Trends & ontwikkelingen 4 december 2015

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Op maandag 30 november debatteerde de Tweede Kamer over de cultuurbegroting. De coalitiepartijen VVD en PvdA maakten voor aanvang van het debat bekend dat ze op de Rijksbegroting een potje van 13,5 miljoen euro gevonden dat ze kunnen vrijmaken voor de cultuursector. De coalitiepartijen reageren met hun plannen op noodkreten uit de cultuursector. Onbehoorlijk bestuur of niet? Het voorstel van regeringspartijen VVD en PvdA om 13,5 miljoen euro bij gemeenten weg te halen en aan de cultuurbegroting toe te voegen, zou zo door gemeenten opgevat kunnen worden. Dat zei minister Jet Bussemaker (PvdA, Cultuur) in het debat Bussemaker noemde de meeste van de bestemmingen ãsympathiek”, maar ontraadde het amendement omdat ãze moeite heeft met de dekking”. Monasch (PvdA) en Van Veen (VVD) houden vast aan hun voorstel, dat de instemming van hun fracties heeft. PvdA en VVD willen 13,5 miljoen euro dat voor beeldende kunst en vormgeving naar de gemeenten gaat, met 7 miljoen korten, omdat zij de verantwoording door de gemeenten vaag vinden. Minister Bussemaker komt op 1 december met een brief namens het kabinet. Jacques Monasch (PvdA) zei na afloop de voorstellen donderdag 3 december gewoon in stemming te zullen brengen en in de Eerste Kamer, waar de coalitie geen meerderheid heeft, verder te zullen zien. NRC, inlog vereist, Theaterkrant, NRC , Tweede Kamer , Tweede Kamer
 • Een overzicht van de moties en amendementen. Kunsten’92
 • De coalitiepartijen VVD en PvdA willen een miljoen euro opzij zetten om te voorkomen dat debatten niet doorgaan omdat centra bedreigd worden of omdat de kosten van de beveiliging te hoog zijn. Een belrondje van BNR Nieuwsradio langs debatcentra toont aan dat de meeste venues het geld niet nodig denken te hebben, omdat ze geen omstreden gasten uitnodigen. BNR
 • Het grote nieuws van het debat, volgens Wijbrand Schaap van het Cultureel Persbureau, is “dat de VVD met het ŽŽn-tweetje met de PvdA expliciet heeft toegegeven dat de cultuurbezuinigingen van Rutte 1 hun doel voorbijgeschoten zijn.”. Uit het verslag van 24 juni 2015 blijkt dat de VVD niet gecharmeerd was van beeldende kunstgeld voor de gemeenten. Monasch ging daar op in. Het is een uitruilconstructie volgens de beste tradities van het huidige kabinet, denkt Schaap. “De VVD wil graag van elke cent weten hoe die wordt uitgegeven en wil geen ‘vrij’ geld waarmee gemeentes bijvoorbeeld hun cultuurbegroting kunnen repareren. De PvdA wil graag de festivals redden, en suggereert dat de VVD die 13,5 miljoen wil afpakken.” Cultureel Persbureau
 • Kunsten ’92, de Federatie Cultuur en FNV KIEM vinden het positief dat de VVD en de PvdA de noodzaak van het oplossen van een deel van de knelpunten, waarover zij een gezamenlijke brief naar de Tweede kamer stuurden, inzien maar met dit amendement richten zij onevenredig veel schade aan. Het gaat namelijk om geld dat door gemeenten wordt gematched en dat specifiek is bestemd voor de beeldende kunst en vormgeving. Met het weghalen van dit geld haal je ook een prikkel voor cofinanciering door gemeenten weg. Daardoor valt een belangrijke legitimatie voor gemeenten weg om te investeren in beeldende kunst. Bovendien grijpt dit amendement in lopend beleid in (Cultuurnota 2013-2016), en in een al vastgestelde begroting van Binnenlandse Zaken, hetgeen als een vorm van onbehoorlijk bestuur kan worden beschouwd. Kunsten ’92, de Federatie Cultuur en FNV KIEM doen nu een dringende oproep aan de coalitie om de dekking voor dit amendement elders te zoeken. Kunsten’92 , FNV Kiem
 • Minister Bussemaker (OCW) stuurt op 1 december de Tweede Kamer een schriftelijke reactie op amendementen van de Kamerleden Monasch (PvdA) en Van Veen (VVD). De amendementen stellen voor de begroting van het gemeentefonds te verlagen en artikel 14 (cultuur) te verhogen. De middelen worden nu door 36 grote gemeenten ingezet voor beeldende kunst en vormgeving, waarbij 35 van de 36 gemeenten de middelen matchen. De doelen van de uitkering zijn talentontwikkeling, productie en presentatie en de aansluiting daartussen. De omvang van het gemeentefonds hangt samen met het takenpakket van gemeenten. Alleen bij het vervallen van taken kan een uitname volgen, en dan alleen na overleg met de betrokken koepel(s) van betrokken decentrale overheden. De gemeenten hebben de middelen voor 2016 al ingezet; er zijn al verplichtingen aangegaan of het is al overgeboekt naar lokale fondsen. De grote gemeenten hebben de plannen en financi‘le kaders voor 2017-2020 veelal al vastgesteld in de gemeenteraad. De amendementen hebben consequenties voor de ondersteuning van beeldende kunst en vormgeving. Er is echter wel sprake van een herinvestering in de culturele sector, op andere plekken en waarschijnlijk ook in andere gemeenten. Exacte herverdelingseffecten zijn nu niet te voorspellen. De conclusie is dat beide ministers ( Bussemaker (OCW) en Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ) het amendement ontraden. Rijksoverheid.nl , NRC
 • De VNG heeft op 1 december een brief aan de Tweede Kamer gestuurd (aan de vaste Kamercommissies Binnenlandse Zaken en OCW), met een oproep om op donderdag 3 december a.s. tegen het amendement te stemmen van PvdA en VVD, waarin wordt voorgesteld om 13,5 miljoen uit het Gemeentefonds te nemen. Dit zou een stopzetting betekenen van de decentralisatie-uitkering Beeldende Kunst en Vormgeving aan de G36. Ook de G 9 gemeenten hebben in een brief gereageerd op het amendement. Hun protest wordt ondersteund door o.a. Kunsten’92 en het Mondriaanfonds. VNG , Binnenlands bestuur
 • Provincies hebben eerder gezegd het geen goed idee te vinden om de BKV-middelen al in 2016 een andere bestemming te geven. Er zijn al plannen voor de middelen en het zijn de enige middelen voor het verspreid over het land stimuleren van beeldende kunst via ateliers, broedplaatsen, kunstenaarsinitiatieven en ondersteunende instellingen als centra voor beeldende kunst. Bovendien is het zomaar een greep doen uit de kas van de gemeenten niet de manier om rijksbeleid te financieren, dat zou van de rijksbegroting moeten komen. IPO
 • VVD en PvdA trekken op 3 december hun plan om in 2016 extra geld voor cultuur te halen uit het Gemeentefonds van Binnenlandse Zaken ingetrokken. Ze dienen een nieuwe motie in waarin ze het plan alsnog willen doorzetten in 2017-2020, waarbij ze jaarlijks 13,5 miljoen extra voor cultuur reserveren. Zij zien in dat 2016 te kort dag is, omdat gemeenten hun begrotingen en juridische verplichtingen voor komend jaar al rond hebben. Ook Jasper van Dijk (SP) diende opnieuw een motie in tijdens de heropening van de cultuurbegrotingsbehandeling in de Tweede Kamer, waarin hij de regering verzoekt 2,4 miljoen euro toe te voegen aan het festivalbudget van Fonds Podiumkunsten. Dekking vindt hij in de 4,2 miljoen euro die is gereserveerd voor beleidsonderzoek. Minister Bussemaker liet weten ook deze moties vanwege de dekking te ontraden. Theaterkrant , NRC
 • Coalitie en oppositie in de Tweede Kamer hebben samen 10 miljoen extra voor cultuur vrijgemaakt in 2016. VVD, PvdA, SP, D66 en GroenLinks stemden er mee in dat het geld wordt overgeheveld van Economische Zaken naar de Cultuurbegroting. Er gaat 4 miljoen naar de festivals, waarvan 2,5 miljoen via het Fonds Podiumkunsten en 1,5 miljoen via andere fondsen. Het Mondriaan Fonds krijgt 1,5 miljoen euro om aankopen van collectiestukken door musea te ondersteunen. Voor het verbeteren van de positie van kunstenaars op de arbeidsmarkt wordt 2 miljoen gereserveerd. Vijf ton wordt uitgetrokken voor postacademische instellingen voor beeldende kunst, voor de twee reizende operagezelschappen en voor topgezelschappen die internationaal optreden. 250.000 euro gaat naar de oprichting van een nieuw fonds, waar gemeenten een beroep op kunnen doen voor archeologische opgravingen en het onderzoeken en tentoonstellen van vondsten. 250.000 euro naar de Open Monumentendagen. De wens van alle partijen in de Tweede Kamer om de cultuursector die nog lijdt onder de bezuinigingen van vier jaar geleden te hulp te schieten, bleek eerder deze week al groot. Een motie van de coalitie voor de financiering van de beveiliging van geruchtmakende exposities en culturele debatten haalde het niet, de meeste partijen vinden dat toch echt een politietaak. NRC , NU.nl , Kunsten’92
 • Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer middels een brief over de aanpassingen van de indemniteitsregeling voor bruiklenen aan musea, per 1 januari 2016. De regeling wordt aangepast om het voor meer musea mogelijk te maken om tentoonstellingen met belangrijke bruiklenen te organiseren. Rijksoverheid.nl
 • Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer een brief over de stand van zaken bij de landelijke bibliotheekpas en over de uitvoering van een aantal toezeggingen, gedaan bij de parlementaire behandeling van de Wsob. Rijksoverheid.nl
 • Staatsecretaris Sander Dekker wil kijken of de Kijkwijzer gemoderniseerd kan worden. Dat heeft hij vorige week toegezegd naar aanleiding van een ingediende motie van het CDA. Tweede Kamer lid Pieter Heerma vindt dat de Kijkwijzer voortaan voor alle media moet gelden, dus ook voor online platformen en buitenlandse zenders die zich op Nederland richten. Holland Film Nieuws
 • De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) vindt het onzeker of de Omgevingswet haar doel, eenvoudiger besluitvorming over ruimtelijke projecten, bereikt. In de uitvoeringsregels (AMvB’s) van de Omgevingswet is nog niet goed geregeld dat gemeenten meer eigen afwegingsruimte krijgen in beslissingen over de leefomgeving. Dat stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Vernieuwing omgevingsrecht: maak de ambities waar’ dat werd aangeboden aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Cobouw , Binnenlands bestuur
 • Het Symfonieorkest heet per direct Orkest van Oosten / HET Symfonieorkest voor Overijssel. Bart van Meijl is aangesteld als interim-directeur, en met hem is men bezig om een business-plan op te stellen. Hierbij ligt de focus op de provincie Overijssel. Reden: er staat nog 1.1 miljoen van de oorspronkelijke afkoopsom van de subsidierelatie voor het orkest geblokkeerd. Geld dat het Orkest van het Oosten hard nodig heeft om de begroting rond te krijgen om een subsidieaanvraag naar het Rijk te versturen. Cultureel Persbureau
 • De stichting van Kulturele Haadstd 2018 (KH18) krijgt een extra bijdrage van €3,56 miljoen van de provincie Friesland. Deze extra bijdrage richt zich op grootschalige evenementen voor KH18. Het geld komt uit het provinciale evenementenfonds. Provincie Friesland
 • Museum Arnhem wordt fors uitgebreid. Het museum krijgt er 550 vierkante meter expositieruimte bij, een nieuwe entree en betere publieksfaciliteiten. Daarmee is een investering van 11,2 miljoen euro gemoeid. De gemeenteraad van Arnhem moet nog over het investeringsvoorstel beslissen. Het College van B & W heeft ingestemd met de investering. Mocht de raad akkoord gaan, dan is de verwachting dat de uitbreiding in 2018 kan zijn gerealiseerd. Metropolis M
 • Om de stad Utrecht beter aan de man te brengen in binnen- en buitenland gaan toerisme, cultuur, bedrijfsleven en gemeente samenwerken in ŽŽn nieuwe organisatie die er op 1 januari 2017 moet staan. De nu nog afzonderlijke opererende organisaties Toerisme Utrecht en Cultuurpromotie Utrecht gaan daar in op. Algemeen Dagblad
 • De kritiek op ‘commerci‘le’ feesten in TivoliVredenburg groeit. De Utrechtse horeca stelt dat het muziekpaleis de gemeentelijke regels voor culturele instellingen overtreedt. Directeur Vreeke van Tivoli : ,,Ik ken die beleidsregel niet. Wij hebben een volledige horecavergunning, die geen restricties kent. Elk jaar leveren we aan de gemeente een lijst met het aantal en de soorten concerten en evenementen. Dat gaat van commercieel, zoals Frans Bauer, tot veel minder commercieel, zoals het Rosa Ensemble. Die lijst keurt de gemeente steeds goed.” Algemeen Dagblad
 • Directeur Leo Hannewijk van Film by the Sea zegt dat ‘de continu•teit van zijn organisatie’ in gevaar is door de bezuinigingen van de gemeente Vlissingen. Door de Artikel 12-procedure wil Vlissingen fors bezuinigen op cultuur. Film by the Sea krijgt nu nog 85.000 euro subsidie, maar de gemeente wil dit in 2019 terug hebben gebracht naar nul euro. Het filmfestival heeft dan nog wel kans op een bijdrage uit het zogenoemde evenementenfonds. NU.nl
 • De raad van commissarissen van het Enschedese Wilminktheater sprak zich uit voor een volledige fusie van de theaters en poppodia in Hengelo en Enschede. De Hengelose oppositiepartij ProHengelo is daar fel op tegen. Voor D’66 wethouder voor cultuur Lukas Schoonhoven is fusie geen taboe. Tubantia

noord-brabant

 • Provincie Noord-Brabant en Fontys Hogescholen zetten een kenniscentrum op voor duurzame verstedelijking in Brabant. Het kenniscentrum maakt deel uit van de Brabantse aanpak leegstand. Brabant.nl
 • Belachelijk, vonden ze bij de Brabantse PVV-fractie. Het tv-programma De Brabantse Dorpen Derby zou ‘kunstmatig draagvlak voor asielwaanzin’ cre‘ren. Nee hoor, antwoordde de provincie maandag in antwoord op Statenvragen die de fractie stelde. Omroep Brabant

grote brabantse gemeenten

 • Het College van B & W van Eindhoven moet er alles aan doen om de schijn van belangenverstrengeling weg te nemen rond toezichthouders die betrokken zijn bij zowel het CKE als andere culturele instellingen in de stad. Dat zegt het CDA Eindhoven in raadsvragen aan het college. Het is mogelijk schadelijk voor zowel de medewerkers van het CKE als van de gehele culturele sector in het algemeen, zegt de fractie. Studio040
 • Adviseur Niels Veenhuijzen van het Centrum voor de Kunsten in Eindhoven (CKE) is aangesteld als interimdirecteur. Zijn opdracht is om in negen maanden tijd een nieuw beleidsplan te schrijven voor het CKE. Ook zal hij het vertrouwen van het personeel terug moeten winnen. Eindhovens Dagblad
 • Ondernemers die het bedrijventerrein waar ze gevestigd zijn willen aanpakken, moeten zelf aan de slag. Wel kunnen ze op steun van de gemeente Eindhoven rekenen. Niet direct in de vorm van geld, wel in de vorm van hulp bij het starten van een Bedrijven Investeringszone (BIZ), soepele omgang met bestemmingsplannen en voor de eerste drie terreinen die zich melden een samenwerking met designers om de problemen aan te pakken. Eindhovens Dagblad
 • De ambitie van “smart society” lijkt even logisch als een helder voor een innovatieve stad als Eindhoven. De gemeente Eindhoven heeft daarvoor een partner gezocht : Het Nieuwe Instituut. Het Nieuwe Instituut gaat zich buigen over de veranderingen in het “sociale contract” tussen overheid en burger in Eindhoven. De website e52 vervolgt zijn artikelenreeks over Smart Society Eindhoven. WEat is de rol van de TU/e? e52.nl , e52.nl , e52.nl , e52.nl
 • Ageeth Boermans stopt na twee jaar als directeur van De Nederlandsche Cacaofabriek in Helmond. Haar plek wordt (deels) ingevuld door Julienne Tullemans. De functie van Boermans verdwijnt per 1 januari, nu het kunstinitiatief fuseert met de stichting achter de film- en popzaal die ook in het Helmondse cultuurgebouw De Cacaofabriek zitten. In plaats van een directeur krijgt het kunstgedeelte een programmeur en een cošrdinator. Eindhovens Dagblad
 • De plannen voor het Nationaal Levensmiddelen Museum in Helmond zijn enthousiast ontvangen door de gemeente, supermarktketens en lokale voedselproducenten. Thieu de Wit, voorzitter van de stichting achter het museum, wil het al bestaande Edah-museum voor anderhalf miljoen euro verhuizen en uitbreiden. Eindhovens Dagblad
 • De sloop van het huidige Theater aan de Parade staat vooralsnog gepland voor het derde kwartaal in 2017. Dat betekent dat directeur Harry Vermeulen voor drie theaterseizoenen (september-juni) elders in ‘s-Hertogenbosch moet programmeren. In het voorjaar van 2016 presenteert de door het publiek gekozen architect Ben van Berkel van UNStudio zijn verder uitgewerkt plan voor de bouw van een nieuw theater aan de Parade. De volgende stap is de openbare aanbesteding en het kiezen van een consortium. Brabants Dagblad , Bastion Oranje
 • Het Zuiderpark/Stadswalzone in combinatie met de parkeergarage St.-Jan in ‘s-Hertogenbosch is een van de drie genomineerden voor de Falco Award, een prijs voor de mooiste openbare ruimte van Nederland. Brabants Dagblad
 • De vier kandidaten die in de race zijn om de uitzendlicentie voor de lokale, publieke omroep in ‘s-Hertogenbosch te krijgen, mogen hun plannen op een hoorzitting toelichten bij het Commissariaat voor de Media (CvdM). Dat meldt het CvdM desgevraagd. Brabants Dagblad
 • De Tilburgse wethouder Marcelle Hendrickx voelde zich ‘gepiepeld’ door de leiding van festival Incubate. Die had er ‘een financi‘le puinhoop’ van gemaakt. Volgens sommige partijen had de wethouder eerder kunnen en moeten ingrijpen. “Er waren volop signalen. Met deze manier van besturen, krijg je geregeld dit soort ellende”, stelde Joost Mšller (VVD). Brabants Dagblad
 • Een eventueel referendum over het Stadhuisplein kan er zomaar toe leiden dat Primark pas over een jaar kan bouwen in Tilburg. “Dat kan ertoe leiden dat het bedrijf afhaakt, ja”, zei de Tilburgse wethouder Erik de Ridder tijdens de raadscommissie Vestigingsklimaat. De datum voor het referendum is woensdag 8 juni 2016. Dat is althans het voorstel van B en W van Tilburg. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • Tilburgers kunnen nog tot 1 april plannen en idee‘n inbrengen om van het Van Gend en Loosterrein een bruisend stukje stad te maken. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Het raadhuis en de veldwachterswoning in Chaam zijn per 1 januari 2016 verkocht aan oud-inwoner Ad Koijen, eigenaar van verzekeringskantoor A.C. Koijen & Partners. Brabants Dagblad
 • In 2008 kreeg het Patronaat in Mierlo ruim 40.000 euro subsidie teveel. Het bedrag is eerst omgezet in een lening en hoeft nu uiteindelijk niet terug naar de gemeente Geldrop-Mierlo. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Moerdijk gaat op zoek naar een nieuwe invulling van het Mauritshuis in Willemstad. Het rijksmonument moet een centrale rol gaan spelen in de toeristische ontwikkeling van Willemstad, waarbij een verband wordt gelegd met de forten en de Zuiderwaterlinie. BN – De Stem
 • Het Fonds Podiumkunsten heeft een subsidie toegekend aan de GUO-concerten in Oisterwijk. De subsidie geldt voor 2016 en 2017 en kan daarna opnieuw worden aangevraagd. Het bedrag is afhankelijk van de inkomsten uit kaartverkoop en de gages. Podiumprogrammeur Jos Creusen is blij met de toekenning. “Ik heb een paar weken volle bak gezwoegd op de aanvraag. Na indiening was het 3 maanden wachten op uitsluitsel.” De subsidie gaat in per 1 januari. Brabants Dagblad
 • De heem- en monumentenorganisaties werken sinds een jaar samen met de gemeente Son en Breugel aan een breed plan, waarin alle elementen van het culturele erfgoed samenkomen: archeologie, landschap en groen Žn gebouwen en objecten. Eindhovens Dagblad
 • Het markante Trapjeshuis in Veldhoven gaat in de openbare verkoop. In de afgelopen maanden is geprobeerd het rijksmonument bij inschrijving te verkopen maar dat is niet gelukt. De gemeente, die eigenaar is van het pand aan de Kapelstraat Noord, vraagt er nu 659.000 euro voor. Eindhovens Dagblad
 • Het Biesbosch MuseumEiland heeft de gemeente Werkendam gevraagd een renteloze lening te verstrekken van vijf ton. Die is nodig voor de inrichting van het buitenterrein. Werkendam koppelt het verzoek aan het afbouwen van de exploitatiesubsidie. Om de doelstelling te halen, vindt het museum het van groot belang dat na de oplevering van het museumgebouw zo snel mogelijk ook de rest van het MuseumEiland wordt gerealiseerd. Het museum is nog altijd bezig met werving van sponsors en fondsen. Zo wordt gesproken met de provincie Zuid-Holland over een bijdrage. Brabants Dagblad
 • FrŽdŽrique Assink, directeur van de Zundertse bibliotheek, windt er geen doekjes om: de bibliotheek verdwijnt als de bezuinigingen niet tegen worden gehouden. Lokale politieke partij OPZ schiet te hulp, maar is het voldoende? BN – De Stem

cultureel ondernemerschap

 • De architectenbranche herstelt door de groeiende woningmarkt. Toch zijn er grote verschillen tussen bureaus, deelmarkten en regio’s. Fred Schoorl, BNA-directeur: ‘De markt groeit en ook de verwachting is positief. De BNA Conjunctuurmeting najaar laat zien dat de toenemende vraag naar woningen zal doorzetten.’ BNA
 • “Nieuwe tijden zijn aangebroken, met nieuwe hoofdrolspelers in nieuwe functies die in niets verraden of het een hypotheekbank, gemeentelijk vervoersbedrijf of gemoderniseerde visafslag betreft. Of een kunstinstelling die met zijn tijd wil meegaan.” Aldus Rutger Pontzen. De Volkskrant
 • De arbeidsovereenkomst van Lorenzo Benedetti, directeur v

  cultuurmarketing

  • Hyperlokale communicatie gaat de komende jaren definitief doorbreken. Campagnes die voor complete taalgebieden of leeftijdsgroepen overal hetzelfde zijn zullen verdwijnen, want ze spreken het individu onvoldoende aan. Dat valt te lezen in het jaarlijkse trendrapport van Hotwire, een internationaal netwerk van pr-bureaus. Communicatie on line
  • De criteria voor het opleggen van een bestuurlijke boete door het College bescherming persoonsgegevens (CBP) moeten duidelijker worden, zodat bedrijven beter weten waar ze aan toe zijn. Dat is de reactie van de branchevereniging voor marketing DDMA op de conceptboetebeleidsregels die het CBP onlangs heeft gepubliceerd. Rendement
  • 5 redenen om gepersonaliseerde videomail te gaan versturen. Frankwatching
  • Het derde weekend van januari 2016 ademt Nederland theater: ruim 35 theaters verspreid over het land stellen de deuren wagenwijd open om aan iedereen te laten zien hoe mooi het is om naar het theater te gaan. Met bijzondere activiteiten, aansprekende programma’s en extra voorstellingen voor een prijs van 10,- euro. Het complete programma wordt op 1 januari bekend gemaakt. Het BankGiro Loterij Theaterweekend is een initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nationaal Theater Fonds. Deze twee fondsen hebben de handen ineengeslagen om een impuls te geven aan de Nederlandse theatersector met een weekend waarin het vak wordt gevierd. Nationaal Theaterweekend
  • Tijdens haar afstudeerstage van de studie Communicatiesystemen wilde Priscilla Vaas haar passie voor podiumkunsten, met de nadruk op dans, combineren met haar studie. Ze kwam via via terecht bij marketingbureau en impresariaat voor theaterproducties Sold Out. Na haar stage kon ze blijven als junior marketingmedewerker. Hier groeide haar kennis van en affiniteit met corporate en online marketing. Inmiddels werkt ze alweer vier jaar als online en corporate marketeer bij het Nationale Toneel in ‘s-Gravenhage. Cultuurmarketing
  • Het publiek van de schouwburg De Lievekamp te Oss krijgt een stem in de programmering tijdens een theaterproeverij. Het mocht meebeslissen of een of meer van de acts in het volgende theaterseizoen terug mogen komen. Brabants Dagblad
  • Met zijn afstudeerfilm ANNA werd hij genomineerd voor de Talent&Pro Award. Daarna maakte filmmaker en audiovisueel kunstenaar Ruben Pest bedrijfs- en opdrachtfilms. Dat is hele andere koek dan zijn kunstproject Penny, een video-installatie die hij liet financieren via Voordekunst. In hoeverre be•nvloeden die meer commerci‘le opdrachten zijn kijk op zijn eigen werk? Cultuurmarketing

  financiering

  • De Impact Award, de eerste kunstprijs voor niet-kunstenaars, zal op maandag 11 december tijdens Cultuur in Beeld worden uitgereikt door Adelheid Roosen. De genomineerden zijn : Ella Derksen, voor het project Park Vliegbasis Soesterberg, Peter Hop, voor het project Studio PUUR, Matthea de Jong, voor het project Movies That Matter, Vera Anna Bachrach, voor het project De Tostifabriek, Yoonis Osman Nuur, voor het project We Are Here, en Joost Bos, voor het FAS-project. The Art of Impact
  • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers op om een voorstel in te dienen voor deelname tijdens de Architectuur Bi‘nnale in Veneti‘ 2016. De bi‘nnale is een van de belangrijkste internationale architectuurtentoonstellingen. Van 28 mei tot en met 27 november 2016 vindt de komende editie plaats in Veneti‘. Deze oproep is de enige mogelijkheid om subsidie te ontvangen voor deelname aan de architectuur bi‘nnale in Veneti‘. Uiterste indiendatum 2 maart. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  • Tijdens de tweede bijeenkomst van het onderzoekstraject The Art and Science of Dementia Care op 19 november 201 blikten experts uit de zorg terug op de impact van ontwerpinterventies op mensen met dementie. Op drie zorglocaties van Cordaan werd samen met verzorgers en bewoners gewerkt aan het verbeteren van de leefomgeving van bewoners met dementie. Het blijkt een relevante maar complexe opgave. ‘Interactie met deze kwetsbare doelgroep is een uitdaging, maar tegelijkertijd cruciaal voor het cre‘ren van toegevoegde waarde’, vat gespreksleider Ariane van Dijk aan het eind van het debat mooi samen. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  • Onlangs zijn tien projecten gehonoreerd waarbij opdrachtgevers samenwerken met beeldend kunstenaars. Acht daarvan zijn gehonoreerd met een Bijdrage Opdrachtgeverschap. Deze bijdrage is voor publieke Žn private opdrachtgevers die openbaar toegankelijke beeldende kunstprojecten willen realiseren. De andere twee opdrachten zijn gehonoreerd met een Werkbijdrage Bewezen Talent plus Opdrachtgeverschap. De bijdrage is bedoeld voor instellingen en andere opdrachtgevers die plannen hebben voor een samenwerking met kunstenaars die minimaal 6 jaar professioneel werkzaam zijn. Bij de gehonoreerde projecten ook de opdracht die Winkeliersvereniging Wilhelminastraat in Breda geeft aan Tom Claassen. De vereniging wil aan de zuidzijde van het stadscentrum een beeld plaatsen. Claassen heeft een ontwerp gemaakt dat ingaat op de profilering van Breda als Oranje Nassau stad, met Leeuwinnenbeelden gemaakt van aluminium met bladgoud, als presentatie van de vrouwelijke lijn van het koningshuis. Mondriaanfonds
  • Recentelijk kregen elf beeldend kunstenaars een toekenning voor een Werkbijdrage Jong Talent (WJT). Met deze bijdrage wil het Mondriaan Fonds de artistieke ontwikkeling van beginnende kunstenaars stimuleren en cultureel ondernemerschap ontwikkelen. De bijdrage kan worden gebruikt voor de ontwikkeling van nieuw werk, zoals het verrichten van onderzoek, het bekostigen van materiaal en apparatuur en het uitvoeren van projecten in binnen- of buitenland. Een Werkbijdrage Jong Talent kan op elk moment van het jaar worden aangevraagd. Mondriaanfonds
  • In het kader van de nieuwe beleidsperiode 2017-2020 start op 1 december 2015 de aanvraagprocedure bij het ministerie van OCW voor de vierjaarlijkse subsidie in de culturele basisinfrastructuur (BIS). In het verlengde daarvan heeft de minister ook de nieuwe beleidskaders 2017-2020 aan de cultuurfondsen bekendgemaakt. Rekening houdend met de gestelde richtlijnen en het budgettaire kader zal het Filmfonds zijn beleidsplan 2017-2020 opstellen en voor 1 februari 2016 bij het ministerie indienen. In grote lijnen zal het Fonds zijn huidige beleid in de komende periode continueren, met internationalisering, talentonwikkeling en innovatie als de beleidspijlers. . In relatie tot actuele ontwikkelingen in de (inter)nationale audiovisuele sector zal het Fonds bij de toedeling van het budget aan regelingen en andere beleidsinstrumenten enkele accenten verleggen. Filmfonds
  • Sinds 2013 heeft het Filmfonds als extra taak gekregen een aantal filmfestivals meerjarig te ondersteunen. Die taak blijft ook in de periode 2017-2020 van kracht. Minister Bussemaker (OCW) heeft de cultuurfondsen gevraagd de aanvraagprocedure voor meerjarige activiteitensubsidies parallel te laten lopen aan de aanvraagprocedure voor de BIS en de meerjarige regelingen hierop te laten aansluiten. Het Fonds heeft naar aanleiding hiervan het Deelreglement Filmactiviteiten herzien waarin de meerjarige activiteitensubsidie filmfestivals 2017-2020 is opgenomen. Naast de aanpassingen in de categorie meerjarige activiteitensubsidie filmfestivals is het Deelreglement Filmactiviteiten op een aantal andere onderdelen aangescherpt en verduidelijkt. Dit betreft hoofdzakelijk de aanscherping van de voorwaarden over de (financi‘le) betrokkenheid van derden om voor een bijdrage in aanmerking te komen. Filmfonds
  • Het Nederlands Filmfonds heeft voor 2016 de subsidieplafonds bekendgemaakt. Filmfonds
  • One Night Stand is een gezamenlijk initiatief van de omroepen NTR, VARA en VPRO, het Mediafonds, het Nederlands Filmfonds en CoBO en is onderdeel van het Deltaplan Talent. Ook dit jaar gaat One Night Stand door met duurzaam produceren. Na het afgelopen jubileumjaar van One Night Stand en tien succesvolle edities gaat nu de elfde serie One Night Stand films in productie. Zes projecten zijn geselecteerd. Filmfonds
  • Het Nederlands Filmfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds startten in 2013 met OASE, een vrijplaats voor documentaire regisseurs om filmplannen te ontwikkelen voor lange documentaires met cinematografische kwaliteit. OASE heeft jaarlijks maximaal € 80.000 beschikbaar voor ervaren regisseurs die een plan willen uitwerken. Met OASE stimuleren de fondsen gezamenlijk de ontwikkeling van zogenoemde treatments – de verkorte versie van een script. Op basis hiervan kan de documentairemaker een producent benaderen voor de verdere ontwikkeling en mogelijke realisering van de documentaire. Zes documentairemakers krijgen in de tweede ronde van OASE 2015 een bijdrage van € 8.000. Filmfonds
  • Het Nederlands Letterenfonds wil de kwaliteit en diversiteit in de literatuur stimuleren, door middel van beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals. Daarnaast draagt het fonds bij aan de verspreiding en promotie van zowel de Nederlandstalige als de Friestalige literatuur in binnen- en buitenland. Voor een aantal regelingen zijn nieuwe indiendata voor 2016 bekendgemaakt. Letterenfonds
  • Literaire organisaties uit Nederland kunnen bij het Nederlands Letterenfonds incidentele subsidie aanvragen voor literaire projecten en manifestaties of festivals die gericht zijn op vergroting van het publiek voor de Nederlandstalige literatuur. Er zijn twee rondes in 2016. De deadline van de eerste ronde is 1 februari. Letterenfonds
  • De regeling meerjarige productiesubsidie 2017-2020 van het Fonds Podiumkunsten biedt gezelschappen, ensembles, en producenten die al enige tijd bestaan de mogelijkheid om in continu•teit voorstellingen en concerten te realiseren met een herkenbare artistieke signatuur. In aanmerking voor deze subsidie komt een instelling die gericht is op het zelf ontwikkelen en produceren van uitvoeringen met een herkenbare artistieke signatuur. Aanvragen voor de periode 2017_2020 kan tot 1 maart 2016. Fonds Podiumkunsten
  • De regeling meerjarige festivalsubsidie 2017-2020 van het Fonds Podiumkunsten biedt festivals en concoursen die al enige tijd bestaan de mogelijkheid om in continu•teit festival- en concoursprogramma’s te realiseren met een herkenbare artistieke signatuur. Een meerjarige festivalsubsidie kan worden aangevraagd door een instelling wiens primaire bezigheid het organiseren van een festival of concours op het gebied van de podiumkunsten is. Uiterste indiendatum is 1 maart 2016. Fonds Podiumkunsten
  • De regeling productiesubsidie van het Fonds Podiumkunsten is bedoeld voor het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van voorstellingen, concerten en concoursen met als doel de kwaliteit van de podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken. Een instelling die voornamelijk is gericht op het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van professionele voorstellingen of concoursen, kan een productiesubsidie aanvragen. Uiterste indiendatum is 13 januari 2016. Fonds Podiumkunsten
  • Het Fonds Podiumkunsten organiseert ook dit jaar twee bijeenkomsten tijdens Eurosonic Noorderslag (Groningen, 13-16 januari 2016). Op zaterdag 16 januari kan men om 13.30 uur meer horen over de financieringsmogelijkheden voor muzikanten, bands, muziekauteurs, podia en festivals. Om 15.00 uur vertellen muzikanten, muziekauteurs en podia- en festivalorganisaties over hun ervaring met het Fonds Žn over hun succesvolle aanvragen. Fonds Podiumkunsten
  • Peter Adriaansz ontvangt op 12 december 2015, tijdens de 38ste editie van Dag in de Branding, de Matthijs Vermeulenprijs uit handen van Henri‘tte Post, directeur van het Fonds Podiumkunsten. Aansluitend wordt de winnende compositie Scala II door Slagwerk Den Haag en pianist Ralph van Raat uitgevoerd. Fonds Podiumkunsten
  • Vanaf 15 januari wordt een nieuwe groep cultuurmanagers uitgenodigd om deel te nemen aan Tandem Community & Participation. Het Fonds voor Cultuurparticipatie is partner in dit programma dat richt zich op cultuurmanagers uit Nederland, Duitsland, Belgi‘ en het Verenigd Koninkrijk die werkzaam zijn in het veld van community arts, amateurkunst en cultuureducatie. Het TANDEM programma bevat een intensief jaarprogramma bestaande uit werkbezoeken bij de partnerinstelling, een gezamenlijk pilot project, peer-to-peer workshops, input van experts, studiebezoeken en netwerken. Het doel is het vormen van een groeiend internationaal netwerk met een duurzame uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van community arts, amateurkunst en cultuureducatie. Fonds voor Cultuurparticipatie
  • De Europese Commissie heeft de resultaten gepubliceerd van de oproep voor Online Distributie. Met de oproep wil de EC innovatieve manieren van distributie bevorderen, met als tweeledig doel: het ondersteunen van transnationale marketing, ‘branding’ en de distributie van audiovisuele werken via alle andere platforms dan bioscopen, en het bevorderen van nieuwe distributievormen om het ontstaan van nieuwe businessmodellen mogelijk te maken. Het International Film Festival Rotterdam (IFFR) ontvangt 280.000 euro voor het internationaal live cinema event IFFR LIVE!, dat in 2015 werd ge•ntroduceerd. Vijf films die in premire gingen tijdens het 44ste International Film Festival Rotterdam werden tegelijkertijd vertoond in 34 filmtheaters elders in Europa. Mediadesk Nederland
  • De ABC-commissie, de commissie die het definitieve besluit neemt over de toekenning van een bijdrage uit de regeling impulsgelden van de provincie Noord-Brabant, is bijeengekomen. Een aanvraag komt alleen bij deze commissie terecht wanneer een externe jury eerder in het impulsgeldentraject een positief juryadvies heeft gegeven. Twee initiatieven krgen in november een impulsbijdrage toegekend. bkkc
  • Crowdfunding is een slimme manier van financiering, maar slaagt alleen als het project voldoende steun krijgt vanuit de samenleving. Iets wat een theater als De Kleine Komedie blijkbaar wel aankan. Het Amsterdamse theater lanceerde in april 2015 een crowdfundingactie om de financiering voor hun nieuwe trekkenwand (een technische installatie in het theater) rond te krijgen. Met deze case deden ze mee aan de Gouden Struis 2015. Cultuurmarketing
  • Museum Catharijneconvent heeft een aanzienlijke schenking uit de nalatenschap van de in 2014 overleden architect en Vriend van het museum Jacobus (Koos) Bogaards ontvangen. De schenking is zo omvangrijk dat er ruimte ontstaat voor buitengewoon ambitieuze aankopen. De donatie zal onder andere worden gebruikt om de collectie Middeleeuwse kunst van het museum te versterken. Stadsblad Utrecht

  cultuurnieuws per discipline

  architectuur en vormgeving

  • De Abe Bonnema Architectuurprijs 2015 is toegekend aan Felix Claus Dick van Wageningen Architecten. Het bureau ontvangt de prijs van 50.000 euro voor het ontwerp van het Nationaal Militair Museum op de voormalige luchtmachtbasis Soesterberg. De Helmondse Cacaofabriek was ook genomineerd. De jury was lovend : ‘Veel waardering voor de wijze waarop een ter ziele gegaan industrieel gebouw tot een levendige eigentijdse cultuurtempel is omgetoverd. De architect is met zijn verbouwingsontwerp een geslaagde dialoog aangegaan met de omgeving en met de nog aanwezige historische fragmenten in de Cacaofabriek’ Architectenweb , Eindhovens Dagblad
  • “Dialoog tussen generaties in architectuur moet zich richten op nieuwe toekomstscenario’s”. Ter gelegenheid van de uitreiking van de Abe Bonnema Prijs, hield Rijksbouwmeester Floris Alkemade een pleidooi voor visionaire utopische voorstellen wanneer ontworpen wordt aan (stedelijke) transformaties. Archined
  • ‘People, Place, Purpose’. “Dat is de volgorde. Mensen hebben bij mij altijd voorop gestaan. Veel architectenopleidingen focussen op de functie van het gebouw, maar die verandert altijd als je op de lange termijn denkt. Mijn gebouwen moeten alle zintuigen beroeren; het moeten menselijke gebouwen zijn. De plaats is daarbij ook van belang. In wat voor omgeving staat het, in Rotterdam of Amsterdam, wat is het klimaat. Die factoren laat je allemaal meewegen. Daarom is het zo belangrijk om goed te observeren.” Een interview met Francine Houben, een van de meest vooraanstaande architecten van Nederland. Francine Houben ontving op 30 november de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs. Trouw
  • Aan het winkeloppervlak zijn de afgelopen tien jaar zijn meer dan vier miljoen nieuwe vierkante meters toegevoegd. Tegelijkertijd is de leegstand van winkels opgelopen tot ruim 9 procent. Is er gebouwd voor leegstand? Pimm Terhorst deed onderzoek naar centrumontwikkelingen in vier new towns en hoe deze het functioneren be•nvloeden. Volgens hem is er een duidelijke link tussen het type plannen en het planproces en hoe een stadscentrum presteert. ruimtevolk
  • Volgens planoloog Zef Hemel heeft het verhaal de potentie de nieuwe drager te worden van fundamentele beslissingen voor een nieuwe vorm van samenleven. Na afloop van zijn lezing voor de tweede lichting stad.academici sprak Tim Prins met hem over het nieuwe stadmaken. Archined
  • In 2050 leeft naar verwachting zeventig procent van de wereldbevolking in een stad of stedelijke regio. Kunnen we Nederland zien als een concurrerende metropool op het wereldtoneel? Hoe winnen we the battle for talent en is de macht daadwerkelijk aan de stad? Op 24 november 2015 gingen vijftien prominente sprekers met elkaar in debat over de internationale concurrentiepositie van Nederland. Een verslag. Platform31
  • Wat heeft land art met landschapsarchitectuur gemeen? Weinig. Wat kan landschapsarchitectuur van land art leren? Veel. Jasper Hugtenburg over Expeditie Land Art: Landschapskunst in Amerika, Groot-Brittanni‘ en Nederland, het boek en de tentoonstelling. Archined
  • “De dood van de mode wordt gevolgd door de emancipatie van alles – niet alleen de mode, maar alles disciplines van het leven. We maken ons los van het verleden en gaan verder in de 21e eeuw, en we beginnen ons af te vragen waarom we de dingen doen zoals we ze doen,” zegt trendforecaster en futurist Lidewij Edelkoort in haar openingsspeech van haar langverwachte opvolger van haar ‘Anti-Mode’ manifest, dat goed was voor een eindeloos debat in de afgelopen maanden. Met de titel ‘Emancipatie van Alles’ kondigde Edelkoort de komst van een tweede beweging aan, die niet alleen in de mode-industrie zal plaatsvinden maar in de gehele samenleving, nu er drastische veranderingen plaatsvinden in de hele wereld. Fashion United

  beeldende kunst

  • Sinds 1972 heeft Bosschenaar Jan van Toorn een verzameling met zeldzame lp’s opgebouwd. Geen gewone verzameling maar een voor Nederlandse begrippen unieke collectie met alleen vinyluitgaven van kunstenaars. Nu is zijn verzameling tentoongesteld in Schunck in Heerlen. Brabants Dagblad
  • Foto’s van vrouwen uit de Helmondse Leonarduswijk met schorten door henzelf gemaakt met stoffen van Vlisco worden ge‘xposeerd in de Cacaofabriek in Helmond. De 16 vrouwen zijn gefotografeerd door Martijn Wilbers. Hij deed dat in het kader van een groter, meerjarig project van kunstenaarsduo Corrie Smolders en Joke Smeulders. Ze zijn al enkele jaren actief in de Leonarduswijk, met het doel de wijk leefbaarder te maken. In het kader van dit project werd er in de Cacaofabriek door buurtbewoners aardappels, met uien en spek gegeten. Eindhovens Dagblad, Eindhovens Dagblad
  • ‘s-Hertogenbosch heeft de Bossche Bol, Zeeland de babbelaar, maar wat heeft Breda eigenlijk? Met die vraag in het achterhoofd begon het Rotterdamse kunstenaarscollectief Rotganzen een onderzoek, in opdracht het Bredase KOP. Honderden Bredanaars stelde ze de vraag: wat is nou eigenlijk typisch Bredaas? Het antwoord: “Gezelligheid.” BN – De Stem
  • De Harry Penningsprijs is dit jaar uitgereikt aan de Belgische fotograaf Maroesjka Lavigne met haar serie Not seeing is a Flower. PF

  film

  • Ed Catmull, een van de oprichters en de huidige directeur van animatiestudio Pixar, gelooft niet dat virtual reality van groot belang zal zijn voor de filmindustrie. Dat zegt hij in een interview met The Guardian. “Mensen proberen al veertig jaar verhalen te vertellen [in virtual reality]. Dat is ze niet gelukt.” Catmull zegt te denken dat VR-games wel succesvol kunnen zijn. “Maar dat is een eigen kunstvorm, en niet hetzelfde als een lineair verhaal.” NU.nl
  • Event cinema is trending. Filmvertoningen worden aangevuld met synchrone live performances, er zijn filmvoorstellingen op specifieke locaties, filmvoorstellingen waarbij gezongen, gedanst, en / of gegeten wordt of waar technologische interventies zijn toegestaan. Deze trend zal waarschijnlijk ook de ontwikkeling van film zelf be•nvloeden. De vroege filmgeschiedenis toont aan dat nieuwe vormen van vertoning en betrokkenheid van het publiek nieuwe genres en technieken deed ontstaan. The Conversation
  • Dit jaar toonde het Idfa maar liefst tien documentaires met de regisseur als hoofdpersoon waarin de persoonlijke drama’s niet geschuwd worden. De Groene Amsterdammer
  • Een overzicht van de winnaars van het IDFA. Nederlands Film Festival
  • De Biesbosch kreeg volop podium in de film ‘Holland Natuur in de Delta’, maar die documentaire was geen succes bij het publiek. In ‘Levende Rivier’ neemt ecoloog en filmmaker Ruben Smit de kijker in weer en wind mee op een kanotocht over de Nederlandse wateren. Een kwart van deze documentaire speelt zich af in de Biesbosch. Omroep Brabant

  letteren

  • De Gouden Ganzenveer 2016 is toegekend aan Xandra Schutte, journalist en hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer. De prijs wordt – zo mogelijk jaarlijks – toegekend aan een persoon of instituut vanwege zijn of haar grote betekenis voor het geschreven en gedrukte woord in de Nederlandse taal. Literatuurplein
  • Ellen ten Damme, Stefan Hertmans en Erik Jan Harmens nemen op vrijdag 29 januari 2016 plaats in de jury van de finale van het Nederlands Kampioenschap Poetry Slam. De acht beste Nederlandstalige po‘zie-performers nemen het deze avond in Tivoli/Vredenburg in Utrecht tegen elkaar op om de titel ‘Slampion 2016’, de naar Simon Vinkenoog vernoemde Gouden Vink-wisseltrofee en een geldprijs van 1.000 euro. De finale van het NK Poetry Slam is onderdeel van de landelijke Po‘zieweek (28 januari – 3 februari 2016). Literatuurplein
  • De Avond van de grote beloftes is de avond van het Wintertuinfestival waarop vier jonge talenten hun chapbooks presenteren. Allemaal komen ze uit het eigen literaire agentschap van Wintertuin. Een chapbook is voor de beginnende schrijver wat een single is voor de cd in de muziek; een opstapje naar het echte werk, een pre-debuut. Cleeft
  • In de hervormde kerk in Eethen heeft de stichting Po‘zie Land van Altena de dichtbundel ‘200 jaar gedichten Land van Heusden en Altena’ gepresenteerd. Aanleiding voor het samenstellen van de bundel was het feit dat het Land van Heusden en Altena dit jaar 200 jaar bij Noord-Brabant hoort. De bundel bevat 19 gedichten die gemeen hebben dat ze in die 200 jaar geschreven zijn door personen die hier woonden en/of over de streek geschreven hebben. Brabants Dagblad

  muziek

  • Na de Nacht van de Po‘zie, de Nacht van het Witte Doek, de Nacht van de Popmuziek, de Nacht van de Klassieke Muziek, de Nacht van de Kaap en zelfs de Nacht van de Nacht, kon het niet uitblijven dat er ook een Nacht van de Jazz zou komen. Op zaterdag 28 november barstte hij los bij acht Nederlandse podia. Paradox was er een van. JazzNu

  theater en dans

  • Ronald Klamer, directeur van Het Toneel Speelt ‘Toneel was altijd schatplichtig aan de literatuur. Die band is aan het verdwijnen. Waar hoor je nog de prachtige zinnen die verwondering veroorzaken en stof tot nadenken bieden?’ Waarom zijn op dit moment in theaters zo veel bewerkingen te zien van films, tv-series en romans? Het gros komt uit de koker van de vrije producenten, maar ook gesubsidieerde gezelschappen zijn weleens leverancier. Is er sprake van creatieve bloedarmoede, wordt hier simpelweg de behoefte van het publiek bediend of is dit een genre waar de makers van de remakes hun ei wel kwijt kunnen? De Volkskrant , inlog vereist
  • Op 1 december heeft Google de Performing Arts Exhibition gelanceerd, een nieuw virtueel platform met meer dan honderd exposities over theater, dans, opera, muziek en andere podiumkunsten. Twee‘nzestig culturele instellingen uit twintig landen stellen achtduizend foto’s, video’s en andere documenten online beschikbaar. Het Holland Festival is de eerste Nederlandse podiumkunsteninstelling waarmee Google samenwerkt. Het festival toont in elf exposities een overzicht van hoogtepunten uit de edities van het Holland Festival van 2005 tot en met 2015. Theaterkrant
  • Jay Pather is vanaf 2016 de nieuwe artistiek leider van Afrovibes, een jaarlijks festival met hedendaags theater, dans en muziek uit Afrika. Hij volgt hiermee James Ngcobo op, die deze functie sinds 2011 vervulde. Theaterkrant
  • Bij DelaMar Producties vindt een opmerkelijk sterke uitbreiding plaats. Ruut Weissman wordt vanaf 1 maart 2016 artistiek leider van de nieuw op te richten muziektheaterafdeling van DeLaMar Producties. Ook Antoine Uitdehaag, die al zeven voorstellingen bij het productiehuis maakte, treedt toe tot de artistieke leiding. Hij krijgt de leiding over de toneeltak. Edwin van Balken blijft artistiek directeur en producent en vormt samen met Weissman en Uitdehaag de artistieke staf. Regisseurs Pieter Kramer, Johan Doesburg, Gijs de Lange en schrijvers Nathan Vecht en Arthur Japin verbinden zich aan het productiehuis. Theaterkrant
  • Twee Boulevard-producties gaan komend jaar naar het Klein Karoo Nasionale Kunstefees (KKNK), het grootste podiumkunstenfestival van Zuid-Afrika. De uitwisseling is een voorproefje voor een samenwerking tussen de twee theaterfestivals. Brabants Dagblad
  • De vijftigste editie van het Rotterdamse cabaretfestival Cameretten was helemaal voor Anne Neuteboom. De voormalige studente van de Koningstheateracademie in ‘s-Hertogenbosch won in het Nieuwe Luxortheater zowel de jury- als de publieksprijs met een felle en hilarische aanklacht tegen het keurslijf waarin haar generatie wordt geperst. Theaterkrant
  • Rudi Laermans wijst in zijn boek Moving Together, Theorizing and Making Contemporary Dance op een fenomeen bij de toeschouwers van dans: we vergeten dat dans gemaakt is, ook al gebeurt dat maken voor onze ogen. Een boek met twee delen. Het eerste deel schreef Laermans met dansvoorstellingen als bron, in dialoog met denkers als Agamben, Luhmann, Latour. Het tweede deel volgde uit gesprekken met dansers en choreografen. Rudi Laermans, danstheoreticus bij P.A.R.T.S. Žn hoogleraar sociologie aan de KULeuven, wilde een boek tussen het essayistische en het academische in. rekto verso

  kunst in de openbare ruimte

  • Het ontwerp van beeldend kunstenaar Paul van Osch is gekozen voor het kunstwerk op de rotonde bij evenemententerrein Breepark, bij de Bavelse Berg, Breda. Breda Vandaag
  • Beeldhouwer Richard van der Koppel uit Genderen maakt een portret van Martin Jol, de beste trainer die RKC Waalwijk ooit heeft gehad. Omroep Brabant

  brabantse makers gaan nationaal, internationaal

  • In 2016 is het vijfhonderd jaar geleden dat Jeroen Bosch is overleden. De schilderijen van Nederlands beroemdste kunstenaar uit de Middeleeuwen inspireerden illustratrice Sarike van Wijgerden en schrijfster Sietske Mol tot het maken van Kik is op Mik. Ze laten enkele figuren van de schilderijen van Jeroen Bosch tot leven komen. Boekenbijlage , BN – De Stem
  • Je ‘eigen’ Tilburgse letter, TilburgsAns maakt het mogelijk. Alle 120 letters en tekens worden ter adoptie aangeboden. De beschermheer of vrouw krijgt tevens een ingelijst teken, gesigneerd door de ontwerpers, typograaf Sander Neijnens en illustrator Ivo van Leeuwen. Brabants Dagblad
  • In Museum De Pont in Tilburg opende een expositie over het project ‘NU’ naar aanleiding van de lancering van het boek met gedichten van de overleden schrijver Joost Zwagerman en illustraties van Marc Mulders. Trouw
  • A.H.J. Dautzenberg is een schrijver die meer wil zijn dan schrijver. Hij wil ook activist zijn. Om te laten zien dat hij in de geschiedenis van de literatuur niet alleen staat maakte hij een bloemlezing uit het werk van schrijvers met ‘bezieling en betrokkenheid.’ Vrij Nederland
  • Tilburger Paul Zoontjens is singer-songwriter, toetsenist bij The Kik, hij heeft zijn eigen label en filmt samen met Tommy van Berkel (drummer van The Black Marble Selection) absurde sketches. Brabants Dagblad
  • De dj Kav Verhouzer uit ‘s-Hertogenbosch is door Spotify op de Spotlight on 2016 gezet, de lijst met veelbelovende artiesten van volgend jaar. “Echt heel erg cool”, reageert Kasper Vrielink, zoals de artiest eigenlijk heet. Omroep Brabant

  kunstonderwijs

  • Het Nationale Toneel nodigt voor de serie Halfweg regelmatig studenten van theateropleidingen uit om hun werk te presenteren aan een ‘echt’ publiek. Dit seizoen heeft het Nationale Toneel voor het eerst niet alleen studenten van de Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten uitgenodigd, maar ook studenten van de Toneelacademie Maastricht en de Arnhemse ArtEZ hogeschool voor de kunsten. Hun voorstellingen zullen te zien zijn op respectievelijk 28 januari a.s. en op 17 mei a.s. 8weekly
  • De leerlingen van de opleiding Creatief Meubeldesign Koning Willem I College (KW1C) in ‘s-Hertogenbosch gaan in april naar de prestigieuze Expo Design in Milaan. Brabants Dagblad

  cultuureducatie en – participatie

  • Ocker van Munster, directeur van het LKCA, opende op 23 november jl. de onderzoeksconferentie over cultuurparticipatie en cultuureducatie met een vlammend betoog voor een meer filosofische en antropologische benadering van cultuur: “een niveau waarop er weer gediscussieerd en gefilosofeerd kan worden over achterliggende waarden, historisch perspectief, en over politiek en ideologie.” Het ‘evidence based’ cultuurbeleid gaat uit van generalisaties die stoelen op beperkte data, aldus Van Munster. Tijdens de conferentie waren er diverse pleidooien om onderzoek te doen naar de cultuurbeleving van verschillende groepen en personen – dus ook minderheden. Zodat kunst en cultuur weer raakvlakken kan hebben met de levens van ‡lle Nederlandse burgers, niet alleen die van een selecte groep hoogopgeleiden. Cultureel Persbureau
  • Het deeltijds kunstonderwijs in Vlaanderen is er in principe voor ieder kind en iedere volwassene die zich artistiek wil ontwikkelen. Toch richt het zich te veel op de blanke gegoede middenklasse. Leerlingen met een andere culturele achtergrond, of met werkloze ouders, profiteren er niet of nauwelijks van. Dat moet echt anders, stelt Dries Vanherwegen. Is zijn verhaal herkenbaar voor Nederland? lkca
  • Kinderen willen zich online over het algemeen heel verantwoordelijk gedragen. Eerlijkheid en de privacy van anderen zijn belangrijke uitgangspunten bij hun gebruik van sociale media. Maar bij fact checking schiet die verantwoordelijkheid er nog wel eens bij in, zo blijkt uit een onderzoek naar online gedrag waaraan meer dan zesduizend kinderen tussen tien en twaalf jaar meededen. Het onderzoek werd gehouden in het kader van de Week van de Mediawijsheid. Raad voor Cultuur
  • In Het Noordbrabants Museum opende op woensdag 2 december de expositie De Nieuwe Vincent. Deze expositie bevat werk van jonge teken- en schildertalenten tussen de 9 en 14 jaar. Zij hebben de afgelopen maanden deelgenomen aan het talentenprogramma De Nieuwe Vincent. De elfjarige Aniek Juhos uit Tilburg is de winnaar van de wedstrijd, die is georganiseerd door de gemeente Tilburg, Kunstpodium T en Vincents Tekenlokaal. Het werk van de jonge kunstenaars is te zien tot begin januari. Bezoekers kunnen ook nog stemmen voor de publieksprijs. Tilburg.com
  • Componist Merlijn Twaalfhoven introduceert A Sharing Academy. Een coachingstraject waarin kunstprofessionals de kracht en begeleiding ontvangen waarmee ze zelf een succesvol en idealistisch samenwerkingsproject kunnen realiseren. Met een 10-stappen structuur, onderlinge coaching en de inzet van experts, helpt A Sharing Academy musici, theatermakers, dansers en andere kunstenaars om hun idealen uit te dragen in de maatschappij. Begin januari gaat het traject van start bij de Boekmanstichting. Op 11 december vindt er in het kader van Sharing Academy een workshop plaats in De Kennismakerij in Tilburg. Sharing Academy

  kunstbeoefening

  • In de Bibliotheek Oss is op zaterdag 19 december, 16 januari en 20 februari een dichtersspreekuur. Het spreekuur wordt gehouden door Jan van den Boom. Hij bespreekt gedichten die vooraf zijn ingestuurd. De oud-docent Nederlands van het Maaslandcollege is stadsdichter van Oss en lid van de Dichtersbent in Oss. De gedichten die liefhebbers willen bespreken, kunnen gemaild worden. Brabants Dagblad
  • Een team van 45 dansers van het Veldhovense Cardo Dance Department won de kwalificatie voor The World of Dance in de hoogste categorie voor 18+. De CDK Megacrew, bestaande uit deelnemers tussen de 12 en 25 jaar van de drie demonstratieteams van de Veldhovense dansschool mag daarom naar de finale van de internationale urban dance competitie die begin augustus plaatsvindt in Los Angeles. Eindhovens Dagblad

  erfgoed

  • Per 1 januari a.s. draagt de Rijksoverheid naar verwachting 29 monumenten over aan de Nationale Monumentenorganisatie (NMo). De overdracht is een primeur in Nederland: nooit eerder droeg de rijksoverheid op deze schaal monumenten over aan een particuliere organisatie. De omvang maakt het mogelijk de monumenten te beheren op vergelijkbare wijze als de gerenommeerde National Trust en English Heritage in Engeland. Hiermee is het Nederlandse monumentenveld met de NMo een innovatieve speler rijker. Erfgoedstem
  • Het interactieve platform toekomstreligieuserfgoed.nl is open voor publiek. Letterlijk, want iedereen kan hier uit putten en aan bijdragen! Het is de ambitie dat deze website de komende tijd uitgroeit tot dŽ plek voor nieuws, opinie, kennis en met ruimte voor discussie en samenwerking op het gebied van Nederlands religieus erfgoed. Het platform is ontwikkeld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in het kader van de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed. Toekomst religieus erfgoed
  • Gemeenten moeten onder de Omgevingswet de zogenaamde ‘archeologische dubbelbestemmingen’ in hun omgevingsplannen straks beter onderbouwen. Ze staan voor een flinke (financi‘le) opgave om hun kaarten, en daarmee hun omgevingsplannen, archeologisch op orde te krijgen, stelt Jan Breimer, archeologisch adviseur. Binnenlands bestuur
  • Het Maritiem Museum Rotterdam heeft besloten om een aantal absolute topstukken uit de collectie operationeel varend erfgoed de status van museumobject te geven, anderzijds gaat het voor enkele objecten een nieuwe bestemming zoeken. De beslissing is genomen aan de hand van criteria die samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn ontwikkeld. Hiermee werd de culturele en historische waarde van de historische schepen, kranen en machines vastgesteld. Pretwerk
  • Het consumentenvuurwerk met oud en nieuw is toegevoegd aan de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Dat heeft het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed, dat de lijst samenstelt, bekendgemaakt. NU.nl
  • De stichting Monumenten Fonds Brabant doet de rijksmonumenten van de hand omdat ze denkt dat ‘kleine objecten’ beter af zijn bij particulieren. “Die kunnen ze beter beheren en bruikbaar maken”, denkt Peter Bouwman van BOEi, bestuurder van het fonds. Twee kerkjes in Ravenstein werden verkocht. Brabants Dagblad
  • Met ruim negentig evenementen en projecten brengt ‘s-Hertogenbosch volgend jaar een eerbetoon aan de beroemdste kunstenaar die de stad heeft voortgebracht: Jheronimus (Jeroen) Bosch (circa 1450-1516). Ook in Heusden gaan ze het Jeroen Bosch – jaar vieren. Omroep Brabant , Brabants Dagblad
  • Liefhebbers van Vincent van Gogh kunnen in Breda voortaan hun kennis over de schilder verrijken via twee luisterzuilen en een app voor de mobiele telefoon. BN – De Stem
  • In Bibliotheek Helmond is de tentoonstelling ‘Verdwenen kunstschatten van de twee Heilig Hartkerken van Helmond’ te zien. Er zijn objecten bij die na de sloop van beide kerken verloren werden gewaand, zoals vijf schilderijen die Kunstatelier Windhausen vervaardigde en teruggevonden werden in een kelder. De expositie is een initiatief van Heemkundekring Helmond. Eindhovens Dagblad

  bibliotheken

  • Architect Francine Houben ontvangt de oeuvreprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds. De directeur van het architectenbureau Mecanoo wil de helft van het bedrag dat aan de prijs verbonden is, 150.000 euro, steken in het Eye Opener Fonds. Met het Eye Opener Fonds wil ze het culturele, economische en maatschappelijke belang van bibliotheken voor het voetlicht te brengen. ‘De rol van bibliotheken in een veranderende samenleving vraagt om innovatie’, aldus de architect. ‘Bibliotheken zijn er niet voor boeken, maar voor mensen op zoek naar informatie, ontwikkeling en ontmoeting.’ Bibliotheekblad , Cultuurfonds
  • De Chocoladefabriek Gouda is door publiek en vakjury gezamenlijk gekozen tot Beste Bibliotheek van Nederland en mag een jaar lang deze eretitel dragen. De verkiezing is een initiatief van het vakblad Bibliotheekblad en vindt jaarlijks plaats. Lezers van Bibliotheekblad, Bibliotheekblad.nl en vakjury bepaalden tezamen eveneens wie zich een jaar lang Beste Bibliothecaris van Nederland mag noemen. Winnaar van deze persoonlijkheidsprijs voor vakgenoten die gedurende een reeks van jaren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het vak leveren, is Erik Boekesteijn van het Delftse DOKLAB. Bibliotheekblad
  • Op 2 december opende het Warehouse van Bibliotheek Rotterdam, waarin 135.000 boeken zijn ondergebracht die beschikbaar zijn voor de Rotterdamse scholen die meedoen aan het programma de Bibliotheek op school. Het Warehouse is het resultaat van een samenwerking tussen het Albeda College en Bibliotheek Rotterdam en functioneert als een leerwerkbedrijf. Bibliotheekblad
  • Nee, het mag zeker geen doorsnee bedrijfsverzamelgebouw worden. Het nieuwe ‘Parottia’ zoals corporatie AlleeWonen en bibliotheek VANnU die willen ontwikkelen, moet hŽt kloppend hart van de stad worden. BN – De Stem
  • De nieuwe Bibliotheek Oosterhout is geopend in Gebouw de Bussel. De opening van het gebouw wordt gevierd met een feestelijke openingsweek die duurt tot en met zaterdag 5 december. In Gebouw De Bussel hebben behalve de bibliotheek, een vestiging van Theek 5, ook Theater de Bussel en de VVV Oosterhout onderdak gevonden. Bibliotheekblad , Architectenweb

  recreatie en vrijetijdseconomie

  • Het aantal binnenlandse vakanties door Nederlanders is het afgelopen vakantiejaar met zo’n 200.000 gedaald naar 17 miljoen (-1%). De daling kwam in z’n geheel voor rekening van de zogenaamde vaste standplaatsvakanties (vakanties in eigen tweede woningen, boten, stacaravans e.d.). Dit blijkt uit de jaarresultaten van het ContinuVakantieOnderzoek (CVO) van NBTC-NIPO Research. Pretwerk
  • Vorig jaar werden er ruim 2,3 miljoen meerdaagse georganiseerde zakenreizen in Nederland ondernomen door Nederlanders en buitenlandse bezoekers, die in totaal ruim 2,3 miljard euro opleverden. In totaal zorgt de markt voor meerdaagse zakenreizen voor ruim 55.000 banen in Nederland. Pretwerk
  • Lokale cijfers over de prestaties van de recreatiesector zijn lang niet altijd beschikbaar. Vanaf najaar 2015 is het voor recreatieondernemers en gemeenten mogelijk in ŽŽn oogopslag inzicht te krijgen in de eigen toeristische prestaties en de wensen van doelgroepen. ZKA koppelt onderzoek naar de prestaties van het toerisme aan onderzoek naar doelgroepen en leefstijlen in de recreatiemarkt. Pretwerk
  • De horeca heeft in het derde kwartaal ruim 6 procent meer omgezet dan een jaar eerder. Alle branches boekten meer omzet. Hotels noteerden met 8,2 procent de hoogste groei, restaurants volgden met bijna 7 procent meer omzet. De omzet in de horeca stijgt al twee‘nhalf jaar onafgebroken. Pretwerk
  • Het plan bevind zich nog in de ‘exploratory phase’, maar de beeldimpressies van een Pre
Geen reacties

Geef een reactie