Trends & ontwikkelingen 11 december 2015

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Eindelijk heeft de VVD impliciet toegegeven dat er iets in de culturele sector moest worden gerepareerd na de bezuinigingen van 2013. Dat wilde de VVD helemaal niet, maar het was wel een van de meest interessante resultaten van het voorbij begrotingsdebat cultuur waarmee de Tweede Kamer uiteindelijk 10 miljoen euro extra regelde voor 2016. Robbert van Heuven over de cultuurdebatten van de afgelopen weken. Nu is alleen de vraag nog: is de draai van de VVD eenmalig? Of is voorzichtig de weg ingeslagen naar een echt iets kunstvriendelijker politiek klimaat? Theaterkrant
 • De Tweede Kamer ging akkoord met € 10 miljoen reparatie in 2016 voor culturele noden en wensen. Dit bedrag komt ten laste van de EZ-begroting en leidt niet tot een nieuwe uitname uit het gemeentefonds, zoals oorspronkelijk door de coalitiepartijen voorgesteld. In 2017-2020 blijft in het gemeentefonds ook de decentralisatie-uitkering beeldende kunst en vormgeving voor de G36, die oorspronkelijk als betaalmiddel voor de landelijke cultuurdoelen was beoogd. Het veld en de VNG vinden een structurele reparatie van ongeveer € 60 miljoen vanaf 2017 noodzakelijk. VNG
 • De extra 10 miljoen voor de kunsten in 2016 – is een succes van de lobby door Federatie Cultuur, Kunsten ’92 en FNV KIEM. Belangrijk succes is ook dat er 2 miljoen wordt uitgetrokken voor verbeteren van de positie van kunstenaars op de arbeidsmarkt. ‘Dit is echt een belangrijke stap. Het is een erkenning dat er te hard en te diep gesneden is. Er zit echt een grens aan hoeveel je als overheid kan bezuinigen. Zelfs de VVD erkent dat nu impliciet door deze motie.’ aldus Peter van den Bunder, bestuurder Kunsten van FNV KIEM. Overigens is hiermee de kous nog niet af. Voor 2017 en later blijft de coalitie van VVD en PvdA van zins om het extra cultuurgeld weg te halen bij de gemeenten. FNV Kiem
 • De tien miljoen euro die de Tweede Kamer volgend jaar extra voor kunst en cultuur uitgeeft, komt voor een deel ook in Brabant terecht. Brabantse theaterfestivals die de afgelopen weken druk actie hebben gevoerd, zijn in ieder geval blij. Ook Opera Zuid en de Dutch Design Week mogen op (extra) rijksgeld rekenen. Omroep Brabant
 • Volgens Lise van Zaalen worden vier jaar na de cultuurbezuinigingen van kabinet Rutte I alle veroordeelde angsten van de actievoerende kunstsector langzamerhand werkelijkheid. Er is een uitholling van het kunstenveld gaande en het einde is nog lang niet in zicht. Er is minder geld te verdelen en de verdieping en het experiment worden schaarser omdat daarvoor nog weinig draagvlak te vinden is bij beleidsmakers. Platform Beeldende Kunst
 • Afgelopen vrijdag 4 december gingen de deuren van de Haagse presentatie-instelling GEMAK voor het laatst open. GEMAK is de zoveelste kunstinstelling die zich sinds de bezuinigingen van Halbe Zijlstra genoodzaakt ziet te sluiten. GEMAK heeft naast de organisatie van de tentoonstelling met de titel Exit GEMAK: All Art is Political | Kunst = Politiek, een aantal mensen uit het kunstenveld uitgenodigd om te praten over de rol en positie van presentatie-instellingen. De sprekers zijn het eens dat in plaats van de economische waarden van kunst te gebruiken als rechtvaardiging voor overheidsfinanciering, het maatschappelijk belang van kunst(-instellingen) benadrukt moet worden om zo draagvlak te cre‘ren voor kunst(financiering). Eline van der Haak, Metropolis M, bleef achter met de vraag of de politiek zich werkelijk veel bekommert om de presentatie-instellingen. Zichtbaarheid lijkt niet het probleem geweest bij GEMAK en Willem 3 (Vlissingen), hier zijn gemeentes die andere keuzes maken, prioriteiten stellen binnen de begroting en daarvoor geld bij cultuur weghalen. Waarom juist deze instellingen niet meer gesteund worden blijft onduidelijk. Rune Peitersen, voorzitter van Platform Beeldende Kunst, vraagt zich af wat maatschappelijk belang dan is. “Weten we Ÿberhaupt wat er bedoeld wordt met ‘maatschappelijk belang’ of is het een (goedbedoelde) loze, manipuleerbare term die ingezet wordt om kunst onschadelijk te maken?” Metropolis M, Platform Beeldende Kunst
 • De Eerste Kamer heeft dinsdag 8 december 2015 gedebatteerd met minister Bussemaker (OC & W) over de Erfgoedwet. Aan het einde van het debat werd het wetsvoorstel zonder stemming aanvaard. Eerste Kamer
 • De SP heeft voor de tweede maal dit jaar een meldpunt geopend voor mensen die te dure tickets voor evenementen hebben gekocht. Aanleiding zijn de tot in de duizenden euro’s oplopende prijzen die op secondary ticketingsites worden gevraagd voor Adele-tickets. De totstandkoming van de wet doorverkoop tickets van SP kamerlid Van Dijk loopt al jaren en werd door de Tweede Kamer gesteund. Als de wet ook in de Eerste Kamer wordt aangenomen, mogen wederverkopers niet meer dan 20 procent van de kaartprijs aan extra kosten vragen. In februari 2016 spreekt de Eerste Kamer over deze wet. Ticketmaster, de kaartverkoper van de Adele-concerten, profiteert zelf van doorverkoop op Seatwave. Entertainment Business , Het Parool
 • Op maandag 14 december 2015 vindt dŽ jaarlijkse kunst- en cultuurconferentie Cultuur in Beeld plaats, georganiseerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het centrale thema is dit jaar ‘Ruimte voor Cultuur’. Cultuur in Beeld
 • De tweede editie van de Cultuurindex Nederland, met cijfers over de periode 2005-2013, laat de (soms) grote verschuivingen zien die momenteel in de culturele sector gaande zijn. De artikelen in Boekman 105 gaan hier dieper op in. De berichten zijn gemengd, de verschuivingen niet eenduidig. Met enige voorzichtigheid kunnen hier drie grote elkaar versterkende trends in worden onderscheiden. Boekman , Cultuurindex
 • In 2016 richt de provincie Noord-Holland zich met haar cultuurbeleid vooral op behoud en toegankelijk maken van erfgoed. De provincie blijft onder andere investeren in restauratie, onderhoud en herbestemming van monumenten. Daarnaast zijn de Stelling van Amsterdam en de thema’s archeologie, duurzaamheid en dijken belangrijk. In 2016 is de provincie wederom sponsor van de Uitmarkt Amsterdam. Noord-Holland
 • Door alle bezuinigingen is de toekomst van de hedendaagse kunst in Zeeland in gevaar. Dat zegt Kathrin Ginsberg, directeur van het Centrum Beeldende Kunst Zeeland. Veel expositieruimten moeten hun deuren sluiten. Omroep Zeeland
 • Vanaf begin volgend jaar heeft de provincie Limburg, als eerste provincie in Nederland, een eigen filmfonds met een budget van een half miljoen euro en een film commissioner die filmmakers helpt bij het realiseren van hun plannen. Het doel is om op termijn de ondersteuningsmogelijkheden uit te breiden en internationale coproducties te stimuleren. Filmkrant
 • Hoe kunnen gemeenten met de Omgevingswet straks integrale afwegingen over de fysieke leefomgeving maken nu ze voor een deel van hun uitvoeringstaken “strak in het pak genaaid” zitten bij de regionale omgevingsdiensten? Terwijl het ministerie van Infrastructuur en Milieu druk bezig is met botsproeven om de nieuwe Omgevingswetregels te toetsen aan de praktijk, zien bestuursrechtadvocaten van advocaten- en notariskantoor AKD een heel andere clash: een botsing der wetten. Het gaat hier over de Omgevingswet versus de wetswijziging van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), waarin afspraken over vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) worden vastlegt. Binnenlands bestuur
 • Gemeenten in krimpgebieden benutten herbestemming van cultureel erfgoed nog onvoldoende als kans bij leegstand. In het krimpbeleid heeft erfgoed nog geen volwaardige plek gevonden. Regionale samenwerking en koppeling van herbestemming met de regionale economie kan uitkomst bieden. Dit blijkt uit onderzoek van Telos, universitair kenniscentrum voor duurzame ontwikkeling in Tilburg. Telos voerde in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzoek uit naar hoe op bestuurlijk niveau wordt omgegaan met herbestemming in krimpgebieden. Cultureel Erfgoed
 • De overheid wordt vaak verweten achter de feiten en de dynamiek van de markt aan te lopen. Maar dat geldt niet voor de aanpak van leegstaand vastgoed. Gemeenten hebben daar de afgelopen vier jaar meer werk van gemaakt dan marktpartijen, blijkt uit onderzoek van het Kadaster in opdracht van Bouwstenen voor Sociaal. Binnenlands bestuur
 • De gemeente Amsterdam trekt een kwart miljoen euro uit voor culturele evenementen rond het EU-voorzitterschap. Er komt onder meer een programma in de Stadsschouwburg en een conferentie van nachtburgemeesters uit Europese steden. Het Parool
 • Het Erasmus MC in Rotterdam tekent bij de Raad van State beroep aan tegen de bouw van een depot voor Museum Boijmans Van Beuningen in het Museumpark. De planning is dat dit zogenoemde Collectiegebouw pal naast de tuin van de kliniek Kinderpsychiatrie wordt gebouwd. Het Collectiegebouw levert volgens het ziekenhuis te veel prikkels op voor de jonge pati‘nten. Algemeen Dagblad
 • Aanvankelijk was het de bedoeling van de gemeente Utrecht dat er in Leidsche Rijn een ‘culturele trekker van formaat’ ofwel een tweede schouwburg zou komen. Een dergelijke grootschalige culturele voorziening bleek echter niet exploitabel. Vervolgens besloot het college dat er ‘een theaterfunctie in afgeslankte vorm’ zou komen. En nu spreekt het college van B & W over een ‘bruisende en levendige voorziening’ waarvoor culturele ondernemers worden gezocht. Daarvoor wordt op dit moment een marktconsultatie uitgevoerd. Voor de zomer 2016 moet duidelijk zijn wat dit heeft opgeleverd. De Stad Utrecht
 • Het Utrechtse College van B&W wil het Utrechts Centrum voor de Kunsten voor kunsteducatie een eenmalige extra subsidie toekennen, vanwege de wankele financi‘le positie. De gemeenteraad beslist 15 december over het voorstel. De incidentele bijdrage bedraagt 590.000 euro, plus 230.00 euro voor de Cultuurcampus in Leidsche Rijn. Het college volgt daarmee de aanbevelingen van de onafhankelijke commissie, die op 26 november een positief advies uit bracht over het UCK aan de wethouder. lkca
 • De reparatiekosten van het tweede geluidslek van TivoliVredenburg bedragen 146.410 euro. De gemeente Utrecht en de concertzaal gaan juridische stappen ondernemen om deze kosten te verhalen op de akoestisch adviseur en de aannemer. NU.nl
 • De Europese Commissie komt met een eerste wetsvoorstel betreffende het auteursrecht. Het is bedoeld om mensen die betalen voor online-contentdiensten in ŽŽn EU-lidstaat – voor e-books, muziek, games, films, tv-series en sport – toe te staan om van deze diensten gebruik te maken wanneer zij naar een ander land reizen. Op dit moment is dat vaak niet mogelijk. Wij hebben het hier over een nieuw Europese recht voor de grensoverschrijdende portabiliteit van online-content. Aldus Andrus Ansip, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Digitale Eengemaakte Markt, en GŸnther H. Oettinger, Europees commissaris voor Digitale Economie en Samenleving. De Morgen , Mediadesk Nederland

noord-brabant

 • Begin november 2016 kreeg bkkc van de provincie Noord-Brabant de opdracht om, in overleg met het veld, te komen tot een breed gedragen en eenduidige visie op talentontwikkeling in Noord-Brabant. Een update. bkkc
 • Brabant Magazine is het digitale magazine van de provincie Noord-Brabant. In de 4e editie van 2015 is er aandacht voor de ontwikkelingen van de eerste maanden van het fonds Brabant C. BrabantC
 • De provincie Noord-Brabant heeft in de Eerste Kamer haar zorgen geuit over de forse bezuinigingen die Omroep Brabant boven het hoofd hangen. In de Kamer werd de nieuwe mediawet van staatssecretaris Sander Dekker besproken. Omroep Brabant
 • De 9 finalisten van de Brabantse Dorpen Derby en hun coaches zijn bekend: Den Hout met Joost Heijthuijsen, Gilze met Gerard Korthout, Heeswijk-Dinther met Bijke Aarts, Heeze met Rocco Verdult, Nispen met Heleen Moors, Ravenstein met Simone Kramer, Sint Agatha met RenŽ Bastiaanse, Sterksel met Meggy Althuizen en Stevensbeek met Cor van de Griendt. Omroep Brabant zendt de finale zaterdag 12 december live uit op tv. De Derby heeft dit jaar als thema Cultuur. Negen dorpen zetten zich in om de leefbaarheid in hun dorp te verbeteren met een project rondom cultuur. De spanning stijgt in de dorpen in West Noord-Brabant. Brabant.nl , BN – De Stem

grote brabantse gemeenten

 • De exact een jaar geleden gestarte Bredase ondernemersvereniging City of Imagineers heeft het honderdste lid verwelkomd. Doelstelling van de organisatie is de Bredase creatieve industrie (zoals film, fotografie en copywriting) naar een hoger niveau te tillen en op de (inter)nationale kaart te zetten. De vereniging streeft naar minimaal tweehonderd leden. De gemeente Breda heeft City of Imagineers een startsubsidie van 1,5 ton gegeven. Voor 2016 komt daar in elk geval 50.000 euro bij. Het geld wordt onder andere gebruikt voor (netwerk)activiteiten en presentaties. Inge Laagewaard is als ‘kwartiermaker’ aangesteld. Er zijn, volgens haar, in het afgelopen jaar al de nodige samenwerkingsverbanden ontstaan. BN – De Stem
 • De Raad van Toezicht van CKE (Centrum voor de Kunsten Eindhoven) staat alleen, volgens Anemoon Langenhoff , theatermaker en parttime docent bij het CKE. “Ik denk dat de RvT (ver van de CKE-vloer) in een tunnelvisie is beland. Twee RvT-leden hebben andere belangen (Lumens en NatLab), dus mogelijk voordeel bij een bezuiniging op het CKE. De RvT heeft zich vergist in de meerderheid van de gemeenteraad, die bezuinigingen op het CKE, inclusief marktwerking, van tafel veegde. De RvT heeft zich ook vergist in de gevoelens van de medewerkers. De relatie is duurzaam ontwricht.Eindhovens Dagblad
 • Huurders van gebouw 3 op het NRE-terrein gaan niet akkoord met het huurcontract dat de gemeente ze aanbiedt per 1 januari. In gebouw drie, de voormalige centrale werkplaats van het Eindhovense nutsbedrijf, zitten onder meer het Erfgoedhuis – een gemeentelijke instelling voor onder meer archeologie – en Eindhoven in Beeld, maar die vallen buiten de nieuwe huurcontracten. De tijdelijke overeenkomst van de creatieve bedrijfjes die er zitten moet per 1 januari worden verlengd. Wethouder Yasin Torunoglu vindt dat er alle reden is om de huurders van gebouw 3 op het NRE-terrein een marktconforme huur te vragen. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • Voorlopig zit er nog geen schot in de ‘transformatie’ van het voormalige Philipsgebouw HCZ aan de Vonderweg in Eindhoven. Het kantoor staat er al sinds 2013 volledig gestript bij. De gemeente Eindhoven voert gesprekken met eigenaar Breevast BV over het herontwikkelen. Eindhovens Dagblad
 • Directeur Henri Broeren van de Toonzaal in ‘s-Hertogenbosch is het komend half jaar interim-directeur van W2 Poppodium. De Stichting W2 Poppodium en de Stichting Willem II Fabriek moeten na 1 juli 2017 samengaan in ŽŽn stichting. Broeren moet voor die samenvoeging zorgen. De taak bij W2 Poppodium is vooral ook het (financieel) gezond maken van de organisatie. Broeren: “Dit jaar wordt een tekort van 35.000 euro verwacht. Dat is op een begroting van acht ton te overzien, maar niet jaar na jaar.” Met intendant Ivonne van der Velden van de Willem II Fabriek gaat Broeren de verschillende organisaties in elkaar schuiven. “Zij heeft kennis van beeldende kunst, ik van muziek. Daar moet iets van te bakken zijn.” Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • De investering die nodig is om de gebouwen op de Tramkade in ‘s-Hertogenbosch wind- en waterdicht te maken, in totaal 1 miljoen euro, kan binnen 10 jaar worden terugverdiend. De gemeente ‘s-Hertogenbosch betaalt de kosten van het veilig maken van de gebouwen. Alle andere gebreken zijn op kosten van de Tramkade. Brabants Dagblad
 • Incubate kreeg in 2015 bijdragen van in totaal 1,2 miljoen euro, meer dan een miljoen was publiek geld. Dat becijferen vijf oppositiepartijen (VVD, PvdA, LST, OPA en Lokaal Tilburg) in een gezamenlijke motie die ze maandag indienen in de gemeenteraad. Ze eisen daarin dat wethouder Marcelle Hendrickx (D66, Cultuur) de raad uitvoerig informeert over de lopende gesprekken met Incubate om in 2016 nieuwe problemen te voorkomen. Brabants Dagblad
 • Stichting Incubate heeft bekend gemaakt dat Joost Heijthuijsen vanaf 1 januari 2016 zal stoppen als directeur-bestuurder. Heijthuijsen was negen jaar bij Incubate betrokken als directielid voor het festival in Tilburg. De Raad van Toezicht betreurt het vertrek van Joost Heijthuijsen bij het festival, maar respecteert de vooral ook persoonlijke afwegingen die aan zijn besluit ten grondslag liggen. Brabants Dagblad , 3voor12.vpro.nl
 • Try-Out Cultuur gaat in januari 2016 van start. Het programma laat basisschoolleerlingen kennis maken met culturele en creatieve activiteiten, zonder meteen lid te hoeven worden van een vereniging of club. Tot eind december kunnen aanbieders van creatieve of culturele activiteiten zich aanmelden bij de gemeente Tilburg. “Tilburg stimuleert de verbeelding. Ook bij kinderen. Juist bij kinderen. Kennismaken met cultuur in de breedste zin van het woord draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling, inventiviteit en creativiteit. Cultuureducatie stimuleert!”, licht cultuurwethouder Marcelle Hendrickx toe. Gemeente Tilburg
 • In Tilburg komt het eerste gemeentelijke Buurtcultuurfonds in Nederland. In de wijken Hasselt/Goirke-West en Kruidenbuurt, twee Tilburgse impulswijken, start in januari 2016 een proef met Buurtcultuur. Dit initiatief is bedoeld om culturele activiteiten in deze wijken te stimuleren onder professionele begeleiding. Hiervoor is totaal 75.000 euro beschikbaar. De uitvoering is in handen van Art-fact. Art-fact
 • Directeur Errol van de Werdt van het Textielmuseum gaat 15 december, vergezeld van de Tilburgse wethouders Erik de Ridder en Marcelle Hendrickx op werkbezoek naar Manchester. Het bezoek is onderdeel van het traject om in vier jaar uit te groeien naar hŽt kennis- en expertisecentrum op het gebied van textiel in Europa. Hierbij zijn er veel kansen voor kennisdeling en innovatie. Tilburgers
 • Het is voor het eerst sinds vijf jaar dat de gemeente Tilburg weer nieuwe monumenten gaat aanwijzen. Het vorige college van B en W plaatste alleen de schouwburg op de monumentenlijst. Dat gebouw werd dit jaar ‘gepromoveerd’ tot rijksmonument. Nu staan vier gebouwen en ŽŽn brug uit de naoorlogse periode op de lijst. Brabants Dagblad
 • Slurven werden begin deze zomer op de – net tot een monument uitgeroepen – Koepelhal in de Spoorzone ge•nstalleerd en maken deel uit van een forse installatie die is aangebracht voor klimaatbeheersing ’n de hal. Al snel bleek dat ‘er niet goed over nagedacht was’. De gemeente hoopt in januari een oplossing te hebben: een platte installatie. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Bergenaren die volgend jaar hun huis aanpassen of een woning bouwen, hebben grote kans dat ze niet meer langs de Welstandscommissie hoeven met hun plannen. Tijdens de commissievergadering Stad en Ruimte bleek dat een overgrote meerderheid van de gemeenteraad instemt met het afschaffen van de welstandsregels voor een groot gedeelte van de gemeente Bergen op Zoom. BN – De Stem
 • De gemeente Bergeijk ziet graag dat het renovatieproject voor de voormalige weverij De Ploeg door kan gaan. Een bescheiden voorwaarde in het hele plan is dat drie schutsbomen van het Sacramentsgilde worden verplaatst. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Boxtel wil dat het nieuwe muziekhuis van Boxtel’s Harmonie geen geluidsoverlast veroorzaakt. Doordat de akoestische plannen nog goedgekeurd moeten worden, loopt de opknapbeurt vertraging op. Brabants Dagblad
 • Museum de Wieger in Deurne heeft de komende jaren structurele steun van de gemeente nodig van ruim 27.000 euro per jaar. Komt dat extra geld er niet dan dreigt opnieuw sluiting van het museum. Daarnaast heeft de stichting Hafadru – organisator muziekonderwijs in Deurne – extra geld nodig want anders moet de stichting wellicht vertrekken uit de voormalige RICK-ruimte. Dat staat in een notitie over de nieuwe cultuurvisie waar tijdens een commissievergadering over werd gesproken. Er is in totaal een halve ton beschikbaar. Maar het museum wist na afloop van de vergadering nog altijd niet waar het volgend jaar aan toe is. B en W hadden zeven scenario’s op een rij gezet waaruit de politiek zou kunnen kiezen. De partijen voegden zelf nog eens twee scenario’s toe, waarmee duidelijk werd hoe verschillend ze tegen de materie aankijken. Het kan later in de gemeenteraadsvergadering eigenlijk nog alle kanten op. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • Heemkundekring Willem Snickerieme wil in breed verband kijken naar nieuwe mogelijkheden voor het museum Zwaluws Erfgoed. Volgens de kring heeft het museum lang stilgestaan. Het Oude Raadhuis, dat dienstdoet als het museum Zwaluws Erfgoed, heeft volop potentie. Niet alleen voor Lage Zwaluwe, maar voor de hele regio. Dat blijkt uit een onderzoek dat NHTV-studenten hebben gedaan in opdracht van de heemkundekring. BN – De Stem
 • Kunstenaar Frank Kastelein en de Stichting Vrienden Fort de Hel moeten op 31 maart 2016 Fort de Hel in Willemstad verlaten hebben. Dat heeft de kantonrechter in Bergen op Zoom bepaald. Die geeft daarmee de gemeente Moerdijk gelijk die in 2014 het huurcontract met de Stichting Vrienden Fort de Hel opzegde. Dat gebeurde na een jarenlange periode van geruzie rond klachten van omwonenden over overlast. Die strijd kostte volgens de gemeente tonnen aan gemeenschapsgeld. BN – De Stem
 • Het bronzen beeld van de Aardappeleters is onthuld in Nuenen. De werkgroep ‘Bronzen Beeldengroep Aardappeleters’ is blij dat de storm is gaan liggen. De in brons gegoten versie van het beroemde schilderij, door Van Gogh 130 jaar geleden in Nuenen geschilderd, was bijna klaar toen de protesten oplaaiden. Een groep prominente tegenstanders uitte in een open brief hun ongenoegen over de gang van zaken rond het door Peter Nagelkerke gemaakte kunstwerk. De tegenstanders vinden dat het verleden van de schilder commercieel uitgemolken wordt. Eindhovens Dagblad , Omroep Brabant
 • “We hopen zo’n twee tot drie jaar door de gemeente gesubsidieerd te worden, om vervolgens zelfstandig verder te kunnen gaan. We willen niet bij de gemeente aan blijven kloppen, maar het is nu even nodig”, vertelt bestuurslid Paul van Mossevelde van het Filmhuis Oosterhout. Het filmtheater gaat de programmering verbreden : naast de arthouse films meer commerci‘le films. Ook worden de mogelijkheden voor kinder- en relatiefeesten uitgebreid. Daarnaast zullen meer activiteiten in het cultureel centrum worden georganiseerd, zoals lezingen. BN – De Stem , Omroep Brabant
 • De bibliotheken in Oosterheide en Dommelbergen waren zaterdag voor de allerlaatste keer geopend. In plaats van de bibliotheken komen in die Oosterhoutse wijken beperkte uitleenpunten in de Bunthoef en activiteitencentrum Dommelbergen. BN – De Stem
 • Het is een vurige wens van bibliotheek VANnU die eindelijk wordt vervuld. Per 1 januari 2016 sluiten gemeente en bibliotheek een subsidie-akkoord voor drie jaar. Kern in die meerjarenafspraak is een structurele bezuiniging van 250.000 euro op een jaarlijkse subsidie van 1,6 miljoen. Bibliotheekdirecteur FrŽdŽrique Assink beseft dat die bezuiniging een zware opgave is, maar ze is blij dat VANnU tenminste weet waar het aan toe is. BN – De Stem
 • Het bureau Questum uit Eindhoven heeft op verzoek van de gemeente Sint- Michielsgestel een aanbod gedaan om een visie op te stellen voor de bibliotheken in Sint-Michielgestel, alus het College van B & W. Het rapport wordt midden december verwacht. Het bureau Questum, tevens commerci‘le aanbieder van bibliotheekproducten, ontvangt voor dit rapport een bedrag van 13.300 euro. Brabants Dagblad , Bibliotheekblad
 • De kans is levensgroot dat het Valkenswaard niet lukt om de eerder afgesproken bezuiniging op subsidies te halen. In dat geval loopt de gemeente tonnen mis. Eindhovens Dagblad
 • DePetrus is hŽt beoogde sociaal, culturele hart van Vught. Al maanden wordt gebroed op een goed exploitatieplan voor de niet commerci‘le partijen en heerste mediastilte maar volgens wethouder Peter Pennings wordt binnenkort bekend wie wel en niet meedoen in het Petrusplan. He Vughts Museum gaat erheen. Andere belangrijke kandidaten zijn Bibliotheek de Meierij, Anders Bezig Zijn Vught (ABZ) Žn de Wereldwinkel. Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • Iedereen die werkt in de kunst- en cultuursector of de creatieve industrie kan tot en met eind 2016 via het Sectorplan Cultuur met een korting van tenminste 50% een loopbaanadviesgesprek aanvragen of coaching en training volgen op het gebied van loopbaanplanning, persoonlijke ontwikkeling, ondernemerschap, prestatiedruk, communicatie e.d. Het aanbod is te vinden op de website van Optreden voor Jezelf. Optredenvoorjezelf
 • Als het inkomen wegvalt, bijvoorbeeld door arbeidsongeschiktheid, heeft meer dan de helft van de zelfstandigen op de langere termijn een zeer groot probleem. In de creatieve industrie is meer dan twee derde van de zelfstandigen niet verzekerd bij een verzekeraar en zij lopen grote financi‘le risico’s als er wat gebeurt. De drie belangrijkste redenen: het huidige aanbod sluit niet aan op de wensen, de kosten worden als te hoog ervaren en er is wantrouwen richting verzekeraars. Het Broodfonds biedt uitkomst, maar keert maximaal twee jaar uit bij langdurige ziekte. Op 2 december organiseerde FNV KIEM in Pakhuis de Zwijger een bijeenkomst over dit onderwerp. De actie voor Romijn Conen is succesvol. FNV Kiem , Omroep Brabant
 • Eind november organiseerde de BNA voor de tweede keer de Aanbestedingstafel. Architecten, opdrachtgevers, adviseurs, aannemers en experts verzamelden zich om concrete acties te benoemen voor een betere aanbestedingspraktijk. De belangrijkste uitkomst, naast een enthousiaste stemming, is een breed draagvlak om met elkaar actie te ondernemen. De gemeenschappelijke bereidheid spitst zich toe op twee concrete acties. De eerste actie gaat over het voltooien van een nieuwe handreiking ‘Richtlijn proportioneel aanbesteden’ ten behoeve van opdrachtgevers. De tweede actie gaat over de rol van architecten. Gezonde architectenselecties zijn immers een verantwoordelijkheid van opdrachtgever en architecten. Om scherper te krijgen of de inspanning opweegt tegen de opbrengsten is het volgens de aanwezigen van de Aanbestedingstafel effectief van te voren een business case op te stellen. BNA
 • Per juli 2016 verhuist ook de bni naar Huys Azi‘ aan de Jollemanhof in Amsterdam. BNA en bni tekenden daarvoor de contracten. bni sluit zich aan bij andere beroepsorganisaties BNA, NVTL, BNSP en NLingenieurs die al eerder samen onder ŽŽn dak te vinden waren. BNA
 • De onafhankelijke commissie, die mogelijke belangenverstrengeling van Guus Beumer, directeur van Het Nieuwe Instituut in Rotterdam, onderzocht, komt met een rapport. De commissie vindt de handelswijze van Beumer strijdig met de onder cultuurinstellingen geldende Governance Code Cultuur, maar Beumer mag blijven. Ook het gegeven dat JosŽ Teunissen, lid van de raad van toezicht, een betaalde opdracht heeft gekregen en aangenomen voor een expositie, is, volgens de commissie, tegen de regels van goed cultuurbestuur. De commissie pleit voor een nieuwe en kleinere raad van toezicht, een zakelijke directeur en meer ‘transparantie’ als het gaat om aanbestedingen. De raad van toezicht van het Nieuwe Instituut heeft besloten gefaseerd af te treden na de harde kritiek. Architectenweb.nl, De Architect , Fashion United
 • Net twee maanden na het ontslag van Lorenzo Benedetti in de Appel in Amsterdam, is er een tweede onmiddellijk ontslag dat er erg op lijkt: het overkomt nu Mihnea Mircan, de directeur van de Antwerpse tegenhanger van de Appel, de kunsthal Extra City. George Knight stelt vast dat het advies van de Raad voor Cultuur over De Appel uit 2012 van Venus komt en het advies n.a.v. het ontslag van Benedetti van de commissie Swaab van Mars. Metropolis M , George Knight
 • Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam verkeert in een bestuurscrisis. Het museum zit zonder directeur en voorzitter van de raad van toezicht. VVD-senator Pauline Krikke heeft tegenover NRC Handelsblad haar vertrek bevestigd. Volgens ingewijden volgt haar ontslag op een conflict met de raad van toezicht en haar managementteam. Het Parool
 • De belangstelling voor musea blijft toenemen, in 2014 brachten mensen bijna 26 miljoen bezoeken aan een museum, een stijging van 2,7 miljoen. Ondanks deze stijging heeft een grote groep musea het moeilijk door sterk teruglopende subsidies en loopt hierdoor meer en meer in de rode cijfers. Een kleine groep van grote musea doet het uitstekend, zo laat het rapport Museumcijfers 2014 zien, een jaarlijks onderzoek in opdracht van de Museumvereniging onder 415 musea. Zeker 72 procent van de musea zag het aantal subsidies slinken door bezuinigingen van gemeentes. Met of zonder subsidiedaling, musea weten meer eigen inkomsten te vergaren. De inkomsten uit entreegelden zijn de belangrijkste bron, maar ook opbrengsten uit horeca, winkel en sponsoring dragen hieraan bij. Musea met een subsidiekorting brengen ook hun lasten terug, met name in bedrijfsvoering, ook al slagen ze er daarmee niet in de klappen van de bezuinigingen op te vangen. Museumvereniging , De Volkskrant
 • De Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) bestaat tien jaar en viert dat met een speciaal jubileumprogramma op 17 en 18 december 2015 in Amsterdam. Op 18 december opent de tentoonstelling VBCN 10 jaar jong, samengesteld door de veelbelovende curatoren Alix de Massiac en Vincent van Velsen. Vooraf organiseert de VBCN het symposium 10 jaar vooruit! Kunst in / aan het werk. Hierin blikken prominente spelers uit de culturele sector vooruit op de nabije toekomst. Wat zijn maatschappelijke trends op het gebied van wonen, werken en mobiliteit en wat zijn mogelijke effecten op de beleving van kunst. VBCN , VBCN
 • Catharien Romijn stelt de kunstcollectie samen van chemieconcern DSM. Voor iedere aankoop schrijft ze een notitie met argumenten. Hoe haal je de top van een bedrijf over om aankopen te doen die nou niet direct zachtaardig zijn te noemen en die geld kosten dat ook op een andere manier in het bedrijf kan worden gestopt? NRC , inlog vereist
 • Verffabrikant Schmincke is veroordeeld tot het betalen van 200 duizend euro schadevergoeding aan kunstenaar Frank van Hemert. Het bedrag is een voorschot op een later te bepalen compensatie. Dat heeft de voorzieningenrechter in Alkmaar bepaald. Al bijna vijftien jaar voert de kunstschilder een juridische procedure tegen de verffabrikant. Hoewel hij afgelopen februari door het gerechtshof Amsterdam in het gelijk werd gesteld, wacht hij nog steeds op een schadevergoeding. De Volkskrant
 • Stichting BREIN heeft het laatste actieve lid van de Nederlandse releasegroep DMT (Dutch Movie Theater) ge•dentificeerd en een schikking met hem getroffen. De uploader plaatste onder het alias ipod020 bijna dagelijks torrents op Kickass Torrents en The Pirate Bay, schrijft BREIN in een verklaring. Het ging om circa 5000 torrents met voornamelijk films en ebooks. Entertainment Business
 • Er komt voorlopig nog geen verbod op mediaspelers waarmee streamen uit illegale bron mogelijk is. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald in de rechtszaak die BREIN heeft aangespannen tegen Moviestreamer, die de mediaboxen verkoopt. De voorzieningenrechter wil het oordeel afwachten van het Europees Hof van Justitie. In een andere, eveneens door de antipiraterijstichting aangespannen zaak tegen een aanbieder van mediaboxen, heeft de rechter zogenoemde ‘vragen van uitleg’ gesteld aan het Europese Hof. BNR , BREIN
 • International Film Festival Rotterdam (IFFR) en Warsteiner hebben hun meerjarige samenwerking uitgebreid met de Warsteiner Publieksprijs. IFFR
 • Gemeente Vlissingen is noodlijdend en moet drastisch snijden in haar uitgaven. De jaarlijkse bijdrage aan Film by the Sea wordt in vier jaar tijd afgebouwd van €85.000 naar nul. Volgens directeur Leo Hannewijk heeft dit gevolgen voor zijn organisatie. Toch is hij gematigd optimistisch. Hij denkt het festival overeind te kunnen houden door nieuwe partnerships aan te gaan. Filmkrant
 • Nederlandse wetenschappers kunnen de komende jaren meer en meer hun werk bij mega-uitgever Elsevier publiceren zonder dat lezers op hoge betaalmuren stuiten. Na ruim een jaarlang keihard onderhandelen hebben de universiteiten deze week een deal gesloten met Elsevier over zogeheten open access publiceren. De afspraken met Elsevier komen ook op een belangrijk moment, omdat zonder big deal de universiteitsbibliotheken vanaf 1 januari 2016 niet langer bij de wetenschappelijke tijdschriften van Elsevier zouden kunnen. Ook dat lijkt nu afgewend. De Volkskrant
 • De Groep Algemene Uitgevers heeft Bookarang uitgeroepen als winnaar van de Renew the Book-startupwedstrijd bij Rockstart. In het vijf weken durende programma streden vijf teams om de titel. Het doel: innovatieve oplossingen om boeken te financieren, te ontdekken en te gebruiken. De winnaar, Bookarang, is gespecialiseerd in literatuuranalyse en content-based boekaanbevelingen. Hun technologie wordt al gebruikt door drie vooraanstaande Nederlandse boekretailers voor het personaliseren van de boekaanbevelingen. Renew the Book
 • Nederlandse uitgeverijen willen dat het doorverkopen van e-books verboden wordt. Dat zegt algemeen secretaris Martijn David van het Nederlandse Uitgeversverbond (NUV). NU.nl
 • Stichting Brein ontkent actie tegen Marktplaatsverkopers van e-books. Inct , Inct
 • Het tweedehandsboek maakt zware tijden door. Boeken worden minder waard. De transparantie van de markt door het Internet heeft de prijzen gedrukt. Het boekantiquariaat is ge•nteresseerd in bijzondere boeken, die netjes zijn, zonder aantekeningen; voor goedkope uitgaven en boeken in een minder goede staat is er de gang naar de kringloop- en goede doelenwinkels. Boeken worden steeds minder zichtbaar, concludeert Lisa Kuitert, hoogleraar boekwetenschap (UvA). Zij publiceerde onlangs Het boek en het badwater, een ‘strijdschrift’ waarin zij ervoor pleit de digitale vernieuwing niet ten koste te laten gaan van het papieren boek. NRC , inlog vereist
 • Buma Music meets Tech is het innovatieprogramma van de Eurosonic Noorderslag Conferentie. Buma Music meets Tech is opgezet door Buma/Stemra, dat start-ups ondersteunt en stimuleert om de groei te versnellen. Op vrijdag 15 januari 2016 geeft Candice Morrissey, Music Strategic Partnerships EMEA bij Google, tijdens Buma Music meets Tech op Eurosonic Noorderslag 2016 een keynote over YouTube. BUMA Cultuur
 • Liefhebbers van theater en klassieke muziek zijn het wel gewend, maar voor popliefhebbers is het toch even wennen: bands als Kensington, The Cure en Wilco kondigen nu al shows aan voor november 2016. Waarom, in hemelsnaam? 3voor12.vpro.nl
 • Vlammenwerpers! CO2-kanonnen! Gigantische LED-schermen! Hoe gaan bands als Kensington en Oscar and the Wolf om met stage-effects, en hoe probeerden ze het gehele publiek te bereiken tijdens hun allergrootste shows ooit? 3voor12 dook in de wondere wereld van stage-effects. Max Colombie (Oscar and the Wolf): “Ik geef liever een goede show dan dat ik er geld aan verdien.” 3voor12.vpro.nl
 • De nieuwe streamingdienst HitsNL geeft gebruikers voor €3,99 per maand onbeperkt toegang tot een vrijwel compleet aanbod aan Nederlandstalig repertoire. Entertainment Business
 • De boycot door artiesten als Taylor Swift en Adele lijkt de mensen achter de streamingdienst Spotify aan het denken gezet te hebben. Ze overwegen nu het gratis aanbod te beperken. De Wall Street Journal meldt dat de dienst artiesten de mogelijkheid wil geven om zelf te bepalen welk gedeelte van hun muziek gratis te beluisteren is. Techzine.nl
 • Aldi start in Nederland met de verkoop van vinyl. Nadat de supermarktketen eerder dit jaar een pilot draaide in Australi‘, worden vanaf 12 december lp’s aan het Nederlandse assortiment toegevoegd. Entertainment Business
 • Om de drempels te verlagen en het publiek te vergroten is het nodig dat gezelschappen, theaters, hun brancheorganisaties, opleidingen en overheden beter samenwerken dan nu het geval is. Dit staat in het rapport Over het voetlicht, van de commissie Ter Horst, die de stand van zaken Žn de mogelijkheden in de gesubsidieerde theatersector op het gebied van publieksbereik heeft verkend.
 • De verkenning is gehouden op verzoek van de theatersector (gezelschappen en podia aangesloten bij de NAPK en VSCD). Theaterbezoek moet meer worden dan een avondje uit. Voorstellingen van gesubsidieerde theatergezelschappen moeten urgente, sociaal-maatschappelijke gebeurtenissen zijn en thema’s aansnijden die toeschouwers bezig houden, ook in de regio. Liefst onderwerpen die niet alleen blanke hoogopgeleiden interesseren – nu het gros van het toneelpubliek – maar ook potenti‘le toeschouwers met andere culturele achtergrond, jong en oud. VSCD , De Volkskrant , Theaterkrant , Cultureel Persbureau
 • De leden van de Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP) hebben 9 theaters, waaronder Theaters Tilburg, ChassŽ Theater in Breda en Theater De Leest in Waalwijk, genomineerd voor de Theater van het Jaar Prijs 2015. Deze jaarlijkse award wordt uitgereikt op het 15-jarig jubileum van de branchevereniging op 11 januari 2016 in het Beatrix Theater in Utrecht. VSCD , Brabants Dagblad , BN – De Stem
 • Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede en MKB Twente zijn een strategisch partnerschap aangegaan Op 3 december jl. hebben de beide directeuren, respectievelijk Judith Hartman en AndrŽ de Lizer, een overeenkomst ondertekend voor het strategisch partnerschap tussen Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede en MKB Twente. Enschede Ooit
 • Ruud van Eeten is benoemd tot de nieuwe theaterdirecteur van de Cultuurcentra Oisterwijk en Moergestel (COM). Op 1 januari 2016 neemt hij het stokje over van Marc Meeuwis. Brabants Dagblad

cultuurmarketing

 • Kunst- en cultuurpubliek wordt steeds vaker en meer geconfronteerd met de aanwezigheid van corporate sponsorships in musea, theaters en concertzalen. Ook in het Londense theaterlandschap zijn corporate sponsors zichtbaar op billboards, in theaterprogramma’s en in namen van theaters en horeca. Voor haar masterstudie Arts & Heritage: Policy, Management & Education deed Isabelle Ralphs onderzoek naar de impact van corporate sponsorship op de perceptie van theaters door het publiek. Lees hier de (Engelstalige ) samenvatting. Cultuurmarketing, inlog verplicht
 • Op zijn dertiende begon hij een website en rolde zo in een carrire als cultuurmarketeer. In augustus 2015 begon Richard Zuidgeest als online marketeer bij Theater Bellevue. Voor deze editie van Movers & Shakers spraken wij met Zuidgeest over zijn nieuwe functie en vroegen hem naar zijn verwachtingen van en visie op cultuurmarketing. Cultuurmarketing
 • Facebook is het grootste en meest gebruikte social media netwerk. Toch krijgt Facebook steeds meer concurrentie van WhatsApp. Nederlanders delen steeds bewuster berichten, foto’s en video’s. Persoonlijke gebeurtenissen delen zij vaker met een kleinere, specifieke groep via WhatsApp. Facebook wordt hierdoor steeds meer een verzameling van grote levensgebeurtenissen en algemene, nieuwswaardige of grappige linkjes naar berichten, video’s en foto’s. Dit blijkt uit marktonderzoek van onderzoeksbureau Multiscope onder 7.677 Nederlanders. Multiscope
 • architectuur en vormgeving
  • Architecten en stedenbouwkundigen vinden antwoorden op de dreiging van de stijgende zeespiegel, o.m. door water in de stad te verwelkomen, volgens Tracy Metz. Ze sprak op de What Design Can Do conferentie in S‹o Paulo. Dezeen
  • “It is the pursuit of business that lies at the core of the smart city. Nothing more, nothing less. While eager to claim a large, lucrative portfolio of public tasks, the smart city refuses any public accountability. It is the perfect veil for an aggressive form of privatisation, one that reduces the actual city to the cadavre exquis of corporate interests. ” Reinier de Graaf van OMA over de smart city. Dezeen
  • Het architectuurcollectief Assemble wint de prestigieuze Britse beeldende kunstprijs Turner Prize for art. Er werd volop gediscussieerd over de prijs en de prijswinnaars. Professor Design as Politics en kunsthistoricus Wouter Vanstiphout vond de toekenning van de prijs terecht. Voor de jaarlijkse Turner Prize tentoonstelling, bouwde Assemble een showroom waarin spullen die zijn vervaardigd in de Granby workshop konden worden bekeken en aangeschaft. Een slimme oplossing waarin architectuur en kunst samenkomen rond een sociaal probleem. Dezeen , De Architect , De Volkskrant
  • Op donderdag 3 december 2015 vond in het Onderwijsgebouw van het Erasmus MC het tweede Architectenweb-congres plaats rond de ontwerpopgave in de zorg. In het congres werd de opgave van allerlei kanten belicht: van het meenemen van de besparingen op de exploitatie via evidence based design tot het ontwerpen voor de zintuigen. Architectenweb
  • In de Van Nellefabriek vond het Transformatiecongres Rotterdam plaats. Verschillende sprekers blikten tijdens deze middag terug en vooruit naar de transformatieopgave voor Rotterdam. Met de presentatie van een nieuwe transformatie-aanpak daagde wethouder Ronald Schneider de bezoekers uit om vernieuwend na te gaan denken over leegstaand vastgoed. De Architect
  • Het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau publiceerden Nederland in 2030 en 2050: twee referentiescenario’s. De studie is de opvolger van de Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving van de twee instituten uit 2006. De scenariostudies zijn belangrijk, al was het maar omdat het Rijk ze als basis gebruikt voor allerlei verkenningen over bijvoorbeeld de toekomst van mobiliteit, wonen of de regionale economie. Opvallend is dat de scenario’s ‘rustig’ zijn. Past dat wel in een tijd met grote onzekerheid? ruimtevolk
  • Het Volkshotel in Amsterdam stond 4 december in het teken van Internet of Things. Designers, ontwikkelaars en whizzkids komen bij elkaar voor ThingsCon Amsterdam. Doordat een product connected wordt, verandert volgens Iskander Smit, in zijn introductie, ook de kern van het product en hoe we het gebruiken. Door hiermee te experimenteren en het te gebruiken kom je tot nieuwe ontwerpen en uitdagingen. Clicknl .nl
  • De vijf finalisten van de Volkskrant Design Context zijn bekend. De wedstrijd is door de Volkskrant, Pastoe en de Dutch Design Week uitgeschreven tijdens de laatste designweek in Eindhoven. In deze jaarlijkse terugkerende wedstrijd worden jonge ontwerpers uitgedaagd een vraag te beantwoorden van grote, gerenommeerde productiebedrijven. Pastoe stelde dit jaar de vraag: “Wat is de kast van de toekomst?’ De Architect
  • Prentenboek : Je hebt een tekst, en je maakt daar tekeningen bij? Zo werkt het dus niet. Alleen al die volgorde – en die scheiding. Wat maakt een prentenboek goed? Het korte, flauwe antwoord: er is niet ŽŽn antwoord, want er is niet ŽŽn methode. NRC , inlog vereist
  • Ben Bos krijgt een Honorary Fellowship van de International Society of Typographic Designers (ISTD). De ISTD Honorary Fellowships worden gegeven aan ontwerpers die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan het vak en/of de vereniging. Bos ontvangt de Fellowship voor zijn significante en buitengewone bijdrage aan het vak gedurende zijn lange en hooggewaardeerde carrire. BNO
  • Tekenaar Maaike Hartjes wint de Stripschapprijs 2016. Het is de enige Nederlandse oeuvreprijs voor stripmakers. NU.nl

  beeldende kunst

  • Voor de tentoonstelling (On)Voltooid Verleden Tijd in de Leuvense Universiteitsbibliotheek koos curator Eva Cardon kunstenaars die zich lieten inspireren door ‘de problematiek van veroudering en dementie’. Rekto verso
  • Ook geschilderde kinderporno is strafbaar. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag geoordeeld. Eerder al had het gerechtshof in Amsterdam twee verdachten tot (deels) voorwaardelijke straffen veroordeeld. Ze hadden geschilderde afbeeldingen van minderjarig ogende jongens die seksuele handelingen verrichtten, online te koop aangeboden. De Volkskrant

  film

  • Op 21 december 2015 organiseren EYE, International Film Festival Rotterdam en Go Short – International Short Film Festival Nijmegen voor de derde keer de Europese Dag van de Korte Film. Dit jaar richt het filmprogramma zich op korte films van Nederlandse makers. EYE
  • De democratisering van digitale film slaat door! Een filmpje maken en verspreiden is tegenwoordig een koud kunstje: je haalt je telefoon uit je broekzak en cre‘ert een podium door het te delen via de sociale media. Maar welke gevolgen heeft dit voor de kwaliteit van de films, hoe scheid je het kaf van het koren en welke rol is er voor filmcentra weggelegd in deze tijd? De Nijmeegse filmwerkplaats DZIGA vraagt aandacht voor de democratisering van digitale film middels het Manifest Digital Film Now van 10 – 12 december. Er wordt ingegaan op de evolutie die film in de afgelopen 20 jaar heeft doorgemaakt en werpt een blik op de toekomst van het medium. Dziga
  • Pop Up Cinema lanceert vrijdag 18 december in de NWE Vorst te Tilburg een nieuw programma: Pop Up Cinema Talent Talks. Een avond waarin filmmakers een kijkje geven in de keuken van hun werkproces. De gasten zijn : Jenny van den Broeke, Roel van Eijk en Coen Eigenraam. Jenny werkt momenteel aan haar tweede documentaire binnen het Brabantse Beauty project. Roel studeerde afgelopen zomer af met zijn film aan AKV| St. Joost. Coen zit nog volop in zijn werkproces en studeert dit jaar af. Brabants Dagblad

  letteren

  • Bloed en rozen, de nieuwe literatuurgeschiedenis van 1900-1945 van Jacqueline Bel, docent neerlandistiek aan de Vrije Universiteit, een van de laatste delen van de reeks literatuurgeschiedenissen van de Taalunie, volgt het archiefmodel. Het lijvige boek, waar met verlangen naar uitgezien werd, laat zich lezen als een zolder vol bekende en vooral onbekende schatten. NRC , inlog vereist
  • Hoog tijd voor een nieuwe methode die het vak Nederlands minder saai maakt, schrijven vier hoogleraren neerlandistiek. NRC, inlog vereist
  • Wintertuin lanceert i.s.m. het Letterenfonds ‘Club Debuut’, leesclubs waarin de acht debutanten die dit jaar een startersbeurs ontvingen van het Letterenfonds en ervaren auteurs terugblikken op hun debuut. Letterenfonds
  • Poetry Circle Nowhere is een landelijk platform voor schrijvende performers en performende schrijvers. Poetry Circle Nowhere maakt performances voor festivals, boomhutten, huiskamers en andere plekken. En host Poetry Circles in Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Tilburg en Eindhoven. In elk van deze steden komen wekelijks schrijvers en performers samen om hun kunsten te ontplooien. Poetry Circle , Brabants Dagblad
  • Meertens Instituut heeft een zogenaamde Uitleenwoordenbank gelanceerd. Hiermee is te onderzoeken welke Nederlandse woorden door andere talen zijn overgenomen. De database bevat informatie over meer dan meer dan 18.000 ‘uitleenwoorden’. Kennislink

  muziek

  • ‘December Tapes’ is een initiatief van Memory Serves (een samenwerking tussen There There en Tom Prevoo). Diverse lokale bands werkten samen aan een album dat in twee weekenden tijd werd opgenomen in de Popcorner. De opbrengst gaat naar het Jeugdcultuurfonds Breda. MacSwordfish, Awash en No More Jack zijn enkele namen die op de tracklist staan. Het bijzondere van het album: alles is akoestisch. Op 13 december 2015 presenteren de bands het album in het Bredase poppodium Mezz. 3voor12.vpro.nl

  theater en dans

  • Vanaf 17 maart 2016 komt er een nieuw agenderend cultuurprogramma op NPO2: Volle Zalen. In Volle Zalen trekt Cornald Maas het land in om voorstellingen te bezoeken en reportages achter de schermen te maken. Het is geen studioprogramma zoals het opgeheven programma Opium en het wordt slechts acht weken uitgezonden. Het stopzetten van Opium leidde tot grote bezorgdheid in de cultuursector. Volgens de brancheverenigingen NAPK, VSCD en VVTP is het in tijden van teruglopende kaartverkoop van groot belang dat het publiek over kunst en cultuur ge•nformeerd blijft via het medium met het grootste bereik: de televisie. Gezamenlijk uitten zij hun zorgen in een brief aan de Raad van Bestuur van de NPO en aan het ministerie van OCW en de Raad voor Cultuur. “Misschien moeten we als sector maar zelf een plan opstellen voor een agenderend cultuurprogramma” , zegt Hedwig Verhoeven van de VSCD. Theaterkran
  • Veertien opera- en muziektheatervoorstellingen hebben de Music Theatre Now-competitie gewonnen, een initiatief van het International Theatre Institute (ITI) om uitwisseling tussen muziektheater- en operamakers te bevorderen. Theaterkrant
  • Oscar Wibaut is per 1 januari 2016 benoemd tot algemeen directeur van Toneelgroep Maastricht. Hij volgt Marcel ’t Sas op. Hij zal samen met artistiek leiders ServŽ Hermans en Michel Sluysmans het gezelschap leiden. Theaterkrant

  kunst in de openbare ruimte

  • Het Brabants kenniscentrum kunst en cultuur (bkkc) en het vernieuwde Biesbosch MuseumEiland organiseerden op vrijdag 13 november een bijeenkomst in het museum over de rol die kunst kan innemen binnen ruimtelijke ontwikkelingen. Een verslag. BK – Informatie
  • Het kunstwerk ‘Two Turning Vertical Rectangles’ van George Rickey, was enkele jaren weg van het Rotterdamse Binnenwegplein, maar keerde juist dit voorjaar terug. Het kunstwerk is nu door een aanrijding zo zwaar beschadigd geraakt dat het de vraag is of het ooit nog kan worden hersteld. Een vrachtwagen reed tegen de twee platen van het kunstwerk. “Het zou heel fijn zijn als de chauffeur die dit gedaan heeft zich meldt, want dan kan zijn verzekering dit betalen. Nu gaat het van het onderhoudsbudget van beelden in de stad af”. RTV Rijnmond

  brabantse makers gaan nationaal, internationaal

  • De 18-jarige Naome Al-Saqaff uit ‘s-Hertogenbosch treedt in de voetsporen van auteurs als Abdelkader Benali, Khalid Boudou en Mohammed Benzakour. Dit jaar won ze als eerste Brabantse de literatuurprijs (onderdeel proza) van stichting El Hizjra uit Amsterdam. Aanvankelijk was de prijs – die sinds 1992 wordt uitgereikt – bedoeld voor schrijvers met een Arabische achtergrond, maar inmiddels is het uitgegroeid tot een brede, multiculturele literatuurprijs. Brabants Dagblad
  • Zanger, songschrijver en muzikant Mr. Guy Fox heeft een eigenzinnige debuutplaat afgeleverd, het mini-album ‘Stories & metaphors’, waarop hij zijn songs vol passie vertolkt. Hij zingt met een karaktervolle stem en leeft in zijn eigen liedjes. Eindhovens Dagblad
  • Singer-songwriter Jeroen Kant is erin geslaagd de finale te bereiken van de Vlaamse Nekka Wedstrijd. Hij deed dat volgens de jury op ‘zeer overtuigende wijze’. De Nekka Wedstrijd is een tweejaarlijkse wedstrijd voor het Nederlandstalige lied in Vlaanderen. Omroep Brabant

  kunstonderwijs

  • Hoe nog ge‘ngageerd zijn als kunstenaar van morgen? Steeds weer stuit het debat over de maatschappelijke rol van de eenentwintigste-eeuwse kunstenaar op de tegenstelling tussen autonomie en instrumentalisering, alsof je kamp moet kiezen. Hoe kan een nieuwe generatie kunstenaars die zich wel degelijk meer tot de wereld voelt aangetrokken, zich bevrijden uit deze kritische impasse? En kan je daartoe opgeleid worden? Rekto verso
  • Studenten die een kunstopleiding willen combineren met een academische opleiding staan er vaak alleen voor, terwijl juist die brug zo interessant is. De Erasmus Universiteit, Codarts en de Willem de Kooning Academie van Hogeschool Rotterdam komen die studenten nu tegemoet. De drie Rotterdamse kennisinstellingen gaan samenwerken in het Rotterdam Arts & Sciences Lab (RASL). EŽn van de plannen die het lab op 11 december zal gaan presenteren bij het Erasmus University College is een double degree op bachelorniveau. ScienceGuide

  cultuureducatie en – participatie

  • Het ministerie van OCW heeft het LKCA gevraagd een basis voor cultuureducatie te ontwikkelen. Het kennisinstituut is vanuit zijn onafhankelijke rol en beschikbare expertise de aangewezen partij hiervoor. Aansluitend op het SLO leerplankader kunstzinnige ori‘ntatie, wil het LKCA, in mei 2016, komen tot een globaal referentiekader voor binnen- en buitenschoolse cultuureducatie, waar zowel overheden (lokaal, regionaal en landelijk) als uitvoerende partijen in de culturele en onderwijs sector houvast aan hebben. Daarmee samenhangende verantwoordelijkheden voor de noodzakelijke elementen voor de culturele infrastructuur. lkca
  • De uitkomsten van het LKCA-onderzoek Kunstzinnig en creatief actief in de vrije tijd laten geen negatief effect van gemeentelijk cultuurbeleid zien op de deelnamecijfers aan buitenschoolse kunsteducatie en amateurkunst. Wel kunnen de komende jaren knelpunten ontstaan in bepaalde regio’s. Het onderzoek is op 12 november gepresenteerd in de Tweede Kamer. De cijfers van 2015 laten geen significante verschillen zien ten opzichte van 2013. Het percentage kunstbeoefenaars in de vrije tijd van zes jaar en ouder ligt nog steeds op 41 procent – dat zijn 6,4 miljoen mensen. Beeldende activiteiten worden het meest beoefend. lkca
  • Op 12 november 2015 presenteerde minister Bussemaker de publicatie Cultuur in Beeld aan de Tweede Kamer, met cijfers over onder meer de regionale spreiding van culturele voorzieningen, uitgaven van gemeenten, maar ook cultuurparticipatie en cultuureducatie. Lkca vat de belangrijkste conclusies samen. lkca
  • Twee derde van de scholen in het voortgezet onderwijs wil meer werken in leerlijnen. Ook willen scholen meer samenhang aanbrengen, binnen de kunstvakken en met andere vakken. Leerlingen pleiten voor meer culturele activiteiten buiten de school omdat ze daar veel van leren. Wat zegt de Monitor cultuuronderwijs voortgezet onderwijs 2015 nog meer? lkca
  • Het gevoel van eigenwaarde is kwetsbaar bij vmbo-leerlingen, schrijft Lenie van den Bulk. Ze blinken immers niet uit in de cognitieve vakken. Geef ze daarom de kans zich breed te ontwikkelen en bied kunstlessen aan! Het Hendrik Pierson College in Zetten geeft het goede voorbeeld. ‘Ze durven, ze presteren en voor je het weet doen ze mee aan het open podium.’ lkca
  • Wat kunnen sport en cultuur van elkaar leren en hoe versterken ze elkaar? Deze vragen staan op 29 januari centraal tijdens de conferentie ‘De Beweegkracht van Sport en Cultuur’. Dit is onderdeel van het Holland Dance Festival. De conferentie is een initiatief van het LKCA, Holland Dance en de gemeente Den Haag, in samenwerking met de Landelijke Stuurgroep Sport & Cultuur (LKCA, NISB, NOC*NSF, Fonds Cultuurparticipatie, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds, VNG en VSG). Fonds voor Cultuurparticipatie
  • Samen met partners zorgt Kunstbalie voor de culturele ontplooiing van alle Brabanders. In 2016 richt Kunstbalie zich op 4 aandachtsvelden : de culturele infrastructuur, onderwijs, het sociale domein en amateurkunst. De plannen voor het nieuwe jaar 2016. Kunstbalie
  • Niet weer iets nieuws, maar samenwerken en benutten wat er al is. Dat is de Brabantse aanpak voor Cultuureducatie met Kwaliteit, met co-creatie en bewustwording als sleutelwoorden. De Cultuurloper
  • Met het Po‘ziePromotieMachien wordt po‘zie voor leerlingen inspirerend en leuk. Ze worden interactief uitgedaagd en maken op een speelse manier kennis met po‘zie. En er zijn veel mogelijkheden: leerlingen kunnen niet alleen kiezen, lezen en schrijven, maar ook aanvullende opdrachten maken, voordragen en winnen. Kort en krachtig, een activiteit die dus altijd tussendoor kan en die zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs kan worden ingezet. Cubiss
  • De Danspiratie-conferentie Delen is Vermenigvuldigen vond plaats op zondag 2 november bij Dansmakers aan ’t IJ in Amsterdam. Meer dan 120 dansdocenten lieten zich informeren en inspireren tijdens workshops en presentaties van verschillende dansprofessionals. Workshoponderwerpen varieerden van dans en ondernemerschap tot het vinden van de juiste muziek, en van modern en ballet tot aan urban en yoga voor kinderen. Lenneke Gentle, oprichtster van Danspiratie, riep dansdocenten op om te leren samenwerken. Wanneer zij focussen op hun gedeelde liefde voor dans, kunnen ze nader tot elkaar komen en samen de positie van dans en danseducatie in de maatschappij versterken. Dans magazine
  • Sinds 2 november woont ontwerper Tsjalke Bouma in verzorgingshuis Wilgenhof in Eindhoven. Bouma is artist in residence in het woon- en zorgcentrum van Vitalis. Hij slaapt er, eet er, doet mee met kienen (‘Ik heb laatst een douchepakket gewonnen!) en heeft tijdens zijn verblijf, samen met bewoners, onder meer een gigantische kroonluchter gemaakt. Eindhovens Dagblad
  • De Participatiesurvey 2014 is een grootschalige studie naar de deelname aan culturele, sociale en sportieve activiteiten door de Vlamingen. Uit de analyse blijkt dat de cultuurdeelname stabiel blijft, in tegenstelling tot wat bijvoorbeeld in de Verenigde Staten en Nederland gebeurt. In die laatste twee landen wordt een dalende trend vastgesteld. In Vlaanderen neemt ongeveer 75 procent van de bevolking deel aan culturele activiteiten. De Vlaming gaat liever naar concerten dan naar de bioscoop en aanschouwt nog steeds even graag kunstwerken en een theater- of dansgroep. De Standaard
  • Het Gemeentemuseum Helmond gaat maandelijks rondleidingen aanbieden aan mensen die een afasie hebben. Dat is een aantasting van het taalvermogen als gevolg van een hersenbloeding. De rondleiding wordt verzorgd door sociaal pedagogisch hulpverlener Mijke Ulrich en museumrondleidster Maartje Vos-Swinkels. Zij maken hierbij gebruik van de Visual Thinking Strategies. Hierbij wordt deelnemers via kunst geleerd nauwkeurig te observeren, te formuleren en te onderbouwen wat ze zien. Eindhovens Dagblad

  erfgoed

  • In het Jaar van de Ruimte ging een groep van dertig jonge ruimtemakers op zoek naar de ruimtelijke opgaven van de toekomst en het verhaal van de plek. De Ruimteverkenning was niet alleen een zoektocht naar de opgaven van de toekomst, maar ook naar het verhaal van de plek. Marlijn Baarveld en Erwin Stoffer pleiten in een tweeluik voor herwaardering van de bestaande omgeving, waarin erfgoed fungeert als drager van identiteit en herbestemming de motor vormt voor een vitale leefomgeving. Ruimteverkenning , Ruimteverkenning
  • Het is een groeiend probleem: kerken die niet meer als kerk functioneren en een ander gebruik hebben gekregen met daarin een orgel, luidklok en/of torenuurwerk, niet zelden historisch en waardevol. De nieuwe eigenaar of gebruiker weet er geen raad mee, er is geen vaste organist meer, de klok wordt nooit meer geluid en wat is gemaakt om te klinken, staat er verweesd bij. Toekomst Religieus Erfgoed
  • Een onafhankelijke jury heeft negen erfgoedlocaties in Europa geselecteerd voor een Europees Erfgoedlabel. De locaties staan symbool voor de Europese idealen, waarden, geschiedenis en integratie. In februari 2016 zal de Europese Commissie de voordracht van de locaties formeel bevestigen. De offici‘le uitreiking van het label vindt in april 2016 plaats in Brussel. Namens Nederland heeft de gemeente Heerlen een aanvraag ingediend voor SCHUNCK* Glaspaleis als narratieve krachtcentrale voor de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS). De jury onderkende de Europese dimensie van de aanvraag, maar vond onder andere de samenwerking met andere plaatsen met mijnerfgoed nog te weinig uitgewerkt om nu al tot nominatie tot een Europees Erfgoedlabel over te gaan. DutchCulture
  • Het Rotterdamse concert- en congresgebouw de Doelen wordt een rijksmonument. Volgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kan het gebouw worden gezien als “een tijdloze tempel voor de muzen en als een van de toppers van de wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog.” Cultureel Erfgoed
  • Kaffer, koelie, neger, mongooltje, eskimo. Nederlandse musea zijn begonnen met het aanpassen van omschrijvingen ‘die echt niet meer kunnen’ in hun databanken. De oude omschrijvingen, vaak stammend uit de koloniale tijd, moeten wel vindbaar blijven in de digitale catalogi. De Volkskrant
  • Cultureel erfgoed wordt steeds vaker in een digitale vorm aangeboden aan het grote publiek en specifieke doelgroepen zoals het onderwijs en de wetenschap. De online aanwezigheid van talig cultureel erfgoed uit Nederland en Vlaanderen is ook belangrijk voor de positie van het Nederlands in de wereld. Voor de Taalunie waren dit de redenen om na te laten gaan hoe Nederlandse en Vlaamse erfgoedprojecten beter op elkaar kunnen worden afgestemd. De lessen en de succesfactoren en aanbevelingen zijn in twee aparte rapporten gepubliceerd: ‘Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten’ enerzijds en ‘Succesfactoren voor Nederlands-Vlaamse samenwerking rond digitaal erfgoed’ anderzijds. DEN
  • De redding van een Vlaamse schuur is Bavel is mislukt. Net voordat de Stichting Brabantse Boerderij, een stichting die oude schuren en boerderijen voor het nageslacht probeert te bewaren, met vrijwilligers aan de slag ging, stortte het bouwwerk in. BN – De Stem
  • Op een veiling in Rotterdam duikt volgende week een bijzonder stukje Brabantse geschiedenis op. Het Vendu-Notarishuis veilt twee maquettes die de in 2014 overleden architect-kunstenaar Dries Kreijkamp maakte van zijn Bossche bolwoningen. Op dezelfde veiling wordt een groot aantal beelden van Kreijkamp geveild. Omroep Brabant

  bibliotheken

  • Op de ledenvergadering van de Vereniging Openbare Bibliotheken van 10 december presenteren twee actiegroepen de richting van de actieplannen voor Route 2020. Het Actieplan Ondernemen en samenwerken en het Actieplan Positionering en marketing. De Bibliotheken
  • De Vereniging van Openbare Bibliotheken heeft in haar ledenvergadering van 10 december 2015 Marleen Barth benoemd tot voorzitter per 1 januari 2016. De Bibliotheken
  • Een van de trekkers van de Bredebieb, Maarten Crump van Alignment House, is door de VOB aangetrokken om enkele speciale projecten verder te brengen. Het gaat om het zichtbaar maken van openbare bibliotheken op het terrein van werk en participatie, vluchtelingen en zorg en welzijn. De Bibliotheken
  • Lily Knibbeler, algemeen directeur van de Koninklijke Bibliotheek (KB), heeft bekendgemaakt dat lokale openbare bibliotheken ook een digitale abonnementsvorm (een zogeheten digital only-abonnement) kunnen aanbieden, door de KB ‘lokaal digitaal’ genoemd. Op 10 november maakte de KB bekend voor het landelijke digitale abonnement dat met ingang van 1 januari 2016 kan worden afgesloten via Bibliotheek.nl een tarief van 42 euro te gaan hanteren. Datzelfde tarief gaat ook gelden voor het lokale digitale abonnement dat bibliotheken aan kunnen bieden aan de klanten in hun verzorgingsgebied. Bibliotheekblad
  • Het aantal mensen dat in bibliotheken werkt daalt in een razend tempo. Er vallen ook steeds meer gedwongen ontslagen onder de medewerkers, die grotendeels direct en indirect betaald worden door de gemeente. Vanaf 2011 is het aantal met veertien procent gedaald en ook in de toekomst verwachten bibliotheken weinig vacatures. Dat blijkt uit onderzoek van BibliotheekWerk, het Arbeidsmarkt en- Opleidingsfonds voor de openbare bibliotheken. Binnenlands bestuur
  • Negen kunstenaars, vijf reizen, drie werelddelen en heel veel nieuwe inzichten over de Bibliotheek van de Toekomst. De reizen die de negen kunstenaars over de wereld maakten, leveren bijzondere inzichten op over de waarden van de bibliotheek. Hun creativiteit is van grote waarde voor organisaties die zoeken naar een ander perspectief, zoals de bibliotheek. De hoogtepunten van de reizen zijn verwerkt in een reizende expositie en een publicatie. Het eerste exemplaar werd tijdens Het Nationale Bibliotheekcongres 2015 overhandigd aan Lily Knibbeler, directeur van de Koninklijke Bibliotheek. Met de expositie kunnen bibliotheken in gesprek te gaan met de gebruikers en stakeholders van uw bibliotheek over de waarden van de Bibliotheek. Waarden die wellicht herontdekt moeten worden. Out-of-the-Bieb is een samenwerking tussen de Bibliotheek ‘s-Hertogenbosch en Midden Brabant, BKKC en Cubiss. Cubiss
  • Tijdens de nationaal bibliotheekcongres 2016 op 9 december in Eindhoven organiseerden Cubiss en het Nationaal Agentschap Erasmus+ een gesprek over internationalisering en subsidies. Cubiss
  • Rondom open data zijn er torenhoge verwachtingen, maar deze worden tot nu toe teleurstellend weinig waargemaakt. Onderzoeker Anneke Zuiderwijk merkt op dat de aandacht van overheidsorganisaties vooral uitgaat naar het openstellen van data en minder naar het gebruik ervan. Met de infrastructuur die zij heeft ontwikkeld worden de mogelijkheden van open data beter benut. Binnenlands bestuur

  recreatie en vrijetijdseconomie

  • Waarom zijn de meeste attracties primair gericht op kinderen?” Dat was de vraag waarmee Marie Louise Loomans haar verhaal over Nostalandia begon tijdens de presentatie op de Leisure Business Days in Venray. Zij werkt aan plannen om een nieuwe attractie te ontwikkelen, primair gericht op de doelgroep 50 plus. Pretwerk
  • Voor het eerst wordt dit jaar de Award uitgereikt voor het beste Family Entertainment Center (FEC) in Nederland. De eerste winnaar is geworden: De Voltage in Tilburg. Pretwerk
Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie