Trends & ontwikkelingen 6 maart 2015

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • In binnen- en buitenland klinkt regelmatig de vraag naar de waarde van cultuur. Het antwoord wordt daarbij steeds vaker gezocht in de sociale en economische effecten van cultuur. Ook in het cultuurbeleid zijn deze effecten centraler komen te staan en krijgt de culturele sector nieuwe doelen opgelegd. In deze verkenning pleit de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) voor een herwaardering van het ‘culturele’ binnen het cultuurbeleid. Een sterke culturele sector is blijvend van waarde voor de Nederlandse samenleving. Daarvoor is meer focus nodig op ontwikkelingen binnen die sector zelf. Hoe valt de aansluiting tussen kunstvakonderwijs en arbeidsmarkt verbeteren? Is de culturele sector voldoende voorbereid op veranderingen in de smaakpatronen van het publiek? Welke gevolgen hebben nieuwe financieringsmodellen voor het culturele landschap? WRR , Cultuur herwaarderen , NRC, Theaterkrant , Cultureel Persbureau , De Volkskrant
 • Minister Bussemaker gaf in Nieuwspoort Den Haag een korte reactie op de verkenning ”Cultuur herwaarderen’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Rijksoverheid.nl
 • Gastvrij Nederland pleit vurig voor behoud van het lage btw-tarief om economische groei en werkgelegenheid te stimuleren. Bij afschaffing zal de gastvrijheidssector genoodzaakt zijn hun prijzen te verhogen, waardoor hun omzet daalt. Bovendien bestaat het risico dat door btw-verschillen de omzet weglekt naar Belgi‘ en Duitsland. Ook vreest de organisatie dat er 55.000 banen verdwijnen. De gastvrijheidssector bestaat uit alle organisaties en ondernemingen die zich bezighouden met toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd, attracties, de cultuursector (waaronder musea, podia, festivals en andere culturele voorzieningen), sportvoorzieningen, evenementen en waterrecreatie. VSCD
 • Mbo-studenten kunnen vanaf volgend schooljaar met korting naar culturele instellingen of evenementen. Volgens Minister Bussemaker is het belangrijk dat ook jongeren die een beroepsopleiding volgen de kans krijgen hun culturele wereld te verbreden. De MBO Card is een initiatief van CJP, in samenwerking met Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) en wordt ondersteund door het Ministerie van OCW. Minister Bussemaker stelt hiervoor €1 miljoen per jaar beschikbaar. Rijksoverheid.nl
 • Ambachten vormen een onmisbare schakel in de Nederlandse economie en samenleving. Minister Bussemaker (OCW) wil dat kleine, unieke opleidingen voor Nederland behouden blijven. Mbo-scholen moeten kleine, unieke opleidingen voor bijvoorbeeld pianotechnicus, prothesemaker, schoenhersteller of restauratiemedewerker beter in de etalage kunnen zetten. Niet alleen komt er meer geld beschikbaar voor specialistische opleidingen. Ook krijgen mbo-scholen de mogelijkheid om zich exclusiever te onderscheiden als dŽ plek voor een bepaalde unieke vakopleiding. Dit schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer. Rijksoverheid.nl
 • Cultuureducatie, erfgoed en het waarborgen van culturele spreiding en diversiteit in de regio. Dat waren de culturele kerntaken die de provincies in 2010 met elkaar afspraken. In de publicatie ‘De provinciale staat van het cultuurbeleid’ , gemaakt in opdracht van Kunsten’92, wordt onderzocht hoe de verschillende provincies die beperkte taken hebben ingevuld, wat het betekent voor het culturele veld nu de taakverdeling tussen overheidslagen verandert en budgetten krimpen, en hoe cultuur steeds meer gezien wordt als een manier om jezelf als stad of regio te profileren. Kunsten ’92Kunsten’92 , Cultureel Persbureau
 • Als provincies zouden moeten bezuinigen, mag dat volgens 44 % van de bevraagde Nederlanders best op cultuur. Dat blijkt uit een onderzoek van Ipsos in opdracht van de NOS. NOS.nl
 • Het staat in lang niet alle verkiezingsprogramma’s: zorgen voor het historisch erfgoed, toch een voorname provinciale taak. GroenLinks in Utrecht pakt het wel prominent op. Kan ook niet anders, met een gedeputeerde die onlangs de eerste erfgoedmonitor van Nederland presenteerde. Ook urgent de komende tijd: stallenleegstand. Binnenlands bestuur
 • De PvdA in Overijssel – de afgelopen beleidsperiode voor het eerst in haar bestaan in de oppositie – heeft in haar verkiezingsprogramma aandacht voor cultuur en wel in het bijzonder dat kunst en cultuur gecombineerd kunnen worden met een Plan van de Arbeid om de regionale werkgelegenheid te stimuleren. Binnenlands bestuur
 • Tien Gelderse culturele instellingen hebben de handen ineengeslagen en een brandbrief geschreven. Ze vrezen dat de provincie na de verkiezingen de plannen om te bezuinigen op cultuur doorzet, wat de ‘doodsteek voor cultuur in Gelderland’ zou zijn. Omroep Gelderland
 • De planambities van gemeenten op het gebied van bedrijfsterreinen stijgen nog steeds ver uit boven de vraagverwachting. Er is de komende vijf jaar sprake van tweemaal zoveel aanbod dan vraagvoorspellingen doen verwachten. Dat blijkt uit het onderzoek Toekomstige verliezen van gemeentelijke grondbedrijven van EY en Fakton in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Milieu. Binnenlands bestuur
 • Rotterdam krijgt geen groot poppodium met gemeentelijke steun. Het College van B en W heeft de procedure stopgezet omdat ‘geen van de initiatieven voldoet aan de voorwaarden’. Er waren elf initiatieven voor een nieuw podium ingediend. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) is duidelijk in haar oordeel: ‘Ze hebben onvoldoende kwaliteit en onvoldoende toegevoegde waarde om de gestelde doelen te realiseren.’ 3voor12.vpro.nl , Trouw
 • De voorgenomen verbouwing en herinrichting van Museum Het Valkhof in Nijmegen wordt 2 jaar opgeschort. De vernieuwing van het museum is ingewikkelder dan gedacht, bovendien zorgt de lopende reorganisatie (ontslagen en inkrimping van de museale activiteiten) voor extra problemen. De Gelderlander
 • De Belgische regering heeft de uitvoeringsbesluiten over de wet op de doorverkoop van kunstwerken goedgekeurd. Kunstenaars zullen vanaf deze zomer een vergoeding kunnen krijgen wanneer een van hun werken wordt doorverkocht. Naargelang de prijs die betaald wordt, hebben ze recht op 0,25 tot 4 procent van het bedrag. VRT
 • Onder de noemer Creative Harbour zal de stad Antwerpen een jaar lang initiatieven organiseren en ondersteunen die bijdragen tot de aantrekkingskracht en uitstraling van Antwerpen als broedplaats en thuishaven voor creatief talent. Apen.be
 • Een lager btw-tarief voor e-books is in Europa niet toegestaan. Dat heeft het Europese Hof bepaald. Alleen papieren boeken vallen onder het lagere btw-tarief, bepaalde het Hof. Inct.nl

noord – brabant

 • De provincie Noord-Brabant, de provinciale werkgroep talentontwikkeling en bkkc organiseren op donderdag 23 april een werkconferentie talentontwikkeling. De werkconferentie is het startpunt van een traject dat een bijdrage gaat leveren aan een langetermijnvisie en ambitie op het terrein van talentontwikkeling in de provincie Brabant. bkkc
 • ‘Wij willen overkoepelend nadenken en meedenken over het belang van kunst en cultuur in de provincie. De Kunst van Brabant is een soort variant op BZW (werkgevers) of Milieufederatie. De belangenbehartiger namens een hele sector’. Interview met Martin van Ginkel en Rien van der Vleuten, van de Kunst van Brabant. Brabant Cultureel
 • De provincie Noord-Brabant versnelt de procedures voor het vaststellen van veel bestemmingsplannen. In de praktijk passen de meeste plannen goed binnen de provinciaal kaders. Via een geautomatiseerd formulier krijgen gemeenten nu binnen 10 minuten een reactie of er overleg nodig is over het voorontwerp. Bij de meeste plannen zal dat niet nodig zijn. Dit levert een tijdswinst op van 6 tot 8 weken, ongeveer een derde van de proceduretijd. Noord-Brabant

grote brabantse gemeenten

 • De gemeenteraad van Breda vergaderde, onderbroken door tal van schorsingen, urenlang over het instellen van een werkgroep, die met een voorstel gaat komen hoe MOTI en het Bredaas Museum samengevoegd kunnen worden. Ook het beoogde subsidiebedrag werd bediscussieerd. BN – De Stem
 • Culturele instellingen in Eindhoven moeten zich verenigen, zegt Rob Veldhuijsen, directeur van het Temporary Art Centre (TAC). Het gat tussen de grote culturele instellingen in Eindhoven en de humuslaag daaronder, de kleinere culturele instellingen is te groot. Ook is het contact tussen de kleine culturele instellingen onderling niet goed. Eindhovens Dagblad
 • Eindhovense kunstenaars zijn al een aantal jaren ‘onzichtbaar’ in de stad. Hun maatschappelijke positie, vooral als gesprekspartner van instanties als de gemeente Eindhoven, behoeft verbetering. Hiertoe hebben kunstenaars zich verenigd in het Kollektief Eindhovense Kunsten. KEK! geeft de kunstenaars het podium dat ze verdienen, online, offline en gewoon op straat. Kollektief Eindhovense Kunsten
 • Het H2O-festival in Helmond vindt toch weer in september plaats. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het evenement na de eerste editie van vorig jaar zou verhuizen naar mei. Eindhovens Dagblad
 • De realisering van het Veemarktkwartier in Tilburg vlot gestaag. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Culturele verenigingen vertrekken uit Klein Arsenaal en verhuizen naar nieuwe tijdelijke onderkomens in Bergen op Zoom. BN – De Stem
 • De muurschildering in de fietstunnel bij de Hoge Neer in Etten-Leur wordt uitgebreid. BN – De Stem
 • De gemeente Geertruidenberg maakt van 2015 een proefjaar om te experimenteren met meer evenementen. Is de proef succesvol dan wordt het resultaat vastgelegd in een in 2016 op te stellen nieuw evenementenbeleid. BN – De Stem
 • Er is geen professionele bibliotheek meer in Haaren. Er kwam wel een nieuw particulier initiatief. De boeken in de nieuwe Haarense leesbibliotheek zijn een maand lang te leen. Van de leners wordt wel verwacht dat ze zelf een boek meebrengen om te ruilen tegen het boek dat ze uit de boekenkast halen. Brabants Dagblad
 • De gemeente Halderberge heeft dit jaar voor zowel de Open Monumentendag – 12 september – als de Cultuurmaand gekozen voor het thema ‘Kunst en Ambacht’. BN – De Stem
 • Blaaskapel De Notenkrakers uit Zevenbergen mag in 2015 en 2016 rekenen op een jaarlijkse subsidie van 2.200 euro van de gemeente Moerdijk. BN – De Stem
 • De gemeente Oosterhout heeft het voornemen om welstandsvrij bouwen mogelijk te maken voor zowel bestaande als nieuwe panden. BN – De Stem
 • Een bemiddelingspoging van Groen Links in het conflict over de toekomst van museum Jan Cunen in Oss lijkt weinig effect te hebben. Twee oud-directeuren van het museum hebben geen zin meer in gesprekken met de gemeente Oss. Ze vinden dat Oss bij de plannen voor Jan Cunen te sterk van hun advies afwijkt. Omroep Brabant
 • De Stichting Onterfd Goed (SOG) in ‘s-Hertogenbosch schenkt een collectie kunstwerken aan Museum Jan Cunen in Oss. Het gaat om werken van de Osse kunstenaars Anita de Baaij en Alex Schalken. Brabants Dagblad
 • Roosendaal heeft een indoor graffiti-loods. BN – De Stem
 • Stichting het Cuypersgenootschap probeert via de rechtbank in ‘s-Hertogenbosch de sloop van de voormalige Petrus’ Bandenkerk in Son te voorkomen. De landelijke monumentenorganisatie heeft bij de rechtbank beroep aangetekend tegen het besluit van de gemeente om het gebouw aan het Kerkplein niet aan te wijzen tot gemeentelijk monument. Eindhovens Dagblad
