Trends & ontwikkelingen 5 juli 2016

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Alle uitkomsten van stemmingen over moties  Voortgezet Algemeen Overleg cultuur tijdens plenaire vergadering op 28 juni 2016.  Tweede Kamer 
 • De extra investering van 10 miljoen euro in cultuur in 2016 blijft eenmalig. De Tweede Kamer verwierp de motie van cultuurwoordvoerders Van Dijk (SP) en Pechtold (D66), waarin zij de regering voorstelden structureel 10 miljoen euro aan de begroting voor de culturele basisinfrastructuur in 2017-2020 toe te voegen. Theaterkrant
 • De regering moet zelfstandige kunstenaars meer ruimte geven om collectief op te komen voor betere tarieven. Nu wordt dat nog tegengehouden door de ACM (Autoriteit Consument en Markt). Er is ruime steun in de Tweede Kamer voor een motie van SP en PvdA, die de regering vraagt om in gesprek te gaan met de ACM en belanghebbenden en om met een voorstel te komen waardoor zelfstandigen hun krachten kunnen bundelen. FNV Kiem
 • Tweede Kamer wil dat minister Bussemaker (OCW) een oplossing zoekt voor het EKWC.  De Tweede Kamer nam ook een motie van het CDA en de Christen Unie aan waarin wordt aangedrongen op een beter verdeling van rijksgeld voor kunst en cultuur over de Randstad en de regio’s. Omroep Brabant , Metropolis MGeorge Knight
 • Het Gelders Orkest en het Orkest van het Oosten uit Overijssel hoeven niet binnen twee jaar te fuseren. Minister Bussemaker heeft de Tweede Kamer toegezegd dat ze de orkesten meer tijd zal geven. De Gelderlander
 • Minister Bussemaker (OCW) meldt de Tweede Kamer dat de resultaten van de evaluatie en herziening van het btw-convenant film na de zomer komen. Rijksoverheid.nl
 • De Raad voor Cultuur publiceert het advies over de waarde en betekenis van het thema ‘internationalisering’ voor  een nieuwe Actieagenda voor Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AARO). Ze adviseert : herijking van het internationaal profiel, versterking van nationale infrastructuur en samenwerking van organisaties in AARO met leading partners als het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nieuwe Instituut, het profiel van de Nederlandse architectuur wint als er een duidelijke culturele opdracht en signatuur aan worden verbonden, zichtbaar te zijn op internationale platforms. Cultuur.nl
 • Hans Mommaas, algemeen directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving en hoogleraar Tilburg University, gaf tijdens de Boekmanlezing 2016 een heldere uiteenzetting over stedelijke ontwikkelingen en de gevolgen voor cultuurbeleid. Een bredere beweging van klassieke centrale sturing naar regionale ontwikkelruimte binnen de agenda van de leefomgeving spiegelde hij aan de ontwikkelingen binnen het cultuurbeleid. Een verslag. Boekman
 • In de agenda Cultuur werkt voor Nederland roept Kunsten ’92 namens de culturele sector een volgend kabinet op om flink te investeren in kunst en cultuur, zodat Nederland zijn plek in de wereldtop behoudt. Kunsten’92 
 • Diverse organisaties uit de sector architectuur, vormgeving en e-cultuur sturen een tweede brandbrief over de positie van deze sectoren binnen het cultuurbeleid. Ze vragen om noodzakelijke investeringen in architectuur, vormgeving en e-cultuur ten bedrage van 25 miljoen en het opnieuw volledig integreren van deze kunstdisciplines in het landelijk kunstbeleid. Sedert Halbe Zijlstra worden deze disciplines aangeduid als ‘Creatieve Industrie’ en gekoppeld aan het economisch gemotiveerde topsectorenbeleid. De Waag
 • Op 1 juli jl. is de Erfgoedwet ingetreden. De wet biedt betere bescherming tegen onzorgvuldig afstoten van museale collecties. De Museumvereniging ijverde hiervoor sinds 2010, en is erg blij. Door de wet krijgt het college van B en W nieuwe verplichtingen bij een beoogde vervreemding van een gemeentelijk cultuurgoed of verzameling. Museumvereniging   ,  VNG
 • Minister Bussemaker opende de EU voorzitterschapsconferentie over digitaal erfgoed ‘Ready to reach out’ in Amsterdam met deze toespraak. ‘De digitalisering van cultureel erfgoed vergroot ons vermogen om cultuur te delen en om mensen te verbinden.’ Rijksoverheid.nl 
 • Kamerbrief van minister Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over Big Data in Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De brief gaat in op de thema’s ‘infrastructuur op orde’, ‘voldoende deskundigheid’, ‘verbreden open access en open data’, ‘datagedreven onderwijsonderzoek’ en ‘ethiek’. Rijksoverheid.nl
 • De samenleving verbrokkelt, culturele scheidslijnen worden scherper. Cultuur begint weer een interessante arena te worden voor de politiek. Kunstenaars, politici en beleidsmakers, houd je niet langer afzijdig en doe mee aan het debat, schrijft Ocker van Munster in zijn laatste column als directeur van het LKCA. lkca
 • Genieten van muziek zonder daarbij onherstelbare schade op te lopen. De Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) en de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) hernieuwen hun afspraken met staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) in het tweede convenant preventie gehoorschade. VNPF
 • De Omgevingswet en waarom, hoe en wat provincies moeten veranderen stond dinsdagmiddag centraal tijdens de tweede Provinciale Dag van de Omgevingswet. IPO
 • De culturele instellingen in Gelderland krijgen meer geld van de provincie dan eerst werd voorgesteld. Introdans en orkest De Ereprijs kregen er geld bij, filmfestival Go Short en de Music Meeting houden voorlopig hun jaarlijkse subsidie. De bezuiniging van zes ton op de oude Gelderse boekencollectie van de Bibliotheek Arnhem gaat niet door. De Gelderlander 
 • De provincie Drenthe investeert ruim vier miljoen in vijf musea. RTV Drenthe
 • Verspreid over het land gaan op korte termijn zes proeftuinen aan de slag om te kijken op welke manier, via een vorm van regionale samenwerking, het economische groeivermogen kan worden verbeterd. Uiteindelijk moeten deze ervaringen leiden tot adviezen -over de inrichting en werkwijze van het openbaar bestuur- voor het volgende kabinet. Het gaat om Noordoost Frysl‰n, de regio Zwolle, de regio Eindhoven, Zeeland, de Drechtsteden en de Metropoolregio Amsterdam. Binnenlands bestuur , VNG
 • Gemeenten moeten bewoners die initiatieven ontplooien in de buitenruimte serieus nemen en ondersteunen met expertise. Dat constateert Cees Bronsveld onderzoeker bij de gemeente Rotterdam in Het is mijn hobby niet. Rotterdammers over hun initiatieven in de buitenruimte. Bronsveld onderzocht in opdracht van Stadsontwikkeling waar initiatiefnemers van projecten in de buitenruimte tegenaan lopen. Binnenlands bestuur
 • Een Amsterdamse delegatie met meer dan zestig kunstinstellingen gaat in september op kunst- en cultuurmissie naar New York. Het Parool
 • Het college van B & W van Amsterdam onderkent de waarde van monumentale wandkunst uit de naoorlogse periode, maar heeft niet de financi‘le middelen om de voorgestelde maatregelen van SP, PvdA en D66 uit te voeren. Het Parool
 • Van wie is kunst in de openbare ruimte en wie beschermt deze werken? Als het aan GroenLinks ligt krijgt de gemeente Amsterdam een curator die zich over straatkunst ontfermt. Het Parool
 • Als het aan het college van B & W van Leiden ligt komt er meer budget beschikbaar voor museum De Lakenhal te Leiden. De aanbesteding van de renovatie en uitbreiding mislukte in eerste instantie omdat alle inschrijvers boven de beschikbare 16,6 miljoen boden. Dit moment werd aangegrepen om het ontwerp van Happel Cornelisse Verhoeven architecten opnieuw ter discussie te stellen. Wellicht komt aan deze discussie nu een einde. De Architect
 • De benodigde 2 miljoen jaarlijkse gemeentesubsidie  voor Toneelgroep De Appel wordt niet gehandhaafd in het Kunstenplan 2017-2020.  In het najaar beslist de Haagse Gemeenteraad over de definitieve subsidietoekenningen. De Volkskrant
 • De Britse filmindustrie heeft geschokt gereageerd op de Brexit. De rest van de Europese filmsector reageerde ook verbijsterd. De vraag is nu of Groot Brittanni‘  een rol binnen de Europese filmindustrie krijgt die verwant is aan die van Noorwegen, dat geen lid is van de EU, maar nog steeds deelneemt aan het Creative Europe MEDIA-programma. Mediadesk NederlandBroadcast magazine
 • Als er daadwerkelijk sprake is van een Brexit en indien geen nieuwe overeenkomst wordt gesloten voor Creative Europe binnen twee jaar, dan verlaat Groot Brittanni‘ de EU zonder nieuwe afspraken. Mediadesk Nederland
 • Cultuurminister Sven Gatz heeft bekendgemaakt welke organisaties van de Vlaamse overheid subsidies zullen ontvangen voor de periode 2017-2021. CJSM ,  De Standaard , De Morgen   , De Radio.be 
 • De federale ministerraad heeft beslist om de tax shelter voor de audiovisuele sector uit te breiden naar de podiumkunsten. Dat meldt de Belgische minister van Financi‘n Johan Van Overtveldt.  De Redactie.be  

noord-brabant

 • De Brabantse fracties van de SP en VVD hebben schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten om het thema ‘dance’ in 2018 centraal te stellen in Noord-Brabant. Brabant.nl , Brabants Dagblad 
 • De gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant gaan gezamenlijk de opties voor herbestemming en herinrichting van de Spoorzone in Tilburg verkennen en nader uitwerken. Behoud van cultuurhistorisch erfgoed is primair, maar wordt ook gekeken naar de ruimtelijke opgave, waarbij verbindingen mogelijk zijn met o.m. economie, mobiliteit, cultuur en sport. Zoals het cre‘ren van een mediacluster in de NS-Werkplaats, maar ook vestiging van provinciale uitvoeringsorganisaties als bkkc, Kunstbalie en Brabant C worden er bij betrokken. Brabant.nl
 • Podium Bloos ontvangt €60.000 van in het kader van de impulsgeldenregeling van de provincie Noord-Brabant. BN – De Stem ,  Breda vandaag
 • ‘Als je vanuit een helikopter naar Brabant kijkt, dan zie je dat overal de culturele sector groeit en bloeit. Er is heel veel initiatief vanuit de mensen. In combinatie met het kunstvakonderwijs hebben we een goed cultureel klimaat.’ Na 24 jaar nam Pierre Rutgers afscheid als cultureel ambtenaar van de provincie Noord-Brabant. De laatste tien jaar was hij vrijwel fulltime als ambtelijk secretaris voor het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant werkzaam. Brabant Cultureel
 • VR-bedrijven werken te veel voor bedrijven in plaats van dat ze zich richten op de bouw van software platforms. Dat concludeert de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) in het onlangs verschenen rapport over de Virtual Reality markt in Noord-Brabant.  Hierdoor missen ze internationale groeikansen, zo valt er in het rapport te lezen. BOM organiseerde op 30 juni een masterclass om samen met de bedrijven in de markt tot meer inzicht te komen. BOMe52.nl
 • Vier Brabantse initiatieven genomineerd voor European Social Innovation Award. Quiet.nl, BuurtWhatsapp Tilburg/WaakSamen, de Willem II passage en de Dementie Cošperatie zijn genomineerd voor de Social Innovation Award. De uitreiking is op vrijdag 23 september in Tilburg. Brabants Dagblad
 • Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant stellen Provinciale Staten voor om voor de periode 2016-2019 € 9,1 miljoen uit te trekken voor projecten op het gebied van de biobased economy, het maken van producten afgeleid van plantaardige grondstoffen. Brabant.nl

grote brabantse gemeenten

 • Het Effenaar-gebouw in Eindhoven wordt tot nu toe alleen benut als poppodium. Maar op maandag, dinsdag en woensdag wordt het weinig gebruikt, evenals in de zomerperiode. Cultuurwethouder Mary-Ann Schreurs en Effenaar-directeur Jos Feijen willen het gebouw beter gaan benutten, door het een tweede functie te geven. Het moet een centrum worden waar regionale bedrijven, artiesten en onderzoekers kunnen experimenteren met virtual reality in al zijn vormen. Eindhovens Dagblad
 • Op 7 juli 2016 is er een themabijeenkomst over cultuureducatie. Stichting Cultuur Eindhoven gaat vooral in op de mogelijkheden van de PLUS regeling op het gebied van cultuureducatie in relatie tot de BIS regeling. Cultuur Eindhoven
 • Zo’n honderd Eindhovense kunstenaars en zzp’ers in de creatieve sector moeten de komende tijd op zoek naar nieuwe werkruimtes en ateliers omdat het NRE-complex en Mari‘nhage binnenkort niet meer beschikbaar zijn. De Stichting Ruimte heeft daardoor ruimtetekort. De stichting werd in 2008 opgericht met als doel er voor te zorgen dat de creatieve sector in de stad betere faciliteten zou krijgen. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Eindhoven heeft , in samenwerking met Code for NL, de website ideeenvijver.nl gelanceerd. Dit is een onlineplatform waarop iedereen een idee kan insturen of bijdragen aan de idee‘n van anderen, gericht op een specifieke vraag of thema. Gedurende de maand juli kan er worden gereageerd op de eerste vraag: “Hoe zou jij het centrum met Strijp-S verbinden?”. Eindhoven 
 • De gemeente ‘s-Hertogenbosch stelt een nieuw cultuurfonds in met een eigen commissie, dat elk jaar landelijk onderscheidende culturele projecten financieel gaat ondersteunen. Dat begint dit jaar met €190.000 en daarna steeds rond de € 400.000. De commissie, die met een eigen expertise werkt, beoordeelt de projecten, die minimaal met een begroting van € 100.000 werken. Gemeente ‘s-Hertogenbosch 
 • De plannen voor de bouw van een nieuwe bioscoop in het  Bossche Paleiskwartier zijn iets aangepast. In het vorige bouwplan van de bios – 7 zalen, 1000 stoelen – was nog een zuil opgenomen voor filmreclame aan de kant van de Magistratenlaan. Na kritiek van de welstandscommissie is deze nu verdwenen. Brabants Dagblad
 • De Bossche Investerings Maatschappij (BIM) neemt de Tramkade over. Het vrijwilligersbestuur van Stichting Tramkade had de gemeente ‘s-Hertogenbosch laten weten dat in de toekomst meer tijd en meer professionalisme in de Tramkade gestoken moet worden. BIM ,  Brabants Dagblad
 • De Lucasprijs voor beste student van de kunstacademie AKV St.Joost heet voortaan de Jheronimus Award ‘s-Hertogenbosch. Het college van B en W van ‘s-Hertogenbosch wil met de naamsverandering o.m. een ‘betere lokale inbedding’ van de prijs, beeldende kunst in de stad beter zichtbaar maken Žn een landelijk aanzien voor deze prijs gaan krijgen. Het college wil dat de winnaar 1 jaar gratis een eigen atelier krijgt,  hij/zij kan exposeren in de Willem II Fabriek en coaching en begeleiding door gevestigde kunstenaars krijgt. Brabants Dagblad 
 • Volop plannen waarmee Tilburg volgend jaar laat zien dat 2017 het jubileumjaar van De Stijl is, de kunstbeweging waarvan de bakermat in Tilburg ligt. Brabants Dagblad 
 • Het Tilburgse college van B. en W. draagt 5.400 euro bij aan een haalbaarheidsonderzoek om Peristal Dingum, een kunstdoolhof  naar Tilburg te halen. Brabants Dagblad
 • De eerste initiatieven voor het gratis gebruik van de Locomotiefhal van de voormalige NS-Werkplaats in de Tilburgse Spoorzone stromen binnen.  Brabants Dagblad
 • Bij de Piushaven in Tilburg komt mogelijk het eerste muziekwijkje van Nederland: 40 tot 50 woningen voor muzikanten, ieder met een geluidarme repetitieruimte,  rond een hal om te oefenen en op te treden. Tilburgers.nl

overige brabantse gemeenten

 • De stichting ‘Anneke de Bruijn’ uit Asten heeft een zienswijze ingediend om sloop van het rijksmonument te voorkomen. Het sloopplan van de gemeente is volgens de stichting in strijd met het beleid van Asten en omringende gemeenten om de Peel neer te zetten als trekpleister voor toerisme. Erfgoedstem
 • De gemeente Boxtel ziet geen reden om de subsidie voor Bibliotheek De Meierij opnieuw tegen het licht te houden, volgens wethouder Eric van den Broek. De wethouder stelt dat het enkele jaren geleden al gedaan is. Ook werd de subsidie verlaagd van 6,7 ton naar ruim 5,3 ton. Buur-gemeenten stopten hun subsidie, of gaan overstappen naar de Noord Oost Brabantse Bibliotheken Brabants Dagblad
 • De samenwerking tussen de gemeente Boxtel en de Kunst Stichting Boxtel is, na 20 jaar, be‘indigd. De stichting voelt zich niet serieus genomen en heeft de subsidie van 1,9 ton die zij beheerde aan de gemeente teruggegeven. De stichting was verantwoordelijk voor aankoop, beheer en verzorging van kunst in de openbare ruimte. Het geld blijft bestemd voor (onderhoud van) kunst in de openbare ruimte.  Brabants Dagblad
 • Vanaf 1 juli 2016 zal de Bibliotheek Chaam niet langer een vestiging zijn van Theek 5, maar gerund worden door vrijwilligers. De nieuwe situatie vloeit voort uit een bezuiniging van de gemeente Alphen-Chaam.    Bibliotheekblad
 • De Voorste Venne in Drunen is niet langer het exclusieve domein voor kunst- en cultuur. Nu de plannen om er voor 5 miljoen euro een bruisend cultureel centrum van te maken van tafel zijn, gaat de gemeente Heusden de koers verleggen: bedrijven en instellingen kunnen de ruimte gaan huren.  Brabants Dagblad
 • De collectie van het Museum Jan Cunen in Oss is elders ondergebracht vanwege de verbouwing.  Brabants Dagblad
 • ‘Kijk hoe de danscultuur hier floreert. Een internationaal opererende danser en choreograaf als Nishant Bhola vestigt zich niet voor niets hier. Kijk naar de internationale scene van graffitikunstenaars. Mij viel de rijkdom op aan evenementen, initiatieven en partijen die mooie dingen neerzetten.” Allies Swinnen, projectleider Kunst & Cultuur van Roosendaal. BN – De Stem
 • Het culturele aanbod van Roosendaal is samengebracht in de Cultuuratlas Roosendaal. Het digitale platform op internet is opgezet door Cultuurlinc. BN – De Stem 
 • De keuze voor een podiumaccommodatie in Schijndel is uitgesteld.’ Er zijn nog te veel losse einden’, verklaart cultuurwethouder Menno Roozendaal. De exploitanten van het City Theater en cultureel centrum ’t Spectrum zullen dus opnieuw geduld moeten opbrengen. Brabants Dagblad
 • Veghel heeft al grootse plannen met een nieuw theater De Blauwe Kei op de Noordkade en Sint-Oedenrode heeft in Mari‘ndael al een podium. Of de politici van Meierijstad dan ook nog de nodige tonnen willen steken in een Schijndels podium, is nog maar de vraag. Brabants Dagblad
 • Het voornemen om bibliotheek De Meierij in te ruilen voor de Noord Oost Brabantse Bibliotheken (NOBB), wordt zowel in Schijndel als in Sint-Oedenrode breed gedragen. Er was veel kritiek op Bibliotheek de Meierij tijdens de vergadering van de Kerngroep van fractievoorzitters die de fusie van de Meierijstad-gemeenten voorbereidt. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Son en Breugel maakt een pas op de plaats bij de toewijzing van gemeentelijke monumenten. Met de eigenaren die bezwaar maken tegen de monumentenstatus worden na de zomervakantie gesprekken aangeknoopt. Eindhovens Dagblad
 • Hoe moet de gemeente Moerdijk omgaan met de Rijks monumentale vestingwerken? Het College van B & W van Moerdijk gaat nadenken over een plan van aanpak voor de opknap van de vestingwerken in Willemstad en Klundert.  BN – De Stem
 • Wethouder  Aarts  van Zundert opent het uitleenpunt Boekspot in Achtmaal. Door gemeentelijke  bezuinigingen was het niet langer mogelijk om de bibliotheekvoorziening van de bibliotheek VANnU te handhaven. Vanaf 1 juli is het mogelijk om in de Nachtegaal boeken te lenen, die inwoners van het dorp hebben geschonken. BN – De Stem

cultureel ondernemerschap

 • De Federatie Cultuur (FC) heeft Suzanne Leclaire unaniem benoemd tot voorzitter. De FC is de koepel van brancheverenigingen in de Cultuursector en verenigt de bibliotheken, centra voor de kunsten, galeries, musea en podiumkunstproducenten, -podia en festivals. Federatie Cultuur
 • Op de website van de Code Culturele Diversiteit staat een overzicht met Best Practices op het gebied van culturele diversiteit. Een inspirerende verzameling van  geslaagde initiatieven, actieve makers en instellingen die de Code hebben omarmt. In december 2016 worden uit de verzamelde best practices, de nominaties gekozen voor de Aanmoedigingsprijs Culturele Diversiteit 2016.  Code Culturele Diversiteit 
 • De ideale werknemer van nu is een kunstenaar, meent Pascal Gielen. Wendbaar, buigzaam, mobiel en creatief. De Correspondent
 • Volgens Henk Jan Gortzak, voormalig directeur Tropenmuseum,  moet het Van Gogh Museum openheid geven over de financiering van zijn commerci‘le adviestak. Nu is niet te controleren of sprake is van oneerlijke concurrentie, schrijft hij in een opiniestuk. Het Parool
 • Het Amsterdam Museum houdt 2 keer per jaar een Tafel voor Tekeningen en Prenten van het Genootschap van het Amsterdam Museum.   Met het Genootschap heeft het museum nauwer contact met verzamelaars. Het Genootschap heeft verschillende tafels voor collectieonderdelen.  Verzamelaars die vaak door musea op grote afstand  werden gehouden. Nu worden ze geapprecieerd als mogelijke schenkers, maar ook als experts en als ambassadeurs voor het museum. NRC   , inlog vereist
 • Stedelijk Museum Amsterdam ontvangt een omvangrijke schenking, zo’n 600 werken, ontvangt van de Duitse verzamelaar Thomas Borgmann (Hamburg, 1942). De schenking geeft een beeld van kunstenaars die in de jaren 90 – 2000 doorbraken en die momenteel internationaal tot de top behoren. Metropolis M
 • Stichting Filmonderzoek was aanwezig bij enkele seminars tijdens CineEurope: de grootste vakbeurs voor de bioscoopsector in Europa. De vakbeurs werd voor de 25ste keer gehouden en vond plaats in Barcelona van 20 tot en met 23 juni. Wat werd er tijdens de seminars gezegd over onderzoek en publieksbereik? Filmonderzoek
 • Het Mediapark Jaarcongres stond dit jaar volledig in het teken van online video. Het gonst van innovatie in het huidige videotijdperk. Maar hoe bereik je jongeren met video en kan er ook geld mee worden verdiend? Een verslag. Stimuleringsfonds voor de Journalistiek  
 • Het Nederlandse Gofilex gaat een kantoor in de Verenigde Staten openen. Het bedrijf zegt in gesprek te zijn met partijen in Amerika om te bekijken of Gofilex ook een rol kan gaan spelen bij de distributie van films. Holland Film Nieuws
 • Cinem’Actueel in Bergen op Zoom sluit. Vanaf 30 juni kunnen de filmliefhebbers van Bergen op Zoom terecht in de nieuwe Kiek in de Pot-multiplex bij De Zeeland. Holland Film Nieuws
 • Vanaf oktober start VRBASE in Amsterdam. Het doel is Europa’s centrale hub te worden voor ontwikkelingen op het gebied van virtual reality en augmented reality. Het bedrijf werkt samen met o.m. Eye filmmuseum, Muziektheater aan het IJ en IDFA DocLab. VRBASE wordt gevestigd op het Marineterrein aan de overkant van het IJ. Emerce
 • Een Amerikaanse rechter heeft een uitspraak met mogelijk vergaande consequenties gedaan. Een federale rechtbank in de staat Oregon oordeelde dat een aan een illegale download verbonden IP-adres onvoldoende bewijs is om de identiteit van een gebruiker vast te stellen. Entertainment Business
 • Een gesprek met Toine Donk over zijn inspiratiebronnen, onafhankelijkheid en je eigen koers blijven varen. Donk richtte in 2011 samen met Dani‘l van der Meer het literaire tijdschrift Das Magazin op. Vorig jaar begonnen ze een eigen uitgeverij. Fontanel
 • Het CPNB publiceert het jaaroverzicht 214/2015, met daarin de campagnes en overige bezigheden van de organisatie.  Maar ook de staat van de markt en een dankbare vermelding van allen die zich met hart en ziel hebben ingezet om boek en lezer bij elkaar te brengen. CPNB
 • De verkoop van het papieren boek raakte door de crisis in een vrije val maar die is nu gestuit. In 2015 begon een voorzichtige opmars en die zet door, blijkt uit de jongste cijfers van marktanalist GfK: de omzet zat in mei alweer iets meer dan 2 procent boven die van vorig jaar. Waarmee het boek en de boekhandel zich veerkrachtiger tonen dan gedacht.  Trouw 
 • Op 30 juni is een nieuw modefashion magazine gelanceerd: Madame Jeanette, gemaakt door studenten van het Amsterdam Fashion Institute (AMFI). Opmerkelijk: het magazine wordt on demand in de winkel geprint. Inct.nl
 • SABAM, IPEM van de Gentse Universiteit en Profacts maakten de resultaten bekend van een gezamenlijke studie over ‘de waarde van muziek vandaag’. Langs de ene kant evolueert de muziekcultuur steeds verder naar een belevenis- of ervaringseconomie. De cultuurconsument verkiest de emotionele en sociale waarde van een unieke muzikale ervaring boven het ‘bezit’ van muziek. Langs de andere kant heeft de opkomst van de ‘gratis’ cultuur muziek herleid tot een economisch goed, bijna zonder waarde. Sabam
 • Meer dan duizend artiesten vragen de Europese Commissie om hun auteursrechten op user upload services zoals YouTube beter te beschermen. Ze vinden dat ze te weinig geld krijgen voor de muziek die fans op deze sites beluisteren, schrijven ze in een brief aan commissievoorzitter Juncker. NOS
 • Stichting NORMA heeft in 2015 € 15 miljoen ge•ncasseerd aan naburige rechten voor uitvoerende kunstenaars. Dat is het hoogste bedrag ooit. De doorbetalingen aan rechthebbenden (repartitie) bedroegen € 9.408.000. De gegevens komen uit het deze maand gepubliceerde jaarverslag 2015.  Entertainment Business

cultuurmarketing 

 • Hoe waarderen Nederlanders cultuur en hoe vaak gaat men naar het museum, een musical, een festival of een kasteel? De BankGiro Loterij liet hier onderzoek naar doen. Bank Giro Loterij  , NU.nl , Theaterkrant
 • “Een Nationale Bibliotheekpas voor alle bibliotheken…het is een supersterk concept!” aldus Paul Postma (PPMC). Op 23 juni zijn de kansen en mogelijkheden van de Nationale Bibliotheekpas gepresenteerd. De Bibliotheken , Bibliotheekblad

financiering

 • UN-Habitat en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zijn in 2015 een samenwerking aangegaan op het gebied van stedelijke ontwikkeling. De samenwerking bestaat uit de ondersteuning van 20 ontwerpers, die in teamverband meewerken aan 5 urban labs. De ontwerpers werken gedurende een jaar in een van de labs in een internationaal en multidisciplinair team samen aan urgente opgaven, die op voorspraak van de steden of stedelijke gebieden zijn geformuleerd. Er zijn 5 teams geselecteerd.  Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • ‘Ook het kunstboek is terug van nooit weggeweest. Boeken zijn voor kunstenaars vaak dŽ manier om hun werk te tonen. De schakel ook naar de internationale wereld. Voor jonge kunstenaars kan een boek een doorbraak betekenen. Vooral voor fotografen is een boek vaak de enige manier om hun werk te tonen. Zoals Henk Wildschut het onlangs verwoordde: ‘Een boek is een expositie die blijft rondreizen.’ Blog van Birgit Donker n.a.v. essay Het boek in de kunst – Een provocatie van de tijd, geschreven door Roos van Lint. Mondriaanfonds
 • Uit 88 inzendingen zijn 18 ontwerpen genomineerd voor de New Material Award 2016. Deze tweejaarlijkse prijs daagt kunstenaars en ontwerpers uit om duurzame materialen en innovatieve technieken toe te passen en te ontwikkelen. Alle genomineerde ontwerpen worden tentoongesteld tijdens Dutch Design Week. De prijs is een samenwerking tussen Stichting DOEN, Fonds Kwadraat en Het Nieuwe Instituut. Tot de genomineerden behoren Maarten Baas, Olivier van Herpt en rENs uit Noord-Brabant.   Fonds Kwadraat , New Material Award  
 • In de tweede ronde van de Netherlands Film Production Incentive 2016 zijn bijdragen verleend aan 23 filmproducties voor een totaalbedrag van ruim € 5,8 miljoen. Dit genereert ruim € 27 miljoen aan productie-uitgaven in Nederland. De bijdragen zijn verleend aan 19 speelfilms en 4 documentaires, waarvan 14 internationale coproducties met landen als Frankrijk, Engeland, Denemarken, Ierland, Colombia, Luxemburg en Belgi‘. Filmfonds 
 • Het TAX-videoclipfonds is een subsidieregeling waarmee het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mediafonds projecten ondersteunen die de artistieke ontwikkeling van videoclips een kwaliteitsimpuls geven. Bovendien willen de fondsen de samenwerking tussen beeldmakers en musici stimuleren en versterken. Het project moet zowel in beeld als muziek het gangbare overstijgen. Eerstvolgende deadline is 23 augustus. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • In de tweede subsidieronde van 2016, de aanvraagronde voor de zogeheten ‘starters’, is, in het kader van de Regeling projectsubsidies voor publicaties van het Letterenfonds,  (vooralsnog) in totaal € 245.000 verleend aan 21 auteurs voor 21 literaire projecten. Het betreft auteurs die voor een tweede of  een derde boek een projectaanvraag deden. Letterenfonds
 • De vierde lichting geselecteerde debutanten is bekend. Het Nederlands Letterenfonds investeert in acht talentvolle schrijvers die onlangs zijn gedebuteerd. Met ondersteuning van een beurs van   10.000 euro kunnen deze debutanten aan een tweede literair boek werken. De acht talenten werden geselecteerd uit een groep van 26 auteurs in alle literaire genres. Letterenfonds
 • Redacties van tijdschriften, dag- en weekbladen kunnen in het kader van het Kousbroek Essay Programma een aanvraag doen zodat een opdracht kan worden verleend aan een essayist en er een nevenactiviteit kan worden georganiseerd. Het budget van dit programma van het Letterenfonds is 10.000 euro per jaar. Aanvragen is dit jaar niet meer mogelijk in verband met uitputting van het budget. Dagblad Trouw en de literaire tijdschriften Terras en Extaze zijn de 3 gehonoreerden. Letterenfonds 
 • Op 18 oktober vindt de opening van de Frankfurter Buchmesse plaats, en gaat de offici‘le presentatie van Nederland en Vlaanderen als eregast van start onder het motto ‘Dit is wat we delen’.  Arnon Grunberg en Charlotte van den Broeck openen. Niet minder dan 70 auteurs  uit alle genres zullen optreden op de beurs. Al sinds maart 2016 vinden in heel Duitsland evenementen plaats met auteurs uit Vlaanderen en Nederland. Letterenfonds
 • De crowdfunding voor een lokale film over Asten en Someren is gestart.  De film gaat over de familie de Groot, en rijke familie in Asten en Someren. De hoofdpersoon is Jeroen de Groot. ‘Hij voelt zich niet zo gemakkelijk bij die rijkdom en besluit de wijde wereld in te trekken, en dat is ook in Asten en Someren’. Omroep Brabant

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving 

 • Benthem Crouwel Architecten neemt de uitbreiding en vernieuwing van Museum Arnhem op zich. Vijf architectenbureaus deden voorstellen. De Architect  , Archined
 • De prijsvraag A home away from home heeft zes winnaars opgeleverd.  De prijsvraag voor innovatieve oplossingen voor de huisvesting van asielzoekers was een initiatief van het COA in samenwerking met de Rijksbouwmeester. BNA bestuurslid Joost Ector roept op het huisvestingsvraagstuk voor vluchtelingen te verbreden en te komen tot een meer gezamenlijke aanpak. Architectenweb   ,  BNA
 • Het RUM (Re Use Materials) House in Heerlen wordt het eerste energieneutrale woonhuis in Nederland dat compleet wordt gebouwd met hergebruikte materialen en grondstoffen. De Architect
 • De overheid moet zichzelf opnieuw uitvinden en veel dominanter worden in de ruimtelijke ordening. De  conclusie na vijf edities van de talkshow Next Steps op de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR). Er wordt met name gekeken naar de Rijksoverheid. Maar die lijkt in het huidige politieke klimaat en neoliberale sturingsparadigma nauwelijks stelling te durven nemen en een helder kader voor duurzame groei te scheppen. Toch zijn de verwachtingen voor aankomende Nationale OmgevingsVisie (NOVI) hooggespannen. ruimtevolk
 • De 5 winnaars van de What Design Can Do (WDCD) Refugee Challenge zijn bekend. Architectenweb
 • Het is onmogelijk om design van politiek te scheiden. Ontwerpers kunnen zich engageren met sociale en politieke problemen die voor overheden te omvattend zijn om aan te pakken, zegt Richard van der Laken, oprichter van What Design Can do. Dezeen
 • ‘Als er iets is dat design n’Žt kan, dan is het wel maatschappelijke veranderingen forceren, zo is gebleken. Aids en hongersnoden woekeren voort. Bovendien scheppen deze ontwerpprijsvragen het karikaturale beeld dat het verbeteren van de wereld het exclusieve domein is van design. Move over, politici, beleidsmakers, vrijwilligers, buurtactivisten en hulporganisaties – de ontwerper zal het wel even oplossen.’ Jeroen Junte over de Refugee Challenge. De Volkskrant 

beeldende kunst

 • Kunstenaars kunnen zich bij het EKWC in Oisterwijk er aanmelden voor werkperiodes tot drie maanden. Sanneke Huisman van Metropolis M ging er op bezoek en zag er radicale voorbeelden van hedendaagse keramiekkunst.  Metropolis M 
 • De expositie GlassFever in het Dordrechts Museum en andere locaties in de stad toont meer dan tachtig glaskunstwerken- en installaties van zo’n zestig kunstenaars. Het betreft werk dat gemaakt is in de glaswerkplaats van Adriano Berengo in Murano. Een aantal werken was eerder te zien op de Bi‘nnale van Veneti‘. Museumtijdschrift

film en av

 • Welke mogelijkheden biedt Virtual Reality voor scenarioschrijvers? Plotmagazine
 • De European Animation Awards worden voor het eerst uitgereikt in 2017. Werk uit veertig landen uit Europa komt bij de EAA aan bod. Iedereen uit de animatiesector die lid wordt van de EAA zal een stem kunnen uitbrengen. Animation Awards   ,   Animatieblog
 • De Academy, de organisatie die jaarlijks de Oscars toekent, heeft werk gemaakt van de kritiek op de weinig diverse Oscarlijst. Volgens mediavakblad Variety worden er 683 nieuwe leden toegevoegd aan de Academy – een record. Van de  nieuwelingen, door de Academy zelf uitgenodigd om lid te worden, is 46 procent vrouw en 41 procent gekleurd. De Volkskrant
 • De competitie om de beste Korte Film heeft veertig inzendingen, allen uit West Noord-Brabant,  opgeleverd. De winnaar krijgt op zaterdag 17 september de BN DeStem Cultuurprijs 2016. BN – De Stem

letteren

 • Rob van Essen wordt de nieuwe writer in residence aan de Radboud Universiteit. Het schrijvershuis in Veenhuizen sluit. Mari‘t Meester blikt terug. Radboud Universiteit ,  NRC
 • De Nederlandse sectie van  The International Board on Books for Young People (IBBY) nomineert Edward van de Vendel en ThŽ Tjong-Khing voor de Hans Chr. Andersen prijzen 2018. ThŽ Tjong-Khing werd eerder in 1972, 1988 en 2008 genomineerd in categorie illustratoren. Voor Edward van de Vendel is het de eerste keer dat hij wordt genomineerd, in de categorie auteurs. Letterenfonds
 • Brabantse auteurs op de longlist voor de Debuutprijs, de beste debuutroman van het jaar van online boekenmagazine Hebban. Eindhovens Dagblad
 • Twintig sonnetten uit het omvangrijke po‘ziewerk van Frans Hoppenbrouwers(1940-2013) op muziek gezet. Eindhovens Dagblad

muziek

 • ‘#Inspired’, tweette zanger Justin Timberlake na de bejubelde speech van acteur Jesse Williams over racisme en ongelijkheid tijdens de uitreiking van de Black Entertainemtn Television Awards.  Een ogenschijnlijk onschuldige reactie, maar het kwam Timberlake op veel kritiek te staan. Want onbedoeld bewees hij precies het punt dat Williams probeerde te maken: witte artiesten eigenen zwarte cultuur toe zonder gevoel van verantwoordelijkheid. De Volkskrant 

theater en dans

 • Portret van Festival Boulevard in ‘s-Hertogenbosch,  een eigenzinnig theaterfestival dat wordt ondersteund door heel de stad. Cultureel Persbureau
 • De vijf genomineerde voorstellingen voor de Zapp Theaterprijs 2016 zijn bekend. De theatervoorstellingen 4 Musketiers, De Gelaarsde Poes, Expeditie Peter Pan, Hoeveel zou de wereld wegen? en Mariken maken kans op de publieksprijs voor jeugdtheater van NPO Zapp en Stichting Kijkuit. Kijkuitnu
 • De BNG Bank Nieuwe Theatermakersprijs is in het leven geroepen om jonge getalenteerde makers te ondersteunen. De prijs wordt uitgereikt tijdens de opening van het Nederlands Theater Festival in september. When Everything is Human, the Human is an Entirely Different Thing van Tamar Blom en Francesca Lazzeri is  toegevoegd aan de lijst met genomineerden. Theaterkrant
 • De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD), die de Nederlandse cabaretprijs de Poelifinario uitreikt, gaat in oktober om de tafel met mensen uit de cabaretwereld om verder te praten over de toekomst van de prijs. De prijs ligt onder vuur nadat cabaretiers Ronald Goedemondt en Diederik van Vleuten een nominatie weigerden. NU.nl 
 • Dianne Zuidema is de voorlopige opvolger van Melle Daamen als directeur-bestuurder van de Stadsschouwburg Amsterdam. Zij neemt op 1 september, als Daamen naar Theater Rotterdam overstapt, zijn functie over. Theaterkrant  , Jeffrey Meulman 

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Eindhoven is landelijk een van de koplopers als het gaat om transformatie. Het Eindhovense architectenbureau Diederendirrix is bij veel van deze projecten betrokken. “Eindhoven is een moderne stad, die dat soort ingrepen goed kan accommoderen.” “Het past bij ons bureau. We willen geen icoon-architectuur maken, maar smart-architect zijn, verdiepend voor het gebouw en de gebruikers. We willen dienend aan de stad zijn”, zegt Paul Diederen. Cobouw
 • KOW uit Eindhoven heeft in opdracht van de gemeente Vught en stichting Leijestroom op locatie de ‘Elzenburg’ het Integraal Kindcentrum Vught Zuid ontworpen. De Architect

kunst in de openbare ruimte

 • In opdracht van Stichting Meer Maashorst schreef bkkc een voorstel voor kunsttoepassingen in natuurgebied De Maashorst en droeg bkkc een aantal kunstenaars voor. Uit deze selectie is KCCM gekozen. De dreven en driften zijn dŽ cultuurhistorische verbinding tussen natuurgebied De Maashorst en omliggende steden en dorpen. Kunstenaars Krijn Christiaansen en Cathelijne Montens van KCCM geven deze oerlijnen een sterkere betekenis in het landschap door de eeuwenoude verbinding tussen mens, dier en natuur expliciet te maken. bkkc 
 • Op 1 juli 2016 wordt de nieuwe sculptuur Dutch Mechanisms van Folkert de Jong toegevoegd aan De Beeldengalerij in het centrum van Den Haag. Het beeld heeft als vertrekpunt de moord op de gebroeders De Witt in 1672.  De Jong raakte gefascineerd door de vinger en tong van de gebroeders De Witt, die zich in het Haags Historisch Museum bevinden. De Jong maakte een 3D-scan van de lichaamsdelen, goot ze af in brons en verwerkte ze in het beeld. Algemeen Dagblad , Stroom 
 • De gemeente Rotterdam komt terug op het eerdere plan om het kunstwerk Kissing Earth op het Stationsplein te plaatsen. Het college van B en W laat schriftelijk weten dat het niet is gelukt de financi‘le middelen voor het kunstwerk bijeen te brengen. Algemeen Dagblad
 • Zeven dichters presenteren hun 7 gedichten over Love Boat, het kunstwerk in de Tilburgse Piushaven. Brabants Dagblad
 • Het kunstwerk aan de Schaapsdijk in Loosbroek is opnieuw vernield. Dit keer is het complete werk plat gestoten en hebben vandalen er een kombord van Loosbroek in geplaatst. De inwoners spreken er schande van. Er is 600 euro beloning voor tips uitgeloofd.   Brabants Dagblad , Brabants Dagblad , Omroep Brabant
 • De herplaatsing van het kunstwerk Speelhuisvrouw in Breda is uitgesteld. Maar de beoogde plek stuitte op verzet.  BN – De Stem
 • Het werken aan de graffitimuur van 8 bij 140 meter tussen Klokgebouw en spoor op Strijp-S in Eindhoven vordert gestaag. Eindhovens Dagblad

kunstonderwijs

 • Lieneke Hulshof, die in 2015 als kunstenaar afstudeerde, over het beeldend kunstonderwijs. Dit n.a.v. de documentaire van Ditteke  Mensink  ‘De confrontatie – twee jaar aan de ateliers’ waarin twee jaar lang toptalenten van de Ateliers worden gevolgd, en het boek  ‘Dit, dat en dat’ van Jos Houweling, o.m. directeur van het Sandberg Instituut, die de kanteling van het rendementsdenken in kunstonderwijs van dichtbij heeft meegemaakt. Mister Motley 
 • Raquel Vermunt, student Beeldende Kunst en Leandra du Pau, student Illustratie bij AKV|St.Joost , winnen respectievelijk de Jheronimus Award en de Jeroen Bosch Ziekenhuis Award. De winnaars krijgen beiden een bedrag van 2.500 euro. Ruben Mols heeft de St. Joostpenning ontvangen. Mols studeerde af in de richting beeldende kunst. Brabants Dagblad  ,  BN – De Stem 
 • De afstudeerfilms van de  Nederlandse Filmacademie waren van 28 juni t/m 2 juli te zien tijdens het Keep an Eye filmfestival. Het gemeenschappelijke thema De Ander is een passende, gezien de huidige vluchtelingenstromen. Maar of er daadwerkelijk een politieke motivatie achter zit is nog maar de vraag. Maar het thema is niet verwonderlijk,  een groep jonge makers die zich opeens tot de buitenwereld moet gaan verhouden. Filmkrant
 • De scenariosectie van de lichting 2016 van de Filmacademie bestaat geheel uit vrouwen, voor het eerst. En de afstudeerfilms die in de prijzen vielen, werden elk geregisseerd door een vrouw. De Volkskrant, inlog vereist
 • Twee Nederlandse eindexamenfilms maken dit jaar kans op de Student Academy Award. De organisatie van de Oscars reikt die jaarlijks uit aan de beste studentenfilms ter wereld. Filmacademie
 • De Dutch Filmers Academy, onderdeel van de Nederlandse Fotovakschool, verhuist in september naar Hilversum. De vorig jaar opgerichte academie hoopt op de nieuwe plek te kunnen groeien en aansluiting te vinden bij de audiovisuele industrie. Het past in het streven naar een ‘media valley’ in de regio tussen Amsterdam, Utrecht en Hilversum. Filmkrant 
 • Drie opkomende talenten: Loek de Bakker, theaterregisseur, Mart van Berckel, muziektheaterregisseur en Annemijn Rijk, choreograaf, uit Tilburg,  stonden op het ITs Festival.  Drie toekomstvragen. De Volkskrant, inlog vereist

cultuureducatie en – participatie

 • Cultuureducatie is heel belangrijk binnen het basisonderwijs, benadrukt Rinda den Besten. Maar alsjeblieft niet binnen een verplichtend kader. De voorzitter van de PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs, over gelijke kansen voor kinderen en de positieve effecten van cultuureducatie. lkca 
 • Wat is de waarde van kunsteducatie? Op de website van Kunstbalie een pagina met inspirerende voorbeelden, interessante onderzoeken en opiniestukken over cultuureducatie. Kunstbalie
 • Op de eerste dag van Festival Bombarie vond het Congres ‘Prikkelen en ontwikkelen’, georganiseerd door het LKCA, plaats. Een dag voor alle professionals die werken voor kunst en cultuur op school en in de vrije tijd. Het Fonds voor Cultuurparticipatie gaf samen met het VSB fonds de workshops. Met Festival Bombarie werd ook de campagne ‘iktoon’ afgesloten. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Voor leerkrachten die het lastig vinden om een geschikte muziekmethode voor hun basisschool te kiezen, heeft het LKCA een praktische vergelijkingstool ontwikkeld. lkca
 • De scholen ’t Slingertouw in Eindhoven, basisschool Starrebos in Hilvarenbeek, basisschool de Taalbrug in Eindhoven, basisschool St. Antonius in Best en basisschool Pendula in Tilburg zijn door naar de BZT-show. De uitzendingen waarin de leerlingen optreden, vinden in november en december plaats. Kunstbalie   , Meermuziekindeklas
 • Mediawijs in het basisonderwijs, het 2e online magazine is uit. Cubiss
 • Basisschool ’t Schrijverke in ‘s-Hertogenbosch heeft een eigen kunstuitleen. De kunstuitleen is opgebouwd door kinderen van de school die de onderneming runnen. Daarbij doen ze ondernemingsvaardigheden, kunstkennis en mediawijsheid op. De school beschikt over een kunstcollectie van het Stedelijk Museum, aangevuld met werken van kinderen. Brabants Dagblad
 • Hugo van den Hoek Ostende wordt per 1 september directeur van het CKE, het Centrum voor de Kunsten Eindhoven. Eindhovens Dagblad

kunstbeoefening

 • Boxtel’s Harmonie  voerde Peter en de Wolf uit met 150 schoolkinderen. Brabants Dagblad

erfgoed 

 • DEN ondersteunt al sinds 1999 de erfgoedinstellingen bij de professionalisering van het digitaal beschikbaar stellen van hun erfgoedinformatie en -collecties. Vanaf 2017 gaat DEN deze jarenlange ervaring ook gebruiken om cultuurproducerende instellingen, zoals podiumkunsten- en presentatie-instellingen, te bedienen. Met de vragenlijst wil DEN een beter begrip krijgen van hoe het de ondersteuning goed kan invullen. DEN
 • Nederlandse musea tonen nog altijd vooral de glorieuze kanten van het vaderlandse verleden. Wieteke van Zeil, De Volkskrant, betoogt dat het wel wat eerlijker kan. Essay naar aanleiding van de herdenking van de slavernij.   De Volkskrant , inlog vereist
 • Foto’s, posters, prenten en tekeningen uit de collectie van het Internationaal Instituut voor Sociale  Geschiedenis zijn weer digitaal zichtbaar in de catalogus search.socialhistory.org. Vanwege een rechtszaak over auteursrechten, was het beeldmateriaal sinds begin 2014 offline. IISG is overeengekomen met Pictoright. IISG
 • Op 1 juli is de Kaart groen erfgoed gepresenteerd, tijdens een middag, georganiseerd door het Netwerk Historisch Cultuurlandschap en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In deze volledig digitaal te raadplegen atlas komen allerlei thema’s aan bod, zoals de al eerder verschenen Kaart van verdedigingswerken. De Kaart groen erfgoed maakt deel uit van de Landschapsatlas, die in de loop van dit jaar verder wordt uitgebreid. Erfgoedstem
 • Op woensdag 15 juni 2016 organiseerden het Prins Bernhard Cultuurfonds en sKBL een studiedag met als thema Historische buitenplaatsen: ensembles van landschap, natuur en erfgoed het behouden waard. Een verslag. sKBL
 • Erfgoed en erfgenamen is een project van Erfgoed Brabant. Zeven inspiratievolle initiatieven die erfgoed op vernieuwende, inspirerende en duurzame wijze inzetten om het leef- en vestigingsklimaat van Brabant te versterken. In het kader hiervan heeft Kloosterhotel de Soete Moeder in ‘s-Hertogenbosch haar deuren geopend. Erfgoed Brabant
 • Op 3 juni vond de kennisdelingsbijeenkomst ‘Toekomst kerkgebouwen in Noord-Brabant’ plaats. Naar aanleiding van deze dag heeft het PON een verslag opgesteld met de belangrijkste tips die de revue gepasseerd zijn in de verschillende werksessies. Ook een aantal presentaties zijn terug te zien. PON
 • DAAN, Gabriel Rios en Indian Askin. Dat zijn de eerste namen van artiesten die spelen tijdens PopMonument, optredens in Bergse monumenten, op 10 september, tijdens Open Monumenten- dag. BN – De Stem

bibliotheken

 • De Koninklijke Bibliotheek (KB) meldt met het oog op het eind dit jaar te verwachten vonnis van het Europese Hof aangaande leenrecht voor e-books verschillende scenario’s uit te werken om de eventuele gevolgen van de mogelijke uitspraak in kaart te brengen. Bibliotheekblad
 • Op 9 april vond in Heeze (N-B) het symposium ‘Toekomst van de Dorpsbibliotheek’ plaats. De bijeenkomst was een initiatief van Stichting Vrienden van Bieb Heeze in samenwerking met Bibliotheek De Kempen, Bibliotheek Dommeldal en Bieb Lab Brabant. Er is een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst. Er kan ook gereageerd worden op 3 stellingen over de toekomst van de dorpsbibliotheek. Cubiss
 • Met ingang van 1 juli bundelen BiSC en Cubiss, de provinciale ondersteuningsinstellingen van respectievelijk Utrecht en Brabant en Limburg, hun krachten op het gebied van ICT-dienstverlening en alle daarmee samenhangende innovaties voor bibliotheken en hun partners. De twee organisaties gaan samenwerken binnen een platform voor en door bibliotheken onder de werktitel BCI-diensten, wat staat voor BiSC-Cubiss ICT-diensten. Bibliotheekblad
 • De bibliotheek maakt graag gebruik van vrijwilligers om nog meer verbonden te zijn met de lokale gemeenschap. Vrijwilligers : een maatschappelijke trend en noodzaak, ook in de bibliotheken. Feiten en cijfers. De Bibliotheken
 • Op de shortlist van de verkiezing van de Beste Bibliotheek van Nederland 2016/2017 staan: de Bibliotheek Alphen aan den Rijn (Rijn en Venen), de Bibliotheek Den Helder, de Bibliotheek Oosterhout (Theek 5), de Bibliotheek Schiedam (Korenbeurs), de Bibliotheek Wijchen en de Bibliotheek Winschoten. De 3 kandidaten voor de Beste Bibliothecaris zijn: Astrid van Dam (Bibliotheek Hengelo), Juan Khalaf, (Theek 5, Oosterhout) en Leo Willemse (OBA). Bibliotheekblad
 • Tijdens de conferentie van Tel Mee met Taal op 23 juni bekrachtigden de Koninklijke Bibliotheek, Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven hun samenwerking op het gebied van taal- en leesbevordering. KB
 • De Nieuwe Veste (Bibliotheek Breda), het ROC West-Brabant en Cubiss zijn benieuwd hoe in andere landen wordt gewerkt aan bestrijding van laaggeletterdheid en het vergroten van taalvaardigheid. Een subsidieaanvraag ingediend in het kader van het Europese Erasmus+ programma is toegekend. Er zijn 3 uitwisselingen gepland, naar Ierland, Spanje en Noorwegen. Cubiss

Geen reacties

Geef een reactie