Trends & Ontwikkelingen 13 december 2018

Elke donderdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke donderdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Op 6 december organiseerde Kunsten ’92 de bijeenkomst Samenwerking tussen stad, regio en staat en het toekomstig cultuurbeleid. Een verslag.  Cor Wijn  las alle culturele regioprofielen,  die de afgelopen periode geschreven zijn en nu bij de minister van Engelshoven (OCW)  liggen, en deelde zijn bevindingen. Kunsten’92, Kunsten’92,  Theaterkrant
 • Stenografisch verslag van het plenaire debat in de Eerste Kamer  met minister van Engelshoven (OCW), 11 dec. Jl., o.a. over Pakket Belastingplan 2019, waarin ook de afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden. Eerste Kamer
 • Het College van Rijksadviseurs heeft op 6 december Panorama Nederland gelanceerd: een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Met Panorama Nederland laat het College van Rijksadviseurs zien dat de grote maatschappelijke vraagstukken van nu, juist de sleutel zijn voor welkome en structurele verbeteringen van ons land. College van Rijksadviseurs , De Architect, Architectenweb
 • Op 6 december is de nieuwe handreiking Omgevingsverordening gepresenteerd. Dit vond plaats tijdens de tweede themabijeenkomst over de Omgevingsverordening, georganiseerd door het IPO, in samenwerking met het programma Aan de Slag met de Omgevingswet. In de handreiking Omgevingsverordening 2.0 wordt de waaier van wettelijke verplichtingen en mogelijkheden voor de omgevingsverordening in beeld gebracht, worden deze toegelicht en worden waar mogelijk voorbeelden gegeven. IPO
 • De provincie Gelderland heeft subsidie gegeven aan 33 grote en 26 kleine culturele producties en festivals. Daarmee stimuleert de provincie het culturele aanbod in Gelderland. Gelderland
 • Op 27 november 2018 stelde het college van Gedeputeerde Staten (GS)  van Zeeland het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2019 vast. Zo is er volgend jaar bijna een miljoen euro meer beschikbaar voor cultuur dan in 2018. Zeeland
 • Het Cultuurfonds voor Monumenten in Overijssel is uitgebreid. Eigenaren van een gemeentelijk monument of karakteristiek pand in Overijssel kunnen vanaf nu een laagrentende lening aanvragen voor het restaureren én het verduurzamen en/of herbestemmen van hun monument. Provincie Overijssel heeft hiervoor 400.000 euro extra beschikbaar gesteld in het Cultuurfonds voor Monumenten. Erfgoedstem
 • De sectoranalyse van de RRKC beschrijft voor Rotterdam relevante trends en knelpunten. In een brief aan het college doet de RRKC aanbevelingen m.b.t. de cultuurplanperiode 2021-2024. De thema’s voor de Sectoranalyse 2019 zijn in afstemming met de gemeente gekozen. Het zijn inclusiviteit, interconnectiviteit en innovatie. De Sectoranalyse nieuwe stijl 2019 zal naar verwachting medio februari 2019 worden gepubliceerd. RRKC
 • Het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ) kreeg deze week 260 miljoen euro, waarvan 130 miljoen van de Rijksoverheid. Dat bedrag wordt onder meer besteed aan tien uur extra les voor schoolkinderen en het maken van plannen voor een groot cultureel instituut. NRC, Rijksoverheid
 • De Haagse welstandscommissie gaat definitief akkoord met het bouwplan voor het Onderwijs-en Cultuur Cluster (OCC) aan het Spui in Den Haag, dat onderdak gaat bieden aan het Nederlands Dans Theater, het Koninklijk Conservatorium,  Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag en het Residentie Orkest. De Architect
 • Op 4 december vond in Pakhuis de Zwijger het Vrijplaatsen debat plaats. Over het behoud van vrije experimentele ruimten in de Metropoolregio Amsterdam. Twee wethouders waren aanwezig. Een verslag. NRC, Pakhuis de Zwijger
 • Miljoenen euro’s worden er uitgetrokken om van het Nijmeegse Valkhofkwartier een culturele en historische hotspot te maken. ‘Hiermee creëren we een nieuw icoon voor de stad’, aldus het gemeentebestuur. Onder het Valkhofkwartier vallen park Valkhof, het Hunnerpark, Kelfkensbos, de oostelijke Waalkade, het Traianusplein en enkele omliggende gebieden. ‘Hier zitten de belangrijkste musea van de stad, culturele instellingen en in de oude parken zit 2000 jaar historie in en boven de grond’, schrijft de gemeente. Omroep GelderlandNijmegen
 • Europese Commissie presenteert concrete acties om cultureel erfgoed op de agenda te houden. Erfgoedstem
 • Binnen een half jaar zal België een officieel verzoek uit Congo krijgen voor de teruggave van tijdens de koloniale periode geroofde kunstwerken. Trouw , mogelijk inlog vereist

 

noord-brabant

 • Statenmededeling Uitvoeringsprogramma Cultuur 2016-2020 – Evaluatie ex art 217a Provinciewet.  Bijgevoegd twee bijlagen: Evaluatierapport, en,  Uitvoeringsprogramma cultuur, stand van zaken, augustus 2018. Verzoek aan de Procedurevergadering van de Statenfracties D66 en GroenLinks om themabijeenkomst over `Uitvoeringsprogramma Cultuur 2016-2020 op 17 december.   Brabant.nl  , Brabant.nl , Brabant.nl  , Brabant.nl
 • Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de duurzame ontwikkeling van de Brabantse cultuursector, kunnen ook volgend jaar een beroep doen op de impulsgelden. De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant (voorheen bkkc & Kunstbalie) is in opdracht van Provincie Noord-Brabant verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling. Brabant.nl
 • Brabantse scholen maken massaal gebruik van de subsidieregeling voor het toekomstbestendig maken, oftewel ‘vergroenen’ van schoolpleinen. Om die reden verhoogt de provincie Noord-Brabant  het subsidieplafond tot € 3,5 miljoen; goed voor minimaal 250 groene schoolpleinen.Brabant.nl
 • Statenmededeling Monitoring vrijetijdseconomie 2018. Plus 2 bijlagen. Brabant.nl  , Brabant.nlBrabant.nl

 

grote brabantse gemeenten

 • Het leidmotief van een nieuw Rijksmuseum voor Design  moet zijn de verbinding van design met verleden, heden en toekomst. Aldus de opinie van Frans Dijstelbloem, gepensioneerd adviseur slimme gezonde verstedelijking. Eindhovens Dagblad
 •  De gemeente Eindhoven en Harrie Kolen gaan snel weer om tafel zitten over de verkoop van de Steentjeskerk. Ambtenaren laten weten dat het plan voor een soort shortstay-hotel niet per definitie wordt afgewezen. Eindhovens Dagblad  , mogelijk inlog vereist
 • Het Beursgebouw in Eindhoven gaat dicht, lang leve het nieuwe Beursgebouw? Zo ver is het nog niet.  Ook al zijn er daarvoor wel al plannen in de maak.  Eindhovens Dagblad, Eindhovens Dagblad
 • Het EDAH Museum in Helmond verhuist niet tijdelijk naar de bibliotheek, maar wacht met heropening totdat het terecht kan in de oude loods van Van Gend & Loos. Daar wil het museum in het voorjaar van 2020 de eerste nieuwe bezoekers ontvangen. Eindhovens Dagblad, mogelijk inlog vereist
 • De gemeente Helmond gaat het Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven extra geld geven om de Helmondse archieven snel te digitaliseren. De politiek ziet meer in dit idee dan in een onderzoek naar de mogelijkheid om de documenten naar Helmond terug te halen. Eindhovens Dagblad
 • De voormalige Paterskerk aan de Molenstraat in Helmond moet behouden blijven. Dat vindt de Monumenten Werkgroep Helmond. In een brief aan het  gemeentebestuur van Helmondpleit ze ervoor om het gebouw op de gemeentelijke monumentenlijst te zetten. Het Jan van Brabant College wil de kerk grotendeels slopen, waarbij alleen de voorgevel mogelijk overeind blijft. Eindhovens Dagblad, mogelijk inlog vereist
 • Er is voorlopig plek voor vier minibossen, heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch bepaald. Een ervan komt in februari in Noord, in samenwerking met IVN, werkgroep Natuur op Noord, BBS Haren Donk en Reit en buurtbewoners. ’s-Hertogenbosch,  Brabants Dagblad
 • Er is onvoldoende steun in de Tilburgse gemeenteraad voor het voorstel van de Lijst Smolders om het kunstwerk Het draaiende huis, dat stilgevallen was, te verwijderen. Om het kunstwerk weer op gang te krijgen, is een grote onderhoudsbeurt nodig. De kosten die daarmee gemoeid zijn : 45.000 euro. Omroep Brabant  , Eindhovens Dagblad
 • Stel alles in het werk om van het Draaiend Huis een Draaiend Hotel te maken. Als het aan de CDA-fractie in de Tilburgse gemeenteraad ligt, krijgen B en W die opdracht mee. Op 10 december wordt er in de Tilburgse gemeenteraad gesproken over het kunstwerk. Vice sprak met VVD jongeren die het kunstwerk weg willen hebben. Waarom lopen de  gemoederen hoog op over het Draaiend Huis op de Hasseltrotonde in Tilburg? Hoogleraar Peter Achterberg schreef een gastopinie. Brabants Dagblad, vice, De Volkskrant, Omroep Brabant, Brabants Dagblad
 • Het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw (CAST) en de gemeente Tilburg presenteerden 11 december het boek ‘verweven stad’ in Theaters Tilburg. Dit cahier (werkboek) gaat over de gebiedsontwikkelingen rond de binnenstad van de afgelopen tien jaar. In het boek ook een vooruitblik naar de manier waarop Tilburg zich kan ontwikkelen. Tilburg

