Trends & ontwikkelingen 29 november 2016

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland 

 • Een kort verslag op de site van De Tweede kamer over het debat over de cultuurbegroting van 21 november 2016. De Tweede Kamer
 • Voor de musea is de kern dat de museale middelen conform voorgestelde begroting praktisch ongewijzigd zijn. Ook de 675.000 euro reparatie voor vier in de knel gekomen rijksmusea stond niet ter discussie. Aldus de Museumvereniging in haar verslag over het debat van de cultuurbegroting op 21 november. Museumvereniging 
 • Tijdens het wetgevingsoverleg op 21 november uitte de Tweede Kamer haar zorgen over de geringe regionale spreiding van landelijk cultuurgeld. Zo besteedt het Rijk 0,80 euro per Drent en 41,00 euro per inwoner van Noord-Holland. Provincies kaartten deze onevenwichtige spreiding al eerder aan tijdens een hoorzitting over de toekomst van de cultuurfondsen begin november. Interprovinciaal Overleg
 • In de aanloop naar het begrotingsdebat  stuurden producenten, regisseurs en scenaristen een gezamenlijke brief aan de parlementsleden om zorgen en wensen van de filmsector nog eens onder de aandacht te brengen. Prioriteiten: uitbreiding van de cash rebate-regeling, compensatie voor het verlies van het Mediafonds en bestrijding van piraterij. Filmkrant
 • Minister Bussemaker (OCW) zei tijdens het begrotingsdebat van 21 november dat bij voorstellingen van de Nationale Opera de zaal in Enschede slecht halfvol zit, terwijl het gezelschap in het Amsterdamse CarrŽ volle zalen trekt. Volgens directeur Nicolas Mansfield zijn de beweringen van Bussemaker pertinent onjuist. Tubantia
 • In een brief aan de Tweede Kamer over cultuuronderwijs bieden minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (OCW) een terugblik op de behaalde resultaten van de huidige subsidieperiode 2013-2016 en gaan ze in op speerpunten en maatregelen voor de periode 2017-2020. Ter uitvoering van de motie Monasch/Van Veen over een gemeenschappelijk houvast voor cultuuronderwijs voor overheden, onderwijs en culturele aanbieders is het lkca gevraagd een handreiking op te stellen hiervoor. Dit document is met de brief meegestuurd naar de Kamer. Rijksoverheid.nl, Rijksoverheid.nllkca, lkca, Kunstbalie
 • Minister Bussemaker (OCW) stuurt de rapportage over het volgrecht aan de Tweede Kamer. Het volgrecht beoogt te waarborgen dat de auteurs van werken van grafische of beeldende kunst in economisch opzicht meeprofiteren van de doorverkoop van hun kunstwerken. Rijksoverheid.nl
 • Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer de Mediabegroting 2017. Rijksoverheid.nl
 • Staatssecretaris Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie over het lokaal en regionaal mogelijk maken van publiek-private samenwerking tussen mediabedrijven. Het wordt makkelijker voor lokale en regionale omroepen om samen te werken met bedrijven en instellingen. De regels worden soepeler en duidelijker. Tevens stuurde hij een brief een brief over de samenwerking tussen regionale publieke omroep. Rijksoverheid.nl, Rijksoverheid.n
 • Provincies tonen in de vorige maand gesloten retaildeals nog te weinig daadkracht bij het aanpakken van de winkelleegstand. Juist in de provincies waar de nood het hoogst is, gebeurt het minst. Dat constateren Cees-Jan Pen, lector Brainport van Fontys Hogescholen en Dennis Melenhorst, secretaris SER Overijssel. Binnenlands bestuur
 • De provincie Overijssel geeft een impuls aan kleine culturele initiatieven in de provincie. Dit doet zij in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel. Binnen het Prins Bernhard Cultuurfonds wordt het Fonds Kleine Culturele initiatieven Provincie Overijssels opgezet. Uit dit fonds kunnen kleine culturele initiatieven een bijdrage krijgen. Overijssel
 • Naar voorbeeld van het Limburgse Cinesud wordt in Friesland  een filmplatform opgericht om filmtalent in de provincie met elkaar te verbinden en Friesland als filmlocatie te promoten. Met het oog op Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 is de kans op een bijpassend fonds groot. Filmkrant
 • In de ruim twee jaar dat CDA-gedeputeerde Ger Koopmans over de cultuur in Limburg gaat, heeft hij voor de nodige ophef gezorgd. Vorige maand liet hij zien waar voor hem tot 2020 de prioriteiten liggen. Een gesprek met de gedeputeerde over zijn motieven. Zuiderlucht
 • Het Bevrijdingsfestival in Vlissingen dreigt te moeten bezuinigen, terwijl commerci‘le festivals zoals Concert at Sea en Vestrock ruimhartig worden gesteund. Dit maken Zeeuwse Statenleden,  van o.m. PVV en SP, op uit  een ambtelijk concept van het Uitvoeringsprogramma Cultuur. PZC
 • De voltallige Rotterdamse gemeenteraad schaart zich op 24 november achter het Cultuurplan voor de komende vier jaar. Het gaat om jaarlijks 80 miljoen euro voor tientallen culturele instellingen zoals het Rotterdam Philharmonisch, Museum Boijmans, Theater Zuidplein en het HipHopHuis. In totaal krijgen 86 culturele instellingen subsidie, waarvan 18 nieuw zijn. Rotterdam.nlRijnmond.nl
 • Jacob van der Goot, voorzitter van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur,  wil dat de cultuursector meesurft op de Rotterdamse renaissance. Hij wil dat de cultuursector diverser, vernieuwender en financieel gezonder wordt. Zijn blog verscheen voor het debat over het Cultuurplan. rrkc
 • Museum Arnhem krijgt voor de periode 2014 – 2017 jaarlijks een bedrag van zeven ton extra van de gemeente Arnhem. Daarmee wordt het museum in staat gesteld om een btw-naheffing te betalen die de Belastingdienst de culturele instelling heeft opgelegd. De Gelderlander
 • EFADs spreekt verontrusting uit over de Sat Cab Regulation van de Europese Commissie. De introductie van het Country of Origin principe voor online vertoningsmogelijkheden kan grote impact hebben op de audiovisuele sector en culturele diversiteit in Europa. Filmfonds
 • Het Europees Parlement heeft al tien jaar een eigen filmprijs die als doel heeft om Europese waarden te promoten. Maar deze LUX Prize roept vooral vragen op over het nut en de kosten ervan. Cultuurbeleid is namelijk helemaal het terrein niet van het Europees Parlement. FTM

noord-brabant

 • Paul van Kemenade en Fundament Foundation uit Tilburg, Matzer uit ‘s-Hertogenbosch en Afslag Eindhoven hebben van het Rijk en van de provincie een positief advies gekregen, maar nog geen geld voor hun aanvragen voor de periode 2017-2020. En die periode begint al over vier weken. De instellingen willen overleggen met gedeputeerde Henri Swinkels voor cultuur en de wethouders van de drie gemeenten om snel duidelijkheid te kunnen krijgen. Brabants Dagblad
 • Uit de beantwoording van de schriftelijke vragen van de Statenfractie van het CDA over toekenning provinciale cultuursubsidies blijkt o.m. dat de provincie Noord-Brabant zich niet herkent in het beeld, dat een aantal Tilburgse culturele instellingen in een brief schetst,  dat het besluit van de provincie zorgt voor een culturele kaalslag in Tilburg. Brabant.nl
 • De petitie,  die Rebecca Nelemans is gestart om aandacht te vragen voor het kunstklimaat in Noord-Brabant,  kan nog tot 19 december worden ondertekend.  De handtekeningen worden aangeboden aan Henri Swinkels, de verantwoordelijke gedeputeerde. Nelemans gaat, samen met anderen, een debat organiseren, waarin o.m. de vraag centraal staat hoe er een rechtvaardiger verdeling van de middelen die er zijn tot stand kan komen. Petities24
 • De Brabantse Omgevingsvisie moet zich focussen op 4 hoofdopgaven. Een forum van inwoners, professionals, studenten, bestuurders en beleidsmakers gaat de visie mee helpen schrijven. Deze en andere keuzes leggen Gedeputeerde Staten voor aan Provinciale Staten, in het Startdocument Brabantse Omgevingsvisie. De nieuwe Omgevingswet moet het stelsel van regels rond de fysieke leefomgeving gaan vereenvoudigen en daarnaast de veiligheid, gezondheid, en kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. Brabant.nl

grote brabantse gemeenten

 • Het positioneren van Breda als ‘Internationale Schakelstad’ gaat niet alleen over ligging, maar ook over een stad waar het goed werken en wonen is, in een groene en historische omgeving, waar mensen elkaar ontmoeten en kennis uitwisselen met elkaar.  Het Verhaal van Breda wordt zichtbaar in citymarketing, plannen en evenementen. Dit gaat de gemeente in 2017 samen met de nieuwe citymarketingorganisatie en andere partners vormgeven. Breda, BN – De Stem
 • Een verslag van een bijeenkomst  in Podium Bloos waar zestig genodigden mochten brainstormen over de toekomst van Belcrum, waar het creatieve bedrijventerrein STEK, skatehal Pier 15 en Belcrum Beach als pioniers zijn neergestreken. De gemeente Breda heeft het bureau BLASt (architectuur en stedenbouw) ingeschakeld om idee‘n op te halen om dan met de input begin volgend jaar met een gedragen visie te komen. BN – De Stem
 • Plannen voor een mooier of slimmer Breda: dat was de inzet voor de idee‘nwedstrijd DroomBreda, georganiseerd door Stadslab, een denktank voor Bredanaars met creatieve idee‘n op het gebied van o.m. wonen, zorg en duurzaamheid. De organisatie ontving 88 idee‘n om lege plekken of lege gebouwen in de stad een nieuwe bestemming te geven. Winnaar : BredaParkTrap. Omroep Brabant, BN – De Stem
 •  De Triple O Campus in Breda wordt mogelijk uitgebreid. Kadans Vastgoed, dat afgelopen maanden twee gebouwen op de campus heeft gekocht, wil daar het voortouw in nemen. BN – De Stem
 • 1 oktober 2016 was de sluitingsdatum voor subsidieaanvragen, ontvangen voor 2017 in de Plusregeling van de Stichting Cultuur Eindhoven. Zoals beschreven in de Subsidieregeling worden de aanvragen beoordeeld door de Cultuurraad, die per aanvraag een advies uitbrengt aan de bestuurder van Cultuur Eindhoven.  Bestuurder Tanja Mlaker geeft in een brief opdracht aan de Cultuurraad en wijst de raad nog op een aantal zaken. Cultuur Eindhoven
 • Vier partijen hebben zich de afgelopen weken gemeld om de Kasteeltuinconcerten in Helmond te adopteren. Binnen twee weken moet bekend worden wie een van Helmonds populairste evenementen overneemt van Helmond Marketing.  Eindhovens Dagblad
 • De meeste bezwaarmakers tegen nieuwbouw van Theater aan de Parade in ‘s-Hertogenbosch hebben eerst tweemaal samen vergaderd v——r ze officieel bezwaar tegen het ontwerpbestemmingsplan aantekenden. In totaal zijn bij de gemeente acht bezwaren binnengekomen. Brabants Dagblad
 • Op 23 november heeft de Bossche wethouder van Olden de nieuwe website www.erfgoedshertogenbosch.nl gelanceerd. Via de website worden vele duizenden bronnen over de geschiedenis van gemeente ‘s-Hertogenbosch ontsloten. Erfgoedstem
 • Met een ‘Last Call’ expositie neemt Kunsthal Boschveld afscheid van hun locatie aan de Vughterstraat 234. Na negen maanden moet het kunstinitiatief van artistiek leider Oscar Schrover op zoek naar een andere expositieruimte. Brabants Dagblad
 • De Maawmuur is niet meer zeker van zijn plek aan het Willemsplein in Tilburg. Voor verschillende partijen in de Tilburgse gemeenteraad is deze locatie niet langer heilig. Dat bleek tijdens de raadscommissie Vestigingsklimaat. Brabants Dagblad
 • Voor kleinschalige evenementen in Tilburg komt er een apart, laag tarief.  Dat zei wethouder Erik de Ridder (CDA, Financi‘n) in een raadscommissievergadering. Brabants Dagbla
 • Het restaurant met druivenkas in het ketelhuis van de AaBe Fabriek in Tilburg kan er komen. De Omgevingscommissie van de gemeente Tilburg is akkoord met een nieuw aangepast ontwerp van Rijnboutt Architecten. Brabants Dagblad
 • Een miljoen  is te weinig voor een fraai stadspark. Die boodschap heeft de regiegroep van het Van Gend en Loosterrein in Tilburg overgebracht aan wethouder Berend de Vries. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Zeven basisscholen in Bergen op Zoom krijgen een schoolbibliotheek. Het gaat om scholen in de wijken die met relatief veel taalachterstand en laaggeletterdheid kampen. Met die schoolbibliotheken hopen de gemeente Bergen op Zoom en bibliotheek Het Markiezaat die taalachterstanden terug te dringen. BN – De Stem
 • Nobelaerdirecteur Hilda Vliegenthart is teleurgesteld dat de politiek in Etten-Leur nog geen oordeel kan vellen over de plannen voor meer stoelen in de nieuwe zaal. Ze nodigt alle fracties uit om over het uitbreidingsplan te komen praten. BN – De Stem
 • Het college van B en W stelt de gemeenteraad Loon op Zand voor de Stichting Het Witte Kasteel een vierjarige subsidie toe te kennen. Deze aanvullende subsidie is bedoeld voor de instandhouding van het kasteel en omliggende tuinen. Brabants Dagblad
 • Fort Sabina wint Cultuurprijs Moerdijk 2016. BN – De Stem
 • De verbouwing van Museum Jan Cunen liep zoveel vertraging op dat de offici‘le heropening wordt uitgesteld. Het bestuur verschuift dat feest van februari naar september 2017. Brabants Dagblad
 • Stichting Paaspop ontvangt  de erepenning van de nu nog zelfstandige gemeente Schijndel. Omroep Brabant


cultureel ondernemerschap

 • Sociaal ondernemers zoeken innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Het McKinsey rapport “Scaling the Impact of the Social Enterprise Sector” brengt de ontwikkelingen van de afgelopen vijf jaar in kaart en geeft een overzicht van hoe de sector in Nederland er momenteel uitziet. McKinsey, Social-Enterprise.nl
 • Op 13 december is er een Open Huis bij DutchCulture. Met workshops, themasessies en advies op maat voor instellingen/makers die een stap verder willen zetten naar het internationale podium. DutchCulture
 • BNA heeft de Richtlijn Gezonde Architectenselecties gepubliceerd. Doel van de richtlijn is de financi‘le en creatieve uitputtingsslag van de architectenbranche bij aanbestedingen een halt toe te roepen, aldus de brancheorganisatie. BNA  
 • Ontwerpopdrachten voor architecten zijn een belangrijke indicator voor toekomstige bouwactiviteiten. Het CBS berichtte over een toename van de waarde van opdrachten met ruim 16%. Het gaat hier over het tweede kwartaal van 2016 in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. BNA
 • Eerder dit jaar liet het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer weten van plan te zijn om in 2017 te bezien of behoud van de titelwet voor interieurarchitecten nog passend is. Op 30 november 2016 organiseren BNI, BNO en BNA een debat over de toekomst van de interieurarchitect. Het is de start van de publieke discussie over de bescherming van de titel interieurarchitect. BNA
 • De gemiddelde Vlaamse kunstenaar leeft in precaire omstandigheden. Dat blijkt uit een studie in opdracht van o.m. Kunstenpunt en de Vlaamse overheid. Uit het onderzoek, waar 2.706 Vlaamse kunstenaars uit uiteenlopende sectoren als film, muziek en beeldende kunsten aan deelnamen, blijkt dat gemiddeld slechts 1 op de 10 aangeeft te kunnen rondkomen van zijn of haar artistieke activiteiten alleen. De Morgen, Vlaanderen.be, Loont passie
 • Nederlandse musea spreken een steeds groter publiek aan, afkomstig uit binnen- en buitenland. Maar middelgrote en kleine musea schrijven rode cijfers, net als voorgaande jaren. De eigen inkomsten van musea stegen afgelopen vijf jaar met 51%. De subsidies per bezoek daalden in diezelfde periode met 30%.  Dit zijn enige resultaten uit de publicatie Museumcijfers 2015, een jaarlijks onderzoek door de Museumvereniging onder ruim 400 musea. Siebe Weide, directeur, heeft 4 oplossingen.  Museumvereniging, NRC
 • Een aantal pogingen binnen de museumsector had tot nu toe niet geleid tot een standaard voorbeeldcontract voor bijvoorbeeld rondleiders. AWVN heeft daarom voor de museumsector een bestaand, inmiddels door de belastingdienst goedgekeurd, contract voorzien van informatie hoe dit contract verder in te vullen voor de eigen organisatie en waar op te letten. Dit is voor nu het maximaal haalbare, schrijft de Museumvereniging. Museumvereniging
 • Jheronimus Bosch – Visioenen van een genie in het Noordbrabants Museum is door het Britse kunsttijdschrift Apollo uitgeroepen tot Tentoonstelling van het Jaar. Museumtijdschrift 
 • FRAEMd.com is een vorig jaar opgericht online kunstplatform. Een vijftigtal gerenommeerde galeries biedt (een deel van) hun werk hier te koop aan, waaronder Torch, Ron Mandos, Borzo, Reuten Galerie Amsterdam en No Man’s Art Gallery. Een nieuw initiatief is Gllery.com. Hier is het mogelijk om kunst binnen heel Europa en daarbuiten te kopen en verkopen. Daarnaast biedt Gllery.com ook de mogelijkheid voor een kunstenaar om werk te verhuren. Fraemd, Gllery
 • Tijdens het Najaarsoverleg 2016, de 14e editie van de (half)jaarlijkse debatavond over brandende kwesties in de Nederlandse filmwereld, op 30 november,  wordt er o.m. gesproken over de toekomst van het Nederlands Film Festival en de positie van het Filmfonds, dat zich wil richten op meer geld voor minder films. Versfilmentv
 • The Buddy Film Project koppelt gevluchte, professionele filmmakers aan Nederlandse professionele filmmakers. Gezamenlijk wordt er door hen een lange speelfilm gemaakt. Zo voorziet het project deze gevluchte filmmakers van een relevant en professioneel (film)netwerk in Nederland. Een gesprek met initiatiefnemers Dennis Overeem en Dewi Reijs over hun plannen en de toekomst van het project. Nederlands Film Festival
 • Das Mag maakte bekend dat de uitgeverij zich ontfermt over de eerder verschenen titels van schrijvers die bij De Bezige Bij zaten en zijn overgestapt. Das Mag biedt de titels voor een nieuwe verkoopprijs van € 9,99 aan. tzum
 • Ter gelegenheid van de verschijning van de artikelenbundel Celebrity Authorship and Afterlives in English and American Literature, samengesteld door Gaston Franssen en Rick Honings, gaan vier letterkundigen en een literaire ster tijdens een bijeenkomst in Amsterdam op zoek naar een antwoord op de intrigerende vraag: wat is de plek van de schrijver in onze hedendaagse celebrity-cultuur? Spui
 • Auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra introduceert in samenwerking met de marktpartijen een nieuw algemeen tarief voor livemuziek. De nieuwe regeling treedt in werking per 1 januari 2017. Entertainment Business
 • Inkomsten uit muziekauteursrechten stijgen wereldwijd met 9%. Entertainment Business
 • De Vereniging Nederlandse Poppodia- en Festivals (VNPF) heeft de nominaties bekendgemaakt voor de 19e editie van de uitreiking van de IJzeren Podiumdieren. 013 (Tilburg) is genomineerd voor beste podium, beste programmeur en beste directeur. WOO HAH! (Tilburg) voor beste festival. Tijs Heesterbeek, Effenaar (Eindhoven) en Jochem Winterwerp, Best Kept Secret (Hilvarenbeek) voor beste marketeer. VNPF
 • Het festival Extrema vertrekt na 21 jaar op Aquabest. Het festival wordt een meerdaags evenement en gaat naar recreatiecentrum De Bergen in Wanroij. Extrema wordt een kleinschalig festival zonder commerci‘le namen en met minder toeschouwers. BN – De Stem, Omroep Brabant
 • De belangenvereniging voor acteurs ACT geeft haar leden een negatief stemadvies voor de eerste cao-afspraken tussen de VVTP (Vereniging Vrije Theaterproducenten)  en de Kunstenbond. ‘We vinden het niet kunnen dat we niet bij de onderhandelingen betrokken waren’, zegt Loek Peters, die de bond adviseert namens de acteurs voor ACT. Theaterkrant

 

cultuurmarketing

 • Cultuurplatform We Are Public heeft in 33 dagen de benodigde 1000 leden in ‘s-Gravenhage gevonden om officieel van start te gaan in januari 2017. Daarmee is de eerste stap naar landelijke dekking een feit. In 2017 volgen andere steden, o.m. Eindhoven en Tilburg. Het platform streeft naar minstens 10.000 leden die met hun maandelijkse bijdrage van €15 investeren in kunst en cultuur en die de zalen vullen door vaker naar programma’s te gaan. We Are Public
 • Marketing in de culturele wereld werd tot voor kort vaak geassocieerd met commercie. Deze spanning liet zich ook voelen in de theaterwereld. Toch lijkt er de afgelopen jaren iets te veranderen en krijgt professionele marketing in veel theaters voet aan de grond. Frankwatching
 • Op 20, 21 en 22 januari 2017 wordt in Nederland voor de tweede keer het BankGiro Loterij Theaterweekend georganiseerd. Het theaterweekend is een initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nationaal Theater Fonds en mogelijk gemaakt door de cultuurloterij van Nederland, de BankGiro Loterij. Meer dan 60 Nederlandse theaters bieden die dagen een gevarieerd en aansprekend programma aan voor tien euro per voorstelling. VSCD
 • Het aantal websitebezoekers van Slot Loevestein  is in ŽŽn jaar met 40% gegroeid. Slot Loevestein heeft haar online vindbaarheid optimaliseert via Google Ad Grants. Cultuurmarketing
 • Steeds meer culturele organisaties verkopen tickets op naam, via online ticketing of aan de kassa. Daarmee worden er transactiedata verzameld en daar kun je veel inzicht uit halen. Sara Oomen is marketing researcher in de culturele sector en werkt het liefst met grote hoeveelheden transactiedata. Ze ziet echter vaak dat transactiedata niet zijn meeverhuisd naar een nieuw ticketingsysteem.  Een pleidooi voor het bewaren van oude transactiedata. Cultuurmarketing

 

financiering

 • Het Mondriaan Fonds kent aan de programma’s van twaalf presentatie-instellingen voor hedendaagse beeldende kunst 2,4 miljoen euro toe. Zeven instellingen kregen een positief advies, maar kunnen wegens het beperkte budget (nog) niet gehonoreerd worden. De aanvragen van deze instellingen worden in een extra ronde opnieuw meegewogen. Mondriaanfonds
 • Met de behandeling van de begroting van 21 november 2016 is bevestigd dat het kabinet voornemens is 700.000 euro per jaar extra uit te trekken voor presentatie-instellingen beeldende kunst. Het Mondriaan Fonds wil het extra geld voor 2017-2018 verdelen in een tweede ronde. Presentatie-instellingen die niet hebben aangevraagd in de huidige ronde konden tot 28 november 2016 een aanvraag indienen.   Mondriaanfonds
 • Tijdens het Amsterdam Art Weekend 2016 lanceerde het Mondriaan Fonds een mobiele website die een overzicht biedt van alle galeries die aangesloten zijn bij de KunstKoop. Mondriaanfonds
 • De reglementen en protocollen van het Filmfonds zijn geactualiseerd en per 1 januari 2017 van kracht. De wijzigingen hangen samen met de nieuwe beleidsperiode (2017-2020) en vormen de vertaling van het in januari gepresenteerde beleidsplan. Filmfonds
 • Het Filmfonds heeft de indiendata voor 2017 gepubliceerd. Filmfonds
 • Zes nieuwe filmprojecten zijn geselecteerd voor de 12e serie One Night Stand. Deze films beleven hun premire tijdens het Nederlands Film Festival 2017 en worden eind 2017 op NPO 3 uitgezonden. One Night Stand is in het kader van talentontwikkeling een belangrijk, jaarlijks filmproject voor talentvolle film- en tv-makers in Nederland. Filmfonds
 • De deadlines in 2017 voor Projectsubsidies voor publicaties voor schrijvers van literair werk (voorheen Werkbeurzen schrijvers) staan vast.  Voor 15 januari: schrijvers die al minimaal vijf projectsubsidies c.q. werkbeurzen hebben ontvangen, de ervaren schrijvers. Het voor deze groep in 2017 gereserveerde budget bedraagt € 850.000. Letterenfonds
 • Via de Schwob-regeling ondersteunt het Letterenfonds de vertaling en uitgave van literaire klassiekers die hier nog onbekend zijn. In het kader van deze regeling zijn in 2016 in totaal negentien aanvragen gedaan, waarvan er ŽŽn is ingetrokken en zeven zijn afgewezen. Elf aanvragen zijn gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 56.496. Letterenfonds
 • Met de biografieregeling van het Letterenfonds wordt de totstandkoming van Nederlandstalige biografie‘n van kunstenaars gesubsidieerd. Dit jaar werden vijftien aanvragen ingediend, daarvan kon ŽŽn aanvraag niet in behandeling worden genomen. Zes biografieprojecten zijn gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 129.618. Letterenfonds
 • Vanaf 1 januari 2017 zal het Fonds Podiumkunsten de indeling naar disciplines loslaten en alle regelingen (exclusief de meerjarige activiteitensubsidie) multidisciplinair uitvoeren. Dat betekent dat bij de productiesubsidie de schotten tussen de disciplines in de aanvraagprocedure worden weggehaald. De regeling Productiesubsidie verstrekt subsidies voor het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van voorstellingen, concerten en concoursen met als doel de kwaliteit van de podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken. Het aantal aanvraagrondes is uitgebreid naar 5. Eerstvolgende deadline 4 januari 2017.  Fonds Podiumkunsten.
 • In 2016 startte het Fonds voor Cultuurparticipatie het programma ‘Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities’, waarmee het steden wil aanmoedigen om het kunst- en cultuuraanbod voor ouderen te ontwikkelen en te verduurzamen. Het BNG Cultuurfonds hecht hier belang aan en besloot daarom de BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs in het leven te roepen. De Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) heeft met een gezamenlijk project met fotografiemuseum Foam, getiteld ‘Amsterdam Vertelt’ deze prijs gewonnen. Fonds voor Cultuurparticipatie Bibliotheekblad
 • Het Prins Bernhard Cultuurfonds start het Jong Mecenaat. Met € 100 bruto per jaar kan men meedoen. Men draagt dan bij aan de 3500 projecten die het Cultuurfonds ondersteunt. Op 13 december wordt het Jong Mecenaat gelanceerd. Cultuurfonds
 • Bij het Fonds Kwadraat kunnen beeldende kunstenaars, fotografen en vormgevers een lening aanvragen voor zeer uiteenlopende doeleinden, zoals voor een expositie of presentatie in binnen- of buitenland, een publicatie, een eindexamenproject aan een kunst- of ontwerpacademie, een residency, of voor apparatuur die nodig is om nieuw werk te maken. Deadline 13 januari. Fonds Kwadraat
 • Het VPRO Medialab houdt zich bezig met media-innovatie. Het lab wordt mede ondersteund door Brabant C. Een gesprek met Ton van Gool, eindredacteur van het VPRO Medialab,  over het belang van het project in de samenleving en de rol van Brabant C. Brabant C
 • Het Drents Museum kan geld gaan investeren in hedendaagse keramische kunst. Stichting Van Achterbergh-Domhof geeft hiervoor de komende vier jaar jaarlijks een bijdrage van vijfduizend euro. RTV Drenthe
 • Bedrijven tot 100 medewerkers steunen lokale sportverenigingen, culturele instellingen en andere maatschappelijke organisaties met een jaarlijks bedrag van ruim 1 miljard euro. Dat is meer dan het bedrag dat de rijksoverheid jaarlijks in sport en cultuur steekt. Dat blijkt uit onderzoek van Panteia in opdracht van MKB-Nederland. De Dikke Blauwe
 • Goede doelen zitten steeds krapper bij kas. De inkomsten uit eigen fondsenwerving zijn de afgelopen twintig jaar nauwelijks gegroeid. Ook door de terugtrekkende overheid en de opkomst van alternatieve manieren van ‘goed doen’ wordt de strijd om de donateur heviger. ING

 

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft de Gouden Piramide uitgereikt aan Stichting Xenia voor het Xenia hospice voor jonge mensen in Leiden. De trofee werd in ontvangst genomen door opdrachtgever en directeur Jacqueline Bouts. De prijs bestaat naast de trofee uit een geldbedrag van € 50.000 en een architectuurplaquette. Architectuur Lokaal
 • Voor de meeste architecten voelt het nog altijd als een groot gemis, het NAi dat bijna vier jaar geleden is opgegaan in Het Nieuwe Instituut. Architectuurhistoricus Sergio M. Figueiredo heeft een boek geschreven over het instituut, dat 25 jaar een belangrijke rol heeft gespeeld in het debat over en aanzien van de Nederlandse architectuur :  ‘The NAi Effect : Creating Architecture Culture’. Architectenweb
 • Regio’s kunnen de optimale condities voor innovatie cre‘ren, maar het succes van innovatiemilieus valt niet zomaar te kopi‘ren. Maar waarom zijn sommige gebieden veel innovatiever dan andere? In samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving deed Ruimtevolk onderzoek naar dit soort omgevingen en identificeerde zes (Engelstalige) kernelementen van succesvolle innovatiemilieus. Ruimtevolk
 • Wat liggen er bijzondere kansen voor opdrachtgevers en ontwerpers in onze toekomstige zorgopgaven! Dat kwam onmiskenbaar naar voren tijdens de bijeenkomst Who Cares?, die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseerde tijdens de Dutch Design Week 2016 in Eindhoven. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De tentoonstelling ‘Dream Out Loud’, met ontwerpen van 26 hedendaagse vormgevers die zich bezig houden met ‘social design’,  is onderdeel van de tweejaarlijkse ‘Voorstellen tot Gemeentelijke Kunstaankopen’. Het Stedelijk Museum Amsterdam deed 12 aankopen. 3 ontwerpers schonken hun werk aan het museum. Museumtijdschrift

beeldende kunst

 • In het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch wordt op 12 januari in het kader van het project Reinventing Happiness een symposium gehouden over social art en design : Het museum als katalysator van de sociaal ge‘ngageerde kunst- en designpraktijk.  Hoe werkt dat? Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch
 • Op 2, 3 en 4 december 2016 organiseert De Balie in samenwerking met galerie STAFF_ROOM de allereerste Engaged Art Fair. Een not-for-profit kunstbeurs waar iedereen  sociaal en politiek ge‘ngageerde kunst kan zien, ondergaan en kopen. Iedere dag zijn er artdiners, vormgegeven door kunstenaars, filmprogramma’s en publieksprogramma’s plaats rondom de thema’s ‘Engaged’, ‘Art’ en ‘Fair’. De Balie
 • Er zijn nog 4 kanshebbers Van Lanschot Kunstprijs. Welk kunstwerk geeft de huidige tijdgeest het beste weer? Welk kunstwerk geeft de huidige tijdgeest het beste weer? Van Lanschot
 • Schilderkunst is een gereedschap geworden en dit is de perfecte tijd om dat gereedschap te gebruiken. Gesprekken over schilderkunst op de Rijksakademie van beeldende kunsten. De Groene Amsterdammer

film

 • Vluchtelingen, migratie en de oorlog in het Midden-Oosten spelen een hoofdrol tijdens IDFA 2016. Dat was terug te zien in de prijzen die werden uitgereikt. De prijs voor beste lange documentaire ging naar Nowhere to Hide. De prijs voor beste Nederlandse productie werd gewonnen door Radio Kobani. De VPRO IDFA Audience Award 2016 ging naar La Chana van regisseur Lucija Stojevic, een sprankelend portret van flamencodanseres Antonia Santiago Amador.   IDFA,  Filmkrant, IDFA

letteren

 • Hedendaagse schrijvers verdienen hun reputatie grotendeels in het publieke domein: op televisie, op festivals, in sociale media. De literatuur is steeds meer de wereld in getrokken om haar publiek op te zoeken en om zichzelf te verkopen. Maar heeft de literatuur nog wel bestaansrecht in onze huidige door media beheerste consumptiemaatschappij? De literatuur is sedert de tweede helft van de twintigste eeuw op een andere manier gaan functioneren dan we in de (twee) eeuwen daarvoor gewend waren. Een onderzoeksproject van de Universiteit van Tilburg.   diggitmagazine
 • Pogingen iets van het leven te maken van Hendrik Groen (Meulenhoff) heeft de NS Publieksprijs gewonnen en is daarmee Boek van het Jaar 2016. Hendrik Groen is een pseudoniem; alleen de uitgever weet wie de schrijver is. CPNB
 • De longlist van de jaarlijkse International IMPAC Dublin Literary Award, de grootste literaire prijs voor een in het Engels geschreven dan wel vertaalde roman, is bekendgemaakt. Esther Gerritsen, Anne-Gine Goemans, Tom Lanoye, Jaap Robben, Tommy Wieringa staan met hun vertalers op de lijst. Letterenfonds

muziek

 • Hiphop doorbreekt overal sociale en culturele grenzen, stelt Niels Graaf. ‘Wie naar meer dan de vorm kijkt, ontwaart grote thema’s. Identiteit, erkenning, vertrouwen: het zit er allemaal in.’ De Volkskrant
 • Op 7 december 2016 ontvangt bassist en improvisator Wilbert de Joode de Buma Boy Edgar Prijs 2016. Deze belangrijkste Nederlandse prijs voor jazz en ge•mproviseerde muziek bestaat uit een plastiek van Jan Wolkers, een geldbedrag van € 12.500 en een door de winnaar zelf samengestelde concertavond in het Bimhuis. BUMA Cultuur
 • Dan’el Bjarnason is de komende drie jaar composer-in-residence van het Muziekgebouw in Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • De cultuurredactie van het Eindhovens Dagblad vraagt  lezers het meest bepalende moment van de popmuziek in Zuidoost-Brabant tussen 1956-2016 te bepalen: The Big Bang. Op 22 december wordt de top 10 bekendgemaakt. Eindhovens Dagblad

theater en dans

 • De voorstelling ”Vechtersbazen”  van Inge Wannet heeft het Eindhovense Strijp S als decor. De voorstelling gaat over een groep mensen die onderduikt voor de toekomst. Deze mensen zijn het niet eens met de kant die de wereld opgaat maar weten ook geen alternatief. Het project is onderdeel van het innovatiefonds en innovatietraject thinX, dat het Parktheater in 2012 introduceerde.   Omroep Brabant, Parktheater
 • Heeft een oeroude kunstvorm als opera nog wel zin in hoogtechnologische tijden? Tijdens het TechTrip Festival  in Enschede gaan opera en technologie de confrontatie aan. De kern van het brede festivalprogramma wordt gevormd door twee muziektheatervoorstellingen van Het Geluid Maastricht. Operamagazine
 • Met haar masterscriptie Een denkend lichaam in theater heeft Isis Germano van de Universiteit Utrecht de ANV-Theaterscriptieprijs gewonnen. De prijs werd uitgereikt tijdens Dramaastricht op 19 november. Er is een geldbedrag van 500 euro aan verbonden. Theaterkrant
 • Vanaf 25 januari 2017 toert Moving Futures voor de derde keer door Nederland. Het festival presenteert de meest toonaangevende jonge makers van het moment uit de stal van de vijf Nederlandse danshuizen Dansmakers Amsterdam, Dansateliers, DansBrabant, De Nieuwe Oost en Random Collision. Dans Brabant
 • Technieklessen zijn voor een danser natuurlijk even waardevol als onvermijdelijk. Een getraind lijf is voor het vak een basisvoorwaarde, maar voor een voorstelling is dat niet voldoende. Young Talent Performance voorziet een vervolgstap. Meer dan dertig jonge dansers van de Dansvakopleiding (havo en hbo) van het Haagse conservatorium werkten drie maanden aan een avond met zes korte werken van topchoreografen.  Theaterkrant
 • Pieter Verelst en Alex Ploeg hebben gisteravond respectievelijk de jury- en de publieksprijs gewonnen, op de 51e editie van het Cameretten Festival. Theaterkrant

 

kunst in de openbare ruimte

 • Eind dit jaar wordt de eerste ARTomaat in Tilburg gelanceerd, een omgebouwde sigarettenautomaat met daarin kunstwerkjes. In navolging van een flink aantal Duitse steden waar voorbijgangers al jaren een ‘werkje’ uit de muur kunnen trekken.   Brabants Dagblad
 • Er is een tweede geval van vermeend plagiaat ontdekt in China. Eerder betrof het werk van Anish Kapoor. Nu is een kopie van een sculptuur van de Britse kunstenaar Wendy Taylor aangetroffen in Shanghai. The Independent

 

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • En dode gevel aan de achterzijde van een parkeergarage in hartje Tilburg is veranderd in een open bedrijfsverzamelgebouw. De architecten van Samenwerking.BBE, een samenwerking van 3 bureau’s inclusief de Tilburgse architect Ed Bergers,  gaven De Plint een industri‘le uitstraling met bijzonder grote puien en slanke profielsystemen van Reynaers. Architectenweb
 • Piet Hein Eek wordt algemeen gezien als ŽŽn van de belangrijke ontwerpers van toegepaste kunst van Nederland. Onlangs zond het NPO-programma Het Uur van de Wolf de documentaire ‘Hier komt Piet Hein Eek’ uit. In deze documentaire wordt de periode belicht van de verhuizing naar zijn nieuwe onderkomen in Eindhoven tot afgelopen zomer. Architectenweb
 • Het Brabantse designcollectief Studio Job had onlangs de eer om de kerstetalages van 27 vestigingen van het Amerikaanse luxewarenhuis Barneys in te richten. Het thema  is ‘love peace joy’. Vijf vragen aan Studio Job. Eindhovens Dagblad
 • De Bossche Couturier Addy van den Krommenacker gaat de kleding van de ontvangstmedewerkers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis ontwerpen. Brabants Dagblad
 • Tilburgse kunstenaar Margot Homan toont  haar bronzen en marmeren beelden in Slot Zeist. Omroep Brabant
 • In 1997 maakte Merlijn Passier  documentaire ‘De tranen van Castro’, waarin hij op zoek ging naar de communistische leider. Hiermee won hij een Gouden Kalf. Sindsdien liet de fascinatie voor Castro hem niet meer los. Nu de voormalige dictator is overleden, kan hij beginnen aan een nieuw deel van zijn verhaal. Omroep Brabant
 • Lumineus volgde in opdracht van het project Bosch y Bosco een groep artiesten die met een vrachtwagen vol kisten dwars door Europa trok. De groep maakte een reis van ‘s-Hertogenbosch naar Madrid. Zoals ooit het schilderij Tuin der Lusten van Jheronimus Bosch van ‘s-Hertogenbosch via Breda en Brussel naar Madrid reisde. BN – De Stem, via   Lumineus
 • De Bredase componist en dirigent Daan Manneke (77) neemt afscheid van zijn in 1976 opgerichte kamerkoor Cappella Breda. Het is als 77-jarige ‘gevoelsmatig’ een goed moment. Bovendien wil hij ‘meer tijd aan zijn kleinkinderen besteden’. BN – De Stem
 • Speciaal ter gelegenheid van het Bosch 500 jaar ontwikkelde het componistenduo Strijbos & Van Rijswijk een kunstklankroute waarbij je middels een app door het centrum van ‘s-Hertogenbosch loopt en je terug in de tijd van Jheronimus Bosch waant. Bossche Omroep
 • Peter Pan Speedrock, de band die Eindhoven als ‘Rock City’ op de kaart zette, sloot dit weekend met twee shows in de Effenaar hun afscheidstournee af. Als dank voor hun bijdrage aan de rockscene, hebben tien Eindhovense bands ieder een nummer van ‘PPSR’ gecoverd. Opmerkelijk is de cover en clip van Tigre Blanco. Bij hun afscheid ontving de band de Vriendschapspenning van de stad Eindhoven.    Eindhovens Dagblad , 3voor12.vpro.nl, Omroep Brabant, Omroep Brabant
 • De voorstelling ‘Goud, wierook, mirre en jenever’ van Het Groote Hoofd beleeft op 15 december haar premire aan de Noordkade in Veghel.  Het Groote Hoofd is een professioneel theater- gezelschap dat in nauwe samenwerking met de lokale bevolking aan producties werkt. Zoals ook in dit kerstspel. Brabants Dagblad

 

kunstonderwijs

 • Hoewel de alumni van de Rijksakademie internationaal roem verwerven ziet de toekomst er voor de huidige generatie minder rooskleurig uit. Directeur Els van Odijk grijpt de aandacht dit weekend voor RijksakademieOPEN 2016 dan ook aan om haar zorgen te uiten. Voor de komende periode heeft minister Bussemaker (OCW) een mogelijk nieuwe bezuiniging van nog eens 500 duizend euro aangekondigd. Hierover wordt op 8 december gestemd. NRC, De Groene Amsterdammer
 • Fontys Hogeschool voor de Kunsten start in september 2017 met de nieuwe, Engelstalige master Performing Public Space. Deze interdisciplinaire master is toegankelijk voor kunstenaars uit verschillende disciplines met een voornemen om hun werk uit te voeren in de openbare ruimte. Fontys
 • Derdejaarsstudenten van Akademie St. Joost hielden zich de afgelopen maanden bezig met vraagstukken rond het vreemdelingenbeleid. Op  10 november presenteerden de studenten hun werk in het Humanity House in Den Haag aan medewerkers van de IND en het COA. Akademie St. Joost  
 • YourStory is een initiatief van SintLucas in samenwerking met de gemeente Boxtel en centrummanagement Boxtel. Meer en meer winkelpanden staan leeg terwijl de online omzet groeit. Consumenten zijn steeds vaker op zoek naar een beleving en delen hun ervaringen online met de hele wereld. In YourStory gaan wisselende teams van SintLucas-studenten en winkeliers aan de slag met deze uitdagingen. SintLucas

 

kunstbeoefening

 • Theatergroep Moeders uit Heesch speelt de voorstelling Verzwegen Moeder. Het is een toneelbewerking van het boek De Verzwegen Moeder van voormalig hoofdredacteur van het Brabants Dagblad Tony van der Meulen . Brabants Dagblad
 • Toneelvereniging Thaleia uit Eindhoven komt met het stuk ‘Niemand in het bijzonder’, een surre‘el drama over twee broers, hun moeder, een gids, een toerist, een meisje en een konijn. Eindhovens Dagblad
 • Amal Souiki uit Breda heeft de 24e editie van de El Hizjra Literatuurprijs gewonnen in de categorie po‘zie. Dat gebeurde tijdens de Nacht van de Arabische Literatuur in debatcentrum De Nieuwe Liefde in Amsterdam.   BN – De Stem  

 

cultuureducatie en – participatie

 • Laten we nou eindelijk afscheid nemen van ons 19e eeuwse schoolsysteem, bepleit Ronald Kox, hoofd Cultuureducatie bij het LKCA  Want het werkt ongelijkheid op het gebied van culturele en artistieke ontplooiing in de hand. We moeten ervoor zorgen dat ieder kind kunstvakken kan volgen op school. Daarom is de handreiking Basis voor Cultuureducatie ontwikkeld. LKCA
 • In onze wereld is de beeldcultuur dominant. Daarom is het geen moment te vroeg dat de beeldende vakken nu, voor de eerste keer, een referentiekader hebben op Europees niveau. Het gaat om een prototype dat verder kan worden ontwikkeld. Het kader kan bijdragen aan de versterking van het belang van het beeldende domein in het onderwijs. Dat schrijft Diederik Schšnau,  mede-auteur van een prototype voor een Europees referentiekader. LKCA
 • De nieuwe icc-cursussen, waarin icc’ers (interne cultuurcošrdinatoren) de visie op het cultuurbeleid voor hun school maken, zijn in Noord-Brabant van start gegaan. Ook in 2017 krijgen icc’ers de kans om zich te blijven ontwikkelen en biedt Kunstbalie een aantal icc’ers de mogelijkheid zich te laten opleiden tot Post-hbo Cultuurbegeleider. Daarnaast is in opdracht van Kunstbalie een nieuw training gemaakt voor icc’ers. Deze start in januari 2017. Kunstbalie
 • Kunstbalie ondertekende, samen met 24 andere organisaties,  intentieovereenkomst over de Zuiderwaterlinie.  Het behoud van cultureel erfgoed is van belang voor Kunstbalie. Zo heeft Kunstbalie  in het kader van de Zuiderwaterlinie-overeenkomst het project ZuiderWaterlinie Festival ondersteund met de Stimulering Maatschappelijke Opgaven. Er wordt toegewerkt naar het ZuiderWaterlinie Festival in april 2017 en het Fortenfestival in september 2017. Kunstbalie
 • Twintig jongeren van (jeugd)zorgorganisaties Kompaan en De Bocht, ASVZ, Traverse, de William Schrikkergroep en van het COA exposeren vanaf 29 november kunst bij De NWE Vorst in Tilburg. De jongeren hebben in ateliers van twintig Tilburgse professionele kunstenaars gewerkt voor de expositie Kunstkameraden Tilburg. Brabants Dagblad
 • Op 2 en 3 december is in Londen de conferentie Dancing Wellness, The Role of Dance in Lifelong Healthy Living. Het is een conferentie met veel praktische workshops, met als doel  inzicht te geven in welke initiatieven er reeds bestaan in Europa op het gebied van dans en welzijn. Een gesprek met danser Andrew Greenwood, die een half jaar geleden samen met Clare Guss-West de stichting van Dance for Creative Wellness heeft opgericht. Cultureel Persbureau
 • In de jaren negentig besefte Sannette NaeyŽ, directeur Cinekid, al hoe bepalend nieuwe media zou gaan worden voor de ontwikkeling van een kind. Ze initieerde een ‘nieuwe media’-afdeling binnen Cinekid en zette het MediaLab op. In 2016 organiseerde Cinekid samen met Cubiss het MediaLab Festival op locatie. Sannette  NaeyŽ over het MediaLab Festival en mediaeducatie. Cubiss
 • Kbs De Zandberg uit Breda heeft de meest mediawijze klas van Noord-Brabant. Groep 8 van die school heeft de provincieprijs gewonnen tijdens de zesde editie van MediaMasters. BN – De Stem
 • Kennisnet heeft een stappenplan ontwikkeld dat scholen handvatten geeft om digitale geletterdheid een structurele plek te geven. Het is zowel praktisch van aard als dat het bedoeld is als stimulans. Remco Pijpers is strategisch adviseur bij Kennisnet. Cubiss
 • Hebben scholen mediawijsheid opgenomen in hun beleid? En hoe belangrijk vinden leerkrachten dit onderwerp? Deze en andere vragen stelde Cubiss in een onderzoek aan medewerkers binnen PO, VO en PABO om de huidige stand van zaken rondom het thema mediawijsheid in kaart te brengen. In een infographic zijn de resultaten gebundeld van de eerste meting mediawijsheid in het onderwijs. Cubiss

 

erfgoed  

 • Op 23 en 24 november sloot de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn programma Wederopbouw af. Minister Bussemaker (OCW) en 30 wethouders ondertekende  een intentieverklaring over de omgang met 30 wederopbouwgebieden die Nederland rijk is. Deze programmalijn stopt na 5 jaar,  maar de wederopbouw blijft verankerd in het werk van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Cultureel Erfgoed, ROmagazine
 • Museumcollecties, archieven, bibliotheken en historische interieurs zijn kwetsbaar voor water. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseerde op 24 november een symposium om erfgoedbeheerders meer waterbewust te maken. De Rijksdienst lanceerde de Handreiking Water, erfgoed en ruimte, over de inzet van cultuurhistorie bij het waterveiliger maken van Nederland.  Cultureel Erfgoed, Cultureel Erfgoed
 • De erfgoedcollectie van het TIN wordt verhuisd. Vanaf 1 maart liggen in het besloten boekendepot van de UvA, het IWO 161.957 historische objecten (kostuums, maquettes, rekwisieten, schilderijen, prenten, foto’s en boeken) uit drie eeuwen Nederlandse podiumkunsten opgeslagen. Sinds de sluiting van Theater Instituut Nederland in 2013 beheert UvA Bijzondere Collecties deze erfgoedcollectie. Met een verhuizing naar zijn eigen depot wil UvA Bijzondere Collecties kosten besparen en de collectie beter beschermen. De collectie blijft eigendom van stichting TIN. Theaterkrant, TIN.nl
 • Jong Heemschut organiseerde een bijeenkomst over het gebruik van Virtual Reality in de erfgoedsector. Heemschut
 • Op 22 november organiseerde Erfgoed Brabant de Studiedag Collecties Online met onder andere een presentatie van het Netwerk Oorlogsbronnen. Het verslag staat online. Brabant Cloud
 • In Nationaal Monument Kamp Vught nam gedeputeerde Henri Swinkels op 21 november 2016 de Merkgids Crossroads in Brabant, Life Changing Stories 40-45 in ontvangst van Fabio Tat, namens VisitBrabant. Voor ‘Crossroads Brabant’ heeft een aantal Brabantse organisaties en instellingen de krachten gebundeld om de verhalen over de Tweede Wereldoorlog in Noord-Brabant breder bekend te maken. Erfgoed Brabant
 • Tijdens PopMonument  in Bergen op Zoom zijn vijf lokale kunstenaars aan de slag gegaan met het verhaal van een monument. Zij hebben dit verhaal verwoord in een korte animatie.   Erfgoed Brabant
 • Er is een actie gestart voor het behoud van de enorme hallen van de voormalige machinefabriek Backer & Rueb. Landschapsarchitect Martien Kuipers : “Geen monument, maar wel industrieel erfgoed. Heel belangrijk voor de wijk, omdat het zoveel vertelt over de geschiedenis. Dit hoort bij de Belcrum.” Binnenkort gaat er een brief naar B & W van Breda en de provincie Noord-Brabant. BN – De Stem
 • Het Kasteel in Breda krijgt een grote opknapbeurt. Het volledige pand wordt aangepakt. De verbouwing gaat naar verwachting een tot twee jaar duren. BN – De Stem
 • Het parochiebestuur van de Bernadettekerk in Maliskamp, Rosmalen  is akkoord met de vestiging van het orgelbouwbedrijf Pels & Van Leeuwen in de kerk en bewoning van de pastorie. Brabants Dagblad

 

bibliotheken

 • De Commissie Toekomst lokaal bibliotheekbestel heeft het afgelopen jaar gewerkt aan een advies over de concrete invulling van de maatschappelijke opdracht van bibliotheken op lokaal niveau. De KB had de commissie om dit advies gevraagd als vervolg op het rapport van de Commissie Cohen. Het advies, Van boekenbewaarplaats naar vitale schakel, wordt op 14 december gepresenteerd. KB  
 • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap overweegt om in te gaan op een verzoek om gegevens over openbare bibliotheken openbaar te maken. Bibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek en de VOB kunnen bedenkingen over dit voornemen kenbaar maken. De Bibliotheken
 • De introductie van de online cursussen van de Bibliotheek op 14 november is succesvol verlopen en met enthousiasme ontvangen. Als lid van de Bibliotheek kun je gratis twee online cursussen volgen. In tien dagen hebben maar liefst 3.561 mensen zich daarvoor aangemeld. Cursussen van de Bibliotheek is een pilot van een jaar. KB
Geen reacties

Geef een reactie