Trends & Ontwikkelingen 13 december 2019

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Desastreus voor de sector en vernietiging van creatief kapitaal. Op 6 december verscheen de nieuwe editie van theatertijdschrift Scènes met een speciale bijlage over de gezelschappen die nu ondersteund worden door het Fonds Podiumkunsten. Minister van Engelshoven (OCW) wil bij dat Fonds 8,6 miljoen euro weghalen. Op 10 december overhandigde Mirjam Terpstra, directeur van Nederlandse Associatie van de Podiumkunsten (NAPK), en theatermakers de 96 pagina tellende special overhandigen aan de cultuurwoordvoerders van de Tweede Kamer. Kunstenbond , Theaterkrant, Scènes
 • Omdat de bij de NAPK aangesloten podiumkunstproducenten zich zorgen maken over de consequenties van de uitbreiding van de transitievergoeding die vanaf 1 januari 2020 al vanaf de eerste werkdag berekend moet worden, is aan de ministers van OCW en SZW een brief geschreven met het verzoek om de sector te helpen bij het oplossen van het financiële probleem dat hierdoor ontstaat. NAPK
 • Het minimumtarief voor zzp’ers, zoals dat in het wetsvoorstel van het kabinet is meegenomen, is te laag. Dit schrijven de Kunstenbond en de Creatieve Coalitie in hun reactie op het voorstel van minister Koolmees. Het voorgestelde minimumtarief van 16 euro ruim lager dan het wettelijke minimumloon. Dat is in het kader van gelijke behandeling voor alle werkenden natuurlijk niet te verantwoorden. Kunstenbond
 • De Stichting van de Arbeid vindt dat minister Koolmees de Wet minimumbeloning zelfstandigen en de Wet op de zelfstandigenverklaring niet moet indienen. De wetsvoorstellen zijn complex voor opdrachtgevers én -nemers, en controle en handhaving zijn niet goed geregeld. Stichting van de Arbeid
 • Ministers Blok (Buitenlandse Zaken) , Kaag ( Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) van Engelshoven (OCW) sturen de Tweede Kamer het beleidskader internationaal cultuurbeleid. Hierin beschrijven de ministers de uitgangspunten, ambities en doelstellingen van het internationale cultuurbeleid voor de periode 2021-2024. Rijksoverheid.nl , Rijksoverheid.nl DutchCulture
 • Begin volgend jaar staat een aantal Ronde Tafelgesprekken over Curriculum.nu gepland voor de vaste commissie Onderwijs in de Tweede Kamer. Ook spreekt de Kamer zich uit over het voorstel van minister Slob. Dit valt te lezen in de reactie van minister Slob naar de Tweede Kamer. LKCA
 • Minister van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen over de verlenging van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) en de wijziging van het Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. Rijksoverheid.nl
 • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt 5 miljoen euro voor de periode 2020-2023 beschikbaar voor een nationaal fonds om historische boerderijen te behouden. Het Boerderijenfonds is bedoeld om agrarische gebouwen te restaureren, verduurzamen en nieuwe bestemmingen te geven. Het Boerderijenfonds is een initiatief van de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland, die hiervoor een samenwerking aangaat met het Nationaal Restauratiefonds. In de komende jaren kunnen er 25 tot 30 projecten mee worden ondersteund in het hele land, zo heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed bekendgemaakt. Cultureel Erfgoed
 • De NPO krijgt jaarlijks ruim 800 euro van het kabinet. Sinds 2016 dient zij de de kosten nadrukkelijk controle houden. Het blijkt volgens de Rekenkamer lastig ze daarop aan te spreken omdat omroepen inhoudelijk onafhankelijk zijn. Ook zijn omroepen vaak niet bereid om in detail inzage te geven in programmakosten. Spreekbuis
 • Hoe is momenteel de kwaliteit van leven in de verschillende Nederlandse regio’s? Hoe groot zijn de verschillen tussen regio’s? En in welk opzicht kan de kwaliteit van leven voor de mensen in die regio’s worden vergroot? Om deze vragen te beantwoorden heeft het PBL in samenwerking met Telos het dashboard ‘Hoe is het leven in jouw regio?’ ontwikkeld. Het is een interactieve website die de verschillende dimensies van de kwaliteit van leven op regionaal schaalniveau inzichtelijk maakt. PBL
 • In het rapport ‘Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur’ adviseert de Raad voor Cultuur ruimte te maken in de culturele basisinfrastructuur voor regionale musea. Het ministerie neemt dat advies over en investeert in totaal € 3.000.000 in deze categorie. Er is subsidie beschikbaar voor maximaal 12 regionale musea; één per provincie. Elk museum ontvangt niet meer dan € 250.000 subsidie per jaar. De provincie Noord-Holland nodigt musea in Noord-Holland uit om mee te doen aan een Challenge om subsidie te krijgen van het Rijk. Deze Challenge is opengesteld voor alle musea in Noord-Holland met minimaal 30.000 bezoekers per jaar. Een jury van deskundigen brengt advies uit over de voordracht aan Gedeputeerde Staten. Nadat Gedeputeerde Staten een besluit hebben genomen, ontvangen de musea bericht over de uitkomst. Het geselecteerde museum werkt het plan uit tot een subsidieaanvraag en dient dit uiterlijk 28 februari 2020 bij OCW in. Gedeputeerde Staten dragen dit museum gelijktijdig bij OCW voor. Provincie Noord-Holland
 • De provincie Overijssel heeft met het burgerpanel onderzocht wat Overijsselaars vinden van het cultuuraanbod. Overijssel scoort op een aantal thema’s beter dan het gemiddelde in Nederland. Overijssel
 • De provincie Limburg doneert een bedrag van van 25.000 euro de stichting Jeugdfonds Cultuur Limburg. Het fonds helpt kinderen en jongeren waarbij de thuissituatie het financieel niet toelaat om muzieklessen te volgen. 1Limburg
 • De provincie Gelderland veilt een deel van haar kunstcollectie, maar daar zit het werk van Reggy Gunn niet meer bij. Na vragen van Omroep Gelderland bleek deze schilder toch een link te hebben met Gelderland. Hij houdt daarom recht op een plekje in de Gelderse kunstcollectie. Omroep Gelderland
 • Het belang van popmuziek moet in de provincie Drenthe hoger op de (politieke) agenda. Daarom hebben diverse lokale Drentse spelers, waaronder de Muziekcoöperatie Meppel, Het Podium Hoogeveen, VanSlag Borger, podium Zuidhaege Assen en K&C Drenthe initiatief genomen in de oprichting van een nieuwe organisatie: Poppunt Drenthe. Hierbij nemen ze gezamenlijk voortouw om, naast hun rol als lokale talentontwikkelaar, te bouwen aan een provinciale organisatie voor talentontwikkeling en zichtbaarheid van popmuziek in de gehele provincie. Dagblad van het Noorden
 • Het college van B&W van Amsterdam heeft besloten de subsidieregeling voor het verduurzamen van cultureel vastgoed uit te breiden. Zo wordt het maximumbedrag van de subsidie verdubbeld en kan er vaker subsidie worden aangevraagd. Het college verwacht dat door de uitbreiding in 2020 meer culturele instellingen van de subsidie gebruik gaan maken. De nieuwe regeling past bij de ambitie van dit college om Amsterdam klimaatneutraal te maken. Amsterdam
 • De gemeente Hilversum en Beeld en Geluid gaan gezamenlijk investeren in het beter zichtbaar en beleefbaar maken van de media en mediacultuur in Hilversum. De partijen sluiten er een overeenkomst over. Spreekbuis
 • Het Compendium of Cultural Policies & Trends lanceerde op 5 december zijn vernieuwde platform. Het Compendium, dat in 1998 werd opgericht door ERICarts en de Raad van Europa, is een online informatie- en monitoringsysteem voor het nationale cultuurbeleid en aanverwante ontwikkelingen. De kern van dit platform wordt gevormd door de Compendium-databank, die profielen van het cultuurbeleid van 43 landen omvat. Deze profielen worden geschreven en bijgewerkt door onafhankelijke cultuurbeleidsdeskundigen, in overleg met de betrokken nationale ministeries. DutchCulture , Cultural Policies

