Trends & ontwikkelingen 29 januari 2016

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • De Tweede Kamer heeft op 3 december 2015 ingestemd met een amendement (34 300 VIII nr.118), waarin onder meer een bedrag van twee miljoen euro eenmalig wordt vrijgemaakt voor de verbetering van de positie van de kunstenaar op de arbeidsmarkt.  Minister Bussemaker (OCW) verzoekt de Raad voor Cultuur te adviseren over de besteding van dit bedrag. Diverse partijen in de cultuursector hebben bij de minister voorstellen ingediend, onder meer over versterking van het honorarium van beeldende kunstenaars en van de vergoedingen voor musici in ensembles. Zij vraagt de Raad deze voorstellen te betrekken bij zijn advies. De minister wil het advies in het eerste kwartaal van 2016 ontvangen. Raad voor Cultuur, Staatscourant
 • Het rapport Verkenning arbeidsmarkt cultuursector van de Sociaal Economische Raad en de Raad voor Cultuur schetst een zorgwekkend beeld: werknemers in de cultuursector zijn vaak uit noodzaak zelfstandig geworden, leven daardoor in onzekerheid over de continu•teit van hun werk, verdienen aanzienlijk minder dan in loondienst en verdienen te weinig om te zorgen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een pensioenvoorziening. Theaterkrant
 • Minister Bussemaker maakt zich zorgen over de slechtverdienende zzp’ers in de kunst- en cultuursector. Verder wil ze dat de Raad voor Cultuur kritisch gaat kijken of werkgevers wel genoeg betalen. Want “ook kunstenaars hebben recht op een fatsoenlijk inkomen”, vindt ze. Bussemaker zegt dat het zorgelijk is als de problemen worden veroorzaakt door de bezuinigingen van de afgelopen jaren, maar dat er ook veel minder privaat geld is gevonden dan de bedoeling was. NOS
 • Jeroen Bartelse, directeur van de Raad voor Cultuur,  tijdens de raadsvergadering van de SER op  22 januari jl. : ‘De Raad voor Cultuur is blij dat er nu een verkenning ligt. Hiermee is een duidelijk beeld ontstaan waaruit blijkt dat de bezuinigingen in de sector vooral worden geabsorbeerd door de kunstenaars, de makers en de medewerkers. Ik wil graag voorkomen dat er een beeld ontstaat van een ‘zielige sector’. Dat is niet zo. Ook nu kiezen mensen bewust voor een opleiding aan een academie’. Voorzitter Mari‘tte Hamer  van de Sociaal Economische Raad (SER) benadrukte dat de status van dit rapport een ‘verkenning’ is. Gekeken is naar de huidige situatie in de cultuursector, zonder er oplossingsrichtingen aan toe te voegen en zonder vergelijkingen te maken met andere sectoren. Vastgesteld wordt dat de Raad zich achter deze verkenning stelt. SER
 • ‘Officieel is nu bevestigd wat in de kunstwereld al duidelijk was: kunstenaars zijn de belangrijkste subsidi‘nt van kunst geworden. Dat dit tot nu toe maar zo weinig werd opgemerkt, is een gevolg van het feit dat kunstenaars doorwerken ook al is dat voor een vergoeding ver onder het minimumloon of zelfs voor niets. En als het echt niet meer gaat en ze zijn gedwongen te stoppen, hoort de rest van de wereld het niet dat die atelierdeur voor de laatste keer sluit. ‘ Birgit Donker, directeur van het Mondriaanfonds, blogt over  Verkenning arbeidsmarkt cultuursector, het rapport van de SER en de Raad voor Cultuur. Een uitgebreide versie verscheen in het NRC.   Mondriaanfonds, Mondriaanfonds
 • Caspar de Kiefte, bestuurder Kunsten van FNV KIEM: ‘Binnen enkele jaren tijd is de arbeidsmarktpositie van de makers van kunst en cultuur dramatisch verslechterd. Dat wil je toch niet? Cultuur moet echt weer veel meer geld krijgen. Maar dat op zich is nog niet genoeg: ook de onderhandelingspositie van de makers moet beter. Want anders hebben ze straks nog het nakijken.’ FNV Kiem
 • De  Nederlandse Associatie voor PodiumKunsten (NAPK) heeft er bij de politiek en het ministerie meermaals op aangedrongen om goed naar de arbeidsmarktpositie van werknemers en zzp’ers te kijken en het niet als probleem van de werkgevers / sector zelf af te doen. Daar is met de verkenning van de SER en de Raad voor Cultuur  gehoor aan gegeven, en de belangrijkste conclusies uit het rapport sluiten volledig aan bij de bevindingen van de NAPK. NAPK
 • “De arbeidsmarktverkenning cultuursector maakt duidelijk hoe kwetsbaar de positie van werknemers en zzp’ers in deze sector is. Al zoomt de verkenning vooral in op de cultuursector zelf, de creatief zakelijke dienstverlening – die zich voor een groot deel ook manifesteert buiten de cultuursector – blijft niet buiten beschouwing. De BNO vindt het rapport dan ook buitengewoon bruikbaar bij het verkennen en bevechten van wetten, regels en omstandigheden die recht doen aan wat creatieven bijdragen aan onze samenleving’. Aldus BNO-directeur Madeleine van Lennep.  BNO
 • Redacteur Rob Schoonen van het Eindhovens Dagblad roept n.a.v. het rapport kunstenaars op in opstand te komen. ‘Kunstenaars op hun beurt moeten – al dan niet georganiseerd of samenwerkend met vakbonden – eindelijk eens in opstand komen; duidelijk maken dat kunst maken een vak is en dat daar een prijskaartje aan hangt. De poot stijf houden dus. Dat is lastig, zeker, want ‘voor jou tien anderen…’ Maar juist van d‡t waanidee moeten we eens af.’ Eindhovens Dagblad
 • Het Platform Onderwijs2032 heeft in 2015 in opdracht van de staatssecretaris van Onderwijs een maatschappelijke dialoog gevoerd over de inhoud van het primair en het voortgezet onderwijs. Het doel was te komen tot een visie op de kennis en de vaardigheden die leerlingen moeten opdoen met het oog op (toekomstige) ontwikkelingen in de samenleving. Leerlingen, leraren, schoolleiders, bestuurders, ouders en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en maatschappelijke en culturele instellingen gingen met elkaar en met de Platformleden in gesprek. Het Platform heeft daarnaast gebruikgemaakt van wetenschappelijke inzichten en voorbeelden uit andere landen. Het eindadvies van het Platform Onderwijs2032 biedt, volgens het lkca,  een stevige basis voor de verdere uitwerking van cultuureducatie in het funderend onderwijs, en ruimte voor culturele instellingen en aanbieders om te zorgen voor een rijke leeromgeving. De ene HBO-voorman noemt Onderwijs2032 ‘een gemiste kans’ en zegt: ‘Er is niets nieuws onder de zon, schreef de Prediker al. Dat blijkt ook hier.’ De andere noemt het ‘een afgewogen balans.’ Kortom, de meningen zijn verdeeld. Rijksoverheid.nllkca, ScienceguideScienceguide
 • Tweede Kamerleden Tjeerd van Dekken (PvdA) en Jasper van Dijk (SP) hebben minister Jet Bussemaker van OCW vragen gesteld over de inkomenspositie van popmuzikanten. Aanleiding vormt de 2015-editie van het rapport Pop, wat levert het op?, waaruit blijkt dat professionele popmuzikanten het afgelopen jaar weliswaar meer zijn gaan werken, maar daar wel minder voor betaald kregen. Dat blijkt uit het onderzoek 2015. Entertainment Business
 • Een meerderheid van de Eerste Kamer steunt toch de nieuwe zzp-regels van staatssecretaris Wiebes. Maandenlang hebben de fracties in de Eerste Kamer bezwaar gemaakt tegen de vervanging van de huidige VAR-verklaring door nieuwe ‘modelovereenkomsten’ tussen zzp’ers en hun opdrachtgevers. Deze nieuwe overeenkomsten moeten voorkomen dat sommige zzp’ers als een verkapte werknemer aan het werk zijn, terwijl de opdrachtgever profiteert van het feit dat hij geen loonbelasting en sociale premies hoeft te betalen. NOS, FNV Kiem
 • De gekte om de kaartjes voor Adele en andere megasterren houdt nu zelfs het kabinet bezig. Minister Henk Kamp van Economische Zaken vraagt de Autoriteit Consument en Markt bepaalde verkooppraktijken te bestuderen. Dat schrijft hij in antwoord op vragen van SP-Kamerlid Jasper van Dijk. Algemeen Dagblad
 • De twee Rembrandts die Nederland en Frankrijk samen hebben gekocht, zijn in relatief goede staat. Dat zegt minister Bussemaker in een reactie op uitspraken van deskundigen. NOS.nl
 • Voor 18 april 2016 moeten de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen worden ge•mplementeerd  in een nieuwe Aanbestedingswet. Onlangs publiceerde de minister van Economische Zaken een nota waarin hij antwoordt op vragen van de Kamerfracties over het wetsvoorstel tot aanpassing van de Aanbestedingswet. De Kamervragen haken in op de kritische kanttekeningen die de BNA eerder plaatste bij de evaluatie van de huidige Aanbestedingswet. De evaluatierapporten bevestigen wat architecten al lang wisten: de tenderkosten rijzen de pan uit voor de creatieve industrie. Volgens Kamp is aanpassing van het wetvoorstel naar aanleiding van deze rapporten niet aan de orde. Het wetsysteem is prima, alleen de toepassing laat te wensen over. Rijksoverheid.nlBNA
 • Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) informeert de Tweede Kamer over de rapportage van de ervaringen met het traject dat overheden en gebiedspartijen die met een omgevingsvisie aan de slag willen gaan, begeleidt. Zij stuurt het rapport mee met de brief. Een omgevingsvisie is een integrale visie met strategische beleidskeuzes voor de fysieke leefomgeving op de lange termijn. De cultuurverandering die nodig is voor werken met een integrale omgevingsvisie gaat niet snel genoeg, het participatieproces is een worsteling en langetermijnvisies botsen met actuele lokale opgaven. Dat blijkt uit de analyse van de pilot omgevingsvisie in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De omgevingsvisie vloeit voort uit de nieuwe omgevingswet. Voordat dit wettelijk instrument breed wordt ingezet, wil het ministerie van Infrastructuur en Milieu negen proefprojecten uitvoeren. Boekel en Alphen aan de Rijn melden dat ze een omgevingsplan ter inzage hebben. Beide gemeenten doen mee aan de pilot.   Rijksoverheid.nlBinnenlands bestuur, Platform31, Binnenlands bestuur
 • De regels voor kinderen die werken in culturele producties ( bijv. acterende kinderen in films, op toneel of in musicals ) worden eenvoudiger en ruimer. Zo tellen repetities voortaan niet meer mee als een optreden. Dat heeft minister Asscher besloten na internetconsultatie van de nieuwe richtlijnen over werkmogelijkheden voor kinderen. De Vereniging van Vrije Theaterproducenten en de Filmproducenten Nederland (FPN) zijn blij met deze maatregel.   Rijksoverheid.nl, NRC,  inlog vereist
 • De redactie- en ondernemingsraden van de dertien regionale omroepen hebben in een nieuwe brandbrief aan de Eerste Kamer opnieuw hun zorgen geuit over de voortdurende bezuinigingsdrift en stapelende veranderingen bij hun organisaties. De onduidelijkheid en onrust is sinds een eerste brandbrief op 13 december niet afgenomen, aldus de ondertekenaars. VillaMedia
 • Een meerderheid in Provinciale Staten van Gelderland stemde er mee in de internationale beeldententoonstelling Sonsbeek 2016 een subsidie van 331.500 euro te verstrekken. Helemaal van harte ging dat niet. Dat kwam vooral doordat de organisatie van Sonsbeek stelt dat door de ruim 3 ton van de provincie er 10.000 extra bezoekers komen: geen 50.000 maar 60.000. De Gelderlander
 • De provincie Gelderland kapt met het verstrekken van vaste subsidies voor sport en welzijn. Tal van grote organisaties raken daardoor zelfs miljoenen euro’s kwijt. De provincie wil af van alle vaste sport- en welzijnssubsidies. Het afstoten van die structurele subsidies spoort met het zich meer concentreren van de provincie op de provinciale kerntaken ruimte, milieu, economie en leefbaarheid. Binnenlands bestuur
 • Het Orkest van het Oosten zet de tering naar de nering, richt zich primair op Overijssel en heeft collectief ontslag aangevraagd. Dat – en heel veel meer – is te lezen in het nieuwe businessplan. Het is genoeg voor de provincie om eenmalig 1,1 miljoen euro vrij te geven en voortaan weer jaarlijks 3,5 ton subsidie beschikbaar te stellen. Het orkest is daarmee gered. Voorlopig.    Cultureel Persbureau
 • Gemeenten verkopen steeds vaker schilderijen en beeldhouwwerken uit hun kunstcollecties, blijkt uit een rondgang van BNR. De meeste werken liggen vaak al tientallen jaren te verstoffen in depots en op zolders van gemeentehuizen. Onverkochte kunst wordt soms zelfs vernietigd. BNR, Binnenlands bestuur
 • De vier grote steden (G4), Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht hebben zich verbonden aan het Transformatieplein van BIM Media, uitgever van o.m. De Architect,  op de komende PROVADA. De gemeenten gaan een bemiddelende rol spelen in het genereren van plannen voor leegstaand vastgoed binnen hun gemeentegrenzen. Gerenommeerde architectenbureaus zullen in de vorm van pitches op het Transformatieplein hun idee‘n en plannen voor leegstaand vastgoed presenteren. De Architect
 • Arnhem heeft in 2018 een vernieuwd museum voor moderne kunst van Museum Arnhem in een deels ondergronds gebouw aan de Utrechtseweg. De ‘vernieuwbouwplannen’ die het museum daar heeft, kregen steun van een meerderheid in de Arnhemse gemeenteraad. Het voorstel om het museum op de huidige plek aan de Utrechtseweg voor 11,2 miljoen euro op te knappen en uit te breiden, is het uitvloeisel van het afblazen van cultuurgebouw ArtA aan de Rijnkade, in 2014. De Gelderlander
 •  Voices of Culture is een project waarbij de Europese Commissie in dialoog gaat met culturele actoren over maatschappelijke uitdagingen. Voor een volgend dialoogmoment is Voices of Culture op zoek naar 35 deelnemers uit diverse Europese landen om mee te discussi‘ren over de rol die cultuur kan spelen in de integratie van vluchtelingen en migranten.  De oproep is open voor alle medewerkers van culturele en creatieve sectoren (professionele organisaties, culturele instellingen, vzw’s, Europese netwerken, privŽ-organisaties, enz.) met een relevante expertise over het thema. Voice of Culture 

noord-brabant

 • In het programma Erfgoed & Erfgenamen verlegde de provincie Noord-Brabant doelbewust het accent van erfgoed naar de erfgenamen. Want erfgoed kan er niet eigenhandig voor zorgen dat ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en vrijetijdseconomie in de omgeving opbloeit, daar heb je erfgenamen voor nodig. Zonder erfgenamen heeft erfgoed geen toekomst. Om een verbinding te maken tussen collectie en community nam de provincie daarom deel aan zeven initiatieven vanuit de samenleving. Nu het programma is afgesloten wordt het tijd om deze nieuwe beleidsmatige weg te evalueren. In de brochure ‘Erfgoed & Erfgenamen. Evaluatie van een nieuwe manier van erfgoedbehoud’ wordt de balans opgemaakt. Erfgoed Brabant
 • Provinciale Staten van Noord-Brabant zijn akkoord met een provinciale bijdrage van maximaal vijf miljoen euro in tien jaar tijd aan het Leisure Ontwikkelfonds (LOF). Het fonds richt zich op meer banen en meer bestedingen door meer bezoekers in Brabant. Samenwerkingspartners Midpoint, De Beekse Bergen, De Efteling, en VisitBrabant namen het initiatief tot de oprichting van het LOF, waarmee een impuls moet worden gegeven aan de vrijetijdssector. Brabant.nl,  Brabants Dagblad
 •  Op dit moment staan er ongeveer 2.500 verkooppunten leeg in Noord-Brabant. Dat is gemiddeld 10,6% van het winkelcentrum. Wat doen de provincie en gemeenten in Noord-Brabant aan winkelleegstand? Brabant.nl

grote brabantse gemeenten

 •  Er moet een gedegen onderzoek komen naar de mogelijkheden om het pand van het Breda’s Museum aan de Parade om te vormen tot een kunsthal. Een coalitie van Bredase culturele organisaties (BredaPhoto, Graphic Design Festival, City of Imagineers, Mezz, Stadsarchief en Generaal Maczek Museum) wil dit onderzoek graag gaan uitvoeren. Dit bracht Theo Andriessen van BredaPhoto naar voren tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad. Breda Vandaag
 • Danser Guilherme Miotto heeft de Bredase stimuleringsprijs gewonnen. Miotto is volgens het juryrapport een ‘authentieke kunstenaar’ die een belangrijke bijdrage levert aan de cultuur in Breda. Het Bredase popfestival Breda Barst heeft de publieksprijs gewonnen. De prijzen werden uitgereikt tijdens de Cultuurnacht van Breda.  Elisa kooiman, leerlinge uit groep acht van nutsbasisschool Boeimeer, mocht zich de allereerste Kindercultuurnachtburgemeester van Breda noemen. Een functie die speciaal in het leven was geroepen voor het nieuwe onderdeel van de Cultuurnacht: de Kindercultuurnacht. BN – De Stem , Dans Magazine, BN – De Stem
 • De gemeenteraad van Eindhoven heeft ingestemd met het uitwerkingsvoorstel van wethouder Mary-Ann Schreurs (Cultuur, D66) en de nieuwe Stichting Cultuur Eindhoven.  Met ingang van 2017 gaat een onafhankelijke stichting de subsidies verdelen,  de Stichting Cultuur Eindhoven. Belangrijk onderdeel van de nieuwe koers is dat er meer geld wordt vrijgespeeld voor nieuwe initiatieven. In het voorstel wordt ervan uitgegaan dat over vier jaar een percentage van twintig procent van het subsidiebudget hiervoor is vrijgemaakt.  Eindhovens Dagblad , Gemeente Eindhoven
 • De gemeente Eindhoven zoekt leden voor de nieuwe cultuurraad van de gemeente, de raad die straks de culturele subsidies in Eindhoven gaat verdelen. Dit doet die raad  aan de hand van door de nieuwe stichting Cultuur vastgelegde, door de gemeenteraad onderschreven criteria. De voorzitter van deze raad wordt benoemd door de raad van toezicht van de stichting Cultuur Eindhoven, na instemming van het college van B en W. Eindhovens Dagblad 
 • De gemeenteraad van Eindhoven heeft enkele jaren geleden een gedurfde route uitgezet: cultuurbeleid op afstand zetten. De Stichting Cultuur gaat vanaf 2017 de subsidies  uitdelen. Pieter Hendrikse verbaast zich erover dat nog vrdat de stichting subsidie heeft verstrekt,  de gemeenteraad zich al weer bemoeit met het vervolg.  ‘En niet enkel over de hoeveelheid geld, want daarover blijft de raad natuurlijk de ultieme baas. Nee, over de samenstelling van toezichthoudende organen binnen de cultuursector. Jawel, daarover maakt de raad zich druk!’ Hendrikse heeft ervaring als toezichthouder bij diverse culturele instellingen. Hij verwijt de Eindhovense raad daarnaast dat zij te weinig doet om er bij de Rijksoverheid aan te dringen dat aldaar meer eigentijds verdelingsbesef groeit, aangezien een stad die zorg draagt voor substanti‘le economische groei in het gehele land, vanuit de cultuurruif  daar meer dan nu het geval is voor mag terugkrijgen.  Murat Memis, raadslid en Mick van Son,  fractieondersteuner van de SP in Eindhoven reageren : ‘De gemeenteraad gaat in deze niet op de stoel van de toezichthouder zitten, maar cre‘ert slechts een gelijk speelveld en probeert zelfs maar de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen’.   Eindhovens Dagblad
 • Als er ŽŽn woord is dat de Eindhovense inzending voor ‘meest innovatieve stad van Europa’ onderscheidt van de andere acht finalisten, dan is het wel ‘samen’. Volgens wethouder Mary-Ann Schreurs, binnen het college verantwoordelijk voor innovatie en cultuur, is het essentieel om de inwoners, bedrijven, instellingen en overheid vanaf het eerste begin samen te laten bouwen aan de smart society. ‘Technologie is zonder waarde als deze geen inbedding heeft in de samenleving.’ Het zijn dan ook de maatschappelijke elementen die de leidraad vormen van haar betoog tegenover de jury van de Europese Commissie. e52.nl
 • De plannen voor het TD-gebouw in Eindhoven zijn openbaar. De 2 concurrerende projectontwikkelaars die nog in de race zijn voor de koop van het voormalige kantoor, presenteren hun idee‘n op internet. De gemeente Eindhoven probeert al enkele jaren om van het gebouw aan de Frederik van Eedenstraat af te komen. Vorig jaar startte een verkoopprocedure waarbij in december 2 overgebleven ontwikkelaars bekend werden gemaakt: Foolen en Reijs met architectenbureau Diederendirrix en Stam en De Koning Vastgoed en Bouw aan de ene kant en Piet Hein Eek Architectuur met Iggie Dekkers als architect en Amvest als financier. Eindhovens Dagblad
 • Wonen in het Summa College aan de Frederiklaan in Eindhoven is voorlopig van de baan. Pas na 2020 komt het transformatieproject aan bod, als het aan de gemeente ligt. De al bekende woningbouwprojecten op Strijp-S krijgen voorrang. Om te voorkomen dat er te veel woningen tegelijk op de markt komen.  Dat laat het college van B en W weten op vragen van de Henri van Abbestichting en de ontwikkelaars Foolen en Reijs. Die hadden juist geklaagd dat het gebouw veel te laat op de prioriteitenlijst bouwen staat. De bouw van 430 lofts is in de planning pas voorzien voor na 2020. Eindhovens Dagblad
 • De voormalige zuivelfabriek van Campina in Eindhoven mag geen gemeentelijk monument worden. Dat zou de belangen van eigenaar FrieslandCampina, maar ook die van de gemeente Eindhoven, schaden. Dat schrijft het bedrijf in een brief aan het college van B en W. Het is een reactie op een oproep van de stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven om delen van het complex aan het Eindhovensch kanaal tot gemeentelijk monument aan te wijzen. Eindhovens Dagblad
 • Tania Heimans is gekozen tot Helmondse Stadsschrijver 2016. Dat maakte wethouder Frans Stienen bekend tijdens een speciale avond van het Literair CafŽ Helmond in De Traverse. Heimans volgt Abdelkader Benali op als het literaire gezicht van Helmond. Benali nam  afscheid als Helmondse Stadsschrijver 2015.  Er is bij zijn afscheid een boekje verschenen, waarin hij terugblikt op zijn periode in Helmond. In MEST deed hij dat eerder.   Eindhovens Dagblad, Eindhovens Dagblad, MEST
 • Er moet meer ruimte in ‘s-Hertogenbosch komen om legaal graffiti te spuiten, zowel in de stad als op een nieuwe ‘gedoogmuur’. 6 partijen in de Bossche gemeenteraad vragen naar een onderzoek hoeverre dit haalbaar is. De motie, die wordt ingediend door een meerderheid van de raad, volgt op een oproep van Kings of Colors, dat onder meer een jaarlijks terugkerend streetartfestival organiseert op de Tramkade. Brabants Dagblad
 • Op 18 januari voerde de Tilburgse raadscommissie Vestigingsklimaat over hoe er een nieuw cultuurbeleid moet worden gemaakt voor de jaren 2017 tot en met 2020. Op 25 januari ging de discussie over de vraag op welke manier subsidies voor cultuur worden verdeeld en toegekend, en met welk doel.  Tilburgers , Gemeente Tilburg
 • De renovatie van de LocHal in de Tilburgse Spoorzone  gaat zeker door. De investering van 29,5 miljoen euro wordt gesteund door de coalitie en enkele eenmanspartijen als VoorTilburg en Lokaal Tilburg. Maar zowel de SP als coalitiepartners GroenLinks en CDA zijn er nog niet overtuigd van dat een stadsbalkon de investering waard is. Brabants Dagblad
 • Het raadgevend referendum over het Stadhuisplein in Tilburg wordt een week vervroegd. Het vindt nu plaats op 1 in plaats van op 8 juni. Dat staat in een voorstel van B en W aan de gemeenteraad. Die moet op 1 februari 470.000 euro beschikbaar stellen voor het referendum. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Na bijna 6 jaar vergaderen en het schrijven van nieuwe plannen kan het hoofdpijndossier Culturele Hotspot in Best uiteindelijk gesloten worden met een positieve uitkomst voor alle betrokken partijen. Alleen Gemeentebelangen en Jongerenpartij Jo stemden tegen omdat ze bang zijn dat door de Hotspot in het centrum van Best andere wijken waar activiteiten op dat gebied plaatsvinden (o.a. de Kadans en de Vlinderhei) de dupe worden. Wethouder Verheijen (Cultuur) verklaarde nogmaals dat het college slechts een positieve grondhouding daarover heeft uitgesproken, maar dat er geen besluit is genomen. CultuurSpoor wordt hoofdhuurder in het voormalige Rabobankgebouw om daar gesubsidieerde activiteiten op het gebied van muziek, dans en drama te ontplooien. Eindhovens Dagblad
 • De nieuwe locatie van Muziekhuis Boxtel aan de Passage Riche wordt het nieuwe onderdak voor Boxtel’s Harmonie en andere Boxtelse muziekverenigingen.  Stichting Muziekhuis Boxtel kwam zelf met een geschikte locatie en een bijbehorend plan. Een muziekhuis met huisvesting voor de Boxtelse Harmonie en andere muziekverenigingen uit Boxtel. De gemeente ondersteunt dit plan met een eenmalige financi‘le bijdrage van 17.500 euro. Brabants Dagblad
 • Multifunctioneel is het sleutelwoord voor de nog te bouwen Nieuwe Nobelaer  in Etten-Leur. Het pand wordt met 5.000 vierkanter meter bijna de helft kleiner dan de huidige Nieuwe Nobelaer, maar kleiner betekent niet per definitie minder. De multifunctionele zaal is straks voor alle vormen van theater; amateur- en professioneel toneel krijgen er een plek, maar ook schoolvoorstellingen en eigen producties. BN – De Stem
 • Nieuwe Nobelaer gaat failliet als de gemeente Etten-Leur  het pand van het cultuurcentrum aan de Anna van Berchemlaan niet aankoopt. Dat zei wethouder Jan van Hal deze week tijdens de raadsbijeenkomst. De gemeente wil het pand voor 1 april kopen voor 1,9 miljoen euro. Daarmee kan Nieuwe Nobelaer de lopende leningen aflossen. Verder heeft het cultuurcentrum recent een forse reorganisatie doorgevoerd, die ook betaald moet worden. BN – De Stem
 • Debatavonden, huiswerkruimte, werkplaatsen of een digitaal laboratorium. Plannen zijn er volop bij Theek 5 voor ŽŽn nieuwe centrale vestiging aan de Keizersdijk in Raamsdonksveer. Alleen is er nog ŽŽn belangrijke factor die alles kan tegenhouden: de Raad van State, het hoogste rechtsorgaan. Twee bezwaarmakers, de buurman en ontwikkelaar Kikx, hebben met spoed een tussentijds oordeel van de rechter gevraagd. In een voorlopige uitspraak, kan de Raad van State dan beslissen dat de bouw van de nieuwe bieb even in de ijskast moet. BN – De Stem
 • Het gruis werd geruimd, de ovens geveegd. Na een grondige opknapbeurt is de oude Steenfabriek in Gilze nu het decor voor exposities. ‘De gemeente wilde dat het gebouw toegankelijk zou worden voor bezoekers”, zegt architect Piet Vermeer. Sinds 2003 is hij eigenaar van de Steenfabriek, net buiten de bebouwde kom van Gilze.  BN – De Stem
 • Het Laarbeekse parochiebestuur neemt bij de herbestemming van de Sint-Leonarduskerk in Beek en Donk een te afwachtende houding aan. Dat vindt de vorig jaar opgerichte initiatiefgroep De Kerk Draait Door, die actief wil meedenken over een nieuwe functie voor de twee jaar geleden gesloten kerk aan de Kapelstraat. Het Laarbeekse CDA wil nu dat de gemeente het parochiebestuur aanspoort meer actie te ondernemen. Eindhovens Dagblad
 • Het juridische gevecht over Fort de Hel is nog niet ten einde. Fortwachter Frank Kastelein gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter dat hij eind maart het voormalige verdedigingswerk in Helwijk moet verlaten.  De kantonrechter in Bergen op Zoom bepaalde eind vorig jaar dat Kastelein en de Stichting Vrienden Fort de Hel op 31 maart 2016 uit het fort moeten. De rechter stelde gemeente Moerdijk in het gelijk die in 2014 het huurcontract met de stichting opzegde. BN – De Stem
 • Schijndel krijgt in ieder geval in 2016 een kunst- en cultuurprijs. Brabants Dagblad
 • De Sonse kunstvereniging Ars Longa moet haar atelier aan de Breeakkerstraat per 1 april 2016 verlaten. De kunstenaars zitten amper twee jaar in de voormalige gemeentewerf, maar hebben van de gemeente opdracht gekregen het pand te verlaten. Eind vorig jaar zijn er op het terrein van de loodsen asbestdeeltjes gevonden waardoor de toch al geplande sloop ten behoeve van een nieuwbouwwijk versneld wordt doorgevoerd. Eindhovens Dagblad
 • Het is de gemeente Veghel nog niet gelukt om een koper te vinden voor de voormalige MIK-locatie Pieter Brueghel aan de Middegaal. Sinds het faillissement van MIK vorig jaar is Veghel niet alleen eigenaar van de grond maar ook van de bijbehorende boerderij geworden. Brabants Dagblad
 • Bibliotheek de Meierij wil onvoorwaardelijk verhuizen van de Dorpsstraat naar de DePetrus (Petruskerk). Dat meldde programmamanager Marie-JosŽ Mathijsen tijdens de raadscommissie in Vught. Zij deed de verrassende mededeling namens de Raad van Toezicht van de bibliotheek. Brabants Dagblad
 • Opleidingscentrum SLEM staat diep in het rood bij de gemeente Waalwijk. Het gaat om een bedrag van ruim 111.000 euro. Wethouder Hans Brekelmans wil dat SLEM snel met een plan van aanpak komt voor een betalingsregeling. De directie van SLEM laat weten aan de wens van de wethouder te voldoen. Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 •  De Aanmoedigingsprijs Culturele Diversiteit 2015 is voor een instelling die op het gebied van diversiteit een markante stap heeft gezet of een opvallend resultaat heeft geboekt. Dit kan een theater zijn die veelvuldig werk van (nieuwe) cultureel diverse makers is gaan programmeren. Of een museum die via andere PR kanalen een geheel nieuw publiek naar zich toe heeft weten te trekken. Het kan een dansgezelschap zijn die de wijken intrekt en daarmee een brug weet te slaan naar de diverse samenleving. Of een kunstproject dat in samenwerking met een aantal cultureel diverse partijen tot stand is gekomen en daarmee een geheel nieuw verhaal heeft weten te vertellen. Er zijn 5 genomineerden. Tot 7 februari kan men stemmen. Code Culturele Diversiteit
 • Jan Zoet (1958), directeur van de Theaterschool in Amsterdam, is benoemd tot voorzitter van Kunsten ’92. Hij wilde deze functie enkel aanvaarden als Kunsten ’92 zou verjongen, zei hij bij een debat van de belangenvereniging op 26 januari. Waarvan akte: de twee nieuwe bestuursleden zijn theaterdirecteur Anne Breure (1988) en theatermaker Naomi Velissariou (1984). Kunsten’92 ,  Theaterkrant
 • Prof. Arjan van den Born blogt over de verschillende aspecten van professionele creativiteit, in de keuken. Naar aanleiding van het programma Chef’s Table analyseert hij op scherpe wijze wat de grote chef koks nu tot sterkok verheft. Van den Born (Tilburg University) is gespecialiseerd in ondernemerschap in de creatieve industrie. Clicknl
 • De bijna 800 duizend Nederlandse zzp’ers bevinden zich ofwel aan de top van de inkomenspiramide, of stijf onderaan. Zo blijkt uit cijfers van het CBS. Het moeilijkst hebben zzp’ers het in de horeca, de sector cultuur, sport en recreatie en in de categorie ‘overige dienstverlening’. In de cultuursector, waar het gemiddelde inkomen 22 duizend euro bedroeg, verdiende bijvoorbeeld ŽŽn op de zes zzp’ers slechts 6.600 euro, waarvan 5.000 euro puur uit ondernemerschap, en de rest via neveninkomsten als loon, pensioen of een uitkering. Zzp’ers in de culturele sector hebben het zwaar, volgens dans- en balletcoach Benjamin Feliksdal. Ze verdienen meer aanmoediging en geld. De Volkskrant, CBSHet Parool
 • Sinds enkele weken is de website www.optredenvoorjezelf.nl online. Iedereen die werkt in de kunst- en cultuursector en die coaching of training wil op het gebied van bijvoorbeeld loopbaanplanning, persoonlijke ontwikkeling, ondernemerschap, prestatiedruk of communicatie kan daar via deze website tot en met eind 2016 via het Sectorplan Cultuur een financi‘le bijdrage voor aanvragen. Deze regeling geldt niet alleen voor werknemers, maar ook voor alle zzp’ers die in de sector actief zijn. Optreden voor jezelf
 • BEDA,  Bureau of European Design Associations, de Europese koepel van professionele designers, doet onderzoek naar beloning van ontwerpers. De online vragenlijst wordt uitgezet bij alle beroepsverenigingen in Europa. Bijdrage van de Nederlandse beroepsgroep is van groot belang.  BNO
 • De creatieve industrie in het Verenigd Koninkrijk genereert bijna 10 miljoen Engelse pond per uur, volgens een regeringsrapport. Dezeen
 • Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Duitsland hebben de meeste particuliere musea voor hedendaagse kunst. Wereldwijd zijn er 317 van deze private kunstmusea, waarvan de meeste gratis toegankelijk zijn voor het publiek. Meer dan driekwart is opgericht na het jaar 2000. Dat blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse kunstmarktonderzoeker Larry’s List. De groei van het aantal particuliere musea voltrekt zich in landen die traditioneel veel publieke musea hebben, zoals in Europa, maar ook in opkomende kunstlanden in Azi‘. De Volkskrant , Hyperallergic
 • Miljonair Geert Steinmeijer hield lang stil dat hij kunst verzamelde. Nu zijn er werken uit zijn collectie te zien in Rijksmuseum Twenthe, uiteenlopend van oude Vlaamse meesters tot Damien Hirst. NRC
 • Het Stedelijk Museum in Amsterdam krijgt veertien meubelstukken van de beroemde Utrechtse ontwerper Gerrit Rietveld (1888-1964). Ook is het museum een bijzondere collage rijker van de Duitse kunstenaar Kurt Schwitters (1887-1948). Het Amsterdamse verzamelaarsechtpaar Martijn en Jeannette Sanders heeft de meubels en het kunstwerk geschonken. Ze kochten de meubels van Rietveld ooit zelf. NU.nl
 • Het is Museum Boijmans Van Beuningen gelukt, mede dankzij een extra schenking van 120.000 euro van de Vereniging Rembrandt, om het benodigde kapitaal bijeen te brengen voor de aankoop van het schilderij ‘Le miroir vivant’ uit 1928 van RenŽ Magritte (1898-1967). Een ‘vroege Magritte’ is een lang gekoesterde wens van het museum. Het schilderij is een belangrijke toevoeging aan de wereldberoemde collectie surrealistische kunst. Museumtijdschrift
 • Op 20 januari 2016 bepaalde de Rechtbank Amsterdam de (gerechtvaardigde) schadevergoeding die aan bondscoach van Gaal moest worden betaald, wegens gebruik (zonder toestemming) van zijn portret in een reclamecampagne. De rechtbank komt uit op een bedrag van 25 duizend euro.
 • In 2014 organiseerde Interbest het spel ‘Six Word Story Schrijfwedstrijd’ rondom het WK-voetbal in 2014. Daarbij gebruikt zij een advertentie in een dagblad waarvan onderdeel uitmaakt een foto waarop Van Gaal te zien is. Interbest geeft aan dat zij de foto heeft gekocht via Getty Images en dus gerechtigd is die foto te gebruiken. Echter, dit wil conform het vonnis niet zeggen dat ook toestemming is verkregen tot openbaarmaking van het portret van Van Gaal. PhotoQ
 • Drie belangenorganisaties van filmregisseurs, scenarioschrijvers, componisten en acteurs spannen een kort geding aan tegen kabelmaatschappijen, televisiezenders en andere distributeurs over de betaling van auteursrechten. Ruim een jaar geleden beloofden de distributeurs verenigd in hun belangenorganisatie Rodap in een convenant een vergoeding te betalen voor televisiedoorgifte, op jaarbasis een bedrag van 15 miljoen euro. De distributeurs weigeren nu deze vergoeding onvoorwaardelijk te betalen. De Volkskrant, NRC, inlog vereist
 • Gesprek met Janneke Staarink,  zakelijk directeur van het International Film Festival Rotterdam, over het festival en haar ambities. Opzij
 • 2015 was een sterk bioscoopjaar, met name dankzij een aantal trekkrachtige blockbusters. Het totale bioscoopbezoek is ten opzichte van 2014 toegenomen met 7%. In het nieuwste Dashboard over het jaar 2015 worden wederom gegevens gepresenteerd over onder meer de bioscoopbezoekers, het totale bezoek, bezoek aan Nederlandse films en filmtheaters, top 20 filmtitels en de top 50 steden.* Zo blijkt onder meer uit het Dashboard dat het bioscoopbezoek ten opzichte van 2014 is gestegen met 7%. Dit is onder meer te danken aan een aantal goed bezochte blockbusters. Filmonderzoek
 • De FilmHallen is hŽt grote succesverhaal onder Amsterdamse filmtheaters is.  Het nieuwe bioscoopcomplex trok in 2015 met 366.000 verkochte kaartjes significant meer bezoekers dan vooraf was ingecalculeerd. ‘Omdat we negen zalen hebben, kunnen we veelzijdig programmeren. We zijn het enige filmtheater dat commercieel, arthouse en Žcht kleine cinematheekfilms draait. Dat verklaart denk ik waarom het publiek jonger is dan elders,’ aldus programmeur Selcuk. De programmeur is wel zo eerlijk om ook de locatie veel krediet te geven. ‘Het hele Hallencomplex is een groot succes. De bibliotheek, de Foodhallen, de winkels: alles loopt goed.’ De Hallen werden in 2014 ontwikkeld als een uitgekiende combinatie van draagkrachtige ondernemingen (een hotel, het filmtheater) en meer kleinschalige initiatieven (fietsenmaker, bibliotheek). Holland Film Nieuws
 • Een eigen gebouw is er nog niet en financieel is nog niet alles rond. Desondanks gaat het Filmhuis Breda van start. “We staan nu eenmaal te popelen om te beginnen”, aldus initiatiefnemer Chiel Rottier. Het idee is nu om elke maand ergens in Breda een pop-up filmhuisavond te houden. Precies volgens het concept dat Rottier al vanaf het begin voor ogen staat. BN – De Stem
 • Steeds vaker worden big data gebruikt om het succes van een serie te voorspellen. Netflix weet bijna zeker of een serie succesvol wordt. NRCQ
 • In de e-bookbarometer over het laatste kwartaal van 2015, is wederom groei te zien in digitaal lezen. Over heel 2015 waren er 38% meer transacties (verkopen en uitleningen) dan in 2014. E-bookverkopen deden het over heel 2015 15% beter dan in 2014. Inct.nl
 • De grote concerthallen hebben het moeilijk. Een stadionartiest heeft het in Nederland voor het kiezen en bovendien is het aanbod aan stadionvullers de afgelopen jaren afgenomen. Concepten, die op jaarbasis een vaste plek op de agenda innemen, bieden steeds vaker uitkomst. Entertainment Business
 • Wel naar de beurs, niet naar de beurs. Groeien, nog harder groeien – of toch liever winst maken? Voorlopig blijft de belangrijkste vraag in muziekstreaming-land: hoe gaan we Apple Music overleven? NRCQ
 • Beatport, de ‘iTunes voor de dance’, opent een kantoor in Amsterdam en lanceert daarmee een Nederlandse tak van het bedrijf. Nederlandse gebruikers waren al het meest actief op het platform, Nederlandse artiesten doen het er goed, en er kan er zo meer aandacht voor hier populaire niches als harddance komen. 3voor12.vpro.nl
 • Palm Parkies stopt in Tilburg. De concerten in parken in Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom gaan wel door. Dat meldt de organisatie. “Financieel komen we er in deze plaats gewoon niet meer aan uit”, zegt Jessy van Dijck. Volgens de woordvoerster valt in Tilburg de gemeentelijke subsidie tegen en consumeren bezoekers te weinig tijdens het evenement. BN – De Stem
 • Het wordt in de muziekindustrie gezien als een bijzonder keerpunt. Voor het eerst is in de Verenigde Staten in 2015 meer oude en dus heruitgegeven muziek verkocht dan nieuw werk. De ‘back catalogue’ is nu officieel de melkkoe van de handel in geluidsdragers, en dus de laatste redding voor artiesten, platenzaken en platenmaatschappijen in tijden van teruglopende muziekverkopen. De Volkskrant
 • Erik Pals is per 1 maart 2016 benoemd tot zakelijk directeur van Scapino Ballet Rotterdam. Hij zal samen met artistiek directeur Ed Wubbe de directie vormen. Pals was tot oktober 2015 algemeen directeur van het Ro Theater in Rotterdam. Voorzitter Leendert Bikker ziet de komst van Erik Pals als de afsluiting van vier intensieve jaren die getekend werden door stevige bezuinigingen. Nu het gezelschap een steeds groter publiek aanspreekt en ook internationale kansen ziet, wordt de directie versterkt met de komst van Pals. Theaterkrant

cultuurmarketing

 • Een veelvoorkomend misverstand bij online marketeers is dat een hoge score in de organische zoekresultaten adverteren overbodig maakt. Juist de combinatie van Search Engine Advertising en Search Engine Optimization kan echter helpen doelstellingen te bereiken en versterkt de concurrentiepositie in zoekmachines. Door SEO en SEA slim met elkaar te combineren, vergroot je met relatief simpele handelingen het bereik van je website. Die bereikcijfers stimuleren op hun beurt weer conversie, waardoor jouw instelling volle zalen trekt. Cultuurmarketing
 • Op dinsdag 2 februari 2016 organiseert Cultuurmarketing de workshop ‘Meer websitebezoekers door aantrekkelijke webteksten’, want goed geformuleerde, aantrekkelijk geschreven online tekst is ongelooflijk belangrijk. Waar we eerder al beschreven hoe teksten online worden gelezen, hier een aantal tips voor aantrekkelijk schrijven. Cultuurmarketing
 • Het merendeel van je websitebezoekers komt op je website terecht via zoekmachine’s als Google, Bing of Yahoo. Wil je je bezoekersaantal verhogen, dan kan een goede SEO-strategie ervoor zorgen dat je beter gaat scoren in die zoekmachines, waardoor je makkelijker gevonden wordt en dus meer bezoekers krijgt. Wil je een goede strategie uittekenen, dan is enige kennis van zaken handig meegenomen. Frankwatching
 • Uitkomsten van het Nationale Social Media Onderzoek 2016 laat zien dat het Social Media gebruik in 2016 nog steeds groeit. Whatsapp is het grootste platform, op de voet gevolgd door Facebook. Facebook en YouTube blijven in 2016 groeien, terwijl Instagram Twitter passeert in dagelijks gebruik. Inct.nl

financiering

 • Nederland kent een nieuwe subsidieregeling: The Art of Impact. Dit programma wil ‘bestaande en nieuwe kunstprojecten die een duidelijk maatschappelijk effect hebben onderzoeken en stimuleren’. De redactie van het Vlaamse podiumkunstentijdschrift Etcetera vroeg Lara Staal en Tobias Kokkelmans, beiden werkzaam in het Nederlandse theaterveld, naar hun standpunten over dit initiatief en de mogelijke invloed ervan. Theaterkrant
 • Eind 2015 schreef het Stimuleringsfonds een Open Oproep uit gericht op Applied Games. Met de Open Oproep wil het fonds het genre van de applied games verkennen voor toekomstig beleid en onderzoek naar nieuwe vormen van gameplay in de context van maatschappelijke opgaves stimuleren. De belangstelling voor de oproep was met 70 voorstellen zeer groot. 6 projecten werden uiteindelijk geselecteerd. Voor de Open Oproep is een budget van € 250.000 beschikbaar gesteld. Het grote aantal aanvragen en de kwaliteit van een brede groep voorstellen zorgden voor een sterke competitie. De adviescommissie spreekt dan ook van een sterke selectie waarover brede consensus bestaat. Het Stimuleringsfonds gaat zich inspannen om met de geselecteerde projecten het komende jaar een kennisuitwisselingstraject op te zetten. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De huidige bestuurder Janny Rodermond  van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie vertrekt 1 september 2016 a.s.t. Het Stimuleringsfonds is het Rijks cultuurfonds voor architectuur, vormgeving en e-cultuur, gevestigd in Rotterdam. Rodermond vertrekt omdat haar benoemingstermijn afloopt en ze de pensioengerechtigde leeftijd nadert. Onder leiding van Janny Rodermond is het Stimuleringsfonds in de afgelopen jaren in omvang en betekenis gegroeid. Met ingang van 2013 is een nieuw type cultuurfonds ontwikkeld dat vrije ruimte cre‘ert voor ontwerpers, makers en kunstenaars, maar ook voor culturele instellingen. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Onlangs heeft het Mondriaanfonds zeventien projecten gehonoreerd waarbij opdrachtgevers samenwerken met beeldend kunstenaars. Dit gebeurde binnen het kader van de regelingen : Bijdrage Opdrachtgeverschap, Werkbijdrage Jong Talent plus Opdrachtgever en  Werkbijdrage Bewezen Talent plus Opdrachtgever. Mondriaanfonds
 • Op 29 januari 2016 opent De Wereld Draait Door voor de tweede keer een Pop-Up Museum in het Allard Pierson Museum in Amsterdam. Een aantal van de vaste DWDD-gasten richt negen zalen in met werk uit de depots van elf Nederlandse musea. De gastconservatoren worden ieder aan een museum gekoppeld om in de kelders op zoek te gaan naar verborgen kunstwerken. Het Allard Pierson Museum en de deelnemende musea ontvangen van het Mondriaan Fonds een Bijdrage Samenwerking Musea, omdat het initiatief voor het publiek een mooie kennismaking met verschillende musea uit heel Nederland is, van kunstmusea tot (natuur)historische en wetenschapsmusea. Het is goed dat musea nieuwe presentatietechnieken uitproberen en op creatieve manieren samenwerken met de media. Mondriaanfonds
 • Op 28 januari is de lancering van het Literatuurmuseum, een nieuw online literair platform met verhalen uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Het platform ontsluit de collectie van het Letterkundig Museum en toont de wetenschappelijke expertise van Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING) dat onderzoek naar de collectie heeft verricht en deze in context heeft geplaatst. Via het platform wordt het mogelijk informatie te delen, vragen te stellen en discussies te voeren. Daarnaast heeft het een interactieve tool, waarbij bezoekers actief kunnen deelnemen aan het onderzoek door middel van crowdsourcing. Het Mondriaan Fonds draagt bij met een Bijdrage Samenwerking Musea. Mondriaanfonds
 • Arno Wellens vindt de noodkreet van Birgit Donker, n.a.v. het rapport van de SER en de Raad voor Cultuur, een beetje overbodig. ‘Als u echt meer wil doen om kunstenaars financieel tegemoet te komen, dan moet u ze gewoon meer geld geven. Dat heeft Mondriaan Fonds in overvloed.’  De kritiek is door het Mondriaanfonds weerlegt. Het artikel gaat nog uit van de Mondriaan Stichting, en vergeet dat het inmiddels gefuseerd is met FBKVB naar het Mondriaan Fonds. Daarbij houdt het ook geen rekening met het cultuurplan, waarbij bedragen die ontvangen werden in 2014 ook voor 2015 en 2016 gebruikt moesten worden.  925.nl
 • Twee projecten, die ontwikkelingssteun van het Nederlands Filmfonds in het kader van het programma Talentontwikkeling in Internationale Context ontvingen, zijn geselecteerd voor de coproductiemarkt van het International Film Festival Berlin. Filmfonds 
 • Op woensdag 3 februari organiseren het Mediafonds en het International Film Festival Rotterdam (IFFR) op IFFR CineMart in De Doelen in Rotterdam De urgentie van het documentaire-essay. Met deze bijeenkomst hoopt het Mediafonds makers, producenten en omroepen te inspireren om vernieuwende documentaire-essays te ontwikkelen. Het Mediafonds stelt in zijn laatste bestaansjaar geld beschikbaar voor de research en ontwikkeling van drie lange essayistische documentaires. De deadline voor het indienen van een voorstel is 31 maart 2016.  Mediafonds
 • ‘Ik zal niet rusten voordat po‘zie breed wordt herkend als drager van informatie over de wereld waarin het allemaal gebeurt met u als lezer daar middenin.’ Hoe raakt een breed publiek vertrouwd met onze po‘zie? Dichter des Vaderlands Anne Vegter neemt de handschoen op en daagt alle lezers van Nederland uit om niet langer bang te zijn voor ‘lastige’ gedichten. Gedichten willen gelezen worden en de Dichter des Vaderlands biedt daarbij de helpende hand. Samen met een aantal dichters trekt  Vegter van provincie naar provincie met een masterclass po‘zie lezen. Het Nederlands Letterenfonds ondersteunt Bureau Dichter des Vaderlands financieel. Letterenfonds
 • Het Gamefonds en Nederlands Letterenfonds subsidi‘ren samen twee literaire games. De Vlaamse schrijver Joost Vandecasteele werkt samen met indie game studio Happy Volcano aan een game waarin de gameplay de loop van een duister verhaal bepaalt. In de game ‘Puzzling Poetry’ van Studio Louter en dichter Lucas Hirsch herscheppen spelers gedichten. De twee gelegenheidsduo’s van gameontwikkelaars en auteurs namen deel aan een open oproep van het Gamefonds (een initiatief van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mediafonds) en het Nederlands Letterenfonds. De drie fondsen willen de samenwerking tussen de literaire wereld en de gamesindustrie stimuleren. Letterenfonds
 • Onder het motto : Cultuur maakt iedereen, stimuleert het Fonds voor Cultuurparticipatie ook in de komende vier jaar de actieve cultuurdeelname in Nederland. Focus ligt op het verder verankeren van goed cultuuronderwijs in de klas en het ondersteunen van innovatie die cultuurmakers in de vrije tijd laten zien. Het Fonds voor Cultuurparticipatie publiceerde zijn beleidsplan 2017-2020.  Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Subsidieregeling Talent en festivals van het Fonds voor Cultuurparticipatie is een meerjarige subsidieregeling (2017-2020) voor bestaande instellingen die zich op landelijk niveau bezighouden met:de begeleiding van talentvolle amateurkunstenaars, de organisatie van (inter)nationale amateurkunstfestivals en de organisatie van landelijke erfgoedmanifestaties. De eerstvolgende deadline is 1 maart. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Om kwalitatief muziekonderwijs terug te krijgen heeft minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker een subsidie in het leven geroepen. Voor het komend schooljaar is er 5 miljoen euro te verdelen. Scholen kunnen tot 20.000 euro subsidie krijgen om zo projecten te starten waarbij muziekverenigingen – van conservatoria tot fanfare – en musici de scholen helpen om het muziekonderwijs naar een hoger niveau te tillen. Je zou denken dat de scholen blij zijn met de subsidiemogelijkheid, maar scholen lijken niet in de rij te staan. ‘We hebben nu enkele tientallen aanmeldingen,’ zegt Jan Jaap Knol, directeur van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Hij verwacht aan het eind van deze subsidieronde, op 1 april 2016, op enkele honderden te zitten. Maar er zijn in Nederland meer dan 7000 basisscholen. Radio1, Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Cultuureducatie met Kwaliteit wordt in de komende beleidsperiode 2017-2020 voortgezet. Het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Ministerie van OCW bereiden het traject voor de nieuwe matchingsregeling voor. Hierbij worden de adviezen uit het rapport Cultuur als Basis, het advies van de Raad voor Cultuur, de Raad van 12, de PO raad en andere belangrijke spelers meegenomen. De aanvraag wordt gedaan door culturele instellingen. Alleen culturele instellingen die gesteund worden door de gemeente of provincie waar de activiteiten plaatsvinden kunnen een aanvraag doen. Het is de bedoeling dat in april de matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit (FCP) wordt gepubliceerd. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Collecteren voor cultuur en natuur in Nederland wordt in 2016 nog leuker! Collectanten van de Anjeractie, de collecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds, mogen de helft van de opbrengst houden voor de eigen clubkas. Ook biedt het Cultuurfonds nieuwe manieren om geld te werven. Zo komt er een digitale collectebus en kunnen verenigingen via een online platform geld werven. De Anjeractie is dit jaar van 29 mei tot en met 4 juni. Cultuurfonds
 • In een tijdperk waarin het Rijk en gemeenten fors hebben bezuinigd op de culturele sector neemt het belang van particuliere bijdragen flink toe. Door middel van de Geefwet, die sinds 2012 van kracht is, worden particulieren gestimuleerd om te investeren in de culturele sector zodat deze sector een impuls krijgt. Maar zijn die privŽgiften toegenomen? En gedragen culturele instellingen zich als daadwerkelijke ondernemers om de teruglopende subsidie-inkomsten te compenseren met sponsoren en samenwerkingsverbanden? EenVandaag spreekt daarover met kunstconsultant Bastiaan Vinkenburg en Annet Lekkerkerker van het Holland Festival. Een Vandaag
 • Het doel van de masterscriptie van Rozemarije Ticheler , Radboud Universiteit, Nijmegen, is om te inventariseren wat de succesfactoren en bedreigingen zijn in de geefrelatie tussen beeldende kunstenaars en mecenassen in de provincie Gelderland, vanuit beide perspectieven. Hiervoor worden achtereenvolgens de volgende aspecten bestudeerd: het weldoenerschap van de gevers in de kunstwereld, de selectiemotieven- en criteria van zowel beeldend kunstenaar als mecenas om een geefrelatie met elkaar aan te gaan, de impact van die verhouding tussen beiden op de productie en distributie van kunstwerken en tot slot de balans in de relatie tussen donateurs en krijgers. Leestip van de bibliotheek van de Boekmanstichting.  Boekman
 • Vier jaar na oprichting is CineCrowd klaar voor de grote sprong voorwaarts. Het crowdfundingplatform voor film wil internationaal uitbreiden, maar ook grotere producties helpen financieren. Tevens zijn er plannen voor distributie van films via de eigen site en een festival voor gecrowdfunde films. Filmkrant
 • Er was een hoofdprijs van 1.000 euro te verdienen en nog eens 500 euro voor het kunstwerk dat door het publiek het meest werd gewaardeerd. De Udense kunststichting Stimulus kan het geld echter in de zak houden want de voor dit voorjaar geplande kunstwedstrijd is afgeblazen. De reden: gebrek aan belangstelling van jonge kunstenaars uit  Noord-Brabant. Brabants Dagblad

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • De zevende Internationale Architectuur Bi‘nnale Rotterdam met het thema Next Economy zoekt met een interactieve tentoonstelling naar een zichzelf vernieuwende, groene en inclusieve stad. Een interview met hoofdcurator Maarten Hajer. ruimtevolk
 • De 11 editie van BNA Beste Gebouw van het Jaar is van start gegaan.  De jaarlijkse architectuurprijs heeft dit jaar Hanneke Groenteman als voorzitter. BNA
 • Vijf architectenbureaus mogen een schetsontwerp maken voor de renovatie en uitbreiding van Paleis Het Loo in Apeldoorn. Het gaat om vier afzonderlijke bureaus en ŽŽn combinatie. Halverwege dit jaar wordt bekend welke architect de ontwerpklus voor zijn rekening mag gaan nemen. Architectenweb
 • Als het gaat over mobiliteit staat de vervoerswijze vaak centraal. Je kunt je afvragen of deze indeling nog wel nuttig is. Technologische ontwikkelingen doen vervoerswijzen versmelten en het wordt steeds belangrijker wat er tijdens de rit gebeurt in plaats van met welk vervoermiddel deze plaatsvindt. Denken over nieuwe concepten en indelingen van waaruit we mobiliteit beschouwen zou een van de opgaven moeten zijn tijdens de Ruimtevolk Expeditie Mobiliteit van de toekomst op 3 februari. ruimtevolk
 • Is de kunst in Viktor & Rolf’s spraakmakende couture collectie draagbaar? Vogue
 • Een T-shirt waarmee je je smartphone kunt opladen, jurken die reageren op de emoties van de drager en Ÿberhippe, lichtgevende sjaals en sieraden met 3D-geprinte onderdelen. De vierde editie van FashionTech Berlin laat zien dat mode in de toekomst veel verder gaat dan de juiste look. Fashion United

beeldende kunst 

 • Het gebiedsgericht kunstproject FoodLabPeel koppelt kunstenaars aan boeren in het maatschappelijk vraagstuk van voedsel en voedselproductie en de invloed van voedsel op de cultuur; in co-creatie worden idee‘n en concepten ontwikkeld. In het 1e deelproject spraken boerderij de Heyde Hoeve en conceptueel kunstenaar Koen Vanmechelen met elkaar. bkkc
 • Het komt niet als een verrassing dat de dominantie van de digitale beeldcultuur de schilderkunst tot enige zelfreflectie heeft aangespoord. Ook de schilder kan niet meer om de computer heen, zo bewijzen drie recente tentoonstellingen die de ontwikkelingen in de schilderkunst in kaart brengen.  Metropolis M
 • De expositie American neon signs by day and night in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam, is een hommage aan Toon Michiels, een fotograaf die worstelde met zijn kunstenaarsbestaan.  Brabants Dagblad
 • EYE presenteert van 31 januari t/m 22 mei de tentoonstelling Close-Up – A New Generation of Film and Video Artists in the Netherlands. Sanneke Huisman blikt vooruit en beschouwt het onderscheidende vermogen van videokunst ten opzichte van filmkunst. SSBA Salon  , Filmkrant

film

 • De oudste prijs die wordt uitgereikt op het Rotterdamse filmfestival is die van de Kring van Nederlandse Filmjournalisten. In de loop der jaren is de bijbehorende filmselectie regelmatig veranderd. Dit jaar beoordeelt de KNF-jury Nederlandse films Ñ met als bijzonderheid dat ook coproducties meedingen. Aanleiding voor een overpeinzing over de opkomst van Multinationale Cinema. Filmkrant
 • Tijdens de derde editie van de Shortcutz Amsterdam Annual Awards in Eye werden  de winnaars van dit jaar bekend gemaakt.  Balls won er drie. Daarmee is de film van Janne Schmidt de grote winnaar van het gala voor korte film. De jury van de Shortcutz Awards is niet vies van lastige onderwerpen. Bij de allereerste editie in 2015 viel Wednesdays van Aaron Rookus Balls in de prijzen, een ongemakkelijk schurend miniatuurtje over pedofilie. Met Balls is weer gekozen voor een onderwerp waarbij je niet meteen gezellig onderuitzakt. Een 22-jarige student met teelbalkanker is de hoofdpersoon.   Filmkrant
 • Binnenkort wordt de complete selectie voor de internationale competitie shorts bekendgemaakt. Holland Animation Film Festival (HAFF) meldt alvast dat de Nederlandse films Ticking away van Michael Sewnarain en Lšss van Yi Zaoh, alumnus AKV St. Joost Breda, zijn geselecteerd Žn in wereldpremire gaan op het Holland Animation Film Festival. HAFF
 • De trailer van de film De Helleveeg is gelanceerd. De Helleveeg is gebaseerd op het gelijknamige boek van A.F.Th. van der Heijden uit Geldrop. De film werd vorig jaar opgenomen en speelt zich vooral af in de Eindhovense wijk Tivoli. De gemeente Eindhoven De gemeente Eindhoven subsidieerde  100.000 euro in de verfilming. Volgens de gemeente wordt ‘De Helleveeg’ een film met een betekenis voor de stad. Het bedrijfsleven zou volgens de gemeente profiteren omdat de opnames in de stad ongeveer twee maanden duren.   Omroep BrabantOmroep Brabant

letteren

 • Opnieuw valt Ilja Leonard Pfeijffer in de prijzen met zijn laatste dichtbundel Idyllen. Nadat hij in november voor de bundel al de Jan Campert-prijs ontving, wint hij ook de VSB Po‘zieprijs 2016, de belangrijkste po‘zieprijs van het jaar. De prijs levert hem € 25.000,- en een glaskunstwerk op. Literatuurplein
 • Ruth Lasters heeft met Lichtmeters de Herman de Coninckprijs 2016 voor beste dichtbundel gewonnen. Volgens de jury is Lichtmeters een ‘sterke, coherente bundel met schitterende zinnen, rake metaforen en vergelijkingen in een heldere taal.’ De Herman de Coninckprijs is een initiatief van Boek.be, met de steun van de Provincie Antwerpen, in samenwerking met Knack, Radio 1, Canvas en met de medewerking van Po‘ziecentrum, Jeugd en Po‘zie, en de Arenberschouwburg.  Literatuurplein
 • Vier poetryslammers uit Belgi‘ en zeven uit Nederland gaan met elkaar de strijd aan tijdens de finale van de DichtSlamRap-woordenwedstrijd op 28 januari bij eetcafŽ Le Temps Perdu in Boxtel. In totaal krijgen de elf dichters drie minuten om te laten zien wat ze in huis hebben. De winnaar krijgt een juryprijs van 150 euro en mag een dag later meedoen aan het NK Poetryslam  in Utrecht. Brabants Dagblad
 • Er vinden diverse activiteiten plaats gedurende de Week van de Po‘zie in Tilburg en ‘s-Hertogenbosch. In Tilburg treden dichters op bij cultuurpodium Paradox, De Kennismakerij en in de Polygonale Hal. Op maandag 1 februari is er in ‘s-Hertogenbosch een ontmoeting tussen dichters van het Feest der Po‘zie en de klassieke musici van Stichting Philomela. Brabants Dagblad  , Brabants Dagblad

muziek

 • Er zijn grote plannen voor een House of DJ’s in de oude casinobioscoop in de Reigerstraat in Breda. Dit House of DJ’s moet wereldwijd liefhebbers van DJ’s en dance naar Breda trekken. ‘Als je een kaartje voor het centrum hebt gekocht, kun je genieten van 6 tot 8 zalen waarin je wordt meegenomen in de supersnelle wereld van de Nederlandse DJ’s. Een club van enthousiaste plannenmakers en financiers heeft al een optie op het pand genomen. BN-De-Stem

theater en dans

 • De Ji_í Kylián Ring is tijdens de opening van de vijftiende editie van het Holland Dance Festival uitgereikt aan maar liefst twee personen: Roel Voorintholt, artistiek directeur van Introdans en Ton Wiggers, algemeen directeur van Introdans. Zij ontvingen de ring vanwege hun grote inzet voor de danswereld en omdat zij Introdans hebben laten uitgroeien tot een belangrijk gezelschap in ons land. Theaterkrant

kunst in de openbare ruimte

 • De Udense kunstenaar Anthony Litjes wil de F16, die de gemeente Uden binnenkort op een rotonde nabij de vliegbasis laat plaatsen, beplakken met schapenvellen. ”Volkel is bekend vanwege de vliegbasis, Odiliapeel vanwege de schapen. Ik heb geprobeerd die twee met elkaar te verbinden “ , zegt Litjes.Hij vroeg toestemming bij de gemeente Uden, maar die heeft hem verwezen naar defensie want dat is de eigenaar van het vliegtuig. Brabants Dagblad

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • ’t Karregat, ontworpen door architect Frank van Klingeren en gerealiseerd in 1973, is een van de eerste multifunctionele centra in Nederland. De experimentele opzet – een vrije ruimte voor uiteenlopende gebruikers zonder tussenwanden onder een doorlopend dak – trok internationaal de aandacht. De eerste fase van de renovatie, door diederendirrix en architecten|en|en gezamenlijk, is nu gereed. Het weer frisse en functionele gebouw biedt ruimte aan een school, een kinderdagverblijf en enkele wijkvoorzieningen. Architectenweb
 • WillemsenU uit Eindhoven ontwerpt het nieuwe hoofdkantoor van Nathan, leverancier van producten op het gebied van duurzaam verwarmen en koelen. De integratie van duurzame installaties maakt het pand een voorbeeldproject voor de opdrachtgever. Architectenweb
 • De Doe-geld prijsvraag in ‘s-Hertogenbosch richt zich op idee‘n voor de Bossche jongeren. Bijvoorbeeld een bijzondere activiteit of een leuk evenement. Emmy Polkamp is de winanar van de prijsvraag. Ze kreeg een cheque van 10.000 euro. Hiermee kan ze haar idee ‘To many places’ gaan uitvoeren. Een rondreizend hotel in authentieke leegstaande panden in ‘s-Hertogenbosch. Voor haar afstudeerproject ontwierp de oud-studente van de Design Academy de pop-up tentjes. Omroep Brabant, Emmy Polkamp
 • Met het voorzitterschap (tot en met juni van dit jaar) van Nederland van het Europees Parlement is het een goed gebruik om als ‘binnenkomer’ een geschenk aan te bieden aan de leden van dat parlement. Zo’n cadeau moet het land van de voorzitter op een mooie manier representeren. Cor Unum is trots dat een van die geschenken uit de werkplaats van Cor Unum komt. Het Bossche bedrijf mocht de MaMa-vaas, het ontwerp van Roderick Vos, leveren in een mooie oplage. Bastion Oranje
 • Fotografen Mari‘lle van Uitert uit Vught en Maikel Samuels uit ‘s-Hertogenbosch hebben allebei een Zilveren Camera gewonnen. Van Uitert won de prijs in de categorie Buitenland documentair (serie) met een fotoserie over bendegeweld in El Slavador. Samuels werd gelauwerd in de categorie Buitenland: nieuws (enkel). Op zijn foto zijn tientallen autobanden te zien die drijven in de zee tussen het Griekse eiland Lesbos en Turkije. Vluchtelingen gebruiken de banden tijdens de oversteek als reddingsboei. Ze gooien de banden na aankomst terug in zee. Omroep Brabant
 • Jesse van Venrooij is filmer en is bezig aan een bijzonder project. Hij wil in Tilburg 10 korte filmportretten gaan maken van vluchtelingen. Deze portretten geven een inzicht en andere kijk op vluchtelingen. Om de 10 korte films te kunnen maken heeft Jesse €2.200,- nodig voor een tolk, kosten van vertalingen en kosten die de geportretteerde vluchtelingen in de films moeten maken om deel te nemen. Hij probeert dit geld bij elkaar te krijgen via een crowdfundingsactie op de website www.voordekunst.nl. Tillywood
 • Sharon Kovacs geeft twee optredens met het Metropole Orkest, op 29 oktober in Koninklijk Theater CarrŽ, Amsterdam en op 17 december in Theaters Tilburg. Eindhovens Dagblad
 • Na zijn bejubelde debuutalbum Bellse Parese brengt Flip Noorman zijn tweede plaat uit: MAKE UP, een ode aan de leugen. Met de release van de cd gaat ook zijn gelijknamige theatertournee van start. 3voor12.vpro.nl , Theaterkrant
 • Voor ‘En de ander’ wordt Orgelvreters op het podium vergezeld door Dennis Gaens, dichter en jeugdvriend van bandleider Thijs Schrijnemakers. De door Schrijnemakers en Gaens geschreven voorstelling is opgebouwd uit anekdotes over hun jeugd en de geschiedenis van het Hammondorgel, uit po‘zievoordrachten, en natuurlijk uit veel ouderwets heftige orgelrock. Cleeft
 • De 20-jarige beatmaker Simon uit Loon op Zand aka Sensi Sye is zeer succesvol op SoundCloud. Zijn muzikale carrire heeft vorig jaar door een onverwachte wending een boost gekregen. Door een geluk bij een ongeluk heeft hij vorig jaar zijn muzikale roeping gevonden, dat leverde hem een label en meer dan 15.000 followers op SoundCloud op. 3voor12.vpro.nl
 • De lichte muziektheaterproductie Wie is Loesje? van Opera Zuid trekt sinds kort weer door het land. Voor deze tweede serie voorstellingen werden tekst en regie aangescherpt en werd de choreografie sterker. Wat bleef, zijn de geweldige stemmen en een mooi, ontroerend verhaal. Operamagazine

kunstonderwijs

 • “Ik denk dat een architect gevoelig moet zijn voor dingen die komen met het ontwerpproces. Om te begrijpen wat leven is. En mensen die leven met en in architectuur iets meer te geven; iets om in te dwalen en om bij stil te staan.” Po‘zie is de inspiratie geweest voor het afstudeerproject van Femke Stout, Technische Universiteit Eindhoven / Faculteit Bouwkunde, een psychiatrische kliniek, nabij het stadswandelpark te Eindhoven. Archined
 • Het Fontys FutureMediaLab (FFML), onderdeel van het lectoraat Media, Interactie en Narratie van Fontys, opende op 21 en 22 januari zijn deuren voor het publiek. Studenten van verschillende studies zijn het afgelopen half jaar in het Natlab aan de slag gegaan met het ontwikkelen van innovatieve idee‘n op mediagebied. De onderwijsinstelling daagde studenten van de studies Journalistiek, ICT, Communicatie, Sport & Economie en Kunsten uit om innovatieve mediaconcepten te verkennen. “We onderzoeken de invloed van technologie op het vertellen van verhalen”, legt Anne-Marie Sweep uit, hoofd van het FFML. Vorig jaar vond het lab een plekje bij Baltan Laboratories in het Natlab. e52.nl
 • Mode is een spiegel van de cultuur, en dat hebben de studenten van het Amsterdam Fashion Institute met hun laatste collectie helemaal begrepen. De iNDiViDUALS lente/zomer 2016 collectie brengt misschien wel de grootste culturele trend van de afgelopen jaren naar voren: feminisme. In de collectie spelen de studenten met stereotypen in gender en overdrijven ze kenmerkende elementen van de hedendaagse maatschappij. i-d.vice
 • Afgelopen zondag hield de Rockacademie in Tilburg open dag. “”Mensen hebben vaak het idee dat wanneer je hier afstudeert je gemakkelijk een rijke popster wordt.”” Zo werkt het niet, zegt studieleider Hans van den Hurk. Studenten moeten niet alleen talent hebben, maar ook het succes zien te vinden. Er is amper een goed belegde boterham te verdienen in de muziekbranche. Volgens Van den Hurk is een gezonde ambitie niet de enige sleutel tot het succes. Een popmuzikant is steeds vaker een ondernemer. En dat moet je leren. “” Omroep Brabant
 • Rianne Wilbers (26) groeide in Mierlo-Hout (Helmond) op met muziek van Jimi Hendrix en Janis Joplin, zong als tiener in een symfonische metalband en studeert nu af op klassieke zang. En dat doet ze op 4 februari met een concert in de grote zaal van Muziekgebouw Eindhoven, inclusief 46 koppen tellend orkest. Sopraan Wilbers zingt vijf liederen van de Amerikaanse modern-klassieke componist David Lang, een speciaal voor Wilbers gecomponeerd stuk van Nicoline Soeter en een symfonie van de Poolse componist Górecki. Eindhovens Dagblad

cultuureducatie en – participatie

 • 25 jaar lang selecteerde en bemiddelde Kunstbalie landelijk kunstaanbod voor basisscholen met het programma KunstSelect. Dit jaar gaan we samen met het onderwijs, de kunstensector en de provincie onderzoeken hoe we KunstSelect kunnen verzelfstandigen en overdragen aan derden. In het schooljaar 2016-2017 worden de laatste kunstmenu’s geprogrammeerd voor de deelnemende werkgroepen. Kunstbalie blijft wel de komende jaren investeren in De Cultuur Loper. Kunstbalie
 • Eind vorig jaar zijn de resultaten van de vijfde provinciale monitor cultuureducatie Noord-Brabant gepresenteerd. Uit de antwoorden blijkt dat Brabantse scholen serieus aandacht besteden aan cultuureducatie. Zo heeft 96% van de Brabantse basisscholen een visie op cultuureducatie geformuleerd, 5% meer dan landelijk het geval is. De Cultuur Loper
 • Meer dan 400.000 mbo’ers (84 procent) heeft zich aangemeld voor de nieuwe MBO Card. Met die kaart kunnen de studenten per 1 januari met flinke korting naar musea, musicals, de bioscoop en festivals. De kaart is is geldig tot 31 december en kan door iedere mbo-instelling voor zijn studenten worden aangevraagd. Nationale Onderwijsgids
 • Het programma Kunstuur heeft nu ook een Schooltv-variant. Kunstuur in de klas is een nieuw programma over kunst speciaal voor het voortgezet onderwijs. Het programma wordt vandaag gelanceerd op ARTtube.nl en Schooltv.nl. Digitalekunstkrant
 • Het ‘Manifest Nederlands op School’ is verschenen. Het pleit voor ‘meer inhoud, meer plezier, beter resultaat’, in het manifest worden aanbevelingen gedaan voor het vak Nederlands op school. Op de Dag van Taal, Kunsten en Cultuur in Groningen vertelde vakdidacticus Theo Witte dat alle partijen rond de tafel moeten om het vak te verbeteren: de Taalunie, Stichting Lezen, docenten en universiteiten. “Het schoolvak Nederlands moet gericht zijn op het ontwikkelen van een bewuste taalvaardigheid en literaire competentie. Dat betekent dat die vaardigheden steunen op inzicht in taal, literatuur en communicatie. Op die manier kunnen ze bijdragen aan de culturele, maatschappelijke en persoonlijke vorming van leerlingen.” Maak van literatuur op de middelbare school een keuzevak, meent Aafke Romeijn. Het levert veel discussies op. Tzum.info , Vrij Nederland , Tzum.info , Tzum.info
 • De Nationale Voorleesdagen zijn begonnen. Van woensdag 27 januari t/m zaterdag 6 februari wordt er voorgelezen op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, bibliotheken en scholen. Centraal tijdens De Nationale Voorleesdagen staat het prentenboek We hebben er een geitje bij!, geschreven door Marjet Huiberts en ge•llustreerd door Iris Deppe. Een jury van Nederlandse jeugdbibliothecarissen koos het boek als Prentenboek van het Jaar 2016. Daarnaast selecteerde deze jury nog negen andere prentenboeken voor de Prentenboek TopTien voor peuters en kleuters. De Nationale Voorleesdagen en Het Nationale Voorleesontbijt zijn een initiatief van Stichting Lezen en worden door de Stichting CPNB uitgevoerd. CPNB
 • Kinderen die op de basisschool meer boeken hebben om uit te kiezen, lezen meer en worden betere lezers. Ook hun Cito-resultaten voor begrijpend lezen liggen hoger. Dat blijkt uit onderzoek van Thijs Nielen, die op 26 januari promoveert aan de Universiteit Leiden. Nationale boekenblog
 • Het zijn weer mooie tijden in het muziekonderwijs, signaleert Evert Bisschop Boele. Een Nieuwe Lobby maakt zich sterk voor meer muziek op school, en haalt graag onderzoek aan waaruit het belang van muziek blijkt. Boele levert scherp commentaar op de lobby Žn op het schermen met de psychologische effecten van muziek. lkca
 • De dertienjarige Osse Iris van Nuland gaat naar 3 vwo op het Mondriaancollege, en ze speelt viool op topniveau. Op 6 februari staat ze in de finale van het Nederlandse Vioolconcours in Hertz TivoliVredenburg, Utrecht. Om zo goed mogelijk te worden oefent ze dagelijks twee uur en ŽŽn kwartier en op zaterdag heeft ze vijf uur les op de School voor Jong Talent aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Brabants Dagblad
 • Jongeren uit de theaterwereld nemen in het weekend van 30 en 31 januari 2016 Podium Bloos en Belcrum in Breda over. Deze twee dagen worden gevuld met meer dan twintig theatervoorstellingen in en buiten het theater, gemaakt door nieuwe talenten. Het uitgangspunt van het Festival 39Graden is de eigen organisatie en de wil om te maken van jonge deelnemers tussen de 15 en 20 jaar. Er wordt hierbij niet alleen gedacht aan acteurs, maar ook aan regisseurs, schrijvers, producenten en makers. Breda vandaag
 • In 2011 nam Robin Ferdinand Groot deel aan een project waarin kunstenaars hun werk presenteerden aan blinden. De presentaties bestonden voornamelijk uit vertellingen over wat er te zien was. Aan het vertellen van een beeldend kunstwerk kleeft een groot nadeel. Kijken naar een kunstwerk levert een directe associatie op, maar een blinde is overgeleverd aan een bemiddelaar die zijn persoonlijke waarneming in een vertelling projecteert. Kan een schilderij auditief worden vertaald? Kan beeldende kunst toegankelijker gemaakt worden voor blinden? Hij schreef er een scriptie over. Mister Motley

kunstbeoefening

 • Het Beers Thuistheater Festival krijgt dit jaar een ludiek vervolg met het Beers Winkeltheater Festival. Op zaterdag 30 januari vindt het festival plaats, onder regie van toneelvereniging Keskenoate en ’t Interieur. Het festival biedt kleinschalige podiumkunsten, zoals toneel en muziek. Het publiek maakt in groepjes en onder ludieke begeleiding een toer langs een selectie van drie winkels in Middelbeers. ‘Een driegangen verrassingsmenu’ , zo verwoordt de organisatie. Eindhovens Dagblad

erfgoed

 • Succesvolle herbestemmingen van kerken zijn vaak te danken aan personen of groepen die met volle inzet een idee voor een nieuwe functie van een kerkgebouw uitwerken, constateert onderzoeker Tamar Herfs in haar rapport ‘Succesvol herbestemmen’. Het kerkgebouw in transitie. Vaak bestaat de neiging zo’n idee naast zich neer te leggen. Een gang van zaken waarmee niet alle initiatiefnemers genoegen nemen. En dat is maar goed ook, wijst het onderzoek uit. “Doorslaggevend in positieve zin is vaak een persoon of groep die tot actie overgaat en het herbestemmingsproces handen en voeten geeft.” Cobouw
 • De Amsterdamse gemeenteraad stelde op 25 november 2015 de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2017-2020 vast. Veel beleidsmatige aandacht van de gemeente gaat naar creativiteit en kunstzinnige vaardigheden binnen cultuureducatie, maar juist ook erfgoededucatie draagt bij aan 21st century skills, weet educator Robin Vermeulen. Erfgoededucatie werd nauwelijks genoemd in de nota, terwijl projecten van Imagine IC in Amsterdam en Serpentine Gallery in Londen het belang bewijzen. lkca
 • Het vormingsaanbod van de Erfgoed Academie Brabant-voorjaar 2016. Erfgoed Brabant
 • Henk Groenendaal uit Den Dungen is begonnen met het schilderen van een grote kopie van de Tuin der Lusten, het beroemdste schilderij van Jeroen Bosch. Groenendaal is al zeven jaar bezig met de voorbereidingen. Hij gaat nu aan de slag in het Zwanenbroedershuis aan de Bossche Hinthamerstraat; een passende plek, want ook Jeroen Bosch was ooit een van de Zwanenbroeders. Omroep Brabant
 • Horeca-exploitanten die gerechten serveren op Jeroen Bosch-servies. Een bloemist die Jeroen Bosch bloembollen verkoopt. Ondernemers hebben van alles bedacht om in te spelen op het Jeroen Boschjaar. Een bijeenkomst ,georganiseerd door stichting JB500 en VisitBrabant, om de mogelijkheden te bespreken, werd door zo’n honderd ondernemers bezocht. Brabants Dagblad

bibliotheken

 • De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft onlangs de tienduizendste website bewaard als digitaal erfgoed. De KB is in 2007 begonnen met het verzamelen van Nederlandse websites, om zo een webarchief op te bouwen dat toekomstige onderzoekers een dwarsdoorsnede van de Nederlandse cultuur in handen geeft. Digitaal erfgoed is vluchtig en kwetsbaar: wat er gisteren was is morgen verdwenen. Websites moeten daarom telkens opnieuw worden binnengehaald (‘geharvest’) om actuele versies te bewaren, aldus de KB. De KB hanteert bij het harvesten van websites een specifiek selectiebeleid. Primair worden websites met wetenschappelijke en culturele inhoud geselecteerd, maar daarnaast ook websites met een innovatief karakter die exemplarisch zijn voor de huidige trends op het Nederlandse deel van het web. De KB kijkt bij de selectie ook naar maatschappelijke relevantie en populariteit. Bibliotheekblad
 • Duurzame inzetbaarheid, ontwikkeling in je vak en mobiliteit zijn voor iedere medewerker belangrijk. Hierbij hoort dat medewerkers hun loopbaanontwikkeling in eigen hand nemen en op die manier het beste uit zichzelf halen. En dat zij zicht krijgen op de individuele mogelijkheden en de manier waarop zij hun loopbaan kunnen invullen. Een digitaal loopbaanportaal kan hier aan bijdragen. In opdracht van BibliotheekWerk doet Cubiss momenteel onderzoek naar de mogelijkheden van een loopbaanportal voor de bibliotheekbranche. Cubiss
 • Bibliotheek de Meierij (BDM) heeft het zwaar te verduren. Gemeenten draaien de subsidiekraan dicht en verwachten tegelijkertijd meer cultureel ondernemerschap. Ook de concurrentie neemt toe. Commerci‘le partijen als Karmac liggen op de loer om het bibliotheekwerk over te nemen. Ook in de Meierij. Brabants Dagblad
 • Albert Kivits, directeur van Bibliotheek Eindhoven, is de trotse winnaar van het Gouden Gewei, de award voor de beste verandercase 2015. De jury van deze jaarlijks toe te kennen award roemde de Bibliotheek Eindhoven om de wijze waarop zij met respect voor het verleden de ‘bieb’ opnieuw op de kaart hebben gezet. De uitreiking van het Gouden Gewei markeerde op feestelijke wijze de eerste editie van het Verandercongres dat communicatiestudenten van de Hogeschool van Amsterdam op 11 januari jl. organiseerden. Hogeschool van Amsterdam
 • Honderd minibibliotheekjes, bij evenzovele instellingen en bedrijven in Eindhoven. Honderd handige, weersbestendige kastjes waarin plaats is voor tientallen boeken. Te leen of te ruil, voor wie dat maar wil. Dat is het doel dat de stichting Samen voor Eindhoven voor ogen heeft.In de Eindhovense Openbare Bibliotheek, die dit jaar haar eeuwfeest viert, werd het offici‘le startsein gegeven. Tijdens de drukbezochte relatiemiddag van de organiserende stichting werden spijkers met koppen geslagen. Ter plekke boden bedrijven hun medewerking aan bij het zoeken naar vrijwilligers, materialen Žn boeken. e52.nl , Eindhovens Dagblad
 • De bibliotheek aan het Hooghout in Brabantpark in Breda sluit. De bibliotheek is inmiddels in gesprek met de nieuwe huurders, een apotheek. Die hebben gezegd er geen bezwaar tegen te hebben om straks, wanneer ze vermoedelijk in mei open gaan, bibliotheekleden te blijven ontvangen. Die kunnen er dan terecht om de boeken die ze leenden van de bieb op te halen of in te leveren. BN – De Stem
 • Stadsarchief Oss is sinds kort gevestigd in de bibliotheek aan de Raadhuislaan in Oss. Brabants Dagblad, Brabants Dagblad
Geen reacties

Geef een reactie