Trends & Ontwikkelingen 10 april 2018

Elke dinsdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke dinsdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • In Nederland zijn zo’n 37.000 zelfstandige kunstenaars en die verdienen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zo’n 16.000 euro bruto per jaar. Dat komt neer op bijstandsniveau. Ook de aanstormende top heeft het niet makkelijk. Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) wil jonge kunstenaars een steuntje in de rug geven. Ze trekt in deze kabinetsperiode 17,4 miljoen euro uit om jong talent de kans te geven om door te stromen naar de top. De focus ligt daarbij op nieuwe kunstvormen. Ze denkt daarbij aan kinetische kunstenaars, bio artists en urban art. Nieuwsuur
 • Want hoewel de Raad voor Cultuur in de inleiding van haar sectoranalyse ‘Over Grenzen’ het belang van theater op school en in de vrije tijd benadrukt, komt theatereducatie in de verdere aanbevelingen in het algemeen beperkt terug en ontbreekt een visie op amateurtheater en theaterparticipatie vrijwel geheel. Dit staat in een gezamenlijke reactie van o.m. de Beroepsvereniging Docenten Drama en Theater, Platform Theater en de LKCA. Ze komen met enkele aanvullende aanbevelingen voor theatereducatie en -participatie. Docentendrama
 • “Voer meer gesprekken met makers en minder met beleidsmakers, weiger te dienen als spreekbuis van belangenvertegenwoordigers, laat de gedachte los dat wat nu niet goed functioneert zal verbeteren door er meer geld in te stoppen, zorg voor ruimte en ontwikkelingsmogelijkheden bij makers die nieuwe expressiemiddelen, nieuwe samenwerkingsvormen en nieuwe financieringsmodellen kunnen en willen uitproberen, durf veel meer risico’s te entameren. En haal die zandzakken helemaal weg.” “Voer meer gesprekken met makers en minder met beleidsmakers, weiger te dienen als spreekbuis van belangenvertegenwoordigers, laat de gedachte los dat wat nu niet goed functioneert zal verbeteren door er meer geld in te stoppen, zorg voor ruimte en ontwikkelingsmogelijkheden bij makers die nieuwe expressiemiddelen, nieuwe samenwerkingsvormen en nieuwe financieringsmodellen kunnen en willen uitproberen, durf veel meer risico’s te entameren. En haal die zandzakken helemaal weg.” Rob Boonzajer Flaes las op verzoek van Filmzaken het advies van de Raad voor Cultuur over de audiovisuele sector en komt en tot een aantal aanbevelingen waarmee de Nederlandse filmindustrie kan worden toegerust op de eisen van de toekomst. Filmzaken
 • De Raad voor Cultuur is op zoek naar enkele nieuwe adviseurs om de activiteiten van culturele instellingen in de Basisinfrastructuur te monitoren. Het gaat om adviseurs met expertise van podiumkunsten (muziek, muziektheater, dans, theater, productiehuizen, festivals), musea, bovensectorale instellingen (digitalisering, onderzoek/beleid) en cultuureducatie- en participatie. Raad voor Cultuur
 • Om verrommeling van het Nederlandse landschap en daardoor een toename van de maatschappelijke weerstand te voorkomen, moet bij het opwekken van duurzame energie rekening worden gehouden met de ruimtelijke impact en kwaliteit. Dat stelt het College van Rijksadviseurs in zijn advies over het Petaplan. Het College adviseert daarom onder andere om ruimtelijke regie te voeren bij het verduurzamen van de energievoorziening en een Nationale Structuurvisie Energie te formuleren. College van Rijksadviseurs
 • Laaggeletterdheid kost de samenleving ruim 1 miljard euro per jaar. Die kosten komen voor rekening van de laaggeletterden zelf, de werkgevers, de zorgverzekeraars en de overheid. In opdracht van Stichting Lezen & Schrijven berekende PricewaterhouseCoopers (PwC) aan de hand van de meest recente cijfers de maatschappelijke kosten van laaggeletterdheid. Die kosten zijn aanzienlijk hoger dan gedacht. Uit de berekening volgt dat de maatschappelijke kosten circa 1,13 miljard euro per jaar bedragen. In Noord-Brabant voert Cubiss projecten uit in opdracht van de provincie. Binnenlands bestuur , Cubiss
 • De provincie Zeeland bestemt ruim 1,3 miljoen euro voor restauratie van vier monumenten. PZC
 • In Gelderland weten ze met het programma SteenGoed Benutten de leegstandsproblematiek, ontstaan door de krimp, om te buigen naar ruimte om gebieden en stadscentra op innovatieve manieren op te knappen. IPO
 • Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn in alle gemeenten van Nederland partijen coalities aan het vormen. Namens meer dan 400 organisaties uit de wereld van cultuur en erfgoed, zegt Kunsten’92: Cultuur & erfgoed erin. En biedt tekstvoorstellen die prima als bouwstenen dienst kunnen doen. Kunsten’92
 • Gemeenten, zet kunst en cultuur in bij de uitvoering van beleidsprogramma’s, adviseert Sandra Trienekens, sociaal geograaf en cultuursocioloog. Bijvoorbeeld bij armoedebeleid. Of bij de Wmo. Want collega’s bij kunst en cultuur kunnen effectieve ‘partners in crime’ zijn bij de aanpak van complexe maatschappelijke vraagstukken. LKCA
 • Vlak voor de verkiezingen zijn twee voor de culturele sector belangrijke evaluatierapporten aangeboden aan de gemeenteraad van Amsterdam. De Evaluatie totstandkoming Amsterdamse Kunstenplan 2017-2020 door APE | onderzoek & advies en de Evaluatie Basispakket Kunst- en Cultuureducatie door de DSP-groep. Over het eerste rapport heeft de Kunstraad ook een advies uitgebracht. De Raad zegt o.m. dat de scholen meer regie moeten krijgen. Ze pleit voor meer oog voor culturele diversiteit en aansluiting bij onderwijsvernieuwingen als 21st Century Skills. Amsterdamse Kunstraad , Amsterdamse Kunstraad
 • Rotterdamse kunstinstellingen willen verbindingen met de bewoners, het informele culturele veld en de politiek aanhalen. Dat staat in ‘Cultuur draagt de stad in transitie’, een publicatie van het Directeurenoverleg van Rotterdamse kunstinstellingen. De kunstsector presenteert het visiedocument met het oog op de collegevorming na de recente gemeenteraadsverkiezingen en de voorbereidingen op het aankomende Kunstenplan (2021-2024). Theaterkrant
 • De gemeente Rotterdam zal ruimte moeten (blijven) bieden voor talentontwikkeling en kunst en cultuur van jonge Rotterdammers. De RRKC pleit daarom in het bijzonder voor een uitbreiding van het cultuurbudget met 10 miljoen. Dit geld zou geoormerkt moeten worden voor nieuwe makers, de kunst van jonge Rotterdammers – met name op Zuid – en bedoeld om ook particuliere gevers te stimuleren om mee te doen. Aldus Jacob van der Goot, voorzitter Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. RRKC
 • De commissie Inclusiviteit van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is voor het eerst bijeengekomen. De commissie is in 2018 klankbord voor de activiteiten rond inclusiviteit en ondersteunt de RRKC bij het opstellen van advies aan het Rotterdamse College van B&W. RRKC
 • De gemeente Utrecht liet een maatschappelijke kosten-batenanalyse van de cultuuruitgaven maken. Uit het onderzoek blijkt dat de maatschappelijke baten van cultuur in 2016 groter waren dan de kosten voor de gemeente; tegenover € 37,1 miljoen aan gemeentelijke subsidies stond een welvaartswinst van € 44,6 miljoen; een maatschappelijk rendement van rond de twintig procent. Daarmee zijn die uitgaven van de gemeente Utrecht aan kunst en cultuur maatschappelijk te rechtvaardigen. Atlas voor gemeenten
 • Vijf grote Haagse culturele instellingen (het Gemeentemuseum, Nederlands Dans Theater, Het Nationale Theater, Residentie Orkest en Mauritshuis) komen in een gezamenlijk pamflet met een reeks voorstellen om de stad een impuls te geven. Zij vinden dat het bestaande kunstaanbod veel beter kan worden benut. Algemeen Dagblad
 • Museum Het Valkhof in Nijmegen moet sluiten als er geen extra geld komt om achterstallig onderhoud aan te pakken. Dat schrijft het museum in een brief aan de gemeenteraad van Nijmegen. Omroep Gelderland

 

noord-brabant

 • In een memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Swinkels meldt hij dat de kansrijkheid voor een nationaal Design Museum als herbestemming van het Evoluon op dit moment beperkt blijkt. De herbestemming van het Evoluon is allereerst afhankelijk van de keuze van Philips als eigenaar van het gebouw en de gemeente Eindhoven. Er is op dit moment geen aanleiding daar nu aparte inspanningen op te plegen vanuit de provincie. Brabant.nl , Eindhovens Dagblad , Omroep Brabant
 • De Kunst van Brabant reageert op de Cultuurvisie BrabantStad 2021-2024. Kunst van Brabant is kritisch waar de Taskforce stelt dat een omkering van beleid nodig is, dat een kanteling van beleidsontwikkeling vereist is en dat cultuurbeleidsontwikkeling alleen kan plaatsvinden vanuit verankering in een lokale situatie. Brabantse instellingen zijn verankerd in de BIS en ontvangen gelden van de Rijksfondsen. Naast de rol van de landelijke overheid en de lokale en provinciale overheden moet er ruimte komen voor een regionale beleidsrol van provincie en gemeenten gezamenlijk. Kunst van Brabant

 

grote brabantse gemeenten

 • De gemeente Eindhoven wil een haalbaarheidsonderzoek naar de The Dutch Mountains. Zo laat een woordvoerder in een reactie op de plannen weten. Eindhoven zegt in die visie gesteund te worden door de andere gemeenten van het Stedelijk Gebied – inclusief Veldhoven dus, de gemeente die recentelijk een intentieverklaring tekende met de initiatiefnemers. e52
 • Het TAC-gebouw zou de gemeente Eindhoven twee tot vier ton meer op kunnen leveren als dat aan een commerciële partij verkocht zou worden en niet aan de huidige huurder. Dat schrijft wethouder Staf Depla aan de gemeenteraad. Eindhovens Dagblad
 • Het uitgeven van gratis bibliotheekpassen in Helmond is een succes, zo meldt de gemeente. In 2017 kregen 136 inwoners met een laag inkomen zo’n kaart en wekelijks komen nieuwe aanvragen binnen. Eindhovens Dagblad
 • Het witte landhuis aan de Aarle-Rixtelseweg 97 in Helmond dreigt te worden aangepast of zelfs gesloopt. Al een paar jaar probeert Stichting Jos. Bedaux Architect de villa op de gemeentelijke monumentenlijst te krijgen. Tevergeefs. Daarom richt de stichting zich per brief nog eenmaal tot het stadsbestuur. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente ’s-Hertogenbosch toont voor een deel van de oude vestingwerken onvoldoende aan dat verval dreigt. Om die reden wil het ministerie van Cultuur (OCW) aan de gemeente geen restauratiesubsidie geven voor het aanpakken van de Buitenhaven, Oliemolensingel, Kasterenwal, Noordwal en Muntelwal. Het scheelt de gemeente rond de 600.000 euro en gaat daarom naar de Raad van State. Algemeen Dagblad
 • De gemeente Tilburg voorziet een tekort van 4,8 miljoen euro op de aanbesteding van het stadskantoor. BAM Bouw en Techniek is voor de herbouw als laagste inschrijver uit de bus gekomen. Het denkt de klus te klaren voor een bedrag van 39, 4 miljoen euro. Tilburg , Brabants Dagblad
 • De veertien staties van de alternatieve kruisweg ‘Horror Vacui’ in De NWE Vorst worden geveild. De kunstenaars Jeroen de Leijer en Nick J. Swarth betreuren dat het werk verdwijnt. Museum De Pont zal er geen bod op uitbrengen. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • Villa De Roselaer aan de Bosscheweg 96 in Berkel-Enschot moet versneld op de gemeentelijke monumentenlijst komen om sloop te voorkomen. Dat stelt Heemkundekring De Kleine Meijerij in een brief aan het Tilburgse college van B en W. Het pand is een ‘documentair werk van de architect en voor ontwikkeling van de lintbebouwing langs de Bosscheweg’ en moet daarom behouden worden. Brabants Dagblad

 

overige brabanste gemeenten

 • Na anderhalf jaar overleg met de gemeente Boekel is het koopcontract voor de verkoop van 1,2 hectare grond aan het ecodorp Boekel ondertekend. Daarin is ook bepaald dat de gemeente geen voorzieningen hoeft aan te leggen en het terrein niet bouwrijp hoeft te maken. Brabants Dagblad
 • Er is een conflict ontstaan tussen gemeente Boxtel en omwonenden over de verplaatsing van het kunstwerk ‘In gesprek’. Brabants Dagblad
 • Het plan van BL Huisvesting en The Attention Group voor Kasteel Gemert kan in Gemert op steeds meer weerstand rekenen. Naast VELT en omwonenden van het veldje aan De Haag zien ook heemkundekring De Kommanderij en Stichting Schoorswinkel en Omgeving met name de woningbouw in het plan niet zitten. Eindhovens Dagblad
 • De restauratie van de Sint Jansbasiliek in Oosterhout kan eindelijk beginnen. Twee jaar geleden was al duidelijk dat de toren opnieuw gevoegd moest worden. Daarnaast is aan de binnenkant dringend nieuw stucwerk nodig. Het gemeentebestuur van Oosterhout was dan ook blij met de toezegging van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in 2016 om 101.224 euro subsidie bij te dragen aan het onderhoud van de kerktoren. Ook de provincie en de gemeente nemen een deel van de kosten voor hun rekening. BN – De Stem
 • De directeur van het Speelgoedmuseum in Oosterhout, Ad Kohler, legt zijn functie neer onder meer als gevolg van de bezuinigingen die de gemeente aan het museum oplegt. De rest van het bestuur en de vrijwilligers zien genoeg lichtpunten om wel door te gaan. BN – De Stem
 • Nellie Heemskerk heeft de Oosterhoutse Cultuurprijs ontvangen. De uitreiking was in haar eigen theater, De Schelleboom. De stimuleringsprijs ging naar de Oosterhoutse Cultuurnacht. BN – De Stem
 • Zelf heeft de gemeente Oss er sinds de laatste verbouwing van het gemeentehuis geen plek meer voor. En Museum Jan Cunen vindt het wandkleed van kunstenaar Jaap Min (1914-1987) niet passen bij de collectie. En dus schenkt de gemeente het kleed aan de provincie Noord-Brabant. Brabants Dagblad
 • Fanfare Sint-Lambertus wil meer subsidie maar vangt vooralsnog bot bij de gemeente Oss. Het college van burgemeester en wethouders weigert de vereniging net zoveel geld te geven als andere muziekgezelschappen. Het fanfarebestuur baalt en laat het er niet bij zitten. Brabants Dagblad
 • De gemeente Son en Breugel en parochie hebben een eerste gesprek gehad over het voorlopig opschorten van het sloopcontract over de Sint-Petrus’ Bandenkerk in Son. Eindhovens Dagblad
 • Valkenswaard ziet het liefst een traditionele muziekkiosk in een modern jasje op de Markt verrijzen. Dit ontwerp van Milan Geurts is bij een enquête als winnaar uit de bus gekomen. Het idee wordt in samenwerking met architect Wouter Margry verder uitgewerkt. Eindhovens Dagblad
 • DePetrus in Vught is geopend. Het Vughts Museum is één van de nieuwe bewoners van DePetrus Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • De Protestantse Gemeente van Zundert stapt naar de voorzieningenrechter van de Raad van State om de bouw tegen te houden van De Tantes van Van Gogh aan de Elisabethstraat. BN – De Stem

Cultureel Ondernemerschap

 • Waar komt het begrip ‘inclusief’ vandaan en waarom krijgt het de laatste tijd zoveel aandacht? Erik Schrijvers (WRR) beantwoordt deze vragen in zijn lezing op 24 april. Binnen de culturele keten zijn het personeel, de programmering, het publiek en de partners van belang, alhoewel de laatsten vaak buiten beschouwing worden gelaten. Kıvılcım Özmen is de kersverse projectleider Cultuur en creatief inclusief bij de Federatie Cultuur. Zij zal als reactie op de lezing van Schrijvers ingaan op hoe de Federatie Cultuur een inclusief cultuurbestel in praktijk denkt te brengen. Boekman
 • De werkgelegenheid in de culturele sector trekt iets aan. Er waren in 2017 meer vacatures dan in 2016. Toch bestaat het vacatureaanbod nog steeds voor 44 procent uit onbetaalde functies als vrijwilligers en stagiairs. Bureau Lahaut heeft aan de hand van cijfers van vacaturesite Jobfeed onderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat de culturele sector zich vooral richt op het binnenhalen van hoog opgeleide, en bij voorkeur vrijwillige krachten. Bureau Lahaut , Trouw
 • De belangrijkste eigenschappen van een blockchain, schrijft Fay Kartner van ICTRecht, sluiten op meerdere punten niet aan bij de naderende privacywet, de AVG. ‘De AVG beoogt betrokkenen meer grip te geven op hun persoonsgegevens, terwijl we in een blockchain deze grip dreigen te verliezen. Vooral wanneer er sprake is van een publieke blockchain, blijft er veel onduidelijk.’ ICTRecht
 • Cijfers over de verschillen in betaling van mannen en vrouwen bij de grootse architectenbureaus en kunstinstellingen van het Verenigd Koninkrijk. Dezeen , ArtNet News
 • De Museumvereniging heeft bureau SEO Economisch Onderzoek opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de ontwikkeling van het bruikleenverkeer tussen musea tussen 2013 en 2016. Op basis van dit onderzoek doet de vereniging aanbevelingen aan musea en overheden om het bruikleenverkeer in Nederland te bevorderen. Museumcontact
 • Musea moeten meer gaan denken als kunstenaars, grenzeloos. Ann Demeester van het Frans Halsmuseum aan het woord in de reeks van de Volkskrant over hoe museumdirecteuren meer bezoekers gaan trekken. De Volkskrant , inlog vereist
 • Het Brusselse WIELS staat bekend als een mooi voorbeeld van hoe je als kunstencentrum of museum tegelijk aan gemeenschapsopbouw kan doen. Maar is die perceptie ook realiteit? Rekto verso
 • In verschillende landen zijn musea gratis te bezoeken, maar in Nederland moet meestal gewoon worden betaald. Of daar verandering in zou moeten komen om de bezoekersaantallen omhoog te krijgen, betwijfelen deskundigen echter. Zij voorzien grote problemen wanneer inkomsten uit entreegelden wegvallen. NU.nl
 • De renovatie van de voormalige Lasloods op de NDSM-werf in Amsterdam-Noord blijkt ingrijpender dan gehoopt. Daardoor zal de opening van het Street Art Today, het grootste street art museum ter wereld, waarvoor het idee stamt uit 2015, niet komende zomer plaatsvinden. Die is nu uitgesteld tot 2019. Het Parool
 • Op 5 april is Erfgoed Leiden door de kantonrechter in het ongelijk gesteld bij een claim over auteursrechten. Erfgoed Leiden heeft volgens de kantonrechter zonder toestemming 25 foto’s via haar online beeldbank publiek toegankelijk gemaakt. Informatieprofessional
 • Behalve kunsthandel, voornamelijk online, is Art Dumay ook een restauratie en taxatie atelier en een lijstenmakerij. Recent opende hun nieuwe pand aan de rand van bedrijventerrein De Pinckart in Nuenen. Eindhovens Dagblad
 • Ton Jaspers verhuist met zijn Galerie Ton van Roosendaal naar Rucphen. BN – De Stem
 • Ook al kwamen er in 2017 iets minder bezoekers dan het jaar ervoor, het Go Short — International Short Film Festival is in tien jaar uitgegroeid tot een internationaal succes. De bekroning kwam vorig jaar, toen het de status van Oscar Qualifying Festival kreeg. Directeur Kirsten Ruber en filmmakers Ena Sendijarevic en Joost van Ginkel over de impact van het festival, van 11 tot en met 15 april in Nijmegen, op de kortfilm in Nederland. Filmkrant
 • In 2017 werd er wereldwijd zo’n 88 miljard dollar (72 miljard euro) uitgegeven aan bioscoopbezoek en home entertainment. Zo’n 32 miljard daarvan werd uitgegeven aan digitaal thuiskijken, een groei van maar liefst 31 procent in vergelijking met 2016. Gemeten over een periode van vijf jaar is die groei 161 procent. De oorzaak ligt in de explosie aan streamingdiensten. Fysiek thuiskijken, de aloude dvd, zakt steeds verder weg. Dat schrijft de Amerikaanse vereniging van speelfilmproducenten, de MPAA, in haar jaarverslag. Deadline
 • Op 23 mei vindt Buma Music in Motion plaats, deze jaarlijkse conferentie in Amsterdam richt zich op het gebruik van muziek in film, games, televisie en reclame. Om de succesvolste mensen die de muziek voor deze media componeren te onderscheiden, worden er gedurende dit event Buma Awards uitgereikt in de categorieën beste muziek voor documentaires, korte films en telefilms; beste muziek in trailers en wordt er een Buma Award toegekend aan het beste gebruik van bestaande muziek (sync) in reclame, televisie, film en online. Buma Cultuur
 • Pathé doet onderzoek naar een vermeende fraudezaak binnen het bedrijf. Een fraudeur zou zich via een nep-mailadres als bestuurder van het concern hebben voorgedaan. De schorsing van algemeen directeur Dertje Meijer en financieel directeur Edwin Slutter hangt samen met het onderzoek, maar zegt volgens Pathé niets over hun mogelijke rol in de fraudezaak. Pathé Nederland doet het onderzoek in samenspraak met het Franse moederbedrijf. Holland Film Nieuws
 • Netflix dreigt tijdens het komende filmfestival in Cannes geen enkele film te laten zien. De streamingservice trekt zich mogelijk terug omdat films van Netflix niet mee mogen doen in de competitie. The Hollywood Reporter , Indiewire
 • Het nieuwe vod-platform CineMember is op 5 april live gegaan. De dienst van distributeur September Film richt zich op de liefhebbers van arthousefilms. Een maandabonnement kost €9,99, waarbij gebruikers onbeperkt kunnen streamen. “De grote bestaande platforms als Netflix en Videoland laten het gros van de arthouse titels links liggen. De kleine aanbieders zoals Cinetree en Picl hebben een beperkt aanbod. Het gevolg is dat veel films stof liggen te vergaren in digitale archieven.” Filmkrant , De Volkskrant
 • Een abonnement op Netflix wordt in 92 procent van de gevallen binnen de familie of het huishouden gebruikt, zo blijkt uit onderzoek door Telecompaper Consumer Insights in januari 2018. Telecompaper
 • Eveline Aendekerk start in september als directeur de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB). Ze is op dit moment nog directeur-bestuurder van Dance4Life. Nina Nannini is de nieuwe algemeen directeur van NBD Biblion. Zij is sinds 2016 in dienst bij de dienstverlenende organisatie voor openbare bibliotheken en mediatheken als adjunct-directeur. Bibliotheekblad , De Volkskrant , Bibliotheekblad
 • De Wereld Draait Door is al aan de zomerstop begonnen en dus is het boekenpanel Manda Heddema, Brecht Russchen, Lenneke de Ruijter – die een uitgeverij begon en vervangen werd door Maartje Kroonen – en Arno Koek ook voor het laatst te zien geweest. tzum onderzocht welke uitgeverijen het vaakst aan bod kwamen bij de 52 boeken die besproken werden. Atlas Contact en De Bezige Bij zijn koplopers. tzum
 • Op 7 mei zal het Platform voor Freelance Musici (PvFM) worden gelanceerd. Het PvFM wil een sleutelpositie innemen tussen de verschillende kunstenvakbonden en andere culturele belangenorganisaties voor specifiek klassiek opgeleide musici. Het PvFM streeft drie pijlers na: betere gages en arbeidsomstandigheden, meer solidariteit in de culturele sector en een groter draagvlak in de maatschappij. Platform voor Freelance Musici , NAPK
 • De Ntb, Kunstenbond en NVPI Audio (de branchevereniging voor platenmaatschappijen) presenteerden op Noorderslag uitgangspunten en aanbevelingen voor redelijke artiestenovereenkomsten. Professor Bernt Hugenholtz (directeur van het Instituut voor Informatierecht in Amsterdam) was als onafhankelijk wetenschapper gevraagd bij de presentatie zijn oordeel over de afspraken te geven. Hij beoordeelde de afspraken als een belangrijke eerste stap. IE-Forum
 • Meerdere orkesten zijn al aangeklaagd wegens gehoorschade van hun musici, hoe is dat te voorkomen? De Volkskrant , inlog vereist
 • Auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra presenteerde een onderzoek naar de gelijkheid tussen mannen en vrouwen onder muziekmakers. Slechts 13% van de leden van de organisatie is vrouwelijk. Buma/Stemra wil de positie van vrouwen in de muziek graag verbeteren. Naar aanleiding van de resultaten stelt Buma/Stemra een werkgroep samen bestaande uit vrouwelijke auteurs en andere relevante personen. Deze groep gaat dieper in op de kwestie en gaat verder met een plan en advies aan directie om de verhouding meer in balans te krijgen. Buma-Stemra , Trouw , Entertainment Business
 • Hoewel Nederlandse consumenten relatief veel abonnementen hebben op diensten en digitale producten, zoals kabeltelevisie, sportschool, muziek- en videodiensten, hebben ze relatief weinig belangstelling voor abonnementen op fysieke goederen, zoals maaltijdpakketten, dierenvoeding of wasmachines. Dit in tegenstelling tot consumenten in andere landen in Europa. Dat concludeert het Economisch Bureau van ING na een enquête onder 11.000 huishoudens in elf Europese landen. ING
 • Het doorverkopen van kaartjes bestaat al zo lang er kaartjes verkocht worden. Sinds de verkoop voornamelijk via internet gaat, moeten deze handelaren voor de virtuele deuren gaan liggen van online ticketbedrijven. Via technieken zoals bots proberen ze normale mensen voor zijn. In Nederland is vrijwel iedereen het erover eens dat doorverkoop moet kunnen, maar niet tegen elke prijs. Een inventarisatie van de mogelijkheden om woeker tegen te gaan. NRC , inlog vereist
 • Op 4 april besloot het College van Toezicht Auteursrechten (CVTA) tot het instellen van de Onderzoekscommissie Nader Onderzoek Buma Stemra. CVTA
 • Na de eerste beursdag op de New York Stock Exchange is een aandeel van Spotify op 4 april op 149,01 dollar uitgekomen. Daarmee komt de totale waarde van de muziekstreamingdienst op een kleine 27 miljard dollar. Entertainment Business
 • Met lijstjes waarop bezoekers de favoriete muziek kunnen beluisteren van dj Armin van Buuren, zangeres Ilse de Lange en het tijdschrift Linda gaat de muziekstreamingdienst Juke de strijd aan met het oppermachtige Spotify. De dienst is opgezet door Talpa en de winkelketen MediaMarkt. Juke biedt voor 9,99 euro per maand onbeperkt toegang tot een catalogus van ruim 50 miljoen liedjes. De Volkskrant
 • JazzBoZ ontvouwt de plannen voor 3-daags festival in Bergen op Zoom met Candy Dulfer als hoofdact. BN – De Stem
 • Het evenement Jazz in Kerk & Kroeg in Veghel gaat dit jaar niet door. Volgens de organiserende Stichting Jazz Veghel (SJV) trekt het te weinig bezoekers. De stichting werkt aan een alternatief vanaf 2019. Ook het festival Late Summer Soul & Jazz in Uden gaat dit jaar niet door. De afgelopen vier jaar werd het festival steeds in september gehouden in theater Markant Uden. De organisatie bezint zich op de toekomst. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • Tips en tools van de Kunstenbond voor de ontwikkeling als professionele danser (in spé). Dans magazine
 • De toekomst van de Stichting Omscholing Dansers Nederland loopt gevaar. Daarom is er een petitie om de stem van alle dansers te laten horen. Dans magazine
 • Melle Daamen stopt onverwacht als algemeen directeur van Theater Rotterdam, het gefuseerde Ro Theater, Productiehuis Rotterdam en de Rotterdamse Schouwburg. Hij denkt in deze functie toch niet optimaal tot zijn recht te kunnen komen, zegt hij in een verklaring. Zijn kracht ligt vooral in beleid en visieontwikkeling, maar dat blijkt niet genoeg te zijn voor de uitdagingen die de verdere ontwikkelingen gaan vergen. Theater Rotterdam , Theaterkrant

Cultuurmarketing

 • Op 25 mei treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel bekend onder de Engelse afkorting GDPR) in werking. Deze Europese privacywet stelt strengere eisen aan de manier waarop culturele organisaties persoonsgegevens mogen verwerken. De voorbereiding op deze nieuwe regels is een complexe aangelegenheid en zorgt voor veel vragen in de sector. De antwoorden komen van Matthias de Bruyne, legal counsel bij DDMA, de branchevereniging voor data en marketing. Cultuurmarketing
 • De Nationale Museumweek 2018 duurt nog t/m 5 april 2018. Museumvereniging , Museumvereniging
 • Bij elk museum ligt een gastenboek bij de uitgang. Een stukje folklore, of zijn de reacties van bezoekers echt van belang voor de tentoonstellingsmakers? Wat doen Zeeuwse museumdirecteuren met de opmerkingen? Algemeen Dagblad
 • ARTtube wil zoveel mogelijk mensen verbinden met kunst en musea. Een van de manieren waarop zij dit realiseren is door middel van het ARThart. Met dit spel ontdekken gebruikers waar hun persoonlijke voorkeur voor kunst ligt en welk museum daar het beste bij past. Met het ARThart werd ARTtube genomineerd voor de Branddoctors Merk & Experience Award tijdens de Cultuurmarketing Awards 2017. Cultuurmarketing
 • Na het succes van de eerste Bookstore Day, vorig jaar, organiseert Libris i.s.m. schrijver Yaël Vinckx op 14 april 2018 een tweede editie. Het succes van de eerste editie was boven verwachting, en toonde direct een aantal zaken aan. Dat de stenen boekwinkel méér is dan een winkel en de spil van een gemeenschap vormt. Dat auteurs niet alleen via het geschreven woord verbinden maar persoonlijk inspiratie naar de lezer brengen. Dat het papieren boek wel degelijk de strijd aanbindt met die vermaledijde ontlezing. CPNB

Financiering

 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie publiceerde het jaarverslag 2017. In 2017 kende het fonds 11,3 miljoen subsidie toe aan ontwerpers, culturele instellingen en festivals. Hiermee stelde het fonds hen in staat een bijdrage te leveren aan een mooiere, betere en meer duurzame wereld. In zes videoportretten maakt het fonds de kracht van ontwerp voelbaar. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Met de Deelregeling Internationalisering ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die inhoudelijk bijdragen aan het ontwikkelen, profileren en versterken van de internationale positie van de hedendaagse creatieve industrie. Het jaarlijkse budget wordt beschikbaar gesteld in drie aanvraagrondes. Eerstvolgende deadline is 16 mei. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De Werkbijdrage Kunstinitiatieven is bestemd voor de kleinere kunstruimtes en kunstenaarsinitiatieven in Nederland. Dit is een heterogene groep organisaties, instellingen, samenwerkingsverbanden, collectieven, die zijn ontstaan vanuit een bevlogenheid en de motivatie kunst op een andere manier te presenteren. De aanvraag dient voorzien te zijn van een korte kenschets van het initiatief, betrokken personen, de activiteiten in recente jaren en de ambities voor de nabije toekomst. Eerstvolgende deadline is 4 juni. Mondriaan Fonds
 • WIELS in Brussel presenteert in samenwerking met het MAMCO in Genève van 5 september 2018 t/m 6 januari 2019 de grote overzichtstentoonstelling René Daniëls: Fragments from an Unfinished Novel. De tentoonstelling verkent het verschijnsel déjà vu en de relatie tussen waarneming en geheugen die centraal staan in de kunstpraktijk. WIELS ontving van het Mondriaan Fonds een Bijdrage Presentatie Buitenland voor de transportkosten van de tentoonstelling en voor de monografie over Daniëls’ werk dat bij de tentoonstelling verschijnt. Mondriaan Fonds
 • De eerstvolgende deadline van de Regeling Realisering van minoritaire coproducties speelfilm, lange animatiefilm of documentaire van het Filmfonds is 29 mei. Het Fonds geeft prioriteit aan eigenzinnige, artistieke minoritaire coproducties met gerede kans op internationale festivalselectie en internationale distributie, met een substantiële creatieve en technische inbreng van Nederland. Filmfonds
 • Van 26 t/m 29 maart vond de 55ste editie van de internationale kinderboekenbeurs in Bologna (BCBF) plaats. Met meer dan 26.000 bezoekers uit 100 landen en 1.390 stands is het de grootste beurs ter wereld die zich volledig richt op kinderboeken en -media. Zo’n 14 Nederlandse uitgevers(groepen) hadden dit jaar een stand. Ook het Nederlands Letterenfonds was aanwezig. Agnes Vogt doet verslag. Letterenfonds
 • Toekenningen opdracht compositie of libretto van het Fonds Podiumkunsten 1e ronde 2018 zijn bekend. Fonds Podiumkunsten
 • Met de subsidieregeling MeeMaakPodia stimuleert het Fonds voor Cultuurparticipatie professionele, culturele instellingen met een podiumfunctie (een theater, museum of bibliotheek met een doorlopende podiumfunctie ) om zich verder te ontwikkelen als MeeMaakPodium en het eigenaarschap hiervan met hun omgeving te delen. Een aanvraag kan worden ingediend van 30 april tot en met 2 november 2018. Het Fonds presenteert de nieuwe subsidieregeling op het Symposium Publiekswerk op 26 april in Almere. Fonds voor Cultuurparticipatie, Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds gaan samen verder als het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Beide fondsen zetten zich al heel lang in om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren die opgroeien in armoede, toch aan sport of kunst en cultuur kunnen doen. Jeugdfonds Sport & Cultuur
 • Kunstenaars en ontwerper die als deelnemer zijn toegelaten tot Sundaymorning@ekwc komen in aanmerking voor een rentevrije lening van Fonds Kwadraat. Fonds Kwadraat
 • Het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant heeft over het eerste kwartaal van dit jaar 175.554 euro toegekend aan 59 natuur- en cultuurprojecten in Noord-Brabant. Omroep Brabant
 • Annet Schaap is winnaar van de 31e Woutertje Pieterse Prijs, voor het mooiste kinderboek van het afgelopen jaar. Zij ontving de prijs voor haar debuut Lampje (Querido Kinderboeken). Aan de prijs is een oorkonde en een bedrag van € 15.000,- verbonden. Woutertje Pieterse prijs , De Volkskrant
 • De EYE Art & Film Prize is gewonnen door de Belgische kunstenaar Francis Alÿs (58). Filmmuseum EYE reikt de prijs met een geldwaarde van 25 duizend pond (28.650 euro) jaarlijks uit aan een kunstenaar met een oeuvre waarin kunst en film samenkomen. De Volkskrant
 • GeoFort in Herwijnen, het Maritiem Museum Rotterdam en Science Centre Delft. Deze drie techniekmusea zijn genomineerd voor de BankGiro Loterij Museumprijs 2018. Tot en met 8 mei kan het publiek stemmen op www.museumprijs.nl. Het winnende museum ontvangt € 100.000 om zijn museumdroom te realiseren. De publieksprijs vindt voor de elfde keer plaats en staat dit jaar in het teken van Techniek. Op 18 mei maakt de organisatie bekend welk museum de meeste publieksstemmen heeft gekregen en de winnaar is van de BankGiro Loterij Museumprijs 2018. Museumprijs
 • Overzicht van Brabantse crowdfunding projecten, die worden ondersteund door bkkc of Kunstbalie. Mestmag
 • Na 2 jaar afwezigheid maakt het Kempenerpop dit jaar zijn comeback. Een belangrijk deel van het festival zal worden gefinancierd uit opbrengsten van de inmiddels gestarte crowdfunding. Eindhovens Dagblad , Voordekunst
 • Els Blokker, de weduwe van zakenman Jaap Blokker, schenkt Museum Singer in Laren geld voor een nieuwe vleugel én een verzameling schilderijen. De schenking is enkele tientallen miljoenen euro’s waard. De Volkskrant

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • ‘A landscape totally dictated by function, data and engineering. The scale alters, the human becomes almost irrelevant. The paraphernalia of human habitation can be reduced. We are in a moment of transition now, in a half-human, half-machine architecture. Is this a post-city? If we articulate it properly it could be insanely beautiful’. Het gebied buiten de stad is sneller veranderd dan we door hebben. Het landschap van datacentra, bedrijfsterreinen, landbouwschuren, distributiecentra en kassen stelt op zijn minst uitdagingen aan architecten. De vraag is: wie maakt dit gebied? Blog van Harm Tilman. De Architect
 • De jury onder leiding van rijksbouwmeester Floris Alkemade heeft de vijf genomineerde opdrachtgevers bekendgemaakt voor de Gouden Piramide 2018. In mei bezoekt de jury de opdrachtgevers op locatie en bepalen zij een winnaar. Deze zal op 27 september de trofee en €75.000 euro krijgen. Gouden Piramide
 • Pieter Hoexum mocht een maand in het Adriaan Roland Holsthuis verblijven. Hij gebruikte die periode met name om na te denken, te lezen en te schrijven, over het begrip thuis. Hij nam La poétique de l’espace (1958) van de Franse filosoof Gaston Bachelard mee. Dat boek geldt immers als hét boek over intimiteit, in de zin van innigheid, vertrouwdheid, en vooral van huiselijkheid. Archined
 • Philip Krabbendam over de ‘Smart Technology’ waarmee men het stadscentrum veilig en aantrekkelijk wil maken. 4e bijdrage in de reeks Hoe smart kunnen we zijn? Wijzelf! De Architect
 • Op 23 maart vond de Masterclass Klimaatadaptatie plaats voor de BNA-ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’. Deelnemers leerden hier dat we de natuur niet moeten temmen, maar er juist mee moeten samenwerken. Gebiedsontwikkeling.nu
 • De Milan Design Week is een belangrijk moment om te zien wat de recentste ontwikkelingen in design zijn. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ondersteunde elf presentaties die van 17 tot en met 22 april te zien zijn op verschillende locaties in Milaan. Architectenweb
 • State of Fashion, van 1 juni t/m 22 juli in Arnhem, heeft onderdelen van het programma bekendgemaakt. State of Fashion wil zo’n vijftigtal innovatieve projecten tonen, die de modewereld beogen te veranderen. Vivienne Westwood en Stella McCartney leveren unieke bijdragen aan de hoofdtentoonstelling. In samenwerking met ArtEZ University of the Arts en Wageningen University & Research worden uitkomsten uit onderzoek op het gebied van mode en textiel getoond in een Living Lab, waarbij de grenzen tussen mode en andere disciplines worden opgezocht. State of Fashion , Fashion United

 

beeldende kunst

 • Hoe bepalen de beelden uit het verleden de verhalen die we in het heden kennen? Unfixing Histories is een tentoonstelling die zich op meerdere locaties in Groningen manifesteert en uiteenlopende benaderingen toont van kunstenaars die vastgestelde geschiedenissen unfixen. Alle deelnemende kunstenaars gebruiken fotografie als medium om de geschiedschrijving te onderzoeken, nieuwe en paradoxale perspectieven aan het licht te brengen, en om door middel van de verbeelding vragen op ten opzichte van het heden en verleden. Metropolis M
 • Met de intentie grafiek in een nieuw daglicht te zetten, is er voor het project en de tentoonstelling No Time met verschillende materialen geëxperimenteerd, zijn grafische technieken gecombineerd en op vernieuwende manieren ingezet. De expositie is nog te zien t/m 29 april in de expositieruimte van Willem Twee in ’s-Hertogenbosch, naast de werkplaats van het Grafisch Atelier Den Bosch. trendbeheer , Grafisch Atelier Den Bosch

 

film en av

 • Go Short — International Short Film Festival Nijmegen bestaat tien jaar en viert dat met een programma vol pussy power. ‘When I Say Vagina…’ verzamelde films over vrouwelijkheid, intimiteit en seksualiteit in het post-#MeToo-tijdperk. De jubileumeditie die van 11 t/m 15 april in Lux wordt gehouden, telt 101 films uit 33 landen. Filmkrant , Filmkrant
 • Het Tilburg Architectuur Film Festival, TIAFF, gaat vooral over mensen, meer dan over stenen. In de vijftien films en documentaires die 14 april in Cinecitta zijn te zien tonen filmmakers hoe mensen wonen en vooral hoe ze samenwonen. Op 26 mei vind in Cinecitta het Tilburgs Film festival plaats. Tijdens dit festival worden zeventien korte films vertoond. Brabants Dagblad , Filmkrant , Brabants Dagblad
 • De 15e editie van documentaire filmfestival CPH:DOX in Kopenhagen toonde een indrukwekkende combinatie van sociaal-realisme en artistieke manipulatie. Frieze
 • ‘Film kun je zien als een ‘en-toen-en-toen’-vertelling, maar met VR ga je naar een andere plek en wordt het veel individueler wat je meemaakt.’ EYE-programmeur Anna Abrahams is verheugd om met het nieuwe programma Xtended structureel aandacht aan te kunnen geven aan Virtual Reality. Een gesprek. Cinesud

 

letteren

 • Sander Bax, Universiteit van Tilburg, Bax weerlegt de beelden die opiniemakers vandaag de dag verspreiden over het literatuuronderwijs, modern letterkundigen en literatuurwetenschap door te wijzen op de rol die de neerlandistiek-in-brede-zin in de samenleving speelt. Diggit
 • Literair criticus Jeroen Vullings las de laatste jaren veel romans met een sterk verhaal, maar zonder eigen stijl. Je hoort vaak dat compositie de ‘kaviaar der letteren’ is, maar gaat het niet vooral om de stijl, die ‘onverwisselbare vingerafdruk van een unieke persoonlijkheid’? Vrij Nederland
 • Poetry International gaat op 25 april op zoek naar nieuwe input voor de canon van internationale poëzie. Er is kritiek op de canon van de Nederlandstalige literatuur; te wit, te mannelijk. Dichters en lezers zoeken hun schrijvers van invloed internationaal. Er bestaat een algemeen beeld over welke de schrijvers de wereldliteratuur bepalen, maar een gepubliceerde canon van die internationale literatuur, en helemaal van poëzie, is er niet. Vier dichters zullen een pleidooi houden voor een buitenlandse dichters die om welke reden dan ook invloedrijk, belangrijk of gewoon goed is en daarom de ‘Nederlandse’ lezers niet mag worden onthouden. Poetry International
 • De longlist van de BookSpot Gouden Strop bestaat uit 10 thrillers. De shortlist van de BookSpot Gouden Strop wordt op 9 mei bekendgemaakt, evenals de nominaties voor de BookSpot Schaduwprijs. Op 6 juni worden de winnaars van de Gouden Strop en Schaduwprijs bekendgemaakt. CPNB
 • Een gedicht voor een arme overledene. In navolging van andere steden in Nederland en Vlaanderen zal in Tilburg een dichter de eenzaam gestorvenen naar hun graf begeleiden. De dichter zal dan een speciaal voor hem of haar geschreven gedicht laten horen. Het laatste saluut voor armen zonder familie of vrienden van de Poule des Doods zal worden bekostigd uit de opbrengst van de veiling van kunstwerk ‘Horror Vacui’, de veertien staties die nu nog in theater De NWE Vorst hangen. Brabants Dagblad

 

muziek

 • Festival Operadagen Rotterdam, van 18-27 mei, wil een ontmoetingsplek zijn voor publiek en makers. Nadere toelichting van artistiek directeur Guy Coolen en dramaturg Tobias Kokkelmans, die constateren dat hun festival een van de weinige plaatsen is waar nog geëxperimenteerd kan worden. Cultureel Persbureau
 • Festival Klassifest wil klassieke muziek toegankelijk maken voor een jonger publiek. In Paradiso, mét open bar en filmbeelden. NRC, inlog vereist
 • Waar in Argentinië de tango weer een opleving beleeft, is het genre in Nederland stervende. En niet alleen de tango maar de hele wereldmuziek, waarschuwt Carel Kraayenhof. Hij moet na dertig jaar noodgedwongen een punt zetten achter zijn tango-ensemble. NPO Radio 1
 • Roadburn is al sinds jaar en dag een festival dat de grenzen van de harde muziek opzoekt, maar nog nooit eerder stonden er zoveel speciale projecten en bijzondere samenwerkingen op het programma. Daarnaast zijn er dit jaar voor het eerst twee compositieopdrachten uitgezet richting IJsland en Finland. Een gesprek met artistiek directeur Walter Hoeijmakers. 3voor12.vpro.nl
 • De Dutch Jazz Competition heeft als doel ‘talentvolle Nederlandse jazzmuzikanten en groepen de mogelijkheid te bieden om zich te presenteren aan het grote publiek, de pers en de muziekindustrie’. Sun-Mi Hong Group wint de Sena Dutch Jazz Competition 2018, Publieksprijs is voor The Bop Collective. Dutch Jazz Competition
 • Als muzikant maakte Ad van Meurs een heleboel vrienden. Velen staan tijdens het Naked Song-festival op het podium van het Muziekgebouw. Ze brengen een eerbetoon aan de Eindhovense songschrijver, zanger en gitarist, die in november op 64-jarige leeftijd overleed. Eindhovens Dagblad
 • Stadspaleis Het Markiezenhof in Bergen op Zoom staat een week lang in het teken van de gitaar. BN – De Stem , BN – De Stem

 

theater en dans

 • Kort geleden heeft Theaterkrant.nl de hosting overgenomen van Theaterschrift Lucifer, het internettijdschrift voor theaterkritiek en -beschouwing dat bestond van 2005 tot 2013. Hierdoor kan die site als archief ook op de lange termijn beschikbaar blijven. Om dit archief hernieuwd onder de aandacht te brengen vragen we een aantal jonge dramaturgen om een artikel dat ook nu nog het lezen waard is uit te zoeken en in te leiden. De eerste is Vera Hoogstad die koos voor Schoon. Over publieksexperimenten bij Mickery en nu van Nienke Meeter uit Theaterschrift Lucifer #6. Theaterkrant
 • Bharatanatyam danseres, actrice en choreografe Rukmini Vijayakumar heeft de internationale residentieplek bij Korzo gekregen in 2018. Met financiële ondersteuning van de Kylián Foundation kan ze in Korzo komen werken aan de vernieuwing van haar dansidioom. Dans magazine
 • De eerste editie van het Café Theater Festival in Tilburg is succesvol. Het Café Theater Festival komt overwaaien uit Utrecht. Daar bestaat het al vijftien jaar en staat het publiek voor cafés te dringen om iets van de acts te kunnen oppikken. In de Utrechtse binnenstad zijn voorstellingen in achtentwintig cafés. Zo groot is het in Tilburg niet. Acht cafés doen mee en er zijn meer dan zestig optredens. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad , Brabants Dagblad

Kunst in de openbare ruimte

 • Kunst in de openbare ruimte in Amsterdam is zeer divers en van grote kwaliteit. Enkele voorbeelden. Mister Motley
 • In Breda is begonnen aan de muurschildering ter nagedachtenis aan kickbokser Ramon Dekkers. De komende week werkt kunstenaar Robin Nas aan de schildering. Omroep Brabant

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Recent is de laatste fase van het project Lourdeskade aan de Piushaven in Tilburg opgeleverd. De locatie heeft een markant karakter dat grotendeels bepaald wordt door de originele bebouwing zoals de klokkentoren van de voormalige Lourdeskerk en het gebouw van de oude ijzergieterij. DAT architecten uit Tilburg was door het industriële karakter van de locatie geïnspireerd en heeft de sfeer doorgetrokken in het ontwerp van de nieuwe gebouwen. De Architect
 • Het uitbrengen van een boek in eigen beheer en een expositie bij Sea Foundation in Tilburg vormen de aanleiding voor Irma van Bommel beeldend kunstenaar Lucas Silawanebessy op te zoeken in zijn atelier. Het oosten van Azië en de sterrenhemel zijn inspiratiebronnen, wat alles te maken heeft met zijn roots. En hij heeft iets met getallenreeksen. In zijn atelier toont hij zijn werk en vertelt hij over zijn reizen. Brabant Cultureel
 • De Sacramentskerk in Tilburg mist al jaren zijn spits en sinds vorig jaar ook zijn schip. Maar tastbaar zijn de herinneringen gebleven. De herinneringen staan centraal in een project van kunstenaar Zeus Hoenderop. Hoenderop plaatste een bank, fotografeerde mensen die erop plaatsnamen en liet ze hun verhaal vertellen. Het project, onderdeel van een documentaire die Hoenderop maakt over herbestemming van kerken, is nog niet afgesloten. Brabants Dagblad
 • Brood ruilen voor een boek of een boek voor een brood. Bij ‘Bakkerij Maslow’ van kunstenaarscollectief Tilburg Cowboys wordt dat mogelijk. De ‘bakkerij’ staat 14, 21 en 28 april op de markt op het Koningsplein in Tilburg. Steeds meer Nederlanders leven onder de armoedegrens. Dat wil Tilburg Cowboys onder de aandacht brengen. Zelfontplooiing, cultuur en kunst is toegankelijk voor velen, zonder dat basisbehoeftes als wonen en voedsel goed verankerd zijn in de samenleving. Brabants Dagblad
 • De Eindhovense kunstenares Helma Veugen schildert elke week een inmiddels half vergane boom, midden in De Groote Peel. ED Kunstredacteur Rob Schoonen mocht – bij hoge uitzondering – een keertje mee. Eindhovens Dagblad
 • Op TIAFF, het Tilburg Architectuur Film Festival, is een documentaire te zien over de Tilburgse hoogbouw. Westpoint als een minisamenleving. De docu zoomt in op drie bewoners. Voor alle drie is het leven soms een worsteling. Maar de bewoners kijken niet alleen maar de hele dag naar buiten, zo signaleert documentairemaker Jenny van de Broeke in de korte film ‘Westpoint’. Brabants Dagblad
 • Boer Peer, de documentaire over het leven van Peer Smulders, de markante boer uit Maliskamp, (Frank van Osch films) heeft de NL Award gewonnen. De NL Awards zijn de jaarlijkse onderscheidingen voor de beste programma’s en verhalen van regionale omroepen. Brabants Dagblad , Omroep Brabant
 • Vlot geschreven, maar met nogal wat onuitgewerkte verhaallijnen en zonder echt conflict en catharsis, dat is ‘De verkeerde vriend’, de debuutroman van Gert-Jan van den Bemd. Hij kan schrijven, dat bewees hij al eerder en ook hier is het zijn stijl die zorgt dat de lezer niet afhaakt en tot het eind blijft lezen. Brabant Cultureel
 • Serge van Duijnhoven (Oss, 1970) is een begenadigd multi-talent: schrijver, dichter, muzikant, kunstenaar, historicus. Hij droomde al jong van Brussel, woonde er bijna 20 jaar, en werd er gegrepen door de waanzin. Hij woont sinds kort in ’s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad
 • Bredase dichter en auteur Rick van der Made presenteerde zijn nieuwste bundel Het jaar van de arend. BN – De Stem
 • Philharmonie Zuidnederland speelt eind augustus, samen met het Spaanse gezelschap La Fura dels Baus, twee keer de Carmina Burana van Carl Orff. De grootse productie wordt gespeeld in een zandgroeve, midden in een woonwijk in het Limburgse Heerlen. Eindhovens Dagblad
 • Rapper Kenny B heeft samen met cabaretier Katinka Polderman de Willem Wilminkprijs gewonnen voor het beste Nederlandse kinderlied met het nummer ‘Kilo, pond en ons’. Omroep Brabant
 • Muzikant Guus Boers uit Eindhoven bezingt wanhoop én vreugde op eerste soloplaat. Eindhovens Dagblad
 • ,,Tja, het is wel een beetje Amerikaans geworden, he.” De Tilburgse singer-songwriter André van den Boogaart klinkt wat verontschuldigend als hij over zijn nieuwe album spreekt. ‘Op De Terugweg Van Nergens’ is Amerika in Tilburg, dromen in een rauwe omgeving. Op 12 april stelt hij zijn album voor in Club Smederij Tilburg. Brabants Dagblad

Kunstonderwijs

 • De tien genomineerden voor de Jacques de Leeuw Prijs presenteerden zich voor een volle Muziekzaal bij de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Opvallend was bij deze presentaties dat de genomineerden, naast hun ambachtelijke talent, hun interdisciplinaire karakter lieten zien. Bron Fontys , Fontys
 • Kelly van den Boogaard presenteert in theater De Hofnar in haar woonplaats Valkenswaard haar afstudeerproject ‘En jij zei ‘Hey’ voor muziektheater van Fontys Hogeschool voor de Kunsten Tilburg. Ze zet daarmee een nieuwe stap richting de professionele theaterwereld. Eindhovens Dagblad
 • Redrum, een van de grootste film- en animatie studio’s in Nederland , start met Reducations, een eigen film- en animatie opleiding die slechts 6 maanden duurt. Door de breedte van de bestaande opleidingen, die meestal vier jaar duren, is de aansluiting tussen opleiding en gespecialiseerde bureaus niet optimaal. 3dhype

Kunstbeoefening

 • Het ITCE (International Theatre Collective Eindhoven) is een initiatief van het Parktheater in Eindhoven. Het is gestart in september 2017. Het theater heeft Carola Eijsenring van bureau Indigo-Wereld ingeschakeld om het aanbod van het Parktheater te helpen internationaliseren. ,,Het theater had namelijk de indruk dat een nieuwe doelgroep werd gemist”, zegt Eijsenring. ,,Het betreft de internationale gemeenschap: de kenniswerkers, maar ook de studenten en de migranten. Een onderdeel van haar plan is het ITCE. De acteurs komen uit Italië, Spanje, Turkije, Iran, Syrië, Nepal en Amerika. Geert Niland is regisseur en artistiek leider van de groep. Eindhovens Dagblad
 • Sinds enkele weken repeteert het Philips Harmonie Orkest op een wel heel bijzondere plek: het Evoluon. Daartoe werden handtekeningen onder een samenwerkingsovereenkomst gezet. Eindhovens Dagblad
 • Wat in 1968 begon als een clubje tamboers van het gilde Sint Brigida, is 50 jaar later uitgegroeid tot PUUR Poporkest. Het orkest is dé rode draad binnen de dorpskern van Netersel. Eindhovens Dagblad
 • Van dolkomische kinderstukken tot spannende eenakters of een bedelaarsopera: Het Zoldertejater is al 70 jaar van alle markten thuis. De oudste toneelvereniging van Oosterhout viert haar jubileum dit weekend met de feestelijke voorstelling ‘Lang & Gelukkig’. BN – De Stem

Cultuureducatie en - participatie

 • In België start een pilot om kinderen en jongeren kennis te laten maken met kwaliteitsfilms: De Filmclub. Het project wordt gesteund door de Vlaamse overheid en Jeugdfilmorganisatie JEF staat in voor de coördinatie. Het ministerie van Cultuur heeft 240.000 euro vrijgemaakt voor het project, dat bij de start van het schooljaar 2018-2019 gelanceerd wordt in minstens 72 scholen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het concept, waarin de gedeelde beleving centraal staat, is gebaseerd op “Into Film Clubs”, een gelijkaardig initiatief in het Verenigd Koninkrijk, waar al meer dan 11.000 clubs actief zijn. Vertigo , VRT
 • In 2016 lanceerde de KB | Nationale bibliotheek (KB) haar visie Mediawijsheid, met als pijlers: wegwijzer, warenhuis en werkplaats. Bij de pijler wegwijzer nemen mediawijsheid en mediaopvoeding voor de allerkleinsten een belangrijke plaats in. Om te onderzoeken wat de behoeften zijn van deze doelgroep, is er in 2017 een pilot gestart. In de loop van het traject kreeg de pilot de naam ‘DigiStart, wegwijzer in mediawijsheid en mediaopvoeding 0-6 jaar’. Bij de start van de jaarlijks terugkerende Media Ukkie Dagen(link is external) verschijnt het pilotverslag dat bibliotheken inzicht geeft in de bevindingen en resultaten van de verschillende onderdelen van de pilot. KB
 • De zevende editie van het digitale magazine Mediawijs in het onderwijs is verschenen. Deze uitgave sluit aan op de Media Ukkie Dagen. De focus ligt op mediaopvoeding in de breedste zin van het woord: van (voor)lezen tot digitaal mediagebruik. Cubiss
 • De beste poëziedebaters uit Nederland en Vlaanderen komen op 17 april bijeen voor een stevig debat over poëzie. Tussen de debatten door presenteren een aantal jongeren hun essay over poëzie. VERS is het programma van School der Poëzie rond de VSB Poëzieprijs waarin duizenden kinderen en jongeren uit heel Nederland en België in programma’s kennismaken met actuele Nederlandstalige poëzie. Alle programma’s starten op school in de klas. School der Poëzie
 • Wat kan professionele kunst teweegbrengen in het onderwijs? Tijdens de studiedag Muziek, van inspireren naar doen! op 7 maart onderzochten leraren, cultuurcoördinatoren en intermediairs uit Noord-Brabant en Limburg deze vraag op bijzondere wijze. De dag, georganiseerd door philharmonie zuidnederland in samenwerking met Kunstbalie, Cultuurstation Eindhoven en twee workshop-leiders, startte met een repetitiebezoek waarbij de deelnemers plaatsnamen ‘tussen’ de orkestenleden in. Kunstbalie
 • Een jonge pianiste, twee violisten en vier vocalisten strijden op 10 april om de Tilburgse titel Young Classical Talent Award. De zeven deelnemers komen van meerdere scholen uit Tilburg en omgeving en zijn door de scholen zelf naar voren geschoven. Kamerorkest Kamerata Zuid is organisator van de wedstrijd en begeleidt de zeven deelnemers. Brabants Dagblad
 • Wij Staan Op, een jongerenorganisatie die zich inzet voor mindervaliden, heeft een brandbrief geschreven aan de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Volgens de belangenvereniging voldoen de veiligheidsregels op festivals niet. Entertainment Business
 • Met een van haar kinderen in een rolstoel ervaart adviseur Diet Hensums (KAW) regelmatig hoe slecht toegankelijk veel gebouwen zijn voor mindervaliden. Het is geen kwestie van budget, constateert ze, vooral van aandacht. De Architect
 • In zes verzorgingstehuizen van Vitalis in Eindhoven keken bewoners en personeel op grote schermen mee naar de voorstelling ‘Hendrik Groen – pogingen iets van het leven te maken’ in het Parktheater. Eindhovens Dagblad

Erfgoed

 • Het maandthema voor april van het Europees Jaar voor Cultureel erfgoed is gemaakt landschap. De Nederlandse maakcultuur van landschap biedt Europa, zeker gezien de huidige klimaatverandering en demografische ontwikkelingen, voorbeeld en inspiratie. Op 26 april organiseren Staatsbosbeheer, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het team van het Europees Erfgoedjaar in Nijmegen een expertmeeting rondom het thema ‘gemaakt landschap’. Erfgoedstem , Europees Erfgoedjaar
 • Stichting Leerwerkbedrijf Nieuwe Hollandse Waterlinie start per 15 april 2018 met de exploitatie van Fort bij Asperen. De stichting gaat gedurende de maanden april tot oktober in 2018 én 2019 het fort met de taveerne exploiteren. Het beheer en onderhoud van het fort met buitenterrein blijft deze periode in handen van Staatsbosbeheer. Hierdoor kan het fort als vanouds de deuren openen voor publiek met een gloednieuwe kunstexpositie, rondleidingen, activiteiten en horeca. Het fort werd tot 1 januari 2018 jarenlang door Stichting Kunstfort Asperen geëxploiteerd. Staatsbosbeheer
 • De Bond Heemschut en de Donderberggroep, die tot doelstelling heeft het bevorderen van de studie naar en het behoud van architectuurelementen als follies, tuinsieraden en vermaaksarchitectuur in Nederland en België, organiseerden in Hengelo een kennisbijeenkomst over vermaaksarchitectuur en de bijzondere aspecten daarvan. In het bijzonder ging het over de bescherming van vermaakserfgoed. Heemschut
 • Het Eye Collectiebeleidsplan 2018-2021 is gepubliceerd. Het Collectiebeleidsplan geeft inzage in onze werkzaamheden en ambities op het gebied van conservering, digitalisering, restauratie en ontsluiting van filmerfgoed van Eye. Eye

#koninklijk is ook..

Samenwerken in een internationale context. Dutch Invertuals, een samenwerkingsverband bestaande uit ontwerpers met verschillende disciplines, heeft zich sinds het ontstaan in 2009 ontwikkeld tot een serieus merk. De eerste samenwerking is ontstaan vanuit de vraag om op de Salone del Mobile, een jaarlijkse designbeurs in Milaan, ‘Dutch Design’ te vertegenwoordigen. Meteen samenwerken in een internationale context dus. Volgende week delen we het interview met oprichter Wendy Plomp op Mestmag.nl. Bron en bron foto: Dutch Invertuals

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie