Trends & ontwikkelingen 6 november 2015

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • De subsidieregeling culturele basisinfrastructuur (BIS) 2017-2020 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is op 3 november definitief gemaakt. Aan de conceptregeling van 24 augustus is er naar aanleiding van aangenomen moties in de Tweede Kamer een negende plek voor jeugdtheater bijgekomen, de functie ‘productiehuizen’ toegevoegd en zijn er vier plekken voor festivals ingeruimd. Offici‘le bekendmakingen , Cultuursubsidie.nl , Theaterkrant
 • De Raad voor Cultuur publiceert het beoordelingskader over de Basisinfrastructuur 2017-2020 (BIS), waarin hij beschrijft hoe hij subsidieadviezen gaat voorbereiden en uitbrengen. De raad geeft zo vooraf inzicht in de wijze van beoordelen, zodat instellingen die deel willen uitmaken van de BIS daarmee rekening kunnen houden in hun subsidieaanvraag. Tegelijkertijd heeft het ministerie van OCW de subsidieregeling bekendgemaakt. Culturele instellingen kunnen tot 1 februari 2016 een subsidieaanvraag indienen bij het ministerie van OCW. De raad beoordeelt deze aanvragen en zal op 19 mei 2016 de minister adviseren welke instellingen deel uitmaken van de BIS. De Raad voor Cultuur gaat bij het beoordelen meer rekening houden met de doelstellingen, die culturele instellingen zelf hebben bepaald, en ze minder afrekenen op prestatiecriteria die voor iedereen gelden. Cultureel ondernemerschap is geen doorslaggevend criterium meer. Wel kijkt de raad of de bedrijfsvoering gezond is. Ook mogen instellingen voortaan zelf kiezen voor welke doelgroep zij educatieve activiteiten ontplooien. Raad voor Cultuur , Theaterkrant , lkca
 • Op 27 oktober is tijdens een plenair VSO (Voortgezet Schriftelijk Overleg Cultuur) in de Tweede Kamer een motie aangenomen (motie Monasch cs) die zal leiden tot herverdeling van de extra gelden voor Festivals (€ 2,6 miljoen) voor de volgende cultuurnotaperiode. De gevolgen van de motie Monasch kunnen ingrijpend zijn, zeker als er geen extra geld komt. Henri‘tte Post, directeur van het Fonds Podiumkunsten, vreest dat het subsidi‘ren van ãiconen” de dynamiek en innovatie uit de festivalsector zal halen. De Verenigde Nederlandse Podiumkunstenfestivals, waarin 45 festivals overleggen, hebben een gezamenlijke brief aan de Kamer gestuurd waarin zij ervoor pleiten dat Bussemaker de resterende 8 ton in zijn geheel zal overhevelen naar het Fonds Podiumkunsten. De motie-Monasch ondergraaft de BIS, die toch al onder druk staat door de bezuinigingen. Kunsten’92 , NRC , inlog vereist, Noorderzon , NRC, inlog vereist
 • De Nederlandse podiumkunstenfestivals hebben op 5 november een brandbrief aan alle commissieleden Cultuur van de Tweede kamer gestuurd. Hierin doen zij het dringende verzoek om de extra gelden die minister Bussemaker voor festivals had vrijgemaakt daadwerkelijk voor de festivals beschikbaar te maken. Nu de regelingen van het ministerie van OCW en van Fonds Podiumkunsten voor 2017-2020 gepresenteerd zijn, is duidelijk geworden dat er van Bussemakers extra festivalbudget van 2,6 miljoen euro nog slechts 180 duizend euro voor de podiumkunstenfestivals bij Fonds Podiumkunsten over is. Zij verzoeken de Tweede Kamer met klem om ‘naast de huidige reparaties in de BIS een extra bedrag van 2,4 miljoen euro vrij te maken en dit toe te voegen aan het budget van het Fonds Podiumkunsten ten behoeve van de festivals.’ Theaterkrant
 • De Sociaal-Economische Raad en de Raad voor Cultuur werken op verzoek van minister Bussemaker (OCW) gezamenlijk aan een analyse van de arbeidsmarkt in de cultuursector. De minister heeft beide raden gevraagd om daarbij in elk geval aandacht te besteden aan de gevolgen van de bezuinigingen voor het aantal vaste krachten, zzp’ers, vrijwilligers en stagiairs in de culturele sector. De adviesraden streven ernaar om hun werkzaamheden rond de jaarwisseling af te ronden. Raad voor Cultuur
 • Een reconstructie van de strijd tussen Frankrijk en Nederland over de aankoop van twee Rembrandts. De fractievoorzitters die nauw betrokken waren bij de aankoop van de twee Rembrandts wilden een dreigement van de Franse premier om de benodigde exportvergunning in te trekken trotseren. Vooral de fractievoorzitters van VVD en D66, Halbe Zijlstra en Alexander Pechtold, hebben geprobeerd om de koop van beide portretten door Nederland door te zetten terwijl dit al een diplomatieke kwestie aan het worden was. NRC , inlog vereist , NRC , inlog vereist
 • Vorige maand heeft de Raad voor Cultuur een advies uitgebracht over het Concessiebeleidsplan 2016-2020 van de NPO. Ongeveer tegelijkertijd bracht de NPO zijn meerjarenbegroting voor dezelfde periode uit. Ook daarover heeft de raad staatssecretaris Dekker (Media) geadviseerd.
 • De meerjarenbegroting 2016-2020 van de NPO zou de financi‘le uitwerking van het concessiebeleidsplan moeten zijn. De raad constateert echter dat dit in beperkte mate het geval is. In de meerjarenbegroting worden veel woorden, maar weinig cijfers gebruikt. Hoewel er goede voornemens en acties in staan, adviseert de raad dat de NPO strategie en financi‘le uitwerking nauwer aan elkaar koppelt, en gedetailleerder inzicht in de financi‘n verschaft; in ieder geval zodanig dat de budgetten de beleidskeuzes duidelijk ondersteunen. Raad voor Cultuur
 • Staatssecretaris Wiebes (Financi‘n) houdt druk op de Europese Commissie om toepassing van het verlaagde btw-tarief op digitale media mogelijk te maken. inct.nl
 • Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Eerste Kamer de nadere memorie van antwoord bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet). Rijksoverheid.nl
 • Op woensdag 4 november heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de Minister Blok en de Tweede Kamer. Onderwerp was de ‘vervreemding’ van 29 monumenten uit rijksbezit. Er was snel een akkoord over de vesting Naarden, die via een eigen stichting bij de NMo wordt ondergebracht. De rijksoverheid blijft een vinger aan de pols houden. Afgesproken werd dat de Rijksoverheid op regelmatige basis meekijkt met de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) en dat er over vijf jaar een uitgebreide evaluatie plaats zal vinden. Erfgoedstem
 • Gezondheid in de Omgevingswet moet niet alleen gaan over de fysieke leefomgeving. Ook onderwerpen als sociale veiligheid, meer bewegen en minder stress zouden moeten terugkeren in het ruimtelijke beleid van overheden. De Nationale Omgevingsvisie kan daartoe een aanzet geven. Deze boodschap gaven deskundigen van GGD’en en adviseurs over de Omgevingswet mee aan het programmateam dat vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) voorbereidt, Werkplaats NOVI. Binnenlands bestuur
 • Verslag van het werkbezoek van de Raad voor Cultuur aan de provincie Zeeland. In de Basisinfrastructuur (BIS), is de provincie Zeeland niet meer vertegenwoordigd. Voor de huidige subsidieperiode (2013-2016) viel de laatste BIS-instelling, de Vleeshal uit Middelburg, uit de regeling, omdat de eigen inkomstennorm niet gehaald werd. Zeeland ontvangt uit Den Haag wel rijkssubsidies van het Fonds Podiumkunsten en het Mondriaanfonds. Raad voor Cultuur
 • Het Kamerkoor Leeuwarden, de Stichting Fryske Harlekijn en de Nederlandse Bach Academie. protesteren bij de provincie Friesland tegen het wegvallen van culturele subsidies. Leeuwarder Courant
 • Burgers die het (lokale) cultuurbeleid op handen dragen, een utopie? Niet in de ogen van oud-wethouder Janita Tabak, die recent haar master behaalde in kunstbeleid en _management. Maar dan moeten overheid Žn cultuursector wel flink wat bruggen slaan. In Bergen op Zoom bijvoorbeeld, was de inbreng van de burger uiteindelijk niet meer dan symbolisch. Brabant Cultureel
 • De Vereniging Nederlandse Gemeenten stuurt de gemeenten een brief over het digitaliseringsplan van de filmwereld: Cinema Digitaal. Gemeenten ontvangen daarbij de Handreiking ‘Filmtheaters in beweging’. De handreiking toont de positie van de filmtheaters in het VNG-ringenmodel voor gemeentelijk cultuurbeleid en bevat een stappenplan voor het ontwikkelen van een film(theater)beleid. En er staan aansprekende activiteiten van filmtheaters en heldere voorbeelden van gemeentelijk beleid in. VNG
 • De Amsterdamse Kunstraad (AKr) adviseert op verzoek van wethouder Ollongren over de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2017-2020. De kunstraad kan zich vinden in de positieve teneur van het stuk ten opzichte van het belang van de kunsten voor de stad, maar bekritiseert de wijze waarop de wethouder een Amsterdamse Basisinfrastructuur benoemt van 17 ‘topinstellingen’ plus 4 cultuurhuizen. De kunstraad doet in zijn advies een voorstel voor een Functiehuis voor de Kunsten waarin tenminste 30 instellingen worden opgenomen en stuurt aan op samenwerking binnen het kunstenplan. De Kunstraad dat eigenlijk niet individuele instellingen aangewezen moeten worden, maar functies die instellingen kunnen invullen. Dat zou meer ruimte geven voor verandering, vernieuwing en spreiding door de stad. De raad vindt het onwenselijk dat de politiek nu beoordelaar van de kunsten wordt als de gemeenteraad zelf de instellingen aanwijst. Als er meer instellingen in de basisinfrastructuur komen, dan zou daar ook 3 miljoen euro meer heen moeten gaan dan de nu voorgestelde 64,3 miljoen. De rest van het subsidiebudget van 86,1 miljoen euro wordt dan verdeeld door het AFK. Amsterdamse Kunstraad , Het Parool , NRC , inlog vereist
 • Een ruime meerderheid in de gemeenteraad van Rotterdam heeft voor de bouw van het Collectie_gebouw gestemd, het voor publiek toegankelijke depot van Museum Boijmans Van Beuningen in het Museumpark. Stichting De Verre Bergen, de goededoelenorganisatie van de Rotterdamse familie Van der Vorm (grootaandeelhouder van de investeringsmaatschappij HAL), zou 15 miljoen bijdragen, de rest zou voor rekening van de gemeente zijn. De totale kosten zijn 52 miljoen. Het college van B7W, het museum en De Verre Bergen denken dat het ‘iconische’ depot extra inkomsten voor de stad oplevert. Mogelijk stapt het Erasmus MC naar de Raad van State om de bouw tegen te houden. Volgens het medisch centrum staat het Collectiegebouw te dicht op de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het Sophia Kinder_ziekenhuis. Daardoor zou pati‘nten in deze kliniek niet langer de vereiste ‘prikkelarme’ omgeving kunnen worden geboden. De Volkskrant
 • Inez Boogaarts nam afscheid als directeur van de Rotterdamse Raad Kunst en Cultuur. In haar afscheidsspeech blikte ze terug op drie‘nhalf jaar dat ze als secretaris/directeur van een speciale raad die de gemeente Rotterdam adviseert over kunst. Volgens haar was het de afgelopen jaren moeilijk een inhoudelijk gesprek over kunst en cultuur te voeren met wethouder en ambtenaren in Rotterdam. Rotterdam investeert te veel in stenen en te weinig in inhoud, zei Boogaarts. NRC, inlog vereist
 • Uit een overzicht van cultuurwethouder van Utrecht Margriet Jongerius blijkt dat in Utrecht de meeste subsidie wordt verstrekt aan theater en dans, 10,6 miljoen, direct gevolgd door muziek, 10,56 miljoen, en de minste subsidie aan literatuur, 225 duizend. Utrechters zouden meer cultuursubsidie willen steken in films en games, beeldende kunst en amateurkunst. Dat blijkt uit de internetpeiling over het gemeentelijk cultuurbudget die de VVD twee weken geleden startte. Volgens de respondenten zou het budget voor theater, dans en muziek kleiner kunnen zijn. Utrecht.nieuws.nl , Dichtbij.nl/utrecht
 • De gemeente Utrecht heeft het miljoenentekort bij het nieuwe muziekgebouw TivoliVredenburg grotendeels aan zichzelf te wijten. Bouw- en exploitatiekosten zijn structureel veel te optimistisch ingeschat. Dit concludeert de Utrechtse Rekenkamer in het kritische rapport Een Paleis voor Muziek. TivoliVredenburg trekt nu zo’n 700.000 bezoekers per jaar, en dat moeten er op termijn 1 miljoen worden. Met name de popconcerten leveren geld op. Dat neemt niet weg dat TivoliVredenburg kampt met een flink gat in de begroting. Dit jaar is dat 2,3 miljoen euro (iets beter dan de verwachte 2,5 miljoen), volgend jaar naar verwachting 1,7 miljoen. Het rapport bevat voor het College van B & W van de gemeente Utrecht relevante informatie en lessen voor de toekomst. Het levert een bijdrage aan het toewerken naar een reguliere verhouding tussen de gemeente en cultureel ondernemer TivoliVredenburg, een verhouding zoals die ook met de andere culturele instellingen in de stad bestaat. TivoliVredenburg, aldus directeur Frans Vreeke, gaat op zoek naar alternatieve exploitatiescenario’s en andere methoden om het structurele begrotingstekort aan te pakken. De Volkskrant , 3voor12.vpro.nl , Utrecht.nl , TivoliVredenburg
 • ‘s-Gravenhage wil zich meer profileren als filmstad. Daarvoor heeft de D66-fractie een initiatiefvoorstel gepresenteerd. Een van de idee‘n om de stad beter op de filmkaart te zetten is het zogenaamde ‘gouden filmticket.’ Een producent krijgt dan 150.000 euro van de gemeente, plus alle medewerking die hij of zij nodig heeft om een film of tv-serie in Den Haag op te nemen. Film- en televisieproducenten die hiervoor in aanmerking willen komen, moeten dan wel aantonen dat zij met deels Haagse acteurs en crew werken, de lokale ondernemers betrekken en bijdragen aan de citymarketing van ‘s-Gravenhage. D’66 is ook voorstander van een laagdrempelig kortfilmfestival in de Hofstad. Omroep West
 • Eind dit jaar sluit expositieruimte Willem3 in Vlissingen, onderdeel van Cultuurwerf, vanwege bezuinigingen definitief haar deuren. Met een bijzondere expositie hoopt Jeroen Jongeleen de discussie over bezuinigingen op cultuur opnieuw aan te zwengelen. Jeroen Jongeleen verzamelt sinds 5 jaar Geenstijl en soortgelijke internetblog reacties, waarmee mensen hun ongenoegen over kunst en cultuur wereldkundig maakten. PZC
 • De gemeente Hengelo gaat niet akkoord met de onderhandse verkoop van de kunstcollectie van AkkuH aan het nieuwe kunstuitleen Art&Design center Hengelo. Daarover heeft men Akkuh op 4 november een brief gestuurd. Als het bestuur van AkkuH niet binnen een week een gesprek aangaat met de gemeente wordt er beslag gelegd op de bankrekening en de kunstcollectie. Radio Hengelo tv
 • Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz zet licht op groen voor vaste boekenprijs. De lezer wint bij een vaste boekenprijs, volgens AndrŽ Vandorpe, algemeen directeur van boek.be, Patrick De Rynck,voorzitter van de Vlaamse auteursvereniging (VAV) en Carlo Van Baelen, consultant in het boekenvak. De Morgen , De Morgen

noord-brabant

 • Er is te weinig lokale regie op cultuureducatie, kunst- en cultuureducatie moeten worden verbonden met maatschappelijke opgaven zoals leefbaarheid en sociale veerkracht. De provincie Noord-Brabant zou een verbinder, stimulator en ondersteuner van gemeenten kunnen zijn op het gebied van cultuur, en zaken mogelijk kunnen maken zoals een gezamenlijke backoffice (zoals buurtzorg), het organiseren van kennisdelingsbijeenkomsten en pilots. Het culturele veld tenslotte krijgt het advies om te werken aan de inhoudelijke en pedagogische kwaliteit van het kunst- en cultuuronderwijs en te zorgen dat het beter zichtbaar is. Dat zijn enkele van de aanbevelingen van de Commissie Paes, die onderzoek heeft gedaan naar buitenschoolse cultuureducatie in Noord-Brabant. Het rapport werd op 2 november in het provinciehuis gepresenteerd. Gedeputeerde Swinkels is blij met het rapport, en spreekt van ‘gedegen werk’: “Dit rapport bevat een aantal duidelijke adviezen. Dit probleem verlangt bevlogenheid en betrokkenheid, ook van bestuurders. Ik heb die bevlogenheid en betrokkenheid zeker, en wil me ook inzetten voor dit onderwerp. Het gaat me zeer aan het hart, dat is ook de reden dat ik dit al meteen na mijn start als gedeputeerde op de agenda hebt gezet.” Brabant.nl , Kunstbalie , Brabants Dagblad
 • De provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg steken samen 280.000 euro in festival Incubate. Het Tilburgse festival wordt zo gered van een faillissement. Zowel de provincie als de gemeente voeren deze actie onder het motto ‘eens maar nooit meer’. Het festival Incubate heeft eerder zijn schuldeisers excuses gemaakt en om geduld gevraagd. In een brief aan een aantal artiesten en bands heeft directeur Joost Heijthuijsen medegedeeld dat de kaartverkoop dit jaar is tegengevallen en de rekeningen daarom niet betaald kunnen worden. De gemeente Tilburg en provincie Noord-Brabant moeten bijspringen om de rekeningen te betalen, volgens Heijthuijsen.. Brabant.nl , Omroep Brabant , Brabants Dagblad , 3voor12.vpro.nl , incubate , Brabants Dagblad
 • Hoe houd je centra van dorpen en steden aantrekkelijk, terwijl het aantal winkels afneemt? Die vraag stond woensdagochtend centraal tijdens een themabijeenkomst in de De Gruyterfabriek in’s-Hertogenbosch. Honderdvijftig mensen – centrummanagers, vertegenwoordigers van overheden, vastgoedeigenaren en studenten – deden mee aan de conferentie, die was georganiseerd door de provincie Noord-Brabant en de stichting Retailplatform Brabant. Eindhovens Dagblad
 • De Brabantse Dorpen Derby 2015 is in de finaleronde beland. Negen dorpen zijn druk bezig met hun project. Wie heeft het beste idee om met behulp van cultuur de leefbaarheid in het dorp te verbeteren? Stemmen kan nog tot en met 6 december. Brabant.nl
 • Cultuurhistoricus Wies van Leeuwen krijgt op 16 november de Brabant Bokaal voor zijn inzet voor het erfgoed. Van Leeuwen houdt al sinds zijn jeugd van oude monumentale gebouwen, in het bijzonder kerken. Brabants Dagblad
 • Architect Vincent Panhuysen ontving uit handen van commissaris van de Koning Wim van de Donk de commissarispenning voor de bijzondere en zorgvuldige wijze waarop hij de vernieuwing van het provinciehuis van Brabant heeft begeleid. Brabant.nl

grote brabantse gemeenten

 • Meedenken en meedoen, dat is leidend in de actualisering van de cultuurvisie van Breda. Nu is de fase aangebroken om actief deel te nemen aan gesprekken over de toekomst van cultuur in Breda via community CultuurBreda. Uit 70 gesprekken, die de kwartiermaker afgelopen maanden met het culturele veld heeft gevoerd, blijkt dat er genoeg voedingsbodem is om binnen een community verder richting te geven aan de gedeelde onderwerpen over cultuur. Binnen kort zijn er drie bijeenkomsten. Die zijn ingedeeld in drie subgroepen met als werktitels: ‘De Verbinders’, ‘De Concept Denkers’ en ‘De Strategisch Denkers’ en vinden plaats op 6, 9 en 20 november. Gemeente Breda
 • De ambitie van “smart society” lijkt even logisch als een helder voor een innovatieve stad als Eindhoven. De gemeente Eindhoven heeft daarvoor een partner gezocht : Het Nieuwe Instituut. Het Nieuwe Instituut gaat zich buigen over de veranderingen in het “sociale contract” tussen overheid en burger in Eindhoven. Linda Vlassenrood treedt namens Het Nieuwe Instituut op als programmaleider voor “De Staat van Eindhoven”, het traject dat de stad tussen nu en 2017 een flinke stap in de goede richting moet hebben gebracht. e52.nl , e52.nl , e52.nl , e52.nl
 • Bezuinigen op CKE is dom, schrijft Herman Jansen, directeur van Uitgeverij Pepijn en cursist bij het CKE, op de opiniepagina van het Eindhovens Dagblad. Tegenstanders van bezuinigingen op het Centrum voor de Kunsten bereiden een actie in de vorm van een flashmob voor bij de hoorzitting van de Eindhovense gemeenteraad op dinsdag 10 november. Ook is er een petitie online gezet. Dat is een reactie op de door de Stichting Cultuur voorgestelde bezuiniging van 2 miljoen euro op het budget van 4 miljoen van het CKE. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • Eindhoven heeft veel aandacht voor Smart City, Brainport, Metropool Regio Eindhoven, maar tegelijkertijd is de gemeente, ‘partner’ in de triple helix, volop bezig met het ontmantelen van de stedelijke cultuur. Terwijl die daar juist bij nodig is. Peer Notermans geeft zijn opinie in het Eindhovens Dagblad. Eindhovens Dagblad
 • Help het Eindhoven Museum de schatten van Eindhoven tonen. Met die kreet is het Eindhoven Museum een publieksactie begonnen om meubilair voor exposities aan te kunnen schaffen. Directeur Ward Rennen hoopt zo 15.000 euro op te halen om reizende tentoonstellingen mogelijk te maken. Op de site voordekunst.nl/eindhovenmuseum doneerden supporters al bijna 2.500 euro. Sinds de sluiting van de Steentjeskerk heeft het lokale historisch museum geen vaste tentoonstellingsruimte meer. Om toch de vaste collectie te kunnen tonen op wisselende locaties heeft het Eindhoven Museum duurzame meubels nodig. Eindhovens Dagblad
 • De grote culturele instellingen in ‘s-Hertogenbosch klagen er vooral over dat er eerst flink bezuinigd moeten worden en er daarna pas met de gemeente gesproken wordt over de manier waarop. De instellingen willen de tijd om (toekomst)plannen te maken en pas dan naar de definitieve bezuiniging kijken. De gemeente geeft ze die tijd, aldus wethouder Paul Kagie. “Maar als wij die financi‘le klem niet zetten, is de beweging ver te zoeken.” Debat over de bezuinigingen in Verkadefabriek. Brabants Dagblad
 • Kort verslag van de debat in de bibliotheek over de bezuinigingen op cultuur in ‘s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad
 • Met het verdwijnen van de Kunsthal Boschveld rijst de vraag of ‘s-Hertogenbosch genoeg plek heeft waar regionale kunstenaars kunnen exposeren. De gemeente stelt dat er genoeg kunstlocaties zijn. Zoals het Museumkwartier en de verschillende galeries. ƒen van de hotspots is het kunstencluster, de Willem II Fabriek dat nu een jaar actief is. Ze krijgen veel voorstellen binnen voor de grote expositieruimte. Brabants Dagblad
 • Directeur Theo de Veer van de Muzerije en directeur Hans Derks van de bibliotheek in ‘s-Hertogenbosch zijn niet tegen de fusie van beide buren aan de Hinthamerstraat. Maar vragen de gemeente wel eerst de dienstverlening e

  cultureel ondernemerschap

  • Op het eerste gezicht lijkt The Business of Fashion een doorsnee financi‘le site: analyses, nieuws en interviews met topmannen en vakmensen. Er is alleen ŽŽn verschil: deze site gaat alleen maar over mode. Sinds oprichting in 2007 is Business of Fashion (BoF) uitgegroeid tot de officieuze krant van de modewereld, met 400.000 unieke bezoekers per maand. Wat verklaart het succes? NRCQ
  • MKB Krachtcentrale maakte op 2 november 2015 bekend dat Museum IJsselstein (MIJ) ŽŽn van de vier winnaars is van de verkiezing Slimste Bedrijven van Nederland 2015. MKB Krachtcentrale stimuleert slim ondernemen waardoor grootse groei in welzijn en welvaart ontstaat. Slim ondernemen levert een gezonde en duurzame economie en een vitale maatschappij op. De jury was unaniem en onder de indruk van het unieke nieuwe business concept van MIJ, dat radicaal anders is dan dat van andere musea. Wat is zo bijzonder aan het business concept van MIJ? Twee zaken. Ten eerste: MIJ is een community, een netwerkmuseum. Ten tweede: de manier van organiseren bij MIJ is SLIM: volledig transparant, organisch groeien, vertrouwen, het beste uit mensen halen. Metropolis M
  • Dutch FilmWorks (DFW) neemt de distributie over van alle titels die voorheen door A-Film Benelux MSD werden verzorgd. Half september vroeg A-Film surseance van betaling aan. Een kleine twee weken later werd de BV A-Film Personeel failliet verklaard, en werden achttien mensen ontslagen. Eerder nam DFW al de distributie van Sneekweek over van A-Film. Filmkrant
  • In de eerste drie kwartalen van 2015 is het bioscoopbezoek ten opzichte van 2014 gestegen met 10 procent. Dat blijkt uit de Dashboard Bioscoop- en Filmtheaterbezoek, met onder andere de bioscoopbezoekers, bezoek aan Nederlandse films en filmtheaters, top 20 filmtitels en de top 50 steden. Er zijn in het derde kwartaal meer kinderen bereikt dan in het tweede kwartaal, terwijl het bereik onder 16- tot 29-jarigen juist is afgenomen. Filmonderzoek
  • In het najaar van 2015 zetten acht literaire organisaties op initiatief van Literair Productiehuis Wintertuin een Europees netwerk op van professionals en organisaties speciaal voor jonge schrijvers en vertalers. Het netwerk is gericht op het bouwen van een Europees literair platform van jong talent door middel van een doorlopende programmareeks bestaande uit schrijfopdrachten, writer in residence-programma’s, vertaalopdrachten, workshops en podiumpresentaties. De opzet van dit netwerk wordt aangekondigd tijdens het Pisa Book Festival in Itali‘ (6 t/m 8 november). Het platform gaat van start in 2017. Het Europees talentontwikkelingsprogramma is een initiatief van Wintertuin. De partners in Nederland zijn Uitgeverij De Geus, Breda en Tilt. De organisatie van het project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van bkkc, het Nederlands Letterenfonds en de Nederlandse Ambassade in Rome
  • Literair Nederland , Wintertuin
  • Tekstschrijver/dichter Merel Morre uit Eindhoven zag tot haar grote verbazing een van haar eigen teksten ingelijst ‘te koop’ liggen bij bouwmarkt Karwei. De producent gaf direct zijn fout toe en praat nu met haar over een schikking. ƒn over verdere samenwerking. Dat ziet ze niet zitten, althans niet voor haar korte teksten. Eindhovens Dagblad , Omroep Brabant
  • Amazon heeft een boekhandel in Seattle geopend. Het is de eerste ‘echte’ winkel in het 20-jarige bestaan van de internetgigant. De winkel heet Amazon Books en lijkt op andere grote Amerikaanse boekenwinkels. Het assortiment bestaat uit tussen de vijf- en zesduizend titels, bestsellers en klantfavorieten van de website. Van elk exemplaar is de cover te zien, en niet de rug van het boek. Voor iedere titel is lezerscommentaar beschikbaar. Het bedrijf wil gebruikersdata zoals klanten en kooppatronen van de website vertalen naar de winkelvloer. Het is niet mogelijk om bestellingen in de winkel op te halen. Amazon Books verkoopt enkel boeken. Entertainment Business
  • Toen de bioscoop uit het Grand Theatre in Breda verdween, stond het gebouw lang leeg en werd het verhuurd als locatie voor evenementen. Nu komt er op de begane grond van het gebouw aan het Van Coothplein een boekhandel, met een horecadeel op de balkons. Thijmen Jansen was als manager van Boeken Plus in de Barones op zoek naar een nieuwe locatie nadat de Barones de zaak geen nieuw huurcontract wilde aanbieden. De financiering van de nieuwe zaak wordt gedaan door de holding EBM. De winkel gaat niet Boek en Plus heten. BN – De Stem , Breda vandaag
  • Todd Hansen, directeur Interactive Festival bij South by Southwest (SXSW), is de eerste keynote spreker van het Buma Music meets Tech-programma tijdens Eurosonic Noorderslag 2016. Daarnaast maakt Hansen deel uit van de Buma Music meets Tech Award jury en bepaalt hij mede welke start-up van het pitchprogramma de award wint. BUMA Cultuur
  • Tijdens een in september gehouden congres presenteerde de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals de cijfers over 2014. VNPF-directeur Berend Schans stelde dat conclusies trekken uit de gemiddelde cijfers erg lastig is, maar zag wel enkele kenmerkende veranderingen in de markt. Wat is de rol van het poppodium in het culturele landschap de komende jaren en hoe gaan zij zich ontwikkelen? Entertainment Business
  • Gelegen in de driehoek Nijmegen, Eindhoven, Tilburg, elk met eigen grote poppodia, heeft poppodium De Pul vanuit Uden de afgelopen 47 jaar een heel duidelijke eigen plek afgebakend in het clubcircuit. Door een sterke, eigen koers te varen, staat het podium er met een kenmerkend eigen programma gezond voor. Entertainment Business
  • Met de verbouwing die in oktober wordt afgerond, is het Tilburgse poppodium 013 klaar voor de toekomst. De verhoogde capaciteit maakt dat het podium niet alleen in de regio een unieke positie inneemt, maar ook landelijk toonaangevend blijft. Entertainment Business
  • Het Amsterdamse poppodium de Melkweg gaat een proef draaien met de verkoop van tickets op naam. ‘We willen alles proberen om de doorverkoop van kaarten tegen woekerprijzen te voorkomen’, zegt Jon Heemsbergen van de Melkweg. Het Parool
  • Op 26 en 27 november komt de professionele sector rond klassieke muziek in TivoliVredenburg bij elkaar tijdens de tweede editie van de Buma Classical. Deze jaarlijkse conferentie dient als aanjager voor de Nederlandse klassieke muziekindustrie. Op 26 november vindt de eerste editie plaats van Stukaklassiek. Samen met Buma Classical en 24classics organiseert Stukafest korte concerten en theatervoorstellingen in twaalf Utrechtse studentenkamers. Fonds Podiumkunsten , Entertainment Business
  • Mojo-directeur Dick van Zuijlen is per direct vertrokken. Volgens een woordvoerder is er tussen Mojo en Van Zuijlen sprake ivan een ‘verschil van mening over de stappen die gezet moeten worden om de bedrijfsdoelen te realiseren’. Volgens Dick van Zuijlen zelf had hij geen verschil van mening met de Amerikanen van moederbedrijf Live Nation, maar met Leon Ramakers, voormalig directeur en huidig adviseur van Mojo. “Dan gaat het onder andere over systematisch marktonderzoek en het invoeren van cashless betalen, dergelijke bedrijfsmatige zaken.” 3voor12.vpro.nl
  • Het Opera Gala van het jubilerende De Nationale Opera is vrijdag 6 november thuis te volgen via een livestream. Het gezelschap dat vijftig jaar bestaat koos niet voor de publieke omroep, maar voor uitzending op internet via het nieuwe The Opera Platform. De Volkskrant

  cultuurmarketing

  • Sinds 2010 is het aantal social media gebruikers wereldwijd meer dan verdubbeld: van 970 miljoen actieve gebruikers naar 1,96 miljard in 2015. Social media zijn nog lang niet op zijn retour. Niet alleen het aantal individuen op social media groeit: bij de meeste culturele organisaties zijn social media al een vast deel van de marketingcommunicatiestrategie. Maar wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen op dit moment? Cultuurmarketing.nl
  • Mirjam Sieben begon ooit als student Music Management in Tilburg, maar stapte al snel over naar de studie Communication en Multimedia design in Breda. Na haar afstuderen kon ze gelijk aan de slag bij een kleine uitgeverij in Weert en in 2010 begon ze als communicatiemedewerker bij het Centrum voor de Kunsten Eindhoven. Eindhoven beviel haar goed en ze stapte over naar Popcollectief Eindhoven: PopEI. Hier bekleedt ze een functie als PR/communicatiemedewerker en activiteiten cošrdinator. Hoe ziet haar week er uit? Cultuurmarketing.nl
  • Hoe word ik met mijn organisatie succesvol in pricing – en hoe pak ik dit aan? In vijf stappen richting een effectieve prijsstrategie. Marketingonline
  • Zo maak je zelf de beste visuele content voor je marketingcommunicatie [infographic]. Frankwatching
  • Facebook: wat nu wel en wat niet doen? Socialmediasocialmedia
  • 10 social media marketing principes. socialmediasocialmedia

  financiering

  • Ontwerpers zijn sterk in het verkennen en agenderen van urgente, ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. Ontwerpend onderzoek speelt daarin een belangrijke rol. Dat is een van de conclusies uit het onderzoek en het essay ‘Ontwerpers onderzoeken de toekomst’ van Paul Rutten en Lauran Schrijvers. De complexiteit van actuele opgaven, met maar ook zonder formele opdrachtgevers, neemt toe en vraagt om nieuwe werkwijzen en onderzoeksmethoden. Ontwerpers treden daarbij steeds vaker op als initiator en verbinder. Welke eisen stelt dit aan de competenties van ontwerpers? Hoe definieer je de opgave en hoe stel je de vraagstelling scherp? Hoe kies je de passende methodiek bij de vraagstelling? Op welke manier organiseer je draagvlak en commitment? Op 10 november stelt het Stimuleringsfonds deze vragen aan de orde. Aan de hand van lopende en recent afgeronde projecten wordt samen met ervaringsdeskundigen en experts uit verschillende onderzoekswerelden kennis en ervaring op het gebied van onderzoeksmethodieken uitgewisseld. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie was de voorbij Dutch design Week aanwezig met vijf ochtendbijeenkomsten in MU over actuele discussies uit het designveld. Dit initiatief komt voort uit de behoefte in gesprek te gaan met het ontwerpveld en instellingen, beleidsmakers en stakeholders over de toekomst van het ontwerp binnen de creatieve industrie, in voorbereiding op het nieuwe beleid (2017-2020). Hoe kan het fonds nog beter bijdragen aan deze inventieve en innovatieve sector? Een verslag van 3 bijeenkomsten. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  • De regeling Bijdrage Samenwerking Musea van het Mondriaanfonds is van toepassing op musea en is bedoeld als bijdrage voor gezamenlijke initiatieven die het gangbare overstijgen; de relatie tussen de burger en cultureel erfgoed versterken; een duurzaam karakter hebben, voorbeeld stellend en navolgbaar zijn door anderen en uiteindelijk leiden tot een sterkere museale sector. Het gaat daarbij om de volgende thema’s: educatie, publieksbereik, zichtbaarheid, wetenschap, digitale mogelijkheden, en collectiebeleid. Een bijdrage uit de samenwerkingsregeling musea kan zes maal per jaar worden aangevraagd. De eerstkomende deadline is op 18 december 2015. Mondriaanfonds
  • Het Fonds Kwadraat organiseert op 23 november, in samenwerking met ArtWorlds, ‘Experiment en financiering: gaat dat samen?’ Een dag speciaal voor beeldend kunstenaars die financiering zoeken voor hun plannen. Juist in deze discipline zijn creatieve processen vooraf niet te beschrijven. Bij een subsidieaanvraag moet je vaak wel al inhoudelijk omschrijven in welke richting je werk zal ontwikkelen en waar je het zult presenteren. Hoe los je dit op? De aanvraag van een rentevrije lening is eenvoudiger, maar hoe werkt zo’n lening verder nou eigenlijk? En wat zijn de mogelijkheden van crowdfunding? Fonds Kwadraat
  • Het Filmfonds heeft de deadlines voor 2015 en 2016 bekendgemaakt voor een groot deel van haar regelingen. Het fonds heeft als doel het stimuleren van een divers en kwalitatief hoogstaand filmaanbod en het bevorderen van een voor de filmkunst aantrekkelijk (productie)klimaat in Nederland. Voor sommige subsidies kunnen er doorlopend aanvragen worden ingediend. Andere regelingen kennen een uiterste indiendatum. Filmfonds
  • Na succesvolle eerdere edities zijn er vier nieuwe plannen voor ultrakorte animatiefilms geselecteerd voor een realiseringsbijdrage van maximaal € 50.000. Bioscoopexploitant PathŽ brengt de films vanaf de zomer van 2016 in roulatie. Tot de geselecteerde films behoort Nona en de zingende Gehaktbal van Jonas Ott en Ruud Bakker, alumni van de Academie St. Joost. De films van maximaal twee minuten zijn geselecteerd uit 28 inzendingen en zullen worden vertoond in de PathŽ theaters, in het voorprogramma van grote speelfilmreleases. Met deze serie willen het Nederlands Filmfonds, PathŽ en Fonds 21 weer een groot publiek bereiken voor de Nederlandse korte animatiefilm. Filmfonds
  • In het kader van het project Dutch Crossover is de speelfilm Rivonia geselecteerd voor realiseringsbijdrage van het Nederlands Filmfonds van maximaal € 800.000. Rivonia is een coproductie met Zuid Afrika. Met Dutch Crossover ondersteunt het Filmfonds de productie van auteurfilms met culturele waarde die de potentie hebben om een bioscooppubliek van minimaal 50.000 mensen te bereiken Žn zich tevens internationaal te onderscheiden. De eerstvolgende uiterste indiendatum is 16 februari 2016. Filmfonds
  • Het Mediafonds wil met de LEF regeling meer ruimte cre‘ren voor aanvragen waarin experiment, vernieuwing en artistiek onderzoek in de documentaire centraal staan. Denk aan idee‘n/plannen waarin de grenzen van het genre documentaire opgezocht worden, waar conventies doorbroken worden en disciplines overstegen en vermengd worden. Wegens enorme belangstelling en de kwaliteit van de ingediende aanvragen in het kader van de LEF regeling voor experiment en vernieuwing in de documentaire heeft het Mediafonds besloten de regeling voort te zetten in 2016. Voor deze regeling wordt eenmalig €75.000 ter beschikking gesteld. Er is ŽŽn indiendatum op 11 januari 2016. Mediafonds
  • De eenmalige Start©-regeling van het Mediafonds wordt na uitputting van het budget van €150.000 niet gecontinueerd. Binnen deze regeling kan op elk moment op individuele basis tot € 10.000,- ontwikkelingsgeld worden aangevraagd voor nieuwe, onderscheidende en originele fictieprojecten van artistiek hoogwaardige kwaliteit. De regeling is bedoeld voor projecten die door hun aard en andersoortige aanpak binnen de reguliere aanvraagprocedures niet gehonoreerd konden worden. Tot nu toe is voor 14 projecten subsidie verleend. Per 2 november is nog € 17.000,- beschikbaar. Mediafonds
  • De Europese Commissie heeft de resultaten van de oproep Steun voor Selectieve Distributie (EAC/23/2014 – tweede deadline: 02/07/2015) gepubliceerd. In totaal werd deze ronde 6.110.700 euro toegekend aan Europese films voor niet-nationale distributie. Nederlandse distributeurs ontvingen in totaal 274.900 euro steun voor de distributie van niet-Nederlandse films in Nederland. De nieuwe oproep Steun voor Selectieve Distributie is half oktober gepubliceerd (deadlines: 1 december 2015 en 14 juni 2016). Mediadesk Nederland
  • Begin 2016 organiseert het Nederlands Letterenfonds in samenwerking met Stichting Schrijvers School Samenleving (SSS) voor de derde keer op rij de actie ‘Boek een dichter’. Inzet is om gedurende de hele maand januari en de Po‘zieweek zo veel mogelijk dichters te laten optreden. Boekhandels, bibliotheken en scholen kunnen – via SSS – dichters boeken tegen een extra aantrekkelijk Po‘zieweektarief. Letterenfonds
  • Van 9 t/m 14 november 2015 bezoeken elf Duitse festivaldirecteuren en -programmatoren Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Antwerpen. In de aanloop naar het Vlaams-Nederlandse gastlandschap op de Frankfurter Buchmesse 2016 zal vanaf voorjaar 2016 een grootschalig programma met lezingen en optredens van start gaan in zeven Duitse steden. Het programma voorziet onder meer in ontmoetingen met auteurs, uitgevers en literaire organisaties zoals het CPNB, pitches door literaire festivals uit Nederland en Vlaanderen en een bezoek aan het ministerie van OCW en aan het Crossing Border festival in Den Haag. Letterenfonds
  • Dichter, filosoof, schrijver Henk van der Waal verblijft vanaf september 2015 voor vijf maanden aan het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS) in Wassenaar als writer-in-residence. Hij werkt daar aan een tweede filosofisch non-fictieboek met de werktitel Mystiek voor postreligieuzen dat te zijner tijd zal uitkomen bij Querido. Van der Waal werd voor de positie van writer-in-residence voorgedragen door zijn uitgever Annette Portegies. Het Nederlands Letterenfonds stelde een verblijfsstipendium beschikbaar. Het writer-in-residence programma is een samenwerking tussen het Nederlands Letterenfonds en het NIAS en is er op gericht schrijvers van literair werk, zowel fictie als non-fictie, te laten werken in een internationale en interdisciplinaire academische gemeenschap. Letterenfonds
  • In september zijn in het kader van de Biografieregeling elf aanvragen ingediend voor te schrijven biografie‘n. De commissie en het bestuur adviseerden positief over acht van de elf projecten; drie aanvragen zijn afgewezen. De toegekende beurzen vari‘ren van van € 9.400 tot € 40.000; in totaal is € 180.000 toegekend. Nieuwe aanvragen kunnen worden voorgelegd voor 1 september 2016. Letterenfonds
  • Het Fonds Podiumkunsten heeft de nieuwe meerjarige subsidieregeling voor de periode 2017-2020 gepresenteerd in Tivoli/Vredenburg te Utrecht. Er zijn geen drastische koerswijzigingen, maar wel enkele aanscherpingen. Het fonds moet er toe bijdragen dat er een sterke artistieke ontwikkeling plaatsvindt, dat er een divers aanbod wordt ontwikkeld waarin zoveel mogelijk mensen zich kunnen herkennen en dat er sprake is van een duurzame publieksopbouw. Enige wijzigingen : subsidieaanvragen worden in de periode 2017-2020 voor vier jaar toegezegd, alle subsidies voor producerende instellingen beginnen met een vaste voet van 75 duizend euro, aangevuld met een bedrag per uitvoering, festivals kunnen een bijdrage vragen voor (co)-productie, een aanvullende bijdrage voor talentontwikkeling kan worden aangevraagd, voor producerende instellingen maximaal 20% van de aangevraagde basissubsidie, voor projectsubsidies, het domein van nieuwe initiatieven, wordt er vanaf 2017 geen onderscheid meer gemaakt tussen disciplines. Het fonds geeft geen impliciete of expliciete beleidsopdracht, zei directeur Henri‘tte Post bij de presentatie. Het fonds beoordeelt de aanvragen voor de periode 2017-2020 op artistieke kwaliteit, ondernemerschap, pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod en geografische spreiding. Op 1 december publiceert het fonds het aanvraagformulier en de richtlijnen op zijn website. Fonds Podiumkunsten , Fonds Podiumkunsten , Theaterkrant
  • Het Fonds voor Cultuurparticipatie biedt met het programma Jonge Kunst samen met Fonds Soziokultur ondersteuningsmogelijkheden voor projecten die bijdragen aan de grensoverschrijdende samenwerking en kennisuitwisseling tussen Nederlandse en Duitse culturele instellingen. De subsidieregeling is gestart in 2013 en er zijn in drie rondes inmiddels 13 samenwerkingsprojecten gehonoreerd. Beide fondsen stellen ook in 2016 weer subsidie beschikbaar voor Duitse en Nederlandse culturele organisaties die willen samenwerking in projecten voor, door en met jongeren. Aanvragen kan tot 15 december 2015. Fonds voor Cultuurparticipatie
  • De drie subsidieregelingen die Erfgoed Brabant namens de provincie Noord-Brabant uitvoert, houden met ingang van 2016 op te bestaan. Erfgoed Brabant
  • Atelier NL heeft met hun crowdfundingproject Earth Alchemy Factory het doelbedrag van maar liefst 60.000 euro opgehaald. Dat betekent een enorme steun in de rug bij het kopen van de Bergmannkerk, hun werkplek in Eindhoven. Mede dankzij ondersteuning van bkkc en een financi‘le bijdrage uit het impulsgelden programma. Earth Alchemy Factory van Atelier NL is het honderdste succesvolle project in de 4 jaar dat bkkc met crowfunding actief is. bkkc
  • Enkele culturele instellingen , zoals Stedelijk Museum Amsterdam, FOAM, en de Nationale Opera en Ballet, hebben sinds kort exclusieve clubs voor een jong, donerend publiek. De leden hebben in ruil voor het donateurschap bepaalde privileges, zoals privŽrondleidingen, diners, netwerkborrels of een workshop ‘collectioneren’. NRCQ

  cultuurnieuws per discipline

  architectuur en vormgeving

  • Met de ARC15 Awards wordt teruggekeken naar de architectuurproductie van het afgelopen jaar. Maar de redactie van de Architect wil spiegelbeeldig ook vooruit kijken en de aanzetten voor een nieuwe generatie architectuur belichten. Daarom is de redactie dit jaar begonnen met ARC15 Lab: een plek waar vernieuwers in de bouw en de architectuur samenkomen. Op 19 november organiseert De Architect voorafgaand aan de ARC Awards een verdiepend dagprogramma. De Architect
  • De jury van de Abe Bonnema Architectuurpprijs 2015 heeft de genomineerden bekendgemaakt. Het gaat om vijf projecten die in de afgelopen twee jaar zijn opgeleverd. Op dinsdag 1 december wordt in het Rijksmuseum de winnaar onthuld. Tot de genomineerden behoort architectenbureau cepezed voor de transformatie van De Cacaofabriek in Helmond. Architectenweb
  • In Rotterdam moet een nieuw type woning komen: het gezinsappartement. Dat is de inzet van een prijsvraag die de gemeente heeft uitgeschreven met Architectuur Lokaal. Teams van architecten, bouwbedrijven, projectontwikkelaars en groepen van particulieren krijgen de kans om een kavel van 600 m2 ‘op een plek met uitzicht op de skyline en de rivier’ te bebouwen met een complex van zes tot tien lagen. De Architect
  • In Amsterdam is de gentrificatie – de sociologische term voor de economische opwaardering van buurten die tenslotte leidt tot verdringing van mensen met lagere inkomens – zo ver gevorderd dat burgemeester Eberhard van der Laan vreest voor Londense toestanden. De ene na de andere achterbuurt in Rotterdam transformeert in een wijk met koopwoningen, hippe cafŽs, galeries en bio-winkels. Gaat de tweede stad van Nederland dezelfde kant op als Amsterdam? Een reportage. Vrij Nederland
  • Dinsdagochtend 27 oktober 2015 organiseerde Architectenweb een netwerkontbijt rond healing environment. Een breed thema dat tot voorbij de architectuur reikt en waarvoor steeds meer bewijzen naar voren komen. Een verslag. Architectenweb
  • Bij ruimtelijke ontwikkeling zijn gebiedsmanagers, planologen en ontwerpers betrokken. Zij maken de visies voor de inrichting van een gebied. De provincie Noord-Brabant wil de uitvoering van die visies meer decentraliseren en de participatie van organisaties en burgers bij de inrichting van de leefruimte vergroten. Daarnaast blijkt dat out-of-the-box denken verrassende innovatieve oplossingen kan bieden. Co-crea

   beeldende kunst

   • Naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Erik Andriesse: de onbekende keramiek’, hebben de erven van Andriesse een werk aan het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch geschonken. Het gaat om een schaal die Erik Andriesse maakte in 1993 in het Europees Keramisch Werkcentrum. Brabants Dagblad
   • In het Grafisch Atelier Den Bosch is een tentoonstelling te zien met louter op Bosch ge•nspireerde hebbedingetjes en grafische kunstwerken. 35 Kunstenaars uit het gehele land cre‘erden nieuw werk. Brabants Dagblad

   film

   • Het International Documentary Film Festival begint op 18 november en sluit 11 dagen later. Er is al meer bekend over het programma. Een mix van virtuele realiteit, wereldleed en intiem drama. Holland Film Nieuws
   • Overzicht van de awards van het Klik! Animation Festival. Klik

   letteren

   • Shortreads.nl is een nieuw platform voor gratis korte verhalen rond de actualiteit, geschreven door veelbelovende auteurs. Iedere werkdag is er een nieuw kort verhaal dat op een of andere manier een link heeft met iets dat momenteel in het nieuws is. Het is een initiatief van Sander van Leeuwen en Martijn Joosse. ‘Overal zijn meningen, schreeuwerige types,’ zegt van Leeuwen. ‘Je wordt er moe van. Naast de onafgebroken stroom nieuwsberichten die dagelijks op je af komen, zijn er ook nog de columnisten, cartoonisten en bloggers die ons vertellen wat we van dat nieuws moeten vinden. In die hectiek van nieuws en meningen is het tijd voor een ander geluid. Geen geschreeuw, maar proza om stil te staan bij het moment.’ inct.nl , shortreads.nl
   • Op 5 november verzorgt Anneke Brassinga de eerste Hans Groenewegenlezing. Vrijdagavond 6 november reageren Maarten van der Graaff, Yra van Dijk en Ton Naaijkens in Perdu op Brassinga’s stellingname. Brassinga zal spreken over twee op het oog tegengestelde richtingen in de po‘zie: de opvatting dat po‘zie een abstract taalspel is, verwant aan muziek, en de opvatting die po‘zie bekijkt als een kunstvorm waarin plaats is voor unieke ervaringen van (of uit) de werkelijkheid. De Hans Goenewegenlezing is een initiatief van Stichting Perdu, Po‘ziecentrum, Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW) en Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, bedoeld om het werk van Hans Groenewegen (1956 – 2013) onder de aandacht te houden en om Groenewegens manier van po‘zie lezen voort te zetten. KNAW
   • Jeroen Nan is met De omstander de gelukkige winnaar van Manuscripting 2015. De schrijfwedstrijd werd voor de derde keer georganiseerd door SSBA Salon en Nieuwe Letteren. Deelnemers moesten een passage van ongeveer 500 woorden inzenden, en een korte synopsis van hun manuscript. De vakjury prees Nan om de hoogstaande tekstkwaliteit in zijn passage. Cleeft

   muziek

   • November Music, het Bossche festival van nieuwe muziek, dat zich afspeelt van 4 tot en met 8 november, heeft zich een unieke plaats verworven in de eindeloze rij van festivals. Niet alleen in Nederland, maar zeker ook binnen West-Europa. Jazznu , Omroep Brabant
   • Met de geslaagde releaseshows van Slakkengang/Svartvit en Tsar Bompa heeft het onafhankelijke Tilburgs/Eindhovense Monomentum-label zich dit jaar al behoorlijk in de kijker gespeeld in Tilburg. Op 14 november organiseert het collectief het festival Grijs Gebied, in de Hall of Fame. Tim van der Zanden en Meis Suker van Monomentum vertellen hoe het zover gekomen is. 3voor12.vpro.nl

   theater en dans

   • Muziektheatercollectief Het Geluid Maastricht van Romy en Gable Roelofsen heeft de Berliner Opernpreis 2016 gewonnen, een tweejaarlijkse prijs voor veelbelovend talent op het gebied van sociaal relevant muziektheater. De prijs wordt hen toegekend voor hun project Wesendonck-Lieder Heute, dat in 2013 als randprogramma meereisde met voorstelling Tristan und Isolde van de Nederlandse Reisopera. Theaterkrant
   • Artistiek directeur Mark Yeoman van Noorderzon wordt ook artistiek leider van het Grand Theatre in Groningen. Hij krijgt Niek vom Bruch als zakelijk leider naast zich. Het Grand Theatre ging in augustus weer open, na het eerdere faillissement in het voorjaar. Naast de podiumfunctie – het programmeren van al gemaakte voorstellingen – wil het Grand Theatre ook weer een productiehuis worden van nationale en internationale allure. De stichting Grand Futura, waarin het theater is ondergebracht, mikt daarom op subsidie van het Rijk, naast stedelijke en provinciale. Om die te kunnen verkrijgen schrijft het duo een plan, waarin samenwerking met andere podiuminstellingen in het Noorden een belangrijke factor vormt. Daarbij wordt ook de Oosterpoort/Stadsschouwburg betrokken. Dagblad van het Noorden
   • Ongespeelde toneelteksten kunnen vanaf nu worden ingestuurd voor Verse Tekst 2016. Verse Tekst, een initiatief van het Platform Theaterauteurs, is een selectie van drie nog niet ge‘nsceneerde stukken van professionele toneelschrijvers uit Nederland en Vlaanderen die op 11 april worden gepresenteerd in Theater Bellevue in Amsterdam. Theaterkrant
   • Het Charlotte Kšhler Stipendium is dit jaar toegekend aan de Vlaamse toneelschrijver Michael Bijnens. De jurybestond uit Berthe Spoelstra, Rik van den Bos en Sara van der Kooi. “Uit het theaterwerk van de nog jonge Michael Bijnens spreekt een volkomen eigen en authentieke stem die misschien ‘ongepolijst’ genoemd kan worden. Hier spreekt iemand die niet is opgegroeid met vanzelfsprekendheden of andere rijkdommen. Bijnens benadert de wereld en zijn ge‘ngageerde, politieke onderwerpen als een outsider, maar gaat hier vervolgens als kunstenaar een diepe en geloofwaardige verbintenis mee aan.” Het Charlotte Kšhler Stipendium bedraagt 5.000 euro en wordt jaarlijks toegekend aan een veelbelovend auteur. De Stichting Charlotte Kšhler wordt beheerd door de Vereniging van Letterkundigen (VvL), een afdeling van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV). VvL
   • De Nationale Opera bestaat vijftig jaar. Een terugblik en een vooruitblik. De Volkskrant
   • De paradox van de realistische vervreemding is de beste manier om de toeschouwer te verbluffen en tegelijk inzicht te geven. Carel Peeters over Theatraliteit, het boek van Eric de Kuyper en Emile Poppe over theater. Vrij Nederland
   • De Prijs van Verdienste 2015 van Stichting Dansersfonds ’79 gaat dit jaar naar Gerald Tibbs, artistiek leider van NDT2. De Aanmoedigingsprijs wordt aan drie danseressen uitgereikt: Nancy Burer en Floor Eimers van Het Nationale Ballet en Nienke Wind van Introdans. De uitreiking vindt plaats op 16 november bij aanvang van het jaarlijkse Balletgala in de Stadsschouwburg Amsterdam. Theaterkrant

   kunst in de openbare ruimte

   • Eindhoven vormt een week lang het decor van lichtkunstfestival Glow. Het evenement wordt voor de tiende keer gehouden. Tijdens de jubileumeditie laten zo’n 45 kunstenaars uit binnen- en buitenland hun lichtprojecties en -installaties zien in de binnenstad. Het thema is Natuur en Architectuur. De lichtshow van Luminarie De Cagna op het Stadhuisplein is dit jaar het middelpunt van de offici‘le start van lichtfestival Glow in Eindhoven. Speciaal voor de jubileumeditie is er een muziekstuk samengesteld dat in samenspel met het licht een extra dimensie moet geven aan het lichtproject van De Cagna. Voor sommige bezoekers van Glow begint het lichtfestival al in de trein naar Eindhoven. De NS komt dit jaar met de zogeheten Glow-coupŽ in treinen vanuit verschillende steden. In de reguliere treinen is ŽŽn coupŽ speciaal in de sfeer van Glow ingericht. Bij binnenkomst krijgen reizigers een speciale virtual reality-bril uitgereikt waarmee ze vast meegenomen worden langs de mooiste lichtprojecten van de afgelopen tien jaar. Architectenweb.nl , Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
   • Op 25 oktober 2015 werd de Bloesembank van Jan van IJzendoorn in Oosterbeek weer mooi schoongemaakt door RenŽe de Fockert. Dit als onderdeel van het project Public Art Cleaners van Anouk Boerman, student aan ArtEZ Hoge school voor de Kunsten die op dit moment aan het afstuderen is aan de studie Graphic Design. Kunst in de openbare ruimte wordt, volgens Broekman, verwaarloosd, krijgt nauwelijks onderhoud. Door kunstwerken in de openbare ruimte schoon te maken laten de Public Art Cleaners zien dat ze geven om kunstwerken, dat de kunstwerken nog steeds belangrijk zijn en nut hebben. Hoog en laag.nl , Public Art Cleaners
   • De bronzen beeldengroep van de Aardappeleters wordt waarschijnlijk op 9 december in het Park in Nuenen geplaatst. Dat bleek donderdag uit het antwoord van burgemeester Maarten Houben op raadsvragen van Frank Huijink (PvdA). “Wij hebben gisteren van de initiatiefnemers het verzoek gekregen om de avond van 9 december vrij te houden”, gaf Houben te kennen. Eindhovens Dagblad

   brabantse makers gaan nationaal, internationaal

   • Het ChassŽ Theater in Breda heeft sinds kort een nieuwe horecaruimte en een publiek gebied dat is ingericht als werkruimte. De nieuwe ruimtes maken deel uit van omvattender interieurconcept, dat M+R interior architecture uit Eindhoven voor het theater verzorgt. Architectenweb
   • Modeontwerper Addy van den Krommenacker heeft in Roemeni‘ The Creative Industries Award of Excellence gewonnen, tijdens de Kasta Morrely Fashionweek. Hij won de prijs voor zijn bijdrage aan de glamour van de internationale rode lopers. Fashion United
   • Het werk van Ans Verdijk bestaat uit een organisch aandoend totaal van activiteiten, materialen, opvattingen, vormen, voorwerpen, kleuren en ruimtes die ze vanuit haar persoonlijke verhouding daarmee van zin en betekenis voorziet. Haar sculpturen, tekeningen, foto’s, boeken, installaties, schilderingen, sieraden, video’s, objecten, performatieve acties en andere beeldende middelen vinden hun oorsprong in gebruiksvoorwerpen: kleding, knopen, huisraad, gereedschappen, keukengerei et cetera. Ans Verdijk behandelt ze min of meer als betekenisvolle overblijfsels van verloren levens, zoals je die in de reliekschrijnen van heiligen en martelaren aantreft. Mister Motley
   • Kunstenaar Jolande van Lith uit ‘s-Hertogenbosch is een van de genomineerden voor de Van Gogh schilderprijs. De jury koos haar werk The young farmer uit om het op te nemen tegen 14 andere kunstschilders. Wie de prijs wint is donderdag 19 november bekend. De Van Gogh schilderwedstrijd heeft onder het motto 125 jaar inspiratie kunstenaars uit binnen en buitenland opgeroepen om zich door zijn leven en werk te laten inspireren. Brabants Dagblad
   • Kinderboekenschrijver Rob Ruggenberg uit Best zat zes weken op het kleine eiland in de Stille Zee: Takapoto. Dat deed hij niet zomaar. Daar schreef hij zijn nieuwe jeugdroman Haaieneiland. Net als de eerdere boeken van Rob Ruggenberg is ook Haaieneiland gebaseerd op ware gebeurtenissen en echte mensen. Hij raakte ge•nspireerd door het historische verhaal over Jacob Roggeveen die in 1772 met drie schepen het ‘zuidland’ wilde ontdekken. Omroep Brabant
   • Martin Beversluis is de nieuwe stadsdichter van Tilburg. Hij begon zijn nieuwe baan met het uitbrengen van een dichtbundel, Meandertaler. 31 gedichten van het extraverte soort, onmiddellijk begrijpbaar, maar niet zonder inhoud. Die directheid heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat Beversluis een podiumdichter is. Brabant Cultureel
   • Ko de Laat is dichter/performer, proza•st, toneelschrijver en kunstrecensent. De Tilburger viert zijn vijfentwintig jarig jubileum met tal van activiteiten. Brabants Dagblad
   • ‘Cantata’ is de titel van de nieuwe cd van Bram Stadhouders. Cantata is het Italiaanse woord voor cantate, een zangstuk voor een of meer zangers die door instrumenten worden begeleid. Gitarist Bram Stadhouders koos dit uit de zeventiende eeuw stammende woord om er zes stukken mee te omvatten, die hij vertolkt met tenor Sebastian Brouwer en laptopmusicus David Hoogerheide. Cantata is een ingenieus project, waarin klassieke zang, een eigentijdse gitaar en naar de toekomst reikende electronica en synthesizer samenvallen. JazzNu
   • ‘London’, de eerste cd die Daisy Bell gaat uitbrengen, kenmerkt zich door klanklandschappen, dwingende beats en experimentele elektronica. De naam Daisy Bell doet lieflijk aan en wekt verwondering. Enerzijds door haar muziek, anderzijds door het feit dat Daisy Bell de titel is van een liedje uit 1892, dat voor het eerst door een IBM-computer werd gezongen. Dat was in 1961. Daisy Bell kun je multidisciplinair noemen, omdat naast muziek ook performance, beeldende kunst en video- en lichtkunst deel uitmaken van het concept. Plus op de nieuwe cd: po‘zie. Die van de Engelse dichter William Blake (1757-1827). Brabant Cultureel
   • Het albumboek ‘Dry Goods & Groceries’ van JW Roy is nu een kleine week uit. JW zingt Engelstalig, iets wat hij al bijna tien jaar niet meer gedaan had. Bij het album zit een boek waarin americana en rootsmuziek centraal staan. Omroep Brabant
   • Met de release van Over Yonder gaat de carrire van Jack Hustinx opnieuw een nieuwe fase in. Het is een soloalbum met medewerking van een hele rij oude bekenden. Hustinx schreef in twee jaar tijd de prachtige liedjes voor dit album. 8weekly
   • Een stilteperiode van bijna drie jaar had Destine nodig om inspiratie op te doen voor een nieuw album, dat verscheen na een succesvol crowdfundingproject. Op het album leverde de band uit Tilburg wederom hun interpretatie van punk, met invloeden van Paramore, Jimmy Eat World, en Simple Plan, maar dan met een betere structuur in de liedjes dan op het tweede album. De band leek weer terug van weggeweest met meer energie dan tevoren. Toch kondigden ze eind juli vanuit het niets aan ineens te gaan stoppen. 8weekly

   kunstonderwijs

   • De website van het ArtEZ Centre of Expertise is gelanceerd. Het CoE heeft de naam Future Makers meegekregen, en heeft als doel nieuwe, duurzame materialen en productieprocessen te ontwikkelen en toe te passen. Ontwerp, onderzoek en innovatie zijn centrale thema’s. Het nieuwe CoE brengt het ArtEZ Modelectoraat, het Kunst, Cultuur & Economie Lectoraat en het Art Business Centre samen met andere kennispartners zoals Saxion, de Radboud Universiteit (Nijmegen), Wageningen Universiteit en de Technische Universiteit Eindhoven. Deze partners zoeken samen naar manieren om samen te werken met het bedrijfsleven om aan de doelstellingen van het CoE te voldoen. Future makers
   • Fontys ObjeXlab heeft de prijs voor ICT-opleider van het jaar gewonnen bij de Computable ICT Awards. De ICT awards worden jaarlijks in verschillende categorie‘n uitgereikt aan bedrijven en instellingen die zich op ŽŽn of andere manier onderscheiden in de ICT industrie. Objexlab is een initiatief van Fontys Hogeschool Engineering en richt zich op de ontwikkelingen op het gebied van 3D printing. In het lab werken bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen met elkaar samen. De instelling is gevestigd aan de Rachelsmolen in Eindhoven. e52.nl
   • De AKI in Enschede organiseert 11 november a.s. een forum met de provocerende titel “The last Photographer”. Hoofddoel van deze dag is uiterst open en ‘belangeloos’ te discussi‘ren over de toekomst van de professionele fotografie. PhotoQ
   • De Boxtelse rapper Alex Bergman, ‘Meester Alex’, is nog student aan de Rockacademie in Tilburg, maar op 10 november brengt hij zijn eerste single al uit. Dat doet hij samen met rapper Rico van Opgezwolle, zijn jeugdheld en docent. Brabants Dagblad

   cultuureducatie en – participatie

   • ‘Kinderen snappen goed waar hedendaagse kunst over gaat.’ Jillis Verbeek over kunst op de pabo Žn in het primair onderwijs. Verbeek is kunstenaar, leerkracht en projectleider Art Based Learning in de Praktijk bij het Lectoraat Kunst en Cultuureducatie ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem. lkca
   • Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst organiseert op 12 en 13 november wederom De Kunst vanÉ. Dit jaar staat het symposium helemaal in het teken van de waarde van kunst, van kunstparticipatie en natuurlijk van kunstprofessionals. Welke waarde breng je als kunstprofessional? Hoe neem je anderen hierin mee? Maar, ook heel praktisch, hoe organiseer je dat? lkca
   • Binnen de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit begeleidt Erfgoed Brabant scholen die zich willen verdiepen in erfgoededucatie. Dit gebeurt onder andere door scholing van het leerkrachtentean. Een mooi voorbeeld hiervan is de St Petrusschool in Boxtel. YouTube Erfgoed Brabant
   • Met activiteiten als graffiti, hiphop en breakdance wil Emoves uit Eindhoven jeugd en jongeren bereiken. ‘Urban Culture & Sports’ is nu ook gestart in Geldrop. Het project richt zich in eerste instantie op de wijken Coevering en Centrum. Eindhovens Dagblad

   kunstbeoefening

   • In het kader van de Week van de Amateurkunst lanceerde Kunstbalie de afgelopen maand een korte serie van vijf videoportretten. Ieder afzonderlijk portret stelt ŽŽn Brabantse amateurkunstenaar centraal die over zijn/haar passie voor een bepaald kunstgenre vertelt. Binnen dit project werkte Kunstbalie samen met Phoenix Cultuur in Veghel, Factorium in Tilburg, De Muzerije in Den Bosch, Kunstencentrum Waalwijk en CKB in Bergen op Zoom. De portretten vormen een mooie inleiding op de Werkconferentie Amateurkunst die op 5 november wordt gehouden in Bergen op Zoom. Kunstbalie
   • Het Tilburgse Popkoor AkoorT is zaterdag 31 oktober tijdens het Balk Topfestival in Rotterdam 2e geworden in de Eerste Klasse. Daarmee promoveert het popkoor naar de Topklasse, het hoogste niveau. Brabants Dagblad

   erfgoed

   • De erfgoedsector is verheugd over het kabinetsstandpunt over Extended Collective Licensing (ECL) dat minister Bussemaker van OCW op 12 oktober 2015 aanbood aan de Tweede Kamer. ECL is een juridische constructie die het erfgoedinstellingen mogelijk maakt auteursrechten voor een bepaalde termijn ‘af te kopen’ bij collectieve beheersorganisaties van auteursrechthebbenden. Maar er zijn zorgen over de kosten daarvan. Het afsluiten van een ECL-overeenkomst brengt namelijk hoge, jaarlijks terugkerende kosten met zich mee voor de vergoedingen aan makers en andere rechthebbenden, te voldoen via de collectieve beheersorganisaties. De koepelorganisaties pleiten daarom in een brief aan de verantwoordelijke ministers Bussemaker en Van der Steur voor collectieve financi‘le voorzieningen voor auteursrecht-clearing voor de erfgoedsector. DEN , Kennisland
   • Op 18 november organiseren de Reinwardt Academie en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed een Erfgoedarena in het teken van informatie en debat over de erfgoedwet, de nieuwe integrale wet op het gebied van cultureel erfgoed. Met de Erfgoedwet wil het rijk bestaande wetgeving op ŽŽn lijn brengen, overbodige regels schrappen en de uitvoering van bescherming zoveel mogelijk bij het erfgoedveld zelf leggen. Maar hoe doe je dat? Wat betekent dat voor instellingen buiten de overheid? En hoe kijken archivarissen en (amateur)archeologen ertegenaan? DEN
   • Sinds 1 oktober is de pre-consultatiefase voor de AMvB’s van de Omgevingswet gestart. Het gaat om vier AMvB’s: Omgevingsbesluit, Besluit Kwaliteit Leefomgeving, Besluit Activiteiten Leefomgeving en Besluit bouwwerken in de Leefomgeving. In aansluiting op de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) een inhoudelijke reactie opgesteld. De reactie bevat een aantal vragen, waarin onduidelijkheden en omissies worden aangekaart. Erfgoedstem
   • In maart 2016 wordt voor de zesde maal de BNG Bank Erfgoedprijs uitgereikt aan de ‘beste erfgoedgemeente’ van Nederland. De gemeenten Arnhem, Beesel, Haarlemmermeer, Heerlen en Tiel zijn door de jury geselecteerd als kanshebbers. De BNG Bank Erfgoedprijs bestaat uit een bedrag van € 25.000 en stimuleert gemeenten materieel en immaterieel erfgoed breed op te nemen in beleid en praktijk. Kunsten’92
   • Op 12 november vindt het Nationaal Monumentencongres plaats in Hilversum. Met het thema ‘Koers 2020: werken aan vakmanschap en innovatie’ wordt er gekeken naar de toekomst van de monumentenzorg. Want de samenleving verandert – als altijd -, maar welke invloed hebben deze veranderingen op de manier van werken? Moet de sector organisatie en processen reorganiseren? Kan de erfgoedsector n—g beter samenwerken en gebruik maken van elkaars expertises? En hoe innoveert de erfgoedsector zonder kwaliteit en vakmanschap te verliezen? Nationaal Monumentencongres
   • Twee schilderen die op naam van de Bossche schilder Jeroen Bosch staan, kunnen toch niet aan hem worden toeschreven. Dat blijkt uit onderzoek van het Bosch Research and Conservation Project (BRCP), dat jarenlang onderzoek deed naar de werken. Een tekening vol monsters, gedrochten en naakte mensen is door BRCP toegeschreven aan Jheronimus Bosch. Tot nu toe werd gedacht dat de tekening van de hand van een ‘assistent van een assistent’ van de meester zou zijn. Brabants Dagblad , De Volkskrant
   • Pilar Silva, de conservator van de Jeroen Bosch-tentoonstelling in het Prado Museum wil niemand beledigen, maar ze kan het onderzoek van het Bosch Research and Conservation Project (BRCP) naar de authenticiteit van De Zeven Hoofdzonden, dat in Madrid hangt, niet serieus nemen. NRC, inlog vereist
   • De literaire nalatenschap van Harry Mulisch is overgedragen aan het Letterkundig Museum. Dit tot vreugde van directeur Aad Meinderts van het museum: ‘Met deze schitterende aanwinst heeft het Letterkundig Museum zijn vooraanstaande positie als hoeder van het nationaal literair erfgoed opnieuw bevestigd. Het museum heeft reeds het beheer over talloze complete archieven, onder andere dat van Hella S. Haasse, Willem Frederik Hermans en Gerard Reve. Harry Mulisch kan in dit rijtje simpelweg niet ontbreken.’ Literatuurplein
   • Op 27 november vindt in Utrecht Buma Classical plaats, een conferentie waar de klassieke muziekindustrie kritische vragen stelt over de huidige status van het werkveld en er een licht wordt geworpen op de kansen voor de toekomst. Dit maal wordt er ook aandacht besteed aan digitaal erfgoed. DEN
   • Erfgoed Brabant is al enige jaren bezig met de ontwikkeling van de Brabant Cloud. Een toekomstbestendige digitale infrastructuur waarmee Brabantse erfgoedinstellingen hun collecties op een eenvoudige manier beschikbaar kunnen maken via het internet. Om optimaal gebruik te maken van alle mogelijkheden die de Brabant Cloud biedt, is een invoersysteem waarmee de eigen collectie rechtstreeks in de cloud beheerd kan worden een belangrijke volgende stap. Al enige tijd werken Erfgoed Brabant en de Brabant-Collectie samen aan de implementatie van een invoersysteem. Onlangs is gekozen voor het registratiesysteem Memorix Maior van het bedrijf Picturae. Per 1 januari 2016 zal het invoersysteem vervolgens beschikbaar worden gesteld en kunnen de eerste deelnemers aan de slag. Erfgoed Brabant
Geen reacties

Geef een reactie