Trends & ontwikkelingen 6 december 2016

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Er komt volgend jaar 10 miljoen euro extra bij voor cultuur. Het eenmalige bedrag kan de Minister van OCW, op basis van de adviezen van de Raad voor Cultuur en de besluiten van de Cultuurfondsen, verdelen onder de culturele instellingen en gezelschappen die een positieve beoordeling hebben gehad en aan wie nog geen toereikende subsidie is toegekend. Het geld komt uit de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten. Het middenveld podiumkunsten lijkt voorlopig gered, vindt NAPK. NRC, Kunsten’92, Theaterkrant, De Volkskrant, LKCA, Tweede Kamer, NAPK
 • In een brief aan de Tweede Kamer geeft minister Bussemaker (OCW) haar reactie op de moties-Van Veen, nr. 63 en 64 over bestemmingsfonds OCW en de motie-Dik-Faber/Pechtold, nr. 74 over het betrekken van omwonenden bij de herbestemming van een monument. Rijksoverheid.nl
 • De motie van Van Veen (VVD) waarin hij onder andere verzoekt om buiten de Culturele Basisinfrastructuur aanwezige beschikbare extra gelden toe te kennen aan 2 musea, ŽŽn in de regio Noord en ŽŽn in de regio Zuid, biedt kansen voor het Bonnefantenmuseum, Maastricht. Verkeersbureaus.info
 • De Raad voor Cultuur heeft de aanvullende aanvragen van 15 instellingen voor een plaats in de Basisinfrastructuur (BIS) beoordeeld. Elf instellingen zijn nu positief beoordeeld, daaronder HZT en Opera Zuid. De raad heeft een negatief oordeel over de activiteitenplannen van 4 instellingen. Het Openlucht Museum en Slot Loevestein hebben nog niet aan de gestelde voorwaarden voldaan. De raad dringt er op aan dat het Gelders Orkest en Orkest van het Oosten een extern adviseur een samenwerkingsplan laat maken. Cultuur.nl, Theaterkrant, NRC
 • Opera Zuid heeft een positief advies op het herzien beleidsplan 2017-2020 van de Raad van Cultuur ontvangen. Naar aanleiding van het advies van de Raad van Cultuur in mei 2016, moest Opera Zuid het activiteitenplan 2017-2020 aanpassen om alsnog in aanmerking te komen voor rijkssubsidie. Voor HZT betekent het groen licht voor alle plannen het gezelschap al anderhalf jaar aan het voorbereiden is. Opera Zuid, HZT
 • Hoeveel de Rijksoverheid ook in zijn aanbod investeert, elke ge•nvesteerde euro blijft een waagstuk als de afname van dit aanbod geheel bij derden ligt die nergens aan gehouden zijn, schrijft Bregje Maatman. De regio’s verschillen niet ontzettend van elkaar. Bovendien hebben jongeren steeds minder binding met de directe leefomgeving. Ze stelt voor om naast aanbod ook afname in het Rijkskunstenplan te verankeren en daarmee dus verdergaande centralisering toe te passen. Theaterkrant
 • De Stichting Fotografie Noorderlicht stuurde op 26 november een open brief aan Minister Bussemaker (OCW). De stichting noemt het schrappen van de subsidie een ‘onterechte afstraffing en exemplarisch voor de aanslag op de kunst en cultuur in Noord-Nederland’. Noorderlicht
 • VVD en PvdA willen eenmalig 17 miljoen voor samenwerking tussen regionale omroepen beschikbaar stellen. Voor een sterke regionale journalistiek vindt het IPO het belangrijk dat de uitvoering van hun gezamenlijke motie inhoudelijk ook ruimer wordt dan wat staatssecretaris Dekker tot nu toe heeft gezegd. Niet alleen samenwerken om te besparen, maar ook om te innoveren om de regionale journalistiek versterken. NU.nl, IPO
 • Afgelopen september heeft de BNA samen met andere brancheorganisaties haar zorgen geuit over de wijze waarop de uitvoeringsregelgeving van de Omgevingswet is vormgegeven. De inhoudelijke kritiek is deels door het ministerie overgenomen en heeft tot aanpassing van de regelgeving geleid. De Tweede Kamer spreekt zich binnenkort uit over de uitvoeringsregelgeving. BNA
 • Met de publicatie van de ontwerp-algemene maatregelen van bestuur (AmvB’s) begin juli van dit jaar krijgt de invoering van de Omgevingswet steeds verder vorm. Resultaat : eenvoudiger regelgeving en meer lokale afwegingsruimte. Gebiedsontwikkeling.nu
 • In 12 binnensteden in Nederland werd een pilot afgerond om te onderzoeken of ondernemers innovatiever worden als de regeldruk vanuit de gemeente vermindert. De verrassende conclusie na anderhalf jaar experimenteren: niet het schrappen van regels, maar een meer cošperatieve houding van de gemeente leverde de grootste winst op. Platform31, NOS
 • De Nederlandse overheid houdt momenteel een consultatie over veranderingen in het auteursrecht, specifiek over de voorgestelde richtlijn voor auteursrecht in de Digital Single Market. Zo’n markt gaat over de online gelijkheid tussen de Europese lidstaten. Kennisland heeft op de consultatie gereageerd. Ook heeft Kennisland meegeschreven aan de reactie van de Nederlandse erfgoedsector. Kennisland
 • Cultuur moet toegankelijk zijn en er is er behoefte aan continu•teit. Dat zijn de uitgangspunten van het Gelderse cultuurbeleid voor 2017-2020. Daarbij zoekt de provincie naar een balans tussen de maatschappelijke, economische en intrinsieke waarde van cultuur. De provincie Gelderland trekt 10 miljoen meer uit voor cultuur dan de vorige periode. LKCA
 • Van 7 tot en met 23 november mochten Friese festivals  provinciale financiering voor 2017 en 2018 aanvragen. Er is 660.000 euro beschikbaar. Er waren zo’n 25 aanvragen verwacht, maar dat werden er uiteindelijk 38. Leeuwarder Courant
 • De nieuwe cultuurnota, die besproken werd in de Groningse gemeenteraad, wordt aangepast. De raad ging bijna unaniem akkoord met een PvdA amendement om alsnog steun te geven aan Noordpool Orkest, Prime en Urban House. Groninger Krant, DvhN
 • De bevoegde commissie van het Vlaams Parlement heeft het ontwerpdecreet over de gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd. Daarbij werd wel beslist om de maximale korting voor bibliotheken vast te leggen op 20 procent. De tekst zal dit jaar nog goedgekeurd worden door het voltallige Vlaams Parlement. VRT
 • Dorian van der Brempt is ex-directeur van deBuren, en nu met pensioen. Hij sprak op 28 oktober 2016, als eerste laureaat van de Grote Visser-Neerlandiaprijs voor Nederlands-Vlaamse samenwerking, een rede uit. Wat is morgen nog nuttig of noodzakelijk in een cultuurbeleid van en vooral voor Nederland en Vlaanderen? Rekto verso
 • De Europese Commissie stelt voor om landen de mogelijkheid te bieden om digitale publicaties net als papieren tegen het lage btw-tarief te belasten. Inct.nl, De Volkskrant
 • Europese scenarioschrijvers en regisseurs roepen de EU op om de auteur centraal te stellen bij de hervorming van het auteursrecht.   Netwerkscenario

noord-brabant

 • De extra 10 miljoen voor cultuur vanuit de rijksoverheid is voor een jaar en dus niet de volledige cultuurplan-periode (2017 -2020). De stemming, 8 december, heeft ook gevolgen voor de cultuursubsidies van de provincie Noord-Brabant. Die heeft een koppeling met landelijke subsidies. Voor Matzer bijvoorbeeld, dat 300.000 euro uit het Fonds Podiumkunsten tegemoet kan zien, betekent dat nog eens twee ton van de provincie. Maar de provincie wil wachten tot alle landelijke toekenningen bekend zijn. Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad
 • De philharmonie zuidnederland krijgt in 2017 € 2 miljoen subsidie van de provincie Noord-Brabant. Hoeveel subsidie het orkest in 2018 en de jaren daarna van de provincie ontvangt, wordt volgend jaar besloten. Hiervoor wacht de provincie eerst de toekomstplannen van het orkest af. Met de voorwaarden die zijn gesteld, kunnen we goed uit de voeten, zegt Stefan Rosu, zakelijk directeur / artistiek leider.   Brabant.nl, Omroep Brabant, Eindhovens Dagblad
 • Provincie Noord-Brabant geeft een subsidie van 750.500 euro (250.500 voor het lopende jaar, 500.000 voor 2017) om Vincent van Gogh aan Noord-Brabant te linken. Dit zal VisitBrabant gaan doen, in nauwe samenwerking met Van Gogh Brabant. Brabant.nlBrabant.nl, Omroep Brabant
 • Schriftelijke vragen van mw. A.J.M. de Hoon en mw. M.A.B. van der Sloot namens de Statenfractie van het CDA over Van Goghhuis aan het College over de financi‘le situatie van het Van GoghHuis in Zundert. Voor 2017 dreigt een tekort van € 100.000. Brabant.nl
 • Gedeputeerde Staten beantwoordt schriftelijke vragen van dhr. H.F. van den Berg namens de Statenfractie van de PVV over ‘Weg van de Toekomst maakt verwachtingen niet waar’. Brabant.nl
 • Kan de afstemming tussen aanbod en afname van kunst en cultuur in Noord-Brabant nog beter, zodat we meer publiek op de been brengen? Hoe zorgen we voor een groter maatschappelijk Žn financieel draagvlak voor kunst en cultuur? Daarover ging werkconferentie Publiek!, die bkkc in opdracht van de provincie Noord-Brabant organiseerde. Een verslag. bkkc
 • Muzieklab Brabant wordt aan het einde van dit jaar opgeheven. Directeur Eric van der Westen ziet geen andere mogelijkheid, nu de provincie Noord-Brabant ervoor heeft gekozen talentontwikkeling onder te brengen bij podia en festivals. Jazznu

grote brabantse gemeenten

 • Om spoorzones in Brabantse steden bekender te maken, organiseren de vijf steden in Noord-Brabant Spoortochten. Het doel van die activiteiten is om de verschillende spoorzones met elkaar te verbinden, door het verhaal van de stationsgebieden te vertellen. Brabants Dagblad, Zuidlijn
 • Het ‘levendig’ maken van het Havenpark in Helmond wordt in 2017 aangevangen. Het is de eerste stap van de route naar een aantrekkelijker stadscentrum in Helmond. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft  per 1 januari 2017 een nieuw cultuurfonds. Dit fonds richt zich op lokale projecten waarbij zelf kunst maken centraal staat. De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zelf kunst maken: dansen, toneel spelen, schilderen, schrijven of raps maken. ‘s-HertogenboschBrabants Dagblad
 • De nieuwbouw van het Theater aan de Parade in ‘s-Hertogenbosch gaat waarschijnlijk minstens 66 miljoen euro kosten. Dat is nu al 11 miljoen euro mŽŽr dan de 55 miljoen die de gemeente dacht nodig te hebben. Een aantal politieke partijen lijkt al direct de stellingen te betrekken. Nadere informatie kan wethouder van Olden niet verstrekken omdat de aanbestedingsprocedure nog loopt. Brabants DagbladBrabants Dagblad, Brabants Dagblad, Brabants Dagblad
 • Onno Hoes is aangesteld als de nieuwe voorzitter van het Directeuren Overleg Culturele Instellingen ‘s-Hertogenbosch (DOCIS). Bij de organisatie zijn diverse culturele instellingen uit de stad aangesloten. Hoes gaat  kijken naar de aantrekkelijkheid van de stad voor burgers, het vestigingsklimaat voor bedrijven en naar thema’s als onderwijs, toerisme en kunst. NU.nl
 • In het pand De Kleine Winst, aan de Bossche Markt, waar een atelier van Jeroen Bosch was gevestigd, dat onlangs door de gemeente ‘s-Hertogenbosch  is gekocht, staat de komende tijd een bouwhistorisch onderzoek gepland. Brabants Dagblad
 • De Tilburgse PvdA eist een extern en onafhankelijk onderzoek naar de budgetoverschrijding in de Spoorzone. Eerder  werd bekend dat voor de aanleg van het Burgemeester Stekelenburgplein 2,3 miljoen euro extra nodig is. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Het Weverijmuseum in Geldrop heeft plannen om het museum toekomstbestendig te maken. De kosten van de plannen zijn geraamd op 450.000 euro. Het museum legt zelf een deel in, zoekt naar fondsen en subsidies en heeft de gemeente Geldrop-Mierlo om een bijdrage van 150.000 euro gevraagd. Eindhovens Dagblad
 • De Tilburgse kunstenaar Jeroen Doorenweerd is uitgekozen om een kunstwerk te maken voor het Anne Frankplein in Rijen. Dat heeft het college van B en W  van Gilze  – Rijen deze week besloten. Er is 25.000 euro beschikbaar voor het kunstwerk. BN – De Stem
 • Het bestuur van De Voorste Venne in Drunen blijft aan. Het bestuur is vol vertrouwen in de toekomstplannen voor het cultureel centrum, waaraan samen met de gemeente Heusden en kunstencentrum De Aleph wordt gewerkt. Het bestuur lijkt zich te kunnen vinden in het schetsplan voor een grote renovatie. Brabants Dagblad
 • Het duurt wel erg lang voordat er veranderingen in Het Klooster in Nuenen zichtbaar zijn, vindt de gemeenteraad. Wethouder Joep Pernot liet eerder al weten dat hij extra tijd nodig heeft om de plannen voor het gewenste dorpshuisconcept uit te werken. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Roosendaal omarmt graffiti en ziet daar alleen maar voordelen van in: meer kunst in de stad en minder illegaliteit. BN – De Stem
 • De Petruskerk in Vught wordt in 2017 het nieuwe onderkomen van o.m. de bibliotheek en het Vughts Museum. Maar de oplopende exploitatielasten (jaarlijks 35.000 euro) zijn nog wel degelijk een zorg. Kosten voor verzekering, nutsvoorzieningen en onderhoud lopen gewoon door en daar staan geen inkomsten tegenover. Brabants Dagblad
 • Joep Trommelen is de nieuwe stadsdichter van Waalwijk. Als stadsdichter wil hij zich als nar gedragen, iemand die alle vrijheid heeft om te dichten, en mensen samen brengen. Brabants Dagblad
 • Het Van GoghHuis in Zundert dreigt te verdwijnen. Dat bevestigt directeur Ron Dirven. Nadat de provincie eerder een meerjarensubsidie afwees, heeft nu ook het Mondriaan Fonds bekend gemaakt dat de aanvraag bij dit fonds niet wordt gehonoreerd. De gemeente Zundert roept een ‘taskforce’ in het leven om het Van GoghHuis te redden.   BN – De Stem, BN – De Stem  

cultureel ondernemerschap

 • De cultuursector wordt geconfronteerd met een enorme professionaliseringsslag. Een ontwikkeling die behoorlijk wat spanning oplevert tussen artistieke en zakelijk belangen. Het betreft een tendens bovendien, die verder rijkt dan de kunstwereld alleen. De Akademie van Kunsten organiseert daarom samen met de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen een debat op 16 januari 2017. Akademie van Kunsten
 • Op woensdag 30 november 2016 debatteerden de BNO, BNA en BNI met enkele sprekers en het publiek over de toekomst van de interieurarchitect, tijdens het BNI-debat “Innoveren of decoreren” in Pakhuis de Zwijger. Een video-verslag.  BNO
 • Beeldende Kunst Nederland (BKNL) brengt een overzicht van relevante trends in de beeldende kunst. Het gaat om algemene trends, zoals de toegenomen organisatiegraad van de sector, en over verbinding, het aangaan van relaties die cruciaal zijn voor uitwisseling met (toekomstig) publiek en voor het draagvlak voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Deze publicatie is een aanvulling op Een Collectieve Selfie, dat afgelopen zomer verscheen. BKNL, BKNL
 • Van 10-12 november j.l. vond in Karlsruhe, Duitsland de 24e, jaarlijkse conferentie van het Netwerk van Europese Museum Organisaties (NEMO) plaats. Het thema van de bijeenkomst was ‘Money Matters: de economische waarde van musea’. Museumvereniging
 • Dat er sprake is van een crisis in de Nederlandse filmsector, daarover was men het  tijdens het Najaarsoverleg wel eens. Het  slinkende marktaandeel van de Nederlandse film getuigt ervan. De discussie spitste zich toe op de constatering dat aan het eind van de lopende Netherlands Film Production Incentive een kwart van het beschikbare geld blijft liggen. Maar oplossingen bleven uit. Ook de discussie over de positie van de grote festivals eindigde zonder noemenswaardige uitkomst. Holland Film Nieuws, Cultureel persbureau
 • Het Nederlands Filmfestival wil haar zichtbaarheid door het jaar heen vergroten. Daarom organiseert ze maandelijks een voorpremire van een Nederlandse film in het Louis Hartlooper Complex in Utrecht. Nederlands Filmfestival
 • De Europese primeur is voor Veldhoven. De bioscoop Cinema Gold die momenteel in het Noord-Brabantse dorp wordt gebouwd door RSB Cinemas is het eerste theater in Europa dat wordt uitgerust met alleen maar high-end laserprojectoren. Holland Film Nieuws
 • Een film ook thuis kunnen kijken terwijl hij twee weken daarvoor in de bioscoop is gaan draaien. En daar dan tussen de 25 ˆ 50 dollar voor betalen. Dat is waar enkele Hollywoodstudio’s momenteel gesprekken over voeren met Amerikaanse bioscoopketens, aldus het gezaghebbende Bloomberg. Holland Film Nieuws
 • Netflix laat gebruikers films en series downloaden. Netflix zei eerder nog dat het offline kijken van video’s nooit een mogelijkheid zou worden. Muziekstreamingdiensten zoals Spotify en Apple Music laten gebruikers al langer muziek offline opslaan. Ook de Netflix-concurrent Prime Video van Amazon, die in Nederland nog niet beschikbaar is, heeft een offline-modus. NU.nl
 • Aan het begin van dit najaar heeft KVB Boekwerk een enqute uitgezet onder ondernemers in het boekenvak met als doel inzage te krijgen in hoe zij het klimaat in de algemene boekenmarkt ervaren. De vragen zijn gesteld aan boekverkopers, uitgevers en schrijvers. Het boekenvak is gematigd positief over het klimaat, opvallend is dat schrijvers veel negatiever zijn dan boekverkopers en uitgevers. KVB Boekwerk
 • Op de FutureBook Conference in London, georganiseerd door The Bookseller, kwamen sprekers en publiek tot een opmerkelijke conclusie: de toekomst van het boek is niet geheel digitaal maar een mengvorm van digitaal en analoog. Inct.nl
 • De achttiende Literaire Vertaaldagen worden gehouden op 9 (symposiumdag) en 10 december (workshopdag) 2016 in Amsterdam. Thema is dit jaar De vertaler als schrijver. Het Vertalershuis
 • Voor jonge vertalers is het echter niet eenvoudig om de eerste stappen op de markt te zetten. Het tijdschrift Pluk, dat in december voor het eerst verschijnt,  biedt een podium waarop beginnende vertalers kunnen debuteren met hun vertaling van vaak nog onbekende auteurs. Medafacts, Tijdschrift-Pluk
 • Op de Beurs van Bijzondere Uitgevers, 11 december in Paradiso, Amsterdam,  presenteren en verkopen circa honderd uitgevers uit Nederland en Belgi‘ hun nieuwe en oude titels op het gebied van literatuur, literaire non-fictie en beeldende kunsten. Beurs van Bijzondere Uitgevers
 • Na zijn management en live-activiteiten in eigen beheer te hebben ondergebracht, is Guus Meeuwis nu zijn eigen platenmaatschappij begonnen. De zanger zal vanaf heden zelf zijn muziek uitbrengen. Entertainment Business
 • Eurosonic Noorderslag zet ieder jaar een ander land in de schijnwerpers: op deze manier wordt de aandacht gevestigd op de diversiteit van het Europese muzieklandschap. Dit jaar is Portugal het focusland van Eurosonic Noorderslag. BUMA Cultuur
 • De samenwerking van auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra met Nederlandse tv- en radiozenders is gunstig voor de schrijvers van liedjes. Dat maakt de organisatie, die Nederlandse componisten, tekstschrijvers en uitgevers vertegenwoordigt, bekend na de jaarlijkse uitkering voor muziek op radio en tv. Buma-Stemra
 • Steeds meer Nederlandse toneelstukken worden in het buitenland gespeeld. NRC

cultuurmarketing

 • In het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2016 zijn alle trends en ontwikkelingen in ŽŽn publicatie verzameld. Het rapport biedt een actueel statistisch overzicht van vraag en aanbod en inzicht in voor de vrijetijdssector relevante trends en innovaties. Dit rapport is samengesteld door NRIT Media, NBTC Holland Marketing, CELTH (Centre of Expertise Leisure, Toerisme & Hospitality) en CBS. CBS
 • Rotterdam Festivals organiseerde op 17 november een kennisbijeenkomst rondom het thema De toekomst van publiek en publieksonderzoek. Twee programmalijnen stonden centraal: kansrijke doelgroepen om meer en/of nieuw publiek te bereiken en diverse onderzoeksmethodes die kunnen helpen bij het beter bereiken van huidig publiek. Rotterdam Festivals
 • Een deel van de jongeren heeft wel een interesse in een crossover of arthouse aanbod, maar hiervoor bezoeken zij geen filmtheater. Jongeren ervaren een drempel om het filmtheater te bezoeken als een uitje met vrienden. De sfeer van filmtheaters daarentegen spreekt hen wel aan, met name de kleinschaligheid, de authentieke uitstraling en het ‘huiskamergevoel’. Dit blijkt  uit het onderzoek ‘Jong Publiek in de Bioscoop’. Filmonderzoek
 • ‘Welcome tot Planet IFFR!’ is de tagline van de 45ste editie van het International Film Festival Rotterdam. De slogan appelleert aan het gevoel van verbondenheid tussen filmmakers, publiek, professionals, vrijwilligers en sponsors die samen een hecht netwerk vormen. De aanduiding ‘planeet’ verwijst naar de internationale ori‘ntatie van het festival. IFFR
 • Onder de noemer ‘Hou je van film, dan ga je naar Vue’ start de tweede bioscoopketen van Nederland met een grote reclamecampagne. Het is tevens de afsluiting van een rebranding-operatie waar het concern een jaar hard aan heeft gewerkt.   Holland Film Nieuws
 • De Melkweg in Amsterdam heeft sinds 1 augustus een nieuw Hoofd Marketing & Ticketing: Bregje Wigersma. Een gesprek over haar visie op cultuurmarketing en haar ambities bij de Melkweg. Cultuurmarketing
 • In seizoen 2017-2018 start een pilot met een Amsterdamse podiumpas. Die geeft voor 30 euro per maand onbeperkt toegang tot alle voorstellingen in drie Amsterdamse theaters. De initiatiefnemers hopen dat tijdens en na de pilot meer theaters zich aansluiten, ook uit andere steden. Theaterkrant
 • Cool kunst en cultuur is een theater en kunsteducatiecentrum in Heerhugowaard. Cool kunst en cultuur heeft een zeer uitgebreide CRM-strategie en legt de focus op klantloyaliteit. Hiervoor ontwikkelde Eefje de Groot een nieuwe klantcontactstrategie. Cultuurmarketing

financiering

 • Anton Dautzenberg wint de Impact Award 2016 voor het project Quiet 500. Met de uitreiking van de prijs, stopt het programma The Art of Impact, dat in opdracht van het ministerie van OCW voor de periode 2014-2016 is ontwikkeld door de 6 landelijke publieke cultuurfondsen. Dautzenberg zet de prijs in als ‘doorgeefgeld’ aan 6 kunstenaars die elk een financieel duwtje in de rug (€5.000,-) kunnen gebruiken. Wanneer het hen weer voor de wind gaat, is het de bedoeling dat zij het geld weer doorgeven. The Art of Impact, The Art of Impact, Mondriaanfonds, Tilburgers.nl
 • 6 beeldend kunstenaars, waaronder Iris Hofland uit Eindhoven, ontvingen onlangs van het Mondriaan Fonds een Werkbijdrage Jong Talent. Deze bijdrage is bestemd voor beloftevolle kunstenaars tot uiterlijk 4 jaar na hun opleiding. De bijdrage kan op elk moment van het jaar worden aangevraagd. Mondriaanfonds
 • Signe Zeilich-Jensen en Monique Ruinen, zijn benoemd  als resp. filmconsulent speelfilm en projectmanager ontwikkeling in het Filmfonds. Filmfonds
 • 4 januari is de eerstvolgende deadline voor 3 subsidies van het Fonds Podiumkunsten in het kader van  internationalisering. Subsidie Internationale Uitwisselingsprojecten,  Subsidie Buitenlandse Voorstellingen en Concerten in Nederland, Grant for Dutch Presentations Abroad. Fonds Podiumkunsten, Fonds Podiumkunsten, Fonds Podiumkunsten
 • Het Fotofestival Naarden begint met de Nederlandse Fotoboekenprijs. Deze tweejaarlijkse prijs bedraagt 5000 euro en wordt toegekend aan het beste fotoboek van een Nederlandse (of in Nederland werkzame) fotograaf. De prijs wordt uitgereikt tijdens de komende editie van het festival, 20 mei t/m 18 juni 2017. Fotografen kunnen hun boek inzenden tot 31 januari 2017. Fotofestival Naarden
 • Documentairemaker Heddy Honigmann stelt bij het Prins Bernhard Cultuurfonds het Heddy Honigmann Fund in, om documentairemakers uit ontwikkelingslanden te ondersteunen. Zij doet dit met het startkapitaal van 75.000 euro dat zij krijgt door de toekenning van de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs. Cultuurfonds
 • Het LIRA fonds is een zelfstandige stichting die subsidies verstrekt aan projecten waarbij professionele dichters, schrijvers, vertalers en bewerkers betrokken zijn. Het fonds heeft de nieuwe indiendata voor 2017 bekendgemaakt. LIRA Fonds
 • Paragraaf 3 van de subsidieregeling Hedendaagse cultuur van de Provincie Noord-Brabant is open. Het is een tweejaarlijkse deelregeling voor relatieve nieuwkomers, organisaties en instellingen die zich in 2008 of later hebben ingeschreven bij de KvK. Deadline 10 januari 2017. Brabant.nl
 • Tweede wijzigingsregeling Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant. Brabant.nl
 • Documentaire festival Eindhoven Docfeed en Poetry Circles Brabant 2016-18 van Stichting NowHere  zijn gehonoreerd met impulsgelden. De kennisvoucheraanvraag van De Fabriek, Eindhoven is ook gehonoreerd. De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant en zijn bestemd voor innovatie en versterking van de infrastructuur van de professionele kunsten. De uitvoering van het programma ligt bij bkkc. bkkc
 • Het Nationale Ballet heeft het fonds Dance for Peace opgericht voor getalenteerde dansers uit conflictgebieden. De eerste danser die aanspraak maakt op ondersteuning is de Syrische Ahmad Joudeh. In het fonds kunnen mensen geld storten voor de studie- en onderhoudskosten van Joudeh. TheaterkrantDansmagazine
 • De jaarlijkse benefietavond van de Theaters Diligentia & PePijn in het AFAS Circustheater  heeft 58.200 euro opgebracht. Dat bedrag gaat traditiegetrouw naar talentontwikkeling van jonge cabaretiers. Theaterkrant

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Architect Marlies Rohmer ging langs 25 gebouwen waarvan ze ooit grote verwachtingen had. Ze sprak met opdrachtgevers, bewoners en gebruikers.  De dagelijkse realiteit van woningen, scholen en kantoren is vaak anders dan de architect het ooit bedacht.  Het boek What happened to my buildingsÉ? is een soms ontroerende, vaak hilarische en altijd leerzame ontdekkingstocht naar wat werkelijk telt in de architectuur. Kennislink, Pakhuis De Zwijger
 • Ook in 2017 wordt de NRP Gulden Feniks, de prijs voor Nederlands beste renovaties, transformaties en gebiedstransformatie, uitgereikt. Inzenden kan tot en met 31 januari 2017. NRP Gulden Fenik
 • Koen van Velsen is gekozen tot Architect van het Jaar 2016. De 64-jarige architect en voormalig Rijksbouwmeester heeft zijn uitverkiezing te danken aan de 9 eerdere winnaars van de prijs. Zij vormden de jury van deze tiende editie van de Architect van het Jaar-verkiezing. Architectenweb
 • Gentrificatie kan, mits goed ingezet, de leefbaarheid van de stad ten goede komen, laat een vergelijking tussen stadsvernieuwingsprocessen in Nederland en Duitsland zien. Archined
 • Midsize NL is een kennis- en inspiratietraject voor de middelgrote steden in Nederland. Platform31 en Ruimtevolk organiseerden een masterclass Economische kracht. Tijdens deze masterclass vertelde Yassine Salihine van SLEM, Waalwijk  waar een kleine stad groot in kan zijn. Voor welke uitdagingen staan de middelgrote steden bij de verbetering van hun concurrentiepositie en welk beleid past hierbij? Platform31

beeldende kunst  

 • Gastcuratoren Karolien Buurman en Florian Mecklenburg selecteerden meer dan 40 internetkunstenaars voor een expositie in de Amsterdamse galerie Vriend van Bavink. Op neon bordjes aan de muren in de donkere ruimte hangen hashtags (#) die de bezoeker via zijn eigen mobiel verbindt aan de online kunstwerken. Wat is internetkunst en waarom zien we deze kunst niet in toonaangevende musea? Mister Motley
 • De expositie Fluid Matter in MU Eindhoven presenteert de winnende projecten van de Bio Art and Design Award 2016, ontwikkeld in samenwerking met vooraanstaande Nederlandse onderzoekers in de biowetenschappen, naast recente werken die ook betrekking hebben op flu•diteit binnen en tussen lichamen, cellen en stoffen. Waag
 • Een preview op het  niet-muzikale gedeelte van Incubate: kunst, comics, en film. Gonzo
 • Een lezing van Thomas Elsaesser (UvA) in het Stedelijk Museum biedt inzicht in de wijze waarop hedendaagse kunst steeds meer gebruik maakt van film, video en de geschiedenis van de cinema. Metropolis M

film en av

 • ASIFA-Hollywood organiseert binnenkort de 44e editie van de Annie Awards. Die prijzen, zeg maar de Oscars van de animatiesector, worden elk jaar uitgereikt en bekronen de beste animaties in bioscoopfilms, korte films, tv-series, specials, commercials, studentenfilms en games. De nominaties zijn bekend.  Animatieblog

letteren

 • Oud uitgever Wouter van Oorschot verdedigt de veronderstelde racistische uitspraken van schrijver Gerard Reve. Hij stoort zich aan columnist Bert Wagendorp die Reve met Wilders vergeleek. ‘Reve was een kunstenaar die jegens niemand anders dan zichzelf verantwoording hoefde af te leggen, omdat kunst in een democratische samenleving per definitie vrij met zijn.’ De Volkskrant
 • Muzikant en schrijver Aafke Romeijn roept haar vakgenoten op te stoppen met ‘decadente wegkijkerij’. Ze eindigt met de zin : ‘ Je wil niet de schrijver zijn die in 1933 een novelle schreef over of z’n haar wel goed zat.” Enno de Witt reageert. De Volkskrant, tzum
 • VPRO Boeken krijgt vanaf 2017 niet alleen een nieuw geluid en een nieuw decor maar ook een nieuw gezicht: Carolina Lo Galbo zal vanaf januari Jeroen van Kan afwisselen als presentator. Inhoudelijk verandert er niets aan de formule van het programma.  Literatuurplein
 • Iedereen kan een boek lezen, maar het doorgronden ervan, het begrijpen wat een auteur ermee bedoeld heeft, is nog niet zo gemakkelijk. Kennis van hoe verhalen in elkaar zitten, helpt daarbij. In haar boek Hoe lees ik? maakt Lidewij Paris deze kennis toegankelijk voor de gewone lezer, zonder te vervallen in droge analyses. Literair Nederland

muziek

 • Na een succesvolle eerste editie is December Tapes in 2016 terug. Tien bands uit Breda werken gezamenlijk aan een semi-akoestisch album, waarbij onderlinge samenwerking centraal staat. Op 11 december is de albumpresentatie in Mezz. 3voor12.vpro.nl

theater en dans

 • Vanaf 2017 gaat Kris Verdonck bij zowel het ICK, Amsterdam,  als Het Zuidelijk toneel werk cre‘ren. De regisseur en beeldend kunstenaar bespeelt een grensgebied tussen beeldende kunst, theater, performance en architectuur. Theaterkrant
 • Senf Theaterpartners en Kik Productions werken bij hun toneelproductie De Vader samen met Alzheimer Nederland en Samen Dementievriendelijk. In de voorstelling beleeft het publiek vanuit het hoofd van AndrŽ (Hans Croiset) de verwarring van iemand met Alzheimer. ‘Wij hopen dat dit het begrip vergroot, want iedereen kan met een klein beetje moeite veel betekenen voor een dementievriendelijke maatschappij’, aldus Samen Dementievriendelijk. Theaterkrant

kunst in de openbare ruimte

 • Hoe kunnen we de alledaagse stadsgeluiden verbeteren? Marcel Cobussen, hoogleraar Auditieve Cultuur pleit in zijn oratie op 28 november voor het inzetten van geluidskunstenaars om de akoestische atmosferen van steden op een hoger plan te brengen. Universiteit Leiden, VNG Magazine
 • Het eerste Aids monument in Europa, een ontwerp van de Franse kunstenaar Jean-Michel Othoniel, is onthuld op Wereld Aids Dag. Het Parool
 • Het Bosch Beest dat op 11 december een belangrijke rol speelt bij de afsluiting van het Jeroen Boschjaar komt tijdelijk op het Wilhelminaplein in ‘s-Hertogenbosch te staan. Kunstenaar Marianne van Heeswijk en ontwerper Paul van Dongen gaven samen vorm aan het beeld. Brabants Dagblad
 • De fontein voor de zuidelijke entree van de Heuvel in de Eindhovense binnenstad wordt gesloopt. Volgens centrummanager Huub Elders was de fontein van keramiek, een kunstwerk van wijlen Jacques Slegers, na 25 jaar ‘technisch helemaal op’. Steeds meer tegels lieten los of barstten, vertelt Elders en ook de pomp was defect. Eindhovens Dagblad
 • Het kunstwerk De Anoniemen van Paul Elshout, dat in het park aan de Slotlaan in Oosterhout staat, is in brand gestoken. BN – De Stem
 • Het Amsterdam Light Festival is van start gegaan. In het centrum van de hoofdstad zijn lichtkunstwerken van o.a. UNStudio en Benthem Crouwel Architects te zien. De installaties kunnen tot en met 22 januari 2017 worden bekeken via een vaar- of wandelroute. Architectenweb
 • Een spectaculaire timelapse van Glow Eindhoven gaat nu zelfs in de Verenigde Staten rond. Het Nederlandse consulaat in New York heeft de video vorige week via Twitter gedeeld en daardoor wint deze flink aan publiciteit. Eindhovens Dagblad

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Voor de inwoners van Tilburg en omgeving zijn ze direct herkenbaar. De woontorens aan de rand van de stad die naast een monumentaal klooster zijn gebouwd, Het Cenakel. De woontorens zijn ŽŽn van de eerste gebouwen in Nederland die gerealiseerd zijn met doorstrijkmortel. Jacq. de Brouwer, ŽŽn van de naamgevers van Bedaux de Brouwer Architecten, vertelt er over. Cobouw
 • Bart Hess realiseerde in het Textielmuseum, voor de expositie Rafelranden van de Schoonheid, interactieve ‘huiden’, die een subtiele beweging vertonen in reactie op het publiek. Beeldende inspiratie was de zachte puls van testikels. Omroep Brabant
 • Nan Groot Antink vroeg de mannelijke werknemers van het Textielmuseum, haar project is ook onderdeel Rafelranden van de Schoonheid,  urine mee nemen om daarmee de verf beter aan het doek te laten hechten. Het verhaal gaat dat textielarbeidersarbeiders hun ochtendplas in kruiken naar hun werk meenamen. Of dit klopt is niet zeker, maar dat textielfabrieken urine gebruikten voor het beitsen wel. Brabants Dagblad, Textielmuseum
 • The Boys Are Back In Town is de titel van de documentaire over de harde kern van Helmond Sport die zaterdag 10 december in de Cacaofabriek in premire gaat. Een film over broederschap, saamhorigheid, de stad, de club en de confrontaties. Maikel Verstappen heeft de film gemaakt. Omroep Brabant
 • Anton Dautzenberg staat bekend om acties waarin hij als een hedendaagse situationist waarheid en werkelijkheid te lijf gaat en tegelijk het aan mens en media klevende decorum doorprikt. Als schrijver blijkt hij een begenadigd stilist en fijnzinnig chroniqueur in een boek dat veel meer omhelst dan die ene Dag Dat De Gieren Buigen. The Post Online  
 • Matthijs Rolleman brengt een jaar na een succesvolle crowdfunding campagne zijn eerste single en videoclip uit. De single hoort bij het volledige album dat in maart uitkomt. Brabants Dagblad
 • De theatermakers van het Bossche Paleis voor Volksvlijt komen volgend jaar met ‘Maria’. een kleine opera over de Zoete Moeder, het Mariabeeld dat in ‘s-Hertogenbosch al sinds middeleeuwen wordt vereerd. Een klein deel van de voorstelling was te zien en regisseur Vincent van den Elshout onthulde zijn  ambitie; wat hem betreft, wordt de opera opgevoerd in de Sint Jan. Omroep Brabant
 • De voorstelling While We Strive van choreograaf Arno Schuitemaker heeft de tweede prijs gewonnen op het dansplatform [re]connaissance in Grenoble. Aan de juryprijs is een coproductiebedrag van 5000 euro verbonden en een residentie bij Centre de DŽveloppement ChorŽgraphique Le Pacifique. Dans Brabant

kunstonderwijs

 • 3 acts van de Tilburgse Rockacademie staan in de  finale van de Grote Prijs van Nederland. Fontys

kunstbeoefening

 • Bij het bondsconcours in Veldhoven werd de Harmonie Kaatsheuvel de beste van de derde divisie en won daarmee een workshop met de dirigent van het Metropole Orkest. Brabants Dagblad

cultuureducatie – en participatie

 • Hoe breng je culturele diversiteit in de praktijk? Ernestine Comvalius is directeur van het Bijlmer Parktheater en bestuurslid van het NAPK (Nederlandse Associatie Podiumkunsten). Ze geeft 5 tips LKCA
 • In opdracht van het Fonds voor Cultuurparticipatie begeleidde Cultuur+Ondernemen  5 grote gemeenten die deelnamen aan het project van het Fonds Cultuurparticipatie  ‘Lang Leve de Kunst’ en maakte naar aanleiding van de bevindingen de gids ‘Age Friendly Financiering’. Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden en Maastricht organiseerden elk een manifestatie waarin zij hun visie op het thema ‘ouderen en cultuurparticipatie’ lieten zien. Cultuur+Ondernemen
 • Mensen die aan Multiple Sclerose (MS) lijden kunnen in de maand december gratis deelnemen aan danslessen bij het Eindhovense Parktheater, verzorgd door Dance for Health. Eindhovens Dagblad

erfgoed

 • Het 5e Nationaal Monumentencongres vond op 10 november in Rotterdam plaats. De 2 keynote presentaties van het congres kunnen worden gedownload. Erfgoedstem, Monumentencongres
 • In 2017 gaan enkele tientallen musea samen de verhalen van de Canon van Nederland vertellen – compleet, gelaagd, vanuit tal van perspectieven en aan een groter publiek dan elk museum apart zou kunnen. Zij maken daarvoor gebruik van objecten en presentaties in hun vaste opstellingen, en van de Digitale Collectie Nederland. Beeld en Geluid neemt deel in het project als canonmuseum en cošrdineert het digitale component Mijncanon. Beeld en Geluid
 • In het Noord-Hollandse plaatsje Edam woedt een conflict over een verbouwing in de historische binnenstad. Oud-rijksbouwmeester Tjeerd Dijkstra beroept zich in een kort geding op zijn auteursrecht als architect om te voorkomen dat de aanbouw van een bestuurscomplex in de IJsselmeerstad wordt ‘verminkt’. Dijkstra verliest het kort geding.   De Volkskrant, Architectenweb
 • Volgend jaar is het veertig jaar geleden dat architect Jac Hurks overleed. Dat is reden voor het Hurks Genootschap om een tentoonstelling te organiseren in samenwerking met museum Tongerlohuys.  Ook komt er een boek over het leven en werk van de architect. NU.nl
 • Fotograaf Joep Vogels fotografeerde in opdracht van de dienst publieke werken van de gemeente Tilburg van 1977 tot en met 1984 de straten van de binnenstad van Tilburg. De filmstroken, historische materiaal,  zijn teruggevonden. Tilburg is de enige stad in Nederland die op deze manier is vastgelegd in de tweede helft van de 20e eeuw. Brabants Dagblad
 • De Koninklijke Bibliotheek is verheugd over twee nieuwe schenkingen van Aernout en Leny Borms-Koop. De eerste schenking omvat een omvangrijke verzameling van 2360 centsprenten. De andere schenking omvat meer dan duizend fabrieksprentenboeken, waarmee de huidige KB-collectie in ŽŽn klap ruim is verdubbeld. Fabrieksprentenboeken zijn heel kwetsbaar en komen mede daardoor niet veel voor in bibliotheekcollecties. KB

bibliotheken

 • De Koninklijke Bibliotheek (KB) en de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) stellen n.a.v. het arrest van het Europese Hof inzake leenrecht voor e-books, dat er tot nu toe steeds goede afspraken zijn gemaakt met uitgevers op basis van het gebruik van het licentiemodel ‘one copy, multiple users’ en dat dit voor bibliotheken en hun gebruikers het meest aantrekkelijke model is omdat het een breed en pluriform aanbod garandeert en het e-book dan altijd beschikbaar is. Bibliotheekblad
 • De organisatievormen van openbare bibliotheken veranderen. Bibliotheken werken steeds meer samen met lokale partners in bredere domeinen of gaan fusies aan. De samenwerkingsvorm waarin de bibliotheek functioneert heeft invloed op meerdere aspecten, zoals certificering, benchmark en de anbi-status. De Bibliotheken
 • Een bibliotheekabonnement als mede-invulling van het kindpakket. Deze suggesties staat in een brief van Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid J. Klijnsma aan de Tweede Kamer, met als titel ‘Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting’. Een kindpakket is een samenvoeging van voorzieningen in natura die direct ten goede komen aan kinderen in armoede. De Bibliotheke
 • Krist Biebauw, directeur van bibliotheek in Gent, en Chris Ceustermans, auteur, over de relevantie van de openbare bibliotheken.  Rekto verso , Rekto verso
 • Juan Khalaf, werkzaam voor Theek 5 in het Brabantse Oosterhout en omgeving, is door publiek en vakjury gezamenlijk gekozen tot Beste Bibliothecaris van Nederland 2016/2017. Bibliotheekblad

Geen reacties

Geef een reactie