 

noord-brabant

 • Kunstloc Brabant is in opdracht van de Taskforce Regioprofiel Cultuur BrabantStad bezig met de operationalisering van het regioprofiel Brabant. Op de website www.regioprofielbrabant.nl is deze operationalisering helemaal te volgen. Kunstloc Brabant meldt het belangrijkste nieuws uit de werkgroepen – waarin gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, Tilburg en ’s-Hertogenbosch, de provincie en Kunstloc samenwerken – tweewekelijks ook op de website van Kunstloc Brabant. Nieuws betreffende : de opening van de regeling meerjarensubsidies professionele kunsten, de informatiesessie nr. 3 over de meerjarige subsidies, en een onderzoek naar de ontwikkeling van zakelijk leiders. Kunstloc Brabant
 • De subsidieregeling Economie & Innovatie van de provincie Noord-Brabant biedt ondersteuning aan ondernemers. In samenwerking met kennisinstellingen en gemeenten kunnen zij bijvoorbeeld een business case uitwerken, een prototype ontwikkelen of een proefproject opzetten. De provincie stelt opnieuw circa € 1,3 miljoen beschikbaar om de regeling in 2020 te continueren. Brabant.nl

 

grote brabantse gemeenten

 • Er is geen sprake van dat de gemeente Eindhoven het designerduo Kiki en Joost heeft gematst met de verkoop van een loods aan de Gabriël Metsulaan in 2017 naast de milieustraat. Zo luidt de conclusie van de Raad van State in de hoger beroep zaak van de voormalige huurder Geert Tiersma (‘Pizza Geert’). Volgens de Raad van State is een marktconforme prijs betaald door het duo. Eindhovens Dagblad
 • De Stichting Cultuur Eindhoven publiceert jaarplan/beleidsplan 2020. Cultuur Eindhoven
 • De Stichting Cultuur Eindhoven beslist elk jaar over de verdeling van 22 miljoen euro aan cultuursubsidie. Toch zit de stichting alweer een halfjaar zonder raad van toezicht. Blijven goede kandidaten weg, omdat het stadsbestuur eigenlijk zelf de touwtjes in handen wil houden? Dat is ook gaan wringen bij WIJeindhoven, de wijkteam-organisatie. Algemeen Dagblad
 • Hoogbouw is de enige optie voor Eindhoven. Dat schrijft Toon de Koning, projectontwikkelaar en directeur van Interesting Vastgoed in Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • Directeur Jan van der Putten van de Verkadefabriek gaf al lange tijd aan dat de vijf miljoen die door hen in de Kaaihal wordt geïnvesteerd alleen maar terug te verdienen en te exploiteren is als deze tien jaar (waar dan ook) op de Tramkade kan staan. Het college van B en W van ’s-Hertogenbosch en de meerderheid van de gemeenteraad willen die garantie niet geven. De gemeenteraad stemde voor de komst van een tijdelijke Kaaihal op de Tramkade. En de raad stemde vervolgens ook in om in de toekomst op de Tramkade een permanente locatie voor de Urban scene te zoeken. Brabants Dagblad
 • De gemeente ’s-Hertogenbosch komt met een plan voor een kwalitatief aanbod van evenementen. Om te komen tot een beter kwaliteit in het aanbod van evenementen gaat de gemeente werken met profielen. Ook zijn er regels en criteria voor de hoeveelheid en spreiding. En worden er eisen gesteld aan de duurzaamheid bij evenementen. ‘s-Hertogenbosch

 

overige brabantse gemeenten

 • Poppodium Gebouw-T in Bergen op Zoom ontvangt in 2020 een subsidie van 390.000 euro. Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom heeft hiermee vorige week ingestemd. In 2016 werd besloten om tot en met 2020 jaarlijks extra subsidie van 150.000 euro te verstekken. Dit om het poppodium financieel gezond te houden. Entertainment Business
 • Laat een paar ervaren horecaondernemers uit Deurne naar de bedrijfsvoering en -structuur van het Cultuurcentrum (CCD) kijken. Dit advies komt van Henny van Diessen, uitbater van DAF (Drinks and Foods). Hij is zelf bereid om er tijd in te steken. Het CCD trok onlangs bij de gemeente Deurne aan de bel vanwege acuut geldgebrek. De Deurnese raad is gevraagd 110.000 euro extra beschikbaar te stellen. Daarover valt op 17 december de beslissing. ,,Het is een bodemloze put”, oordeelt Van Diessen. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Gemert-Bakel maakte onlangs bekend de mogelijkheden voor één cultuurhuis in of bij kasteel Gemert serieus te willen onderzoeken. Het samenbrengen van De Eendracht en KunstLokaal op een plek bij het kasteel zou het centrum van Gemert aantrekkelijker maken, is daarbij de achterliggende gedachte. Heemkundekring De Kommanderij Gemert ziet niets in dit voornemen. Eindhovens Dagblad
 • De stichting De Voorste Venne heeft aan het einde van het jaar naar verwachting een betalingsachterstand bij de gemeente Heusden van zo’n 260.000 euro. Het bestuur is inmiddels opgestapt. In opdracht van de gemeente analyseerde adviesbureau BMC de situatie. Daarin komt naar voren dat niemand vooraf rekening hield met aanloopkosten, terwijl die er altijd zijn. Ook bij de hoogte van de subsidie, afgezet tegen de rol en functie van de Voorste Venne, plaatste BMC vraagtekens. BMC adviseerde ook dat er ander bestuur moest komen, om een goede herstart te kunnen maken. Brabants Dagblad
 • Een pasje waarmee Udense jongeren met korting kunnen sporten of naar de film of het theater gaan. Het lijkt een goed idee maar toch komt de zogeheten ‘Udenpas’ er niet. Volgens de gemeente Uden is zo’n pasje namelijk overbodig. Jongeren doen liever iets anders, uitgaan of op social media zitten bijvoorbeeld. Ook meegenomen: het scheelt Uden zo’n één miljoen euro. Brabants Dagblad
 • De gemeente Son en Breugel heeft het ontwerp van architectenbureau Inbo uit Eindhoven gekozen voor de ontwikkeling van het dorpshuis in de voormalige Sint-Petrus’ Bandenkerk in Son. Eindhovens Dagblad , inlog vereist

 

Cultureel Ondernemerschap

algemeen

 • In september 2019 kwamen 60 professionals uit de culturele sector in verschillende focusgroepen bij Boekman bijeen om gezamenlijk na te denken over twee grote vragen. Welke belangrijke ontwikkelingen doen zich op dit moment voor binnen jouw sector? En welke ontwikkelingen verwacht je daarnaast in de nabije toekomst? Aan de hand van deze gesprekken, de nieuwste data in de Cultuurindex Nederland en talloze aanvullende cijfers en onderzoeken biedt De Staat van Cultuur 4 in tien beknopte hoofdstukken een overzicht van hoe de culturele sector er op dit moment voorstaat, en van de belangrijkste thema’s en discussies die er leven. Boekman, Boekman , Informatieprofessional
 • Tijdens Kunstloc connects op 20 november 2019 sprak een gevarieerd gezelschap van zo’n vijftig professionals uit de cultuursector – van makers en culturele organisaties tot en met fondsen – met elkaar over de drie belangrijkste codes in de cultuursector. Hoe worden deze codes nu al toegepast? Wat maakt toepassing in de praktijk lastig en waar lopen organisaties tegenaan? Kunstloc Brabant
 • Voor kunstenaars is het moeilijk om over geld te praten, zegt acteur Gijs Scholten van Aschat. We spraken hem over eerlijk betalen in de culturele sector en de staat van cultuur in Nederland. “Als een zanger een aanbod krijgt om ergens te zingen, niet voor geld, maar voor ‘goed voor je carrière’ en hij slaat het af, dan krijgt hij het verwijt dat hij niet van zijn vak houdt.” Fair Practice Code
 • Op 21 november 2019 vond in het Groninger Museum een thema-avond plaats over kunst en design als maatschappelijke innovator, naar aanleiding van de 120ste editie van het tijdschrift Boekman, getiteld ‘Kunst als innovator’. Tijdens het interactieve programma vertelden interessante sprekers vanuit hun expertise over hoe zij in hun beroepspraktijk de innovatiekracht van kunst en design inzetten voor maatschappelijke vraagstukken. Boekman

 

architectuur en vormgeving

 • Architecten hebben minder positieve verwachtingen voor 2020. De gemiddelde werkvoorraad daalt en veel bureaus denken minder nieuwe opdrachten tegemoet te kunnen zien. Dat meldt de BNA op basis van diens nieuwe conjunctuurmeting. Architectenweb
 • Architecten en ingenieurs hebben hun omzet in het derde kwartaal van 2019 flink zien toenemen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. CBS
 • Roos Limbeek, Interieurarchitect bij HofmanDujardin, blikt terug op twee jaar beroepservaringperiode (BEP). BNI
 • Bedrijfsverzamelgebouw Microlab steekt enkele miljoenen euro’s van private investeerders in de tweede vestiging, in het voormalige V&D-pand in Eindhoven. Mede-eigenaar/bedenker Rik Visser sluit niet uit dat er nog meer volgen. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad , inlog vereist

 

beeldende kunst

 • Ook in de periode 2020-2022 staat het publieke belang van musea voorop. Dit is het thema van het nieuwe beleidsplan én de boodschap die de Museumvereniging bij de begrotingsbehandeling Cultuur onlangs heeft uitgedragen. Om een blijvende binding van álle inwoners van ons land met museale collecties te realiseren, is het noodzakelijk dat politici zich hard maken voor musea. Museumvereniging
 • Kunstinstellingen in grote steden voelen een toenemende druk een meer cultureel divers publiek bij hun activiteiten te betrekken. In de Witte de Withstraat in Rotterdam zijn drie instellingen al volop bezig hun programma’s om te vormen. Manus Groenen ging met de drie, TENT, Witte de With Centrum voor Hedendaagse Kunst en MAMA. in gesprek over hun ervaringen en ambities. Metropolis M
 • Bij rondleiders in musea én bij musea zelf is onrust ontstaan over strengere handhaving van een belastingmaatregel. De Belastingdienst heeft aangekondigd vanaf januari harder in te grijpen bij verboden zzp-constructies. Sommige rondleiders dreigen hun werk te verliezen of minder te gaan verdienen. Musea vrezen dat ze hun educatieve programma’s moeten versoberen. De Volkskrant

 

film en av

 • Tijdens het Najaarsoverleg op 11 december in het Amsterdamse Ketelhuis, waren weer heel wat ongezouten meningen te horen. ‘Passie en gezelligheid kun je niet subsidiëren.’ ‘De jeugdfilms van nu zijn op de plee bedacht.’ ‘Geef de subsidiefilm gratis terug naar de kijker.’ Kortom, de debatavond over prangende kwesties in de vaderlandse filmwereld was geen moment saai. Een lang en een kort verslag over de avond die in het teken stond van de situatie van de Nederlands jeugdfilm en dat commerciële films in gesubsidieerde filmtheaters de kwetsbare cinema weghouden. Filmkrant , Holland Film Nieuws
 • Vanja Kaludjercic is de nieuwe festivaldirecteur van IFFR. Vanaf februari 2020 leidt ze de organisatie de toekomst in en geldt ze als de artistieke stem van het festival. IFFR , De Volkskrant
 • Op 4 december heeft Pathé Spuimarkt in Den Haag de eerste ScreenX-zaal van Pathé geopend. Later dit jaar zijn ze van plan een tweede te openen. Kinepolis in Utrecht opende dit jaar in oktober al de eerste van Nederland. Holland Film Nieuws
 • Gebruikers van de bekende videosoftware Plex kunnen voortaan gratis films en series van Warner Bros, MGM en Lionsgate kijken. De films en series worden onderbroken door reclames. De gratis online streamingdienst is vanaf nu in de meeste landen beschikbaar. RTL Nieuws
 • De European Union Intellectual Property Office (EUIPO) heeft een nieuwe studie gepresenteerd. Hierin wordt duidelijk gemaakt dat piracy afneemt in Europa. Het onderzoek is gelimiteerd tot pagina-afhankelijke piracy. In het onderzoek komende enkele opvallende resultaten naar voren. Een daarvan is, dat in landen waar het gemiddelde inkomen per persoon lager is, piracy-sites vaker worden bezocht. Daarnaast wordt duidelijk dat legale opties niet altijd zorgen voor een afname van inbreuk. Entertainment Business

 

letteren

 • Op 12 december viert uitgeverij De Bezige Bij in Amsterdam haar 75-jarige bestaan. Diverse jubileumpublicaties moeten ‘het verleden doen herleven en een vergezicht schetsen van een springlevende toekomst’, zo kondigde de najaarsbrochure aan. Een geschikt moment om de uitgeverij eens onder de loep te nemen. Welk beeld van De Bezige Bij geeft deze jubileumviering eigenlijk? , vraagt Rekto Verso zich af. De uitgeverij veranderde het literair landschap, volgens NRC. Rekto verso , NRC
 • De grootste reisboekhandel van Europa, Pied à Terre gaat na 14 jaar gevestigd te zijn geweest op de Overtoom, overgenomen worden door Scheltema en daardoor verhuizen naar het Rokin. Eigenaar van Pied à Terre. Boekennieuws.nl

 

muziek

 • Freelance koorleden van De Nationale Opera kunnen vanaf medio volgend jaar per operaproductie een tijdelijk arbeidscontract krijgen. Dat heeft de directie aan de zangers laten weten. De Kunstenbond stapte vorige maand namens de freelancers naar de rechter. Die werd gevraagd om een antwoord op de vraag of hun werk wel genoeg verschilt van dat van vaste koorleden om de freelance-positie te rechtvaardigen. De rechtszaak loopt nog, maar De Nationale Opera lijkt de zangers nu tegemoet te komen. DNO hoopt zo de rechtszaak overbodig te maken. De Kunstenbond noemt het aanbod een ‘stap in de goede richting’, maar te mager en zet de rechtszaak wegens ‘uitbuiting’ door. NRC , Podium Radio 4 , Trouw, inlog vereist
 • Gelukkig is het land dat danst en speelt en zingt. Keynote speech van Lennart van der Meulen over de popsector op het congres van de VNPF op 14 september in Doornroosje te Nijmegen. Kunsten’92
 • 3voor12 Reikt in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) tijdens Eurosonic Noorderslag voor de vierde keer de IJzeren Eierbal uit aan een groot talent uit de Nederlandse live popsector. Tot de drie genomineerden behoort Mijndert Rodolf (013, WOO HAH!) VNPF
 • Poppodium Bibelot en het Big Rivers Festival slaan de handen ineen. De Dordtse organisaties gaan nauwer samenwerken om popartiesten naar de stad te kunnen halen. De directeuren van beide organisaties ondertekenden hiervoor een overeenkomst. Entertainment Business
 • Effenaar is door de Gemeente Eindhoven uitgekozen als een van de plekken waar duurzame energie wordt opgewekt. Op het dak van de Effenaar liggen sinds kort 154 zonnepanelen die bij elkaar 48.279 kWh per jaar opbrengen. Het plaatsen van de zonnepanelen is in lijn met meerdere maatregelen die de Effenaar neemt in het verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering. Effenaar
 • De complete shortlists voor de European Festival Awards 2019 zijn bekend. Onder de genomineerden zijn diverse Nederlandse festivals te vinden. Entertainment Business
 • Het audiobestuur van NVPI heeft voor 2020 wijzigingen aangebracht in de reglementen voor de charts en de Goud- en Platina-certificaten. Met de aanpassingen wil het bestuur waarborgen dat de charts een representatief beeld van de markt geven. Entertainment Business

 

theater en dans

 • De achterbannen van de Kunstenbond en de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) hebben ingestemd met het principeakkoord over de Cao Toneel en Dans voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021. Bijzonder aan deze cao is dat net als in de architectenbranche, tariefafspraken worden gemaakt voor zelfstandigen. Cao-partijen gaan ervan uit dat deze afspraken, net als die in de onlangs tot stand gekomen architecten-cao, algemeen verbindend voor de hele sector toneel en dans zullen worden. NAPK
 • Op 29 november is de Agenda Inclusieve Podiumkunsten aangeboden aan het ministerie van OCW. Doel van de Agenda: het toegankelijk maken van de podiumkunsten voor én met mensen met een beperking. De Agenda Inclusieve Podiumkunsten 2020-2024 is een initiatief van Holland Dance in samenwerking met het LKCA, The British Council, Theaters Tilburg en het Fonds Podiumkunsten. Een ruime groep betrokkenen uit de culturele sector heeft de agenda opgesteld tijdens drie rondetafelgesprekken. De Agenda is al ondertekend door ruim 60 organisaties/sleutelpersonen uit de culturele sector. Een oproep om te ondertekenen. Code Diversiteit en Inclusie
 • Landkaart inclusieve podiumkunsten. Op deze landkaart kun je per provincie zien wat er gebeurt op het gebied van inclusieve podiumkunsten. Code Diversiteit en Inclusie
 • 40 meldingen zijn er tot nu toe binnengekomen bij MORES.online, het meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de podiumkunsten-, televisie- en filmsector dat in juni 2018 gelanceerd is. Veertig meldingen in anderhalf jaar tijd is minder dan de initiatiefnemers verwacht hadden. ‘Het zou ook het dubbele kunnen zijn’, denkt acteur en ACT-bestuurder Reinout Bussemaker. Hij heeft grote twijfels bij de bekendheid van het meldpunt. Theaterkrant
 • ”Als Job Gosschalk, die heeft toegegeven grenzen te hebben overschreden, daadwerkelijk overweegt zich weer in het theater/film en tv vak te begeven, zijn wij van mening, net als de Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en televisiemakers overigens, dat hij eerst ons vertrouwen zal moeten terugwinnen voor hij weer aan het werk gaat. Maar een terugkeer als castingagent lijkt ons op dit moment een brug te ver. Ook de nieuw opgerichte Dutch Casting Society vindt dit laatste een slecht idee.” Uit de reactie van ACT, de belangenvereniging voor acteurs, op de zaak Job Gosschalk. Acteursbelangen.nl
 • Afgelopen week wees de Rechtbank Amsterdam vonnis in de zaak die FNV namens de cast&crew van Fashion Planet is gestart tegen Talpa. Het doel was om enige juridische verantwoordelijkheid bij Talpa te leggen voor betaling aan de cast&crew die de serie voor Talpa hebben gemaakt. De Rechtbank Amsterdam wijst de vorderingen af en meent dat DDMC (Vito de Haas) geheel en alleen verantwoordelijk is/was voor betaling aan de cast&crew, en dat er terzake geen enkele verantwoordelijkheid bij Talpa ligt. Acteursbelangen.nl
 • Brabant Cultureel zet dit najaar in een serie de schijnwerper op kleine en middelgrote theaters in Noord-Brabant. Ze staan wat in de schaduw van de theaters in de grote steden, maar zijn in hun eigen gemeente of regio het hart van het (sociaal-) culturele leven. Theater De Schuur in Zevenbergen. Een gesprek met onbezoldigd coördinator Henk Hendrikx. Brabant Cultureel
 • De kleinere zaal waar De Pas in Heesch over praat, is net zo groot als de kleine zaal van De Lievekamp In Oss. Ron Megens, die voor beide zalen de programmering doet, zegt dat je niet in de twee zalen hetzelfde moet gaan doen. Brabants Dagblad , inlog vereist

 

Cultuurmarketing

 • Met de publicatie ‘Raak of vermaak?’ brengt cultuuradviseur Johan Idema ‘impact’ onder de aandacht van de culturele sector. Sinds juni 2019 pleit hij er met de bijbehorende campagne voor dat kunst- en cultuurinstellingen hun impact vergroten. “Kunst is immers meer dan een avondje Netflix,” aldus Idema. Cultuurmarketing sprak met Idema over wat culturele organisaties (en specifiek marketeers) kunnen doen om bezoekers te raken in het hoofd of hart. Cultuurmarketing
 • Het thema van de Kinderboekenweek van 2020 staat in het teken van geschiedenis. Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) laat daarnaast weten dat Arend van Dam het Kinderboekenweekgeschenk zal schrijven voor de 66e editie van de jaarlijkse themaweek. Het thema, dat de titel En Toen? meekrijgt, draait om het verkennen van werelden van vroeger. Naast het geschenk van Van Dam zal Mylo Freeman een prentenboek maken dat wordt uitgegeven in de Kinderboekenweek. CPNB
 • Het CPNB lanceert de cadeaucampagne Geef meer met een boek. CPNB

 

Financiering

culturele basisinfrastructuur 2021-2024

 • Een BIS-subsidie aanvragen voor 2021-2024? Daarbij wordt gevraagd inzicht te geven in de wijze waarop de Governance Code Cultuur deze periode (stapsgewijs) wordt vertaald in concrete uitvoering van beleid. Er is nu een handreiking die is bedoeld om te helpen bij het formuleren van een antwoord en is opgesteld door Cultuur+Ondernemen, houder van de Governance Code Cultuur. De handreiking is afgestemd met het Ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en de Raad voor Cultuur. Cultuur + Ondernemen

 

rijksfondsen

 • Giuditta Vendrame, Studio Legrand Jäger, Studio Agne en Sophie Hardeman gaan de komende tijd samenwerken met internationale partners. Deze ontwerpers zijn geselecteerd uit zestien voorstellen van Nederlandse ontwerpers en makers die reageerden op de Open Oproep Talentontwikkeling in Internationale Context. Met deze oproep geeft het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontwerpers en makers de kans hun praktijk internationaal te verdiepen en artistiek en professioneel te ontwikkelen door samen te werken met een buitenlandse partner. De geselecteerde projecten hebben een voorbeeld stellende functie voor de Nederlandse creatieve industrie en verrijken onze sector tegelijkertijd met nieuwe kennis. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Lisa Konno en Simone Post zijn geselecteerd voor een residency in keramiekregio Arita. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontving hiervoor twintig aanvragen naar aanleiding van de Open Oproep Residency Arita, Japan 2020. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Omdat hij de rol van het grafisch ontwerpen in de maatschappij zag veranderen en de waardering voor zijn vak zag afnemen, houdt Richard Niessen met zijn Paleis van Typografisch Metselwerk en ‘Brieven aan de minister’ sinds 2015 een pleidooi voor de verbeeldingskracht van grafisch ontwerpers en schept een kader om over zijn vak na te denken. In navolging hierop organiseerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een expertmeeting met Richard Niessen, design-strateeg Roel Stavorinus en ontwerpers Alex Clay, Chantal Hendriksen, Janna Meeus, Toon Koehorst, Catelijne van Middelkoop en Niels Schrader. Wat is de stand van het vak? En wat is er nodig om het tij te keren? Een verslag. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Zeeuws Museum geeft de ontwerpers die ze opdrachten verstrekken de vrijheid en ruimte om tot ontwikkeling te komen, met als doel te kunnen inspireren, verwonderen en meerwaarde te creëren. Maar goed opdrachtgeverschap is meer en start bij het op het juiste moment betrekken van de ontwerper. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Erfgoedorganisaties kunnen bij het Mondriaan Fonds een bijdrage aanvragen voor het professionaliseren van hun vrijwilligersbeleid. De oproep richt zich op thema’s zoals kennisborging en -verdieping; het vergroten van diversiteit binnen de vrijwilligerspoule; het ontwikkelen van activiteiten en voorzieningen die vrijwilligersvraag en -aanbod bij elkaar brengen en investeringen in bijvoorbeeld cursussen voor vrijwilligers. Ook is het mogelijk een ontwikkelbijdrage aan te vragen, bijvoorbeeld voor het inhuren van expertise die leidt tot een beter plan of het onderzoeken van best practices. De deadline van de eerste aanvraagronde is 10 februari 2020. Mondriaan Fonds
 • Het Mondriaan Fonds heeft 22 nieuwe adviseurs beeldende kunst en erfgoed benoemd, op basis van voordracht van de selectiecommissie. Dit zijn: Raoul Balai, Marja Bloem, Denise Campbell, Koen Delaere, Carlijn Diesfeldt, Marianne Eekhout, Arminda Franken-Ruiz, Quinsy Gario, Yuki Kho, Anne Ruygt, Riemer Knoop, Jan Robert Leegte, Judith Leysner, Frits Loomeijer, Tirzo Martha, Radna Rumping, Bastiaan Steffens, Marco Streefkerk, Brenda Tempelaar, Aline Thomassen, Awoiska van der Molen en Agnes Winter. Zij versterken per 1 januari 2020 de poule van adviseurs die aanvragen beoordelen. De werving vond plaats via een open oproep. Mondriaan Fonds
 • Wat betekent de Werkbijdrage Kunstinitiatieven van het Mondriaan Fonds voor tentoonstellingsmaker Iris Cornelis van VierVaart, één van de weinige plekken in Zeeuws-Vlaanderen waar actuele kunst wordt getoond? Mondriaan Fonds
 • De NPO (NTR, BNNVARA, VPRO), NPO-fonds, Nederlands Filmfonds en het CoBO maken zich sterk voor de ontwikkeling van film- en televisiedramatalent. Voor ‘nieuwe makers’ organiseren zij de tweede editie van DE STRAAT. DE STRAAT is een dramareeks die bestaat uit zes afleveringen van 45 minuten, met een straat als centrale arena. In totaal worden twaalf plannen geselecteerd voor ontwikkeling van een treatment. Hiervan gaan zes treatments door naar de scenario- en productiefase. De scripts worden ontwikkeld door teams van scenaristen, regisseurs en producenten in samenwerking met dramaturgen van de omroepen en onder begeleiding van een seriesupervisor. De uiterste indiendatum is 18 februari 2020. Filmfonds
 • Met het programma Talentontwikkeling in Internationale Context kunnen teams, bestaande uit een scenarist en regisseur (of scenarist/regisseur) en producent, urgente, eigenzinnige en cinematografisch onderscheidende filmprojecten (speelfilms, documentaires of lange animatiefilms) voor de internationale markt ontwikkelen. De eerstvolgende deadline van deze regeling van het Filmfonds is 10 februari 2020. Filmfonds
 • In de vierde ronde van de Netherlands Film Production Incentive van 2019 zijn bijdragen verleend aan in totaal 15 producties voor een totaalbedrag van € 6,9 miljoen. Het gaat om 12 speelfilms, 1 animatiefilm, 1 documentaireserie en 1 dramaserie, waarvan 10 internationale coproducties en 9 producties die in aanmerking komen voor het percentage 35% production incentive. Filmfonds
 • Het Slow Writing Lab presenteert ‘the ones to watch’ voor de komende jaren. Negen talentvolle (en nog niet gepubliceerde) schrijvers zijn geselecteerd voor de vijfde editie van het Slow Writing Lab, een ‘vrije master’ die geheel gericht is op verdere ontwikkeling van hun individuele schrijverschap. Op uitnodiging van het Nederlands Letterenfonds selecteerden de hogeschoolopleidingen Creative Writing van ArtEZ, Beeld en Taal van de Gerrit Rietveld Academie en Writing for Performance van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht ieder twee afgestudeerde schrijftalenten uit hun alumnipool voor de vijfde editie van het Slow Writing Lab. Daarnaast is aan twee organisaties – Poetry Circle en El Hizjra – gevraagd om een talent voor te dragen. Dit om een bredere groep jonge schrijvers ruimte te geven hun talent te ontwikkelen. Letterenfonds
 • Het Fonds Podiumkunsten heeft aan twaalf projecten een subsidie nieuwe makers toegekend. Aanvragen worden in twee ronden per jaar behandeld. Voor deze ronde is er 1.200.000 euro beschikbaar. In totaal zijn 27 aanvragen in behandeling genomen, waarvan er 12 zijn gehonoreerd. De subsidieregeling nieuwe makers is bestemd voor beginnende talentvolle podiumkunstenaars en biedt hen de gelegenheid om zich in een langer lopend traject (maximaal twee jaar) te ontwikkelen, in samenwerking met gezelschappen, podia en festivals. 15 januari 2020 is de eerstkomende deadline van deze regeling. Fonds Podiumkunsten , Fonds Podiumkunsten
 • In 2020 presenteren fondsinitiatief Dutch Performing Arts, Kunstenpunt en Flanders Literature samen met Maison Antoine Vitez acht lezingen van theaterteksten uit Nederland en Vlaanderen in Frankrijk. Het betreft teksten van 4 Nederlandse en 4 Vlaamse auteurs. De gekozen teksten krijgen een Franse vertaling en worden voorgedragen voor theaterprofessionals op verschillende Franse festivals en andere evenementen. Met dit project willen de partners de zichtbaarheid van Nederlandstalige theaterteksten in het Franse taalgebied vergroten. Fonds Podiumkunsten
 • Wat moet er in school en de omgeving geregeld worden voor blijvende cultuureducatie met kwaliteit (CMK) op alle scholen? Samen met het LKCA organiseerde het Fonds voor Cultuurparticipatie in november een Rondetafelgesprek over de derde ronde CMK, in de periode 2021-2024. Deelnemers aan het gesprek waren penvoerders, ambtenaren van provincies en gemeenten, PO-Raad, Curriculum.nu, Schoolbesturen PO en VO. Dit was de belangrijkste input: Uit het gesprek komt van alle partijen de nadrukkelijke wens naar voren om de nieuwe matchingsregeling vooral zo te ontwerpen dat er veel ruimte is om lokaal vorm te geven. Er is gesproken over een twee sporen programma waarbij enerzijds scholen die al deelnemen kunnen worden onderhouden en toewerken naar het zelfstandig draaien van een kwalitatief goed cultuurprogramma. Daarnaast ligt de nadruk op het bereiken van scholen die nu niet deelnemen aan CMK. Een kort verslag. Fonds voor Cultuurparticipatie

 

overige fondsen

 • 9 december was de eerste deadline voor de nieuwe lichting filmmakers om hun originele ideeën in te sturen voor het nieuwe talentontwikkelingstraject; de Videoland Academy. Videoland stelt ruim een miljoen euro beschikbaar en geeft nieuw talent jaarlijks de kans om in totaal vier ficitiefilms van drie kwartier en één documentaire-drieluik te maken. Voor deze eerste editie (2020-2021) zijn ruim 150 aanmeldingen binnengekomen voor fictiefilms met als thema Grounded Sci-Fi en documentaireseries met als thema True Crime. Nederlands Film festival

 

prijzen, sponsoring

 • Vertalers Jacques Westerhoven en Irina Michajlova ontvangen de Martinus Nijhoff Vertaalprijs 2020 van het Cultuurfonds. Vanwege het lustrumjaar 2020 worden twee vertalers bekroond. Westerhoven ontvangt de prijs voor zijn vele vertalingen uit het Japans, waaronder werk van Murakami en Gomikawa. Michajlova krijgt de prijs voor haar vertaaloeuvre van Nederlandse werken naar het Russisch, van onder anderen Hermans en Biesheuvel. Aan elk van de twee prijzen is een bedrag van 35.000 euro verbonden. Cultuurfonds
 • De eerste Belle van Zuylenring is toegekend aan de Nigeriaanse schrijver Chimamanda Ngozi Adichie. De ring is een nieuwe internationale ereprijs, ingesteld door het ILFU International Literature Festival Utrecht in samenwerking met de gemeente Utrecht voor schrijvers die in hun werk op een nadrukkelijke en relevante wijze reflecteren op de hedendaagse maatschappij. Daarnaast kent het college van burgemeester en wethouders van Utrecht de C.C.S. Croneprijs 2019 toe aan Maxim Februari. De C.C.S. Cronestipendia voor beloftevolle Utrechtse auteurs gaan naar aan Jessica van Geel, Kalib Batta en Joep van Helden. Utrecht is sinds 2017 een UNESCO City of Literature. Het Literatuurhuis
 • Met ingang van dit jaar is er geen aparte jury meer voor de Schaduwprijs en neemt de Gouden Strop-jury ook de prijs voor het beste debuut voor haar rekening. Bookspot maakte eerder dit jaar bekend te stoppen met de sponsoring van De Gouden Strop en de Schaduwprijs en trok later ook de stekker uit de Bookspot Literatuur Prijs. Dankzij de toezegging van financiële steun door de Stichting Lira kan de Gouden Strop in 2020 toch worden uitgereikt. Auteursbond
 • Met The Records in Concert ondersteunt Keep an Eye jaarlijks een drietal CD-producties van startende bands in Nederland. Alumni/bands van alle Nederlandse Conservatoria kunnen zich daarvoor inschrijven. Een jury uit de Nederlandse muziekwereld beoordeelt welke jazz-musici in aanmerking komen. De prijs van € 10.000,- per band geeft hen de kans zich professioneel te ontwikkelen en te presenteren. Met The Records on Tour wordt het prijzenpakket uitgebreid met een tour langs een aantal Nederlandse podia. Voor The Records on Tour werkt de stichting samen met VIP (Vereniging van Jazz en Improvisatiemuziek Podia). De winnaars van 2019, die volgend jaar hun cd in het Bimhuis komen presenteren zijn het Anna Serierse/Gijs Idema Quartet, het Sam Newbould Quintet en de hip-hopgroep Smandem. Op 7 december werden de winnaars bekendgemaakt in het Bimhuis. Jazznu
 • De Hermitage Amsterdam en ABN AMRO hebben hun samenwerking opnieuw met drie jaar verlengd. Gesprek met Cathelijne Broers, directeur van het museum, en Ilona Roolvink, verantwoordelijk voor cultuursponsoring bij ABN AMRO , ver cultuursponsoring, cultureel ondernemerschap en co-creatie. Sponsorreport

 

Kunstonderwijs

 • AKV|St.Joost vormt het hart van het gebied in het voorstel dat projectontwikkelaar SDK Vastgoed indiende voor het EKP terrein in ‘s-Hertogenbosch. In het plan blijft het voormalig sorteercentrum van Post NL grotendeels staan. Hierin is de Akademie voor Kunst en Vormgeving gehuisvest. AKV St. Joost
 • “Eigenlijk zijn we nog steeds een onontdekte parel”, zo omschrijft directiemedewerker Roy Vinclair ‘zijn’ Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) in Tilburg. Daarom zet de FHK 20 december alweer voor de negende keer haar deuren open tijdens de Nacht van de Kunsten. “We hebben inmiddels zóveel disciplines onder één dak dat we een heel veelzijdig programma kunnen aanbieden”, vertelt Vinclair. Dat zijn er dit jaar dan ook meer dan vijftig die op twintig verschillende podia in het FHK-gebouw en de aangrenzende Concertzaal van Theaters Tilburg plaatsvinden. Bron Fontys

 

Kunstbeoefening

 • Keunstwurk, de NHL en de Stichting Amateurtoaniel Fryslân (STAF) organiseren deze maand een conferentie over de toekomst van het amateurtheater in Friesland en in Europa. Leeuwarder Courant
 • Brabantse zandpaden was dit jaar het thema van de stichting De Brabantse Hoeders. Onderdeel daarvan was een schilderwedstrijd. Huub van der Krogt uit Bladel won de publieksprijs. Eindhovens Dagblad
 • Het 50-jarig bestaan van Symfonie Orkest Eindhoven wordt gevierd met de 9e van Beethoven. In het muzikale gezelschap wordt saamhorigheid belangrijker gevonden dan groei. Een gesprek, met violiste en dirigent. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Het Vughts Mannenkoor vormt voor het eerst in zijn bestaan een projectkoor om het zingen onder mannen populairder te maken. Het projectkoor staat in het teken van pop en rock. Brabants Dagblad

 

Cultuureducatie en -participatie

 • Samenwerkingsprojecten tussen kunstenaars en professionals uit zorg en welzijn komen steeds vaker van de grond. Maar écht samenwerken gebeurt lang niet altijd en dat gaat ten koste van de kwaliteit, vindt Xanne Mensinga. Hoe creëren we een goed huwelijk tussen kunst en public health? Haar oproep: Kijk eens nauwkeurig naar de grenzen tussen deze twee sectoren. LKCA
 • ”Kunst heeft altijd uitleg nodig gehad. Ook ‘makkelijke’ kunst, ook ‘kunst die zichzelf verkoopt’. Kunst heeft die uitleg nodig gehad sinds de eerste holbewoner erachter kwam dat haar roetvegen op de grotwand wel erg veel weg hadden van een bizon. Eigenlijk is het daarom verkeerd om te spreken van ‘uitleg’ en ‘nodig hebben’. Kunst en verhaal zijn één, sinds de eerste mensaap een patroontje kerfde in een kiezelsteen. Daarom is het zo erg dat dit jaar opeens ook die uitleg onder druk staat.” Cultureel persbureau
 • Annemiek Lely (freelance dramaturg, vaste voorbeschouwer bij Solo Stories en Internationaal Theater Amsterdam) en Susanne Visser (freelance dramaturg, assistent-programmeur bij De Lawei en vaste voorbeschouwer bij Internationaal Theater Amsterdam) pleiten voor het behouden van inleidingen bij theatervoorstellingen door professionele voorbeschouwers. Dat voorbeschouwingen in het theater anno 2019 niet meer als vanzelfsprekend beschouwd. En dat ze steeds vaker worden wegbezuinigd of vervangen door digitale alternatieven, baart hen zorgen. Cultureel persbureau , Cultureel persbureau
 • Techniek speelt een grote rol in ons leven en de veranderingen gaan razendsnel. Musea omarmen de nieuwste technieken om kunst tot leven te brengen en zien kansen voor verdieping en verrijking van het museumbezoek. Welke toepassingen worden ingezet en wat zijn de kansen en aandachtspunten? Culturele vacatures
 • Musea kunnen lastige plaatsen zijn voor gehandicapte bezoekers, Denk aan gebouwen die moeilijk zijn voor een persoon in een rolstoel of presentaties die weinig rekening houden met mensen met zintuiglijke of cognitieve beperkingen. Via Arches, een drie jaar durend door de Europese Unie gefinancierd onderzoeksproject, hebben meer dan 200 gehandicapten geholpen bij het ontwerpen van digitale technologieën om de toegankelijkheid van de collecties van zes deelnemende musea te verbeteren. The ArtNewspaper
 • TIK-TIK, de app van de blinde ontwerper Simon Dogger maakt het voor blinden en slechtzienden mogelijk om zelfstandig door een museum te navigeren en kunst te ervaren. Anne-Marie Kremer, directeur van CultuurOntwerp, schreef een blog over haar eerste ervaringen. DEN
 • DEN gaat de komende tijd, in het verlengde van de Code Diversiteit & Inclusie, in kaart brengen wat organisaties in de cultuursector kunnen doen om hun digitale toegankelijkheid te verbeteren. Aan de hand van de eigen website zal DEN de stappen in dit proces toelichten. DEN

 

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Floris Alkemade is nu ruim vier jaar, sinds 1 september 2015, in functie als Rijksbouwmeester. In die periode heeft hij, gestaag en consistent, gewerkt aan een duidelijke visie die niet alleen de invulling van zijn positie, maar ook de rol van het ontwerp in onze samenleving bevraagt, aanscherpt én relativeert. Een visie die voortdurend geschraagd wordt door vaak bewonderenswaardig lucide lezingen, rake analyses en een serie prijsvragen. Het tweede Rijksbouwmeestercongres sloot aan in die groeiende rij van reflecties, adviezen en acties.Een verslag. Archined
 • De gemeenten Den Helder, Emmen, Haarlem, Rotterdam, Tilburg, Vlaardingen en Westervoort hebben een ontwerpprijsvraag uitgeschreven om, met het oog op de toekomst, nieuwe energie te brengen in woonwijken aan de randen van de stad. De zeven gemeenten roepen ontwerpers en alle anderen die hieraan kunnen bijdragen, op om hiervoor ideeën aan te reiken. Multidisciplinaire teams die willen deelnemen aan één of meer van de zeven prijsvragen kunnen zich tot uiterlijk 21 januari 2020 aanmelden door een motivatie en een portfolio in te sturen. De prijsvragen zijn geïnitieerd door het College van Rijksadviseurs in het kader van de ontwerpprijsvraag Panorama Lokaal. De aanmeldingstermijn voor deelname staat open tot 21 januari 2020. Architectuur Lokaal , Panorama Lokaal
 • In 1950 woont 10 procent van de Nederlandse bevolking alleen. In 2019 is dat ruim een derde en in 2050 naar verwachting de helft. Met deze simpele tijdlijn en de constatering dat onze woningvoorraad vooral uit eengezinswoningen bestaat, stelt Jacqueline Tellinga in het boek ‘Klein Wonen / Small Homes’de terechte vraag: ‘Wat gaan we bouwen?’ Gebiedsontwikkeling.nu
 • De LocHal in Tilburg is uitgeroepen tot World’s Building of the Year. Architectenweb , Bibliotheekblad , Omroep Brabant , Brabants Dagblad
 • Met slimme techniek kan veel, maar het is niet genoeg om de vele uitdagingen van stedelijke wijken aan te pakken. ‘Om steden echt slim te laten worden, zouden ze echter meer gebruik kunnen maken van hun ‘stedelijke schakelaars’: mensen die de lokale omstandigheden goed begrijpen en gemeenschappen in beweging kunnen brengen.’ Het is een van de conclusies van een onderzoeksproject waar meerdere Europese universiteiten aan meewerkten, waaronder Tilburg Universiteit. De onderzoekers benadrukken dat sociale innovatie onderdeel moet zijn van het ontwerp van een ‘smart city’. Universiteit van Tilburg , Binnenlands bestuur

 

beeldende kunst

 • Symptom Bauhaus in West in Den Haag is geen gewone Bauhaus tentoonstelling met leuke Bauhaus ontwerpen, maar een provocerende uiteenzetting over het gedachtegoed van de school, dat onderdeel is van een ziektebeeld waar je het modernisme in kunt herkennen. De radicaliteit van denken van het Bauhaus bleek goed bruikbaar voor de politieke leiders van zowel voor als na de oorlog en perfect aan te sluiten bij hun militaire doctrines. De school die dit jubileumjaar gevierd is om zijn invloed op het hedendaagse ontwerp, blijkt zo evenzeer verantwoordelijk voor diverse politiek bedenkelijke toepassingen van die vormgeving. Metropolis M
 • Textiele materialen en technieken worden als media weer serieus genomen in de officiële kunstwereld. Hoera! Zouden we dan toch eindelijk eens de waarde van textiel in gaan zien en deze niet in een hokje “textielkunst” stoppen? Hoe komt dat toch dat textiel en kunst zo’n moeizame verhouding hebben met elkaar? Een blog van Atty Bax, adviseur Kunst, Zorg & Gezondheid, Kunstloc Brabant. Kunstloc Brabant
 • In 2019 gingen 2253 mensen op pad met Blind Walls Gallery. Alle publiekstours waren dit jaar uitverkocht. In 2020 verdubbelt Blind Walls Gallery de publiekstours. Iedere zondag vertrekt er een wandel of fietstour. Gidsen vertellen bezoekers dan de verhalen achter de muurschilderingen. Aankomend jaar gaat de organisatie weer werken aan nieuwe schilderingen. Naar verwachting komen er in 2020 zo’n tien Blind Walls bij. Breda Vandaag

 

film en av

 • The Favourite van regisseur Yorgos Lanthimos is in Berlijn de grote winnaar geworden bij de uitreiking van de Europese versie van de Oscars: The European Film Award. De Spaans-Nederlandse coproductie Buñuel in the Labyrinth of the Turtles van Submarine won beste animatiefilm. Filmkrant
 • Een verzameling van zeven korte films van nieuwe Nederlandse filmmakers zullen vertoond gaan worden in 28 steden verspreid over 4 continenten, startend in december 2019 tot en met 15 januari 2020. Op 19 januari is de Shortcutz Amsterdam Annual Awards, waar awards worden uitgereikt aan de beste aankomende Nederlandse film talenten. NBF
 • Omdat je tijdens het IDFA niet alles kunt zien en slechts een deel van de vertoonde films later in de bioscoop of op tv terechtkomt, mis je altijd wel wat. Daarom voorziet het festival in een online-aanbod van documentaires die gratis of tegen betaling beschikbaar zijn. Inmiddels zijn er zo’n 750 films geselecteerd, variërend in lengte en vorm en afkomstig uit alle hoeken van de wereld, zoals het het IDFA betaamt. VPRO Cinema
 • Het op waarheid berustende Franse drama Hors normes draait om een opvanghuis voor kinderen met autisme. Hoe is het eigenlijk gesteld met de verbeelding van autisme in films en series? Een gesprek met ervaringsdeskundige Anne van de Beek (1988), film- en televisiewetenschapper en zelf gediagnosticeerd met autisme. Op haar blog A-typist schrijft ze regelmatig over autisme in films en series. VPRO Cinema
 • In het boek Gamegeschiedenis van Nederland 1978-2018 schetst auteur Tom Lenting de ontwikkeling van de Nederlandse game-industrie vanaf de eerste systemen die Philips halverwege de jaren ’70 van de vorige eeuw produceerde, tot aan de huidige situatie, waarin zo’n 575 bedrijven en 3.850 werknemers samen het Nederlandse gamelandschap vormen. Boekman

 

letteren

 • Column van Coen Peppelenbos over het PISA rapport, waarin geconcludeerd wordt dat de leesvaardigheid in Nederland gedaald is. Na het lezen van het rapport blijft hij met heel wat vragen zitten. Uit de rapportage is niet helemaal duidelijk of de onderzoekers aangaven dat ze naar het lezen van fictie vroegen of het lezen van kranten of iets anders. Hij gelooft ook niet in ik geloof de cup-a-soup-momentjes, die CPNB directeur Eveline Aendekerk van belang acht. tzum
 • Een schok ging vorige week door de boekenwereld: Nederlandse – en Vlaamse – jongeren lezen niet meer, hun leesvaardigheid zit in een duikvlucht, het einde der tijden is nabij. Opmerkelijk, want de overheid en een heleboel stichtingen en aanverwante organisaties hebben de afgelopen decennia vele miljoenen verspijkerd juist aan leesbevordering. Hebban peilden reacties van uitgevers. Hebban
 • Het Winternachten literatuurfestival Den Haag viert in januari zijn vijfentwintigjarig jubileum. Deze jubileumeditie zal vooral gaan over vrijheid en dekolonisatie in literatuur en kunst. Het festival besteedt in deze editie ook aandacht aan de banden van Nederland met Indonesië, Suriname, de Antillen en Zuid-Afrika. Writers Unlimited
 • Tijdens de vierde editie van de Dag van de Literatuurkritiek, op 7 november 2019 in Amsterdam, spraken zes auteurs korte statements uit over het literatuuronderwijs. Hokjes en hoe we die kunnen openbreken vormden deze keer de rode draad. Deze nascholingsdag voor docenten Nederlands in het middelbaar onderwijs is een samenwerking tussen deBuren en De Reactor. Maaike Meijer nam in haar statement een genderperspectief in om naar de literatuurkritiek te kijken. DeReactor

 

 

Brabantse makers

 • Architectuurfotograaf Norbert van Onna toont in zijn meest recente boek ‘‘Enlightened Eindhoven – De Verlichte Stad’’ hoeveel hij van de stad Eindhoven houdt. Eindhovens Dagblad
 • Bij PARTS Project in Den Haag is een ruimtevullende installatie te zien van Jan Van Den Dobbelsteen. ‘The limits of borderlines marginality margins and peripheries’ is een tijdelijke denkconstructie, zowel voor de bezoeker als voor de kunstenaar zelf. Jegens & Tevens
 • Hemaseh Manawi Rad heeft in de periode 2 tot en met 16 december een werkperiode bij Witte Rook, in Breda, de resultaten hiervan zijn te zien tot en met 15 december. De Eindhovense stuurt bepaalde gewoontes bij zodat ze beter bij haar passen en ze zich thuis voelt tussen twee culturen. Per werk kiest ze media en materiaal om de essentie beter uit te laten komen. Dit zorgt voor diversiteit in beeld en prikkeling: iets wat ze graag opzoekt. Witte Rook
 • Sinds 2016 staat er op het braakliggende terrein Drie Hoefijzers een kunstwerk gemaakt door kunstenaar Vera Meulendijks. Het werk, dat heel toepasselijk ‘Moving Landscapes’ heet, heeft onlangs een nieuwe bestemming gekregen. Wederom op een braakliggend terrein aan het spoor en ook met en industrieel verleden, namelijk het voormalige Hero-terrein. Het kunstwerk maakt deel uit van een project van Witte Rook, kunstinitiatief en Artist in Residence in Breda, samen met AM Wonen dat in 2015 van start ging. Stadsblad Breda
 • Het integreren van dans en acrobatiek is een zoektocht. ,,Het gaat mij niet om hoogstandjes maar om de extra gevoelswaarde van bewegingen hoog boven het speelvlak. Wat doet dat met het publiek, maar ook met de speler? Wij werken altijd met improvisaties. Ik zeg nooit hoe een pasje moet, maar ik zoek naar de kaders, de lijnen waar binnen de bewegingen spelen. En daarbij zijn de spelers altijd mijn uitgangspunt.”. Aldus Pia Meuthen van Panama Pictures. Road to Panama door het Bossche gezelschap isop 13 december te zien in Natlab, Eindhoven. Eindhovens Dagblad

 

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie