Trends & ontwikkelingen 27 september 2016

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Door een extra investering van € 10 miljoen in de culturele sector kunnen meer culturele instellingen subsidie van het rijk ontvangen. Bijna een derde hiervan gaat naar festivals. Hiermee kiest minister Bussemaker voor talentontwikkeling, voor het bereiken van een divers publiek en voor meer regionale spreiding in het culturele landschap. Kwaliteit staat hierbij voorop. Op Prinsjesdag maakte minister  Bussemaker (OCW) haar besluiten voor de culturele basisinfrastructuur voor de periode 2017 – 2020 bekend. Ze volgt grotendeels de adviezen van de Raad voor Cultuur.    Rijksoverheid.nl, Cultuur.nl
 • De subsidiebesluiten voor de BIS 2017-2020  is naar de instellingen gestuurd. Ook is de Tweede Kamer ge•nformeerd welke culturele instellingen gedurende de periode 2017-2020 onderdeel uitmaken van de culturele basisinfrastructuur van het ministerie van OCW. Cultuursubsidie.nl
 • VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Rijksbegroting 2017. Rijksoverheid.nl
 • Minister Bussemaker (OCW) zegt in een interview met het Algemeen Dagblad blij te zijn met de huidige investering en stelt dat haar voorganger Halbe Zijlstra ‘een ravage’ heeft achtergelaten in de kunstsector. ‘Toen ik aantrad trof ik een sector aan die diep in mineur was en er slecht voorstond. Ik heb nu gekozen voor rust en stabiliteit.’ Algemeen Dagblad
 • Analyses en commentaren. NRC, De Volkskrant, Theaterkrant, NRC, Cultureel Persbureau, De Volkskrant, inlog vereist, Cultureel Persbureau
 • Het is verheugend dat er weer meer draagvlak is voor investeringen in kunst en cultuur, zowel bij de politiek als in de samenleving, schrijft Kunsten’92 in een reactie. Opmerkelijk is echter dat de minister geen prioriteit geeft aan bewezen kwaliteit. Voor de infrastructuur belangrijke podiumkunstorganisaties en presentatie-instellingen (beeldende kunst) vallen nog buiten de boot. Kunsten’92 betreurt het zeer dat het Aankoopfonds voor musea niet op peil wordt gebracht en dat de fiscale aftrek voor monumenteneigenaren wordt afgeschaft. Dat laatste betekent een bezuiniging van 25 miljoen euro op de cultuurbegroting. Kunsten’92
 • De extra investering stelt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in staat om de subsidiemogelijkheden voor culturele instellingen uit te breiden met een nieuwe festivalregeling vanaf 2017. Bij de beoordeling van de aanvragen zijn kwaliteit en geografische spreiding de belangrijkste criteria. Voor de Dutch Design Week is een geoormerkt budget beschikbaar gesteld dat via het Stimuleringsfonds wordt verleend. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De Miljoenennota bevatte een aantal beleidsvoornemens die voor de creatieve industrie relevant zijn, aldus Dutch Creative Industries.  Het kabinet belooft door te gaan met het maken van wetten en regels die ruimte geven voor innovatie, duurzame groei en ondernemerschap. Wat vindt BNO belangrijk? Dutch Creative Industries , bno
 • Het Mondriaan Fonds is verheugd en opgelucht dat het kabinet 0,7 miljoen euro per jaar extra uittrekt voor presentatie-instellingen beeldende kunst. Het Mondriaan Fonds wil deze middelen inzetten binnen de Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen beeldende kunst. Het extra geld voor 2017 wil het fonds verdelen met een extra ronde die binnenkort wordt opengesteld. Het fonds let bij de beoordeling van de aanvragen behalve op kwaliteit ook op regionale spreiding. Mondriaanfond
 • De Museumvereniging is blij dat vier in de knel geraakte Rijksmusea extra budget krijgen. Het betreft het Letterkundig Museum, Museum Meermanno, Huis Doorn en Slot Loevestein. Minister Bussemaker maakt in totaal tien miljoen euro extra beschikbaar voor cultuur, waarvan € 675.000 voor de vier musea. Naast de tevredenheid over extra geld voor musea, merkt Museumvereniging op dat de minister ervoor kiest om de 1,5 miljoen euro extra geld van vorig jaar, niet opnieuw te besteden aan de aankoopregeling van het Mondriaan Fonds. Museumvereniging
 • Voor de filmsector verandert er niet veel.  Het Filmfonds had in de vorige beleidsperiode €50,33 miljoen te besteden. Dat zal de komende vier jaar €50,18 miljoen zijn. De minister heeft het fonds gevraagd extra aandacht te besteden aan de artistieke film en een groter deel van haar middelen daar in te zetten. Verder is de meerjarige subsidieregeling voor festivals verruimd naar vier jaar. Filmkrant
 • Het Nederlands Letterenfonds is verheugd over een extra bijdrage van € 350.000 per jaar voor literaire festivals. Deze extra middelen zullen voor een belangrijk deel ten goede komen aan festivals in de regio, dat wil zeggen buiten de randstad. Letterenfonds
 • Het Letterkundig Museum en Museum Meermanno in Den Haag krijgen er respectievelijk 2,5 en 1,5 ton aan Rijkssubsidie bij. ‘Ik hoopte op meer, zeg ik ondankbaar’.  ‘Deze 2,5 ton is lang niet voldoende, eigenlijk hebben we het dubbele nodig.’, aldus directeur Aad Meinderts van het Letterkundig Museum. Directeur Ricky Tax van Meermanno is nog niet tevreden. Den Haag FM
 • Het kabinet heeft extra geld vrijmaakt voor het Fonds Podiumkunsten. De middelen zijn bedoeld om een deel van de aanvragen voor een meerjarige subsidie voor 2017-2020 alsnog te kunnen honoreren. Het betreft festivals, de discipline muziektheater en voor talentontwikkeling in de regio’s. Het Fonds zal op korte termijn meer bekendmaken over de wijze waarop deze middelen bestemd zullen worden. Fonds Podiumkunsten
 • De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten vindt de verhoging van het cultuurbudget een goed begin. NAPK constateerde eerder, na de bekendmaking van de toekenningen door het Fonds Podiumkunsten, dat het middenveld van de podiumkunstensector in de problemen komt.  NAPK vertrouwt er op dat de politiek voor 2017-2020 de €10 miljoen die nu beschikbaar is gekomen, aanvult tot €24 miljoen, zodat dit middenveld niet voortijdig verloren gaat. Nog meer reacties op de sector podiumkunsten.   NAPK, Theaterkrant
 • De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) en de Vereniging van Poppodia en -Festivals (VNPF) zijn verheugd dat het kabinet 10 miljoen extra ruimte cre‘ert voor de culturele sector. VSCD
 • Opera Zuid is opgenomen in de culturele basisinfrastructuur voor 2017-2020 en ontvangt een jaarlijkse subsidie van 1.035.086 euro, zo heeft minister Bussemaker van Cultuur besloten. De minister maakt ook extra geld vrij voor het Fonds Podiumkunsten, waardoor OPERA2DAY zijn aanvraag alsnog gehonoreerd ziet. Opera magazine
 • Het Fonds Podiumkunsten  krijgt 700.000 euro te besteden aan muziektheater. Daarmee kan een klein deel van de zogenaamde B-lijst (positief advies, maar geen geld) alsnog subsidie krijgen. Het gaat om Holland Opera, Opera2Day en Orkater. Orkater ontvangt dus subsidie, maar minder dan het muziektheatergezelschap had aangevraagd.  Daardoor blijft de toekomst van het gezelschap er somber uit zien. Het Parool  
 • 3,1 miljoen heeft minister Bussemaker toebedeeld  Nederlandse festivals. 23 festivals, waaronder Noorderslag, Into The Great Wide Open en Motel Moza•que, ontvangen zo toch nog hun aangevraagde subsidie. Festivaldirecteuren reageren enthousiast. 3voor12.vpro.nl
 • Amsterdam dansstad heeft een brandbrief gestuurd aan fondsen en beleidsmakers. Op Prinsjesdag bleek dat er zo’n 24 miljoen euro extra zit aan te komen voor de cultuursector. Een deel daarvan zou naar talentontwikkeling in de regio moeten gaan. Dat is fijn, maar voor Amsterdam an sich niet. Daarom zouden de lokale beleidsmakers in Amsterdam zich moeten buigen over de werkelijke problematiek die in de grootste dansstad van Nederland ontstaat. Cultureel Persbureau
 • ‘Goed nieuws voor onder andere cultuureducatie in het vmbo, de Impuls muziekonderwijs en festivals. Zo kwalificeert het Fonds voor Cultuurparticipatie de extra 10 miljoen investering in de culturele sector.  Het lkca is verheugd met het extra geld voor cultuureducatie. Directeur Sanne Scholten: ‘Het is belangrijk dat jongeren hun creatieve talenten kunnen ontwikkelen. Dat is een goede voorbereiding op de toekomst.’ Fonds voor Cultuurparticipatie , lkca
 • Prinsjesdag bracht goed nieuws, aldus Fenna van Hout, Senior Beleid van lkca.  Het Rijk investeert in cultuur, onderwijs Žn armoedebestrijding, met aandacht voor kinderen. De boodschap is helder: alle kinderen gelijke kansen bieden in het onderwijs, maar ook in de vrije tijd. De middelen komen van twee ministeries: OCW en SZW. Wat betekent dit in de praktijk? lkca
 • Vanuit de erfgoedsector is er veel kritiek op de afschaffing van de fiscale aftrek voor monumenteneigenaren, waarmee het onderhoud van monumenten van 30.000 particulieren in gevaar komt. Het betekent een bezuiniging van 25 miljoen euro op de cultuurbegroting.  Nel Viersen, voorzitter Bewoond Bewaard, vereniging van bewoners van monumenten, vraagt zich af waarom de minister nu af wil van deze goedlopende regeling. Het hele stelsel van financiering van monumenten wordt over twee jaar ge‘valueerd.   De Volkskrant, FIM, Kunsten’92, Erfgoedstem
 • IPO is  blij met de positieve reactie van minister Bussemaker (OCW) op hun verzoek om extra budget voor urgente grote restauraties van Rijksmonumenten. In 2017 en 2018 komt er in totaal € 10 miljoen extra beschikbaar voor twee knelpunten, zo schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. IPO
 • Wat betekent Prinsjesdag voor de Brabantse culturele instellingen? Rijksgelden voor DDW, Cement, IVC,  Circolo, HZT,  philharmonie zuidnederland, Opera Zuid, EKWC, Artemis. Omroep Brabant Brabants Dagblad 
 • De Brabantse festivals die de komende jaren alsnog kunnen rekenen op rijkssubsidie zijn opgelucht, maar er zijn ook nog zorgen. Zowel Cement als Circolo en het Internationaal Vocalisten Concours (IVC) zijn blij dat minister Bussemaker van cultuur alsnog 10 miljoen euro heeft gevonden. Brabants Dagblad
 • Hoe staat het met de Limburgse culturele instellingen? De Limburger
 • De Philharmonie Zuidnederland hoeft de komende jaren niet te kiezen voor ŽŽn vestigingsplaats. De intendant van het orkest Stefan Rosu trekt die conclusie uit de brief met subsidievoorwaarden die hij op Prinsjesdag kreeg van minister Bussemaker. Het orkest moet een plan maken om de artistieke eenheid te versterken maar mag daarbij rekening houden met ‘financi‘le en regionale overwegingen’. Omroep Brabant
 • Het Gelders Orkest denkt dat het niet tot een fusie hoeft te komen met het Orkest van het Oosten. De orkestleiding baseert zich daarbij op de brief, die minister Bussemaker van Cultuur samen met de Cultuurbegroting naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Omroep Gelderland
 • Minister Bussemaker (OCW) stuurt het Werkprogramma 2016-2017 van de Raad voor Cultuur,  met een aanbiedingsbrief, aan Eerste en Tweede Kamer.  De hoofdlijnen van deze adviesagenda zijn beknopt beschreven. De raad noemt 5 thema’s die richtinggevend zijn, maar het is niet zo dat elk thema ook ieder jaar in een advies aan bod komt. De thema’s : Herijking cultuurbestel , Relatie Rijk en stedelijke regio, Van klaslokaal tot kunstenaar/maker: over de culturele en mediawijze carrire, Maatschappelijk waarden en veranderende publiekspatronen, Onafhankelijk en betrouwbaar mediabestel.   Rijksoverheid.nl
 • Minister Bussemaker (OCW) reageert op de motie van de Kamerleden Van Toorenburg (CDA) en Pechtold (D66) over een onderzoek naar een niet-verzekermodel voor collecties. Zij gaat onder meer in op maatregelen om de verzekeringskosten voor musea te beperken en bruikleen tussen musea te stimuleren. Rijksoverheid.nl
 • Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt een reactie aan de Tweede Kamer op het verslag van een schriftelijk overleg over het voorstel tot herziening van de richtlijn audiovisuele mediadiensten van de Europese Commissie. Tevens stuurt hij een reactie op het verzoek uit de vergadering van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 september 2016 om een procesbrief. Rijksoverheid.nl
 • ‘De kunstenaar is de economische paria van deze tijd. Er wordt op ze bezuinigd, hun auteursrecht wordt geschonden, het publiek is niet meer bereid om op internet te betalen voor hun creaties. De situatie is alarmerend.’ De slechte arbeidsmarkt voor kunstenaars in Nederland vraagt om een kunstenaarsbeleid, vindt kunsteconoom Pim van Klink.   Voice-info, NRC, inlog vereist
 • Je kunt krimpregio’s geen krimp verwijten als het nationaal beleid is om te focussen op de sterke steden en de Randstad. Dat stelt Bettina Bock, socioloog en aangesteld als bijzonder hoogleraar Bevolkingsdaling en leefbaarheid in Noord-Nederland aan de Rijksuniversiteit Groningen. In haar oratie plaatste Bock vraagtekens bij de decentralisering van het krimpbeleid. Binnenlands bestuur
 • De provincies willen dat het kabinet de bezuiniging van 17 miljoen euro op de regionale omroepen uitstelt, nu het wetsvoorstel waarmee zij onder ŽŽn centrale Regionale Publieke Omroep (RPO) zouden worden geplaatst, ook is bevroren. IPO
 • Op 22 september 2016 laste de commissie samenleving van de gemeente Den Haag een hoorzitting in voor culturele instellingen (theater, muziek, cultureel erfgoed en beeldende kunst) die wilden reageren op het Meerjarenbeleidsplan ‘Kunst en Cultuur 2017-2020 Ruimte voor de Spelende Mens’. Maar liefst 38 instellingen traden aan om hun zorgen en zienswijze te uiten. Jegensentevens
 • Een grote wens van de Amsterdamse kunstensector is in vervulling gegaan. Voor het eerst sinds 2012 worden de subsidies van kunstinstellingen aangepast aan het prijspeil. De gemeente Amsterdam maakt daar met ingang van 2017 per jaar 5.9 miljoen euro voor vrij, blijkt uit de begroting die is gepresenteerd. Eerder belegde de Amsterdamse Kunstraad een bijeenkomst over de negatieve gevolgen van het uitblijven van indexatie. Het ParoolAmsterdamse Kunstraad
 • De Arnhemse wethouder Gerrie Elfrink van Cultuur trekt het plan voor een nieuw cultuurgebouw op het Koningsplein van 32 miljoen euro voor Stadstheater Arnhem, Oostpool en Introdans terug. Hij wil meer tijd om het plan nader uit te werken en ‘met een helderder verhaal’ te komen. De Gelderlander
 • De Europese filmindustrie komt in een gezamenlijke verklaring met kritiek op de Brusselse hervormingsplannen rond het auteursrecht. Deze plannen maken het de creatieve sector bijna onmogelijk om content te maken, financieren, produceren en distribueren. Het voorstel zou juist een bedreiging vormen voor audiovisuele content en de culturele diversiteit in Europa, en maakt dat het Europese publiek juist verstoken blijft van een divers aanbod van online content en platforms. Holland Film Nieuws, Mediadesk Nederland

noord-brabant

 • De cijfers liegen niet:  Noord-Brabant ontvangt nu 2,4% van de Rijksmiddelen, BIS en fondsen, voor de periode 2017 – 2020. Het extra geld dat, tijdens Prinsjesdag,  is toegezegd, heeft maar heel beperkt effect. De provincie  Noord-Brabant en de 5 grote Brabantse steden (Breda, Eindhoven, Helmond, ‘s-Hertogenbosch en Tilburg) stuurden woensdag 21 september een brief met factsheet over de Meerjarige Rijksgelden Cultuur naar de woordvoerders Cultuur in de Tweede Kamer.   Brabant.nl, bkkc
 • De provinciale partijen CDA, SP, PvdA, Groen Links, CU, D66, PvdD en Lokaal Brabant willen dat het geld voor Omroep Brabant weer via de provincie gaat lopen, in plaats van via  de rijksoverheid. De partijen willen ook dat de provincie gaat praten met de Tweede Kamer zodat de bezuinigen op alle regionale omroepen worden teruggedraaid. Omroep Brabant, Omroep Brabant
 • Hoe richten we Noord-Brabant in zodat het aantrekkelijk blijft om te wonen, werken, ondernemen en recre‘ren? Dit legt de provincie vast in de Brabantse omgevingsvisie. Noord-Brabant bouwt aan een visie die inspireert en richting geeft over welke stappen we moeten zetten om de kwaliteit van leefomgeving te behouden en te versterken. De provincie organiseert samen met het PON een besloten online groepsgesprek over de omgevingsvisie en nodigt burgers daartoe uit. PON
 • Worden de verschillen in de Brabantse samenleving zo groot dat de provincie straks ŽŽn groot eilandenrijk is? Die vraag staat centraal in een onderzoek dat het platform BrabantKennis afgelopen zomer startte. In Tilburg werden de eerste, voorlopige resultaten gepresenteerd. Brabants Dagblad , Brabant Kennis

grote brabantse gemeenten

 • Breda krijgt in 2017 weer  een taptoe. Showkorps Concento heeft het initiatief weer opgepak en krijgt steun van de Baronie en de gemeente. BN – De Stem
 • De Bredase politiek maakt zich op voor stevig debat over reguleren van de evenementen in de stad. Thema’s: overlast en wel of niet spreiden. Evenementen binnen de gemeentegrenzen van Breda zouden voor 2020 op een duurzame manier moeten worden georganiseerd. Dat stelt de fractie van GroenLinks in vragen aan het college. BN – De Stem, Breda Vandaag
 • Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de gemeente Eindhoven gaan samenwerken in het CBS Urban Data Center/Eindhoven. Dit samenwerkingsverband combineert de kennis van CBS over onder meer data-infrastructuur, dataverwerking en privacy met de ambitie van de gemeente Eindhoven om zich te ontwikkelen tot een data gestuurde smart society. e52.nl, Omroep Brabant ,  Eindhoven.nl
 • De stichting Ruimte in Eindhoven zal op korte termijn weer de beschikking krijgen over nieuwe leegstaande gebouwen van de gemeente Eindhoven. De stichting kan in die gebouwen dan atelierruimtes tegen lage tarieven gaan verhuren aan startende kunstenaars en creatievelingen. Dat bleek tijdens een commissie-vergadering van de Eindhovense gemeenteraad. Eindhovens Dagblad
 • Na stadsdichters en stadsschrijvers gooit Helmond het over een nieuwe culturele boeg met een ‘stadsartiest’. Hij of zij moet volgend jaar de opvolger worden van Tania Heimans, die in februari stopt als stadsschrijver. De ‘stadsartiest’ zou een schilder kunnen zijn, een beeldhouwer, misschien een toneelgezelschap of muzikant. Eindhovens Dagblad
 • De Bossche cultuurwethouder Huib van Olden komt in de eerste helft van 2017 met een plan voor de invulling van het pand Markt 29, De Kleine Winst waar Jeroen Bosch is opgegroeid en zijn eerste schilderlessen kreeg. Brabants Dagblad
 • Voor het nieuwe Theater aan de Parade is minder bouwruimte dan aanvankelijk de bedoeling was. De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft in de nieuwe plannen (ontwerpbestemmingsplan) de grens van het pand met de verspringende gevels aan de zijde van de tuinen aan de Cavaleriestraat twee meter teruggelegd.  Ondertussen werd bekend dat het Theater aan de Parade op 25 oktober weer opent. Het was sinds het einde van juni gesloten vanwege een asbestvondst. Brabants DagbladBrabants Dagblad
 • Keramisch werkcentrum Cor Unum en meubelontwerpbureau Roderick Vos hebben de plannen stopgezet om in het voormalig Pompen & Verlouwpand aan de Vughterstraat in ‘s-Hertogenbosch te trekken. Beide partijen hebben dat deze week schriftelijk aan de gemeente  ‘s-Hertogenbosch laten weten. GroenLinks stelt vragen. Brabants Dagblad, Bastion Oranje

overige brabantse gemeenten

 • Bergeijk gaat een gestolen beeld van kunstenares Willy van der Putt vervangen door een ander door haar vervaardigd werk ‘Haasje Over’. De gemeenteraad moet er nog over beslissen. Eindhovens Dagblad
 • Museum De Wieger, Bibliotheek Helmond-Peel en de Werkgroep Kunstzinnige Vorming Deurne (WKVD) hebben de handen ineengeslagen om een cultuureducatieproject op te zetten voor leerlingen van alle Deurnese basisscholen. Weekblad voor Deurne
 • Het Cultuurcentrum Deurne krijgt voorlopig hulp van de gemeente bij de zoektocht naar nieuwe vrijwilligers en bestuursleden. Eindhovens Dagblad
 • Wethouder Biemans opende een nieuwe expositie in Museum de Wieger in Deurne. Hij had moeten aangeven dat hij zijn stinkende best zou gaan doen om De Wieger weer de plek te geven die het verdient.  ‘Want met veertig mille per jaar structureel en 30.000 euro eenmalig, houd je een museum niet in de lucht.’ Aldus het Eindhovens Dagblad. Eindhovens Dagblad
 • Het Fort Lunet in Raamsdonksveer was een rijksmonument in verval. Het voormalige verdedigingswerk (bouw: jaren 30 van de 19de eeuw), onderdeel van de Zuiderwaterlinie, kreeg de afgelopen jaren een grote opknapbeurt. Twee miljoen ging naar het project, een kwart kwam van de gemeente Geertruidenberg, de rest van het Rijk. BN – De Stem, Omroep Brabant
 • Het bestuur van de Stichting De Voorste Venne wil voor het einde van het jaar duidelijkheid over de vraag welke kant het opgaat met het cultureel centrum in Drunen. Als dat niet gebeurt, of de ontwikkelingen passen niet bij de visie van de stichting, dan stopt het bestuur ermee. Brabants Dagblad
 • D66 Heusden gooit in de discussie over de toekomst van De Voorste Venne in Drunen de knuppel in het hoenderhok: stoppen met de plannen voor de renovatie van het cultureel centrum en in plaats  daarvan slopen. Drunen heeft helemaal geen cultureel centrum nodig .Inmiddels zijn er 10 instanties en bedrijven hebben laten weten ge•nteresseerd te zijn om er ruimte huren. Brabants Dagblad, Brabants Dagblad
 • Welstandsvrij bouwen is voortaan toegestaan in Oosterhout. BN – De Stem
 • Op bijna alle Veldhovense basisscholen horen offici‘le muzieklessen weer tot de onderwijsstof. En als het aan Art4U ligt, mag dat op alle scholen gebeuren. Eindhovens Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • Hoe doe je dat eigenlijk, goede governance? Hoe pas je dat praktisch toe? De Governance Code Cultuur geeft inzicht in negen principes van Governance, de Toolkit helpt bij de praktische uitwerking. Aan die Toolkit zijn nieuwe tools toegevoegd. Governance Code Cultuur
 • Sinds 8 mei is Deirdre Carasso directeur bij het Stedelijk Museum Schiedam. Het museum heeft zowel tentoonstellingen over Nederlandse kunst na 1945 als over de geschiedenis van Schiedam en richt zich op (lokale) samenwerking en binding met Schiedam en haar inwoners. Een gesprek over haar visie op het museum en op de cultuursector. Cultuurmarketing
 • In Berlijn vond een tweedaagse conferentie plaats, georganiseerd door het Institute for Artists’ Estates opgericht door Loretta WŸrtenberger en Daniel Tumpel, over de strategische, juridische, technische, en emotionele aspecten van het beheer van de nalatenschap van een overleden kunstenaar. ArtnetNews
 • De FNV wordt georganiseerd naar sector en beroep. Door de splitsing van FNV KIEM ontstaat er een 12e sector bij de FNV: Media & Cultuur. FNV Kiem
 • Dutch Directors Guild organiseert op 27 september tijdens het Nederlands Film Festival het seminar ‘The Making OfÉ diversiteit in de filmsector’ voor film- en televisieprofessionals rond het thema ‘diversiteit’, waarin de intrinsieke kwaliteit van diversiteit centraal staat.   Regisseur en DDG bestuurslid Tessa Boerman licht het waarom toe.   Mindshakes, Nederlands Filmfestival
 • Jonge filmmakers zijn er genoeg in Nederland, misschien zijn er wel te veel. Dat is niet makkelijk, want door het hoge aanbod aan filmidee‘n is soms door de bomen het bos niet meer te zien, zegt Dorien van der Pas van het Filmfonds. NOS
 • Onder de naam FILM.NL wordt eind oktober een nieuw online platform gelanceerd dat consumenten naar alle legaal beschikbare films en series gidst. Vanuit de gehele sector hebben de verschillende contentaanbieders samen het initiatief genomen om dit platform te ontwikkelen.  FILM.NL wordt mogelijk gemaakt door Filmproducenten Nederland (FPN), Nederlands Filmfonds, Brein, Dutch Directors Guild, RTL Nederland en Filmdistributeurs Nederland (FDN). Entertainment Business, Filmfonds
 • De Autoriteit Consument & Markt (ACM) start een marktstudie naar platforms op internet waarop video’s worden aangeboden. Denk aan YouTube, NL-ziet, Facebook en Dumpert. ACM kijkt niet alleen naar de platforms zelf, maar ook naar de bedrijven eromheen, zoals mediabureaus, digitale marktplaatsen waarop advertentieruimte wordt gekocht en verkocht, en producenten van inhoud van de sites. ACM
 • Het Nederlands Uitgevers Verbond neemt deel aan de Europese btw-consultatie. In voorbereiding op een voorstel tot wijziging van de Btw-richtlijn om het verlaagde tarief op digitale uitgeefproducten mogelijk te maken, heeft de Europese Commissie stakeholders bevraagd. inct.nl
 • De boekbox is in Amerika en Engeland al tijden een waar fenomeen. Sandra van Mook kreeg als marketeer meerdere keren de vraag wanneer zulke boekboxen ook in Nederland verkocht zouden worden. Ze besloot het heft in eigen hand te nemen en besloot haar innerlijke ‘booknerd’ in te zetten voor een Nederlandse boekbox. Sinds april 2016 zijn de boxen beschikbaar bij Celebrate Books. Cleeft.nl
 • Ondernemers uit Limburg, Noord-Brabant en Zeeland komen op 15 oktober bij elkaar tijdens de tweede editie van Leading the South. Dit initiatief van philharmonie zuidnederland koppelt klassieke muziek aan netwerken. De opbrengst gaat naar educatieve projecten voor kinderen en jongeren. De Ondernemer
 • Nijmegen is een nieuw festival rijker: het vierdaagse Festival Jazz International Nijmegen, dat eind oktober op verschillende plekken in Nijmegen plaatsvindt. LUX-programmeur Michle Bouwmans vertelt over de ambities en de samenwerking met Festival Jazz International Rotterdam. Entertainment Business
 • Vijf Bredase culturele instellingen: Mezz, POB, Popcorner, Sound Dog en The Loads zetten hun handtekeningen onder het convenant van de 2 e editie van Breda’s Most Wanted. Het traject is er ter ondersteuning van de Bredase popmuziektalenten. Op 29 september is tevens de Graduation Showcase van de eerste editie. Breda Nieuws
 • Tijdens het  jaarlijkse muziekfeest Noorderligt NU in Paradox te Tilburg wordt een boek over het poppodium gepresenteerd, gemaakt door Jeroen Ketelaars. Met het feest wordt het poppodium Noorderligt herdacht, dat in 1984 begon en in 1998 op ging in de 013. Brabants Dagblad
 • Meest gastvrije theater van Nederland :  de genomineerde theaters in de verschillende categorie‘n zijn bekend. Tot de genomineerden behoren Parktheater, Eindhoven, Theaters Tilburg, ChassŽ Theater, Breda en De Leest, Waalwijk. ANWB

 

cultuurmarketing

 • Het belang van het online domein is in het afgelopen decennium enorm toegenomen. Een goede online vindbaarheid, een klantgerichte website en interessante social media kanalen; het is cruciaal voor de waardering van een organisatie. Ontwikkelingen op online gebied gaan snel en de mogelijkheden lijken eindeloos. Op deze ontwikkelingen sprong VSBfonds, samen met drie culturele instellingen, in met het project Online Publieksbinding.  Cultuurmarketing
 • Wat culturele instellingen kunnen leren van New York?  Novel Creative Consultancy maakte deel uit van de eerste culturele handelsmissie die vanuit Amsterdam op bezoek was in New York. Adformatie, Consultancy.nl
 • Hardwell, Paul de Leeuw en Albert Verlinde gaan met dertig andere bekende Nederlanders cultuurtips delen met jong en oud. Ze zijn samen met onder anderen Frank van der Lende, Eva van de Wijdeven, Guido Spek en Boris van der Ham CJP Inspirators.  Ze gaan mensen enthousiasmeren over wat ze op cultureel gebied allemaal kunnen doen. NU.nl
 • Bioscoopketen Vue en Eurosparen (FrieslandCampina) hebben voor twee jaar een deal gesloten: op de verpakkingen van DubbelFrisss worden exclusieve voorstellingen bij Vue aangekondigd, waarvoor Eurospaarders kunnen sparen voor flinke kortingen op een kaartje. Holland Film Nieuws
 • De positionering van een culturele organisatie: logisch of lastig? Bijvoorbeeld De Krakeling, een jeugdtheater in Amsterdam. De Krakeling kwam door middel van een brandguide uit op een heldere en aansprekende merkbelofte waar de hele organisatie achter staat en die op enthousiasme kan rekenen in het bedrijfsleven. Cultuurmarketing


financiering

 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie presenteert tijdens de Dutch Design Week 2016 het werk van 32 jonge talentvolle ontwerpers in de tentoonstelling In No Particular Order. De ontwerpers zijn afkomstig uit alle disciplines van de creatieve industrie en geselecteerd door een onafhankelijke commissie. Zij ontvingen van het Stimuleringsfonds een jaar lang een werkbeurs voor hun artistieke en professionele ontwikkeling. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Tot en met 18 november kunnen kunstenaars, ontwerpers en fotografen weer een rentevrije lening aanvragen  bij het Fonds Kwadraat voor het ontwikkelen, maken en presenteren van hun werk. Fonds Kwadraat
 • 4 november is de eerstvolgende deadline voor 3 regelingen Opdrachtgeverschap van het Mondriaanfonds : Bijdrage Opdrachtgeverschap, Werkbijdrage Jong Talent plus Opdrachtgever, en Werkbijdrage Bewezen Talent plus Opdrachtgever. Mondriaanfonds
 • Van 20 september 2016 tot en met 12 februari presenteert Gemeentemuseum Helmond een solotentoonstelling van Yinka Shonibare MBE. Het werk omvat sculpturen, installaties, collages, tekeningen, fotowerken en films uit de periode 2004 – 2016. Het Gemeentemuseum Helmond ontving hiervoor van het Mondriaanfonds  een Projectinvestering Erfgoed- en Beeldende Kunstinstellingen. Mondriaanfonds
 • Het Filmfonds heeft zijn beleidsplan 2017-2020 gepubliceerd. Het zet de in 2013 ingeslagen koers voort maar verlegt accenten in beleid. Creativiteit en inhoudelijke ontwikkeling van makers krijgen ruim baan, kwaliteit gaat boven kwantiteit en vraag en aanbod worden beter op elkaar aangesloten. De concurrentie is toegenomen en daarom is het beter middelen te concentreren. Het Nederlands Filmfonds gaat hogere bedragen toekennen aan minder titels. Ook worden regelingen versoepeld. Filmfonds, Filmfonds, Filmkrant, Holland Film Nieuws
 • 1 november is de eerstvolgende deadline voor de regeling Netherlands Film Production Incentive. Dit is een financi‘le bijdrage – in de vorm van een 30% cash rebate voor aantoonbaar in Nederland bestede kwalificerende productiekosten – voor speelfilms, lange documentaires en lange animatiefilms. Met de Film Production Incentive beoogt het Filmfonds een gezond filmproductieklimaat in Nederland te bevorderen en de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse filmindustrie te versterken. Filmfonds
 • Nu of Nooit! is een stimuleringsproject van het Mediafonds, NPO Zapp en het Nederlands Filmfonds voor cultureel divers jeugddrama voor de doelgroep 8-12 jaar.  Tijdens de 30ste editie van het Cinekid festival gaan vier films in premire die gerealiseerd zijn in het kader van dit project : Tex, Vrije Vogel, Kop Op en Polska Warrior. Deze editie  staat in het teken van animatie. De projecten werden dit voorjaar door het Mediafonds en het Nederlands Filmfonds uit 26 voorstellen geselecteerd. In de kerstvakantie is de televisievertoning. Filmfonds
 • Het Filmfonds heeft 6 wildcards uitgereikt in de categorie‘n  animatie, fictie en  documentaire. Het Nederlands Filmfonds selecteert elk jaar Wildcard-winnaars uit ingestuurde eindexamenfilms, een stimuleringsprijs van  80.000 euro. De winnaars krijgen de mogelijkheid om zonder restricties een nieuwe film te maken onder begeleiding van een producent en een coach. Een eerdere winnaar van een wildcard Hanna van Niekerk werkte in de afgelopen twee jaar aan If The Sun Explodes. Deze film wint nu de MovieZone NFF Award. Filmfonds, Filmfonds
 • Het Letterenfonds stimuleert de ontwikkeling van vernieuwende literaire projecten in een multimediale omgeving. Het kan daarbij gaan om plannen voor nieuw literair werk, maar ook voor reflectie op de beroepspraktijk of oordeelsvorming over literatuur. Kwaliteit en inhoudelijke meerwaarde ten opzichte van de gedrukte media staan bij deze regeling voorop. Het beschikbare budget is € 75.000 per kalenderjaar, met een maximum van € 20.000 per aanvraag. Deadline 31 oktober. Letterenfonds
 • De regeling Digitale literatuur Talent Interdisciplinair van het letterenfonds stimuleert (jonge) talentvolle schrijvers en vertalers om onder begeleiding hun multimediale vaardigheden uit te breiden en artistiek onderzoek te verrichten. Ambitie en artistieke kwaliteit staan hierbij voorop. Het beschikbare budget is € 60.000 per kalenderjaar, met een maximum van € 10.000 per aanvraag. Deadline 31 oktober. Letterenfonds
 • Op 1 oktober worden 6 nieuwe hoorspelen gepresenteerd op het festival Oorzaken in Amsterdam. Als vervolg op het succes van de eerste editie verstrekte het Letterenfonds i.s.m. het Mediafonds wederom aan zes literaire auteurs de opdracht om een nieuw hoorspel te schrijven. Letterenfonds
 • Begin dit jaar startte het Fonds voor Cultuurparticipatie met 5 steden de pilot Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities. De komende periode organiseren deze steden manifestaties rondom ouderen en cultuurparticipatie. Ze laten zien hoe ze projecten verduurzamen en het onderwerp binnen hun stad op de kaart zetten. Op 25 oktober vindt er in Eindhoven een manifestatie plaats. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Wie helpt er mee en steunt TOEAC  in de aanschaf van nieuwe instrumenten? Als tegenprestatie ontvangt een donateur o.a. ‘Moving Rhythms’,  de CD die eind september uit komt, met daarop o.m. Petrushka van Igor Stravinsky en verschillende tango’s van Astor Piazzolla.  RenŽe Bekkers en Pieternel Berkers vormen sinds 2002 het accordeonduo TOEAC. Voor de Kunst
 • Harvest Moon is een powerpop/indierock-band uit Son en Breugel. De band maakt liedjes met een sterke melodie, samenzang en een melancholisch rauw randje. Om eind dit jaar een LP uit te kunnen brengen is de band daarom een paar weken geleden begonnen met een crowdfundingactie. Voor de kunst, Omroep Brabant

 

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Office Winhov is dit jaar onderscheiden met de ARC16 Oeuvre Award. Office Winhov krijgt deze prijs omdat ze als geen ander maatschappelijke veranderingen weet te vertalen in interventies in de alledaagse omgeving. Het gestaag groeiend oeuvre van het bureau bestaat uit gebouwen die zeer verfijnd zijn en die zijn gemaakt met een sterk gevoel voor locatie en sfeer. De Architect
 • Skilledin office door Studio RAP, Patch 22 door Tom Frantzen en de Pretty Plastic Plant door Bureau SLA en Overtreders W. zijn de genomineerden voor de ARC16 Innovatie Award. De Architect
 • De zesde editie van Architect@Work vond in  Rotterdam plaats. Aan een breed publiek van architecten en andere ontwerpers presenteerden meer dan 280 leveranciers uit de bouw hun nieuwste producten. Het thema van de beurs – architectuur en water – was uitgewerkt in verrassende tentoonstellingen en een gevarieerd lezingenprogramma. Architectenweb
 • Voor een overvolle zaal gaf Anne Lacaton haar eerste lezing als gastprofessor aan de TU Delft. Faculteit Bouwkunde nodigt elk jaar een gastprofessor uit om het onderwijs en onderzoek te vernieuwen. Dit studiejaar is de eer aan leerstoel Heritage & Architecture. De Architect
 • Nederland kent honderden langdurig leegstaande gebouwen. Het project Tweede natuur van Hannah Schubert is een alternatief antwoord op sloop of herbestemming, waarbij het onbedwingbare karakter van de natuur wordt ingezet om een ‘gefaald’ gebouw langzaam te transformeren naar een landschap. ArchiNed publiceert de afstudeerprojecten die door de Nederlandse ontwerpopleidingen geselecteerd zijn voor de Archiprix 2016. ArchiNed
 • Het platteland is een broedplaats voor pionierende economische activiteiten, stelt bijzonder hoogleraar Plattelandsontwikkeling Dirk Strijker (RUG). Bijna de helft van de Nederlandse start-ups is er gevestigd en dit aantal kan nog groeien. Voorwaarde hiervoor is dat de internetverbinding snel verbetert. ruimtevolk
 • Gaat een vaas de wereld redden? De  tentoonstelling Dream Out Loud in het Stedelijk Museum  Amsterdam over social design is opvallend klein. Metropolis M
 • De curatoren van de Istanbul Design Bi‘nnale Beatriz Colomina en Mark Wigley- die respectievelijk architectuur aan de Princeton en Columbia doceren – beweren dat design is uitgegroeid tot een cultureel fenomeen, met enorme publieke belangstelling gegenereerd door online en sociale media. Maar de ontwerpers zijn achtergelaten. Overigens zeggen Colomina en Wigley  dat hedendaagse ontwerpers zelden met radicale idee‘n komen. Dezeen
 • Daan Roosegaarde heeft in Londen de Airbnb Design Innovation Medal toegekend gekregen . De Architect
 • Het prentenboek Lettersoep van Illustrator en auteur Harri‘t van Reek is bekroond met het Gouden Penseel, de prijs voor het best ge•llustreerde kinderboek van het afgelopen jaar dat in Nederland is uitgegeven. CPNB
 • Max Velthuijs-prijs 2016 werd uitgereikt aan Dick Bruna. Bruna schenkt het prijzengeld aan VoorleesExpress.  Literatuurplein, Bibliotheekblad

beeldende kunst

 • TodaysArt in Den Haag is een festival met grote ambities: het zoekt de verbinding tussen kunst, wetenschap en technologie en wil de politieke hoofdstad een spiegel voorhouden, dit jaar over het gebruik van openbare ruimte. NRC
 • Bisschop Gerard de Korte opende in het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch de expositie ‘Heaven Hell & Earth’,  waarin de kunstenaars, Pipilotti Rist, Gabriel Lester en Jake and Dino Chapman – ge•nspireerd door werk van Jeroen Bosch- drie toekomstbeelden van een christen hebben verbeeld. Timo de Rijk, de nieuwe directeur van het Museum,  hield zijn inaugurale rede. Bastion Oranje  
 • Wat doet het met je als je de wereld die je kent verruilt voor een onbekende? Wat neem je mee en wat laat je achter, letterlijk en figuurlijk? In de tentoonstelling The Measure of our Traveling Feet in Marres in Maastricht verkennen 13 kunstenaars de sociale en culturele betekenis van migratie. Marres
 • Zelfredzaamheid staat centraal op de zevende editie van het internationale fotofestival BredaPhoto. Een actueel thema, dat de vele, uiteenlopende fotografen uitstekend samenbrengt. Museumtijschrift
 • AICA Nederland (Association Internationale des Critiques d’Art) kent de AICA Oorkonde 2016 toe aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten. AICA
 • De Jeanne Oosting Prijzen 2016 zijn toegekend aan beeldend kunstenaars Jo Baer en Kinke Kooi. De jury koos voor Baer en Kooi op grond van eigenzinnigheid, vakmanschap en constante kwaliteit. De prijs is een stimulans voor kunstenaars die figuratie in hun werk betrekken. Museum Arnhem
 • Graffiti is, naast de muziek, een belangrijke ingredi‘nt  van het Urban Matterz-festival in de Cacaofabriek in Helmond. “Maar waren het in 2015 vooral toppers uit de collectie van Gemeentemuseum Helmond, nu geven we veel ruimte aan jonge talenten”, zegt  Hans van den Berkmortel. Eindhovens Dagblad

film

 • Patricia Pisters wint met haar boek  Filming for the Future – The Work of Louis van Gasteren de Louis Hartlooper Prijs voor de beste filmpublicatie. Haar boek is het eerste boek over het werk van ŽŽn van Nederlands meest productieve filmmakers. Nederlands Filmfestival
 • Op het Nederlands Film Festival is een nieuw online project van de Kring van Nederlandse Filmjournalisten officieel gelanceerd: De Kleine Kring. Via dit nieuwe podium wil de KNF het werk van historisch belangrijke filmjournalisten voor nieuwe generaties ontsluiten, met een biografische tijdslijn en een selectie van artikelen. Filmjournalisten.nl
 • De twee Nederlandse films die in de race waren voor een Student Academy Award zijn buiten de prijzen gevallen. NU.nl

letteren

 • ‘Dat gedicht ken ik al vele jaren – en zoals dat gaat met sommige verzen, ze worden portable, je draagt ze levenslang met je mee, en terwijl je dat doet wijzigt hun betekenis zich in je ingewanden.’ Benno Barnard schreef Mijn gedichtenschrift,  het bevat ruim vijftig korte opstellen die allemaal zijn geschreven naar aanleiding van of in reactie op een of twee gedichten. Literair Nederland
 • Marieke Nijkamp’s Young-Adult-boek This is Where it Ends belandde in de bestsellerlijst van de New York Times. ‘Het fenomeen Young Adult literatuur’ stond centraal in de Boekman Salon van 27 september. Hoe ziet Nijkamp het fenomeen? SSBA-Salon
 • De Jan Campert-Stichting kent de literaire prijzen van de gemeente Den Haag toe en heeft de jaarlijkse Constantijn Huygens-prijs 2016 maandagavond toegekend aan Atte Jongstra voor zijn hele oeuvre. Jan Campert Stichting
 • Het boek De Koning Komt van Mohammed Benzakour is het beste schrijversdebuut van 2016. De andere genomineerden voor de ANV Debutantenprijs waren Hugo Blom (Een Kleine Moeite) en Inge Schilperoord (Muidhond). Benzakour wint daarmee een geldbedrag van 7500 euro. In 2014 won hij met zijn non-fictieboek Yemma de E. du Perronprijs. Literatuurplein

muziek

 • Het album O van De Staat heeft de 3voor12 Award 2016 gewonnen. 3voor12.vpro.nl
 • De winnaars van de Buma NL Awards,  uitgereikt tijdens Buma NL, hŽt gala voor de Nederlandstalige muziek. BUMA Cultuur

theater en dans

 • NUHR wint de Poelifinario, de cabaretprijs voor het meest indrukwekkende programma van het seizoen, met hun voorstelling Draai het eens om. Tim Fransen wint de Neerlands Hoop, de prijs voor een veelbelovende theatermaker met het grootste toekomstperspectief, voor zijn voorstelling Het failliet van de moderne tijd. VSCD
 • Zanger Douwe Bob en actrice Thekla Reuten zijn de winnaars van de Gouden Notekraker 2016. Bij Sena en NORMA aangesloten collega-artiesten en -acteurs bestempelden hun prestaties als de meest bijzondere van het afgelopen seizoen. Entertainment Business
 • ‘Dans wordt teveel gezien als podiumkunst.’ Op zoek naar de relevantie van dans een gesprek van Jacqueline de Kuijper met dansdocent Lenneke Gentle. Cultureel Persbureau
 • Voor de opening van de Dansmaand op 1 oktober stelt T.r.a.s.h. op uitnodiging van en in samenwerking met Theaters Tilburg en DansBrabant een prikkelend programma samen dat door het hele gebouw plaatsvindt. Dans Brabant

 

kunst in de openbare ruimte

 • Op 7 oktober 2016 wordt de collectie Land Art van Flevoland aangevuld met een zevende kunstwerk: PIER+HORIZON van kunstenaar Paul de Kort. Speciaal voor deze gelegenheid  vind er op 8 en  9 oktober het Land Art Weekend  plaats. Land Art Flevoland

 

brabantse makers gaan nationaal internationaal 

 • Het nieuw gevormde Basisteam Burgwallen van de Amsterdamse politie heeft een onderkomen gekregen in een herbestemd kantoorpand. Architectenbureau De Twee Snoeken  uit ‘s-Hertogenbosch kreeg de opdracht voor de transformatie van het gebouw, ontworpen door architect Ben van Berkel. Architectenweb
 • Bij de realisatie van een ondergrondse parkeergarage Sint-Jan in ‘s-Hertogenbosch stuitten de bouwers op een neanderthalerkamp van 40.000 tot 60.000 jaar oud. De gemeente besloot de vondsten in de nieuw te bouwen garage tentoon te stellen, naast andere archeologische vondsten. In het hoofdtrappenhuis kan de bezoeker archeologische vondsten in kristalvormige vitrines bekijken. Crystal History is een ontwerp van Studio Thier & van Daalen, Eindhoven. Architectenweb
 • Na ruim twee jaar krijgt de Wilhelminastraat de Koninginnen waarop ze zo lang heeft gewacht. Zondag 9 oktober onthult wethouder Boaz Adank het kunstwerk ‘De Koninginnen’ van Tom Claassen in winkelgebied Oranje Zuid onthuld. Museumtijdschrift
 • Er zijn mensen die na het lezen van HEX van Thomas Olde Heuvelt niet meer rustig kunnen slapen; ze zien steeds maar weer heks Katharine aan het voeteinde van het bed staan. De horrorthriller van de jonge Nederlandse schrijver verscheen drie jaar geleden in Nederland. De Volkskrant
 • De Tilburgse componist Nicoline Soeter schreef Wunderkammer, een  muziektheatervoorstelling voor het ensemble VONK. De vijf musici zijn opgesteld in houten kabinetten op een speelvloer die met zaagsel is bedekt. De kabinetten refereren aan de zeventiende-eeuwse botanicus en zošloog Frederik Ruysch. Het is een aangrijpend stuk over een vrouw met een zonderlinge bovenkamer. De vrouw verzamelt idee‘n, murmelt over insecten en mineralen, dwaalt rond en geeft zodoende van haar o zo werkende brein een fysieke verbeelding. Premire 12 november November Music.  Jazznu
 • De in 1900 beroemde Nederlandse componist Richard Hol schreef vrij snel na  de moord op Marietje Kessels een compositie over haar. De Kamerata Zuid gaat het stuk uitvoeren, samen met zanger Gerard van Maasakkers. Kamerata Zuid is een kamerorkest, bestaande uit een vast strijkorkest van 22 professionele musici, kan voor elke gelegenheid worden aangepast en uitgebreid. Het orkest wil  mensen interesseren voor klassieke muziek door toegankelijke muziek te spelen en door nieuwe dingen te proberen. Omroep Brabant, Kamerata Zuid
 • Guus Meeuwis heeft de eerste Buma Hollandse Meesters Award ontvangen. De award is een erkenning voor een auteur die over een langere periode met Nederlandstalig repertoire succesvol is geweest en daarmee onmiskenbaar een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandstalige muziekcultuur. BUMA Cultuur
 • The Savoy Jazzmen, de oudste jazzband van Eindhoven, actief sinds 1962, speelde afgelopen zondag een van zijn waarschijnlijk laatste concerten. Eindhovens Dagblad
 • Brabantse recensenten zijn enthousiast over Dmitri Liss, de nieuwe chef dirigent van philharmonie zuid. Eindhovens Dagblad
 • De Eindhovense band Komatsu presenteerde het nieuwe 2 e album in het Blue Collar Hotel. Met ‘Recipe For Murder One’ onder de arm zal de Eindhovense band vervolgens op een Europese tournee vertrekken. 3voor12.vpro.nl
 • In Hoe de grote mensen weggingen en wat er daarna gebeurde, de nieuwste familievoorstelling van Theater Artemis, nemen kinderen halverwege de boel over. Wederom een geniale vondst, volgens Marijn van der Jagt.  Vrij Nederland
 • I will wait for you van choreograaf Arno Schuitemaker blinkt uit in naadloze opbouw. Knap is dat het conceptuele ook een emotionele lading heeft. De VolkskrantScenes, Theaterkrant

kunstonderwijs

 • De nominaties voor de NFF Studentencompetitie zijn bekendgemaakt. Het Nederlands Filmfestival biedt aan eindexamenstudenten om hun film voor het eerst op het witte doek aan een groot publiek te presenteren. Tot de genomineerden behoren   : Negen twee van Merijn van den Brand, AKV|St.Joost en Alice Wong voor de regie van Reconstructing Reality,  Design Academy Eindhoven Nederlands Filmfestival

kunstbeoefening

 • De Prijs voor Eindhovens Schrijftalent is uitgereikt aan Anja Frieling.  Het was de eerste keer dat de wedstrijd voor het beste verhaal in Eindhoven wordt gehouden. Het is opgezet door Bibliotheek Eindhoven, het Natlab, boekhandel Van Piere en cošperatie Dela. Eindhovens Dagblad, Eindhovens Dagblad

cultuureducatie en – participatie

 • Culturele spanningen in de samenleving? Via cultuureducatie en -participatie krijgen mensen een fantastische kans om het gesprek over culturele verschillen te openen. Want daar mag het schuren, weet Geert Drion. lkca
 • De generatie die is opgegroeid met internet, mobiele telefoon en social media wordt volwassen en gaat nooit meer lezen en kijken zoals hun ouders. Tegelijkertijd kijken ouderen juist steeds meer en ook het printbereik onder die groep staat er goed voor. Een overzicht van de staat van het Nederlands medialandschap op basis van cijfers samengebracht door De Stand van de Nieuwsmedia. Stimuleringsfonds voor de Journalistiek
 • Cubiss organiseert in samenwerking met Cinekid dit najaar in drie  steden in Noord-Brabant het MediaLab Festival op locatie. Ruim 800 leerlingen van verschillende basisscholen hebben  20 en  21 september tijdens het MediaLab Festival in Tilburg in diverse workshops op speelse wijze een kijkje genomen in de mediarijke wereld. In november vindt het festival plaats in Eindhoven en Breda. Cubiss
 • Op 22 november vindt het tweejaarlijkse symposium Dag van het Literatuuronderwijs plaats. Het thema is dit jaar ‘Nieuw Elan in Literatuuronderwijs’. Hoe is het gesteld met Literatuuronderwijs in Nederland, wat kunnen we doen om leesplezier en kennis te vergroten? Auteurs, onderwijsprofessionals en wetenschappers delen tijdens het symposium kennis en inspiratie. Dag van het Literatuuronderwijs
 • Volgens de lezers is het belangrijkste boek in het Nederlandse taalgebied De nieuwe Bijbelvertaling uit 2004. Die kreeg de meeste stemmen in de verkiezing van het belangrijkste boek. Het Achterhuis van Anne Frank en, verrassend, In de ban van de Ring volgen op nummer 2 en 3. De verkiezing is een van de vele manieren waarop ‘het boek’ dit jaar in de schijnwerpers is gezet. KB
 • Plint brengt het eerste nummer van een nieuw tijdschrift voor kinder- en jeugdpo‘zie op de markt: Dichter. Het blad verschijnt vier keer per jaar – met iedere keer minstens 75 gedichten van 25 dichters. Te koop vanaf 5 oktober, de eerste dag van de Kinderboekenweek. Het nummer gaat over Opa’s en oma’s – Voor altijd jong, het thema van de week. Plint
 • Na gesprekken met Kunstbalie heeft Plein C in Noord-Holland besloten met Noord-Hollandse scholen te gaan werken met De Cultuur Loper en hiervoor een CmK-bijdrage aan te vragen. Hun ambitie is in 2020 met minimaal 100 scholen het traject hebben afgerond. De Cultuurloper
 • In  Tilburg is het Living Museum gepresenteerd. Dat is een vrijplaats voor mensen met een psychiatrische achtergrond, daklozen en mensen met verslaving, waar ze kunnen schilderen, beeldhouwen of op een andere manier creatief kunnen uitdrukken. Brabants Dagblad
 • In Tilburg-West wordt gewerkt aan een dementievriendelijke wijk. Om mensen met en zonder geheugenproblemen met elkaar te verbinden is woensdag de eerste moza•eken bol beplakt die deel uitmaakt van het Vergeet-me-niet-kunstproject. Brabants Dagblad, Convivio

erfgoed

 • Staatsbosbeheer is lid geworden van de Nationale Monumentenorganisatie (NMo). Daarmee zijn de grote monumenten bezittende organisaties in Nederland nu in ŽŽn organisatie verenigd. Staatsbosbeheer voegt als organisatie met 115 jaar ervaring op het gebied van natuur- en monumentenbeheer relevante kennis toe aan de reeds aanwezige expertise binnen de vereniging NMo. Erfgoedstem
 • Op 16 september jl. is het Collectiegebouw van Eye geopend. Digitalisering van het erfgoed is corebusiness in het collectiegebouw. Tijdens het ambitieuze project Beelden voor de Toekomst (2007-2014) is een enorme slag geslagen. Toch is pas een vijfde van het totaal aantal films gedigitaliseerd. Filmkrant

bibliotheken

 • In de visie ‘Mediawijsheid en de openbare bibliotheek: van warenhuis naar wegwijzer tot werkplaats’ benoemt de Koninklijke Bibliotheek  de ambities en doelstellingen rond mediawijsheid voor de periode 2016-2018. De visie gaat uit van drie rollen voor de bibliotheken: die van warenhuis, wegwijzer en werkplaats. Bibliotheekblad
 • Het Centraal Bestand Kinderboeken is uitgebreid met Vlaamse titels. Bibliotheekblad
 • De Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) en de New York Public Library (NYPL) gaan samenwerken o.m.  p het terrein van Engelstalige e-content, internationale collecties en uitwisseling van kennis op het gebied van educatie en maatschappelijke dienstverlening. Afspraken hierover werden gemaakt tijdens de Amsterdamse culturele missie in New York. Bibliotheekblad
 • Het bibliotheekwerk in het verspreidingsgebied van Bibliotheek De Meierij gaat over naar de NOBB (Stichting Noord Oost Brabantse Bibliotheken) en Bibliotheek Den Bosch. Alle directies hebben daartoe een intentieverklaring ondertekend. Brabants Dagblad

Geen reacties

Geef een reactie