gevoed door Kunstloc Brabant
~

Nieuwsgierig naar waar kunst en bèta elkaar ontmoeten en versterken? En hoe jij ze in jouw lessen aan elkaar kan verbinden?

Dan is deelname aan dit ontwerponderzoek misschien iets voor jou! 

Centraal staat het ontwerpen van STEAM of ArtsSciences lessenseries, de uitvoering ervan op scholen, onderzoek/feedback over de ervaringen en borgen op school. 

~

Kunstloc Brabant en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) zoeken 3 Brabantse VO scholen om deel te nemen aan het tweejarig praktijkgericht onderzoek naar ontwerpprincipes en concreet lesmateriaal op het gebied van STEAM-onderwijs.
 
We merken allemaal dat sociaal-maatschappelijke vraagstukken steeds complexer worden. Hierdoor ontstaat steeds meer vraag naar toekomstige professionals die de ’wicked’ problemen kunnen oplossen, over de grenzen van hun discipline kunnen kijken en uitblinken in vakoverstijgende vaardigheden zoals creativiteit, kritisch denken en samenwerken.  

Een goed voorbeeld van hedendaagse praktijken waarin verschillende professionele vakdisciplines samensmelten zijn de zogeheten ArtsSciences of het STEAM-onderwijs (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics). Hierin werken wetenschappers, kunstenaars, technici en ontwerpers samen aan problemen rondom thema’s zoals milieu, migratie, voeding en digitalisering. Hoewel STEAM in zowel het primair, speciaal als voortgezet onderwijs in de belangstelling staat en onderdeel is van de plannen voor het nieuwe curriculum voor funderend onderwijs (Curriculum.nu), is het nog een pril leergebied. Enthousiaste pioniers experimenteren volop met STEAM in het onderwijs. Het ontbreekt alleen aan onderwijskundige en vakinhoudelijke kaders, waarmee onderwijs ontworpen, uitgevoerd en beoordeeld kan worden. 
 
Door deel te nemen aan dit onderzoek krijg jij als docent nascholing in nieuw ontworpen STEAM-lesmateriaal. Dit lesmateriaal voer je met je leerlingen uit in jouw kunst- of wetenschapslessen. Je werkt samen met andere kunst- en bètacollega’s om het STEAM-onderwijs bij jou op school vorm te geven. Zodat concrete ontwerpprincipes en leerinhouden ontstaan. En jullie samen komen tot een vakoverstijgende didactiek en vaardigheden om interdisciplinaire opdrachten te kunnen beoordelen en te verankeren in het schoolcurriculum. 
 
Als jij met jouw school wil deelnemen betekent dat het volgende:
- Per school vragen we 3 docenten van de kunstvakken en 3 docenten van de bètavakken. 
- Kunstloc Brabant helpt je bij jouw vraagarticulatie: ‘Wat is de ontwikkelwens bij jou op school op dit gebied?’ en ondersteunt je in jouw ontwikkelproces. 
- Jouw school neemt deel aan nascholing, voert de ontworpen lessen uit en neemt deel aan het onderzoek. 
- Het onderzoek bestaat uit feedback, enquêtes, interviews, focusgroep e.d. 
- De nascholing bestaat uit voorbereiding en scholing op het lesmateriaal en op de uitvoering ervan bij jou op school. 
- De schooldirectie wordt ook om een tijdsinvestering gevraagd en betrokken voor organisatorische, beleidsmatige kennisdeling en om binnen de school draagvlak te creëren. 
- Per docent vragen we een tijdsinvestering van 30 uur verdeeld over schooljaar 2022-2023 en 2023-2024, met het zwaartepunt in 2022-2023 (uitvoering lessen). Er zijn geen kosten verbonden aan dit onderzoek. 
 
Kunstloc Brabant is partner van AHK in deze onderzoeksaanvraag dat na de zomer wordt ingediend bij SIA, het Regieorgaan voor praktijkgericht onderzoek. Als de subsidie is gehonoreerd start het onderzoek in september 2022. 
 
Meer weten? 
Neem contact op met Marlijn Gelsing marlijn.gelsing@kunstlocbrabant.nl