Trends & ontwikkelingen 30 oktober 2015

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Op 27 oktober j.l. vond er een plenair Tweede Kamerdebat plaats. Het betreft een VSO (Voortgezet Schriftelijk Overleg) over de uitvoering van de moties, die op 2 juli zijn ingediend. Bijna alle moties zijn aangenomen. Oerol en Festival Oude Muziek worden opgenomen in de basisinfrastructuur (BIS). Ook dient de Raad voor Cultuur te onderzoeken of Cinekid en de Nederlandse Dansdagen voor resp. 350 duizend en 200 duizend euro vanuit de BIS of op een andere wijze gefinancierd kunnen worden. Het extra festivalbudget wordt nog verder uitgekleed: ook de financiering voor het extra jeugdgezelschap wordt volledig uit dit budget betaald. Volgens Wijbrand Schaap van het Cultureel Persbureau hebben PvdA, SP, CDA en D66 het systeem van kunstsubsidi‘ring in Nederland goeddeels om zeep geholpen. De BIS is in het leven geroepen om continu•teit en excellentie van het cultureel aanbod te garanderen op basis van een kwaliteitsoordeel door de Raad voor Cultuur. En de fondsen hadden primair als taak om dicht op de ontwikkelingen van het culturele veld innovatief en kleinschalig aanbod te stimuleren en tot ontwikkeling te brengen. Door de bezuinigingen is deze constructie al onder druk komen te staan; nu neemt de Tweede Kamer een inhoudelijke rol op zich, nog voordat de cultuurnotaprocedure 2017 – 2020 is begonnen. “Alle lucht [ is ] uit het systeem verdwenen. De Raad voor Cultuur heeft geen enkele zeggenschap meer, de kunstfondsen zijn hun geld en speelruimte kwijt. “, volgens Schaap. Ook VVD Kamerlid van Veen deelt deze analyse. Bussemaker vond het maar ,,een veilige keuze”. Ze is bang dat er weinig geld overblijft voor meer innovatieve festivals, die een jonger publiek trekken. Ondanks beroepen op de Tweede Kamerleden van Kunsten ’92 en Federatie Cultuur om voor gewenste wijzigingen ook de re‘el benodigde extra middelen beschikbaar te stellen, komt er geen extra geld bij. Volgens minister Bussemaker laat de begroting dat niet toe. Tweede Kamer , Cultureel Persbureau , Theaterkrant , VNPF
 • Het Interprovinciaal Overleg (IPO) schrijft in een reactie dat de uitvoering van de motie 172 Monasch c.s. betekent dat er minder middelen beschikbaar zijn voor een groot aantal andere festivals in de regio. Dat is geen goede zaak. Het IPO vindt net als de Raad voor Cultuur dat eerst stedelijke regio’s met plannen moeten komen en dat daar rekening mee wordt gehouden bij de invulling van de landelijke infrastructuur en de opdracht die fondsen krijgen. Jeroen Bartelse, algemeen secretaris en directeur bij de Raad voor Cultuur, zegt daarover: “Het zijn zulke initiatieven die de trend van alsmaar meer bezuinigingen op cultuur kunnen keren. Want als regionale keuzes een belangrijke overweging worden in het landelijke beleid en bij de toekenning van subsidies, dan kan er lokaal een discussie op gang komen over de betekenis en invulling van het culturele aanbod. En dat is een discussie die er echt toe doet”. IPO
 • Minister Bussemaker gaat met ruim 2,5 miljoen euro per jaar culturele festivals steunen. CDA en PvdA wilden een deel van dat bedrag al reserveren voor twee Brabantse festivals: 400.000 euro per jaar voor het Dutch Design Festival Žn 200.000 euro voor Theaterfestival De Boulevard. Een meerderheid van de kamer stemde echter tegen de motie. Omroep Brabant
 • Minister Bussemaker komt medio 2016 terug op de motie over een overkoepelend referentiekader cultuureducatie. Dat meldde zij de Tweede Kamer tijdens het debat van 27 oktober, op aandringen van PvdA en VVD. Op 1 oktober gaf de minister al een eerste schriftelijke reactie. In tegenstelling tot wat de minister voor ogen heeft met een referentiekader, namelijk een verzameling bestuurlijke afspraken, zien de fracties het kader vooral als een ambitieuze visie van de minister op de inhoudelijke doelen van cultuureducatie; wat zou elk kind beleefd en gedaan moeten hebben? Daarna volgt volgens hen pas de vraag hoe je dat tot stand brengt en wat de taakverdeling is tussen de verschillende partijen, van lokale overheden tot culturele instellingen en onderwijs. lkca
 • In een brief voorafgaand aan het vervolgdebat van 27 oktober doet Kunsten ’92 een dringend beroep op de Tweede Kamerleden om voor gewenste wijzigingen in het beleid ook de re‘el benodigde extra middelen beschikbaar te stellen. Kunsten’92
 • Ook de Federatie Cultuur (FC) heeft de cultuurwoordvoerders per brief input gegeven voor het debat over de uitvoering van de moties op de uitgangspuntenbrief van minister Bussemaker. De strekking van de brief is dat de cultuursector aanvullende financiering nodig heeft om daadwerkelijk een meer stabiele basis te cre‘ren. NAPK.nl
 • Kunstenaar Edwin Stolk bekritiseert op zijn blog het cultuurbeleid van Minister Bussemaker. Dit n.a.v. de animatie over de uitgangspunten voor het cultuurbeleid in de periode 2017-2020 en de Impact Award. “Gisteren las ik dat kunstenaars niet zijn opgeleid als lobbyisten, maar agendaloos zouden zijn en daarom ‘impactproducenten’ nodig hebben. Is de minister die dit mogelijk maakt misschien overspannen of onder invloed? Dagelijks vechten cultuurmakers met een volle agenda in-, met- en tegen een geprivatiseerd landschap dat systematisch uitsluit. Bruggen worden hier naar mijn mening niet geslagen met een Impact Award. Innovatie vraagt om een stimulerende en voorwaarden scheppende overheid, of het nu gaat om de ontwikkeling van de farmaceutische industrie, de ICT of de cultuursector. Volgens mij is de Minister dusdanig op het verkeerde been gezet door reclames van bedrijven dat zij een opfriscursus verdient over de betekenisvolle rol van het culturele, het menselijke kapitaal.” Strange Messenger
 • Minister Kamp (EZ) en staatssecretaris Dekker (OCW) stuurden de Tweede Kamer het advies ‘Blijf scherp op continue ontwikkeling topsectorenaanpak’ van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWTI), en hun reactie op het advies. Op 29 oktober was er een in de algemeen overleg bedrijfsleven en innovatie. Vragen als : Wat levert het Topsectorenbeleid als geheel op? Moet daar geen beleids- of systeemevaluatie over plaatsvinden? stonden er centraal. Rijksoverheid.nl , IPO
 • Voor het eerst gebruikt het kabinet de Wet Normering Topinkomens (WNT) om een topsalaris van een bestuurder in de publieke dienst terug te halen. Voormalig interimbestuurder Gerben Eggink van kunstenhogeschool ArtEZ is de eerste die geld terug moet betalen wegens het overschrijden van de Balkenendenorm. Minister Bussemaker vordert bijna 85.000 euro terug, van hem persoonlijk en adviesbureau Boer & Croon, dat hem uitzendt. Eggink werd voorjaar 2013 ingehuurd om een bestuurscrisis op de hogeschool te bezweren, die vestigingen heeft in Arnhem, Zwolle en Enschede. Hij wist een stevige vergoeding te krijgen voor zijn werk. Maar omdat hij langer dan voorzien in dienst bleef, oversteeg zijn inkomen het wettelijk maximum. De Telegraaf
 • De Raad voor Cultuur concludeert na een tweedaags werkbezoek aan Zeeland dat de vier grootste Zeeuwse gemeenten anti-cultuur zijn. Terneuzen, Middelburg, Vlissingen en Goes bezuinigen zo veel dat de cultuur in Zeeland in een risicozone zit. Om het tij te keren, moeten culturele instellingen nauwer samenwerken. Omroep Zeeland , PZC
 • Gedeputeerde Staten van Gelderland willen museum Ori‘ntalis in Heilig Landstichting geen subsidie meer geven. Het ruim honderd jaar oude museum had om 750.000 euro steun gevraagd voor noodzakelijk achterstallig onderhoud, maar GS willen geen geld meer in het museum steken, zo blijkt dinsdag uit een advies aan Provinciale Staten. Architectenweb
 • Onlangs is in de commissie Bereikbaarheid, Openbaar vervoer en Cultuur van de provincie Gelderland de Startnotitie Cultuur en Erfgoed 2017-2020 besproken. GS zijn vervolgens een co-creatieproces gestart. EŽn van de middelen hierbij is een online platform. Op het online platform vindt men stellingen, meningen uit de sector en verschillende documenten. De provincie Gelderland vraagt d.m.v. dit platform betrokkenen om mee te denken over het cultuur- en erfgoedbeleid in Gelderland. Cultuurenerfgoed.gelderland
 • Cultuur moet een rol spelen in de maatschappelijke vraagstukken waar de provincie Groningen voor staat, zoals het versterken van het vestigingsklimaat en de leefbaarheid. Dat is het uitgangspunt van het Strategisch Beleidskader Cultuur 2017-2020 van de provincie Groningen. Bovendien investeert de provincie nu in cultuur, na alle bezuinigingen van voorgaande jaren. lkca
 • De kunstenaars van De Appel Support schrijven wethouder Ollongren van de gemeente Amsterdam een brief met het verzoek druk uit te oefenen op het bestuur van de Appel om op te stappen. Het verzoek van de kunstenaars om minimaal een kunstenaar in het bestuur op te nemen, is volgens Daan van Lent NRC, wellicht het begin van een nieuwe beweging. In vergelijking met andere kunstdisciplines blijven beeldend kunstenaars achter in de deelname aan besturen. De Appel Support , NRC inlog vereist
 • Binnen het Ro Theater is onrust ontstaan over de beoogde fusie van het toneelgezelschap met de Rotterdamse Schouwburg, Productiehuis Rotterdam en het collectief Wunderbaum tot ŽŽn grote organisatie: Theater Rotterdam. Het fusieproces liep afgelopen week schade op door dat Erik Pals zijn functie als algemeen directeur van het Ro Theater per direct opzegde. Pals en de raad van toezicht verschilden fundamenteel van mening over de manier waarop Theater Rotterdam (de fusie van het Ro Theater, de Rotterdamse Schouwburg, Wunderbaum en Productiehuis Rotterdam) tot stand moet komen. De Volkskrant , Theaterkrant
 • Het Paard van Troje en het Residentie Orkest dreigen om te vallen. Poppodium en orkest in ‘s-Gravenhage hebben zulke grote schulden dat ze er op eigen kracht niet meer uitkomen, stelt de Haagse wethouder Wijsmuller. Algemeen Dagblad
 • “Hoe kunnen we met z’n allen deze aarde een nog betere plek om te leven maken?”, vat directeur Hans Gubbels de missie van de drie musea aan het kersverse museumplein in Kerkrade samen. Sinds vandaag telt de locatie drie musea: Cube, Columbus en Continium. Samen Museumplein Limburg. Een unieke plek. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. De drie instellingen zijn geen musea in de klassieke 19e-eeuwse zin van het woord, maar blazen het oude Griekse woord mouseion, waarvan museum is afgeleid, nieuw leven in. Cube, Columbus en Continium in Kerkrade zijn vanaf 25 oktober geopend voor publiek. Kunnen ze de ambities waarmaken? Zwart Goud
 • De Stichting Industrieel Erfgoed Nijmegen en Omgeving (Stieneo) ziet graag dat de gemeente Nijmegen een onderzoek laat uitvoeren naar de haalbaarheid en mogelijkheden van een Museum voor Industrieel Erfgoed in de stad. Stieneo heeft zich de afgelopen tijd sterk ingezet voor de promotie van het rijke industri‘le verleden. Om het verzoek bij te staan heeft de stichting een manifest gepubliceerd. Stieneo
 • Bibliotheek Assen zal per 1 januari 2017 bestuurlijk fuseren met Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk. De Bibliotheek Assen en het theater en de bioscoop zitten sinds 2012 samen in ŽŽn gebouw, de Nieuwe Kolk. Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk en de bibliotheek Assen moeten als merk sterker worden door de bestuurlijke fusie. Bibliotheek, bioscoop en theater blijven na de fusie als merken bestaan, maar daar wordt een vierde merk aan toegevoegd voor de gezamenlijke activiteiten. Hierdoor moeten die artistiek en maatschappelijk beter worden. Het vierde merk krijgt een eigen programmering. Bibliotheekblad
 • Sven Gatz (Open VLD) en Jo‘lle Milquet (CDH), ministers van Cultuur van de Vlaamse en Franse Gemeenschap, hebben een projectoproep gelanceerd om organisaties aan beide kanten van de taalgrens te laten samenwerken in de brede cultuursector. Daarmee willen ze duidelijk maken dat het samenwerkingsakkoord dat beide gemeenschappen in 2012 ondertekenden geen dode letter blijft. De Redactie

noord-brabant

 • Het nieuwe cultuurfonds Brabant C heeft in het eerste half jaar 2 miljoen euro uitgekeerd aan 11 instellingen. Het fonds voerde daarnaast meer dan 180 gesprekken met instellingen en makers. Tot nu toe bleven er 15 indieners over. In het culturele veld van Brabant is veel kritiek te horen. De procedure is veel te bureaucratisch. Het is te ingewikkeld en de kans op succes is klein. Brabants Dagblad
 • De Ploeg in Bergeijk wordt gerenoveerd en duurzaam herbestemd. De provincie Noord-Brabant draagt hieraan bij met een subsidie van € 2,5 miljoen aan Bruns, het bedrijf dat het monumentale erfgoedcomplex gaat kopen en restaureren. Brabant.nl
 • Op het terrein van de Dongecentrale in Geertruidenberg is onlangs gestart met de restauratie van het Filterhuis. Het gebouw krijgt nieuwe dakbedekking, het voegwerk in de gevels wordt hersteld en de kozijnen, ramen en deuren worden gerestaureerd. De Dongecentrale, die uit meerdere gebouwen bestaat, is een van de grote erfgoedcomplexen die provincie Noord-Brabant de komende jaren herbestemt. Dit doet de provincie samen met non-profitorganisatie BOEi. De werkzaamheden aan het Filterhuis moeten in maart 2016 klaar zijn. De provincie en BOEi willen het gebouw dan tijdelijk gaan verhuren als evenementenlocatie. Brabant.nl
 • De Brabantse Dorpen Derby ‘cre‘ert kunstmatig draagvlak voor asielwaanzin’. Dit vindt de fractie van de PVV in Provinciale Staten. In de wedstrijd van de provincie zelf nemen projecten van negen dorpen het tegen elkaar op. Bij het project van Stevensbeek zijn bewoners van het asielzoekerscentrum (azc) in het naburige Overloon betrokken. De jury van de wedstrijd, onder voorzitterschap van SP-gedeputeerde Henri Swinkels, heeft Stevensbeek als finalist aangewezen. Sport Vereniging Stevensbeek wil bewoners van het azc binden aan de inwoners van Stevensbeek door samen te sporten. Volgens de PVV kan dit niet door de beugel en is er sprake van ‘publieke manipulatie’. De fractie heeft Statenvragen gesteld over de Dorpen Derby. Omroep Brabant
 • Omroep Brabant en BN – De Stem zetten vanaf december een punt achter hun samenwerking in het West-Brabantse Mediacentrum in Breda. Het besluit om de samenwerking na twee jaar te be‘indigen is met ‘pijn in het hart’ genomen. “Er is veel ge•nvesteerd in de samenwerking en het was mooi geweest wanneer deze een structurele basis had kunnen krijgen”, legt hoofdredacteur Henk Lemckert van Omroep Brabant uit in een persverklaring. Voornaamste reden voor het be‘indigen van de samenwerking is de nieuwe Mediawet die geen ruimte biedt voor publiek private samenwerking in de journalistiek. BN – De Stem

