Trends & ontwikkelingen 31 oktober 2014

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • In een brief aan de Tweede Kamer presenteert minister Bussemaker een uitwerking van de brief over talentontwikkeling in de cultuursector d.d. 29 augustus. Hiermee geeft zij uitvoering aan de motie Bergkamp om in overleg te treden met de fondsen, de bestaande expertisecentra en met nieuwe makers over de meest effectieve besteding van de middelen. Het uitgangspunt is nog steeds dat niet institutionele belangen, maar die van talentvolle kunstenaars voorop staan. Rijksoverheid.nl Theaterkrant Cultureel Persbureau
 • Kunsten ’92 is zeer tevreden over de samenwerking met het Ministerie van OCW n over de inhoudelijke verbeteringen die daaruit zijn voortgekomen. Ook het Platform BK is content. Het Mondriaan Fonds zal het aantal Werkbijdragen Jong Talent voor startende kunstenaars verhogen en de mogelijkheden voor mentoring, waarbij startende kunstenaars begeleiding kunnen krijgen van een ervaren vakgenoot, intensiveren. Kunsten’92 Platform BK Mondriaanfonds
 • Birgit Jonker van het Mondriaanfonds blogt ‘We dragen ook graag bij aan bewezen talent, van welke leeftijd dan ook. Want talentontwikkeling houdt nooit op.’ Mondriaanfonds
 • Minister Bussemaker heeft met Joop van den Ende en het Oranje Fonds afgesproken dat ze gaan samenwerken om het muziekonderwijs op de basisschool een stevige impuls te geven. Het ministerie trekt er tot 2020 € 25 miljoen voor uit. Van den Ende zet zich samen met private partijen in om ook € 25 miljoen bijeen te brengen en een campagne te starten. Het Oranje Fonds spant zich in om het programma Kinderen Maken Muziek de komende drie jaar voort te zetten. Rijksoverheid.nl Rijksoverheid.nl LKCA
 • Monitor cultuuronderwijs in het primair onderwijs & programma Cultuureducatie met kwaliteit (2013-2014) bevat de laatste stand van zaken op het gebied van cultuuronderwijs op scholen voor primair onderwijs. Rijksoverheid.nl
 • Handreiking muziekonderwijs 2020 bevat plannen voor goed muziekonderwijs voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Rijksoverheid.nl
 • KNMO, Kunstconnectie en het Fonds voor Cultuurparticipatie zijn blij met de impuls die minister Bussemaker van OCW aan het muziekonderwijs geeft. Ook VNPF is positief. Samen met de Federatie Cultuur en de Popcoalitie Žn de minister onderschrijft VNPF het belang van goed cultuuronderwijs. FNV Kiem is verheugd dat er weer signalen vanuit de nationale overheid komen dat kunst en cultuur belangrijk zijn, juist ook voor onze kinderen. KNMO Fonds voor Cultuurparticipatie VNPFFNV Kiem
 • Minister Bussemaker beantwoord vragen van de Tweede Kamer over de begroting van het ministerie van OCW over 2015. Rijksoverheid.nl
 • Op maandag 3 november a.s. vindt het Tweede Kamerdebat plaats over de cultuurbegroting van 2015. Kunsten ’92 heeft een uitgebreide brief met input voor dit debat aan de cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer gestuurd, met aandachtspunten op het gebied van cultuureducatie, talentontwikkeling, verdienmogelijkheden voor kunstenaars, de gevolgen van de bezuinigingen, zzp’ers in de creatieve sector en de erfgoedwet. Kunsten ’92
 • Verschillende groepen producenten binnen de podiumkunstensector hebben de afgelopen periode hun gezamenlijke idee‘n en behoeften geformuleerd ten aanzien van de Cultuurnotaperiode 2017 – 2020. De documenten die hieruit zijn voortgekomen zijn naar de Raad voor Cultuur gestuurd als input en bron van inspiratie bij het opstellen van het advies op de Agenda Cultuurbeleid 2017 – 2020. De stukken zijn ook ter informatie naar het ministerie van OCW, het Fonds Podiumkunsten en de cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer verzonden. Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten
 • Op dinsdag 14 oktober is op initiatief van de Raad voor Cultuur en de provincie Gelderland in Arnhem een debat georganiseerd over De Cultuurverkenning: ontwikkelingen en trends in het culturele leven in Nederland. Een verslag. Raad voor Cultuur
 • Minister Bussemaker heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de voortgang van het Besluit Rijkssubsidi‘ring Instandhouding Monumenten. Rijksoverheid.nl
 • De provincies zijn goed op weg met het restaureren van Rijksmonumenten. Sinds 2012 zijn provincies verantwoordelijk voor het restaureren van Rijksmonumenten. Uit een evaluatierapport blijkt onder andere dat provincies bijna alle afspraken met het rijk al zijn nagekomen en dat provincies erin slagen om extra geld te generen ten behoeve van restauraties. IPO
 • Provincie Overijssel schrijft een prijsvraag uit om plannen te bedenken voor de leegstand. Het winnende team krijgt €20.000,- om het plan verder te ontwikkelen. Jonge ontwerpers/ondernemers/starters kunnen in teamverband aan de slag. Binnenlands bestuur
 • Theater te Water, PeerGrouP en Museum De Buitenplaats ontvangen in 2015 en 2016 een bijdrage van de provincie Drenthe. Gedeputeerde Staten willen hen een meerjarensubsidie van in totaal 397.070 euro per jaar geven. De Provinciale Adviescommissie Cultuur heeft een positief advies gegeven en binnenkort beslissen Provinciale Staten over het voorstel. Provincie Drenthe
 • De provincie Gelderland moet veel meer doen om vermogende Gelderlanders ertoe te brengen te investeren in kunst en cultuur. Ook burgemeesters van grote steden moeten daar tijd in steken. Dit zegt Maurits Nibbering, bestuurslid van het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland, in de dsicussie over financiering van cultuur. De Gelderlander
 • TivoliVredenburg kampt dit openingsjaar al met een begrotingstekort van € 1,7 miljoen. Volgend jaar loopt dat op naar 2,5 miljoen en vanaf 2016 rekent het Utrechtse popcomplex op een structureel tekort van 1 miljoen. 3voor12.vpro.nl De Volkskrant
 • Het nieuwe culturele hart voor Den Haag wordt geen tweede TivoliVredenburg. ‘De hele opzet is anders. Er komen hier geen overschrijdingen. Die garantie geef ik u’. Aldus de Haagse wethouder
 • Joris Wijsmuller. Hij sprak over de ontwikkeling van het Spuikwartier. In dat gebied moeten onder meer het Koninklijk Conservatorium, Residentie Orkest en Nederlands Danstheater een nieuw onderkomen krijgen. Omroep West
 • De Vlaamse regering heeft zijn plannen voor de komende vijf jaar vastgelegd in de beleidsnota’s 2014-2019. De nota’s zijn een resultaat van wat de onderhandelaars hebben afgesproken in het Regeerakkoord. CVN
 • ‘De opvoering van ‘De Stomme van Portici’ in De Munt droeg bij tot de geboorte van Belgi‘. De liquidatie van de federale culturele instellingen zou symbolisch en concreet het einde van het land en de wurging van Brussel betekenen.’ Bernard Foccroulle, directeur van het Festival d’Aix-en-Provence, eredirecteur van De Munt, over de besparingsmaatregelen voor de federale culturele instellingen, in een brief aan de Eerste Minister. De Morgen
 • Het embedden van auteursrechtelijk beschermd materiaal, zoals Youtube-video’s, maakt geen inbreuk op het auteursrecht. Dat heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie bepaald. Nu.nl
 • De nieuwe eurocommissaris GŸnther Oettinger (Digitale Economie) wil dat internetbedrijven als Google een heffing gaan betalen over het Europese intellectueel eigendom dat zij verwerken. “Als Google intellectueel eigendom uit de EU gebruikt en dus verwerkt, dan kan de EU dit eigendom beschermen en aan Google een heffing vragen” Nu.nl
 • In de week van 17 november aanstaande organiseert de FIM (de internationale organisatie van musici) een wereldwijd protest tegen de afbraak van orkest- en opera-organisaties. FNV Kiem

noord-brabant

 • Provinciale Staten vergaderen op vrijdag 31 oktober. Op de agenda o.m. governance en organisatie Stichting Brabant C Fonds. Brabant.nlBrabant.nl
 • Noord-Brabant wacht de komende jaren nog een behoorlijke woningbouwopgave. Tot 2025 zal de woningvoorraad met 10.000 woningen per jaar moeten groeien om aan de behoefte te kunnen voldoen. Dat blijkt uit de geactualiseerde bevolkings- en woningbehoefteprognose van de provincie Noord-Brabant. Brabant.nl
 • De provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland, de Nederlandse overheid en de Europese Unie investeren samen € 321 miljoen om de Zuid-Nederlandse economie een boost te geven. De bijdrage van de Europese Unie (€ 113 miljoen) is voor projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de Zuid-Nederlandse economie tot een sterke en dynamische kenniseconomie. Gedeputeerde Bert Pauli: ‘Door slim te zijn en te durven specialiseren, scheppen we in Brabant de grootste kansen. Bijvoorbeeld door de high tech sector uit onze regio te combineren met de Agrifood sector’. Brabant.nl
 • grote brabantse gemeenten
 • De Bredase politieke partijen spraken zich tijdens een commissievergadering positief uit over de samenvoeging van MOTI en het Breda’s Museum, maar hebben nog wel een hoop vragen. Komende maanden moet er een compleet nieuwe visie worden uitgewerkt die beschrijft hoe ‘het Nieuwe Museum’, zoals de werktitel luidt, eruit moet gaan zien. MOTI sprak eerder uit positief te staan tegenover het samengaan. Breda Vandaag BN – De Stem
 • De Gemeente Breda gaat onderhoud plegen aan de rijksmonumenten aan de Nieuwstraat 21 tot en met 29, omdat de panden te veel waterschade oplopen. Het gaat om het voormalige kloostercomplex waar makelaar Richard Schul een vijfsterrenhotel wil realiseren. BN – De Stem
 • De financi‘le toekomst van het Muziekgebouw Frits Philips in Eindhoven is een heikel punt voor Eindhovense politici. Gepland overleg achter gesloten deuren riep weerstand op. Dat overleg werd uitgesteld. Omroep Brabant Eindhovens Dagblad Eindhovens Dagblad
 • In 2017 wordt in Eindhoven de World Design Expo gehouden. Dat is een grote tentoonstelling waar tientallen landen zich laten zien in speciale paviljoens. Eindhovens Dagblad
 • Tijdens de Dutch Design Week 2014 hebben 250.000 mensen gegeten, gedronken, geslapen en geshopt in de stad. Wat heeft het grote designevenement Eindhoven opgeleverd? Omroep Brabant
 • Eindhovens Dagblad Eindhovens Dagblad
 • Het stationsgebied van Helmond is een van de drie genomineerden voor Beste Openbare Ruimte, een prijs uitgeschreven door het tijdschrift Stedelijk Interieur. Eindhovens Dagblad
 • Volgens Rob Riemen waren er al vergevorderde plannen voor samenwerking met de universiteit van Tilburg en het Nexus Instituut om te komen tot een ‘university college’ in het voormalige klooster Mari‘nburg in ‘s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad
 • Avans Hogeschool en de Hogere Agrarische School (HAS) in ‘s-Hertogenbosch willen nieuwbouw op de locatie nabij de Hofvijver die ook nog altijd in beeld is voor een nieuw theater. Brabants Dagblad
 • Wethouder Erik de Ridder, Tilburg over de citymarketing. Brabants Dagblad
 • Het plan van DEDRIE voor het stadskantoor in Tilburg moet van tafel, volgens TVP. De Tilburgse partij komt met een alternatief. De gemeente maakt geen pas op de plaats met het ontwerp voor stadskantoor-1. Brabants Dagblad Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • De gemeente Bergeijk neemt afscheid van de vaste adviescommissie voor beeldende kunst in de openbare ruimte. In plaats daarvan komt er een bredere aanpak van de advisering. Eindhovens Dagblad
 • Vijf Bestse ondernemers willen het Rabobankpand aan het Raadhuisplein in Best kopen. De aankoop betekent niet dat het plan voor een cultureel hotspotgebouw niet door kan gaan. Eindhovens Dagblad
 • De VVD-fractie in Geldrop-Mierlo wil de bibliotheek in de huidige vorm afschaffen. Eindhovens Dagblad
 • Een lening van 75.000 euro van de gemeente Nuenen moet de hoogste nood van theater Het Klooster lenigen. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Oss gaat 600 kunstwerken van de hand doen. Het gaat om kunst die de gemeente tussen 1956 en 1987 in bezit kreeg door de BKR-regeling. De werken nemen nu nog veel plaats in in het depot van Museum Jan Cunen. Brabants Dagblad
 • Marc van der Steen van woningcorporatie AlleeWonen zegt dat de Wereldwinkel moet verhuizen als Roosendaalse bibliotheek VANnU naar de begane grond van Parrotia verhuist. BN – De Stem
 • Het Woensdrechtse college van B en W heft de huidige Woensdrechtse Monumentencommissie op en hevelt de werkzaamheden over naar een bureau. BN – De Stem

cultureel ondernemerschap

 • In de sectoren cultuur en zakelijke dienstverlening is dit jaar sprake van een terugval van het aantal starters. Met name in cultuur is de krimp hoog. Dit heeft te maken met het grote aantal starters in 2013, toen bezuinigingen in deze sector leidden tot veel ‘noodgedwongen’ ondernemerschap. Dit blijkt uit een kwartaalbericht over starters van de ING. ING
 • De instellingen gevestigd aan het Museumpark, waaronder de Kunsthal en Museum Boijmans Van Beuningen, organiseren de Rotterdamse Museumnacht zonder de Stichting Rotterdamse Museumnacht. Metronieuws Historiek
 • Geert Verbeke (1953) was eigenaar van een bloeiend transport- en overslagbedrijf, maar heeft dat van de hand gedaan om zich volledig met kunst te kunnen bezighouden. Op het voormalige bedrijfsterrein in Kemzeke huist nu de ‘Verbeke Foundation’, een plaats waar kunst en natuur elkaar ontmoeten, eieren worden uitgebroed en de dood altijd rondzingt. Geert Verbeke – Verzamelen is een ziekte. De derde aflevering van de serie ‘We Live Art‘, over mensen wier leven door de kunst is gekleurd en veranderd. Arttube.nl
 • Drie foto’s uit de collectie die de Nederlandse fotograaf Hans van der Meer in opdracht voor het Rijksmuseum maakte, zijn plagiaat. Althans, dat beweert de Nederlands-Belgische fotograaf Herman van den Boom, die zowel het museum als de fotograaf aanklaagt. De VolkskrantPhotoQ.nl
 • Museum Slager in ‘s-Hertogenbosch slaat een nieuwe weg in. Voortaan worden niet alleen werken van telgen uit de Slagerfamilie tentoon gesteld maar ook kunst van landelijk bekende kunstenaars. Bastion Oranje
 • Een sterk verbeterde website en een nieuwe plek in winkelcentrum De Biggelaar, Roosendaal voor kunsttuitleen Artotheek 18. BN – De Stem
 • Het International Film Festival Rotterdam en UPC zijn afgelopen zomer overeengekomen hun vierjarige samenwerkingsovereenkomst niet te verlengen. Het festival is daarmee ŽŽn van haar vijf hoofdsponsors kwijt. Niet de auteursrechtenkwestie en het anti-UPC-sentiment dat ermee gepaard gaat, zijn voor de kabelaar reden om te stoppen, maar de aanstaande fusie met Ziggo. De Filmkrant
 • Volgens de onafhankelijke stichting Filmonderzoek is de bioscoopmarkt nog lang niet verzadigd. Op heel veel plekken is er nog groei mogelijk. Eindhovens Dagblad
 • In het onderzoek van stichting Filmonderzoek is bioscoop Hollywoud in Almkerk uit de bus gekomen als bios die de hoogste groei qua bezoekersaantallen scoorde. Brabants Dagblad
 • De nieuwe bioscoop De Filmhallen in Amsterdam is een succes. Het complex in Oud-West heeft de afgelopen anderhalve maand al meer dan 30.000 bezoekers getrokken. Het Parool
 • Google werkt aan een betaalde versie van zijn populaire videodienst YouTube. De Volkskrant
 • De twee grootste stripuitgevers van Vlaanderen bundelen hun krachten om een platform te lanceren rond digitale stripbeleving: YIEHA. Op YIEHA kunnen strips gekocht of gehuurd worden. Het is ook mogelijk om je als lezer te abonneren op de dienst. Inct.nl
 • De Bezige Bij blijft ook vanuit Antwerpen boeken uitgeven. Dat schrijven de WPG-directeurs Koen Clement en Henk Pršpper in een mail aan alle auteurs van De Bezige Bij Antwerpen. Ze ontkennen daarmee het nieuws dat de Belgische krant De Standaard bracht, dat De Bezige Bij in Antwerpen de boeken dicht doet. De Morgen
 • PS|theater is een theatergezelschap uit Leiden dat met openheid en nieuwsgierigheid de stad in trekt, ontmoetingen met en tussen bewoners initieert, verhalen verzamelt en die ontmoetingen en verhalen vertaalt in artistieke projecten. Hoe kijken zij aan tegen marketing? Cultuurmarketing

financiering

 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft vier projecten geselecteerd vanuit de eerste ronde van de Open Oproep Deelname SXSW, gericht op het panelpicker programma. Op 7 november sluit de tweede ronde van deze open oproep, gericht op alle overige programmaonderdelen van SXSW binnen het Interactive en het Digital Domain programma. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • In de afgelopen tijd hebben 22 beeldend kunstenaars van het Mondriaan Fonds een Werkbijdrage Bewezen Talent ontvangen. De Werkbijdrage Bewezen Talent is bedoeld voor kunstenaars die tenminste zes jaar professioneel werkzaam zijn. Het kan worden beschouwd als een tegemoetkoming voor kosten die verband houden met de ontwikkeling van nieuw werk, zoals onderzoek en materiaal. Mondriaanfonds
 • 28 november is de eerstvolgende deadline voor instellingen en andere opdrachtgevers om een aanvraag in te dienen bij het Mondriaanfonds voor bijzondere samenwerkingen en projecten met beeldend kunstenaars. Aangevraagd kan worden voor de Bijdrage Opdrachtgeverschap en de Werkbijdragen Jong Talent+Opdrachtgever en Bewezen Talent+Opdrachtgever. Mondriaanfonds
 • Onlangs heeft het Mondriaan Fonds aan acht getalenteerde startende kunstenaars een Werkbijdrage Jong Talent toegekend. Deze kunstenaars zijn: Goeun Bae, Maarten Boswijk, Doris Denekamp, Paul de Jong, Roos Holleman, Alexandra Hunts, Catinka Kersten en Peter de Krom. Mondriaanfonds
 • Scenaristen Fabie Hulsebos en Robert Alberdingk Thijm met vormgever Barbara Stok zijn de winnaars van de Workshop Animatiescenario die het Nederlands Filmfonds organiseerde tijdens het Nederlands Film Festival. Voor de synopsis van hun project Vincent ontvangen zij voor treatmentontwikkeling een bijdrage van € 12.500. Filmfonds
 • De documentaire If Mama Ain’t Happy, Nobody’s Happy van regisseur Mea de Jong valt in de prijzen tijdens de uitreiking van de VERS Award. Versfilmentv.nl
 • Wilt u als schrijver, dichter of literair vertaler gebruik maken van de mogelijkheid om in 2015 een maand lang te wonen en werken op een unieke literair-historische locatie? Tot en met 14 november 2014 kunt u een aanvraag indienen bij het Nederlands Letterenfonds voor een verblijf in het Adriaan Roland Holsthuis, Bergen (NH). Nederlands Letterenfonds
 • Tot 15 januari 2015 kunnen er aanvragen worden ingediend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie voor voorbeeldstellende en beeldbepalende projecten op het gebied van Kunstparticipatie, Ouderenparticipatie en Immaterieel Erfgoed. Het Fonds organiseert een aantal spreekuren in november en december. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • De gemeente Ede krijgt ruim een miljoen euro van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Met die bijdrage wil de gemeente van de leegstaande Johan Willem Frisokazerne ‘een soort Papendal voor muziek dans, en theater’ maken. De complete verbouwing van de legerplaats gaat ruim 5,2 miljoen euro kosten. De Telegraaf
 • Nederlandse aanvragers bij het subprogramma MEDIA van Creative Europe waren opnieuw succesvol. Gehonoreerd werden o.m. het International Short Film Festival, vier filmprojecten in ontwikkeling, de coproductiemarkt Cinemart en vijf Nederlandse trainingsinitiatieven, waaronder Cinekid Lab en IDFAcademy. DutchCulture.nl

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving.

 • Architect en hoogleraar Mark Wigley verzorgt dit jaar de Benno Premsela Lezing. Thema van zijn lezing is de invloed van hedendaagse informatiestroom op het ontwerp van de leefomgeving. Het Nieuwe Instituut
 • ‘Dankzij de smartphone wordt vervoer meer dan ooit vraaggestuurd. En dat zal invloed hebben op ruimtelijke ordening en de inrichting van stad, streek en dorp. ‘ Dit zegt Stefan Hulman, directeur van 9292. Echte innovatie zit in een gelijk speelveld en een betere relatie van het OV met andere mobiliteitsvraagstukken en ruimtelijke ontwikkeling. Ruimtevolk

beeldende kunst

 • De jarenlange vernieuwing van het Rijksmuseum in Amsterdam is klaar. De renovatie van de Philipsvleugel naast het hoofdgebouw is voltooid en gereed om vanaf 1 november het publiek te ontvangen. De openingsexpositie is ‘Modern Times’. Voor deze tentoonstelling is geput uit de eigen fotocollectie van het Rijksmuseum De TelegraafKunstbeeld
 • Het jaarlijkse Impakt Festival, met dit jaar als volledige titel Soft Machines: Where the Optimized Human Meets Artificial Empathy, heeft als thema het grijze gebied tussen mens en machine, met de nadruk op empathie. Metropolis M

film

 • De diversiteit in het 298 titels tellende IDFA-programma kan overweldigend zijn. De festivalorganisatie heeft het aanbod daarom al opgedeeld in programma’s. Daarnaast zijn er, in samenwerking met partners, vijf themadagen ingesteld: over Franstalige documentaires, mensenrechten, homoseksualiteit en gender, kunst en duurzaamheid. De Filmkrant
 • Tijdens de opening van Playgrounds International Digital Arts Festival in Tilburg, zijn de jaarlijkse Playground Awards uitgereikt. Het festival duurt nog tot en met vrijdag. Het festival presenteert artist talks van internationale makers en studio’s – in de film, motion design, character design, games, animaties en alles daar tussenin – die de verhalen achter hun creaties delen. Tilburg.com
 • De film over de Liniecrossers van de Biesbosch gaat definitief door. BN – De Stem

letteren

 • Tijdens de Maastricht International Poetry Night, van donderdag 30 oktober tot en met zaterdag 1 november, dragen grote dichters van over de hele wereld hun gedichten voor in theater La Bonbonnire te Maastricht. Literair Nederland
 • Simon van der Geest schrijft het Kinderboekenweekgeschenk 2015. Tijdens de Kinderboekenweek 2015 staan natuur, wetenschap en techniek centraal onder het motto Raar, maar waar! Op onderzoek uitgaan en te weten willen komen hoe de wereld in elkaar zit is een natuurlijke drijfveer van kinderen.CPNB

muziek

 • November Music, het internationaal festival voor nieuwe muziek in ‘s-Hertogenbosch, heeft een rijk programma, met hedendaagse gecomponeerde en ge•mproviseerde muziek, jazz, het 20ste eeuwse ‘klassieke’ repertoire en muziek uit niet-Westerse culturen naast multimediale voorstellingen, muziektheater en installaties. Kwadratuur
 • Dit jaar betrekt het Sound Art Festival in Uden (16 & 17 november) de voormalige wielerbaan van het Vluchtoord bij het festival. Aanleiding is het feit dat hier honderd jaar geleden duizenden Belgische vluchtelingen woonden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Brabants Dagblad

theater en dans

 • Het Nederlands Toneelverbond geeft ŽŽn keer per jaar een jonge auteur de kans zijn of haar gedroomde essay te schrijven, middels de uitreiking van de Marie Kleine-Gartman Pen. De winnaar ontvangt voor de opdracht een bedrag van 1500 euro. Voor de Marie Kleine-Gartman Pen 2014 komen in aanmerking: Robbert van Heuven, SŽbastien Henderickx, Erica Smits, Charlotte de Somviele, Evelyne Coussens, Simon van den Berg, Daan Bauwens en Tobias Kokkelmans. Nederlands Toneelverbond
 • Zanger, tekstschrijver en trompettist Jeroen Zijlstra is de winnaar van de Dirk Witte Prijs 2014. Zijlstra zal de kleinkunst-oeuvreprijs op 18 november in ontvangst nemen tijdens de Avond van het Kleinkunstlied in Zaandam. Theaterkrant
 • Het is Circo Circolo niet gelukt het bezoekersrecord van 22.000 personen van twee jaar geleden te breken. Brabants Dagblad

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

architectuur en vormgeving

 • De Haagse modeontwerper Judith Van Vliet en Eindhovense ontwerper van schoenen en accessoires Chris van den Elzen hebben samen een collectie met de naam Excidium. Volgende maand vertrekken ze samen naar Duitsland voor de Cologne Fashion Days. Fashion United
 • Joost van Bleiswijk assembleert gevonden voorwerpen en onderdelen van machines tot meubels en lampen. Dezeen.com
 • Marlies Schets gebruikt reflecterende draden in haar stoffen. Dezeen.com
 • Ontwerper Bob Schiller vond het zonde dat er zo weinig fietsen zijn die in Nederland geproduceerd worden.Dat komt omdat het veel arbeidsuren kost om een fiets te maken. Door goed naar productiemethoden in de auto-industrie te kijken, kwam Schiller met de EPO. Dezeen.com
 • Laura Cornet ontwierp een volledig social media-pakket bestaande uit vier onderdelen: een bal met een fotocamera waarmee de baby een selfie kan maken, een videocamera die de baby van bovenaf filmt, schoentjes die beweging registreren en een speen die de locatie van de baby uploadt. Dezeen.com

beeldende kunst

 • Hoe een overzicht te bieden van een kunstenaar die vooral actief is in de openbare ruimte? In het Stedelijk Museum Kampen lossen ze dit op door van Tom Claassen enkel ateliermodellen te tonen. Metropolis M

film

 • Film over motorcrosslegende Tony Cairoli (28) van Nick Janssen uit Gemert in PathŽ Eindhoven in premire. Omroep Brabant

letteren

 • Roxanne Swan uit Nuenen presenteert haar nieuwste, in eigen beheer uitgegeven, boek, getiteld Helium. Eindhovens Dagblad

muziek

 • Orkest Zuid gaat t.g.v. 100 jaar Philips Research (‘NatLab’) de uitdaging aan om heden, verleden en toekomst muzikaal bij elkaar te brengen tijdens GLOW in het NatLab-gebouw. Orkest Zuid werkt voor dit project samen met de conservatoria van Tilburg en Gent. Studenten Slagwerk voeren met Orkest Zuid werk uit van Varse en compositiestudenten componeerden nieuwe muziek in dezelfde stijl. Muziekvan.nu

kunst in de openbare ruimte

 • De Zandmotor is een innovatieve manier van kustbescherming en kustonderhoud. Het betreft een schiereiland van 128 hectare voor de kust van Zuid-Holland. Door wind, golven en stroming wordt het zand ervan de komende twintig jaar verspreid. Dit beschermt ons tegen de zeespiegelstijging. Op 9 november verandert het kunstmatige eiland in een cultureel fenomeen met Expeditie #1: Sand Drift. De Architect
 • Bijna de helft van het aantal verdwenen stoelen van het DDW-project ‘Pak ’n stoel’ in Woensel-West is terug. Eindhovens Dagblad
 • Het Observatorium van Marius Boender op het eilandje in het Anton van Duinkerkenpark in Bergen op Zoom is al 25 jaar een geliefde hangplek voor jongeren. BN – De Stem .
 • De bouw van een Luxor aan de Maas, een enorm bouwwerk van bamboe, naar een ontwerp van Antoon Versteegde, dat in de uiterwaarden van Megen zou verrijzen, gaat volgende zomer niet door. Brabants Dagblad
 • Bossche stadskunstenaar Lucas de Man in gesprek met Eindhoven en Tilburg over Project Oog. Omroep Brabant

kunstonderwijs

 • Volgens Thomas Widdershoven, creative director, Design Academy Eindhoven, vormen technologie en voedsel de nieuwe uitdagingen voor ontwerpers. Zijn studenten richten zich steeds minder op productontwerpen. Ze willen een verschil maken in de wereld. Dezeen.com
 • Opnieuw is een kunstopleiding in het HBO door de NVAO als excellent gevalideerd. Die eer komt nu toe aan de opleiding Dans van de Hanzehogeschool Groningen. ‘De beoogde eindkwalif“caties worden gerealiseerd op een niveau dat ver uitstijgt boven het bachelorniveau,’ stelt het visiterende panel vast. Scienceguide.nl
 • Karen Neervoort is benoemd tot directeur van Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Brabants Dagblad

cultuureducatie en – participatie

 • Nederland dreigt zichzelf sociaal en cultureel in twee‘n te delen. Er is een groeiende groep van hoogopgeleiden die ‘open’ denken over Europa en migratie, en die het liefst met elkaar omgaan. De laagopgeleiden delen met elkaar het wantrouwen over politiek, een gebrekkig zelfvertrouwen en het gevoel dat hun sociaal-economische positie bedreigd wordt door de Europese eenwording en de globalisering.Aldus een rapport van de de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) NRC
 • Voor alle kinderen van Nederland is een uniek educatieproject ontwikkeld dat als doel heeft kinderen inzicht te geven in de herkomst, traditie en betekenis van religieuze feesten in Nederland. Feest! Weet wat je viert. Prins Bernhard Cultuurfonds
 • Dementerenden hebben veel behoefte aan ŽŽn-op-ŽŽn contact, maar daarvoor ontbreken vaak tijd en middelen. Games kunnen uitkomst bieden. Het project In Touch van Hogeschool Rotterdam laat zien dat mensen met dementie het spelen van simpele games als zeer plezierig ervaren. Scienceguide.nl
 • Leerlingen van locatie West van Het Hooghuis in Oss maken gedichten bij foto’s van kunstenaar Gerco de Ruijter in Museum Jan Cunen. Brabants Dagblad

amateurkunst

 • De Oisterwijkse film ‘Schaduwspel’, die een waargebeurd oorlogsverhaal vertelt, is in premire gegaan. Het initiatief tot deze film is genomen door twee vrijwilligers van de Oisterwijkse lokale omroep LOVO. Brabants Dagblad
 • De Koninklijke Harmonie Orpheus heeft op 26 oktober de Tilburg Trofee van de gemeente Tilburg ontvangen. De harmonie bestaat 150 jaar. Tilburgers.nl
 • Het Theaterfestival in Breda beleeft zijn vijfde editie, het eerste lustrum van het evenement. En om die reden heeft organisator AtoB (Amateur toneel overleg Breda) de samenwerking gezocht met De Rooi Pannen (centrum voor ondernemersonderwijs). BN – De Stem
 • Het loopt storm bij de kaartverkoop van ‘Berry, de Musical’ in theater Speelhuis in Helmond. Eindhovens Dagblad

erfgoed

 • Minister Blok hoopt dit najaar een akkoord te sluiten over de verkoop van 34 monumenten met een erfgoedfunctie. Charlotte van Schoonhoven, die onlangs afstudeerde aan de Vrije Universiteit in de richting Erfgoedstudies, deed onderzoek naar het voornemen van het rijk om monumenten af te stoten en waarschuwt voor de gevolgen. Platform Voer
 • In Lunteren staat een bijzonder historisch monument te vervallen: de Muur van Mussert. Van 1936 tot 1940 werd deze locatie door de NSB gebruikt voor zogenaamde hagenspraken voor de eigen achterban. Tien jaar geleden was de gemeente Ede van plan de muur een monumentenstatus te geven, maar na kritiek, onder meer van oud-verzetsleden, zag men van het plan af. Historiek
 • Op 27 oktober viert UNESCO voor de zesde keer de World Day for Audiovisual Heritage. In het kader van deze dag organiseert het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid een videosprint om het Nederlands audio-visueel erfgoed beter zichtbaar te maken op Wikipedia. Historiek
 • Vanaf begin december kunnen er weer websites aangemeld worden voor de Geschiedenis Online Prijs. Nieuwe deze editie is dat ook historische apps genomineerd kunnen worden. Historiek
 • De traditie van het Driekoningenzingen wordt bedreigd. Daarom neemt de Werkgroep 3KZ jaarlijks nieuwe initiatieven om de traditie te behouden. In deze context moet het internationaal congres worden gezien. Op vrijdag 24 oktober werd in het stadhuis van Tilburg een internationaal congres over Driekoningentradities gehouden. In Midden-Brabant is het een beschermde traditie die onderdeel uitmaakt van de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Oisterwijknieuws.nl
 • Filmmuseum EYE heeft de vier oude films van Amsterdam gedigitaliseerd in het project ‘Breng Amsterdam in Beeld’. Met een crowdfundactie via de website Voordekunst heeft het museum eerder dit jaar 16.975 euro opgehaald bij 262 donateurs. Sinds gisteren zijn de beelden online te bekijken. Informatieprofessional
 • Het Meertens Instituut heeft het gratis e-tijdschrift Vertelcultuur gelanceerd. In het tijdschrift staan mondelinge overleveringen en (volks)verhalen vertellen centraal, in heden en verleden. In principe gaat Vertelcultuur over (volks)verhalen en vertellen, en niet zozeer over lezen en voorlezen. Informatieprofessional
 • Het Biesboschmuseum in Werkendam is dicht. Het huidige museum maakt plaats voor een nieuw museum dat ondergronds en op een eiland komt te liggen. De Weekkrant
 • Het kerkbestuur van de Sint-Jan in ‘s-Hertogenbosch laat voortaan steeds een andere kunstenaar bepalen hoe de stal eruit moet zien. Brabants Dagblad
 • Het Moretusbos in Putte wordt een Rijksmonument. BN – De Stem

bibliotheken

Geen reacties

Geef een reactie