Trends & Ontwikkelingen 1 maart 2019

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

Nederland

 • Volgens de Raad voor Cultuur heeft de culturele (en creatieve) sector aanvullend instrumentarium nodig dat nieuwe financieringsbronnen kan aanboren en het ondernemerschap een stevige impuls geeft. In het op 28 februari  verschenen advies over de financiering van cultuur stelt de raad onder meer voor een revolverend investeringsfonds op te richten en hiervoor een kwartiermaker aan te stellen. Dit fonds kan culturele instellingen en individuele makers ondersteunen die projecten met een terugverdienpotentieel willen (voor)financieren. De rol van het Rijk hierbij is het inrichten van een systeem dat kunstenaars en culturele instellingen toegang geeft tot duurzame financiering. Provincies en gemeenten leveren een directe bijdrage, via subsidies en garanties, maar kunnen lokaal met hun vastgoedbeleid ook inspelen op de vraag naar betaalbare werkruimtes en ateliers.  Raad voor Cultuur  , Raad voor Cultuur  , NRC
 • Minister van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de maatregelen bij mbo-opleidingen in de creatieve sector. Dit naar aanleiding van een advies van de Commissie-Marcodoelmatigheid mbo (CMMBO). Het advies ging over het arbeidsmarktperspectief en de doelmatigheid van creatieve mbo-opleidingen.  Het aantal studenten van 24 opleidingen is, volgens het advies, vanaf 2005 met 65% gegroeid tot bijna 60.000 studenten in 2016, terwijl de omvang van de arbeidsmarkt voor creatief opgeleiden hierbij is achtergebleven en de werkzaamheden complexer zijn geworden. De opleidingen artiest, desktoppublisher, specialist mode-maattechniek en mediavormgeving vragen specifieke aandacht. Een van de maatregelen is een numerus fixus  voor deze opleidingen. Rijksoverheid.nl
 • De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) stopt met het aanbieden van de bachelorstudie Nederlands. Door het gebrek aan animo is het een “verliesgevende operatie” aldus een woordvoerder. Minister van Engelshoven  (OCW) heeft begrip voor het besluit van de VU.  Ze kan dat besluit billijken, omdat de andere universiteit in Amsterdam, de UvA, heeft beloofd Nederlands gewoon te blijven aanbieden. Het verdwijnen van de bachelorstudie Nederlands bekrachtigt een neergaande trend. Het aantal studenten dat kiest voor neerlandistiek halveerde in een paar jaar tijd. Dat kan anders, vinden critici.   NOSTrouw , Neerlandistiek , NOS
 • De KNAW zal op verzoek van de minister van OCW een advies uitbrengen over de situatie bij de universitaire opleidingen Nederlandse Taal en Cultuur. Vanaf 4 maart 2019 gaat een commissie onder voorzitterschap van Lex Heerma van Voss (Huygens ING en Universiteit Utrecht) aan het werk. Het advies zal rond de zomer 2019 verschijnen. KNAW
 • Minister van Engelshoven (OCW) beantwoordt een drietal Kamervragen. De vragen gaan over de berichten ‘Oranjes verkochten in stilte kunst aan Rijk’ en ‘Je hoopt natuurlijk dat dit in Nederland blijft’ van 1 februari en 13 februari 2019.   Rijksoverheid.nl
 • De Koloniën van Weldadigheid kunnen de titel Europees Erfgoedlabel krijgen. De ministerraad heeft er op voorstel van minister van Engelshoven (OCW) mee ingestemd dat Nederland samen met België de Koloniën van Weldadigheid bij de Europese Commissie voordraagt voor de titel Europees Erfgoedlabel. Hiermee neemt het kabinet het advies van de Raad voor Cultuur voor deze voordracht over. Rijksoverheid.nl
 • Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer stukken over het voorstel van wet tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met nieuwe diensten, benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur, verduidelijking van de positie van de Ster, en taken van het Commissariaat voor de Media. Rijksoverheid.nl
 • De PvdA stelt Kamervragen over het bericht dat artiesten niet welkom zijn in Nederland. Tweede Kamer
 • Nederland staat voor grote opgaven in de leefomgeving, die alleen in samenhang zijn op te pakken. Maar daar ontbreekt het in de conceptversie van de Nationale Omgevingsvisie nu juist aan. Volgens Rienk Kuiper, programmaleider Ruimtelijke Ordening bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), dreigt zo spanning te ontstaan met de Omgevingswet, die immers expliciet van een integrale visie uitgaat. Binnenlands bestuur
 • De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid spreekt zich nadrukkelijk uit voor de giftenaftrek als stimuleringsmaatregel voor de goede doelensector. Tijdens het symposium op 21 februari sprak een panel over de aftrek en over het recente voorstel voor een Transparantiewet die alle organisaties oplegt giften boven €15.000 openbaar te maken. De Dikke Blauwe , De Dikke Blauwe
 • Het Nederlandse wetsvoorstel om donorgegevens van giften boven de 15K verplicht te publiceren is ook de Europese koepel EFC en het Europese donornetwerk DAFNE in het verkeerde keelgat geschoten. Zij hebben gezamenlijk hun bezwaren kenbaar gemaakt via de online consulatieronde en vinden dat Nederland met het wetsvoorstel EU-rechten overtreedt en het filantropisch klimaat in gevaar brengen. De Dikke Blauwe
 • Op verzoek van minister van Engelshoven (OCW) stelden vijftien regio’s cultuurprofielen op. Wat staat er in de profielen over cultuureducatie en cultuurparticipatie?  Duidelijk is dat landelijk stimuleringsbeleid, zoals Cultuureducatie met Kwaliteit, de regionale samenwerking versterkt. De regio omarmt cultuureducatie maar vergeet cultuurparticipatie, stelt Arno Neele, van het LKCA, in zijn analyse.  Maar minister  van Engelshoven heeft een programma Cultuurparticipatie aangekondigd voor 2021-2024. Een goede en ruime matchingsregeling lijkt daarbij essentieel om cultuurparticipatie ook in de regio hoger op de agenda te krijgen.  LKCA
 • Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft de provinciale rol in cultuurbeleid onder de aandacht gebracht bij de Raad voor Cultuur. Hiermee wil zij laten zien dat cultuurbeleid van de provincies niet op zichzelf staat, maar dat meerwaarde ligt in de samenhang en synergie tussen lokaal, provinciaal en landelijk beleid. Het IPO wil hiermee aanhaken bij de adviesaanvraag van minister van Engelshoven (OCW)  over nieuw cultuurbeleid voor 2021-2024. IPO  , IPO
 • De winkelleegstand is gedaald van 7,4 procent in 2015 naar 6,7 procent nu. Toch is Fries gedeputeerde Sander de Rouwe, ook namens het Interprovinciaal Overleg bij dit onderwerp betrokken, nog lang niet tevreden. Binnenlands bestuur
 • De provincie Zeeland en het Cultuurkwadraat zijn gestart met een proef om Zeeuwse scholieren gratis met de bus naar musea en podia te brengen. Jaarlijks wordt er door de provincie 80.000 euro uitgetrokken voor de regeling. Omroep Zeeland
 • Binnenkort start de VNG met een aantal gemeenten een praktijkproef om de Global Goals, de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, te gebruiken als afwegingskader bij het opstellen van de gemeentelijke omgevingsvisie. Belangstellende gemeenten kunnen zich nog aansluiten. VNG
 • Amersfoort is een kunstschat van miljoenen misgelopen. De stad had een afspraak met kunstenaar Armando dat het na zijn dood een groot deel van zijn kunstcollectie zou krijgen. Omdat de stad in 2011 besloot toch geen Armando Museum te huisvesten, verviel deze afspraak. Dat blijkt uit documenten die in het bezit zijn van Nieuwsuur, meldt de NOS. RTV Utrecht