grote brabantse gemeenten

 • De definitieve verkoop van het TD-gebouw aan de Edenstraat in Eindhoven wordt niet verwacht v——r dit voorjaar. Binnenkort maakt het college van B en W een keuze met welke partij of partijen verder wordt onderhandeld over de verkoop. In de tussentijd hekelt de Van Abbestichting het gebrek aan transparantie in het proces. Eindhovens Dagblad
 • De Dirk Roosenburgprijs voor architectuur van de gemeente Eindhoven gaat naar Spilcentrum ’t Hofke in Tongelre. UArchitects mocht in het Van Abbemuseum de prijs in ontvangst nemen. Ook de publieksprijs ging naar ’t Hofke. Architectenweb
 • Er zijn financi‘le problemen bij festival Incubate. Er dreigt een tekort van twee ton, volgens het Brabants Dagblad. De gemeente Tilburg is onaangenaam verrast. Brabants Dagblad , 3voor12.vpro.nl
 • B en W Tilburg geven fiat aan het referendum over het winkelrondje en het stadskantoor aan het Stadhuisplein. Brabants Dagblad
 • ‘Een gedegen ontwerp, maar het past niet op deze plek.’ Dat oordeel velt de Omgevingscommissie over het zogenoemde werkgebouw in de Spoorzone in Tilburg. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Ruim 800 mensen hebben sinds 1 oktober de benedenverdieping van Het Markiezenhof in Bergen op Zoom gratis bezocht. Dat zegt woordvoerder Sophie de Ripainsel. Het aantal betalende bezoekers lag in die periode echter nog altijd veel hoger: 1.849. Het Bergse museum experimenteert op dit moment met gratis entree. Bezoekers die meer willen zien dan alleen de benedenverdieping en de Franse Tuin kunnen gewoon een kaartje kopen. BN – De Stem
 • De gemeente Bergeijk gaat verder met het afbouwen van welstandsregels. Dat betekent in de praktijk dat inwoners aan minder voorwaarden hoeven te voldoen. De maatregel ligt in het verlengde van een traject dat de gemeente drie jaar geleden heeft ingezet. Eindhovens Dagblad
 • Het college van de gemeente Boxtel wil aan de drie woningblokken aan de Grote Beemd 5-15 de status beeldbepalend toekennen. Brabants Dagblad
 • Hans Andersson wordt de kwartiermaker voor cultureel centrum De Voorste Venne in Drunen. De bestuursadviseur gaat onder meer de nieuwe beheer- en exploitatiestructuur van het cultureel centrum opzetten. Ook bereidt Andersson de verbouwplannen voor en worden die onder zijn leiding uitgewerkt. Hij wordt verder verantwoordelijk voor de communicatie tussen gemeente Heusden, stichting De Voorste Venne, kunstencentrum De Aleph, bibliotheek Heusden en toekomstige gebruikers als seniorensoci‘teit De Hunenhof en de Stichting Podiumkunsten. Brabants Dagblad
 • Het college van B en W van Roosedndaal wil drie toneelgroepen en een groep docenten van het vroegere Centrum voor de Kunsten (CvdK) voor twee jaar onderbrengen in het vroegere EKP-gebouw aan het Kadeplein. Dat is nodig omdat de huidige onderkomens worden verkocht. BN – De Stem
 • Wat gaat er gebeuren met het gemeentehuis van Schijndel, en de honderden kunstwerken erin? Het gemeentehuis in Veghel wordt de centrale plek voor dienstverlening in Meierijstad. Dat hebben de drie colleges van Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode besloten. Brabants Dagblad
 • De bibliotheek gaat steeds meer toe naar een winkelformule. Dat kan goed in het centrumplan van Sint-Michielsgestel. ‘Waarom niet bekijken of nieuwbouw van de Huif niet toch in het centrumplan past? Onderzoek dat ook als je toch een onderzoek doet om te kijken of De Huif wel of niet past in het gemeentehuis.’ Dat opperde de Gestelse PvdA tijdens de behandeling van de begroting van de gemeente Sint-Michielsgestel. Brabants Dagblad
 • Cultureel centrum Mari‘ndael in Sint Oedenrode vaart sinds vier jaar een koers van verbinding met andere partijen. Dat resulteerde in een groter bezoekersaantal waarmee Mari‘ndael uit de rode cijfers raakte. Eindhovens Dagblad
 • De Stichting De Hofnar in Valkenswaard krijgt 160.000 euro om het financieel gat als gevolg van verliezen in het theaterseizoen 2011-2012 te dichten. Dat heeft de gemeenteraad besloten. Eindhovens Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • ‘Meer effici‘ntie in de cultuursector is lovenswaardig, zeker nu er door de crisis over minder middelen beschikbaar zijn. Maar effici‘ntie is uiteindelijk niet de juiste maat om de opbrengsten van culturele activiteiten te beoordelen. Wie vraagt of een koorrepetitie effici‘nt was, gebruikt het verkeerde register. Toch moeten kunstprofessionals culturele activiteiten steeds vaker in dit soort termen verantwoorden. ‘ Permanent projectwerk en flexibilisering zetten de cultuursector verder onder druk. Het vaak toch al onzekere bestaan van kunstprofessionals wordt zo verder uitgehold, waardoor waarden als toewijding, inspiratie en bezieling lastiger te realiseren zijn. Erik Schrijvers, senior wetenschappelijk medewerker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), over de botsende waarden die kunstprofessionals dagelijks ervaren. lkca
 • In januari 2016 start in Amsterdam een tweejarige academische deeltijdopleiding voor leidinggevenden in de cultuursector. De MBA Culture, Heritage & Citizenship (CHC) is een coproductie van de Netherlands Business Academy (NBA) en de Amsterdam Summer University (AMSU) in samenwerking met Genootschap Felix Meritis/Felix Meritis Foundation. Netherlands Business Academy
 • Op 21 en 22 oktober toonde CLICKNL met het Drive festival het belang van kennis en innovatie in de creatieve industrie voor de circulaire en inclusieve economie waar samenwerken met andere sectoren centraal staat. Het festival werd voor de tweede keer georganiseerd in het Natlab in Eindhoven, tijdens de Dutch Design Week. Op deze twee dagen werd in meer dan 50 presentaties een dwarsdoorsnede gepresenteerd van onderzoek & innovatie in de creatieve sector met een focus op design. Clicknl.nl
 • CLICKNL ondersteunt 12 kickstartprojecten in het kader van de Green Deal Smart Energy Cities. De 12 projecten zijn met de vijf deelnemende gemeenten geselecteerd in de kwartiersmakersfase van de Green Deal. Het projectplan is inmiddels goedgekeurd en de afgesproken ondersteuning wordt gestart in het 4e kwartaal 2015. CLICKNL ondersteunt de projecten met kennis en expertise Žn door de inzet van Creative Producers die per project worden aangesteld. Clicknl.nl
 • Nederland en China gaan intensiever samenwerken op gebied van mode. De onlangs in Shanghai geopende tentoonstelling The Future of Fashion is Now is aanleiding tot bijzondere Chinees-Nederlandse samenwerking. DutchCulture
 • De modesector draaide in september een hele goede maand met een omzetstijging van 17,6 procent ten opzicht van vorig jaar, meldt INretail GfK Fashionscan. Een gunstige start van het herfst- winterseizoen voor de Nederlandse modesector. Fashion United
 • De Helmondse textielfabrikant Vlisco gaat reorganiseren om verliezen tegen te gaan. Van de in totaal 2.700 banen verdwijnen er 320, waarvan 200 in Nederland. Vlisco, dat stoffen maakt voor traditionele Afrikaanse klederdracht, heeft laten weten dat er wordt gesneden in zowel kantoor- als fabrieksbanen. Door dalende prijzen van grondstoffen en olie ging het al een tijd niet goed met de economie in veel Afrikaanse landen. Daardoor is de vraag naar stoffen teruggelopen en verwacht het bedrijf dit jaar verlies te maken. Fashion United
 • Op 2 en 3 november vindt in Utrecht de 5e editie van Games for Health Europe plaats. De conferentie over games en game-technologie voor de gezondheidszorg heeft in 2015 het thema ‘implementatie’. Games for Health Europe brengt onderzoekers, medische professionals en de gamesindustrie bij elkaar om hun kennis en gedachten uit te wisselen over de mogelijkheden van games en game-technologie in de (gezondheids)zorg. Games for Health Europe
 • Op de campus van Tilburg University komt in januari 2016 een industri‘le 3D-printer te staan. Bedrijven uit het MKB en onderwijsinstellingen kunnen er gebruik van maken. Zij doen in dit 3D Print Lab op een goedkope manier ervaring op met de technologie, en kunnen er zelfs productiecapaciteit krijgen. Brabants Dagblad
 • Het rapport Design Economy 2015 van het Britse Design Council stelt dat de Britse designsector 71 biljoen pond bijdraagt aan de Britse economie. Dezeen
 • Tijdens het animatiefilmfestival Klik! treedt de beroepsvereniging Dutch animation & motion design (DAMD) voor het eerst naar buiten. DAMD komt op voor de rechten en belangen van Nederlandse animatoren, VFX (visuele effecten)- en motion design professionals. DAMD is zowel beroepsvereniging als (informele) vakgroep van FNV KIEM. FNV Kiem
 • De eerste paal voor Kinepolis Breda is geslagen. Daarmee is officieel de bouw gestart van de bioscoop die in juli of augustus volgend jaar de deuren opent op de evenementenzone bij de Bavelse Berg, langs de A27. Een verrijking voor Breda, het bioscoopmilieu en de filmindustrie, noemt Saskia de Ruiter van PathŽ Breda de vestiging van Kinepolis. Directeur Cees Langeveld van het ChassŽ Theater is het daarmee eens. Hij wil ChassŽ Cinema uitbreiden. BN – De Stem , BN – De Stem
 • Het Filmhuis Den Haag heeft de Europa Cinemas Award gewonnen voor de Best Programming 2015. Het is de eerste maal dat een Nederlandse bioscoop de prijs krijgt. NU.nl
 • De populairste incarnatie van streamingplatform Popcorn Time, popcorntime.io, is definitief stopgezet. De makers vragen gebruikers om hun nieuwe legale project Butter een kans te geven. ZDNet Benelux
 • De campagne van Das Mag om 3000 oprichters te vinden van de uitgeverij Das Mag heeft na 3 dagen al de eerste duizend supporters die hebben aangegeven om voor minimaal 50 euro de uitgeverij te steunen. In ruil daarvoor krijgen de oprichters de eerste drie boeken van de nieuwe uitgeverij in een speciale editie toegezonden. De laatste dagen stagneert de toestroom een beetje. Cleeft , Tzum.info , Tzum.info
 • Mybestseller kondigt na anderhalf jaar ontwikkelen Sweek aan: een platform voor de smartphone om te schrijven, lezen en delen. Sweek wordt in mei 2016 in minimaal twaalf talen tegelijk gelanceerd. Op Sweek kunnen amateurschrijvers hun eigen verhalen publiceren, maar het platform richt zich ook op gevestigde auteurs. Daarom werkt Sweek ook samen met traditionele uitgeverijen. Schrijven online
 • Zaterdag 7 november is de Muzikantendag on Tour in Mezz in Breda. Er zijn panels en workshops over zakelijke en artistieke onderwerpen. Muzikanten kunnen netwerken met professionals uit de muziekindustrie, hun demo bij hen pluggen of hen om advies vragen. Aanwezig zijn programmeurs, boekers, managers, A&R’s en journalisten, van bijvoorbeeld NPO 3FM/Serious Talent, Sony Music, Universal Music, Massive Music, Popronde, 3voor12, OOR, Warner Music, nu.nl, Pinguin Radio en NPO Radio 2. BUMA Cultuur
 • Collectieve beheersorganisatie AMRA en YouTube hebben een overeenkomst gesloten voor het afdragen van royalty’s. Deze deal geldt voor meer dan honderd landen, meldt Music Business Worldwide. Door de overeenkomst hoopt AMRA een betere inkomstenstroom voor zijn artiesten te genereren, doordat de afdracht voor alle rechthebbenden in ŽŽn keer wordt gedaan. Vaak sluiten muziekdiensten nog overeenkomsten per land af. Doordat de deal voor meerdere landen geldt, zegt AMRA effici‘nter te kunnen werken, waardoor kosten worden bespaard. Entertainment Business
 • De komst van de streamingdienst Spotify heeft geen invloed gehad op de inkomstenstroom van de muziekindustrie. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Europese Commissie. Entertainment Business
 • Sinds een klein jaar schieten ze als paddestoelen uit de grond: vinylclubs. Voor een vast bedrag per maand krijg je iedere keer een plaat op de deurmat. Wat voor plaat? Dat is een verrassing. Met zulke lidmaatschappen proberen uiteenlopende instanties als Excelsior, Paradiso en Mary Go Wild hun zendingsdrang te verbinden met zwart goud. 3voor12.vpro.nl
 • De muziekorganisaties Mezz, Popcorner, PopOrganisatie Breda (POB), Sound Dog en The Loads hebben na een selectieprocedure de namen van de bands bekendgemaakt, die deelnemen aan Breda’s Most Wanted. De vijf bands die aan het project Breda’s Most Wanted meedoen zijn: At First, Grandview Avenue, MacSwordfish, Silence en The Last Barricades. “Met Breda’s Most Wanted willen we als culturele instellingen de ontwikkeling van popmuziek stimuleren”, zegt een van de initiatiefnemers Herman Sibon van POB. “We willen het popmuziekklimaat verbeteren en de keten, van beginners tot professionals, uitdiepen en verbeteren.” BN – De Stem , 3voor12.vpro.nl
 • Marco Roelofs is de nieuwe programmeur van poppodium de Effenaar. Hij is de opvolger van Tom Ketelaar, die twee maanden geleden vertrok naar een boekingskantoor. Volgens de directeur van de Effenaar, Marco Jos Feijen, is Roelofs, voormalig zanger van de Heideroosjes, geen gangbare keuze. “We anticiperen daarmee op de veranderende rol van de programmeur, die steeds meer samen met publiek en anderen in de stad programma’s maakt”, zo luidt zijn verklaring. Eindhovens Dagblad
 • Op 1 oktober 2015 is het nieuwe reglement van de Stichting Omscholing Dansers Nederland (ODN) in werking getreden. ODN helpt dansers die het einde van hun dansloopbaan hebben bereikt met loopbaanadvies en/of met financi‘le steun om een opleiding te volgen. napk.nl
 • Programmeur Bregje Maatman vertrekt met ingang van 1 december bij het ChassŽ Theater in Breda. Ze wil meer tijd besteden aan andere werkzaamheden en aan haar jonge gezin. Haar opvolger is nog niet bekend. BN – De Stem

cultuurmarketing

 • Op 19 november vindt er in de Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch een informatiebijeenkomst plaats over We Are Public Brabant. Tijdens deze bijeenkomst worden de plannen van dit initiatief nader uit de doeken gedaan, worden vragen beantwoord en wordt bekeken wie er mee zou willen doen. Sinds de zomer van 2015 bestaat het cultuurlidmaatschap We Are Public in Amsterdam. Met succes. Een bruisend collectief van bijna 3000 leden betaalt voor elkaars kaarten en gaat dagelijks op cultureel avontuur bij meer dan 70 culturele instellingen in de stad. Overtuigende feiten: 65% nieuw publiek en bijna 20.000 kaartjes verkocht voor stoelen die anders leeg waren gebleven. Dit innovatieve model verdient een veel groter bereik dan alleen Amsterdam en zij zouden We Are Public graag naar Noord-Brabant brengen. bkkc
 • Jaren was hij actief in de muziek: van dj in internationaal collectief Boemklatsch tot Manager Marketing bij het nieuwe muziekpaleis TivoliVredenburg. In september 2015 stapte Cas Boland over naar de museumsector en begon hij aan zijn nieuwe baan: Hoofd Marketing bij het van Gogh Museum. Een gesprek over nieuwe functie en zijn verwachtingen van en visie op cultuurmarketing. Cultuurmarketing
 • N8 is een organisatie die collectieve jongerenmarketing voor Amsterdamse musea uitvoert. Zo is de stichting ook elk jaar verantwoordelijk voor de organisatie van de Museumnacht Amsterdam. Voor de editie van 2015 werkte N8 samen met communicatiebureau Vruchtvlees en werd er een nieuwe online communicatiestrategie ontwikkeld. Die resulteerde in een nieuwe website, huisstijl en campagne met de focus op erfgoedcollecties van kleinere musea. Cultuurmarketing
 • Het Leids Filmfestival LIFF gebruikt lelijkheid om Millennials te bereiken. Millennials zijn een notoir lastige doelgroep om te bereiken. Ze staan sceptisch tegenover commerci‘le boodschappen en komen minder buiten hun eigen bubble. Om daar binnen te breken, moet je met iets opvallends komen. Wearejust.pr
 • Nu social media zo’n grote rol spelen in de verspreiding van nieuws kan het geen kwaad nog eens goed stil te staan bij je PR-beleid. Hoe staat PR er anno 2015 voor? Cultuurmarketing
 • Adverteren op Instagram: nu starten of beter even wachten? Frankwatching
 • Pinterest: wordt het met deze vernieuwingen onmisbaar voor jouw bedrijf? Frankwatching

financiering

 • Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap start 1 december 2015 de aanvraagprocedure voor een vierjaarlijkse subsidie in het kader van de culturele basisinfrastructuur (BIS) 2017-2020. Op 19 november 2015 van 10:00 – 12:30 organiseert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een voorlichting voor culturele instellingen over de aanvraagprocedure voor een vierjaarlijkse subsidie in het kader van de BIS 2017-2020. Meer informatie over het programma en de locatie zal later bekend worden gemaakt via Cultuursubsidie.nl. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot 13 november. Cultuursubsidie.nl
 • The Art of Impact reikt op 14 december voor het eerst een kunstprijs voor niet-kunstenaars uit: de Impact Award. De winnaar van de Impact Award is de persoon die een bedrijf of organisatie op een inspirerende manier heeft laten samenwerken met een kunstenaar en hiermee impact gemaakt op een maatschappelijk vraagstuk. Impactproducenten kunnen tot 16 november hun kunstproject indienen via de website van The Art of Impact. Initiatiefnemer Tabo Goudswaard vertelt waarom hij vindt dat niet-kunstenaars een kunstprijs verdienen: “De waarde van artistieke processen wordt in het maatschappelijk werkveld te weinig benut. Goede maatschappelijke inbedding is meer dan de helft van het werk, een vak apart “. The Art of Impact , The Art of Impact
 • Het Mondriaan Fonds kent voor de periode 2016-2017 2.530.000 euro toe aan de collectieprogramma’s van zeventien musea voor structurele aankopen van beeldende kunst en/of vormgeving na 1945. De bijdragen vari‘ren van 50.000 tot 250.000 euro. De programma’s die de samenhang tussen het verzamel- en presentatiebeleid, het belang voor de Collectie Nederland, de relatie tot de eigen collectie en de kwaliteit van het collectie- en presentatieplan het beste weerspiegelen, worden gehonoreerd. Om in aanmerking te komen moeten musea een eigen aankoopbudget van ten minste 50.000 euro per jaar hebben en een soepel bruikleenbeleid hanteren. In deze ronde ging speciale aandacht uit naar het opdrachtenbeleid van de musea. De plannen van het Van Abbemuseum, Nederlands Textielmuseum, Bonnefantenmuseum en Centraal Museum werden als veelbelovend genoemd en krijgen de gelegenheid ŽŽn of meerdere opdrachten aan kunstenaars uit te werken / te verstrekken. Drie musea uit Noord-Brabant, te weten Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch), TextielMuseum in Tilburg en het Van Abbemuseum in Eindhoven werden gehonoreerd. Mondriaanfonds , Omroep Brabant
 • Kunstenaar Maaike Schoorel is de eerste ontvanger van het nieuwe kunstenaarsfellowship van de Akademie van Kunsten en het Koninklijk Nederlands Instituut Rome (KNIR). Het fellowship stelt schilderes Schoorel in staat om thema’s uit haar eigen werk – dat over de perceptie van kijken gaat – te verdiepen en meer dwarsverbanden met de wetenschap te leggen. Het fellowship bestaat uit een verblijf van drie maanden aan het KNIR in Rome. KNAW
 • Op dinsdag 10 november organiseren het Mondriaan Fonds en het Nederlands Filmfonds een netwerkbijeenkomst De Verbeelding. Met De Verbeelding maken het Mondriaan Fonds en het Nederlands Filmfonds de productie mogelijk van films op de grens van de cinematografie en de beeldende kunst. Daarom willen het Nederlands Filmfonds en het Mondriaan Fonds kunstenaars en producenten de gelegenheid bieden met elkaar in contact te komen. Via ŽŽn op ŽŽn gesprekken is er tijdens deze middag de mogelijkheid met elkaar kennis te maken en vanuit deze ontmoeting plannen te ontwikkelen voor een Verbeelding-film. Mondriaanfonds
 • Met Teledoc Campus krijgen jonge regisseurs en producenten de kans een korte documentaire van 25 minuten te maken. 8 documentaireplannen krijgen een budget voor ontwikkeling. 2 documentaireplannen ontvangen een realiseringsbudget. Teledoc Campus richt zich op de belevingswereld van het beoogde jongerenpubliek van de publieke zender NPO 3. Teams van jonge regisseurs en producenten kunnen met Teledoc Campus ervaring opdoen, waarna de sprong naar lange producties kan worden gemaakt. Teledoc Campus is een samenwerking van CoBO Fonds, NPO, Nederlands Filmfonds en Mediafonds. Filmfonds
 • Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders en de Chinese Minister van de State Administration of Press, Publication, Radio, Film and Television (SAPPRFT) Cai Fuchao hebben een coproductieverdrag voor films tussen Nederland en China ondertekend. Het verdrag moet coproducties tussen beide landen bevorderen, door onder meer culturele en economische uitwisseling te regelen. Films die er volgens de afspraken komen, worden dan erkend als nationale films en komen daarmee in aanmerking voor financi‘le hulp in beide landen. De overeenkomst biedt Nederlandse films bredere toegang tot het Chinese publiek, omdat die uitgezonderd zijn van de Chinese quota op buitenlandse films. Ons land heeft al coproductieverdragen met Frankrijk, Canada en Duitsland en binnenkort ook met onder meer Zuid-Afrika. Filmfonds
 • De Europese Commissie heeft de selectieresultaten van de oproep ontwikkeling van Individuele Projecten (17-2014) met deadline 16 april 2015 gepubliceerd. Dit was de tweede en laatste deadline voor deze oproep. In totaal werden 539 projecten ingezonden waarvan uiteindelijk 78 projecten werden geselecteerd voor een totaalbedrag van 3.180.000 euro. Drie Nederlandse projecten werden gehonoreerd. Mediadesk Nederland
 • De Europese Commissie heeft een nieuwe oproep gepubliceerd binnen het subprogramma MEDIA van Creative Europe: Steun voor Ontwikkeling van een pakket van projecten – Slate Funding (19/2015). De deadline is 4 februari 2016. Mediadesk Nederland
 • Het Mediafonds geeft het televisiedrama in zijn laatste bestaansjaar een extra impuls door subsidie beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van dramaseries voor volwassenen van internationaal niveau. De series van in beginsel 8-12 afleveringen moeten primair voor de Nederlandse markt geschikt zijn, maar tevens de potentie hebben een internationaal publiek te bereiken middels internationale verkoop en/of co-financiering. Aandachtspunt is dat inhoudelijk zeer lokale producties juist vaak internationale potentie hebben. Er wordt gezocht naar originele series van artistiek hoogwaardige kwaliteit. De eenmalige stimuleringsregeling is opgedeeld in twee fasen: een treatmentbijlage , en een scenariobijdrage. Mediafonds
 • In verband met een aangekondigde wettelijke be‘indiging van de financiering van het Mediafonds per 1 januari 2017 verleent het Mediafonds met ingang van 30 november 2015 geen subsidie voor projecten die niet in 2016 kunnen worden opgeleverd, tenzij het gaat om projecten van de publieke omroep die dus door de omroep worden ingediend. Projecten van de omroep dienen in elk geval v——r 1 januari 2017 aantoonbaar te zijn aangevangen. Voor bijzondere (‘overige’) regelingen kan een andere -in de betreffende regeling beschreven- regeling gelden. Mediafonds
 • De Letterenfonds Vertaalprijs 2015 gaat naar Edgar de Bruin. De Bruin heeft een scherp oog voor de moderne Tsjechische literatuur; hij introduceerde schrijvers als Petra H_lov‡, J‡chym Topol, Patrik Ou_edn’k en MarkŽta Pilatov‡ in Nederland. Zijn vertaaloeuvre omvat bijna 50 romans. Zijn nieuwste vertaling Een ware gebeurtenis van de ge‘ngageerde Emil Hakl, wordt as zaterdag 31 oktober in Rotterdam gepresenteerd. De Letterenfonds Vertaalprijs, groot 10.000 euro, wordt feestelijk uitgereikt op vrijdag 11 december in Amsterdam. Letterenfonds
 • De voorbereidingen voor het Nederlands-Vlaamse gastlandschap op de Frankfurter Buchmesse van 2016 werpen reeds hun vruchten af. Duitse uitgevers plannen volgend jaar meer vertalingen van Nederlandstalige literatuur dan ooit tevoren. Zo’n 250 titels in alle genres zijn nu in voorbereiding. Letterenfonds
 • Het Kersjes fonds is ŽŽn van de grootste particuliere stimuleringsfondsen in Nederland. Het fonds biedt ondersteuning aan het Nederlandse muziekleven door middel van toekenning van prijzen en beurzen aan talentvolle musici en subsidies voor bijzondere projecten. Het bestuur komt circa vijf keer per jaar bijeen. De laatste deadline voor het indienen van aanvragen van dit jaar is 20 november 2015. Het Kersjes Fonds
 • De subsidie Nederlandse voorstellingen of concerten in het buitenland (via snelloket) van het Fonds Podiumkunsten is zeer populair. Het Fonds hecht veel belang aan de doelstelling van deze subsidie en daarom is het budget met ingang van dit jaar structureel verhoogd naar 950.000 euro. Vanwege de grote hoeveelheid goede aanvragen die het Fonds dit jaar ontving is inmiddels het gehele budget helaas bijna op. Na afhandeling van de reeds ingediende aanvragen zal het budget definitief zijn vergeven. Daarom is het vanaf nu niet meer mogelijk om aanvragen in te dienen voor voorstellingen of concerten in 2015. Fonds Podiumkunsten
 • Hoe financier je organische gebiedsontwikkelingen? Waar komt het geld vandaan, welke financieringsvormen zijn er en hoe zet je deze in? En kunnen nieuwe financieringsvormen helpen de businesscase van gebiedsontwikkeling vlot te trekken? Deze vraag vormde het startpunt van een verkenning die Platform31 en PAS bv deden naar de werking van financieringsvormen in gebiedsontwikkeling. Concreet keken we naar de toepasbaarheid van crowdfunding, fondsvorming en ingroeihuur in de praktijk van Enschede en Maastricht. Op 8 oktober jl. werden de resultaten van deze verkenning gepresenteerd in de Kazerne in Eindhoven. Platform 31
 • Zelfs pastamaaltijden wil initiatiefnemer Matthijs Rolleman koken om zijn ‘theaterspektakel’ Golden Cage vanaf januari 2016 te kunnen opvoeren in vier steden, te beginnen in Tilburg. Via crowdfunding heeft Rolleman nu al een kwart van het benodigde bedrag voor de voorstelling binnen. Naast rockacademiestudent Rolleman bestaat de groep uit dertig studenten of net afgestudeerden die op het podium of achter de schermen aan het project meewerken. Het plan is de voorstelling uit te voeren op locaties als leegstaande panden of fabriekshallen. Vier steden staan hiervoor in eerste instantie op de planning: Tilburg, Rotterdam, Arnhem en Enschede. Brabants Dagblad
 • Museum De Lakenhal in Leiden heeft een schenking van 1 miljoen euro ontvangen. De schenking is afkomstig van een particulier, met wie het museum reeds jaren een bijzondere band onderhoudt. In overleg met de schenker is de bestemming van de gift vastgelegd. De schenking zal voor een deel ten goede komen

  beeldende kunst

  • Het Centraal Museum in Utrecht heeft curator Eelco van der Lingen uitgenodigd om Lekker Licht samen te stellen. In deze thematische tentoonstelling ervaart de bezoeker op prikkelende wijze wat licht voor de mens betekent. Lekker Licht brengt mode-ontwerpen, vormgeving, beeldende kunst en muziekvideo’s uit verschillende tijden en contexten bij elkaar. Museumtijdschrift
  • In Museum Arnhem is de expositie ‘Spiegeloog : Het zelfportret in de Nederlandse kunst 1900-2015’ te zien. In de loop van de tijd komt de identiteit (sekse, culturele achtergrond e.d.) in het zelfportret steeds meer onder druk te staan. 8weekly
  • Ahmet Polat werkt als fotograaf over de hele wereld. Hij is geboren in Roosendaal en zat er jarenlang op het Norbertuscollege. Roosendaler Kees Vermeeren gaf daar Engels. Hij is Ahmet nooit vergeten en spant zich al jaren in om zijn foto’s voor een expositie naar Roosendaal te halen. Dit jaar, het jaar waarin Ahmet Polat de eretitel Fotograaf des Vaderlands binnenhaalde, is dat gelukt. Vanaf komende zaterdag is op een vijftal plaatsen in de stad werk van Polat te bewonderen. Omroep Brabant
  • Zaterdag 31 oktober is in Tilburg de presentatie van het derde nummer van het blad Wobby. Wobby is 48 pagina’s handgedrukt visueel en literair geweld van talentvolle makers. Facebook Wobby
  • De exclusieve handgedrukte Grafiekkalender voor 2016 is in de Willem II-fabriek gepresenteerd door het Grafisch Atelier Den Bosch. Het gaat vooralsnog om een beperkte oplage van 25 stuks. De kalender omvat 13 hoogwaardige prenten van beeldend kunstenaars. EŽn voor elke maand plus die ene voor de schrikkeldag op 29 februari. Brabants Dagblad

  film

  • Van 4 tot en met 8 november vindt voor de eerste keer InScience – Dutch International Science Film Festival plaats. Het festival is een gezamenlijk initiatief van Arthouse LUX en de Radboud Universiteit, Nijmegen. InScience wil de dialoog tussen wetenschap, kunst en samenleving stimuleren en zo bijdragen aan het publieke besef van de maatschappelijke relevantie en de schoonheid van wetenschap. In LUX Nijmegen zijn de beste wetenschapsfilms uit binnen- en buitenland te zien. Naast het filmprogramma zijn er interactieve installaties, ge•nspireerd op wetenschappelijke onderwerpen, te zien en vinden er debatten en lezingen plaats. InScience
  • In het Westergastheater in Amsterdam zijn de Cinekid jury- en publieksprijzen van 2015 uitgereikt. De Franse film The New Kid van Rudi Rosenberg won de juryprijs voor Beste Kinderfilm en de MovieZone Cinekid Award. Entertainment Business
  • De European Film Academy kondigde de eerste zes winnaars aan, die zaterdagavond 12 december tijdens de 28ste European Film Awards Ceremony in Berlijn ge‘erd worden. Het betreft prijzen in de categorie‘n : Cinematografie, Montage, Production Design, Kostuumontwerp, Muziek & Sound. NBF
  • Smartphone-camera’s zijn zo goed geworden dat ze zelfs gebruikt worden om speelfilms mee te schieten. Zo was de film Tangerine een hit op het jaarlijkse Sundance Film Festival. De film was geschoten met een iPhone 5S. De kwaliteit kan echter nog veel beter. Althans, dat hoopt het bedrijf InVisage op niet al te lange termijn te realiseren. Bright.nl

  letteren

  • Nederland Leest viert in november 2015 haar tiende editie met het korte verhaal. A.L. Snijders, de koning van het korte verhaal, stelde speciaal een bundel samen met een staalkaart van Nederlandse korte verhalen. Er zijn tal van activiteiten door het gehele land in bibliotheek en boekwinkel, op radio en tv, theater en filmzaal. Nederland Leest
  • De discussie of thrillers nou wel of geen literatuur zijn, is vermoeiend, schrijft vwo-scholiere Layla ter Horst. ‘Maken we met deze pretentieuze kijk op literatuur het lezen onbereikbaarder?’ De Volkskrant
  • Op 7 en 8 november vindt het Geen Daden Maar Woorden Festival plaats in Rotterdam. Deze 18e editie van het festival richt zich meer dan anders op jong schrijftalent en internationale bijdragen op het gebied van spoken word en po‘zie. Spoken word is een eigentijdse manier van literatuurvoordracht die in Engeland en Amerika populair is. Literair Nederland
  • De Boudewijn BŸch-prijs is dit jaar toegekend aan Atte Jongstra (1956). De prijs is bestemd voor degene die er het best in geslaagd is om een breed publiek voor het antiquarische boek te interesseren, dit kan een persoon of een stad zijn. Literair Nederland

  muziek

  • Van 4 tot en met 8 november is op diverse locaties in ‘s-Hertogenbosch het November Music Festival. November Music
  • De kwartfinales van de Grote Prijs van Nederland worden op donderdag 29 oktober afgetrapt in W2 Poppodium in ‘s-Hertogenbosch met de kwartfinale Hiphop. Ook de kwartfinale Bands, op zondag 1 november, is op die locatie. Brabants Dagblad
  • Voor wie zaterdag 31-10 alles wil horen en zien, wordt het hollen en stilstaan. Komend weekeinde trekt reizend festival De Popronde weer door Oss. Met 28 optredens op 16 locaties. In totaal doet het festival 39 Nederlandse steden aan. Een bijzonder festival, want artiesten vanuit heel Nederland komen voor een lullige drie kwartier helemaal naar Oss om te spelen in koffiezaken en cafŽs. Vooruit, in de Groene Engel en het Jan Cunen Museum is wat meer ruimte, maar over het algemeen wordt het passen en meten. Brabants Dagblad

  theater en dans

  • Familiebanden staan centraal bij de nieuwe generatie theatermakers van allochtone afkomst. De Volkskrant.
  • Jeroen De Man (35) en Sarah Moeremans (36) treden met ingang van het nieuwe Kunstenplan (2017-2020) toe tot de artistieke staf van Toneelgroep Oostpool. Samen met artistiek leider Marcus Azzini vormen zij vanaf dat moment de kern van deze Arnhemse theatergroep. De Volkskrant
  • Het jeugdtheaterfestival Kaap gaat definitief op in het Utrechtse Tweetakt Festival. De afgelopen twee jaar brachten beide organisaties ŽŽn groot podiumkunstenfestival onder de naam Tweetakt/Kaap. Vanaf 2016 gaat de organisatie verder onder de naam Tweetakt. Tweetakt biedt elk jaar in april en mei een programma bestaande uit muziek, theater, kunst en dans voor alle leeftijden. Dans magazine
  • Opera Zuid viert dit seizoen zijn 25-jarig bestaan met nieuwe producties van de Italiaanse klassiekers Rigoletto en La bohme, een herneming van de minimusical Wie is Loesje? en Il matrimonio segreto, een samenwerking met de Nederlandse Reisopera en De Nationale Opera. Rondom de openingsproductie, Rigoletto, is een jubileumtentoonstelling te bezoeken, met de mooiste kostuums en decorstukken uit de 25 jaar dat Opera Zuid inmiddels actief is. Verder is in een bioscoop beeldmateriaal te zien. Ook is er een woonkamer van decorstukken, waarin kostuum- en decorschetsen van verschillende producties te bekijken zijn. Operamagazine
  • Van 24 oktober tot 8 november zijn er afwisselend in Theaters Tilburg, Theater De NWE Vorst en het gebouw van Het Zuidelijk Toneel voorstellingen en performances te zien die in het teken staan van het ontluikende verlangen naar ‘meer’. Een premire, een kunstinstallatie die uitkijkt over de ringbanen van de stad, een voorstelling met Žn door jongeren uit Noord-Brabant, twee met veel enthousiasme ontvangen voorstellingen op tournee, een muzikale roadtrip plus een avond in de grote zaal van Theaters Tilburg waarin theater, acrobatiek en muziek samenkomen. Tilburg.com
  • Toneelschrijfster en dramaturge Luisa Treves is overleden op 95-jarige leeftijd. Treves was initiatiefnemer van het Nederlands Theater Jaarboek, de eerste systematische verslaglegging van theater in Nederland. Zij was uitgeefster en hoofdredacteur van 1950 en 1970, tot het Nederlands Theater Instituut, later Theater Instituut Nederland, deze taken van haar overnam. Theaterkrant
  • Luc Boyer is op 26 oktober benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de onderscheiding voor zijn buitengewone verdienste voor de mime in Nederland. Hij kreeg het zilveren lintje opgespeld door de Amsterdamse locoburgemeester Abdeluheb Choho na afloop van zijn voorstelling Met hart en ziel in Theater Bellevue in Amsterdam. Boyer reageerde met het opzetten van een rode neus uit de net gespeelde voorstelling. Theaterkrant
  • Vijf voorstellingen uit seizoen 2013/2014 en negen uit seizoen 2014/2015 maken kans op de MullerVisual Theaterafficheprijs. Tijdens de bijeenkomst Design for Function op 11 november wordt onthuld welke twee affiches gewonnen hebben. Ook wordt diezelfde avond een bijzondere vermelding voor beide seizoenen bekendgemaakt. De Theaterafficheprijs werd uitgereikt door Theater Instituut Nederland en met diens opheffing stopgezet. Na een korte onderbreking is de prijs nieuw leven ingeblazen door de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, die de grootste theatercollectie van Nederland beheert. Theaterkrant
  • Het boek Moving Together werpt nieuw licht op de hedendaagse danswereld. Auteur Rudi Laermans combineert sociologische theorie‘n met dansstudies. Moving Together bestaat uit twee delen. In het eerste deel bespreekt Laermans choreografie‘n van choreografen als Anne Teresa de Keersmaeker en Meg Stuart. In het laatste deel interviewt Laermans dansers over de manier waarop zij samenwerken om een dansvoorstelling tot stand te brengen. Het boek gaat diep in op diverse vragen rondom het maken van dans: wat is dans feitelijk, wanneer is het geen dans, wat is de rol van de dansmaker als scheppend kunstenaar, wanneer is iemand een goede choreograaf, wat is de rol van de danser, de omgeving en van het publiek? NBDK

  kunst in de openbare ruimte

  • Er wordt financiering gezocht voor een kunstwerk van Tom Claassen op de rotonde die de Wilhelminastraat, Ginnekenweg en Baronielaan in Breda met elkaar verbindt. BN – De Stem
  • Het prijswinnende kunstwerk ‘Maasbaken’ mag niet op de Maasdijk in Ravenstein worden neergezet. Volgens waterschaap Aa en Maas vormt het namelijk een veiligheidsrisico. Het werk van de Ravensteinse kunstenaar Herman Coppus, won in 2014 de publieksprijs van het festival Kunst aan de Maas. Het object zou een permanente plek krijgen bij de ingang van de jachthaven in Ravenstein. Brabants Dagblad
  • Geschiedenis(sen) van Hulten vastgelegd in een kunstwerk. BN – De Stem

  brabantse makers gaan nationaal, internationaal

  • Architectenbureau De Twee Snoeken uit ‘s-Hertogenbosch gaat het nieuwe gemeentehuis van Waalre ontwerpen. De Twee Snoeken
  • De voormalige Philips Bedrijfsschool aan de Kastanjelaan en de naastgelegen MTS aan de Frederiklaan in Eindhoven is door Foolen & Reijs Vastgoed aangekocht voor een transformatie. De realisatie komt in handen van Stam + De Koning Vastgoed & Bouw. Diederendirrix tekent voor het ontwerp. De Architect
  • Tijdens de afgelopen Dutch Design Week in Eindhoven toonde ontwerper Pieke Bergmans neonlichtobjecten, die ze ‘Phenomeneon’ noemt. Neonlampen in verschillende vormen: een rechte buis met een bolling in het midden, een slinger en kluwens met hier en daar verdikkingen. In de delen waar de glazen buizen dikker zijn lijkt het licht te verdwijnen, al is het er nog steeds. Dezeen
  • Kunstenaar Theo Besemer wint Titselaar Award in ‘s-Hertogenbosch. Bastion Oranje
  • Nathalie Pagie is thrillerauteur en communicatieadviseur. De Bredase debuteerde in 2013 met De Toneelclub en een jaar later verscheen De Campus, waarvan inmiddels al meer dan 15.000 exemplaren zijn verkocht. Paradijsvogels, haar nieuwe boek, uitgegeven bij de Meulenhoff Boekerij, is de eerste in een serie over journalistenduo Tara Linders en Diego Martinez. In 2016 wordt thriller 4 verwacht. Breda vandaag
  • Eindhovense thrillerauteur Herman Vemde omarmt een motto van Patricia Highsmith : “The First person you should think of pleasing, in writing a book, is yourself.” Hij werkt aan een verhaal dat zich afspeelt in de Brabantse wietwereld en waarin een ex-rechercheur klem komt te zitten tussen de meedogenloze leider van een machtig wietimperium en zijn ex-collega’s van de recherche. Boekenbijlage
  • Kovacs uit Eindhoen is de vierde winnaar van de European Border Breakers Awards (EBBA), de Europese muziekprijs voor nieuwe, veelbelovende artiesten. Op 9 oktober werd de Letse band Carnival Youth aangekondigd als eerste van de tien winnaars van de EBBA 2016. Drie dagen later kwam daar de Noorse zangeres Aurora als winnaar bij en afgelopen maandag de Belgische band Oscar and The Wolf. In de komende weken zullen de laatste zes winnaars ook bekend worden gemaakt. BUMA Cultuur
  • Zangeressen Nadine Termeer (25) uit Tilburg en Laureen Peskens (25) uit Loon op Zand gaan met hun band The Motown Marbles op tournee naar China. Daar gaan ze in de komende vijf weken maar liefst 21 concerten verzorgen in theaters en concertzalen in onder meer Peking, Shanghai, Yangzhou en nog een aantal andere Chinese steden. Brabants Dagblad

  kunstonderwijs

  • Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) slaat de handen ineen met Hogeschool Utrecht (HU) en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). Onder de vlag van U CREATE, het Centre of Expertise voor de Creatieve Industrie, geven zij gezamenlijk impuls aan de ontwikkeling en invoering van vernieuwende zorgproducten en -diensten. Het doel is tevens om de ‘cross-over’ tussen de creatieve industrie en zorg en welzijn verder te versterken. Clicknl.nl
  • Drie afgestudeerde ontwerpers van de Eindhovense Design Academy trokken de aandacht tijdens de afgelopen Dutch Design Week. Pim van der Mijl met zijn kamer waar vluchtelingen en autochtonen elkaar kunnen ontmoeten, Emmy Polkamp met haar nomadisch hotel, en Anouk van de Sande, met haar mode met visuele effecten. Dezeen , Dezeen , Dezeen
  • Het Steenbergen Stipendium 2015, de belangrijke prijs voor jong fotografietalent in Nederland, istoegekend aan Esther Hovers (1991) van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. De publieksprijs gaat naar Lou Muuse (1992) van de Willem de Kooning Academie in Rotterdam met het werk ‘Retour Afzender’. De prijs, bedoeld de jonge fotograaf te steunen bij diens verdere ontwikkeling, bedraagt € 5.000. PhotoQ
  • Nathaly Antonia, student aan de Fontys Tilburg, maakt met een gigantische spiegel een donker stukje Tilburg, de donkere, groezelige onderdoorgang van de Katterug, veel mooier. Brabants Dagblad
  • Conservatorium Haarlem start op dinsdag 3 november een Writers Camp. Hiervoor werkt de onderwijsinstelling samen met muziekuitgeverijen en labels als BMG/Talpa, Armada Music, Strengholt Music en Talk To The Management. Tijdens het Writers Camp verstrekken muziekuitgeverijen en labels opdrachten aan de conservatoriumstudenten, die drie dagen in groepjes aan de slag gaan. Op de vierde dag worden de tracks die ze hebben gemaakt gepresenteerd. Entertainment Business

  cultuureducatie en – participatie

  • De KinderKunstKaravaan trekt vanaf zondag 8 november door Tilburg. Kinderen gaan samen met de Kinder Kunst Academie aan de slag op locaties in de stad rondom het thema natuur. Brabants Dagblad
  • Trompettist Eric Vloeimans presenteert 1 november zijn boek met bladmuziek genaamd ‘Horn of Plenty’ in CHV Noordkade in Veghel. Het boek bevat bladmuziek met 11 composities van Vloeimans en twee audio CD’s met begeleiding (61 tracks).het boek verschijnt in drie verschillende edities; voor trompet en klarinet, voor fluit en voor altsaxofoon. Het is geschikt voor zowel beginnende- als voor meer gevorderde musici vanwege de hierin opgenomen variaties. Het idee voor het boek ontstond na een masterclass vorig jaar in de voormalige mengvoederfabriek in het Brabantse Veghel. Vloeimans raakte daar in contact met trompetdocent Marc van Kessel. Het bleek hem dat veel trompetleerlingen belangstelling hadden voor bladmuziek met composities van Vloeimans, maar dat deze nergens te vinden waren. Brabants Dagblad
  • Samen kunst maken of samen genieten van kunst brengt mensen niet altijd dichterbij elkaar. Kunst versterkt wel bestaande banden maar cre‘ert niet snel nieuwe. Dat concludeert Hanka Otte die aan de RUG is gepromoveerd op het cultuurparticipatiebeleid in Drenthe. In cultuurbeleid wordt er vaak vanuit gegaan dat kunst automatisch verbindt. Otte ontdekte dat alleen meer uitdagende cultuur veroorzaakt dat mensen meer open staan voor een ander. Ze pleit voor een kunstzinniger cultuurbeleid. Rijksuniversiteit Groningen
  • Op vrijdag 9 oktober 2015 vond in de Observant in Amersfoort het symposium ‘Gedeelde Literatuur’ plaats. Hiermee werd het samenwerkingsproject tussen de Rijksuniversiteit Groningen, de Stichting Senia, de Groninger Forum Bibliotheek en de Bibliotheek Eemland rondom leesgroepen feestelijk afgesloten. In het afgelopen jaar werden er in het kader van het NWO Alfa Meerwaardeproject verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de cultuuroverdracht binnen leesgroepen. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn gepubliceerd in het boek Gedeelde literatuur: cultuuroverdracht in leesgroepen. Rijksuniversiteit Groningen
  • Via een robot vanuit je eigen huis een expositie bekijken in het Van Abbemuseum. Vanaf maandag is dat werkelijkheid. Het museum heeft sinds kort de beschikking over een robot, die op afstand te besturen is. Via een webcam-verbinding kunnen mensen met een fysieke beperking vanuit hun huis t—ch een expositie bekijken. Het Van Abbemuseum is het eerste museum in Europa dat over een dergelijke robot beschikt. Omroep Brabant
  • Volgens recente cijfers zijn 2.8 miljoen Britten lid van een koor. Volgens onderzoeken versterkt het in een koor zingen de sociale banden en helpt het om contacten aan te gaan. In deze tijd waarin er groeiende bezorgdheid is over maatschappelijk isolement en vereenzaming is het koor een van de oplossingen. The Conversation
  • Onderzoek suggereert dat droeve muziek niet helpt om angsten te verminderen. Uit een ander onderzoek blijkt dat mensen die avontuurlijk en nieuwsgierig zijn, die open staan voor nieuwe dingen, meer dan anderen begiftigd zijn met muzikaal talent. The Independent , Huffington Post

  kunstbeoefening

  • De Federatie Tilburgse Zangverenigingen en Koorplein Noord-Brabant hebben de handen ineen geslagen om samen met Stichting Maestro en de Stichting Nederlands Koorfestival een voorronde te organiseren van het Nederlands Koorfestival. Die is op maandag 16 januari, de inschrijvingen zijn al geopend. Met de voorronde wil de organisatie koren in Brabant mee laten doen met de landelijk georganiseerde korencompetitie. Brabants Dagblad
  • Mannenkoor Concordia uit Roosendaal wordt 95 jaar. De gemiddelde leeftijd van de leden ligt zelf tussen de 65 en 70 jaar. En het koor, dat in zijn glorietijd minstens zeventig zangers telde, is uitgedund tot 27 leden. De jubileumuitvoering ter ere van het negentiende lustrum op 1 november in de Josephkerk. Concordia waagt zich dan met de uitvoering van het integere Requiem van Gabriel FaurŽ voor het eerst aan een compositie voor gemengd koor. Concordia zingt samen met het gemengde Toonkunstkoor uit Breda, dat net als Concordia onder leiding staat van Anna Sasiadek. Daarnaast zingen leden van andere koren mee. BN – De Stem
  • Ongeveer 200 muzikanten, dansers en zangers, voornamelijk uit Heeswijk-Dinther, maken vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober hun opwachting tijdens de vierde editie van De Dinther Proms van Harmonie Sint Servaes. Brabants Dagblad
  • Muzikal, een muziekgezelschap uit de regio Hoeven – met een kleine veertig zingende leden, een zeskoppige band, twee choreografen, vier podium- en techniekbegeleiders en een aparte artistieke werkgroep met Franka de Rond als producente – zet al 23 jaar spraakmakende shows weg. De groep treedt op in de schouwburg De Kring in Roosendaal. BN – De Stem
  • Op zondag 1 november komt het kinderboek ‘Pinkie: Wat AlsÉ?!?’ van Anton Minkels uit St. Michielsgestel tot leven op het podium in Perron-3 te Rosmalen. In deze indrukwekkende theatervoorstelling wordt het verhaal van de spierziekte ALS verteld aan kinderen en hun families. Bossche Omroep
  • Bij Theater Musicasa in ‘s-Hertogenbosch spelen van 20 november tot en met 29 november amateurtoneelspelers van Impala. Onder de naam Snipp3rs brengen ze snippers toneel. Brabants Dagblad

  erfgoed

  • Steden met oude, verlaten industrieterreinen hebben goud in handen. Om zichzelf een nieuw hart te geven buiten het traditionele centrum. En om zichzelf als culturele vrijplaats en toeristische trekpleister op de kaart te zetten. Als de stank, het vuil en de sociale ellende die de fabrieken vroeger kenmerkten vergeten zijn, schept hun grootsheid mooie kansen om nieuwe ontmoetings- plekken, nieuwe publieke ruimtes te cre‘ren in steden die verder steeds propperiger, gesegmenteerder en dichtgebouwder worden. De Correspondent
  • Toen het Nederlands Instituut voor Mediakunst in 2011 te horen kreeg dat de subsidie volledig werd stopgezet, werd een radicaal overlevingsplan uitgebroed. In zwaar afgeslankte vorm richten voormalig werknemers van het instituut voor mediakunst zich nu op conservering en distributie. De ambitie van LIMA is om op korte termijn uit te groeien tot hŽt Europese e-depot en kenniscentrum voor mediakunst. Het samenwerkingsproject met Van Abbemuseum, Stedel
Geen reacties

Geef een reactie