 • Informatiebijeenkomst in Veldhoven over de gekozen strategie voor de toekomst van het City Centrum, de noord-entree, de uitbreiding van theater De Schalm en de stand van zaken met betrekking tot de nieuwe bioscoop. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • Werkgevers-, werknemersorganisaties en sociale fondsen in de cultuursector hebben de handen ineengeslagen om werkgelegenheid te behouden en bestaand personeel duurzaam inzetbaar te maken, ook buiten de sector. Om dit te bereiken is het Sectorplan Cultuur voor een duurzame arbeidsmarkt gemaakt. Het plan, waarmee een investering van 4,6 miljoen euro is gemoeid, bevat acht maatregelen voor een sterkere cultuursector. De sector zelf financiert de helft. Fonds Podiumkunsten
 • ‘Creativeholland’, het internationaliseringsportal voor de creatieve industrie is online. De site biedt toegesneden en actuele informatie voor Nederlandse creatieve ondernemers die in het buitenland kansen willen benutten maar is tegelijkertijd een gemakkelijk vindbare toegang voor potenti‘le buitenlandse opdrachtgevers tot de Nederlandse creatieve industrie. Bno.nl
 • Bridging the gap is een traject in Gelderland waarin beeldend kunstenaars, ontwerpers en architecten begeleid worden in de matching met een investeerder, bedrijf of samenwerkingspartner met als doel hun eigen plan te kunnen realiseren. Bridging the gap werkt samen met mentoren; personen die zowel een goede reputatie hebben als creatieve professional binnen hun vakgebied, maar ook een duidelijke visie op de ondernemende kant. Er zijn nu ook 10 plaatsen beschikbar voor beeldend kunstenaars, ontwerpers en architecten van buiten de provincie Gelderland voor dit groeitraject Aanmelden voor 1 april. Bridging the Gap
 • Couturier Addy van den Krommenacker is gestart met een pop-up store in de Amsterdamse Bijenkorf. Fashion United
 • Het Museum voor Religieuze Kunst in Uden wil met een nieuw comitŽ structureel meer omzet uit fondsenwerving halen. Ook worden daarvoor een aantal ambassadeurs ingezet.. Verder wordt de ingang verplaatst en wordt de ontvangstruimte uitgebreid voor een museumcafŽ. Brabants Dagblad
 • Het Gemeentemuseum in ‘s-Gravenhage en Museum Gouda hebben twee schilderijen geruild. Het Gemeentemuseum geeft het schilderij ‘Fantasie’ (1895) van Henri Fantin-Latour aan Museum Gouda, in ruil voor een drieluik van Marthe WŽry (Zonder Titel, 1985). Historiek
 • Veilinghuizen bieden verkopers van kunst steeds vaker prijsgaranties. De kunstmarkt komt er door in gevaar. NRCQ
 • Enige adviezen voor (startende) verzamelaars van hedendaagse beeldende kunst. Hyperallergic.com
 • In 2015 zal gestreden worden om de gunst van de bioscoopbezoeker. De middelen waarmee dat gebeurt zijn uiteenlopend: goedkopere kaartjes, technische snufjes, alternatieve schermvulling en biologische bitterballen. Filmkrant
 • We Want Cinema is gestopt. De dienst die cinema-on-demand op een vernieuwende manier aan de man probeerde te brengen is er niet in geslaagd nieuwe investeerders en mediapartners aan zich te binden. De websites wewantcinema.nl en wewantcinema.com zijn vanaf 1 maart offline gegaan. Holland Film Nieuws , Filmkrant
 • Op vrijdag 10 april vindt tijdens het International Short Film Festival Nijmegen de Go Short Industry Day plaats. Deze dag is georganiseerd in samenwerking met o.m. het Filmfonds. Een inspirerend en praktisch programma voor Nederlandse en internationale filmmakers, producenten, distributeurs en kopers. Go short
 • Tijdens het Holland Animation Film Festival (HAFF 18 – 22 maart 2015), organiseren het HAFF, het Nederlands Filmfonds, de Vereniging Nederlandse Animatieproducenten (VNAP), de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) en Roughman (agentschap voor ontwerpers) een seminar over vormgeving voor lange animatiefilms en de rol van concept artists, art directors, character designers en set designers. Filmfonds
 • Filmprofessionals zijn op donderdag 19 maart van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de workshop ‘Duurzaam Produceren in de Praktijk’, georganiseerd door Sustainability Manager Els Rientjes. Samen met ervaren green filmmakers en experts op het gebied van duurzaamheidsvraagstukken kijken we naar de praktijk van duurzaam produceren. Filmfonds
 • Boekwinkels komen steeds minder voor in het straatbeeld. In 2014 telde Nederland ongeveer 800 boekwinkels. Dit waren er in 2007 nog bijna 1000. Maar er zijn lichtpuntjes. De toekomst ligt bij de zelfstandige ondernemer, die weet wat zijn lezer wil. CBS , NOS
 • Het is duidelijk: streaming lezen van eBooks is tot nu toe de trend van 2015 te noemen. Naast wat oudere initiatieven zoals Yindo en Elly’s Choice lanceerden Bruna en Tom Kabinet onlangs plannen voor streaming leesdiensten. Daar komt nu een buitenlandse speler bij: Mofibo uit Denemarken. Inct.nl
 • Begin mei verschijnt het eerste nummer van een nieuw Vlaams boekenmagazine. Initiatiefnemer is GRANDE-uitgever Koen Van Wichelen. Het tijdschrift zal gewijd zijn aan boeken, honderd pagina’s tellen en de oplage zal 20.000 exemplaren bedragen. De belangrijkste Vlaamse uitgevers hebben hun steun en medewerking reeds formeel toegezegd. Ook de boekhandel is enthousiast. Inct.nl
 • Zo. Festival, opvolger van Bavaria Open Air in Lieshout, stopt na drie jaar. Omroep Brabant

cultuurmarketing

 • In 2013 mocht het publiek meebepalen welke tentoonstelling er zou komen in de Kunsthal Rotterdam. Het participatieproject MaakMee_ bestond uit 3 fases: stemmen, meemaken en bezoeken. Cultuurmarketing___
 • Een vaste prijs voor een product of dienst? Dat wordt verleden tijd, zeker met de – omstreden – opkomst van dynamic pricing. Lees hier vier voorbeelden van dynamic pricing uit het bedrijfsleven. Cultuurmarketing
 • Zoals supermarkten je met aanbiedingen en bonuskaarten proberen te verleiden tot avontuurlijkere keuzes, zo bieden steeds meer poppodia ook clubkaarten aan waarmee je voor een schijntje naar onbekende bands kan. Paradiso heeft de Indiestadpas, Vera en Rotown een clubkaart en dan zijn er nog bredere lidmaatschappen zoals Subbacultcha. Waarom bieden poppodia deze kaarten aan? En is het niet eens tijd voor een landelijke podiumpas in navolging van de Museumjaarkaart? 3voor12.vpro.nl
 • Op 7 maart lanceert de Kunsthal een Luisterroute met cabaretier Mike BoddŽ. Bezoekers maken een geluidswandeling door de Kunsthal, terwijl BoddŽ hen non-stop vermaakt met verhalen, interviews en muziek. Kunsthal
 • Het De Young Museum in San Francisco biedt mensen met een zware lichamelijke handicap de mogelijkheid het museum te verkennen met mobiele robots. De bezoeker kan thuis inloggen en zelf een wagentje met camera dirigeren door de tentoonstellingszalen. De Volkskrant
 • Leon Ršmer is 29 en komt uit Amsterdam. Hij heeft de kunstacademie gevolgd in ‘s-Hertogenbosch aan de AKV St. Joost als Illustrator. Hij maakt divers werk : van videoclips tot kinderboeken, posters, websites, autonome kunstwerken, reclamecampagnes en nog meer. Hoe kijkt hij tegen marketing aan. Cultuurmarketing

financiering

 • In oktober 2014 schreef het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de Open Oproep Salone del Mobile 2015 uit voor Nederlandse presentaties tijdens Salone del Mobile in Milaan. De vraag om innovatieve voorstellen in te dienen voor de presentatie van werk gedurende deze beurs leverde 79 voorstellen op. Dertig projecten werden geselecteerd. Het fonds stimuleert zo de versterking van de internationale reputatie van de Nederlandse creatieve industrie en het opbouwen van een netwerk van duurzame, relevante relaties in binnen- en buitenland. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Mondriaan Fonds maakt bekend welke zeventig kunstenaars kandidaat zijn voor de Prix de Rome Beeldende Kunst 2015. Een deel van deze kunstenaars is voorgedragen door de twintig scouts die het Mondriaan Fonds heeft uitgenodigd. Anderen droegen zichzelf voor of werden door een derde voorgedragen. Prix de Rome
 • Recentelijk hebben onder andere Renzo Martens, Yael Davids, Guido van der Werve een toekenning Projectinvestering Kunstenaar van het Mondriaan Fonds ontvangen. De Projectinvestering Kunstenaar is bestemd voor beeldend kunstenaars met een in tijd begrensd plan. De bijdrage kan gebruikt worden voor alles wat verband houdt met het uitvoeren van een plan om nieuw werk te maken, zoals de uitwerking van een concreet plan voor nieuw werk, onderzoek, een reis, of een werkperiode in binnen- of buitenland. Een Projectinvestering Kunstenaar kan op elk moment van het jaar worden aangevraagd. Mondriaanfonds , Mondriaanfonds
 • In 2015 zet het Filmfonds het in 2014 ge•ntroduceerde programma Talentontwikkeling in Internationale Context voort. Ook dit jaar kunnen drie teams, bestaande uit een scenarist, regisseur en producent, met een bijdrage van het Filmfonds een project ontwikkelen voor de internationale markt. Filmfonds
 • De lange animatiefilm Heinz en de speelfilm Toen mijn Vader een Struik werd krijgen een realiseringsbijdrage van het Nederlands Filmfonds. Filmfonds
 • Voor twee regelingen van het Filmfonds is 17 maart de deadline. Namelijk : Oase: ontwikkeling van lange documentaires, en De Oversteek, voor beginnende regisseurs met hun eerste speelfilm. Filmfonds , Filmfonds
 • De nieuwe Engelstalige brochure/infozine over de Nederlandse lange animatiefilm is gepubliceerd door het Filmfonds en EYE. Deze brochure onderstreept de aantrekkelijkheid van Nederland als coproductiepartner bij lange animatiefilms en belicht een aantal aansprekende animatiefilmprojecten. Daarnaast wordt een selectie van Nederlandse animatietalenten en studio’s gepresenteerd. Filmfonds
 • Wegens enorme belangstelling en de kwaliteit van de ingediende aanvragen in het kader van de LEF regeling voor

  letteren

  • De Boekenweek beleeft zaterdag zijn tachtigste editie. Het literaire feestje werd in de jaren dertig in het leven geroepen door de vrees dat mensen met de komst van de radio minder zouden gaan lezen. Anno 2015 is de Boekenweek, georganiseerd door de stichting CPNB, nog steeds bedoeld om Nederlanders aan het lezen te krijgen. Het Parool , Boekenweek
  • De Nederlandse literatuur van de 21e eeuw, de nieuwe schrijvers van het nieuwe millennium, is verschenen. Deze bloemlezing werd samengesteld door Nikki Brands en Wim Brands. In zijn voorwoord schrijft Wim Brands: ”Nee, dacht ik, toen me werd gevraagd een bloemlezing samen te stellen van Nederlandse en Vlaamse schrijvers die in dit millennium hun eerste prozawerk voor volwassenen publiceerden. En daarmee de aanzet te geven tot de vorming van een canon van de Nederlandstalige literatuur van de 21ste eeuw.’ Het is er desondanks van gekomen, een boek met zestig fragmenten van zestig auteurs die na 2000 debuteerden. Tzum.info , De Contrabas
  • De nominaties voor de Libris Literatuur Prijs zijn bekend. Het viel de jury op hoeveel ‘jonge, vrouwelijke debutanten het voorbije jaar heeft opgeleverd die niet alleen qua kwantiteit, maar ook qua literaire kwaliteit menig mannelijke vakgenoot ver achter zich lieten.’ Literatuurplein , tzum.info
  • Bas Heijne houdt op 2 april de vijfde E. du Perronlezing. Heijne spreekt de lezing uit, voorafgaand aan de uitreiking van de E. du Perronprijs. De genomineerden voor de E. du Perronprijs worden binnenkort bekendgemaakt. bkkc
  • De stemperiode van de Nederlandse Kinderjury is geopend. Tot en met woensdag 13 mei kunnen kinderen van 6 t/m 12 jaar oud stemmen op hun favoriete boeken. Een belangrijk element van de Nederlandse Kinderjury is de Senaat. Deze bestaat uit twaalf kinderen, ŽŽn uit elke provincie, en fungeert als spreekbuis van de Nederlandse Kinderjury. CPNB

  muziek

  • De NPO is van plan om NPO Radio 6 op te heffen. De in soul en jazz gespecialiseerde radiozender zal naar alle waarschijnlijkheid op 1 januari 2016 stoppen met uitzenden wegens bezuinigingen. NRC , De Volkskrant
  • Pop Edisons voor Typhoon , ThŽ Lau, Kovacs en The Common Linnets. NRC, Edisons.nl
  • Interview met muzikanten Elvin Usidame (Hunting The Robot) en Estelle Stijkel (Bells Of Youth) die ook als boeker en organisator van twee nieuwe concepten in Eindhoven actief zijn. 3voor12.vpro.nl
  • De eerste avond in het kader van Over the Edge, een samenwerking van Incubate met Paradox, in Tilburg, was succesvol. 3voor12.vpro.nl

  theater en dans

  • Onderzoek door theaterwetenschapper Rob van der Zalm, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, onder ruim driehonderd theaterbezoekers, acteurs, regisseurs en toneelliefhebbers heeft een canon opgeleverd van het Nederlandstalige toneel. Van der Zalm komt met zijn canon tegemoet aan de vraag van tal van literatuurwetenschappers en ook van jongere theaterbezoekers naar meer Nederlands repertoire op de Nederlandse podia. De legendarische marathonvoorstelling Ten Oorlog van de Vlaamse auteur Tom Lanoye (1958) is verkozen tot het meest belangwekkende toneelstuk. NRC
  • Festival Cement is het podium voor de nieuwe generatie Nederlandse en Vlaamse theatermakers, choreografen en schrijvers. Tijdens het festival presenteren de makers zich aan een publiek van (inter)nationale professionals, theater- en dansliefhebbers. Festival Cement begint op 17 maart in de Verkadefabrike, ‘s-Hertogenbosch. Het programma is bekend. Festival Cement
  • Afgelopen december nodigde Festival Cement beginnende theatermakers, choreografen en schrijvers uit om hun idee‘n en plannen in te sturen en zo mee te dingen naar de Dioraphte Cement Prijs 2015. Uit de 70 inzendingen is een selectie van acht concepten gemaakt. Deze makers zullen op woensdag 18 maart hun concepten presenteren. Festival Cement
  • Tijdens het nieuwe Tilburgse festival Zan-Zo-Ratory komt er een tiental straatartiesten in de Wagenmakerij, Spoorzone bij elkaar. Gedurende drie dagen spelen ze de acts die ze in de lente en zomer vertonen, maar het is ook de bedoeling ‘dat er kruisbestuiving tot stand komt’. Brabants Dagblad
  • De Nationale Opera, De Nederlandse Reisopera en Opera Zuid roepen een nieuwe prijs voor jong ontwerptalent in het leven: de Dutch Opera Design Award. De drie operagezelschappen vragen jonge decor- en kostuumontwerpers om een ontwerp te maken voor de eerste gezamenlijke co-productie van de drie gezelschappen: Domenico Cimarosa’s Il matrimonio segreto. Theaterkrant
  • Van donderdag 21 tot en met zaterdag 30 mei 2015 vindt in Utrecht de derde editie van SPRING Performing Arts Festival plaats. SPRING programmeert vernieuwende (inter)nationale theatermakers en choreografen. Dans magazine

  kunst in de openbare ruimte

  • Wat betekent opdrachtgeverschap in een tijd waarin kunstprojecten niet meer vanuit een opdrachtgever maar uit gezamenlijkheid ontstaan? Projecten bijvoorbeeld, die in dienst staan van het versterken van ruimtelijke of maatschappelijke kwaliteit. Hoe is het opdrachtgeverschap aan kunstenaars de laatste jaren veranderd? bkkc connects organiseert op 19 maart in samenwerking met LOKO een programma met een drietal lezingen afgewisseld met discussies. bkkc
  • Sinds 26 februari verlicht de Cultuurradar het Bredase Havenkwartier. De kunstenaar Iris Dijkstra van Atelier Lek en Geert Aarssen van architectenbureau Aadam hebben de cultuurradar ontworpen en gerealiseerd. Breda.nl

  brabantse makers gaan nationaal, internationaal

  • De Eindhovense lichtkunstenaar Har Hollands heeft een verlichting ontworpen voor de Meerenakkerweg onder de A2/N2. Eindhovens Dagbad
  • De Bredase fotograaf Sarah Fischer klaagt met haar project Oogverblindend Naakt het vrouwbeeld in de reclamewereld aan. Ze zegt zich benauwd te voelen door de overvloed aan reclamebeelden, die de vrouw reduceert tot enkel haar seksualiteit en lichaam. Breda vandaag
  • Peter van Houten is overweldigd door de ontvangst van zijn film La vie de Jean-Marie. BN – De Stem
  • De documentaire Mijn Witte Hemd (2014) van de Eindhovense cineast DrŽ Didderi‘ns beleefde op het Internationale Film Festival Rotterdam zijn wereldpremire. Hij gaat over de 36-jarige Rob, een man met het syndroom van Down, die zijn zus verloor. Om dit verlies te verwerken, maakt kunstenaarscollectief Carte Blanche, waar Rob acteur is, een voorstelling. Brabant Cultureel
  • Martin Beek uit Eindhoven maakte eerder een korte film en dat smaakte naar meer. De speelfilm ‘Littekens’ beleefde afgelopen maand zijn premire in de Verenigde Staten, op het Washington DC Independent Film Festival. Beek: “De film is gebaseerd op twee waargebeurde verhalen en daarmee een eerbetoon aan mijn pleegdochter.” Omroep Brabant
  • Martijn Melis uit de Mortel, Youri Dingemans uit Dongen en Rik Vaessen uit Nuenen zijn bezig met een film over ‘echte Brabanders, en geen karikaturen zoals ze in veel films worden weggezet. Alle drie studeren ze aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en voor twee van hen is het een afstudeerproject. De filmmakers zijn aan het crowdfunden via Voordekunst. Eindhovens Dagblad , Omroep Brabant
  • Het Californische Burger Records komt met een Nederlandse mixtape. De tape moet deze maand op het grote Amerikaanse showcasefestival SXSW het licht zien. De Brabantse bands Nouveau VŽlo, Mozes and the Firstborn en Lookapony leveren een track. 3voor12.vpro.nl
  • De Tilburgse Rogier Telderman brengt zijn eerste eigen cd Contours uit in eigen beheer. Hij heeft daarvoor samen met Ramon Lormans, percussionist van Temko, RM Records opgericht. Telderman omschrijft zijn muziek in drie steekwoorden: lyrisch, verhalend en eigentijds. Brabant Cultureel
  • The Kik en Armand werken samen aan een album dat nog voor de zomer verschijnt via Excelsior Recordings/Top Notch. Volgens Dave von Raven van The Kik gaat het om bewerkingen van ‘zwaar onderschatte’ Armand-liedjes. Als voorproefje brengen Armand en The Kik op Record Store Day de dubbelsingle Snelle Jongens/Fuck the Blues uit. 3voor12.vpro.nl
  • De Udense dj-tweeling Mechteld en Sophie van den Luitgaarden – beter bekend als Loudgarden – staat 30 mei op het podium van het evenement The Flying Dutch. ’s Werelds beste DJ’s van Nederlandse bodem treden op tijdens de eerste editie van dit open air dance festival. Brabants Dagblad
  • Singer-songwriter Nick Marshal uit Helmond presenteert zijn EP ‘On the Road’. Eindhovens Dagblad
  • Lucas de Man brengt volgende week zijn versie van ‘Romeo en Julia’ in de Tilburgse schouwburg. De try out is op 7 maart. Voor het grootste deel volgt De Man de oorspronkelijke tekst van William Shakespeare maar hij geeft er wel zijn eigen draai aan. De ‘Romeo en Julia’ van HZT gaat over de onzekerheden die de dertigers van nu ervaren in hun liefdesleven. Omroep Brabant
  • ‘Jit & Jet gaan op Reis” is een voorstelling over een innige vriendschap, maar wel ŽŽn met geheimen. De twee vriendinnen Jitteke en Jetteke gaan naar Terschelling, op zoek naar Ko, de zeebonk die een jaar geleden het hart Žn het geluk van Jitteke stal. Deze voorstelling door theatergroep Pruik & Zonen, Hidde Brouwers en Jorg van den Kieboom, is voor het CafŽ Theater Festival (CTF) gemaakt. Cultuurbewust
  • ‘Ferry & Fred’s Fantastische Frikandellen Festival’ bewees zich een aantal jaren terug in een kortere versie als theaterhit op De Parade en, recenter, op Paaspop, en is nu terug in een ‘serieuze middagvullende’ voorstelling in het Parktheater. Eindhovens Dagblad
  • Op vrijdag 17 april 2015 vindt de premire plaats van While We Strive van Arno Schuitemaker. Met zijn kenmerkende bewegingstaal en inventief gebruik van technologie neemt Schuitenmaker zijn toeschouwers mee in een ‘trip’ voor de zintuigen. While we strive is productie van Stichting SHARP/ArnoSchuitemaker in coproductie met DansBrabant. Dans magazine

  kunstonderwijs

  • Het Rodenborch College in Rosmalen houdt aanstaande zaterdag 7 maart open audities voor de nieuwe vooropleiding Hedendaagse Dans. De vooropleiding Hedendaagse Dans is een samenwerking tussen het Rodenborch College en Codarts, de Hogeschool voor de Kunsten uit Rotterdam. Brabants Dagblad
  • De talentvolle ‘artiesten’ van het Oldenzaalse jeugdcircus Tubantino gaan samenwerken met de Academy for Circus and Performance Art (ACaPA) uit Tilburg. Tubantia.nl

  cultuureducatie en -participatie

  • Het Fonds voor Cultuurparticipatie trekt met de Karavaan: Kunst voor het Leven het land in om met mensen te spreken die betrokken zijn bij het ontwikkelen van beleid en projecten op het terrein van ouderen en cultuur. In januari deed deze Karavaan Breda aan. De gemeente Breda blijkt al aardig wat aanbod in huis te hebben. Brabant Cultureel
  • De Jan Smeets-award gaat dit jaar naar de Kunstbende Nederland, een netwerkorganisatie die creatief talent ontdekt, ontwikkelt en exposeert. Nu.nl
  • Er zijn 10 deelnemers aan de regionale DJ-contest van de Kunstbende bij Club Bush in Eindhoven. Floris-Jan de Vries (17) uit Riethoven en Mike Timmermans (14) uit Eersel nemen deel. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
  • PopSport is een coachingsprogramma voor jonge, talentvolle muzikanten & bands, die verder willen komen met hun eigen muziek. Er zijn ook Brabantse deelnemers. Omroep Brabant
  • Leerlingen en oud-leerlingen van het Bosch Leerorkest spelen zondag 8 maart in het voorprogramma van Philharmonie Zuid-Nederland in Theater aan de Parade in Den Bosch. De leerlingen treden op in het kader van ‘TP talent’, een samenwerking tussen Theater aan de Parade, Philharmonie Zuid-Nederland en een aantal kunstscholen, waaronder De Muzerije. Brabants Dagblad
  • Alle Tilburgse scholen voor primair onderwijs geven vorm aan cultuureducatie. De helft van die scholen, 31 om precies te zijn, doet momenteel mee aan Cultuureducatie met Kwaliteit Tilburg (CMKT). Factorium Podiumkunsten & bureau CiST tekenen voor de organisatie van een symposium op 9 maart waarin de balans wordt opgemaakt en naar de toekomst wordt gekeken. Tilburg.com
  • De jazzworkshop in het Tilburgse jazzpodium Paradox is op 2 maart begonnen, wederom onder leiding van altsaxofonist Paul van Kemenade. Tilburgers.nl
  • Het kijken naar kunst bevordert de fysieke gezondheid, suggereert een Amerikaans onderzoek. Hyperallergic.com
  • De BBC lanceert de landelijke campagne ‘Get Creative’, waarin een jaar lang de Britse kunst, cultuur en creativiteit centraal staat, in samenwerking met bekende Britten en een breed scala aan culturele en vrijwilligersorganisaties in het Verenigd Koninkrijk. LKCA

  kunstbeoefening

  • Dit jaar is het de vijfde keer dat de Week van de Amateurkunst (WAK) plaatsvindt. Thema dit jaar is ‘De kleine artiest voor een groot publiek’. Iedereen kan meedoen, als gemeente, amateurkunstenaar, vereniging of organisatie. De WAK is voor iedereen die zich bezig houdt met amateurkunst. Anders dan voorgaande jaren, zijn er dit jaar gŽŽn kosten aan de WAK verbonden. De inschrijving is geopend. WAK Nederland
  • Voor de musicalproductie @Live hebben Harmonie Drunen en De Aleph hun kwaliteiten gebundeld en krijgen kinderen en volwassen de kans om te ervaren hoe het is om aan een echte musicalproductie deel te nemen. Brabants Dagblad
  • Op zondag 8 maart brengen drie Bredase koren het passieconcert Stabat Mater van Karl Jenkins ten gehore in de Bredase Grote Kerk. Zij doen dit samen met gelegenheidsorkest Eigenwijs, bestaande uit zo’n vijftig professionele en amateurmusici en een aantal bijzondere etnische instrumenten. BN – De Stem
  • Met Familieportret sluit Vocal Group Nouveau uit Roosendaal op 11 en 12 april het jubileumjaar rond het 25-jarige bestaan af. BN – De Stem

  bibliotheken

  • De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) heeft de brochure ‘Grijp de kansen van de nieuwe bibliotheekwet!’ uitgebracht. De brochure gaat in op de wet in grote lijnen, de rechtspositie van de lokale bibliotheek en tips voor acties en promotie. Vooral over hoe de bibliotheekwet gebruikt kan worden voor de positionering van de bibliotheek. De Bibliotheken.nl
  • Openbare bibliotheken voelen zich steeds meer genoodzaakt hun maatschappelijke waarde aan te tonen. Maar hoe meetbaar is de maatschappelijke waarde van cultuur nu eigenlijk echt? Op 19 maart wordt daarover een colloquium gehouden in Utrecht. Siob.nl
  • Ter gelegenheid van het verschijnen van Boekman 102, People’s Palaces, openbare bibliotheken als hart van de gemeenschap, organiseert de Boekmanstichting samen met de SSBA Salon in de Stadsschouwburg van Amsterdam op dinsdag 10 maart een Boekman Salon met een discussie. Boekman
  • De VOB en SPN hebben afspraken gemaakt over de opdracht van de VOB aan SPN over de verdere ontwikkeling van de Nationale Bibliotheekpas. De opdracht omvat onder meer het voorbereiden van besluitvorming over de lidmaatschapsstructuur, de dienstverleningspropositie, (de mate) van harmonisatie van tarieven en uitleenvoorwaarden en de integrale invoering van de Nationale Bibliotheekpas in de eerste helft van 2016. Inct.nl
  • Op woensdag 22 april a.s. organiseert Cubiss een bijeenkomst voor de specialisten Aangepast Lezen en Laaggeletterdheid van de Limburgse en Brabantse bibliotheken. Tijdens deze kenniscirkel komen verschillende thema’s aan bod. Cubiss.nl

  erfgoed

  • 2015 is uitgeroepen tot Van Goghjaar. De kunst van Vincent van Gogh en de mythevorming rond zijn persoon zijn aanleiding tot tal van exposities en activiteiten in Nederland, Belgi‘ en Frankrijk. Voegt dat kunsthistorisch nog iets toe, of is het er met de haren bijgesleept? Brabant Cultureel
  • In april organiseert AVROTROS een grote kunstwedstrijd. Laat je inspireren door het werk van Van Gogh en maak een kunstwerk. Het winnende werk wordt tentoongesteld in het Van Gogh Museum Amsterdam, afgedrukt in het tijdschrift Kunstbeeld en de winnaar ontvangt een Van Gogh-Cultuurreis van SRC-reizen. Avrotros.nl
  • De regel van het bloemencorso van Zundert is dat er geen thema is. In de geschiedenis van het corso is het pas de derde maal dat het corso een thema heeft en Van Gogh is de uitzondering. In 1990 en 2003 was het evenement ook gewijd aan van Gogh. BN – De Stem
  • De Stichting Kastelen Buitenplaatsen Landgoederen inventariseert erfgoedprijzen. Skbl.nl
  • Op 11 februari 2015 is de aftrap gegeven voor de Brabantse Erfgoedprijs 2015. Het indienen van projecten die in aanmerking komen voor de prijs staat voor iedereen open. Indienen kan tot 30 april 2015. Dus: kent u inspirerende en innovatieve erfgoedprojecten, of kent u iemand die zo’n project heeft, dien het dan in. Erfgoed Brabant
  • Het streekmuseum in de 21ste eeuw. Op 22 januari vond een debat plaats over de rol van streekmusea bij Streekmuseum Jan Uten Houte in Etten-Leur. Dit museum verkent nieuwe wegen, in gesprek met andere streekmusea en met Erfgoed Brabant. Een verslag van een proces dat nog tot juli 2015 loopt. Erfgoed Brabant
  • De website www.klinkenderfgoed.nl streeft naar aandacht en enthousiasme voor klinkend erfgoed. De website geeft veel praktische informatie over het gebruik en het onderhoud van orgels, klokken en torenuurwerken. De website fungeert als digitaal trefpunt voor initiatieven en berichten op het gebied van klinkend erfgoed. Erfgoedstem
  • Willem Iven-prijs voor beste Brabantse verhaal is uitgereikt aan Jan Luysterburg. De uitreiking van de Willem Iven-prijs was het onbetwiste hoogtepunt van een middag die in het teken stond van het tiende Brabants Boekenweekboek. Brabants Dagblad

  recreatie en vrijetijdseconomie

  • Aanleg van stadsparken, meer diversiteit in – liefst waterrijke – landschappen en een focus op cultureel erfgoed maken recreatie voor verschillende typen consumenten beter bereikbaar. Dit concludeert NWO-onderzoeker Tom Gosens in zijn onderzoek over recreatiekeuzegedrag. Pretwerk.nl
  • NHTV student Danielle van Houtum heeft voor haar afstudeerproject voor de opleiding International Real Estate and Facility Management een pop-up concept ontwikkeld. Met een pop-up restaurant vraagt zij aandacht voor het hergebruiken van materialen en het invullen van leegstaande panden op unieke locaties in Breda. Pretwerk.nl
Geen reacties

Geef een reactie