gevoed door Kunstloc Brabant
~

Tijdens het symposium van de AWTI begin februari werd een advies uitgebracht dat wetenschap, technologie en innovatie een veel sterkere rol moeten spelen in de maatschappelijke transities waar we als samenleving voor staan. Ik herken veel in dit advies. Wij maken ons bij Kunstloc al jaren sterk voor beleid waarin de inzet van kunst in andere sectoren wordt bepleit, met als doel om gezamenlijk tot innovatieve oplossingen te komen. Want wie zijn er beter in het meedenken over creatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen dan kunstenaars?

- Geschreven door Liesbeth Jans

~

Stap voor stap

Bij Kunstloc verbinden we kunstenaars aan partijen uit andere sectoren om gezamenlijk te werken aan een actueel vraagstuk. Op onze website vind je daarvan mooie voorbeelden. Om er één uit te lichten: eind vorig jaar zijn we samen met ZLTO gestart met FoodLab TOV, het derde FoodLab over veranderingen in de agrarische sector. Dit FoodLab gaat over de teelt ondersteunende voorzieningen. Door klimaatverandering, strengere regelgeving en producteisen van de consument zien tuinders zich genoodzaakt te werken met plasticfolies ter bescherming van hun gewassen. Die plastic overkappingen hebben invloed op de beleving van het landschap. Is het nog wel leuk wonen, werken en recreëren tussen al dat plastic? Kan het ook anders? Net zo efficiënt, maar mooier en vriendelijker, beter passend in het landschap? Kunstenaars en telers denken daar samen over na en wie weet ontstaan daarbij prachtige innovaties. Maar dan … om de opgedane kennis en de innovatieve plannen te realiseren wordt veel inzet en uithoudingsvermogen gevraagd. Het zijn vaak langdurige en taaie trajecten waar de initiatiefnemers in belanden. Gelukkig kennen wij steeds meer partijen die stug doorgaan en zich niet door bureaucratie laten ontmoedigen. Ook met kleine stapjes kom je vooruit. Maar het zou zeker helpen als vanuit beleidskaders wordt gestimuleerd om krachten en budgetten te bundelen.

3296

FoodLab

~

Kunstloc-presentatie tijdens het symposium

Onze activiteiten worden ook landelijk opgemerkt. Zo werd Kunstloc uitgenodigd om tijdens het bovengenoemde symposium van AWTI een presentatie te geven over de inbreng van kunstenaars en designers bij duurzaamheidsvraagstukken. Leuk om te weten dat de organisatie van het symposium geraakt was door onze campagne Klik hier voor verbeelding #3. Het belang van verbeelding en creativiteit voor de hele samenleving wordt steeds meer onderkend. Het lijkt dus een logische stap om de inbreng van verbeelding bij transitieprocessen te faciliteren met beleid. En dan niet alleen met cultuurbeleid, maar met beleid voor alle maatschappelijke agenda’s.

3297

Netty van de Kamp als spreker tijdens symposium AWTI

~

Een nieuwe beleidsperiode in aantocht

Over de belangrijke rol die de creatieve sector kan spelen bij maatschappelijke transities ging ook nummer 120 van Boekman, het tijdschrift van de Boekmanstichting over trends in kunst en cultuur. Hierin wordt gepleit voor uitbreiding van financieringsmogelijkheden voor innovatieve projecten die plaatsvinden op het snijvlak van kunst met andere sectoren, omdat over het algemeen de financieringsstructuren niet goed aansluiten op de innovatieve praktijk. En bovendien moet de creatieve sector meer betrokken worden bij de innovatieagenda, zodat er meer samengewerkt wordt en kennis makkelijker gedeeld kan worden. Helemaal mee eens! Dit jaar wordt het (weer) de uitdaging om sector overschrijdend en integraal samenwerken te laten landen in nieuwe beleidskaders voor de periode 2021-2024. Stap voor stap moet het een keer goedkomen!

Klik hier voor verbeelding #3: duurzaamheid

Kunstloc Brabant vindt het belangrijk om kunst en cultuur in te zetten in andere maatschappelijke sectoren zoals zorg, welzijn en ruimtelijke ordening. De inbreng van kunstenaars kan een innoverende rol spelen bij het realiseren van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Maar hoe werkt dit in de praktijk? En welke rol speelt Kunstloc hierbij? Liesbeth Jans, programmaleider Verbinden van Kunst & Samenleving, schrijft er regelmatig een blog over.

Wil je meer weten over kunst in de openbare ruimte? Neem dan contact op met Liesbeth!

Liesbeth Jans

Adviseur Kunst & Samenleving Kunstloc