Museum Arnhem laat nog even op zich wachten. De gemeenteraad buigt zich in mei over de eerste voorstellen. Daarna wordt pas later dit jaar een besluit verwacht. De Gelderlander
 • De verbouwing van het gebouw De Kunstlinie aan het Weerwater in Almere kost 2 miljoen meer dan eerder was becijferd. Het gebouw moet volgens het stadsbestuur voor 3,5 miljoen euro worden verbouwd, zodat het een kunstgebouw met een ambitieuze programmering kan worden. 1,5 miljoen moet uit het Investeringsprogramma Flevoland Almere van de provincie komen. Omroep Flevoland
 • Nieuwe culturele evenementen in Vlissingen kunnen vanaf volgend jaar een beroep doen op een nieuw aanjaagfonds voor cultuur. Evenementen die in aanmerking komen voor subsidie moeten vernieuwend zijn, passen bij de stad, Vlissingen als studentenstad versterken en minstens honderd bezoekers trekken. Omroep Zeeland
 • De nationale filmfondsen in Europa, verenigd in de Association of European Film Agency Directors (EFADs), nemen stelling inzake de voorgestelde hervormingen van het auteursrecht in de EU. Mogelijke aanpassing van het auteursrecht binnen de EU dient samen te gaan met betere handhavingsmogelijkheden van auteursrechten. Handhaving dient zich daarbij naar het ‘follow-the-money’-principe primair te richten op de aanbieders die met illegale content geld verdienen en niet op consumenten die wel eens illegale content downloaden. Filmfonds
 • De Vlaamse regering heeft beslist om de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland (CVN) te vernieuwen. De beslissing komt amper twee weken nadat de vorige Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland er de brui aan gaf. Metro.be

noord-brabant

 • Brabant wil tweede culturele regio van Nederland worden, een hot spot voor culturele ontwikkeling. Maar, op welke plek staan we nu? Deze vraag vormde de aanleiding voor het onderzoek dat Henk Vinken (Pyrrhula) heeft verricht in opdracht van bkkc, Kunstbalie, Erfgoed Brabant en de Kunst van Brabant. Het rapport Cultuur in Noord-Brabant. een benchmark verschijnt half april. bkkc
 • Met de provinciale verkiezingen achter de rug wordt de komende periode gewerkt aan een bestuursakkoord dat voor de komende jaren leidend is voor de activiteiten van de provincie. Tijd om aan de provincie mee te geven wat de wensen vanuit de samenleving zijn. Op basis van de vele onderzoeken die wij doen onder Brabanders pleit het PON voor meer aandacht voor sociale waarden in al het beleid dat de provincie maakt en uitvoert. PON

grote brabantse gemeenten

 • De regio denkt na over steun aan het Muziekgebouw in Eindhoven. Op termijn kan het best dat de gemeenten rondom Eindhoven gaan meebetalen aan de exploitatie, mits daar iets tegenover staat. Want inwoners van die gemeenten moeten wel iets terugkrijgen voor dat meebetalen. Dit zegt s burgemeester Hans Gaillard van Son en Breugel, hij doet dat als voorzitter van het bestuurlijk platform Stedelijk Gebied Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • Een kunstproject in het kader van STRP waarbij de tekst ‘Welcome Islamic State’ op de Eindhovense Lichttoren geprojecteerd werd, moet bedacht zijn door een ‘ziek brein’ en mag nooit met belastinggeld betaald worden volgens de LPF. De partij wil weten of het college van B en W het daarmee eens is. Dries Verhoeven : “Mijn werk gaat over een veranderende wereld. Farewell zure zult, farewell uit het hoofd geleerde telefoonnummers, farewell Oude Effenaar. We laten een eindeloze lijst zien met waar moeten we allemaal afstand van nemen en wat we ervoor terug krijgen. Ik wil mensen aan het denken zetten over de tijd waarin we leven.” Ook de PVV Noord-Brabant is boos. Eindhovens Dagblad , Omroep Brabant , Omroep Brabant , Eindhovens Dagblad
 • Inwoners van Eindhoven krijgen voortaan makkelijker toestemming om een braakliggend terrein in de stad tijdelijk te gebruiken voor bijvoorbeeld een buurtmoestuin, natuur of een speeltuin. Eindhoven.nl, Eindhovens Dagblad
 • Het centrum van Helmond puilt deze zomer uit met evenementen. Eindhovens Dagblad
 • Kunstenaar Christine Jetten wint de juryprijs van de Cultuurprijs Heineken Brouwerij ‘s-Hertogenbosch. Bastion Oranje
 • Met een dwangsom van 5000 euro per overtreding wil de gemeente ‘s-Hertogenbosch een einde maken aan geluidsoverlast die wordt veroorzaakt door stichting De Muzerije. De directie van de stichting is niet verontrust, er wordt gewerkt aan een oplossing. Brabants Dagblad
 • Er tekent zich een nipte meerderheid in de gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch af betreffende de extra subsidie van een ton voor reconstructie van het middeleeuwse puthuis en Onze-Lieve-Vrouwehuisje op de Markt. Brabants Dagblad
 • Het bezoek van Bosschenaren aan evenementen en festivals in de stad is de afgelopen jaren flink afgenomen. Zo blijkt uit de monitor cultuurparticipatie van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad
 • Festival Mundial heeft extra financi‘le steun van de gemeente Tilburg nodig om dit jaar door te kunnen gaan. Burgemeester en wethouders hebben besloten een extra subsidie van 45.000 euro te verstrekken. Daarmee is het evenement gered. Brabants Dagblad
 • Verkeerd stucwerk is, volgens kunstenaar Rob Brandt, de oorzaak van het verlies van tegels van zijn kunstwerk Portret in de Reeshof in Tilburg. Het is al de tweede keer dat het werk ‘loslaat’. Lijst Smolders stelt er vragen over aan B & W. Brabants Dagblad, Dichtbij.nl/tilburg

overige brabantse gemeenten

 • De wethouder van Dongen overlegt nog met Theek5 over de huisvestiging van de bibliotheek in het nieuwe mfa. BN – De Stem
 • De gemeente Moerdijk, gesteund door het kerkbestuur, wil de leegstaande Stephanuskerk slopen om plaats te maken voor woningbouw. Het Cuypersgenootschap krijgt tot 15 mei om met een haalbaar plan te komen voor de leegstaande katholieke kerk. BN – De Stem
 • Gaat de bibliotheek van Oss naar het TBL-terrein in het centrum of blijft de bieb in De Lievekamp aan de Raadhuislaan? De bibliotheek blijft waarschijnlijk aan de Raadhuislaan, volgens wethouder Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • In een poging om de veronderstelde ‘culturele kaalslag’ in Roosendaal een halt toe te roepen, pleit de raadsfractie van de Vrije Liberale Partij (VLP) voor een ‘Huis van Cultuur’ in de gebouwen van het Da Vinci College aan de Laan van Belgi‘. BN – De Stem
 • Het overstappen van Bibliotheek Helmond-Peel naar een commercieel bureau zou te veel kosten met zich meebrengen. Bovendien voelen de basisscholen in Someren zich prettig bij de huidige aanbieder van het bibliotheekwerk. B & W besluit daarom om door te gaan met Bibliotheek Helmond-Peel. Eindhovens Dagblad
 • Alle fracties in gemeenteraad van Veldhoven staan positief tegenover het plan van RSB Cinemas om een bioscoop te realiseren aan de rand van het Citycentrum. Eindhovens Dagblad
 • Waalrese gezinnen die het financieel niet breed hebben, kunnen vanaf 1 augustus gebruikmaken van het Jeugdcultuurfonds. Daar stopt de gemeente jaarlijks tienduizend euro in. Tot nu toe kon Waalrese jeugd tot achttien jaar 120 euro per jaar krijgen voor muziekles. Hiervoor stelde de gemeente jaarlijks 29.000 euro ter beschikking. Er werd niet naar de financi‘le situatie van het gezin gekeken. Eindhovens Dagblad
 • Gemeenteraad van Waalre besprak de exploitatie van gemeenschapshuis Het Klooster. Initiatiefnemers moeten met een exploitatieplan voor het monumentale gebouw komen tot en met 2019. De huur is 139.000 euro per jaar. Daarvan is bijna 55.000 euro bestemd voor groot onderhoud, wat nu valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Eindhovens Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • ‘Het is immers niet alleen economisch taaier geworden, ook de overheid en een deel van de maatschappij zijn veel resultaatgerichter gaan redeneren. En dus voel je steeds de druk van hogere eigen inkomsten, meer ticketverkoop, spelen voor grotere zalen, minder risico nemen, kortere speelreeksen, minimale onderzoeksperiodesÉ Organisaties moeten met minder veel meer doen. Zo is er op alle niveaus, van programmering tot techniek, minder tijd voor kwaliteit. Daardoor zetten kunstenaars en organisaties elkaar onder druk. Als organisatie met veel overhead raak je in de tang tussen overheid en kunstenaars. Daarbij dreigt de kern van de zaak, de kunst, niet meer dan een voetnoot in het hele verhaal te worden’. Filosoof Dominiek Hoens wisselt met Barbara Raes van gedachten over verschuivende regels rond lukken en mislukken in de kunstensector. Rekto verso
 • Creatieve broedplaatsen nemen een steeds belangrijkere positie in binnen de creatieve industrie. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat creatieve ZZP’ers en MKB-bedrijven het meest productief zijn in ‘co-located’ netwerken, waarbinnen risico’s, kennis en vaardigheden kunnen worden gedeeld en nieuwe business contacten worden gelegd. Maar hoe zit het met de dagelijkse praktijk? Op welke manier stimuleren creatieve broedplaatsen nu daadwerkelijk creativiteit, innovatie en ondernemerschap? Click.nl
 • BANK15 opent half juni aan de Spoorlaan 350 in Tilburg haar deuren. Het wordt een mix van pop-up stores, ondernemers, flexplekken, horeca, kunst en een academie onder ŽŽn dak. BANK15 is een zelfstandig draaiend collectief. In het collectief werken de verschillende ondernemers ‘met en voor elkaar’. Brabants Dagblad
 • In Breda opent dit weekeinde STEK, een bijzonder bedrijventerrein voor de creatieve industrie. Omroep Brabant
 • In het gebouw aan het Stadionplein in Amsterdam waar eens Franse auto’s werden verkocht, komt – in elk geval tijdelijk – een culturele hotspot. Kunsthal Citro‘n is een initiatief van Wim van Krimpen. Eind mei komt er een kunstbeurs. Wim van Krimpen : ‘Het ging een tijd niet goed, maar met het Rijksmuseum en het Stedelijk Museum is Amsterdam weer echt het culturele centrum van Nederland. Daar hoort gewoon een goede kunstbeurs bij.’ Het Parool
 • Stichting Verborgen Kunst is een initiatief om verborgen kunstschatten, middels kunstuitleen abonnementen of kunstverkoop, weer onder de mensen te brengen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een oude kunstcollectie in een kelder van een gemeentehuis, maar ook werk van nog onbekende kunstenaars of mensen met een beperking. Verborgen kunst , Brabants Dagblad
 • Stichting Ru van Rossem Huis organiseert op 23 april informele bijeenkomsten, die starten om 15.00 uur en om 19.45 uur in de Willem II fabriek in ‘s-Hertogenbosch. De stichting is bezig met een verkenning naar de mogelijkheden van een woon- leef- en werkgemeenschap voor 50plussers in de omgeving van ‘s-Hertogenbosch. Het doel van deze bijeenkomsten is een idee te krijgen van de interesses, de wensen en de mogelijkheden in deze regio. Ru van Rossem Huis
 • In een tijd waar fotografieprijzen onder druk staan en waarin databases verstopt raken door een dagelijks bombardement van nieuw en ongeredigeerd materiaal biedt De Beeldunie een alternatief. Met een gepaste vergoeding voor de fotograaf en een overzichtelijke database met sublieme kwaliteitsfotografie van Nederlandse bodem is De Beeldunie een serieuze nieuwe speler in het Nederlandse medialandschap. PhotoQ.nl
 • Vijf jaar nadat Lantaren/Venster naar de Kop van Zuid verhuisde, is besloten dat op de oude locatie van het Rotterdamse filmtheater weer films gedraaid gaan worden. Het pand aan de Gouvernestraat is gekocht door Kino Buro BV, dat het gaat omvormen tot cultureel podium met vier zalen voor de ‘moeilijkere, niet-commerci‘le film’. Kino springt daarmee in een gat, want het filmtheateraanbod in Rotterdam is de afgelopen jaren behoorlijk verschraald. Naast filmzalen zal het gebouw in haar nieuwe gedaante een theaterzaal krijgen en creatieve werkplekken. Buro Kino, dat zonder subsidie werkt, zegt al voor de komende zeven jaar investeerders te hebben. Filmkrant , Holland Film Nieuws
 • Is Netflix wel zo’n grote concurrent voor de bioscoopindustrie als men denkt? Filmonderzoek.nl
 • Lebowski-uitgever Oscar van Gelderen presenteert zichzelf als ‘event manager’ en reageert daarmee op de ophef over de eis van Lebowski dat vijftien procent van alle inkomsten die een schrijver verdient buiten het verkopen van zijn boek om, denk aan lezingen, voordrachten, het schrijven van columnscontracten, naar de uitgever gaat. Tzum.info
 • Uitgeverij Querido bestaat dit jaar 100 jaar en viert dat o.m. met een aanbod in augustus van 100 titels met 50 % boekhandelskorting. De normale boekhandelskorting ligt tussen de 40 en 42 % al zijn er de laatste tijd veel uitgeverijen die andere percentages hanteren, meestal voor geselecteerde boekhandels. De korting van Querido geldt voor iedere boekhandel. Tzum.info
 • Uit Bowker Market onderzoek blijkt dat 55 procent van de consumenten die Young Adult boeken lezen, volwassenen zijn. De boeken die eigenlijk bedoeld zijn voor kinderen tussen 12 en 18 jaar, worden vaker gelezen door volwassenen tussen 30 en 44 jaar. Schrijven online
 • De Boekenweek 2015 heeft voor een omzetverhoging van 6,8% aan Nederlandstalige boeken gezorgd ten opzichte van 2014. In afzet werd 5,9% geplust. Hoewel er een wisselend beeld is te zien per winkel, blijft de Boekenweek een zeer belangrijke periode voor de boekhandel, bibliotheek en de lezer. CPNB
 • Boekhandel Broese gaat het gedwongen vertrek uit het huidige pand in hartje Utrecht juridisch aanvechten. De gemeente heeft de huur per eind 2016 opgezegd. NRCQ
 • Universal, ’s werelds grootste platenmaatschappij en zelf ook voor 5 procent eigenaar van Spotify, wil naar verluidt af van de huidige ‘gratis’ versie van muziekdienst Spotify Entertainment Business , 3voor12.vpro.nl
 • Een van de belangrijke thema’s op de muziekconferentie van SXSW dit jaar is de opkomst van de sync business. Met andere woorden: Hoe krijg je jouw liedje in een tv-serie of onder een reclamespotje? Want daar kan je flink aan verdienen. En waarom kiezen hier de kopstukken uit de reclamewereld het ene liedje wel en het andere niet? 3voor12.vpro.nl
 • Het European Talent Exchange Programme van 2015 heeft als voorlopig resultaat opgeleverd dat er 97 festivaloptredens zijn bevestigd van 47 artiesten in 15 verschillende Europese landen. Eind april worden nieuwe cijfers bekendgemaakt. Het European Talent Exchange Programme (ETEP) is een initiatief van Eurosonic Noorderslag. Entertainment Business
 • De Muzikantendag komt op zaterdag 9 mei in Apeldoorn en zaterdag 6 juni in Leiden. Muzikanten kunnen dan respectievelijk in Gigant en Gebr. de Nobel hun demo’s pluggen, netwerken en hun vragen stellen aan aanwezige experts. De Muzikantendag biedt diverse workshops en masterclasses over de zakelijke en artistieke kanten van het muzikantschap. Buma Cultuur
 • Joop van den Ende is op 22 maart onderscheiden met de Gustaf GrŸndgens Preis 2015 van het Deutsches Schauspielhaus in Hamburg. Hij ontvangt de prijs ter waarde van 15 duizend euro voor zijn bijzondere bijdrage aan de podiumkunsten in Hamburg. Theaterkrant

cultuurmarketing

 • ‘Bereik nieuwe online en offline publieksgroepen met een sterk en uniek verhaal,’ dat is het idee van de Digital Identity Seminars. Deze interactieve sessies zijn ontwikkeld door Britse social media- en cultuurexpert Abhay Adhikari. In samenwerking met Museum De Lakenhal werden de seminars op 17 en 18 maart 2015 voor het eerst in Nederland aangeboden. Cultuurmarketing
 • Op welk platform publiceer je je content? Wordt het een blog, een infographic, is het genoeg voor een whitepaper of misschien een video? Hoe maak je de juiste keuze? Vaak wordt er voor de pragmatische optie gekozen. Wat is het gemakkelijkst, snelst of goedkoopst? Zonde! Het risico is dat de meest prachtige content in de verkeerde jasjes en op onvindbare plekken terecht komt. Frankwatching
 • Er zijn vier hoofdtrends gesignaleerd in het onderzoek communicatietrends 2015 van CommunicatiePanel: Glazen huis (alles is zichtbaar, mede door digitalisering), Horizontalisering (een plattere en gelijkwaardigere samenleving), Emotiemaatschappij (inzicht dat de mens is geen rationeel wezen is) en Datamining (slim omgaan met grote hoeveelheden data). Frankwatching
 • Cultuurlidmaatschap We Are Public genereert 10.000 bezoekers voor culturele instellingen in Amsterdam. 65% van de bezoekers hadden voorstelling niet bezocht als ze geen lid waren van We Are Public. We are public
 • Het Rijksmuseum is uitgeroepen tot Marketing Company van Nederland 2015. Marketing Online
 • Het succesvolle filmplatform Cineville breidt opnieuw uit. Met ingang van 8 april kan ook het publiek in Nijmegen van Cineville gebruik maken. Cineville telt naar eigen zeggen inmiddels 16.000 deelnemers. Die kunnen met hun pas naar de film in een van de in totaal drie‘ndertig deelnemende filmtheaters en arthouses in dertien steden in heel Nederland. Holland Film Nieuws
 • Rotterdamse dichters bieden slaapplaatsen aan voor festivalgangers van Poetry International. Tzum.info
 • Philharmonie Zuidnederland stuurt de bezoekers van een aantal concerten in april de dag voor het concert een mailtje met een filmpje of een geluidsopname over het programma van het concert. Uit onderzoek is gebleken dat veel concertgangers het fijn vinden om tevoren wat meer informatie over de muziek te hebben. Boekenbijlage
 • Journalist Warna Oosterbaan en fotograaf Theo Baart winnen met hun boek Ons Erf – identiteit, erfgoed, culturele dynamiek de E. du Perronprijs 2014. bkkc
 • Martha Heesen (66) krijgt in september de Theo Thijssen-prijs voor haar hele oeuvre. Deze voormalige staatsprijs, een geldbedrag van 60.000 euro, wordt eens in de drie jaar uitgereikt en staat gelijk aan de P.C. Hooft-prijs. NRC , Literatuurplein
 • Saskia Noort en haar uitgever Chris Herschdorfer gaan niet in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank, die Noort begin dit jaar ongelijk gaf in een plagiaatrechtszaak die ze had aangespannen tegen collega thrillerschrijver Liselotte Stavorinus. Volgens Noort had Stavorinus in haar ‘Gooise thriller’ Het reservaat meerdere elementen hebben gebruikt uit haar bestseller De eetclub (2004). NRC
 • De eerste editie van het literaire evenement The Sunday Matinee vond plaats in het theater van het Blue Collar Hotel in het Klokgebouw op Strijp-S in Eindhoven. The Sunday Matinee is onderdeel van The Watershed, een gloednieuw initiatief van de Eindhovens/Amerikaanse schrijfster Juliet Gagnon. The Watershed moet een nieuw ‘huis voor de literatuur’ worden. Eindhovens Dagblad , The WatershedEindhoven
 • Maar liefst zeven Utrechtse schrijvers zijn genomineerd voor de C.C.S. Crone Stipendia, literatuurbeurzen voor veelbelovende Utrechtse auteurs. De drie uiteindelijke winnaars worden op vrijdag 15 mei bekendgemaakt door Margriet Jongerius, wethouder Cultuur van de gemeente Utrecht, tijdens het internationale literatuurfestival City2Cities. Het Literatuurhuis

muziek

 • Dirigent Mariss Jansons nam afscheid van het Concertgebouworkest. In een interview blikt hij terug en vooruit o.m. over toekomst van de klassieke muziek. Trouw
 • Kunststichting Vught houdt op zaterdag 18 april de derde editie van Salone dell’Opera in Vught. De Salone is een tocht langs een aantal locaties, huiskamers en tuinen van monumentale of bijzondere panden van Vughtenaren die hiervoor hun huis open hebben gesteld. Groepen van maximaal 20 mensen lopen een aangegeven route en zien gedurende de middag vier opera-acts met daartussen een pauzemoment. Brabants Dagblad
 • Jazz in Duketown in ‘s-Hertogenbosch, het grootste gratis jazzfestival in Nederland, houdt ook in de 42ste editie vast aan een brede programmering met een mix van gevestigde namen, onbekend talent en rijzende sterren. Bastion Oranje
 • OnderstroomBreda is een nieuw initiatief dat, volgens het persbericht de muziekliefhebber ‘meesleurt naar verrassende bands op inspirerende Bredase locaties’. De 3 initiatiefnemers willen ruimte bieden aan een mix van (pop)muziekstijlen als indiepop, new wave / Post-punk, nu wave, shoegaze, psychedelische rock, krautrock, electro. Onderstroom Breda
 • Het Bossche poppodium W2 gaat onder de noemer ‘W2N8’ dance-avonden organsieren. Om de drie, vier zaterdagavonden staat er een avond met de elektronische muziek op het programma. Brabants Dagblad

theater en dans

 • Theater na de Dam presenteert op 4 mei twee nieuwe toneelstukken over de Tweede Wereldoorlog, geschreven door Rik van den Bos en Roeland Hofman. Theater Na de Dam wil hier een traditie van maken en elk jaar een toneelschrijver van naam een nieuwe schrijfopdracht geven. Theaterkrant
 • Op 16 maart 2015 organiseerde het National Centre Performing Arts (NCPA) in samenwerking met ArtEZ Conservatorium en loket Gezond Musiceren het mini symposium Fear and Focus in Performance (link is external). De Deventer Schouwburg was die avond het toneel voor podiumkunstenaars, professionals en andere ge•nteresseerden om van alles te weten te komen van het vaak onbespreekbare, het belemmerende en beladen woord: podiumvrees. Dans magazine
 • Tweejaarlijks geeft de Vereniging voor Dansonderzoek (VDO) een publicatie Danswetenschap in Nederland uit. Hierin brengt de VDO artikelen samen over aan dans gerelateerd onderzoek dat in Nederland en Belgi‘ wordt uitgevoerd, aan de universiteiten, de dansopleidingen en daarbuiten. In februari werd tijdens de studiemiddag van de VDO de achtste bundel gepresenteerd. Dans magazine

kunst in de openbare ruimte

 • Komend weekend vindt de eerste Land Art Flevoland Tour van 2015 plaats. Iedere laatste zondag van de maand leidt een gids langs alle zes landschapskunstwerken van: Robert Morris, Richard Serra, Piet Slegers, Marinus Boezem, Daniel Libeskind en Antony Gormley. Schouwburg Almere
 • Donderdag 16 april viert Sculpture International Rotterdam de terugkeer van het kunstwerk 1989 van John Kšrmeling met de tiende editie van de Z-Files, Kunst en de Stad in LantarenVenster. Het beroemde neonkunstwerk op het dak van de Hillekopflat in Rotterdam Zuid heeft bijna drie jaar plat op het dak gelegen. Bij een controle van gemeentebeheer bleek de fundering niet betrouwbaar en de financi‘n voor herstel lieten lang op zich wachten, maar begin februari van dit jaar werd het werk eindelijk in ere hersteld. CBK Rotterdam
 • Op ŽŽn van de drukste looproutes van Boxtel, pal voor het NS-station, komt begin mei een nieuw kunstwerk in het kader van ‘150 jaar spoor Boxtel’. Het object is van de hand van Ron van de Ven, de Tilburgse beeldend kunstenaar die al 25 jaar aan het Sint Lucas les geeft. Brabants Dagblad
 • Veertien dichters uit de regio Werkendam gingen, op uitnodiging van de Stichting Po‘zie Land van Altena, op stap met Wim Dani‘ls. De gemaakte gedichten worden dit najaar geplaatst op markante plekken langs wandelroutes in de Noordwaard. Brabants Dagblad
 • In Udenhout is het kunstwerk ‘Take a Seat’ van Saskia van Haeren onthuld. Het kunstwerk is opgericht ter gelegenheid van de voltooide reconstructie van de vier hoofdstraten Slimstraat, Schoorstraat, Groenstraat en Kreitenmolenstraat, de afgelopen 10 jaar. Brabants Dagblad

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Tilburgse kunstenaar Linda Arts maakte voor We Like Art een nieuwe Wall. Een interview. We like art
 • Museum De Lakenhal in Leiden gaat restaureren en uitbreiden. Daarvoor wordt aan de Lammermarkt, aan de achterzijde van het museum, een rijtje van vier woonhuizen gesloopt. Om een laatste eerbetoon te brengen aan deze panden heeft Museum De Lakenhal beeldend kunstenaar Marjan Teeuwen uitgenodigd om een grootse architectonische installatie te realiseren: ‘Verwoest Huis Leiden’. Marjan Teeuwen werkt van maart tot begin juni aan deze installatie. Erfgoedstem
 • Lidi Toepoel maakte in het kader van het project Zeven regio’s in Tilburg de korte fictiefilm ‘De laatste brugwachter’. Een verkorte versie van ‘De laatste Brugwachter’ draait momenteel in PathŽ en Euroscoop, voorafgaand aan de hoofdfilm. Zondag 29 maart is de filmpremire in Cinecitta, Tilburg voor genodigden, cast en crew. Tilburg.com
 • Toonbeeld AV Young Talent Award is gewonnen door Daan Jongbloed uit ‘s-Hertogenbosch. BN – De Stem
 • ‘De kamers’ is het romandebuut van Lucas de Waard. De Waard volgde de schrijversopleiding aan de HKU en hij is in het Brabants Dagblad-cafŽ te vinden met zijn maandelijkse, gesproken column. Zijn eerste roman is een psychologische roman die getuigt van inlevingsvermogen en een inzicht in de verkniptheid van de menselijke geest. Cleeft.nl
 • Bianca Mastenbroek woont in Eindhoven, waar ze Techniek & Maatschappij studeerde. Na een aantal jaar gewerkt te hebben als milieuadviseur besloot ze zich helemaal te wijden aan haar grote passie: schrijven. Sinds 2008 publiceerde ze al meerdere historische boeken en fantasyboeken voor de jeugd en voor volwassenen. Walvisvaarders: De noodlottige reis van de Jonge Eva is Mastenbroeks tweede historische roman voor jongeren. Boekenbijlage
 • De Coffeecompany Book Award is een literaire prijs voor niet eerder gepubliceerde schrijvers. De prijs is een initiatief van Xander Uitgevers en de Coffeecompany. Sandra Bernart uit Maarheeze is een kanshebber met haar roman ‘Ik zag Menno, zo simpel was het’. Eindhovens Dagblad
 • Nog voor het debuutalbum van zangeres Kovacs uitkwam, stond ze al op Lowlands en Into The Great Wide Open, met haar allereerste single scoorde ze een 3FM Megahit, haar tweede volgde die weg, en dan draaide er ook nog een film over haar op IDFA. ‘Ik moest ineens nieuwe dingen verzinnen voor mijn bucket list, maar dat lukt wel hoor.’ Een interview. 3voor12.vpro.nl , Eindhovens Dagblad
 • Het meest recente album van de Eindhovense rockband Peter Pan Speedrock verschijnt in de Verenigde Staten. De Nederlandse platenmaatschappij van de band, Suburban Records, heeft een licentieovereenkomst gesloten met het Amerikaanse label Self Destructo Records. Eindhovens Dagblad
 • Bjšrn van der Doelen en Allez Soldaat presenteerde het album ‘Cabbalero zonder Filter’. 3voor12.vpro.nl
 • Cairo Liberation Front: succesvol in Dubai en in Tilburg. Brabants Dagblad
 • Ten11, een band uit ‘s-Hertogenbosch, won een radiowedstrijd ; de prijs : optreden in een uitverkocht Paradiso. Brabants Dagblad
 • Bouwjaar ’84 uit Tilburg is een interdisciplinair performers collectief. Met andere woorden: theatermakers die veel gebruik maken van visuele effecten en beweging. In mei staat het gezelschap op festival Shine in ‘s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad , Dans magazine
 • In dansvoorstelling HIER NU is een man bezeten van onbelangrijke details. Hij neemt de toeschouwer mee in zijn kleine, absurdistische wereld die soms grappig is en soms overbelangrijk. Hij danst met mathematische precisie en het gevoel dringt zich op dat hij daarmee zijn gedachten onder controle probeert te houden en zo zijn leven. De danser is Sergio Moya Rueda, de choreograaf Rocco Vermijs.
 • Op 2 april is deze voorstelling te zien in Tilburg, in het pand van Zoete Zaken, in de Tuinstraat 61. Dichtbij.nl/eemland

kunstonderwijs

 • Tonny Holtrust, lid van het college van bestuur van de Design Academy Eindhoven (DAE), is plotseling opgestapt. Diverse bronnen binnen de academie melden dat verschil van inzicht over het te voeren beleid met artistiek directeur Thomas Widdershoven de oorzaak is van haar vertrek. Eindhovens Dagblad
 • Docenten Ariane James en Peter Dellenbag vormen sinds kort de nieuwe leiding van Fotogram, het cursuscentrum waaruit ooit de Fotoacademie ontstond. James en Dellenbag hebben met de leiding van de Fotoacademie overeenstemming bereikt over de wijze waarop zij Fotogram voortzetten. PhotoQ.nl

cultuureducatie en – participatie

 • De Vernieuwingscommissie CKV heeft het Advies examenprogramma CKV 17 maart officieel aangeboden aan mevrouw Alida Oppers, Directeur-Generaal PO/VO van OCW. Het advies gaat nu naar staatssecretaris Dekker van OCW en vervolgens naar de Tweede Kamer. Daarna is het advies openbaar. LKCA
 • Afgestudeerden aan de pabo zijn kritisch op de voorbereiding op het vak cultuureducatie. Dat concludeert de onderwijsinspectie in het rapport ‘Beginnende leraren kijken terug’. Slechts een krappe helft van de afgestudeerden tevreden over cultuureducatie. Circa een kwart tot een derde deel vindt de voorbereiding onvoldoende, zowel wat betreft eigen kennis als wat betreft de vaardigheid om het vak uit te leggen. LKCA
 • Hoe wil je dat je leven eruit ziet als je ouder wordt? In 2015 zal een derde van de Europeanen ouder zijn dan 65 jaar. Hiermee is ons continent het snelst vergrijzende. Structurele cultuurdeelname door ouderen kan leiden tot meer geluk, welzijn en gezondheid. Lang Leve Kunst vraagt meer aandacht voor het thema ouderen en cultuurparticipatie. Daarom organiseren we van 20 tot en met 22 mei 2015 een grote Europese conferentie over ouderen en cultuurparticipatie in Den Haag. Fonds voor Cultuurparticpatie
 • Popronde maakte de data voor de 2015-editie bekend. Van 17-9 tot 28-11 touren de geselecteerde acts door het land, van de openingsavond in Nijmegen tot het eindfeest in Amsterdam. De Popronde breidt dit jaar uit met negen nieuwe steden. 3voor12.vpro.nl
 • Twee Helmondse deelnemers aan de Kunstbende staan op 16 april in de Brabantse finale van de dj-wedstrijd in jongerencentrum Dynamo in Eindhoven. Drie piepjonge Bredanaars ook. Eindhovens Dagblad , BN – De Stem
 • Afgelopen weekend vonden in de Muzelinck in Oss de audities plaats voor de theaterroute op het nieuwe theater en muziekfestival Oeverloos plaats. Brabants Dagblad
 • De Wim Suermondtprijs ter aanmoediging van artistiek talent uit Waalwijk en omgeving werd in 2013 ingesteld op initiatief van de stichting Vrienden van het Kunstencentrum Waalwijk in samenwerking met Kunstencentrum Waalwijk. Gitarist Joel Moens is de winnaar van 2015. Brabants Dagblad

kunstbeoefening

 • De beste monoloog van heel Brabant Žn Zeeland. Daar gaat het allemaal om in de monologenwedstrijd Solo’s in Zuid. Amateurtoneelspelers van 13 jaar of ouder kunnen meedoen met deze wedstrijd. Solosinzuid
 • In de Extase in Tilburg wordt zondag 12 april de kwartfinale van de zangwedstrijd The Clash of the Coverbands gehouden. Mashmerize uit Waalwijk, Back in Biznizz uit Tilburg, SOWIESO uit Alphen en Bestial Devistation uit Dongen dingen mee om door te gaan naar de halve finale. Brabants Dagblad
 • Ieder jaar organiseert Stichting Roos Cuma, een culturele happening in en rond de Roosendaalse Schouwburg De Kring, waaraan alle lokale muziek-, dans- en theaterverenigingen, beeldend kunstenaars, schrijvers, dichters, grafisch vormgevers en beoefenaars van andere kunstvormen mee kunnen doen. Het aantal presentaties is dit jaar minder. BN – De Stem
 • Waardering van de vertolking van de Lukas Passion van J.S. Bach door Stichting ProjectKoor Etten- Leur. BN – De Stem
 • Bergse taptoe maakt na 20 jaar afwezigheid zijn rentree. BN – De Stem
 • De Zundertse Komedie speelt in het Van Goghjaar een voorstelling over Vincent. BN – De Stem
 • De musical Moulin Rouge in Etten Leur , het stuk waarin de rollen worden vertolkt door bewoners zonder theaterervaring, gaat door onder de naam The Show Must Go On. BN – De Stem

bibliotheken

 • Voor een groeiend aantal kinderen, jongeren en volwassenen is lezen geen vanzelfsprekende bezigheid meer. Het aantal Bibliotheekleden neemt af en de Bibliotheken lenen minder boeken uit. Veel Bibliotheken beraden zich op de vraag hoe zij in de toekomst een andere rol kunnen gaan vervullen. Een belangrijke mogelijkheid voor een toekomstbestendige rol voor de Bibliotheken is een nauwe samenwerking met scholen. Kunst van het lezen
 • Vanaf 6 mei is het gedaan met het lezen en lenen van e-books via de app en de websites van Vlaamse bibliotheken. Belangrijkste oorzaak voor dit opvallende besluit zijn de niet te verhelpen technische mankementen aan de app. Informatieprofessional
 • Bibliotheek Eindhoven heeft een zogeheten ‘videomanifest’ uitgebracht. Het bijna twee minuten durende filmpje wordt door de bibliotheek omschreven als ‘de weergave van wat de bibliotheek ziet als haar maatschappelijke taak’. Bibliotheekblad
 • In de Stadsbibliotheek in ‘s-Hertogenbosch opende de GroenBieb. In deze bibliotheek, wat eigenlijk gewoon een grote kast is, zijn allerlei boeken te vinden over tuinieren en het houden van een moestuintje. Ook kan je er zaden ruilen van bloemen, groente en kruiden. Een initiatief van De Stadse Boeren. Brabants Dagblad
 • Vanaf 1 april 2015 is het in de Bibliotheek Tilburg Centrum mogelijk om op zoek te gaan naar de geschiedenis van je familie, je woonhuis of je stad. De Bibliotheek werkt hiervoor nauw samen met Regionaal Archief Tilburg. Regionaal Archief Tilburg had de wens om het gebruik van de collectie van het archief te bevorderen. De Bibliotheek Midden-Brabant wilde hier graag aan meewerken en zo ontstond het idee voor een ‘extern loket’ van het archief in de Bibliotheek. Bibliotheekblad

erfgoed

 • In krimpgebieden waar jongeren wegtrekken, bedrijven sluiten en voorzieningen verdwijnen, kan herbestemmen van erfgoed de streek aantrekkelijk houden voor de achterblijvers en nieuwe doelgroepen trekken. Gemeenten zien dat wel, maar het blijft steken in goede bedoelingen. In maart
 • organiseerde Telos, het Brabants centrum voor duurzame ontwikkeling een werkconferentie ‘Erfgoed als troef’. Cobouw.nl
 • Een hotel in een oud postkantoor of een kasteel, een museum in een oude loc-hal of klooster, een themapark op een eeuwenoud landgoed of een cultureel centrum in een honderd jaar oud schoolgebouw?’ Zo maar een greep uit de vele projecten waarvoor ZKA in de afgelopen jaren benaderd is om mee te denken over nieuwe functies en de haalbaarheid te toetsen. Pretwerk
 • In Hilversum werd het resultaat gepresenteerd van het project ‘Beelden voor de Toekomst’, Beelden van het verleden : 7 jaar beelden voor de toekomst. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, het Nationaal Archief, Eye Filmmuseum en Stichting Nederland Kennisland digitaliseerden gezamenlijk 110 duizend uur video, 30 duizend uur film, zo’n 300 duizend uur audio en bijna 2,5 miljoen foto’s. Filmkrant , Beelden voor de toekomst

recreatie en vrijetijdseconomie

 • Trade Marketing Services is een nieuw initiatief waarin NBTC en toeristische partijen samen de internationale Travel Trade bewerken. Door investeringen en krachten te bundelen kunnen de deelnemers effici‘nter campagne voeren en reisprofessionals een interessanter aanbod doen. Drie partners – Keukenhof, de Efteling en Escher in het Paleis – vertellen over hun verwachtingen van dit nieuwe samenwerkingsverband. Nbtc.nl
 • Over het promoten van een land zo groot als een metropool. Pretwerk
 • De Boschplaat op Terschelling is een van de weinige plekken in Nederland waar het echt donker is en waar je ’s nachts miljoenen sterren kunt zien. De duisternis is op dit moment al een attractie op het eiland. Staatsbosbeheer en de Buren van Oosterend hebben nu een aanvraag ingediend om de Boschplaat uit de roepen tot het eerste Dark Sky Park van Nederland. Pretwerk
Geen reacties

Geef een reactie