Trends & Ontwikkelingen 14 februari 2020

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • De Eerste Kamer heeft op 11 februari ingestemd met de invoeringswet Omgevingswet. Hiermee is, na een paar vertragingen van de besluitvorming, een belangrijke stap genomen om de nieuwe wet volgend jaar in te voeren. Of de Omgevingswet per 1 januari 2021 ingaat is nog niet zeker. Daarover zullen de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen samen met rijk en parlement nog besluiten. Rijksoverheid.nl, Binnenlands bestuur
 • De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft onder druk van het ministerie van Binnenlandse Zaken een kritisch rapport gemanipuleerd over het falen van het landelijke beleid voor ruimtelijke ordening. Het rapport werd niet gepubliceerd en de conclusies werden verdraaid in het jaarverslag van de ILT. Daarin staat dat het goed gaat met de decentralisatie van de ruimtelijke belangen in Nederland. Inspecteurs concluderen het tegenovergestelde. Eén reden waarom het rapport het ministerie slecht uitkwam, is de stroeve gang van zaken rondom de nieuwe Omgevingswet. Minister Veldhoven ( MenW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer n.a.v. dit artikel 2 brieven. Architectenweb, NRC, Rijksoverheid.nl, Rijksoverheid.nl
 • Op 12 februari vond in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over Nederlandse content binnen online streamingdiensten en videoplatformen. In deze bijeenkomst zullen Nederlandse contentmakers, politici en vertegenwoordigers van streamingdiensten gezamenlijk bespreken of internationale contentplatforms, zoals Amazon, Disney en Netflix een investeringsverplichting voor Nederlandse producties moeten krijgen. Een videoverslag van de Tweede Kamer, een verslag van Karin Wolfs voor de Filmkrant en Filmzaken. ‘Deze investeringsverplichting lijkt in eerste instantie zeer positief voor Nederlandse audiovisuele industrie, maar heeft ook een keerzijde’’, volgens Richard Otto, uitgever van Spreekbuis.nl, voorafgaand aan het debat. Tweede Kamer, Filmkrant, Filmzaken, Spreekbuis.nl
 • Twee leden van de VVD in de Twee Kamer stellen vragen aan minister van Engelshoven (OCW) over het stoppen van E-bookverkoper Tom Kabinet na een uitspraak van het Europees Hof. Zij willen onder meer weten hoe deze uitspraak overeen komt met het e-lending convenant, waar het uitgangspunt is het klantvriendelijke ‘one copy multiple users’-model? Waarom geldt dit model enkel voor de openbare bibliotheek maar niet voor marktpartijen? Tweede Kamer, inct
 • Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) voelt weinig voor een verlaging van de geluidsnorm bij concerten en festivals. Gehoorbescherming is primair de verantwoordelijkheid van de bezoekers, vindt hij. Wel moeten organisatoren bezoekers er misschien nog meer op wijzen. In 2018 sloot Blokhuis een convenant met de branche, waarbij 103 decibel als maximale norm is afgesproken. Dat niveau is alleen veilig met oordoppen, maar dat wordt in de voorlichting niet gecommuniceerd, zo berichtte Nieuwsuur. Leeuwarder Courant, Nieuwsuur
 • Op 11 februari werd een motie van het CDA over het onderzoek naar het vergroten van de naamsbekendheid van middelgrote en kleinere musea en andere culturele instellingen vrijwel unaniem aangenomen. De regering gaat, in samenwerking met andere overheden, musea en culturele instellingen, laten onderzoeken wat er nodig is om de (naams)bekendheid van middelgrote en kleinere musea en andere culturele instellingen in Nederland te vergroten bij buitenlandse toeristen. Het gaat dan met name om toeristen uit de ons omringende landen en in de grensregio’s. Ook wordt gekeken waar kansen liggen op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking tussen musea/instellingen met andere dagattracties. De Museumvereniging vindt het positief, maar benadrukt dat extra financiële middelen nodig blijven, zeker voor de kleinere en middelgrote musea waar de collectiezorg onder druk komt te staan. De belangrijkste moties aangenomen na het toerismedebat. Museumvereniging, Pretwerk
 • Minister van Engelshoven (OCW) stuurt een evaluatie van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) met een advies Raad voor Cultuur naar de Tweede Kamer. Zij gaat daarbij in op beide rapporten. Rijksoverheid.nl, Bibliotheekblad
 • Sinds 2010 is het totaalbedrag dat gemeenten reserveren voor een eigen openbare bibliotheekvoorziening met maar liefst 19% gedaald. Hierdoor heeft niet iedereen in Nederland meer toegang tot een openbare bibliotheek in de eigen gemeente. Dit is kwalijk, zeker in het licht van de slechte score van Nederland op leesmotivatie en leesvaardigheid onder middelbare scholieren in het recente PISA-onderzoek. Dat schrijft de Raad voor Cultuur aan minister van Engelshoven (OCW) in zijn advies: “Een bibliotheek voor iedereen. Versterking Bibliotheekwet noodzakelijk”. Raad voor Cultuur, Raad voor Cultuur, Bibliotheekblad, De Volkskrant
 • Doe onafhankelijk en gedegen onderzoek naar de effectiviteit van het huidige cultuurbeleid, bepleit Edwin van Meerkerk, is universitair hoofddocent en onderwijsdirecteur aan de Radboud Universiteit. Want daar is nu te weinig over bekend. Terwijl er dit jaar voor miljoenen aan subsidie wordt toegekend aan BIS-instellingen en de overheid stevig investeert in cultuuronderwijs. LKCA
 • Het kabinet voelt de noodzaak om het aandeel vrouwen en culturele diversiteit in de top van organisaties te vergroten. Daarom neemt het kabinet de aanbevelingen van het SER advies ‘Diversiteit in de Top. Tijd voor versnelling’ integraal over. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Rijksoverheid. minister Dekker voor Rechtsbescherming. Rijksoverheid.nl, Rijksoverheid.nl, Rijksoverheid.nl, Rijksoverheid.nl
 • De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (Awti) schrijft in een advies dat wetenschap, technologie en innovatie een sterkere, meer effectieve rol kunnen spelen in maatschappelijke transities. Daarvoor moet de regering zorgen voor een overkoepelend beeld van het Nederland van de toekomst én voor een nieuwe aanpak voor transities. Awti
 • De provincie Zuid-Holland investeert in 2020 opnieuw in het beleefbaar en toegankelijk maken van het erfgoed binnen zogenoemde erfgoedlijnen. Voor deze 7 erfgoedlijnen is ruim €3,7 miljoen beschikbaar. De projecten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd zijn opgenomen in het ‘Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2020’. De 7 erfgoedlijnen zijn : Atlantikwall, Goeree Overflakkee, Landgoederenzone, Limes, Oude Hollandse Waterlinie, Trekvaarten, Waterdriehoek. Provincie Zuid-Holland
 • Cultuurorganisatie Kunstgebouw in Rijswijk krijgt van de provincie Zuid-Holland een extra bijdrage van ruim 100.000 euro. Dit bedrag kom bovenop de bestaande subsidie van 1,2 miljoen euro. Opvallend is dat de extra subsidie wordt besteed aan plannenmakerij, met als doel om extra geld los te weken bij het Rijk. Omroep West
 • Voortzetting van het huidige beleid, met accenten op provincie brede toegankelijkheid en intensivering van samenwerking met partners. Dat is waar het college van Gedeputeerde Staten de komende jaren op het gebied van cultuur op in wil zetten. De plannen zijn verwoord in het voorontwerp Cultuurnota 2021-2024 ‘Cultuur om te delen’. Provincie Drenthe
 • De provincie Drenthe geeft in zijn nieuwe (voorontwerp) cultuurnota aan ook voor de periode 2021-2024 extra budget vrij te willen maken voor de twaalf gemeenten in de provincie, waardoor zoveel mogelijk vestigingen open kunnen blijven. De provincie zet daarmee het beleid voort dat bij de start van de afgelopen beleidsperiode in 2017 is ingezet. De twaalf gemeenten krijgen jaarlijks elk 100.000 euro extra voor het bibliotheekwerk. Bibliotheekblad
 • Platform Noordenaars vraagt de provincie Drenthe een besluit in te trekken zodat de voormalige melkfabriek in Kolderveen open kan blijven als kunstenaarsresidentie. Doet de provincie dat niet dan betekent dat ‘een groot verlies voor het kunst- en cultuurlandschap in Drenthe én Noord-Nederland’. waarschuwt het platform waarin onder meer Academie Minerva, CBK Emmen, Noorderlicht, Galerie SIGN en Kunstiniatief VHDG in Leeuwarden samenwerken. De stichting achter KiK Kolderveen liet onlangs weten na vijftien jaar te stoppen, omdat Drentse overheden geen structurele subsidie beschikbaar stellen. Dagblad van het Noorden
 • De plattelandsgemeenten leggen zich niet op voorhand neer bij louter nadelige financiële gevolgen van de geplande herijking van het gemeentefonds. ‘Het kan niet zo zijn dat het hele platteland wordt onderbedeeld’, zegt voorzitter Ellen van Selm van P10, de club waarin 21 plattelandsgemeenten zijn verenigd. Binnenlands bestuur
 • Gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente heeft een nieuw dashboard over cultuur en sport. Met cijfers over de gemeentelijke uitgaven per inwoner aan sport, cultuur en recreatie. Het geeft ook inzicht in bijvoorbeeld het aantal sportende inwoners of monumenten. VNG
 • Met een bijdrage van elk een miljoen euro maken de gemeente en provincie Groningen de weg vrij voor de ombouw van het Noordelijk Scheepvaartmuseum tot Museum aan de A. De eerste fase van de operatie begint volgend jaar. Dagblad van het Noorden
 • De ambitieuze verbouwing van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam voor 223,5 miljoen euro is verder onder druk komen te staan. De BankGiroLoterij heeft besloten geen geld bij te dragen, bevestigt de woordvoerder van de Rotterdamse wethouder Said Kasmi (Cultuur, D66). In een collegebrief aan de gemeenteraad over het „tegenvallende resultaat” staat dat het Rijk wel 7,5 miljoen bijdraagt. De gemeente Rotterdam draagt zelf 168,5 miljoen euro bij aan de verbouwing. Maar een voorwaarde van de raad was dat de extra kosten van 55 miljoen door externe financiers betaald worden. Met een motie van Leefbaar Rotterdam en het CDA is besloten om later een definitieve „go/no-go beslissing” te nemen. NRC
 • De gemeente Utrecht geeft subsidies aan culturele instellingen. Een deel van deze subsidies gaat via vierjarige periodes. Culturele instellingen konden de afgelopen tijd plannen indienen voor de periode 2021 tot en met 2024. Dit deden zij aan de hand van de cultuurnota Kunst kleurt de stad. Er is voor een bedrag van 18,7 miljoen euro door 83 instellingen aangevraagd. Er is 13,8 miljoen euro beschikbaar. Welke 83 organisaties subsidie hebben aangevraagd wordt niet bekendgemaakt. Een commissie gaat de aanvragen beoordelen. Gemeente Utrecht
 • Duitsland heeft een wet in de maak die de marktmacht van techgiganten inperkt en het dataspeelveld wat gelijker moet maken. Het ministerie van Economische Zaken heeft de nieuwe regelgeving in voorbereiding. Ze geeft meer ruimte om op de lokale markt te interveniëren, maar indirect ook in omringende landen vanwege het uitstralingseffect. Duitsland zou het eerste land in de EU zijn met een dergelijke wet. Emerce

 

noord-brabant

 • Afgelopen week is de adviescommissie ingesteld die het integrale advies gaat geven over de aanvragen voor de nieuwe kunstenplanperiode 2021 – 2024. De Adviescommissie BrabantStad Cultuur, onder voorzitterschap van Maaike van Steenis, kijkt naar inhoudelijke criteria zoals artistieke kwaliteit, zakelijke kwaliteit, publiekswerking en betekenis voor gemeente, regio en verder. De leden van de commissie zijn bekendgemaakt. Regioprofiel Noord-Brabant, Brabantstad
 • Er moet meer geld voor cultuur vanuit het Rijk naar de provincie Noord-Brabant. Taskforce Regioprofiel Cultuur BrabantStad ziet daarom graag meer Brabantse instellingen opgenomen in de Basis Infrastructuur (BIS). De nieuwe subsidie systematiek is in het Brabants culturele veld met argwaan en scepsis bekeken. Een verdubbeling van het aantal instellingen in de BIS is mooi, maar de vrees is dat er uiteindelijk kleinere instellingen buiten de ‘eredivisie’ hier straks de dupe van worden. Brabants Dagblad, inlog vereist
 • De provincie Noord-Brabant blijft ook in 2020 samen met het Rijk innovatie stimuleren bij het midden- en kleinbedrijf. De provincie heeft daarvoor € 3,5 miljoen beschikbaar gesteld. Brabant.nl

 

grote brabantse gemeenten

 • De NV Stadsherstel Breda is de nieuwe eigenaar van het pand Kloosterlaan 138. Dat 19e-eeuwse gebouw is vooral bekend vanwege het opvallende kunstwerk dat voor de deur staat: ‘De Walger’ van Karel Goudsblom. ,,De huurders, Club Solo en Zuiderlicht, blijven gewoon zitten. Het is hoe dan ook de bedoeling dat het pand een maatschappelijk-culturele bestemming blijft houden.’’ BN – De Stem
 • Het toekomstige onderkomen van het Edah-Museum en het Draaiorgelmuseum heeft een nieuwe naam: Loods 20. De opening is uitgesteld naar september. Het is nog onduidelijk wat voor horecazaak er op het terrein komt. De nieuwe naam is de uitkomst van een prijsvraag die was uitgeschreven door de gemeente Helmond. Die leverde twee winnaars op. Marcel van Lierop had ‘Loods 0492′ ingezonden en Elly Koppes-Bakker had ‘Perron 20′ verzonnen. De musea hebben die twee suggesties gecombineerd tot Loods 20. Voor de duidelijkheid: beide musea behouden hun eigen naam binnen het pand. Eindhovens Dagblad
 • Tilburgers die ideeën hebben voor activiteiten in het Paleis Raadhuis, kunnen dat melden op de website palacetobe.nl. Een initiatiefgroep uit de stad wil dat het gebouw een levendige plek wordt voor alle inwoners. Tilburg.nl

 

overige brabantse gemeenten

 • Op initiatief van nabestaanden van de Merwedegijzelaars en de drie betrokken gemeenten, Altena, Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam wordt een monument in drie delen opgericht voor de honderden mannen die in mei 1944 uit de drie gemeenten werden opgepakt en weggevoerd. Beeldhouwer Richard van der Koppel uit Genderen gaat et kunstwerk maken ter nagedachtenis aan de Merwedegijzelaars. Brabants Dagblad
 • Het heeft bijna tien jaar geduurd, maar nu krijgen vier Waalwijkse culturele verenigingen dan toch hun eigen onderkomen. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde in met de aankoop van het pand aan de Reigerbosweg 12 voor 640.000 euro. Een meerderheid van de raad vindt wel dat de cultuurhal niet exclusief voor de vier verenigingen moet zijn. Als in de toekomst ruimte vrijkomt, moeten ook andere culturele clubs er gebruik van kunnen maken. Brabants Dagblad

 

Cultureel Ondernemerschap

algemeen

 • Twee dagen lang spraken Nederlandse, Engelse en Ierse hoogleraren, advocaten, mensen van de International Labour Organization (ILO), OECD, en EU CIE (mededingingsrecht, werkgelegenheid) met elkaar om de positie van zzp’ers en ‘atypical workers’ te verbeteren. De Kunstenbond en het Platform voor Freelance Musici maakten zich sterk voor ondersteuning van de freelancers en voor hen die hun nek uitsteken en slechte arbeidsvoorwaarden aankaarten. Kunstenbond
 • Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) ontwikkelt op verzoek van en samen met sociale partners in de cultuursector een pensioen speciaal voor zelfstandigen. Het is de bedoeling in 2021 met een pilot de ruimte uit het Pensioenakkoord te benutten en te onderzoeken of en hoe zzp’ers pensioen kunnen opbouwen bij een pensioenfonds. Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector
 • Michiel van der Padt (DutchCulture) over de nieuwe Schengen Visa Code, die op 2 februari is ingegaan : wat zijn de veranderingen en wat is de invloed ervan op de internationale culturele praktijk? DutchCulture

 

architectuur en vormgeving

 • Tijdens de MakeHappen! Inspiration Night op 7 februari 2020 in pakhuis de Zwijger over New Sustainable International Business in Architecture is de nieuwe brochure van BNA International gepresenteerd. Het programma BNA International bevordert grensoverschrijdend ondernemerschap. Zo’n internationale blik maakt de branche veerkrachtiger en innovatiever. BNA
 • De European Social Innovation Competition is een initiatief van het DG Growth van de Europese Commissie, en wordt uitgevoerd door Kennisland in samenwerking met Nesta, Ashoka, ENoLL en Scholz & Friends. De EU Social Innovation Competition promoot en ondersteunt sociale innovatie in Europa en geeft een platform aan leidende Europese vernieuwers om nieuwe initiatieven te steunen, ze verder te brengen en om van elkaar te leren. Het thema van 2020 is Reimagine Fashion: Changing behaviours for sustainable fashion. De mode-industrie heeft enorme impact op het milieu en op sociaal gebied. Dit jaar wordt er gezocht naar pioniers die duurzaam gedrag aanmoedigen en nieuwe manieren ontwikkelen waarop we mode produceren, kopen, gebruiken en recyclen. Kennisland

 

beeldende kunst

 • De Museumvereniging heeft onderzoek laten doen naar duurzame inzetbaarheid in de museumsector. De uitkomsten zijn inmiddels geanalyseerd, waar mogelijk vergeleken met andere sectoren, besproken met een klankbordgroep van HR medewerkers uit musea en tezamen met de vakbonden verder verdiept. De conclusie is dat het altijd beter en bewuster kan, maar dat met name de dialoog tussen medewerkers en hun leidinggevenden continu aandacht verdient. Museumvereniging, Museumvereniging
 • ‘Dit zogenaamd inclusieve safe space-beleid leidt kortom tot steriele musea, waar noch de kunst, noch de maatschappij iets aan heeft. In een museum moet het allereerst om artistieke waarden gaan. Een museum heeft net als een land of cultuur een geschiedenis. Die geschiedenis is niet statisch. Nieuwkomers en nieuwe generaties brengen andere gezichtspunten en tradities. De traditionele cultuur wordt aangevuld en verrijkt in een dialectisch proces. Oud en nieuw schuren soms, maar vloeien uiteindelijk samen in iets unieks, een nieuw kunstwerk waarin alles samenkomt.’ Kees Vlaardingerbroek, artistiek leider van de NTR ZaterdagMatinee, n.a.v. de discussie over aankoop van een naakte Degas door het Van Goghmuseum. NRC, inlog vereist, Het Parool
 • Drie maanden lang hebben vrijwilligers van het museum De Vier Quartieren in Oirschot de handen uit de mouwen gestoken voor een grootscheepse verbouwing en opknapbeurt. Niet alleen in fysieke zin ging het roer om. Het museum voor volkscultuur kiest ook qua visie en beleving voor een nieuwe benadering, waarbij het museum de verbinding zoekt met Vincent van Gogh en de ontwikkeling van het Vincent van Gogh Nationaal Park. De nieuwe Vier Quartieren biedt een blik op die tijd, een blik op Oirschot in zijn inwoners, door de ogen van Van Gogh, aldus Ineke Strouken, die stopte als directeur van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en als Oirschotse haar expertise inzette om het museum samen met het nieuwe bestuur een toekomst te geven. Eindhovens Dagblad
 • De twee weken geleden failliet verklaarde fotobeurs Unseen wordt voortgezet door Art Rotterdam en GalleryViewer.com. Fons Hof en Johan de Bruijn, oprichters van GalleryViewer.com, vormen de nieuwe directie. Hof : “Veel galeries hebben vorige week, tijdens Art Rotterdam, hun vertrouwen in ons uitgesproken als organisatie om Unseen te gaan voortzetten. Dat was voor ons doorslaggevend om een bod op de activa uit te brengen. Unseen is een uniek evenement dat veel heeft betekend voor de fotografie in Nederland. Bovendien is het in de loop der jaren tot een ijzersterk merk uitgebouwd.” Metropolis M
 • Kunst bij bedrijven, dat begon allemaal bij Alexander Orlow, directeur van sigarettenmerk Turmac. Eind jaren vijftig hing hij voor het eerst kunst op in zijn fabriekshal waar sigaretten werden gemaakt. Tussen de machines, op grote panelen. Waarom verzamelen bedrijven een grote, dure kunstcollectie? RTL Nieuws

 

film en av

 • De eerste lichting van Videoland Academy is het thema voor de fictieprojecten Grounded Sci-Fi. Steven Van Roosmalen, Content Innovation Specialist bij hVideoland, legt uit waarom voor het thema Grounded Sci-Fi is gekozen. Op een exclusieve Industry Talk tijdens IFFR hielpen drie experts het publiek van jonge makers een eindje op weg: schrijfster en muzikant Aafke Romeijn, regisseur Tim Fehlbaum en cultuur- en mediawetenschapper Dan Hassler-Forest. Een verslag. Nederlands Film festival
 • Twee omroepmedewerkers en vakbond FNV beginnen een rechtszaak tegen de regionale omroepen AT5 en NH Media en administratiekantoor Tentoo. Inzet is een vast contract en terugbetaling van in totaal ruim 50 duizend euro ‘achterstallig loon’. NBF, De Volkskrant
 • De NPO heeft haar beleid ten aanzien van drama-producties gepubliceerd. Een opvallende keuze is de nadruk op kwaliteit boven kwantiteit. Dat heeft als gevolg dat het aantal producties van 29 per jaar afneemt tot maximaal 15 per jaar. NBF, Dutch Directors Guild
 • European Audiovisual Observatory publiceert een onderzoek over de financiering van Europese fictiefilms. Enkele conclusies: het gemiddelde budget van een Europese bioscoopfilm die in 2017 werd uitgebracht, bedroeg 2,01 miljoen euro; de twee grootste financieringsbronnen waren duidelijk directe overheidsfinanciering en investeringen van de omroepen, die respectievelijk 26% en 24% van de totale financiering vertegenwoordigden; het procentuele aandeel van de directe overheidsfinanciering in de filmfinanciering neemt af naarmate de marktomvang en het begrotingsvolume toenemen. European Audiovisual Observatory
 • Hoogt on Tour, de roulerende vertoningen van filmtheater ’t Hoogt in Utrecht, krijgen tijdelijk een vaste plek in de binnenstad. In het voormalige postkantoor aan de Neude worden vanaf 28 maart zes dagen per week premièrefilms vertoond, in samenwerking met Bibliotheek Utrecht. Holland Film Nieuws
 • Pathé heeft besloten om Euroscoop Maastricht per 1 april te sluiten. De sluiting van de bioscoop komt niet geheel onverwacht. Pathé opende in november 2015 een nieuwe bioscoop met acht zalen in Maastricht. Euroscoop Maastricht werd afgelopen november onderdeel van Pathé door de overname van Euroscoop waardoor het bedrijf twee bioscopen in dezelfde stad kreeg. Holland Film Nieuws
 • Bioscoopondernemer Carlo Lambregts van C-Cinema is blij. Op 7 februari behaalde bouwvakkers het hoogste punt van de nieuwbouw van zijn bioscoop. De nieuwe bioscoop in de Nieuwstraat in Roosendaal moet komende zomer opengaan. BN – De Stem
 • Hoewel streamingdiensten als Netflix en Disney+ steeds meer inzetten op content die uniek is voor het betreffende platform, blijkt nu uit onderzoek dat films meer kans maken om gestreamd te worden als ze eerst een bioscooprelease hebben gehad. Het gerenommeerde Ernst & Young voerde het onderzoek uit in opdracht van de National Association of Theatre Owners (de vereniging van Amerikaanse bioscoopeigenaren). Film Totaal
 • YouTube komt met een applausknop waarmee gebruikers een kleine donatie kunnen doen aan videomakers. De functie is momenteel zichtbaar in acht landen, waaronder de Verenigde Staten, maar vooralsnog niet in Europa. De mogelijkheid biedt voor videomakers een andere manier om geld te verdienen, naast bijvoorbeeld advertenties en gesponsorde samenwerkingen met bedrijven en merken. NU.nl
 • Gaming neemt een steeds prominentere plek in in de vrijetijdsbesteding van Nederlanders. Ongeveer 7,6 miljoen Nederlanders gamen gemiddeld 61 minuten per dag. In totaal is gaming daarmee goed voor bijna een half miljard minuten per dag. Dat blijkt uit de Smart Media Monitor van Multiscope. Multiscope

 

letteren

 • Nederlandse thrillerauteurs bereikten in 2019 een marktaandeel van 22% op de thrillermarkt (spannende boek minus fantasy en true crime). Dat blijkt uit onderzoek van KVB-SMB/GfK in opdracht van de sectie Misdaadauteurs van de Auteursbond. In 2018 bedroeg dat marktaandeel nog 20%. inct

 

muziek

 • Museum De Pont en dancefestival Draaimolen gaan samenwerken. Het Tilburgse festival schakelt al veel (internationale) kunstenaars in om podia en andere objecten op het festivalterrrein te bedenken en te maken. De prille samenwerking begint met een gratis Draaimolen-concert tussen de kunstwerken van De Pont. Volgende maand treedt daar de Amerikaanse percussionist Eli Keszler op. Hij geeft in de grote tentoonstellingsruimte drie concerten van ieder vijftien minuten. Milo van Buijtene van Draaimolen droomt van een kruisbestuiving die doorgaat tot op het festivalterrein. Bij De Pont gaan ze eerst kijken wat er uit de proef komt, vertelt een woordvoerder. Brabants Dagblad
 • Adriaan Pels van Excelsior Recordings: ‘Als je de minuut goed doet, en het gesprek ook lekker verloopt? Dat voel je direct in plaatverkoop, streaming en ticketsales’. Na vijftien jaar stopt Matthijs van Nieuwkerk met De Wereld Draait Door. Geen tv-programma heeft zoveel impact gehad op de Nederlandse muziekwereld, hoewel er op de roemruchte minuut middenin het programma ook kritiek was en de grenzen steeds meer werden opgerekt. 3voor12.vpro
 • Een nieuw platform BASED geeft podium aan aanstormend talent. Een initiatief van Top Notch & Noah’s Ark, ParraTV en Framez Productions. Entertainment Busines
 • Matt Healy, frontman van de Britse band The 1975, heeft gezegd dat de groep alleen zal optreden op festivals met een gender-evenwichtige line-up. Zijn besluit komt na de aankondiging van de line-up voor het Reading and Leeds festival, die nog steeds sterk in het voordeel is van mannelijke artiesten. Journaliste Laura Snapes van The Guardian uitte kritiek op deze line up en betoogde dat bands “hun invloed moeten gebruiken om gelijkheid te eisen”. The Guardian

 

theater en dans

 • In 2020 start DEN met een archiefdoorlichtingstraject voor podiumkunstinstellingen. DEN begeleidt veertien deelnemers met het in kaart brengen en duurzaam organiseren van het eigen archief. Wat is er in het archief aanwezig? Hoe is dat georganiseerd? Wat kunnen we nog meer met dit materiaal? Voor deelnemers is een financiële tegemoetkoming beschikbaar. DEN, Fonds Podiumkunsten
 • Club SoDa, op 10 minuten loopafstand van het Tilburgs station, is de nieuwe werk- en ontmoetingsplek van dansontwikkelaar DansBrabant. Hier werken choreografen aan hun nieuwe producties, ontvangt DansBrabant makers uit buiten- en binnenland in residenties, houdt de organisatie kantoor. Er is een goed ingerichte black-box studio, een flexibel in te richten studio met daglicht, een bar en werkplaats. DansBrabant
 • Vrijgezelle theaterliefhebbers die wel in zijn voor een spannend experiment kunnen bij Theater de Schalm in Veldhoven terecht voor een double blind date. Ze worden door het theater getrakteerd op een voorstelling met een blind date. Zowel de voorstelling als de medebezoeker wordt vooraf niet bekendgemaakt. Eindhovens Dagblad

 

Financiering

culturele basisinfrastructuur

 • Tijdens de intake van de aanvragen voor de Culturele Basisinfrastructuur 2021-2024 is geconstateerd dat het maximaal aantal woorden voor het activiteitenplan door een deel van de aanvragers is overschreden. Dit geldt ook voor de toelichting op de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit en Inclusie. Hierdoor zijn er grote verschillen ontstaan in omvang van de ingediende plannen. Om een goede en eerlijke beoordeling van aanvragen mogelijk te maken, is besloten dat aanvragers die het maximaal aantal woorden hebben overschreden, in de gelegenheid worden gesteld om hun plannen bij te stellen. Dat geldt voor zowel het activiteitenplan als voor de toelichting op de codes. Uit het oogpunt van zorgvuldigheid krijgen ook de aanvragers waarvan de ingediende plannen wél voldeden aan de gestelde eisen, de kans om hun plannen (indien zij dit wensen) aan te passen. Cultuursubsidie.nl

 

rijksfondsen

 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie biedt in de beleidsperiode 2021–2024 een nieuwe subsidiemogelijkheid. Toonaangevende Nederlandse instellingen die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse vormgeving, architectuur en digitale cultuur en alle mogelijke crossovers kunnen een vierjarige instellingssubsidie aanvragen bij de Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 maart 2020 tot en met 7 mei 2020. Het aangevraagde subsidiebedrag is minimaal € 200.000 per kalenderjaar en niet meer dan € 550.000 per kalenderjaar. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept presentatie-instellingen, tentoonstellingsplekken, musea of nieuwe initiatieven op met een voorstel te komen voor het ontwikkelen van een onderscheidende presentatie om de kwaliteiten en betekenis van de hedendaagse vormgeving, architectuur en digitale cultuur te tonen aan het publiek. Het fonds beoogt hiermee jaarlijks enkele onderscheidende, gedurfde of ambitieuze publiekspresentaties mogelijk te maken. Deadline is 25 maart. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Met de Deelregeling Digitale cultuur ondersteunt het Stimuleringsfonds projecten die bijdragen aan het bevorderen van de hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse digitale cultuur. Met de term digitale cultuur doelt het fonds op culturele en artistieke producties of uitingen die zich verhouden tot digitale technologie, nieuwe media of games. Het doel van de regeling is het stimuleren van (ontwerpend) onderzoek, experiment en reflectie op het gebied van digitale cultuur en het creëren van vrije ruimte voor onafhankelijke makers en organisaties. Het jaarbudget wordt beschikbaar gesteld in vier aanvraagrondes. De bedragen kunnen worden aangepast indien het volledige beschikbare bedrag niet is benut in voorgaande rondes. Deadline is 15 april. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds hebben een open oproep ontwikkeld voor ontwerpers en beeldend kunstenaars om een samenwerking aan te gaan met één of meerdere ambachtslieden en zo eigentijds gebruik van ambachten te stimuleren. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie stelt met deze oproep ontwerpers in de gelegenheid met een voorstel te komen dat de gelijkwaardige samenwerking tussen ambachtslieden en ontwerpers versterkt en dat kan leiden tot een duurzame toekomst van het ambacht. Deadline voor deze 2e Open Oproep is 1 april. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds bieden in 2020 en in 2021 gezamenlijk twee residency-perioden aan bij Think Tanger in de Marokkaanse stad Tanger. Ontwerpers, makers en beeldend kunstenaars kunnen uiterlijk 20 april 2020 een voorstel indienen. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Van 21 t/m 26 april vindt in Milaan de Salone del Mobile 2020 plaats, een van de omvangrijkste internationale beurzen voor meubel- en productontwerp. Om de hoge kwaliteit van de Nederlandse ontwerpsector te onderstrepen en de internationale reputatie van de Nederlandse creatieve industrie te versterken, riep het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie Nederlandse ontwerpers op om een voorstel in te dienen voor een presentatie tijdens de Milanese beursweek. Tot de geselecteerden behoren Alissa+Nienke, Job van den Berg, Envisions, en Studio Skrabanja (allen uit Eindhoven). Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • ‘Veel mensen reageren met ongeloof: een vingerplant naast Mondriaan? Ja, en dat was geen incident. De potplant was vast onderdeel van het tentoonstellingsbeleid in het Stedelijk Museum, bijna veertig jaar lang. Naast Picasso’s Guernica stond een klimop die hard op weg was naar het plafond.’ Kunstenaar Inge Meijer vertelt over haar boek The Plant Collection, in 2019 verschenen bij Roma Publications. Het verbeeldt een vergeten hoofdstuk uit de museumgeschiedenis. The Plant Collection werd mogelijk gemaakt door een Bijdrage Publicaties (voor kunstenaars en bemiddelaars) van het Mondriaan Fonds. De nieuwe aanvraagronde van deze bijdrage loopt tot en met 2 maart. Mondriaan Fonds
 • De regeling Filmfonds Shorts van het Filmfonds is voor de realisering van een korte film in de categorie documentaire of fictie. De ontwikkeling van talent staat bij deze regeling centraal, alsook de zoektocht van de maker naar een eigen handschrift, en de behoefte om deze te vinden middels een originele, urgente en/of innovatieve korte fictiefilm of korte documentaire. Deadline is 7 april. Filmfonds
 • Het Nederlands Filmfonds stimuleert de productie van Nederlandse artistieke crossover films: auteursfilms die de potentie hebben om een bioscooppubliek in binnen- en buitenland te bereiken. Voorwaarden zijn o.m. Prioriteit wordt gegeven aan originele verhalen. De regisseur heeft tenminste één in de Nederlandse bioscoop uitgebrachte speelfilm op zijn/haar naam. Deadline is 7 april. Filmfonds
 • De Toneelschrijfprijs wil de Nederlandstalige toneelschrijfkunst en de opvoering van Nederlandstalig toneelwerk onder de aandacht brengen en stimuleren. Het prijzengeld geeft de winnende auteur de kans om zijn of haar schrijverschap verder te ontwikkelen. De Toneelschrijfprijs is een samenwerking tussen de Taalunie, Literatuur Vlaanderen, het Nederlands Letterenfonds en het Fonds Podiumkunsten. De praktische organisatie valt om de beurt in handen van Literatuur Vlaanderen en het Nederlands Letterenfonds, samen met het Fonds Podiumkunsten. In 2020 ligt de organisatie in handen van Literatuur Vlaanderen. Aan de Toneelschrijfprijs is een bedrag van 10.000 euro verbonden. Deadline is 1 april. Letterenfonds
 • Met ingang van 2018 is het mogelijk subsidies aan te vragen voor projecten en initiatieven die de uitwisseling van kennis en expertise in het letterenveld tussen de verschillende delen van het Nederlandse taalgebied stimuleren. De subsidie bedraagt minimaal 5.000 euro en maximaal 12.500 euro; de aanvrager moet minimaal 25% andere inkomsten genereren. De regeling Literair grensverkeer Nederland – Vlaanderen wil het grensoverschrijdende potentieel van de Nederlandstalige literatuur vergroten door de professionele samenwerking tussen verschillende delen van het taalgebied te versterken. Het kan daarbij gaan om het bevorderen van de bekendheid van de Nederlandstalige literatuur (auteurs, illustratoren, vertalers, literaire activiteiten enz.) ofwel om het stimuleren van informatie- en expertise-uitwisseling tussen professionals in het letterenveld. Deadline 1 mei. Letterenfonds
 • De Vondel Translation Prize is toegekend aan Michele Hutchison voor haar Engelse vertaling van Stadium IV van Sander Kollaard (Van Oorschot), verschenen als Stage Four bij de Amerikaanse uitgeverij Amazon Crossing. De prijs werd op 12 februari 2020 uitgereikt in Londen. De Vondel Translation Prize is een tweejaarlijkse prijs voor de beste boekvertaling in het Engels van een Nederlandstalig letterkundig of cultuurhistorisch werk. De prijs is in 1996 ingesteld door de Britse Society of Authors en wordt gefinancierd door het Nederlands Letterenfonds. Het prijzengeld bedraagt € 5.000. Letterenfonds
 • De literatuur ontwikkelt zich steeds in steeds meer vormen, binnen en buiten het boek. Tegelijkertijd zijn veranderingen in vrijetijdsbesteding en leesmotivatie, met name onder jongeren, van grote invloed op de boeken- en leescultuur. In het Beleidsplan 2021-2024, dat op 31 januari 2020 is aangeboden aan de minister van OCW, richt het Letterenfonds zich daarom op verbreding van het domein, diversiteit en inclusie, fair practice, duurzaamheid, en, samen met de partners in de Leescoalitie, op leesbevordering. Het budget voor de vier grootste subsidieregelingen blijft behouden of wordt verruimd. Letterenfonds, Letterenfonds
 • De Regeling 2P van het Fonds Podiumkunsten biedt ruimte voor samenwerkingen van podia en festivals met gezelschappen en ensembles. Het gaat hierbij om door het Fonds Podiumkunsten gesubsidieerde podia en festivals. De gezelschappen en ensembles waarmee wordt samengewerkt worden door het Fonds of het Ministerie van OCW meerjarig gesubsidieerd. Zo kunnen zij gezamenlijk werken aan nieuwe manieren om publiek te betrekken bij voorstellingen of concerten. Voor een bijdrage uit 2P kan doorlopend worden aangevraagd. Er is voor de jaren 2019 en 2020 een budget van 750.000 euro per jaar beschikbaar. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de activiteiten. Fonds Podiumkunsten
 • Het Fonds Podiumkunsten kent aan 10 projecten een bijdrage toe uit het programma urban projecten. Het programma richt zich op urban talenten in verschillende disciplines, waaronder dans, muziek en theater. Fonds Podiumkunsten, Fonds Podiumkunsten
 • De regeling Brug voor Talent van het Fonds voor Cultuurparticipatie opent op 17 februari. De juridische regeling moet nog gepubliceerd worden, zodra dat gebeurd is, is het document te vinden op de site. Belangrijke criteria voor deze regeling zijn : samenwerking tussen talentontwikkelaar en kunstvakonderwijs ; brug slaan tussen informeel traject en kunstvakonderwijs ; aansluiten bij behoefte van talenten. Fonds voor Cultuurparticipatie

 

overige fondsen

 • De planning voor de eerste beoordelingsronde impulsgelden van de provincie Noord-Brabant is rond. Subsidieaanvragers impulsgelden krijgen de mogelijkheid om hun project nader toe te lichten d.m.v. een korte presentatie van max. 5 minuten en vervolgens vragen van de Adviescommissie te beantwoorden. Is de commissie overtuigd en voldoet de aanvraag aan alle criteria, dan volgt er een positief advies. De gesprekken zijn openbaar. Kunstloc Brabant
 • Het subsidieplafond van het Snelgeldfonds voor 2020 van de Stichting Cultuur Eindhoven is verhoogd. Dankzij een financiële bijdrage uit de Makersregeling van de Provincie Noord-Brabant, heeft Cultuur Eindhoven een extra bedrag van €50.000 vrij kunnen maken, waardoor het plafond €210.000 is geworden. Cultuur Eindhoven

 

crowdfunding, sponsoring

 • Een blijvende ruis of harde piep in je oren. Naar schatting hebben zo’n twee miljoen Nederlanders last van tinnitus. De 24-jarige Stefan van den Bosch uit Dongen is er één van. Hij wil een belangrijke boodschap overbrengen met zijn film ‘Oorwurm’. Een sciencefictionfilm die hij wil maken met crowdfunding. Met steun van Kunstloc Brabant. Omroep Brabant, BN – De Stem, Cinecrowd
 • Engie Nederland, energieleverancier en marktleider in technische dienstverlening, blijft het komende jaar hoofdsponsor van Eye Filmmuseum. Sponsorreport
 • Het Rijksmuseum en ThiemeMeulenhoff, één van de grootste aanbieders van leermiddelen in het Nederlandse onderwijs, hebben hun educatieve samenwerking verlengd. Vandaag sloten de partijen een nieuwe, tweejarige overeenkomst om het jarenlange educatieve partnerschap voort te zetten. Sponsorreport

 

Kunstonderwijs

 • Popopleidingen in Nederland vragen zich af waarom het UWV zich bemoeit met de studiekeuze van jongeren. De overheidsinstantie – belast met het uitvoeren van uitkeringen – plaatste dit weekend een suggestief filmpje waarin het jongeren op straat vroeg te kiezen tussen een studie muziek en econometrie. Dezelfde keuze moesten ze nog eens maken met de wetenschap dat een afgestudeerd musicus gemiddeld 30.000 euro per jaar verdient en een econometrist 94.000 euro. ‘Alsof je als burger pas iets bijdraagt aan de maatschappij als je een goed salaris hebt.’ 3voor12.vpro
 • Ed Wubbe wordt beschermheer van de dansafdeling van de Havo/vwo voor Muziek en Dans (HMD) in Rotterdam. De dansafdeling van de HMD heeft ongeveer 100 talentvolle leerlingen, afkomstig uit heel Nederland. De HMD is een vooropleiding van kunsthogeschool Codarts Rotterdam en de leerlingen worden voorbereid op een professionele danscarrière, in het bijzonder op een auditie voor de hbo dansvakopleiding van Codarts. Wubbe gaat lessen en optredens bijwonen van dansleerlingen, onder wie die van de examenklassen (5 havo en 6 vwo). Daarnaast zullen via de Ed Wubbe Aanmoedigingsprijs jaarlijks enkele toptalenten van de HMD de gelegenheid krijgen lessen te volgen en repetities bij te wonen van Scapino Ballet Rotterdam. Dans magazine
 • Design Academy Eindhoven kondigt de aanstelling van Marina Otero Verzier als nieuw hoofd van de master Social Design aan. De in Rotterdam woonachtige architect volgt per 1 september het huidige hoofd Jan Boelen op. Architectenweb

 

Kunstbeoefening

 • In 2019 hebben een aantal grote Nederlandse organisaties uit de muzieksector de krachten gebundeld om een gezamenlijke droom te realiseren: een landelijke jaarlijks terugkerende Kindermuziekweek. Het doel: Alle kinderen uit Nederland van 0 tot 12 jaar laten genieten van het maken en het luisteren naar live muziek. Na een succesvolle eerste editie waarbij partners uit het hele land zich aansloten is het 27 maart 2020 tijd voor de tweede editie. Verspreid door heel Nederland kunnen kinderen en hun (groot)ouders genieten van muziek, meedoen met workshops of zangcursussen, zelf instrumenten maken en nog veel meer. Kindermuziekweek
 • Het Nederlands Studenten Orkest speelt de hele maand februari Wagner én Strawinsky in gevarieerd programma. 10 Februari is het te horen in Muziekgebouw Eindhoven. De hele maand februari moet de studie ‘on hold’, maar het is nu al een ervaring om nooit te vergeten, egt een van de orkestleden. Eindhovens Dagblad
 • In april wordt Lucas Vis de nieuwe dirigent van CoMA Eindhoven. Lucas Vis heeft veel ervaring als dirigent van eigentijdse klassieke muziek. CoMA Eindhoven is in 2018 opgericht en is partner van de Engelse organisatie Contemporary Music for All, die zich beijvert voor het spelen van hedendaagse muziek door amateurs. CoMA Eindhoven en CoMA Maastricht willen verbindingen leggen met de professionele muziekwereld en ze voeren momenteel gesprekken met Asko|Schönberg over samenwerking. Op 7 maart organiseren beide CoMA-ensembles in Eindhoven het festival Peper in je oor, waarbij ze andere amateurmusici en koorzangers de mogelijkheid bieden om kennis te maken met hedendaagse muziek. Klankwijzer
 • Na het succes van vorig jaar slaan de Brabantse Bond van Muziekverenigingen, het Prinses Christina Concours en CHV Academy, Circle of Talent opnieuw de handen ineen. Gezamenlijk organiseren zij de Tweede Dag van de Toekomstmuziek op 22 maart 2020 op de Noordkade in Veghel/Meierijstad. Centraal thema van de Dag van de Toekomstmuziek is: hoe zorgen we voor vakmanschap bij kinderen, bestuurders, jongeren en muzikanten. Tijdens deze dag kan men genieten van de regiofinale van Brabantse muziektalenten, een concert van het Brabants Jeugd Project Orkest en een congres met verschillende workshops. CHV Academy
 • Het doek leek na 65 jaar definitief te vallen voor Gaudeamus. Maar de toneelvereniging uit Helmond-Brouwhuis gaat nu toch door. Leden die wilden stoppen, zijn daar op terug gekomen. En er is in Rob van de Veeke een regisseur gevonden die vaker heeft gewerkt met toneelclubs die in de problemen zaten. Eindhovens Dagblad

 

Cultuureducatie en -participatie

 • Steeds meer culturele instellingen hebben het mbo als doelgroep op hun netvlies. Hoe maak je educatief aanbod echt waardevol voor de mbo’er? Tien tips voor het ontwikkelen van waardevolle kunsteducatie in het mbo. LKCA
 • Met leerlingen met ADHD of ASS naar het museum? Dat kan een heel goed idee zijn. Een museum is voor hen misschien wel dé plek om te leren, schrijft Saskia Nyst, museumeducator. Ze geeft praktische adviezen om een museumles tot een succes te maken. LKCA
 • Literatuur blijkt een goede ingang te zijn om thema’s rond burgerschap bespreekbaar te maken. Het nodigt leerlingen uit om zich te verplaatsen in iemand anders. Ineke Renkema heeft de Max van der Kamp Scriptieprijs 2019 gewonnen met haar scriptie over de verbinding van literatuur met burgerschapsonderwijs. Zij wint 1.000 euro en mag publiceren in het tijdschrift Cultuur+Educatie. LKCA, LKCA
 • Stap op de Rode Loper! vindt dit schooljaar niet alleen plaats in Eindhoven en Groningen, maar ook in Leeuwarden (20 april) en Amsterdam (10 februari). Het jaarlijkse taal- en leesproject laat VMBO-leerlingen kennismaken met literatuur en met andere kunstdisciplines. De leerlingen krijgen de kans om schrijvers te ontmoeten, workshops te volgen over poëzie, rap, en striptekenen, ze bezoeken voorstellingen over verfilmde boeken en genieten van meeslepende verhalen. Stap op de Rode Loper! is een project van de stichting Samenleving & Kunst Amsterdam, en werd onlangs genomineerd voor de internationale IBBY-Asahi Reading Promotion Award 2020. Stap op de rode loper
 • Waarom zijn muziekevenement Op Hoop Van Zegen heet? Gitaardocent Thijs Jan van Hoek lacht. Ja, ook in zijn ogen is het een niet al te rooskleurige naam voor een concertavond waarbij zijn gitaristen in opleiding het podium in De Pul in Uden betreden. Op 14 februari spelen zijn gitaristen, in leeftijd variërend 10 tot 62 jaar. Brabants Dagblad
 • Met welk beleid kun je de cultuurdeelname van ouderen in je gemeente bevorderen? Lees de tips van ervaren collega’s uit het beleidsveld. LKCA
 • De Dutch Design Week en lichtkunstfestival GLOW hebben de Eindhovense Gouden Duim 2019 gekregen omdat ze het beste scoren op toegankelijkheid voor mindervaliden. De Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven (PGE) heeft de prijs op 10 februari uitgereikt. Voorzitter Toon van de Kerkhof van PGE zegt dat ‘zowel DDW als GLOW zich enorm hebben ingezet om het begrip ‘inclusiviteit’ uit te werken en het resultaat vinden wij bewonderenswaardig. Ook hebben ze ons vooraf om advies gevraagd.” Hij wijst erop dat het ‘heel moeilijk’ is om bij zulke grote publieksevenementen de toegankelijkheid voor rolstoelers en andere mindervaliden te garanderen. Eindhovens Dagblad

 

Cultuurnieuws per discipline

 

architectuur en vormgeving

 • Wat maakt die architectuurspelen, in het bijzonder ‘city building games’, zo spannend en aantrekkelijk? Draait het puur om vermaak en verpozing en zien spelontwikkelaars in de gebouwde omgeving alleen een aantrekkelijk jasje voor hun ludieke concepten, of brengen ze de speler ook iets bij? Mélanie van der Hoorn, onderzoekster, curator, over dit fenomeen. Archined
 • Tussen 1968 en 1980 zijn in heel Nederland 10.000 woningen gebouwd die het officiële predicaat ‘experimenteel’ droegen. Voor het eerst zijn alle 64 projecten die werden gerealiseerd binnen het programma Experimentele Woningbouw op een rijtje gezet in een boek. Volgens de auteurs van Experimentele Woningbouw in Nederland 1968-1980 kunnen we ook bij de woningbouwopgave waar het land nu voor staat leren van de experimenten van destijds. Architectenweb
 • Voor de prijsvraag Panorama Lokaal, uitgeschreven door zeven gemeenten, zijn 21 ontwerpteams geselecteerd uit 147 aanmeldingen. Met de prijsvraag wordt gezocht naar oplossingen voor de problematiek van woonwijken aan de stadsranden. De prijsvragen zijn uitgeschreven door de gemeenten Den Helder (Julianadorp), Emmen (Bargeres), Haarlem (Schalkwijk), Rotterdam (Beverwaard), Tilburg (Tilburg-Noord), Vlaardingen (Westwijk) en Westervoort (Mosterdhof). Per locatie hebben de jury’s drie teams geselecteerd om in de komende maanden ontwerpvoorstellen te maken. Gezocht wordt naar plannen die innovatief, uitvoerbaar, realiseerbaar en opschaalbaar zijn, en die als inspiratie kunnen dienen voor andere locaties. Architectuur Lokaal
 • Het Integraal Kindcentrum Magenta in Delden, een ontwerp van RoosRos Architecten, is bekroond met de publieksprijs van de Duurzaam Bouwen Awards 2020. Architectenweb
 • Op 4 maart opent in het Antwerpse kunstencentrum deSingel de tentoonstelling De Eindhovense School: een vergeten avant-garde. De expositie biedt een actuele reflectie op de impact die deze groep architecten, alle afgestudeerd aan de TU Eindhoven, heeft gehad op de Nederlandse architectuurcultuur. Twee jaar geleden was de reizende expositie al te zien bij OMI in Rotterdam. Architectenweb
 • Is de open stad een mooie theorie? Of kunnen bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de praktijk écht meedenken en meedoen in het vormgeven van de stad? Onderzoekers van het NWO-Verdus onderzoeksproject R-LINK onderzochten 14 praktijkvoorbeelden in Nederland en bundelden hun inzichten en lessen over participatie bij gebiedsontwikkeling in het magazine Open stad: werken aan duurzame en democratische steden. Gebiedsontwikkeling.nu
 • De Eerste Kamer heeft groen licht gegeven voor de invoering van de Omgevingswet, die in 2021 in werking moet treden. 4 partijen hebben daarom een document gelanceerd om ervoor te zorgen dat participatie, lokale initiatieven en omgevingskwaliteit niet ondergeschoven raken. De 19 voorstellen hiervoor komen uit de koker van LSA bewoners, De Ruimtemaker, Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen en Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. Per voorstel leggen de initiatiefnemers uit wat er geregeld moet worden (zoals de zorgplicht of het eerste biedingsrecht), waar dat moet gebeuren (zoals in de Omgevingsvisie of de participatie-verordening) en welke voorbeelden hier al van zijn. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Hoe bereiken we een landbouw die boeren bestaanszekerheid verschaft in een aantrekkelijk en gezond landschap met hoge cultuurhistorische waarden en een herstelde biodiversiteit? Het College van Rijksadviseurs onderzoekt samen met boeren, wetenschappers en ontwerpers in drie pilots zo’n ‘landschapsinclusieve’ landbouw. College van Rijksadviseurs
 • Er zit nog steeds groei in de realisatie van mega-distributiecentra. 2019 was opnieuw een topjaar: meer dan 19 XXL-dc’s, met elk een oppervlakte van meer dan 40.000 m2, openden hun deuren. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureau Buck Consultants International (BCI). Binnenlands bestuur
 • De expositie ‘The Art of Lace | Haute couture van Chanel tot Iris van Herpen’ in het TextielMuseum Tilburg biedt een intrigerende blik achter de schermen bij kantmakers en couturiers, van het ontwerp- en maakproces tot het eindproduct. Brabant Cultureel

 

beeldende kunst

 • De Tilburgse beeldhouwer Hanneke Mols- van Gool is op 86-jarige leeftijd overleden. De kunstenares die beelden, maar ook penningen maakte, is in 1933 geboren in Goirle als dochter van architect A. van Gool. Ze studeerde aan de kunstacademie in Tilburg, de Jan van Eyck Academie in Maastricht en Accademia di Belle Arti di Brera e Liceo Artistico in Milaan. Brabants Dagblad
 • Wordt kunst door de kerk wel voldoende gewaardeerd, vraagt het theologisch elftal van Dagblad Trouw zich af. Wat deze theologen betreft mag er wel meer lef worden getoond als het om kunst gaat. Trouw

 

film en av

 • Onder de titel ‘Same Reel, New House’ presenteert het Eindhovense documentaire festival DocFeed van 13 t/m 16 februari negentig (inter)nationale documentaires. Naast films is er een uitvoerig randprogramma van inleidingen, Q&A’s, masterclasses, nagesprekken, exposities en muziek. Ben jij nog zoekende welke documentaire je wil kijken op het festival? Omdat er ruim 90 films worden vertoond op het Eindhovense DocFeed 2020, enkele tips van de organisatie om je op weg te helpen. Filmkrant, DOCFeed
 • Dit jaar is de Oscar-uitreiking nóg witter dan normaal. Hoe kan de Nederlandse filmwereld dit beter doen? Drie filmprofessionals van kleur geven hun visie. ‘Nederland wordt niet geleid door mogelijkheden, maar door angst: een gekleurde cast zou niet verkopen.’ One World
 • De Oscars zijn waarschijnlijk de bekendste filmprijzen die er zijn. Volgens filmwetenschapper Patricia Pisters laten de nominaties trends in de filmcultuur zien. Toch geven ze een beperkt beeld van wat er allemaal gebeurt in het filmlandschap. KNAW

 

letteren

 • De verdwijning van DWDD is een grote klap voor de Nederlandse boekenmarkt, volgens Bart Temme. tzum
 • Boekie Night, het maandelijkse boekenprogramma in Eindhoven, gaat even de ijskast in. In mei wordt voorlopig de laatste literaire avond gehouden in Natlab. De boekenavond wordt georganiseerd door boekhandel Van Piere en film- en theaterhuis Natlab. In maart zou oorspronkelijk het Boekiebal plaatsvinden, maar dat is geschrapt omdat Stichting Cultuur Eindhoven een subsidieverzoek – waar het jaarlijkse boekenfeest onderdeel van uitmaakte – heeft afgewezen. Eindhovens Dagblad

 

muziek

 • De Los Angeles Philharmonic en chefdirigent Gustavo Dudamel gooien het roer om. Ongeveer de helft van de betrokken gastmusici en componisten volgend seizoen zal vrouw zijn en/of afkomstig zijn uit andere, niet-blanke, culturen. Dat schrijft de Los Angeles Times. Bij de seizoenspresentatie op 5 februari zei de orkestdirecteur dat klassieke muziek vooral een Europese kunstvorm is, met mannen in de hoofdrol. Dat moet anders. Podium Radio 4
 • De klassieke muziek is op zoek naar nieuwe concertvormen. Cineast Lucas van Woerkum biedt uitkomst met zijn Symphonic Cinema. Geen nieuwe muziek bij een film, maar een film bij bestaande muziek. De nieuwe film van Van Woerkum heet ‘The Echo of Being’ en is gebaseerd op een periode in het leven van Mahler. De film gaat 11 februari dinsdag in première in het Amsterdamse Concertgebouw. Het Nederlands Philharmonisch Orkest speelt onder leiding van Antony Hermus delen uit de Tweede, Vierde en Negende symfonie van Mahler. Filmkrant, Trouw
 • De Winnaars Edison Pop 2020 zijn bekend. Edison
 • Muziek en zingeving, zijn die te combineren? Zeker wel, als je luistert naar topmusici uit alle windstreken en het begrip zin behapbaar opdeelt. Vandaag: zinnelijk. Hoe luister je naar lijflijke rituelen? Trouw

 

theater en dans

 • Het festivalthema van het Holland Festival 2020 is The pursuit of the we (‘het streven naar een gezamenlijke wij’). Het thema werd aangedragen door associate artist Bill T. Jones, die met zijn nieuwste werk vooral streeft naar verbinding. Tijdens de persconferentie lichtte de Amerikaanse choreograaf, regisseur, schrijver en danser dat op onnavolgbare wijze toe. Losjes pratend biologeerde hij de honderd aanwezigen met een scherp doch uitermate vriendelijk klinkend betoog over zijn programmatische keuzes. Jones sprak daarbij ook mensen uit het publiek aan over kunst en ook over de verschillen tussen wit en zwart om daar vervolgens aan toe te voegen dat hij pas -ondanks dat hij al 67 jaar oud is- sinds kort heeft uitgevonden dat hij zelf ook zwart is. Theaterkrant, Scènes, Holland Festival
 • Acteurskoppel Tjitske Reidinga en Peter Blok heeft samen met acteur en schrijfster Roos Ouwehand een eigen theatergroep opgericht: De Vereeniging. Volgend theaterseizoen speelt het nieuwe gezelschap zijn eerste voorstelling 7 minuten. Theaterkrant
 • Twee essays over de voorstelling Transmute van Sabine Molenaar/Sandman. Een van Saskia de Haas en een van Ilona Roesli. Beide deelnemers aan de Schrijfcursus Dans & Durf, een project voor creatieve schrijvers die nieuwe woorden durven zoeken voor dans, door Domein voor Kunstkritiek & DansBrabant. DansBrabant, DansBrabant

 

Brabantse makers

 • Villa S in Lieshout heeft de Reynaers projectprijs 2019 gewonnen. De gevelboerderij is een ontwerp van Architectenbureau Tenback de Groof uit Nuenen. De aluminium ramen en deuren werden geleverd door Gruijters Aluminium. De villa won met 23,4 % van de stemmen. Er waren 10 projecten genomineerd. Architectuur.nl
 • Aan de huidige Shenzhen Bi-City Biennale for Urbanism\Architecture in China heeft kunstenaar-ontwerper Frank Havermans een nieuwe architectonische installatie bijgedragen. Verschillende lokale bouwelementen zijn herkenbaar in de installatie: de steunberen van de graanschuur, de gestapelde en repeterende houten constructies, de penverbindingen en de flauwe hellende puntdaken die overal te zien zijn. Architectenweb
 • Kunstenaar Tineke Schuurmans bezocht een jaar lang een varkensboerderij in Deurne. Daar fotografeerde ze het hele boerenbedrijf, maar ook de ogen van 350 moedervarkens. Een gesprek over de beelden, omdat de omgang met varkens veel in het nieuws is. Hoeveel impact kan een beeld hebben? Als je in de ogen van deze varkens kijkt is het bijna onmogelijk om niet iets te voelen. Ze zijn zo sprekend, zo vol leven, vol treurnis en andere schijnbaar intens gevoelde emoties. Het project ontstond in het kader van Foodlab Peel, een initiatief van de Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie en KunstLoc Brabant. Brandpuntplus
 • Ruud Balk wordt ook wel de hoffotograaf van cultureel Eindhoven genoemd. In het complex van Eek hangt een fraaie serie foto’s van hem. Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • Ooit geweten wat die ‘zilvervloot’ van Piet Hein nu precies allemaal inhoudt? En, hoeveel dat eigenlijk heeft opgeleverd? En hoe groot waren die daden van onze generaal nu precies? De Eindhovense kunstenaar Dick Verdult maakte er een film over : ‘Viva Matanzas’. Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • Hoe de links-anarchistische folkband De Veulpoepers in 1976 kwam, zag, overwon. En uiteindelijk pijnlijk ten onder ging. Aan ego’s, tegengestelde belangen en geld. Aanstaande donderdag 13 februari gaat de documentaire ‘RK Veulpoepers BV: De Hippies van Beek’ van Frank van Osch en Joris Hendrix in première tijdens het DOCfeed filmfestival in Eindhoven. Eindhovens Dagblad, Brabants Dagblad, inlog vereist, VanOschFilms
 • ‘Onze jongens in de jungle’, de documentaire van Bas Bakker en Jelmar Hoekstra vertelt het verhaal van de Nederlandse militairen die tussen 1945 en 1975 hun dienstplicht vervulden in Suriname. Met het onafhankelijk worden van de kolonie eind november 1975 eindigde tevens de aanwezigheid van de Troepenmacht in Suriname (TRIS).Een film die mede mogelijk werd door de bemoeienis van Bredanaar Bas Bakker (32), directeur van het bedrijf Filmkapitaal in Bavel dat oude, analoog gemaakte filmbeelden omzet in digitaal materiaal. Bakker tekende voor de productie van Onze jongens in de Jungle en ging vorig jaar samen met regisseur Van de Werken en enkele andere voormalig dienstplichtigen voor de opnames terug naar Suriname. BN – De Stem, BN – De Stem
 • Elk jaar voegt de Tilburgse altsaxofonist Paul van Kemenade weer een loot toe aan zijn inmiddels indrukwekkende oeuvre. Eind december bracht hij een dubbelalbum uit, dat ook een heruitgave bevat van het uit 2012 daterende ‘Fugara’, een productie waarop hij de frontline deelt met trompettist Markus Stockhausen. De cd werd indertijd meer dan enthousiast ontvangen, maar is al geruime tijd uitverkocht. De tweede cd ‘Double Solo’ bestaat uit duo-opnames met de uit Duitsland afkomstige pianist Stevko Busch. Jazz en zo
 • De Tilburgse producer Raynor de Groot is z’n overwinningen lekker aan het opstapelen. Nog niet zo lang geleden scoorde hij een dikke Ibiza-hit met Eagles & Butterflies, die hij opvolgde met een EP vol spierballen-EBM voor op de dansvloer. Daar klapt-ie nu zowaar een release op het invloedrijke label Innervisions overheen, het geesteskindje van dj-supersterren Dixon en Âme. ‘Het is wel iets waar ik heel trots op ben. Innervisions is echt een instituut,’ vertelt hij. 3voor12.vpro
 • Haar artiestennaam is Lockar. Die naam is niet willekeurig gekozen. Lockar, Zweeds voor krullen, tekent de presentatie van de 27-jarige Veerle Bazelmans. Haar blonde krullenbol is niet te missen bij de draaitafel, waar ze al vele jaren achter staat. Afgelopen zaterdag draaide de dj in haar eigen Eindhoven in een uitverkochte Effenaar. Eindhovens Dagblad
 • Dieren. Ze worden gretig gebruikt in het jeugdtheater om verhalen te vertellen. Honden, beren, panda’s, eenhoorns, dino’s, het maakt niet uit, met dieren zit je altijd goed. Jetse Batelaan van het Bossche Theater Artemis gebruikt ze in Het dier, het dier en het beestje allemaal in een musical rond het circus van hulpverleners in het huidige onderwijssysteem. En reflecteert op (jeugd)theater, als deel van een theatraal drieluik over de zoektocht van makers, het publiek en ouders. Scènes, Theaterkrant, Brabants Dagblad, inlog vereist
 • De Bredase theatermaakster Eva Line de Boer maakt voor Het Zuidelijk Toneel met ‘Rust Zacht Billy’ een stuk over afscheid nemen. ,,Sterven maakt het leven heel bijzonder.” Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • Nadat vorige week het filmpje van het optreden van de K-popband BTS in de Amerikaanse Late Late Show van James Corden online kwam, kon Veldhovenaar Sergio Reis (24) het nieuws eindelijk bekendmaken: die veelgeprezen choreografie is van hem. Voor die tijd moest hij er namelijk zijn mond over houden. Eindhovens Dagblad

 

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie