Trends & ontwikkelingen 27 november 2015

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • FNV KIEM, de Federatie Cultuur en Kunsten ’92 constateren dat minister Bussemaker (OCW) een te positief en niet volledig beeld van de cultuursector schetst in haar begeleidende brief bij Cultuur in Beeld 2015. Zij roepen de Tweede Kamer in een gezamenlijke brief op de werkelijke ontwikkelingen niet te negeren. ‘Kijk met een brede en realistische blik naar de culturele sector en los een aantal knelpunten op voordat de sector nog verder afkalft’. De organisaties hebben aanvullend onderzoek laten doen door de Kwink Groep. Uit dit onderzoek blijkt dat Cultuur in Beeld geen inzicht geeft in de (verslechterde) positie van de makers, in de teruggang van incidentele subsidies en in verscholen armoede bij instellingen die alles op alles zetten om producties te blijven maken. Ook geven de data onvoldoende inzicht in (komende) gemeentelijke bezuinigingen en in het gebrek aan samenhang tussen gemeentelijke en landelijke subsidies. Bovendien zijn de cijfers slechts een momentopname, wat de werkelijkheid kan vertekenen. Op maandag 30 november vergadert de Twee Kamer over de Cultuurbegroting 2016. Kunsten’92 , Kunsten’92 , Kunsten’92 , FNV Kiem , Theaterkrant , NRC, inlog vereist
 • Het Fonds Podiumkunsten onderschrijft van harte de brief die de Federatie Cultuur, samen met Kunsten ’92 en FNV KIEM aan de woordvoerders cultuur in de Tweede Kamer stuurde.
 • ‘(É) En deze broodnodige en gezonde doorbloeding staat onder grote druk. De afgelopen vier jaar heeft een groot aantal voormalige BIS-instellingen een beroep op het Fonds gedaan, terwijl de middelen van het Fonds aanzienlijk minder waren. Dat is ten koste gegaan van nieuwe toetreders. Voor de komende jaren dreigt deze situatie te worden gecontinueerd.’ Fonds Podiumkunsten
 • “Wij maken ons ernstige zorgen over de scheefgroei in de kunsten. De recente herschikking van middelen dreigt de architectuur, vormgeving en e-cultuur ernstig te verzwakken. Terwijl juist deze kunstdisciplines terecht een cruciale rol krijgen toegedicht als het gaat om innovatieve samenwerkingen met andere sectoren. Architectuur, vormgeving en e-cultuur zijn het vliegwiel voor concrete en toekomstgerichte vernieuwing. Zij staan in het hart van een eigentijds kunstbeleid en mogen niet verkommeren in de marge ervan. Juist nu niet. ” Zo begint een brief aan de Tweede kamer van een aantal instellingen op het gebied van architectuur, vormgeving en e-culture. Waag
 • In een brief verzonden naar de leden van de commissie Cultuur van de Tweede Kamer verzoeken Nederlandse festivals opererend in de sectoren beeldende kunst, creatieve industrie, film, letteren en cultuurparticipatie, de Tweede Kamer, naast de resterende extra middelen voor festivals, 1,8 miljoen euro extra vrij te maken voor de festivals. Bovenal pleiten de festivals voor een integrale afweging en weloverwogen verdeling van middelen over ‡lle disciplines. Nederlands Film Festival
 • De Nederlandse podiumkunstenfestivals hebben op 19 november een verklaring opgesteld waarin ze de Tweede Kamer verzoeken om 2,4 miljoen euro extra vrij te maken voor podiumkunstfestivals en om dit budget onder te brengen bij het Fonds Podiumkunsten. Daarnaast dringen de podiumkunstfestivals er bij de Tweede Kamer op aan om te kiezen voor samenhang voor de podiumkunstfestivalsector als geheel. Deze situatie is ontstaan na de aanname van de motie waarin minister Bussemaker (OCW) werd opgedragen alsnog geld te reserveren voor een paar festivals en een extra jeugdtheater. Dringt deze verklaring ook door tot de Tweede Kamer?Karavaan.nl , Dans magazine , Cultureel Persbureau
 • De Dutch Design Week (DDW) wil structureel subsidie van het Rijk ontvangen, jaarlijks 400.000 euro. Dat vraagt de organisatie aan minister Bussemaker (OCW) in een brief die deze week is verstuurd. Eindhovens Dagblad
 • Op donderdag 19 november 2015 hield Jeroen Bartelse, directeur van de Raad voor Cultuur, een toespraak tijdens een voorlichtingsbijeenkomst over de Basisinfrastructuur 2017-2010. De Raad voor Cultuur vindt dat de BIS op de langere termijn aan herijking toe is – de ruggengraat van het cultuurbestel zit door opeenvolgende bezuinigingen niet overal meer evenwichtig in elkaar. De komende beleidsperiode moet, volgens Bartelse, gebruikt worden om tot een heldere beschrijving en invulling te komen van de functies van de BIS en de fondsen, rekening houdend met het cultuurbeleid van stedelijke regio’s, veranderende publiekpatronen en nieuwe manieren van produceren en presenteren. Raad voor Cultuur
 • De Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (Awti) hebben in het voorjaar gezamenlijk een verkenning uitgevoerd naar de dynamiek in de creatieve industrie. Die verkenning vormde de basis voor het gezamenlijke advies De waarde van creativiteit. Het kabinet Rutte omarmt het advies. ‘Een professionele creatieve industrie richt zich op permanent leren, grijpt kansen in het buitenland en investeert in publiek-private samenwerkingen op het gebied van onderzoek. De overheid ondersteunt dit, waarbij een goede afstemming tussen de verschillende instrumenten essentieel is. Samenwerking tussen verschillende uitvoerende instellingen is eveneens van belang om de creatieve industrie optimaal te ondersteunen’. Raad voor Cultuur, Rijksoverheid.nl
 • “Aan uw reactie aan de Tweede Kamer (op 27 oktober 2015) meen ik af te lezen dat u dit spel doorziet. U heeft uw irritatie en zorg hierover niet kunnen verhullen. Terecht. Ik vroeg me alleen af waarom u nog niet gehandeld heeft? Waarom u de moties niet van tafel heeft geveegd? Waarom u de Kamer niet heeft laten amenderen? U kunt geschiedenis schrijven door gevolg te geven aan uw eigen zorg en irritatie. Dat is een win-winsituatie, toch? ” Caspar Nieuwenhuis, artistiek directeur van Likeminds, roept in zijn derde en laatste open brief aan minister Bussemaker (OCW), als reactie op de aangenomen moties en de verdeling van de subsidiegelden voor 2017-2020, de minister op om geschiedenis te schrijven en het Thorbecke-principe als nieuw Grondwetsartikel op te nemen. Theaterkrant
 • Per abuis zijn in Cultuur in Beeld 2015, de jaarlijkse publicatie over de cultuursector van het ministerie van OCW, de verkeerde percentages opgenomen bij de ontwikkeling van het bioscoop- en filmtheaterbezoek. Hierbij zijn de percentages gebruikt betreffende bezoek aan ‘Nederlandse films in bioscopen en filmtheaters’, terwijl de toelichting leest alsof deze betrekking heeft op de ontwikkeling van ‡l ‘het bezoek aan bioscopen en filmtheaters’. Filmonderzoek
 • Minister Bussemaker (OCW) meldt de Tweede Kamer dat haar eerdere toezegging om voor het einde van dit jaar een brief over popmuziek aan uw Kamer te sturen, niet gaat lukken. Het vergt meer tijd. Ze hecht aan goede afstemming met de popsector. De Tweede Kamer ontvangt de brief in februari 2016. Rijksoverheid.nl
 • Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer over haar voornemen om de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten met 5 jaar te verlengen tot 1 oktober 2021. Het evaluatierapport over de effectiviteit van de subsidieregeling Stimulering Herbestemming Erfgoed is er bijgevoegd. Rijksoverheid.nl , Rijksoverheid.nl
 • Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Monasch (PvdA) over de aanwijzing van Professionele Organisaties voor Monumentenbehoud. Rijksoverheid.nl
 • Voorheen was het mogelijk bij de minister een aanvraag tot aanwijzing van een beschermd rijksmonument in te dienen. Deze mogelijkheid is uit de wet verdwenen. De mededeling van de minister dat er geen mogelijkheid bestaat een kapel te Maastricht als beschermd monument aan te wijzen, is daarmee geen besluit waartegen rechtsbescherming openstaat. De Stichting die tegen deze beslissing van de minister procedeerde, ving bot bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS), die de minister in het gelijk stelde. Monument + Recht
 • Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer de eindrapportage van het project Beelden voor de Toekomst. Deze eindrapportage bestaat uit een inhoudelijke eindpublicatie ‘Beelden van het verleden’ en het rapport ‘Zelfevaluatie Beelden voor de Toekomst’. In het project Beelden voor de Toekomst redden vier instellingen een belangrijk deel van het audiovisueel erfgoed van Nederland door conservering en digitalisering. Het gedigitaliseerde materiaal komt zo breed mogelijk beschikbaar voor onderwijs en het publiek. Rijksoverheid.nl
 • Minister Bussemaker (OCW) informeert met de brief over erfgoed en conflict de Tweede Kamer over haar inbreng tijdens de Algemene Conferentie UNESCO die van 3 tot en met 8 november in Parijs werd gehouden. Rijksoverheid.nl
 • Lokaal en regionaal staat het media-aanbod en daarmee ook de journalistieke controlefunctie onder druk. Dat vindt een grote meerderheid van de Tweede Kamer. Zij pleit ervoor de kwaliteit en het aanbod van media in de regio te helpen versterken door mogelijkheden te bieden voor samenwerking en experimenten. De Kamer vindt het een goed idee dat de regering juridische, organisatorische en praktische drempels voor publiek- private samenwerking van media-organisaties wegneemt. De op 24 november aangenomen motie met deze strekking vinden provincies belangrijk om het regionale media-aanbod ook in de toekomst op peil te houden, ten behoeve van vrije nieuwsgaring en optimale betrokkenheid van burgers en andere partijen. IPO
 • Het ‘slotmanifest Jaar van de Ruimte’ staat online. Dit manifest bevat de belangrijkste opgaven, ontwikkelprincipes en concrete acties die richting geven aan de ruimtelijke toekomst van Nederland. Daarmee draagt dit manifest ook bij aan de nationale, regionale en lokale omgevingsvisies waar nu aan gewerkt wordt. Enorme opgaven, volgens het Interprovinciaal Overleg (IPO). Opgaven waar provincies een substanti‘le bijdrage aan leveren en kœnnen leveren. Door decentralisatie van Rijkstaken ligt een groot deel van de ruimtelijke ordeningsvraagstukken bij provincies. Deze pakken de opgaven integraal op, waarbij ze ‘grensontkennend’ samenwerken met andere provincies, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Wij Maken Nederland , IPO
 • Al enige jaren is er in Nederland sprake van een overaanbod van vele miljoenen vierkante meters bouwgrond voor onder andere bedrijventerreinen. Hoewel de vraag naar grond en bedrijventerreinen is afgenomen, weigeren veel gemeenten ze van de balans te halen en hun verlies te nemen. Provincies zouden sturend kunnen optreden, maar doen dat vaak niet. Een oplossing zou volgens de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) kunnen zijn om als gemeenten de handen ineen te slaan en gezamenlijk een grondbedrijf of -bank op te richten. Door de honderden tot duizenden hectaren overtollige gronden en bedrijventerreinen bij gemeenten weg te halen, wordt financi‘le ademruimte gecre‘erd voor diezelfde gemeenten. Het vastgoedfonds zou vervolgens 10 ˆ 20 jaar de tijd krijgen om een nieuwe of andere bestemming voor die gronden te vinden. Binnenlands bestuur
 • De Ladder voor duurzame verstedelijking is volgens minister Schultz van Haegen een belangrijk instrument voor een goede ruimtelijke ordening. Zij wil het instrument in stand houden onder de Omgevingswet. Dit blijkt uit een brief die de minister naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De Ladder moet zorgen voor een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij ruimtelijke besluiten. Wel verandert het instrument vooruitlopend op de Omgevingswet. Verschillende knelpunten bij toepassing van de Ladder vragen om een oplossing: onduidelijk begrippenkader, de toepassing van de Ladder bij globale en flexibele bestemmingsplannen, de onderzoekslasten en de regionale afstemming. Rijksoverheid.nl , Platform31
 • Overheden zijn zich steeds meer bewust van de veranderingen die gepaard gaan met de invoering van de Omgevingswet. Zij zien deze veranderingen als een vervolg op al ingezette ontwikkelingen, maar de wet legt de lat wel hoger. Bijna alle partijen zijn inmiddels gestart met nadenken over de implementatie van de wet binnen de eigen organisatie. Het betreft naast een verandering van cultuur ook belangrijke werkprocessen, waar overheden en niet-overheden voor zichzelf nog een grote opgave zien liggen. Dit zijn een paar conclusies uit het impactonderzoek onder bestuurders, ambtenaren, burgers en ondernemers. IPO over het rapport Tweede verkennend onderzoek naar de impact van de Omgevingswet, dat in opdracht van Eenvoudig Beter (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) en het programma Implementatie Omgevingswet is opgesteld. IPO
 • Bestuurders en ambtenaren die zich gaan bezighouden met de invoering van de Omgevingswet, doen er goed aan om terug te kijken naar die andere grote stelselwijziging: de decentralisaties op het sociaal domein (3D). Daar kunnen we van leren, stelt adviesbureau Berenschot. Gemeenten onderschatten de transformatie die de Omgevingswet voorstaat. Ze zijn afwachtend – ‘Eerst maar eens zien hoe Den Haag het allemaal bedenkt’. Ze halen bovendien de begrippen transformatie en transitie door elkaar en grijpen naar bekende en vertrouwde samenwerkingspartners; daar blijven kansen liggen. En ze denken dat ze al integraal werken, maar dat doen ze niet. Binnenlands bestuur
 • Een vernietigend rapport van organisatieadviesbureau Berenschot, het al dan niet vrijwillige vertrek van directeur Harm Mannak, herhaaldelijk geruzie in de Provinciale Staten van Overijssel. Het tekent de chaos bij HET Symfonieorkest in Enschede en het ontbreken van elke vorm van regie, niet alleen bij het orkest zelf, maar ook bij de plaatselijke en provinciale politiek. En nu heeft de nieuwe interim-directeur niet veel meer dan een week om een nieuw plan bij de provincie in te leveren. Cultureel Persbureau doet een reconstructie. Bij het wegvallen van HET Symfonieorkest komt ook de Reisopera in de problemen, schrijft Nicolas Mansfield (Reisopera), die pleit voor het behoud van oostelijk erfgoed en de provincie Overijssel oproept te investeren in het orkest. FNV KIEM steunt het Orkest van het Oosten in haar strijd om het orkest te redden. De bond vindt dat de musici en de medewerkers van het orkest niet de dupe mogen worden van het falende beleid van directie en bestuur. Cultureel Persbureau , Cultureel Persbureau , FNV Kiem
 • Wat waren de gevolgen van de brandbrief van de wethouders van 234 gemeenten? Hilbrand Klijnstra, financieel verantwoordelijk wethouder in Castricum, licht het toe. De noodzaak, De stapelkortingen en de toezegging van Plasterk. Gemeente.nu
 • Gemeenten dromen weg bij het begrip ‘smart city’ en starten het ene na het andere technologische experiment. Deskundigen Jaring Hiemstra, Maarten Hajer en Albert Meijer geven in het tijdschrift Binnenlands Bestuur een kritische beschouwing over de hype. Meijer vindt o.m. dat een gemeente die ‘smart’ wil worden, bij technologische projecten ook in kaart moet brengen wie er daadwerkelijk beter van wordt. ‘Bij een technologische ontwikkeling wordt vaak het idee gecre‘erd dat dit het beste is voor iedereen. Maar wordt iedereen er gelukkiger van of slechts een selecte groep?’ Binnenlands bestuur
 • Tijdens de talkshow Kunst op Mars lieten beleidsmakers, cultuuromnivoren en kunstenaars hun licht schijnen over het nieuwe Kunstenplan van de gemeente Amsterdam. SSBA-Salon
 • Deze week stemt de Amsterdamse gemeenteraad over een nieuwe aanpak bij het verdelen van ongeveer 90 miljoen euro aan kunstsubsidies per jaar: het Kunstenplan 2017-2020. Het Kunstenplan moet terug naar de tekentafel, stellen Pia van den Berg (PvdA) en Lene Grooten (GroenLinks). ‘Het veranderfetisjisme van D66 lijkt hier de kop op te steken’. Het Parool
 • De gemeente Middelburg gaat alle instellingen op het gebied van kunst en cultuur uitnodigen om te onderzoeken hoe kan worden bezuinigd door beter samen te werken. Als ze er niet uitkomen, hakt de gemeente de knoop door. Daarmee verschaft de gemeente enige duidelijkheid aan met name de Stichting Beeldende Kunst Middelburg (SBKM, die onder meer verantwoordelijk is voor de exposities in De Vleeshal), het Centrum voor Beeldende Kunst (CBK) Zeeland en de galerie voor hedendaagse kunst Caesuur. PZC
 • Ko van Dun was aanwezig bij een bijeenkomst over de toekomst van Museum van Bommel van Dam in Venlo. Aanleiding was de voorgenomen verzelfstandiging van het instituut, die – hoe kan het ook anders – gepaard gaat met een forse reductie van de gemeentelijke subsidie. Een overpeinzing over musea, die ‘inmiddels hard op weg een relict van een oude wereld te worden’. ArtUpdat
 • Het Utrechtse stadsbestuur wil muziekcentrum TivoliVredenburg volgend jaar ruim 7,8 miljoen subsidie geven. Dat is minder dan de 9,6 miljoen euro die het noodlijdende muziekpaleis had gevraagd, blijkt uit een voorstel dat burgemeester en wethouders naar de gemeenteraad hebben gestuurd. Een inmiddels ingestelde commissie moet in mei 2016 met een advies komen over hoe het muziekcentrum wel rendabel kan draaien. Algemeen Dagblad
 • Media en monumentenzorg krijgen voorrang in het cultuurbeleid van de gemeente Hilversum. Na 45 jaar houdt Stichting Theater Achterom op te bestaan. Weer een theater dat ten onder gaat door de bezuinigingen in de culturele sector. Maar is geldgebrek wel de enige reden voor deze sluiting? Cultureel Persbureau

noord-brabant

 • De provincie Noord-Brabant wil graag verder inzoomen op cultuur in Brabant en de mening van de Brabander hierover peilen. Daarom gaat op dinsdag 1 december de Brabant Community over Cultuur in Brabant van start! Twee weken lang gaan Brabanders met elkaar in gesprek op een online platform over hun mening over, beleving van en behoefte aan het Brabantse cultuuraanbod, cultuurbeoefening en erfgoed. In deze community wordt onder andere verdere verdieping gezocht op de uitkomsten van de cultuurpeiling, een onderzoek dat onlangs is uitgezet onder het Brabantpanel. PON
 • De gemeente Moerdijk, de provincie Noord-Brabant en Stichting FortSabina.nl gaan samen onderzoeken hoe Fort Sabina in Heijningen behouden kan worden voor de toekomst. Daarvoor tekenden de partijen een samenwerkingsovereenkomst. Brabant.nl

grote brabantse gemeenten

 • De Raad van Toezicht van het Centrum voor de Kunsten (CKE) werd onvolledig en onjuist ge•nformeerd door directeur Ruud Janssen. “Er waren meer dan strategische redenen om hem als bestuurder te ontslaan”, zegt RvT-woordvoerder Jos van Nunen. Jeannette Goudsmit, sinds 10 jaar ononderbroken cursist bij CKE keramiek, uit haar ongenoegen over het ontslag van directeur Janssen van het CKE. Frank Dorsman, ook cursist bij het CKE, vraagt zich af hoe zuiver het handelen van de Raad van Toezicht is. Een poging van de RvT om de gehavende verstandhouding met het personeel te repareren is mislukt. Het personeel vindt dat die raad alsnog moet opstappen. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • “Er zijn in Nederland veel muziekscholen verdwenen. Daarvoor in de plaats zijn centra gekomen waar zzp’ers werken, vaak wordt er gewerkt met uitsluitend individuele lessen. Ik vermoed dat deze toekomst ook voor CKE is gedacht. Als dat inderdaad zo is zou dat een enorme verschraling betekenen voor zowel de leerlingen als voor de spelers in de diverse amateurorkesten die Eindhoven rijk is. Bovendien gaat de expertise van docenten verloren. Is dat wat men wil voor zo’n grote stad als Eindhoven?” Aldus Heleen Koppe, die 33 jaar vioolles gaf bij het CKE. Eindhovens Dagblad
 • Arnold Raaijmakers, gemeenteraadslid van de PvdA, biedt zijn excuses aan wethouder Schreurs aan. In en na een vergadering vorige week zei hij dat Schreurs gejokt had en dat hij haar niet vertrouwde. Het debat ging over de toekomst van het Centrum voor de Kunsten (CKE). De PvdA is faliekant tegen de door de Stichting Cultuur voorgestelde koerswijziging bij het CKE. Die zou moeten uitmonden in een halvering van de jaarlijkse 4 miljoen euro subsidie. Raaijmakers vermoedde dat de wethouder een rol speelde in die standpuntbepaling van de Stichting Cultuur. Eindhovens Dagblad
 • De culturele sector in Eindhoven heeft het zwaar. Het Muziekgebouw komt geld te kort en de directeur van het Centrum voor de Kunsten (CKE) is ontslagen. In beide gevallen zijn gekorte subsidies een groot probleem. Hoe anders is het verhaal van podium Pand P. Het Nieuwe Theater, Parktheater Eindhoven en jeugdtheatergezelschap Hetpaarddatvliegt richtten de cošperatie Pand P op. De doelstelling is een open podium te cre‘ren dat laagdrempelig is voor zowel makers als bezoekers, en met een duidelijke buurtfunctie. e52.nl
 • De koopovereenkomst tussen Fifth NRE en de gemeente Eindhoven is getekend. Eindelijk kan de toekomstige jazzclub op het NRE-terrein aan de Nachtegaallaan aan de slag gaan ‘om de belofte levend te houden’. Eindhovens Dagblad
 • Lab-1 en Mohr Music Events zijn waarschijnlijk de nieuwe huurders van het koelhuis van Campina aan de Dirk Boutslaan in Eindhoven. Ze trekken erin als het pand met geringe investering brandveilig te maken is. Dat zegt initiatiefnemer Chris de Zeeuw van Lab-1, dat onder meer dance-festivals, maar ook exposities, films, markten en andere vormen van ‘urban culture’ wil organiseren. Dat gaat gebeuren onder de nieuwe naam Lab-2. Mohr Music zat onder meer op Stratumseind en is gericht op live muziek. De initiatiefnemers moeten nog de nodige vergunningen regelen bij de gemeente. Die kijkt daar welwillend naar. Wethouder Mary Ann Schreurs noemt de komst van Lab-1 ‘een mooie ontwikkeling’. Eindhovens Dagblad
 • Over weinig gebouwen in Helmond is de laatste jaren zoveel geschreven als de Cacaofabriek. Niet gek, want de transformatie van het voormalige, deels uitgebrand industriegebouw naar een glimmende cultuurtempel verliep niet soepel. En nog worstelt de Cacaofabriek met de ambitie om het grote publiek te lokken naar film, muziek, horeca, creatieve bedrijvigheid en meer. Kortom, tijd voor een positieve noot, vonden de gebruikers van het pand. Het resultaat heet Cacookboek. In 148 pagina’s leert de lezer in toegankelijk geschreven korte teksten en een rijke verzameling foto’s over de historie en de huidige inrichting. Eindhovens Dagblad
 • <

  overige brabantse gemeenten

  • Ondanks het feit dat de stichting Abocuna, met daarin vertegenwoordigers van verenigingen die gebruik maken van het Tejaterke, en CultuurSpoor met elkaar om de tafel zijn gaan zitten om ervoor te zorgen dat de Culturele Hotspot in Best na jaren touwtrekken eindelijk gerealiseerd kan worden, is de beslissing daarover door de gemeenteraad in Best op de lange baan geschoven. Eindhovens Dagblad
  • De geplande multifunctionele accommodatie (mfa) op de locatie van de kerk en pastorie in Hapert is een megaproject. De totale netto-investering bedraagt ruim 9,5 miljoen euro. Dat is inclusief 1,2 miljoen voor de verwerving van de kerk en pastorie. Daarbij moet volgens wethouder Joan Veldhuizen van de gemeente Bladel wel worden gerealiseerd dat het in stand houden van de huidige accommodaties ook veel geld gaat kosten. De mfa is per saldo 3,65 miljoen duurder dan het in stand houden van de afzonderlijke functies. Eindhovens Dagblad
  • De gemeente Boekel wil geen financieel risico lopen met Ecodorp. Brabants Dagblad
  • Minder sponsorinkomsten, sleet op vrijwilligers en een tekort aan nieuwe mensen. De organisatie van het Zydeco-festival in Raamsdonksveer plaatst grote vraagtekens bij het voortbestaan. BN – De Stem
  • De stichting Mater Mosa verkeert in financi‘le problemen. Schuldeisers praten over bedragen die vari‘ren van honderden tot duizenden euro’s. Voorzitter Rodenburg uit Heusden bevestigt de problemen. Hij zegt dat een oplossing in de maak is en praat alweer over culturele manifestaties van Mater Mosa in 2017. Brabants Dagblad
  • De gemeente Oosterhout wil de leegstand van winkels en kantoren in het centrum samen met pandeigenaren oplossen. En kiest niet voor het invoeren van dwangmaatregelen. BN – De Stem
  • De vertrekkende directeur Nicolette Bartelink van het Museum Jan Cunen in Oss koestert geen rancune. Zes jaar lang leidde ze het museum. “Ik ben hartstikke blij dat het museum er nog is en dat de collectie behouden blijft.” Brabants Dagblad
  • Een particulier, die niet bij naam genoemd wil worden, heeft aangegeven interesse te hebben in het kopen van de Sint Corneliuskerk in Welberg. Directe aanleiding hiervoor is het plan van aanpak waarmee het centrum van Welberg nieuw leven wordt ingeblazen. In dat plan staat onder meer dat het dorpshart aantrekkelijker moet worden. Een belangrijk speerpunt is ook de huisvesting van verenigingen en maatschappelijke instellingen. De gemeente Steenbergen wil in december 2016 een definitieve keuze maken over de huisvesting. BN – De Stem
  • Het Museum voor Religieuze Kunst (MRK) in Uden gaat begin volgend jaar vier maanden dicht voor een ingrijpende verbouwing. Het werk begint in maart en duurt tot en met juni. De kosten zijn begroot op zo’n 300.000 euro. Het belangrijkste doel is om de oude abdijvleugel beter te verbinden met het museumgedeelte dat zich in de kelder bevindt. Die ondergrondse uitbreiding uit 2007 krijgt een veel opener karakter en wordt straks via een grote trap beter ontsloten. Brabants Dagblad
  • Anderhalf miljoen euro en geen cent meer. Dat mag de verbouwing kosten die de Veldhovense bibliotheek geschikt moet maken voor samenvoeging met de muziekschool. Die eis stelde de gemeenteraad toen die sprak over de acht ton aan bezuinigingen op cultuur. Eindhovens Dagblad

  cultureel ondernemerschap

  • Architecten zijn uitstekend in staat om een leidende rol te spelen in de uitvoeringsfase. Hiermee kan de opdrachtgever beter worden bediend en is er meer ruimte om te innoveren. Op veel bureaus zijn de technische kennis en competenties aanwezig, maar ontbreekt het vaak nog aan juridische, organisatorische en financi‘le handigheid. De BNA start een nieuw netwerk waarin architecten worden ondersteund om zich als ‘bouwmeester’ te positioneren. BNA
  • Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam slaat een nieuwe weg in. De modeweek voer enige tijd tegen de wind in, nadat de organisatie vorig jaar zonder programmadirecteur kwam te zitten en de Amsterdamse gemeente geen subsidie wilde verlenen voor het evenement. “Maar mode is niet dood,” zo vertelt de nieuwe creatief directeur Iris Ruisch tijdens de bekendmaking van het catwalkprogramma. “En dat is het uitgangspunt van de nieuwe visie en strategie van de fashion week.” Fashion United
  • Vijf tips om te beginnen met kunst verzamelen. NRCQ
  • Kunstenaar Frank van Hemert weet in de jaren tachtig en negentig faam te verwerven met zijn levensgrote olieverfschilderijen. Zijn doeken worden al vroeg aangekocht door het Amsterdamse Stedelijk Museum en het Frans Halsmuseum in Haarlem. Maar dan komen er berichten tot hem dat zijn schilderijen zijn gaan druipen. Claims stapelen zich op en restauratie blijkt ondoenlijk. Uiteindelijk stelt in 2010 de Haarlemse rechtbank Schmincke, de Duitse fabrikant die de verf in de jaren negentig op de markt bracht, aansprakelijk voor de door Van Hemert geleden schade. In 2015 dient er een hoger beroep en wordt Van Hemert wederom in het gelijk gesteld. Een schadevergoeding heeft hij nog niet ontvangen. Vandaar een kort geding. De uitspraak is op 8 december. EenVandaag
  • Het Commissariaat voor de Media heeft de Mediamonitor 2014-2015 gepubliceerd. Mediabedrijven groeien, markten versmelten en kruisbestuivingen tussen markten en mediatypen ontstaan. Steeds meer mediabedrijven ontwikkelen zich tot allround mediaspelers en begeven zich ook op de markt van online video. Het toenemende belang van YouTube is een van de opvallendste trends. In 2013 werd wereldwijd per minuut 100 uur videocontent geŸpload, in 2014 is die hoeveelheid verdrievoudigd. YouTube-kanalen zijn echte jongerendomeinen en er zijn inmiddels kanalen met honderdduizenden abonnees. Mediamonitor
  • BREIN heeft een systeem ontwikkeld waarmee op basis van IP-adressen grotere aantallen eerste en grote uploaders kunnen worden ge•dentificeerd. BREIN verwacht het systeem in 2016 te gebruiken. Om de persoonsgegevens van betrapte inbreuk makende uploaders te verkrijgen, zal BREIN een beroep doen op ISP’s. Die daarvoor gewoonlijk een rechterlijk bevel verlangen. BREIN stelt dat in geval van ernstige inbreuk het verkrijgen van zo’n bevel in de regel geen belemmering vormt. Het nieuwe systeem is door BREIN bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) aangemeld, die het onderzoekt. Stichting BREIN heeft een tweetal Nederlandse ontwikkelaars gestopt die Popcorn Time-software aan het ontwikkelen waren. De piraterijwaakhond heeft met de ontwikkelaars geschikt en hen een boete boven het hoofd gehangen van €2000 per dag als zij alsnog doorontwikkelen. Een Nederlandse uploader van een grote hoeveelheid illegale content moet van de rechter zijn activiteiten staken. De rechtszaak was aangespannen door BREIN. Entertainment Business , Holland Film Nieuws , Entertainment Business
  • Er wordt komende maand een nieuw concept gelanceerd in de Nederlandse bioscopen: de CineStore. Waar in Nederlandse bioscopen op dit moment vooral eten en drinken verkrijgbaar is, verkoopt vrijwel niemand ook merchandise van grote films. John den Hollander springt in dit gat en lanceert in december, met de release van Star Wars: The Force Awakens een pilot. Filmtotaal.nl
  • De organisatie van de European Festival Awards heeft de genomineerden voor de in januari uit te reiken festivalprijzen bekendgemaakt. In totaal zijn tien Nederlandse muziekfestivals genomineerd, waarvan een tweetal tweemaal. Incubate is genomineerd in de categorie ‘best indoor festival’ Entertainment Business
  • Het aantal copyrighthouders en belangenverenigingen dat verwijderverzoeken indient bij Google blijft groeien. Afgelopen maand heeft de zoekmachine meer dan 66 miljoen verwijderverzoeken ontvangen, gemiddeld 1500 per minuut. De Stichting BREIN heeft de afgelopen maand verwijderverzoeken ingediend voor 379.593 URL’s die linken naar illegale content. Verder zijn vanuit Nederland vooral dancelabels die op dit vlak actief zijn. Entertainment Business
  • De Nederlandse dienst WeTransfer, waarmee bestanden kunnen worden gedeeld, zou, volgens berichten, een muziekdienst starten met audio- en videocontent. Maar het bleek vooral een additionele muziekdienst te zijn, geen streamingconcurrent. Entertainment Business , Entertainment Business

  cultuurmarketing

  • Karina Smrkovsky, hoofd communicatie bij het Groninger Museum: nieuwe technologie in het museum is de toekomst. Cultuurmarketing
  • De Podium Cadeaukaart heeft de verkiezing Giftcard Van Het Jaar 2015 gewonnen. De cadeaukaart van de Stichting Promotie Theater- en Concertbezoek won tevens de prijs in de categorie ‘Entertainment’. Entertainment Business

  financiering

  • De sluitingsdata van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in 2016 zijn vastgesteld. De regelingen Architectuur, E-cultuur, Internationalisering, Gamefonds en TAX-Videoclipfonds hebben in 2016 ieder vier rondes. De regeling Vormgeving heeft vijf rondes en de Non-Fictie Transmediaregeling heeft drie rondes. De regelingen Activiteitenprogramma’s, Meerjarige programma’s en Talentontwikkeling hebben ieder ŽŽn ronde. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  • Koningin M‡xima zal aanwezig zijn bij de uitreiking van de Prix de Rome 2015 op 17 december in de Appel. De winnaar wordt om 15.00 uur bekendgemaakt door minister Bussemaker (OCW). De genomineerden zijn Foundland, Hedwig Houben, Christian Nyampeta en Magali Reus. Het werk dat zij voor Prix de Rome maakten is vanaf 20 november te zien. Mondriaanfonds
  • Het Mondriaanfonds nodigt in zijn bezoekersprogramma voor het Amsterdam Art Weekend 16 buitenlandse curatoren en critici uit, onder wie Darren Pih, curator van Tate Liverpool, Claudia Segura, curator van NC-Arte in Bogota en de eerder genoemde Touria El Glaoui. Zodat zij kennis kunnen nemen van de dynamiek en de rijkdom van de Nederlandse beeldende kunstwereld. Mondriaanfonds
  • Twee filmprojecten zijn geselecteerd in de najaarsronde van het Netherlands Film Fund + Hubert Bals Fund Co-production Scheme 2015 en ontvangen ieder een realiseringsbijdrage van € 50.000 van het Nederlands Filmfonds. Viking Film coproduceert Rojo van Benjamin Naishtat (Argentini‘) en Topkapi Films coproduceert La Cama van M—nica Lairana (Argentini‘). Filmfonds
  • De eerstvolgende deadline voor projectsubsidies voor publicaties (voorheen werkbeurzen auteurs) van het Letterenfonds voor schrijvers die al minimaal vijf projectsubsidies c.q. werkbeurzen hebben ontvangen, de ervaren schrijvers, is 15 januari 2016. Letterenfonds
  • Negen moderne literaire klassiekers uit vier continenten worden tijdens de Schwob-winteractie gepresenteerd in zo’n honderd boekhandels in Vlaanderen en Nederland. Schwob, een initiatief van het Nederlandse Letterfonds, selecteerde samen met negen literaire uitgevers de negen klassiekers voor de actie. Op zondag 17 januari start de boekpresentatie met een ‘kick-off’: ‘Schwob de leesclub’. Op dit festival zullen verschillende leesclubs aanwezig zijn die geleid zullen worden door schrijvers en critici. Op verschillende plekken in het centrum van Utrecht zal het festival plaatsvinden. Het Schwobfest en de leesclubs worden georganiseerd in samenwerking met het Literatuurhuis Utrecht. De Schwob-winactie loopt van 15 januari tot 11 maart 2016. Letterenfonds
  • Het Fonds Podiumkunsten heeft de toekenningen voor de SKIP (Subsidie Kleinschalige en Incidentele Programmering) 2016-2017 bekendgemaakt. Op 26 augustus 2015 zijn er 241 aanvragen voor een aanwijzing als SKIP-podium voor de jaren 2016 en 2017 bij het Fonds Podiumkunsten ingediend. Daarvan zijn er 234 in behandeling genomen. 195 aanvragen zijn gehonoreerd. Met de SKIP beoogt het Fonds Podiumkunsten landelijk de presentatie van een gevarieerd en kwalitatief hoog podiumkunstenaanbod en het publieksbereik daarvan te versterken. Het Fonds ondersteunt met deze regeling een fijnmazig netwerk van podia, goed gespreid over het hele land. Fonds Podiumkunsten
  • Bouwfonds Cultuurfonds verstrekt subsidies voor projecten, die raakvlakken hebben met bouwen, de gebouwde omgeving, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, kunst in de openbare ruimte en cultuur. Ook in 2016 kan er weer in drie ronden een aanvraag worden ingediend. De deadlines zijn 16 januari (beoordeling: 16 maart), 29 april (beoordeling 29 juni) en 17 september (beoordeling 17 november). Bouwfonds Cultuurfonds
  • De VandenEnde Foundation heeft De Nationale Opera in Amsterdam een bedrag van 300.000 euro geschonken. Daarmee wordt het festival Opera Forward in 2016 mede gefinancierd. De VandenEnde Foundation vierde in het DeLaMar Theater haar derde lustrum, tegelijk met het 5-jarig bestaan van het Amsterdamse theater zelf. Na het Prins Bernhard Cultuurfonds en het VSB-fonds is de VandenEnde Foundation de derde grote mecenas in Nederland. Algemeen Dagblad
  • De totale inkomsten van goede doelen bedroegen in 2014 meer dan € 2,2 miljard en dat is 2,2% meer dan de inkomsten uit 2013. Dit blijkt uit Feiten & Cijfers Goede Doelen 2014, het sectoronderzoek van Goede Doelen Nederland. Goede Doelen Nederland
  • De gouden tip voor fondsenwerving? De groei van financi‘le middelen is volgens Alan Clayton gebouwd op drie pijlers: het businessplan, een organisatie brede aanpak en mensen. Trek een van die pijlers weg onder het proces van fondsenwerving en de investering die je doet in tijd en geld is verspild. Voor elke organisatie is het van belang dat er een gedegen en getest businessplan is. Dat is als het ware de bewegwijzering die tijdens het proces nodig hebt. Het succes van fondsenwerving wordt echter niet bepaald door het businessplan zelf, maar komt voort uit het interne draagvlak binnen de organisatie. Cultuurmarketing
  • Bedrijven zijn afgehaakt als sponsor van tentoonstellingen. De crisis was daar debet aan, maar ze komen niet meer terug. Dat blijkt uit een rondgang van Trouw langs een aantal musea. “Sponsoring waarbij een bedrijf een zak geld geeft voor een tentoonstelling, in ruil voor naamsvermelding, is een aflopende zaak”, aldus Siebe Weide, directeur van de Museumvereniging. Arjo Klamer, hoogleraar in de economie van de kunst, vindt dat musea veel meer particulieren aan zich moeten binden. Niet alleen rijke mecenassen, maar ook mensen uit het bedrijfsleven of met een groot netwerk. Trouw
  • Een recordopbrengst viel museum Beelden aan Zee ten deel, op de derde bruikleenveiling die het museum organiseerde. De 50.000 euro die werd opgehaald komt ten goede aan de tentoonstelling Picasso in Antibes. Keramiek en sculptuur 1947-1960, die in het najaar van 2016 zal worden georganiseerd. De geveilde beelden uit de collectie Beelden aan Zee, worden voor een jaar uitgeleend aan de hoogste bieders. Museumtijdschrift
  • Begin 2016 moet in een voormalige Utrechtse treinreparatieloods DEPOT openen, een ‘warenhuis vol kunst, horeca en muziek’. Om dit initiatief, dat onder meer een poppodium voor 700 man publiek bevat, te financieren is een crowdfundingcampagne gestart, waarmee men 80.000 euro op wil halen. Entertainment Business

  cultuurnieuws per discipline

  architectuur en vormgeving

  • De winnaar van de Gouden Piramide, Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap, is Industriepark Kleefse Waard in Arnhem. “Met de durf en visie die gepaard gaan aan het zakelijk gevoel waarmee hij een bedrijvenpark een lonkend toekomstperspectief geeft, toont de opdrachtgever zich een waar entrepreneur. Het is ondernemend en vernieuwend opdrachtgeverschap ten voeten uit. [É] Daarbij is het opdrachtgeverschap compleet, omdat het zowel goed gekozen ruimtelijke ingrepen omvat als een sterk, toekomstgericht programma. [É]. Met Industriepark Kleefse Waard is een nieuwe standaard gezet voor bedrijventerreinen.” De Gouden Piramide is een initiatief van de ministeries van Infrastructuur en Milieu, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt – in oneven jaren voor gebiedsontwikkeling en in even jaren voor architectuurprojecten. Gouden Piramide , ruimtevolk
  • De bijeenkomst Ontwerpend Onderzoek in Praktijk was de tweede in de door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie georganiseerde serie ‘Next Level’. Uitgangspunt van de serie is volgens de website van het Fonds “de professionalisering van de ontwerpende disciplines en de doorontwikkeling richting een hoger kennisniveau.” Op welke manier kan ontwerpend onderzoek een rol spelen? Wat kunnen we leren van lopende en recent afgeronde onderzoeksprojecten? En hoe kan de bruikbaarheid van ontwerpend onderzoek in het kader van de professionalisering vergroot worden? Archined , Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  • De nominaties voor de Hedy d’Ancona-prijs 2016 zijn bekendgemaakt. Het gaat om zeven zorgprojecten, uiteenlopend van een blijf-van-mijn-lijfhuis tot een buitenpaviljoen voor chemotherapie. Op 1 juni volgend jaar wordt de winnaar van de prijs voor ‘voorbeeldstellende zorgarchitectuur’ bekendgemaakt. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  • Internationaal onderzoek toont dat krimp een structureel vooruitzicht is voor veel steden en regio’s in de Westerse wereld, inclusief Nederland. Bij krimp zijn de ruimtelijke opgaven fundamenteel anders dan bij groei. Bovendien hebben ontwikkeling en realisatie van ruimtelijke plannen een ander verloop. Ruimtelijke ordening in tijden van krimp vraagt om een rigoureuze omslag in denken en doen. ruimtevolk
  • What Design Can Do (WDCD) is een platform waar de maatschappelijke relevantie van design getoond en onderzocht wordt. Via conferenties, websites en blogs toont de organisatie design als katalysator van verandering en vernieuwing. Na diverse internationale verkenningen, initieert WDCD dit jaar de eerste internationale editie van WDCD in Sao Paulo op 7 en 8 december. De focus van deze conferentie ligt op natuur en design. Dezeen
  • Het Tijdelijke Modemuseum in Het Nieuwe Instituut laat zien dat mode niet getoond moet worden als esthetisch product van een selecte groep makers. Mode is een beweeglijke of vloeibare grootheid die het verleden met de toekomst verbindt als een tijdmachine. Om dat in een statische museale omgeving te laten zien, heeft curator Guus Beumer een opstelling gemaakt die de contrasten uitvergroot en een nieuwe dynamiek toevoegt aan een gevestigd verwachtingspatroon. 8weekly

  beeldende kunst

  • Gesprek met Nina Folkersma, voorzitter van ArtTable Nederland, een vereniging van professionele vrouwen in de beeldende kunst, met als doel om de positie van vrouwen in de kunstwereld te bevorderen. De vereniging organiseert het symposium (Hard Talk on) Soft Power. Het begrip ‘soft power’, is in de jaren negentig gemunt door de Amerikaanse politieke denker Joseph Nye als het vermogen om de ander te overtuigen van bepaalde waarden en idealen, zonder dit af te dwingen met de ‘hard power’ van spierkracht, wapens of geld. Metropolis M , ArtTable Nederland
  • De shortlist van The Vincent Award is bekendgemaakt. Pas over een jaar wordt duidelijk wie de winnaar is: 17 november 2016. The Vincent Award
  • Tijdens de matchmakingssessie op vrijdag 23 oktober in de kas van Agri meets Design tijdens Dutch Design Week spraken boeren met kunstenaars/vormgevers. De matches werden gemaakt. In co-creatie zullen de boeren en kunstenaars werken aan een oplossing voor de vraagstukken van de boer, die ook zullen bijdragen aan een open gesprek over de toekomstige ontwikkelingen in de Peel. bkkc
  • Een jury koos ruim tweehonderd werken uit die volgend jaar komen te hangen op de Bosch Open Expo. Dat wordt een grote expositie van hedendaagse kunst speciaal voor het Jeroen Boschjaar. De uitgekozen kunstwerken hangen volgend jaar onder andere op het Bossche stadskantoor, in de Willem II-fabriek, bij het bedrijf WŸrth, in het Kruithuis en in de Muzerije. Omroep Brabant
  • Tate Modern in Londen organiseerde een conferentie over het beheer en behoud van mediakunst. Harde schijven, videokunst, filminstallaties stellen bijzondere eisen. Doordat software en hardware veranderen, ontstaan er problemen. Kunstenaars “updaten” hun werk met de vernieuwing van de technologie. De zichtbaarheid in collecties is niet zo vanzelfsprekend als bijv. schilderijen. ArtNet.News
  • Is videokunst alleen weggelegd voor musea? Gezien het gedoe met formats, stekkers en dragers zou je denken van wel. Het Rotterdamse initiatief Beam stelt iedereen in staat waar dan ook videokunst te kijken. Beam is een ‘quarterly for video collectors’. Abonnees krijgen eens in de drie maanden een stick toegezonden met daarop een splinternieuw videokunstwerk. Die kan worden afgespeeld op een oplaadbare pocket beamer, die past in een handpalm. Filmkrant , Beam-magazine

  film en av

  • International Film Festival Rotterdam (IFFR) en omroep VPRO hebben hun samenwerking uitgebreid met de VPRO Big Screen Award. In deze competitie, bestaande uit acht films die hun internationale premire beleven tijdens IFFR, bepaalt een publieksjury welke film aan een groot publiek wordt aangeboden. IFFR
  • Shortcutz Amsterdam heeft een mooi nieuw onderdeel aan de aanstaande derde editie van de Shortcutz Annual Awards toegevoegd. Voor het eerst zal er ook een publieksprijs voor beste korte film ge•ntroduceerd worden. Vanaf begin december zal het mogelijk zijn om in diverse bioscopen en filmhuizen in Nederland te stemmen op je favoriete korte film van 2015. Nederlands Film Festival
  • In de Brakke Grond in Amsterdam vond de DocLab Interactive Conference plaats. Digitale pioniers kwamen vertellen over hun ervaringen met nieuwe digitale vertelvormen, zoals virtual reality. Een verslag. De Nieuwe Reporter
  • Het DocLab programma van IDFA presenteert ook dit jaar weer een caleidoscoop van nieuwe vormen van storytelling. Tijdens het live-evenement Performing Reality spraken vier verhaalvertellers die zich met hun werken op het snijvlak van werkelijkheid en de subjectieve ervaring daarvan begeven. De Nieuwe Reporte
  • Het boek De Nederlandse Documentairefilm 1965-1990 van Bert Hogenkamp werd tijdens het IDFA gepresenteerd. Tijdens de presentatie sprak hij aan de hand van een aantal filmfragmenten over de rijke traditie van de Nederlandse documentairefilm. Beeld en Geluid
  • Twee documentaires van het Bredase productiehuis Zuidenwind vielen in de prijzen tijdens het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA). BN – De Stem

  letteren

  • Schrijvers, waar is uw engagement? In Vuur! bloemleest A.H.J. Dautzenberg 50 schrijvers die niet met de rug naar de samenleving gingen staan. Dautzenberg roept alle schrijvers op om de kaften van hun boek te verlaten. Hier de ingekorte versie van de inleiding in de bundel. Op 26 november was er tijdens het Wintertuinfestival een symposium gewijd aan het boek. NRC, inlog vereist

  muziek

  • De Eindhovense zanger Armand is overleden. Armand (echte naam Herman van Loenhout) schreef in de jaren zestig de klassieker Ben Ik Te Min en bleef in de decennia die volgden onophoudelijk liedjes schrijven en optreden. De afgelopen tijd stond hij weer helemaal opnieuw in de belangstelling, toen hij met The Kik oude liedjes opnieuw opnam. Armand is 69 jaar geworden. Honderden mensen hebben afscheid van hem genomen. Omroep Brabant , Omroep Brabant , Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad

  theater en dans

  • De Nationale Opera is op 24 november in Amsterdam gestart met het nieuwe Opera Forward Festival (OFF). Dit festival voor jonge kunstenaars wordt van 15 tot 25 maart 2016 gehouden en bevat twee veelbelovende wereldpremires. Tijdens deze eerste Opera Forward Talk deelde Pierre Audi, directeur van De Nationale Opera, zijn plannen voor het festival en spraken drie jonge internationaal opererende operaregisseurs, Lotte de Beer, Sjaron Minailo en Floris Visser, onder leiding van Gable Roelofsen met elkaar over de toekomst van opera. Theaterkrant , Operamagazine
  • Na veertig jaar heeft Herman van Veen de Louis Davidsring overgedragen aan Claudia de Breij. De ring is de meest prestigieuze Nederlandse doorgeefprijs op het gebied van kleinkunst. Theaterkrant

  kunst in de openbare ruimte

  • Vrijdag 13 november was in het BiesboschMuseumEiland een bijeenkomst over de rol die kunst kan innemen binnen ruimtelijke ontwikkelingen. Op het programma stonden een aantal sprekers, een paneldiscussie, een bezoek aan de landkunstexpositie van Paul de Kort, een lunch en een wandelexcursie langs de kunstwerken in de Noordwaard. Een verslag. bkkc
  • Op 26 november werd het Herinneringspark Koude Oorlog officieel geopend door de Noordbrabantse gedeputeerde Henri Swinkels op het MOB-complex Wanroij. Vanaf 28 november is het park in het Noord-Brabantse Landhorst in de weekenden toegankelijk voor het publiek. Beeldend kunstenaars Rob Moonen en Albert Kliest kregen van de provincie Noord-Brabant de opdracht om de Koude Oorlog te visualiseren. De Koude Oorlog was voor een belangrijk deel een psychologische oorlog met grote invloed op het maatschappelijke en culturele leven. Daarom is een vorm gezocht waarin het enorme arsenaal aan wapens nadrukkelijk op de achtergrond werd gesteld en de toeschouwer zelf tijdens de wandeling op zoek kan gaan naar feiten, verbindingen en context die, geordend volgens de tijdlijn aangereikt worden op de route. Museumtijdschrift
  • Het kunstwerk van Philip LŸschen in Loosbroek, gemeente Bernheze, is voor geduldige mensen die willen wachten op het vertrek van de luchtballon. LŸschen won met zijn kunstwerk de talentontwikkelingsworkshop de Kunstopdracht 2012. Een samenwerkingsproject van gemeente Bernheze en bkkc, dat als thema verbinden en ontmoeten had. Designboom

  brabantse makers gaan nationaal, internationaal

  • In de Tilburgse Spoorzone is de Houtloods het oudste gebouw dat nog behouden is gebleven. Bedaux de Brouwer Architecten heeft het industri‘le gebouw gerenoveerd en in het interieur een houten ‘meubel’ geplaatst. Architectenweb
  • De tassencollectie ‘Bloom’ van de Eindhovense ontwerpster Esther Valk is begin december te zien op de Cologne Fashion Days in Keulen. Ze zijn onderdeel van de collectie van modeontwerper Alexandra Dohmen. Valk concentreert zich in leer en vilt, de ontwerpen van Dohmen worden vaak minutieus gehaakt en gebreid. Beiden baseren veel van hun werk op de natuur en houden van uitbundig kleurgebruik. Eindhovens Dagblad
  • ‘Leap into the deep’ is de naam van het werk dat kunstenaar Tijs Rooijakkers ontwierp voor Flux. Het is een metershoge metalen lijnsculptuur die verwijst naar onderzoek dat in Flux plaatsvindt. V——r het TU/e-lustrum in april 2016 zal het er staan. De werkgroep Kunstwerk voor Flux, bestaande uit de kunstcommissie, docenten en studenten van Electrical Engineering en Technische Natuurkunde en andere (extern) betrokkenen, hebben uit vier schetsontwerpen die van de Eindhovense Tijs Rooijakkers (40) gekozen. Cursor
  • In de roman Bidden en vallen van Henk van Straten (1980) zoekt elke personage naar zijn of haar verhaal. ãIk wil schrijven over waar het wringt. In dat soort momenten zit vaak de schoonheid van het leven.” NRC , inlog vereist
  • De Eindhovense rockband Peter Pan Speedrock stopt ermee. Volgens de bandleden zijn ‘alle dromen uitgekomen en alle ambities waargemaakt’. Eindhovens Dagblad
  • De Franse voorstellingen van het Bredase dansgezelschap De Stilte zijn vanwege de terreurdreiging afgelast. Jack Timmermans, de artistiek leider van De Stilte vindt het jammer dat hij juist in deze tijd dansvoorstellingen in Frankrijk af zou moeten zeggen. De voorstelling ‘Vliegende Koe’ gaat over vriendschap en solidariteit. Als de Stilte in december en januari niet naar Parijs kan, is dat ook een financi‘le klap voor het gezelschap. Omroep Brabant
  • De nieuwe voorstelling van Theatergroep Artemis beleefde zijn premire. ‘Als je maar hard genoeg rent, weet niemand waar je bent’ is voor kinderen vanaf acht jaar. Ook in deze voorstelling spot Jetse Batelaan met theaterwetten. Omroep Brabant , De Volkskrant

  kunstonderwijs

  • Vanuit de hele wereld stromen kunstenaars naar de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam om zich twee jaar lang te richten op onderzoek en vernieuwing. De open-atelierdagen zijn volgens de Rijksakademie dŽ gelegenheid voor galeriehouders, verzamelaars en andere kunstliefhebbers om in een vroeg stadium trends en ontwikkelingen te spotten. ‘RijksakademieOpen 2015_ is dit weekeinde. Museumtijdschrift , Metropolis M

  cultuureducatie en – participatie

  • Een groot aantal filmpartijen en onderwijsinstellingen slaan de handen ineen en lanceerden op 23 november een online petitie om film in het nieuwe onderwijs-curriculum op te nemen. Eerder dit jaar is via een brief gericht aan de leden van het Platform Onderwijs2032, alsmede aan minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker, al een vurig pleidooi gehouden voor ditzelfde onderwerp. Filmfonds , lkca
  • De middelbare scholieren Lloyd Koopman en Romy van Dongen hebben de eerste prijs van schrijfwedstrijd Talent voor Taal gewonnen. Lloyd Koopman (13, uit Amsterdam) deed mee in de leeftijdscategorie 12 t/m 14 en Romy van Dongen (17, uit Waalwijk) in de categorie 15 t/m 18. Hun verhalen zijn door de juryleden geselecteerd uit bijna 2600 inzendingen. De twee winnende schrijvers mogen met de hele klas naar een musical naar keuze aangeboden door Stage Entertainment Nederland. cpnb
  • De jeugdpodiumkunstgezelschappen de Stilte, Het Laagland, Holland Opera, Het Houten Huis en Kwatta werken samen aan cultuureducatie in het project Klasse Theater. Klasse Theater
  • Na een geslaagde eerste editie van het WIRED festival in juni 2015 in Rotterdam gaat WIRED on tour. Samen met kunstenaars trekt WIRED On Tour langs Rotterdamse middelbare scholen om hun culturele projecten zichtbaar te maken voor een breed publiek. Dichtbij.nl , Stad van Cultuuronderwijs
  • 500 jongeren van het voortgezet onderwijs en 375 kinderen van de basisscholen in Oosterhout hebben deelgenomen aan het project TROEP. Jonge makers van Dansnest werkten eraan mee. De jongeren werd gevraagd de troep als inspiratiebron te nemen voor hun creaties. In de periode van september tot en met november werd er volop gesproken, gedanst en gecre‘erd rondom het thema zwerfafval. ‘Troep’ wordt mede mogelijk gemaakt door het investeringsprogramma De Cultuur Loper ‘De Provinciale Plus’. De Cultuur Loper
  • In Sint-Michielsgestel is een expositie geopend met kunstwerken van vijftien doofblinden. Werk dat voor het grootste deel dus op de tast is gemaakt. De doofblinden gingen aan de slag met een kleurrijke en gedetailleerde foto van een bloem. De meesten verwerkten de vormen en de kleuren van de bloemen in driedimensionale werken maar er zijn ook schilders bij. Later gaat de tentoonstelling reizen door Nederland. Dat hoort bij de campagne ‘Oor en oog voor Talent’ waarmee een aantal Nederlandse organisaties aandacht vraagt voor doofblinden. Omroep Brabant
  • Theatergroep Bint uit Rosmalen wint Yarden afscheidsprijs voor de theatervoorstelling ‘Lang zullen ze leven’ . Het is een theaterproject dat gemaakt en uitgevoerd wordt met 65+ers. Bint strijkt neer in een verzorgingshuis, maakt kennis met de bewoners en hun kinderen en kleinkinderen en met hun verhalen. Deze verhalen worden gebruikt in de voorstelling. Brabants Dagblad
  • De regelgeving rondom leeftijdsclassificatie van media is vijftien jaar oud. Hoog tijd voor een update, vindt het CDA. Tweede Kamer-lid Pieter Heerma diende een voorstel in om de toepassing van de Kijkwijzer drastisch uit te breiden. Internationale vergelijking leert dat Nederland niet achteroploopt. Filmkrant
  • Eva Huisman wint de Max van der Kamp Scriptieprijs 2015! In haar scriptie durft Eva zich uit te spreken over de drempels voor vernieuwing van de klassieke concertpraktijk. Ze reflecteert bovendien op de wisselwerking tussen theorie en praktijk, waarbij ze het een niet boven het ander plaatst. Tijdens de Onderzoeksconferentie Cultuureducatie en Cultuurparticipatie op 23 november reikte juryvoorzitter Hester Dibbits de prijs uit. De winnaar ontvangt 1.000 euro en mag haar onderzoek publiceren in het tijdschrift Cultuur+Educatie. lkca

  kunstbeoefening

  • De 12 genomineerden van de Brabantse Beeldende Amateurkunstverkiezing 2015 exposeren in het Provinciehuis van Noord-Brabant. Het thema dit jaar is water. Brabants Dagblad , Stichting Beeldende Vrijetijdskunst
  • Er zit toekomst in de muziekverenigingen Gemert-Bakel, maar daar zijn wel veranderingen voor nodig. Dat is de conclusie na een brainstormdag waaraan vertegenwoordigers van alle zeven muziekverenigingen uit de gemeente hebben deelgenomen. Ze spraken over nieuwe idee‘n en samenwerkingen aan de hand van stellingen als ‘behouden zoals het nu is’, ‘samengaan tot ŽŽn muziekvereniging in de gemeente’ of ‘samengaan met andere verenigingen’. Eindhovens Dagblad
  • Het Gezellentoneel uit Bergen op Zoom brengt een zelfgeschreven komedie: ‘Camping Scheldezicht’. Humor, venijn en nostalgie vormen de ingredi‘nten van deze onvervalste en hedendaagse voorstelling over het wel en wee op een camping. BN – De Stem

  erfgoed

  • Het thema van het Monumentencongres was dit jaar Koers 2020. Tijdens het congres was de zaal het er over eens dat duurzame maatregelen voorwaarden moeten worden voor de financiering van herbestemmingsprojecten. Maar hoe kunnen we onze monumenten verduurzamen met behoud van hun monumentale waarden? Uit de presentaties bleek dat de erfgoedsector volop zoekt naar innovatie op het gebied van duurzaamheid, maar dat er ook nog veel open eindjes zijn. Platvorm VOER
  • Op 6 november jongstleden werd in Hilversum de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed gepresenteerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), in samenwerking met de Stichting Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed (BHRE) en de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland (VBMK). Een verslag. Erfgoedstem
  • Het molenaarsambacht wordt genomineerd als immaterieel erfgoed. Minister Bussemaker (OCW) heeft besloten deze traditie voor te dragen bij UNESCO. Ze neemt hiermee het advies voor de Raad voor Cultuur over. Het is voor het eerst dat Nederland een traditie voordraagt voor de Representatieve Lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid bij UNESCO. Het is nu aan Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, Vereniging De Hollandsche Molen, Het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde en het Gild Fryske Mounders om een nominatiedossier samen te stellen. Rijksoverheid.nl
  • Toerisme en erfgoed zijn nauw aan elkaar verwant. Deze verwantschap heeft zijn positieve zijde: iedere persoon in de rij betaalt een ticket en koopt misschien een broodje in het restaurant dat speciaal naast het gebouw of in het park is geplaatst. Het is dus goed voor de lokale economie. Vaak zal het erfgoed lijden onder de mensenmassa, bij populaire erfgoederen lijdt voornamelijk de erfgoedbeleving eronder doordat de bezoekers een toeristische trekpleister beleven en niet de kwaliteiten die het erfgoed in zich heeft. Platform VOER
  • Het Nieuwe Instituut heeft een digitaal zoekportaal gelanceerd voor diens omvangrijke architectuurarchief. Bezoekers kunnen er onder meer door 584 archieven en verzamelingen van Nederlandse architecten en stedenbouwers speuren. Ook is het mogelijk om met behulp van een speciale viewer 130.000 afbeeldingen tot op detailniveau te bekijken. Het Nieuwe Instituut, Architectenweb
  • Het Instituut Beeld en Geluid in Hilversum heeft audiovisuele instellingen gevraagd deel te nemen aan een onderzoek om trends en ontwikkelingen binnen audiovisuele collecties in Nederland in kaart te brengen. Het is de bedoeling dat de enqute, de Trendmonitor Audiovisuele Collecties, leidt tot initiatieven voor een netwerk van collectiehouders. Daar is volgens algemeen directeur Jan MŸller van Beeld en Geluid sterk behoefte aan. Spreekbuis
  • De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed bevat doelen, vertrekpunten en werkprogramma’s voor een gezamenlijke aanpak gericht op de ontwikkeling van een landelijke, sector overstijgende infrastructuur van voorzieningen voor digitaal erfgoed. De strategie is ontwikkeld door het NDE met bijdragen van tientallen professionals uit de verschillende sectoren, in de vorm van werkgroepen, bijeenkomsten en de review van teksten. De nationale strategie vormt de onderlegger van een aantal werkprogramma’s van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Er zijn drie werkprogramma’s, afgeleid van het drielagenmodel: 1. Digitaal Erfgoed Zichtbaar, 2. Digitaal Erfgoed Bruikbaar, 3. Digitaal Erfgoed Houdbaar. DEN
  • Het drieluik van het Laatste Oordeel (1505-1515) blijkt toch een werk van de Bossche schilder Jeroen Bosch te zijn. Dat hebben experts na restauratie van het werk vastgesteld. Een woordvoerder van het Noordbrabants Museum bevestigt de ontdekking na berichtgeving hierover in de Volkskrant. Het drieluik hangt in het Groeningemuseum in Brugge. Lange tijd werd gedacht dat het werk in de werkplaats van Jeroen Bosch was gemaakt door assistenten of leerlingen van hem. Omroep Brabant
  • Het NoordBrabants Museum in ‘s-Hertogenbosch opent maandag een online ticketshop voor de expositie Jheronimus Bosch – Visioenen van een genie. Het museum opent de online ticketshop vanwege grote nationale en internationale belangstelling voor de expositie, die van 13 februari tot en met 8 mei 2016 in het museum te zien zal zijn. Brabants Dagblad
  • De Sint-Jan in ‘s-Hertogenbosch biedt in het Jeroen Bosch jaar, vanaf 5 maart, een wandeling op grote hoogte aan. Brabants Dagblad , Wonderlijkeklim
  • Het Vincent van Goghhuis in Zundert krijgt in 2018 echte van Goghs aan de muur. Het is dan meer dan een halve eeuw geleden dat er in Zundert originele werken van de schilder te zien waren. Voor het laatst was dat in 1964. De jeugdtekeningen van Van Gogh komen naar Zundert als onderdeel van de grote Van Gogh-expositie in het Noordbrabants museum. Omroep Brabant
  • De derde editie van de fotoroute Tijdlijn Deurne zal aansluiten bij de herdenking van de honderdste geboortedag van de Peelschrijver Toon Kortooms op 23 februari 2016. Er zijn ongeveer honderd foto’s zijn te zien van personen en situaties uit het leven van Kortooms, gecombineerd met beelden van plekken die een rol spelen in de boeken van de auteur. Museum De Wieger toont beelden die te maken hebben met de relatie tussen de schrijver en de arts/schilder/verzamelaar van volkskunst Hendrik Wiegersma. Eindhovens Dagblad

  bibliotheken

  • De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft de eerste resultaten geplaatst op het in de zomer in gebruik genomen Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP), het nieuwe platform voor onderzoek en gegevensverzameling onder de openbare bibliotheken in Nederland. Het platform wordt door de KB omschreven als ‘dŽ centrale plek voor het uitzetten van bibliotheekonderzoeken en de publicatie van resultaten waartoe iedere bibliotheek toegang heeft’. Op de portal kunnen bibliotheken vragenlijsten invullen en gegevens inzien. De KB wil zo beter inzicht krijgen in de maatschappelijke waarde van de bibliotheek, maar er is op dit moment onvoldoende kwantitatieve en kwalitatieve informatie beschikbaar over de output en outcome van deze maatschappelijke functies. Bibliotheekblad
  • Het Eindrapport van de Inventarisatie Bibliotheekcollecties in het Netwerk is verschenen. In de aanloop naar de bouw van De Nederlandse Digitale Bibliotheek onderzocht de KB welke collecties al gedigitaliseerd zijn, welke databases beschikbaar zijn, hoe die informatie kan worden aangesloten op het netwerk van bibliotheken en, van daaruit, op het Netwerk Digitaal Erfgoed. DEN
  • De Europese Commissie presenteert volgende maand haar standpunt over de benodigde hervorming van het auteursrecht. Voor de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) was dit het juiste moment om in Brussel te pleiten voor een wettelijk vastgelegd leenrecht voor e-boeken. De Bibliotheken
  • Nederlanders gaan steeds minder vaak naar de bibliotheek om een boek te lenen.
Geen reacties

Geef een reactie