 

Noord-brabant

 • De Subsidieregel Cultureel Erfgoed Noord-Brabant is gepubliceerd. Kleine en middelgrote cultuur- en natuurhistorische musea kunnen er een beroep op doen. De subsidie is bedoeld voor het ondersteunen van plannen die gericht zijn op structurele vernieuwingen in het tonen van de collectie, samenwerking (tussen musea) en toekomstbestendige publieksactiviteiten. Brabant.nl ,   Brabant.nl , Erfgoed Brabant
 • Statenmededeling Cultuurhistorische complexen: Verkoop van de 2 laatste gebouwen van de “Leerfabriek KVL” te Oisterwijk aan Stichting Europees Keramisch Werkcentrum (EKWC) en het verstrekken van een lening aan EKWC. Deze lening is ten behoeve van het aankoopbedrag, dekking achterstallige huur, bouwkundige aanpassingen en duurzame energiemaatregelen. Brabant.nl
 • Statenmededeling Cultuurhistorische complexen:  verkoop kloostercomplex Mariadal aan de gemeente Roosendaal. De gemeente Roosendaal wordt tijdelijk de nieuwe eigenaar van klooster Mariadal. De gemeente neemt het klooster voor 3,4 miljoen euro over van de provincie Noord-Brabant. Over een paar jaar verkoopt de gemeente het complex voor datzelfde bedrag weer door aan bouwbedrijf BVR. Dat hebben de gemeente Roosendaal, de provincie Noord-Brabant en BVR samen besloten. Brabant.nl  , BN – De Stem
 • De provincie Noord-Brabant wil met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij een fonds oprichten voor het verduurzamen van Brabants erfgoed. Daarvoor willen zij een investeringsbedrag van € 7,5 miljoen beschikbaar stellen. Het verduurzamen van erfgoedcomplexen is vaak complex: er is veel specialistische kennis nodig en financiering is moeilijk te krijgen. Om erfgoed op de lange termijn in stand te houden zijn betaalbare energielasten van groot belang. Brabant.nl
 • Wie een monument in bezit of op het oog heeft waarvoor een andere invulling gewenst is, kan 14 maart in Bergen op Zoom terecht voor een inspiratiemiddag met experts. ErfgoedLab Brabant organiseert de gratis bijeenkomst samen met de gemeente en geeft uitleg over provinciale subsidies tot 15.000 euro per project. BN – De Stem,
 • De 5 grote gemeenten in Noord-Brabant (Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg), BrabantSport, de Skateboard Federatie Nederland, provincie Noord-Brabant en 4 skateparken willen de Urban discipline skateboarden zowel op topsport- als breedtesport niveau verder professionaliseren. Alle partijen tekenden 26 februari een intentieverklaring waarin dit vastgelegd is. Henri Swinkels, gedeputeerde: “Urban sport, cultuur en de bijbehorende levensstijl wortelen goed in Brabant. In de stedelijke omgeving en met name in de spoorzones ontwikkelt urban zich razendsnel. En nu onderdelen Olympisch gaan worden, is het belangrijk met elkaar een tandje bij te zetten. ‘ Brabant.nl
 • SPARK, de campus in Rosmalen waar duurzame en innovatieve bouwprojecten worden ontwikkeld, krijgt van Gedeputeerde Staten een lening van 2.375.000 euro voor SPARK Lab XXL. Dit lab van zo’n 1000 vierkante meter wordt ontwikkeld aan de Paardskerkhofweg in ’s-Hertogenbosch.  SPARK Lab XXL is een volgende stap voor de innovatiecampus. Brabants Dagblad
 • Een werkgroep van de Kunst van Brabant heeft de afgelopen maanden gewerkt aan een notitie Harmonisering. Deze notitie over de harmonisatie van subsidieregelingen is recent aangereikt aan de Raad voor Cultuur en het ministerie van OCW.  De brief die de notitie vergezelde.   Kunst van Brabant
 • Project Zuidlijn loopt af. Van 2015 tot 2019 is door de steden en door BrabantStad ingezet op het verlevendigen van de spoorzones. Het project waarmee een verbinding wordt gelegd tussen de spoorzones van Breda, Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Helmond, door inhoudelijke en praktische samenwerking te organiseren op gebied van kunst, cultuur en creativiteit. BrabantStad
 • Tijdens het tweede CultuurCafé, op 12 februari in Deurne, gingen zo’n honderd aanwezigen onder leiding van dagvoorzitter Ruben Maes met elkaar in gesprek over de culturele voedingsbodem van Noord-Brabant. De terugblik.  Brabant Kennis

 

Grote brabantse gemeenten

 • Binnen twee weken ligt er een oplossing op tafel voor de juridische problemen waar de Stichting Cultuur Eindhoven mee te kampen heeft, zei de Eindhovens wethouder List. ,,Als die reparatie er is, zal de stichting Cultuur opnieuw een besluit moeten nemen over de subsidieverstrekking, blijkt uit vonnis  van de Raad van State”, zegt directeur Kivits  van de Bibliotheek Eindhoven. ,,Als in dat besluit de korting op onze subsidie overeind blijft, dan rest ons niets anders dan daar opnieuw bezwaar tegen aan te tekenen.” Eindhovens Dagblad
 • In Helmond hebben enkele basisscholen de afgelopen twee jaar al subsidie aangevraagd en gekregen om kinderen meer in aanraking te brengen met muziek. In het kader van Méér muziek in de klas. CultuurContact, het Helmondse bureau dat cultuuronderwijs promoot,   wil ervoor te zorgen dat zingen en instrumenten bespelen ook op lange termijn onderdeel blijft van het lesaanbod.  Als eerste Brabantse stad haakt Helmond daarom aan bij ‘Méér muziek in de klas Lokaal’. Eindhovens Dagblad
 • Duurzame energie, recycling en hightech-stadslandbouw in je moestuin: ’s lands eerste ‘smart city’ verrijst in Helmond. De Volkskrant , inlog vereist  , Eindhovens Dagblad
 • Een groot deel van de oppositiepartijen in de Bossche gemeenteraad wilde 27 februari  duidelijkheid over de bouw van een nieuwe hal op de Tramkade, maar aan het einde van de discussie bleef er mist hangen. Wat wel zeker is? Cultuurwethouder Mike van der Geld gaat het gesprek met de initiatiefnemers aan voor een hal die, onder voorwaarden, in ieder geval langer dan vijf jaar op de Tramkade kan staan. De variant 5+ genoemd. Brabants Dagblad ,   Omroep Brabant , Brabants Dagblad
 • De sloopkogel gaat pas tegen de gevel van het Theater aan de Parade als er zekerheid is over de bouw van een (ver)nieuwd theater. De fractie van Bosch Belang vroeg die zekerheid tijdens de gemeenteraadsvergadering aan het college van B en W. Brabants Dagblad
 • Een Kaaihal op de Tramkade voor vijf jaar is onmogelijk. De directies van de Verkadefabriek en het Theater aan de Parade hebben dit 21 februari  de Bossche politiek laten weten als antwoord op het voorstel van het college van B en W. De directies houden in principe vast aan een hal voor tien jaar, maar stellen nu voor een nieuwe hal neer te zetten en mee te denken aan een verhuizing naar een andere plaats in het gebied als de gemeente de grond nodig heeft.    Brabants Dagblad
 • De gemeente ’s-Hertogenbosch werkt mee aan de tiendaagse openluchtuitvoering van de musical Aïda op het terrein van Autotron in Rosmalen.  Formeel vallen de uitvoeringen vooral wat geluidproductie betreft niet binnen de bestaande vergunningen. Maar omdat Autotron het evenement zelf als een experiment ziet, kunnen B en W het ook als een uitzondering beschouwen en eenmalig gedogen. Dat wil het college ook omdat Autotron zelf al uitgebreid contact heeft gehad met omwonenden over het nieuwe experiment. Brabants Dagblad
 • Babel is ontstaan uit een fusie van Bibliotheek, Muzerije en Bureau Babel. Die organisaties zijn gehuisvest in verschillende panden. Dat is nu nog niet een geheel, en daar willen we wel naartoe. Want op die manier komt er een eenheid in de huisvesting, het aanbod en gebruik door inwoners. Daar is een fysieke verbinding voor nodig. Voor deze aanpassing vraagt B&W aan de gemeenteraad € 130.000. ‘s-Hertogenbosch

 

Overige brabantse gemeenten

 • Als je in groep 3 van de basisschool komt, is een mindere woordenschat een belemmering. De gemeente Etten-Leur onderkent dat, en geeft vier jaar subsidie aan het project TAEL. Dat staat voor TAalondersteuning Etten-Leur en omvat een aantal speciale lessen voor de basisscholen in Etten-Leur. BN – De Stem
 • Tegen het advies van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, de Welstands- en monumentencommissie en de stichting Steengoed werkt het college van B en W in Goirle toch mee aan de herontwikkeling van de Maria Boodschapkerk. Het gemeentebestuur stond al wel positief tegenover woningen in de kerk aan de Tilburgseweg. Tot nu toe was de eis dat de Rijksdienst dat goed moest keuren. Dat wordt nu dus losgelaten. Brabants Dagblad
 • 100.000 euro voor citymarketing, voor een nieuw logo en een slogan om van Meierijstad ’de meest ondernemende stad van Europa’ te maken. Het laatste woord is er nog niet over gezegd, zo bleek 21 februari  in de commissie Ruimte en Economie in Meierijstad.  Brabants Dagblad
 • Het rondreizend festival Popronde laat dit najaar Oss links liggen. De organisatie krijgt niet langer subsidie van het gemeentebestuur en zoekt daarom haar heil elders. De locaties die de afgelopen jaren hun deuren openden voor de Popronde zijn op de hoogte gebracht. Brabants Dagblad
 • Onlangs vond in Roosendaal een netwerkbijeenkomst plaats, waarbij de eerste ervaringen van betrokken partijen, bestuur, Adviescommissie en aanvragers, werden geëvalueerd. Aan de hand van de door de Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal geïnitieerde nieuwe regelingen, konden subsidieaanvragers hun ervaringen delen. “We hebben 60 initiatiefnemers geadviseerd. Van 58 daarvan is het afgelopen half jaar de aanvraag behandeld. Daar zijn 49 projecten van gehonoreerd”, zei Carlijn de Bot, netwerkcoördinator van de Stichting. Internetbode

Cultureel Ondernemerschap

 • Een honorariumrichtlijn in de culturele sector werkt het beste als daarin de nadruk ligt op goed opdracht-, c.q. werkgeverschap, en minder op het beschermen van laag- of niet-betaalde makers. Dat is een van de bevindingen van onderzoeker Henk Vinken in het rapport ‘Honorariumrichtlijnen’.  Vinken voerde,  in opdracht van het Fonds Podiumkunsten, aanjager van het onderwerp honorariumrichtlijnen, een verkenning uit naar de werking van bestaande richtlijnen in de sector. Zulke richtlijnen bestaan momenteel in wisselende vormen voor beeldend kunstenaars, schrijvers/vertalers, componisten en musici in muziekensembles. In sommige cao’s, zoals de cao Toneel en Dans en cao Nederlandse Podia, zijn tariefafspraken opgenomen voor zelfstandigen. Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector  , Arbeidsmarkt culturele en creatieve sectorFonds Podiumkunsten
 • Zangeres Rajae El Mouhandiz, conservator Imara Limon en ondernemer Kevin de Randamie geven hun visie op diversiteit in het culturele bestel. Waar lopen ze tegenaan, en hoe kan het beter? Dit artikel verscheen eerder in Boekman 115: naar een inclusief cultuurbestel. Cultuurmarketing
 • Een van de actiepunten van het Actieplan Cultuur & Creatief Inclusief is het vernieuwen van de Code Culturele Diversiteit. Om de sector daarbij te betrekken is er een enquête uitgezet. Channa Benders, student Culturele & Maatschappelijke vorming (Hogeschool van Rotterdam), zal de komende tijd onderzoeken hoe de Code moet worden aangepast om culturele diversiteit binnen de culturele sector te bevorderen. Naast de enquête omvat het onderzoek  interviews met bestuursleden en beleidsmedewerkers. Museumcontact
 • Het nastreven van een oprecht gemeenschappelijk doel vraagt een verregaande manier van samenwerken. Door te werken vanuit het idee van de commons worden top-down agenda’s vermeden. Maar hoe weet je dan nog of de samenwerking goed verloopt? Op 6 maart is er een gesprek bij Boekman met Friso Wiersum (European Cultural Foundation) en Erik Uitenbogaard (Casco Art Institute). Boekman
 • Boekman #118 gaat over kunst en het maatschappelijk experiment. Hierbij komen o.m. de culturele commons aan bod. Daarbij speelt de belangrijke vraag hoe deze commons zich verhouden tot de systeemwereld binnen de kunst en cultuur en daarbuiten. Boekman
 • De Kunstenbond en de NVJ juichen de ruimere interpretatie van de mededingingswet door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) toe. Die kan ertoe leiden dat er makkelijker collectieve afspraken gemaakt kunnen worden voor zzp’ers zoals kunstenaars en fotojournalisten. Kunstenbond
 • Irene van Staveren,  hoogleraar ontwikkelingseconomie aan de Erasmus Universiteit, vindt dat zzp-ers zich mogen verenigen. Trouw
 • 40 internationale experts kwamen in Amsterdam bijeen  om de waarden en praktische aspecten van eerlijke(re) internationale culturele samenwerking te bespreken. Deze besloten bijeenkomst  volgde op de publicatie van de toolkit Beyond Curiosity and Desire: Towards Fairer International Collaborations in the Arts (IETM met On the Move en DutchCulture, 2018) gericht op onderwerpen die de verwachtingen en betrokkenheid bij internationale en interculturele activiteiten beïnvloeden.  DutchCulture
 • De ACE Sectorstudie brengt tweejaarlijks sociale en economische ontwikkelingen over Europese architecten, de markt en de praktijk in kaart. 30.000 architecten in 30 Europese landen deden mee aan de zesde editie, uitgevoerd in 2018.  Uit het rapport blijkt dat de Europese markt voor architecten  zich gestaag herstelt. Vanaf 2012 groeit de markt weer. Het aantal architecten in Europa is de afgelopen 10 jaar gestegen. BNA
 • De beroemde deukbeker van Rob Brandt. Of de lamp in de vorm van een gepelde banaan van Studio Job. Het is Dutch design en design heeft een prijs, maar met een kleinere beurs kun je ook terecht bij Chinese webwinkels zoals Alibaba. Thuishaven voor het betere namaakdesign en een doorn in het oog van veel Brabantse ontwerpers, die hun werk veelvuldig gekopieerd zien worden. Omroep Brabant
 • Wat voor effect heeft de Brexit voor de mobiliteit van Nederlandse kunstenaars en voor de positie van de culturele sector? Waar moet je rekening mee houden tijdens en na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU? Wat heb je nodig om volgend jaar als artist in residence naar Londen of Brighton te gaan? Op 14 maart organiseert DutchCulture  een bijeenkomst over de gevolgen van de Brexit.  De kunstwereld bereidt zich voor op de Brexit. DutchCulture ,   New York Times
 • De Nederlandse film loopt internationaal gezien achter, vinden Nederlandse filmmakers zelf. Er is kritiek op de rol van het Filmfonds, omroepen en de netmanager van de NPO, die zouden zich te veel bemoeien met de inhoud van het werk. Dat blijkt uit een enquête onder Nederlandse regisseurs, scenaristen en acteurs. De resultaten werden op 27 februari gepresenteerd tijdens het symposium ‘Waar leggen we de lat?’ in het Eye Filmmuseum in Amsterdam. De enquête en het symposium werden georganiseerd door ‘Filmmakersinitiatief 2018’. Het doel van dit initiatief  is een debat aan te zwengelen over de inhoudelijke kwaliteit van de Nederlandse film. Filmkrant , NRC , Filmzaken , Filmmakersinitiatief   , Filmmakersinitiatief  , Filmmakersinitiatief
 • DOCfeed trok afgelopen weekend zo’n 3000 bezoekers naar het TAC in Eindhoven, waar tientallen documentaires uit de hele wereld te zien waren. Maar de grote klapper was de Brabantse herdersfilm ‘Schapenheld’. Het festival zit nog steeds in de lift en heeft de potentie uit te groeien tot ‘IDFA van het Zuiden’, maar dan waarschijnlijk wel op een andere locatie. Eindhovens Dagblad
 • De muziekindustrie verdient meer aan streaming dan aan fysieke verkoop en filmdiensten als Pathé Thuis en Netflix noteren jaar na jaar groeicijfers. Is er nog ruimte voor nieuwe streamingspelers of zit de markt op slot? Entertainment Business
 • De waarde van het werk van een schrijver school tot voor kort niet in het commerciële succes. Binnen de kunst gold een economisch omgekeerde logica, zo schrijft literatuurwetenschapper Sander Bax in ‘De literatuur draait door’. Dat is veranderd. Het is steeds moeilijker geworden om vast te stellen wat echte literatuur is. Bax onderzoekt aan de hand van spraakmakende literaire ‘kwesties’ hoe de regels van de massamedia het gesprek over literatuur en de literatuur zelf hebben beïnvloed. Een roman moet pakkend zijn en transparant, de schrijver moet een herkenbaar imago presenteren en een persoonlijk verhaal vertellen. Trouw
 • Nederlandse thrillerauteurs hebben een marktaandeel van 20% op de thrillermarkt (spannende boek minus fantasy en true crime).  Nederland telt iets meer dan 160 serieuze en actieve thrillerauteurs. Het overgrote deel wordt uitgegeven door commerciële en literaire uitgevers. Dat blijkt uit onderzoek van KVB-SMB/GfK in opdracht van het Genootschap Nederlandstalige Misdaadauteurs (GNM). Het is de eerste keer dat het aandeel van Nederlandse misdaadauteurs in kaart is gebracht. Auteursbond
 • Auteurs en hoogleraren in de neerlandistiek luidden de alarmbel over het sterk teruglopende aantal studenten Nederlandse taal- en letterkunde. Het idee heerst dat je op de arbeidsmarkt niets bent met een opleiding Nederlands. Maar dat klopt niet, schrijven Miet Ooms en Reglindis de Ridder. Neerlandistiek
 • Ongeveer een kwart van alle klassieke muzikanten heeft last van podiumvrees, zo blijkt uit een enquête onder tweeduizend bezoekers van een internationale conferentie voor musici in Sydney in 2000. Maar bij orkesten zul je niet snel een psycholoog signaleren. En op conservatoria krijgen studenten meestal niet specifiek les in presteren onder druk. Sinds kort is het conservatorium van Amsterdam de uitzondering op die regel. Vorig jaar is het instituut met hulp van onderzoekers van de UvA en HvA begonnen met een serie verplichte lessen, waarin studenten podiumvrees leren bestrijden. De lesstof: technieken uit de sportpsychologie. De Volkskrant
 • Het Koninklijk Concertgebouworkest wil vaker op de televisie, om zodoende een breder publiek te trekken, want “kunst en cultuur zijn een mensenrecht.”  Dat zei directeur Jan Raes bij de presentatie van het programma voor het nieuwe seizoen. Raes zag het aantal live televisie-uitzendingen de laatste vijf jaar  teruglopen. Hij sprak ook over de salarissen van de musici. Die staan volgens hem in geen verhouding met die van vergelijkbare orkesten in het buitenland. Het verschil is te groot om aantrekkelijk te blijven voor topmusici. 25 dirigenten staan voor het Concertgebouworkest komend seizoen. Verklappen die namen al iets over de mogelijke volgende chef? Podium Radio 4  , NRC
 • Wat voor gevolgen heeft het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie voor de Nederlandse (live-)muziekindustrie? Zijn poppodia, festivals en artiesten zich al aan het voorbereiden of kijken ze vooralsnog de kat uit de boom? In een driedelige serie gaat Entertainment Business op onderzoek uit. Deel 3. Entertainment Business
 • De Nederlandse muziekindustrie is goed vertegenwoordigd op het South by South West festival in Austin (VS). Paradiso en Run the Trap zijn aanwezig, en veertien Nederlandse artiesten verzorgen optredens. Entertainment Business
 • De ene industrie is duidelijk de andere niet. Terwijl de getuigenissen over Harvey Weinstein Hollywood deden daveren, worden in de muziekindustrie gelijkaardige onthullingen onder de mat geveegd. Waarom komen mannen daar nog steeds weg met grensoverschrijdend gedrag? Hugues Makaba Ntoto o.m. over vrouwenhaat, die als vanouds ingebed is in het DNA van de populaire muziek, over het Annenberg Inclusion Initiative, en over wat de luisteraar kan doen. rekto verso
 • De Nederlandse dj/producer Nicky Elisabeth mag zich de eerste winnaar van het Making Moves In Music-initiatief noemen. Elisabeth zal onder andere optreden op de mainstage van Mysteryland én de Stmpd Rcrds stage van Martin Garrix op Ultra Music Festival in Miami. Making Moves in Music is een muzikaal initiatief tegen ongelijkheid in een door mannen gedomineerde muziekindustrie. De campagne, die afgelopen november werd aangekondigd door ‘female first social network app’ Bumble, biedt een podium voor vrouwelijke dj’s en producers. Entertainment Business
 • Afgelopen jaar hebben Universal, Sony en Warner ruim 1,3 miljard euro meer verdiend met streaming dan in 2017. Met de grote groei van de streaming werd de daling in fysieke verkopen goedgemaakt. De cijfers zijn afkomstig van een onderzoek van Music Business Worldwide. ‘De grote drie’ haalden een totale streamingomzet van meer dan 6 miljard euro. Met deze streamingomzet, die gelijkstond aan meer dan 700.000 euro per uur, lijkt de groei van muziekstreaming nog altijd te versnellen. Tegelijkertijd dalen de fysieke verkopen. Entertainment Business
 • Het Europese festivalrapport laat een stijging in kosten voor festivals zien, en een lichte daling in het aantal bezoekers. Vooral de hogere kosten aan artiesten en productie dragen bij aan de stijgende kosten. Ook word aandacht gegeven aan de huidige trends. Waar vorig jaar terrorisme en weersomstandigheden een grote rol speelden was 2018 een relatief rustig jaar met weinig annuleringen van festivals. Wel valt op dat deze eerdere gebeurtenissen een rol spelen in de huidige ontwikkelingen. Er is nu meer aandacht voor veiligheid. iq-mag , iq-mag
 • In de Deense stad Roskilde heeft de organisatie van het beroemde festival zijn eigen opleiding geopend, de Roskilde Festival Højskole. Op deze school kunnen jongeren zich in vier tot tien maanden verdiepen in dans, muziek, kunst, architectuur en design. Entertainment Business
 • Het Britse muziekfestival Glastonbury heeft aangekondigd de verkoop van plastic flesjes in de ban te doen. Bezoekers worden gevraagd om zelf een hervulbare fles mee te nemen om het gebruik van plastics te verminderen. Entertainment Business
 • “Kunnen we het even hebben over de hardnekkige bekaktheid van veel Nederlandse schouwburgen? Als ik niet zo dol was op de magie die zich op hun podia voltrekt, zou ik met een grote boog om ze heen lopen.” Daria Bukvic richt zich tot theaterdirecteuren. Zuiderlucht
 • “Ik werk drie van de vijf dagen aan ‘t Barre Land en haal er voor een halve dag inkomen uit. Die verhouding is het ongeveer. Ik denk dat ik er in totaal voor drie maanden per jaar honorarium voor krijg.’’ In de theatersector verkeren velen in een bijzonder zwakke arbeidsmarktpositie en de mate van uitholling is groot. Theaterkrant voert een serie gesprekken over de (artistieke) gevolgen van ‘unfaire’ praktijken. Daarbij kijkt men vooruit naar wat een gezonder werkklimaat allemaal zou kunnen opleveren. Ditmaal een gesprek met  theatermaker Czeslaw de Wijs, medeoprichter van toneelgezelschap ’t Barre Land. Theaterkrant

Cultuurmarketing

 • Het TextielMuseum is veel meer dan alleen een museum. Naast tentoonstellingen op het gebied van kunst, mode en design, huisvest het TextielMuseum het TextielLab en zijn eigen merk ‘by TextielMuseum’. Evelien Platteeuw, verantwoordelijk voor PR & Communicatie bij het TextielMuseum, vertelt hoe deze drie pijlers de basis vormen voor hun contentstrategie, waarbij een vernieuwingsslag naar makersmuseum centraal staat. Cultuurmarketing
 • 2019 is het jaar van Rembrandt en de Gouden Eeuw Niet alleen het Rijks pakt uit met onze beroemdste schilder, maar overal in Nederland pikken musea en steden een graantje mee van deze onvermijdelijke marketingklapper. Kun je ook te veel Rembrandt hebben? Hoofddirecteur van het Rijks, Taco Dibbits, herkent glimlachend de vraag. “We horen die vraag natuurlijk vaker. Maar ik zou willen zeggen: Can you have too much love, can you have too much nice weather? Rembrandt blijft fascineren.” Marketing tribune

Financiering

 • Een Bijdrage Gastateliers kan worden aangevraagd door beeldend kunstenaars en bemiddelaars voor een werkperiode in een door het Mondriaan Fonds geselecteerd atelier in binnenland of buitenland. De meeste gastateliers maken deel uit van (inter)nationale initiatieven en programma’s voor kunstenaars en bemiddelaars uit de hele wereld. De bijdrage is bedoeld voor reis-, verblijf- en materiaalkosten. De huur van het atelier en/of woonruimte wordt rechtstreeks door het Mondriaan Fonds voldaan. Deadline 15 april. Mondriaan Fonds
 • Reverse Mentoring is een programma-op-maat naar concept van Cultuur+Ondernemen, waarmee het Mondriaan Fonds tegemoet komt aan de groeiende vraag van niet alleen startende maar ook ‘bewezen’ kunstenaars naar begeleiding door collega kunstenaars. Het programma biedt oudere kunstenaars de kans in wisselwerking met een jongere kunstenaar een impuls te geven aan hun beroepspraktijk, bijvoorbeeld aan de hand van een specifieke vaardigheid of kennisgebied. In 2019 is Reverse Mentoring als pilot project gestart; na de pilot wordt bekeken of het programma verbreed kan worden. Mondriaan Fonds
 • Beeldend kunstenaar Maud van den Beuken gaf de Akademie St. Joost studenten tijdens evenement Plugin the Future  tips voor het indienen van een aanvraag bij het Mondriaan Fonds, op basis van haar eigen ervaringen. Zij ontving in 2018 een Werkbijdrage Jong Talent. Mondriaan Fonds
 • Het Filmfonds ondersteunt eigenzinnige, artistieke minoritaire coproducties met gerede kans op internationale festivalselectie en internationale distributie, met een substantiele creatieve en technische inbreng van Nederland. Europese coproducenten en coproducties met landen waarmee een coproductie overeenkomst is afgesloten krijgen prioriteit. Deadline 24 april. Filmfonds
 • Eerstvolgende deadline van de regeling Filmfestival van het Filmfonds is 23 april. Vereist : Een filmfestival dat als doel heeft het stimuleren van de verspreiding, kennisontwikkeling, profilering en promotie van film in Nederland. Het festival vindt plaats in Nederland en er moet worden samengewerkt met private en publieke (lokale) partners die in belangrijke mate meefinancieren in de kosten van het festival. Filmfonds
 • Met het oog op de implementatie van de nieuwe Audiovisual Media Services Directive (AVMSD) die op 6 november 2018 is aangenomen, heeft de European Audiovisual Observatory (EAO) een mapping gepubliceerd in opdracht van 31 nationale filmfondsen, verenigd in de Association of European Film Agency Directors (EFADs). De mapping toont per land de verschillende actuele wetgeving ter stimulering en promotie van nationale en Europese films en series, zoals quota, levies en investeringsverplichtingen. Filmfonds
 • Anonieme commissies verdelen jaarlijks miljoenen voor tv-producties. Dat geeft ruimte voor belangenverstrengeling. Er is groeiende kritiek op de manier waarop het NPO-fonds subsidies verleent aan producenten en documentairemakers, blijkt uit onderzoek van NRC. Toezichthouders en makers pleiten voor meer openheid. NRC
 • Nederlandstalige toneelteksten die in het seizoen 2018-2019 in première zijn gegaan kunnen tot 1 april ingezonden worden voor de Toneelschrijfprijs 2019. De Toneelschrijfprijs heeft als doel de Nederlandstalige toneelschrijfkunst en de opvoering van Nederlandstalig toneelwerk onder de aandacht te brengen en te stimuleren. De prijs wordt uitgereikt aan de auteur van het beste oorspronkelijk Nederlandstalig toneelwerk. Kinder- en jeugdtheater zijn nadrukkelijk inbegrepen. De prijs, waaraan een bedrag van 10.000 euro verbonden is, geeft een auteur de kans om zijn of haar schrijverschap verder te ontwikkelen. Letterenfonds
 • Voor en tijdens de Poëzieweek, van 1 januari tot en met 6 februari 2019, vond het recordaantal van 137 dichtersoptredens plaats door heel Nederland. Meer dan de helft van de optredens was op scholen en in bibliotheken. De dichters zijn geboekt via de actie ‘Boek een dichter’, die voor de zesde keer werd georganiseerd door De Schrijverscentrale en het Nederlands Letterenfonds. Letterenfonds
 • Het project Matchmakers in cultuur startte in 2018 in acht steden: Almere, Heerlen, Tilburg, Eindhoven, Groningen, Arnhem, Utrecht en Den Haag. Wegens succes zijn hier acht steden aan toegevoegd : Amsterdam-Zuidoost, Emmen, Leeuwarden, Middelburg/Vlissingen, Nijmegen, Rotterdam-Zuid, Zaanstad en Zwolle. Er  zijn nu matchmakers door heel het land. Matchmakers  helpen cultuurmakers die financiering zoeken voor hun project. De matchmakers koppelen nieuwe initiatieven in hun stad aan drie landelijke cultuurfondsen: het Fonds Podiumkunsten, VSBfonds en Fonds voor Cultuurparticipatie. Fonds Podiumkunsten
 • Gesprek met Jetse Batelaan, artistiek leider van het jeugdtheatergezelschap Artemis. Jetse werkt samen met dramaturg Marcus Dross van Künstlerhaus Mousonturm in het kader van  Fast Forward. Dit programma van het Fonds Podiumkunsten biedt talentvolle podiumkunstenaars de gelegenheid met toonaangevende buitenlandse producenten samen te werken. Fonds Podiumkunsten
 • Het Fonds Podiumkunsten is de komende maanden hard aan de slag met het ontwerpen van een nieuwe meerjarige regeling voor de periode 2021-2024. Het Fonds wil graag gebruikmaken van de kennis en ervaringen van aanvragers. Het fonds wil  daarvoor een aantal focusgroepen opzetten. Belangstellenden kunnen zich melden. Fonds Podiumkunsten
 • Kent u een bijzonder werk van een Nederlandse componist dat in 2017 of 2018 in première is gegaan? Vindt u dat deze compositie in aanmerking moet komen voor de Matthijs Vermeulenprijs 2019? Dan hoort het Fonds Podiumkunsten dit graag. De deadline voor aanmelden is 7 april 2019. In juni wordt bekend gemaakt wie de prijs ontvangt. De Matthijs Vermeulenprijs is de belangrijkste Nederlandse compositieprijs. Fonds Podiumkunsten
 • 18 podia gaan als MeeMaakPodia aan de slag. Daarbij o.m. Theaters Tilburg. De rode draad bij alle podia is dat ze hun omgeving betrekken en hen mede-eigenaar maken van hun podium. Ze ontwikkelen zich tot een huis van de stad en haar bewoners. Ieder op zijn eigen manier want geen plek is hetzelfde. Samen met de Academie voor Cultuurmanagement heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie aan deze subsidieregeling een kennistraject gekoppeld. De podia ontvangen niet alleen subsidie maar worden op strategisch niveau begeleid door een sparringpartner die inspireert, uitdaagt en meedenkt. Alle opgedane kennis delen ze tijdens uitwisselingsbijeenkomsten met andere MeeMaakPodia. Fonds voor Cultuurparticipatie  , Fonds voor Cultuurparticipatie
 • De verschillende subsidiemogelijkheden van het Fonds voor Cultuurparticipatie op een rij. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • NWO heeft financiering toegekend aan zeven projecten in het programma Creatieve industrie – Kennis Innovatie Mapping (KIEM). De projecten dragen bij aan de Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 van CLICKNL en aan de kennisbasis van de creatieve industrie. Met een KIEM-subsidie van € 15.000 kunnen onderzoekers een samenwerking tot stand brengen tussen kennisinstellingen en private partijen. Clicknl
 • De Stichting Praemium Erasmianum heeft de Erasmusprijs 2019 toegekend aan de Amerikaanse componist en dirigent John Adams (1947). Het thema van de Erasmusprijs is dit jaar ‘Componeren voor de huidige tijd’. De Erasmusprijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of instelling die een buitengewoon belangrijke bijdrage heeft geleverd op het gebied van de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en de kunsten. De Erasmusprijs bestaat uit een geldbedrag van € 150.000. De prijs zal worden uitgereikt in november 2019. Erasmus Prijs
 • Op 21 februari is in Zwolle de BNG Bank Dansprijs 2019 uitgereikt. De prijs gaat dit jaar naar performer en choreografe Sarada Sarita en het duo Christiaan De Donder & Sedrig Verwoert. Zij hebben de prijs, waaraan een bedrag van 50.000 euro verbonden is, ontvangen uit handen van Onno van Veldhuizen, burgemeester van Enschede en bestuurslid van het BNG Cultuurfonds. De makers presenteren hun werk in het najaar van 2019 tijdens de tournee van DansClick 21 die in vijftien theaters te zien zal zijn. BNG Bank , Theaterkrant ,   De Volkskrant  , Dans magazine
 • Na zeven jaar North Sea Jazz heeft BNP Paribas gekozen voor een samenwerking met het Metropole Orkest. Een gesprek met Pieter Hunfeld (Metropole Orkest) en Mirjam de Vos (BNP Paribas). Sponsorreport

Cultuurnieuws per discipline

Architectuur en vormgeving

 • Wat is eigenlijk met architectuurtheorie gebeurd? Dat vroeg Harm Tilman zich af nadat hij was gevraagd in tien minuten over dit onderwerp iets te vertellen op een bijeenkomst in Den Haag, naar aanleiding van de heruitgave van het boek De Muur en het overlijden van de Franse filosoof Paul Virilio. Blog. De Architect
 • Op 14 februari 2019 vond in Broeinest Amsterdam het Architectenweb netwerkevent rond modulaire woningbouw plaats. Uit de diverse bijdragen bleek dat het modulaire bouwen van vroeger snel aan het veranderen is. In deze fabrieksmatige bouw liggen mogelijk antwoorden om de woningbouwproductie te versnellen. Ook biedt het kansen om circulairder te bouwen, aangezien modules weer teruggenomen kunnen worden. Architectenweb
 • Marjolein van Eig, architect en eigenaar van BureauVanEig, zet haar blogt voort over architectonische elementen. Dit keer : de trap.  De Architect
 • De nominaties voor de BLAStprijs zijn bekend. De gemeente Breda is twee keer genomineerd voor de BLAStprijs, een prijs voor landschap, architectuur en stedenbouw. De nominaties betreffen de manier waarop de gemeente de openbare ruimte bij Via Breda (stationsgebied) vorm geeft en het gebiedsperspectief dat is opgesteld voor het Havenkwartier. Stichting Blast , BN – De Stem
 • Op 18 april 2019 organiseert Het Nieuwe Instituut ‘Common Inn’. Een publiek programma waarin het begrip talent collectief onderzocht wordt. Vragen over het definiëren en selecteren van talent staan centraal binnen een programma van presentaties, informele gesprekken, workshops en andere activiteiten. Jonge makers en denkers uit de verschillende ontwerpdisciplines zijn uitgenodigd om een project of idee in te sturen. Inzendingen kunnen bestaan uit presentatie van werk, performances, lectures, prototypes, filmscreenings, etc. Deadline is 12 maart. Het Nieuwe Instituut
 • Een eetbord met een speciale houder om een mobiele telefoon in te (ver)stoppen. Met dat ontwerp heeft Enrico Rapella, student aan de Design Academy Eindhoven, onlangs de eerste prijs gewonnen van een  ontwerpwedstrijd van het Bossche keramiekhuis Cor Unum. Brabants Dagblad

 

Beeldende kunst

 • Ruangrupa uit Jakarta is de artistiek directeur van de vijftiende editie van kunstmanifestatie de Documenta. De door hen verzorgde Sonsbeek 2016 lijkt doorslaggevend te zijn geweest bij hun benoeming. Wat is de methode ruangrupa, die hen nu zoveel succes brengt?  NRC   , Metropolis M
 • In een tentoonstelling bij Galerie Fons Welters met werk van Tom Claassen, Job Koelewijn, Maria Roosen en Berend Strik herkent Ton Kruse het streven naar een diepergravend kunstbegrip. Weg van de consumptieve jacht op het nieuwe.​ Metropolis M
 • Vooruitlopend op het nieuwe Tilburgse performancefestival Ademtocht/Breaking Matters in oktober  is bij PARK aan het Wilhelminapark op  9 en 10 maart een performance van kunstenaar Toine Horvers. De performance ‘Crossing’ is geïnspireerd op de geluidsbeweging van een overtrekkend vliegtuig. Brabants Dagblad

 

Film en av

 • De 69ste editie van het Filmfestival Berlijn was tevens de laatste editie van directeur Dieter Kosslick. Het was een overgangsjaar zonder spektakel. Verslag van Dana Linssen. Filmkrant
 • Een overzicht van de Oscar winnaars. Vpro Cinema
 • Indiewire heeft een top 100 All-Time Greatest Films geregisseerd door vrouwen samengesteld. IndieWire

 

Letteren

 • Onderzoekers van de  Universiteit Utrecht keken naar het taalgebruik in romans en kranten en stelden in het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (TNTL) dat het taalgebruik in romans die tussen 1950 en 2014 zijn verschenen niet eenvoudiger is geworden. Het is niet hard te maken dat het taalgebruik eenvoudiger is geworden, ook niet als je alleen kijkt naar vertellersteksten, stelt Toef Jaeger. NRC
 • Op 15 mei houdt Marjolijn Hof (1956) de 20e Annie M.G. Schmidtlezing 2019. In het Kinderboekenmuseum in Den Haag zal ze haar visie geven op actuele ontwikkelingen in de kinder- en jeugdliteratuur. De titel van haar lezing wordt later bekend gemaakt. Ibby Nederland
 • Stef Craps en Mahlu Mertens over de afwezigheid van een klimaatthematiek in de Nederlandstalige literatuur. rekto verso
 • Op 7 maart is er een speciale vertaalavond over Het belang van vertalen, ter ere van de uitreiking van de Martinus Nijhoff Vertaalprijs aan Jan Willem Bos. De avond wordt geleid door Margot Dijkgraaf, die in gesprek gaat met Jan Willem Bos en Mircea Cărtărescu – de belangrijkste hedendaagse Roemeense schrijver, van wie Bos meerdere boeken vertaalde. Schrijver Marcel Möring spreekt over het belang van vertalen én vertaald worden en Maite Karssenberg vertelt over haar kennismaking met de Roemeense literatuur en geschiedenis. Letterenfonds

 

Theater en dans

 • Het nationale toneelstuk heeft een herwaardering nodig. Of, eigenlijk een benoeming, want strikt gezien wordt de term nog niet gebruikt. Wat is precies een nationaal toneelstuk, en hoe verhoudt het zich tot het land waarin het wordt opgevoerd? In de publicatie ‘Reconsidering National Plays in Europe’ worden nationale toneelstukken uit acht Europese landen geïdentificeerd en onderzocht. Het geeft een fascinerend perspectief op de wisselwerking tussen theater en nationaliteit, op hoe repertoirestukken als Peer Gynt, Wilhelm Tell of Op Hoop van Zegen de nationale verbeelding weerspiegelen, bekritiseren en vormen. Theaterkrant
 • Armoede is een trend in het theater. Diverse voorstellingen gaan over het eerlijker verdelen van de welvaart. Gaat het verder dan een avondje empathie en zelfverwijt? NRC
 • Van 7 tot en met 25 maart 2019 reist de tweede editie van Explore Festival door het land. Tien podia in zeven grote steden bundelden hun krachten en presenteren  een ‘state of the art’ van het mondiale theater. Een festival vol spannende perspectieven, prikkelende opvattingen en kraakheldere vergezichten. Scenes
 • De Franse organisatoren van Parijs 2024 willen breakdance toevoegen aan het olympisch programma. Het Franse olympisch comité wil de Spelen zo ‘meer urban en meer artistiek’ maken, schrijft de organisatie in een verklaring. Het IOC moet het voorstel nog wel goedkeuren. Dat lijkt een formaliteit, maar breakdance is een geheel nieuwe tak van sport voor de olympische familie en kan wellicht op weerstand stuiten. Uiterlijk december 2020 valt het besluit. Dans magazine

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Barend van Hoek maakt een stripboek. Dat is verrassend, de in ‘s-Hertogenbosch wonende, in 1969 in Goirle geboren kunstenaar is toch vooral bekend om zijn installaties en schilderijen, vooral van jonge vrouwen. Maar met dat stripboek, MAAN!, blijft Van Hoek toch ook dicht bij zijn eigen bekende werk. Geen tekstballonnen, geen duidelijk verhaal, maar een reeks van kleine schilderijtjes die een eenheid vormen. Het is een stripboek dat geen stripboek wil zijn. Brabants Dagblad
 • Het Eindhovense kunstenaarsduo Inge Nabuurs en Erwin van Doorn presenteert vanaf 15 maart in het Van Abbemuseum een film die verhaalt over hun bijzondere project rond de Amerikaanse kunstenaar Mike Kelley. Eindhovens Dagblad
 • Van de Tilburgse kunstenares Marie-Antoinette Courtens is een grote overzichtstentoonstelling bij Pulchri Studio in Den Haag.  De expositie is van 9 tot en met 31 maart in de Mesdagzaal en de Hardenbergzaal. Courtens richt zich op schilderen, fotografie en grafiek. De kunstenares wordt 75 jaar. Brabants Dagblad
 • Bij het project 49m2 onderzoekt Gerrit-Jan Smit wat er gebeurd met 49m2 als de gemeente Breda geen onderhoud meer verricht.  Het gaat de kunstenaar om het weer publiekelijk maken van een stuk grond in de openbare ruimte.  De 49m2 in het Bredase Zaartpark  is aangekocht door gemeente Breda voor minimaal 20 jaar. Breda vandaag
 • Schapenheld van filmmaker Ton van Zantvoort is geselecteerd voor het Thessaloniki Documentaire Festival in Griekenland, waar de film op 6 maart zijn internationale première beleeft. Ook het One World Human Rights Festival in Praag en het DOK.Fest München hebben de film over de vrijgevochten Brabantse schaapsherder geselecteerd. Nederlands Film Festival
 • De schrijver A.H.J. Dautzenberg wil met Niet het krassen van de kraai bovenal aandacht vragen voor tinnitus, een ziekte die een zieke voortdurend kabaal laat horen. tzum
 • Een zoektocht naar een mysterieuze verdwenen vader, de vraag of een schilderij van Vincent van Gogh echt is of een vervalsing, een ontvoering en de dood van een dierbare vriend:  dat zijn de ingrediënten van de derde roman en het laatste deel van een drieluik van de Helmondse schrijver Jan-Willem van den Enden. Eindhovens Dagblad
 • In de theatervoorstelling naar de filmklassieker Casablanca (1942) door het in ’s-Hertogenbosch  gevestigde gezelschap Matzer, stappen acteurs uit hun rol stappen en reflecteren over de film.  Madeleine Matzer :  “Casablanca is uiterst actueel. Het is een plek waar mensen naar toe vluchten. Het is een gespiegelde werkelijkheid. Het leek me mooi dat verhaal te vertellen, ook al omdat we geneigd zijn de geschiedenis te vergeten. Het is nog niet zolang geleden dat wij Europeanen in dezelfde positie zaten als de vluchtelingen van nu en het zou ook zomaar opnieuw kunnen gebeuren.” Brabants Dagblad
 • Fresku staat tot en met april 2019 in het theater met zijn theatervoorstelling ‘Voordat het te laat is’. Naar verwachting brengt hij in de zomer een nieuw rapalbum uit. Een interview.  Een profiel.   Trouw  , Eindhovens Dagblad

Kunstonderwijs

 • Een tekst in twee delen, die reacties tussen lezers moet uitlokken. Dat is de inhoud van een tijdelijke expositie in een leegstaand pand op de hoek van het NS-station in Breda.  De installatie is verzonnen en gemaakt door vijftien studenten van kunstacademie AKV St. Joost. BN – De Stem
 • Ben jij tussen de 14 en 17 jaar, creatief en zijn kunstvakken je grote passie? Wil je weten hoe het voelt om te studeren aan de kunstacademie? Doe dan mee aan de cursus Young@Joost en ontdek jouw creatieve talent als kunstenaar of vormgever in de dop.  Op 9 maart start de 5-daagse zaterdagcursus Young@Joost in Breda. AKV St. Joost
 • Avans mag naar verwachting vanaf september 2019 de nieuwe 2-jarige hbo-opleiding Ad Built Environment starten in ‘s-Hertogenbosch en Roosendaal. Eind april volgt het definitieve besluit van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Tijdens de tweejarige voltijd Ad-opleiding Built Environment staat de gebouwde omgeving centraal. Studenten leren hoe ze een omgeving ontwikkelen, inrichten en hoe ze de gebouwen en infrastructuur ontwerpen en bouwen. Ze kunnen zich ontwikkelen in de richting van bouwkunde, infratechniek en ruimtelijke ontwikkeling. Avans
 • Fontys is gestopt met de zogenoemde TEC-space in het oude V&D-gebouw in Eindhoven. In januari is die beslissing genomen. De ruimte bleek in de winter te koud en ook de aard van de andere activiteiten in het gebouw paste niet meer bij de Fontys-insteek. De TEC-space werd gebruikt voor de minor E-TEC (Embrace Technology, Entrepreneurship and Creativity). Daarin werken studenten van verschillende opleidingen samen aan innovatieve projecten. bron.Fontys

Cultuureducatie en - participatie

 • Mbo-docenten en educatief medewerkers van culturele instellingen gingen op 25 januari 2019 in het Rijksmuseum aan de slag met burgerschap. De keynotes van deze dag zijn op video vastgelegd en te bekijken. LKCA
 • Tijdens het DEN-event is er op 4 maart een deelsessie speciaal gewijd aan videoplatforms. Een van de eerste platforms op dit gebied was Arttube. Op dit platform verschenen de afgelopen jaren in totaal 1400 filmpjes over musea en festivals. Op het DEN-event licht zakelijk leider Judith Veraart toe wat Arttube leerde in de jaren als pioniersplatform. DEN
 • Harry Mulisch, Tim Krabbé en W.F. Hermans zijn de drie meest gelezen auteurs in de examenklassen van het havo en vwo. Maar betekent dit ook dat ze het meest geliefd zijn? Dit valt te lezen in het rapport De praktijk van de leeslijst van Jeroen Dera (Radboud Universiteit Nijmegen). Hij heeft onderzocht welke titels en auteurs voor de lijst worden gelezen door jongeren uit de examenklassen havo/vwo. Daarnaast vroeg hij de scholieren hoe zij de boeken waarderen. Het onderzoek levert een nuttige set gegevens op over het leesgedrag en de leessmaak van jongeren. Op de gemiddelde leeslijst is de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke auteurs 3 op 1. Auteurs met een niet-westerse achtergrond komen niet veel voor op de lijsten. Meisjes halen betere scores voor hun lijst en lezen daarna ook vaker uit zichzelf door. Stichting Lezen, NRC
 • Voorlezen is goed voor de taal van kinderen. Het werkt waarschijnlijk meestal beter dan zomaar een verhaal vertellen, en dat komt misschien doordat een verhaal in een boek zorgvuldiger geconstrueerd is, en dus alleen al om die reden meer verschillende woorden bevat. Bovendien gaat bij voorlezen de gezamenlijke aandacht van ouder en kind naar hetzelfde object uit, het boek. En gedeelde aandacht, samen bezig zijn met hetzelfde, is een van de sleutels voor taal en zeker voor de ontwikkeling van taal. Aldus onderzoekers Evelyn Bosma en Elma Blom. Neerlandistiek
 • De Taalexpeditie is bijzondere manier om mensen bewust te maken van de problematiek van laaggeletterdheid. Op een speelse manier krijgt de bezoeker te maken met de problematiek waar laaggeletterden dagelijks mee worstelen. De ontwikkeling van de Taalexpeditie is gesubsidieerd vanuit het project Versterken taalvaardigheid en wordt bekostigd vanuit de provincie Noord-Brabant. Elke Brabantse basisbibliotheek kan de Taalexpeditie aanvragen voor haar werkgebied.  Cubiss
 • De Nederlandse Reisopera en de Theatermakerij Enschede gaan een meerjarig samenwerkingsverband aan om jong muziek- en theatertalent een kans te geven producties op hoog niveau te maken. De samenwerking krijgt de pakkende naam: De Maakers.   Op structurele basis worden muziektheatervoorstellingen gemaakt met jongeren tussen de 15 en 21 jaar. Jaarlijks wordt de samenstelling van het gezelschap gewisseld. Bij de keuze van de voorstelling wordt uitgegaan van de thematiek van de opera die op dat moment wordt uitgevoerd bij de Nederlandse Reisopera. Podium Radio 4

Kunst in de openbare ruimte

 • Het kunstwerk De Beweging van Niek van Leest is na ruim tien jaar weer terug in de openbare ruimte van Drimmelen. Het  kunstwerk is op een rotonde in Made geplaatst. BN – De Stem

Erfgoed

 • Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland heeft haar Activiteitenverslag 2018 gepubliceerd.  Immaterieel Erfgoed
 • Een energietransitie waar gebouwd, landschappelijk en archeologisch erfgoed niet in wordt meegenomen? Erfgoedprojecten zonder ambitieuze doelen ten aanzien van energie, hitte of waterveiligheid? In plaats van uitzondering op de regel is het vandaag de dag nog te vaak de standaard. Om hier wat aan te doen hebben Gertjan de Boer en Maarten Vieveen de #ClimateHeritageNL-beweging opgezet. MM Nieuws
 • In december opende het vernieuwde Africa Museum in Tervuren, net buiten Brussel. Het werd gerestaureerd en met een nieuw onthaalpaviljoen en ondergrondse zalen uitgebreid. De reacties bij de heropening evalueerden tot nog toe vooral in hoeverre het museum er in slaagde haar verhaal te dekoloniseren – onvoldoende volgens veel commentatoren – en een 21ste-eeuwse identiteit te vinden.  Maarten Liefooghe  kijkt naar het op elkaar afstemmen van architectuurontwerp, het conserveren en cureren van het historisch monument, en de ontwikkeling van een 21ste-eeuws tentoonstellingsverhaal. Archined

Bibliotheken

 • De Koninklijke Bibliotheek (KB) kondigt aan in maart een onderzoek te zullen starten naar de wijze waarop openbare bibliotheken in Nederland bezig zijn met het onderwerp diversiteit.  De KB wil in kaart brengen op welke wijze openbare bibliotheken in Nederland bezig zijn met diversiteit op onder andere het gebied van beleid, personeel en dienstverlening. Bibliotheekblad
 • De KB heeft een Effectenmonitor ontwikkeld waarmee bibliotheken onderzoek kunnen doen naar de opbrengsten van hun cursussen rond basisvaardigheden. Op 12 maart vind er een webinar over plaats. KB
 • Centraal Boekhuis en KB hebben een vernieuwde overeenkomst getekend voor de dienstverlening rondom de levering van e-books. De partijen spreken af dat de huidige dienstverlening van CB aan de KB wordt voortgezet én uitgebreid. KB

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie