Trends & ontwikkelingen 28 juni 2016

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Op 23 juni was er een voortgezet algemeen overleg over cultuur. De Tweede Kamer sprak met minister Bussemaker (OCW) over een aantal moties, die n.a.v. het algemeen overleg op 2 juni jl., werden voorgesteld. De motie van het CDA om een oplossing te vinden voor het EKWC laat de minister over aan de Kamer. Ze wil de moties over de orkesten in Gelderland en Overijssel overnemen. De motie voor meer steun aan het Letterkundig Museum laat ze over aan de Kamer. De VVD blijft erop staan dat het Rijksmuseum minder subsidie krijgt, de minister ontraadt de motie.  Een stenogram. Tweede Kamer   ,   Brabants Dagblad ,  Algemeen Dagblad 
 • De Raad voor Cultuur adviseert de minister van OCW over de subsidieaanvraag van Cultuur + Ondernemen (C+O) voor 2017-2018.  De Raad onderstreept het belang van C+O voor de culturele sector, maar ze kan niet tot een evenwichtige beoordeling van de kwaliteit en impact van de kernactiviteiten komen, omdat relevante informatie ontbreekt. De begroting is niet transparant en de subsidiebehoefte niet onderbouwd. De raad adviseert de subsidie volgens planning te continueren, maar C+O te vragen om o.m. een stakeholdersanalyse en onderbouwing van de subsidiebehoefte per programmaonderdeel aan te leveren. Cultuur.nl
 • Iedereen is het eens over het belang van cultuuronderwijs, maar tegelijkertijd is er onvoldoende geregeld, aldus Kunsten ’92, CJP, Fonds Cultuurparticipatie, LKCA en Jeugdcultuurfonds. Zij roepen daarom de politiek in een manifest op om een aantal  investeringen in het cultuuronderwijs te doen.  Kunsten’92
 • Er is veel te weinig geld beschikbaar voor omvangrijke restauraties van grote, beeldbepalende rijksmonumenten, zo blijkt uit een inventarisatie van de 12 provincies. Zij dringen er bij het Rijk op aan een meer realistisch budget voor restauraties beschikbaar te stellen, anders dreigen een aantal iconische monumenten verloren te gaan. ‘Minister Bussemaker moet echt met meer geld over de brug komen,” zei de Brabantse gedeputeerde Swinkels. IPO   , Omroep Brabant , Omroep Brabant
 • Vijftien erfgoedorganisaties, verenigd in het Erfgoedplatform van Kunsten ’92, die samen het brede werkterrein van immaterieel en materieel cultureel erfgoed vertegenwoordigen, roepen politieke partijen op cultureel erfgoed een plek te geven in hun verkiezingsprogramma’s. Kunsten’92
 • De Erfgoedinspectie maakt zich zorgen over de digitalisering van archeologische vondsten. De digitale gegevens van provinciale archeologische depots zijn kwetsbaar, constateert de inspectie na onderzoek. Binnenlands bestuur
 • Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) informeert de Tweede Kamer over de voorgenomen wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening ten aanzien van de Ladder voor duurzame verstedelijking. Bouwplannen voor binnenstedelijke gebieden hoeven niet langer ‘uitgebreid’ getoetst te worden op deze ladder. Rijksoverheid.nl  , Rijksoverheid.nl , VNG
 • Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) informeert de Tweede Kamer over het beschikbare ruimtelijk instrumentarium onder de huidige Wet ruimtelijke ordening en in de toekomst onder de Omgevingswet. Het gaat om het instrumentarium dat provincies in kunnen zetten voor de aanpak van leegstand, inclusief een was-wordt lijst. Rijksoverheid.nl
 • De samenwerkingsovereenkomst voor het Informatiepunt Omgevingswet is gesloten. Daarmee is de start bezegeld van het unieke, landelijk informatiepunt dat vanaf 1 oktober 2016 ondersteuning biedt aan professionals van overheden en bedrijven. IPO  , VNG
 • De nationale ruimtelijke ordening bevindt zich op een kantelpunt. Een visie ontbreekt. Waar moet je op sturen, behalve op incidenten, leegstand en lokale verrommeling? Door decentralisatie van de ruimtelijke ordening, de nieuwe kijk op de kleiner wordende overheid en de snel veranderende wereld, is er juist nu behoefte aan een gedeeld toekomstbeeld, dat wervend wordt uitgedragen. Het grote verhaal, volgens Cees-Jan Pen, ontbreekt. Cobouw
 • De provincies Groningen, Friesland, Gelderland, Zeeland en Limburg hebben de Tweede Kamer een brief geschreven over krimpregio’s. Ze willen dat het rijk een nieuwe koers volgt, met investering in de arbeidsmarkt, bereikbaarheid, particuliere woningvoorraad en de aanpak van leegstaande panden. Binnenlands bestuur
 • Extra ruimte voor culturele initiatieven, versterking van de positie van het Fries, het inzetten van een (revolverend) Fries filmfonds. een verruiming van de sportregelingen en bijdragen aan Leeuwarden-Frysl‰n 2018. Het zijn de pijlers van de beleidsbrief ‘Mei hert, holle en hannen’ van de provincie Frysl‰n. Hier staat het beleid voor cultuur, taal, onderwijs en sport in Frysl‰n van 2017 tot en met 2020 in beschreven. Voor de uitvoering van deze ambities heeft de provincie € 19,4 miljoen over. Provincie Friesland   ,  Friesch Dagblad 
 • Er zijn genoeg musea en galeries in Amsterdam,  maar amper plek voor jonge makers. De een na de andere toonaangevende presentatieruimte valt om en verzet is er amper. Amsterdam is niet de enige stad waar het slecht gaat, maar wat gaat er in de hoofdstad mis? Lorenzo Benedetti ziet af van hoger beroep tegen zijn ontslag als directeur van de Amsterdamse  kunstinstelling de Appel. Het centrum zoekt per direct een directeur. De Volkskrant, inlog vereist , De Appel ,  Het Parool  , De Appel
 • Het bedreigde stadserf RoodNoot en de culturele broedplaats Metaal Kathedraal in Leidsche Rijn krijgen mogelijk toch hun zo gewenste subsidie. Dat bleek tijdens een debat  in de gemeenteraad van Utrecht over de toekomstige culturele voorziening in Leidsche Rijn Centrum. Algemeen Dagblad
 • Medewerkers van Toneelgroep De Appel overhandigden ruim tienduizend steunbetuigingen aan cultuurwethouder Joris Wijsmuller. Het gezelschap verzamelde de handtekeningen nadat de adviescommissie voor het Haagse kunstenplan 2017-2020 op 29 april aan de wethouder een negatief advies over het gezelschap had uitgebracht. Met de handtekeningenactie hoopt De Appel Wijsmuller te overtuigen dit advies niet te volgen. Theaterkrant 
 • De Europese Commissie presenteerde de nieuwe EU-strategie voor Internationale Culturele Betrekkingen, waarbij de Europese Unie de rol van cultuur erkent als een instrument om mensen dichter bij elkaar te brengen en het wederzijds begrip te versterken. Kunstenerfgoed.be
 • De cultuursector in het Verenigd Koninkrijk was massaal voor ‘remain’. Met een aandeel van bijna 60% in ‘all overseas trade’ is de Europese Unie is de grootste afzetmarkt voor de Britse creative industries. Ook de toegang tot talent en (Europese) financiering en de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op toekomstige regelgeving vanuit Brussel maakte het EU-lidmaatschap zeer waardevol voor de Britse creatieve industrie.  Enige reacties. Nicolas Mansfield, directeur Nationale Reisopera over Brexit.    DutchCulture  , The Guardian ,  Cultureel Persbureau
 • Britse architecten en ontwerpers zijn teleurgesteld over Brexit. Dezeen
 • Wat betekent Brexit voor de Europese muziekindustrie? Wat betekent het voor de  Britse popsector? Pitchfork   , De Volkskrant
 • Het Duitse parlement neemt een wet aan, die bedoeld is om de export van cultureel erfgoed  van nationaal belang te voorkomen. Er is fel verzet geweest vanuit de gehele culturele sector,  van kunstenaars tot kunsthandel, particuliere verzamelaars en musea. Zij vinden dat hun eigendomsrechten worden beperkt als gevolg van deze maatregelen. Artnet News

noord-brabant

 • De Begrotingswijziging Uitvoeringsprogramma Cultuur 2016 – 2020 is op 24 juni door Provinciale Staten aangenomen. Alleen de PVV stemde tegen. Brabant.nl  ,  Brabant.nl
 • Een motie van Groen Links om de Regeling Impulsgelden aan te passen, omdat die niet goed aansluit bij de praktijk, is aangehouden. Brabant.nl
 • Een motie van CDA en Groen Links om VisitBrabant de opdracht te geven om haar marketingacties en- kennis ook ten goede te laten komen aan de vergroting van het bereik van de cultuursector in Noord-Brabant en de samenwerking tussen Brabant C en VisitBrabant te versterken,  is niet aangenomen. Brabant.nl
 • Een motie van PvdA en Lokaal Brabant om voor minimaal 2 jaar een kunstenaar uit Noord-Brabant aan te stellen als verhalen ”verteller” van Noord-Brabant ter ondersteuning van het thematisch cultuurbeleid en de promotie van de cultuursector, is aangehouden. Brabant.nl
 • Een motie van CDA, Groen Links en Lokaal Brabant die Gedeputeerde Staten oproept om samen met collega-cultuurgedeputeerden met de minister van OCW in gesprek te gaan om te komen tot een eerlijke verdeling van cultuursubsidies over het land,  is aangehouden. Brabant.nl
 • Een motie van Groen Links voor meer pilotprojecten voor buitenschoolse cultuureducatie is aangenomen. Brabant.nl 
 • Een nieuwe subsidie van 130.000 euro voor Festival Mundial moet het evenement op alle fronten naar een hoger plan tillen. Met eigen producties, unieke voor Festival Mundial bestemde shows en nog meer maatschappelijke betrokkenheid.  Dat is het doel van directeur Jan Drissen, die voor zijn ‘Brug naar de Toekomst’ 130.000 euro subsidie heeft gekregen van Brabant C en de Tilburgse Cultuuralliantie. Dat bedrag komt bovenop de structurele subsidie van 100.000 euro per jaar.    Brabants Dagblad 

grote brabantse gemeenten

 • Het Generaal Maczek Museum richt zich de komende tijd op realisatie van pop up activiteiten. Tevens wordt er een duurzame samenwerking met het stadsarchief onderzocht. Breda Vandaag
 • VolkerWessels , de TU Eindhoven en de gemeente Eindhoven dagen mkb-ondernemers en start-ups uit om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen voor ‘de slimme stad’. De drie partijen hebben daartoe de zogeheten iCity Tender gelanceerd. “We willen businessmodellen financieren die mensen met elkaar en hun omgeving verbinden.” e52.nl
 • Voor het eerst sinds de sluiting van Museum Kempenland, krijgen de schilderijen uit de collectie weer een podium. 18 kunstwerken uit de collectie Kempenland (nu eigendom van Eindhoven Museum), geselecteerd op een directe link met de stad, zijn te zien in het Van Abbehuis. Eindhovens Dagblad
 • Tien jaar staat het nieuwe gebouw van de Effenaar nu aan de Dommelstraat in Eindhoven. En dus is het tijd om te investeren: deze zomer wordt de licht- en geluidsinstallatie van het Eindhovense poppodium vervangen, en ook de bar in de grote zaal wordt flink vernieuwd. Eindhovens Dagblad
 • Een oud-Philipspand  wordt omgebouwd tot plek voor 250 tot 300 startende creatieve ondernemers in de maakindustrie. Eigenaar Heijmans en leegstandsbeheerder Camelot gaan het pand Hurksestraat 19 uitbaten onder de naam Plan-B. Eindhovens Dagblad
 • De directie van De Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch wil op het terrein een hotel Žn een erfpachtconstructie voor het pand. Het college van B en W  van ‘s-Hertogenbosch heeft de gesprekken opgeschort tot de Verkadefabriek transparant is over de organisatie en de financi‘le stromen. ãDe gemeente stelt nieuwe spelregels op terwijl is toegezegd mee te werken aan cultureel ondernemerschap.’, zegt De Verkadefabriek. Brabants Dagblad
 • Muzerije en Bureau Babel voelen niets voor een voortrekkersrol voor de bibliotheek bij de fusie van deze 3 instellingen. Het college van B en W van ‘s-Hertogenbosch wil daarom ook zelf het initiatief houden door een externe procesbegeleider aan te stellen. Brabants Dagblad
 • Het Theater aan de Parade in ‘s-Hertogenbosch wordt tijdelijk gesloten. In een deel van het gebouw is ge•nventariseerd waar asbesthoudend materiaal is gebruikt. Dat is nodig ter voorbereiding van de aanbesteding van de sloop/nieuwbouw. Opera op de Parade gaat door.  De Zangwedstrijd De Stem van Bosch gaat niet door. Omroep Brabant  , Omroep Brabant, Brabants Dagblad
 • Het College van B & W van Tilburg presenteerde op  20 juni de Perspectiefnota 2017.  Hierin staat dat de gemeente voornemens is een aantal culturele instellingen aan te merken als basisvoorziening.  De makers worden centraal gesteld en  er is het voornemen een makersfonds in te stellen dat  ruimte biedt aan kleine, nieuwe initiatieven en experiment, en atelier- en werkplaatsvoorzieningen. Gemeente Tilburg
 • Indicia is de originele gevel kwijt en de Projectgroep Naoorlogs Erfgoed is ook geen steek verder. De conclusie van het Brabants Dagblad nadat het nieuwe ontwerp voor het Indicia gebouw, dat bij de omgevingscommissie van de gemeente Tilburg in orde was, is uitgevoerd. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • De gemeenteraad van Best lijkt aan te sturen op een tussenvorm voor het gat op de begroting van het sociaal-cultureel centrum  ’t Tejaterke: een (groot) deel van het bedrag wordt lening, de rest een gift. Eindhovens Dagblad 
 • Poppodium Gebouw-T krijgt 5 jaar lang 150.000 euro extra subsidie. Dat is de uitkomst van overleg in de gemeenteraad. ãMaar we bouwen wel een aantal veiligheidskleppen in’, zegt Gertjan Huismans (VVD). ãHet is geen blanco cheque.’ BN – De Stem 
 • De gemeente Roosendaal wil graag weten wat de stad en de dorpen belangrijk vinden voor kunst en cultuur in de toekomst. Daarom nodigt de gemeente bewoners uit hierover mee te praten tijdens de rondetafelgesprekken op 29 juni en 5 juli. Kijkoproosendaal
 • Theatergroep Reflex wint de Cultuurprijs Roosendaal 2016. BN – De Stem
 • Het college van B en W van Schijndel stelt kaderstellende visie vast  over de nieuwe bestemming van het gemeentehuis dat volgende jaar leeg komt. Men denkt o.m. aan appartementen voor ouderen en/of jongeren en huisvesting van de bibliotheek in combinatie met cultuur en horeca. Brabants Dagblad
 • B en W De eeuwenoude boerderij Kerkendijk 130 in Schijndel wordt gesloopt en herbouwd. Het college van Schijndel heeft ingestemd met het plan voor de boerderij uit 1870. Brabants Dagblad
 • Het is politiek niet haalbaar om anderhalve ton extra krediet te krijgen zodat Theater de Blauwe Kei op de nieuwe plek aan de Noordkade een achttien meter hoge toneeltoren kan laten bouwen.  Brabants Dagblad 
 • Architectuur- en landschapsfotograaf Norbert van Onna is winnaar geworden van de Veldhovense Cultuurprijs 2016. Eindhovens Dagblad 
 • De plannen die Woonwijze had voor een kunstwerk aan de Gogelstraat in Vught gaan niet door. De woningcorporatie heeft voornamelijk negatieve reacties ontvangen over het kunstwerk. Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • De NRC Cultuur Top 100 probeert de internationale reikwijdte van Nederlandse kunst en cultuur te inventariseren.  Die met een jury samengestelde ranglijst is een mix van autoriteit en invloed, van reputatie en verdiensten, van omzet en geloofwaardigheid. Na raadpleging van diverse cultuurfondsen is eerst een kandidatenlijst opgesteld met namen van 150 cultuurmakers uit veertien disciplines. Uit deze  shortlist selecteerde een professionele jury de NRC Cultuur Top 100.  NRC   , inlog vereist,  DutchCulture  ,   NU.nl
 • Vertrekkend directeur Wim Pijbes van het Rijksmuseum zegt dat hij bij het museum een cyclus heeft afgerond. NU.nl   , De Volkskrant, inlog vereist 
 • Het Van Gogh Museum en Hyundai zijn een driejarige samenwerking aangegaan. Met de sponsorbijdrage maakt de autofabrikant drie belangrijke vertalingen in het Koreaans mogelijk: bezoekersinformatie op de corporate museumwebsite, de museumplattegrond en de multimedia tour. Omgekeerd versterkt het Van Gogh Museum Hyundai in de positionering bij een breed publiek van haar nieuwe hybride en volledig elektrische Hyundai IONIQ. Sponsorreport
 • In het Stedelijk Museum werd op initiatief van het museum gedebatteerd over het nieuwe Stedelijk Museum Bureau Amsterdam. Het museum hoopt op een open gesprek met de stad over hoe de opvolger van het oude SMBA eruit moet zien, maar de vraag is of zo’n gesprek Ÿberhaupt wel mogelijk is. Metropolis M
 • Patty Morgan is een nieuw internetplatform voor beeldende kunst. Volgens de initiatiefnemers is  het grootste probleem van de kunstwereld, dat  ze er bijzonder slecht in slaagt om z’n eigen publiek te bereiken. Het publiek dat al interesse in kunst heeft, maar dat simpelweg geen tijd heeft om ieder weekend vier galeries te bezoeken. SSBA Salon
 • Jaarlijks studeren er honderden studenten af aan de Nederlandse kunstacademies. Ieder jaar wint ŽŽn daarvan de Young Blood Award. Een prijs die in het leven is geroepen door Galerie Ron Mandos voor een net afgestudeerde kunstenaar met de meest veelbelovende eindexamenpresentatie. Een gesprek met Ron Mandos. Hoe kies je uit al die honderden studenten de meest veelbelovende? En help je kunstenaars met deze prijs of is het gevaarlijk om zo vroeg succes te krijgen? Mister Motley
 • De kunstcollectie van Imtech wordt, vanwege het faillissement van het installateursbedrijf, geveild. De Telegraaf 
 • Ongeveer 28 procent van de Nederlandse films die sinds 2003 in de bioscoop zijn uitgebracht heeft de gouden status bereikt. Dat betekent dat meer dan 100.000 mensen de betreffende film hebben gezien. NU.nl
 • Het Nederlands Filmfonds en Eurimages, het co-productiefonds van de Raad van Europa, organiseerden een bijeenkomst over gendergelijkheid in de filmindustrie. Wie de cijfers erbij pakt die bij de bijeenkomst werden gepresenteerd, ziet dat vrouwelijke filmproducenten, regisseurs en scenaristen in Nederland weinig te klagen hebben vergeleken met hun buitenlandse collega’s.  De Volkskrant   , inlog vereist 
 • De Europese bioscoopconventie CineEurope vond in Barcelona plaats van 19 tot en met 22 juni. Verslagen over de conventie  zijn terug te lezen op Holland Film Nieuws. Holland Film Nieuws
 • De Kinepolis Group opent in augustus Europa’s eerste volledige laser-bioscoop in Breda. Het complex zal ruimte bieden aan 10 schermen en is voorzien van ŽŽn Barco Flagship Laser-projector en negen Barco laser fosfor-projectoren. Entertainment Business 
 • Jongeren besteden de meeste videotijd aan het kijken naar televisie. Het Media:Tijd 2015 onderzoek wijst uit dat 13- tot 19-jarigen dagelijks bijna 4 uur per dag online zijn en bijna 2 uur en drie kwartier tv-kijken. De groep van 20 tot 34 jaar kijkt het meest naar VOD-platforms als Netflix en HBO (30 minuten per dag). In het onderzoek zijn zowel ‘ouderwets’ live tv-kijken, uitgesteld (opgenomen) als on-demand TV-kijken meegenomen, evenals alle mogelijke apparaten. Entertainment Business
 • ‘Mobile publishing is de toekomst. Het is een nieuwe vorm van uitgeven waarbij de auteur kosteloos schrijft en de lezer kosteloos leest ‘ Sweek is een app waarmee schrijvers hun verhalen kunnen publiceren en waarop lezers die verhalen kunnen lezen en delen. Betekent dit platform het definitieve einde van het papieren boek of sluit het een het andere niet uit?  Oprichter en CEO van zowel Mybestseller als Sweek: Peter Paul van Bekkum legt uit. hebban  , inct
 • Het  Nederlandse Uitgeversverbond  (NUV) heeft zijn jaarverslag gepubliceerd. In het verslag is aandacht voor een herijking van de dienstverlening, de transitie van print naar digitaal/crossmedia/ multichannels, het auteursrecht. inct
 • La Librairie des Puf in Parijs is de eerste boekhandel zonder boeken. Wie een boek koopt, krijgt een versgeprint exemplaar. De winkel, die sinds maart dit jaar open is,  werkt met de Espresso POD techniek.en richt zich voornamelijk op studenten. Het assortiment bestaat uit uitgaven van verschillende University Presses. inct 
 • De rechtbank in Haarlem heeft beslist dat twee Usenet-providers de naam, het adres, de betaalgegevens en IP-adressen van twee anonieme uploaders van meer dan 2.000 ebooks aan BREIN moet geven. Gebeurt dat niet, dan moeten zij 1000 euro per dag betalen. Entertainment Business
 • Honderdtachtig artiesten en 19 organisaties en bedrijven, met inbegrip van de grote labels,  roepen in een advertentie op tot een wijziging van de Amerikaanse wet die online auteursrecht reguleert. Volgens de Amerikaanse handelsorganisatie van de muziekindustrie RIAA is de huidige Digital Millennium Copyright Act (DMCA) uit 1998 zeer nadelig voor artiesten. Ook in Europa is  de discussie over een eerlijkere beloning voor artiesten van inkomsten uit onlineplatforms begonnen.   NU.nl   ,  Entertainment Business
 • Diverse artiesten zijn het zat: publiek dat optredens vanachter het scherm van hun smartphone beleeft. Ze hebben last van het licht dat de smartphone afgeeft. Maar vooral de  drang het hele concert vanachter de smartphonecamera mee te maken, tijdens optredens berichten te versturen en zelfs te bellen, wordt door veel artiesten als respectloos gezien. De Volkskrant

cultuurmarketing

 • NBTC Holland Marketing en de provincies trekken samen op in HollandCity strategie. NBTC ziet in haar HollandCity strategie Nederland als ŽŽn grote stad met verschillende districten die door verhaallijnen worden verbonden.  In 2015 werd de verhaallijn Van Gogh ge•ntroduceerd bij de internationale bezoekers. ‘Mondriaan tot Dutch Design’ wordt dit jaar nog ge•ntroduceerd. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Ontwerpers, vormgevers, makers, critici en/of curatoren die tot de internationale top behoren kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage van maximaal € 25.000. Voorwaarde voor ondersteuning is de samenwerking en presentatie met een internationale instelling, organisatie of bedrijf met een uitstekende reputatie. Dit in het kader van het programma Talentontwikkeling in Internationale Context van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Deadline is 17 augustus.    Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Een onafhankelijk onderzoek naar de economische effecten van de in 2014 ingevoerde Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland, de Netherlands Film Production Incentive toont dat de regeling het productieklimaat in Nederland versterkt en de internationale concurrentiepositie verbetert. Het zogenoemde cash rebate-systeem, waarbij producenten direct een percentage (30 procent) terugkrijgen van filmbestedingen in Nederland, levert in totaal 139,2 miljoen euro op aan uitgaven. Filmfonds , Filmfonds  ,  De Volkskrant  , Filmfonds
 • In het kader van talentontwikkeling reikt het Filmfonds ieder jaar Wildcards uit. Met dit bedrag krijgen de winnaars de kans om een nieuwe documentaire, fictiefilm of animatiefilm te realiseren. In aanmerking komen regisseurs  (of videokunstenaars) die dit academiejaar als bachelor afstuderen aan een film- of kunstacademie in Nederland met een documentaire, fictiefilm of animatiefilm en die hun eindexamenfilm vr 5 juli digitaal insturen naar het Filmfonds. Filmfonds 
 • Regisseurs  (of videokunstenaars) die dit academiejaar als bachelor afstuderen aan een film- of kunstacademie in Nederland met een documentaire, fictiefilm of animatiefilm en die hun eindexamenfilm vr de deadline digitaal insturen naar het Fonds De Gouden C, een prijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor  een ondersteund project dat je mee moet maken, is voor OLD SKOOL van Gebouw 52 en Mad Skills In Eindhoven. De top van de Eindhovense Hiphop scene gaat op pad in de wereld van senioren. Onder leiding van jonge urban kunstenaars maken ouderen een rap, leren ze over verschillende urban dansstijlen en nemen ze hun wijk onder handen in street art workshops. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Crowdfunding in Belgi‘ voor het eerst boven de 10 miljoen euro. Douw en Koren
 • Na het succes van Patria, komt Klaas van Eijkeren uit  ‘s-Hertogenbosch met de thriller The Fox. Wanneer de verzetsgroep Gladio een zaak heeft rondom vermiste wapens, wordt agent Simon Fox gedwongen om zich bij elkaar te rapen om een dreigende politiestaat af te wenden. Een politiek steekspel met onze privacy als inzet. Er wordt gecrowdfund via Cinecrowd.  Cinecrowd 
 • Fotografe Claudia den Boer heeft gedurende haar carrire een fascinatie ontwikkeld voor het thema stilte. Met haar fotoboek Anchors neemt ze je mee in haar persoonlijke zoektocht. Naar de verbeelding van en confrontatie met leegte, stilte en alleen-zijn. Ze is aan het crowdfunden.  Voordekunst

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Op donderdag 7 juli organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de bijeenkomst ‘Reporting from Venice – Exchanging experiences from the front’. Hoe ontwikkel je een architectuurpraktijk gebaseerd op een humanitair vraagstuk, persoonlijke fascinatie of maatschappelijke agenda? Stimuleringsfonds Creatieve Industrie  
 • Gideon Boie, architect en filosoof, schrijft dat het Nieuwe Instituut met het Nederlandse paviljoen in Veneti‘  een perspectief lijkt te openen voor ‘embedded architects’. De algemene crisis in Nederland treft de architectuurpraktijk hard en drijft architecten om hun creatieve industrie uit te breiden met een (nog meer) sociaal bewustzijn. Archined
 • De NRP Gulden Feniks 2016 prijzen zijn uitgereikt aan Fort bij Vechten in Bunnik (Gebiedstransformatie), De Timmerfabriek in Schiedam (Transformatie) en Bouw van Jou in Deventer (Renovatie). NRP Gulden Feniks
 • Een verslag van een door Architectenweb samen met diederendirrix en Reynaers  georgansieerde een excursie langs een reeks transformatieprojecten in Eindhoven. In ieder project bleek verleden en toekomst op zijn eigen manier samen te komen. Architectenweb
 • In de omvangrijke gebiedsontwikkeling Hart van Zuid in Rotterdam is de bouw officieel gestart. Het gebied rondom het Zuidplein en Ahoy transformeert onder supervisie van Kraaijvanger tot een veelzijdig gebied waarin cultuur en sport, winkelen en horeca, congres- en holtefaciliteiten op een toegankelijke manier samenkomen. Het voorlopig ontwerp van De Zwarte Hond van het ‘kunstenpand’  werd gepresenteerd. De Architect   , Architectenweb 
 • Judith Westerink en Annet Kempenaar onderzochten twee praktijken van overheidsparticipatie in ruimtelijke planvorming. Onderzoek dat bij hen zorgen aanwakkert over democratische principes bij een participerende overheid als deze vooral ambities van bedrijven faciliteert, maar andere belanghebbenden niet de kans geeft om hun stem te laten horen. ruimtevolk
 • Particulieren melden zich massaal bij Heijmans voor hun ‘tiny house’ One. ‘Meer dan vijfhonderd consumenten overwegen er ŽŽn aan te schaffen’. Cobouw
 • Eenzaamheid is een groot gevaar voor de volksgezondheid. Wanneer overheid en marktpartijen werk willen maken van de gezonde stad, dan is het van belang dat ze investeren in laagdrempelige ontmoetingsplekken in de wijken. ruimtevolk
 • Onderdeel van de conferentie What Design Can Do  in Amsterdam is een reeks van lezingen en parallelsessies rond het thema design en muziek.  Een van de gastsprekers in de Britse ontwerper Peter Saville. Dezeen 

beeldende kunst

 • Wishful Thinking is de titel van een expositie in Kunstvereniging Diepenheim, waar curator Alexandra LandrŽ kunstenaars bij elkaar bracht die reflecteren op de thema’s wensen, begeren, verlangen. Metropolis M
 • Curator Anne van der Zwaag nodigde in opdracht van Cultureel Organisatiebureau Artifex  kunstenaars  uit voor de expositie BAL! Paleis Soestdijk en de bijbehorende tuinen staan vol met speciaal voor de gelegenheid gemaakte kunstwerken.  Mister Motley 

film 

 • Op het internationale animatiefilmfestival van Annecy, een van ’s werelds grootste en bekendste animatiefestivals dat elk jaar in Frankrijk plaatsvindt, zijn de befaamde Kristallen uitgereikt. Animatieblog
 • Sickhouse werd vanuit het  Snapchat account Andrea Russett de wereld in gestuurd alsof het echt en in real time was. Regisseur Hannah Macpherson over de eerste Snapchat film: “Er zijn natuurlijk grenzen aan het vertellen van een verhaal via Snapchat, maar zolang het medium wordt omarmd als een instrument in plaats van een hindernis, dan denk ik dat alle verhalen van elk genre kunnen worden verteld via dit platform.” No Film School

letteren

 • Zilveren Griffels en Penselen voor beste en mooiste kinderboeken 2016 zijn uitgereikt. CPNB
 • Jules Deelder gaat het  Po‘ziegeschenk 2017 schrijven. Met het thema humor in de Po‘zieweek 2017 komt er aandacht voor gedichten die op de lachspieren werken, uit hilariteit, herkenbaarheid of uit ironie. CPNB
 • De 23-jarige Roos Vlogman uit Arnhem is de winnaar van Write Now! 2016, de schrijfwedstrijd voor jong literair talent. Ook veel jong talent op het festival Nieuwe Types in Arnhem. Write NowTzum.info  , Nieuwe Types
 • Welke taal gebruiken inwoners van Nederland en Vlaanderen in welke situatie? Wanneer kiezen mensen voor Nederlands, en wanneer voor Frans, Fries, Chinees, Tamazight, Turks, of een andere taal? In onze internationale en multiculturele samenlevingen zijn antwoorden op deze vragen niet meer vanzelfsprekend. Daarom heeft de Taalunie het project ‘Staat van het Nederlands’ (‘StaatNed’) in het leven geroepen. Meertens Instituut

muziek

 • Bassist en improvisator Wilbert de Joode krijgt dit jaar de Buma Boy Edgarprijs, de belangrijkste prijs in Nederland op het gebied van jazz en ge•mproviseerde muziek. Jazznu
 • De Edison Jazz Awards uitgereikt. Jazzism

theater en dans

 • De genomineerden voor de  cabaretprijzen Poelifinario 2016  en Neerlands Hoop 2016 zijn bekend. Cabaretiers Ronald Goedemondt en Diederik van Vleuten wensten niet genomineerd te worden voor de  Poelifinario. VSCD   , De Volkskrant
 • Pierre Audi stopt in september 2018 met zijn functie als directeur van De Nationale Opera. Na dertig jaar het Amsterdamse operagezelschap te hebben geleid vertrekt hij in 2018 naar Frankrijk, waar hij is benoemd tot algemeen directeur van Festival d’Aix-en-Provence voor een periode van vijf jaar. Theaterkrant
 • Marieke Simons (1978) begint op 1 september als zakelijk leider van Theater Artemis in ‘s-Hertogenbosch. Ze volgt Maurice Dujardin op. Artemis

kunst in de openbare ruimte

 • Een kunstwerk van Femke Schaap zou een Amsterdams plein opsieren. Toen de werkzaamheden begonnen, gooide de buurt ineens de kont tegen de krib. Wat volgde, verbaasde vriend en vijand. Het kunstwerk kwam er niet. De Volkskrant , inlog vereist
 • Afbeelding voor Udenhout met de Toren van Udenhout, een  kunstwerk van Marius Boender, werd in eerste instantie geweigerd door Snapchat. Omroep Brabant
 • Graffiti-artiesten zijn begonnen met hun megaklus op de enorme graffitimuur van 8 bij 140 meter op Strijp-S. Langs het spoor bij het Klokgebouw worden 7 portretten van muzikanten met een link met Eindhoven vereeuwigd. Eindhoven Dagblad
 • Twee grote kranen hebben het kunstwerk ‘Het Portaal’ neergezet bij het Europees Keramisch Werkcentrum in Oisterwijk. Veel Bosschenaren kunnen zich het werk waarschijnlijk wel herinneren van de tijd dat het langs de Zuid-Willemsvaart  stond. Met de verhuizing van het EKWC ging ook ‘Het Portaal’ mee naar Oisterwijk. Omroep Brabant

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Het kloostercomplex Mari‘nhage in het centrum van Eindhoven krijgt een nieuwe bestemming. Diederendirrix architecten en Architecten|en|en uit Eindhoven  transformeren de gebouwen; Buro Lubbers uit Vught  draagt zorg voor de stedenbouwkundige inpassing en inrichting van de buitenruimte. Architectenweb
 • De Spaanse designer Nacho Carbonell vond zijn plek in Eindhoven en studeerde in januari 2007 cum laude af aan de Design Academy. Daarna won hij verschillende internationale prijzen en exposeerde werk in onder meer Londen, Miami en Madrid, maar ging niet meer weg uit Eindhoven.  e52.nl
 • Jalila Essaidi en haar BioArt Laboratories werken aan niets minder dan de be‘indiging van het mestprobleem. Met een modeshow gaf Jalila Essaidi de aftrap voor haar merk Mestic. Haar voornemen is om mest als grondstof te gaan gebruiken voor allerlei producten van bioplastic, biotextiel en biopapier. De modellen  liepen in louter uit koeienpoep gemaakte materialen over de catwalk. Landbouworganisatie ZLTO, de provincie Noord-Brabant en waterschappen zijn partners in het project e52.nle52.nl  , e52.nl
 • Kunstenares Jolande van Lith is bezig met project rond Leon Adriaans. Bossche Omroep
 • Ggu:ll is een vierkoppige doommetalband uit Tilburg, ‘misschien wel de metalhoofdstad van Europa’ , die recent hun debuuplaat uitbracht, genaamd Dwaling,  op het Duitse label V‡n Records. Noisey
 • JW Roy werkt met onder anderen schrijver Bert Wagendorp aan een tweede deel van de Sint Willebrord Sessies. Omroep Brabant 
 • De Westbrabantse rappers De Reformatie presenteren hun  eerste cd Formalitijd. BN – De Stem

kunstonderwijs

 • De 21-jarige Naomi van Maasakkers uit Nuenen maakte de poster voor North Sea Jazz. Zij won de ontwerpwedstrijd onder studenten van de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Eindhovens Dagblad
 • De organisatoren van het Vuurwerk festival vinden dat het ITs Festival, afstudeerfestival voor theaterstudenten,  de afgelopen jaren is verworden tot een ‘etalage’ voor cultureel ondernemers. Zij achten het prijzencircus op het theaterfestival onwenselijk, daar dit de onderlinge competitie verhardt. Bij de directie zou bovendien te weinig aandacht bestaan voor de wensen van de deelnemende studenten. NRC , inlog vereist.
 • De interactieve voorstelling ‘Beestjes’ van studenten van de opleiding Communicatie en Multimedia Design van Avans hogeschool ‘s-Hertogenbosch is in augustus te zien bij Theaterfestival Boulevard in ‘s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad  

cultuureducatie en – participatie

 • Mensen met autisme zijn einzelgŠnger die in andere dingen goed zijn dan communiceren, samenwerken en creatief zijn. Zo‘ Zernitz betoogt dat in de kunstles hun kracht benadrukt kan worden. lkca
 • Het eerste nummer van Cultuurkrant NL, voor professionals die werken voor cultuur op school of in de vrije tijd, is verschenen. lkca
 • De Zevenduizendste cultuurcošrdinator is gecertificeerd. lkca
 • Kinderen, van 8 tot en met 12 jaar,  die mee willen meedenken over het beleid, de programmering en de identiteit van Museum Boijmans Van Beuningen,  kunnen tot en met 31 juli 2016 per brief solliciteren. Het Rotterdamse museum geeft hen de kans om in het eerste kinderbestuur van het museum te komen. Museum Boijmans van Beuningen
 • Het project Lees je beter wordt ondersteund door The Art of Impact. Lees je beter wordt een register, een samenhangende, actuele en volledige lijst van kinder- en jeugdboeken over aandoeningen. Niet alleen jeugdige pati‘nten zelf, maar ook hun naasten en zorgverleners worden zo geholpen beter inzicht te krijgen in een aandoening. The Art of Impact
 • Misschien zijn we wel nooit klaarÉ Blog van Mary Berkhout, programmamanager bij Mediawijzer.net. Cubiss
 • Kazoo : een nieuwe digitale lesmethode om kinderen vaker in aanraking te laten komen met muziek is gelanceerd. En dat is belangrijk, zegt neuropsycholoog Jelle Jolles: “Kennis van muziek is belangrijk voor het menselijk functioneren.” RTL Nieuws
 • Muziekeducatie verbinden met domeinen en de methode Alles-in-1, dat wil een aantal scholen in Brabant. Muziekexpert Suzan Overmeer vertelt in een interview over het lesmateriaal dat ze hiervoor ontwikkelt. De Cultuurloper
 • Ruim 70 ge•nteresseerden vanuit overheden, scholen en diverse culturele instellingen (ambtenaren, intermediairs, schooldirecteuren, icc’ers en leerkrachten, aanbieders, trainers en coaches van Kunstbalie en Erfgoed Brabant) kwamen 22 juni naar de eerste informatiebijeenkomst over de nieuwe regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 en De Cultuur Loper.  De Cultuurloper
 • De cursus ‘ Ik heb een idee, wat nu?’, cursus storytelling, financi‘n en projectmanagement in de amateurkunst,  is gestart. Hierin leren cursisten de bouwstenen en randvoorwaarden voor een goed verhaal. Op 24 september start de nieuwe reeks. Kunstbalie
 • De allereerste strijkersexamens zijn op 25 juni afgenomen bij Kunstbalie onder auspici‘n van de KNMO en de FASO. Vanaf dan is het mogelijk om op alle examendagen en examenlocaties strijkersexamen af te leggen. Kunstbalie 
 • Het nationale Fonds voor Cultuurparticipatie geeft vijftienduizend euro subsidie aan schoolbestuur BOOM om het muziekonderwijs op 7 basisscholen in Oisterwijk een impuls te geven. Brabants Dagblad
 • Het Sint Janslyceum in ‘s-Hertogenbosch maakt met 2, 5 uur durende   Wizard of Oz haar reputatie als ‘musicalschool’ helemaal waar. Brabants Dagblad
 • Zo’n tachtig kinderen van zes tot twaalf jaar speelden in Dongen de musical Binnenstebuiten, een initiatief van theaterschool Tintelbelle van  Isabelle Murg. BN – De Stem
 • De Helmondse stadsschrijver Tania Heimans gaat schrijven met Helmonders. Bij haar aantreden eind januari zei ze op zoek te gaan naar persoonlijke verhalen van inwoners, hen uit te nodigen die op te schrijven en zo te bewaren voor het nageslacht. Dat gaat vanaf 4 juli gebeuren onder de naam Helmond Schrijft Geschiedenis. Eindhovens Dagblad 
 • Boekhandel Van Piere, Natlab, de Eindhovense bibliotheek en Cošperatie Dela zijn op zoek naar hŽt Eindhovense schrijftalent. Ze organiseren  daartoe het initiatief ‘Prijs voor Eindhovens Schrijftalent’. Het thema van de eerste editie luidt ‘levensverhalen uit de stad’. Eindhovens Dagblad

kunstbeoefening

 • De premire van de voorstelling van theatergroep ’t Ros uit Knegsel over de opkomst en ondergang van ‘kruidendokter’ Willem van de Moosdijk uit Casteren zeer succesvol. Omroep Brabant

erfgoed 

 • Minister Jet Bussemaker (OCW) opent op 29 juni 2016 de internationale Wikipedia themaweken over ‘Cultureel erfgoed’. Tijdens de themaweken worden mensen opgeroepen om Wikipedia artikelen te schrijven over cultureel erfgoed in de wereld. De artikelen worden geschreven op basis van beschikbare informatie uit archieven, bibliotheken en musea. De themaweken zijn  tot en met 12 juli. Erfgoedstem 
 • Sinds 22 juni zijn tweehonderdduizend objecten van het Rijksmuseum in hoge resolutie online te zien via de website Google Arts & Culture. Het Rijksmuseum is met die omvangrijke digitale collectie het grootste museum op Google. NOS  , Google
 • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed lanceert binnenkort Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie. Dit platform is voortaan de online toegang tot museumcollecties en collecties op het gebied van monumenten en archeologie. DEN 
 • Het verhaal van de Nederlandse jazz uitgebreid gedocumenteerd en 67 videoportretten van Hollandse jazzhelden. Het Nederlands Jazz Archief lanceert een ambitieuze site over de geschiedenis van de Nederlandse jazz. DEN   ,  Jazzhelden.nl
 • Muziekweb heeft in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid een grote collectie Nederlandse muziek toegankelijk gemaakt. Dit zogenoemde Fonos-archief bestaat uit gedigitaliseerde muziek van Nederlandse bodem, die teruggaat tot de jaren 50. Bibliotheekblad ,  Muziekweb 

bibliotheken 

 • De VOB heeft de conclusie van Advocaat-Generaal M. Szpunar van het Europese Hof van Justitie (CJEU) dat  de uitlening van e-books gelijkwaardig is aan de uitlening van traditionele papieren boeken, 16 juni 2016, grondig bestudeerd en wacht nu het arrest van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg af. De Bibliotheken 
 • Op 16 juni presenteerden Cor Wijn (VOB) en Theodoor de Lange (SCOB) de brochure ‘Sterker door certificering. Het belang van certificeren nieuwe stijl’. Een sterke certificeringsnorm helpt bibliotheken nog beter te worden. De Bibliotheken
 • De lokale openbare bibliotheek als plek waar iedereen terecht kan om digitaal vaardiger te worden en hulp te krijgen bij het digitaal zakendoen met de overheid. Lily Knibbeler (algemeen directeur van de Koninklijke Bibliotheek, de nationale bibliotheek van Nederland (KB)) en Marleen Barth (bestuursvoorzitter van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB)) sluiten op 22 juni een samenwerkingsconvenant met Ronald Plasterk (minister van BZK). De Bibliotheken

Geen reacties

Geef een reactie