 

overige brabantse gemeenten

 • De replica van de Wright Flyer op de rotonde aan de Roosendaalseweg in Etten-Leur moet duidelijk zichtbaar blijven, ook na de aanplant van vijftig bomen op het terrein. Dat zegt een woordvoerder van de gemeente Etten-Leur  desgevraagd in reactie op de vraag of de bomen de aanblik van de zogenoemde landmark niet verstoren. De replica herinnert aan de eerste gemotoriseerde vlucht in Nederland boven Etten-Leurs grondgebied. BN-De Stem
 • Het voetbalmuseum in Mierlo komt er. Met financiële steun van de gemeente Geldrop-Mierlo. Mierlonaar Jos Lenssen hoopt zijn enorme verzameling voetbalspullen vanaf medio maart te kunnen tonen. De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel om eenmalig 30.000 euro subsidie beschikbaar te stellen voor het museum. VVD en GroenLinks stemden tegen. Eindhovens Dagblad
 • Creatief Centrum Heusden dreigt zonder bestuur te komen. Zodra het centrum weg moet uit de voormalige mavo aan de Demer, stapt het bestuur op. Al in april 2016 zegde de gemeente Heusden de huur op, omdat het voormalige schoolgebouw en de nabijgelegen oude gymzaal in de verkoop kwamen. Het bestuur zegt nee tegen het alternatief dat de gemeente Heusden heeft aangeboden. Brabants Dagblad
 • De locatie van het voormalige theaterpand van De Blauwe Kei in Veghel is een mogelijke optie voor een nieuwe raadzaal van fusiegemeente Meierijstad. Tevens maakte het College van B&W bekend dat er onderzoek komt naar ‘mogelijkheden’  voor toekomstig gebruik van gemeentelijk vastgoed in Sint-Oedenrode. Brabants Dagblad, mogelijk inlog vereist
 • Het college van B en W van het voormalige Sint-Oedenrode biedt een kunstwerk van Trudie Broos aan de nieuwe gemeente Meijerijstad. ‘Het herinnert aan de rijke cultuurhistorie van de gemeente Sint-Oedenrode en memoreert aan het symbolische afscheid van de gemeente per 1 januari 2017′, zo schrijft de gemeente. Eindhovens Dagblad
 • De Groene Engel in Oss verkeert opnieuw in financiële moeilijkheden. Niet de horeca, maar het cultuurpodium komt tienduizenden euro’s tekort.   Brabants Dagblad
 • De gemeente Oss houdt de poot stijf als het gaat om het betwiste subsidiebedrag voor de Lithse fanfare Sint-Lambertus. Voor haar strijd om gelijke behandeling ging de fanfare naar de rechtbank in ’s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad, mogelijk inlog vereist
 • Een positief advies van de gemeenteraad kan een nieuwe kiosk op de Markt in Valkenswaard weer een stukje dichterbij brengen. Eindhovens Dagblad, mogelijk inlog vereist
 • Nergens in Noord-Brabant – zo blijkt uit onderzoek van Wageningen Universiteit – is zoveel agrarische leegstand als in Zundert. Een grensgemeente met verhoudingsgewijs enorm veel buitengebied. Ambities en maatwerk zijn volgens wethouder Patrick Kok de toverwoorden in het Zundertse proefproject VAB (vrijkomende agrarische bebouwing) om dit probleem aan te pakken. BN – De Stem

Cultureel Ondernemerschap

 • Een gedeelde werkplek kan voorkomen dat je je als ZZP’er eenzaam gaat voelen. Overal zijn inmiddels commerciële werkplekken waar je terechtkunt. Maar je kunt het ook zelf regelen met een aantal bekenden, zoals fotografe Christine van Rooijen deed. Kunstenbond
 • Volgens de bevindingen van het ArtsPay-onderzoek van 2018, uitgevoerd in opdracht van de belangengroep Arts Professional, is loonongelijkheid tussen mannen en vrouwen nog steeds een groot probleem in de Britse kunstsector. ArtNet News
 • Het SCP deed onderzoek naar de tijdsbesteding van de Nederlander. Het planbureau vroeg bijna 1900 mensen een week lang in een dagboek hun activiteiten bij te houden. Nederlanders besteden aan werk, scholing en de zorg voor het huishouden en anderen bijna 46 uur per week. De meeste tijd, 77 uur, gaat naar persoonlijke verzorging. Daaronder vallen onder meer slapen, eten en drinken. Gemiddeld hebben Nederlanders van 12 jaar en ouder per week bijna 44 uur vrije tijd. Daarvan besteden ze bijna 20 uur per week aan media (lezen, kijken, luisteren, gamen, internetten etc.) en bijna negen uur aan sociale contacten. De resterende vrije uren gaan naar sport, cultuur en hobby’s. SCP
 • Jan Jaap Knol, nu nog directeur-bestuurder van het Fonds voor Cultuurparticipatie, wordt de nieuwe directeur van de Boekmanstichting. Boekmanstichting
 • Het veld waarin architecten werkzaam zijn, is in de afgelopen twee decennia drastisch gewijzigd. Nieuwe regels, nieuwe spelers, nieuwe technologie en een diepe economische crisis hebben gevestigde verhoudingen en relaties in het veld waarin architectenbureaus werken diepgaand getransformeerd. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam in opdracht van Bureau Architectenregister, Atelier Rijksbouwmeester en de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus. De aanbevelingen zijn een extra aansporing om samen versneld verder te bouwen aan een toekomstgerichte branche. BNA , BNA , De Architect
 • Na jaren ‘wederopbouwen’ na de crisis is de omzet van architectenbureaus in 2017 gegroeid met 6,6%. Voor 2019 verwachten zij een verdere groei van het aantal nieuwe opdrachten. De vraag naar woningen en kantoren is de voornaamste aanjager van deze groei in de architectenbranche. De investeringen in scholen, gezondheidszorg, sport en recreatie vertoonden echter een afname. Dat blijkt uit de BNA Benchmark Jaarcijfers 2017 en Conjunctuurmeting najaar 2018. BNA
 • Portret van het TextielLab in Tilburg. New York Times
 • Werkplaats De Gruyter verruilt komend voorjaar De Gruyter Fabriek aan de Veemarktkade voor de Mengfabriek aan de Bossche Tramkade. ,,De opzet van Werkplaats De Gruyter komt beter tot zijn recht op de nieuwe locatie waar het wat ruwer is dan De Gruyter Fabriek’’, zegt Paulien Feimann, zakelijk leider. Werkplaats De Gruyter startte begin 2016 in De Gruyter Fabriek als ‘levend laboratorium’ rond thema’s als energie, omgeving, erfgoed en kringloopeconomie. Allerlei partners werken samen aan duurzame oplossingen. Brabants Dagblad
 • In het kader van de ‘Nationale Vrijwilligersdag’ op 7 december 2018 bracht de Museumvereniging speciale odes aan museumvrijwilligers. In vier nieuwe, bijzondere portretten staan dit jaar ‘jonge museumvrijwilligers’ extra in het zonnetje. Nieuwe en jonge museumvrijwilligers zijn ontzettend belangrijk voor musea, om ook op de lange termijn hoge kwaliteit en aansprekende tentoonstellingen te kunnen blijven bieden. Bijna alle Nederlandse musea, groot én klein, werken namelijk met vrijwilligers. Zelfs 15% van de musea draait volledig op hun tomeloze energie en toewijding. Museumvereniging
 • De musea in Noord-Brabant zouden niet kunnen bestaan als de vrijwilligers er de brui aan zouden geven. Liefst 80 procent van de in totaal 3.182 medewerkers is actief als vrijwilliger. Landelijk is dat 68 procent. Eindhovens Dagblad
 • Het waarborgen van de kwaliteit Kidsproof label vergt aanpassing van de criteria. Met de start van het nieuwe seizoen hebben musea, om als Kidsproof museum te kwalificeren, tenminste 60 inspecties nodig met een waardering van gemiddeld een 8 of hoger. Zo draagt de waardering van de inspecteurs bij aan de kwaliteit van het aanbod van musea. Dat heeft de Museumvereniging medegedeeld. Museumcontact
 • Je zou er een stripverhaal van kunnen maken, over de geschiedenis van het Nederlands Stripmuseum. Een boek komt er sowieso. De allerlaatste expositie, van Frans Le Roux, is in de maak. In maart is het over en sluiten. Een blik terug én vooruit met directeur Victor Boswijk. ,,Een uniek museum sluit.” Dagblad van het Noorden
 • Advies van de Nederlandse Galerie Associatie (NGA) aan haar leden i.v.m. de verhoging het lage btw-tarief van 6% naar 9%. NGA
 • In 2015 werd de eerste Gezelligheidsbox al op de markt gebracht, dit jaar blaast Stichting KOP het nieuw leven in. Vijf kunstenaars -nog studerend of al reeds bezig in het werkveld- werd gevraagd om hun visie op deze Bredase gezelligheid te etaleren. Tien bedrijven deden een duit in het zakje. ,,Het originele idee is een stimulans om kunstenaars geld te laten verdienen. De opbrengsten van de box gaan dan ook naar hen. Dat is ook de reden voor ondernemers om mee te doen. Ze worden niet alleen gezien in de box, maar zo spekken ze ook de kunstenaars”, legt Marlie Kennis van Stichting KOP uit. BN – De Stem
 • Voor de derde editie van de curatoren prijs VBCN OPEN heeft de VBCN tentoonstellingsmakers uitgenodigd om vernieuwende voorstellen in te dienen voor een expositie met of over bedrijfscollecties. De jury koos  voor de artistieke tentoonstelling ‘RE:Collecting’ van Mels Evers & Hélène Webers. De tentoonstelling belicht de context van het kunstwerk vanuit het perspectief van het bedrijf en haar medewerkers. Om welke redenen is het kunstwerk toegevoegd aan de bedrijfscollectie? Welke keuzes zijn er gemaakt voor de presentatie op locatie? En hoe is er op de werkvloer gereageerd? VBCN   , fd , inlog vereist
 • Uit een nieuw onderzoek van het  Creative Artists Agency en het consultancybureau Shift7, blijkt dat films met een vrouwelijke hoofdrolspeler gemiddeld meer geld opbrengen dan films met een mannelijke hoofdrolspeler. Het onderzoek vergeleek de 350 films die tussen 2014 tot 2017 in Amerikaanse bioscopen de meeste omzet behaalden. Daarvan hadden 245 een man in de belangrijkste rol, en 105 een vrouw. Maar ook als je corrigeert voor het budget van de film, staan die vrouwen garant voor meer verkochte kaartjes dan de mannen. Indiewire, New York Times,  Shift7
 • De Vereniging Van EvenementenMakers (VVEM) en de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) verlengden op 6 december  hun afspraken met staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) in het Derde convenant preventie gehoorschade versterkte muziek. De afspraken gaan o.m. over het hanteren van maximale geluidsniveaus, geluidsmetingen, communicatie om bewustwording te realiseren en gehoorbescherming. Ook de  NVBF (Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters) is aangehaakt. Entertainment Business, VNPF , Holland Film Nieuws
 • Veertig jaar geleden startte Cafe Altstadt als muziekcafé op Stratumseind in Eindhoven. Terwijl de ene na de andere tent van eigenaar of concept wisselt, is de Altstadt nog altijd een constante factor in het straatbeeld. Wat is het geheim achter het succes? Café-eigenaar Luitzen Boonstra en programmeur Ronald Geldhof aan het woord. 3voor12.vpro.nl
 • Het jaarlijkse festival dat klassieke en meer populaire muziek samenbracht, heeft zijn werk gedaan. Daarom wordt de stekker getrokken uit Cross-Linx, dat zeventien jaar heeft bestaan. Cross-Linx is opgezet door Frank Veenstra, destijds programmeur in Muziekcentrum Enschede, nu werkzaam als programmeur bij Muziekcentrum Frits Philips Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • Waarom staan er tijdens festivals nog steeds onnodig grote aggregaten te ronken? De festivalwereld kan véél duurzamer, denken de leden van Team Energy. Teams van Eindhovense studenten strijden daarom van 13 tot 15 december tijdens de Energy Challenge  in hun eigen stad om de beste groene oplossing voor de festivalbranche. Eindhovens Dagblad, mogelijk inlog vereist
 • Andreas Hannes ontvangt het Moving Forward traject 18/19. Het Moving Forward traject is opgezet als overbrugging van een opleiding naar het professionele werkveld. Eén net afgestudeerde, talentvolle choreograaf kan een jaar lang rekenen op advies, facilitaire ondersteuning en studiotijd van vijf samenwerkende dansproductiehuizen (Dansmakers Amsterdam, Dansateliers, DansBrabant, Random Collision en De Nieuwe Oost). Theaterkrant
 • Corrosia, Theater Ins Blau, De Lieve Vrouw en Bellevue treden komend theaterseizoen toe tot de Coproducers. Het in 2013 opgerichte samenwerkingsverband ter ondersteuning van het vlakke vloer-aanbod bestaat dan uit twaalf podia. Theaterkrant

Cultuurmarketing

 • De Over klanten gesproken podcast met Kees Kerkvliet, docent van de tweedaagse cursus customer journey van Cultuurmarketing. In deze podcast hoor je welke stappen je kunt nemen om tot een succesvolle customer journey map te komen en voor welke valkuilen je tijdens dit proces moet waken. Cultuurmarketing
 • De resultaten van het Data Driven Marketing Onderzoek 2018 werden afgelopen maand gepresenteerd. Al eerder ging Marketingfacts in op een aantal eerste inzichten, nu gaat men in op de mindset achter data-driven marketing, traditionele marketing versus trends als kunstmatige intelligentie, opbrengsten en de toekomst. Hoe gaat het met data-driven marketing in Nederland? Marketingfacts
 • We Are Public is inmiddels al in 10 Nederlandse steden actief en nu wordt We Are Public  in Utrecht gelanceerd. Culturele instellingen en festivals sluiten zich aan als partner en vanaf 11 januari 2019 gaat de organisatie op zoek naar 1500 eerste cultuuroptimisten. We are public
 • Veertien Brabantse musea zijn recentelijk toegevoegd aan het videoplatform MuseumTV. Op die site zijn on-demand video’s te vinden van verschillende collecties en tentoonstelling van allerlei musea. Brabants Dagblad  , Museumtv
 • Een sterkere binding van álle inwoners van ons land met de collectie Nederland, dus ook van families met kinderen in de basisschoolleeftijd is wat we nastreven. De komende kerstvakantie is een prima periode om museumbezoek door families te bevorderen. Musea hebben bijzondere activiteiten en Museumkids sluit aan met een wedstrijd om bezoek te bevorderen. Kinderen kunnen van 22 december 2018 tot en met 6 januari 2019, tijdens de kerstvakantie, weer Museuminspecteur worden en inspecteren. Museumcontact
 • Tot eind december staat er een popup-bioscoop van Pathé op station Utrecht CS. n de pop-up bioscoop worden wachtende reizigers voor een paar minuten meegevoerd in de wereld van film. Het programma bestaat uit trailers van de nieuwste films. Bezoekers worden getrakteerd op warme popcorn en kunnen na de opening acteurs en filmpersonages tegen het lijf lopen. Entertainment Business
 • Met ruim 25 jaar expertise in Nederlands grootste en kleinste podiumkunstinstellingen, bezit Benien van Berkel een schat aan ervaring. Haar passie voor marketing en communicatie en onverstoorbare drang om te veranderen, is op zijn zachtst gezegd bewonderenswaardig te noemen. Cultuurmarketing  sprak met haar. Het resultaat: een kleine masterclass op het gebied van strategische marketingcommunicatie waar de jarenlange passie en ervaring van afspat. Cultuurmarketing
 • “We houden van theater.” Dit thema siert de nieuwe identiteit van DeLaMar Theater, die afgelopen Uitmarkt met een grootschalige campagne werd gelanceerd. De identiteit, vergezeld door een knallende rode huisstijl, moet leiden tot een grotere herkenbaarheid bij bestaand en nieuw publiek. Sophie Braam, manager marketing & communicatie bij DeLaMar Theater, vertelt over de visie achter en de uitwerking van de nieuwe merkcampagne, waarin toegankelijkheid en het oproepen van emotie centraal staat. Cultuurmarketing
 • Ze gaan liever ’s avonds niet meer op pad. Ook niet meer naar de schouwburg waar ze vroeger zo graag kwamen. Ze vormen een groeiende doelgroep, ook in Noord-Brabant:  ouderen.  Arnold Verplancke sprak met een aantal betrokkenen, o.m. Rob van Steen (Theaters Tilburg), Giel Pastoor ( Parktheater, Eindhoven), en Cees Langeveld (Chassé Theater, Breda). Hoe krijg je deze mensen het theater in?  Brabant Cultureel
 • De Podium Cadeaukaart is in 2018 voor de vierde keer op rij Giftcard van het Jaar geworden in de categorie Entertainment. Tijdens het feestelijke gala van de Branche Vereniging Cadeaukaarten Nederland op 29 november jl. werden de winnaars van de verschillende categorieën bekendgemaakt.VSCD

Financiering

 • Met de Deelregeling Vormgeving ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse vormgeving. Het jaarlijkse budget wordt beschikbaar gesteld in vijf aanvraagrondes. Eerstvolgende deadline is 23 januari 2019. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De vaste bijdrage van de Projectinvestering Kunstenaar wordt verhoogd van 1.700 naar 2.200 euro per maand. Deze verhoging geldt voor aanvragen die na 1 januari 2019 worden ingediend. Deze  bijdrage is bestemd voor een werkperiode variërend van een tot maximaal zes maanden en kan worden gebruikt voor productiekosten, reis- en verblijfskosten en tijdsinvestering. Omdat het een vast bedrag betreft, hoeft bij deze aanvragen geen begroting te worden ingediend. Mondriaan Fonds
 • Ben je kunstenaar en heb je een voorstel voor een vastomlijnd plan? Dan kun je bij wijze van pilot aanvragen via video of audio. Maak bijvoorbeeld een selfie-interview of animatie. Licht hierin je werk toe, je werkplan en je presentatieplan. Met deze pilot wil het Mondriaan Fonds het aanvraagproces toegankelijker maken. Aanvragen binnen de pilot kan tot en met mei 2019. Mondriaan Fonds
 • Tijdens de jaarlijkse aanvraagronde is voor ruim 3,2 miljoen euro toegekend aan de programma’s van achttien presentatie-instellingen voor hedendaagse beeldende kunst. Deze instellingen, van Aruba tot Groningen, krijgen de bijdrage voor hun inspirerende programma’s van één tot maximaal drie jaar. De bijdragen variëren van 30.000 tot 170.000 euro op jaarbasis. Tot de presentatie-instellingen die nu een bijdrage krijgen, behoort Onomatopee in Eindhoven. Mondriaan Fonds
 • Het Mondriaan Fonds heeft aan achttien instellingen, waaronder het Stedelijk van Abbemuseum, Eindhoven, en Stichting Nationaal Monument Kamp Vught,  een Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea- en andere Erfgoedinstellingen toegekend. Doel van de bijdrage is deze instellingen te stimuleren beeldende kunst en cultureel erfgoed op een inspirerende manier aan het publiek te tonen en de relatie met de burger te versterken. Onlangs zijn de eerste vier programma’s gehonoreerd van instellingen die grootschalige publieksactiviteiten ontwikkelen op het gebied van archeologie. Eind augustus ontving het Mondriaan Fonds van minister Van Engelshoven (OCW) een bedrag van 2,75 miljoen euro voor de restauratie en het zichtbaar maken van archeologische projecten in de periode 2018-2021. In minder dan een maand tijd ontving het Mondriaan Fonds binnen de aanvraagronde voor meerjarenprogramma’s zeven aanvragen uit de archeologische sector. Mondriaan Fonds
 • Op basis van een voordracht van de selectiecommissie heeft het Mondriaan Fonds achttien nieuwe adviseurs beeldende kunst en erfgoed benoemd. Zij versterken per 1 januari 2019 de poule van adviseurs die de aanvragen bij het Mondriaan Fonds beoordelen. De werving vond plaats via een open oproep. Mondriaan Fonds
 • De eerstvolgende deadline voor de Filmfonds regeling Realisering van een majoritaire Nederlandse speelfilm is 15 januari 2019. Filmfonds
 • De eerstvolgende deadline voor de Filmfonds regeling realisering van minoritaire coproducties speelfilm, lange animatiefilm of documentaire is 15 januari 2019. Filmfonds
 • In het kader van een samenwerkingsovereenkomst participeren het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en het Filmfonds jaarlijks in speelfilms, lange animatiefilms  en documentaires die in coproductie worden gerealiseerd. De eerstvolgende deadline van de Filmfonds regeling realisering minoritaire coproductie met VAF is 22 januari 2019. Filmfonds
 • Twee projecten met Nederlandse coproductiepartners ontvangen elk een bedrag van € 50.000. Het NFF + HBF Co-Production Scheme is een gezamenlijk initiatief van het Nederlands Filmfonds en het Hubert Bals Fonds. Filmfonds
 • 15 januari 2019 is de deadline voor het aanvragen van projectsubsidies voor publicaties voor schrijvers van literair werk. Het betreft de categorie  schrijvers die al minimaal vijf projectsubsidies c.q. werkbeurzen hebben ontvangen, de ervaren schrijvers. Letterenfonds
 • Er zijn 49 festivals die een toekenning hebben ontvangen van het Fonds Podiumkunsten. Voor de subsidie programmering festival zijn in totaal 100 aanvragen in behandeling genomen. Aanvragen worden eens per twee jaar behandeld in één gezamenlijke ronde. Voor de edities 2019 en 2020 is een totaalbedrag van € 2.100.000 beschikbaar. Gehonoreerd werden o.m. Brabants Internationaal Kinderfestival (BRIK), De Stilte, Breda, Jazz in Duketown, ’s-Hertogenbosch, PopMonument,  Bergen op Zoom, So What’s Next, Eindhoven, Spruit Kinderfestival, Tilburg, STRP festival, Eindhoven Fonds Podiumkunsten , Fonds Podiumkunsten
 • Ieder jaar nodigt Brabant C de partners uit voor een Partner Event. Om bijzondere en relevante verbindingen tot stand te brengen vraagt het fonds hen allen een partner uit het bedrijfsleven mee te nemen die betrokken is bij het project. Dat resulteert in een prachtige mix van aanwezigen uit alle hoeken van Noord-Brabant. Een terugblik oppartner event 3. Brabant C
 • Met de open call ‘Materialen voor de Toekomst’ wil Cultuur Eindhoven stimuleren dat opgedane kennis over nieuwe toepassingen of technieken met bestaande materialen, experiment met nieuwe vormen van materialen ook breed wordt gedeeld en verankerd, bijvoorbeeld binnen opleidingen. De open call valt onder het Programma Creatieve Industrie dat als doel heeft de keten van cultuureducatie naar de top in Eindhoven duurzaam te versterken en de impact op ontwikkeling van creatieve industrie op nationaal en internationaal niveau verder uit te bouwen.  5 projectvoorstellen werden gehonoreerd. Cultuur Eindhoven
 • Kunsthal Rotterdam heeft 10 december de &Award 2018 gewonnen voor het project All you can Art. De &Award is een prijs voor een prijs voor een organisatie die met succes stappen heeft gezet om de culturele en creatieve sector inclusiever te maken. Aan de &Award is een geldprijs van 25.000 euro verbonden. De &Award wordt mogelijk gemaakt door het Nederlands Filmfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Fonds Podiumkunsten, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Mondriaan Fonds en het Nederlands Letterenfonds. Museumcontact
 • De Sieger White Award gaat dit jaar naar beeldend kunstenaar Ide André. Dit stipendium van het Prins Bernhard Cultuurfonds is voor getalenteerde kunstenaars tot 35 jaar uit Oost-Nederland. De Sieger White Award bestaat uit een bedrag van € 25.000 voor een publicatie, die tijdens een tentoonstelling in een gerenommeerde galerie wordt gepresenteerd. Cultuurfonds
 • De P.C. Hooft-prijs 2019, ditmaal bestemd voor proza, gaat naar Margo Minco (pseudoniem van Sara Minco, geb. Ginneken en Bavel 31 maart 1920). Het bedrag dat aan de prijs verbonden is bedraagt € 60.000. De prijs zal – gelet op de leeftijd en de gezondheid van de laureaat – bij de schrijver thuis uitgereikt worden in aanwezigheid van een kleine delegatie van bestuur en jury en haar twee dochters. Die uitreiking vindt in januari plaats. Literatuurmuseum  , Letterenfonds , Literair Nederland
 • De jaarlijkse Grote Poëzieprijs, de opvolger van de VSB Poëzieprijs,  is met haar prijzengeld van 25.000 euro het financiële summum voor de Nederlandstalige dichter.  Uitgevers  moeten om kans te maken op de prijs 75 euro betalen per ingezonden bundel. Bijzonder in de wereld van literaire prijzen. Deze uitzondering komt door de financiële problemen van de organisatie van de Grote Poëzieprijs. Vier uitgeverijen tekenden protest aan. De begroting van het hele programma van de prijs bedraagt zo’n 160.000 euro.  De hoge kosten en noodzakelijke bijdrage van uitgevers worden, volgens Robert van Rijswijk, veroorzaakt door de eis van de diverse financieringsfondsen voor een verdiepend programma. HP – De Tijd
 • Dichter Benno Barnard over zijn literaire, morele en emotionele redenen om niet mee te doen aan de Grote Poëzieprijs. NRC
 • Eelco Brand uit Breda is de eerste winnaar van de Will en Jan van Hoof Kunstprijs Noord-Brabant. Deze prijs is een samenwerking tussen het Will en Jan van Hoof Fonds en Het Noordbrabants Museum en zal jaarlijks worden uitgereikt aan een Brabantse kunstenaar.  De prijs bestaat uit een stipendium óf een opdracht voor een kunstwerk voor  de collectie van Het Noordbrabants Museum. Brand maakt voor het museum een videoanimatie in drie delen, geïnspireerd op het oeuvre van Jeroen Bosch, Vincent van Gogh en Jan Sluijters. Noordbrabants Museum,  Brabants Dagblad
 • Stichting Goeikes heeft de Carat Cultuurprijs 2018 gewonnen. Goeikes is een fotoproject waarbij tal van Helmonders in beeld zijn gebracht. Dat leverde een boek en expositie op. De prijs bestaat uit een beeld van kunstenaar Willem van der Velden en een bedrag van 2.500 euro. De aanmoedigingsprijs (duizend euro) van Carat gaat dit jaar naar stichting Kunstroute Warande Eindhovens Dagblad
 • Begin februari 2019, tijdens het Nationale Rembrandt jaar, komt de NTR met het nieuwe televisieprogramma Project Rembrandt, waarin in acht afleveringen op zoek wordt gegaan naar de meest getalenteerde kunstschilder van Nederland. Uit 50 kandidaat-leerlingen worden 10 gepassioneerde talenten gekozen die zich in een half jaar tijd  het oude ambacht van kunstschilder meester proberen te maken. Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door ING.  Sponsorreport , Project Rembrandt
 • Met een schenking van vier ton van het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) komt de uitbreiding en vernieuwing van NM Kamp Vught een flinke stap dichterbij. Brabants Dagblad
 • De crowdfundingsactie om een nieuw fotoboek Henny. Ik ben nog niet klaar, over het leven van Henny Arendse uit Waalwijk uit te brengen, is geslaagd. Het boek van fotograaf Michel Szulc-Kryzanowski kan gedrukt worden. BN – De Stem
 • Prof. René Bekkers, filantropiehoogleraar en onderzoeksleider van het tweejaarlijkse onderzoek ‘Geven in Nederland’, luidt in zijn blog de noodklok. De private financiering van het langstlopende onderzoek naar geefgedrag in Nederland – een duurzaam model voor ten minste drie edities – is nog steeds niet rond en dat betekent dat het onderzoek nog niet begonnen is en er dus ook in april 2019 geen resultaten bekend kunnen worden gemaakt. Bekkers hoopt dat er wel een ‘Geven in Nederland 2020’, waarmee voor het eerst in twintig jaar de tweejaarlijkse cyclus wordt doorbroken. De Dikke Blauwe

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Met het onlangs verschenen Elements of Architecture hebben Rem Koolhaas en zijn team een boek gemaakt dat qua afmetingen en gewicht niet onderdoet voor een keramisch metselblok. Koolhaas betoogt dat de vloer, trap, en alle andere ‘elementen’ die in het boek voorkomen, in de zeer nabije toekomst, of eigenlijk nu al, actief gaan bijdragen aan de grote verandering in onze samenleving. Archined
 • Met de hoge vraag naar woningen in Amsterdam, een vraag die niet te bevredigen lijkt en absurde prijsstijgingen tot gevolg heeft, is het enige antwoord: meer woningen! Wat zijn ruimtelijke modellen om te kunnen verdichten? Zeven pitches van architecten waren de aanleiding om verder te praten over verdichten. De bijeenkomst Wonen in de verdichte stad vond plaats op 26 september en werd georganiseerd door Arcam. Xander Vermeulen Windsant, architect, doet verslag. Archined
 • Nederland neemt deel aan de XXII Triennale di Milano, die plaatsvindt van 1 maart tot 1 september 2019. Guus Beumer, directeur van Het Nieuwe Instituut, gaat de Nederlandse bijdrage aan het evenement samenstellen. Het thema  van deze editie van de driejaarlijkse tentoonstelling voor ontwerp en toegepaste kunst, is ‘Broken Nature: Design Takes on Human Survival’ : welke rol kan design spelen bij het herstellen van de relatie tussen de mens en zijn omgeving, in zowel natuurlijke als sociale ecosystemen.  Architectenweb , Het Nieuwe Instituut
 • Het consortium Dutch Dubai heeft het ontwerp van het paviljoen waarmee Nederland deelneemt aan de Dubai EXPO 2020 onthuld. Het paviljoen is volgens het team – bestaande uit V8 Architects, Kossmann.dejong, Witteveen+Bos en Expomobilia – geen gebouw in traditionele zin, maar een tijdelijk klimaatsysteem dat wordt gebouwd met lokaal aanwezige materialen. Architectenweb
 • Het ontwikkelen van ‘binnenstedelijke innovatiedistricten’ is het antwoord van veel steden op de veranderende economie. Maar slagen deze gebiedsontwikkelingen ook in hun ambities om een brede groep ondernemers aan te trekken en spin-offs te creëren voor alle lagen van de bevolking? Dit najaar gingen tijdens de Urban Transformation Conference in Rotterdam Wouter Jan Verheul, Flavia Curvelo en Daniel Rietbergen in op deze vragen. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Dafne Wiegers werd naar aanleiding van haar nominatie voor de ARC18 Jong Talent Award geïnterviewd door Paul Lasseur op BNR radio. Gijs Joosen, specialist in parametrisch ontwerpen bij Royal Haskoning DHV is eveneens te gast in het programma over gaming technologie in de bouw. Dafne Wiegers vertelt over haar afstudeerproject, een gebouw voor een professioneel gameteam in Londen. Ze vertelt wat zij vindt dat architectuur kan leren van de gamewereld, hoe we ontwerpmethoden van gameontwerpers kunnen gebruiken voor fysieke architectuur. De Architect
 • Het aanbod aan creatieve apps, platforms en apparaten neemt enorm toe en is steeds betaalbaarder. Voor architecten levert dat veel nieuwe mogelijkheden op. Architect Reijer Pielkenrood licht vier trends op technologisch gebied toe waarvan we naar zijn mening de komende jaren nog veel zullen horen. De Architect
 • In tijden van sociaal-economische crises is het de moeite waard om je af te vragen of design een integraal onderdeel is van het probleem. Het designonderwijs produceert studenten die uitblinken in het ontwerpen van stoelen, lampen of goedbedoelde objecten die ons verval bestendigen in plaats van verbeteren. Is social design anders? Een artikel van Michael Kaethler, verbonden aan de Master Social Design, Design Academy. Design Academy
 • De Fashion Industry Charter for Climate Action is ondertekend door 43 toonaangevende bedrijven in de mode, zo meldt de Verenigde Naties in een persbericht. Het doel van het akkoord is onder andere om de uitstoot van gas te reduceren met 30 procent voor 2030 en in 2050 helemaal niks meer uit te stoten.Fashion United

 

beeldende kunst

 • In de tentoonstelling Cultural Threads in het TextielMuseum, buigen kunstenaars, oa Jennifer Tee, Eylem Aladogan en Vincent Vulsma,  zich buigen over de grote rol van textiel in culturele uitwisseling en de koloniale handel en verkeer. Een gesprek met curator Liza Swaving en Suzan Russeler van het museum. Metropolis M
 • Gemeenteaankopen, de tweejaarlijkse aankoopexpositie met werk van Nederlandse kunstenaars in het Stedelijk Museum, draait ditmaal onder de titel Freedom of Movement om time based media, zoals video en performance. Met een opvallend hoog aantal black boxes wordt ook de bewegingsvrijheid van de bezoeker op de proef gesteld. Metropolis M
 • De wereld om ons heen verandert voortdurend, en niet zelden door toedoen van de mens. De tentoonstelling ReShape – Mutating Systems, Bodies and Perspectives bij MU in Eindhoven wijst op onze tekortkomingen. Maar draagt ook oplossingen aan en  viert inventiviteit. Eindhovens Dagblad, mogelijk inlog vereist

 

film en av

 • Verzameld uit 122 jaar horror: honderd schrikscènes die vorm gaven aan het genre horrorfilm en onze nachtmerries. Vulture
 • Pieter Lossie, scholier op het Utrechtse Minkema college, heeft met de film Far Away in de categorie animatie de eerste prijs gewonnen op het Europese Filmfestival Camera Ziziano 2018, dat plaatsvond in Griekenland. Het is het grootste en belangrijkste filmfestival voor jongeren in Europa. Broadcastmagazine
 • De expositie Videogames: Design/Play/Disrupt in het Victoria & Albert Museum in Londen benadert games als serieuze kunstvorm. NRC

 

letteren

 • Op 7 december hield Jolanda Withuis de Huizingalezing 2018. Haar lezing heeft als titel : Leve het Leven. Over vrijheid en de biografie.  De lezing gaat over het belang van de biografie. ‘Mensen reduceren tot een bepaalde sociale groep, dat is volgens mij waar de biografie ons heerlijk van geneest.’ Trouw, mogelijk inlog vereist, Elsevier Weekblad,  Universiteit Leiden

 

muziek

 • ‘Ik vind het een verschrikkelijk idee dat publiek in duister en stilte moet zitten, het is verkeerd en het is een 20e -eeuwse afwijking. Als je kijkt naar Mozart zijn Parijse Symfonie. (Nr. 31) dat schreef hij met ruimte tussen de delen, juist om mensen gelegenheid te geven te reageren. De concerten in de 17e en 18e eeuw waren altijd heel interactief: mensen schreeuwden, gooiden dingen en applaudisseerden gedurende de muziek, mensen zaten niet stil zoals nu.’ Aldus de Britse dirigent Richard Egarr, artistiek leider van de Academy of Ancient Music.Slipped Disc
 • Er moeten meer vrouwen in de Top 2000. Dat vindt een actiegroep die de afgelopen weken veel media-aandacht kreeg. Hun ergernis is begrijpelijk, maar heeft de actie ook kans van slagen? Hoe vastgeroest is die Top 2000 eigenlijk? 3voor12 bekijkt de  geschiedenis van de lijst. 3voor12.vpro.nl

 

theater en dans

 • Het Nationale Ballet nodigt jonge choreografen uit om zich aan te melden voor de Choreographic Academy 2019. Met deze cursus wil het Amsterdamse balletgezelschap beginnende, talentvolle dansmakers de ruimte bieden om te experimenteren en zich verder te ontwikkelen in de balletchoreografie. Dans magazine

Kunst in de openbare ruimte

 • De Oude Kerk in Amsterdam ontving op 7 december bericht dat het rode raam in de Heilig Graf Kapel van de Oude Kerk, een kunstwerk van Giorgio Andreotta Calò, mag blijven. De bezwaren tegen het rode raam in de Oude Kerk zijn door het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum ongegrond verklaard. De beleving in de kapel wordt volgens de bezwaarschriftencommissie niet aangetast. Gekleurd licht zou namelijk niet ongepast zijn in een historisch kerkinterieur en geeft juist een extra betekenislaag aan de kapel. Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum volgde dit advies. Museumtijdschrift  , Het Parool

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • De Bossche ontwerpers Jos Kranen en Johannes Gille leggen uit hoe ze zijn overgestapt van het maken van maatwerk naar industriële producten, zoals hun nieuwe The Party lights voor Moooi. Dezeen , Dezeen
 • In de glasstudio van het Tilburgse duo Caro van de Wijer en Mark Rijkers loopt de bezoeker verwonderd rond. Hoe kan het dat een zo ‘harde’ kunst zo teder en speels het licht weet te verzamelen? Lampen, hangers, glas-in-loodramen, grafmonumenten en zoveel meer. De makers noemen het ‘objecten’, maar zijn ze dat wel? Wezens veeleer, onttrokken aan de aardse wetten… Van de Wijer en Rijkers hebben er de hand in, nu al vijfentwintig jaar. Brabant Cultureel
 • ‘Hij is begonnen als fotograaf en in zijn discipline rekte hij de grenzen al aardig op. Recent is hij begonnen met driedimensionaal werk dat in eerste instantie oogt als beelden van geïsoleerde eilandbewoners die van onze cultuur totaal geen weet hebben. Toch zijn er herkenbare elementen in die sculpturen aangebracht waardoor je eerder aan een post-apocalyptische religie denkt dan aan Papoea’s of Amazone-bewoners.’ CHM Koome over Paul Bogaers, chmkoome
 • In het Prinses Astridpark in het Vlaamse Lommel is een kunstwerk onthuld van de Tilburgse kunstenaar Margot Homan. Het werk bestaat uit een beeld en zes glazen panelen met portretten van voorvechters van mensenrechten, zoals Gandhi en Martin Luther King. Brabants Dagblad
 • De bommen die de geallieerden op Eindhoven gooiden tijdens de Tweede Wereldoorlog, lijkt een oorlogsdaad die vrijwel vergeten is. Een speelfilm over het ‘sinterklaasbombardement’ op 6 december 1942 moet hierin verandering brengen. De Bossche producent Arjan Senden wil de geschiedenis naar boven halen. “Het is een drama dat een open wond heeft achterlaten’. “Het is een verhaal met alleen maar verliezers”, zegt scenarist en regisseur Klaas van Eijkeren. Omroep Brabant
 • Rwandese vrouwen die seksueel misbruikt werden tijdens de genocide van 1994 zijn vaak buitengewoon veerkrachtig. Daarover gaat ‘Mukomeze: Empower Her’ van de Helmondse filmmaker Robert van den Broek en zijn zoon Simon. Eindhovens Dagblad
 • Veel gedichten van Pien Storm van Leeuwen uit Chaam zijn te lezen in de openbare ruimte. Uit de site van literatuurwetenschapper Kila van der Starre, verbonden aan de Universiteit Utrecht, met daarop in kaart gebracht welke gedichten te lezen zijn in de openbare ruimte van Nederland en Vlaanderen, blijkt dat Storm van Leeuwen na Ida Gerhardt, op 1 ,  en voor de Tilburger Nick J. Swarth, een gedeelde derde plaats, op nummer twee staat van meest voorkomende dichters. Omroep Brabant
 • Het boek IJsengel van de Bredase Nathalie Pagie staat op de shortlist van de Thrillzone Award, in de categorie beste Nederlandse thriller van 2018. BN – De Stem
 • In het kader van haar vijfjarig jubileum brengt philharmonie zuidnederland haar eerste CD uit. Op de eerste cd staat Prelude en Isoldes Liebestod uit Tristan und Isolde van Richard Wagner én de 4e symfonie van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski. Het orkest staat bij de opnames onder leiding van chefdirigent Dmitri Liss.  Het orkest is voor de opnames een samenwerking aangegaan met het in België gevestigde platenlabel “Fuga Libera”. Ook op de volgende cd’s komt symfonische muziek. philharmonie zuidnederland, Podium Radio 4
 • Verhalen van haar fans spelen een sleutelrol in de songs op het nieuwe album van de Eindhovens-Mexicaanse zangeres Marcela Bovio. De plaat verscheen op 7 december.Eindhovens Dagblad, mogelijk inlog vereist
 • Altist Paul van Kemenade presenteert zijn nieuwe single ‘Stranger than Paranoia’. Voor het nummer is een clip opgenomen in samenwerking met Lazy Eye Pictures. De nieuwe single staat op het nieuwe album met de gelijknamige titel ‘Stranger than Paranoia’ en komt uit op 23 december tijdens festival Stranger than Paranoia editie 26. Jazzzine , Jazzenzo
 • Het gaat hard met de 22-jarige Joël Domingos. De zanger stond afgelopen jaar in de finale van De Grote Prijs Van Nederland, tekende een managementcontract bij het internationaal gewaardeerde boekingskantoor Friendly Fire en brengt in januari zijn volgende EP uit. Tilburg.com
 • Op 4 en 5 januari zendt Omroep Brabant de documentaire ‘Wat speelt er’ uit. Een rake film over het spannende en confronterende proces van theatermaker Peter Dictus die met een Brabantse harmonie, een theatergroep én met vluchtelingen een voorstelling maakt. De film laat op ontroerende wijze de zoektocht zien van twee groepen die voorheen in volledig gescheiden werelden leefden in hetzelfde dorp. Een film over de dunne lijn tussen inclusie en exclusie. Een film van Ellen Blom. LKCA
 • Iemand die slaapt is een voorstelling  van BOG, het dochtergezelschap van HZT. Het stuk is gebaseerd op L’ homme qui dort van de Frans schrijver Georges Perec, over een man die niet meer mee wil doen aan de vormgeving van de wereld. In deze geslaagde theaterversie beweegt alles langzaam richting het neutrale. Theaterkrant
 • Kinderen die het huis beschermen tegen inbrekers. Bij Home Alone draait het om één kind, bij Alone@Home zijn het er twee. Home Alone is een wereldberoemde film, een kerstkomedie uit 1990. Alone@Home is de nieuwe familievoorstelling van het Bossche theatergezelschap Matzer die op 20 december in première gaat. Omroep Brabant

Kunstbeoefening

 • Opnieuw valt musicalstichting BOV uit Bergen op Zoom in de prijzen. Niet één, maar drie keer voor De Producers. Het gaat naar huis met de titels beste musical, beste toneelbeeld en beste mannelijke hoofdrol voor Albert-Jan Verhees.Theatergroep Josjes uit Etten-Leur wint met poster de publieksprijs. De prijzen zijn 10 december uitgereikt tijdens de Amateur Musical Awards in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. BN – De Stem , BN – De Stem, Theaterkrant, NU.nl
 • Het 10 jarig jubileum van jeugdtheater Neerkant, gemeente Deurne,  werd in gemeenschapshuis De Moost gevierd met het klassieke kerstverhaal a Christmas Carol van Charles Dickens. Eindhovens Dagblad

Kunstonderwijs

 • Studenten van Fontys Academie voor Architectuur en Stedenbouw in Tilburg zijn nauw betrokken geweest bij het interieurontwerp van de LocHal in die stad. In het kolossale gebouw achter het station, de voormalige locomotiefloods van de NS-werkplaats uit 1932, hebben zij vier ruimtes van Seats2meet van wandbekleding voorzien. Bron.fontys
 • De Academie voor Theater en Dans  in Amsterdam start in 2019  met nieuwe dansopleiding. De dansbachelor Expanded Contemporary Dance is voltijd en duurt 4 jaar, waarin de student voorbereid wordt op de toekomst van de dans. Niet alleen leert zij/hij zelf dansen en organiseren, ook wordt de creativiteit gestimuleerd met niet-westerse dansstijlen en theaterdans. Academie voor Theater en Dans
 • Studenten van onze opleiding Decoratie- en restauratieschilder van SintLucas zijn klaar met de restauratie van de schilderingen van Perey in de Lambertuskerk te Helmond. De restauratie is onderdeel van hun meesterproef waarin ze bewijzen bekwaam te zijn als beginnend beroepsbeoefenaar. SintLucas

Cultuureducatie en - participatie

 • Een educatief project van Philharmonie Zuidnederland en slagwerkgroep Percossa uit Den Haag brengt 7000 leerlingen uit Zuidoost-Brabant in contact met klassieke muziek. Eindhovens Dagblad, mogelijk inlog vereist
 • Makers on Tour daagt 3e jaars mavo- en vmbo leerlingen uit om een oplossing te zoeken voor vraagstukken van Brabantse maakbedrijven. Het doel is om leerlingen de mogelijkheden van (digitale) media en technologie te laten ontdekken. De eerste editie gaat op 10 december van start. Makers on Tour is onderdeel uit van het provinciale programma Taal en Media en is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Fonds 21. Cubiss
 • Een volksopera, een wijksafari of een met mozaïek versierde ontmoetingsplaats: drie voorbeelden van wat steeds vaker buurtcultuur genoemd wordt. In opdracht van het Prins Bernhard Cultuurfonds deed de Boekmanstichting onderzoek naar dit nog jonge begrip. Het onderzoeksrapport De kunst van contact gaat uitgebreid in op vragen over definities, verschijningsvormen, artistieke en maatschappelijke waarde en de ondersteuningsstructuur van buurtcultuur. Zo schetst het een breed beeld van dit fenomeen. Boekman , Boekman
 • Met een hoop gezwoeg en gesteun slepen werklui het zoveelste enorme bord het trappenhuis van theater De Kring op. Op die borden steeds tientallen schilderijtjes. Alles bij elkaar 750 stuks. Samen vormen ze het kunstwerk ‘750 Roosendalers in kleur’, geschilderd voor en door Roosendalers. Met hulp van kunstenares en initiatiefneemster Peet Quintus. Op 10 december werd het kunstwerk onthuld. BN – De Stem
 • Hoe kun je als gemeente gehoor geven aan het ‘recht op een gelukkig leven’ van je inwoners? En wat kunnen kunst en cultuur daarin betekenen? Op 26 november werden beleidsmakers en -bepalers uitgenodigd door Plein C, LKCA en CultuurCollege om mee te denken en te praten over wat kunst en cultuur kunnen betekenen voor het geluk van burgers. Cultuurcollege
 • Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) heeft zich aangesloten bij het consortium BeterOud. BeterOud heeft de ambitie ouderen zo zelfstandig en waardevol mogelijk te laten leven, ook als zij afhankelijk worden van zorg of ondersteuning. Binnen het consortium zetten ouderen, professionals en organisaties zich samen in om die ambitie te realiseren. LKCA
 • Lang Leve Kunst heeft haar website omgetoverd tot hét platform over kunst- en cultuurparticipatie voor ouderen. Voor iedereen die daar als professional of vrijwilliger bij betrokken is of wil zijn. Lang Leve Kunst
 • Volgens Harald Merkelbach, hoogleraar rechtspsychologie aan de Universiteit van Maastricht, leidt het lezen van literaire fictie tot een betere geestesgesteldheid. ‘Je onderdompelen in het imaginaire universum van een boek vereist dat je je verplaatst in de leefwereld van anderen.’ Bert Keizer, filosoof en arts bij de Levenseindekliniek,  reageert.  NRC,   Trouw
 • Wie een boek leest, raakt in meer of mindere mate verbonden met het verhaal en de personages. Nijmeegse taalwetenschappers zoeken de sleutel in het empathisch vermogen van de lezer. Neerlandistiek

Erfgoed

 • Op 11 december vond in Rotterdam de feestelijke afsluitingvan het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018plaats. Abdelkader Benali en Wim Pijbes gaven hun visie op cultureel Europa. Er werden o.m.  panelgesprekken gevoerd over belangrijke Europese erfgoedthema’s, zoals beladen erfgoed en het veranderende cultuurlandschap. En de eindpublicatie met daarin een Nederlandse Toekomstagenda Europees Erfgoed werd gepresenteerd. Met de aanbevelingen en initiatieven uit de publicatie kan de impuls die dit themajaar gaf, de komende jaren een duurzaam vervolg krijgen. Cultureel Erfgoed,  Kunsten’92
 • In MonumentenKennis bundelen en verspreiden TU Delft, TNO en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hun kennis voor de instandhouding van gebouwd erfgoed. Dit samenwerkingsinitiatief ontstond in 2015 en wordt nu met vier jaar verlengd. Cultureel Erfgoed
 • Met het Nationaal Monumenten Portaal (NMP), gelanceerd op 6 december 2018,  zet de NMo in op het online toegankelijk maken van monumenten voor het publiek. Het NMP brengt monumentenaanbod en – vraag samen op 1 plek. Het NMP beoogt daarmee de monumentenmarktplaats van Nederland te worden. Erfgoedstem, Nationaal Monumenten Portaal
 • Het belang van een schilderij voor een museum speelt in Nederland ten onrechte een rol bij het wel of niet teruggeven van roofkunst, schrijven Wesley Fisher en Anne Webber. De auteurs vertegenwoordigen belangrijke Joodse organisaties die betrokken zijn bij de wereldwijde restitutie van nazi-roofkunst. NRC
 • De 290 kilometer lange wandelroute van  Bergen op Zoom naar Grave, de Zuiderwaterlinie, is opgenomen op de longlist die moet leiden tot de verkiezing van de mooiste nieuwe Wandelroute van het jaar 2019.  Er zijn nog tien wandelroutes die voor die titel in aanmerking komen. Op 2 februari 2019 is de winnaar bekend. BN – De Stem
 • Het werk aan de Grote Kerk in Breda gaat ook in de winter onvermoeibaar door. Zonder steigers. Met dank aan een 3D-scanner. Die moet de kapotte kerk weer herstellen. BN – De Stem
 • Visit Brabant heeft het kasteel Heeswijk gekozen als Trade Partner. Hiermee gaat kasteel Heeswijk mee in de nationale en internationale toeristische promotie van de provincie Noord-Brabant. De gemeente Bernheze geeft het kasteel financiële steun en krijgt daar van het kasteel actieve steun voor terug in het toeristisch beleid. Brabants Dagblad
 • De loopbrug op Strijp-R in Eindhoven krijgt een nieuwe bestemming. Daarmee hebben alle bouwwerken die nog herinneren aan de tijd dat Philips hier o.m. televisies maakte een herbestemming gevonden. Ontwikkelaar KRAGT Vastgoed heeft een plan voor een Bruggegebouw met vijf woningen. Eindhovens Dagblad
 • De Stichting C.R. Hermans, voorheen de Stichting Brabants Foto-archief, maakte een boek over de Eindhovense amateurfotograaf Gerardus van Mol : Brabant wereldwijd: de fotografie van Gerardus van Mol. Tevens de titel van een expositie bij Pennings Foundation. Jac Biemans schreef het boek. Joep Eijkens over boek en tentoonstelling. Brabant Cultureel
 • Het Africa Museum in Tervuren (België)  rekent af met zijn koloniale perspectief. In  het net heropende museum worden de misdaden van koning Leopold II in Belgisch Congo niet langer verdoezeld. De Volkskrant  , Ons Erfdeel
 • 2019 is door Unesco uitgeroepen tot ‘Jaar van de inheemse talen’, en vooruitlopend daarop is een artikel verschenen dat de toestand van de bedreigde talen in de wereld inventariseert. Zo’n 600 van de bijna 7000 talen worden ernstig bedreigd – met enkel nog grootouders die de talen spreken -, terwijl dat lot een nog veel groter aantal talen beschoren is als het niet lukt om de neergang in het aantal sprekers te stoppen of terug te draaien. Het uitsterven van talen heeft grote gevolgen voor de mondiale culturele diversiteit. Onze Taal

Bibliotheken

 • De Vereniging van Openbare Bibliotheken organiseerde op 28 november 2018 een debatavond over de aanbevelingen en kansen voor de letteren – en bibliotheeksector, naar aanleiding van het rapport ‘De daad bij het woord’ van de Raad voor Cultuur. Een verslag.  VOB
 • De KB-inkoopcommissie (KBIC) heeft een klein onderzoek laten uitvoeren naar wat het publiek vindt van de aangeboden digitale content in de Bibliotheek. De komende beleidsperiode (2019-2022) zal er niet alleen aandacht zijn voor wat de branche vraagt, maar ook rekening worden gehouden met de wensen van de klant op het gebied van centraal ingekocht e-content. KB
 • In Nederland is wettelijk vastgelegd dat auteursrechtelijke bescherming afloopt op 1 januari, 70 jaar na de dood van de maker. Vele culturele werken komen beschikbaar die niet meer auteursrechtelijk beschermd worden. Het belangrijke gevolg is dat iedereen er vrij hergebruik van mag gaan maken; er is dus geen toestemming meer voor nodig. Op 3 januari 2019 besteedt de KB aandacht aan de makers die in 1948 overleden zijn en aan hun werken die in het publieke domein terecht zijn gekomen. KB , PubliekDomeinDag
 • Uit een toevallige ontmoeting en een gedeelde vraag op een congres in Rotterdam ontstond het idee om een intervisie- en netwerkgroep op te richten voor jonge leden van Raden van Toezicht van openbare bibliotheken. Initiatiefnemers zijn Bernice Kamphuis, lid van de Raad van Toezicht van Bibliotheek Eindhoven, en Jacomine Kuijt, lid van de Raad van Toezicht van Bibliotheek Krimpenerwaard. Bibliotheekblad

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie