Trends & Ontwikkelingen 1 mei 2018

Elke dinsdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke dinsdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Op 25 april 2018 vond in de Tweede Kamer een hoorzitting/rondetafelgesprek plaats over de arbeidsmarktpositie in de culturele en creatieve sector. In drie ronden spraken respectievelijk opstellers van de arbeidsmarktagenda, belangenbehartigers en makers met de politici. Met name in de laatste ronde, met feitelijke beschrijvingen door makers (een theatermaakster, klassiek componist, zangeres, journalist en beeldend kunstenaar) van hun beroepspraktijk en inkomstenbronnen, kwam een helder beeld naar voren van een sector waarin loon naar werk nog lang niet vanzelfsprekend is. Kunsten’92 , Cultureel Persbureau , Mondriaan Fonds
 • De antwoorden van minister Van Engelshoven (OCW) op de vragen van het lid Ellemeet (GL) over onbetaalde banen in de culturele sector, n.a.v. de berichtgeving over het onderzoek van Bureau Lahaut. De minister onderschrijft het belang van vrijwilligers voor de sector en deelt de zorgen van de SER en de Raad voor Cultuur dat sterke groei van het aantal vrijwilligers erop kan wijzen dat zij betaalde krachten verdringen. Rijksoverheid.nl
 • Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over het advies Arbeidsmarktperspectief van creatieve mbo-opleidingen van de Commissie Macrodoelmatigheid MBO (CMMBO). Van Engelshoven verplicht mbo-instellingen die de afgelopen jaren steeds meer studenten mediavormgeving en mode hebben toegelaten, aan te tonen dat al die studenten een goede kans hebben om werk te vinden. Kunnen ze dat niet, dan moeten ze het aantal plekken op die studies terugdraaien. Daarnaast laat Van Engelshoven onderzoeken of het een goed idee is om de mbo-cursus ‘desktop publishing’ en de artiestenopleiding te laten opgaan in andere opleidingen. Rijksoverheid.nl , NRC
 • Minister Wiebes (EZK) en minister Van Engelshoven (OCW) beantwoorden de Kamervragen van de Kamerleden Van Tongeren (GroenLinks), Nijboer (PvdA) en Beckerman (SP) over het bericht ‘Van Engelshoven stelt 17 miljoen euro beschikbaar voor Gronings erfgoed’. Rijksoverheid.nl
 • Een van de thema’s die thans actueel zijn in het kader van Erfgoed Telt! is de fiscale aftrek. In 2016 heeft de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) met succes gestreden tegen de voorgenomen bezuiniging van 25 miljoen euro die zich vertaalde in de afschaf van de fiscale regeling voor onderhoudskosten aan monumentenpanden. Met de stelselherziening op komst, is het onderwerp weer actueel geworden. Het bestuur van de FIM heeft op 18 april 2018 een brief gestuurd aan de minister van OCW waarin het haar standpunt ten aanzien van de fiscale aftrek uiteenzet. FIM
 • Staatssecretaris Snel biedt de kabinetsreactie aan op de evaluaties van de giftenaftrek en van de praktijk rond ANBI’s en SBBI’s.. In het Regeerakkoord is afgesproken dat de Geefwet blijft. De Geefwet die van kracht is sinds 1 januari 2012, kent een multiplier voor giften aan culturele ANBI’s en een optionele VPB-plicht voor culturele instellingen, maar ook enkele andere maatregelen, zoals een verruiming van de commerciële activiteiten van ANBI’s en invoering van een aftrek van eenmalige giften aan steunstichtingen SBBI’s. Het kabinet wil de ANBI-regelingen verbeteren. Taxence , De Dikke Blauwe, Rijksoverheid.nl
 • Hoe kan het omgevingsbeleid voor het stedelijk gebied zo worden ingericht dat gezondheidswinst wordt geboekt? Wat vraagt het van de rijksoverheid en decentrale overheden om dit mogelijk te maken? Op 18 april 2018 heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur zijn advies ‘De stad als gezonde habitat’ aan minister Ollongren overhandigd. Rli
 • Heemschut maakt bezwaar tegen de voorgenomen overdracht van twintig provinciale monumenten van de provincie Noord-Holland naar de gemeente Hollands Kroon. Volgens ons is die overdracht onverantwoord, omdat Hollands Kroon geen erfgoedbeleid kent. De monumenten zijn na de overdracht dus vogelvrij. Heemschut , Noord-Holland
 • Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gaan in overleg met de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Infrastructuur en Waterstaat een landschapsplan maken om de verbinding tussen de A8 en de A9 zo goed mogelijk in te passen in het werelderfgoed de Stelling van Amsterdam. Bij een inpassing wil de provincie de waarde van het UNESCO-werelderfgoed de Stelling van Amsterdam zo goed mogelijk behouden en op verschillende plekken herstellen. Groene Ruimte
 • Streaming- en videodiensten als Netflix en Amazon kunnen volgens nieuwe wetgeving van de Europese Unie gedwongen worden om te investeren in Europese producties. De nieuwe wetgeving, waarvoor nog akkoord moet worden gegeven door het Europese parlement en de lidstaten van de EU, geldt voor alle traditionele zenders en online videodiensten. NU.nl
 • In totaal 169 Europese academici hebben Europarlementariërs opgeroepen zich te verzetten tegen een nieuwe richtlijn over de hervorming van auteursrecht. Deze zou te brede rechten voor nieuwsuitgevers introduceren en zo de vrije uitwisseling van informatie hinderen. Tweakers

 

noord-brabant

 • De provincie Nood-Brabant ondersteunt opnieuw startende cultuurmakers die zich een plek willen verwerven in de culturele basis infrastructuur (BIS). De 3e paragraaf van de subsidieregeling Hedendaagse Cultuur wordt vanaf 3 mei voor een 2e termijn van 2 jaar opengesteld. Brabant.nl
 • Komend schooljaar kunnen middelbare scholieren met het programma Museumschatten naar een groot aantal musea in Noord- Brabant. De provincie trekt het komende schooljaar €120.000 uit voor het project. Daarmee geven Gedeputeerde Staten invulling aan een van de opgaven in het bestuursakkoord Beweging in Brabant: het bereiken van nieuwe groepen museumbezoekers. Het programma is het ‘zusje’ van Museumschatjes. Erfgoed Brabant voert dit programma voor basisscholen sinds 2006 voor de provincie uit, en gaat ook Museumschatten uitvoeren. Brabant.nl , Erfgoed Brabant
 • De Kunst van Brabant reageert op de visiebrief van minister van Engelshoven (OCW). De Kunst van Brabant
 • Kunstloc is de nieuwe naam voor de organisatie die ontstaat na de fusie van Kunstbalie en bkkc. De samenvoeging ligt voor de hand: de kennis en netwerken van Kunstbalie (adviesorgaan amateurkunst, cultuureducatie) en bkkc (adviesorgaan professionele kunst) sluiten op elkaar aan. Samengaan moet leiden tot meer efficiëncy en flexibiliteit. bkkc , Brabants Dagblad
 • De provincie Noord-Brabant heeft het ontwerp van de Brabantse Omgevingsvisie vrijgegeven voor inspraak. Tussen 1 mei en 30 juni ligt de Omgevingsvisie ter inzage en kan iedereen een zienswijze indienen. Brabant.nl
 • De totale winkelleegstand in Noord-Brabant is in 2017 iets gedaald. Deze afname vond vooral plaats in de grootste steden, waar eind vorig jaar 33.000 m² minder winkelmeters leeg stonden dan het jaar daarvoor. In de 10 middelgrote steden steeg de leegstand juist met 22.000 m². Brabant.nl

 

grote brabantse gemeenten

 • Wat wil de stad Eindhoven meegeven aan de eventuele kopers van het Evoluon? Dat is het onderwerp van een informatieavond op dinsdag 8 mei in het Stadhuis. Eindhovens Dagblad
 • De stad wil het Evoluon, de ‘vliegende schotel’, een staaltje futuristische sixties-architectuur, graag behouden, de betrokkenheid bij ‘ons Evoluon’ voelt veel persoonlijker. Anneke van Wolfswinkel over de herkomst van dat gevoel. Zuiderlucht
 • Het Edah Museum in Helmond kan nog het hele jaar bezoekers verwelkomen op de locatie aan de Oostende. Ondertussen wordt er nog altijd druk gezocht naar een nieuwe plek voor het kruideniersmuseum. Eindhovens Dagblad
 • Harmoniekorps L’Echo des Montagnes uit Tilburg ontving 22 april een Koninklijke Erepenning uit handen van burgemeester Weterings. Het harmoniekorps bestond in 2017 150 jaar. Tilburg

 

overige brabanste gemeenten

 • Wethouder Thomas Zwiers (VVD) begrijpt het bestuur van theater De Schuur niet helemaal. Niemand in de gemeente Moerdijk wil dat het Zevenbergse theater dicht gaat en toch is het bestuur begonnen met een online petitie om De Schuur open te houden. BN – De Stem
 • De gemeenteraad van Nuenen beslist voor de zomer over de toekomst van cultureel centrum Het Klooster. Interim-beheerder Rob Pieters ontfermt zich zeker nog tot het eind van het jaar over de exploitatie van Het Klooster in Nuenen. De gemeente heeft het contract met hem verlengd tot het eind van 2018. Eindhovens Dagblad
 • De bouw van 19 appartementen op de hoek van het Vincent van Goghplein en de Markt in Zundert mag voorlopig niet beginnen. Eerst moet duidelijk zijn welke effecten de ondergrondse parkeergarage heeft op de grondwaterstand in de omgeving. Dit besliste de voorzieningenrechter van de Raad van State. BN – De Stem

Cultureel Ondernemerschap

 • In 2017 is het cultuurvertrouwen in Nederland gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dit blijkt uit de Cultuurmonitor, een doorlopend onderzoek naar het consumentenvertrouwen in de culturele sector. Het blijkt dat Nederlanders met name meer vertrouwen hebben in de diversiteit van het culturele aanbod en derhalve hiervan ook meer gebruik willen maken in 2018. De resultaten laten zien dat dit met name geldt voor de bioscopen/filmhuizen en musea/galerieën. Verder is het sentiment over culturele instellingen verbeterd. De Cultuurmonitor is een initiatief van Hogeschool Utrecht, de Academie voor Cultuurmanagement en DirectResearch. DirectResearchSolliciteren in de cultuursector: 10 tips van Helen Vermeer, HR Adviseur bij Nederlands Dans Theater. Culturele vacatures
 • De prijsstijgingen in de bouw raken ook architecten. Meer en meer aanbestedingen mislukken, met als gevolg gepikeerde opdrachtgevers. Daarom kwamen belangenbehartigers van architecten (BNA) en ingenieurs (NLIngenieurs) kin actie met een ‘handreiking aansprakelijkheid’. Een interview met Max Pape, zakelijk directeur van Ector Hoogstad Architecten. BNA , Cobouw
 • Per 25 mei geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zowel zelfstandigen als ontwerpbureaus moeten hun privacybeleid op orde hebben. Per 25 mei vervalt de Wet Bescherming Persoonsgegevens en heeft iedereen te maken met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG); ook ontwerpbureaus moeten hun privacybeleid op orde hebben, zowel zelfstandigen als bureaus. BNO
 • Het aantal musea en instellingen dat kunstenaars honoreert is in een jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt uit onderzoek dat BKNL liet uitvoeren door Totta Research naar het effect van de richtlijn kunstenaarshonoraria onder musea en presentatie-instellingen en beeldend kunstenaars in Nederland. De uitkomsten laten zien dat de richtlijn al na het eerste jaar na de introductie aanslaat en het doel van een betere onderhandelingspraktijk wordt bereikt. Een stimuleringsregeling van het Mondriaan Fonds blijkt hierbij cruciaal. BKNL , BKNL , Mondriaan Fonds , De Volkskrant, PBK
 • De Artwork Documentation Tool is ontwikkeld door LIMA om kunstenaars te helpen hun eigen werk te archiveren. De tool is geschikt voor kunstenaars in het born digital-domein. DEN
 • ‘Laten we de kunstenaar weer in de studio ontdekken, in plaats van op de beurs. Niet alleen omdat we vanwege de hoge prijzen op de beurs niet kunnen concurreren met de verzamelaars, ook omdat ik het als mijn taak zie te signaleren, in plaats van mee te liften op reputaties.’ Het pleidooi van Stijn Huijts van het Bonnefantenmuseum. In de reeks gesprekken met museumdirecteuren over hoe ze meer bezoekers trekken. De Volkskrant
 • Columnist Tim Schneider over de valse beloftes van blockbuster exposities. Elk succes op korte termijn, maakt het de volgende keer veel moeilijker om indruk te maken op de doelgroep. ArtNet News
 • Topgalerist David Zwirner stelt voor dat dat topgaleries hogere prijzen zouden moeten betalen om de stands van kleinere galerieën op kunstbeurzen te subsidiëren. ArtNetNews
 • Filmzaken roept film- en AV-professionals op te reageren via EYE, om invloed uit te kunnen oefenen op het filmbeleid na 2020. EYE deed een onderzoek naar de veranderende audiovisuele beroepspraktijk. Dit onderzoek werd in 2017 door EYE gestart op initiatief van de Filmacademie, met steun van OCW. Filmzaken , EYE
 • Tien filmmakers uit de stal van CineSud zijn door de stichting uitgenodigd om een zesdaagse trip te maken naar het filmfestival van Cannes. Op het programma in Cannes staat een bezoek aan het prestigieuze Marché du Film, maar ook verschillende workshops, bijzondere een-op-een ontmoetingen met mensen uit de industrie en netwerkmeetings zijn onderdeel van de zesdaagse reis. Cinesud
 • Begin april werd er een nieuw BTW convenant voor de bioscoopsector gesloten tussen het Ministerie van OCW, het Nederlands Filmfonds en de brancheverenigingen van producenten (FPN), distributeurs (FDN) en exploitanten (NVBF). Met het nieuwe convenant blijven bioscoopkaartjes in het lage btw-tarief vallen. Er staat tegenover dat bioscopen en filmdistributeurs meer geld storten in het Abraham Tuschinski Fonds (ATF). Dat extra geld komt vooral ten goede aan de productie van Nederlandse publieksfilms. Holland Film Nieuws , Officiële Bekendmakingen
 • Servicebioscoop Zien aan de Keizersgracht in Eindhoven is failliet. De Bossche rechtbank heeft dat bepaald. De bioscoop draait wel min of meer gewoon door, meldt adviseur Laban Duijnhouwer. Mogelijk komt er ook een doorstart. Eindhovens Dagblad
 • Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid gaat haar museumopstelling, die van 2006 dateert, vernieuwen. Het instituut bevindt zich nu in de oriënterende fase. In 2020 moet de nieuwe presentatie opengaan. De nieuwe directeur Eppo van Nispen tot Sevenaer. “Hij is technisch afgeschreven, maar het belangrijkste is natuurlijk dat de vorm en het gebruik van media in twaalf jaar tijd sterk zijn veranderd.” Filmkrant
 • Het festival Hot Docs in Toronto, t/m 6 mei, heeft de genderpariteit omarmd in zijn selectie. Er worden 246 films vertoond en er vinden 16 interdisciplinaire projecten plaats. 50 procent van de films is geregisseerd door vrouwen. Indiewire
 • Er zijn maar weinig schrijvers die zoveel boeken verkopen dat zij op hun royalties kunnen rusten. Wie geen bestseller schrijft, verdient omgerekend per uur minder dan het minimumloon.
 • Een schrijver is echter niet alleen afhankelijk van de verkoop van zijn boeken. Wie naam gemaakt heeft, kan – zonder zichzelf of het ambt te verloochenen – zijn talent ook op andere manieren te gelde maken. Column van Liliane Waanders. Literair Nederland
 • ‘Laat het vak van redacteur op een uitgeverij weer worden wat het was: iemand met verstand van de vorm en de inhoud, die auteurs begeleidt en in de breedste zin teksten becommentarieert en redigeert. En laat hem zich zo ver mogelijk houden van hun latere rendement.’ Pleidooi van Reinjan Mulder voor eerherstel van de redacteur bij een uitgeverij. tzum
 • Cultuurindex analyseert de cijfers van de omzetstijgingen van de Nederlandse muziekindustrie van de afgelopen jaren. De dominantie van streaming is verder toegenomen. De Nederlandse muziekindustrie zag in 2017 de omzet met 10,1% stijgen, naar 170,5 miljoen euro, zo blijkt uit de jaarcijfers van branchevereniging NVPI. Uit de Global Music Report van IFPI blijkt dat de wereldwijde stijging van muziekinkomsten vooral gegeneerd worden door streaming. De wereldwijde muziekmarkt groeide in 2017 met 8,1 %. Cultuurindex , nvpi , Entertainment Business
 • De VNPF heeft zich aangesloten bij het convenant GreenStages2020. Sponsoren en partners hebben in TivoliVredenburg in Utrecht daarvoor hun handtekeningen gezet. Stichting GreenStages streeft naar een volledig duurzame cultuursector in 2030. Het toegankelijk maken van informatie rondom duurzaamheid en het activeren van de VNPF leden op dit onderwerp staat centraal in de samenwerking. Entertainment Business
 • Het grootste gratis popfestival Parkpop wil uitbreiden. De ambitie is om van Parkpop een driedaags evenement te maken. Hiervoor is de organisatie een verregaande samenwerking aangegaan met MOJO. Algemeen Dagblad
 • Hologramconcerten neigen niet alleen naar perverse afgoderij, maar zijn om meer redenen zorgelijk, aldus Joris Belchers. Trouw
 • Er wordt hard gewerkt om alle podia op tijd klaar te krijgen voor Koningsdag. En daarmee lijkt het festival- en evenementenseizoen langzaam op stoom te komen. Maar bedrijven die de festivalpodia opbouwen, maken zich zorgen of ze wel genoeg mankracht kunnen vinden. NOS
 • Het vertegenwoordigen van artiesten, een eigen podium op WOO-HAH en organiseren van hiphopfeesten in de Hall of Fame: Max de Beijer doet het allemaal vanuit Tilburg. De Tilburger startte zijn eigen artiesten- en evenementenbureau To The Max Entertainment op waarmee hij Tilburgse acts op de kaart wil zetten. In de buurt.nl/Tilburg
 • Jazz in Duketown, 18 tot en met 21 mei, trakteert op gratis live-optredens in Bossche winkels. Brabants Dagblad
 • Brussel en Berlijn zijn de twee mekka’s van de hedendaagse dans, met een bloeiende artistieke scène en een grote internationale aantrekkingskracht. Toch ziet het socio-economisch plaatje er voor de dansgemeenschap in beide steden niet even rooskleurig uit, zo stelt Annelies Van Assche vast. Zij doet er onderzoek naar. Zo blijkt dat drie kwart van de bevraagde professionele Brusselse dansers minder dan 1.500 euro netto per maand verdient. Rekto verso
 • Door middel van ‘co-creatie’ presenteert Stichting Theateralliantie in het nieuwe seizoen voorstellingen in samenwerking met OpusOne (The Color Purple), TEC Entertainment (The Addams Family), Het Nationale Theater (We zijn hier voor Robbie) en DeLaMar Producties (de herneming van Sophie). Door theaters, producenten en makers te koppelen om samen nieuwe (grootschalige) voorstellingen te produceren, wordt het financieel risico gespreid. Bovendien krijgen theaters inhoudelijke invloed, wat tot een betere afstemming tussen aanbod en publiek zou moeten leiden.
 • Tot de kerngroep van de stichting behoort ook het Chassé Theater in Breda. Theaterkrant
 • Theater Ostade A’dam gaat, na de eerder aangekondigde verhuizing naar het Asscherkwartier deze zomer, per 1 september verder als Cultureel Clubhuis Amstel. De nieuwe theaterzaal heeft met 156 zitplaatsen een bijna dubbel zo grote publiekscapaciteit vergeleken de huidige locatie. Behalve het theater huisvest het complex een studio voor repetities en (bescheiden) presentaties, een café-restaurant en een vestiging van de OBA Amsterdam. Qua programmering zal het theater in het nieuwe gebouw inzetten op de programmalijnen actief burgerschap, jeugd, jongeren, muziektheater en dans. Theaterkrant
 • De Verkadefabriek in ’s-Hertogenbosch heeft nu een eigen winkel, speciaal ontworpen en gebouwd door Piet Hein Eek, die grotendeels verantwoordelijk is voor het karakteristieke interieur van de Verkadefabriek. De Verkadefabriek vertelt verhalen in de theater- en filmzalen, en ook de winkel vertelt verhalen. De verrassende collectie is samengesteld door Rinske Molenschot: “De collectie bestaat uit duurzame, eerlijke en mooie producten. Ontworpen door designers van dichtbij. Of juist duurzaam laten maken van ver, verder dan onze neus lang is.” Bossche Omroep
 • Jan-Hein Sloesen staat goed een jaar aan het roer van het cultuurcluster in Roosendaal. Het cluster omvat naast Schouwburg De Kring ook het erfgoedcentrum Tongerlohuys en CultuurCompaan. Belangrijkste wapenfeiten na een jaar: de terugkeer van De Kring naar regiotheater met grote namen, het oplossen van de lange wachttijden bij de bar in de pauzes en de terugkeer van opera naar Roosendaal. BN – De Stem

Cultuurmarketing

 • Bij datagedreven marketing denk je misschien niet aan iets ‘administratiefs’ als urenregistratie. Toch wil marketingdata-analist Sara Oomen graag een lans breken voor het schrijven van uren als onderdeel van een datagedreven aanpak. Die aanpak ziet zij als een middel om betere beslissingen te nemen en efficiënter met middelen om te gaan. Cultuurmarketing
 • Een app op de telefoon die de burger vertelt wanneer, waar een cultureel evenement plaatsheeft dat past. Of het nou om een bioscoop-, concert-, of toneelbezoek gaat. De Stichting Cultuurkathedraal in ’s-Hertogenbosch werkt eraan, om vraag en aanbod op cultuurgebied digitaal bij elkaar te brengen. Digitale overheid

Financiering

 • In het kader van de politieke werkbezoeken die het Mondriaan Fonds organiseert om de band tussen kunst en politiek aan te halen en het wederzijds begrip te vergroten, bezocht fondsdirecteur Birgit Donker samen met directeur-generaal Cultuur en Media bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Barbera Wolfensberger Galerie Fons Welters. Beeldend kunstenaar David Jablonowski leidde hen samen met galeriehouder Fons Welters door zijn tentoonstelling Pyblic Hybrid (Das Kapital Raum). Mondriaan Fonds
 • Twee filmprojecten zijn geselecteerd voor een realiseringsbijdrage in het kader van De Verbeelding. De Verbeelding biedt beeldend kunstenaars samen met filmproducenten de mogelijkheid een artistieke film van speelfilmlengte te realiseren. Een gezamenlijke commissie van het Mondriaan Fonds en Filmfonds selecteerde The Last Ride Of The Wolves van Alberto De Michele en Nummer achttien van Guido van der Werve. Mondriaan Fonds
 • Teledoc is een samenwerkingsproject van NPO, CoBO en het Filmfonds voor Nederlandse onafhankelijke documentaire regisseurs en producenten. Een Teledoc is een gelaagde documentaire tussen de 75 en 90 minuten met een eigentijds thema en een onderwerp met een duidelijke Nederlandse connectie. Ervaren regisseurs worden uitgedaagd om een film met een universeel thema en auteursvisie te ontwikkelen, die cinematografisch prikkelend, verhalend en toegankelijk is voor een breed publiek. Eertstvolgende deadline is 11 juni. Filmfonds
 • Vijf internationale coproducties met een Nederlands minoritair aandeel ontvangen een bijdrage vanuit de regeling Realisering minoritaire coproducties van het Filmfonds. De films worden gemaakt in samenwerking met producenten uit Duitsland, Zweden, Denemarken, Luxemburg, Israël, Verenigde Staten en Chili. Filmfonds
 • Dick Maas uit kritiek op het Filmfonds. “Het is helaas nu eenmaal zo dat de Nederlandse Film in een diep dal zit en dat het Filmfonds daar een van de belangrijkste oorzaken van is. In ieder geval hebben ze de macht om veranderingen te bewerkstelligen maar ontbreekt de wil en misschien ook wel de kunde om dat te doen.” Wildgeraas
 • Op 15 juni sluit de aanvraagronde in het kader van de Projectsubsidies voor publicaties voor schrijvers van literair werk van het Letterenfonds voor de groep schrijvers die al minimaal drie literaire titels hebben gepubliceerd en nog geen vijf projectsubsidies c.q. werkbeurzen hebben ontvangen, de oeuvrebouwers. Het beschikbare budget bedraagt € 1.020.000. Letterenfonds
 • Het Fonds Podiumkunsten gaat het land in om in gesprek te gaan over de podiumkunstensector van nu en van de toekomst. De Raad voor Cultuur beschrijft in de verkenning ‘Cultuur voor stad, land en regio’ hoe de samenleving in rap tempo verandert en constateert dat het Rijks cultuurbeleid kansen onbenut laat. Samen met de sector wil het fonds in kaart brengen wat die veranderingen zijn en wat zij betekenen voor de sector en het cultuurbeleid. Thema’s : De triomf van de stad, maatschappelijke scheidslijnen, circulaire economie en digitalisering. Fonds Podiumkunsten
 • In 2018 worden de cultuurfondsen in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan een visitatie onderworpen. Ter voorbereiding daarop heeft het Fonds Podiumkunsten een dienstverleningsonderzoek laten uitvoeren onder aanvragers die in de periode 2016/2017 een of meerdere subsidieaanvragen hebben ingediend. De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt voor een zelfevaluatie en motivering van de huidige prestaties richting de visitatiecommissie. Fonds Podiumkunsten
 • De productiesubsidie van het Fonds Podiumkunsten is er voor het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van voorstellingen, concerten en concoursen met als doel de kwaliteit van de podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken. Eerstvolgende deadline is 16 mei. Fonds Podiumkunsten
 • Met de nieuwe subsidieregeling MeeMaakPodia wil het Fonds voor Cultuurparticipatie podiuminstellingen stimuleren lokale partners aan zich te binden om zo het maatschappelijk draagvlak voor cultuur te verbreden en nieuwe verbindingen te leggen. Door deze regeling kunnen theaters, maar ook musea en bibliotheken, die de verbinding zijn aangegaan met hun omgeving, zich daarin verder ontwikkelen. Tot en met 2 november 2018 kunnen plannen worden ingediend. Fonds voor Cultuurparticipatie , Theaterkrant
 • Op 22 juni organiseren Regieorgaan SIA en het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen een bijeenkomst voor het nieuwe programma ‘Smart Culture Kunst en Cultuur’. Mogelijkheden voor toekomstig onderzoek waarvoor in het kader van deze call financiering aangevraagd kan worden, worden gezamenlijk verkend. In het algemeen biedt de call mogelijkheden om onderzoek te doen naar (nieuwe) vormen van artistieke en culturele productie en organisatie. NWO
 • Social Label, een label dat is ontstaan uit een eigen project van Simone Kramer en Petra Janssen. Met Social Label wordt er een nieuwe wereld gecreëerd waar mensen, met afstand tot de arbeidsmarkt, worden ingezet om hun kwaliteiten en kracht te benutten. Door middel van dit concept brengen ze kunst en design in de samenleving en worden er nieuwe kansen gegenereerd. Fonds Brabant C investeert in dit project. BrabantC
 • Totally Tuned is een online platform dat talentvolle componisten, songwriters en producenten met internationale bedrijven wil verbinden. Totally Tuned biedt een unieke masterclasses en netwerken. Een gesprek met Erwin Steijlen. Fonds Brabant C investeert in dit project. BrabantC
 • Dertien erfgoedpioniers hebben meegewerkt aan een pilot Crowdfunding Voor Erfgoed. De provincie Noord-Holland heeft de ervaringen verzameld en vertaald naar tips en een stappenplan in een handboek voor diegenen die een crowdfundingcampagne willen starten. Noord-Holland
 • Martin de Haan heeft de Filter Vertaalprijs 2018 gewonnen met Riskante relaties (De Arbeiderspers), zijn vertaling uit het Frans van de klassieker van Choderlos de Laclos. De prijs, 10.000 euro groot, is op Wereldboekendag in Utrecht aan hem uitgereikt. Zijn vertaling van Les liasons dangereuses kwam mede tot stand met een beurs van het Letterenfonds. Letterenfonds
 • Het is weer mogelijk om culturele projecten, instellingen, initiatieven of kunstenaars voor de Eindhoven Cultuurprijs te nomineren. Cultuur Eindhoven
 • De jonge ondernemer Gianni Jorissen wist afgelopen november de Stimuleringsprijs te winnen van de Eindhoven Cultuurprijs. De jury : ‘Gianni kan echt iets toevoegen aan het huidige culturele landschap van Eindhoven. Dit komt met name door zijn passie in wat hij doet en zijn ijzersterke motivatie.’ Wat heeft hij in de tussentijd kunnen doen en wat hij met de prijs ter waarde van €7500 heeft kunnen bewerkstelligen. Cultuur Eindhoven
 • De Stichting CPNB, de stichting voor de Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, is een nieuw hoofdstuk aan het schrijven waarbij merkbouwen en samenwerken met partners de hoofdpersonen zijn. Afgelopen periode zijn nieuwe partnerships afgesloten met TUI, De Persgroep, NBD Biblion en BookSpot (voormalig eci). Annette Reijersen van Buuren is als Manager Merk, Marketing en Communicatie verantwoordelijk voor de nieuwe richting. Sponsorreport
 • Koffie- en theebedrijf Simon Lévelt wordt sponsor van het Van Gogh Museum. Met financiële bijdragen gaat het bedrijf lezingen, onderzoek, workshops en interactieve presentaties in de museumcollectie ondersteunen. De Dikke Blauwe

Cultuurnieuws per discipline

algemeen

 • Coen Simon roept op tot de Aktie Mecenaat. Hij vraagt mecenassen (van oudsher de beschermheren en -vrouwen van wetenschap en kunst) om financieel bij te dragen aan de totstandkoming van een inhoudelijke kunstkritiek die verbeelding weer van autoriteit voorziet. ‘Artistieke fictie laat zien hoe wij kijken – niet hoe we moeten kijken.’ Simon verwijst naar de Franse filosoof Jacques Rancierre. Kunst heeft nooit een boodschap. Kunst is links noch rechts en kunst is geen middel, niet voor een politiek doeleinde en niet voor het bevredigen van onze lusten. NRC

 

architectuur en vormgeving

 • Alles is aan mode onderhevig, zo ook de woningbouw. Er is de laatste tijd veel aandacht voor tiny houses. Waar komt die tiny house movement eigenlijk vandaan? Is het een intense afkeer van het rijtjeshuis en een neiging om een minimum aan materialisme aan de dag te leggen? Gerrit Kramer, architectuurhistoricus, over de tiny houses movement. Een beweging, die wonen radicaal en ideologisch geladen maakt. ArchiNed
 • ‘Verbind gebiedsontwikkeling met andere maatschappelijke opgaven. Blijf niet hangen in het debat over rood of groen, maar koppel bouwplannen aan ecologische doelstellingen, energietransitie, nieuwe vormen van mobiliteit en het gebruik van big data. Als we daarvoor nieuwe, toepasbare concepten kunnen ontwikkelen, is mijn missie geslaagd.’ Aldus planoloog Co Verdaas, die Friso de Zeeuw 15 mei opvolgt als hoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Op veel plekken in het land wordt actief gewerkt aan lokale en provinciale omgevingsvisies. De Omgevingswet stelt hieraan maar een paar voorwaarden: het moet een strategische visie zijn voor de lange termijn, betrekking hebben op alle terreinen van de fysieke leefomgeving, en de visie moet integraal zijn. Voor een goede omgevingsvisie is het cruciaal om het verhaal centraal te stellen, betoogt Jeroen Niemans. NL Magazine
 • De mate van beschaving van een volk kun je afmeten aan hoe men met zijn ouderen omspringt, zo wordt vaak gezegd. Immers, de oudere heeft geen positie (meer) en is in die zin afhankelijk van zijn medemens. Voor landschap geldt hetzelfde. Landschap heeft geen stem, is weerloos en afhankelijk van de bescherming door de mens. Geef ons landschap nationale urgentie, blogt Johanna van der Werff. De Architect
 • Op 6 april vond de Masterclass Mobiliteit plaats voor de BNA-ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’. Autonome auto’s, fietsvriendelijke steden, digitale vervoersplatforms: de toekomst van stedelijke mobiliteit zit vol onzekerheden, en daar houden mensen niet van. Tijdens de masterclass legden wetenschappers hun kennis én dilemma’s daarom voor aan ontwerpers, in de hoop iets van die onzekerheid weg te nemen. Gebiedsontwikkeling.nu
 • De vijf dominante trends op de voorbije Milan Design Week, volgens Jeroen Junte. Volgens Tracy Metz voerden niet de spullen maar de (duurzame) ideeën en oplossingen de boventoon in Milaan. De Volkskrant , NRC
 • Minister van OCW Ingrid van Engelshoven was met een delegatie aanwezig op de Milan Design Week. Madeleine van Lennep (directeur BNO) doet verslag. BNO
 • “Doordat mode zoveel mensen aanspreekt en tot de verbeelding spreekt, bezit het de kracht om bij te dragen aan een meer inclusieve en bovenal menselijke samenleving.” Daarom zijn deze onderzoeken zo waardevol, wordt meermalen tijdens de lezing besloten, om de volgende generatie (modemakers) zo op te leiden dat er een rizoom ontstaat die aanzet tot een nieuwe humanere wereld.’’ Dr. Danielle Bruggeman, hoofd van het modelectoraat van ARTEZ, sprak haar inaugurale lezing uit. Tevens werd de bijbehorende publicatie Dissolving the Ego of Fashion: Engaging with Human Matters gepresenteerd. Fashion United , ARTEZ

 

beeldende kunst

 • Internationaal fotopodium Noorderlicht hoeft ze niet meer, de beelden die fotograaf Jan Banning maakte van stamhoofden in Ghana. Terwijl ze hem de foto-opdracht twee jaar geleden zelf gaven en tevreden waren met de resultaten. Reden is een serie foto’s die Banning, eerder winnaar van onder meer een World Press Photo-prijs, op eigen initiatief nam – naast de opdrachtenreeks. Daarop is hij zelf te zien tussen de stamhoofden en hun gevolg. De Volkskrant
 • Een tentoonstelling met louter sleutelwerken. Voor de tiende Apprentice-Master tentoonstelling van het seizoen vroeg meester van dienst Michiel Hogenboom aan zijn deelnemers elk twee werken te tonen waarvan ze zelf het gevoel hebben dat daar het eigen kunstenaarschap op zijn/haar plek begon te vallen. T/m 13 mei te zien in TAC, Eindhoven. trendbeheer
 • Van papier kun je ‘bakstenen’ maken, of vazen, stoelen of kunstige objecten. Bij Yksi Expo in Eindhoven is tot 1 juli een expo te zien die veel facetten van papier belicht. Eindhovens Dagblad

 

film en av

 • Uit de Verenigde Staten komen de laatste jaren films en televisieseries met feministische verhalen, waarin een soms radicaal alternatief wordt geboden voor de mannelijke kijk op zaken en vrouwen. Logisch, een nieuwe feministische golf rolt zich momenteel immers op allerlei terreinen uit. In Nederland lijkt de tijd qua films en series echter stil te staan. Mirjam Groen vraagt zich waar dat aan ligt. Plot Magazine

 

letteren

 • Het is niet de schuld van Vondel, Hooft en Bilderdijk dat jongeren geen lange teksten meer verwerken. Bevorder de leesvaardigheid en het leesplezier volgt later, betoogt Sebastien Valkenberg. De Volkskrant
 • Kun je beter worden van het lezen of schrijven van literatuur? Biedt een roman inzichten in de ervaring van het ziek-zijn? Het zijn klassieke vragen die opnieuw actueel geworden zijn door ontwikkelingen zoals de opkomst van medical humanities, narrative medicine, en onderzoek naar ‘gezondheidsculturen’. Het tijdschrift Nederlandse letterkunde, getiteld ‘De taal der ziekte: literaire perspectieven op geneeskunde, psychosomatiek en psychiatrie’, is gewijd aan dit thema. Een publiekspresentatie vindt plaats op 3 mei in Spui25, Amsterdam. Spui25 , Ingenta
 • Griet Op de Beeck sprak de Frans Kellendonklezing, getiteld Play it fuckin’ loud, uit, op 23 april aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In de nogal warrige lezing, volgens Coen Peppelenbos, gaat Op de Beeck in op de kritiek die haar ten deel is gevallen rond haar laatste roman Het beste dat we hebben. tzum
 • Annelies Verbeke wordt met ingang van 1 juni 2018 de Vrije Schrijver aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze zal reflecteren over het thema ConnectedWorld. VU
 • Dichter en schrijver Maarten van der Graaff (1987) trok eind 2017 in het kader van het gastschrijverprogramma van de Taalunie naar het Verenigd Koninkrijk en verbleef in Londen, Sheffield, Norwich en Nottingham. Als onderdeel van het programma werkte Van der Graaf in Sheffield samen met vierdejaars studenten Nederlands aan de Engelse vertaling van zijn citybook DOLOR: Official Punk in Karlsruhe. Dit programma biedt afdelingen neerlandistiek buiten het Nederlandse taalgebied de mogelijkheid om een schrijver te ontvangen. Taalunie
 • Twaalf boeken zijn genomineerd voor de Hebban Debuutprijs 2018 voor de beste roman. Een jury bestaande uit 100 lezers leest en beoordeelt de boeken. Een tweede jury bestaande uit de Hebban-redactie en een aantal boekverkopers leest uiteindelijk de drie beste debuten en kiest hieruit een winnaar. De Hebban Debuutprijs 2018, € 2.500, wordt in september uitgereikt. Boekenoverboeken
 • ‘Palmen en Pennen: geschreven Suriname’ is een literaire manifestatie met drie schrijvers die publiceren over Suriname: Michiel van Kempen, Chris Polanen en Rihana Jamaludin. Het evenement, op 3 mei in de Tilburgse Kennismakerij, is in handen van de Bibliotheek Midden-Brabant en Stichting Cools. Brabants Dagblad

 

muziek

 • Nicolas Mansfield, directeur en artistiek leider van de Nederlandse Reisopera en Anton Bakx, musicus en tekstdichter, staan lijnrecht tegenover elkaar als het aankomt op experimenteren met Mozarts opera Zauberflöte. Trouw
 • De Dutch Classical Talent Award is gewonnen door violiste Diamanda Dramm. NRC
 • De compositieopdracht van het North Sea Jazz Festival gaat dit jaar naar de in Amsterdam woonachtige Duitse pianist en componist Philipp Rüttgers. De sprookjes van Hans Christian Andersen zullen daarin centraal staan. Jazzenzo
 • Op 28 april werd door twaalf conservatoriumstudenten gestreden om de Conservatorium Talent Award. Gitarist Prashant Samlal van het conservatorium uit Utrecht werd de winnaar. Samlal ontving vijfduizend euro en mag ook optreden op Jazz in Duketown 2019. Jazzenzo , Jazzinduketown

 

theater en dans

 • Het podiumkunstenbeleid is zeer bepalend voor wat er te zien en te horen is op de Nederlandse podia. Het ligt ten grondslag aan de overheidsfinanciering van theater en muziek. In dit beleid is veel aandacht voor de kwaliteit van de uitvoeringen, maar er wordt nauwelijks gesproken over de keuze van de stukken die worden gespeeld, laat staan wat voor repertoirelandschap er ontstaat uit al die keuzes. Het wordt misschien tijd eens beter na te denken over de functie van de repertoirekeuze in de podiumkunsten, en de manier waarop we met ons theater- en muziekerfgoed omgaan, aldus Lodewijk Reijs. Cultureel persbureau
 • Daria Bukvić en Merlijn Twaalfhoven zijn curatoren van het vernieuwde Congres Podiumkunsten, dat op 13 mei onder de naam SPOT-Live in Leeuwarden plaatsvindt. Twee gesprekken. Cultureel persbureau , Cultureel persbureau
 • De VSCD-Jeugdtheaterjury heeft de eerste Zilveren Krekels bekendgemaakt: vier voorstellingen winnen de prijs in de categorie ‘meest indrukwekkende jeugdproductie’ en één Zilveren Krekel is vergeven in de categorie ‘meest indrukwekkende podiumprestatie’. Alle Zilveren Krekels maken kans op de Gouden Krekel die op 16 september 2018 wordt uitgereikt tijdens het Gala van het Nederlands Theater. Actrice Janne Desmet ontvangt een Zilveren Krekel 2018 voor haar performance in Wat er gebeurde terwijl de mussen de polka dansten (8+) van Schippers & Van Gucht uit Breda. VSCD

Kunst in de openbare ruimte

 • De rotonde aan de Europalaan/Bakkerstraat/Wolbergstraat in Valkenswaard wordt verfraaid met het kunstwerk ‘Houtwagon’. Het is een ontwerp van het Eindhovense Buro Staal/Christensen. Naar verwachting wordt het kunstwerk nog deze zomer geplaatst. Voor het kunstwerk is een wedstrijd uitgeschreven die als thema had ‘Bels Lijntje’. Een plaatselijke vakjury heeft uit de elf inzendingen drie ontwerpers genomineerd. Na een presentatie heeft het college gekozen voor het tweetal Staal/Christensen. Eindhovens Dagblad
 • De afgelopen weken toverde de Eindhovense illustrator Kerstin Zabransky de grauwe fietstunnel onder de Boschdijk in Eindhoven om in een kleurrijk kunstwerk. De muurschildering is een onderdeel van het project ‘Tunnelvisie’ van de gemeente Eindhoven, waarin de komende tien jaar dertig tunnels van spannende ‘streetart’ worden voorzien. Eindhovens Dagblad

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Architectenweb presenteert een korte serie rond Nederlands ontwerp dat tijdens de Milan Design Week, van 17 t/m 22 april te zien was. In aflevering 3: Kranen/Gille met verlichtingsobjecten voor de buitenruimte, een kroonluchter en een kluisje. Architectenweb
 • Ze zijn er nauwelijks meer. Kunstenaars die zich als een soort halve kluizenaar ­terugtrekken in hun atelier, wachtend op wat zich aandient en met een nauwgezette concentratie werken aan een hoogstpersoonlijk oeuvre. Hans Klein Hofmeijer is er zo een. Nu is er een boek : Hans Klein Hofmeijer: ‘Artefact’ nr. 953 – Gapingen van mijn geest. Het wordt op 13 mei in De Pont Tilburg, gepresenteerd. Brabants Dagblad
 • Componist Daan Manneke krijgt de zilveren medaille van de Société Académique Arts-Sciences-Lettres. Het Franse academische genootschap eert jaarlijks mensen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de Franse kunst. NOS Podium
 • Het eerste optreden op 28 april in de voormalige stoomsleepboot ELKO werd verzorgd door de Tilburgse singer-songwriter Claudy. Een intiem concert aan boord van een historisch schip in de Tilburgse Piushaven. Dat is de formule van Machinekamerconcert. Brabants Dagblad
 • Jeroens Clan was eerder dit jaar finalist bij het Leids Cabaret Festival. Het jonge trio uit Best en Eindhoven mocht mee op Finalistentour. Hoe bevalt het? Eindhovens Dagblad
 • Direct na de Nationale Dodenherdenking op 4 mei  speelt HZT ‘De Tweede Wereldoorlog eindigt vandaag’  in de Herdenkingstuin in Tilburg. Een toneeltekst van Arnon Grunberg die deze speciaal schreef voor Theater Na de Dam en onder regie van Simon De Vos.  Want theater is bij uitstek de plek om vragen en gedachten over de geschiedenis, oorlog en vrijheid levend, concreet en persoonlijk te maken.  Tilburgers.nl  ,  HZT

Kunstbeoefening

 • De Stichting Amateur Musical Nederland gaat dit jaar voor de eerste keer een nieuwe prijs uitreiken. De organisatie, die jaarlijks beeldjes verdeelt onder de beste musicalamateurs van Nederland, introduceert de Beste Professionele Musical van het jaar. NU.nl
 • Voor het eerst in haar 64-jarige geschiedenis staat toneelvereniging Gaudeamus uit Helmond niet op de planken. De reden: een gebrek aan mannen. Die hoopt volgend jaar weer een stuk te kunnen opvoeren, anders kan het einde wel eens nabij zijn. Eindhovens Dagblad

Cultuureducatie en - participatie

 • Negen ontwikkelteams, leraren en schoolleiders werken aan de actualisatie van het curriculum voor alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Ontwikkelteam Kunst & Cultuur heeft de eerste ontwikkelsessie achter de rug (14-16 maart) en heeft daarin een conceptvisie opgesteld voor het leergebied. Het document bevat veel elementen waar de deelnemers zich achter konden scharen. Zoals de integrale aanpak, zowel van de kunst- en cultuurvakken onderling als met andere vakken. In de consultatieperiode (4 juni-5 juli) organiseert LKCA wederom bijeenkomsten om feedback op te halen. LKCA
 • Voor het mbo is meer geld beschikbaar gekomen voor het bespreekbaar maken van gevoelige thema’s als ‘sociale veiligheid’ en ‘seksuele diversiteit’ door middel van cultuureducatie. LKCA
 • In de praktijk van veel kunstenaars, wetenschappers en ingenieurs zien we steeds meer cross-overs tussen kunst, techniek en wetenschap. SLO, Stichting Leerplanontwikkeling , wil good practices uit de lespraktijk in verschillende sectoren verzamelen, daar lijn in aanbrengen en leerplanmatige contouren beschrijven. SLO
 • Maar liefst 42.000 leerlingen nemen deel aan het Cultuurprogramma van Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht. Het programma bewijst al tien jaar zijn waarde. Wat bepaalt het succes? Bea Ros benoemt zes bouwstenen. Zoals: speel in op actuele lokale thema’s. LKCA
 • Als onderdeel van het vierdaagse muziekfestival Tilburg op Vleugels is op 29 september een zogenaamde karrentocht. Jonge pianisten tot 16 jaar spelen dan op een platte kar op pleinen in de stad. Prijs is de titel hét Piano talent van Tilburg en omgeving, en een geldbedrag. Ze spelen een compositie van Mozart of van de Tilburgse componist Jo Sporck. Sporck heeft voor deze wedstrijd speciaal enkele nieuwe werken gecomponeerd. Brabants Dagblad
 • De Cacaofabriek in Helmond geeft speciale rondleidingen voor mensen met dementie. Omroep Brabant

Erfgoed

 • Iedereen kent in zijn of haar gemeente of stad wel een gebouw dat herontwikkeld wordt en een nieuwe functie krijgt. De waardering voor dit erfgoed lijkt bijna absoluut en behoud vanzelfsprekend. De economische en technische haalbaarheid dwingen ons echter tot diepe investeringen om deze gebouwen te laten voldoen aan de huidige eisen. Wat is er nu eigenlijk zo belangrijk aan deze gebouwen en in hoeverre is dit hergebruik noodzakelijk? Menno Slijboom is architect en stedenbouwkundige en opleidingsmanager Built Environment aan de NHTV in Breda. BN – De Stem
 • Nederlands Fotomuseum roept heel Nederland op om mee te werken aan het beschrijven van het archief van Cas Oorthuys, één van de meest invloedrijke Nederlandse fotografen van de 20ste eeuw. Vanaf 1 mei kan iedereen online alle foto’s van Oorthuys bekijken en beschrijven. PF , Fotomuseum
 • In april wordt de April Klompenmaand in Het Groene Woud georganiseerd, met als thema Brabantse Klomp & Brabants Populierenlandschap. Met 41 klompenmakerijen beleefde Liempde in 1889 zijn hoogtepunt als klompenmakers dorp. Geen betere plek dus om de Maand van de Klomp met een klompenwandeling te eren. Immaterieel Erfgoed , Brabants Dagblad
 • Het vierde deel van de openbare collegereeks This is Film! Film Heritage in Practice, in EYE, Amsterdam, gaat over kleur in film. Filmkrant
 • De Branchevereniging Archiefinstellingen in Nederland (BRAIN) slaat alarm. Archiefinstellingen verwijderen steeds meer historisch beeldmateriaal van hun websites. Daarmee worden de resultaten van vele jaren digitaliseringsbeleid tenietgedaan. Erfgoed Leiden verloor onlangs een rechtszaak over het online publiceren van anonieme prentbriefkaarten uit het begin van de 20e eeuw. Erfgoedstem

Bibliotheken

 • De Stichting BibliotheekWerk (SBW) publiceerde het onderzoek ‘Vrijwilligers in de bibliotheek’ waar bijna 125 bibliotheekorganisatie aan mee hebben gewerkt. VOB
 • Op 9 mei zal burgemeester Weterings van Tilburg officieel het nieuwe VerHalenHuis openen, het nieuwe onderkomen van de bibliotheekvestiging Wagnerplein, het Ronde Tafelhuis en Stadswinkel Noord. Bij de opening van het tijdelijke VerHalenHuis stelde Herman Horst, directeur van de Bibliotheek Midden-Brabant: ‘De toekomst ziet er anders uit dan het verleden, daar spelen we op in met de Bibliotheek Nieuwe Stijl. Deze ruimte is onze verste sprong naar de toekomst toe, we willen graag helpen de talenten van mensen te ontwikkelen en samen met hen de verbinding zoeken.’ Bibliotheekblad
 • NBD Biblion start met de verkiezing van de beste jeugdbibliothecaris van het jaar. Nomineren kan tot en met 16 mei, de bekendmaking van de winnaar vindt plaats op 27 juni. Bibliotheekblad
 • Vanaf 24 april kunnen de leden van twaalf Vlaamse bibliotheken in het kader van een pilotproject via streamingplatform Dalton.be on demand films bekijken. Het gaat om een selectie van Belgische en internationale (kort)films en documentaires. Bibliotheekblad

#vogelvrij is ook..

Loon naar werk in de kunst- en cultuursector. Beeldend kunstenaars moeten gemiddeld rondkomen van €14.000,- netto per jaar. Het risico op werkloosheid is twee keer zo groot als in andere sectoren. Loon naar werk is dus niet alleen een nobel, maar ook een broodnodig streven. Met onder andere de Fair Practice Code worden stappen gezet op weg naar duurzaam, eerlijk en transparant ondernemen en werken in de kunst- en cultuursector en de creatieve sector. Deze week delen we een artikel over de noodzaak van loon naar werk op Mestmag.nl. Bron: decorrespondent.nl. Bron foto: pixabay.com

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie