Trends & Ontwikkelingen 1 mei 2020

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Op 28 april debatteerde de Tweede Kamer over cultuur en corona. Na 5 uur vergaderen ging de Kamer akkoord met de 300 miljoen. Dat kwam vooral omdat de minister van Engelshoven (OCW) nog eens benadrukte dat dit bedrag bedoeld is om de sector de eerste moeilijke maanden door te helpen. Nu duidelijk is dat de crisis langer gaat duren, wordt in het kabinet nagedacht over een nieuw pakket noodmaatregelen voor de economie. Cultuur zal daarbij niet worden vergeten, zei de minister, maar veel meer kon ze er nog niet over zeggen. Met het ministerie van Financiën praat ze over mogelijke belastingmaatregelen die de sector kunnen helpen. Er wordt nagedacht om de rijksmusea definitief kwijtschelding te geven van de huren die het Rijksvastgoedbedrijf voorlopig heeft opgeschort. Met minister Wiebes van Economische Zaken overlegt de minister over kredietfaciliteiten voor culturele ondernemers. En het Rijk overlegt met de gemeenten over de oplopende kosten door de coronacrisis. De minister gaf toe dat 300 miljoen euro niet genoeg is, maar voor ze verder kan kijken, moet dat noodpakket eerst snel worden verdeeld. Ze wil geen ingewikkelde aanvraagprocedures met deadlines en toewijzingscommissies, want ‘dan zijn instellingen al omgevallen’. Verslagen van het debat. NRC , De Volkskrant , Kunstenbond , NOS , NU.nl , Algemeen Dagblad , Het Parool , Theaterkrant , NOS Nieuwsuur , Cultureel Persbureau
 • Een stenogram van het Wetgevingsoverleg Corona en Cultuur op 28 april. En de moties die werden ingediend tijdens het debat. Op 6 mei wordt over de moties gestemd. Het debat is ook terug te zien. Tweede Kamer
 • ‘Ik kan me niet voorstellen dat de cultuursector het gaat redden met deze regeling.’ Directeur Stedelijk Museum Amsterdam Rein Wolfs is woordvoerder van BKNL Hij is kritisch over de manier waarop de regering de cultuur te hulp schiet en vreest voor de gevolgen op langere termijn.
 • ‘’ Het lijkt er op dat het 300 miljoen-pakket vooral iets betekent voor de rijksgesubsidieerde BIS instellingen, en daarnaast heel misschien ook, en dat wordt dan nog wat moeilijk geformuleerd: voor instellingen die een cruciaal en vitaal belang hebben voor bepaalde regio’s en bovendien niet meer over reserves beschikken. Er wordt niks gezegd over de makers noch over de structuren die dicht op de makers staan, zoals gemeentelijke musea, presentatie-instellingen en de galeries.’ Zijn appèl aan de sector is: probeer gemeenschappelijk te denken. Metropolis M
 • Kunstenbond en Platform BK, gesteund door BKNL, roepen ministers Ollongren (BZK ) en Van Engelshoven (OCW) op tot kwijtschelding van de huur van studio’s en woningen. Een van de coulancemaatregelen die het kabinet treft in de coronacrisis is het opschorten van huur en het verzoek aan gemeenten en private verhuurders dit voorbeeld te volgen. Maar zonder betaalperspectief heeft uitstel van betaling van huur geen enkele zin. ‘’Wij vragen met klem dat het kabinet hierover een bestuurlijk akkoord sluit tussen Rijksoverheid, provincies en gemeenten, gekoppeld aan een maatschappelijk huurdersakkoord.’’ Platform BK
 • Na de laatste aanpassingen van de maatregelen vanuit de rijksoverheid op 21 april 2020 bleek er onduidelijkheid te zijn over de vraag in welke vorm muziekonderwijs wel of niet mogelijk zou zijn. Cultuurconnectie en de KNMO hebben naar aanleiding van deze onduidelijkheid het ministerie van OCW om duidelijkheid gevraagd. Tijdens het debat op 28 april heeft minister van Engelshoven (OCW), na vragen van Kamerleden, bevestigd dat individuele muzieklessen toegestaan zijn mits de regels van het RIVM in acht worden genomen (onder andere de 1,5 meter afstand). Klankwijzer Cultuurconnectie
 • Op de vraag van een aantal Kamerleden over meer ruimte voor de amateurkunst, gaf minister van Engelshoven (OCW) tijdens het debat Corona en Cultuur, naast de toezegging over individuele kunstlessen, ook aan dat het aan gemeenten is om vorm te geven aan de nieuwe richtlijnen. Daarbij kunnen gemeenten niet alleen de buurtsportcoaches, maar ook de cultuurcoaches inzetten.
 • De minister verwees in haar reactie naar de oproep van LKCA en partners om naast sport de mogelijkheden voor buitenkunst te verruimen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft €1 miljoen vrijgemaakt uit de bestaande middelen om amateurverenigingen te ondersteunen. Bovendien is het rijk nog in gesprek met gemeenten om verdere ondersteuning van amateurverenigingen te bespreken. LKCA
 • Na de breedtesport kan ook de amateurkunst voorzichtig op gang komen. Muziekscholen mogen binnenkort weer live lessen gaan geven. Er mag voorlopig alleen één op één les worden gegeven. Er leven nog veel vragen, zegt Bart van Meijl, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Muziekorganisatie (KNMO). Zeker is alleen dat docenten en leerlingen zich zullen moeten houden aan de anderhalve meter afstand die het RIVM voorschrijft. Maar waar moeten de muzieklessen plaatsvinden? „Publieke gebouwen mogen nog niet open”, zegt Van Meijl. Het is ook niet duidelijk voor welke leeftijdscategorieën het geven van lessen weer toegestaan is. Daarnaast willen de organisaties weten of zangers en blazers meer afstand moeten houden dan andere musici – omdat zij met kracht hun adem uitstoten en virusdeeltjes daardoor mogelijk verder door de ruimte verspreiden. Groepslessen zijn voorlopig uitgesloten. Cultuurconnectie heeft 0\op 29 april een nieuwsbrief gewijd aan de vele vragen. NRC , Cultuurconnectie
 • De zorgen van de popsector worden niet gehoord. Atze de Vries, 3voor12.vpro, over het debat Cultuur en Corona. 3voor12.vpro.nl
 • Het is hoog tijd voor collectieve actie, nu kunstorganisaties zijn gesloten en activiteiten stilliggen. Pleidooi voor een steunfonds voor cultuur, waaraan overheden, fondsen én bedrijven eensgezind bijdragen. Daarvoor pleit Renée Steenbergen, mecenaatsdeskundige, in NRC. NRC
 • Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) maakte op 28 april bekend de financiële ondersteuning voor ondernemers vanwege het coronavirus verder aan te vullen en de criteria van regelingen te vereenvoudigen. Zo wordt de toegang tot de regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) laagdrempeliger en de looptijd van een krediet verlengd tot vier jaar. Voor de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) komen nu ook organisaties via een geregistreerde nevenactiviteit in aanmerking. Rijksoverheid.nl
 • Gemeenten, provincies en waterschappen voelen de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarom hebben minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, staatssecretaris Vijlbrief van Financiën en de medeoverheden gezamenlijk de eerste afspraken gemaakt over de compensatie die de medeoverheden kunnen verwachten. Het is belangrijk dat medeoverheden niet in de financiële problemen komen, en dat de dienstverlening aan burgers en bedrijven op peil blijft en bijvoorbeeld vergunningverlening goed blijft doorlopen. Rijksoverheid.nl
 • De taskforce culturele en creatieve sector stuurt op 27 april een brief aan de cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer. In de brief staat dat het noodzakelijk is om breder te kijken dan alleen naar Rijkscultuurbeleid. De Taskforce vraagt de Kamerleden de gemeenten en provincies in staat te stellen om de lokale culturele infrastructuur in stand te houden. Bovendien wil de taskforce dat ook het niet-gesubsidieerde deel van de sector overeind wordt gehouden. En er dient voorkomen te worden dat werkenden tussen wal en schip vallen. Kunsten’92
 • De taskforce culturele en creatieve sector stuurt op 24 april een brief aan minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), en aan de ministers van EZK en OCW, en de staatssecretaris van Financiën. In de brief wijst de taskforce op de acute nood van verschillende groepen werkenden in de culturele en creatieve sector, waarin arbeidsrelaties bovengemiddeld vaak atypisch en kwetsbaar zijn, die nu geen aanspraak kunnen maken op de verschillende regelingen. “ Er moet een vangnet komen voor de culturele en creatieve sector, de motie Van Dijk c.s. Tot 1 september zit de culturele en creatieve sector grotendeels zonderwerk: het is een seizoens-en publieksbranche. De NOW is niet toereikend als instrument in een branche waar 60 procent van de werkenden freelancer is.’’ Kunsten’92
 • ‘’ De financiële coronaschade op lokaal niveau is groot. Exacte berekeningen in gezamenlijke opdracht van BZK en Financiën als beheerders van Gemeente-en Provinciefonds en de decentrale overheden komen binnenkort. In het bestuurlijk overleg met de fondsbeheerders is afgesproken dat gemeenten in principe door het Rijk gecompenseerd zullen worden voor meer kosten en minder inkomsten die er lokaal vanwege Covid-19 zijn, ook op het gebied van cultuur in de breedte. De verwachting is echter dat dit proces nog enige tijd in beslag neemt, terwijl de rijkscompensatie nog onduidelijk en de urgentie hoog is. De beoogde snelle extra bijdrage door de minister van€ 30 miljoen is zeer welkom, maar zal volstrekt onvoldoende zijn voor de lokale cultuursector als geheel.” Uit een brief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten aan de leden van de vaste Kamercommissie OCW. VNG , VNG
 • “Wij vragen aandacht voor de gevolgen van het uitgangspunt om middelen te beperken tot essentiële instellingen van landelijk belang. Het woord essentieel geeft al een duidelijke beperking. Dit betekent dat het overgrote deel vele (pop)podia, musea en filmtheaters buiten dit pakket blijft. De mogelijkheid bestaat dat de bijdrage die door gemeente en provincie is geregeld, niet wordt gematcht door de fondsen omdat de aanvraag niet voldoet aan het criterium landelijk belang. Hierdoor kan het zo zijn dat instellingen die regionaal van cruciaal belang zijn alsnog buiten de boot vallen.” Uit brief van het Interprovinciaal Overleg (IPO) aan de leden van de vaste Kamercommissie OCW. Kunsten ‘92
 • Nieuwsbrief van Kunsten’92, 24 april 2020, met een update over cultuur en corona. Kunsten’92
 • Kunstenaars profiteren niet van de extra kabinetssteun. Koop liever hun werken, betogen vier makers. Camie Bonger (theatermaker), Erik van Muiswinkel (cabaretier), Merel Noorlander (beeldend kunstenaar) en TINKEBELL (beeldend kunstenaar/schrijver) initieerden ook een petitie : Maak investeringen in kunst en cultuur fiscaal aantrekkelijker. NRC , Petities.nl, De Volkskrant
 • Noodsteun voor de culturele en creatieve sector nu! Een oproep van de Federatie Creatieve Industrie, 28 april. Dutchcreativeindustries
 • BAM! (Beroepsvereniging voor Auteur-Muzikanten) en Platform voor Freelance Musici roepen minister van Engelshoven (OCW) op om niet alleen de instellingen te ondersteunen, maar ook rekening te houden met de positie van musici en artiesten nú.’ Want wat is straks een podium zonder muzikanten waard? Laten we er sámen voor zorgen dat er genoeg aanbod van makers en musici is en blijft om de podia en festivals te vullen.’’ Joop
 • Er is veel verwarring over de vraag of in aansluiting op de versoepeling van de maatregelen voor het reguliere basisonderwijs ook individueel muziekonderwijs is toegestaan. De KNMO, de muziekkoepel voor instrumentale amateurmuziek in Nederland, heeft hierover op 25 april een verklaring uitgebracht. Diverse docenten kregen verschillende antwoorden van het RIVM op de vraag of individuele muzieklessen doorgang kunnen vinden. OoK Cultuurconnectie heeft de vraag over individueel muziekonderwijs specifiek uitgezet bij het ministerie OCW. Hopelijk komt er een duidelijk antwoord. Klankwijzer
 • “Elke crisis vraagt ook om een plan van herstel en een visie op langere termijn. En dat betekent ook een herbezinning op de uitgangspunten van het beleid: hoe kan de museale sector weerbaarder worden, ook als de gevolgen van deze crisis langer door zullen werken dan wij nu kunnen vermoeden? Hoe kunnen de collecties van de musea duurzaam worden behouden voor het openbaar kunstbezit, ook als zich onverhoopt nog een crisis voordoet?” Aldus Fusien Bijl de Vroe, directeur van de Vereniging Rembrandt, die zich inzet voor openbare kunstcollecties. Ze roept op met vereende krachten ter werken aan ‘’een beleid dat gericht zal zijn op het zichtbaar maken van de intrinsieke maatschappelijke waarde van de kunst.” NRC
 • Stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL) doet met de besturen & directies van museaal benutte Nederlandse kastelen & historische buitenplaatsen op 29 april in een brief een dringend beroep op minister Van Engelshoven (OCW) voor hulp en ondersteuning. Deze groep van circa 75 huizen dreigen nu tussen de wal en het schip te raken in de beschikbare noodmaatregelen. De meeste van deze stichtingen & organisaties zijn zeer afhankelijk van publieksinkomsten en worden in hun voortbestaan bedreigd. Gelet op hun grote maatschappelijke en sociaal-regionale waarden verdienen zij alle steun. SKBL
 • Ook grote, beursgenoteerde bedrijven kloppen aan voor staatssteun. Die steun mag niet onvoorwaardelijk zijn. Wie het algemeen belang schaadt, zoals Booking.com, moet worden verplicht tot terugbetaling. Want dit is het moment om de economie duurzaam en sociaal te maken. Aldus een opinieartikel, ondertekend door wetenschappers, journalisten, kunstenaars, De Volkskrant
 • We are Public was bezig met een nieuwe campagne waarin ze de invloed van kunst zichtbaar wilden maken, toen de coronacrisis toesloeg. De organisatie is ervan overtuigd dat kunst en cultuur essentieel zijn voor onze maatschappij. Daarom werd het In Art We Trust Fund opgericht. Maar dat is geen structurele oplossing. Deze tijd vraagt, zo schrijft Leon Varen, om een nieuwe visie op de waardering en financiering van kunst in onze samenleving. Het aangekondigde steunpakket heeft veel weg van een sterfhuisconstructie, waarbij straks aan de hand van een aantal grote instellingen weer langzaam wat nieuw leven moet gaan bloeien. Hoe en wanneer is onduidelijk. Leon Caren is medeoprichter van cultuurplatform We Are Public en muziekplatform ­Subbacultcha. Het Parool
 • ‘De zoektocht die we met de Akademie van Kunsten beginnen gaat daar ook over: een verlangen naar een andere samenleving, waar je je niet hoeft te bewijzen aan de hand van je banksaldo, om het zo maar te zeggen. Ik verlang daarnaar. Ik denk echt dat we iets zijn kwijtgeraakt, waarvan ik hoop dat het met een universeel basisinkomen terugkeert.’ Gesprek met Anne Vegter, voorzitter van het bestuur van de Akademie van Kunsten. Niet alleen medici moeten de richting bepalen tijdens deze crisis, maar ook economen, ethici, andere wetenschappers en kunstenaars. De Volkskrant
 • ‘Merkwaardig dat u en uw regering volkomen voorbijgaan aan het feit dat het juist de cultuur is die de spirit hoog houdt.’ Anna Tilroe schreef een open brief aan minister-president Mark Rutte. Rekto verso
 • Dansrecensent Annette Embrechts van de Volkskrant is boos. Het kabinet schiet KLM te hulp met 2 tot 4 miljard euro coronasteun, terwijl de cultuursector 300 miljoen krijgt. Ze begrijpt die keuze totaal niet: “In de culturele sector staan veel meer banen op het spel.” NPO Radio 1
 • Ministers Slob meldt in een brief dat de Nota naar aanleiding van het verslag van het wetsvoorstel dat de herzieningsrichtlijn audiovisuele mediadiensten in de Mediawet implementeert al in het Meireces beschikbaar komt, omdat de implementatiedeadline al in september is. Daarom wordt de Kamer gevraagd de verdere behandeling met urgentie op te pakken. Het wetsvoorstel introduceert onder meer een versoepeling van de regels voor televisiereclame voor commerciële zenders.
 • Daarnaast bevat het nieuwe regels specifiek voor commerciële mediadiensten op aanvraag: het aanbod moet straks ten minste dertig procent uit Europese producties bestaan. Thans geldt slechts een bevorderingsplicht. In de Mediawet vallen in de toekomst ook straks ‘videoplatformdiensten’ als Youtube, Netflix en NLZIET. Spreekbuis , Rijksoverheid.nl
 • Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) stuurt de Tweede Kamer een brief over de regie en de keuzes die zijn gemaakt in het kader van de Nationale Omgevingsvisie. Het rijk gaat een sterkere regie voeren op de ruimtelijke inrichting. Dat betekent geen nieuwe centralisatie, maar wel duidelijker richting geven aan de grote landschappelijke opgaven en het sturen op samenspel in de regio. Volgens de minister maken de toenemende ruimtelijke druk en de complexe – en deels tegenstrijdige – maatschappelijke opgaven een duidelijker rijks sturing onafwendbaar. Rijksoverheid.nl , Binnenlands bestuur , Gebiedsontwikkeling.nu
 • Culturele instellingen in de provincie Utrecht zeggen in een brief aan Gedeputeerde en Provinciale Staten “te vrezen voor het voortbestaan van de fijnmazige kunst- en cultuursector in de provincie.” Zij luiden de noodklok over de gevolgen van de corona-maatregelen. De brief is opgesteld door ruim honderd instellingen: podia, zowel grotere in Amersfoort en Utrecht als kleinere in overige gemeenten, musea, theater- en muziekproducenten, festivals en instellingen voor kunst- en cultuureducatie. Zij moeten in ieder geval tot ver in de zomer hun activiteiten staken. Hierdoor raken ze in hoog tempo door hun financiële reserves heen. Cultureel Persbureau
 • De bij de VSCD (Vereniging Schouwburg- en Concertgebouwdirecties) aangesloten podia in Zuid-Holland hebben op 25 april een brandbrief gestuurd naar de gedeputeerde mevrouw De Zoete van de provincie Zuid-Holland. Theaters in het Noorden stuurden een soortgelijke brandbrief naar de provincie Drenthe, Friesland en Groningen. Dagblad010 , RTVDrenthe
 • Gemeenten zullen niet op grote schaal financiële steun kunnen geven aan sectoren die zijn getroffen door de corona-uitbraak. Daarvoor waarschuwt de Haagse wethouder Boudewijn Revis (Financiën), die tevens bestuurslid is van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De Volkskrant
 • De definitieve berekening van de gemeentefondsuitkering voor 2019 valt iets gunstiger uit dan verwacht. Uit de Voorjaarsnota blijkt dat die 16,1 miljoen euro hoger is dan wat in de septembercirculaire werd vermeld. Binnenlands bestuur
 • Waar de rijksoverheid de laatste jaren geld overhoudt, kampen gemeenten met grote tekorten. Nu komt daar de coronacrisis bij. „De crisis gaat een wissel trekken op mensen die al kwetsbaar waren. Die moeten wij bijstaan.” NRC
 • Inmiddels is duidelijk dat er tot de zomer geen activiteiten meer zullen plaatsvinden in de theaters en de concertzalen en dat tot 1 september geen grootschalige evenementen en festivals georganiseerd mogen worden. Cultureel ondernemen kan alleen nog met 1,5 meter afstand. Welke instellingen kunnen hier op inspelen, en helpt dit de sector te overleven? Welke andere mogelijkheden dienen zich nog meer aan en welke initiatieven worden nu al ontwikkeld? En tot slot, is er al een Amsterdams noodfonds voor de cultuursector in de maak? Videoregistratie Pakhuis de Zwijger, 29 april. 1,5 meter afstand in de kunsten en het uitgaan? Pakhuis de Zwijger
 • Na de persconferentie van 24 april bleven concertzalen en poppodia enigszins ontgoocheld achter: onder welke regels vallen zij? De vijfentwintig veiligheidsregio’s van Nederland gaan feitelijk over de uitvoering van de kabinetsbesluiten. Op 28 april publiceerde het Veiligheidsberaad – waarin alle veiligheidsregio’s samenkomen – een modelnoodverordening waarin duidelijk wordt gesteld dat ook ‘popconcerten en overige muziekvoorstellingen’ onder evenementen vallen, en tot 1 september 2020 is het verboden om evenementen te laten plaatsvinden. Op 29 april hebben verschillende veiligheidsregio’s – waaronder Utrecht, Amsterdam-Amstelland en Midden- en West-Brabant – die formuleringen overgenomen in de publicaties van hun eigen noodverordeningen. Veiligheidsberaad , 3voor12.vpro , Het Parool
 • De adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur van de gemeente Den Haag heeft haar advies uitgebracht. In het advies ’Kracht en Kwetsbaarheid’ staat welke kunstinstellingen in de periode 2021-2024 volgens de commissie subsidie moeten krijgen uit het budget voor het Kunstenplan. Een aantal gerenommeerde culturele instellingen in Den Haag krijgt zeer waarschijnlijk vanaf 2021 geen subsidie meer van de gemeente. Het gaat daarbij o.m. het literaire muziekfestival Crossing Border, muziekfestival Classical Encounters, Galerie Heden, het kunstfestival TodaysArt, Muzee in Scheveningen, Museum Bredius, het Zuiderparktheater, Cultuuranker DiamantTheater en de dansgezelschappen De Dutch Don’t Dance Division (DDDDD), MEYER-CHAFFAUD en Lonneke van Leth Dans. De Jan Campert-Stichting is teleurgesteld over het advies van een commissie om vanaf 2021 het budget met een kwart te verminderen. Gemeente Den Haag, Den Haag Centraal , Den Haag FM , Cultureel Persbureau
 • Ronduit schamel, beschamend en beledigend. Zo noemt directeur Benno Tempel het advies van de commissie van het Haagse Kunstenplan 2021-2024 om de subsidie van museum Escher in het Paleis met circa een ton te verlagen. „Een flinke klap! Hiermee wordt het belang van Escher in de hofstad ontkent en komen ook de plannen voor het doorontwikkelen van het Haagse Museumkwartier ernstig in gevaar.” De Telegraaf
 • Het plan van Joris Hentenaar voor een drive in bioscoop op het Haagse Malieveld gaat niet door. De gemeente Den Haag geeft geen vergunning af voor het evenement, “omdat het in strijd is met de noodverordening”. Den Haag FM
 • Vijfenzeventig instellingen brachten op verzoek van de gemeente Rotterdams in kaart wat de gedwongen sluiting vanwege de coronacrisis voor ze betekent. Festivals, evenementen en andere organisaties die geen subsidie of projectsubsidies van de gemeente Rotterdam krijgen, zijn niet meegenomen in de analyse. De berekening werd gemaakt voor de periode van een lockdown tot 1 juni en tot 1 juli. Dat leverde een kostenpost op van respectievelijk 21 en 26,2 miljoen euro. De Rotterdamse wethouder voor Cultuur Kasmi meldt 28 april de gemeenteraad dat de schade deels wordt opgevangen door lastenvermindering vanuit de gemeente en door steunmaatregelen van het kabinet. Maar de culturele instellingen blijven per saldo in juli nog zitten met een ongedekt verlies van 13,3 miljoen, aldus Kasmi. Volgens hem wijzen de cijfers op een forse schade, maar komt het voorbestaan van de meeste instellingen met de steunmaatregelen niet in gevaar. Rijnmond.nl
 • Met de nieuwe financieringsregeling, de Tijdelijke Werkbijdrage Productie, Presentatie en Research, wil het CBK Rotterdam beeldend kunstenaars van wie de beroepspraktijk – bijvoorbeeld door het afgelasten van tentoonstellingen, beurzen, opdrachten en dergelijke – serieuze schade oploopt, een bescheiden impuls geven om door deze onzekere periode te komen. De regeling wordt gefinancierd uit het resterende budget van andere regelingen. Voorts wordt het budget aangevuld met geld uit de begroting dat bestemd is voor activiteiten van andere CBK programma’s. Het totale beschikbare budget is 250.000 euro. Vanaf 30 april kunnen bij het CBK Rotterdam ingeschreven beeldend kunstenaars aanvragen doen. CBK Rotterdam
 • Een zestal partijen – GroenLinks, Partij voor de Dieren, Student & Starter, D66, PvdA en SP – wil dat er in Utrecht een snelloket wordt geopend voor makers en kleinere spelers in de cultuursector. De huidige steunmaatregelen vanwege de coronacrisis zijn gericht op grotere instellingen die gesubsidieerd zijn, terwijl volgens de partij juist ook de kleine spelers in de cultuursector hard worden geraakt. Tot 1 juni lijken de meeste Utrechtse instellingen het financieel te redden; het spaargeld wordt aangeboord en de steun van de overheid is nodig, maar dan komt de bodem echt in zicht. DUIC , DUIC
 • Een meerderheid in de gemeenteraad van Utrecht steunt een voorstel van D’66. Raadslid Bijsterbosch heeft vragen gesteld, nu de basisscholen binnenkort weer open gaan , en ook sportverenigingen hun jeugdleden weer mogen ontvangen, of schoolkinderen ook op bezoek kunnen gaan bij musea, theaters of poppodia. Want sommigen kinderen beleven plezier aan hun toneelclub of hun tekenles. 3voor12.vpro.nl
 • De klap die de Nijmeegse cultuursector krijgt, heeft effect op heel Nijmegen. Dat stelt een ruime meerderheid van de Nijmeegse gemeenteraad die een vurig pleidooi houdt voor het redden van de Nijmeegse kunsten. De Gelderlander, inlog vereist
 • Cultuurfonds Almere en Gemeente Almere trekken samen op om te inventariseren welke maatregelen nodig zijn om de Almeerse cultuursector te ondersteunen in het kader van de coronacrisis. Eén van de nieuwe maatregelen is dat Cultuurfonds Almere per direct budget beschikbaar heeft gesteld voor culturele initiatieven die een direct gevolg zijn van of reageren op de Coronacrisis. Cultuurmakers kunnen een bijdrage van Cultuurfonds Almere ontvangen met een versnelde procedure en versoepelde voorwaarden. 1Almere
 • Er is een brief uitgegaan van Europese parlementsleden aan EU commissie om economische EU hulp ook aan de culturele en creatieve sector ten goede te laten komen. Europees Parlement
 • Creative Industries Federation (CIF) heeft op 27 april een brief gestuurd met daarin een oproep aan de Britse regering fondsen vrij te maken voor de culturele sector. “Creatieve organisaties en professionals hebben geld nodig, en snel ook. Hoewel overheidsondersteunende maatregelen voor bedrijven en zelfstandigen welkom zijn, weten we dat er nog steeds duizenden creatieve organisaties en freelancers zijn die niet kunnen rekenen op financiële steun en die zo niet door deze crisis heen kunnen komen.” Vele uitgeverijen, theaters, poppodia en musea hebben de brief ondertekend. Ook bekende Britse kunstenaars als Stephen Fry, Grayson Perry, Nick Cave, Rufus Wainwright, Anish Kapoor behoren tot de ondertekenaars. Creative Industries Federation
 • Artist Relief, het omvangrijke noodhulp-initiatief in de Verenigde Staten, dat onlangs door zeven kunstfinanciers is gelanceerd, heeft zijn eerste financieringscyclus afgerond. Tegelijkertijd publiceerde onderzoekspartner Americans for the Arts de resultaten van de begeleidende COVID-19 Impact Survey, die het effect van de coronaviruspandemie op individuele kunstenaars meet. Sinds de aanvragen twee weken geleden zijn geopend, hebben meer dan 50.000 kunstenaars een aanvraag ingediend voor 200 beschikbare onbeperkte subsidies van $5.000 per individu. De bevindingen van het onderzoek geven een somber beeld : bijna twee derde van de kunstenaars in de VS is volledig werkloos en de meerderheid ziet geen duidelijke weg naar herstel. Hyperallergic

 

noord-brabant

 • Bij KunstLoc Brabant kan iedereen die in de culturele sector werkzaam is opgeven hoeveel schade men lijdt door de coronacrisis. De grote instellingen melden dat ze ongeveer 15 miljoen euro schade hebben geleden. Tot nu toe. Maar dat bedrag loopt snel op. “De zorgen zijn erg groot, er is ook nauwelijks perspectief”, zegt Teun van Irsel, coördinator van het coronaloket. Een flink deel van de sector heeft zich nog niet gemeld. Van Irsel vermoedt daarom dat de werkelijke schade veel hoger ligt. “Dit is het topje van de ijsberg.” Brabant Cultureel in gesprek met van Irsel over schade, het ingerichte coronaloket en de nabije toekomst van de Brabantse cultuursector. Brabant Cultureel
 • De theaters in Noord-Brabant deden een oproep aan de provincie: Steun ons financieel. Een bandbrief werd op 23 april verstuurd aan de gedeputeerde van Cultuur. Op 24 april verscheen de brief ook in de regionale kranten. Eindhovens Dagblad sprak met theaterdirecteuren. Brabants Dagblad , Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • Kunstloc Brabant is in opdracht van de Taskforce Regioprofiel Cultuur BrabantStad bezig met de operationalisering van het regioprofiel Brabant. Op de website www.regioprofielbrabant.nl is deze operationalisering helemaal te volgen. Hier het belangrijkste recente nieuws uit de werkgroepen, waarin gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, Tilburg, Helmond en ’s-Hertogenbosch, provincie en Kunstloc samenwerken. Kunstloc Brabant
 • Mei is de maand van herdenkingen en dit jaar extra bijzonder. Het is 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd en we herdenken dit door de corona-crisis op een andere manier dan gepland. In deze situatie lijkt het alsof de woorden een extra gewicht krijgen en al gauw tot platitudes worden. Blog van Liesbeth Jans, adviseur kunst en samenleving Kunstloc Brabant. Ze verwijst ook naar het het Holocaust Monument in het Vrijheidspark in Tilburg, dat ontworpen is door de Tilburgse kunstenaar Tine van de Weyer, en de bundel Hogere Natuurkunde van Ellen Deckwitz, die daarmee de E.du Perronprijs won. Kunstloc Brabant
 • Erfgoed Brabant opende een Corona Impact Loket Erfgoed waar betrokkenen uit de erfgoedwereld hun verhaal kwijt kunnen. Dit naar analogie van het loket dat eerder al door KunstLoc werd geopend voor de kunstsector. Bij dit loket kunnen individuen (veel zzp’ers) en instellingen die zich bezighouden met erfgoed hun noden en behoeften delen. Erfgoed Brabant initieert deze actie in nauwe samenwerking met de provinciale uitvoeringsorganisaties verenigd in de Erfgoed Alliantie Brabant. Brabant Cultureel
 • De provincie Noord-Brabant investeert in monumenten. Ruim € 4,4 miljoen subsidie is er dit jaar beschikbaar voor Brabantse monumenten, molens, vouchers voor herbestemming van monumenten en eco-archeologisch onderzoek. Brabant.nl
 • Vier Brabantse partijen zijn het eens over een bestuursakkoord. VVD, CDA, Forum voor Democratie en Lokaal Brabant hebben dat op 30 april bekendgemaakt. De partijen zeggen ook dat er nieuwe gedeputeerden gekozen zijn. De namen daarvan willen ze pas op 7 mei bekend maken. Het nieuwe provinciebestuur wordt op 15 mei geïnstalleerd. Brabant.nl , Omroep Brabant , Omroep Brabant
 • CDA-leden in Brabant hebben nog een paar dagen om te beslissen of hun fractie in Provinciale Staten mag samenwerken met Forum voor Democratie. Dat worden spannende dagen, volgens Omroep Brabant. Punt van discussie is o.m. cultuur. VVD en FvD hebben er weinig affiniteit mee Eigenlijk vinden ze dat dat helemaal geen taak is voor het provinciebestuur. Cultuur is belangrijk voor het CDA. Niet alleen de professionele kunsten, ook de amateurkunsten, de harmonieën, de heemkundeverenigingen, de erfgoedorganisaties. Omroep Brabant , Omroep Brabant

 

grote brabantse gemeenten

 • De Bredase gemeenteraad debatteerde over het evenementenbeleid. Evenementenorganisaties in Breda mogen vertellen op welke plaatsen in de stad ze graag een festival organiseren. De gemeente gaat dan kijken of dat mogelijk is. Maar het is niet de bedoeling dat er ‘meer, meer, meer’ evenementen worden georganiseerd. BN – De Stem , inlog vereist
 • Wat kun je doen het leegstaande brugwachtershuisje bij de Bossche Hinthamerbrug en het voormalige sluishuis bij de Lambooybrug? Wie daar ideeën over heeft mag zich over een poosje melden bij de gemeente ’s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad

 

overige brabantse gemeenten

 • Politiek Asten zet nu al een streep door een mogelijke verhuizing van museum Klok en Peel naar het centrum van Asten. Het wordt nog een moeilijke discussie over wat er wel met het museum moet gebeuren. De VVD is de enige helder die nu al zegt dat de ambities naar beneden bijgesteld moeten worden. Een groep kenners van de museale wereld heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de blikvanger van Asten. Politiek Asten heeft de laatste jaren te veel de nadruk gelegd op de kosten van museum. Directeur Joost Eijsbouts van Koninklijke Klokkengieterij Eijsbouts vindt dat er te weinig zicht is geweest op hoe bijzonder het museum daadwerkelijk is. Eindhovens Dagblad, inlog vereist , Eindhovens Dagblad , inlog vereist, Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • Om tegenvallers in Goirle het hoofd te bieden hebben B en W van die gemeente vier scenario’s uitgewerkt. Het water staat aan de lippen. Blijft Goirle een sociale zorgende gemeente of staat behoud van culturele en sportvoorzieningen op één? De raad zal zich moeten uitspreken. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Heusden is verrijkt met levensgrote gedichten van Jules Deelder aan de gevels. Met het thema ‘In ’t Voorbijgaan’ is het de start van de jaarlijkse gedichtenwandeling. ,” We hebben tien gedichten van zijn hand zorgvuldig geselecteerd. Deelder valt op door zijn humor en zijn eenvoudige verwoording van hoogdravende onderwerpen”, aldus Peter Verboven, voorzitter van de organiserende stichting De Moriaan. De Moriaan gaat nog een poëzieavond over de gedichten organiseren. In het kader van het coronavirus is deze datum nog niet bekend. Deze buitenexpositie duurt tot en met september van dit jaar. Deze activiteit is met subsidie van de gemeente Heusden mogelijk gemaakt. Brabants Dagblad
 • Jeroen Zwartjes is de nieuwe algemeen manager van Cultureel Centrum Elckerlyc in Hilvarenbeek. Vanaf 1 juni volgt hij Hans van der Sanden op die ‘verhuist’ naar Oisterwijk en daar de culturele centra Tiliander en Den Boogaard gaat runnen. Brabants Dagblad
 • Het meerdaagse documentaire festival Beholders in Meierijstad kan dit jaar rekenen op 15.000 euro subsidie van de gemeente. De tweede editie staat gepland in oktober, maar of het doorgaat is nog maar de vraag vanwege corona. De stichting Docs in the City wil het festival de komende editie uitbreiden naar vijf dagen. Het streven is 3200 bezoekers te trekken met 35 tot 40 documentaires en 60 vertoningen op 21 locaties in de gemeente Meierijstad. Brabants Dagblad
 • De Kunst- en Cultuurroute Moerdijk gaat dit jaar ook niet door. De organisatie heeft besloten het kunstspektakel een jaar uit te stellen. Reden is de coronacrisis. Het kabinet verbood alle evenementen tot 1 september. De Kunst en Cultuurroute stond gepland van 5 tot 13 september. De organisatie wil echter geen risico lopen. Internetbode
 • Organisatoren van evenementen in Oosterhout in 2020 mogen de hun toegekende subsidie meenemen naar volgend jaar. Dat heeft wethouder Robin van der Helm toegezegd na vragen van de gemeenteraad. BN – De Stem
 • De Popronde strijkt in 2020 voor het eerst neer in Uden. Het landelijk reizend festival, dat elk jaar tussen september en november in ongeveer veertig steden neerstrijkt, wordt sinds 1994 gehouden. De Pul speelde een belangrijke rol bij de komst van het festival. Brabants Dagblad
 • In het ontwerp voor een fikse opknapbeurt van het centrum van Valkenswaard wordt definitief een muziekkiosk opgenomen. Burgemeester en wethouders van Valkenswaard komen daarmee tegemoet aan de wens van de initiatiefnemers, verenigd in de Stichting Burgerinitiatief MuziekKiosk Valkenswaard (BIMKV). Het definitieve ontwerp voor het centrum, dus inclusief het kiosk, moet nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Eindhovens Dagblad
 • Het bestuur van educatief centrum De Parasol heeft besloten geen cursussen meer aan te bieden, de huur van de lokalen op te zeggen en het personeel ontslag aan te zeggen per 1 juli. Ook kan het cursusjaar niet worden afgemaakt nu alleen de basisscholen vanaf 11 mei open mogen. Deze conclusies heeft het bestuur getrokken na een gesprek met de wethouder. Eerder bevond de bezwarencommissie dat de gemeente Veldhoven niet onrechtmatig handelde met haar besluit de subsidie grotendeels stop te zetten per 1 juli. Stichting De Parasol blijft voorlopig nog wel bestaan en sluit een doorstart in een andere vorm niet uit. Eindhovens Dagblad

 

Cultureel Ondernemerschap

algemeen

 • Op 24 april publiceerde CBS feiten en cijfers over de cultuur, sport en recreatie. De bruto toegevoegde waarde van de cultuur, sport en recreatie bedroeg in 2018 bijna 8 miljard euro. Deze bedrijfstak had daarmee in 2018 een aandeel van 1,0 procent in het bbp (het bruto binnenland product). Binnen de cultuur, sport en recreatie had de sport en recreatie de hoogste toegevoegde waarde (2 876 miljoen euro), gevolgd door de kunst, met 2 408 miljoen euro. In het tweede kwartaal van 2020 waren er 114 950 bedrijven en instellingen in de bedrijfstak Cultuur, sport en recreatie. Het grootste aantal bedrijven en instellingen (88 620) bevond zich in de kunst. Al deze bedrijven en instellingen behoorden tot het mkb. 83 520 bedrijven en instellingen in de bedrijfstak kunst bestonden uit 1 werkzaam persoon. CBS , Museumvereniging
 • De werkconferentie van Platform Acct op 14 april jl. ging niet door. Op Platform Acct vertellen o.m. Anne Breure en Anoek Nuyens op video hoe zij nu kijken naar het gebruik van de Fair Practice Code. Platform Acct
 • Kunsten ’92 organiseerde, met algemeen bestuurslid Zippora Elders als moderator, Quarantaine & Arts: multidisciplinair makersuurtje met Kunsten ‘92, de terugkerende uitwisseling van perspectieven en updates tijdens de Coronacrisis. Input van kunstenaars, producenten en andere opdrachtnemers is van cruciaal belang voor de zorgvuldige en geïnformeerde lobby die Kunsten ’92 met haar taskforce nu voert. Kunsten’92 wilde makers uit iedere discipline uit de culturele sector vragen om eigen ervaringen uit de huidige periode van crisis te delen. De Quarantaine & Arts gesprekken vonden plaats op 29 april van 16:30-17:30 uur. Kunsten’92
 • De wereld van cultuur is door de huidige pandemie ingrijpend veranderd. Daarom kan het juist nu behulpzaam zijn weer eens naar je business model te kijken. Om de zaken weer eens objectief te analyseren en oplossingen te vinden voor jouw specifieke situatie. Een stappenplan. Cultuur + Ondernemen
 • De afgelopen jaren gingen verschillende ondernemende directeuren van grote culturele organisaties in gesprek met Cultuur+Ondernemen, als het Metropole Orkest, Hermitage Amsterdam en Verkadefabriek, over het bereiken van publiek. In deze serie ‘Strategie in Beeld’ kwamen heel wat uitdagingen aan de orde, maar niemand had kunnen bevroeden dat Corona er daar een van zou worden. De recente ontwikkelingen geven niet alleen aanleiding kort terug en vooruit te blikken, maar vooral ook om de betrokkenen te vragen hoe het onder deze uitzonderlijke omstandigheden met hen en hun organisaties gaat. Cultuur + Ondernemen
 • Coronacrisis. Tijd om te reflecteren en te onderzoeken. Tijd om te luisteren naar podcasts waarin creatieve en culturele ondernemers vertellen over hun leven en beroepspraktijk. Cultuur + Ondernemen heeft 8 tips. Cultuur + Ondernemen
 • De Boekmanstichting haalt de komende tijd in alle hoeken en lagen van de culturele sector onderzoeksvragen én antwoorden op over de impact van de coronacrisis op de culturele sector. Boekman
 • Op dit moment wordt door vele brancheverenigingen aan protocollen gewerkt voor intelligente heropeningen in de anderhalve-meter-samenleving. Binnen de culturele en creatieve sector bestaan grote verschillen tussen de diverse disciplines wat betreft de sluitingsdata (tot 1 juni, maar voor evenementen en festivals tot 1 september), wat betreft fysieke mogelijkheden en wat betreft financiële gevolgen die de beperkingen van 1,5 meter afstand met zich meebrengen. Uiteindelijk beslist het kabinet over ongewijzigde voortzetting, versoepeling of opheffing van de tijdelijke sluiting. NAPK
 • Hoe bereiden bioscopen, podia en musea zich voor op de anderhalve meter? De Volkskrant
 • De Nederlandse creatieve industrie verkeert in ongekend zwaar weer en krijgt door de coronamaatregelen harde klappen. Inmiddels zijn er diverse initiatieven gelanceerd om ervoor te zorgen dat de creatieve sector zonder faillissementen en ontslagen door de coronacrisis heen komt. ENCORE – de alliantie van de Nederlandse Creatieve Industrie komt op voor de mensen die achter de schermen van de film- muziek- en boekenwereld de ruggengraat vormen van de Nederlandse creatieve sector. ENCORE zet zich in om specifieke steunmaatregelen van de grond te krijgen, waaronder een noodfonds en een garantiefonds. Inmiddels hebben NVPI Audio, STOMP, NMUV, VMN, Sena Producenten, Videma, Filmservice, Buma/Stemra, STOMP, GAU en FDN zich bij de alliantie aangesloten. Entertainment Business
 • Juist in deze tijd waarin een bezoek aan een museum of theater even niet kan, missen we onze cultuurhuizen het meest. Vooral de drie grote muziektempels in Amsterdam Zuidoost worden node gemist. Maar naast de Ziggo Dome, Johan Cruijff ArenA en AFAS Live, geldt dit ook voor de Rotterdamse Ahoy en het Utrechtse TivoliVredenburg. Dit blijkt uit de 8e nationale editie van het Cultuursector Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy. Buiten de Randstad kunnen we niet wachten om het Openluchtmuseum in Gelderland weer te bezoeken. Hendrik Beerda
 • Grote omzetverliezen, minder investeringen: er is geen bedrijf dat de effecten van de coronacrisis niet keihard merkt. Dat blijkt uit de tweede enquête van VNO-NCW en MKB-Nederland onder branchedirecteuren. Ondernemers maken zich grote zorgen over de komende maanden. Ook omdat voor sommige sectoren de klap nog moet komen. Een tweede noodpakket voor bedrijven is daarom nodig. Gepubliceerd op 25 april. VNO -NCW
 • Nu Nederlanders massaal thuiswerken – en dat naar verwachting na de coronacrisis veel blijven doen – presenteren MKB-Nederland en VNO-NCW en stichting NL Onderneemt Maatschappelijk! het platform Thuiswerken is ‘topsport’. Op deze site staan informatie en tips over thuiswerken. Van praktische handreikingen om te kunnen omgaan met stress, tot tips voor voldoende beweging en goede voeding. NL Onderneemt Maatschappelijk
 • Het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen hebben de Corona Barometer gelanceerd. Deze websitw geeft inzicht in de impact die de coronacrisis heeft op Noord-Nederland. Het toont de eerste resultaten die uit het Lifelines Corona Research Project komen en laat wekelijks zien hoe de crisis zich ontwikkelt. Deze resultaten zijn gebaseerd op de antwoorden van ruim 50.000 volwassenen uit Noord-Nederland. Coronabarometer , BNO

 

architectuur en vormgeving

 • De impact van de coronacrisis op de architectenbranche is groot. Projecten lopen vaak nog wel vertraagd door, maar nieuwe opdrachten stokken. De echte klap verwachten bureaus pas na de zomer. Door de coronacrisis ervaart 62% van de bureaus productiebelemmeringen, zoals onvoldoende opdrachten, stagnatie van projecten, bemoeilijkte acquisitie en belemmeringen / inefficiëntie door thuiswerken. Dat blijkt uit de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2020. BNA, Architectenweb
 • De meeste coronamaatregelen zijn verlengd tot 20 mei. Dat betekent voor bureaus en hun medewerkers nog zo veel mogelijk thuiswerken en anderhalve meter afstand blijven houden. Bureaus geven bij de BNA aan zich wel al actief voor te bereiden op een (gedeeltelijke) terugkeer naar het bureau. De BNA organiseert binnenkort een webinar hierover voor leden. Ter voorbereiding op de 1,5 meter samenleving hebben MKB Nederland, VNO-NCW in overleg met de vakbonden een overkoepelend voorbeeld protocol ‘kantoren’ opgesteld, dat van toepassing kan zijn op bijna 2 miljoen banen. Dit protocol kan ook van toepassing zijn op de architectenbranche. BNA
 • BNA heeft een coronadossier dat steeds wordt bijgewerkt. BNA
 • Inmiddels beginnen we al een beetje te wennen aan de nieuwe realiteit. Is het al mogelijk om de schade op te maken binnen de wereld van ontwerp & design? Wat kan de overheid doen om ontwerpers te ondersteunen? En wat kunnen ontwerpers doen om de samenleving te ondersteunen? Want – zo wordt ook gezegd – de huidige gezondheidscrisis is ook een teken dat een systeemverandering noodzakelijk is. Kortom, biedt de corona crisis ook kansen?
 • Wat is de impact van deze crisis op de ontwerp en design sector? Met o.a. BNO, Click NL, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie & DDW. Live podcast Pakhuis de Zwijger, van 23 april. Pakhuis de Zwijger
 • In de verwachting dat de lockdown niet lang zou duren, waren de meeste ontwerpbureaus een paar weken geleden nog hoopvol gestemd. De sfeer is nu omgeslagen, temeer daar premier Rutte in de persconferentie op 21 april te weinig perspectief bood, volgens ondernemers uit allerlei maatschappelijke sectoren. Dat treft ook ontwerpers, die immers sterk afhankelijk zijn van de conjunctuur. Een derde BNO update uit het veld. BNO
 • In deze uitdagende tijd bewijst de creatieve industrie hoe belangrijk zij is voor de veerkracht van de samenleving. Creatieve bureaus uit alle disciplines schieten de zorg, maar ook ondernemers, eenzame ouderen, voedselbanken en elkaar te hulp. Internationaliseringsportal Creative Holland besloot de meest sprekende initiatieven een tijdelijk platform te bieden en daarmee de waarde van de creatieve industrie voor de samenleving te onderstrepen. Dutch Creative Industries, Creative Holland
 • Fablab Amsterdam produceert gelaatsschermen voor zorgprofessionals en mensen die werken in contactberoepen in- en rond Amsterdam. Dit als antwoord op het tekort aan materiaal in de zorg. Waag.org
 • Nog een dikke maand en dan zou de derde editie van de Creative Show-off, een portfolio-avond in festivalsetting voor ontwerpers en creatieven, plaatsvinden in Utrecht. Maria Ignatovich, van brand design agency Dutch Portfolio uit Utrecht, “Met deze avond spelen we in op een behoefte aan persoonlijke feedback bij jong talent en de laagdrempelige kennismaking tussen bureaus. We waren ervan overtuigd dat deze formule ook digitaal kon werken en stelden een nieuw projectteam samen met FX Agency en Viltjesavond.” In twee weken stampten zij een volledig digitale editie uit de grond: de Creative Show-off HOME EDITION. BNO
 • BNO heeft een Corona dossier, dat steeds wordt bijgewerkt. BNO

 

beeldende kunst

 • Om tijdens de coronacrisis toch nog wat inkomsten te hebben, introduceert de Zundertse beeldend kunstenaar Mieke van Zundert speciale ‘kunstbonnen’. Geïnspireerd op tegoedbonnen die horeca-ondernemers uitgaven, kwam Van Zundert op het idee om kunstbonnen uit te gaan geven. Waardebonnen van vijftig euro per stuk die tien jaar lang geldig zijn. Die bon: ,,Kan worden ingezet voor de huur van één van mijn schilderijen.” Speciaal daarvoor is ze nu een soort eigen kunstuitleen aan het opzetten. ,,Maar de bonnen kunnen ook worden ingezet als korting bij aanschaf van een werk, bij deelname aan een cursus of bij een opdracht om mij bijvoorbeeld een portretje te laten schilderen.” BN – De Stem
 • NRC sprak met twee musea die kunstenaars opdrachten gaven. „We wilden niet het zoveelste museum zijn dat digitale leukigheid brengt”, zegt Meta Knol, directeur van Museum De Lakenhal, Leiden. Juist nu zouden musea, maar ook particulieren, moeten investeren in kunstenaars, vindt Knol. Solidariteit zal in de toekomst nog belangrijker worden, zegt ook Deirdre Carasso, directeur Stedelijk Museum Schiedam, dat opdracht gaf tot het maken van troostkunst. „De cultuursector vormt een fragiel ecosysteem. We zullen veel meer moeten gaan samenwerken, ook met andere disciplines. Kunnen wij als musea bijvoorbeeld iets voor de theaters doen? Zij hebben een ander verdienmodel en zijn door deze crisis nog harder getroffen dan wij.” NRC
 • Een enquête onder de leden van de Museumvereniging maakte recent duidelijk dat een van de vijf musea vreest in mei geen salarissen, vakantiegeld of rekeningen te kunnen voldoen. Inmiddels bieden regelingen uit het noodpakket banen en economie en coulancemaatregelen van het ministerie van OCW, andere overheden en publieke en private fondsen enige verlichting. Maar de tijdelijke sluiting duurt tot ten minste 20 mei en bij een veilige en verantwoorde heropening zullen de publieksinkomsten waarschijnlijk lager uitvallen. Om ervoor te zorgen dat musea meer geld in kas hebben, heeft de Museumvereniging, uitgever van de Museumkaart, een bijzonder besluit genomen. De kaart-accepterende musea ontvangen een voorschot ter grootte van twee maanden kaartbezoek. In totaal gaat het om circa 10 miljoen euro. De hoogte van het voorschot aan een museum hangt samen met de bezoekvergoeding over 2019. Het voorschot wordt verrekend met de nabetaling over 2020. Museumvereniging
 • Musea moeten weer open kunnen. Daar pleit kunstcriticus van de Volkskrant, Wieteke van Zeil, voor in NOS Met het Oog op Morgen. “Musea hebben ons nodig, maar wij hebben ook kunst nodig.” Van Zeil stelt dat kunst onder andere kan zorgen voor een gevoel van verbondenheid. In het verleden hebben musea bovendien al laten zien dat zij ervaring hebben met crowd control. Zo werken musea regelmatig met tijdslots, zijn ze gewend aan afstand bewaren – hoewel tot nu toe vooral tot kunstwerken, en is er vaak professionele beveiliging aanwezig. NPO Radio 1
 • Het ICOM (International Council of Museum) heeft 8 aanbevelingen opgesteld voor musea ten tijde van de coronacrisis. ICOM
 • Het Tassenmuseum in Amsterdam al enkele weken gesloten vanwege de coronacrisis, niet meer zal heropenen. Ondanks ambitieuze toekomstplannen is er te weinig geld om door te gaan. Het museum trok sinds 2007 zonder subsidie zo’n 70.000 bezoekers per jaar. Het Parool
 • „Financieel valt de schade mee. Als we eind mei weer open mogen, zie ik voor Kade geen grote problemen. We hadden met de huidige tentoonstelling nog maar één maand gedraaid, hopelijk kunnen we daar nog drie maanden aan vastplakken. Dan halen we onze begroting. Maar belangrijker: dan kunnen mensen de bijzondere kunst uit de VS zien, daar deden we het voor. Voorlopig missen we minimaal twee maanden aan inkomsten, en we hebben kosten gemaakt voor de extra maatregelen en extra marketing. We teren nu in op onze reserves, het zou mooi zijn als de gemeente onze huur zou kwijtschelden.” Robbert Roos, directeur van de Kunsthal Kade in Amersfoort. NRC
 • De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, raken ook de culturele sector hard. Culturele instellingen hebben noodgedwongen de deuren moeten sluiten. Om ervoor te zorgen dat musea in contact kunnen blijven met hun publiek heeft de BankGiro Loterij de podcast ‘Topstukken’ ontwikkeld. Bankgiroloterij
 • De Nationale Museumweek, die vanwege de coronacrisis digitaal gehouden werd, heeft ruim 120.000 online bezoekers getrokken, meldt de Museumvereniging. Het Gouden Pronkstuk op de Dam, de online ode aan 75 jaar vrijheid, trok ruim tienduizend bezoekers. Nationale Museumweek , , Museumvereniging
 • De West-Brabantse musea bereiden zich voor op het openen van de deuren. Maar de aanhoudende onzekerheid rond de coronacrisis zorgt voor frustratie. BN – De Stem , inlog vereist
 • Musea in Italië mogen vanaf 18 mei bezoekers weer welkom heten. De musea moeten zich houden aan de veiligheidsrichtlijnen van de Italiaanse overheid. Tickets kunnen alleen online worden gekocht en bezoekers dienen zich aan social distancing te houden. Ook in België gaan de musea op 18 mei open. Berlijn heropent zijn musea op 4 mei, met voorzorgsmaatregelen zoals plexiglasafscherming bij de kassa’s, zelfscannende kaartjes, een verminderde bezoekerscapaciteit en frequentere schoonmaakbeurten. ArtNet News , De Tijd.be , Hyperallergic
 • „Door de geslaagde openingen was onze omzet in maart op peil. In april leverden we fors in, misschien wel 70 procent. Mijn geluk is dat we een aantal kunstenaars hebben met een wachtlijst. Als ze weer een werk af hebben, kan ik dat verkopen. „Normaal is Frieze New York voor ons in mei belangrijk. Voor die beurs komt nu een digitaal alternatief. In virtuele kamers zullen we de kunst aanbieden die we anders op de beurs hadden getoond. En de echte kunstwerken hangen we deels op in onze nieuwe ruimte in Amsterdam.”” Jorge Grimm, galeriehouder in Amsterdam en New York. NRC
 • The Art Newspaper heeft samen met Rachel Pownall van de Universiteit Maastricht onderzocht hoezeer galeries schade leiden door het coronavirus en de daaruit voortvloeiende economische terugval. De resultaten van het onderzoek zijn ontnuchterend: galeries wereldwijd verwachten gemiddeld 72 procent van hun omzet te verliezen. Ongeveer een derde verwacht de crisis niet te overleven. Architectural Digest
 • Kunstbeurzen wereldwijd hopen dat ze in het najaar weer kunnen plaatsvinden, maar zijn de kopers, verzamelaars, musea, bereid om zo ver te reizen, risico’s te nemen, zolang er nog beperkende maatregelen gelden, zolang er nog geen vaccin is. What happens to a handshake business when no handshakes are allowed? ArtNet News
 • Regelmatig kloppen horecaondernemingen met ambitie bij keramiekatelier Cor Unum in ’s-Hertogenbosch aan de deur, met het verzoek om voor hun etablissementen servies en andere keramische onderdelen te maken. Sergio Herman, de Zeeuwse topkok en restaurateur kwam op bezoek om zijn nieuwe Antwerpse restaurant Le Pristine, dat eind juni z’n deuren hoopt te openen, te voorzien van allerlei horecabenodigdheden. Brabants Dagblad

 

film en av

 • Vorige week werd bekend dat de Nederlandse audiovisuele sector een generiek Corona-protocol. Ontwikkelt. Een dergelijk protocol geldt inmiddels als voorwaarde om op termijn weer in bedrijf te kunnen. Verschillende beroepsgroepen en -verenigingen, gecoördineerd door de Dutch Academy For Film (DAFF), hebben al praktische oplossingen aangedragen om te voldoen aan de eisen van de anderhalve-meter-samenleving. Producentenverenigingen NCP en NAPA zijn daar nu mee bezig.
 • In het verlengde hiervan gaat de Dutch Academy For Film dit generieke protocol uitwerken voor de verschillende productie-departementen. DAFF publiceert op 29 april een aanvullende brief daarover. DAFF
 • Vanwege de coronacrisis ligt de productie van nieuwe film- en televisieprojecten wereldwijd grotendeels stil. Inmiddels kan men in Zweden en Denemarken de productie weer hervatten, zij het onder nieuwe, aangescherpte regels. Hiermee zijn deze landen een van de eersten in Europa die de sector een nieuwe impuls proberen te geven. In een nieuw document, getiteld The New Rulebook: Guidelines for Film Production in Sweden and Denmark, zijn regels opgesteld waaronder producties van zowel films als series in de twee landen hervat kunnen worden. Ook andere landen zijn naarstig op zoek naar een manier om weer veilig te kunnen gaan draaien. Filmonderzoek Nederland
 • In mei begint het opnameseizoen van Nederlandse film- en tv-producties. Achter de schermen wordt druk gewerkt aan een ‘coronaprotocol’. Dana Linssen over welke films te maken zijn op een anderhalve-meter-set. NRC
 • Minder bezoekers, voorstellingen online en de terugkeer van de ouderwetse drive in-bioscoop. Het festival Film by the Sea zal er anders uit gaan zien, maar directeur Jan Doense denkt dat het in september wel doorgaat. ,,Provincie, gemeente en Filmfonds zeggen: niet afschalen, ga alsjeblieft door.” PZC
 • Het jaar 2020 kan voor veel filmfestivals worden beschouwd als afgeschreven. Om het gevoel van het internationale filmcircuit toch iets overeind te houden, organiseert YouTube een tiendaags digitaal festival. We Are One: A Global Film Festival omvat programmering van onder andere Cannes, Berlijn, Toronto en Venetië. Drijvende kracht achter het initiatief is Tribeca Enterprises, de onderneming van Robert De Niro die ook verantwoordelijk is voor het Tribeca Film Festival in New York. Het online festival vindt plaats van 29 mei tot en met 7 juni en is te bekijken op YouTube. Kijkers kunnen een vrijwillige bijdrage doen aan een fonds voor coronabestrijding. Filmkrant
 • Het besluit van Universal Pictures om te experimenteren met release windows is Amerika’s grootste bioscoopketen AMC zo in het verkeerde keelgat geschoten dat de keten geen Universal-films meer wil vertonen als de bioscopen weer open gaan. Het succes van VOD en andere platforms onder de corona-lockdown mag geen reden zijn om grootschalige veranderingen aan het windowsmodel aan te brengen. Dat is de conclusie die UNIC, het verbond van Europese bioscopen, trekt uit het PVOD-succes van de Universal-titel Trolls World Tour. Holland Film Nieuws , Holland Film Nieuws
 • Binnen Europa zijn alleen in Zweden en Wit-Rusland de bioscopen gewoon open gebleven tijdens de coronacrisis. Dat is 2% van alle schermen. De regering van Tsjechië heeft besloten dat publieke filmvertoningen vanaf 25 mei weer worden toegestaan, tenzij het aantal nieuwe infecties toeneemt In China mogen de bioscopen in juni mogen in juni weer open. Dat heeft de secretaris-generaal van het gemeentebestuur van Peking bekendgemaakt tijdens een persconferentie. De filmindustrie van China is de tweede grootste filmindustrie van de wereld en is jaarlijks goed voor zo’n 4,2 miljard euro. Filmkrant , NU.nl , Filmonderzoek Nederland
 • De film moet minstens één week en drie keer per dag te zien in een bioscoop in Los Angeles. Dat criterium om te kunnen meedingen naar een Oscar is geschrapt. In een speciale bestuursvergadering heeft de Academy of Motion Picture Arts and Sciences besloten de regels van ’s werelds belangrijkste filmprijzen te veranderen. In ieder geval tijdelijk. De Golden Globes gingen al voor in de aanpassing van het reglement onder druk van de coronamaatregelen. Met het opheffen van het bioscoopreleasecriterium is nog niet de weg vrij voor ‘originals’ van Netflix, Hulu, HBO of Amazon die enkel en alleen te zien via de streamingplatforms. Er moet een intentie zijn geweest om de film ook in de bioscoop te laten draaien. Filmkrant

 

letteren

 • ‘’De meeste auteurs werken thuis en hebben hun vestiging op hun huisadres staan. Daarom komen zij niet in aanmerking voor de TOGS-regeling, een eenmalige gift van 4.000 euro voor ondernemers. Schrijvers en vertalers komen ook nauwelijks in aanmerking voor de bijstandsregeling voor zelfstandigen (TOZO) omdat de meeste auteurs niet, anders dan acteurs of musici, hun volledige inkomen kwijt zijn maar gemiddeld de helft.” De Volkskrant sprak met Maria Vlaar, voorzitter van de Auteursbond, de beroepsvereniging van schrijvers en vertalers. Ze hoopt daarom dat de motie van Lodewijk Asscher over uitbreiding van de regeling wordt aangenomen. De Auteursbond heeft een Meldpunt Coronaschade. De Volkskrant
 • De overheid heeft sinds de uitbraak van het Corona-virus maatregelen getroffen om de culturele en creatieve sector en de zelfstandige makers in deze sector te steunen. De maatregelen zijn welkom, maar nog onvoldoende, vindt de Auteursbond. Daarom voert de Auteursbond , onder andere via de Creatieve Coalitie, een politieke lobby voor meer steun. Auteursbond
 • De campagne #ikleesthuis, een gezamenlijk initiatief van het boekenvak dat wordt ondersteund door het Nederlands Letterenfonds, heeft er in korte tijd voor gezorgd dat Nederlanders flink aan het lezen zijn geslagen. Uit consumentenonderzoek blijkt dat ruim de helft van de Nederlandse consumenten (ouder dan 18 jaar) tijdens de coronacrisis boeken leest en luistert. Daarmee evenaart lezen streamingsdiensten als Netflix. De #ikleesthuis-campagne heeft mensen daadwerkelijk aangezet om te gaan (her)lezen en meer boeken te kopen en lenen. Toch worden er helaas, door alle coronamaatregelen (die zorgen voor lege winkelstraten), wel minder boeken verkocht dan normaal in deze tijd. Dat is vooral voor fysieke boekhandels een bittere pil. In vergelijking met ons omringende landen (waar niet zo’n sterk collectief is) valt de terugval echter mee, zo concludeert de CPNB. Er zijn ook nog veel andere aanvullende initiatieven, zoals Geef een Boekenbon en de Corona Kronieken ten bate van de boekhandel. CPNB , Letterenfonds
 • Column van Thijs Niemantsverdriet over de dreigende kaalslag onder de lokale boekhandel, in het bijzonder Van Piere in Eindhoven. NRC
 • Het Anne Frank Huis, dat op 3 mei zestig jaar bestaat, meldt in financiële nood te zitten en vraagt om donaties. NU.nl
 • Maart 2020 was een goede maand voor de verkoop voor eBook.nl, de grootste webshop van Nederland die zich alleen richt op de verkoop van eBooks. Zij zag in korte tijd het aantal nieuwe klanten als de hoeveelheid boeken dat per dag werd verkocht groeien. Dit leidde tot een omzetgroet van ruim 30%. inct
 • De bibliotheken in ’s-Hertogenbosch, Berlicum, Boxtel, Rosmalen, Sint-Michielsgestel en Vught openen weer een klein beetje hun deuren. Babel start 28 april met de ‘Afhaalbieb’. In Helmond is de afhaalservice van de Bibliotheek Helmond al actief. Brabants Dagblad , Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • In een speciale editie van haar nieuwsbrief geeft EBLIDA ( European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) voorbeelden van richtlijnen en aanbevelingen die in verschillende landen voor bibliotheken zijn geformuleerd om om te gaan met de coronacrisis. Bibliotheekblad

 

muziek

 • Buma/Stemra, Sena en NVPI slaan de handen ineen en onderzoeken hoe de rechthebbenden in de muziekbranche er nu voor staan. Dit onderzoek moet in kaart brengen wat de financiële schade is, in hoeverre de huidige maatregelen wél helpen en waar men op dit moment vooral behoefte aan heeft qua steun. Met het onderzoek willen Buma/Stemra en Sena kunnen inschatten waar de pijnpunten vooral liggen. Ze willen daar vervolgens gericht actie op ondernemen – bijvoorbeeld door de komst van een noodfonds voor muziek – en hierbij aansluiten op de behoeftes van de sector. NVPI
 • De Nederlandse Toonkunstenaarsbond (Ntb) is samen met rechtenorganisaties als Buma/Stemra en Sena bezig met het opzetten van een fonds dat de musici moet bijstaan in tijden waarin zij geen inkomsten krijgen vanwege de coronamaatregelen. Volgens Alexander Beets van de Ntb is het plan om een paar miljoen bij elkaar te vergaren en dan te proberen dat bedrag door de ministeries te laten vergroten. Welingelichte Kringen
 • Na protest van de Kunstenbond, de getroffen zzp’ers en de ondernemingsraad heeft de directie van NO&B besloten toch over te gaan tot betaling van de zzp’ers die bij hen onder contract staan voor optredens die door de Corona-maatregelen niet doorgaan. In eerste instantie beriep NO&B zich, net als veel andere instanties, op een overmachtsclausule die standaard is opgenomen in de door hen opgelegde algemene voorwaarden met de freelancers. Kunstenbond
 • De cao remplaçanten is een feit. Maar liefst 93% van de leden heeft ingestemd met de cao. Als remplaçant heb je nu dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste musici. De looptijd van deze cao is 1 april 2020 tot en met 31 december 2020. FNV
 • Voor artiesten en impresariaten zijn de nu gesloten concertzalen en operahuizen dramatisch: geboekte artiesten worden vaak niet betaald. „Gevaarlijk en oneerlijk”, vindt Jasper Parrott van impresariaat Harrison Parrott. NRC
 • Kun je als koor stoppen met het betalen van de dirigent, nu de ander-halve-meter-samenleving een zaak van langere duur dreigt te worden? En zo ja, wat zijn de consequenties in juridisch, financieel en sociaal opzicht? Thomas Hessels, bestuurslid van BALK en van Koornetwerk Nederland, heeft zijn gedachten over deze vragen. Koornetwerk Nederland.
 • Het Matangi Kwartet is in deze Corona periode een nieuw initiatief gestart: #90seconds. Een oproep aan componisten wereldwijd om in deze periode een stuk van anderhalve minuut te componeren voor strijkkwartet. Matangi neemt het op in samenwerking met NTR Radio 4, filmt het en plaatst het vervolgens op sociale media en andere platforms om deze helende melodieën te delen. Matangi
 • De English National Opera introduceert een nieuw concept: de ‘drive-in opera’. ENO Live & Drive, zoals de serie gaat heten, gaat komende september plaatsvinden op het terrein van het Alexandra Palace in Londen. Op het programma verkorte versies van La Bohème en Die Zauberflöte. De eerste live opvoering is speciaal bedoeld voor hulpverleners in de zorg en mensen in vitale beroepen. Het operahuis wil hiermee mensen op gepaste afstand en binnen de veilige ruimte van hun eigen auto, laten genieten van mooie operavoorstellingen. Volgens een woordvoerder is er plek voor 300 auto’s. Zangers en musici werken volgens de richtlijnen. ENO
 • Het Grachtenfestival in Amsterdam heeft flexibiliteit in haar DNA zitten. De directie van het festival neemt tot 12 mei de tijd om een plan uit te werken dat passend is bij de coronamaatregelen die de overheid voorschrijft. Zo gaat men onderzoeken welke locaties geschikt zijn, hoe een en ander logistiek moet gebeuren, en welke concerten er gestreamd kunnen worden. ‘’Kortom: net zoals iedereen weten wij het ook nog niet. Maar we geloven er nog wel in. Met de steun van velen die momenteel met ons meedenken over wat er wel kan en hun expertise aanbieden, hopen we een scenario uit te kunnen werken dat recht doet aan de voorschriften en het gezonde verstand en waar ook de gemeente blij van wordt. Na 12 mei hakken we de knoop definitief door betreffende de invulling van het programma dit jaar.’’ Het festival speelt zich af 7 tot en met 16 augustus. Grachtenfestival
 • Crowdfunding is er al jaren, maar in de popmuziek wordt er toch een beetje op neergekeken.
 • Gaat de huidige crisis het imago van crowdfunding en donatie veranderen? Vroeg 3voor12.vpro zich af. 3voor12.vpro
 • China was het eerste land dat getroffen werd door de coronacrisis. Er gloort nu weer hoop, het nachtleven in steden als Shanghai, Shenzhen en Chengdu komt weer op gang ; de eerste clubs openden zelfs alweer eind maart, in de loop van april volgden er meer. Ook in Korea en Taiwan wordt voorzichtig weer gedanst. Uit die herstart kunnen we misschien alvast een aantal dingen afleiden waar het Nederlandse nachtleven iets aan heeft. 3voor12.vpro
 • Nu alle festivals deze zomer niet doorgaan, zit Dick van Berkum – de grootste Nederlandse verhuurder van licht- en geluidsapparatuur – in de problemen. „Nog los van de banen en het geld: wij zijn de voorraadschuur van de creatieve sector.” Willem Westermann van de VVEM, brancheorganisatie van festivalorganisatoren en beveiligers tot podiumbouwers en tentenverhuurders, zet in op een steunregeling voor de periode na 31 augustus. Dan kunnen – naar verwachting – veel sectoren weer draaien, maar de evenementenbranche niet. „We trekken op met brancheorganisaties voor seizoensgebonden bedrijven. Met Koninklijke Horeca Nederland, voor de strandtenten, met de Hiswa – de watersport heeft het ook heel zwaar. Met de Recron, de vakantieverhuurders, campings, pretparken. We zitten in hetzelfde schuitje.” NRC
 • 2020 is daarmee een rampjaar voor de hele evenementensector. Maar ook het festivalseizoen van 2021 is al in gevaar. Verzekeraars hebben sinds eind februari, nadat de eerste coronapatiënten in Nederland gemeld waren, de dekking bij een pandemie uit hun pakketten gehaald. Dat betekent dat organisatoren van evenementen zich daar voor volgend jaar niet meer tegen kunnen verzekeren. Maarten van Denderen, van Klap No Risk, een van de grote verzekeraars in Nederland voor muziekevenementen, stelt een garantiefonds voor, waarbij de overheid verzekeraars belooft in te springen voor een deel van de kosten als evenementen volgend jaar door ‘overdraagbare ziekten’ moeten worden afgelast. NOS , Klap No Risk
 • In de strijd tegen het coronavirus zijn alle evenementen tot 1 september verboden, dus ook de pop- en rockfestivals in de regio. Eindhovens Dagblad sprak met de organisatoren. In Asten-Heusden maakt Misty Fields nog kans. In Zuidoost-Brabant is het traditioneel een van de afsluiters van het festivalseizoen, nu zou het zomaar ineens de opener kunnen zijn op 5, 6 en 7 september. ,,We gaan er nog vanuit dat we door kunnen gaan”, aldus Loek Hendrikx van de organisatie. Eindhovens Dagblad
 • Na WiSH Outdoor in Beek en Donk gaat ook WiSH Outdoor op 24 mei in Mexico niet door. Dat meldt festival-organisator Bromios op haar website. Eindhovens Dagblad
 • Breda Barst, het popfestival, dat dit jaar op 19 en 20 september in Breda zou plaatsvinden, is vanwege de coronacrisis geannuleerd. “We waren uiteraard al volop bezig met de voorbereidingen van het festival, maar we zijn nog nauwelijks financiële verplichtingen aangegaan. Op dit moment is het voor ons dus nog relatief eenvoudig het festival een jaar op te schuiven. Indien we nu door zouden gaan met de organisatie voor september 2020 nemen we als stichting een veel te groot risico. Iets wat wij niet kunnen en willen”, aldus Breda Barst. Breda Vandaag
 • Houders van tickets voor grote popfestivals als Lowlands en Pinkpop die hun geld terug willen vanwege de verplaatsing naar 2021, krijgen mogelijk pas dertien maanden na de oorspronkelijke festivaldatum restitutie. Daarover klaagt een aantal kaartjesbezitters. Volgens de tekst op bewaarjeticket.nl heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) ook mee­gekeken bij het opstellen van de regeling. Een woordvoerder van deze onafhankelijke toezichthouder benadrukt dat de regeling niet door de ACM is goedgekeurd, die heeft alleen uitgangspunten gepubliceerd voor organisaties die vouchers willen uit­geven. ‘Als een consument de voucher niet accepteert maar zijn geld terug wil, dan moet hij dit binnen een redelijke termijn kunnen terugkrijgen’ Maar wat is een redelijke termijn? De Volkskrant
 • De Covid-19 Task Force, opgericht door branchevereniging IMPALA, heeft een tienstappenplan gelanceerd om investeringen, banen en groei te stimuleren in Europa na de coronacrisis. Eerder deze maand lanceerde de Covid-19 Task Force een tool die de ondersteuningsmaatregelen voor de onafhankelijke muzieksector in Europa in kaart brengt. Entertainment Business
 • Rechtenorganisatie Sena heeft de jaarcijfers van 2019 bekendgemaakt. Vorig jaar stegen zowel de Nederlandse als de buitenlandse gefactureerde licentie-inkomsten, met respectievelijk € 2,1 miljoen (naar een totaal van € 64,5 miljoen) en € 372,000 (naar een totaal van € 7,7 miljoen). De totale gefactureerde licentie-inkomsten kwamen uit op € 72,1 miljoen. Entertainment Business
 • Met de aankoop van sport- en popcultuurplatform The Ringer versterkt Spotify zijn greep op de podcastmarkt. In zijn expansiedrift zet de dienst in op bewezen titels. NRC

 

theater en dans

 • Herien Wensink, theaterrecensent van De Volkskrant over het surrogaat dat theatergroepen online presenteren nu de zalen zijn gesloten. Maar deze voorstellingen raken thuis nauwelijks. Wat ontbreekt? De andere toeschouwers. Wensink sprak ook met drie acteurs over hun band met het publiek. De Volkskrant
 • Podiumartiesten kunnen voor langere tijd niet meer optreden. Wat doet dat met ze, en wat doen ze nu ze hun dagelijkse werk niet kunnen uitvoeren? ‘Ik heb me goed rot gevoeld: godverdomme, hoe gaan we hier uitkomen?’ Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • De meeste theaters en gezelschappen verwachten zeker nog tot 1 september dicht te blijven, maar Het Nationale Theater wil zo snel mogelijk weer open. ‘Een repertoire voor de noodtoestand’, aldus artistiek leider Eric De Vroedt. Korte, kleine voorstellingen. Geen decors die veel geld en mankracht kosten. Eén, twee, hooguit drie acteurs op de planken, zonder poespas. Ze moeten het hebben van hun eigen lijf en talent, niet van kostuums en decors. Terug naar de basis van het toneel, kortom. Wat wel noodzakelijk is: publiek in de zaal. De Vroedt: ‘Ik heb geen zin om livestreams op te nemen, wie zit daar op te wachten? Desnoods spelen we voor één persoon, als het niet anders kan. Liever vandaag nog dan morgen.’ ‘Het is nadrukkelijk geen protest of provocatie van de RIVM-richtlijnen’, benadrukt De Vroedt. De Volkskrant
 • Ook van het Noord Nederlands Toneel werd een grote première gedwarsboomd door de coronacrisis. Regisseur Guy Weizman greep de kans om zijn theaterdroom, een knap vervlochten mix van toneelspel, dans en muziek – via het internet tot bloei te laten komen. Op 12 maart werd er met negen camera’s een registratie gemaakt. Maar Weizman wilde meer context aanbrengen. Zo bedacht hij een digitale omgeving, die hij NITE Hotel doopte, een ‘virtueel theater’. Daar zijn vanaf 28 april vijf dagen lang voorstellingen te zien, deels live gespeeld, deels delen van de registratie, met op donderdag de première van Before/After. NRC
 • De brancheverenigingen van podia (VSCD en VVP) en producenten (NAPK, VvNO en VVTP) hebben gezamenlijk besloten om een onafhankelijke commissie samen te stellen die hen gaat adviseren over de situatie die is ontstaan als gevolg van de sluiting van theaters en concertzalen. Deze ‘’Commissie van Wijzen’ aan te stellen die hen gaat adviseren over vraagstukken gerelateerd aan de corona crisis. Door samen op te trekken willen de brancheverenigingen de sector zo goed mogelijk door deze onzekere tijd heen loodsen. De Commissie is gevraagd om concreet te komen tot een inventarisatie en definitie van de schade die podia en producenten in de periode 13 maart – 1 juni oplopen door de sluiting. Ook is gevraagd om na te denken over manieren om deze schade te dekken en, in de toekomst, zoveel mogelijk te beperken. VSCD
 • Het Veiligheidsberaad, het orgaan achter de 25 veiligheidsregio’s, heeft op 29 april te kennen gegeven dat alle popconcerten tot 1 september verboden zijn. Daarmee is er eindelijk duidelijkheid voor de popzalen, die nog hoop hadden dat ze vanaf 20 mei mogelijk weer open konden. Hoe zit het met de theaters in de regio, die na 1 juni hun agenda nog gewoon gevuld hebben? Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • 65 geschrapte voorstellingen en een verlies van anderhalve ton. Theater De Leest in Waalwijk wordt hard geraakt door het coronavirus. Het theater heeft berekend wat de anderhalve-meter-regel betekend. , In de grote zaal met 500 stoelen, passen straks nog 120 man. In de kleine zaal (200 stoelen) 40.” De Leest gaat uit van twee bezette stoelen naast elkaar, dan drie stoelen leeg en ook de hele rij ervoor en erachter. ,,Grotere producties zijn gebaseerd op 500 stoelen. Wanneer we maar een kwart van de kaarten kunnen verkopen, komen we niet uit de kosten.” Volgens directeur Sander Knopper gaat De Leest het dit jaar financieel nog redden. Maar daarna is er steun nodig. Brabants Dagblad, inlog vereist
 • Met de ander-halvemeter-samenleving zijn de podiumkunsten veroordeeld tot lege ­zalen en vele faillissementen. Gerard Tonen, ex-theaterdirecteur en Dolph Kessler, fotograaf, stellen als alternatief, ondanks de scepsis van het RIVM, het mondkapje. Het mondkapje in het theater is dan ook niet ter bescherming van de drager, maar van het overige publiek tegen mogelijke besmetting door de drager. De Volkskrant
 • Dansondernemers.nl is vertegenwoordigd aan de onderhandelingstafel met de overheid waar het nu bijvoorbeeld gaat om het opstellen van protocollen zodat de dansscholen weer open kunnen. Er wordt hard nagedacht over de mogelijkheden binnen de anderhalve meter samenleving en Dansondernemers.nl vraagt daarom daarover dansscholen te reageren. Dans Magazine

 

Cultuurmarketing

 • Het voorjaar is voor veel culturele organisaties de start van de kaartverkoop voor het nieuwe seizoen. Cultuurmarketing organiseerde op 15 april Zooming In sessies over de start van de kaartverkoop, waarin vragen, ervaringen en tips werden uitgewisseld over het aankomende seizoen en de mogelijke alternatieven om deze voorjaarscampagne vorm te geven. Hoe maken marketeers hun organisatie onder huidige omstandigheden klaar voor de start van een nieuw seizoen? Cultuurmarketing
 • Het Amerikaanse bureau IMPACTS Research & Development onderzoekt naar aanleiding van de coronacrisis in hoeverre publiek geneigd is om culturele organisaties te bezoeken. Het goede nieuws: deelnemers geven aan hun cultureel bezoek binnen 3 maanden weer te hervatten. Maar: de mate van bewegingsvrijheid en het type cultureel aanbod maakt daarin wel een verschil. Cultuurmarketing vat de belangrijkste resultaten samen. Volgens een online poll, afgenomen door Reuters, zal bijvoorbeeld 60% van de Amerikanen concerten vermijden zolang er geen vaccin voor het coronavirus gevonden is. Cultuurmarketing , Consequence of Sounds
 • Media zoals kranten en tv-programma’s maken juist nu meer ruimte vrij voor kunst en cultuur. In tijden van quarantaine en onzekerheid blijken mensen daar extra behoefte aan te hebben. Voor jouw culturele organisatie of onderneming liggen hier offline én online PR-kansen om ook nu de waarde te tonen. Waar moet je op letten? Hoe pak je dat aan? Cultuur + Ondernemen

 

Financiering

rijksfondsen

 • Het is weer mogelijk om van de KunstKoop regeling van het Mondriaan Fonds gebruik te maken. Als je elke maand een paar tientjes kunt missen, heb je zo een uniek werk van een kunstenaar of ontwerper in huis. KunstKoop-partner Santander Consumer Finance Benelux heeft een online systeem ontwikkeld waarmee de KunstKoop voortaan volledig digitaal is en daardoor ook sneller en makkelijker dan ooit. Mondriaan Fonds
 • Zestien startende beeldend kunstenaars kregen onlangs een Werkbijdrage Jong Talent, bedoeld voor kunstenaars met een professionele praktijk tot maximaal vier jaar. Deze bijdrage van het Mondriaan Fonds kan worden gebruikt voor alles wat te maken heeft met de ontwikkeling van nieuw werk. Mondriaan Fonds
 • Alle COVID-19 updates van het Filmfonds. D.d. 29 april. Filmfonds
 • Drie Nederlandse low budget speelfilms ontvangen van het Filmfonds een ontwikkelingsbijdrage. Het gaat om de projecten Zwarte Lijnen, De Witte Flits en Dandan is een vrij Man. Filmfonds
 • Het Nederlands Filmfonds heeft aan twee festivals, Go Short in Nijmegen en het Imagine Filmfestival in Amsterdam, een meerjarige subsidie toegekend voor in totaal 200.000 euro per jaar. Filmfonds
 • In de eerste subsidieronde van 2020 van de subsidieregeling Projectsubsidies voor publicaties van het Letterenfonds, de aanvraagronde voor de zogeheten ‘ervaren schrijvers’, is een bedrag van € 881.400 besteed; 34 projectsubsidieaanvragen van 33 auteurs konden worden gehonoreerd. De verleende projectsubsidies variëren in deze ronde van € 10.400 tot € 31.200. Deze bedragen zijn inclusief 4% indexatie als compensatie voor gestegen kosten van levensonderhoud. Letterenfonds

 

overige fondsen

 • Vorige week, van 20 t/m 26 april, was de tweede mogelijkheid in 2020 om aanvragen voor subsidie impulsgelden in te dienen. Er is opnieuw een groot beroep gedaan op het impulsgeldenprogramma van Provincie Noord-Brabant. Deze ronde zelfs meer dan ooit. Er werden maar liefst 43 aanvragen ingediend. Sinds de introductie van de indientermijnen in 2018 werden er niet eerder zoveel aanvragen ingediend tijdens één indientermijn. Kunstloc Brabant
 • Het Prins Bernhard Cultuurfonds bestaat dit jaar 80 jaar en viert dit met een speciale jubileumcollecte. Met de jaarlijkse collecte haalt het Cultuurfonds geld op voor cultuur en natuur in de regio onder het motto “Houd cultuur in de buurt levend!”. De collectanten kunnen vanwege de coronacrisis niet met de collectebus langs de deuren gaan. Dit jaar gebeurt de collecte dan ook voor het eerst in de geschiedenis van de Anjeractie mobiel. Dat wil zeggen dat de collectanten via hun mobiele telefoon een bericht sturen naar hun achterban met de vraag om te doneren voor hun vereniging. Cultuurfonds
 • De coronacrisis raakt activiteiten rondom cultuur en historie. De Mastboom-Brosens Stichting hecht veel waarde aan deze activiteiten. Daarom heeft het bestuur een noodfonds ingesteld voor particulieren, stichtingen en verenigingen die zich hiermee bezighouden. De eerste voorwaarde is dat aanvragers zich richten op het werkgebied van De Mastboom-Brosens Stichting: de (cultuur-) geschiedenis van West-Brabant en de Noorderkempen. De tweede voorwaarde is dat ze financiële problemen ervaren die aantoonbaar voortkomen uit de maatregelen rondom de coronacrisis. Erfgoed Brabant , Mastboomhuis
 • De coronacrisis raakt onze samenleving als geheel maar ook verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven. Rabobank wil in deze bijzondere en hectische tijd hulp bieden via het Rabobank Coöperatief Fonds voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven. Voorwaarde is wel dat men klant is van Rabobank. Rabobank

 

prijzen

 • Tijdens een award-ceremonie op 29 april maakt het korte-film-filmfestival Go Short (Nijmegen) bekend dat Marieke de Zwaan voor haar filmdebuut So I Stay de award krijgt voor Beste Nederlandse Film, de film staat hierdoor meteen op de longlist voor de Oscar voor korte film. Ze ontving € 5.000, – voor haar film. Alle winnaars ontvangen een bedrag van € 1500 en een DCP-mastering-service van partner Green DCP. Ze staan ook op de longlist voor de Oscars. Go Short
 • Vertaler Henny Corver wint de Filter Vertaalprijs 2020 met het natuuressay Pelgrim langs Tinker Creek van de Amerikaanse auteur Annie Dillard. Dat is op 24 april, op Wereldboekendag, bekendgemaakt via het YouTube-kanaal van de Stichting Filter. De Filter Vertaalprijs bedraagt € 6.000. Tijdschrift Filter

 

Kunstbeoefening

 • Door de lockdown in verband met het coronavirus ligt de sector amateurmuziek op dit moment volledig stil. Er is nog niet bekend wanneer, en op welke manier de verenigingen weer (voorzichtig) kunnen opstarten. Er is onduidelijkheid over hoe de situatie zal zijn in oktober/november, de 1,5 meter afstand problematiek, maar vooral de voorbereidingstijd van orkesten voor concoursdeelname. Daarom is besloten om alle concoursen voor zowel harmonieën, fanfares en brassbands als slagwerkgroepen in 2020 te cancelen. Klankwijzer
 • Veel mensen kijken er naar uit : weer samen zingen. En dan niet via zo’n mozaïek van beelden op een computerscherm, maar écht. Maar het opstarten van repetities vraagt om een zorgvuldige aanpak. Daarom werken Koornetwerk Nederland, BALK en cultuurpartners als KNMO, LKCA en Cultuurconnectie achter de schermen aan een protocol. Koornetwerk Nederland over de stand van inzake de regels en richtlijnen die gelden voor de koorsector. Koornetwerk Nederland
 • Er wordt thuis beduidend minder geoefend dan onder normale omstandigheden. Dat blijkt uit een poll van Klankwijzer. 2 op 3 muzikanten oefenen nu thuis minder. ‘Online thuiswerken’ in combinatie met ‘kinderen thuis van school’ is voor veel muzikanten een van de oorzaken waardoor ze er niet aan toekomen om thuis te repeteren. Klankwijzer

 

Cultuureducatie en -participatie

 • Het gebruik van film- en bewegende beelden is nog nooit zo relevant en urgent geweest als nu. Film- en beeldeducatie maken onderwijs op afstand gedurende COVID-19 mogelijk. Het is bewonderenswaardig te noemen hoeveel creatieve en vernieuwende lessen er worden gegeven. Deze omschakeling vraagt veel van leraren. Het Nederlands Film Festival en het Netwerk Filmeducatie zoeken de beste Online Filmleraar van het Jaar. Filmleraren die het meest optimaal gebruik maken van beeld als didactisch middel voor de online digitale lessen. Inschrijven kan t/m 29 mei. Nederlands Film Festival , Filmleraar van het Jaar
 • De versoepeling van de maatregelen rond het reguliere onderwijs geldt vooralsnog niet voor kunst- en cultuureducatie. Dat betekent dat muzieklessen in de huidige vorm niet zijn toegestaan. Het RIVM heeft dat uitdrukkelijke verklaard op vragen van culturele organisaties, waaronder de KNMO. De KNMO heeft op 23 april een brief laten uitgaan naar alle aangesloten verenigingen. Klankwijzer
 • Het zwijgen van Maria Zachea van Judith Koelemeijer wordt boek van campagne Nederland Leest. Het geschenkboek van Nederland Leest Junior: Dwars door de storm van Martine Letterie en Karlijn Stoffels. CPNB
 • Tijdens deze Corona-crisis zijn creativiteit, innovatie en verbinding een waardevol goed. Nederlandse Fablabs en Makersplaatsen dragen hier aan bij door onze kennis over makerseducatie te delen via online Maker-workshops. Een spontaan initiatief van Bibliotheek Eindhoven werd opgevolgd door Makersbase Breda van Nieuwe Veste; het concept bleek verrassend simpel te verwezelijken! Zo is de wens ontstaan om in samenwerking met andere Makersplaatsen een weekprogramma te maken vanuit het hele land. Inmiddels zijn de Maakplaatsen 021 van OBA, De Waag Society, MAD Emergent Art Center, Cubiss, de Uitvindfabriek, de Ontdekfabriek, Pionier!, VanPetnaarPret, STRP, Digilab, Bibliotheek Midden-Brabant, Bibliotheek Amstelland, Babel Den Bosch, DeMakersShow en Coderdojo Nederland aangehaakt. Samen bieden ze via Makerstream.nl een rijk aanbod aan online Maakworkshops voor iedereen vanaf 8 jaar. Van animeren, fotograferen tot games programmeren. De workshops zijn live via Youtube te volgen, maar ook later terug te kijken. Makerstream
 • Het project ‘Wat als stad’ van de Ontdekfabriek in Eindhoven zou eigenlijk pas na de zomervakantie van start gaan en tijdens de Dutch Design Week gepresenteerd worden. Maar omdat schoolkinderen nu toch thuiszitten, kunnen ze er nu hun ideeën al op loslaten. Oorspronkelijk was het project at als stad’ opgezet als schoolproject. Het is nu aangepast en geschikt gemaakt voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. Eindhovens Dagblad, De Ontdekfabriek
 • Júist in deze tijd vindt CultuurCompaan in Roosendaal het van groot belang dat er aandacht blijft voor iedere burger, ook voor mensen die nu in een isolement terecht dreigen te komen. CultuurCompaan lanceert in co-creatie met CC Bureau voor beeldende educatie daarom het community artproject: ‘Ik vergeet je niet’. Iedereen – jong en oud – wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen. Opdracht vijf van dit kunstproject is: ‘Een blik naar buiten’. Internetbode
 • Een filmpje als steun voor ouderen in deze zware tijden. Dat is ‘Troost in huis’. Het komt voort uit de voorstelling ‘Respect in Huis’ dat Wim Peters en Anneke Schröder vorig jaar maakten voor de vier Helmondse locaties van Savant. In dit filmpje worden liedjes van toen gecombineerd met sketches over de huidige coronamaatregelen. ,,Het is in één dag opgenomen. Geen hoogstaande kwaliteit, maar dat hoeft ook niet”, aldus regisseur Schröder. Haar huis en tuin in Mierlo dienden als locatie. Eindhovens Dagblad

 

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • De wereld is een dorp. Dankzij wijdvertakte netwerken kon het coronavirus in slechts enkele weken de hele wereldeconomie lamleggen. Uitbraken zijn wellicht een terugkerend fenomeen. In hoeverre kunnen architecten en stedenbouwers een rol spelen in het beheersbaarder maken van soortgelijke rampen? Gaat Shanghai haar stadsplanning aanpassen naar aanleiding van de corona-crisis? Archined
 • Gaat de architectuur zich terugtrekken binnen landsgrenzen? Column van Daan Roggeveen, architect. Architectenweb
 • Rijksbouwmeester Floris Alkemade ging in een gesprek in het Amsterdamse debatcentrum De Balie over de toekomst van Nederland, naar aanleiding van zijn pas verschenen gelijknamige boek. Ook aanwezig was journalist en publicist Floor Milikoswski, van wie ook pas het boek Een klein land met verre uithoeken; ongelijkheid in veranderend Nederland is verschenen. In deze publicatie doet ze verslag van de toenemende kloof tussen kansarme en kansrijke dorpen, steden en regio’s.. De Balie
 • Zeggenschap over je éigen data. Dat is waar het om draait straks in de wijk Brainport Smart District in Helmond. Straks zijn ze overal, het is onderdeel van het dagelijks leven. En niet alleen bedrijven verdienen er miljarden mee, ze blijven eigendom van de inwoners zelf. Zij kunnen de data op allerlei manieren slim inzetten: om energie met elkaar uit te wisselen, voedsel te produceren of om zich te verplaatsen. Ook zijn ze te gebruiken om te kijken of ze wel gezond leven. Honderd huizen in de Helmondse wijk, die worden gerealiseerd door UNSense, (onderdeel van architectenbureau UNStudio van Ben van Berkel), worden volledig gebouwd volgens dit principe. Cobouw
 • Door een slimme indeling van de openbare ruimte en door fietsers meer ruimte en comfort te geven, kan het fietsgebruik verder groeien zonder dat de nadelen de voordelen gaan overschaduwen. Dat blijkt uit een reeks ontwerpende onderzoeken die in opdracht van het College van Rijksadviseurs en de G4 zijn uitgevoerd. De steden Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Den Haag vormden het onderzoeksgebied. College van Rijksadviseurs
 • In 2019 vroeg Architectuur Lokaal Dirk Sijmons om zijn visie en kennis van de verschillende aspecten van het landschap te delen met een breed publiek en daarmee bij te dragen aan kennisopbouw over het Nederlandse landschap. Dit resulteerde in een reeks van zeven bijzondere openbare colleges onder de noemer ‘Landschap met Dirk Sijmons’. In zijn laatste lezing richtte Sijmons zich op het landschap van dit zogenaamde tijdperk van de mens. Een overzicht van de zeven colleges van Dirk Sijmons en zijn coreferenten. Architectuur Lokaal
 • Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat kopers – relatief gezien – bereid zijn meer te betalen voor appartementen dan voor grondgebonden woningen. De verwachting is dat daar voorlopig geen verandering in komt. Het is een debat dat al langere tijd woedt in de wereld van gebiedsontwikkeling: moeten we inzetten op verdere verdichting van steden door meer appartementen te bouwen of juist groen opofferen voor grondgebonden woningen in nieuwe suburbane gebieden? Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft de behoefte aan beide soorten woningen onderzocht op basis van de ‘betalingsbereidheid’ – de prijs die kopers voor een woning over hebben. Gebiedsontwikkeling.nu , PBL
 • Monumentale gebouwen zijn zeer geliefd om in te wonen. En met een goede reden. Het gebouw bevat legio details, die het pand zijn authentieke uitstraling geven. De bewoners willen deze uitstraling in veel gevallen behouden en de architect wil of moet met de meest duurzame en circulaire materialen werken. Hoe vind je hierin de juiste balans? BNA
 • Het aangekondigde uitstel van de Omgevingswet mag volgens Co Verdaas, hoogleraar gebiedsontwikkeling, niet betekenen dat we tegemoet komen aan de wens van critici om de wet af te blazen. De Omgevingswet is een sprong in het diepe, zeker, maar de uitgangspunten van de wet passen onverkort bij een transparante en eigentijdse ruimtelijke ordening. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Nee, de coronacrisis is geen kans op zich, maar biedt wel kansen, betoogt transitiehoogleraar Derk Loorbach in dit #crisiscollege. “De bewijslast is tijdelijk omgedraaid en de bezwaren tegen stappen vooruit zijn even van tafel.” Gebiedsontwikkeling.nu

 

beeldende kunst

 • De Oude Kerk, Amsterdam en Mister Motley vroegen kunstenaars te reageren op de vraag hoe de wereld er na COVID-19 uit zou moeten zien. Dit kan in de vorm van video’s, teksten en afbeeldingen. Deze bijdragen zullen op de website van mister Motley, de Oude Kerk en social media kanalen worden gedeeld. Dit om een breed gesprek op gang te brengen over wat anders kan en moet na deze crisis. Kunnen we onze gezamenlijke denk- en verbeeldingskracht gebruiken om een immense verandering te definiëren? Een 7e bijdrage van Ruchama Noorda. Mister Motley
 • Geen opdrachten, geen exposities, weinig werk? Musea en galeries dicht, exposities afgeblazen. De Volkskrant over vier initiatieven in de beeldende kunst, die van de nood een deugd maken. De Volkskrant
 • Galeries en musea zijn gesloten, de kunstverkoop is tot stilstand gekomen. Hoe betaal je als beeldend kunstenaar dezer dagen de huur? Daniëlle van Ark heeft een antwoord gevonden: facturenkunst, Bills. NRC
 • Kunst staat niet alleen in de nu gesloten musea en galeries, maar ook in de openbare ruimte. Parken, stadpleinen en rotondes kunnen we nu gelukkig nog wel bezoeken. Op drie Nederlandse openbare plekken, in Utrecht en Arnhem, staan sculpturen die het gegeven van een democratie uitdagen, haar een spiegel voorhouden. Aangezien de democratie in deze tijd schudt op haar grondvesten, is er des te meer reden om deze beelden te bezoeken. Mister Motley
 • Kunstwerk Zandpoort langs het Wilhelminakanaal bij Reeshof is flink beschadigd. De kettingen van de houten schommelbank zijn vernield. Volgens Peter van Gils, hij nam het initiatief voor het kunstwerk, zat de bank in het midden van de pagode met die kettingen vast aan de grond. Brabants Dagblad

 

film en av

 • “Wat ik nu het meest mis aan filmtheaters is niet de fysieke ervaring […]; het is de programmering van de grote filmhuizen van de stad.” Criticus Richard Brody van The New Yorker over het nivellerende effect van streamingdiensten. The New Yorker
 • In deze periode waarin alle zekerheden op losse schroeven zijn komen te staan, schreef scenarist Don Duyns op verzoek van Plot een verhaal geïnspireerd door het coronavirus. Plot
 • Frank Lammers gaat de hoofdrol spelen in een nieuwe film die zich afspeelt tijdens de coronacrisis: ‘Groeten van Gerri’. Hij bedacht een filmverhaal over een scheikundeleraar die viraal gaat als tijdens een virtuele les zijn onderbroek in beeld komt: Hij regisseert de film ook. Het scenario is door Michiel Stroink speciaal geschreven met de nieuwe anderhalvemetermaatschappij in gedachten. De film zal worden geproduceerd door Rachel van Bommel van Millstreet Films. De opnames zijn 27 april begonnen. Holland Film Nieuws , Omroep Brabant

 

letteren

 • In haar boek Big Books in Times of Big Data onderzoekt Dr. Inge van de Ven van Tilburg University de manieren waarop “het digitale” de roman als genre heeft beïnvloed en zal blijven beïnvloeden. Diggit
 • Verhalen ontdekken, beleven en maken, daar gaat het om in het Kinderboekenmuseum. En nu het museum tijdelijk gesloten is, brengt het de mooiste verhalen gewoon thuis. De reeks de Verhalenreis, waarin de Verhalendame prachtige boeken tot leven brengt, start vanaf 29 april online. Kinderboekenmuseum
 • Fransen en Duitsers staan bekend om hun literaire trots. Hoe gaan zij om met gesloten boekhandels? Lezen ze nu meer of minder? Een rondje langs de librairies en Buchhandlungen. De Volkskrant

 

muziek

 • Componist en dichter Mischa Hamel Hamel werkt in thuisquarantaine aan een aantal schrijfprojecten en de onderzoeksvoorstelling Luistermutant 2020. De première in het Amsterdamse Muziekgebouw tijdens het Holland Festival in juni mag dan van de baan zijn, samen met regisseur en game-ontwerper Arlon Luijten wil hij het happening-achtige muziektheater later alsnog uitvoeren. Een gesprek met een kunstenaar, die niets heeft met kunst als troost. ‘’Kunst is mijn gesprekspartner, iets waar ik mij tegen afzet, waar ik mee boks en mee vrij. Je kan er alles mee, het is elastisch en het is groot. Het heeft ambitie en het geeft vergezichten. Het breekt je open en legt je problemen bloot.’’ De Volkskrant
 • Het Concertgebouw in Amsterdam, dat eerder het van 8 tot en met 17 in mei geplande Mahler Festival moest annuleren, presenteert samen met het Koninklijk Concertgebouworkest een Mahler Festival online. Via sociale media, de website en gedeeltelijk via AVROTROS en NPO2 Extra zullen 25 streams te zien zijn van recente uitvoeringen van de symfonieën van Mahler door het Concertgebouworkest. Bariton Thomas Oliemans en het Alma Quartet brengen nieuwe programma’s in twee speciale edities van de Empty Concertgebouw Sessions. En er zijn een tiental documentaires te zien. NRC
 • Het Delft Chamber Music Festival, dat begin augustus zou plaatsvinden, is vanwege de coronacrisis afgelast. Artistiek leider Liza Ferschtman zou tijdens deze editie, na 13 jaar, afscheid nemen. Opvolger van Ferschtman wordt pianiste Nino Gvetadze. Besloten is nu dat Liza Ferschtman volgend jaar samen met Gvetadze het festival gaat organiseren. Delft Chamber Music
 • Net als alle muziekevenementen is ook het Storioni Festival in Eindhoven dit jaar afgelast. Dat wil zeggen: de concerten live bezoeken is niet mogelijk, maar online valt er heel wat moois (mee) te beleven. Eindhovens Dagblad , inlog vereist , Storioni Festival
 • Het Wilminktheater is onder de naam Liedjes voor de Grote Hoop een initiatief gestart om mensen te midden van de coronacrisis hoop te geven. Mensen kunnen teksten/gedichten insturen, die door professionele op muziek gezet en opgenomen worden. Sopraan Claudia Patacca nam recent het tweede liedje, ‘Helpen Hopen’, op. Operamagazine
 • Bliep bliep blieeeep. Een herhalend deuntje op de achtergrond: daar moeten de eerste gamers het mee doen. De grote arcade-kasten met spelletjes als Pong, Space Invaders en Pac-Man kunnen niet meer aan dan een paar noten. Maar met technologische vooruitgang wordt game-muziek steeds rijker. Gamestudio’s huren nu zelfs orkesten in om de nieuwste soundtracks mee op te nemen. Musicoloog Michiel Kamp, verbonden aan de Universiteit Utrecht, over game-muziek , die steeds verder buiten de spellen, waarmee ze zo lang verbonden was, treedt. NPO Radio 1
 • Dankzij popster Billie Eilish en haar song Ilomilo hebben miljoenen luisteraars het ‘buitenlichamelijke’ effect van 8D-audio ontdekt. Hoe werkt het? En wordt dit het geluid van de toekomst? De Volkskrant
 • Vier ‘vergeten’ albums van de Eindhovense protestzanger Armand zijn nu volledig gedigitaliseerd. Dankzij Raymond, een fan uit Nijmegen, zijn deze platen nu online te vinden in een puike digitale versie. Eindhovens Dagblad

theater en dans

 • Theaterkrant heeft een dossier coronavirus. Met berichten over de podiumkunsten en de coronacrisis, maar ook aandacht voor theatermakers en (jeugd)gezelschappen, die vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het virus niet konden optreden. Theaterkrant
 • Premier Rutte maakte op 21 april bekend dat in verband met de corona-uitbraak het verbod op evenementen wordt verlengd tot 1 september. Dat betekent dat de theaterfestivals die deze zomer gepland stonden (in reguliere vorm) geen doorgang kunnen vinden. Festivals worden geannuleerd, verplaatst of krijgen een virtuele variant. Theaterkrant maakte een eerste inventarisatie van de aangepaste festivalzomer. Theaterkrant
 • Theater online. Het kijken naar theater op een scherm vergt een andere instelling, maar het plezier kan even groot zijn. NRC keek 14 voorstellingen en gaf een cijfer. NRC
 • DansBrabant presents Dance Films from The South. Voor een bescheiden vergoeding van 2,49 euro krijgt men 2 dagen toegang om een film naar keuze te bekijken. Bekijk de groeiende selectie dansfilms van zuidelijke choreografen en steun op deze manier de makers. De bijdrage gaat naar de maker, als kleine ondersteuning in turbulente tijden. Klaar om te huren, films van: The 100Hands, Sabine Molenaar / Sandman, Karel Tuytschaever / Platform BARRY & Annemijn Rijk. DansBrabant
 • Opera Zuid biedt de komende tijd een selectie operaproducties uit de afgelopenen seizoenen als stream aan op zijn website. De streams zijn telkens veertig dagen beschikbaar. Naast de streams biedt Opera Zuid onder meer een kijkje achter de schermen van het gezelschap en een gesprek tussen Waut Koeken en librettist/dramaturg Willem Bruls over de impact van epidemieën en quarantaine op de menselijke creativiteit. Opera Magazine

 

Brabantse makers

 • Het kunstwerk dat boven de ingang van de centrale bibliotheek aan de Neude in Utrecht moet komen is op 24 april gepresenteerd. Intellectual Heritage is een kunstwerk van Maarten Baas. De presentatie gebeurde geheel volgens de coronanormen tijdens een online persconferentie. Voordat het kunstwerk geplaatst kan worden, moet het eerst nog worden gekeurd door de Commissie Welstand en er is een vergunning voor nodig. Eind augustus moet het kunstwerk er hangen. DUIC
 • Drie vragen aan fotograaf/filmer Sahin Sisic over de coronacrisis. Zuiderlucht
 • Jace van de Ven over de nieuwe roman, Parelmoer, van Jaap Houdijk. Een spannend verhaal over de dertienjarige Martijn die opgroeit in de jaren zeventig en mateloos jaloers is op zijn vriendje Erik. De roman, waarin belangrijke gebeurtenissen soms meer gesuggereerd worden dan verteld, laat de lezer achter een waarheid aan jagen die misschien wel helemaal niet bestaat. Het boek is daarom moeilijk weg te leggen. Brabant Cultureel
 • Al speelt Joost van Balkom de sterren van de hemel, hij oogst zelden applaus. Tussen de klanken van zijn klokkenspel in de Sint Jan van ‘s-Hertogenbosch en de oren die het horen zitten tientallen of honderden meters. Maar nu afstand in coronatijd het toverwoord is, is de beiaardier de enige muzikant die zijn vak nog normaal kan uitoefenen. Omroep Brabant
 • Het is rustig in de kunst- en cultuursector, te rustig voor veel muzikanten. Zoals Mierlonaar Marcel Mulders. Hij bedacht een manier om op afstand samen te werken met ‘lotgenoten’. Het project Live & Distance. Muziek steunt en verbindt. Eindhovens Dagblad , inlog vereist , Marcel Mulders
 • Puurheid is het sleutelwoord voor de Helmondse band Voltage. De authentieke rockers lanceren hun derde LP. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Het Zuidelijk Toneel deelt in de serie ‘Corona Snooze’ elke ochtend een filmpje van een thuiszittende acteur met wie ze samenwerkt(e). Om zo de crisis even weg te ‘snoozen’. Eindhovens Dagblad

 

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie