Trends & ontwikkelingen 8 november 2016

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Op 21 november vindt het debat in de Tweede Kamer plaats over de cultuurbegroting 2017. Kunsten ’92 heeft op 7 november een brief aan de cultuurwoordvoerders gestuurd. De brief gaat in op de knelpunten in de sector, waaronder bij de fondsen, en geeft aan welke urgente zaken er spelen op het gebied van cultuureducatie, goed werkgeverschap en ondernemerschap, culturele diversiteit, monumenten, internationaal cultuurbeleid en de komende herstructurering van het cultuurstelsel. Kunsten’92
 • Directeuren van schouwburgen, festivals en gezelschappen, artistiek en zakelijk leiders, makers en programmeurs doen in gezamenlijkheid een noodoproep aan de cultuurwoordvoerders van de Tweede Kamer. Ze willen dat de politiek alsnog een noodoplossing vindt voor de vele producenten die zijn weggevallen bij de subsidiebesluiten van het Fonds Podiumkunsten. NAPK  
 • Minister Bussemaker (OCW) is niet van plan haar bezuinigingsvoorstel voor het onderhoud en restauratie van particuliere monumenten aan te passen. Ze won de Tweede Kamer niet voor haar plan om zowel de monumentenaftrek als de scholingsaftrek te schrappen. Blijft steun uit, dan dreigt een gat op de begroting van OCW. NU.nl, Algemeen Dagblad
 • FIM, Bond Heemschut en Kunsten ’92 hebben een petitie tegen de voorgenomen bezuiniging op monumenten aangeboden aan de Vaste Commissie Financi‘n van de Tweede Kamer. D’66,  CDA, SP en ChristenUnie zien niets in het wetsvoorstel, omdat het als een ‘ordinaire’ bezuiniging is bedoeld en het ten koste gaat van cultureel erfgoed. VVD en PvdA zijn vooral kritisch over de snelheid van het kabinet.  De vaste Kamercommissie voor Financi‘n besprak het voorstel op 7 november als onderdeel van het hele belastingplan. Erfgoedstem, NOSTrouw
 • De twaalf provincies vragen de Tweede Kamer pas op de plaats te maken met het schrappen van de fiscale aftrek van de uitgaven voor particuliere monumentenpanden. Provincies pleiten ervoor eerst de al afgesproken evaluatie in 2018 af te wachten. PvdA raadsleden in een aantal Nederlandse gemeenten vinden het schrappen een kortzichtige keuze.    IPO, De Volkskrant
 • Staatssecretaris Van Dam (EZ) stuurt de Tweede Kamer de ‘Beleidsevaluatie Natuurschoonwet 1928’, en zijn reactie hierop. Uit de evaluatie is gebleken dat de Natuurschoonwet een nuttig instrument is voor de instandhouding van landgoederen en het natuurschoon. Tegelijkertijd blijkt echter dat een actualisering wenselijk is. Rijksoverheid.nl, Erfgoedstem
 • De Tweede Kamer hield een hoorzitting om een beeld te krijgen van de problematiek omtrent leegstand en transformatie van religieus erfgoed. Namens de provincies pleitte  gedeputeerde  Fleur GrŠper-van Koolwijk (Groningen, D66) tijdens de hoorzitting voor een integrale en gebiedsgerichte aanpak van het behoud van deze gebouwen. IPO
 • De Raad voor Cultuur heeft een advies uitgebracht over de Begroting 2017 van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO).  De raad adviseert het kabinet o.m. erop toe te zien dat de toegang tot het bestel voor externe partijen voldoende gegarandeerd is.  De Raad vindt het jammer dat het nieuwe NPO Fonds niet alle taken en activiteiten van het Mediafonds heeft overgenomen. De raad adviseert de minister te onderzoeken of er voor experimenten en cross-over projecten toch aanvullende middelen beschikbaar gesteld kunnen worden. Ook het Commissariaat voor de Media heeft zijn visie op de begroting gepubliceerd.  Cultuur.nl, CvdM
 • Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt schriftelijke vragen van de leden Rog en Amhaouch (beiden CDA) over het bericht dat TU Eindhoven zich nu ook genoodzaakt voelt om voor vier studies een numerus fixus in te stellen. Ook de SER maakt zich zorgen.   Rijksoverheid.nl, Scienceguide
 • Het debat Cultureel Kapitaal Live, met een aantal Kamerleden,  vond plaats op 2 november. Het is geen vraag meer f cultuureducatie er toe doet, maar wel he dit onderdeel wordt van onderwijs en opvoeding in de school. Christiaan Weijts zette het debat op scherp met een column. Hij blikte in de NRC nog even terug op het debat en verwees daarbij naar de rede van acteur Gijs Scholten van Aschat bij het D66-jubileumcongres. Wat is er misgegaan tussen de kunst en de politiek en de samenleving?  lkca, lkcaAVSNRC, Akademie van Kunsten
 • Op 23 november is er een discussiemiddag over de vraag welke cultuurpolitiek noodzakelijk is om de kwaliteit van de hedendaagse en toekomstige kunsten te waarborgen, naar aanleiding van het verschijnen van het Wiardi Beckman jaarboek ‘Kunst of koopwaar. Hoe de cultuurpolitiek uit Nederland verdween’. Boekman
 • In 2019 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Toch werpt de omvangrijke wet nu al zijn schaduw vooruit. Voor de bouwpraktijk zijn veel onderdelen nu al van belang. Jan Reinier van Angeren en Jan van Oosten van Stibbe Advocaten leggen uit waarom. Cobouw
 • Het aantal woningen dat het transformeren van kantoren heeft opgeleverd, blijft ver achter bij eerdere signalen van minister Blok. Waar Blok het eerst had over 40.000 eenheden, blijkt nu dat de transformatieteller blijft steken op 26.000. Cobouw
 • De omvang van het gebied aan de kust waar geen recreatieve bebouwing mag plaatsvinden is nog onduidelijk. Dat schrijft minister Schultz in reactie op Kamervragen van GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren over het Kustpact. Cobouw
 • Een ruime meerderheid van het Limburgs Parlement  (CDA, VVD, D’66) is tegen extra geld voor provinciale cultuursubsidies. 1Limburg.nl
 • De provincie Limburg stelt een Denktank Cultuur in. De denktank vervangt de Provinciale Adviescommissie Cultuur die tot dit moment onder meer adviseerde over cultuursubsidies. 1Limburg, Provincie Limburg
 • De provincie Limburg gaat samen met de regio Noord- en Midden-Limburg een plan van aanpak opstellen om culturele instellingen te professionaliseren. 1Limburg
 • De provincie Limburg stelt zo snel mogelijk extra geld beschikbaar om kasteel Borgharen en een aantal andere monumenten te redden. Zonder dit geld valt het kasteel in de Maas, vreest gedeputeerde Anton Kirkels. NOS
 • Provincie Overijssel verleent 17 cultuur- en sportevenementen de status van beeldbepalend of potentieel beeldbepalend. Deze evenementen zetten Overijssel (inter)nationaal op de kaart als aantrekkelijke provincie. De status (potentieel) beeldbepalend geldt voor de komende drie jaar. Overijssel.nl
 • Kwaliteit en ‘maatschappelijke waarde’ zijn de criteria voor aanvragen voor de nieuwe festivalregeling van de provincie Friesland. Leeuwarder Courant
 • De provincie Noord-Holland gaat de komende maand op zoek naar geschikte erfgoedprojecten die een start kunnen maken met een eigen crowdfundingcampagne. Vijf projecten die in het eerste kwartaal van 2017 een campagne kunnen starten, worden gecoacht tijdens de voorbereiding en uitvoering. Erfgoedstem
 • De hoogleraar culturele economie  en Hilversumse welzijnswethouder (SP) Arjo Klamer schrijft dat het huidige denken in de overheid en politiek vooral instrumentalistisch is. Streefcijfers geven een sterk vertekend beeld van de efficiency van gemeentelijk beleid. Daarom zouden we beter op kwaliteit kunnen sturen, betoogt hij. Binnenlands bestuur
 • Door bestaande gebouwen te hergebruiken en te renoveren tot woningen zijn er in de periode van 2011 tot 2015 bijna 26.000 woningen in Nederlandse steden beschikbaar gekomen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In Amsterdam en Eindhoven zijn de meeste woningen ontstaan door het hergebruik van leegstaande panden, zoals kantoren, winkels of fabrieken. Duurzaambedrijfsleven
 • De gemeente Bunnik denkt erover om subsidie te geven aan museum Oud Amelisweerd. Er is een tekort van 75.000 euro. De gemeente wil bijdragen, maar kan het hele bedrag niet alleen ophoesten. Het College van B & W van Utrecht besloot onlangs niet te willen helpen. Tijdens een commissievergadering bleek er een meerderheid in de Utrechtse gemeenteraad te zijn voor het openhouden van het museum.   RTV Utrecht, RTV Utrecht
 • Het plan voor University College Haarlem is financieel haalbaar. De Haarlemse stichting Panopticon wil het college vestigen voor de voormalige koepelgevangenis. Eerder heeft de gemeente Haarlem al de ruimtelijke plannen positief beoordeeld en een akkoord gegeven worden op de werkwijze voor restauratie, bouw en exploitatie. Architectenweb
 • Na 45 jaar houdt Toneelgroep De Appel uit Den Haag op te bestaan. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde tegen het doorstartplan dat het theatergezelschap presenteerde. NRCTheaterkrant
 • Jeugdtheater Hofplein heeft, samen met haar directe onderwijspartners LMC en het Albeda College, een brandbrief aan de gemeenteraad en het college van Rotterdam gestuurd. Ze maken daarin de ingrijpende gevolgen van een voorgestelde subsidiekorting van € 660.000 inzichtelijk en vragen naar een oplossing. Theaterkrant
 • De gemeenteraad van Deventer heeft ingestemd met de benodigde extra financiering van de bouw Viking Film & Theater. Viking Film & Theater wordt de nieuwe vestigingsplaats van het huidige filmhuis de Keizer, maar gaat ook onderdak bieden aan Theater Bouwkunde. Er komen in totaal vier filmzalen en een theaterzaal. Holland Film Nieuws

noord-brabant

 • De adviezen subsidie Hedendaagse Cultuur Noord-Brabant 2017-2020 zijn bekend. 13 culturele instellingen uit Brabant krijgen in totaal € 12,9 miljoen ondersteuning van de provincie in de komende 4 jaar.  Daarnaast is er € 4,5 miljoen voor 7 instellingen die nog niet in de landelijke infrastructuur zitten, maar regionaal van groot belang zijn. Voor een paar instellingen blijft het nog even spannend. Zij moeten wachten of zij definitief geld krijgen van de rijksoverheid, dat hangt af van de begrotingsbehandeling van de Tweede Kamer op 21 november. Brabant.nl, Omroep Brabant, Brabants Dagblad, Theaterkrant
 • In een gezamenlijke open brief namens diverse Tilburgse cultuur- en kunstinstellingen wordt gesteld dat de adviezen leiden tot culturele kaalslag in Tilburg. Volgens de briefschrijvers wordt het voor sommige organisaties onmogelijk om zichzelf in stand te houden na het mislopen van het provinciegeld. ,,Dit zal onherstelbare schade aanbrengen en heeft ernstige gevolgen voor de werknemers van deze organisaties.’ Tilburgers.nl, Brabant.nl, Omroep Brabant, Tilburgers.nl
 • Op de site trendbeheer begrijpt men niet waarom het Tilburgse initiatief PARK werd afgewezen, ondanks het positieve verhaal van de Adviescommissie. trendbeheer
 • Incubate en Mundial dreigen provinciale subsidie mis te lopen. 3voor12.vpro.nl
 • Er is in totaal 2,5 miljoen euro voor Bredase kunstorganisaties beschikbaar gesteld. De commissie was zeer negatief over het museum dat in de plaats komt van Breda’s Museum en MOTI.  Het is onduidelijk, volgens de commissie,  wat het nieuwe museum toevoegt aan de culturele sector in de provincie.  De Bredase cultuurwethouder Marianne de Bie kan zich de kritiek voorstellen dat het ingediende plan onvoldragen is. Toch kijkt ze op van de sceptische toon die de commissie gebruikt. BN  – De Stem, Breda Vandaag, Breda VandaagBN – De Stem, Breda Vandaag  
 • Dingeman Kuilman, die vorige maand aantrad als directeur van het nieuwe Bredase museum, zegt dat de aanvraag is ingediend op basis van een voorlopig beleidsplan. ‘Dan weet je dat je het risico loopt dat nog te weinig helder is.’ Hij vindt de zure toon van de commissie jammer, maar het uitblijven van deze provinciale subsidie betekent niet dat het museum in de problemen komt. Algemeen Dagblad
 • De Adviescommissie wees  de aanvragen van het Van GoghHuis in Zundert en het Bredase Graphic Design Festival Breda (GDFB) af. Dennis Elbers (GDFB) zegt dat het festival zijn ambities bij zal moeten stellen. Voor het Van GoghHuis wordt het behoorlijk moeilijk om de artistieke kwaliteit, maar ook de band met het erfgoed van Van Gogh in Zundert te versterken, aldus Ron Dirven. BN – De Stem
 • In het advies wordt DansBrabant een uitstekende initiator op het punt van samenwerking genoemd. DansBrabant: ‘Des te wranger is het dat er van de aanvragers in de dans maar weinig overblijven om mee samen te werken. Dat betekent een zware aderlating voor het rijke Brabantse dansveld net nu er gezamenlijk weer veel nieuwe energie werd gegenereerd.’ DansBrabant
 • ‘De provincie heeft eerder gesteld de subsidies zo veel als mogelijk te koppelen aan de toekenningen door het Rijk. Kort en goed: krijg je subsidie van het ministerie van OCW of van een landelijk fonds, dan k van de provincie. Hoe logisch ook – Brabant opstuwen in de vaart der volkeren! – zet dat tegelijkertijd een rem op meer regionale initiatieven. Sterker: die vallen nu buiten de boot en dan geldt wederom dat er op een goed moment geen brede basis meer is. En die is toch echt nodig, juist ook in Brabant.’ Commentaar van Rob Schoonen, ED. Eindhovens Dagblad
 • Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Swinkels over toezegging d.d. 24 06 2016 over aanpassing impulsgeldenregeling binnen Uitvoeringsprogramma Cultuur 2016-2020. Brabant.nl
 • Eric Vloeimans ontvangt de Muziekprijs Noord-Brabant. Vloeimans kreeg een staande ovatie voor kritische opmerkingen over de bezuinigingen op muziekscholen. Vloeimans uitte zijn kritiek tijdens zijn dankrede.  Omroep Brabant, Brabant.nl, Omroep Brabant
 • De provincie Noord-Brabant, gemeente Moerdijk en stichting Fort Sabina investeren de komende jaren in de renovatie en duurzame ontwikkeling van Fort Sabina in Heijningen. Brabant.nl
 • De provincie Noord-Brabant zoekt voor De Brabantse Stijlprijs 2017 verrassende plekken op onverwachte locaties in Brabant, die geboren zijn vanuit een passie van mensen. Tot en met 2 december 2016 kan iedereen projecten aanmelden voor de stijlprijs. Brabant.nl

grote brabantse gemeenten

 • Stedelijk Museum Breda. Dat wordt de naam van het nieuwe museum dat in het voorjaar van 2017 wordt geopend in Breda. De naam werd bekendgemaakt door Dingeman Kuilman tijdens een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad. BN – De Stem
 • Bezuiniging op bibliotheek Eindhoven is niet meer uit te leggen, schrijft Pieter Hendrikse, voorzitter van de raad van toezicht van de Bibliotheek Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • Eindhoven is de komende twee jaar voorzitter van het lichtstedennetwerk LUCI. Lighting Urban Community International is een netwerk van steden die lichtinnovatie nadrukkelijk inzetten om de kwaliteit van leven in hun steden te verbeteren. De verwachting is dat GLOW via dit netwerk kan worden doorontwikkeld en verankerd als toonaangevend internationaal lichtfestival. Gemeente Eindhoven, e52.nl
 • Het Eindhovense vastgoedduo Foolen en Reijs renoveert het voormalige kantoorpand van de Technische Dienst tot ongeveer 160 huurappartementen van verschillende grootte in het hogere segment.  Het verbouwplan van architectenbureau Diederendirrix is goedgekeurd door de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Eindhovens Dagblad
 • Namens team Eenzaamheid staat Fons op. ‘Ik ben ook weleens eenzaam. Vooral als ik op een feestje sta.’ Met deze persoonlijke noot verwoordt Fons wat in de discussie steeds naar voren komt: eenzaamheid is een ongrijpbaar iets en laat zich niet makkelijk vangen in een database. In het kader van  ‘De Staat van Eindhoven’ was er een bijeenkomst over datawoestijnen, onderwerpen waarvan de digitale gegevens in Eindhoven ontbreken. e52.nl
 • Voor wie is de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch ? Daarover werd er gedebatteerd  op initiatief van het Bosch Architectuur Initiatief (BAI) ãJe moet de binnenstad runnen als een onderneming’, zei Peter ter Hark (Fontys Hogeschool). Maar er waren ook andere meningen.   Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Het ontwerp van de Nieuwe Nobelaer in Etten Leur is gepresenteerd. TenBrasWestinga is samen met Arup, SVP architectuur en stedenbouw en 4advies geselecteerd voor de nieuwbouw van theater en cultuurcentrum. De combinatie werd gekozen uit vijf partijen die een structuurontwerp hadden ingediend.   BN – De Stem, Architectenweb
 • Van het enthousiasme waarmee de Weg van de Toekomst (N329) in Oss werd geopend, is weinig over. ãIs het nou eigenlijk wel zo’n bijzondere weg? Die vraag stel ik mezelf steeds vaker en dat is natuurlijk heel erg zonde’, zegt verkeerswethouder van Oss GŽ Wagemakers ruim drie jaar na de offici‘le opening. Brabants Dagblad
 • ’t Spectrum als podiumlocatie voor Schijndel krijgt de volledige steun van de politiek. Alleen zijn meerdere partijen nog bezorgd over de exploitatie. Brabants Dagblad
 • De huidige raadzaal van het gemeentehuis in Schijndel is in beeld voor een tijdelijke depotruimte voor de kunstcollectie van de gemeente, meldde de Schijndelse burgemeester Eugster aan een raadscommissie. Brabants Dagblad
 • De kiosk in Sint Oedenrode moet niet langer worden weggemoffeld tussen de bomen, maar trots midden op de Markt prijken. Het centrummanagement pleit daar al een tijdje voor, maar steeds meer partijen sluiten zich daarbij aan. Eindhovens Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • Beroepsorganisaties NVJ, NVF, Dupho, FLA, BNO en de collectieve beheersorganisaties Lira en Pictoright roepen freelancers op deel te nemen aan een nieuwe peiling ‘Monitor Freelancers en Media 2016’. Dit jaar ligt het accent op het in kaart brengen van de tarieven die de grotere mediaorganisaties betalen aan freelance makers. Villamedia
 • Vanaf februari 2016  werkte de derde lichting Leiderschap in Cultuur in teamverband aan de Interventures. Ze gingen aan de slag met een aantal prangende vraagstukken in en rond de cultuursector. Op 7 november presenteerden ze de resultaten. LinC
 • De Boekmanstichting presenteert het herziene activiteitenplan 2017-2020 van het kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid in Nederland. Een kenniscentrum dat als primaire taak heeft trends en ontwikkelingen in de culturele sector op onafhankelijke wijze en op basis van betrouwbare cultuurcijfers te duiden ten behoeve van de zichtbaarheid van cultuur in het maatschappelijke en politieke krachtenveld. Boekman
 • Signalen van derden – prijzen, subsidies, tentoonstellingen en recensies – spelen een doorslaggevende rol in het succes van beeldend kunstenaars. Maar niet alle signalen zijn daarbij even belangrijk, ontdekte econoom Monika Kackovic in onderzoek waarop ze donderdag 17 november promoveert aan de Universiteit van Amsterdam. Op 18 november wordt er over kunstenaars carrires gedebatteerd.   UvA, Boekman
 • The Buddy Film Project is gestart om vluchtelingen, met een verblijfsvergunning, maar die als  acteur, filmmaker of editor werkeloos thuis zitten, op gang te helpen. is. Samen met Nederlandse filmprofessionals maken de vluchtelingen een komedie die volgend jaar in premire gaat op het Nederlands Filmfestival. DDGFilmkrant
 • De muziekindustrie maakt muzikanten ziek, aldus een onderzoek van de University of Westminster, Londen. Konbini
 • Het downloadverbod heeft niet geleid tot een daling van het illegaal downloaden van content. In een in opdracht van RTL Nieuws uitgevoerd onderzoek van DVJ Insights blijkt dat 14 procent van de Nederlanders nog steeds op een illegale manier aan videocontent komt. Entertainment Business
 • In verband met een lopende rechtszaak zijn de opvoeringen van de muziektheatervoorstelling Kreutzersonate, Als het verlangen maar stopt van Angela Schijf en Tom Van Landuyt tussen 1 en 28 januari tot nader order afgelast. Tot eind december speelt het acteurskoppel een aangepaste versie. Theaterkrant
 • Het bezoekersaantal van het circusfestival Circolo bleef de zesde editie steken op 18.000. Vorige keer waren dat er nog 22.000. De organisatie gaat grondig analyseren waar de daling vandaan komt. Wat het financi‘le gevolg is van die lagere opkomst, weet directeur Eysink Smeets nog niet. Brabants Dagblad
 • In de longread Vrijwilliger en beroepskracht samen ‘in the spotlight’ geeft Cubiss een leidraad voor wie zoekende is in het grijze gebied tussen betaalde en onbetaalde bibliotheekmedewerkers. Cubiss

 

cultuurmarketing

 • Search Engine Optimization is belangrijker dan ooit. Maar liefst 93 procent van alle online ervaringen begint met het zoeken via een zoekmachine. Cultuurmarketing zet de drie belangrijkste SEO trends voor 2017 op een rijtje en legt uit hoe een organisatie hier gebruik van kan maken. Cultuurmarketing
 • Tamara Bakker werkt 3 jaar bij Rotterdam Festivals als medewerker onderzoek en expertise / corporate communicatie. Ze zorgt voor het verbreden van kennis over het publiek bij culturele instellingen en festivals in Rotterdam. Dit doet ze door o.a. publieksonderzoek uit te (laten) voeren en inspirerende kennissessies te organiseren. Voor Cultuurmarketing doet ze verslag over haar werkweek. Cultuurmarketing
 • Architectenbureaus die voor, tijdens en na een project voor een optimale klantervaring zorgen bij opdrachtgevers en eindgebruikers presteren goed. Positieve klantervaringen dragen bij aan vertrouwen en het verwerven van voldoende, bij een bureau passende opdrachten en opdrachtgevers. De BNA Customer Journey Toolkit helpt bureaus hun onderscheidend vermogen te vergroten. BNA
 • Op 5 november vond de Nationale Kunstinruildag plaats.  Op die dag was het mogelijk een decoratiestuk in te ruilen voor een jaar lang echte kunst lenen voor de helft van het geld. NationaleKunstInruildag
 • Vrijdag 4 november is de eerste Grote Brabantse Kunstkalender 2017 gepresenteerd in Theaters Tilburg. Deze kalender is een uitgave van Trichis Publishing en een idee van Kantoor Kraaij. De Brabantse editie is een initiatief van Tine van de Weyer en Geert Overdam. Tilburgers.nl, Tilburg.nl, Brabants Dagblad
 • Tegenwoordig kan de cinefiel bijna continu van festival naar festival hoppen. Maar de ‘festivalisering’ drukt ook een flinke wissel op het bioscoopklimaat in Nederland. Krijgen de wat lastige films nog wel een kans op een gewone release? Of moeten we blij zijn met elke aandacht voor film? Cine
 • De mogelijkheden voor het vergroten van de markt voor alle partijen in het boekenvak zit vooral in het toegankelijk maken, het duiden en analyseren van alle beschikbare data. Dat was een van de uitkomsten van de Renew the Book Innovation Summit van 26 oktober. inct.nl

 

financiering

 • De Impact Award 2016 beloont de persoon die op inspirerende wijze impact maakte door de samenwerking tussen kunstenaar en bedrijf of organisatie goed in te richten. De juryleden aan het woord. The Art of ImpactThe Art of Impact,   The art of impact, The art of impact
 • Het George Knight blog is zeer kritisch over The Art of Impact : ‘TAI is geen intermediair tussen kunstenaar en maatschappelijke partijen, maar een intermediair tussen intermediairs. TAI pakt bestaande projecten uit de markt en zet er haar eigen stempel op.’ George Knight
 • De Code Culturele Diversiteit Award wordt elk jaar uitgereikt aan een instelling die of een project dat zich op een bijzondere wijze inzet op het gebied van culturele diversiteit. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 5000. Met het geld krijgt de winnaar een impuls het goede werk voort te zetten. De prijswinnaar wordt gekozen uit de Best Practices die gedurende het hele jaar worden verzameld. De zes Rijkscultuurfondsen dragen bij aan het prijzengeld. Fonds Podiumkunsten
 • Een groot deel van de sluitingsdata van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor 2017 zijn inmiddels vastgesteld. De Deelregelingen Architectuur, Digitale cultuur en Internationalisering hebben in 2017 ieder vier rondes. De Deelregeling Vormgeving heeft vijf rondes. De Deelregelingen Activiteitenprogramma’s, Meerjarige programma’s en Talentontwikkeling hebben ieder ŽŽn ronde. timuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Beeldend kunstenaars Karina Beumer, Steef Crombach, Graham Kelly, Romy Muijrers, Jessica Skowroneck, Emma Westenberg en Rebekka von Zimmermann ontvingen onlangs van het Mondriaan Fonds een Werkbijdrage Jong Talent. Mondriaanfonds
 • Er zijn 3 nieuwe filmconsulenten aangesteld bij het Filmfonds. En de taken voor distributie worden bij twee nieuwe medewerkers gebundeld ; dit werdhet beleidsplan 2017-2020 al aangekondigd. Filmfonds, Holland Film Nieuws
 • Het Nederlands Filmfonds heeft vijf ontwikkelingsbijdragen van € 7.500 toegekend in het kader van de regeling Vrijplaats voor beginnende scenaristen. Met de regeling stimuleert het Fonds de ontwikkeling van nieuw schrijftalent en hun filmplannen. Filmfonds
 • Vier nieuwe plannen voor ultrakorte animatiefilms zijn geselecteerd voor een realiseringsbijdrage van maximaal € 50.000.  Bioscoopexploitant PathŽ brengt de films vanaf de zomer van 2017 in roulatie. Met deze serie willen het Nederlands Filmfonds, PathŽ en Fonds 21 de Nederlandse korte animatiefilm een groot publiek laten bereiken. Filmfonds
 • De 29e editie van IDFA vindt plaats van 16 t/m 27 november. De openingsfilm ‘Stranger in paradise’ en 11 andere films, die werden gesteund door het Mediafonds, zijn geselecteerd door het documentaire festival.  Mediafonds
 • ‘Dit gastlandprogramma heeft niet alleen nieuwe Nederlandse en Vlaamse literatuur en kunsten op een succesvolle en originele manier gepresenteerd, het heeft ook de netwerken van de letterenfondsen, uitgevers en culturele partners vergroot’, zegt Tiziano Perez, directeur Nederlands Letterenfonds. ‘Met de resultaten kunnen we nog jaren vooruit.’ Een uitgebreide  terugblik op de Frankfurter Buchmesse. Letterenfonds
 • Vanuit de regeling voor Ge•llustreerde Kinder- en Jeugdboeken worden bijzondere prentenboeken en andere rijk ge•llustreerde uitgaves voor kinderen gesubsidieerd. Tot nu toe werd in 2016 besloten over achttien titels. Dertien aanvragen werden afgewezen. Vijf aanvragen zijn gehonoreerd voor een totaal subsidiebedrag van € 25.938. Letterenfonds
 • Voor de jaren 2014-2016 verleende minister Bussemaker het Letterenfonds extra budgetten voor het ontwikkelen van talentontwikkelingsprogramma’s in een nationale en internationale context. Binnen deze programma’s zijn subsidies toegekend aan Daan Heerma van Voss en Stichting El Hizjra. Ook is een tweede editie van het Slow Writing Lab van start gegaan, waarvoor acht talentvolle studenten zijn geselecteerd. Letterenfonds
 • Toekenningen Fonds Podiumkunsten Subsidie Nederlandse voorstellingen of concerten in het buitenland. Fonds Podiumkunsten
 • Op 27 oktober jl. vond de Creative Europe Showcase conferentie plaats in Brussel. Het Europese culturele veld verzamelde zich hier om showcases te zien van gesteunde projecten. DutchCulture
 • De jury van het Cultuurfonds kent het Documentaire Stipendium toe aan Ester Gould vanwege haar spraakmakende, gelaagde en liefdevolle films. Op 23 november, tijdens het IDFA,  ontvangt Ester Gould het stipendium uit handen van Heddy Honigmann. Haar gelauwerde  film A Strange Love Affair with Ego, een productie van Joost Seelen, Zuidenwind Filmprodukties, Breda. Cultuurfonds
 • Drie tips om effectiever subsidies en fondsen te werven voor kunst en cultuur. Fondswervingonline

 

cultuurnieuws per discipline

archtectuur en vormgeving

 • Ben van Berkel (architect) en Caroline Bos (stedenbouwkundige en kunsthistorica), oprichters van UNStudio, hebben de BNA Kubus 2016 uitgereikt gekregen. Het duo ontving de prijs voor hun bijzondere verdienste voor de architectuur uit handen van burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam. De architectuurprijs werd dit jaar voor de 41ste keer uitgereikt. BNA
 • Nu de meerderheid van de mensheid in de stad leeft, lijkt haar triomf voor velen een zekerheid. De grote vraag van dit moment is hoe de stad zich gaat houden bij de spanningen die worden opgeroepen door tweedeling, immigratie en globalisering. Maar ook haar positie in de wereld is niet onbetwist. Kan de stad wel zal bijdragen aan het verminderen van het beslag dat mensheid legt op de natuurlijke hulpbronnen? ruimtevolk
 • In het Philadelphia Museum of Art is tot 22 januari een overzicht te zien van de stoffen van het Helmondse bedrijf Vlisco. Hyperallergic
 • Het affiche van Poetry International Rotterdam is winnaar geworden van de theaterafficheprijs 2015-2016. Het affiche is een ontwerp van Floor Houben. Theaterkrant  

beeldende kunst

 • Het is inmiddels een vertrouwde aanpak: een kunstenaar wordt uitgenodigd om met de museumcollectie aan de haal te gaan. De conservator neemt afstand en geeft ruimte aan de kunstenaar. Vanuit welke motieven wordt deze groeiende honger naar interventies gevoed? En, wat levert het zoal op? Het Cobra Museum en de Universiteit van Amsterdam organiseerden er een symposium over. Metropolis M
 • In het kunstinitiatief Van Abbehuis, Eindhoven,  geven diverse kunstenaars, waaronder Stijn Peeters, Har van de Put en Ronald Ophuis, hun visie op Pni‘l. Pni‘l staat onder andere voor ‘strijd’ en ‘keerpunt’ en is de plek waar God met Jakob vocht. Eindhovens Dagblad
 • Milena Naef wint de zevende Sybren Hellinga Kunstprijs. Kunsthuissyb

film en av

 • Interview met Steve McQueen, beeldend kunstenaar en filmmaker.  Hij ontving op 7 november de Johannes Vermeer Prijs, de staatsprijs voor de kunsten. NRC, Johannes Vermeer Prijs
 • De nieuwe film ‘Een echte Vermeer’ neemt het niet zo nauw met de historische feiten. Iedere fictie is in zekere zin een herschrijving van de realiteit. Maar het wordt problematisch als die eerste de tweede overwoekert en ten slotte van haar plaats verdringt, vindt filosoof Ger Groot. Dan neemt het verzinsel het over van het soms weerbarstige verleden. Trouw
 • De 5 beste muziekdocumentaires van IDFA 2016, volgens 3voor12.vpro.nl. 3voor12.vpro.nl
 • VR Days Europe 2016 vonden van 3 t/m 6  november in Amsterdam plaats. Holland Film Nieuws
 • Elle van Paul Verhoeven ontving nominaties in de categorie‘n beste film, regie en actrice. En er zijn nog drie Nederlanders die kans maken op een European Film Award : documentairemaker Tom Fassaert en animatoren Michael Dudok de Wit en Nina Gantz.   Holland Film Nieuws, De Volkskrant

letteren

 • Ironie wordt steeds minder herkend, merkt Christiaan Weijts . ãHoe vet moet een knipoog zijn om nog te worden opgemerkt? In de gaarkeukens van opini‘rend Nederland wemelt het van onbegrepen ironie.’ NRC
 • ‘Echt gebeurd is geen excuus’, betoogde Gerard Reve in 1985. Als eerste gastschrijver aan de universiteit van Leiden formuleerde hij zijn wet van ‘de onbruikbaarheid van de werkelijkheid’. Frank Westerman, de 32e gastschrijver, legt zich in zijn werk toe op het waargebeurde verhaal. In zijn Albert Verwey-lezing van 3 november dient hij Reve van repliek. Hier de ingekorte versie. NRC
 • Op de Boekenbeurs in Antwerpen zijn de Nederlandse kinderboekenschrijver Koos Meinderts en de Belgische illustratrice en schrijfster Kitty Crowther gelauwerd. Ze werden bekroond met respectievelijk de Boekenleeuw en de Boekenpauw, de prijzen voor het beste en het mooist ge•llustreerde kinderboek. VRT

muziek

 • Hoewel eigentijdse muziek logischerwijs direct tot ons zou moeten spreken, als uitingsvorm van de wereld waarin wij leven, ervaren (of vrezen) veel concertgangers juist een grote drempel. De concertganger een hand reiken is de inzet van Connect, een ambitieus internationaal project van vier vooraanstaande Europese ensembles dat de verhouding tussen componist, musici en luisteraars op de schop neemt. NRC
 • Muziek uit de Renaissance, uit weckpotten, rond de Kaballah, uit films, Centraal-Azi‘, harmoniemuziek, jazz, operaÉ Op 4 november start  de 24e editie van November Music,  dat steeds eigenwijzer wordt. En daardoor jaarlijks nog altijd aan kwaliteit wint. Jazznu
 • Het Bosch-requiem is een van de tradities die de stichting Jeroen Bosch 500 heeft geprobeerd in het leven te roepen voor  ‘s-Hertogenbosch. De uitvoering door het Koninklijk Concertgebouworkest (KCO) in de St Jan kathedraal en de speciaal voor deze gelegenheid geschreven muziek is een van de hoogtepunten van het Jeroen Boschjaar. Omroep Brabant
 • Programmeurs Elvin Usidame (Effenaar) en Age Versluis (Friendly Fire) blikken terug op DDW Music. 3voor12.vpro.nl
 • Een liedje dat maar in je hoofd blijft zitten heeft Žcht bijzondere eigenschappen. Het tempo ligt hoog, en vaak zit er in de melodie een of ander vertrouwd patroon: op en neer als in een kinderliedje, bijvoorbeeld. Aldus Britse en Duitse onderzoekers.  Het is voor het eerst dat het fenomeen van de muzikale ‘earworms’ zo systematisch werd onderzocht. De Volkskrant, The Conversation

theater en dans

 • Interview met Greg Nottrot, artistiek leider van het Nieuw Utrechts Toneel (NUT) over de theatervoorstelling Stemmen!, geproduceerd door de Orde van de Dag en in coproductie met het Zuidelijk Toneel en het Nationale Toneel, over de Amerikaanse verkiezingen en de invloed van de media op de politiek en maatschappij.  Stemmen! Wordt opgevoerd tijdens de verkiezingsnacht op 8 november. 8weekly
 • Regisseur Liesbeth Coltof wint Der Faust, een van de meest belangrijke Duitse theaterprijzen, in de categorie ‘Regie Kinder- und Jugendtheater’ met de voorstelling Der Junge mit dem Koffer, die ze maakte bij Junges Schauspielhaus DŸsseldorf. Theaterkrant
 • Het Storytelling Festival in Amsterdam beleeft dit jaar zijn negende editie. Verhalenvertellers binnen en buiten Nederland treden er op. Een verslag. Theaterkrant
 • Er is ophef over de affiches van 2 theatervoorstellingen. De Volkskrant

kunst in de openbare ruimte

 • Wie op de poezi‘bank in de Tilburgse Piushaven gaat zitten, krijgt het door Nick J. Swarth geschreven gedicht ‘Het keren van verdriet’ te horen. Swart opereert met Sander Neijnens onder de naam van On-Site Poetry. Brabants Dagblad
 • Vijf van de 21 lichtbollen die een ‘pil’ moeten voorstellen zijn verdwenen. De overgebleven lichten zijn gedoofd. Het kunstwerk in Oss ter ere van de pil is voortdurend slachtoffer van vandalen. Brabants Dagblad
 • Op  12 november start de elfde editie van ‘Glow’ in  Eindhoven. Twee wandelroutes – door de stad (4,2 km) en op het terrein van de TU Eindhoven (3,2 km) – voeren langs zo’n dertig lichtinstallaties en -projecties. Glow Next toont het experimentele werk dat gebruik maakt van de nieuwste lichttechnologie. Museumtijdschrift, e52.nl
 • De in Londen gevestigde Nederlandse architect Matthijs la Roi heeft de ontwerpwedstrijd Belgenmonument Amersfoort gewonnen. De jury beoordeelde zijn plan Museum van de Gastvrijheid als beste van 133 inzendingen. Architectenweb

 

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Schilder, aquarellist en glazenier Marc Mulders mag zich Kunstenaar van het Jaar 2017 noemen. Dat heeft de Stichting Kunstweek bekendgemaakt. NU.nl, Omroep Brabant
 • De documentaire ‘The Rollercoaster Startup’ van producent Daan Willekens en regisseur Thijs Verwegen is in premire gegaan. In deze documentaire wordt startup-ondernemer August de Vocht uit Oisterwijk een half jaar lang intensief gevolgd. Brabants Dagblad
 • Pillow’s Willow is bij de Bright VR Awards uitgeroepen tot beste VR spel uit Nederland. Peter Kortenhoeven, creatief directeur van de Eindhovense startup uit het LUMO labs accelerator programma, is gelukkig met de erkenning van de jury. e52.nl, Bright
 • De Prijs van de Zeeuwse Boekhandel, een oeuvreprijs voor een Zeeuwse auteur, is gewonnen door Rob Ruggenberg uit Best. PZC
 • De nieuwe gedichtenbundel van Martijn Benders, Lippenspook, brengt de lezer wat hij van Benders kan verwachten na een bundel als Sauseschritt (2015): een bonte verzameling van luttele pagina’s over liefde, dood en andersoortige tegenstrijdigheden en weerzinwekkendheden. Meander
 • De Bredase schrijver Gert-Jan van den Bemd heeft de Aspe Award voor spannende verhalen gewonnen. Aan de Belgische schrijfwedstrijd is een geldbedrag van €1500 gekoppeld . Breda Vandaag
 • Martyn van Beek uit Waalwijk werd door Storytel gevraagd een verhaal te leveren dat was op te knippen in negen afleveringen. Hanna Verboom heeft nu zijn thriller Tweede Kans ingesproken. Het verhaal moet zijn doorbraak worden. Brabants Dagblad
 • Experiment is essentieel, voor Jamezoo. Hij nam verschillende geluiden op locatie op, en bedacht zelf instrumenten voor zijn album Fool. Hij staat aan het begin van een Europese tournee. NRC
 • Regisseur Lenneke Maas vroeg de leden van Hetpaarddatvliegt met haar een voorstelling te maken over de manier waarop ouders van nu hun kinderen grootbrengen. Ze vroeg er meteen bij of Reem Wittenbols en Annemiek Nienhuis samen met hun eigen kinderen op het toneel wilden staan. ‘De voorstelling die eigenlijk over jou gaat’ toont hoe onbegrensde liefde voor je kind in wezen voornamelijk neerkomt op onbegrensde liefde voor jezelf. Theaterkrant
 • Carte Blanche, theatergezelschap voor mensen met een beperking uit Eindhoven, neemt tussen 20 en 30 november in Moskou deel aan een internationaal kunst- en theaterfestival. Eindhovens Dagblad

 

kunstonderwijs

 • Vanaf september 2017 slaat het conservatorium onder de naam Academy of Music and Performing Arts (AMPA) een nieuwe weg in. Voertaal van de nieuwe opleiding is Engels. ‘De wereld verandert, en wij maken de keuze om mee te bewegen’, zegt Raf de Keninck, sinds 2012 directeur van de muziekafdeling van Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK), waar het conservatorium deel van uitmaakt. Brabant Cultureel

 

kunstbeoefening

 • Harmonie Concordia uit Hilvarenbeek gaf op 5 november een concert. Literatuur en muziek kwamen er samen. De harmonie werkte samen met acteur Michiel van der Sanden en beeldend kunstenaar Koen Ketelaars. Brabants Dagblad
 • Het Roois Kamerkoor geeft een concert met de titel ‘Impressies’ waarbij het samenwerkt met beeldend kunstenaar Adri Frigge . MooiRooi
 • Jeugdtheaterschool Annatheater uit Helmond won tijdens het Brabants Theaterweekend  zowel de juryprijs als de gedeelde publieksprijs. Eindhovens Dagblad

 

cultuureducatie en – participatie

 • ‘Culturele uitingen als muziek zijn in het dagelijks leven zeer betekenisvol voor mensen: ze geven een mens identiteit, het is een manier om jezelf in de wereld te plaatsen en je leven te reguleren. Op de Erasmus Universiteit zal ik gaan onderzoeken hoe die processen plaatsvinden.’ Gesprek met Evert Bisschop Boele wordt bijzonder hoogleraar ‘Betekenis van Cultuurparticipatie’ aan de Erasmus Universiteit. Scienceguide
 • Ruut Veenhoven, Erasmus Universiteit,  presenteerde een onderzoek waaruit bleek dat vooral lager opgeleide mensen gelukkiger worden van kunst. Ze worden er zelfs gelukkiger van dan van sport, zowel passief als actief, of van gewoon uitgaan naar bioscoop, disco of kroeg. Veenhoven voerde het onderzoek uit in opdracht van een team dat deel uitmaakt van het project ‘Leiderschap in Cultuur’ (LinC). Cultureel Persbureau, Cultuur Maakt Gelukkig
 • Cultuureducatie op school wordt met subsidieregelingen overeind gehouden en dat zijn lapmiddelen, stelt Liesbeth Kleuver. En die pakken vaak anders uit dan ze bedoeld zijn. ‘Kunstdocenten horen niet incidenteel een school te ondersteunen.’ lkca
 • De community kunstvakdocenten.nl is hŽt online platform voor en door kunstvakdocenten voortgezet onderwijs uit Noord-Brabant. De digitale plek om elkaar te ontmoeten, kennis te delen en inspiratie uit te wisselen. In de levendige online omgeving komen vragen, discussie, inspiratie, blogs, en meer samen. Kunstbalie
 • Op 20 november 2016 vindt de tweede dansdocentenconferentie Danspiratie plaats. Er zijn workshops, discussies, er is een dansmarkt slenteren. Dansmagazine blikt terug op de vorige editie.  Danspiratie, Dansmagazine
 • Het MediaPakt is een lerend netwerk, dat ervoor zorgt dat mediawijsheid binnen het onderwijs structureel aandacht krijgt. Organisaties die zich aansluiten bij het MediaPakt spreken af om de mediawijsheid van leerlingen en leraren te vergroten en elkaar daarin te versterken door samen te werken en kennis te delen. Cubiss is als initiatiefnemer aanjager en verbinder van het MediaPakt. Cubiss
 • Vijf leerlingen van De Taalbrug in Eindhoven mogen op 9 december optreden in CarrŽ voor koningin Mˆxima. De kinderen vormen een van de zes bands die de finale haalden van het televisieprogramma BZT Show. Eindhovens Dagblad
 • De leerlingen van basisschool De Koningslinde in Vught hebben zich deze week ondergedompeld in de wereld van programmeren en robots met het lesprogramma Design Thinking. Apps maken, programma’s installeren, computerspelletjes maken en websites ontwerpen. Brabants Dagblad
 • Audiodescriptie geeft blinde en slechtziende mensen letterlijk een stem die ze, tussen het gesproken woord door, vertelt wat ze niet kunnen zien. Audiodescriptie werkt via een speciale app die gratis kan worden gedownload. Vereniging BartimŽus Sonneheerdt is een petitie gestart om er voor te zorgen dat audiodescriptie  structureel wordt aangeboden op televisie. Nederlands Film Festival

 

erfgoed

 • LIMA, het internationale platform voor duurzame toegang tot mediakunst (LIMA) heeft een onderzoek gedaan naar digitale kunstwerken op cd-rom. Het onderzoek werd gesteund door DEN. LIMA, DEN
 • Van de honderden speeltuinen die Aldo van Eyck voor Amsterdam ontwierp, zijn er nog enkele tientallen over. Het stadsdeel Zuid denkt nu na over de vervolgstappen om die te beschermen. Het Parool
 • Aan de vooravond van het 400-jarig bestaan van het groot orgel van de Bossche Sint-Jan is een 19de-eeuwse pentekening opgedoken. Stichting Pirenne heeft de pentekening gekocht. Omroep Brabant, Brabants Dagblad
 • Het Steendrukmuseum in Valkenswaard  krijgt een enorme Hunter-Penrose camera uit 1948 in bruikleen  van een Gronings museum. Omroep Brabant

bibliotheken

 • Minister Jet Bussemaker (OCW) heeft ingestemd met het door de Koninklijke Bibliotheek (KB) goedgekeurde tariefpakket voor het lenen van e-boeken bij de landelijke digitale bibliotheek. Belangrijkste onderdeel van het pakket is dat leden van openbare bibliotheken die niet alleen gebruik willen maken van diensten van hun eigen fysieke bibliotheek maar ook e-books willen lenen landelijk in 2017 en 2018 minimaal 42 euro voor hun lidmaatschap zullen moeten betalen. Bibliotheekblad
 • Vanaf 2 november is de nieuwe website Bibliotheek en Basisvaardigheden dŽ plek waar alle landelijke informatie bij elkaar komt voor bibliotheken die diensten basisvaardigheden willen aanbieden. KB
 • De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft op 27 oktober een zogeheten consultatieversie gepubliceerd van het Gezamenlijke Collectieplan, waarin het beleidskader voor het bibliotheeknetwerk wordt beschreven ten aanzien van het collectiebeleid van de openbare bibliotheken. Er kan nog tot 11 november gereageerd worden op de consultatieversie. Bibliotheekblad zet de belangrijkste  voorstellen op een rij. Bibliotheekblad
Geen reacties

Geef een reactie